ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DYNAFLEET ONLINE EN FUEL ADVICE SERVICE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DYNAFLEET ONLINE EN FUEL ADVICE SERVICE"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DYNAFLEET ONLINE EN FUEL ADVICE SERVICE Achtergrond Dynafleet Online Services is onderdeel van de telematicadiensten verleend door de Volvo Group The Netherlands B.V. en Volvo Group Belgium NV ("Volvo") om haar klanten te voorzien van informatie over Voertuigen en hun chauffeurs om zodoende de efficiëntie van het wagenpark te optimaliseren. Deze Service omvat eveneens diensten zoals positiebepaling, opsporing, communicatie en integraties met software van derdepartijen afhankelijk van het door de klant gekozen dienstenpakket. Fuel Advice Service is een administratieve ondersteuning die wordt verleend aan klanten om hen van advies te voorzien met betrekking tot het verbeteren van het brandstofverbruik en dit brandstofverbruik te verduurzamen. Dit document beschrijft de algemene voorwaarden waaronder dergelijke diensten verleend worden. Specifieke voorwaarden worden beschreven in aparte documenten waarnaar in dit documenten verwezen word. Definities van gebruikte termen in dit document kunnen teruggevonden worden in Bijlage Partijen i. De Partijen bij dit Contract zijn 1 Volvo, een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht voor de Klant op Nederlands grondgebied of Volvo een Naamloze Vennootschap opgericht naar Belgisch recht voor de Klant op Belgisch grondgebied en 2 het bedrijf (de "Klant") geregistreerd op de Dynafleet Online Web Site met betrekking tot de bestelde Diensten en met de volgende naam, Kamer van Koophandelnummer en vestigingsadres: Naam KVKnummer Adres. 2. Totstandkoming van het Contract / Reikwijdte 3. Diensten i. Deze algemene voorwaarden vormen een Contract tussen Volvo en de Klant met betrekking tot de Diensten voor de Voertuigen die zijn geregistreerd op de Dynafleet Online Web Site en die worden omschreven in Bijlage 2. i. De reikwijdte van de Diensten die op grond van dit Contract geleverd worden bevatten de Diensten geregistreerd voor de Klant op grond van het Dynafleet Online/Fuel Advice registratie proces. Een complete

2 beschrijving van de Dynafleet Diensten is terug te vinden op de Dynafleet Online Web Site en voor Fuel Advice in de Fuel Advice Toolbox. De Diensten zijn inclusief alle noodzakelijke telecommunicatie abonnementen. i Volvo mag te allen tijde eenzijdig wijzigingen aanbrengen in de (voorwaarden van de) aangeboden Diensten die nodig zijn om te voldoen aan alle geldende veiligheids-, wettelijke of regelgevende voorschriften voor een toegevoegde functionaliteit; of die niet wezenlijk van invloed op de kwaliteit of prestaties van de Diensten zijn. 4. Prijs en Betaling i. De prijs voor de Diensten is de prijs die, op het moment dat de Diensten worden geactiveerd, op de Dynafleet Online Web Site/Fuel Advice Toolbox staat vermeld en is exclusief BTW en eventuele overige toepasselijke belasting of heffing die bovenop het bedrag in kwestie komt. Volvo mag de prijs van de Diensten te allen tijde eenzijdig wijzigen door de prijslijst te wijzigen en te publiceren op de Dynafleet Online Web Site/Fuel Advice Toolbox. Een dergelijke prijswijziging is na publicatie met onmiddellijke ingang van toepassing. i De Klant zal de prijs voor de Diensten betalen, zoals van geval tot geval overeengekomen;. ofwel als een vooruitbetaling voor een vooruitbetaalde vaste periode, of maandelijkse betaling via facturatie. iv. Alle door de Klant ingevolge het Contract te verrichten betalingen worden in hun geheel voldaan zonder enige verrekeningen, beperkingen of voorwaarden en zonder inhoudingen vanwege of in verband met eventuele tegenvorderingen. v. Indien een uit hoofde van het Contract verschuldigd bedrag niet op de vervaldatum is voldaan, wordt dit bedrag vermeerderd met wettelijke rente, onverminderd de overige rechten van Volvo uit hoofde van het Contract, vanaf de vervaldatum totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. vi. Volvo heeft Volvo Truck Corporation, een vennootschap gevestigd naar Zweeds recht, aangewezen om de betalingen namens Volvo te factureren en te incasseren. Deze manier van betalen zal van toepassing zijn indien en voor zover Volvo de Klant hierover heeft geïnformeerd. 5. Specifieke voorwaarden voor vooruitbetaalde abonnementen i. Voor Diensten waar er een afgesproken vooruitbetaling is voor een vooruitbetaalde vaste periode gelden de volgende voorwaarden: De abonnementsperiode vangt aan op de eerste dag van de maand nadat het voertuig geregistreerd is op de Dynafleet Online Web Site. Gedurende

3 deze vooruitbetaalde abonnementsperiode zullen er geen abonnementskosten worden gefactureerd voor het Voertuig aan de Klant. Kosten voor Diensten of gebruik die buiten het reguliere abonnement vallen (bijvoorbeeld additionele Dynafleet services en/of Fuel advice), worden wel aan de Klant doorgerekend volgens de standaard Dynafleet Online prijslijst. Tijdens de vooruitbetaalde abonnementsperiode zullen vooruitbetaalde bedragen niet worden terugbetaald als de klant de Diensten beëindigd. Om gebruik te maken van de vooruitbetaalde abonnementsperiode moet het Voertuig binnen 1 jaar vanaf het moment dat de vooruitbetaalde periode werd gefactureerd, worden geregistreerd op de Dynafleet Online Web Site. i Het bovenstaande geldt onverminderd Volvo's verplichting tot terugbetaling op grond van Artikel 7 (iv) hieronder. Termijn en Beëindiging i. De termijn van dit Contract vangt aan op de datum dat een Voertuig geregistreerd wordt door de Klant en duurt voort tot beëindiging van het Contract overeenkomstig dit Artikel. i iv. Elke Partij mag dit Contract opzeggen door de andere Partij daarvan schriftelijk in kennis te stellen en een opzegtermijn van ten minste zestig (60) dagen te hanteren. Het in kennis stellen dient te gebeuren overeenkomstig onderstaand artikel14. Daarnaast mag de Klant te allen tijde dit Contract beëindigen door het Voertuig uit te schrijven op de Volvo Dynafleet Online Web Site, in welk geval het Contract zal eindigen aan het einde van de kalendermaand waarin de uitschrijving plaatsvond. Het niet (tijdig of volledig) voldoen aan betalingsverplichtingen door de Klant uit hoofde van dit Contract is een schending van dit Contract die Volvo het recht geeft het Contract met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Klant het verschuldigd bedrag(en) betaald heeft binnen de vijftien (15) dagen nadat een betalingsherinnering verstuurd werd naar de Klant. Volvo heeft het recht dit Contract te beëindigen indien de Klant de eigendom van het Voertuig overdraagt aan derden v. Elke partij mag door schriftelijke kennisgeving overeenkomstig onderstaand artikel 14, het Contract met onmiddellijke ingang ontbinden ingeval van een wezenlijke schending van het Contract of indien de andere partij insolvent is of in staat van faillissement komt te verkeren of een regeling met haar schuldeisers treft of ingeval van een andere regeling of situatie met een soortgelijke uitwerking. 7. Gevolgen van de beëindiging i. Ingeval dit Contract verloopt of beëindigd wordt zal het volgende van toepassing zijn na de beëindigingdatum of het verlopen van het Contract. De beëindiging van het Contract, ongeacht de wijze waarop deze geschiedt, doet geen afbreuk aan de rechten, plichten en aansprakelijkheid

4 van hetzij de Klant of Volvo die voorafgaand aan de beëindiging op hen rustten. De voorwaarden die na beëindiging expliciet of impliciet van toepassing kunnen blijven, blijven ondanks de beëindiging van kracht. i Bij beëindiging van het Contract om wat voor reden dan ook, heeft de Klant geen recht op een terugbetaling of op enig ander bedrag dat uit hoofde van dit Contract is voldaan en de Klant dient eventueel uit hoofde van dit Contract verschuldigde bedragen terstond aan Volvo te voldoen. iv. Volvo zal evenwel de Klant compenseren in het geval van een vooruitbetaald Contract voor een vaste periode indien Volvo de reikwijdte van de Diensten aanzienlijk verminderd tijdens deze periode. De compensatie zal in dergelijk geval in verhouding zijn tot het gereduceerde gebruik van de Diensten gedurende de resterende periode en zal elke verdere of andere compensatie naar de Klant, zoals kosten, uitgaven en schadeclaims voor verloren business en verlies van gederfde winst of omzet uitsluiten. 8. Verantwoordelijkheden en verplichtingen van Volvo i. Zo snel mogelijk na de registratie van het Voertuig zal Volvo aan de Klant de nodige paswoorden en logins bezorgen zodat toegang verkregen kan worden tot de Dynafleet Online Web Site/Fuel Advice Toolbox. De Klant kan dan starten met het registreren en accepteren van voertuigen aan de Dynafleet Online vloot en met het gebruiken van de Diensten waarvoor de klant zich heeft ingeschreven. Volvo zal alle redelijke inspanningen leveren om er voor te zorgen dat de Gegevens beveiligd zijn en zal deze slechts voor de doeleinden gebruiken die voortvloeien of toegestaan zijn overeenkomstig dit Contract of anders vermeld op de Dynafleet Online Web Site/Fuel Advice Toolbox. Tezelfdertijd kan Volvo niet garanderen dat het mogelijk is om alle Gegevens en/of communicatie volledig veilig te houden en dat er periodes kunnen zijn dat de Dynafleet Online Web Site niet bereikbaar is. Noch kan Volvo de nauwkeurigheid van de diensten van haar leveranciers garanderen zoals kaart- en navigatie diensten. Bijkomstig kan de Dynafleet Online Web Site eveneens niet bereikbaar zijn tijdens periodes van gepland onderhoud. i Volvo zal alle redelijke inspanningen leveren om de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de Gegevens te verzekeren. iv. Volvo zal de Diensten aanbieden met zorg en kennis. V. Volvo zal de Gegevens opslaan en bewaren volgens onderstaande tabel: Soort gegevens Beschikbare gegevens in Gegranuleerdheid DFOL Voertuiggegevens 5 jaar 2 jaar = dag ouder dan 2 jaar = maand

5 Bestuurdersgegevens 5 jaar 1 jaar = activiteitniveau 1-2 jaar = dagniveau 2 jaar = maandniveau Tachograaf Massa Geheugen 2 jaar na de initiële upload 2 jaar - compleet Files Tracking & Positie Gegevens 3 maanden 3 maanden - compleet Berichten communicatie 1 jaar 1 jaar - compleet 9. Algemene verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Klant i. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat elke werknemer of andere persoon die het Voertuig bedient, of de Diensten gebruikt, dit doet volgens het Contract en elke andere gebruiksrichtlijn of aanbeveling beschreven op de Dynafleet Online Web Site/Fuel Advice Toolbox. i De Klant is verantwoordelijk voor iedere inschrijving, uitschrijving of het vastleggen van Gegevens met betrekking tot ieder Voertuig, door haar personeel of door personen handelend in opdracht van de Klant. De Klant staat ervoor in en is ervoor verantwoordelijk dat de gebruikersrichtlijnen van Volvo voor wat betreft iedere Dienst, worden nageleefd. 10. Specifieke voorwaarden voor de beschikbaarheid van de Diensten 11. Gegevensbescherming i. De Diensten zullen enkel aangeleverd worden door Volvo met betrekking tot het Voertuig wanneer de betaling voor deze Diensten door Volvo ontvangen werd overeenkomstig het bepaalde in dit Contract en indien de Klant de Dynafleet Hardware geïnstalleerd heeft volgens de installatieinstructies en alle onderdelen verworven heeft om deze Diensten te gebruiken. I. i. Partijen hebben afzonderlijk een overeenkomst gesloten (met betrekking tot de machtiging) voor het verwerken van data en de daarmee verband houdende documentatie. 12. Beperkingen van de aansprakelijkheid i. De volgende bepalingen van deze clausule weerspiegelen de reikwijdte van het Contract en de prijs voor de Diensten. i Volvo's maximale totale aansprakelijkheid onder dit Contract voor schuldvorderingen die ontstaan in elk kalenderkwartaal (hetzij uit hoofde van een contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, de wet, restitutie of anderszins) kunnen niet meer bedragen dan 100% van het voor de Diensten betaalde bedrag uit hoofde van dit Contract in het kalenderkwartaal waarin de schuldvordering ontstond.

6 13. Overmacht 14. Kennisgeving iv. Volvo is niet aansprakelijk zijn (hetzij uit hoofde van een Contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, wet of anderszins) voor enig verlies van winst, verlies van business, verspilde tijd van het management of de kosten van data reconstructie of het herstel indien dergelijke schade het gevolg is, direct of indirect en of Volvo op de hoogte was van deze mogelijkheid of niet, of voor gevolgschade of indirecte schade. V. Volvo sluit hierbij uit, tot zover mogelijk toegestaan in de wet, alle garanties en bepalingen, uitdrukkelijk (andere dan die vermeld in het Contract) of impliciet, wettelijk, het gewoonterecht of anderszins, die een dergelijke uitsluiting zou belemmeren of zouden kunnen bestaan ten gunste van de Klant. i. Volvo is jegens de Klant niet aansprakelijk voor eventuele niet-nakoming of niet tijdige nakoming of voor de gevolgen van eventuele niet-nakoming of niet tijdige nakoming van het Contract, indien dit het gevolg is van gebeurtenissen buiten de redelijke macht en bedoeling van Volvo, waaronder ook begrepen derde dienstverleners (waaronder maar niet beperkt tot GSM data exploitanten), of van natuurrampen, oorlog, bedrijfsgeschillen, protestacties, brand, storm, explosies, terrorisme en nationale rampen in welk geval Volvo gerechtigd zal zijn tot een redelijke verlenging van de termijn voor het nakomen van dergelijke verplichtingen. i. Iedere kennisgeving in verband met het Contract dient schriftelijk naar het adres van de andere partij te worden verzonden waar deze statutair of feitelijk gevestigd is, en dienen per bode, of per aangetekend schrijven te worden bezorgd. Het adres dat is opgegeven bij de inschrijving voor de Diensten zal als het van toepassing zijnde adres van de Klant worden beschouwd voor de hierna te noemen kennisgevingen. De kennisgevingen aan de Klant zullen te allen tijde worden geacht naar behoren te zijn ontvangen, indien zij per bode zijn bezorgd, als zij op het juiste adres voor ontvangst zijn achtergelaten of indien dit is geschied per aangetekend schrijven, en zijn ontvangen 48 uur na te zijn verzonden. De Klant zal het contactadres gebruiken weergegeven op de Dynafleet Online Web Site voor kennisgevingen of adreswijzigingen. 15. Algemeen i. Voor de uitvoering van Volvo's verplichtingen is de tijdsduur niet van wezenlijk belang. Indien een voorwaarde of een onderdeel van het Contract door een gerecht, tribunaal, bestuursorgaan of bevoegde rechterlijke instantie geacht wordt onrechtmatig, ongeldig of niet-rechtsgeldig te zijn, dan zal die bepaling, voor zover vereist, uit het Contract worden gehaald en niet langer van kracht zijn, zonder dat daardoor, voor zover mogelijk, enige andere bepaling of onderdeel van het Contract wordt gewijzigd en zonder

7 van invloed te zijn op de overige bepalingen van het Contract welke volledig geldig en van kracht zullen blijven. i iv. Het niet of niet tijdig uitoefenen door Volvo van eventuele rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen betekent niet dat Volvo afstand doet van die rechten, noch zal een gedeeltelijke uitoefening in de weg staan aan eventuele verdere uitoefening daarvan, of aan eventuele andere rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen. Volvo mag de voorwaarden van dit Contract aanpassen of wijzigen en stuurt de Klant drie (3) maanden voorafgaand aan deze wijziging of aanpassing een schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Klant. V. Het Contract is persoonsgebonden en de Klant is niet bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van het Contract geheel of gedeeltelijk toe te wijzen, over te dragen, te vergunnen, toe te vertrouwen of uit te besteden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Volvo. vi. Het Contract bevat al de voorwaarden die Volvo en de Klant met betrekking tot de Diensten zijn overeengekomen en treedt in de plaats van eventuele eerdere schriftelijke of mondelinge Contracten, verklaringen of afspraken tussen de partijen met betrekking tot dergelijke Diensten. 16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting i. Voor Nederland: De totstandkoming, het bestaan, de interpretatie, de uitvoering, de geldigheid en alle facetten van dit Contract ofwel van enig artikel van dit contract zullen worden onderworpen aan het Nederlands recht. Voor alle geschillen in eerste aanleg voortvloeiende of verbandhoudende met dit Contract is enkel de rechtbank te Arnhem bevoegd kennis te nemen van enig geschil dat is gerezen uit of in verband met het Contract. De partijen erkennen hierbij uitdrukkelijk dit bevoegdheidsbeding. Voor België: Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie, opmaak, bestaan, uitvoering, geldigheid, naleving van dit contract zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Voor alle betwistingen voortvloeiende of verbandhoudende met dit Contract zijn enkel de rechtbanken bevoegd waar de maatschappelijke zetel gevestigd is, zijnde de rechtbanken van Gent. De partijen erkennen hierbij uitdrukkelijk dit bevoegdheidsbeding.

8 Bijlage 1 Definities "Contract" Enig Contract overeenkomstig Artikel 2 tot stand gekomen tussen Volvo en de Klant voor de levering van de Diensten. "Dynafleet Hardware" Dynafleet voertuigapparatuur en overige ondersteunende apparatuur. "Diensten" "Dynafleet Online Web Site" "Fuel Advice Toolbox" De krachtens bovenstaand Artikel 3 onder dit contract vallende Diensten. Volvo's web site waarin de Volvo Dynafleet Online diensten terug te vinden zijn Volvo's website waar de Volvo Fuel Advice diensten worden weergegeven op Customer Portal via "Gegevens" De gegevens die vanuit het Voertuig naar de Dynafleet Online Server van Volvo worden doorgegeven. "Klant" "Voertuig" Een bedrijf genoemd in artikel 1 dat het online registratieformulier heeft ingevuld teneinde zich daarmee te abonneren op de Volvo online Diensten. Het Voertuig dat actief is in Dynafleet, waar deze voorwaarden voor gelden.

9 Bijlage 2 Voertuigen

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden CAPTER Hilversum B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden CAPTER Hilversum B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden CAPTER Hilversum B.V. 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de met hoofdletters aangeduide begrippen in de navolgende betekenissen gebruikt: CAPTER Hilversum B.V

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Newviews

Algemene voorwaarden Newviews Algemene voorwaarden Newviews De besloten vennootschap BudgetBoekers BV handelend onder de naam Newviews, gevestigd te 3035ER Rotterdam aan de Noordsingel 185, hierna te noemen Newviews en de op het Opdrachtformulier

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Inhoudsopgave A Definities B Toepasselijkheid C Aanbod, bestelling en totstandkoming overeenkomst D Prijzen en tarieven E Facturering en betaling F

Nadere informatie

1. Definities. In deze bijlage wordt verstaan onder:

1. Definities. In deze bijlage wordt verstaan onder: Bijlage G bij de Algemene Voorwaarden van Emergion BV te Rotterdam, bevattende de specifieke leverings- en betalingsvoorwaarden voor het (laten) plaatsen van vermeldingen en advertenties op Outplacementbureaus.nl

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN Global-e Global-e B.V. versie 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden. Datacenter: Dienstbeschrijving: Diensten: Leverancier: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Intercity Zakelijk Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp Nederland Tel. +31 (0)20 655 3000 Fax. +31 (0)20 653 1534 K.v.K. 34090783 www.intercityzakelijk.nl 2 ALGEMENE VOORWAARDEN NETWERK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Artikel 1. Definities 1.1 TM-Hosting: de eenmanszaak TM-Hosting, statutair gevestigd te en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Internet Today

Algemene voorwaarden Internet Today Algemene voorwaarden Internet Today Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 1. GEBRUIKTE BEGRIPPEN: 1.1. Met Accountnet wordt bedoeld Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. of Accountnet Internet Media S.L., beiden vennootschappen

Nadere informatie