BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN"

Transcriptie

1 m BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN GEMEENTE DORDRECHT Utrecht, september

2 BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN GEMEENTE DORDRECHT INHOUD Blz. INLEIDING I.I AANLEIDING 1.2 LEESWIJZER ONDERZOEKSOPZET BESTUURSKRACHTMETING: WAT MEET JE EN WAAROM? UITGANGSPUNTEN ONDERZOEKSKADER ONDERZOEKSAANPAK 5 FACTSHEET DORDRECHT 7 MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE DORDRECHT KARAKTERISTIEK VAN DORDRECHT FYSIEK ECONOMISCH 4.4 SOCIAAL 15 BESTUURSKRACHT PER GEMEENTELIJKE ROL GEMEENTE ALS BESTUUR GEMEENTE ALS DIENSTVERLENER GEMEENTE ALS PARTICIPANT GEMEENTE ALS ORGANISATIE 26 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 31

3 Bjlage:. Overzcht va gehateerde crtera per rol. 2. Lteratuurljst. 3. Lj st va respodete. 4. Resultate bechmark formate. 5. Vergeljked oderzoek kwaltetsveau staf e odersteug (separaat)

4 1. INLEIDING Dt s de rapportage va de bestuurskrachtmetg va de gemeete Dordrecht. Deze metg s utgevoerd va ju tot e met september AANLEIDING De provce Zud-Hollad heeft de Drechtstede-gemeete Alblasserdam, Dordrecht, Hedrk-Ido-Ambacht, Papedrecht, Sledrecht e Zwjdrecht verzocht om ee bestuurskrachtmetg ut te voere 1. De provce wl de bestuurskracht va gemeete mete om te kue beoordele of deze voldoede s e om cocluses te kue trekke over de optmale bestuurljke orgasate het gebed. Het beoordelgskader voor de provce bestaat daarbj ut de orme e crtera ut de ota 'Gresverkeed é gresverlegged? Om de kwaltet va het lokaal bestuur'. De Drechtstede hebbe postef gereageerd op het verzoek va de provce e hebbe beslote de bestuurskrachtmetge de zes geoemde gemeete door Bereschot te late utvoere volges dezelfde systematek. Daaraast heeft het Drechtstedebestuur aagegeve dat zj het va belag acht dat ee verbdg wordt gelegd tusse de lokale stuate e het regoale veau. Met het oog daarop s aa de zes lokale metge ee aavulled regoaal oderzoek toegevoegd. Deze bestuurskrachtmetg va Dordrecht s dus éé va de totaal zeve documete: Zes volwaardge bestuurskrachtmetge. Eé documet dat specfek gaat op het regoale schaalveau. 1.2 LEESWIJZER I het volgede hoofdstuk vdt u ee veratwoordg va de oderzoeksopzet de gehateerd s de zes lokale bestuurskrachtmetge. Ee bekopt overzcht va feteljke gegeves over Dordrecht treft u aa hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bevat ee beschrjvg va de maatschappeljke opgave va Dordrecht. I hoofdstuk 5 staa de utkomste va de egeljke bestuurskrachtmetg: voor elk va de ver oderschede rolle va de gemeete stelle we vast hoeverre Dordrecht voldoet aa de gehateerde crtera. I hoofdstuk 6 trekke we cocluses over de bestuurskracht e doe we ee aatal aabevelge om de bestuurskracht te versterke. I de bjlage vdt u ee overzcht va de gehateerde crtera, ee lteratuurljst, ee respodeteljst e de resultate va de bechmark aar de omvag va de formate. I ee separate bjlage zj de utkomste va het vergeljked oderzoek aar het kwaltetsveau va de staf e odersteug opgeome. ' I de zevede Drechtstad - de gemeete 's-gravedeel - wordt op dt momet gee bestuurskrachtmetg utgevoerd; 's-gravedeel s ameljk behalve op de Drechtstede ook georëteerd op de Hoekse Waard e er loopt ee herdelgsprocedure voor samevoegg met de gemeete Bemaas

5 2. ONDERZOEKSOPZET 2. BESTUURSKRACHTMETING: WAT MEET JE EN WAAROM? Voor veel burgers Nederlad s de ege gemeete het belagrjkste referetekader voor het vorme va ee oordeel over het fuctoere va de overhed. De gemeete s mmers veratwoordeljk voor ee groot aatal take, waar burgers drect of drect mee te make hebbe. De laatste jare s dat takepakket toegeome oder vloed va decetralsate. Deze decetralsate heeft vaak grote cosequetes voor gemeeteljke orgasates; de WWB e de WMO zj herva het oog sprgede voorbeelde. Daaraast vrage marktpartje steeds vaker om ee createf meedekede overhed, de teves ee goede opdrachtgever s; dt doet zch bjvoorbeeld voor op het gebed va otwkkelgsplaologe. Verder moge de burgers ook og verwachte dat de gemeete goede destverleg bedt. Deze factore bj elkaar bepale de maatschappeljke opgave voor ee gemeete. De preceze omvag e het karakter va deze opgave varëre per gemeete e zj afhakeljk va ee aatal lokale kemerke, zoals: s er sprake va otwkkelg of just beheer? hoe s de samestellg va de bevolkg? hoeveel butegebed s er? Het doel va de bestuurskrachtmetge s om vast te stelle of de gemeete voldoede toegerust zj om hu maatschappeljke opgave het hoofd te bede. Daarbj hatere we de volgede defte met betrekkg tot Bestuurskracht: de mate waar de gemeete staat s effectef e effcët haar maatschappeljke opgave te vervulle. 2.2 UITGANGSPUNTEN Bj de utvoerg va dt oderzoek hebbe we de volgede utgagspute gehateerd: Maatwerk. Ee bestuurskrachtmetg ka et plaatsvde zoder dat ee dudeljke koppelg wordt gemaakt met de opgave waar de gemeete mee wordt gecofroteerd. Oderzoek op hoofdlje. Net alle take e processe va de gemeete zj detal e kwattatef geaalyseerd. Gekoze s voor ee aalyse de vooral ee kwaltatef karakter heeft, met ee (soms kwattateve) verdepg op de belagrjkste varabele. Betrouwbaarhed formate. Ee deel va de cocluses s gebaseerd op door de gemeete aageleverd materaal. Bereschot s utgegaa va de justhed va de aageleverde gegeves. Het utedeljke oordeel over de bestuurskracht s va Bereschot. Odersched tusse fete, mege e het oordeel va Bereschot: Fete: bj de beschrjvg va de feteljkhede basere we os vooral op schrfteljke documete e de bechmarks. Mege: deze zj afkomstg va vertegewoordgers va de gemeete of va bute. Herbj gaat het bjvoorbeeld om de opvattge va de lede va de raad, het college, het MT of just va projectotwkkelaars, wogcorporates, gesubsdeerde stellge e de woers

6 Oordeel va Bereschot, op bass va de fete e mege kome we steeds tot os ege oafhakeljke oordeel over de bestuurskracht va de gemeete. 2.3 ONDERZOEKSKADER I deze bestuurskrachtmetg wordt ee wjze va mete va de bestuurkracht gehateerd de gebaseerd s op oze ervarg gemeete e met bestuurskrachtmetge. De 'Bereschot Bestuurskrachtmeter' bedt op bass va feteljke e ormateve gegeves zcht op de bestuurskracht va gemeete bj de vullg va ver gemeeteljke rolle: de rol va bestuur, de rol va destverleer, de rol va partcpat het opebaar bestuur e de rol va de tere orgasate. Daarbj zj de crtera ut de otte 'Gresverkeed e gresverlegged?' va de provce Zud-Hollad voor deze specfeke opdracht volwaardg meegeome. Wel s vawege de grote mate va redudate de crtera op verschllede plaatse gekoze voor tegrate va ese of toedelg aa slechts éé va de ver rolle. De defteve houd va het oderzoekskader s door de begeledgscommsse vastgesteld e opgeome bjlage 1. De eerste stap de 'Bereschot Bestuurskrachtmeter' s het same met de gemeete vaststelle va de maatschappeljke opgave waar de gemeete voor staat. De verschlt per gemeete als gevolg va specfeke kemerke, ege ambtes e het beled va adere overhede. Dek herbj bjvoorbeeld aa de specfeke lokale stuate rodom de beschkbaarhed va rumte, de velghedsproblematek of de omvag va de werkgelegehed. I de Drechtstede spele herbj ook de projecte ut 'made make' ee rol, waarvoor facële mddele ut het vestergsfods aa de gemeete zj toebedeeld. Met het vaststelle va de maatschappeljke opgave va de gemeete otstaat ee referetekader voor de tweede stap de bestuurskrachtmetg: de beoordelg va het fuctoere va de gemeete op elk va de ver oderschede rolle. Op deze maer wordt recht gedaa aa het fet dat bestuurskracht ee relatef begrp s. Bj ee beperkte opgave s mmers mder bestuurskracht odg da bj ee majeure opgave. Bereschot Bestuurskrachtmeter () BESTUURSKRACHT 29848

7 I de metg wordt vervolges vastgesteld hoe de betreffede gemeete scoort op elk va de ver rolle. Daarom s elke rol geoperatoalseerd crtera. De crtera bj elkaar geve ee oordeel over de mate waar de gemeete staat s de betreffede rol waar te make. De oordele varëre tusse zwak, matg, voldoede e goed. De rolle same geve zcht de mate waar de gemeete over de hele breedte over bestuurskracht beschkt. Idealter zou dat op bass va kwattateve e feteljke gegeves moete gebeure. Dt s echter veel gevalle et mogeljk, daarom worde ook kwaltateve gegeves e mege meegeome de metg. Heroder lchte we elk va de rolle va de gemeete kort toe. De utgewerkte crtera voor elk va de rolle zj opgeome bjlage. Bereschot Bestuurskrachtmeter (2) Bestuur Het gaat bj de gemeete als bestuur om de polteke relate va de gemeete met de burger e het democratsch fuctoere va de gemeete. Thema's deze rol zj de afstad tusse burger e bestuur, de slagvaardghed e daadkracht va het bestuur, de relate tusse de dverse bestuurljke e ambteljke orgae e gemeeschapsz, dettet e extere orëtate. Destverleer De gemeete produceert ook deste e producte. Dat ka op het gebed va de beledsotwkkelg of de utvoerg zj. I de beledsotwkkelg gaat het om strategsche vrage de vaak beledsota's eerslaa. I de utvoerg s de burger klat va de gemeete. Hj komt ee paspoort of ee rjbewjs hale of depoeert ee klacht over kapotte straatverlchtg. Burgergerchthed s da ook ee belagrjke waarde bj de taakutoefeg. Het gaat deze rol dus met ame om de (ambteljke) destverleg aa burgers, maatschappeljke orgasates e bedrjve e de doeltreffedhed va deze destverleg, waarbj ee odersched wordt gemaakt tusse de drecte destverleg e de collecteve destverleg

8 Partcpat het opebaar bestuur De gemeete fugeert ook als parter va adere overhede allerle overlegorgae e samewerkgsverbade. Zj zj voor de realserg va hu ambtes sterke mate medeafhakeljk va ee goede samewerkg met de buurgemeete e ee krachtge behartgg va de ege belage rchtg provce e rjk. Cetraal staat her dus het behartge va belage va de burgers e de mate waar de gemeete het rjks-, provcale e regoale beled ka beïvloede. Itere orgasate De gemeeteljke orgasate s vooral de kleere gemeete ogal ees de achlleshel. De omvag e kwaltet va de orgasate zj bepaled voor de score va ee gemeete op deze dmese. Herbj gaat het dus met ame om het tere fuctoere va de orgasate, bestuurljk e ambteljk e de mate waar de actvtete effectef e effcët worde gedaa. 2.4 ONDERZOEKSAANPAK De bestuurskrachtmetge zj dre fase utgevoerd. Hera lchte we deze kort toe. Ee utgebredere toelchtg vdt u de bjlage. Voor de aapak va het aavullede regoaal oderzoek verwjze we aar de betreffede rapportage. Fase 1. Vaststelle va de maatschappeljke opgave I deze fase s overleg met de gemeete de maatschappeljke opgave vastgesteld. Dt s gebeurd door ee documetestude (ze bjlage 1). Vervolges zj deze gegeves aagevuld met de feteljke data verkrege va de Atlas voor Gemeete: ee database met dcatore voor alle Nederladse gemeete. Voorbeelde zj berekbaarhed va ee stad, voorzegeveau, velghedsdex e oderwjskwaltet. Daaraast s de maatschappeljke opgave verschllede gesprekke e tervews aa de orde geweest om tot ee adere kleurg te kome. Vooral groepsgesprekke met de fractevoorztters e het college s ee meer polteke kleurg aa de opgave gegeve. Verder s ee vrageljst utgezet bj ee aatal maatschappeljke orgasates waardoor ook ee extere blk op de maatschappeljke opgave s verkrege. Fase 2. Utvoere lokale metge I deze fase s de egeljke bestuurskrachtmetg utgevoerd. Elke rol e elk crterum zj kaart gebracht. Om de bestuurskracht vast te kue stelle, hebbe we ee methode va dataverzamelg toegepast de tragulate heet. Met deze methode worde verschllede databroe geljktjdg gezet e met elkaar gecofroteerd om op de maer tot ee zo compleet mogeljke utkomst te kome. Het betreft zowel kwattateve als kwaltateve strumete: Documetestude. Ze de bjlage voor ee lteratuurljst. Itervews. Idvduele gesprekke met de burgemeester, de gemeetesecretars e de grffer e groepsgesprekke met het college e met de fractevoorztters

9 Group Decso Room (GDR). Dt s ee ICT-odersteude dscusse- e vergadermethodek, de s gezet bj groepsgesprekke met het MT e met maatschappeljke orgasates. Bechmarks. We hebbe twee bechmarkstrumete gezet, waarmee behalve kwattateve ook kwaltateve gegeves zj verzameld over de gemeeteljke orgasate. De eerste was gercht op de omvag va de totale formate; her s de formate va de gemeete vergeleke de formategegeves va vergeljkbare gemeete (ut ee totaalbestad va 180 beschkbare gemeete). De tweede was gercht op het kwaltetsveau va de staf e odersteug. I hoofdstuk 5 geve wj de resultate va deze bechmarkoderzoeke weer de paragraaf over de gemeete als tere orgasate. I bjlage 4 geve wj ee toelchtg op het bechmarkoderzoek aar de omvag va de formate e ee separate bjlage hebbe wj de resultate va het bechmarkoderzoek aar het kwaltetsveau va de staf e odersteug opgeome. Fase 3. Opstelle rapportages lokale bestuurskrachtmetg De resultate va voorgaade fase zj opgeome deze rapportage. De rapportage wordt gepreseteerd aa het MT e het college. I deze bjeekomst s er rumte om evetuele feteljke ojusthede aa te passe. Tot slot zal ee presetate va de defteve rapportage aa de raadscommsse plaatsvde. Daarbj komt aast de bestuurskrachtmetg va de betreffede gemeete ook het aavullede regoaal oderzoek aa de orde

10 3- FACTSHEET DORDRECHT Algemee Oppervlakte gemeete (2004) Oppervlakte bewater gemeete (2004) Oppervlakte bos e atuur gemeete (2000) 99,45 km* 19,92 km ha Bevolkg Aatal woers op 1 jauar (2005) Bevolkgsprogose 2015 (2004) Grjze druk (2005) Groee druk (2005) Percetage et-westerse allochtoe (2004) Bevolkgsdchthed (2004) Gemddeld besteedbaar kome per persoo (2001) Totaal aatal bae (2002) ABW-utkerge (2003) WW-utkerge (2003) ,9% 40,5% 16,3% woers per km* Woe Wogvoorraad (2004) Voorraad koopsector (2004) Voorraad huursector (2004) Overge Aatal geregstreerde msdrjve Totaal aatal bedrjfsvestgge (2004) Oppervlakte bedrjveterree (2004) Aatal verkooppute, wkels (2005) Totale weglegte (2004) 115,8 msdrjve per woers ha km Orgasate Aatal ambteare ( f.t.e.) Aatal raadslede Begrotgsomvag (2005)

11 4- MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE DORDRECHT 4.1 KARAKTERISTIEK VAN DORDRECHT De afkomst va de aam Dordrecht s Thuredrth. Dt beteket 'doorwaadbare plaats de rver Thure'. De stad s gelege op ee krusput va waterwege de Rj-Maasdelta. Het s ee belagrjk have- e dustrecetrum. De have s de meest ladwaarts gelege zeehave va Nederlad. Ze s ook belagrjk als have voor beschepe e jachthave. De dustre omvat scheeps-, mache- e vlegtugbouw, staalfabreke, chemsche, voedgs- e geotmddeledustre e bouwjverhed. Ook zj er cofectebedrjve, chocoladefabreke e de fabrcage va bradkaste e slote. De stad s ook va belag als regoaal verzorged cetrum. Zo zj er veel schole e culturele stellge. De geschedes va Dordrecht moet de elfde eeuw a Chrstus zj begoe. Al sel bleek dat de ederzettg strategsch lag voor de hadel de 1150 Europa op gag kwam. Dordrecht werd ee overslagplaats voor het hadelsverkeer tusse de stede lags Maas e Rj e de Vlaamse stede. Dordrecht lag op ee sjput va hadelswege, de toe grotedeels over water lepe. Dordrecht kreeg 1220 stadsrechte va Wllem I. Het was voor de eerste keer dat hj dt prvlege verleede. Dordrecht mag zch daarom de oudste stad va Hollad oeme. Ook s dt de plek waar de eerste Vrje Statevergaderg werd gehoude I 1572 kwam te Dordrecht de eerste Vrje Statevergaderg 't Hof bjee. Vertegewoordgers va de Holladse stede erkee prs Wllem va Oraje e steue de opstad tege de Spaase overheersers. Ze legde de bass voor de hudge Nederladse staat. Dordrecht s ook de stad va de Dordtse syode 1618/19. Dordrecht werd het cetrum va de Reformate. De Natoale Syode ledt tot de utgave va de Statebjbel, de eerste bjbel de Nederladse taal e grodslag voor het modere Nederlads. De rjke hstorsche achtergrod mag ook bljke ut de plusmus moumete de de stad rjk s. Imddels telt de stad woers op ee oppervlakte va ha, waarva ha bewater s. I dt hoofdstuk geve wj ee beeld va de maatschappeljke opgave va Dordrecht voor de komede jare. Daarbj gaa we achtereevolges op de fyseke pjler, de ecoomsche pjler e de socale pjler. Naast de houdeljke opgave per pjler staat Dordrecht et als alle overhede voor de opgave het vertrouwe va de burger te (her)we. Daarvoor s ee actepla otwkkeld. I de rol va de gemeete als bestuur wordt herop verder gegaa. Vazelfspreked s het vrjwel omogeljk om ee dergeljk kort bestek de totale opgave va ee stad als Dordrecht te beschrjve. Om de rede volstaa we heroder met de hoofdlje va deze opgave zoals de ut het meerjareotwkkelgsprogramma 2 het kader va het GSB voortvloet. Voor ee tegraal e samehaged beeld verwjze we de lezer graag aar dt documet. Meerjareotwkkelgsprogramma Dordrecht/Drechtstede

12 4.2 FYSIEK Bouwe e woe De stad ket (same met de rego) coform de verstedeljkgsafsprake ee flke opgave als het gaat om het realsere va euwbouw e be de stad vooral ook herstructurerg. De opgave s het realsere va ee hogere kwaltet va woomleus, leefomgevg e voorzege. De opgave waar de gemeete voor staat, zj de volgede: Verbetere va de balas tusse vraag e aabod va woge e bde va mdde e hogere komes; de wogmarkt s sterke mate regoaal, daarom zj ee regoaal wogbouwprogramma ambtes opgeome om de rego de wogvoorraad met te late groee, Dordrecht eemt er daarva voor zj rekeg. Het verhoge va de kwaltet va het aabod s oodzakeljk om mddee hogere komes te bde. Verbeterg va de kwaltet va de leefomgevg; de gemeete staat voor de opgave om de wooomgevg verder te verbetere, Dat gebeurt door ee zet op groe het Strategsch Groe Project e de Dordtwjkzoe3, ee zet op saerg va de bodem, zet op geludsbestrjdg rodom de vervoersasse, ee zet op water e ee zet op cultuur de opebare rumte. Versterkg va de voorzegestructuur; Ze oder socaal. Realsate va het herstructurergspla Dordrecht-West; Deze wjk s door het Rjk als ee va de prortetswjke voor herstructurerg aageweze. Het s va belag dat ook her ee slag wordt gemaakt aar meer dverstet wogaabod zodat ook hogere komes bljve of zch de wjk vestge. Daarvoor s ee kwaltetsverbeterg oodzakeljk. Fguw^. 80% -, Aatalkoopw ojge alsperoetage va de w omgvooaad 60% - 30% 10% Hedrüc-Ho- Papedredt Zwjdedt A>]aS3e5am Am badt Süedecht Dorecht 3 Dt s ee project dat ee vestergsbjdrage otvagt ut het regoaal vestergsfods (va made make)

13 Opebare orde e velghed Velghed s just de stad ee belagrjk aspect va het opebare leve. Ook Dordrecht heeft de gemeete da ook het verbetere va de velghed hoog op de ageda staa. I het tegraal velghedsprogramma zj dre opgave geformuleerd: toeame va het velghedsgevoel 2006, afame persoosgebode slachtofferschap va crmaltet e het voorkome, reducere e beheerse va fyseke velghedsrsco's vooral om e abj de vervoersasse. Om dat voor elkaar te krjge, zj ver meer specfeke opgave gedefeerd: vermdere va crmaltet gepleegd door volwassee e jeugdge plegers vermdere va overlast op straat verbetere va aapak huseljk geweld vermdere va crmaltet rscogebede. Fguur AatalgeEgsüeerfle m sarjre per 1000 w oes AlbJaaaadam Papedrecht Hedrk-Eo- Ambacht Süedrecht Zwpdedt Dordrecht IO

14 4.3 ECONOMISCH Ecoome De ambte va Dordrecht s om de ecoome te late groee e te late cocurrere met adere stede door het verbetere va het vestggsklmaat. Dt s adrukkeljk ee regoale ambte e opgave. De opgave de daarvoor het hoofd moete worde gebode zj de volgede: Stmulere va de ecoomsche cocurreteposte; het gaat daarbj om de herstructurerg va verouderde bedrjveterree ( Dordrecht gaat het vooral om Zeehaves) e het verbetere va het aabod va euwe bedrjveterree (Dordrechtse Kl e Amstelwjck). Ook het otwkkele va de Spoorzoe s va groot belag om de zakeljke destverleg verder te otwkkele va hoogwaardge katoormleus 4. Verbetere va ovatef vermoge; de gemeete vesteert meerjarg de otwkkelg va ICT oder meer door glasvezelverbdge. Verbetere va ecoomsche berekbaarhed; ze oder verkeer e vervoer. Vergrote va aatrekkgskracht stad e rego qua hstore, cultuur e atuur; toersme s éé va de grootste groesectore va de rego. De combate de cultuurhstorsche kracht e het toersme bedt vele mogeljkhede. Zowel de bestedeljke kwaltet als de lggg aa blauw e groe kue beter worde beut e vermarkt. Dek aa projecte als: Hofkwarter, Eergehus, Cty Louges e de verbdg met Kderdjk. 4 Zowel Zeehaves als Spoorzoe zj projecte de vestergsmddele otvagt ut het regoaal vestergsfods (va made make). 5 Dt zj projecte va regoale betekes de zj gehooreerd het kader va made make

15 Fguur^-f 5 -, Eroom sde dex 3 - AJbVrFPra Süededt DoJsct Hecrk-Ho- Zwjdecht Papedredt Ambadt Werkgelegeh ed De werklooshed Dordrecht s hoog (zeker ook vergeleke bj de overge Drechtstede) just oder jogere e allochtoe. Ekele cjfers: de beroepsbevolkg bedraagt persoe, waarva bute de stad werke. Er kome persoe de stad om te werke. De belagrjkste opgave op dt gebed om het hervoor geoemde probleem aa te pakke zj?: De verbredg va de ecoomsche structuur; het gaat da eder geval om de vaouds sterke marteme clusters e de metalelektro, maar om echt te verselle, s otwkkelg va horeca e toersme, detalhadel, zakeljke destverleg e zorg oodzakeljk. Specfek voor Dordrecht s aadacht voor starters e ovatore va belag om de stad door te otwkkele. Ee samegestelde dex va de ecoomsche stuate de gemeete. De dex bestaat ut de groe va de werkgelegehed de laatste 7 jaar, het aatal bae defacëlee zakeljke destverleg als percetage va de totale werkgelegehed e het aatal starters als percetage va de beroepsbevolkg. De dex heeft ee waarde tusse 1 e 10. Meerjareotwkkelgsprogramma Dordrecht/Drechtstede , p

16 Fguur/f.4 0,9 -, M ate va dverstet va de w erkgelegehexlaatuccüur lam Hedrk-Ho- Zwjdrecht Süedrecht Dordrecht Papedreoht Ambacht Fguurjj Aatal ffartp'malspptrptage va de beroep^evolthg A blasbsrdam Dordrecht Zwjdrecht Papedrecht Süedrecht Hedrk-Bo- Ambacht Het versterke va de oderwjsfrastructuur; de vraag va bedrjve rcht zch toeemede mate op hooggeschoolde. Om daar beter op te spele s het va belag dat het mbo/hbo e de aaslutg tusse oderwjs e arbedsmarkt versterkt worde. Dt gebeurt door verschllede projecte zoals het Leerpark, leerbedrjve, trasfercetrum hbo, ICT-platform 8, RTO e Techocetrum Metalectro. 8 Dt zj projecte de het kader va made make zj gehooreerd e dus va regoale betekes zj

17 Fguur 4.6 Het vergrote va de otwkkelgskase voor jeugdge e terugdrge va jeugdwerklooshed door het voorkome va vroegtjdg schoolverlate, het vergrote va het aatal jogere dat ee startkwalfcate haalt e het vergrote va het aatal deelemers aa ee educatef traject. Va Route 23 (waar verschllede states samewerke) wordt og ee aavullede spag gedaa om jogere aa het werk te krjge. Terugdrge va structurele werklooshed; Het motto ludt her 'ederee aa de slag' e staat voor ee verschuvg va de focus va utkerg aar werk. Op deze maer ka het aatal bjstadsgerechtgde worde aagepakt. Zo moet Dordrecht weer meer de pas gaa lope bj vergeljkbare gemeete. Toeam e aatalbae, % - 30% 20% 10% Süedeoht Hedrk-Ho- Afcüaaaadam DoJeoht Papedrecht Zwjdrecht Ambacht Verkeer e vervoer I Dordrecht s et als de hele rego de berekbaarhed ee belagrjk aadachtsput. Het fet dat Dordrecht va oudsher ee elad s, zorgt bjvoorbeeld et drect voor ee goede berekbaarhed va de bestad. Daarom s parkeergelegehed va groot belag. E et allee rodom de bestad vergt de berekbaarhed aadacht, just ook het persoe- e goederevervoer over de grote verkeersaders zoals de A16, A15 e de verbdg daartusse met de N3 vraagt aadacht vawege extere velghed, mleudruk e drukte. Datzelfde geldt voor de doorkrusg va de stad e de rego door spoorwege e water, vooral de extere velghed speelt daar ee rol

18 Fguur4.7* SUedredt AMassam Zwjdecht Hedrk-Ho- Doüecht Papedrecht Am badt Op het gebed va Opebaar Vervoer probere de Drechtstede hoogwaardghed a te streve va de HOV-D 10. Dverse oderdele va deze opgave spele zch af op het grodgebed va de gemeete Dordrecht ( e trache e odertuelg Laa der Veregde Nates). 4.4 SOCIAAL Welzj Op het gebed va welzj kest de raad va Dordrecht voor de ege veratwoordeljkhed va mese. De gemeete speelt ee coörderede rol rchtg maatschappeljke stellge." Zj ka helpe stellge als corporates e welzjs- e zorgstellge tot goede afsprake te late kome e etwerke wjke te stmulere. Partcpate s daarbj ee belagrjke ledraad. Vooral alleestaade e allochtoe zj daarbj aadachtsgroepe. Socaal beled De ambte s om de socale frastructuur te doe katele. Daarvoor zj spage op verschlled gebed oodzakeljk. Vawege de grote dverstet aa bevolkgsgroepe ( Dordrecht leve maar lefst 116 atoaltete) s de tegrate va alle groepe va belag. Multculturaltet s ee kemkemerk va de stad. Same s het cetrale woord. Ook het kader va het opbouwe va vertrouwe va de burger lgt her ee belagrjke sleutel. Het effect vaflesop berekbaarhed gemeete door potetële werkemers per auto de spts. Ook dt s ee project va regoale betekes dat het kader va het made make op ee forse bjdrage mag rekee. Coalteakkoord PvdA, WD, CDA, CU/SGP , 5 aprl

19 De raad Dordrecht kest er bewust voor gee of maxmaal tjdeljk doelgroepebeled te voere aageze dt tot oevewchtge verhoudge zou kue lede. 12 Toch krjge specfeke groepe wel extra aadacht, ee voorbeeld daarva zj de jogere. Ze verder oder werkgelegehed. Verder s er ook specfeke aadacht odg voor armoede. Fguur 4.8 0,6-1 D uesketva de bevolkg obv etêe afkom st 0,5 0, ,0 DoJrecht Zwpdrecht Papedecht A Iblafflsrlam Hedrk-Ho- Süedecht Ambact Fguur 4.9 Percetage huj^oudesm et laag kom e 12% 10% - Dordrecht Zwjdecht Sledreohc A IblasBaJam Hedrk-Bo- Papedmoht Am bacht Zorg e sport De maatschappeljke zorgfrastructuur moet versterkt worde om de voorzegestructuur op ee goed veau te brege. Daarom moet er ee verbeterg va de doorstromg de maatschappeljke opvag worde gerealseerd. Verder moet de capactet de vrouweopvag mmaal worde gehadhaafd. 12 Coalteakkoord PvdA, WD, CDA, CU/SGP , 5 aprl

20 Ook het vermdere va het aatal overlastgevede, de aapak va overgewcht oder o - 19-jarge e het verbetere va het berek va de ambulate verslavgszorg valt oder deze oemer. Het Gezodhedspark e de Sportboulevard zj belagrjke projecte de deze doelstellge dchterbj moete brege. Kust e cultuur Cultuur s belagrjk Dordrecht omdat het als ee va de ueke kwaltete va de stad ee belagrjke rol speelt de promote va de stad. Ook her s de combate met de cultuurhstorsche kracht va belag. Vergeleke met de adere Drechtstede beschkt Dordrecht ook relateve z bjvoorbeeld over veel moumete. Toch zj slechts weg moumete te bezoeke. Qua voorzege op het gebed va cultuur s Dordrecht (met Papedrecht) het rumst bedeeld. Maar als het gaat om schouwburg- e museabezoek vergeljkg met adere grote gemeete bljft Dordrecht achter. Qua festvals e dergeljke s Dordrecht op de goede weg. Fguur 4.1&) TheatEBe m usea fcam egesteue dex) PapedBcht DoJEdt Zwjdedt Sltedrecht Hedrk-Ho- A Masaajdam Am bacht '3 Ee samegestelde dex op bass va aatal theatervoorstellge e het aatal musea de gemeete. De waarde va de dex vareert tusse 1 e 10, waarbj 10 de score s va de gemeete met de meeste culturele voorzege per woer r 7

21 BESTUURSKRACHT PER GEMEENTELIJKE ROL I dt hoofdstuk beschrjve wj het fuctoere va de gemeete Dordrecht op elk va de ver oderschede rolle. Per rol behadele wj ee aatal aspecte, waarbj we de paragraafttel steeds aageve welke crtera gehateerd zj voor het vorme va os oordeel. Deze crtera zj opgeome bjlage. 5.1 GEMEENTE ALS BESTUUR Het gaat bj de gemeete als bestuur om de polteke relate va de gemeete met de burger e het democratsch fuctoere va de gemeete Verhoudg tusse burger e bestuur (a, ï, j) Dordrecht heeft het al eerder geoemde actepla 'Bouwe aa vertrouwe' ee vse otwkkeld op het vergrote va het vertrouwe va de burgers de gemeete. Eerzjds gebeurt dt door te vestere maatschappeljke partcpate, aderzjds door de maer va werke va de gemeete te verbetere. Door partcpate te odersteue, te spele op verwachtge va burgers, de bdg aa het polteke proces te vergrote e strategsch te commucere probeert de gemeete dt doel dchterbj te brege. I het algemee ka gesteld worde, dat aarmate de gemeete groter wordt, de afstad tusse bestuur e burger groet. Daaretege beschkt ee grotere gemeete over het algemee over meer mogeljkhede om op alterateve wjze de woers va formate te voorze e te betrekke. I Dordrecht wordt vooral veel gebrukgemaakt va de mogeljkhede de ICT bedt voor éé- e tweewegcommucate. Zo probeert de raad door gesprek te kome met de woers e zj de documete va de raad beschkbaar va het raadsformatesysteem. Ook heeft Dordrecht ee burgertatef geïtroduceerd dat burgers de mogeljkhed geeft oderwerpe op de ageda va de raad te plaatse. Va 'Stem ut de raad' wordt ee publeksvredeljk verslag va de raadsvergaderg gepreseteerd (beked bj 22% va de burgers e relatef hoog gewaardeerd). Verder s er ee spraakmogeljkhed commssevergaderge. Daaraast hateert de gemeete ook ee breder beledskader rodom spraak, waar ee bewuste keuze gemaakt wordt voor de mate va spraak (beperkt, stadaard of plus) per oderwerp. Odaks (of dakzj) deze actvtete geeft 37% va de bevolkg aa ee raadsld te kee (vooral ut de krat) e heeft 14% wel ees met ee raadsld gesproke. 1 * Verschllede raadslede hebbe aagegeve op zoek te zj aar aavullede mogeljkhede om hu vertegewoordgede fucte verder te versterke. Dt wordt u reeds op verschllede maere e met verschlled succes vormgegeve. Ee mder gelukkg voorbeeld dt verbad was het werkbezoek va ee raadscommsse om de kwaltet va het soewerk te spectere. De raad s - zo mag ook ut dt voorbeeld bljke - og op zoek aar de oderwerpe de zch voor ee dergeljke opstellg lee. Ook over de vraag of dt collectef of per fracte vullg zou moete worde gegeve verschlle de mege. '4 Vertrouwe het bestuur e oordeel over de raadscommucate, SGB, december 2004, p

22 Voor wat betreft het college, geldt dat de mogeljkhed bestaat voor woers om afsprake te make voor ee gesprek. Ook werkbezoeke worde met ege regelmaat afgelegd door het gehele college. De ambteljke orgasate odersteut het college verder va het programma wjke, waar wjkschetse e wjkjaarprogramma's worde opgesteld e utgevoerd. Va deze weg worde ook explcet verbdge gelegd met de opgave op socaal terre zoals partcpate e het verbetere va de socale frastructuur. Het college s zeer actef het legge va cotacte e het veel e sel formere va burgers (soms zelfs eerder da de raad). Dt maakt het voor de raad soms moeljk om zch aar de stad te proflere. Daaraast s het college zoals eerder aagegeve verschllede fase va de beledscyclus actef formatevoorzeg e het orgasere va betrokkehed. Daarbj wordt de webste ook gebrukt. De gemeete geeft echter aa dat ze haar streve aar e-govermet gaat voor ee verdere versterkg herva.'s Burgers geve aa dat de commucatespage door de gemeete behoorljke mate effectef zj. 25% vdt dat burgers voldoede worde betrokke bj het beled, vdt dat m of meer. Nog ees 25% vdt et dat de burgers voldoede worde betrokke. 16 Opvalled s dat ut os oderzoek bljkt dat maatschappeljke orgasates over het algemee ee stuk krtscher zj over de mate waar ze daadwerkeljk vloed hebbe op het vormgeve va beled. Zj geve aa dat veelvuldg overleg plaatsvdt e dat wordt door he ook eve gewaardeerd. Het college wordt echter verwete wel te formere e reactes ut te odge, maar vervolges et echt te lustere e tot verwerkg daarva over te gaa. Verschllede respodete geve aa dat het erop ljkt dat wethouders het belagrjker vde ter tot overeestemmg te kome. Ook het utlegge ee afwjkede keuze (waartoe de gemeete als hoeder va het algemee belag volges de stellge het volste recht toe heeft) verdet meer aadacht De raad, het college e de oderlge relate (b t/m h) Raad De polteke costellate va de gemeeteraad s oderstaade tabel weergegeve. De zttede coaltepartje zj cursef weergegeve. Opvalled s dat ee tweetal fractes tussetjdse afspltsge hebbe plaatsgevode e dat daardoor mddels 10 fractes zj otstaa. Dt s ee relatef hoog aatal vergeljkg met adere gemeete. Door verschllede raadsvertegewoordgers werd aagegeve dat de legte va de vergaderge daardoor toeeemt, daarvoor wordt aadacht gevraagd. Partj PvdA WD CDA CU/SGP Groelks Aatal zetels Partj 7 J Eco Dordt 7 1 Beter voor Dordt 6 D66 4 [ AOV/OudereUe 4 j Fracte Katf Aatal zetels '5 Ze voor ee verdere toelchtg herop ook bjlage 6: Het vergeljked oderzoek kwaltet staf e odersteug. ' 6 Vertrouwe het bestuur e oordeel over de raadscommucate, SGB, december 2004, p

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatore groep Mx: ducte, ladeprcpe, bomaalcoëffcëte, paaseereprcpe Tragsweeed ovember 015 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het

Nadere informatie

Van zekerheid tot onzekerheid

Van zekerheid tot onzekerheid Va zekerhed tot ozekerhed Vcet va der Ve www.vcetvaderve.l fo@vcetvaderve.l Bjdrage aa het Colloquum Vervoersplaologsch Speurwerk 21 e 22 ovember 2013, Rotterdam Samevattg Va zekerhed tot ozekerhed Ter

Nadere informatie

B O V E N D E U R B V

B O V E N D E U R B V A A d m t e k a t e k a Stchtg De Leefabrek De betuurder Patrjzehof 51 3815 AW AMERSFOORT Jaarrekeg 2012 A A d m t e k a t e k a Stchtg De Leefabrek De betuurder Patrjzehof 51 3815 AW AMERSFOORT Jaarrekeg

Nadere informatie

De standaardafwijking

De standaardafwijking Statstek voor het secudar oderwjs De stadaardafwjkg De stadaardafwjkg Prof dr Herma Callaert Ihoudstafel Motvate Ee groter kader: leare modelle Dre dmeses, twee verklarede veraderljke Twee dmeses, éé verklarede

Nadere informatie

Regressie, correlatie en modelvorming

Regressie, correlatie en modelvorming Hoofdstuk 9 Regresse, correlate e modelvormg 9. Leare regresse 9.. Ileded voorbeeld De pute (,3), (,) e (3,5) lgge et op éé rechte. Hoe kue we de rechte vde de het best aaslut bj de pute? Plaats de coördate

Nadere informatie

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J.

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J. Tlburg Uversty Ee Neuw Coceptueel Model Voor Boekhoude Met Verschllede Abstractveaus Sweere, A.M.J. Publcato date: 999 Lk to publcato Ctato for publshed verso (APA): Sweere, A. M. J. (999). Ee Neuw Coceptueel

Nadere informatie

Het gemiddelde. Prof. dr. Herman Callaert. Inhoudstafel

Het gemiddelde. Prof. dr. Herman Callaert. Inhoudstafel Statstek voor het secudar oderwjs Het gemddelde Het gemddelde Prof. dr. Herma Callaert Ihoudstafel Het tuïteve begrp gemddelde.... Er same voor opdraae....2 Eerljk verdele.... 2 Spele met de bouwstee va

Nadere informatie

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J.

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J. Tlburg Uversty Ee Neuw Coceptueel Model Voor Boekhoude Met Verschllede Abstractveaus Sweere, A.M.J. Publcato date: 999 Lk to publcato Ctato for publshed verso (APA): Sweere, A. M. J. (999). Ee Neuw Coceptueel

Nadere informatie

Combinatoriek-mix groep 2

Combinatoriek-mix groep 2 Combatore-mx groep Tragsweeed, ovember 0 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het mae va opgave s om et allee de theore de je et goed

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Het rendeert! Maatregelen en instrumenten Getuigenissen van ondernemers uit de reguliere en Sociale Economie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Het rendeert! Maatregelen en instrumenten Getuigenissen van ondernemers uit de reguliere en Sociale Economie Maatschappeljk veratwoord odereme: Het redeert Maatregele e strumete Getugesse va oderemers ut de regulere e Socale Ecoome Deze brochure kwam tot stad met steu va de Vlaamse mster va Mobltet, Socale ecoome

Nadere informatie

2 Financieel rekenen

2 Financieel rekenen Noordhoff Utgevers bv 13 Faceel rekee.1 Iledg. Hoofdsom, omale e effecteve terest.3 Spare op bass va samegestelde varabele terest.4 Slotwaarde e cotate waarde.5 Meetkudge reekse e auïtete Samevattg Opgave

Nadere informatie

FOTO-ELEKTRISCH EFFECT

FOTO-ELEKTRISCH EFFECT . ACHTERGRONDINFORMATIE FOTO-ELEKTRISCH EFFECT I 887 expermeteerde de Dutse fyscus Herch Hertz met de vormg e voortplatg va elektromagetsche golve. Terwjl hj oderzocht hoe voke otstaa tusse elektrsch gelade

Nadere informatie

Snel, sneller, snelst: statistiek en 1500 m schaatsen

Snel, sneller, snelst: statistiek en 1500 m schaatsen Oot moet het toch echt et meer seller kue, zou je zegge. Door techsche verbeterge (overdekte bae, euwe schaatspakke, klapschaatse, ezovoort) worde steeds sellere tjde gerealseerd. Maar zelfs als deze vloede

Nadere informatie

nfraphil w wl il.nl www.infraphil.nl nf r P h l w, i. P t" w l. nf rs w n i ww w.infraphil.nl ww Genezing door warmte Schoonheidsbehandeling

nfraphil w wl il.nl www.infraphil.nl nf r P h l w, i. P t w l. nf rs w n i ww w.infraphil.nl ww Genezing door warmte Schoonheidsbehandeling W W W. l fral.l. l.l.fral.l a l.l.fra.fral.l P r a p h l.l.fra, fral.l. l.l.fral.l, a l.l.fra l,fra.l a p h l.l.ïfra, fral.l. l.!.fral.l a l...fra!.fra.l a p h l.l.fra fral.l. l.l.fral.l. ï a l.l.fra l.fral.l

Nadere informatie

Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service. Handboek. Prefabriceren van kabels Kabels voor synchrone servomotoren

Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service. Handboek. Prefabriceren van kabels Kabels voor synchrone servomotoren Aadrjelektroca \ Aadrjautomatserg \ Systeemtegrate \ Servce Hadboek reabrcere va kabels Kabels voor sychroe servomotore Utgave 12/2011 19301685 / NL SEW-EURODRIVE Drvg the world Ihoudsopgave 1 Crmpgereedschap...

Nadere informatie

Rappel. Reg.no. Dordtse Vrije School Dordrecht Leeuujenhartschool Oud-Beijerland Rudolf Steinerschool Rotterdam Vrije School Vredehof Rotterdam

Rappel. Reg.no. Dordtse Vrije School Dordrecht Leeuujenhartschool Oud-Beijerland Rudolf Steinerschool Rotterdam Vrije School Vredehof Rotterdam KRIMPEN AAN DEN IJSSEL aekomo c.d. Rappel Afdol. 2 *t DEC. 201 Reg.o. Cl.o. 1. v Sameuuerkede Vrjeschole Zud-Hollad Aa het College va Burgemeester e Wethouders va bezoekadres de Gemeete Krmpe a/d IJssel,

Nadere informatie

Contactgekoelde schroefcompressorenn. R-serie 55-75 kw

Contactgekoelde schroefcompressorenn. R-serie 55-75 kw Cotactgekoelde schroefcompressore R-sere 55-75 kw Ee euw veau va betrouwbaarhed, effcëte e productvtet De schroefcompressore ut de R-sere va Igersoll Rad bede de beste otwerpe e techologeë met euwe geavaceerde

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Via de grafische rekenmachine krijg je o.a. de volgende statistische resultaten: . In rekenmachinetaal wordt dit 3, 3248.

Via de grafische rekenmachine krijg je o.a. de volgende statistische resultaten: . In rekenmachinetaal wordt dit 3, 3248. Waarom steut de grafsche rekemache e/of computer op om de stadaardafwjkg te berekee? Bj het verwerke va statstsche data bereket de grafsche rekemache ee aatal cetrum- e spredgsmate zodat deze door de leerlge

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

In samenwerking met. ECU 92 - www.ecu92.nl

In samenwerking met. ECU 92 - www.ecu92.nl I samewerkg met ECU 9 - www.ecu9.l Leo Strjbosch Makkeljk Lere! Statstek Compedum Studetesupport Studetesupport.l 6 Leo Strjbosch & Studetesupport Dowload grats op ISBN 87-768-46-8 Studetesupport Studetesupport.l

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

Zoekersrubriek P Q R S [ ] respectievelijk, zodanig dat Q tussen A en R ligt en zodanig dat

Zoekersrubriek P Q R S [ ] respectievelijk, zodanig dat Q tussen A en R ligt en zodanig dat Wskude & Oderwjs 38ste jaargag (0) Zoekersrubrek Are Smeets Chrstophe Debry Woord vooraf Als euwe redacteurs va de zoekersrubrek wese wj bj het verschje va de eerste volledge zoekersrubrek va oze had hulde

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

SAMENVATTING STATISTIEK I

SAMENVATTING STATISTIEK I SAMENVATTING STATISTIEK I Gebaseerd o de cursus statstek I 005-006 va Therry Marchat Gemaakt door Sve Metteege Iledg Beschrjvede statstek: Verzamelg va techeke om data sythetsch voor te stelle of same

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt:

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt: Aa de gemeeteraad Registratieummer: GF13.20085 Datum collegebesluit: 5 ovember 2013 Agedaput: Portefeuillehouder: Mevrouw C. va der Laa Behadeled ambteaar: De heer C. Tiemersma Oderwerp: Activerig ivesterig

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eideame wiskude B vwo 200 - II Sijde met ee hoogtelij Op ee cirkel kieze we drie vaste pute, B e C, waarbij lijstuk B gee middellij is e put C op de kortste cirkelboog B ligt. Ee put doorloopt dat deel

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Populatemodelle e ormaal verdeelde populates. Werktekst voor de leerlg Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecle Goethals Les Provoost Marc Vacaudeberg . Het gemddelde va

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

Strategisch Vastgoedbeleid (SVB) Aanpassen woning aan individuele wensen (IWV)

Strategisch Vastgoedbeleid (SVB) Aanpassen woning aan individuele wensen (IWV) 1 h a v e l Kwa z e b g e wo I 2008 heef de kwale va os wogbez de oodzakeljk aadach gevraagd e gekrege. We oderhoude de besaade voorraad goed e we houde herbj rekeg me velghed, duurzaamhed e de mogeljkhed

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Steekproefmodelle e ormaal verdeelde steekproefgroothede 4. Werktekst voor de leerlg Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecle Goethals Les Provoost Marc Vacaudeberg . Populatemodelle:

Nadere informatie

Natuur en klimaatverandering

Natuur en klimaatverandering Natuur e klimaatveraderig Leefgebiede worde voedselrijker, droger, zouter e warmer Natuurgebiede Zuid-Hollad heeft aar verhoudig weiig bos e ope atuurlijk terrei: 6% tege ladelijk 12%. Rede temeer om er

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss Rapportage Klatemoitor Omgevigsverguig Gemeete Oss Rapportageperiode: Q4 2006 - Q3 2007 Deze rapportage is opgesteld door PricewaterhouseCoopers i samewerkig met i-lik2. PricewaterhouseCoopers Mario Schepers

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6.

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6. Politieke iteresse (vraag: Sommige mese volge regelmatig wat er gaade is i de politiek, terwijl adere zich daar iet zo voor iteressere. Hoe is dat met u?) Mate va iteresse: 27%: helemaal iet geïteresseerd

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll""' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN [1 ] Jl "1 1 I 3 a tl Illll""' VERTROUWELIJK De Raad va de gemeete Nijmege Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN BU ERNST &YOUNG Erst & Youg Accoutats LLP Meader 861 6825 MH Arhem Postbus 30116 6803 AC Arhem Tel.:

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Convergentie, divergentie en limieten van rijen

Convergentie, divergentie en limieten van rijen Covergetie, divergetie e limiete va rije TI-spire e rije 7N5p GGHM 22-23 Eigeschappe rekekudige rij b = begiwaarde v = verschil tusse twee opeevolgede terme recursieve formule: u = u + v met u = b directe

Nadere informatie

Statistiek = leuk + zinvol

Statistiek = leuk + zinvol Statistiek = leuk + zivol Doel 1: Doel : Doel 3: zie titel ee statistisch oderzoek kue beoordele ee statistisch oderzoek kue opzette ee probleem vertale i stadaardmethode gegeves verzamele, verwerke via

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Werktekst 1: Een bos beheren

Werktekst 1: Een bos beheren Werktekst : Ee bos behere Berekeige met rije op het basisscherm Op ee perceel staa 3000 kerstbome. Ee boomkweker moet beslisse hoeveel bome er jaarlijks gekapt kue worde e hoeveel ieuwe aaplat er odig

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013 Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013: Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013 ovember 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Artikel. Regenboog. Uitgave Auteur.

Artikel. Regenboog. Uitgave Auteur. Artikel Regeboog Uitgave 206- Auteur HC jy886@teleet.be De eerste overtuigede verklarig va de regeboog werd i 704 door Isaac Newto beschreve i zij boek Optics. Newto toode aa dat wit licht ee megelig is

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie