Onderzoek naar de maximale belasting van een SFX server in een academische omgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar de maximale belasting van een SFX server in een academische omgeving"

Transcriptie

1 Onderzoek naar de maximale belasting van een SFX server in een academische omgeving Stageverslag Patriek Hochstenbach* 14 september 2000 * 1

2 Samenvatting Dit rapport is het resultaat van een case-study naar de populariteit van SFX-links en zijn voorganger Holdings-RUG-links binnen grote groepen eindgebruikers van RUGnet. Om te kunnen inschatten welke dimensies een SFX server moet hebben binnen een academische omgeving is zo'n onderzoek vereist. De meest opmerkelijke vaststelling van dit onderzoek is dat de populariteit van deze links fractale patronen blijkt te vertonen als de analyse wordt gericht op aantal requests per login in elektronische databanken. Hierdoor kunnen de gebruikelijke statistische methoden niet worden toegepast om een voorspelling te geven van de belasting van een SFX server gegeven het aantal eindgebruikers op een netwerk. De aanwezigheid van fractale patronen in de populariteit van SFXen Holdings-RUG-links komt overeen met resultaten van recent onderzoek naar de fractale beschrijving van netwerkverkeer op het internet. In dit rapport worden de resulaten van de case-study beschreven en wordt geprobeerd een oorzaak te vinden voor hun ongebruikelijk karakter. 2

3 Inhoudsopgave 1 Externe links in elektronische databanken Holdings-RUG-link SFX-link Benchmarking van de SFX software 6 3 Zelf-gelijkend gedrag op het internet 10 4 Pareto distributie Distributies met een staart Schatting van het staartgewicht 14 5 Methode van data collectie Holdings requests WebSpirs login SFX requests Resultaten: zelf-gelijkend gedrag van Holding en SFX eindgebruikers Piekgedrag op elk interval Statistische analyse Ver klaring meetresultaten 23 8 Samenvatting 30 9 Literatuur 31 3

4 1 Externe links in elektronische databanken 1.1 Holdings-RUG-link In 1998 werd gestart met de koppeling van elektronische bibliografieën, geconsulteerd door middel van WebSpirs (ERL technologie), met de online Aleph catalogus (Ex Libris technologie). Deze koppeling, aangeboden als 'Holdings R UG' link, maakt het mogelijk om vanuit bibliografieën de beschikbaarheid van tijdschriften of boeken in de online catalogus te onderzoeken. De 'Holdings-RUG'-link wordt in WebSpirs databanken geïmplementeerd als een knop onderaan elk bibliografisch record in een zoekresultaat. Wanneer een eindgebruiker deze knop aanklikt wordt met behulp van JavaScript een nieuw venster geopend met hierin de output van een ISSN of ISBN query in de Aleph catalogus. In het WebSpirs resultaatscherm wordt ervoor gezorgd dat records zonder ISSN of ISBN nummer geen Holdings-RUG-knop krijgen. Dit om zgn. dead links te vermijden. ISSN /ISBN zoekacties in de Aleph catalogus zonder resultaten zijn echter als zodanig geen dead links, aangezien deze output de eindgebruiker duidelijk maakt dat het werk wellicht niet in de bibliotheek voorhanden is. Hierbij moeten worden opgemerkt dat boeken/tijdschriften slechts vanaf 1984 worden ingevoerd in de catalogus. Dit gegeven kan een reden zijn voor de eindgebruiker om de Holdings-RUG-knop minder frequent te gebruiken voor records met oudere publikatiejaren. Klikken op de Holdings-RUG-knop kan dus de volgende resultaten opleveren: het ISBN /ISSN nummer wordt gevonden in Aleph: het boek of tijdschrift is aanwezig in de bibliotheek, de vindplaats wordt getoond, het ISBN /ISSN nummer wordt niet gevonden: het boek of tijdschrijft is niet aanwezig in de bibliotheek met een kans dat als het publikatiejaar vroeger dan 1984 is, het werk toch nog in de steekkaartencatalogus kan worden teruggevonden. 1.2 SFX-link In 1999 werd een nieuwe stap genomen in de richting van een volledig geïntegreerde digitale bibliotheek door de installatie van het softwarepakket SFX 4

5 (Special Effects) in WebSpirs en Aleph. De SFX software werd door de auteur geschreven als onderdeel van het doctoraal onderzoek van Herhert Van de Sompel naar het dynamisch en context-sensitief linken van wetenschappelijke informatie. SFX is een uitbreiding van de Holdings-RUG-link die in elk type elektronische databank kan worden aangeboden. Deze SFX -link presenteert zich aan de eindgebruiker van elektronische informatie als een SFX -knop, die onderaan een bibliografische beschrijving wordt getoond. Wanneer de eindgebruiker deze knop aanklikt, zal het SFX -systeem dynamisch onderzoeken of er voor de bibliografische beschrijving bijzondere links gelegd kunnen worden naar gerelateerde informatie op het internet. Een van de links is de Holdings-RUG-link besproken in de vorige sectie, andere links omvatten: links naar full text: gebaseerd op licentievoorwaarden zal een link naar full text alleen worden getoond als de eindgebruiker werkelijk toegang tot deze externe service heeft, links naar inhoudsopgave: full text links zijn vaak aan licentievoorwaarden verboden, maar de inhoudstabellen worden vaak gratis aangeboden, links naar de Citation Indexen van IS!: de eindgebruiker kan via deze service bekijken of een artikel (of zijn auteur) in andere wetenschappelijke literatuur geciteerd wordt, links naar J ournal Citation Reports: hiermee kan de relevantie van tijdschriften in hun vakgebieden bekeken worden. Het bijzondere aan de SFX -link is de manier waarop deze links aangeboden worden aan de eindgebruiker. Er is geen sprake van voorgeprogrammeerde links maar van een dynamische opzet. Op het moment dat de gebruiker op de SFX -knop klikt zal de bibliografische informatie van het record onderzocht worden. Afhankelijk van zijn rechten zal er aan de eindgebruikers een bundel services worden gepresenteerd. SFX omvat dus zowel dynamisch als context sensitief linken [ 6, 7]: SFX is dynamisch: het aanbod aan services wordt pas berekend als de eindgebruiker erom vraagt, SFX is context-sensitief: afhankelijk van de rechten van de eindgebruiker zullen bepaalde services aangeboden worden. 5

6 2 Benchmarking van de SFX software Voor de commerciële exploitatie van SFX software is het van belang, op basis van het aantal eindgebruikers, een juiste schatting te kunnen maken van de dimensionering van de SFX server. Uitgaande van het aantal potentiële eindgebruikers wil men de maximale belasting op de SFX server kennen: het aantal behandelbare requests per tijdseenheid. Om de absolute prestaties van de SFX software onderzoeken werd door de auteur een softwarepakket ontwikkeld dat, onafhankelijk van het aantal werkelijke eindgebruikers, een belasting op een SFX server veroorzaakt gelijk aan k requests per minuut. Hiermee werd aangetoond dat een server met de eigenschappen: Intel PC, 2 Pentium III processoren (600MHz), 320MB RAM, Linux smp kernel, een maximale belasting heeft van 120 SFX requests per minuut. Deze resultaten kunnen worden gebruikt in de setup van een SFX server als de volgende vraag kan worden beantwoord: hoeveel eindgebruikers 1 kunnen gebruik maken van een SFX server met bovenstaande capaciteit? Of anders gesteld: gegeven een gemeenschap van X eindgebruikers, hoeveel SFX requests worden er naar de server gestuurd? Als het gemiddeld aantallogins in elektronische databanken en het gemiddeld aantal aangeklikte SFX -links bekend is per eindgebruiker, dan kan met behulp van eenvoudige statistische methoden een theoretische schatting worden gemaakt van het aantal requests per minuut op de server. Neem hiervoor een tijdinterval [0, T] en verdeel dit interval in p gelijke subintervallen. De kans, P, dat een belasting van N SFX -requests in een interval [0, T] een belasting van k requests per subinterval p veroorzaakt wordt dan beschreven met de kansdistributie [1]: P(k, N,p) = (~) (~)k(l _ ~)N-k (1) Met eindgebruikers wordt in deze context bedoeld: het aantal onderzoekers en studenten binnen een universiteit die regelmatig, meer dan 1 keer per maand, gebruik maken van elektronische databanken 6

7 Het gemiddeld aantal SFX -requests per subinterval pis: (2) met een standaarddeviatie van: Bijvoorbeeld, gegeven een belasting van N = 4000 SFX -requests per uur. Dan is het gemiddeld aantal SFX -requests per minuut (p = 60): k = met een standaarddeviatie van O" = 8.1. Dit betekent dat we met 99.9 % zekerheid kunnen zeggen dat de belasting k van de SFX server ligt tussen k = k ± 3.290". In theorie betekent dit dat het aantal requests per minuut zeer zelden (minder dan 1 maal in de 1000 minuten = 16 uur) boven de 90 zal uitkomen. Deze belasting zit ruim onder de maximale belasting van 120 requests per minuut, gegeven de bovenstaande serverconfiguratie. (3) 7

8 Gemiddelde en standaarddeviatie Het gemiddeldekvaneen set van N meetwaarden k 1, k 2,...,kM wordt gedefinieerd als: - 1 N k =- l::ki (4) N i=l Als deze meetwaarden worden uitgezet op een lijnstuk met coördinaten k 1, k 2,..., kn als gewichten met gelijke massa, dan geeft het gemiddelde het zwaartepunt aan van de lijn. Er zijn oneindig veel verdelingen van meetwaarden mogelijk waarbij het gemiddelde van de set k oplevert. Bijvoorbeeld, 50 is het gemiddelde van de set A: [90, 0, 10, 100], maar ook van de set B: [48, 50, 49, 51]. De standaarddeviatie e5 is een maat die de spreiding in de meetwaarden aangeeft. Heeft de standaarddeviatie een hoge waarde, dan zijn de meetwaarden sterk verspreid rond het gemiddelde (set A). Heeft de standaarddeviatie een lage waarde dan zijn de meetwaarden sterk geklusterd rond het gemiddelde (set B). De standaarddeviatie wordt gedefinieerd als: 2 1 N - 2 (5 = - 2::: ( ki - k) N i=l (5) De standaarddeviatie is van belang bij het schatten van toekomstige meetwaarden. Hiervoor is de exacte vorm van de kansdistributie nodig (zie bovenstaande kansdistributie P). Vaak kan de kansdistributie benaderd worden met de normale kansdistributie waarvoor de eigenschappen van gemiddelden en deviaties gemakkelijk toepasbaar zijn op voorspellingen van meetwaarden. Hiervoor is de kans 99.9% dat de gemiddelde waarde J-L van N metingen ligt tussen: C5 k- 3.29C5 k ---<u< +-- Vfi -~- VN (6) 9lJ.9 % 8

9 Om te onderzoeken hoeveel SFX requestsper uur werkelijk te verwachten zijn werd bekeken: hoe vaak eindgebruikers inloggen in elektronische databanken, het aantal SFX -knoppen die binnen een loginsessie worden aangeklikt. In Tabel 1 en 2 zijn deze statistische gegevens samengevat. Eindgebruikers in deze tabellen zijn gedefinieerd als IP adressen van RUGnet die werden aangetroffen in de logfiles 2. De resultaten tonen een onregelmatig gebruik van elektronische databanken en SF X. Opvallend is de grote spreiding in de data waardoor de gemiddelde populariteit het gebruik van SFX niet goed karakteriseert. Hoewel een gemiddelde van 1 SFX request per login wordt gemeten blijkt toch een onevenredig aantal logins (± 1 op 25 logins) tientallen SFX requests te starten. Binnen de groep eindgebruikers is het gemiddeld aantal logins per dag in elektronische databanken geen goede karakteristiek van de belasting omdat ook hier de spreiding zeer groot is. Hoewel, voor steeds grotere sets meetresultaten, het gemiddelde van beide metingen een stabiele waarde aanneemt, wordt de spreiding in de meetresultaten steeds groter. Iets wat niet te verwachten is uitgaande van kansdistributies die lijken op de normale distributie (zie kader in deze sectie). Als het niet mogelijk is om een betrouwbare schatting te geven van het aantal SF X requests per eindgebruiker, dan wordt de bepaling van de belasting op een SFX server gegeven een gemeenschap van X eindgebruikers zeer lastig. In dit rapport zal een verklaring worden gezocht voor de statistieken van SFX requests. Aangetoond zal worden dat het linkgedrag van de groep eindgebruikers wellicht een zelf-gelijkend of fractale vorm heeft. Om voorspellingen te kunnen geven van het aantal SFX requests zullen speciale dikstaartige kansdistributies gebruikt moeten worden. Dit soort kansdistributies zijn recent gebruikt om het netwerkverkeer op het internet te verklaren. In de volgende sectie zal de notie van zelf-gelijkend gedrag op het internet beschreven worden om in latere secties de dikstaartige kansdistributies 2 Uit de logs werden de IP adressen van servers verwijderd zodat elk IP adres normaliter geassocieerd kon worden met 1 simultane gebruiker. Voorts werden deze statistieken verzameld over verschillende periodes. Men kan in vakantiemaanden veel personeelsleden met vaste IP adressen verwachten en buiten vakantiemaanden meer invloed van studenten. Dit gaf geen aantoonbaar verschil in de resultaten. 9

10 Aantal logins in W ebspirs > 5 ( = meer dan 1x in 4 dagen) > 10 ( = meer dan 1x in 2 dagen) > 20 ( = meer dan 1x per dag) > 40 ( = meer dan 2x per dag) > 200 ( = meer dan 1 Ox per dag) Percentage eindgebruikers 55% 30% 12% 4% 1% Tabel 1: Gebruik van elektronische databanken door eindgebruikers van RUGnet in een periode van 20 dagen. Aantal SFX req. Percentage eindgebruikers % % % % % % > % Tabel 2: Gebruik van SFX-knoppen per login in elektronische databanken door eindgebruikers van RU Gnet. toe te passen op de statistieken van SFX requests. Omdat de logfiles voor Holdings-RUG requests een zelfde soort linkgedrag vertonen zullen beide linking services onderzocht worden. 3 Zelf-gelijkend gedrag op het internet In het begin van de jaren negentig is een opmerkelijke wijziging ontstaan in het beeld van netwerkverkeer over het internet. De gebruikelijke statistische methodes bekend uit de telecommunicatiewereld, waar gemiddelden en spreidingen betrouwbare voorspellingen geven van de netwerkbelasting, blijken niet toepasbaar op de beschrijving van netwerkverkeer over het internet [2,4]. 10

11 Klassieke netwerkmodellen stammen uit het begin van de 20e eeuw toen Erlang de theoretische basis legde van het gebruik van telefoonlijnen [2]. Voor dit soort netwerken, die statisch in topologie en gebruik zijn, geeft de Poisson kansdistributie (een variant van de normale distributie; zie kader vorige sectie) een eenvoudige mathematische beschrijving van netwerkverkeer. De gemiddelde netwerkbelasting gemeten over korte tijdsintervallen zal pieken vertonen. Over langere tijdsintervallen gemeten zullen de pieken verdwijnen, de netwerkbelasting zal steeds meer lijken op de gemiddelde netwerkbelasting gemeten over het gehele interval. Hier door kan men spreken over 'typische' eindgebruikers waarvan het gebruik van telefoonlijnen voorspelbaar is. Metingen van de netwerkbelasting op het internet tonen echter aan dat de piekbelasting gemeten voor korte tijdsintervallen niet zal verdwijnen bij metingen over steeds langere periodes. Op elke schaal waarop wordt gemeten zal hetzelfde piekpatroon te zien zijn. Het netwerkverkeer wordt daarom zelfgelijkend ofwel fractaal genoemd. Om dit soort gedrag te beschrijven moet de Poisson kansdistributie worden vervangen door een dikstaartige kansdistributie. Dit soort kansdistributies worden gekenmerkt door oneindige spreidingen, met in het slechtste geval, zelfs oneindige gemiddelden. Dit betekent dat gemiddelden en spreidingen geen betrouwbare beschrijving meer kunnen geven van het netwerkverkeer. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken van dit fractaal gedrag op het internet. Door de enorme populariteit is er geen sprake meer van een statisch netwerk. De groei van het internet is onvoorspelbaar. Op deze grote schaal kunnen zeldzame gebeurtenissen toch met enige frequentie voorkomen. Vele onderdelen waaruit netwerkverkeer is samengesteld blijken fractaal gedrag te vertonen. Enkele voorbeelden [2,3,4,5]: Invariant Connectie duur Populariteit van opgevraagde files Grootte van opgevraagde files FTP overdracht Aantal opgevraagde pagina's per site Tijd nodig om een pagina te lezen Duur van een sessie Internet netwerkverkeer TCP level Protocol Level Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie Sessie Netwerk Distributie Lognormal Zipf Lognormaal, Pareto Pareto Inverse Gaussian Dikstaartig Pareto Fr actaal 11

12 .... "... _' Figuur 1: Deze figuur toont het verschil in het asymptotisch gedrag van de Poisson en een dikstaartige distributie. Bij de Poisson is de kans op een meetwaarde die sterk verschilt van het gemiddelde klein, de grafiek heeft een dunne staart. Bij dikstaartige distributies (bijv. de Pareto distributie) is die kans veel hoger, de staart is dikker. Deze opsomming laat zien dat zelf-gelijkend gedrag op elk protocollevel terug te vinden is. In dit rapport zal worden aangetoond dat ook de SFX en Holdings logs een piekpatroon laten zien wanneer de gemiddelde belasting door de eindgebruikers, het aantal requests per login in elektronische databanken, wordt gemeten over steeds langere tijdsintervallen. Om dit piekpatroon te beschrijven zal als eerste benadering gebruikt gemaakt worden van de eenvoudigste dikstaartige kansdistributie: de Pareto distributie. 4 Pareto distributie 4.1 Distributies met een staart De kansdistributies beschreven in dit rapport hebben de eigenschap erg traag de nulwaarde te benaderen voor grote waarden. Een kansdistributie wordt dikstaartig genoemd als aan de volgende conditie wordt voldaan [4]: P[X?: x] rv x-o:, als x ---+ oo, 0 < a < 2. (7) 12

13 De Pareto distributie is het eenvoudigste voorbeeld van zo'n dikstaartige kansdistributie. Deze kansdistributie wordt beschreven door: F(x) p(x) P[X ~x]= 1- (k/xy~ df(x) ka -a-1 dx - a x, a, k > 0, x ~ k. (8) (9) Het gemiddelde x kan nu worden bepaald met: x= E(x) ioo xp(x)dx 1k oo aka -dx Xa ak (a- 1)" (10) (11) (12) Met behulp van het tweede moment kunnen we de standaarddeviatie vinden: (13) (14) (15) Waardoor voor de standaarddeviatie geldt dat: ak2 a = E(x ) - [E( x) ] = ( )2( ) a-1 a-2 (16) Dit heeft tot gevolg dat: als a ::; 2 dan is de standaarddeviatie van de kansdistributie onbestaande wegens singulariteit in ( 16), als a ~ 1 dan is het gemiddelde van de kansdistributie onbestaande wegens singulariteit in (12). Als a afneemt zal een groter gewicht van de kansdichtheidsfunctie zich in de staart van de kansdistributie bevinden. Dit betekent in praktijk dat een dikstaartige kansdistributie aanleiding kan geven tot extreem grote waarden met een niet te verwaarlozen kans. Wanneer a zich tussen 1 en 2 bevindt is 13

14 er sprake van een eindig gemiddelde met een oneindige spreiding. Narmaal gesproken zal bij een eindige spreiding een trend te bespeuren zijn dat meetwaarden zullen klusteren rond een centrale waarde, het gemiddelde. In het geval van een oneindige spreiding bestaat zo'n klustering van meetwaarden niet, op elke schaal zullen de meetwaarden even sterk verspreid zijn over het bereik. 4.2 Schatting van het staartgewicht Voor de bepaling van het asymptotisch gedrag van de dikstaartige Pareto distributie bekijken we het gedrag van de complementaire distributie F(x) die wordt gedefinieerd als: F(x) = 1- F(x) = P[X >x]. (17) Op log-log schaal heeft deze functie een lineair gedrag: dlogp ---=-a x> 0 d log x ' (18) Een grafiek van deze functie heet een log-log complementaire distributie (LLCD). In de praktijk kunnen we met lineaire regressie een schatting maken van de grootte van a. 5 Methode van data collectie 5.1 Holdings requests Het gebruik van het Aleph holdings scherm kan niet direct in de Aleph logs worden getraceerd. Aleph logt geen gegevens over de aard van requests maar enkel de datum van login. Om dit te omzeilen werd het Aleph holdings scherm aangepast worden door er een leeg GIF plaatje in op te nemen dat door een CGI-script wordt gegenereerd. Dit CGI-script kan alle holdings requests traceren in de variabelen die de browser met elke connectie meestuurt. Op deze manier kan een logfile worden bijgehouden met gegevens over datum, lpadres, type request (ISBN/ISSN) en oorspong van de holdings-knop (welke databank). Om het effect van caching van het GIF plaatje tegen te gaan wordt met behulp van J avascripting in het Aleph holdings scherm een unieke link gemaakt met behulp van random getallen en tijdfuncties. 14

15 Aleph WebSpirs Logins Unieke adressen Tabel 3: Holdings Statistieken : 5 oktober december 1999 Aantal Holdings req. Percentage eindgebruikers % % % % % % > % Tabel 4: Aantal Holdings requests per WebSpirs sessie door eindgebruikers van RUGnet. 5.2 WebSpirs login Voor WebSpirs werd gebruik gemaakt van de Apache HTTPD logs, die informatie bijhouden over het aantal logins in WebSpirs per IP adres. Deze logs werden verzameld in de periode van 5 oktober 1998 tot 22 december In tabel 3 en 4 zijn de statistische resultaten samengevat. 5.3 SFX requests De SFX requests worden in een MySQL databank gelogd. Met behulp van SQL queries kunnen alle logins over een periode geëxporteerd worden. De SFX logs werden verzameld in de periode van 22 maart 2000 tot 22 augustus In tabel 5 en 6 zijn de statitische gegevens samengevat. 15

16 SFX WebSpirs (SFX-enabled) Logins Unieke adressen Tabel 5: SFX Statistieken : 22 maart augustus 2000 Aantal SFX req. Percentage eindgebruikers % % % % % % > % Tabel 6: Aantal SFX requests per WebSpirs sessie door eindgebruikers van RUGnet. 6 Resultaten: zelf-gelijkend gedrag van Holding en SFX eindgebruikers Als we gebruik maken van de Holdings-RUG en SFX logs uit de vorige sectie, dan kunnen we de zelf-gelijkende linkkarakteristieken aantonen van grote groepen eindgebruikes van WebSpirs databanken. Ten eerste kan grafisch worden getoond dat het gemiddeld aantal Holdings-RUG en SFX requests per eindgebruiker over steeds grotere periodes gemeten een terugkerend piekgedrag toont. Ten tweede zal worden aangetoond dat dit piekgedrag overeenstemt met een Pareto distributie met oneindige standaarddevatie. 6.1 Piekgedrag op elk interval In Figuur 2 wordt het gemiddeld aantal Holdings-RUGrequestsper WebSpirs login getoond over een periode van 5, 10, 20 en 40 dagen. Deze grafiek toont duidelijk hetzelfde piekgedrag ongeacht de tijdschaal van de metingen. Er is op geen enkele tijdschaal sprake van een gemiddelde populariteit van Holdings-RUG links. In de volgende sectie zal worden aangetoond dat de spreiding in de populariteit van dit type links oneindig is. Opvallend is ook 16

17 dat de pieken in deze grafieken nooit boven de 7 Holdings-RUG requests per WebSpiTs login uitstijgen. Deze waarden moeten worden geïnterpreteerd met de uitmiddeling over elk tijdsinterval in gedachte. Tabel 4 toont aan dat slechts 3 % van de WebSpiTs logins meer dan 5 Holdings-RUG starten. In de praktijk is er een spreiding in de Holdings-RUG requests van 0 tot enkele honderden per WebSpiTs login. In Figuur 3 kunnen we hetzelfde gedrag zien bij meting van het aantal SFX requests per WebSpiTs login over dezelfde tijdsintervallen van 5, 10, 20 en 40 dagen. Hoewel een piekgedrag over elk tijdsinterval wel aanwezig is voor SFX links, zijn deze pieken toch minder frequent dan voor Holdings-RUG links. In de volgende sectie zal aangetoond worden dat ook de populariteit van SFX links een oneindige spreiding heeft, hoewel het bepalende staartgewicht van de kansdistributie minder zwaar is dan voor Holdings-RUG links. De logs geven een spreiding aan in SF X requests van 0 tot enkele tientallen per WebSpiTs login. 17

18 ~ ~. ';I." ;t E ':1 "' ~,[ 0:: :J Figuur 2: Piekgedrag in het aantal Holdings-RUG requestsper WebSpirs lagin. Het gemiddeld aantal Holdings-RUGrequestsper WebSpirs login gemeten over oplopende tijdsintervallen; links boven: 5 dagen gemiddelde; rechts boven: 10 dagen gemiddelde; links onder: 20 dagen gemiddelde; rechts onder: 40 dagen gemiddelde. 18

19 ~ :: :!.'V lj ~ ~" ~' -a...., )o(... "" Figuur 3: Piekgedrag in het aantal SFX requests per WebSpirs login. De gemeten SF X requests per WebSpirs login worden gemiddeld over oplopende tijdsintervallen; links boven: 5 dagen gemiddelde; rechts boven: 10 dagen gemiddelde; links onder: 20 dagen gemiddelde; rechts onder: 4 0 dagen gemiddelde. 19

20 6.2 Statistische analyse In sectie 4 hebben werd een voorbeeld gegeven van een eenvoudige dikstaartige kansdistributie: de Pareto distributie. In deze sectie wordt de Pareto distributie toegepast als eerste benadering voor de beschrijving van de statistische logs van SFX- en Holding-RUG-links. De methode die we gebruiken is die van de LLCD plot beschreven in sectie 4. Figuur 4 bevat de LLCD plot voor het aantal Holding-RUG requests per WebSpirs login in de periode 5 oktober 1998 tot 15 november Met behulp van regressie-analyse is voor deze periode een schatting gemaakt van a = 1.78 ± Om te onderzoeken of dit gedrag stabiel is over de gehele meetperiode werd eenzelfde LLCD plot gemaakt voor de periode 12 mei 1999 tot 22 juni 1999 met a= 1.62 ± Deze waarden tonen aan dat het asymptotisch gedrag van het aantal Holding-RUGrequestsper WebSpirs login in eerste benadering kan worden beschreven met behulp van een Pareto distributie met een a die een oneidige waarde van de spreiding aangeeft. Dit betekent dat men op basis van het aantal eindgebruikers geen betrouwbare schatting kan maken van de spreiding in het aantal Holding-RUG requests op een server. Figuur 5 bevat de LLCD plot voor SFX requests tussen 20 maart 2000 en 30 april Via regressie-analyse werd een waarde voor a gevonden van a = 1.88 ± Meten we de a waarden voor de periode 27 april 2000 tot 7 juni 2000 dan vinden we a= 1.74 ± Ook voor SFX geeft de Pareto distributie een goede eerste benadering van het asymptotisch gedrag van het aantal SFX requestsper WebSpirs login. Hoewel de waarde van a iets hoger is dan voor Holding-RUG requests is deze toch beduidend lager dan 2 die vereist is voor een eindige spreiding. De resultaten in deze sectie tonen aan dat de aanvraag van Haldings R UG en SFX services in elektronische databanken beschreven moet worden met dikstaartige kansdistributies. Verwacht wordt dat de invloed van zelfgelijkend linkgedrag sterker zal worden als de belasting op de server groter wordt. 20

21 LLCD Plot: Holdings RUG 0 I - - ~ 0-0,5 - (]'I (]'I -~ -1 - x A x -D.. -C') 0-1 ' ' , '5 - ~-----~ I o g (x) Figuur 4: LLCD plot voor het aantal Holdings-RUG requestsper WebSpirs login in de periode 5 oktober 1998 tot 15 november Het Pareto staartgewicht van deze kansdistributie bedraagt: a = ±

22 LLCD Plot: SFX... >< V 0-0,5 ( 0,5 1, 5 -~ -1-1,5 x -2 -,, -0.. C') -2, ,, -3,5 ~ ' -4-4,5 ' log(x) Figuur 5: LLCD plot voor het aantal SFX requestsper WebSpirs login in de periode 20 maart 2000 tot 30 april Het Pareto staartgewicht van deze kansdistributie bedraagt: a = 1.88 ±

23 7 Verklaring meetresultaten Waarom is het linkgedrag van eindgebruikers zelf-gelijkend? De hypothese is dat dit gedrag een oorzaak heeft in het zoekgedrag van eindgebruikers in elektronische databanken. Om deze hypothese te testen wordt het gebruik van elektronische databanken onderzocht: hoe vaak starten eindgebruikers een WebSpirs sessie, hoeveel zoekresultaten hebben zoekacties in de databanken en hoeveel zoekresultaten worden doorbladerd door de eindgebruikers? De resultaten zullen aantonen dat deze distributies benaderd kunnen worden met een Pareto distributie. De eerste vaststelling is dat de overall populariteit van Holdings-RUG en SFX links niet merkbaar veranderd is over de gehele meetperiode. Figuur 6 toont het aantal logins in WebSpirs en het aantal Haldings R UG requests in een periode van 62 weken. Hoewel het aantal logins sterke pieken en dalen vertoont over het gehele interval blijft het aantal Holdings R UG requests dezelfde pieken en dalen volgen. Als wordt bekeken of er een stijgende of dalende trend aan te tonen is in H, het gemiddeld aantal Holdings-RUG links per WebSpirs login, dan vinden we een absoluut vlak gedrag: H = (0.00 ± 0.00) * t, waarbij t de tijd in weken is. (19) Figuur 7 toont het aantallogins in WebSpirs en het aantal SFX requests in een periode van 21 weken. Ook hier is geen aantoonbare stijgende trend te ontdekken in het gemiddeld aantal SF X requests per WebSpirs login: H = ( ± 0.01) * t, waarbij t de tijd in weken is. (20) Deze resultaten tonen aan dat het linkgedrag niet verandert in verschillende perioden van het jaar. Als we verwachten dat in de zomermaanden de invloed van studenten op de logs vermindert, dan zou het vlak gedrag kunnen betekenen dat het type eindgebruiker geen invloed heeft op de populariteit. In Figuur 8 wordt bekeken hoe vaak een WebSpirs sessie wordt opgestart vanaf een bepaald IP adres. Tabel 1 in sectie 2 heeft al aangetoond dat er een sterke spreiding is in het aantal logins. De LLCD plot in Figuur 8 laat zien dat het asymptotisch gedrag van WebSpirs logins beschreven kan worden met een Pareto distributie. Met lineaire regressie vinden we een a = 1.17 ± 0.03 wat op een oneindige spreiding in het aantal sessies duidt. Figuur 9 toont de spreiding van zoekresultaten in WebSpirs databanken. Hiervoor werd in een periode van 3 weken per eindgebruiker bekeken hoeveel 23

24 resultaten een zoekactie opleverde. We zien hier een kansdistributie met een sterke vertegenwoordiging van resultaten die onder de 10 records liggen maar ook een zeer lange staart. Als we met behulp van lineare regressie het asymptotische gedrag van de LLCD plot onderzoeken vinden we a = ± Dit resultaat geeft aan dat er niet alleen een oneindidge spreiding in het aantal zoekresultaten bestaat maar ook een oneindig gemiddelde. In Figuur 10 wordt bekeken hoeveel zoekresultaten werkelijk door de eindgebruiker worden bekeken. Net zoals bij search engines op het internet bestaat er in WebSpirs databanken een optie om pagina na pagina de zoekresultaten te doorbladeren. De LLCD plot toont aan dat de grote meerderheid van de eindgebruikers niet meer dan de eerste 10 resultaten van een zoekactie opvragen. Deze grens van 10 records is in WebSpirs databanken het standaard aantal records dat op een pagina wordt getoond. De kansdistributie van doorbladerde records heeft een lange staart. Met behulp van lineaire regressie wordt het asymptotisch gedrag bepaald met a= 1.76 ± De bovenstaande resultaten tonen aan dat om het linkgedrag van eindgebruikers te verklaren men het gebruik van elektronische databanken moet onderzoeken. We observeren een sterke spreiding in het aantal opgestarte sessies in elektronische databanken. De zoekacties in de elektronische databanken leveren vaak een kleine set aan resultaten op, maar als er meer dan 10 resulaten worden gevonden is de spreiding enorm groot. Het aantal records dat bekeken wordt door eindgebruikers beperkt zich vaak tot de eerste 10 resultaten. Het ligt daarom voor de hand dat het aantal opgevraagde Holdings-RUGen SFX -links sterk afhangt van het aantal records die op het scherm van de eindgebruiker verschijnen. 24

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen aan over het opstarten van de nieuwe webloginpagina http://weblogin.tudelft.nl: 1. Ik krijg de melding

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Werken in Limo Om optimaal te werken: meld je aan in LIMO, Thuiswerken = gebruik de EZProxy Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced

Nadere informatie

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities I. Beschrijving van de databanken Het Web of Science

Nadere informatie

LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS =

LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS = LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS = academische publicaties K.U.Leuven - databanken en e-book

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Stap 1: Registreer via de link op de G-schijf beschikbaar na inloggen met de teken-account, verzend via Submit. Nadien krijg je een bevestiging op

Stap 1: Registreer via de link op de G-schijf beschikbaar na inloggen met de teken-account, verzend via Submit. Nadien krijg je een bevestiging op Stap 1: Registreer via de link op de G-schijf beschikbaar na inloggen met de teken-account, verzend via Submit. Nadien krijg je een bevestiging op het scherm met de melding dat de registratie compleet

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index. Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index. Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities I. Beschrijving van de databanken Het Web of Science

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding. Relation between Cyberbullying and Parenting. D.J.A. Steggink. Eerste begeleider: Dr. F.

Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding. Relation between Cyberbullying and Parenting. D.J.A. Steggink. Eerste begeleider: Dr. F. Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding Relation between Cyberbullying and Parenting D.J.A. Steggink Eerste begeleider: Dr. F. Dehue Tweede begeleider: Drs. I. Stevelmans April, 2011 Faculteit Psychologie

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities

Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Kris Scheys september

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, 14.00-17.00 hours. De uitwerkingen van de opgaven dienen duidelijk geformuleerd en overzichtelijk

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server)

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server) Multi user Setup Firebird database op een windows (server) Inhoudsopgave osfinancials multi user setup...3 Installeeren van de firebird database...3 Testing van de connectie met FlameRobin...5 Instellen

Nadere informatie

Het verband tussen alledaagse stress en negatief affect bij mensen met een depressie en de rol van zelfwaardering daarbij

Het verband tussen alledaagse stress en negatief affect bij mensen met een depressie en de rol van zelfwaardering daarbij Het verband tussen alledaagse stress en negatief affect bij mensen met een depressie en de rol van zelfwaardering daarbij Een vergelijking van een depressieve en een niet-depressieve groep met Experience-Sampling-Method

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Thuiswerken = gebruik de stuiterproxy Aanmelden in LIMO Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced search Zoeken: simple search: een voorbeeld

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK AOC RAAD Door: Marcel Verberkt Stoas Learning Systems Uitgevoerd : 04 mei 2010 INHOUD AOC Raad... 1 Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inleiding... 3 Doelstelling... 4 Opzet

Nadere informatie

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series Tiptel b.v. Camerastraat 2 1322 BC Almere tel.: +31-36-5366650 fax.: +31-36-5367881 info@tiptel.nl Versie 1.2.0 (09022016) Nederlands: De LDAP server

Nadere informatie

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro Deze handleiding beschrijft de installatie en gebruik van de MobiDM App voor Windows Mobile Version: x.x Pagina 1 Index 1. WELKOM IN MOBIDM...

Nadere informatie

Wanneer je al in Limo aan het werken bent, kan je scopus intypen in de zoekbalk en Databases / E-journals aanduiden.

Wanneer je al in Limo aan het werken bent, kan je scopus intypen in de zoekbalk en Databases / E-journals aanduiden. SCOPUS 1. Beschrijving Scopus is een onderzoeksdatabank van Elsevier met abstracts van artikelen en boekhoofdstukken op alle vakgebieden. Het bevat tevens de verwijzingen uit en citaties van die artikelen

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

De Digitale Bibliotheek. Toegang tot databases en e-journals digitallibrary.leidenuniv.nl

De Digitale Bibliotheek. Toegang tot databases en e-journals digitallibrary.leidenuniv.nl De Digitale Bibliotheek Toegang tot databases en e-journals Wat is de Digitale Bibliotheek? De Digitale Bibliotheek is de toegangspoort van de Universiteitsbibliotheken Leiden tot een groot aanbod aan:

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Web of Science: Social Sciences Citation Index en Aarts & Humanities Citation Index

Web of Science: Social Sciences Citation Index en Aarts & Humanities Citation Index Web of Science: Social Sciences Citation Index en Aarts & Humanities Citation Index I. Beschrijving van de databanken Het Web of Science behoort tot het ISI Web of Knowledge. De belangrijkste databanken

Nadere informatie

1. Voor het installeren wordt geadviseerd een backup te maken van uw database en bestanden.

1. Voor het installeren wordt geadviseerd een backup te maken van uw database en bestanden. NL: KiyOh.nl gebruikers kunnen met deze plug in automatisch klantbeoordelingen verzamelen, publiceren en delen in social media. Wanneer een klant een bestelling heeft gemaakt in uw Magento Shop, wordt

Nadere informatie

Toegang tot HiSPARC gegevens jsparc bibliotheek Data retrieval 3.1 Downloaden van data

Toegang tot HiSPARC gegevens jsparc bibliotheek Data retrieval 3.1 Downloaden van data Data analyse HiSPARC Data retrieval A.P.L.S. de Laat 1 Toegang tot HiSPARC gegevens De data opslag van HiSPARC meetgegevens gebeurt op het Nikhef en bestaat uit een paar databases. Als eerst is er de ruwe

Nadere informatie

Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen. Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en

Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen. Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en Ziekteverzuim Moderation of the Big Five Personality Factors on

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Kris Scheys oktober

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server

Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server Handleiding Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding . Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is Citrix?... 3 1.2 Voordelen van Citrix... 3 1.3 Wat heeft u nodig om toegang te krijgen... 3 2 Systeemeisen... 4 2.1 Ondersteunde Web browsers...

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Table of Contents. FireFox...1. Firefox installeren op OS X...2 Firefox downloaden...2. Firefox installeren op Windows...6 Firefox Downloaden...

Table of Contents. FireFox...1. Firefox installeren op OS X...2 Firefox downloaden...2. Firefox installeren op Windows...6 Firefox Downloaden... Table of Contents FireFox...1 Firefox installeren op OS X...2 Firefox downloaden...2 Firefox installeren op Windows...6 Firefox Downloaden...6 Firefox installeren op Ubuntu...12 Een website openen...13

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Rapportages en statistieken EBSCO Discovery Service. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Rapportages en statistieken EBSCO Discovery Service. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Rapportages en statistieken EBSCO Discovery Service EBSCO Discovery Service (EDS) wordt voor iedere klant op maat gemaakt en vertegenwoordigt met één enkele index zowel de bronnen

Nadere informatie

EndNote Web handleiding

EndNote Web handleiding EndNote Web handleiding Bibliographic reference manager voor het verzamelen, beheren, delen van referenties en het maken van literatuurlijsten 1. Een account aanmaken Je kan je registreren via de databank

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN. Handleidingen

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN. Handleidingen BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Handleidingen ProQuest Zoeken in ProQuest-databanken: ProQuest Sociology; Political Science; Social Science Journals; Social Services Abstracts; Sociological Abstracts

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief. Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats

De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief. Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats The Relationship between Physical Health, Resilience and Subjective Wellbeing of Inhabitants

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Persoonlijkheidskenmerken en cyberpesten onder jongeren van 11 tot 16 jaar:

Persoonlijkheidskenmerken en cyberpesten onder jongeren van 11 tot 16 jaar: Persoonlijkheidskenmerken en cyberpesten onder jongeren van 11 tot 16 jaar: is er een relatie met een verkorte versie van de NVP-J? Personality Characteristics and Cyberbullying among youngsters of 11

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van het bibsource portaal

Handleiding bij het gebruik van het bibsource portaal Handleiding bij het gebruik van het bibsource portaal Inhoudsopgave 1.0 introductie... 2 2. 0 Voor je begint Software vereisten... 2 2.1 VPN client installeren (voor toegang thuis)... 2 2.2 Citrix Receiver

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities, Book Citation

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Uitleg geven hoe men een VPN connectie kan opzetten i.c.m. een RSA token.

Uitleg geven hoe men een VPN connectie kan opzetten i.c.m. een RSA token. Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Doel Nr. Naam Pagina 1 Doel 1 2 Toepassingsgebied 1 3 Verantwoordelijkheden 1 4 Procedure gebruik Juniper VPN client 2 4.1 Starten van VPN verbinding 2 4.2 Stoppen van VPN

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V.

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V. CCV CARD ONLINE Gebruikershandleiding v3.0 Computer Centrum C. van de Velden B.V. Inleiding CCV Card online stelt u in staat om m.b.v. uw PC mutaties te verzorgen op debiteuren, kaarthouders en/of kaarten.

Nadere informatie

Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx

Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx Er is geen Linux driver voor deze printer, maar het werkt ook met de driver van de Fuji Xerox DocuPrint C525A Direct link to Linux

Nadere informatie

Web mining. In het bijzonder web usage mining

Web mining. In het bijzonder web usage mining Web mining In het bijzonder web usage mining Hoofdstuk web mining uit: Data Mining, Introductory and dvanced Topics; Margaret H. Dunham Web mining Web content mining: wat staat er in webpagina s? Web crawlers,

Nadere informatie

Handleiding Telewerken Gemeentenet

Handleiding Telewerken Gemeentenet Gemeentenet Versie Datum Aangepast door V1 16-04-2013 Mirjam Braat Copyright Gemeente Oosterhout 2013 Gebruikershandleiding Telewerken via Citrix Receiver Inhoudsopgave 1 Systeemeisen.. 2 Mogelijk verwijderen

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

Verantwoord rapporteren. Karin Schut

Verantwoord rapporteren. Karin Schut Verantwoord rapporteren Karin Schut Verantwoord rapporteren Documentatie Definities resultaattypen Rapportageregels Beschikbare variabelen Documentatie op Vinex Reken en rapportageregels Definitie van

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

EBSCO-databanken : Communication and Mass Media Complete, Green File & International Political Science Abstracts

EBSCO-databanken : Communication and Mass Media Complete, Green File & International Political Science Abstracts EBSCO-databanken : Communication and Mass Media Complete, Green File & International Political Science Abstracts 1. Beschrijving van de databanken EBSCOhost is de overkoepelende naam voor toegang tot een

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

CENTEXBEL CLIENT WEB

CENTEXBEL CLIENT WEB CENTEXBEL CLIENT WEB Table of Contents Wat is de Centexbel Client web?... 2 Hoe een account activeren in het programma?... 2 Schermen... 4 Log in... 4 Wat als er een personeelslid met de account gegevens

Nadere informatie

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim.

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Bullying at work and the impact of Social Support on Health and Absenteeism. Rieneke Dingemans April 2008 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Portal. Eekels Elektrotechniek

Gebruikershandleiding Portal. Eekels Elektrotechniek Gebruikershandleiding Portal Eekels Elektrotechniek Inhoudsopgave 1 Installatie gebruikerssoftware... 3 1.1 Installatie Citrix Receiver... 5 2 Aanmelden op de Portal... 6 2.1 Werkwijze... 6 3 Extra instellingen

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015 LDA Topic Modeling Informa5ekunde als hulpwetenschap 9 maart 2015 LDA Voor de pauze: Wat is LDA? Wat kan je er mee? Hoe werkt het (Gibbs sampling)? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e

Nadere informatie

automatische zoekverbetering

automatische zoekverbetering automatische zoekverbetering taaltechnologische technieken Eric Sieverts VOGIN HvA / december 2012 (taal)technologische methoden best-match zoeken met relevantie-ordening truncatie, wordstemming, fuzzy

Nadere informatie

WordPress in het Kort

WordPress in het Kort WordPress in het Kort Een website maken met Wordpress. In minder dan één uur online! Inclusief installatie van een thema en plugins Alle rechten 2013, Rudy Brinkman, BrinkhostDotCom, http://www.brinkhost.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding / User manual Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding klappers bestellen Voor het bestellen van klappers via de webshop moeten de

Nadere informatie