VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing"

Transcriptie

1 Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Productnr Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentificeerde toepassingen Ontraden gebruik Onderhoudsmiddel voor auto s. - Vernieuwer Voor professioneel gebruik. Dit product is niet geschikt voor elke industriële, professionele of consumenten gebruik van andere dan de hierboven geïdentificeerde gebruik Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier Contactpersoon Autosmart International Ltd Lynn Lane, Shenstone, nr Lichfield Staffordshire. WS14 0DH England Tel: +44 (0) (09:00-17:00) Fax: +44 (0) (09:00-17:00) Mr. Russell Butler 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Mob: +44 (0) (24hrs) Tel: +44 (0) (09:00-17:00) Fax: +44 (0) (09:00-17:00) Nationaal telefoonnummer voor noodgevallen Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.Tel Uitsluitend voor professionele hulpverleners. RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Indeling (1999/45/EEG) Niet geclassificeerd. Milieu Naar verwachting is het product niet gevaarlijk voor het milieu Etiketteringselementen Risicozinnen Veiligheidszinnen NC Niet geclassificeerd. S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden. S26 S35 P13 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar Andere gevaren Dit product bevat geen PBT of zpzb bestanddelen. RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 1 / 8

2 3.2. Mengsels Glycerine 30-60% CAS-nr.: EG-nr.: Registratienummer: - Indeling (EG 1272/2008) Niet geclassificeerd. Indeling (67/548/EEG) Niet geclassificeerd. De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenzinnen wordt weergegeven in Sectie 16. RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Inademing Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen. Inslikken Mond grondig spoelen. Veel water drinken. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen. Contact met de huid Besmette kleding verwijderen. Met water afspoelen. Geschikte lotion gebruiken om de huid te hydrateren. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen. Contact met de ogen Ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en bij spoelen oogleden optillen. Minimaal 15 minuten blijven afspoelen. Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Algemene informatie De ernst van de beschreven symptomen zal variëren, afhankelijk van de concentratie en de duur van de blootstelling. Inademing Geen specifieke symptomen vermeld. Inslikken Kan bij inslikken klachten veroorzaken. Contact met de huid Langdurig huidcontact kan roodheid en irritatie veroorzaken. Contact met de ogen Langdurig contact kan roodheid en/of tranende ogen veroorzaken Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen advies gegeven. EHBO kan toch nodig zijn bij onvoorziene blootstelling aan, inhalering van of opname van deze chemische stof. In twijfelgevallen ONMIDDELLIJK MEDISCHE HULP inschakelen. RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 5.1. Blusmiddelen Blusmiddelen Dit product is niet ontbrandbaar. Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Gevaarlijke verbrandingsproducten Thermische ontbinding of verbranding kan koolstofoxiden en andere vergiftige gassen of dampen vrijmaken. Uitzonderlijke Brand- En Ontploffingsgevaren Geen uitzonderlijke brand- of ontploffingsgevaren vermeld. Specifieke gevaren Oxides van: Koolstof. Stikstof Advies voor brandweerlieden Speciale Brandbestrijdingsprocedures Geen specifieke brandbestrijdingsprocedure gegeven. Beschermende uitrusting voor brandweerlieden Keuze van middelen ter bescherming van de ademhaling bij brand: Volg de algemene gedragsregels van het bedrijf op. 2 / 8

3 RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Voor informatie over persoonlijke bescherming zie punt Milieuvoorzorgsmaatregelen Niet lozen op de bodem of in waterlopen. Keer de houder met de beschadigde kant naar boven om verder morsen te stoppen. Lekkage of ongecontroleerde uitloop in waterlopen moet ONMIDDELLIJK worden gemeld bij de betrokken instanties. Bedek gemorst materiaal met zand, aarde of een ander geschikt, absorberend materiaal Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Lek indien mogelijk zonder risico dichten. Grotere gemorste hoeveelheden: Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in houders deponeren. Het gebied met overvloedig water schoonspoelen. Houd er rekening mee dat oppervlakken glad kunnen worden. Verontreiniging van waterbronnen of riolering voorkomen. Kleine hoeveelheden kunnen met overvloedig water door de afvoer worden weggespoeld. Na contact met gemorste hoeveelheid grondig wassen. Afval en verontreinigde materialen verzamelen, zo snel mogelijk van de werkplaats verwijderen en opbergen in een geschikte container met het correcte label Verwijzing naar andere rubrieken Voor informatie over persoonlijke bescherming zie punt 8. Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering. RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Aanbevelingen van fabrikant doorlezen en opvolgen. Morsen en contact met huid en ogen vermijden Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten In koele, droge, geventileerde opslagplaats en gesloten verpakking bewaren. Bewaren in de gesloten originele verpakking en bij temperaturen tussen 5 C en 30 C. Om scheuren van houder te voorkomen, boven vriespunt van chemisch product houden. Opslag Classificatie Opslagruimte voor chemische stoffen Specifiek eindgebruik De geïdentificeerde toepassingen worden in detail beschreven in Sectie 1.2. RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 8.1. Controleparameters Naam STD TGG - 8 Uur TGG - 15 Min Aanduidingen Glycerine MAC 10 mg/m3 MAC = Maximaal Aanvaarde Concentraties Maatregelen ter beheersing van blootstelling Beschermende uitrusting Procesomstandigheden Oogspoelstation verschaffen. Technische maatregelen Geen bepaalde ventilatie-eisen. Bescherming van de ademhalingsorganen Geen specifiek advies gegeven, maar ademhalingsbescherming moet gebruikt worden als het algemene niveau het beroepsmatige blootstellingslimiet (OEL) overschrijdt. 3 / 8

4 Bescherming van de handen Bij langdurig of herhaaldelijk contact met de huid, geschikte veiligheidshandschoenen gebruiken. Rubber, neopreen of polyvinylchloride (PVC). Handschoenen van PVC zijn aan te bevelen. De vloeistof kan de handschoenen binnendringen. Vervang daarom herhaaldelijk de handschoenen. Kies de meest geschikte handschoen in overleg met de betreffende leverancier die u informatie kan geven over de doorbraaktijd van het materiaal van de handschoen. Indien allergische reacties mogelijk zijn, dunne katoenen handschoenen in de rubberhandschoenen dragen. Bescherming van de ogen Chemische veiligheidsstofbril dragen waar blootstelling aan de ogen vrij waarschijnlijk is. Andere Beschermingsmiddelen Geschikte kleding dragen om herhaald of langdurig huidcontact te voorkomen. Oogspoelstation verschaffen. Hygiënische maatregelen NIET ROKEN IN WERKGEBIED! Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet. Direct wassen bij nat worden of besmetting van huid. Besmette kledingstukken direct uittrekken. Gebruik geschikte huidcrème om uitdroging van de huid te voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Voorkomen Kleur Geur Oplosbaarheid Beginkookpunt en kooktraject ( C) Vloeistof Paars. Smeltpunt ( C) ~ 0 C Relatieve dichtheid Dampdichtheid (lucht=1) Dampspanning Verdampingssnelheid ph-waarde, Geconc. Oplossing ~ 7.0 Prettig, aangenaam. Oplosbaar in water. Mengbaar met water ~ mm Hg ~ (20 C) ph-waarde, Verdunde Oplossing ~ 1% Viscositeit ~ C Thermische ontledingstemperatuur ( C) Geurdrempel, Laag Geurdrempel, Hoog Vlampunt ( C) Zelfontstekingstemperatuur ( C) Brandbaarheidsgrens: - Laag (%) Brandbaarheidsgrens - Hoog (%) Verdelingscoëfficiënt (N-Octanol/Water) Oxiderende eigenschappen Opmerkingen 9.2. Overige informatie Informatie aangeduid als "Niet beschikbaar" of "Niet van toepassing" dient niet te worden beschouwd gerechtvaardigd te zijn om het mogelijk te maken dat de juiste controlemaatregelen worden genomen. Vluchtige organische stoffen (VOS) 0 g/litre RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT Reactiviteit 4 / 8

5 Er zijn geen bekende reactiviteitsgevaren verbonden met dit product Chemische stabiliteit Geen bijzondere zorgen over stabiliteit. Stabiel onder normale temperatuursomstandigheden en aanbevolen gebruik Mogelijke gevaarlijke reacties Niet van toepassing Gevaarlijke Polymerisatie Zal niet polymerizeren Te vermijden omstandigheden Langdurige perioden van oververhitting vermijden. Vorst vermijden Chemisch op elkaar inwerkende materialen Te Vermijden Materialen Er zijn geen specifieke, of groepen van, materialen die mogelijk reageren om tot een gevaarlijke situatie te leiden Gevaarlijke ontledingsproducten Vuur veroorzakend: Koolmonoxide (CO) Kooldioxide (C02). RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Informatie over toxicologische effecten Overige Gevolgen Voor De Gezondheid Deze substantie heeft geen bewijs van carcinogene eigenschappen. IARC niet vermeld. IARC Int. Agency for Research Cancer. NTP Niet Vermeld. OSHA niet gereguleerd. Huidcorrosie/-irritatie: Test met model van de menselijke huid Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd. Extreme ph. Matige ph (> 2 en < 11, 5). Classificatie gebaseerd op conventionele methode en In-Vitro benadering Bijtend of Irriterend door het meten van PH en Zuur/Alkaline Reserve. Irriteert niet. Algemene informatie Dit product heeft een lage toxiciteit. Alleen hoge doses kunnen de gezondheid negatief beïnvloeden. Inademing Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld. Inslikken Kan bij inslikken klachten veroorzaken. Contact met de huid Kan ontvetting van de huid tot gevolg hebben, maar irriteert niet. Contact met de ogen Spetters en dampen kunnen irritatie en brandende ogen veroorzaken. Gezondheidswaarschuwingen Gezien de hoeveelheid en de samenstelling is het gezondheidsrisico gering. Er zijn geen ernstige langetermijngevolgen bekend met betrekking tot dit type product. Geen specifiek acuut of chronisch gezondheidsgevaar vermeld, maar deze chemische stof kan nadelige uitwerking hebben op de menselijke gezondheid, hetzij in het algemeen, hetzij op bepaalde personen met reeds bestaande of onzichtbaar aanwezige gezondheidsproblemen. Wijze Van Opname Opname. Medische Symptomen Geen specifieke symptomen vermeld, maar deze chemische stof kan de gezondheid nadelig beïnvloeden, hetzij in het algemeen of bij bepaalde personen. 5 / 8

6 Toxicologische informatie over de ingrediënten. Overige Gevolgen Voor De Gezondheid Deze substantie heeft geen bewijs van carcinogene eigenschappen. Acute toxiciteit: Acute toxiciteit (orale LD50) ~ mg/kg Rat Acute toxiciteit (LD50 via de huid) > mg/kg Konijn Gevaar bij inademing: Geen speciale doelorganen genoteerd RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE Ecotoxiciteit Beschouwd als niet schadelijk voor het milieu. De bestanddelen van het product zijn niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu. Dat betekent echter niet dat grote of regelmatige lozingen geen gevaar kunnen zijn voor of schade kunnen veroorzaken aan het milieu. Naar verwacht is het middel niet gevaarlijk voor rioolwaterzuiveringsprocessen. Het product bevat geen organisch gebonden halogeen. Het product bevat geen organische complexvormers met een DOC-afbraakgraad van < 80% na 28 dagen. Ecotoxiciteit Naar verwachting is het product niet gevaarlijk voor het milieu Toxiciteit Acute toxiciteit - Vissen Acute toxiciteit - Ongewervelde waterdieren Acute toxiciteit - Waterplanten Acute toxiciteit - Micro-organismen Acute toxiciteit Bodem Acute toxiciteit - Vissen LC50 96 uren ~ mg/l Onchorhynchus mykiss (Regenbogenforel) Acute toxiciteit - Ongewervelde waterdieren EC50 > mg/l Daphnia magna Acute toxiciteit - Micro-organismen 48 uren > 1000 mg/l Actief slib Persistentie en afbreekbaarheid Afbreekbaarheid Het product is bioafbreekbaar maar mag niet in de afvoer worden weggevoerd zonder toestemming van de bevoegde autoriteiten. De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia. Afbreekbaarheid Het product is bioafbreekbaar. 6 / 8

7 12.3. Bioaccumulatie Mogelijke bioaccumulatie Het product bevat geen stoffen, waarvan wordt aangenomen dat ze bioaccumulatief zijn. Verdelingscoëfficiënt Mogelijke bioaccumulatie Het product bevat geen stoffen, waarvan wordt aangenomen dat ze bioaccumulatief zijn. Verdelingscoëfficiënt 1.76/ Mobiliteit in de bodem Mobiliteit: Het product bevat stoffen, die oplosbaar zijn in water en die verspreid kunnen worden in het watermilieu. Mobiliteit: Het product is in water oplosbaar Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Dit product bevat geen PBT of zpzb bestanddelen Andere schadelijke effecten RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Algemene informatie De verpakking moet leeg zijn (droogdruipen) Afvalverwerkingsmethoden Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt. Verpakking: Indien mogelijk, terugwinnen en regeneren of recyclen. RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER Algemeen Internationale of EU-voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen gelden niet voor dit product (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID) VN-nummer Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN Transportgevarenklasse(n) ADR/RID/ADN Klasse Niet gevaarlijk volgens ADR. Niet geclassificeerd voor vervoer. Etiket Voor Vervoer Geen transportwaarschuwingsteken verplicht Verpakkingsgroep Milieugevaren 7 / 8

8 Milieugevaarlijke Stof/Mariene Verontreiniging Nee Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code RUBRIEK 15: REGELGEVING Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU-Wetgeving Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten. Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen. Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, inclusief wijzigingen. Watergevaarsclassificatie WGK Chemischeveiligheidsbeoordeling Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE Algemene informatie Dit product is geproduceerd in overeenstemming met kwaliteitsmanagementsystemen en milieumanagementsystemen van ISO 9001 en ISO Alleen getraind personeel mag dit materiaal gebruiken. Herzieningscommentaar N.B.: Regels binnen de marge geven belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige revisie aan. Uitgegeven Door Autosmart International Ltd, Lynn Lane, Shenstone, Lichfield, Staffordshire, WS14 0DH, Great Britain. Tel +44 (0) Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 Status Veiligheidsinformatieblad Volledige tekst van risicozinnen NC Volledige gevarenaanduidingen Toegelaten. Niet geclassificeerd. Exoneratieclausule Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik. 8 / 8

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Dow AgroSciences B.V. Veiligheidsinformatieblad volgens Reg. (EG) Nr. 453/2010 Productnaam: BOFIX* Herbicide Herzien: 2012/07/02 Print datum: 29 Sep 2012 Dow AgroSciences B.V.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: 4321396 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401936, 300570 Product benaming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SECTION 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: BIOCONTROL MAR 71 Produktcode: 571257 (25 liter)

Nadere informatie

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1.1 Productaanduiding STEENWOL Hoog aluminiumoxide, laag silicaat wol 2 1.1.2 Handelsnamen en synonymen Alle ROCKWOOL steenwol producten

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 15.1.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 12/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Vernieuwd overzicht van en-normen voor handschoenen. www.ansell.eu

Vernieuwd overzicht van en-normen voor handschoenen. www.ansell.eu Vernieuwd overzicht van en-normen voor handschoenen 3 meer aandacht voor gezondheid en veiligheid De Europese Akte beperkt zich niet alleen tot het wegwerken van handelsbarrières, maar streeft in heel

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.1 (DECEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 125 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.1 Deze publicatie is inhoudelijk

Nadere informatie

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Inleiding Dagelijks worden in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie Bij een ongeval of een noodsituatie die tijdens het vervoer kan optreden moeten de bemanningsleden

Nadere informatie

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde 1 2 Inhoud Woord vooraf Verantwoording van de te doorlopen stappen 1 De regelgeving en haar achtergronden 7 9 11 1.1 De regelgeving in internationale context:

Nadere informatie

SELECTIE EN GEBRUIK VAN ADEMHALINGS- BESCHERMINGSMIDDELEN

SELECTIE EN GEBRUIK VAN ADEMHALINGS- BESCHERMINGSMIDDELEN SELECTIE EN GEBRUIK VAN ADEMHALINGS- BESCHERMINGSMIDDELEN Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne Werkgroep Ademhalingsbescherming Leden Werkgroep Ademhalingsbescherming NVvA S.J. Veenstra, voorzitter

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005)

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van

Nadere informatie

Veilig werken met gassen

Veilig werken met gassen Veilig werken met gassen Werken met cryogene gassen. Nr. 1 Algemeen Gassen kunnen voorkomen in vaste vorm (droogijs), gasvorm en vloeibare vorm. Gassen worden vloeibaar door de druk te verhogen of door

Nadere informatie

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Opgesteld door: Arthur Groot Peter Coffeng Corné Bulkmans Helger Siegert April 2009 D_Verstikkingsgevaar_werken_in_besloten_ruimten 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving

Nadere informatie

Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23.

Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23. Info voor koudemiddelengebruikers No. 1 Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23. Geschikte veiligheidshandschoenen behoren tot de basisuitrusting. Een

Nadere informatie

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest April 2008 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie