Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie"

Transcriptie

1 Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0

2 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Studentenverenigingen Gewikt en gewogen Aan het werk Nog meer info Stadsplan Intro De opleiding heeft een aanvraag ingediend om de master van 0 studiepunten (één jaar) uit te breiden tot 0 studiepunten (twee jaar). Als die aanvraag wordt goedgekeurd, zullen de studenten die zich inschrijven in de corresponderende bachelor, doorstromen naar de tweejarige master (geldt voor alle Vlaamse universiteiten). Volg alle recente ontwikkelingen op de voet via Sociale wetenschappen De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Gent biedt vanaf het eerste jaar bachelor drie opleidingen aan: Politieke Wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Durf Denken: dat is het credo van de Universiteit Gent. Kritische en onafhankelijke breinen studeren, onderzoeken, werken aan de Universiteit Gent. Ieder jaar dragen we deze boodschap uit via een creatieve en onderscheidende campagne. Ieder jaar roepen we onszelf en de buitenwereld op om mee te durven denken. De drie opleidingen hebben een gemeenschappelijk kenmerk dat ze onderscheidt van andere universitaire opleidingen: ze kunnen onder de gemeenschappelijke noemer sociale wetenschappen worden geplaatst. In wezen gaat het in de drie studierichtingen om de wetenschappelijke studie van sociale verhoudingen, -structuren en -processen. De informatie in deze brochure is gebaseerd op de gegevens uit de UGent-studiegids 0-0. Gedrukt met vegetale inkten op FSC-papier Grafisch ontwerp: - opmaak: - druk en afwerking: en met elektriciteit voor 00 % opgewekt Fotografie: uit duurzame CO-neutrale bronnen. 3

3 Het is niet omdat je een studiekeuze maakt dat daarom de rest van je leven al vastligt. Het belangrijkste is dat je iets kiest dat je ligt en waarvan je tonnen meer kennis wil opdoen. Fien, de jaar bachelor communicatiewetenschappen Centraal staat de manier waarop de samenleving zich ontwikkelt, hoe mensen met elkaar omgaan, welke rol de media spelen, hoe groepen of landen met elkaar in conflict komen of hoe ze hun onderlinge of interne problemen oplossen. Verder gaat aandacht naar de relatie tussen media, politiek en publieke opinie, naar de maatschappelijke gevolgen van technologische innovaties, naar veranderde productiewijzen, nieuwe arbeidsverhoudingen, gewijzigde samenlevingsvormen. Het is typisch voor de sociale wetenschappen dat dergelijke fenomenen in hun globale context bestudeerd worden. Dat maakt de sociale wetenschapper tot een deskundige van het sociale of maatschappelijke gebeuren. Kiezen voor... Politieke wetenschappen Politiek wordt doorgaans geassocieerd met verkiezingen en allerlei partijpolitieke strubbelingen of ruzies in de regering. Politiek houdt evenwel veel meer in. Politiek grijpt in op het dagelijkse leven en houdt verband met de sociale ordening, met de manier waarop de samenleving is georganiseerd. Het sleutelwoord daarbij is macht. Het streven naar macht, het behouden en het verdelen van die macht is de motor van het politieke gebeuren, op alle niveaus. Wie de beslissingen neemt en hoe die tot stand komen, is bijgevolg één van de belangrijkste studieobjecten van de politieke wetenschappen. Daarbij gaan we ook in op de vraag waarom die beslissing op die wijze genomen werd. Wie heeft welke belangen? Hoe belangrijk zijn ideologie of politieke principes in dat verhaal? Hoe wordt de politieke agenda bepaald? Wie zijn de voornaamste spelers? Welke partijen of instellingen spelen een rol in ons politiek systeem? Welke zijn de hoofdkenmerken van dat politiek systeem? Welke conflicten worden op welke wijze opgelost? Hoe komen politieke crisissen tot stand en (hoe) worden ze opgelost? De politicologie probeert op een wetenschappelijk verantwoorde manier deze en andere vragen te beantwoorden en bv. de mechanismen te ontdekken die de besluitvorming bepalen. Op nationaal vlak bestudeert de politicoloog onder meer de invloed van partijen, drukkingsgroepen en de media, of het functioneren van de regering in het licht van de strategieën van de politieke partijen. Hoe belangrijk is het lokale bestuursniveau tegen de zogenaamde verzuring van de samenleving? Op internationaal vlak probeert de politicoloog onder meer een verklaring te vinden voor het feit dat Europa meer en meer macht krijgt. Ook onderwerpen als dekolonisatie en de rol van de Verenigde Naties worden bestudeerd. Naast aandacht voor Belgische politiek is er uiteraard ook aandacht voor internationale politiek. Sinds 989 (val Berlijnse Muur) zijn er in de internationale betrekkingen enkele stroomversnellingen geweest: er kwamen nieuwe machtscentra en economische verschuivingen, er was euforie met de daaropvolgende ontgoocheling 4

4 Sociologie is een hele boeiende richting! Het is wel een behoorlijk arbeidsintensieve richting, aangezien je vanaf de tweede bachelor een pak groepswerken en papers moet maken. Anneleen, masterstudente sociologie over de rol van de Verenigde Naties, de toenemende mondialisering op financieel, economisch, communi catief en ecologisch vlak, fundamentalisme en nationalisme woekerden, de rol van de Europese Unie groeide. Het grensoverschrijdende karakter van een stijgend aantal aspecten van het maatschappelijke leven impliceert dat de binnen- en buitenlandse politiek steeds inniger met elkaar verbonden raken, waardoor de hedendaagse wereldorde zeer complex geworden is. De richting internationale betrekkingen wil de trends, ideeën en machtsfactoren onderzoeken die de internationale verhoudingen bepalen. De problematiek wordt telkens vanuit verscheidene invalshoeken benaderd: historisch, juridisch, psychologisch, demografisch, sociologisch, economisch Communicatiewetenschappen Communicatie, in de breedste zin van het woord, beheerst ons leven. Dagelijks worden we overspoeld door nieuwsberichten, reclameboodschappen, radio- en televisieprogramma s, videoclips Nagenoeg elke onderneming en instelling doet aan public relations en image building. De informatietechnologie heeft ons nieuwe media en nieuwe toepassingen gebracht, zoals internet. Via computernetwerken is vrijwel onbeperkte wereldwijde communicatie mogelijk, met verregaande maatschappelijke en juridische implicaties. Communicatie is met andere woorden één van de belangrijkste aspecten, misschien wel het belangrijkste aspect geworden van het sociale leven in de twintigste eeuw en nog meer bij het begin van de eenentwintigste eeuw. Nu al staat vast dat in de samenleving van morgen de massamedia en alle vormen van communicatie een steeds belangrijker plaats zullen innemen. Daarenboven is de opmars van de informatietechnologie van die aard dat heel wat van onze leef- en werkgewoonten er almaar sterker door beïnvloed worden. Een wetenschappelijke studie is dan ook noodzakelijk, zowel voor de producent van informatie, als voor de gebruiker. bestudeert daarbij in de eerste plaats de massamedia. Dat zijn de vormen van communicatie die een vorm van duplicatietechnologie vereisen: drukkunst, radio, televisie, film, elektronische tekst, foto s, beelden Daarnaast bestuderen de communicatiewetenschappen ook de communicatieprocessen van en binnen organisaties. Aandacht gaat zowel naar interne bedrijfscommunicatie als externe marketing- en corporate communicatie onder de vorm van reclamecampagnes, public relations, politieke marketing Sociologie De socioloog bestudeert het menselijke gedrag vanuit sociale interactie, terwijl een psycholoog aandacht heeft voor het individuele gedrag in relatie tot intrapersoonlijke processen. Interactie vindt minimaal tussen twee personen plaats. Meestal is de realiteit complexer. Sociologen gaan na hoe het groepsverband de interactie en het sociaal handelen beïnvloedt. In interactie herkennen sociologen bepaalde patronen en mechanismen. De regelmaat is afhankelijk van de omstandigheden waarin men leeft en de groep waartoe men behoort... of wil behoren. Rolpatronen, machtsverhoudingen, normen en andere groeps verschijnselen vormen dus een belangrijk studiedomein van de sociologie. Daarnaast interesseert de sociologie zich ook voor de samenhang van en de wisselwerking tussen groepen. Ook de sociale bewegingen en maatschappelijke transformaties komen aan bod. Denken we maar aan de gewijzigde rol van de kerk en het gezin, veranderingen in de maatschappelijke posities van vrouwen en mannen, de acties voor medezeggenschap, de toenemende globalisering en de gevolgen ervan voor de tewerkstelling en het onderwijs, het wijzigen van tradities als gevolg van veranderingen in waarden en normen... Het sociologische wetenschappelijke onderzoek aan de Universiteit Gent kenmerkt zich door haar aandacht voor gezondheid en welbevinden, gezins- en genderstudies, aandacht voor seksuele minderheden, schooleffectenonderzoek, preventieonderzoek en demografie. Die thema s krijgen in de opleiding een gerichte aandacht. Communicatie wordt algemeen omschreven als het overbrengen van een boodschap. In welke mate en hoe die boodschap overkomt, vormt de essentie van de communicatie. De communicatiewetenschap 7

5 3de jaar bachelor master communicatiewetenschappen politieke wetenschappen Belgische politiek internationale politiek communicatiewetenschappen SOciologie SOciologie Minors: geschiedenis criminologie cultuurwetenschappen politieke wetenschappen sociaal werk communicatiewetenschappen sociale psychologie economie en bedrijfskunde Erasmus politieke wetenschappen nationale politiek internationale politiek communicatiewetenschappen communicatiemanagement film- en televisiestudies nieuwe media en maatschappij journalistiek sociologie Majors: gezondheid, interventie en beleid sociale demografie cultuur en onderwijs conflict en ontwikkeling in een globale wereld Erasmus eu-studies Specifieke lerarenopleiding Doctoraat Postgraduaatsopleidingen Permanente vorming 8 politieke wetenschappen MASTER 0 studiepunten MASTER-NA-MASTER -- Conflict and Development -- European Law -- meertalige bedrijfs communicatie -- Law and Economics e.a. communicatiewetenschappen BACHELOR 80 studiepunten de jaar bachelor politieke wetenschappen ste jaar bachelor ANDERE MASTERS Rechtstreeks -- gezondheidsvoorlichting en -be vor dering (enkel voor Ba sociologie) Opbouw Bachelor-master De bachelorfase van de opleiding omvat 80 studiepunten, gespreid over drie jaren van 0 studiepunten. In die fase wordt de wetenschappelijke basis gelegd die je in staat stelt om met succes door te stromen naar de masteropleiding, die op haar beurt 0 studiepunten ( jaar) omvat. De bachelor is dus in eerste instantie een doorstroombachelor. De academische bachelor die je aan de universiteit behaalt, onderscheidt zich op dat vlak van de professionele bachelor die door de hogescholen worden afgeleverd. De academische bachelordiploma s hebben ook al een zekere vorm van finaliteit, dat betekent dat je met dat diploma ook op de arbeidsmarkt terecht kunt. Je kiest vanaf het eerste jaar bachelor voor één van de drie opleidingen (7 gemeenschappelijke vakken en 3 richtingspecifieke vakken). Je kunt echter nog heel soepel overstappen naar één van de twee andere richtingen in het tweede jaar bachelor. Bachelor Via voorbereidingsprogramma -- een niet-rechtstreeks aansluitende master van de faculteit Politieke en Sociale wetenschappen -- psychologie -- pedagogische wetenschappen -- sociaal werk -- algemene economie -- bedrijfseconomie -- toerisme -- geografie -- Nutrition and Rural Development e.a. Dieper graven In deze brochure ligt de nadruk op de bacheloropleiding en op het eerste jaar van die bachelor in het bijzonder. Een vlotte start is immers cruciaal. Het eerste jaar van een universitaire op leiding is echter vaak vrij algemeen en de vakspecialisatie gebeurt pas in de daaropvolgende bachelorjaren of in de master. Het is daarom ook altijd interessant om het vakkenpakket van de verdere jaren grondig te bekijken. Dat kan via de website (in de rechterkolom kun je naar de opleiding van je keuze gaan en kijken wat elk vak inhoudt). Net die vakken zullen het gezicht van je opleiding bepalen en geven een beeld van wat je later écht te wachten staat. De opleidingen in de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen streven het volgende na: een brede maatschappelijke vorming, een initiatie in de belangrijkste sociaalwetenschappelijke onderzoeksrichtingen, groeiende zin voor kritiek en een kennismaking met de methodologische problemen en technieken. De brede algemene vorming wil je vragen doen stellen bij maatschappelijke evoluties waarmee je dagelijks geconfronteerd wordt via je eigen ervaringen en via de media. 9

6 Ik heb sociaal-technische wetenschappen gedaan in het secundair en dan is het niet zo evident om universitaire studies aan te vatten. Om die reden heb ik eerst maatschappelijk werk gestudeerd. Karen, masterstudente sociologie Hoofddoelstelling van de bacheloropleidingen is een rechtstreekse doorstroming naar de masteropleidingen. Daartoe wordt een kwalitatief niveau van kennis en competentie, eigen aan de respectieve opleidingen, aangeboden. Dat niveau laat ook toe uit te stromen naar de specifieke domeinen van de arbeidsmarkt, evenwel als secundaire doelstelling. De Bachelor politieke wetenschappen biedt je een brede maatschappelijke vorming vanuit en met reflectie op het politieke gebeuren. Bedoeling is kennis en competenties, eigen aan de politieke wetenschappen, te verwerven. Je wordt ook vertrouwd gemaakt met het politiekwetenschappelijk onderzoek, dat je ook kritisch leert benaderen. De mogelijkheid wordt geboden eigen accenten te leggen in de opbouw van het opleidingsprogramma. Dat komt tot uiting in de optiestructuur in het derde bachelorjaar. Je kiest ofwel voor de major Belgische Politiek, ofwel voor de major Internationale Politiek. De Bachelor communicatiewetenschappen is een academisch-wetenschappelijke studierichting. De academische bachelor onderscheidt zich duidelijk van de vele praktijk- en beroepsopleidingen op communicatievlak in het hoger onderwijs buiten de universiteit (professionele bachelors). De finaliteit is dus geen praktische beroepsopleiding: de klemtoon ligt op een generalistische opleiding waarbij inzicht in en het kritisch nadenken over media en communicatie in een brede maatschappelijke context centraal staan. Voorop staat het verwerven van wetenschappelijke kennis en vaardigheden binnen het vakgebied, in casu de communicatiewetenschap. De nadruk ligt daarom op theoretisch onderbouwd wetenschappelijk onderzoek. Dat impliceert ook de studie van de productie, distributie en receptie van communicatie boodschappen. Een optimale afstemming op de arbeidsmarkt maakt deel uit van de opleiding. De Bachelor sociologie biedt je een brede en kwalitatief hoogstaande sociologische vorming, waarbij je een goede beheersing van sociaalwetenschappelijke onderzoekstechnieken verwerft, evenals de kennis en competenties door de gerichte terugkoppeling met het aanwezige wetenschappelijk onderzoek. De mogelijkheid wordt geboden eigen accenten te leggen in de opbouw van het opleidingsprogramma via een aantal minors (economie en bedrijfskunde, sociale psychologie, geschiedenis, criminologie, cultuurwetenschappen, politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, sociaal werk). Die minors laten toe een grondiger kennis van de verwante wetenschap te verwerven en leiden tot een gemak kelijke(r) toegang tot een master in één van die disciplines. De opleiding is zowel multidisciplinair als internationaal gericht. 0 Masters Of Science Het behalen van een bachelordiploma geeft rechtstreekse toegang tot de master die erop aansluit. De masters van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen bestaan uit 0 studiepunten. Het is een wetenschappelijke opleiding waarbij de student zich verdiept in het gekozen vakgebied. De verworven kennis, vaardigheden en attitudes moeten bewezen worden in een masterproef, een zelfstandig wetenschappelijk werkstuk. Om de internationale herkenbaarheid te vergroten, luidt de officiële titel op het diploma Bachelor/ Master of Science in de politieke wetenschappen/communicatiewetenschappen/sociologie. >> Master in de politieke wetenschappen Men kiest voor één van de twee afstudeerrichtingen, nl. Internationale Politiek of Nationale Politiek. De Master in de politieke wetenschappen heeft als doel inzicht bij te brengen in de dynamiek van de huidige politiek-maatschappelijke constellatie en de krachten die ze vormgeven en inzicht bij te brengen wat betreft de processen, actoren en instituties die hiermee verband houden; in functie van de gekozen afstudeerrichting wordt die kennis verder verdiept. Afgestudeerden zijn in staat om op een zelfstandige wijze op academisch niveau te functioneren in een met de politieke wetenschappen verwant beroepsdomein. >> Master in de EU-studies De Master in de EU-studies ontwikkelt bij de studenten een wetenschappelijk inzicht in de evolutie en de dynamiek van de Europese Unie en in het bijzonder wat betreft de processen, instituties en dimensies die de ontwikkeling bepalen. Speciale aandacht gaat naar besluitvormingsprocessen. Het buitenlandse optreden (in brede zin) van de EU komt eveneens uitgebreid aan bod. Voor afgestudeerden liggen mogelijkheden open in één van de brede beleidsdomeinen waarbinnen de Europese Unie actief is. >> Master in de communicatiewetenschappen De Master in de communicatiewetenschappen omvat vier afstudeerrichtingen: Communicatiemanagement; Film- en televisiestudies; Journalistiek; Nieuwe media en maatschappij. Studenten ontwikkelen in functie van één van de vier afstudeerrichtingen een gevorderd inzicht in de recente communicatiewetenschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken. Ze beheersen eveneens de recentste onderzoeksmethoden. Afgestudeerden vindt men in beroepen waarbinnen communicatie een belangrijke rol speelt: op vlak van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, beleidsvoorbereiding, Masterproef De master eindigt met een master proef. Het is een persoonlijk wetenschappelijk werk over een onderwerp naar keuze. Die keuze gebeurt in overleg met de promotor, dat is de professor die het werk begeleidt, samen met de wetenschappelijke staf. Het is de zelfstandige uitwerking van een wetenschappelijk onderwerp en houdt een zekere verdere specialisatie in, een element waarnaar tijdens een sollicitatie dikwijls wordt gevraagd. De masterproef is een belangrijk en omvangrijk onderdeel van de masteropleiding.

7 Internationalisering In alle opleidingen bestaan er samenwerkingsprogramma s met partneruniversiteiten. Een deel van je studietijd doorbrengen aan een buitenlandse universiteit is een unieke kans. Het bekendste uitwisselingsprogramma is wellicht Erasmus waarbij beurzen ter beschikking worden gesteld binnen de Europese Unie. Soms kan je al vanaf het derde bachelorjaar een semester of een jaar op Erasmus gaan. De studieperiodes worden integraal in rekening gebracht voor je normale studieloopbaan zodat je geen studievertraging oploopt. Op die manier geef je een extra dimensie aan je studie en behaal je een Vlaams diploma met Europese allure. Een aantal opleidingen voorziet ook uitwisselingen buiten Europa en buitenlandse stages behoren eveneens tot de mogelijkheden. beleidsvoering Zo wil men academici voorbereiden op beroepen in de volgende sectoren: communicatieonderzoek (mediaonderzoek, opinie- en marktonderzoek, wetenschappelijk onderzoek), communicatieonderwijs en -vorming, communicatieadvies, communicatiemanagement en uiteraard vooral ook de sector van de specifieke mediaproductie (media en journalistiek, film, reclame...). >> Master in de sociologie Studenten vervolmaken zich in de kennis over de kernbegrippen, de voornaamste verklaringsmodellen en benaderingswijzen van de algemene sociologie, evenals in de voornaamste deelgebieden, zoals de gezondheidssociologie, de sociale demografie en gezinssociologie en de onderwijssociologie. Ze leren de courante sociaalwetenschappelijke methoden en de kwantitatieve en kwalitatieve technieken zeer grondig te beheersen. Afgestudeerden hebben aldus oog voor de maatschappelijke rol en relevantie van de sociologie(beoefenaar) en van de samenhangende ethische, culturele, juridische en economische vraagstukken. Professioneel komen ze terecht in een gevarieerd spectrum van beroepen waarin ze de verworven kennis en inzichten kunnen aanwenden. Studeren in het buitenland De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen legt een duidelijke klemtoon op internationalisering. Dat komt enerzijds de onderwijs- en onderzoekskwaliteit van de UGent ten goede en geeft anderzijds aan de studenten een sterke basis op de arbeidsmarkt. Het kunnen studeren en werken in een internationale en multiculturele omgeving vormt immers een duidelijk pluspunt. De UGent biedt een brede waaier van mogelijkheden aan om grenzeloos te studeren binnen en buiten Europa. Het Erasmus-programma is het belangrijkste en meest bekende programma voor studentenmobiliteit. De verschillende opleidingen (communicatiewetenschappen, politieke wetenschappen en sociologie) hebben uitwisselingsakkoorden gesloten met ruim 70 Europese partnerinstellingen. Op die manier krijgen de studenten de gelegenheid om een volledige erkende studieperiode aan een andere Europese universiteit door te brengen. En verder (studeren)... Niet-aansluitende master Na het afronden van een bacheloropleiding volgen de meeste studenten de rechtstreeks aansluitende master. Het is nog steeds de meest voor de hand liggende keuze. Een spoorwissel is echter ook mogelijk Een aantal bachelordiploma s kan doorstromen naar een masteropleiding in een ander (min of meer aanverwant) studiedomein. In sommige gevallen kan je onmiddellijk naar die master. Je kan de overstap soms ook voorbereiden door bv. in de bachelor een verbredende minor te kiezen. Kies je voor een vakgebied dat minder nauw aanleunt bij je bachelor, dan zal je je kennisniveau moeten bijwerken via een voorbereidingsprogramma. Op die manier verwerf je een brede waaier aan competenties en ben je goed gewapend om interdisciplinair te werken binnen onze complexe samenleving. Ik ben toegelaten om in Londen te gaan studeren. Ik ga International Human Resource Management studeren, waarvoor sociologie een goede basis is. Maaike, masterstudente sociologie Master-na-master Wie al een masteropleiding achter de rug heeft en de opgedane kennis nog wil verbreden of verdiepen, kan kiezen voor een master-na-masteropleiding (ManaMa). Je kan die onmiddellijk na het afstuderen volgen of later. Een ManaMa bestaat doorgaans uit 0 studiepunten en wordt vaak al gecombineerd met een eerste job. Een master na master (ManaMa) eindigt net als een initiële master (ManaBa) met een masterproef. Ben je geïnteresseerd om een semester of jaar in het buitenland te gaan studeren, kijk dan op de uitwisselingswebsite van de faculteit: 3

8 In het schema bij de rubriek Opbouw vind je een paar voorbeelden van specifieke vervolgopleidingen. Specifieke Lerarenopleiding Postgraduaat De specifieke lerarenopleiding (SLO) leidt tot het diploma van leraar. Het diploma geeft officiële onderwijs bevoegdheid voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. De opleiding legt echter ook een basis voor een ruimere educatieve vorming met het oog op een lesopdracht in het hoger onderwijs (professionele bachelors). Met dat diploma kan je ook opleidingen geven in bedrijven en andere educatieve sectoren. De opleiding steunt op algemeen pedagogisch-didactisch gerichte cursussen en op de vakdidactiek van de eigen studierichting. Studenten leren er de begrippen, redeneringen en processen uit het eigen vakgebied vertalen naar leerlingen toe. De opleiding heeft een studieomvang van 0 studiepunten, waarvan 30 studiepunten theorie en 30 studiepunten praktijk. Sommige masteropleidingen (van minstens 0 studiepunten) voorzien in hun structuur de mogelijkheid om tot 30 studiepunten van het theoretische gedeelte op te nemen. De praktijk bestaat uit stage: dat kan een klassieke stage zijn (oefeningen en stage in scholen) of een (betaalde) ingroei- of LIO-(Leraar-In-Opleiding)-baan. Een aantal opleidingstrajecten voorziet een verdere professionele vorming na het voltooien van een bachelorof masteropleiding. Die postgraduaatsopleidingen verdiepen of verbreden een aantal competenties en omvatten ten minste 0 studiepunten. Na afloop van een postgraduaatsopleiding krijg je een postgraduaatsgetuigschrift of bv. een diploma met bepaalde beroepstitel. Permanente vorming Alle opleidingsprogramma s die niet leiden tot een formeel diploma zijn gebundeld onder de term permanente vorming. De programma s zijn zeer uiteenlopend qua omvang en duur. Ook de toelatings voorwaarden zijn erg verschillend afhankelijk van de opleiding. Doctoraat Doctoreren is een doorgedreven vorm van specialisatie rond een bepaald onderwerp in een bepaald onderzoeks domein. Na een intensieve periode van origineel wetenschappelijk onderzoek schrijf je de resultaten neer in een proefschrift dat je verdedigt voor de examenjury. Na slagen krijg je de titel van doctor. Het is de hoogste graad die kan worden uitgereikt door een Vlaamse universiteit. Basisvoorwaarde is uiteraard een diepgaande interesse voor een bepaald vakgebied, gekoppeld aan een brede maatschappelijke belangstelling én de bereidheid om je een aantal jaren in te zetten voor vernieuwend wetenschappelijk onderzoek. De meeste doctorandi zijn in die periode tewerkgesteld aan de universiteit als wetenschappelijk medewerker of in het kader van één of ander onderzoeksproject. Een hoge graad van expertise en de gepaste omkadering zijn alvast aanwezig. Een doctoraatstitel kan een belangrijke troef zijn voor leidinggevende en creatieve (research)functies, niet in het minst door de internationale ervaring die de doctoraatsstudent opbouwt. De titel van doctor is ook een voorwaarde voor wie een academische carrière binnen de universiteit of een andere wetenschappelijke instelling ambieert. 4

9 ste jaar Bachelor politieke wetenschappen / communicatiewetenschappen / sociologie OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM GEMEENSCHAPPELIJKE VAKKEN Politicologie Communicatiewetenschap Sociologie Methodologie van de sociale wetenschappen Statistiek Algemene beginselen van het recht Sociale en politieke leerstelsels Sociale psychologie Belgische politieke geschiedenis Inleiding tot de wereldpolitiek Algemene psychologie Belgische politieke geschiedenis Internationale communicatie Algemene psychologie Inleiding tot de wereldpolitiek Actuele maatschappelijke problemen OPLEIDINGSSPECIFIEKe VAKken POLITIEKE WETENSCHAPPEN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN SOCIOLOGIE Semestersysteem Alle opleidingen zijn georganiseerd volgens het semestersysteem. Dat wil zeggen dat het academiejaar opgesplitst is in twee semesters. Het is een stimulans om regelmatig te werken vanaf het begin van het academiejaar. Elk semester eindigt met de examens over de vakken van dat semester. Zo krijg je al halfweg het academiejaar feedback over je vorderingen, je manier van werken enz. Een heel beperkt aantal vakken wordt nog gedoceerd over de twee semesters heen (jaarvakken). Meestal gaat het dan om zgn. integratievakken zoals masterproef, projecten, seminariewerken Studiepunten Studiepunten (sp) verwijzen naar de omvang van een vak/opleiding. Elk jaar bestaat uit 0 sp verdeeld over de verschillende vakken. Bij het bepalen van het aantal studiepunten wordt niet alleen rekening gehouden met het aantal uren les, oefeningen, practica maar ook met de tijd die nodig is om alles te verwerken. Meer details over de verhouding aantal uren les/ oefeningen/practica/persoonlijke verwerking vind je op Ga via de faculteit en je opleiding naar het vak van je keuze. 7 7

10 3de jaar Bachelor politieke wetenschappen de jaar Bachelor politieke wetenschappen OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM OPLEIDINGSONDERDEEL de jaar Bachelor communicatiewetenschappen SP SEM 3de jaar Bachelor communicatiewetenschappen OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM Economie Politieke psychologie Gedrukte media Economie Europese politieke integratie Politieke economie Mediarecht Mediastructuren en mediabeleid 8 Structuur en conflict in de Derde Wereld Politieke filosofie Basistheorie communicatiemanagement Mediasociologie I Werkcollege politieke wetenschappen Comparatieve politicologie Communicatiewetenschappelijk onderzoek I 9 Inleiding tot de nieuwe communicatietechnologieën Belgisch publiekrecht Politiekwetenschappelijke methoden J Academisch rapporteren in de communicatiewetenschappen 7 Culturele mediastudies Politieke besluitvorming Wijsbegeerte Auteursrecht Werkcollege communicatiewetenschappen 8 Communicatiewetenschappelijk onderzoek II Audiovisuele communicatie Eén werkcollege uit: J - Journalistiek Interne Belgische politiek Geschiedenis van de wereldpolitiek (Koude Oorlog) Inleiding tot kwalitatieve onderzoekstechnieken 7 KEUZEVAKKEN Vak uit de bacheloropleidingen UGent MAJOR MAJOR BELGISCHE POLITIEK Lokale politiek Beleidsanalyse Partijen en partijsystemen Stage J Internationale ontwikkelingssamenwerking Internationaal publiekrecht Voorbereiding op de masterproef Het beleid van de Europese Unie Voorbereiding op de masterproef 0 MAJOR INTERNATIONALE POLITIEK Theorie van de internationale betrekkingen Inleiding tot kwalitatieve onderzoekstechnieken - Film- en televisiestudies - Nieuwe media en maatschappij - Communicatiemanagement KEUZEVAK Min. sp - max. 7 sp uit een opleiding van de UGent of een andere Vlaamse universiteit -7 J

11 de jaar Bachelor sociologie OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM MINOR Eén vak te kiezen uit: / Minor Geschiedenis: Overzicht van de historische kritiek Minor Criminologie: Criminologie OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM Economie 4 Werkcollege beginselen van de sociologiebeoefening 7 Werkcollege methoden van sociologisch onderzoek Sociologie van de moderniteit Sociologische benaderingswijzen 7 Minor Cultuurwetenschappen: Culturele antropologie Sociale psychologie Sociale ongelijkheid Minor Politieke Wetenschappen: Geschiedenis van de wereldpolitiek (Koude Oorlog) Kwantitatieve analyse 7 Bio-antropologie Demografie Economie 4 Minor Sociaal Werk: Sociale agogiek of Actuele maatschappelijke problemen (indien in Ba Politieke Wetenschappen of Communicatiewetenschappen gevolgd) / Minor Sociale psychologie: Sociale cognitie en groepsprocessen Minor Economie en bedrijfskunde: Markten en prijzen Minor Communicatiewetenschappen: Audiovisuele communicatie Minor Erasmus: een vak uit één van de andere minors 0

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

BRUSSEL t. Toegepaste taalkunde CAMPUS BRUSSEL. Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek

BRUSSEL t. Toegepaste taalkunde CAMPUS BRUSSEL. Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek BRUSSEL t Toegepaste taalkunde Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek CAMPUS BRUSSEL 2015-2016 Infomomenten OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEP. OPENLESDAGEN 16-20

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

Politieke communicatie

Politieke communicatie masteropleiding Politieke communicatie faculteit politieke en sociale wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann Engelen (kaft)

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding TEW: Bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Beleidsinformatica Financiering Internationaal management & diplomatie Marketing

Nadere informatie

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN 1 STUDIEGIDS PUBLIC ADMINISTRATION INHOUDSOPGAVE: Studierichting Public Administration Algemene informatie

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR 10

Nadere informatie

Epidemiologie. masteropleiding

Epidemiologie. masteropleiding Epidemiologie masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Epidemiologie binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding epidemiologie 6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Regionale voorlichting 2014

Regionale voorlichting 2014 Regionale voorlichting 2014 Voor : 4-vwo en 4-havo Tijd : donderdag 20 maart 2014 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal Alle leerlingen moeten zich vooraf voor meer voorlichtingsronden

Nadere informatie

Studiegids Krijgswetenschappen

Studiegids Krijgswetenschappen VERSIE 1.0 Juli 2014 Studiegids Krijgswetenschappen Bachelor Krijgswetenschappen Voor de adelborsten en cadetten KW Nederlandse Defensie Academie Faculteit Militaire Wetenschappen Breda, juli 2014 Voorwoord

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Hoe geef je aardrijkskundeles?

Hoe geef je aardrijkskundeles? 3. Hoe geef je aardrijkskundeles? door Leon Vankan 3.1 Inleiding Wanneer je pas begint als leraar, ben je wellicht geneigd om les te geven zoals je zelf les hebt gehad of gehad zou willen hebben. Je legt

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2012-2013 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2012 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger

Nadere informatie

VOORWOORD. Drs. F. Ishaak Richtingcoördinator Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde (A&0) Juli 2014

VOORWOORD. Drs. F. Ishaak Richtingcoördinator Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde (A&0) Juli 2014 INHOUDSOPGAVE Pg VOORWOORD 2 ALGEMENE INFORMATIE VAN DE FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN (ADEKUS) 3 1. ALGEMENE INFORMATIE 14 1.1 INLEIDING 14 1.2 BEROEPSPROFIEL 15 1.3 OPBOUW BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie