Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie"

Transcriptie

1 Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0

2 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Studentenverenigingen Gewikt en gewogen Aan het werk Nog meer info Stadsplan Intro De opleiding heeft een aanvraag ingediend om de master van 0 studiepunten (één jaar) uit te breiden tot 0 studiepunten (twee jaar). Als die aanvraag wordt goedgekeurd, zullen de studenten die zich inschrijven in de corresponderende bachelor, doorstromen naar de tweejarige master (geldt voor alle Vlaamse universiteiten). Volg alle recente ontwikkelingen op de voet via Sociale wetenschappen De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Gent biedt vanaf het eerste jaar bachelor drie opleidingen aan: Politieke Wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Durf Denken: dat is het credo van de Universiteit Gent. Kritische en onafhankelijke breinen studeren, onderzoeken, werken aan de Universiteit Gent. Ieder jaar dragen we deze boodschap uit via een creatieve en onderscheidende campagne. Ieder jaar roepen we onszelf en de buitenwereld op om mee te durven denken. De drie opleidingen hebben een gemeenschappelijk kenmerk dat ze onderscheidt van andere universitaire opleidingen: ze kunnen onder de gemeenschappelijke noemer sociale wetenschappen worden geplaatst. In wezen gaat het in de drie studierichtingen om de wetenschappelijke studie van sociale verhoudingen, -structuren en -processen. De informatie in deze brochure is gebaseerd op de gegevens uit de UGent-studiegids 0-0. Gedrukt met vegetale inkten op FSC-papier Grafisch ontwerp: - opmaak: - druk en afwerking: en met elektriciteit voor 00 % opgewekt Fotografie: uit duurzame CO-neutrale bronnen. 3

3 Het is niet omdat je een studiekeuze maakt dat daarom de rest van je leven al vastligt. Het belangrijkste is dat je iets kiest dat je ligt en waarvan je tonnen meer kennis wil opdoen. Fien, de jaar bachelor communicatiewetenschappen Centraal staat de manier waarop de samenleving zich ontwikkelt, hoe mensen met elkaar omgaan, welke rol de media spelen, hoe groepen of landen met elkaar in conflict komen of hoe ze hun onderlinge of interne problemen oplossen. Verder gaat aandacht naar de relatie tussen media, politiek en publieke opinie, naar de maatschappelijke gevolgen van technologische innovaties, naar veranderde productiewijzen, nieuwe arbeidsverhoudingen, gewijzigde samenlevingsvormen. Het is typisch voor de sociale wetenschappen dat dergelijke fenomenen in hun globale context bestudeerd worden. Dat maakt de sociale wetenschapper tot een deskundige van het sociale of maatschappelijke gebeuren. Kiezen voor... Politieke wetenschappen Politiek wordt doorgaans geassocieerd met verkiezingen en allerlei partijpolitieke strubbelingen of ruzies in de regering. Politiek houdt evenwel veel meer in. Politiek grijpt in op het dagelijkse leven en houdt verband met de sociale ordening, met de manier waarop de samenleving is georganiseerd. Het sleutelwoord daarbij is macht. Het streven naar macht, het behouden en het verdelen van die macht is de motor van het politieke gebeuren, op alle niveaus. Wie de beslissingen neemt en hoe die tot stand komen, is bijgevolg één van de belangrijkste studieobjecten van de politieke wetenschappen. Daarbij gaan we ook in op de vraag waarom die beslissing op die wijze genomen werd. Wie heeft welke belangen? Hoe belangrijk zijn ideologie of politieke principes in dat verhaal? Hoe wordt de politieke agenda bepaald? Wie zijn de voornaamste spelers? Welke partijen of instellingen spelen een rol in ons politiek systeem? Welke zijn de hoofdkenmerken van dat politiek systeem? Welke conflicten worden op welke wijze opgelost? Hoe komen politieke crisissen tot stand en (hoe) worden ze opgelost? De politicologie probeert op een wetenschappelijk verantwoorde manier deze en andere vragen te beantwoorden en bv. de mechanismen te ontdekken die de besluitvorming bepalen. Op nationaal vlak bestudeert de politicoloog onder meer de invloed van partijen, drukkingsgroepen en de media, of het functioneren van de regering in het licht van de strategieën van de politieke partijen. Hoe belangrijk is het lokale bestuursniveau tegen de zogenaamde verzuring van de samenleving? Op internationaal vlak probeert de politicoloog onder meer een verklaring te vinden voor het feit dat Europa meer en meer macht krijgt. Ook onderwerpen als dekolonisatie en de rol van de Verenigde Naties worden bestudeerd. Naast aandacht voor Belgische politiek is er uiteraard ook aandacht voor internationale politiek. Sinds 989 (val Berlijnse Muur) zijn er in de internationale betrekkingen enkele stroomversnellingen geweest: er kwamen nieuwe machtscentra en economische verschuivingen, er was euforie met de daaropvolgende ontgoocheling 4

4 Sociologie is een hele boeiende richting! Het is wel een behoorlijk arbeidsintensieve richting, aangezien je vanaf de tweede bachelor een pak groepswerken en papers moet maken. Anneleen, masterstudente sociologie over de rol van de Verenigde Naties, de toenemende mondialisering op financieel, economisch, communi catief en ecologisch vlak, fundamentalisme en nationalisme woekerden, de rol van de Europese Unie groeide. Het grensoverschrijdende karakter van een stijgend aantal aspecten van het maatschappelijke leven impliceert dat de binnen- en buitenlandse politiek steeds inniger met elkaar verbonden raken, waardoor de hedendaagse wereldorde zeer complex geworden is. De richting internationale betrekkingen wil de trends, ideeën en machtsfactoren onderzoeken die de internationale verhoudingen bepalen. De problematiek wordt telkens vanuit verscheidene invalshoeken benaderd: historisch, juridisch, psychologisch, demografisch, sociologisch, economisch Communicatiewetenschappen Communicatie, in de breedste zin van het woord, beheerst ons leven. Dagelijks worden we overspoeld door nieuwsberichten, reclameboodschappen, radio- en televisieprogramma s, videoclips Nagenoeg elke onderneming en instelling doet aan public relations en image building. De informatietechnologie heeft ons nieuwe media en nieuwe toepassingen gebracht, zoals internet. Via computernetwerken is vrijwel onbeperkte wereldwijde communicatie mogelijk, met verregaande maatschappelijke en juridische implicaties. Communicatie is met andere woorden één van de belangrijkste aspecten, misschien wel het belangrijkste aspect geworden van het sociale leven in de twintigste eeuw en nog meer bij het begin van de eenentwintigste eeuw. Nu al staat vast dat in de samenleving van morgen de massamedia en alle vormen van communicatie een steeds belangrijker plaats zullen innemen. Daarenboven is de opmars van de informatietechnologie van die aard dat heel wat van onze leef- en werkgewoonten er almaar sterker door beïnvloed worden. Een wetenschappelijke studie is dan ook noodzakelijk, zowel voor de producent van informatie, als voor de gebruiker. bestudeert daarbij in de eerste plaats de massamedia. Dat zijn de vormen van communicatie die een vorm van duplicatietechnologie vereisen: drukkunst, radio, televisie, film, elektronische tekst, foto s, beelden Daarnaast bestuderen de communicatiewetenschappen ook de communicatieprocessen van en binnen organisaties. Aandacht gaat zowel naar interne bedrijfscommunicatie als externe marketing- en corporate communicatie onder de vorm van reclamecampagnes, public relations, politieke marketing Sociologie De socioloog bestudeert het menselijke gedrag vanuit sociale interactie, terwijl een psycholoog aandacht heeft voor het individuele gedrag in relatie tot intrapersoonlijke processen. Interactie vindt minimaal tussen twee personen plaats. Meestal is de realiteit complexer. Sociologen gaan na hoe het groepsverband de interactie en het sociaal handelen beïnvloedt. In interactie herkennen sociologen bepaalde patronen en mechanismen. De regelmaat is afhankelijk van de omstandigheden waarin men leeft en de groep waartoe men behoort... of wil behoren. Rolpatronen, machtsverhoudingen, normen en andere groeps verschijnselen vormen dus een belangrijk studiedomein van de sociologie. Daarnaast interesseert de sociologie zich ook voor de samenhang van en de wisselwerking tussen groepen. Ook de sociale bewegingen en maatschappelijke transformaties komen aan bod. Denken we maar aan de gewijzigde rol van de kerk en het gezin, veranderingen in de maatschappelijke posities van vrouwen en mannen, de acties voor medezeggenschap, de toenemende globalisering en de gevolgen ervan voor de tewerkstelling en het onderwijs, het wijzigen van tradities als gevolg van veranderingen in waarden en normen... Het sociologische wetenschappelijke onderzoek aan de Universiteit Gent kenmerkt zich door haar aandacht voor gezondheid en welbevinden, gezins- en genderstudies, aandacht voor seksuele minderheden, schooleffectenonderzoek, preventieonderzoek en demografie. Die thema s krijgen in de opleiding een gerichte aandacht. Communicatie wordt algemeen omschreven als het overbrengen van een boodschap. In welke mate en hoe die boodschap overkomt, vormt de essentie van de communicatie. De communicatiewetenschap 7

5 3de jaar bachelor master communicatiewetenschappen politieke wetenschappen Belgische politiek internationale politiek communicatiewetenschappen SOciologie SOciologie Minors: geschiedenis criminologie cultuurwetenschappen politieke wetenschappen sociaal werk communicatiewetenschappen sociale psychologie economie en bedrijfskunde Erasmus politieke wetenschappen nationale politiek internationale politiek communicatiewetenschappen communicatiemanagement film- en televisiestudies nieuwe media en maatschappij journalistiek sociologie Majors: gezondheid, interventie en beleid sociale demografie cultuur en onderwijs conflict en ontwikkeling in een globale wereld Erasmus eu-studies Specifieke lerarenopleiding Doctoraat Postgraduaatsopleidingen Permanente vorming 8 politieke wetenschappen MASTER 0 studiepunten MASTER-NA-MASTER -- Conflict and Development -- European Law -- meertalige bedrijfs communicatie -- Law and Economics e.a. communicatiewetenschappen BACHELOR 80 studiepunten de jaar bachelor politieke wetenschappen ste jaar bachelor ANDERE MASTERS Rechtstreeks -- gezondheidsvoorlichting en -be vor dering (enkel voor Ba sociologie) Opbouw Bachelor-master De bachelorfase van de opleiding omvat 80 studiepunten, gespreid over drie jaren van 0 studiepunten. In die fase wordt de wetenschappelijke basis gelegd die je in staat stelt om met succes door te stromen naar de masteropleiding, die op haar beurt 0 studiepunten ( jaar) omvat. De bachelor is dus in eerste instantie een doorstroombachelor. De academische bachelor die je aan de universiteit behaalt, onderscheidt zich op dat vlak van de professionele bachelor die door de hogescholen worden afgeleverd. De academische bachelordiploma s hebben ook al een zekere vorm van finaliteit, dat betekent dat je met dat diploma ook op de arbeidsmarkt terecht kunt. Je kiest vanaf het eerste jaar bachelor voor één van de drie opleidingen (7 gemeenschappelijke vakken en 3 richtingspecifieke vakken). Je kunt echter nog heel soepel overstappen naar één van de twee andere richtingen in het tweede jaar bachelor. Bachelor Via voorbereidingsprogramma -- een niet-rechtstreeks aansluitende master van de faculteit Politieke en Sociale wetenschappen -- psychologie -- pedagogische wetenschappen -- sociaal werk -- algemene economie -- bedrijfseconomie -- toerisme -- geografie -- Nutrition and Rural Development e.a. Dieper graven In deze brochure ligt de nadruk op de bacheloropleiding en op het eerste jaar van die bachelor in het bijzonder. Een vlotte start is immers cruciaal. Het eerste jaar van een universitaire op leiding is echter vaak vrij algemeen en de vakspecialisatie gebeurt pas in de daaropvolgende bachelorjaren of in de master. Het is daarom ook altijd interessant om het vakkenpakket van de verdere jaren grondig te bekijken. Dat kan via de website (in de rechterkolom kun je naar de opleiding van je keuze gaan en kijken wat elk vak inhoudt). Net die vakken zullen het gezicht van je opleiding bepalen en geven een beeld van wat je later écht te wachten staat. De opleidingen in de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen streven het volgende na: een brede maatschappelijke vorming, een initiatie in de belangrijkste sociaalwetenschappelijke onderzoeksrichtingen, groeiende zin voor kritiek en een kennismaking met de methodologische problemen en technieken. De brede algemene vorming wil je vragen doen stellen bij maatschappelijke evoluties waarmee je dagelijks geconfronteerd wordt via je eigen ervaringen en via de media. 9

6 Ik heb sociaal-technische wetenschappen gedaan in het secundair en dan is het niet zo evident om universitaire studies aan te vatten. Om die reden heb ik eerst maatschappelijk werk gestudeerd. Karen, masterstudente sociologie Hoofddoelstelling van de bacheloropleidingen is een rechtstreekse doorstroming naar de masteropleidingen. Daartoe wordt een kwalitatief niveau van kennis en competentie, eigen aan de respectieve opleidingen, aangeboden. Dat niveau laat ook toe uit te stromen naar de specifieke domeinen van de arbeidsmarkt, evenwel als secundaire doelstelling. De Bachelor politieke wetenschappen biedt je een brede maatschappelijke vorming vanuit en met reflectie op het politieke gebeuren. Bedoeling is kennis en competenties, eigen aan de politieke wetenschappen, te verwerven. Je wordt ook vertrouwd gemaakt met het politiekwetenschappelijk onderzoek, dat je ook kritisch leert benaderen. De mogelijkheid wordt geboden eigen accenten te leggen in de opbouw van het opleidingsprogramma. Dat komt tot uiting in de optiestructuur in het derde bachelorjaar. Je kiest ofwel voor de major Belgische Politiek, ofwel voor de major Internationale Politiek. De Bachelor communicatiewetenschappen is een academisch-wetenschappelijke studierichting. De academische bachelor onderscheidt zich duidelijk van de vele praktijk- en beroepsopleidingen op communicatievlak in het hoger onderwijs buiten de universiteit (professionele bachelors). De finaliteit is dus geen praktische beroepsopleiding: de klemtoon ligt op een generalistische opleiding waarbij inzicht in en het kritisch nadenken over media en communicatie in een brede maatschappelijke context centraal staan. Voorop staat het verwerven van wetenschappelijke kennis en vaardigheden binnen het vakgebied, in casu de communicatiewetenschap. De nadruk ligt daarom op theoretisch onderbouwd wetenschappelijk onderzoek. Dat impliceert ook de studie van de productie, distributie en receptie van communicatie boodschappen. Een optimale afstemming op de arbeidsmarkt maakt deel uit van de opleiding. De Bachelor sociologie biedt je een brede en kwalitatief hoogstaande sociologische vorming, waarbij je een goede beheersing van sociaalwetenschappelijke onderzoekstechnieken verwerft, evenals de kennis en competenties door de gerichte terugkoppeling met het aanwezige wetenschappelijk onderzoek. De mogelijkheid wordt geboden eigen accenten te leggen in de opbouw van het opleidingsprogramma via een aantal minors (economie en bedrijfskunde, sociale psychologie, geschiedenis, criminologie, cultuurwetenschappen, politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, sociaal werk). Die minors laten toe een grondiger kennis van de verwante wetenschap te verwerven en leiden tot een gemak kelijke(r) toegang tot een master in één van die disciplines. De opleiding is zowel multidisciplinair als internationaal gericht. 0 Masters Of Science Het behalen van een bachelordiploma geeft rechtstreekse toegang tot de master die erop aansluit. De masters van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen bestaan uit 0 studiepunten. Het is een wetenschappelijke opleiding waarbij de student zich verdiept in het gekozen vakgebied. De verworven kennis, vaardigheden en attitudes moeten bewezen worden in een masterproef, een zelfstandig wetenschappelijk werkstuk. Om de internationale herkenbaarheid te vergroten, luidt de officiële titel op het diploma Bachelor/ Master of Science in de politieke wetenschappen/communicatiewetenschappen/sociologie. >> Master in de politieke wetenschappen Men kiest voor één van de twee afstudeerrichtingen, nl. Internationale Politiek of Nationale Politiek. De Master in de politieke wetenschappen heeft als doel inzicht bij te brengen in de dynamiek van de huidige politiek-maatschappelijke constellatie en de krachten die ze vormgeven en inzicht bij te brengen wat betreft de processen, actoren en instituties die hiermee verband houden; in functie van de gekozen afstudeerrichting wordt die kennis verder verdiept. Afgestudeerden zijn in staat om op een zelfstandige wijze op academisch niveau te functioneren in een met de politieke wetenschappen verwant beroepsdomein. >> Master in de EU-studies De Master in de EU-studies ontwikkelt bij de studenten een wetenschappelijk inzicht in de evolutie en de dynamiek van de Europese Unie en in het bijzonder wat betreft de processen, instituties en dimensies die de ontwikkeling bepalen. Speciale aandacht gaat naar besluitvormingsprocessen. Het buitenlandse optreden (in brede zin) van de EU komt eveneens uitgebreid aan bod. Voor afgestudeerden liggen mogelijkheden open in één van de brede beleidsdomeinen waarbinnen de Europese Unie actief is. >> Master in de communicatiewetenschappen De Master in de communicatiewetenschappen omvat vier afstudeerrichtingen: Communicatiemanagement; Film- en televisiestudies; Journalistiek; Nieuwe media en maatschappij. Studenten ontwikkelen in functie van één van de vier afstudeerrichtingen een gevorderd inzicht in de recente communicatiewetenschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken. Ze beheersen eveneens de recentste onderzoeksmethoden. Afgestudeerden vindt men in beroepen waarbinnen communicatie een belangrijke rol speelt: op vlak van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, beleidsvoorbereiding, Masterproef De master eindigt met een master proef. Het is een persoonlijk wetenschappelijk werk over een onderwerp naar keuze. Die keuze gebeurt in overleg met de promotor, dat is de professor die het werk begeleidt, samen met de wetenschappelijke staf. Het is de zelfstandige uitwerking van een wetenschappelijk onderwerp en houdt een zekere verdere specialisatie in, een element waarnaar tijdens een sollicitatie dikwijls wordt gevraagd. De masterproef is een belangrijk en omvangrijk onderdeel van de masteropleiding.

7 Internationalisering In alle opleidingen bestaan er samenwerkingsprogramma s met partneruniversiteiten. Een deel van je studietijd doorbrengen aan een buitenlandse universiteit is een unieke kans. Het bekendste uitwisselingsprogramma is wellicht Erasmus waarbij beurzen ter beschikking worden gesteld binnen de Europese Unie. Soms kan je al vanaf het derde bachelorjaar een semester of een jaar op Erasmus gaan. De studieperiodes worden integraal in rekening gebracht voor je normale studieloopbaan zodat je geen studievertraging oploopt. Op die manier geef je een extra dimensie aan je studie en behaal je een Vlaams diploma met Europese allure. Een aantal opleidingen voorziet ook uitwisselingen buiten Europa en buitenlandse stages behoren eveneens tot de mogelijkheden. beleidsvoering Zo wil men academici voorbereiden op beroepen in de volgende sectoren: communicatieonderzoek (mediaonderzoek, opinie- en marktonderzoek, wetenschappelijk onderzoek), communicatieonderwijs en -vorming, communicatieadvies, communicatiemanagement en uiteraard vooral ook de sector van de specifieke mediaproductie (media en journalistiek, film, reclame...). >> Master in de sociologie Studenten vervolmaken zich in de kennis over de kernbegrippen, de voornaamste verklaringsmodellen en benaderingswijzen van de algemene sociologie, evenals in de voornaamste deelgebieden, zoals de gezondheidssociologie, de sociale demografie en gezinssociologie en de onderwijssociologie. Ze leren de courante sociaalwetenschappelijke methoden en de kwantitatieve en kwalitatieve technieken zeer grondig te beheersen. Afgestudeerden hebben aldus oog voor de maatschappelijke rol en relevantie van de sociologie(beoefenaar) en van de samenhangende ethische, culturele, juridische en economische vraagstukken. Professioneel komen ze terecht in een gevarieerd spectrum van beroepen waarin ze de verworven kennis en inzichten kunnen aanwenden. Studeren in het buitenland De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen legt een duidelijke klemtoon op internationalisering. Dat komt enerzijds de onderwijs- en onderzoekskwaliteit van de UGent ten goede en geeft anderzijds aan de studenten een sterke basis op de arbeidsmarkt. Het kunnen studeren en werken in een internationale en multiculturele omgeving vormt immers een duidelijk pluspunt. De UGent biedt een brede waaier van mogelijkheden aan om grenzeloos te studeren binnen en buiten Europa. Het Erasmus-programma is het belangrijkste en meest bekende programma voor studentenmobiliteit. De verschillende opleidingen (communicatiewetenschappen, politieke wetenschappen en sociologie) hebben uitwisselingsakkoorden gesloten met ruim 70 Europese partnerinstellingen. Op die manier krijgen de studenten de gelegenheid om een volledige erkende studieperiode aan een andere Europese universiteit door te brengen. En verder (studeren)... Niet-aansluitende master Na het afronden van een bacheloropleiding volgen de meeste studenten de rechtstreeks aansluitende master. Het is nog steeds de meest voor de hand liggende keuze. Een spoorwissel is echter ook mogelijk Een aantal bachelordiploma s kan doorstromen naar een masteropleiding in een ander (min of meer aanverwant) studiedomein. In sommige gevallen kan je onmiddellijk naar die master. Je kan de overstap soms ook voorbereiden door bv. in de bachelor een verbredende minor te kiezen. Kies je voor een vakgebied dat minder nauw aanleunt bij je bachelor, dan zal je je kennisniveau moeten bijwerken via een voorbereidingsprogramma. Op die manier verwerf je een brede waaier aan competenties en ben je goed gewapend om interdisciplinair te werken binnen onze complexe samenleving. Ik ben toegelaten om in Londen te gaan studeren. Ik ga International Human Resource Management studeren, waarvoor sociologie een goede basis is. Maaike, masterstudente sociologie Master-na-master Wie al een masteropleiding achter de rug heeft en de opgedane kennis nog wil verbreden of verdiepen, kan kiezen voor een master-na-masteropleiding (ManaMa). Je kan die onmiddellijk na het afstuderen volgen of later. Een ManaMa bestaat doorgaans uit 0 studiepunten en wordt vaak al gecombineerd met een eerste job. Een master na master (ManaMa) eindigt net als een initiële master (ManaBa) met een masterproef. Ben je geïnteresseerd om een semester of jaar in het buitenland te gaan studeren, kijk dan op de uitwisselingswebsite van de faculteit: 3

8 In het schema bij de rubriek Opbouw vind je een paar voorbeelden van specifieke vervolgopleidingen. Specifieke Lerarenopleiding Postgraduaat De specifieke lerarenopleiding (SLO) leidt tot het diploma van leraar. Het diploma geeft officiële onderwijs bevoegdheid voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. De opleiding legt echter ook een basis voor een ruimere educatieve vorming met het oog op een lesopdracht in het hoger onderwijs (professionele bachelors). Met dat diploma kan je ook opleidingen geven in bedrijven en andere educatieve sectoren. De opleiding steunt op algemeen pedagogisch-didactisch gerichte cursussen en op de vakdidactiek van de eigen studierichting. Studenten leren er de begrippen, redeneringen en processen uit het eigen vakgebied vertalen naar leerlingen toe. De opleiding heeft een studieomvang van 0 studiepunten, waarvan 30 studiepunten theorie en 30 studiepunten praktijk. Sommige masteropleidingen (van minstens 0 studiepunten) voorzien in hun structuur de mogelijkheid om tot 30 studiepunten van het theoretische gedeelte op te nemen. De praktijk bestaat uit stage: dat kan een klassieke stage zijn (oefeningen en stage in scholen) of een (betaalde) ingroei- of LIO-(Leraar-In-Opleiding)-baan. Een aantal opleidingstrajecten voorziet een verdere professionele vorming na het voltooien van een bachelorof masteropleiding. Die postgraduaatsopleidingen verdiepen of verbreden een aantal competenties en omvatten ten minste 0 studiepunten. Na afloop van een postgraduaatsopleiding krijg je een postgraduaatsgetuigschrift of bv. een diploma met bepaalde beroepstitel. Permanente vorming Alle opleidingsprogramma s die niet leiden tot een formeel diploma zijn gebundeld onder de term permanente vorming. De programma s zijn zeer uiteenlopend qua omvang en duur. Ook de toelatings voorwaarden zijn erg verschillend afhankelijk van de opleiding. Doctoraat Doctoreren is een doorgedreven vorm van specialisatie rond een bepaald onderwerp in een bepaald onderzoeks domein. Na een intensieve periode van origineel wetenschappelijk onderzoek schrijf je de resultaten neer in een proefschrift dat je verdedigt voor de examenjury. Na slagen krijg je de titel van doctor. Het is de hoogste graad die kan worden uitgereikt door een Vlaamse universiteit. Basisvoorwaarde is uiteraard een diepgaande interesse voor een bepaald vakgebied, gekoppeld aan een brede maatschappelijke belangstelling én de bereidheid om je een aantal jaren in te zetten voor vernieuwend wetenschappelijk onderzoek. De meeste doctorandi zijn in die periode tewerkgesteld aan de universiteit als wetenschappelijk medewerker of in het kader van één of ander onderzoeksproject. Een hoge graad van expertise en de gepaste omkadering zijn alvast aanwezig. Een doctoraatstitel kan een belangrijke troef zijn voor leidinggevende en creatieve (research)functies, niet in het minst door de internationale ervaring die de doctoraatsstudent opbouwt. De titel van doctor is ook een voorwaarde voor wie een academische carrière binnen de universiteit of een andere wetenschappelijke instelling ambieert. 4

9 ste jaar Bachelor politieke wetenschappen / communicatiewetenschappen / sociologie OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM GEMEENSCHAPPELIJKE VAKKEN Politicologie Communicatiewetenschap Sociologie Methodologie van de sociale wetenschappen Statistiek Algemene beginselen van het recht Sociale en politieke leerstelsels Sociale psychologie Belgische politieke geschiedenis Inleiding tot de wereldpolitiek Algemene psychologie Belgische politieke geschiedenis Internationale communicatie Algemene psychologie Inleiding tot de wereldpolitiek Actuele maatschappelijke problemen OPLEIDINGSSPECIFIEKe VAKken POLITIEKE WETENSCHAPPEN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN SOCIOLOGIE Semestersysteem Alle opleidingen zijn georganiseerd volgens het semestersysteem. Dat wil zeggen dat het academiejaar opgesplitst is in twee semesters. Het is een stimulans om regelmatig te werken vanaf het begin van het academiejaar. Elk semester eindigt met de examens over de vakken van dat semester. Zo krijg je al halfweg het academiejaar feedback over je vorderingen, je manier van werken enz. Een heel beperkt aantal vakken wordt nog gedoceerd over de twee semesters heen (jaarvakken). Meestal gaat het dan om zgn. integratievakken zoals masterproef, projecten, seminariewerken Studiepunten Studiepunten (sp) verwijzen naar de omvang van een vak/opleiding. Elk jaar bestaat uit 0 sp verdeeld over de verschillende vakken. Bij het bepalen van het aantal studiepunten wordt niet alleen rekening gehouden met het aantal uren les, oefeningen, practica maar ook met de tijd die nodig is om alles te verwerken. Meer details over de verhouding aantal uren les/ oefeningen/practica/persoonlijke verwerking vind je op Ga via de faculteit en je opleiding naar het vak van je keuze. 7 7

10 3de jaar Bachelor politieke wetenschappen de jaar Bachelor politieke wetenschappen OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM OPLEIDINGSONDERDEEL de jaar Bachelor communicatiewetenschappen SP SEM 3de jaar Bachelor communicatiewetenschappen OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM Economie Politieke psychologie Gedrukte media Economie Europese politieke integratie Politieke economie Mediarecht Mediastructuren en mediabeleid 8 Structuur en conflict in de Derde Wereld Politieke filosofie Basistheorie communicatiemanagement Mediasociologie I Werkcollege politieke wetenschappen Comparatieve politicologie Communicatiewetenschappelijk onderzoek I 9 Inleiding tot de nieuwe communicatietechnologieën Belgisch publiekrecht Politiekwetenschappelijke methoden J Academisch rapporteren in de communicatiewetenschappen 7 Culturele mediastudies Politieke besluitvorming Wijsbegeerte Auteursrecht Werkcollege communicatiewetenschappen 8 Communicatiewetenschappelijk onderzoek II Audiovisuele communicatie Eén werkcollege uit: J - Journalistiek Interne Belgische politiek Geschiedenis van de wereldpolitiek (Koude Oorlog) Inleiding tot kwalitatieve onderzoekstechnieken 7 KEUZEVAKKEN Vak uit de bacheloropleidingen UGent MAJOR MAJOR BELGISCHE POLITIEK Lokale politiek Beleidsanalyse Partijen en partijsystemen Stage J Internationale ontwikkelingssamenwerking Internationaal publiekrecht Voorbereiding op de masterproef Het beleid van de Europese Unie Voorbereiding op de masterproef 0 MAJOR INTERNATIONALE POLITIEK Theorie van de internationale betrekkingen Inleiding tot kwalitatieve onderzoekstechnieken - Film- en televisiestudies - Nieuwe media en maatschappij - Communicatiemanagement KEUZEVAK Min. sp - max. 7 sp uit een opleiding van de UGent of een andere Vlaamse universiteit -7 J

11 de jaar Bachelor sociologie OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM MINOR Eén vak te kiezen uit: / Minor Geschiedenis: Overzicht van de historische kritiek Minor Criminologie: Criminologie OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM Economie 4 Werkcollege beginselen van de sociologiebeoefening 7 Werkcollege methoden van sociologisch onderzoek Sociologie van de moderniteit Sociologische benaderingswijzen 7 Minor Cultuurwetenschappen: Culturele antropologie Sociale psychologie Sociale ongelijkheid Minor Politieke Wetenschappen: Geschiedenis van de wereldpolitiek (Koude Oorlog) Kwantitatieve analyse 7 Bio-antropologie Demografie Economie 4 Minor Sociaal Werk: Sociale agogiek of Actuele maatschappelijke problemen (indien in Ba Politieke Wetenschappen of Communicatiewetenschappen gevolgd) / Minor Sociale psychologie: Sociale cognitie en groepsprocessen Minor Economie en bedrijfskunde: Markten en prijzen Minor Communicatiewetenschappen: Audiovisuele communicatie Minor Erasmus: een vak uit één van de andere minors 0

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen (180 sp) Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Intro. Sociale wetenschappen

Intro. Sociale wetenschappen 2014 3 Intro 5 Kiezen voor... 11 Opbouw 16 Internationalisering 18 En verder (studeren)... 22 Studieprogramma 29 Inhoud vakken eerste jaar 38 Weekschema eerste jaar 39 Studieondersteuning 42 Studentenverenigingen

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten Overzicht inschrijvingsvereisten Politieke Wetenschappen 2016-2017 voor studenten die in 13-14 (of eerder) in BA1 zijn gestart - uitdovend minortraject Bachelor of Science in de Politieke Wetenschappen

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO Inhoud VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN Inleiding quiz Situering HW binnen SO Specifieke vakken binnen HW Lessentabel Profiel leerlingen Vervolgopleidingen Jaarplan Ruben Delafontaine Inleiding quiz Surf

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Politieke Wetenschappen en Sociologie. 2 de opleidingsfase. Infosessie 25 september 2017

Politieke Wetenschappen en Sociologie. 2 de opleidingsfase. Infosessie 25 september 2017 Politieke Wetenschappen en Sociologie 2 de opleidingsfase Infosessie 25 september 2017 Structuur van de bacheloropleiding 1 ste fase 2 de fase 3 de fase Politieke wetenschappen Sociologie Structuur van

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN

INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN Waarom kiezen voor Humane Wetenschappen? Hoe zit onze samenleving in elkaar? Welke mechanismen gaan er schuil achter onze menselijke gedragingen en interacties?

Nadere informatie

Intro. Sociale wetenschappen

Intro. Sociale wetenschappen 2015 3 Intro 5 Kiezen voor... 11 Opbouw 16 Internationalisering 18 En verder (studeren)... 22 Studieprogramma 27 Inhoud vakken eerste jaar 38 Weekschema eerste jaar 39 Studieondersteuning 41 Studentenverenigingen

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Gedrukt met vegetale inkten op FSC-papier en met elektriciteit voor 100 % opgewekt uit duurzame CO2-neutrale bronnen.

Gedrukt met vegetale inkten op FSC-papier en met elektriciteit voor 100 % opgewekt uit duurzame CO2-neutrale bronnen. 2016 4 Kiezen voor 9 Opbouw 18 Studieprogramma 23 Inhoud vakken eerste jaar 34 Weekschema eerste jaar 36 Iets voor mij 43 Studieondersteuning 45 Internationalisering 47 Studentenverenigingen 48 Aan het

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN:

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 1 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA MASTER IN DE VERGELIJKENDE EN INTERNATIONALE POLITIEK (25 à 29 SP)

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA MASTER IN DE VERGELIJKENDE EN INTERNATIONALE POLITIEK (25 à 29 SP) VOORBEREIDINGSPROGRAMMA MASTER IN DE VERGELIJKENDE EN INTERNATIONALE POLITIEK (25 à 29 SP) 2015-2016 WIJZIGINGEN 2016-2017 OPO TITEL SP SEM UREN OPO TITEL SP SEM UREN De volgbaarheid van de uurroosters

Nadere informatie

Master in het overheids - management en -beleid

Master in het overheids - management en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Master in het overheids - management en -beleid Leg je grens op oneindig. Heb je een brede maatschappelijke interesse en oog voor politieke en bestuurlijke fenomenen? Ben

Nadere informatie

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de bedrijfscommunicatie Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Heldere communicatie is voor bedrijven en organisaties van groot belang: het verhoogt niet alleen hun efficiëntie, maar

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 2 2 Instelling UGENT 3 2.1 Opleiding Criminologie 3 2.2 Opleiding Geschiedenis 3 2.3 Opleiding Pedagogische Wetenschappen 4 2.4

Nadere informatie

COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN. 1ste bachelorfase

COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN. 1ste bachelorfase COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN 1ste bachelorfase COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN ONDERZOEK COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN WERKVELDEN GEBRUIK- EN EFFECTSTUDIES PROJECT MANAGER Child Focus MEDIA CULTUUR PROGRAMMAMAKER

Nadere informatie

POLITIEKE WETENSCHAPPEN

POLITIEKE WETENSCHAPPEN POLITIEKE WETENSCHAPPEN Academiejaar 2018 2019 7 Kiezen voor politieke wetenschappen 11 Opbouw 16 Studieprogramma 19 Inhoud vakken eerste jaar 24 Weekschema eerste jaar 27 Iets voor mij 33 Studieondersteuning

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde.

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. WIE? WAT? WAAROM? HUMANE wetenschappen Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. HUM WET IS HET IETS VOOR MIJ? HUMANE WETENSCHAPPEN VISIE Van leerlingen Humane wetenschappen

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool Gent 3 2.1 Opleiding Communicatiemanagement 2.2 Opleiding Bedrijfsmanagement 3 Universiteit Gent 5

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN ONDERZOEK IN MEDIA EFFECTEN MEDIA CULTUUR BEDRIJFS COMMUNICATIE MARKETING COMMUNICATIE

COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN ONDERZOEK IN MEDIA EFFECTEN MEDIA CULTUUR BEDRIJFS COMMUNICATIE MARKETING COMMUNICATIE COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN ONDERZOEK IN MEDIA EFFECTEN MEDIA CULTUUR BEDRIJFS COMMUNICATIE MARKETING COMMUNICATIE COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN WERKVELDEN IN MEDIA EFFECTEN MEDIA CULTUUR BEDRIJFS COMMUNICATIE

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen. Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen. Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Academiejaar 2017 2018 7 Kiezen voor 11 Opbouw 18 Studieprogramma 25 Inhoud vakken eerste jaar 34 Weekschema eerste jaar 39 Iets voor mij 45

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

STUDIEPROGRAMMA S HOGER ONDERWIJS

STUDIEPROGRAMMA S HOGER ONDERWIJS STUDIEPROGRAMMA S VAN HET HOGER ONDERWIJS Je krijgt het studieprogramma van een opleiding (=studie) aan een universiteit en aan een hogeschool. In de tabellen zie je alle opleidingsonderdelen (= vakken,

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Sociologie

Overzicht inschrijvingsvereisten Sociologie Bachelor of Science in de Sociologie (180 sp) Overzicht inschrijvingsvereisten Sociologie 2016-2017 Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen het eerste bachelortraject

Nadere informatie

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN PROGRAMMA WAT GA IK DE KOMENDE 45 MINUTEN VERTELLEN? 1. Waarom sociologie studeren (wat is sociologie?) 2. Waarom sociologie studeren aan de VU? 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht Master in het vennootschapsrecht INTERUNIVERSITAIR PROGRAMMA Faculteit Rechtsgeleerdheid De master in het vennootschapsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid legt de klemtoon op de grondige uitdieping

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Universiteit Maastricht) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

14 SOCIOLOGIE Academiejaar

14 SOCIOLOGIE Academiejaar SOCIOLOGIE Academiejaar 2018 2019 6 Kiezen voor sociologie 8 Opbouw 14 Studieprogramma 16 Inhoud vakken eerste jaar 26 Weekschema eerste jaar 29 Iets voor mij 33 Studieondersteuning 37 Internationalisering

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie Opleiding Psychologie Universiteit Gent wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie wat? finaliteit van de opleiding... + universitaire opleiding Ψ: wetenschappelijke

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-0-22) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

Wat na je master? 10 februari 2016

Wat na je master? 10 februari 2016 Wat na je master? 10 februari 2016 Keuzes maken Keuzes maken Waar sta je zelf? Ik weet nu al heel goed wat ik wil doen na mijn master Ik heb al een vaag idee over wat ik wil doen na mijn master Ik heb

Nadere informatie

Richtlijnen voor studenten Geschiedenis ingeschreven in oud bachelorprogramma Geschiedenis (= versie 10) bij samenstellen van het curriculum

Richtlijnen voor studenten Geschiedenis ingeschreven in oud bachelorprogramma Geschiedenis (= versie 10) bij samenstellen van het curriculum Richtlijnen voor studenten Geschiedenis ingeschreven in oud bachelorprogramma Geschiedenis (= versie 10) bij samenstellen van het curriculum Je stond in 2014-2015 ingeschreven in het oude bachelorprogramma

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-07-10) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt: I. Kennis Basiskennis en inzicht: 1. kennis van en inzicht in het

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PROGRAMMA 3TU M-SEC: eerstegraads lerarenopleidingen

Nadere informatie

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap STEM Visietekst van het GO! 28 november 2016 onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 2 Samenvatting In de beleidsnota 2014-2019 stelt Vlaams minister van Onderwijs de ambitie om leerlingen warmer te maken

Nadere informatie

2 e bachelorfase. Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur

2 e bachelorfase. Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur 2 e bachelorfase Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur De Leuvense communicatiewetenschap is hervormd. De doelstellingen blijven ongewijzigd Het programma is hertekend. De Leuvense communicatiewetenschap

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen 2016-2017 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Arabistiek en islamkunde Onthaal 2015-2016

Arabistiek en islamkunde Onthaal 2015-2016 Arabistiek en islamkunde Onthaal 2015-2016 OPBOUW PROGRAMMA & MOTIVATIE Kennismaking Monitoraat Arabistiek en islamkunde Monitor en studietrajectbegeleider - Arabistiek en islamkunde - Japanologie - Slavistiek

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Master in de communicatie - wetenschappen. Faculteit Sociale Wetenschappen

Master in de communicatie - wetenschappen. Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de communicatie - wetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Kom studeren aan de K.U.Leuven Van harte welkom aan de Katholieke Universiteit Leuven, een van de oudste universiteiten van Europa.

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Arabistiek en islamkunde Onthaal 2014-2015

Arabistiek en islamkunde Onthaal 2014-2015 Arabistiek en islamkunde Onthaal 2014-2015 OPBOUW PROGRAMMA & MOTIVATIE Kennismaking Monitoraat Arabistiek en islamkunde Monitor en studietrajectbegeleider - Arabistiek en islamkunde - Japanologie - Slavistiek

Nadere informatie

Master in de communicatie - wetenschappen

Master in de communicatie - wetenschappen Master in de communicatie - wetenschappen Majors: media en samenleving strategische communicatie Faculteit Sociale Wetenschappen Kom studeren aan de KU Leuven Van harte welkom aan de KU Leuven, een van

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Psychologie

Vrijstelling en toelating Psychologie 6516508 Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. Sommige opleidingsonderdelen, zoals

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10683 20 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 april 2015, nr. VO/741555,

Nadere informatie

Onthaal 2014-2015 BACHELOR GESCHIEDENIS OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE

Onthaal 2014-2015 BACHELOR GESCHIEDENIS OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE Onthaal 2014-2015 BACHELOR GESCHIEDENIS OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE Kennismaking Monitoren Charlotte Verrydt Katrien Philippen Tim Juwet Gemotiveerde keuze Doel van de sessie Motivatie is je brandstof om

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Verder studer e n Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Alles over bachelors en masters Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Onderwijs Vorming www.hogeronderwijsregister.be Awel,

Nadere informatie