VOLWASSENENONDERWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOLWASSENENONDERWIJS"

Transcriptie

1 VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Lineaire organisatie Onderwijsniveau: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MARKETING Aantal leerjaar(en): 3-jarige opleiding Nummer GO (vervangt 2005/065L) Nummer Inspectie: 05-06/1533/G/G (vervangt 04-05/1318/G)

2

3

4

5 HOSP Marketing 2 Inhoudsopgave Overzicht lessentabel Inleiding en situering Beginsituatie Algemene doelstellingen Specifieke doelstellingen en algemene methodologische wenken... 6 VAKKEN 1ste JAAR MARKETING... 6 Inleiding tot de marketing... 6 Economie... 6 Bedrijfskunde... 6 Statistiek met marketingtoepassingen... 6 Algemeen en burgerlijk recht... 6 Organisatie handel, distributie en transport... 6 VAKKEN 2de JAAR MARKETING... 6 Handelsrecht (deel I)... 6 Marketingdeeldomeinen I... 6 Marktonderzoek... 6 Bedrijfspsychologie... 6 Bedrijfsorganisatie... 6 Verkooptechnieken... 6 Bedrijfscommunicatie Nederlands...6 Encyclopedie van de Marketing... 6 VAKKEN 3de JAAR MARKETING... 6 Reclame en media... 6 Handelsrecht (deel II)... 6 Strategisch management... 6 Inkoopbeleid... 6 Marketingdeeldomeinen II... 6 Informatica-ondersteunend marktonderzoek... 6 Financieel management... 6 Verkoopmanagement (Sales Management)... 6 Eindverhandeling Methodologische wenken... 6 Pedagogisch-didactische wenken... 6 Didactische hulpmiddelen Evaluatie Bibliografie... 6

6 HOSP Marketing 3 OVERZICHT LESSENTABEL Vakken Bedrijfskunde 2 Economie 2 Statistiek met marketingtoepassingen 2 Verkooptechnieken 1 Bedrijfspsychologie 2 Algemeen en burgerlijk recht 2 Handelsrecht 1 1 Inleiding tot de marketing 3 Marktonderzoek 2 Informatica ondersteunend marktonderzoek 1 Bedrijfsorganisatie 2 Strategisch Management 1 Financieel Management 2 Reclame en media 2 Bedrijfscommunicatie Nederlands 1 Inkoopbeleid 1 Verkoopmanagement 1 Organisatie handel, distributie en transport 1 Marketingdeeldomeinen I Databasemarketing, BTB marketing, Marketing van diensten 3 Marketingdeeldomeinen II E-strategie Internationale marketing Direct marketing 3 Eindverhandeling 2 Encyclopedie van de marketing 2 u/week

7 HOSP Marketing 4 1. INLEIDING EN SITUERING Dit leerplan is tot stand gekomen door de krachten van verschillende centra van de verschillende netten te bundelen. Door meer dan actief deel te nemen aan de werkgroep modulaire structuur hebben we de leerplannen van de modulaire structuur aangepast aan ons lineair systeem. U zal merken dat de leerplannen amper afwijken van de goedgekeurde modulaire structuur. Door dit werk netoverschrijdend aan te pakken, zijn we er niet alleen in geslaagd om een gemeenschappelijk product af te leveren, maar bovendien hebben onze samenkomsten gezorgd voor een stroom van informatie-uitwisseling tussen de collega s van de verschillende centra van de verschillende netten. Jarenlange leservaring heeft zo zijn beslag gekregen in dit leerplan.

8 HOSP Marketing 5 2. BEGINSITUATIE 1. Om toegelaten te worden tot de opleiding moet de cursist ingeschreven zijn alvorens 1/3 van de lestijden gegeven zijn. 2. Voor sommige opleidingsonderdelen is het aangewezen gebruik te maken van de pc. Van de cursisten die instappen kan verwacht worden dat ze elementair kunnen omgaan met een officepakket. Opleiding computervaardigheden is mogelijk op secundair niveau. 3. De cursist moet houder zijn van één van de hiernavolgende studiebewijzen: a. diploma van hoger secundair onderwijs; b. een brevet of een aanvullend secundair beroepsonderwijs of van een diploma van het voltijds hoger onderwijs; c. een getuigschrift of diploma van hogere secundaire technische leergangen; d. een buitenlands diploma of getuigschrift dat op grond van gelijkwaardigheid met het niveau hoger secundair onderwijs gelijkwaardig verklaard kan worden. 4. Indien de cursist niet voldoet aan de diplomavereisten kan de cursist de opleiding aanvatten door het afleggen van een toelatingsproef slechts indien de cursist 21 jaar wordt in het jaar waarin de cursist de cursus aanvat.

9 HOSP Marketing 6 3. ALGEMENE DOELSTELLINGEN Analyses uit het bedrijfsleven wijzen uit dat mensen met een diploma hoger onderwijs meer kansen op succes hebben op de arbeidsmarkt dan met een diploma secundair onderwijs. Het hoger volwassenenonderwijs biedt mensen - die door omstandigheden de kans op een hogere opleiding voltijds onderwijs gemist hebben de kans om een diploma hoger onderwijs te behalen. De opleiding biedt voldoende flexibiliteit om tegemoet te komen aan de opleidingsnoden van deze doelgroep. Het bedrijfsleven is nog steeds op zoek naar geschikte werkkrachten gezien de spectaculaire groei van het volwassenenonderwijs. In de opleiding wordt de klemtoon gelegd op het ontwikkelen van voornamelijk analytisch denken, de vorming van commercieel inzicht, het kunnen hanteren van conflictsituaties, organisatievermogen, inzicht in complexe situaties, planmatig denken, probleemoplossend vermogen, psychologisch en sociologisch inzicht in de menselijke verhoudingen en reclame en marketingcommunicatiegericht denken. De opleiding binnen het volwassenenonderwijs onderscheidt zich van de opleidingen binnen het voltijds onderwijs door zijn directe beroepsgerichtheid en inzitbaarheid van de afgestudeerden. De lineaire structuur zoals hierna weergegeven komt bijna volledig overeen met de optie marketingmanagement van de modulaire structuur. Het is immers onze school geweest die verantwoordelijk is geweest voor de finale realisering van deze optie.

10 HOSP Marketing 7 4. SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN EN ALGEMENE METHODOLOGISCHE WENKEN 1. Specifieke doelstellingen worden per vak toegelicht 2. Algemene methodologische wenken a. Meer dan tot nu toe wordt het belangrijk gevonden de competentie te ontwikkelen om zelfstandig te leren uit boeken, artikels en papers, meer dan het leren via presentaties van docenten. Het ontwikkelen van methodische manieren van probleem oplossen en het leren van communicatieve vaardigheden krijgen ook feitelijk meer aandacht en inzet in het onderwijs. Vakinhoudelijke onderwerpen zijn belangrijk maar worden eerder gezien als gereedschap om te gebruiken in productieve taken, waarbij de vorm en inhoud van die taken sterk afhankelijk is van het vakgebied en de latere beroepsperspectieven. b. Er treedt een verschuiving op van doceren naar leren. In het ontwerp van dit leerplan wordt meer het leerproces van de cursist als uitgangspunt genomen voor de opzet van het studieprogramma en de indeling van de studieactiviteiten. De rol en taak van de docent verandert meer en meer in de richting van de coach van het leerproces, in plaats van degene die vakinhoud aanreikt. Reflectie op het leren vanuit eigen ervaring in opdrachten, problemen en projecten worden als zeer belangrijk gezien.

11 HOSP Marketing 8 VAKKEN 1STE JAAR MARKETING 1. Economie 2. Bedrijfskunde 3. Statistiek met marketingtoepassingen 4. Inleiding tot de marketing 5. Alg. en burg. recht 6. Organisatie, handel, distributie en transport

12 HOSP Marketing - Inleiding tot de marketing 9 INLEIDING TOT DE MARKETING Vereiste voorkennis Geen Algemene doelstelling Studieduur Om doeltreffende marketingbeslissingen te kunnen nemen, moet u inzicht hebben in de vele grondslagen en technieken van de marketing. De cursist wordt in dit opleidingsonderdeel vertrouwd gemaakt met concepten, methoden en technieken en leert gaandeweg het vakjargon. Aan het einde ervan beschikt de cursist over een gedegen kennis van in- en externe analyse en de elementen van de marketingmix. 3 jaaruren De cursist Kan marketing situeren in zijn maatschappelijke context. Heeft inzicht in strategische marketingplanning. Heeft inzicht in de marketingomgeving. Marketing en het marketingproces: Marketing in een veranderende wereld: voorzien in menselijke behoeften Marketing en de maatschappij: maatschappelijke verantwoordelijkheid en Marketingtechniek Strategische marketingplanning De context van marketing: de marketingomgeving

13 HOSP Marketing - Inleiding tot de marketing 10 internationale marketing consumentenmarketing businessmarkten en het koopgedrag van organisaties Heeft inzicht in de marktsegmentatie, doelgroepkeuze en positionering. Heeft een inzicht in de factoren die concurrentievoordeel kunnen creëren. Heeft inzicht in alle elementen van de marketingmix. Kernstrategie: Marktsegmentatie en doelgroepkeuze Positionering Klantrelaties opbouwen Concurrentievoordeel creëren Product: Merken, producten, verpakking en productondersteuning Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën Marketing van diensten Prijs: Producten prijzen Prijsstrategieën Promotie: Geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie Plaats: Marketingkanalen managen Kent het koopbeslissingsproces van de consument. Kent vormen van oriëntatie- en koopgedrag. Kent de invloed van persoonlijke omstandigheden Kent de psychologische factoren. Kent sociale invloeden. Consumentengedrag

14 HOSP Marketing - Inleiding tot de marketing 11 Kent het koopgedrag van organisaties. BTOB

15 HOSP Marketing - Economie 12 ECONOMIE Vereiste voorkennis Geen Algemene doelstelling De doelstelling van dit leerstofonderdeel bestaat erin de cursisten economische basisbegrippen bij te brengen om hen een algemeen ondersteunend referentiekader te bieden. Studieduur 2 jaaruren De cursist Micro-economie Kent de prijsvormingstheorie. Kent de verschillende soorten elasticiteiten i.v.m. vraag en aanbod en kan deze berekenen. Prijsvorming o De wet van vraag en aanbod o Onderscheid tussen individuele en marktvraag o Onderscheid tussen individueel en marktaanbod o Verschil tussen een verplaatsing op en een verschuiving van een curve Elasticiteiten o Indeling verschillende soorten elasticiteiten

16 HOSP Marketing - Economie 13 Kent de invloed die de overheid heeft op het marktmechanisme. Kent de verschillende marktvormen en hun kenmerken. Kent de gedragingen van de producenten wanneer deze winstmaximalisatie nastreven. Kent de kenmerken en gedragingen van bedrijven in competitieve markten. Kent de monopolies, zijn kenmerken en het beleid van de overheid dienaangaande. (prijs-inkomens-kruiselasticiteiten o Het verband tussen elasticiteiten en omzet Vraag, aanbod en overheidsbeleid o Invloed van prijsplafonds en bodemprijzen op de marktresultaten o De invloed van belastingen op de marktresultaten Marktvormen o Marktvormen (volkomen concurrentie-oligopolie-monopolistische concurrentie) en hun kenmerken Producentengedrag o De kosten van productie o De productiefunctie o Verband tussen de productiefunctie en de totale kostencurve o Onderscheid tussen korte termijn en lange termijn kosten Bedrijven in competitieve markten o Kenmerken van een competitieve markt o De aanbodcurve van een winstmaximaliserend bedrijf Monopolies o Soorten monopolies o Overheidsbeleid bij monopolies

17 HOSP Marketing - Economie 14 MACRO-ECONOMIE Kent de verschillende soorten goederen en de externe effecten die ze teweegbrengen. Externe effecten o Verschillende soorten goederen en de externe effecten die ze teweegbrengen. Kent het inkomen van een land en de verschillende componenten. Kent de besparingen en de investeringen in een economie. Het inkomen van een land berekenen o Kent de notie BBP o Kent de onderdelen van het BBP o Kent het verband tussen BBP en economische welvaar Besparingen-investeringen en het financiële systeem o Kent de verschillende financiële markten en de financiële bemiddelaars o Kent de betekenis van sparen en investeringen

18 HOSP Marketing - Bedrijfskunde 15 BEDRIJFSKUNDE Vereiste voorkennis Geen Algemene doelstelling Studieduur De doelstelling van dit leerstofonderdeel bestaat erin de cursisten kennis bij te brengen van de jaarrekening en alle noties die er verband mee houden. Dit alles met de bedoeling om de student een algemeen ondersteunend referentiekader te bieden en de rol van de marketing hierin te situeren. 2 jaaruren De cursist: Kent de verschillende elementen van de balans-resultatenrekening en de sociale balans. Kan met behulp van praktische voorbeelden balans- en exploitatierekening begrijpen en interpreteren in hun evolutie in de tijd. Basisbegrippen en technieken o Balans o Rekeningenstelsel o Inventaris o Proef- en saldibalans o Journaal Studie van de activa Studie van de passiva

19 HOSP Marketing - Bedrijfskunde 16 Kent de jaarrekening en de sociale balans Kent de indelingsvormen van de ondernemingen Kent het begrip afschrijvingen Kent de verschillende budgetteringsmethodes Jaarrekening Sociale balans Indeling volgens primair proces-volgens de aard van de ondernemingsactiviteit-volgens activiteitsklassen (I.N.R)-sectoriële indeling-graad van specialisatie,.. Afschrijvingsmethodes Investeringsbudget Verkoopbudget Personeelsbudget Verkoopkostenbudget Kent de verschillende financieringsvormen van een onderneming. Kent de verschillende vormen van investeringen en kan het rendement ervan bepalen. Autofinanciering Financiering door vreemd vermogen (krediet- en betalingsvormen) Basisbeginselen van financiële algebra en investeringsanalyse (beslissingscriteria zoals netto actuele waarde, interne rentevoet, terugverdienperiode).

20 HOSP Marketing - Statistiek met marketingtoepassingen 17 STATISTIEK MET MARKETINGTOEPASSINGEN Vereiste voorkennis Geen Algemene doelstelling De doelstelling van dit leerstofonderdeel bestaat erin de cursisten statistische basisbegrippen bij te brengen om hen een algemeen ondersteunend referentiekader te bieden met het oog op de cursus marktonderzoek en het zelfstandig werken aan een thesis. Studieduur 2 jaaruren De cursist Kent de basisbegrippen uit de beschrijvende statistiek (maatstaven voor ligging en spreiding). Kent de verschillende grafische voorstellingen en diagrammen.. Kent kansvariabelen (discrete en continue). Maatstaven voor centrale neiging en spreiding bij univariate metrische en niet-metrische gegevens. Grafische voorstellingen (taartdiagram, stapeldiagram ) Definitie en voorbeelden

21 HOSP Marketing - Statistiek met marketingtoepassingen 18 Kent de kansfunctie en verdelingsfunctie. Kan omgaan met de normale verdeling. Kan omgaan met de binomiale verdeling. Kan omgaan met de Poissonverdeling. Definitie, voorbeelden, belangrijkste eigenschappen en grafische voorstelling Definitie, grafische voorstelling, parameters, interpretatie Definitie, parameters, grafische voorstelling, interpretatie Definitie, parameters, grafische voorstelling, interpretatie

22 HOSP Marketing - Algemeen en burgerlijk recht 19 ALGEMEEN EN BURGERLIJK RECHT Vereiste voorkennis Geen Algemene doelstelling De doelstelling van deze cursus bestaat erin de cursisten de basisbegrippen uit het algemeen en het burgerlijk recht bij te brengen. Studieduur 2 Jaaruren De cursist: Kan het recht afbakenen tegenover andere maatschappelijke normerende regels. Kent de indelingen van het recht. Wat is recht? Indelingen van het recht Nationaal recht Grensoverschrijdend recht Kan de verschillende rechtsbronnen onderkennen. Bronnen van het recht Nationale bronnen

23 HOSP Marketing - Algemeen en burgerlijk recht 20 Kent de soorten rechtbanken, hun bevoegdheden en hun samenstelling. Verwerft theoretische en praktische kennis over personenrecht. Verwerft theoretische en praktische kennis van behandelde begrippen omtrent zakenrecht, verbintenissenrecht, familierecht en erfrecht. De Belgische gerechtelijke instellingen Algemene beginselen Samenstelling en bevoegdheden van de rechtbanken en hoven Personenrecht Begrip persoon Staat van de persoon Bekwaamheid van de persoon Familierecht Begrippen Huwelijk en concubinaat Primair stelsel, rechten en verplichtingen van de echtgenoten Echtscheiding Ouders, kinderen en familie Familiaal vermogensrecht Huwelijksvermogensrecht Intestaat erfrecht Schenkingen en testamenten Zakenrecht Indeling van de goederen Zakelijke rechten Verbintenissenrecht Verbintenissen uit overeenkomst Verbintenissen uit onrechtmatige daad

24 HOSP Marketing - Algemeen en burgerlijk recht 21 Benoemde overeenkomsten Koop Huur

25 HOSP Marketing - Organisatie handel, distributie en transport 22 ORGANISATIE HANDEL, DISTRIBUTIE EN TRANSPORT Vereiste voorkennis Geen Algemene doelstelling De bedoeling van deze cursus bestaat erin de cursisten inhoudelijk vertrouwd te maken met de organisatie van de binnen- en buitenlandse handel en hen een basiskennis te verstrekken m.b.t. de daartoe gebruikte technieken, documenten, financieringstechnieken en bevoegde instellingen. Na deze cursus te hebben gevolgd, is de cursist in staat om de opgedane kennis en vaardigheden te transfereren naar de eigen werksituatie. Studieduur 1 jaaruur De cursist: Heeft inzicht in de functie van de handel en distributie binnen de bedrijfskolom, de verschuivingen in de bedrijfskolom en de functie van tussenpersonen. Heeft inzicht in de afwikkeling van de handelstransactie en de stappen die daarbij aan bod komen. Is vertrouwd met en kent de verschillen tussen de diverse betalings- en kredietvormen in de binnen- en buitenlandse handel, hun voor- en nadelen en kan hieruit een verant- De bedrijfskolom, de verschuivingen binnen de bedrijfskolom, de tussenpersonen, de verschillende vormen van distributie De fasen van de handelstransactie. De soorten verkoop De diverse betalings- en kredietvormen

26 HOSP Marketing - Organisatie handel, distributie en transport 23 woorde keuze maken. Heeft inzicht in de belangrijkste principes m.b.t. verzekeringen en kent de verschillende soorten van verzekeringen. Onderkent de voordelen en de nadelen (risico s) verbonden aan de internationale handel. Heeft een idee van de algemene patronen van de internationale handelsstromen en heeft inzicht in de organisatie van de buitenlandse handel en kent de taken van de instellingen ter bevordering van de internationale handel. Heeft inzicht in de basisinstrumenten van de internationale handelspolitiek en kent de verschillende internationale handelsorganisaties, -akkoorden en vormen van economische integratie. Kent de organisatie van het (internationaal) vervoer, de belangrijkste ontwikkelingen in de vervoersector en kan een verantwoorde keuze maken uit de verschillende vervoersmodi. Begrip verzekering, partijen bij een verzekeringscontract, hun rechten en plichten, soorten risico s, soorten verzekeringen Voordelen van de internationale handel. Nadelen en risico s van de internationale handel Overzicht en verklaring van de algemene patronen van de handelsstromen tussen de grote handelsregio s in de wereld De kanalen waarlangs geëxporteerd kan worden Instellingen ter bevordering van de buitenlandse handel De basisinstrumenten van de internationale handelspolitiek De vormen van economische integratie De internationale handelsorganisaties en -akkoorden De indeling der verkeers- en vervoerssystemen, de organisatie van de diverse vervoersmarkten, hun economische kenmerken en de belangrijkste vervoersdocumenten

27 HOSP Marketing 24 VAKKEN 2DE JAAR MARKETING 1. MARKETINGDEELDOMEINEN I -databasemarketing -Bussiness to bussiness marketing -marketing van diensten 2. MARKTONDERZOEK 3. BEDRIJFSORGANISATIE 4. BEDRIJFSPSYCHOLOGIE 5. HANDELSRECHT(deel I) 6. BEDRIJFSCOMMUNICATIE NED- ERLANDS 7. Verkooptechnieken 8. Encyclopedie van de marketing

28 HOSP Marketing - Handelsrecht (deel I) 25 HANDELSRECHT (DEEL I) Vereiste voorkennis Algemene rechtsbegrippen uit het vak Algemeen en Burgerlijk Recht. Algemene doelstelling Studieduur De doelstelling van dit opleidingsonderdeel bestaat erin de cursisten juridische basisbegrippen bij te brengen om hen een algemeen ondersteunend referentiekader te bieden. 1 jaaruur De cursist Kent de in het handelsrecht gehanteerde begrippen kooplieden en daden van koophandel. Handelsrecht en economisch recht Daden van Koophandel Handelaar Handelszaak Handelsvennootschap Onderneming Toepassingssfeer van het handelsrecht Bewijs in handelszaken

29 HOSP Marketing - Handelsrecht (deel I) 26 Verwerft theoretische kennis m.b.t. de verplichtingen opgelegd aan kooplieden. Verwerft theoretische en praktische kennis over het verzekeringscontract. Verwerft theoretische kennis over het handelspand, het handelsfonds, en het bewijsrecht in het handelsrecht. Verwerft theoretische en praktische kennis m.b.t. de wet op het consumentenkrediet en het wetboek van vennootschappen. Rechtbank van Koophandel Algemene verplichtingen bij het starten en exploiteren van een handelsactiviteit Het verzekeringscontract Definitie Verschillende partijen Bespreking van enkele concrete contracten naar keuze Enige handelsovereenkomsten Overeenkomsten m.b.t. de handelszaak Handelspand Endossement van de factuur Vennootschappen Algemene kenmerken Kenmerken van bijzondere vennootschapsvormen Basiselementen uit de wet op het consumentenkrediet

30 HOSP Marketing - Marketingdeeldomeinen I 27 MARKETINGDEELDOMEINEN I Vereiste voorkennis Inleiding tot de marketing. Algemene doelstelling De cursist verwerft grondige kennis in de verschillende specifieke marketingtoepassingsgebieden. Studieduur 3 jaaruren De cursist Kent de specifieke problematiek van B2B en kan deze situeren in de praktijk. Heeft inzicht en kennis van de specifieke aandachtspunten voor elk van de businessmarkten. Kan op basis van de talrijke theoretische processen en koopgedragmodellen voldoende inzicht verwerven in concrete B2B relaties. Heeft kennis van specifieke marketingactiviteiten ter onwikkeling van B2B relaties. Heeft inzicht in de geactualiseerde problematiek van B2B op dit moment. Business to Business Marketing Inleidende case studies Definitie en situering Verschillen met consumentenmarketing Kenmerken van de verschillende businessmarkten Inkoopmarketing Koopgedragmodellen Interactieprocessen Marketingmix voor B2B (de 3 R-en, de 4 S-en) Planning van marketingactiviteiten

31 HOSP Marketing - Marketingdeeldomeinen I 28 Begrijpt het onderscheid tussen dienstenmarketing en productenmarketing. Kan voor elke firma het serviceconcept voor stellen en bespreken op basis van de dienstendriehoek. Begrijpt de impact van verdiensting op de marketingrealiteit. Heeft inzicht in alle mogelijke prijsstrategieën en structuren. Kent voor- en nadelen van service guarantees en SLA s. Kent en begrijpt de kritieke facetten van klantentevredenheid en klachtenmanagement. Strategie-ontwikkeling (typologieën) Management van verkoopsorganisaties Diverse actuele items i.v.m. bovenstaande inhoud Dienstenmarketing Aard en kenmerken van diensten Dienstendriehoek concept Het serviceconcept Verdiensting: Wat? evolutie! Relationship marketing (CRM) Promotie van diensten (verschil diensten- producten) Prijspolitiek (doelstellingen, strategieën,structuren, taktieken) Meten van klantentevredenheid Service guarantees SLA s (service level agreements) Klachtenmanagement Rol van HR in dienstenondernemingen Databasemarketing Kent het belang van de doelgroepstudie. Kent het belang van prospectenbestanden. Klantenprofiel bepalen Grootte en de samenstelling van de doelgroep bepalen Klantdetectie Selectiecriteria bepalen (activiteitscodes, postcodes, arrondissement of provincie, aantal werknemers, omzetcijfers, taalcode,...)

32 HOSP Marketing - Marketingdeeldomeinen I 29 Kent het belang van marktpenetratie. Kent het belang van gegevensnormalisatie Kent het belang van van uniformiteit in de adressenbestanden? Kent het belang van gegevenscorrectie en gegevensherstructurering. Kent het belang van adressen-en prospecten bestanden. Begrijpt het enorme belang van HR en interne marketing. Kent marktsegmentatie-problematiek. Begrijpt en kent het concept van de driehoek van de distrubuant. Heeft inzicht in de nieuwe samenwerkingsvormen in de sector. Is op de hoogte van nieuwe ontwikkeling in de marketing. Klantenpotentieel bepalen en meten Penetratiegraad op de Belgische markt bepalen Bepalen van de klantenbereikbaarheid? Vergelijkende studie van een klantenbestand op universumniveau Vergelijkende studie van een klantenbestand per activiteitssector, per regio en per bedrijfsgrootte. Uitvoeren van de verschillende normalisatiestappen Uniformiteitsanalyse Gegevenscorrectie en herstructurering Aanmaak prospectenbestanden en adressenbestanden Bijkomende topics (actualiteitsgericht) Buzz-marketing,non profit marketing enz. Topic Detailhandelsmarketing Inleiding/omgevingsfactoren Marktsegmentatie/positionering Kanaalstrategie van de producent Driehoek van de distribuant Nieuwe samenwerkingsvormen producent/distribuant

33 HOSP Marketing - Marktonderzoek 30 MARKTONDERZOEK Vereiste voorkennis Inleiding tot de marketing Statistiek Algemene doelstelling Studieduur De bedoeling van dit opleidingsonderdeel bestaat erin, voortbouwend op de basisbegrippen uit de statistiek, de cursisten dieper inzicht te verschaffen in de mogelijkheden van een aantal statistische technieken nodig voor marktonderzoek. 2 jaaruren De cursist Kan werken met betrouwbaarheidsintervallen. Kan omgaan met het toetsen van hypothesen en verschiltoetsen (gepaard en onafhankelijk). Betrouwbaarheidsinterval, betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde Toetsen van hypothesen en verschiltoetsen (gepaard en onafhankelijk) Kan omgaan met regressie-analyse. Kent de verschillende soorten marktonderzoek (kwalitatief Enkelvoudige lineaire regressie Interpretatie Technieken voor marktonderzoek (kwalitatief en

34 HOSP Marketing - Marktonderzoek 31 versus kwantitatief). Kent de verschillende stappen in het marktonderzoeksproces. Kent het onderscheid tussen desk- en fieldresearch. Kent de verschillende steekproeftechnieken. Kent de verschillende meetniveaus. kwantitatief) Werkwijze en praktijk van de Belgische marktonderzoeksbureaus Stappenplan in het marktonderzoeksproces Soorten steekproeven Meetniveaus Kan een codeboek opstellen en een datamatrix verwerken. Kent de verschillende enquêtevormen met hun voor- en nadelen. Kan een enquête verwerken. Kent de verschillende technieken van kwalitatief onderzoek. Kent de problemen van de onderzoeker bij het fieldwork. Enquêtemethodes met hun voor- en nadelen Verwerken van vragenlijsten Kan representativiteitscontrole en correctie toepassen. Begrip representatitiviteit Toetsen representatitiviteit Correcties Kan niet-parametrisch toetsen. Kan variantie-analyse uitvoeren. Niet-parametrisch toetsen bij gepaarde testen niet-parametrisch toetsen bij onafhankelijke steekproeven Vooropstellen van hypothesen

35 HOSP Marketing - Marktonderzoek 32 Beslissing Interpretatie

36 HOSP Marketing - Bedrijfspsychologie 33 BEDRIJFSPSYCHOLOGIE Vereiste voorkennis Bedrijfskunde-economie Algemene doelstelling Studieduur De bedoeling van de cursus bedrijfspsychologie bestaat erin de cursisten een aantal concepten en inzichten bij te brengen die hen in staat stellen het gedrag en het functioneren van individuen binnen organisaties beter te begrijpen. De cursist kan omgaan met de belangrijkste elementen van het leidinggeven en kan een geschikte keuze maken voor het gebruik van leiderschapsstijlen voor het gebruik in de organisatie. 2 jaaruren De cursist Kan gestructureerd leidinggeven en coachen met kennis van de motivatietheorieën en technieken. Kent de wisselwerking tussen leiderschapsstijlen en de omgeving. Kent de medewerker als fundament voor eigen succes. Situering van de organisatie binnen de veranderende context van het ondernemen en het inschatten van de gevolgen voor het leidinggeven Verschillende leiderschapsstijlen Evolutie van personeelsmanagement naar human resource management Personeelsmanagement als onderdeel van het

37 HOSP Marketing - Bedrijfspsychologie 34 Kent de juiste stijl en de juiste macht (de verschillende basisstijlen). Kan eigen leiderschapsstijl optimaliseren. leidinggeven Verschillende leiderschapsstijlen Analyse van de eigen leiderschapsstijl en keuze. Kan de competentie valoriseren. Kan op een efficiënte manier beoordelen. Kan constructief handelen en omgaan met kritiek. Kan iemand bijsturen. Kan delegeren. Kan omgaan met verandering. Kan een bijdrage leveren in selecteren, rekruteren, evalueren en loopbaanontwikkeling. Kent de grondslagen van het individueel gedrag. Heeft inzicht in de individuele en collectieve besluitvormingsprocessen en technieken. Heeft inzicht in de werking van groepen, de communicatieen besluitvormingsprocessen binnen en tussen groepen. Onderkent de verschillende vormen van organisatorische controle en feedback. Basisbegrippen van: o Competentiebeheer o Werving, selectie, recrutering, evaluatie, loopbaanontwikkeling, vorming, afvloeiing Werkorganisatie en functieomschrijving Overzicht van de belangrijkste theorieën die het individueel gedrag verklaren Basisbegrippen van het collectief besluitvormingsproces Personeelscommunicatie: diverse vormen Conflictmanagement Delegatie van bevoegdheden: wanneer, hoe, Analyse van de machtsverhoudingen Verschillende vormen van controle en feedback

38 HOSP Marketing - Bedrijfspsychologie 35 Heeft inzicht in het begrip bedrijfscultuur, de verschillende organisatieculturen en de uitingen daarvan. Het begrip bedrijfscultuur Technieken voor het bepalen van organisatiecultuur

39 HOSP Marketing - Bedrijfsorganisatie 36 BEDRIJFSORGANISATIE Vereiste voorkennis Economie, bedrijfskunde Algemene doelstelling Studieduur De bedoeling van de cursus organisatie bestaat erin de cursisten een aantal concepten en inzichten bij te brengen die kunnen bijdragen tot een beter begrip van de werking van complexe organisaties en de interactie met de marketingomgeving. 2 jaaruren De cursist Kent de kenmerken van organisaties, hun bestaansreden, hun evolutie en het verschil tussen organisaties en instituties. Kent de inhoudelijke bijdragen van de verschillende scholen in de organisatieleer. Kent de verschillende organisatieconcepten en heeft inzicht in de toepassing ervan in de eigen ondernemingsstructuur. Analyse van de interne organisatie in samenhang met de extern wijzigende omgeving De inhoudelijke bijdragen van de verschillende scholen in de organisatieleer De verschillende organisatieconcepten Hoofdvormen van organisatiestructuren o De lijnorganisatie,

40 HOSP Marketing - Bedrijfsorganisatie 37 Heeft inzicht in het formuleren van organisatorische doeleinden en het meten van de doeltreffendheid (effectiviteit, efficiëntie). Kent een aantal strategieën om de omgeving te beïnvloeden. Heeft een inzicht in de relatie tussen organisatie en technologie. Onderkent de verschillende departementalisatiewijzen en de impact ervan op de marketingwerking. Onderkent de verschillende typologieën van organisaties en de relatie met de marketing met aandacht voor actuele tendensen. o Lijn-staforganisatie o Lijn- en functionele staforganisatie o Divisie organisatie o De matrix of projectstructuur Organisatiecultuur (types en ontstaan of hoe beïnvloeden van cultuur) Opmaken van een organisatieschema Opmaken van een structuur Opmaken van een taakverdeling Rol van de missie van de onderneming op de wijze van organiseren Interne analyse: financiële analyse, organisatie analyse en marketinganalyse Een aantal strategieën om de omgeving te beïnvloeden. De relatie tussen organisatie en technologie Verschillende departementalisatiewijzen en analyse van impact op de marketing Typologieën van Mintzberg

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Lineaire organisatie Onderwijsniveau: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MARKETING Aantal leerjaar(en): 3-jarige opleiding Nummer GO 2005/065L (vervangt 2003/779L)

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan Studierichting MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING Onderwijsniveau HOKT/SP Categorie

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Marketing HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1619/N/G 1 maart 2007 MARKETING - Economisch HOSP A C D E F asis marketing Media en reclame Marketingmanagement

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding + 4e specialisatiejaar Opleiding: BOEKHOUDEN (+ 4e specialisatiejaar

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan. Graduaat Marketing

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan. Graduaat Marketing ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Marketing Leerplan graduaat Marketing 1 Inhoudsopgave 1. Structuur

Nadere informatie

Leerplan modulaire opleiding

Leerplan modulaire opleiding Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Studiegebied TSO3 Boekhouden-informatica

Nadere informatie

Leerplan. Graduaat Marketing. ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40

Leerplan. Graduaat Marketing. ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Marketing Leerplan graduaat Marketing 1 Inhoudsopgave 1. Structuur

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: RECHTSPRAKTIJK Aantal lestijden: Modules: 1440 lestijden A Algemene vaardigheden B Rechtspracticus

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Logistiek, Transport en Mobiliteit Leerplan graduaat Logistiek, Transport

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be.

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be. ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerplan Graduaat Boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Categorie HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT FINANCIEEL MANAGEMENT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Wim Peeters Vakverantwoordelijke: Wim Peeters BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Ondernemingscommunicatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Ondernemingscommunicatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Ondernemingscommunicatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

GRADUAAT BOEKHOUDEN. Centrum voor Volwassenenonderwijs

GRADUAAT BOEKHOUDEN. Centrum voor Volwassenenonderwijs S T U D I E G I D S GRADUAAT BOEKHOUDEN 2015-2016 Centrum voor Volwassenenonderwijs L B C - N V K Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be Kroonmolenstraat

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Graduaat oekhouden HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1635/N/G 1 maart 2007 OEKHOUDEN EcHOKTSP A asistechnieken Vennootschappen C Wetgeving en personenbelasting

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2011/7841/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie