BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN"

Transcriptie

1 m BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN GEMEENTE DORDRECHT Utrecht, september

2 BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN GEMEENTE DORDRECHT INHOUD Blz. INLEIDING I.I AANLEIDING 1.2 LEESWIJZER ONDERZOEKSOPZET BESTUURSKRACHTMETING: WAT MEET JE EN WAAROM? UITGANGSPUNTEN ONDERZOEKSKADER ONDERZOEKSAANPAK 5 FACTSHEET DORDRECHT 7 MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE DORDRECHT KARAKTERISTIEK VAN DORDRECHT FYSIEK ECONOMISCH 4.4 SOCIAAL 15 BESTUURSKRACHT PER GEMEENTELIJKE ROL GEMEENTE ALS BESTUUR GEMEENTE ALS DIENSTVERLENER GEMEENTE ALS PARTICIPANT GEMEENTE ALS ORGANISATIE 26 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 31

3 Bjlage:. Overzcht va gehateerde crtera per rol. 2. Lteratuurljst. 3. Lj st va respodete. 4. Resultate bechmark formate. 5. Vergeljked oderzoek kwaltetsveau staf e odersteug (separaat)

4 1. INLEIDING Dt s de rapportage va de bestuurskrachtmetg va de gemeete Dordrecht. Deze metg s utgevoerd va ju tot e met september AANLEIDING De provce Zud-Hollad heeft de Drechtstede-gemeete Alblasserdam, Dordrecht, Hedrk-Ido-Ambacht, Papedrecht, Sledrecht e Zwjdrecht verzocht om ee bestuurskrachtmetg ut te voere 1. De provce wl de bestuurskracht va gemeete mete om te kue beoordele of deze voldoede s e om cocluses te kue trekke over de optmale bestuurljke orgasate het gebed. Het beoordelgskader voor de provce bestaat daarbj ut de orme e crtera ut de ota 'Gresverkeed é gresverlegged? Om de kwaltet va het lokaal bestuur'. De Drechtstede hebbe postef gereageerd op het verzoek va de provce e hebbe beslote de bestuurskrachtmetge de zes geoemde gemeete door Bereschot te late utvoere volges dezelfde systematek. Daaraast heeft het Drechtstedebestuur aagegeve dat zj het va belag acht dat ee verbdg wordt gelegd tusse de lokale stuate e het regoale veau. Met het oog daarop s aa de zes lokale metge ee aavulled regoaal oderzoek toegevoegd. Deze bestuurskrachtmetg va Dordrecht s dus éé va de totaal zeve documete: Zes volwaardge bestuurskrachtmetge. Eé documet dat specfek gaat op het regoale schaalveau. 1.2 LEESWIJZER I het volgede hoofdstuk vdt u ee veratwoordg va de oderzoeksopzet de gehateerd s de zes lokale bestuurskrachtmetge. Ee bekopt overzcht va feteljke gegeves over Dordrecht treft u aa hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bevat ee beschrjvg va de maatschappeljke opgave va Dordrecht. I hoofdstuk 5 staa de utkomste va de egeljke bestuurskrachtmetg: voor elk va de ver oderschede rolle va de gemeete stelle we vast hoeverre Dordrecht voldoet aa de gehateerde crtera. I hoofdstuk 6 trekke we cocluses over de bestuurskracht e doe we ee aatal aabevelge om de bestuurskracht te versterke. I de bjlage vdt u ee overzcht va de gehateerde crtera, ee lteratuurljst, ee respodeteljst e de resultate va de bechmark aar de omvag va de formate. I ee separate bjlage zj de utkomste va het vergeljked oderzoek aar het kwaltetsveau va de staf e odersteug opgeome. ' I de zevede Drechtstad - de gemeete 's-gravedeel - wordt op dt momet gee bestuurskrachtmetg utgevoerd; 's-gravedeel s ameljk behalve op de Drechtstede ook georëteerd op de Hoekse Waard e er loopt ee herdelgsprocedure voor samevoegg met de gemeete Bemaas

5 2. ONDERZOEKSOPZET 2. BESTUURSKRACHTMETING: WAT MEET JE EN WAAROM? Voor veel burgers Nederlad s de ege gemeete het belagrjkste referetekader voor het vorme va ee oordeel over het fuctoere va de overhed. De gemeete s mmers veratwoordeljk voor ee groot aatal take, waar burgers drect of drect mee te make hebbe. De laatste jare s dat takepakket toegeome oder vloed va decetralsate. Deze decetralsate heeft vaak grote cosequetes voor gemeeteljke orgasates; de WWB e de WMO zj herva het oog sprgede voorbeelde. Daaraast vrage marktpartje steeds vaker om ee createf meedekede overhed, de teves ee goede opdrachtgever s; dt doet zch bjvoorbeeld voor op het gebed va otwkkelgsplaologe. Verder moge de burgers ook og verwachte dat de gemeete goede destverleg bedt. Deze factore bj elkaar bepale de maatschappeljke opgave voor ee gemeete. De preceze omvag e het karakter va deze opgave varëre per gemeete e zj afhakeljk va ee aatal lokale kemerke, zoals: s er sprake va otwkkelg of just beheer? hoe s de samestellg va de bevolkg? hoeveel butegebed s er? Het doel va de bestuurskrachtmetge s om vast te stelle of de gemeete voldoede toegerust zj om hu maatschappeljke opgave het hoofd te bede. Daarbj hatere we de volgede defte met betrekkg tot Bestuurskracht: de mate waar de gemeete staat s effectef e effcët haar maatschappeljke opgave te vervulle. 2.2 UITGANGSPUNTEN Bj de utvoerg va dt oderzoek hebbe we de volgede utgagspute gehateerd: Maatwerk. Ee bestuurskrachtmetg ka et plaatsvde zoder dat ee dudeljke koppelg wordt gemaakt met de opgave waar de gemeete mee wordt gecofroteerd. Oderzoek op hoofdlje. Net alle take e processe va de gemeete zj detal e kwattatef geaalyseerd. Gekoze s voor ee aalyse de vooral ee kwaltatef karakter heeft, met ee (soms kwattateve) verdepg op de belagrjkste varabele. Betrouwbaarhed formate. Ee deel va de cocluses s gebaseerd op door de gemeete aageleverd materaal. Bereschot s utgegaa va de justhed va de aageleverde gegeves. Het utedeljke oordeel over de bestuurskracht s va Bereschot. Odersched tusse fete, mege e het oordeel va Bereschot: Fete: bj de beschrjvg va de feteljkhede basere we os vooral op schrfteljke documete e de bechmarks. Mege: deze zj afkomstg va vertegewoordgers va de gemeete of va bute. Herbj gaat het bjvoorbeeld om de opvattge va de lede va de raad, het college, het MT of just va projectotwkkelaars, wogcorporates, gesubsdeerde stellge e de woers

6 Oordeel va Bereschot, op bass va de fete e mege kome we steeds tot os ege oafhakeljke oordeel over de bestuurskracht va de gemeete. 2.3 ONDERZOEKSKADER I deze bestuurskrachtmetg wordt ee wjze va mete va de bestuurkracht gehateerd de gebaseerd s op oze ervarg gemeete e met bestuurskrachtmetge. De 'Bereschot Bestuurskrachtmeter' bedt op bass va feteljke e ormateve gegeves zcht op de bestuurskracht va gemeete bj de vullg va ver gemeeteljke rolle: de rol va bestuur, de rol va destverleer, de rol va partcpat het opebaar bestuur e de rol va de tere orgasate. Daarbj zj de crtera ut de otte 'Gresverkeed e gresverlegged?' va de provce Zud-Hollad voor deze specfeke opdracht volwaardg meegeome. Wel s vawege de grote mate va redudate de crtera op verschllede plaatse gekoze voor tegrate va ese of toedelg aa slechts éé va de ver rolle. De defteve houd va het oderzoekskader s door de begeledgscommsse vastgesteld e opgeome bjlage 1. De eerste stap de 'Bereschot Bestuurskrachtmeter' s het same met de gemeete vaststelle va de maatschappeljke opgave waar de gemeete voor staat. De verschlt per gemeete als gevolg va specfeke kemerke, ege ambtes e het beled va adere overhede. Dek herbj bjvoorbeeld aa de specfeke lokale stuate rodom de beschkbaarhed va rumte, de velghedsproblematek of de omvag va de werkgelegehed. I de Drechtstede spele herbj ook de projecte ut 'made make' ee rol, waarvoor facële mddele ut het vestergsfods aa de gemeete zj toebedeeld. Met het vaststelle va de maatschappeljke opgave va de gemeete otstaat ee referetekader voor de tweede stap de bestuurskrachtmetg: de beoordelg va het fuctoere va de gemeete op elk va de ver oderschede rolle. Op deze maer wordt recht gedaa aa het fet dat bestuurskracht ee relatef begrp s. Bj ee beperkte opgave s mmers mder bestuurskracht odg da bj ee majeure opgave. Bereschot Bestuurskrachtmeter () BESTUURSKRACHT 29848

7 I de metg wordt vervolges vastgesteld hoe de betreffede gemeete scoort op elk va de ver rolle. Daarom s elke rol geoperatoalseerd crtera. De crtera bj elkaar geve ee oordeel over de mate waar de gemeete staat s de betreffede rol waar te make. De oordele varëre tusse zwak, matg, voldoede e goed. De rolle same geve zcht de mate waar de gemeete over de hele breedte over bestuurskracht beschkt. Idealter zou dat op bass va kwattateve e feteljke gegeves moete gebeure. Dt s echter veel gevalle et mogeljk, daarom worde ook kwaltateve gegeves e mege meegeome de metg. Heroder lchte we elk va de rolle va de gemeete kort toe. De utgewerkte crtera voor elk va de rolle zj opgeome bjlage. Bereschot Bestuurskrachtmeter (2) Bestuur Het gaat bj de gemeete als bestuur om de polteke relate va de gemeete met de burger e het democratsch fuctoere va de gemeete. Thema's deze rol zj de afstad tusse burger e bestuur, de slagvaardghed e daadkracht va het bestuur, de relate tusse de dverse bestuurljke e ambteljke orgae e gemeeschapsz, dettet e extere orëtate. Destverleer De gemeete produceert ook deste e producte. Dat ka op het gebed va de beledsotwkkelg of de utvoerg zj. I de beledsotwkkelg gaat het om strategsche vrage de vaak beledsota's eerslaa. I de utvoerg s de burger klat va de gemeete. Hj komt ee paspoort of ee rjbewjs hale of depoeert ee klacht over kapotte straatverlchtg. Burgergerchthed s da ook ee belagrjke waarde bj de taakutoefeg. Het gaat deze rol dus met ame om de (ambteljke) destverleg aa burgers, maatschappeljke orgasates e bedrjve e de doeltreffedhed va deze destverleg, waarbj ee odersched wordt gemaakt tusse de drecte destverleg e de collecteve destverleg

8 Partcpat het opebaar bestuur De gemeete fugeert ook als parter va adere overhede allerle overlegorgae e samewerkgsverbade. Zj zj voor de realserg va hu ambtes sterke mate medeafhakeljk va ee goede samewerkg met de buurgemeete e ee krachtge behartgg va de ege belage rchtg provce e rjk. Cetraal staat her dus het behartge va belage va de burgers e de mate waar de gemeete het rjks-, provcale e regoale beled ka beïvloede. Itere orgasate De gemeeteljke orgasate s vooral de kleere gemeete ogal ees de achlleshel. De omvag e kwaltet va de orgasate zj bepaled voor de score va ee gemeete op deze dmese. Herbj gaat het dus met ame om het tere fuctoere va de orgasate, bestuurljk e ambteljk e de mate waar de actvtete effectef e effcët worde gedaa. 2.4 ONDERZOEKSAANPAK De bestuurskrachtmetge zj dre fase utgevoerd. Hera lchte we deze kort toe. Ee utgebredere toelchtg vdt u de bjlage. Voor de aapak va het aavullede regoaal oderzoek verwjze we aar de betreffede rapportage. Fase 1. Vaststelle va de maatschappeljke opgave I deze fase s overleg met de gemeete de maatschappeljke opgave vastgesteld. Dt s gebeurd door ee documetestude (ze bjlage 1). Vervolges zj deze gegeves aagevuld met de feteljke data verkrege va de Atlas voor Gemeete: ee database met dcatore voor alle Nederladse gemeete. Voorbeelde zj berekbaarhed va ee stad, voorzegeveau, velghedsdex e oderwjskwaltet. Daaraast s de maatschappeljke opgave verschllede gesprekke e tervews aa de orde geweest om tot ee adere kleurg te kome. Vooral groepsgesprekke met de fractevoorztters e het college s ee meer polteke kleurg aa de opgave gegeve. Verder s ee vrageljst utgezet bj ee aatal maatschappeljke orgasates waardoor ook ee extere blk op de maatschappeljke opgave s verkrege. Fase 2. Utvoere lokale metge I deze fase s de egeljke bestuurskrachtmetg utgevoerd. Elke rol e elk crterum zj kaart gebracht. Om de bestuurskracht vast te kue stelle, hebbe we ee methode va dataverzamelg toegepast de tragulate heet. Met deze methode worde verschllede databroe geljktjdg gezet e met elkaar gecofroteerd om op de maer tot ee zo compleet mogeljke utkomst te kome. Het betreft zowel kwattateve als kwaltateve strumete: Documetestude. Ze de bjlage voor ee lteratuurljst. Itervews. Idvduele gesprekke met de burgemeester, de gemeetesecretars e de grffer e groepsgesprekke met het college e met de fractevoorztters

9 Group Decso Room (GDR). Dt s ee ICT-odersteude dscusse- e vergadermethodek, de s gezet bj groepsgesprekke met het MT e met maatschappeljke orgasates. Bechmarks. We hebbe twee bechmarkstrumete gezet, waarmee behalve kwattateve ook kwaltateve gegeves zj verzameld over de gemeeteljke orgasate. De eerste was gercht op de omvag va de totale formate; her s de formate va de gemeete vergeleke de formategegeves va vergeljkbare gemeete (ut ee totaalbestad va 180 beschkbare gemeete). De tweede was gercht op het kwaltetsveau va de staf e odersteug. I hoofdstuk 5 geve wj de resultate va deze bechmarkoderzoeke weer de paragraaf over de gemeete als tere orgasate. I bjlage 4 geve wj ee toelchtg op het bechmarkoderzoek aar de omvag va de formate e ee separate bjlage hebbe wj de resultate va het bechmarkoderzoek aar het kwaltetsveau va de staf e odersteug opgeome. Fase 3. Opstelle rapportages lokale bestuurskrachtmetg De resultate va voorgaade fase zj opgeome deze rapportage. De rapportage wordt gepreseteerd aa het MT e het college. I deze bjeekomst s er rumte om evetuele feteljke ojusthede aa te passe. Tot slot zal ee presetate va de defteve rapportage aa de raadscommsse plaatsvde. Daarbj komt aast de bestuurskrachtmetg va de betreffede gemeete ook het aavullede regoaal oderzoek aa de orde

10 3- FACTSHEET DORDRECHT Algemee Oppervlakte gemeete (2004) Oppervlakte bewater gemeete (2004) Oppervlakte bos e atuur gemeete (2000) 99,45 km* 19,92 km ha Bevolkg Aatal woers op 1 jauar (2005) Bevolkgsprogose 2015 (2004) Grjze druk (2005) Groee druk (2005) Percetage et-westerse allochtoe (2004) Bevolkgsdchthed (2004) Gemddeld besteedbaar kome per persoo (2001) Totaal aatal bae (2002) ABW-utkerge (2003) WW-utkerge (2003) ,9% 40,5% 16,3% woers per km* Woe Wogvoorraad (2004) Voorraad koopsector (2004) Voorraad huursector (2004) Overge Aatal geregstreerde msdrjve Totaal aatal bedrjfsvestgge (2004) Oppervlakte bedrjveterree (2004) Aatal verkooppute, wkels (2005) Totale weglegte (2004) 115,8 msdrjve per woers ha km Orgasate Aatal ambteare ( f.t.e.) Aatal raadslede Begrotgsomvag (2005)

11 4- MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE DORDRECHT 4.1 KARAKTERISTIEK VAN DORDRECHT De afkomst va de aam Dordrecht s Thuredrth. Dt beteket 'doorwaadbare plaats de rver Thure'. De stad s gelege op ee krusput va waterwege de Rj-Maasdelta. Het s ee belagrjk have- e dustrecetrum. De have s de meest ladwaarts gelege zeehave va Nederlad. Ze s ook belagrjk als have voor beschepe e jachthave. De dustre omvat scheeps-, mache- e vlegtugbouw, staalfabreke, chemsche, voedgs- e geotmddeledustre e bouwjverhed. Ook zj er cofectebedrjve, chocoladefabreke e de fabrcage va bradkaste e slote. De stad s ook va belag als regoaal verzorged cetrum. Zo zj er veel schole e culturele stellge. De geschedes va Dordrecht moet de elfde eeuw a Chrstus zj begoe. Al sel bleek dat de ederzettg strategsch lag voor de hadel de 1150 Europa op gag kwam. Dordrecht werd ee overslagplaats voor het hadelsverkeer tusse de stede lags Maas e Rj e de Vlaamse stede. Dordrecht lag op ee sjput va hadelswege, de toe grotedeels over water lepe. Dordrecht kreeg 1220 stadsrechte va Wllem I. Het was voor de eerste keer dat hj dt prvlege verleede. Dordrecht mag zch daarom de oudste stad va Hollad oeme. Ook s dt de plek waar de eerste Vrje Statevergaderg werd gehoude I 1572 kwam te Dordrecht de eerste Vrje Statevergaderg 't Hof bjee. Vertegewoordgers va de Holladse stede erkee prs Wllem va Oraje e steue de opstad tege de Spaase overheersers. Ze legde de bass voor de hudge Nederladse staat. Dordrecht s ook de stad va de Dordtse syode 1618/19. Dordrecht werd het cetrum va de Reformate. De Natoale Syode ledt tot de utgave va de Statebjbel, de eerste bjbel de Nederladse taal e grodslag voor het modere Nederlads. De rjke hstorsche achtergrod mag ook bljke ut de plusmus moumete de de stad rjk s. Imddels telt de stad woers op ee oppervlakte va ha, waarva ha bewater s. I dt hoofdstuk geve wj ee beeld va de maatschappeljke opgave va Dordrecht voor de komede jare. Daarbj gaa we achtereevolges op de fyseke pjler, de ecoomsche pjler e de socale pjler. Naast de houdeljke opgave per pjler staat Dordrecht et als alle overhede voor de opgave het vertrouwe va de burger te (her)we. Daarvoor s ee actepla otwkkeld. I de rol va de gemeete als bestuur wordt herop verder gegaa. Vazelfspreked s het vrjwel omogeljk om ee dergeljk kort bestek de totale opgave va ee stad als Dordrecht te beschrjve. Om de rede volstaa we heroder met de hoofdlje va deze opgave zoals de ut het meerjareotwkkelgsprogramma 2 het kader va het GSB voortvloet. Voor ee tegraal e samehaged beeld verwjze we de lezer graag aar dt documet. Meerjareotwkkelgsprogramma Dordrecht/Drechtstede

12 4.2 FYSIEK Bouwe e woe De stad ket (same met de rego) coform de verstedeljkgsafsprake ee flke opgave als het gaat om het realsere va euwbouw e be de stad vooral ook herstructurerg. De opgave s het realsere va ee hogere kwaltet va woomleus, leefomgevg e voorzege. De opgave waar de gemeete voor staat, zj de volgede: Verbetere va de balas tusse vraag e aabod va woge e bde va mdde e hogere komes; de wogmarkt s sterke mate regoaal, daarom zj ee regoaal wogbouwprogramma ambtes opgeome om de rego de wogvoorraad met te late groee, Dordrecht eemt er daarva voor zj rekeg. Het verhoge va de kwaltet va het aabod s oodzakeljk om mddee hogere komes te bde. Verbeterg va de kwaltet va de leefomgevg; de gemeete staat voor de opgave om de wooomgevg verder te verbetere, Dat gebeurt door ee zet op groe het Strategsch Groe Project e de Dordtwjkzoe3, ee zet op saerg va de bodem, zet op geludsbestrjdg rodom de vervoersasse, ee zet op water e ee zet op cultuur de opebare rumte. Versterkg va de voorzegestructuur; Ze oder socaal. Realsate va het herstructurergspla Dordrecht-West; Deze wjk s door het Rjk als ee va de prortetswjke voor herstructurerg aageweze. Het s va belag dat ook her ee slag wordt gemaakt aar meer dverstet wogaabod zodat ook hogere komes bljve of zch de wjk vestge. Daarvoor s ee kwaltetsverbeterg oodzakeljk. Fguw^. 80% -, Aatalkoopw ojge alsperoetage va de w omgvooaad 60% - 30% 10% Hedrüc-Ho- Papedredt Zwjdedt A>]aS3e5am Am badt Süedecht Dorecht 3 Dt s ee project dat ee vestergsbjdrage otvagt ut het regoaal vestergsfods (va made make)

13 Opebare orde e velghed Velghed s just de stad ee belagrjk aspect va het opebare leve. Ook Dordrecht heeft de gemeete da ook het verbetere va de velghed hoog op de ageda staa. I het tegraal velghedsprogramma zj dre opgave geformuleerd: toeame va het velghedsgevoel 2006, afame persoosgebode slachtofferschap va crmaltet e het voorkome, reducere e beheerse va fyseke velghedsrsco's vooral om e abj de vervoersasse. Om dat voor elkaar te krjge, zj ver meer specfeke opgave gedefeerd: vermdere va crmaltet gepleegd door volwassee e jeugdge plegers vermdere va overlast op straat verbetere va aapak huseljk geweld vermdere va crmaltet rscogebede. Fguur AatalgeEgsüeerfle m sarjre per 1000 w oes AlbJaaaadam Papedrecht Hedrk-Eo- Ambacht Süedrecht Zwpdedt Dordrecht IO

14 4.3 ECONOMISCH Ecoome De ambte va Dordrecht s om de ecoome te late groee e te late cocurrere met adere stede door het verbetere va het vestggsklmaat. Dt s adrukkeljk ee regoale ambte e opgave. De opgave de daarvoor het hoofd moete worde gebode zj de volgede: Stmulere va de ecoomsche cocurreteposte; het gaat daarbj om de herstructurerg va verouderde bedrjveterree ( Dordrecht gaat het vooral om Zeehaves) e het verbetere va het aabod va euwe bedrjveterree (Dordrechtse Kl e Amstelwjck). Ook het otwkkele va de Spoorzoe s va groot belag om de zakeljke destverleg verder te otwkkele va hoogwaardge katoormleus 4. Verbetere va ovatef vermoge; de gemeete vesteert meerjarg de otwkkelg va ICT oder meer door glasvezelverbdge. Verbetere va ecoomsche berekbaarhed; ze oder verkeer e vervoer. Vergrote va aatrekkgskracht stad e rego qua hstore, cultuur e atuur; toersme s éé va de grootste groesectore va de rego. De combate de cultuurhstorsche kracht e het toersme bedt vele mogeljkhede. Zowel de bestedeljke kwaltet als de lggg aa blauw e groe kue beter worde beut e vermarkt. Dek aa projecte als: Hofkwarter, Eergehus, Cty Louges e de verbdg met Kderdjk. 4 Zowel Zeehaves als Spoorzoe zj projecte de vestergsmddele otvagt ut het regoaal vestergsfods (va made make). 5 Dt zj projecte va regoale betekes de zj gehooreerd het kader va made make

15 Fguur^-f 5 -, Eroom sde dex 3 - AJbVrFPra Süededt DoJsct Hecrk-Ho- Zwjdecht Papedredt Ambadt Werkgelegeh ed De werklooshed Dordrecht s hoog (zeker ook vergeleke bj de overge Drechtstede) just oder jogere e allochtoe. Ekele cjfers: de beroepsbevolkg bedraagt persoe, waarva bute de stad werke. Er kome persoe de stad om te werke. De belagrjkste opgave op dt gebed om het hervoor geoemde probleem aa te pakke zj?: De verbredg va de ecoomsche structuur; het gaat da eder geval om de vaouds sterke marteme clusters e de metalelektro, maar om echt te verselle, s otwkkelg va horeca e toersme, detalhadel, zakeljke destverleg e zorg oodzakeljk. Specfek voor Dordrecht s aadacht voor starters e ovatore va belag om de stad door te otwkkele. Ee samegestelde dex va de ecoomsche stuate de gemeete. De dex bestaat ut de groe va de werkgelegehed de laatste 7 jaar, het aatal bae defacëlee zakeljke destverleg als percetage va de totale werkgelegehed e het aatal starters als percetage va de beroepsbevolkg. De dex heeft ee waarde tusse 1 e 10. Meerjareotwkkelgsprogramma Dordrecht/Drechtstede , p

16 Fguur/f.4 0,9 -, M ate va dverstet va de w erkgelegehexlaatuccüur lam Hedrk-Ho- Zwjdrecht Süedrecht Dordrecht Papedreoht Ambacht Fguurjj Aatal ffartp'malspptrptage va de beroep^evolthg A blasbsrdam Dordrecht Zwjdrecht Papedrecht Süedrecht Hedrk-Bo- Ambacht Het versterke va de oderwjsfrastructuur; de vraag va bedrjve rcht zch toeemede mate op hooggeschoolde. Om daar beter op te spele s het va belag dat het mbo/hbo e de aaslutg tusse oderwjs e arbedsmarkt versterkt worde. Dt gebeurt door verschllede projecte zoals het Leerpark, leerbedrjve, trasfercetrum hbo, ICT-platform 8, RTO e Techocetrum Metalectro. 8 Dt zj projecte de het kader va made make zj gehooreerd e dus va regoale betekes zj

17 Fguur 4.6 Het vergrote va de otwkkelgskase voor jeugdge e terugdrge va jeugdwerklooshed door het voorkome va vroegtjdg schoolverlate, het vergrote va het aatal jogere dat ee startkwalfcate haalt e het vergrote va het aatal deelemers aa ee educatef traject. Va Route 23 (waar verschllede states samewerke) wordt og ee aavullede spag gedaa om jogere aa het werk te krjge. Terugdrge va structurele werklooshed; Het motto ludt her 'ederee aa de slag' e staat voor ee verschuvg va de focus va utkerg aar werk. Op deze maer ka het aatal bjstadsgerechtgde worde aagepakt. Zo moet Dordrecht weer meer de pas gaa lope bj vergeljkbare gemeete. Toeam e aatalbae, % - 30% 20% 10% Süedeoht Hedrk-Ho- Afcüaaaadam DoJeoht Papedrecht Zwjdrecht Ambacht Verkeer e vervoer I Dordrecht s et als de hele rego de berekbaarhed ee belagrjk aadachtsput. Het fet dat Dordrecht va oudsher ee elad s, zorgt bjvoorbeeld et drect voor ee goede berekbaarhed va de bestad. Daarom s parkeergelegehed va groot belag. E et allee rodom de bestad vergt de berekbaarhed aadacht, just ook het persoe- e goederevervoer over de grote verkeersaders zoals de A16, A15 e de verbdg daartusse met de N3 vraagt aadacht vawege extere velghed, mleudruk e drukte. Datzelfde geldt voor de doorkrusg va de stad e de rego door spoorwege e water, vooral de extere velghed speelt daar ee rol

18 Fguur4.7* SUedredt AMassam Zwjdecht Hedrk-Ho- Doüecht Papedrecht Am badt Op het gebed va Opebaar Vervoer probere de Drechtstede hoogwaardghed a te streve va de HOV-D 10. Dverse oderdele va deze opgave spele zch af op het grodgebed va de gemeete Dordrecht ( e trache e odertuelg Laa der Veregde Nates). 4.4 SOCIAAL Welzj Op het gebed va welzj kest de raad va Dordrecht voor de ege veratwoordeljkhed va mese. De gemeete speelt ee coörderede rol rchtg maatschappeljke stellge." Zj ka helpe stellge als corporates e welzjs- e zorgstellge tot goede afsprake te late kome e etwerke wjke te stmulere. Partcpate s daarbj ee belagrjke ledraad. Vooral alleestaade e allochtoe zj daarbj aadachtsgroepe. Socaal beled De ambte s om de socale frastructuur te doe katele. Daarvoor zj spage op verschlled gebed oodzakeljk. Vawege de grote dverstet aa bevolkgsgroepe ( Dordrecht leve maar lefst 116 atoaltete) s de tegrate va alle groepe va belag. Multculturaltet s ee kemkemerk va de stad. Same s het cetrale woord. Ook het kader va het opbouwe va vertrouwe va de burger lgt her ee belagrjke sleutel. Het effect vaflesop berekbaarhed gemeete door potetële werkemers per auto de spts. Ook dt s ee project va regoale betekes dat het kader va het made make op ee forse bjdrage mag rekee. Coalteakkoord PvdA, WD, CDA, CU/SGP , 5 aprl

19 De raad Dordrecht kest er bewust voor gee of maxmaal tjdeljk doelgroepebeled te voere aageze dt tot oevewchtge verhoudge zou kue lede. 12 Toch krjge specfeke groepe wel extra aadacht, ee voorbeeld daarva zj de jogere. Ze verder oder werkgelegehed. Verder s er ook specfeke aadacht odg voor armoede. Fguur 4.8 0,6-1 D uesketva de bevolkg obv etêe afkom st 0,5 0, ,0 DoJrecht Zwpdrecht Papedecht A Iblafflsrlam Hedrk-Ho- Süedecht Ambact Fguur 4.9 Percetage huj^oudesm et laag kom e 12% 10% - Dordrecht Zwjdecht Sledreohc A IblasBaJam Hedrk-Bo- Papedmoht Am bacht Zorg e sport De maatschappeljke zorgfrastructuur moet versterkt worde om de voorzegestructuur op ee goed veau te brege. Daarom moet er ee verbeterg va de doorstromg de maatschappeljke opvag worde gerealseerd. Verder moet de capactet de vrouweopvag mmaal worde gehadhaafd. 12 Coalteakkoord PvdA, WD, CDA, CU/SGP , 5 aprl

20 Ook het vermdere va het aatal overlastgevede, de aapak va overgewcht oder o - 19-jarge e het verbetere va het berek va de ambulate verslavgszorg valt oder deze oemer. Het Gezodhedspark e de Sportboulevard zj belagrjke projecte de deze doelstellge dchterbj moete brege. Kust e cultuur Cultuur s belagrjk Dordrecht omdat het als ee va de ueke kwaltete va de stad ee belagrjke rol speelt de promote va de stad. Ook her s de combate met de cultuurhstorsche kracht va belag. Vergeleke met de adere Drechtstede beschkt Dordrecht ook relateve z bjvoorbeeld over veel moumete. Toch zj slechts weg moumete te bezoeke. Qua voorzege op het gebed va cultuur s Dordrecht (met Papedrecht) het rumst bedeeld. Maar als het gaat om schouwburg- e museabezoek vergeljkg met adere grote gemeete bljft Dordrecht achter. Qua festvals e dergeljke s Dordrecht op de goede weg. Fguur 4.1&) TheatEBe m usea fcam egesteue dex) PapedBcht DoJEdt Zwjdedt Sltedrecht Hedrk-Ho- A Masaajdam Am bacht '3 Ee samegestelde dex op bass va aatal theatervoorstellge e het aatal musea de gemeete. De waarde va de dex vareert tusse 1 e 10, waarbj 10 de score s va de gemeete met de meeste culturele voorzege per woer r 7

21 BESTUURSKRACHT PER GEMEENTELIJKE ROL I dt hoofdstuk beschrjve wj het fuctoere va de gemeete Dordrecht op elk va de ver oderschede rolle. Per rol behadele wj ee aatal aspecte, waarbj we de paragraafttel steeds aageve welke crtera gehateerd zj voor het vorme va os oordeel. Deze crtera zj opgeome bjlage. 5.1 GEMEENTE ALS BESTUUR Het gaat bj de gemeete als bestuur om de polteke relate va de gemeete met de burger e het democratsch fuctoere va de gemeete Verhoudg tusse burger e bestuur (a, ï, j) Dordrecht heeft het al eerder geoemde actepla 'Bouwe aa vertrouwe' ee vse otwkkeld op het vergrote va het vertrouwe va de burgers de gemeete. Eerzjds gebeurt dt door te vestere maatschappeljke partcpate, aderzjds door de maer va werke va de gemeete te verbetere. Door partcpate te odersteue, te spele op verwachtge va burgers, de bdg aa het polteke proces te vergrote e strategsch te commucere probeert de gemeete dt doel dchterbj te brege. I het algemee ka gesteld worde, dat aarmate de gemeete groter wordt, de afstad tusse bestuur e burger groet. Daaretege beschkt ee grotere gemeete over het algemee over meer mogeljkhede om op alterateve wjze de woers va formate te voorze e te betrekke. I Dordrecht wordt vooral veel gebrukgemaakt va de mogeljkhede de ICT bedt voor éé- e tweewegcommucate. Zo probeert de raad door gesprek te kome met de woers e zj de documete va de raad beschkbaar va het raadsformatesysteem. Ook heeft Dordrecht ee burgertatef geïtroduceerd dat burgers de mogeljkhed geeft oderwerpe op de ageda va de raad te plaatse. Va 'Stem ut de raad' wordt ee publeksvredeljk verslag va de raadsvergaderg gepreseteerd (beked bj 22% va de burgers e relatef hoog gewaardeerd). Verder s er ee spraakmogeljkhed commssevergaderge. Daaraast hateert de gemeete ook ee breder beledskader rodom spraak, waar ee bewuste keuze gemaakt wordt voor de mate va spraak (beperkt, stadaard of plus) per oderwerp. Odaks (of dakzj) deze actvtete geeft 37% va de bevolkg aa ee raadsld te kee (vooral ut de krat) e heeft 14% wel ees met ee raadsld gesproke. 1 * Verschllede raadslede hebbe aagegeve op zoek te zj aar aavullede mogeljkhede om hu vertegewoordgede fucte verder te versterke. Dt wordt u reeds op verschllede maere e met verschlled succes vormgegeve. Ee mder gelukkg voorbeeld dt verbad was het werkbezoek va ee raadscommsse om de kwaltet va het soewerk te spectere. De raad s - zo mag ook ut dt voorbeeld bljke - og op zoek aar de oderwerpe de zch voor ee dergeljke opstellg lee. Ook over de vraag of dt collectef of per fracte vullg zou moete worde gegeve verschlle de mege. '4 Vertrouwe het bestuur e oordeel over de raadscommucate, SGB, december 2004, p

22 Voor wat betreft het college, geldt dat de mogeljkhed bestaat voor woers om afsprake te make voor ee gesprek. Ook werkbezoeke worde met ege regelmaat afgelegd door het gehele college. De ambteljke orgasate odersteut het college verder va het programma wjke, waar wjkschetse e wjkjaarprogramma's worde opgesteld e utgevoerd. Va deze weg worde ook explcet verbdge gelegd met de opgave op socaal terre zoals partcpate e het verbetere va de socale frastructuur. Het college s zeer actef het legge va cotacte e het veel e sel formere va burgers (soms zelfs eerder da de raad). Dt maakt het voor de raad soms moeljk om zch aar de stad te proflere. Daaraast s het college zoals eerder aagegeve verschllede fase va de beledscyclus actef formatevoorzeg e het orgasere va betrokkehed. Daarbj wordt de webste ook gebrukt. De gemeete geeft echter aa dat ze haar streve aar e-govermet gaat voor ee verdere versterkg herva.'s Burgers geve aa dat de commucatespage door de gemeete behoorljke mate effectef zj. 25% vdt dat burgers voldoede worde betrokke bj het beled, vdt dat m of meer. Nog ees 25% vdt et dat de burgers voldoede worde betrokke. 16 Opvalled s dat ut os oderzoek bljkt dat maatschappeljke orgasates over het algemee ee stuk krtscher zj over de mate waar ze daadwerkeljk vloed hebbe op het vormgeve va beled. Zj geve aa dat veelvuldg overleg plaatsvdt e dat wordt door he ook eve gewaardeerd. Het college wordt echter verwete wel te formere e reactes ut te odge, maar vervolges et echt te lustere e tot verwerkg daarva over te gaa. Verschllede respodete geve aa dat het erop ljkt dat wethouders het belagrjker vde ter tot overeestemmg te kome. Ook het utlegge ee afwjkede keuze (waartoe de gemeete als hoeder va het algemee belag volges de stellge het volste recht toe heeft) verdet meer aadacht De raad, het college e de oderlge relate (b t/m h) Raad De polteke costellate va de gemeeteraad s oderstaade tabel weergegeve. De zttede coaltepartje zj cursef weergegeve. Opvalled s dat ee tweetal fractes tussetjdse afspltsge hebbe plaatsgevode e dat daardoor mddels 10 fractes zj otstaa. Dt s ee relatef hoog aatal vergeljkg met adere gemeete. Door verschllede raadsvertegewoordgers werd aagegeve dat de legte va de vergaderge daardoor toeeemt, daarvoor wordt aadacht gevraagd. Partj PvdA WD CDA CU/SGP Groelks Aatal zetels Partj 7 J Eco Dordt 7 1 Beter voor Dordt 6 D66 4 [ AOV/OudereUe 4 j Fracte Katf Aatal zetels '5 Ze voor ee verdere toelchtg herop ook bjlage 6: Het vergeljked oderzoek kwaltet staf e odersteug. ' 6 Vertrouwe het bestuur e oordeel over de raadscommucate, SGB, december 2004, p

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie