Algemene Voorwaarden Traject 58 Voor levering van zorg april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Traject 58 Voor levering van zorg april 2014"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Traject 58 Voor levering van zorg april 2014 Inhoud: 1. Algemeen 2. Informatie 3. Totstandkoming van de overeenkomst 4. Plan van Aanpak 5. Privacy 6. Kwaliteit en veiligheid 7. Hulpverlening op afstand 8. Verplichtingen van de Client 9. Betaling 10. Vervolgindicatie 11. Beëindiging van de Overeenkomst 12. Klachten en geschillen 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1 - Definities - Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder. - Vertegenwoordiger: de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt die bij aanvang van het de zorg nog geen 18 is of, indien er geen wettelijke vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon die door de cliënt persoonlijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden. - Zorgaanbieder: rechtspersoon die zorg verleent, gefinancierd op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Zorgverzekeringswet (ZVW) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) al dan niet in combinatie met particulier gefinancierde zorg en/of aanvullende diensten - Zorgdossier - Een persoonsgebonden map met op systematische wijze geordende (en relevante) informatie over de cliënt en het zorgtraject. Het zorgdossier bevat privacygevoelige informatie. - Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan waarbij is vastgelegd of en zo ja, naar welke aard, omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een zorgaanspraak op grond van de AWBZ. - Begeleiding: alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op de cliënt in het kader van het Zorgplan. - Incident: ieder niet beoogd of onvoorzien voorval in het zorgproces met direct of op termijn merkbare gevolgen voor de cliënt. - Overeenkomst: Afspraken tussen cliënt en Traject 58 vastgelegd in een Zorgovereenkomst voor PGB en geïndiceerde zorg voor ZIN volgens het indicatiebesluit. - Plan van Aanpak: Binnen Traject 58 wordt gesproken van een Plan van Aanpak. De praktijk van dit plan komt overeen met Zorgplan. In dit plan staan het doel van de het traject en de algemene gegevens van de cliënt. Daarnaast staan in het Plan de doelen beschreven waar de cliënt aan wil werken en hoe dit te realiseren. Het Plan van Aanpak wordt opgesteld door de trajectbegeleider samen met cliënt binnen 6 weken na aanvang van het traject. Bladnr: 1 van 7

2 ARTIKEL 2 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de cliënt en Traject 58 gemaakte afspraken, in het vervolg van de voorwaarden te noemen de overeenkomst voor geïndiceerde zorg in PGB en ZIN op grond van de AWBZ-indicatie. 2. Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen. ARTIKEL 3 Bekendmaking algemene voorwaarden 1. Traject 58 neemt de algemene voorwaarden op in de website van Traject 58. Op verzoek van de cliënt licht Traject 58 de algemene voorwaarden mondeling toe. ARTIKEL 4 Afwijking van de algemene voorwaarden 1. Traject 58 en cliënt kunnen afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen met de cliënt en de afwijking niet in diens nadeel is. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie 1. Steeds als Traject 58 de cliënt informatie verschaft, doet hij dit op een voor de cliënt geschikt niveau en vergewist hij zich ervan dat de cliënt de informatie heeft begrepen. 2. Als Traject 58 de informatie elektronisch verschaft vergewist hij zich ervan of de cliënt deze informatie kan ontvangen. 3. Indien het belang van de cliënt dit vereist dient Traject 58 de betreffende informatie te verstrekken aan de vertegenwoordiger van de cliënt. 4. Traject 58 zorgt ervoor dat de cliënt of diens vertegenwoordiger gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst. ARTIKEL 6 Bevoegdheden van de vertegenwoordiger 1. De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de cliënt uit hoofde van deze algemene voorwaarden voor zover de cliënt wilsonbekwaam en/of minderjarig is en voor zover de vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of de persoonlijke schriftelijke machtiging door de cliënt. 2. INFORMATIE ARTIKEL 7 Keuze-informatie 1. Traject 58 zorgt ervoor dat hij die informatie beschikbaar heeft die het voor de cliënt mogelijk maakt een goede vergelijking te maken met andere zorgaanbieders, teneinde een weloverwogen keuze te kunnen maken. 2. Traject 58 zorgt ervoor dat de in het vorige lid bedoelde informatie beschikbaar is op de website, in brochures of in ander schriftelijk materiaal. ARTIKEL 8 De intake 1. Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst biedt Traject 58 de cliënt of diens vertegenwoordiger (schriftelijke) informatie aan over tenminste de volgende punten: a) de trajecten die Traject 58 kan bieden; b) het doorgeven van een contactpersoon en de mogelijkheid tot het aanstellen van een vertegenwoordiger en de wettelijke regels die daarop betrekking hebben; Bladnr: 2 van 7

3 c) de procedure rond het opstellen van een Plan van Aanpak; d) de zorg en/of diensten die de cliënt al dan niet zelf moet betalen; e) overige faciliteiten bij Traject 58; f) de bereikbaarheid van de organisatie in geval van een noodsituatie; g) de wettelijke mogelijkheden van inspraak, de collectieve medezeggenschapsmogelijkheden en de manier waarop hieraan invulling is gegeven inclusief de contactgegevens van de cliëntenraad; h) de cliëntvertrouwenspersoon; i) de klachtenregeling; j) deze algemene voorwaarden; k) het privacybeleid; l) het medicatiebeleid. 2. Tijdens het intakegesprek gaat Traject 58 na of de cliënt alle informatie heeft begrepen. Tijdens het gesprek of zo spoedig mogelijk daarna maakt de cliënt aan Traject 58 zijn keuze kenbaar met betrekking tot de hulpverlening. 3. Als de cliënt ten tijde van het laatste gesprek vóór de totstandkoming van de overeenkomst nog niet beschikt over een indicatiebesluit, verklaart hij schriftelijk dat een indicatiestelling is aangevraagd. 4. De cliënt informeert Traject 58 meteen indien hij zorg van andere zorgaanbieders ontvangt. 3. TOTSTANDKOMING ZORGLEVERING ARTIKEL 9 Totstandkoming zorglevering 1. Traject 58 doet op basis van de intake een aanbod aan de cliënt waarin de te leveren zorg en alle te leveren diensten nauwkeurig zijn beschreven (traject op maat). 2. De zorglevering komt tot stand wanneer de cliënt het aanbod van Traject 58 aanvaardt. Indien PGB-zorg wordt geleverd ondertekenen ter bevestiging hiervan Traject 58 en de cliënt de overeenkomst. 3. De overeenkomst bevat in ieder geval: - een verwijzing naar de geïndiceerde zorg; - een bepaling dat het op te stellen Plan van Aanpak onderdeel uitmaakt van de overeenkomst; - een beschrijving van de diensten waar de cliënt gebruik van wil maken met een specificatie van de kosten die voor rekening van de cliënt komen; - een beschrijving van de overeengekomen aanvullende zorg die voor rekening van de cliënt komt en een specificatie van de kosten; - een regeling betreffende toestemming voor gebruik van gegevens van de cliënt voor verplichte meting van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren en controles zoals verlangd wordt bij het contracteren van zorgverzekeraars in overeenstemming met de geldende regels; 4. PLAN VAN AANPAK ARTIKEL 10 Totstandkoming van het Plan van Aanpak 1. Traject 58 stelt in samenspraak met de cliënt een Plan van Aanpak op. Traject 58 biedt de cliënt ondersteuning aan bij het overleg over het Plan van Aanpak. 2. Uiterlijk zes weken na aanvang van de hulpverlening legt Traject 58 het overeenkomstig lid 1 opgestelde Plan van Aanpak ter instemming voor aan de cliënt. Bladnr: 3 van 7

4 3. Het Plan van Aanpak wordt van kracht na instemming van de cliënt. Traject 58 en de cliënt ondertekenen het Plan van Aanpak. Het ondertekende Plan van Aanpak blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst ter beschikking van de cliënt en bewaard door Traject Het meten van tevredenheid over het Plan van Aanpak middels een periodiek te houden enquête. ARTIKEL 11 Doel en inhoud van het Plan van Aanpak 1. Het Plan van Aanpak heeft tot doel werkdoelen op te stellen om mee aan het werk te gaan, deze te evalueren en eventueel bij te stellen om de kwaliteit van leven van de cliënt te ondersteunen en daar waar mogelijk te verbeteren. Deze sluit zoveel mogelijk aan bij diens persoonlijke wensen en mogelijkheden. 2. Het Plan van Aanpak beschrijft de doelen van de cliënt ten gevolge van diens aandoeningen, het verloop daarvan en de daarmee samenhangende gezondheid en welzijn; 3. In het Plan van Aanpak wordt in ieder geval vastgelegd: - Wat te doen om de doelen te behalen; - wie binnen de organisatie van Traject 58 het vaste aanspreekpunt (trajectbegeleider) is voor de cliënt; - welke familieleden van de cliënt of anderen bij de hulpverlening worden betrokken of over de hulpverlening worden geïnformeerd en hoe dat plaatsvindt; - de momenten van evaluatie van het Plan van Aanpak (ten minste 1 x per jaar). ARTIKEL 12 Naleving van het Plan van Aanpak 1. Traject 58 voert de zorg uit volgens de afspraken in het Plan van Aanpak en de Zorgovereenkomst. 2. Als Traject 58 afgesproken zorg niet conform het Plan van Aanpak kan verlenen, stelt Traject 58 de cliënt daarvan meteen in kennis. Als de cliënt afgesproken zorg niet conform het Plan van Aanpak kan ontvangen, stelt de cliënt Traject 58 daarvan meteen in kennis. 3. Het Plan van Aanpak wordt minimaal een keer per jaar in samenspraak met de cliënt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De cliënt kan gemotiveerd verzoeken om tussentijdse evaluatie. De evaluatie en de bijstellingen worden schriftelijk vastgelegd. 4. Indien tussentijds afwijking van het Plan van Aanpak noodzakelijk is, is toestemming van de cliënt vereist, tenzij de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt, omdat onverwijlde afwijking van het Plan van Aanpak kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen. 5. Traject 58 instrueert individuele (traject)begeleiders over de rechten van de cliënt ten aanzien van zijn Plan van Aanpak. 5. PRIVACY ARTIKEL 13 Algemeen 1. Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens. ARTIKEL 14 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1. Traject 58 moet toestemming krijgen van de cliënt: a. als er verrichtingen worden uitgevoerd waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat die door de cliënt als inbreuk op zijn privacy kunnen worden ervaren; b. als er foto s of audiovisuele opnamen worden gemaakt ten behoeve van publicatie. 2. Onder anderen zoals bedoeld in lid 1 sub a wordt niet verstaan: - degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is; - de vertegenwoordiger. ARTIKEL 15 Bewaren van gegevens Bladnr: 4 van 7

5 1. Als Traject 58 zorginhoudelijke gegevens over de cliënt vastlegt, blijven deze gegevens te allen tijde ter beschikking van zowel Traject 58 als de cliënt. 2. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart Traject 58 de gegevens en krijgt de cliënt een kopie als hij dat wil. Voor gegevens geldt de norm genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens. 3. Traject 58 vernietigt slechts gegevens zoals omschreven in het privacyreglement. ARTIKEL 16 Gegevensverstrekking en verlening van inzage door Traject 58 aan derden 1. Traject 58 verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de cliënt geen (inzage in) gegevens over de cliënt aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting. 2. Onder derden als bedoeld in het eerste lid wordt niet verstaan: - degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst voor zover de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden; - de vertegenwoordiger voor zover de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken. 3. Traject 58 instrueert individuele (traject)begeleiders over hun geheimhoudingsplicht. ARTIKEL 17 - Medewerking aan (wetenschappelijk) onderzoek 1. Indien als Traject 58 de cliënt wil betrekken bij (wetenschappelijk) onderzoek, moet hij daarvoor toestemming hebben van de cliënt. 2. Traject 58 informeert de cliënt over het doel van het wetenschappelijk onderzoek en de risico s van medewerking eraan. 6. KWALITEIT EN VEILIGHEID ARTIKEL 18 Zorg 1. Traject 58 levert zorg met inachtneming van de normen zoals die door representatieve organisaties van in ieder geval zorgaanbieders en cliënten in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg zijn vastgesteld. 2. Traject 58 zorgt ervoor dat alle trajectbegeleiders die binnen de organisatie van Traject 58 of in opdracht van Traject 58 zorg verlenen aan de cliënt hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn; 3. Traject 58 zorgt voor continuïteit van de hulpverlening. 4. Traject 58 past geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe. ARTIKEL 19 Veiligheid Zorgbedrijven in dienst van Traject 58: 1. zorgen ervoor dat de gebouwen goed toegankelijk zijn en geschikt voor cliënten. 2. treffen zodanige personele en materiële voorzieningen dat de accommodatie geschikt is voor de opvang, het verblijf en de begeleiding van cliënten. Traject 58 zorgt ervoor dat cliënten op een verantwoorde wijze op het zorgbedrijf kunnen verblijven en aan hun doelen kunnen werken. 3. Maken gebruik van deugdelijk materiaal. 4. zorgen ervoor dat adequate maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van ongelukken, brand en andere onveilige situaties. 5. kunnen cliënten duidelijke instructies geven wat zij moeten doen bij brand en andere calamiteiten. ARTIKEL 20 Afstemming (één cliënt meer trajectbegeleiders) A. Binnen en buiten de organisatie van Traject Als een cliënt te maken heeft met meer (traject)begeleiders die binnen de organisatie van Traject 58 of in opdracht van Traject 58 werken, zorgt Traject 58 dat: - de taken en verantwoordelijkheden rond de hulpverlening aan de cliënt tussen de betrokken begeleiders zijn geregeld en eventueel zijn verdeeld; Bladnr: 5 van 7

6 - afstemming en informatie-uitwisseling tussen de betrokken begeleiders met toestemming van de cliënt plaatsvindt, waarbij de ervaringen van de cliënt zonodig worden meegenomen. 2. Voorts zorgt Traject 58 ervoor dat alle betrokkenen: - elkaar informeren en bevragen over relevante gegevens van de cliënt; - Traject 58 inlichten zodra de zorg buiten de bevoegdheid of deskundigheid van betrokkene valt; - met elkaar periodiek overleggen over de cliënt; - bij overdracht van de cliënt aan een andere zorgverlener, alle relevante gegevens doorgeven; - bij calamiteiten z.s.m. geïnformeerd worden. 3. Traject 58 zorgt ervoor dat voor de cliënt te allen tijde duidelijk is - wie de eerste- verantwoordelijke trajectbegeleider is; - dat deze het aanspreekpunt is voor vragen van de cliënt, diens vertegenwoordiger en familieleden. ARTIKEL 21 Incidenten 1. Incidenten worden via een FOBO-formulier gemeld en volgens protocol behandeld. 2. Indien nodig informeert Traject 58 de betreffende cliënt na een incident over: - de aard en de oorzaak van het incident; - of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen. 3. Traject 58 verleent adequate (spoedeisende) zorg teneinde de gevolgen van het incident voor de cliënt te beperken. ARTIKEL 22 Zorg voor persoonlijke eigendommen 1. Traject 58 treft maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënt te voorkomen. Traject 58 informeert de cliënt over deze maatregelen. 2. Traject 58 zorgt ervoor dat degenen die onder zijn verantwoordelijkheid betrokken zijn bij de zorg voor de cliënt, zorgvuldig omgaan met diens eigendommen. 7. HULPVERLENING OP ZORGBEDRIJVEN OP LOCATIE ARTIKEL 23 Hulpverlening op locatie (de plek waar de zorg wordt verleend) 1. Onder verantwoordelijkheid van Traject 58 wordt op locatie zorg verleend die Traject 58 faciliteert en ondersteunt. 2. Traject 58 spreekt met de begeleider op locatie af hoe relevante informatie-uitwisseling zal plaatsvinden en de frequentie en tijdstippen waarbinnen/op de informatie-uitwisseling plaatsvindt. 3. Indien nodig informeert Traject 58 de cliënt vooraf over de randvoorwaarden voor verantwoorde hulpverlening op locatie en controleert of aan die randvoorwaarden wordt voldaan. 4. Traject 58 zorgt dat de cliënt goed begrijpt wie waarvoor verantwoordelijk is. 5. Alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden gelden onverkort in geval van hulpverlening op alle aan Traject 58 gelieerde locaties. 8. VERPLICHTINGEN VAN DE Cliënt ARTIKEL 28 Verplichtingen van de cliënt 1. Elke cliënt legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en desgewenst gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van Traject 58 met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs. Daarnaast levert hij/zij een kopie hiervan aan voor aanvang van de zorgverlening. Bladnr: 6 van 7

7 2. Bij de intake geeft de cliënt de naam en de bereikbaarheidsgegevens op van een contactpersoon en, indien van toepassing, van de persoon die door de cliënt schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats te treden als de cliënt niet meer in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen. 3. De cliënt geeft Traject 58, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring. 4. De cliënt onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van trajectbegeleiders en andere personen werkzaam bij of in opdracht van Traject De cliënt houdt zich aan de huisregels op zijn verblijfsplaats. 6. De cliënt verleent alle noodzakelijke medewerking om Traject 58 in staat te stellen de zorg te leveren conform regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden. 7. De cliënt moet trajectbegeleiders en andere personen werkzaam bij of in opdracht van Traject 58 de gelegenheid bieden hun taken uit te voeren zoals vastgelegd in de zorgovereenkomst of in het kader van veiligheid. 8. Zodra de cliënt zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder, informeert hij Traject 58 daarover. 9. De cliënt moet melding maken van door hem toegebrachte schade. 9. BETALING ARTIKEL 29 Betaling 1. De cliënt of diens vertegenwoordiger is Traject 58 de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen zorg en diensten voor zover deze niet op grond van de AWBZ, de WMO of de ZVW rechtstreeks door het zorgkantoor, de gemeente resp. de zorgverzekeraar worden betaald. 2. Voor de vooraf overeengekomen kosten van zorg en diensten als bedoeld in artikel 9 lid 3 onder 3 e en 4 e stuurt Traject 58 een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de cliënt. Voor de diensten als bedoeld in artikel 9 lid 3 onder 3 e brengt Traject 58 geen kosten in rekening als de cliënt er geen gebruik van heeft gemaakt. 3. Traject 58 stuurt de factuur overeenkomstig in de zorgovereenkomst is bepaald en de cliënt betaalt binnen de termijn zoals in de zorgovereenkomst is bepaald. 4. Traject 58 stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen. 5. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is Traject 58 gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente. 10. VERVOLG- en HERINDICATIE ARTIKEL 30 - Procedure aanvragen vervolg/herindicatie en/of beschikking 1. Uiterlijk 10 weken voor afloop van het geldende indicatiebesluit stelt de cliënt of diens vertegenwoordiger met het oog op indiening van de aanvraag voor vervolg/herindicatie en de zorgverlening Traject 58 op de hoogte. 2. Bij vervolg/herindicatie maakt de cliënt duidelijk: - Dat hij tijdig over een nieuwe indicatie beschikt; - wie de aanvraag voor een nieuwe dan wel herindicatie indient dan wel uitvoert met inachtneming van de gevolgen van nalatigheid zoals omschreven in lid 4; 3. Traject 58 geeft indien gewenst gemotiveerd aan in hoeverre hij de te verwachten zorg kan blijven verlenen en wat de gevolgen zijn voor de cliënt: 4. Uiterlijk 8 weken voor afloop van de geldende indicatie moet (de vertegenwoordiger van) de cliënt de aanvraag hebben ingediend: Bladnr: 7 van 7

8 5. Als de cliënt de aanvraag voor vervolgindicatie niet, niet tijdig of niet volledig heeft ingediend en hij daardoor niet tijdig over een nieuwe indicatie beschikt, kan Traject 58 achteraf kosten in rekening brengen aan de cliënt. Deze kosten zijn niet hoger dan de aantoonbaar gemaakte kosten met een maximum van het gecontracteerde tarief voor de geïndiceerde zorg; 6. Mits in het bezit van traject 58 kan Traject 58 de aanvraag voor vervolgindicatie indienen. In dat geval dient Traject 58 uiterlijk 8 weken voor afloop van de geldende indicatie de door de cliënt ondertekende aanvraag in; 7. Indien artikel 30.6 in werking treedt en Traject 58 de aanvraag voor vervolgindicatie niet, niet tijdig of niet volledig heeft ingediend en de cliënt daardoor niet tijdig over een nieuwe indicatie beschikt, zijn de gevolgen voor rekening van Traject 58. ARTIKEL 31 Tussentijdse vervolg/herindicatie 1. Als Traject 58 constateert dat de geldende indicatie niet meer voldoet voor de benodigde zorg, heeft Traject 58 een gesprek met de cliënt met het oog op indiening van een aanvraag voor vervolg/herindicatie. Het bepaalde in artikel 30 lid 2 is van overeenkomstige toepassing. 11. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST ARTIKEL 32 - Opzegging algemeen 1. De cliënt kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn in de Zorgovereenkomst. ARTIKEL 33 Opzegging door Traject Traject 58 kan de overeenkomst uitsluitend opzeggen volgens de bepalingen van de Zorgovereenkomst. ARTIKEL 34 Informatie bij beëindiging 1. Bij beëindiging van de overeenkomst als omschreven in artikel 32 en 33 vindt een gesprek plaats tussen de cliënt en Traject 58 waarbij de voor de nazorg noodzakelijke instructies aan de orde komen. Dit gesprek omvat in ieder geval: - aan welke instantie/zorgverlener door Traject 58 informatie wordt gegeven en welke informatie dit betreft; - informatie over afspraken die Traject 58 met derden heeft gemaakt met betrekking tot de nazorg. Voor zover nodig worden de instructies schriftelijk meegegeven; - Afspraken over hoe de zorgverlening te beëindigen. 12. KLACHTEN EN GESCHILLEN ARTIKEL 35 Klachtenregeling 1. Traject 58 beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Bladnr: 8 van 7

Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) maart 2010

Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) maart 2010 Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) maart 2010 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond,

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden zorg en verpleging thuis

Leveringsvoorwaarden zorg en verpleging thuis Leveringsvoorwaarden zorg en verpleging thuis Versie 30 december 2014 ALGEMEEN ARTIKEL 1 - Definities Toewijzing: het op basis van de beoordeling van de wijkverpleegkundige benodigde zorgregime. Indicatiestelling:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Onder cliënt wordt verstaan een ieder die van de begeleiding van TBA gebruik wenst te maken of maakt, dan wel enige overeenkomst van dien aard met haar wenst af te sluiten. Onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Labyrint Zorg en Werk PGB

Algemene voorwaarden Labyrint Zorg en Werk PGB 1. Algemeen ARTIKEL 1 Definities Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij Labyrint Zorg en Werk. Vertegenwoordiger: de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt of, indien er geen wettelijke

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZORG IN NATURA

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZORG IN NATURA Inhoud 1. Algemeen... 2 2 Informatie... 3 3. Organisatie... 4 4. Het zorgleefplan... 4 5 Privacy... 6 6 Kwaliteit en klachten... 6 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf blz. 1. Algemeen 1 2. Overeenkomst 1 3. Betaling 3 4. Zorgplan 3 5. Meerdere medewerkenden 3 6. Wijziging/beëindiging van de zorgverlening 3 7. Privacy 4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor begeleiding met verblijf van de Stichting Liberta Care

Algemene Voorwaarden voor begeleiding met verblijf van de Stichting Liberta Care Algemene Voorwaarden voor begeleiding met verblijf van de Stichting Liberta Care Inhoud 1. Algemeen 2. Informatie 3. Totstandkoming van de overeenkomst 4. Persoonlijk Actie Plan (PAP) 5. Privacy 6. Kwaliteit

Nadere informatie

Inhoud. Algemene Voorwaarden van de Zorgboog bij levering van. Zvw- of Wmo-zorg zonder verblijf in natura

Inhoud. Algemene Voorwaarden van de Zorgboog bij levering van. Zvw- of Wmo-zorg zonder verblijf in natura van Algemene Voorwaarden van de Zorgboog bij levering van Zvw- of Wmo-zorg zonder verblijf in natura januari 2015 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 4 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4. Zorgleefplan

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Thuiszorg Samen Verder

Algemene Leveringsvoorwaarden Thuiszorg Samen Verder Algemene Leveringsvoorwaarden Thuiszorg Samen Verder Versie: 22 april 2015 1. Algemeen 1.1 Begripsbepalingen 1.1.1 Onder Thuiszorg Samen Verder wordt in deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ZORG MET VERBLIJF STICHTING DE GOEDE ZORG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ZORG MET VERBLIJF STICHTING DE GOEDE ZORG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ZORG MET VERBLIJF STICHTING DE GOEDE ZORG Verantwoordelijk uitvoering : directeur/bestuurder Opgesteld : februari 2014 Voorgenomen besluit : februari 2014 Advisering cliëntenraad

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf van ActiZ en BTN April 2010

Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf van ActiZ en BTN April 2010 Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf van ActiZ en BTN April 2010 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 4 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4. Zorgleefplan 7 5. Privacy 8 6. Kwaliteit en veiligheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder: de rechtspersoon die een of meer instellingen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst (no. 3)

Zorgovereenkomst (no. 3) Zorgovereenkomst (no. 3) voor een zorgarrangement 1 zonder verblijf Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, verder te noemen Wilgaerden, gevestigd te Hoorn, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Inhoudsopgave Artikel - 1 Algemeen:... 3 Artikel - 2 Rechten en plichten kraamzorg Mijn Baby:... 3 Artikel - 3 Rechten en plichten medewerkers van kraamzorg Mijn Baby:... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN)

Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) AV CZ/93 maart 2010 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN)

Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) AV CZ/94 maart 2010 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf 2014

Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf 2014 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf AV CZ / 148 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf

Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf TriviumMeulenbeltZorg Samen voor persoonlijke zorg Vitaal Ondernemend Coöperatief 1 Algemeen 3 2 Informatie 3 3 Totstandkoming van de overeenkomst 4 4 Zorgleefplan

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KRAAMZORG. BTKzorg

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KRAAMZORG. BTKzorg ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KRAAMZORG BTKzorg Pagina 2 van 9 INHOUD 1. ALGEMEEN...3 2. INFORMATIE...4 3. OVEREENKOMST EN NADERE AFSPRAKEN...4 4. PRIVACY...6 5. KWALITEIT EN VEILIGHEID...6 6. VERPLICHTINGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Thalia Thuiszorg is een handelsnaam van Faveo Zorg B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ZORG ZONDER VERBLIJF VAN ACTIZ EN BTN & ADDENDUM (Algemene Voorziening ex Wmo) VAN FAVEO ZORG B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden Wlz-zorg in natura Deel Algemene Voorwaarden 1. Algemeen 9. Verplichtingen van de cliënt 2. Informatie 10. Betaling 3. Totstandkoming van de overeenkomst 11. Vervolgindicatie 4. Zorgleefplan 12. Beëindiging van de overeenkomst

Nadere informatie

De voor Kraam Inzicht b.v. geldende Algemene voorwaarden voor de Kraamzorg van de Kraamzorgbranche (Actiz en BTN e.a.) van november 2011.

De voor Kraam Inzicht b.v. geldende Algemene voorwaarden voor de Kraamzorg van de Kraamzorgbranche (Actiz en BTN e.a.) van november 2011. De voor Kraam Inzicht b.v. geldende Algemene voorwaarden voor de Kraamzorg van de Kraamzorgbranche (Actiz en BTN e.a.) van november 2011. Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg GGZ BrainDynamics Groningen De leveringsvoorwaarden van Brain Dynamics Groningen zijn gebaseerd op de Algemene leveringsvoorwaarden voor geestelijke gezondheidszorg zoals opgesteld door LPGGz NPCF Consumentenbond

Nadere informatie

1. Aan artikel 29, vierde lid wordt toegevoegd: De incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

1. Aan artikel 29, vierde lid wordt toegevoegd: De incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Addendum Algemene voorwaarden Zorg met verblijf 1 Wijzigingen d.d. januari 2014 resp. januari 2015 Wijzigingen per januari 2014 ActiZ, BTN, LOC Zeggenschap in Zorg, de Consumentenbond en de NPCF hebben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kraamzorg Wereld Wonder 2015

Algemene voorwaarden Kraamzorg Wereld Wonder 2015 Algemene voorwaarden Kraamzorg Wereld Wonder 2015 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 4 3. Totstandkoming overeenkomst 6 4. Zorgleefplan 6 5. Privacy 9 6. Kwaliteit en veiligheid 10 7. Zorgverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwarden voor Zorg zonder verblijf

Algemene Voorwarden voor Zorg zonder verblijf Algemene Voorwarden voor Zorg zonder verblijf STEFFIS PARTICULIERE ZORG B.V. 8701XE Bolsward Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4. Zorgleefplan 7 5. Privacy 9

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Opgesteld dd. 3 mei 2015 te Klazienaveen

Algemene voorwaarden. Opgesteld dd. 3 mei 2015 te Klazienaveen Algemene voorwaarden Opgesteld dd. 3 mei 2015 te Klazienaveen INHOUD 1. ALGEMEEN.3 2. INFORMATIE.5 3. OVEREENKOMST EN NADERE AFSPRAKEN..5 4. PRIVACY 7 5. KWALITEIT EN VEILIGHEID..8 6. VERPLICHTINGEN VAN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden So Vie

Algemene voorwaarden So Vie Algemene voorwaarden So Vie Artikel 1 Definities 1. So Vie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Regenboog 31, 3824ED te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Januari 2015 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. klant: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten.

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg

Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZiNkraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte:de natuurlijke persoon die kraamzorg afneemt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Edu-life: opdrachtnemer; b) Opdrachtgever: de zorg vragende natuurlijke persoon alsmede diens wettelijke

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Naviva/Yunio Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015

Leveringsvoorwaarden Naviva/Yunio Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 Leveringsvoorwaarden Naviva/Yunio Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014

ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014 ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014 INHOUD: 1. Algemeen 2. Informatie 3. Overeenkomst en nadere afspraken 4. Privacy 5. Kwaliteit en veiligheid 6. Verplichtingen van cliënte 7. Betaling

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. VNN: de rechtspersoon, die zorg verleent binnen het domein

Nadere informatie

Zorgkantoor: Instelling die in overeenstemming met wettelijke bepalingen verantwoordelijk is voor de zorgtoewijzing.

Zorgkantoor: Instelling die in overeenstemming met wettelijke bepalingen verantwoordelijk is voor de zorgtoewijzing. ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding Hierbij treft u de algemene voorwaarden aan van Breederzorg Thuiszorg. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Breederzorg alsmede de

Nadere informatie

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorgboerderij Veldzicht.

Algemene voorwaarden Zorgboerderij Veldzicht. Algemene voorwaarden Zorgboerderij Veldzicht. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Zorgboerderij Veldzicht (verder te noemen Veldzicht): Het opvangen, verzorgen en opvoeden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de zorgverzekeraar: uw zorgverzekeraar als uitvoeringsorgaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adelante

Algemene voorwaarden Adelante Zandbergsweg 111 6432 CC HOENSBROEK Postbus 88 6430 AB HOENSBROEK t 045-528 28 28 f 045-528 20 00 www.adelante-zorggroep.nl Algemene voorwaarden Adelante Artikel 1 Definities a. Adelante: Stichting Adelante

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING inclusief BOPZ Onderdeel van de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING inclusief BOPZ Onderdeel van de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING inclusief BOPZ Onderdeel van de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN Wij! Maatschappelijke ondersteuning

LEVERINGSVOORWAARDEN Wij! Maatschappelijke ondersteuning LEVERINGSVOORWAARDEN Wij! Maatschappelijke ondersteuning LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING INLEIDING In dit document zijn de voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Allround zorg, Te Veenendaal. Januari 2012

Algemene Leveringsvoorwaarden van Allround zorg, Te Veenendaal. Januari 2012 Algemene Leveringsvoorwaarden van Allround zorg, Te Veenendaal Januari 2012 Artikel 1 definities A.W.B.Z.: Algemene Wet Bijzondere ziektekosten; Cliënt: Persoon aan wie zorg wordt verleend; C.A.K: Centraal

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Zorgverleners Documenten SP en ZZP

Leveringsvoorwaarden Zorgverleners Documenten SP en ZZP Algemeen Artikel1 Definities a. Zorgvrager: de persoon die zorg behoeft. In dit document wordt onder zorgvrager ook de eventuele wettelijk en/of gevolmachtigde vertegenwoordiger van de zorgvrager verstaan.

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Preambule Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Kortdurende ambulante zorg en verblijf Zorgverzekeringswet LPGGz NPCF Consumentenbond GGZ Nederland junil 2012 Aan de rechtsverhouding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Kortdurende ambulante zorg en verblijf Zorgverzekeringswet SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Werkingsgebied : De Zijlen Pagina 1 van 10 In deze algemene voorwaarden wordt beschreven onder welke voorwaarden De Zijlen de zorg en diensten verleent. Deze voorwaarden gelden voor iedereen met wie De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENST- VERLENING. BIJZONDERE VOORWAARDEN (betalingsvoorwaarden)

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENST- VERLENING. BIJZONDERE VOORWAARDEN (betalingsvoorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENST- VERLENING en BIJZONDERE VOORWAARDEN (betalingsvoorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of

Nadere informatie

Gedeponeerd op 18 mei 2011 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam

Gedeponeerd op 18 mei 2011 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van Oogziekenhuis Focuskliniek B.V.[1] Gedeponeerd op 18 mei 2011 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam Toelichting Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Versie november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze voorwaarden. Arrangementskosten: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Langdurende zorg en verblijf AWBZ en WMO SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK

Nadere informatie

ARRANGEMENT DAGBEGELEIDING (WMO)

ARRANGEMENT DAGBEGELEIDING (WMO) LEVERINGSOVEREENKOMST WELZIJN, ZORG EN WONEN - LUCIVER ARRANGEMENT DAGBEGELEIDING (WMO) Passie voor Goed Leven Het onderscheidende van LuciVer is de aandacht voor goed leven en de gerichtheid op zingeving

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met betrekking tot onderlinge

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland De ondergetekenden: 1) het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Artikel 1 - Definities Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING STICHTING SWZ

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING STICHTING SWZ ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING STICHTING SWZ Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051. 4e versie

ALGEMENE VOORWAARDEN. HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051. 4e versie ALGEMENE VOORWAARDEN HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051 4e versie Wijziging: nieuwe regelgeving 2010 2 Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Gastouderbureau Voel je Thuis

Algemene leveringsvoorwaarden Gastouderbureau Voel je Thuis Algemene leveringsvoorwaarden Gastouderbureau Voel je Thuis Artikel 1 Definities - Voel je Thuis een geregistreerd gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang) het,

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van Stichting Sint Maartenskliniek Groep te Nijmegen, voor de Sint Maartenskliniek te Nijmegen, de Maartenskliniek Woerden en van alle dependances en/of nevenvestigingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Beurs: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden met betrekking tot Zorg en Dienstverlening WoonCadans

Algemene Voorwaarden met betrekking tot Zorg en Dienstverlening WoonCadans Algemene Voorwaarden met betrekking tot Zorg en Dienstverlening WoonCadans Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. ALGEMEEN

Algemene voorwaarden 1. ALGEMEEN Ral11-4194- 1.1.0. Algemene voorwaarden van de Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis, gevestigd te s-hertogenbosch aan de Henri Dunantstraat 1; Kamer van Koophandelnummer 41084046 Inhoud: 1. ALGEMEEN 2. INFORMATIE

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep Definities Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon, zijn of haar vertegenwoordiger, gemachtigde en erfgenaam of erfgenamen,

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Preambule LPGGz NPCF Consumentenbond GGZ Nederland 2012 Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deelnemer: Fitness & Beauty Palace: Een ieder die een overeenkomst sluit met Fitness & Beauty Palace. De vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING Algemene Voorwaarden van Stichting Ela gevestigd en kantoorhoudende te Wapenveld gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken op 16-11-2010 onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. 1. Client

Zorgovereenkomst. 1. Client Dit is een zorgovereenkomst die u samen met Stichting Ela invult. U kunt bij het invullen gebruik maken van de informatie die staat op www.achmeazorgkantoor.nl. Ga naar Zorg in Natura. Leest u deze informatie

Nadere informatie

Adres. Postcode en woonplaats. Geboortedatum : Burger Service Nummer (BSN) : hierna te noemen de cliënt

Adres. Postcode en woonplaats. Geboortedatum : Burger Service Nummer (BSN) : hierna te noemen de cliënt Rubriek: Intake RF 1.4 A blz. 1/5 Partijen, 1. Stichting Interakt Contour Groep (statutair gevestigd te Nunspeet, KvK nr 08121485) De zorg- en dienstverleningsovereenkomst wordt ondertekend door de locatiemanager

Nadere informatie

De persoon die begeleiding nodig heeft en aan wie Schouder aan Schouder begeleiding verleent.

De persoon die begeleiding nodig heeft en aan wie Schouder aan Schouder begeleiding verleent. Algemene Voorwaarden Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Schouder aan Schouder. Versie: 07/07/2015. Deze datum is ook verwerkt in de document-identificatie onderaan elke bladzijde. Artikel 1: Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities 1.1 Patiënt: onder Patiënt wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan een patiënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger inzake

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SBWU

Algemene Voorwaarden SBWU Algemene Voorwaarden SBWU Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding al dan niet in combinatie

Nadere informatie

de bevalling indien van toepassing: de parkeerkosten voor Mi Caas ten tijde van het verlenen van kraamzorg annuleringskosten

de bevalling indien van toepassing: de parkeerkosten voor Mi Caas ten tijde van het verlenen van kraamzorg annuleringskosten Leveringsvoorwaarden Mi Caas Kraamzorg Artikel 1 Inleidende bepaling 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mi Caas Kraamzorg en Babymassage gesloten zorgovereenkomsten. 1.2. Inschrijving

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Langdurende zorg en verblijf AWBZ en Wmo LPGGz NPCF Consumentenbond GGZ Nederland juni 2012 Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zorg Muziek Organisatie Noord

Algemene Voorwaarden Zorg Muziek Organisatie Noord ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG MUZIEK ORGANISATIE NOORD Dit zijn de Algemene Voorwaarden Zorg van. Versie: 09-12-2014. Deze datum is ook verwerkt in de document-identificatie onderaan elke bladzijde. Artikel

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1. b. raad van bestuur : de raad van bestuur van Kraamzorg de Waarden;

Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1. b. raad van bestuur : de raad van bestuur van Kraamzorg de Waarden; Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : de kraamverzorgende;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 ZiNkraamzorg

Algemene Voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 ZiNkraamzorg Algemene Voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 ZiNkraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZiNkraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1 Definities

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

Versie 1.02. Algemene voorwaarden Gastouderland

Versie 1.02. Algemene voorwaarden Gastouderland Algemene voorwaarden Gastouderland Artikel 1 Definities - Gastouderland een geregistreerd gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang) het, tegen betaling, verzorgen

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst voor een arrangement met verblijf, behandeling en Bopz (psychogeriatrische afdeling verpleeghuis)

Zorgleveringsovereenkomst voor een arrangement met verblijf, behandeling en Bopz (psychogeriatrische afdeling verpleeghuis) Zorgleveringsovereenkomst voor een arrangement met verblijf, behandeling en Bopz (psychogeriatrische afdeling verpleeghuis) Naam: Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, locatie verpleeghuis Talma Hof

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie