Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h"

Transcriptie

1 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: de heer J.W. van der Sluijs Griffier: de heer T.M. van Gorsel (interim-) De leden: mevrouw G.E. Admiraal (NT) de heer L. van Ast (NT) de heer P.L. Barnhoorn (CDA) de heer P. van Bockhove (NT) de heer G. van Duin (NT) de heer G.C. Duijndam (NT) de heer A.W.M. Eijs (De Progressieve Combinatie) de heer J.A. Elvader (NT) de heer A. Houwaart (ChristenUnie) de heer P.J.H. Koster (De Progressieve Combinatie) de heer H. van Nes (NT) de heer D. van Rooijen (CDA) de heer A.Th. van Rijnberk (De Progressieve Combinatie) de heer Th.B. Sweers (VVD) de heer G.A.R. Tummers (CDA) mevrouw C.M. Versteege-Wowijs (NT) mevrouw C. Vliet Vlieland-de Wit (CDA) mevrouw M.A. van der Vlugt (VVD) de heer M. Wiersema (De Progressieve Combinatie) Verslag: MSL-NOTULISTEN, Leiden Agenda: 01. Vragenuurtje 02. Besluitenlijsten van de vergaderingen van 26 februari 2002 en 13 en 14 maart Ingekomen stukken 04. Mededelingen 05. Intergemeentelijke samenwerking a. Actuele ontwikkelingen op het gebied van de intergemeentelijke samenwerking b. Lijst van ingekomen stukken m.b.t. intergemeentelijke samenwerking 06. Hamerstukken a. Arbozorgsysteem (voorstelnr. 38) b. Formatie afdeling Automatisering (voorstelnr. 39) c. Toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang (voorstelnr. 40) d. Internationale dag tegen racisme en discriminatie (voorstelnr. 41) e. Bezwaarschrift van de heer C. van der Gugten tegen een grens-

2 230 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd correctie (voorstelnr. 42) f. Reglement van Orde voor de vergadering van de raad en de raadscommissies (voorstelnr. 43) 07. Nieuwbouw Cultureel centrum c.a. (voorstelnr. 44) 08. Subsidieverlening aan de stichting Kunstklank tbv het project Stilstaan Herdenken Beleven (voorstelnr. 45) 09. Comptabiliteitsbesluiten (voorstelnr. 46) 10. Rondvraag De Voorzitter opent de vergadering. Vervolgens laat de heer Van Nes weten dat de heer Smeets (directeur van de VVV) die had willen inspreken, zich heeft afgemeld. 01. Vragenuurtje De fractie van Noordwijk Totaal stelt de volgende vragen: - er moet een creatieve oplossing worden gezocht voor het onlangs dichtgetimmerde restaurant De Vuurtoren; (demissionair wethouder Van Nes zegt toe intern te willen aftasten of het pand tijdelijk kan worden omheind); - de paaltjes die moeten voorkomen dat de Hoofdstraat wordt ingereden, lijken iets te ver van elkaar te zijn geplaatst; in elk geval zijn de betonranden van aanliggende bakken inmiddels beschadigd; (de Voorzitter zegt op dit punt een creatieve oplossing toe, in overleg met demissionair wethouder Sweers); - voert Noordwijk, om imagoschade tegen te gaan, een beleid op het punt van de informatiebeveiliging? De Voorzitter zegt toe te zullen nagaan of technische maatregelen zijn getroffen om ongewenst gebruik tegen te gaan; vervolgens ontvangt de raad daarop onder couvert een antwoord. De fractie van de VVD wijst op het ontbreken op de Noordwijkse website van informatie betreffende het Noordwijkse bedrijfsleven en betreffende bedrijventerreinen; de Voorzitter zegt toe daar met de betreffende beleidsafdeling naar te zullen kijken. 02. Besluitenlijsten van de vergaderingen van 26 februari 2002 en 13 en 14 maart 2002 Met inachtneming van de volgende opmerkingen wordt de Besluitenlijst van 26 februari 2002 vastgesteld: - in de inbreng van de fractie van NB onder agendapunt 07 moet sprake zijn van eenrichtingsverkeer naar Noordwijk; - in de inbreng van de fractie van de ChristenUnie onder agendapunt 10 moet sprake zijn van een subsidie van Monumentenzorg en moet ipv de kerkelijke gemeente gesproken worden van de burgerlijke gemeente; verder moet hieraan worden toegevoegd dat het hier ging om een fout van het Kadaster.

3 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd De Besluitenlijsten van 13 en 14 maart 2002 worden conform vastgesteld. Nav de Besluitenlijst wordt niets opgemerkt. 03. Ingekomen stukken 1. Van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief d.d waarin een aantal maatregelen genoemd wordt die bijdragen aan het terugdringen van het grote aantal dode hoek ongevallen. ADVIES: Gelijk het verzoek van de fietstersbond, ingekomen brief nr. 4 in de raadsvergadering van 29 januari jl., zal het college onderzoeken of de gevraagde maatregelen kunnen worden gerealiseerd. 2. Van de heer J. Korbee een brief d.d. 26 februari 2002 waarin gemeld wordt dat hij nog steeds geen uitslag heeft ontvangen inzake de hoorzitting van de cie BB d.d en de tegenpartij daarentegen reeds op de hoogte is gesteld van de uitslag. Tevens verzoekt dhr. J. Korbee maatregelen te treffen tegen de activiteiten die uitgevoerd worden in de loods aan de Nieuwe Zeeweg 66. Ook wijst hij erop dat voor zowel het uitoefenen van de activiteiten als voor de verbouwing geen vergunningen zijn verleend. Dhr. J. Korbee verzoekt om een reactie op de brief. ADVIES: Het advies van de bezwarencommissie is op 7 maart ontvangen en zal ter besluitvorming worden voorgelegd. De brief ter afdoening in handen stellen van burgemeester en wethouders. De aanvrager, L. Korbee, is op diens verzoek mondeling geïnformeerd over het door de commissie uit te brengen advies. Dit is niet de gebruikelijke gang van zaken. Het is immers een advies, het college kan het advies passeren. De secretarissen van de commissie Bezwaar- en Beroepschriften zijn hierover geïnstrueerd 3. Van de Raad van State een brief d.d waarin medegedeeld wordt dat het beroep met betrekking tot bestemmingsplan Boechorst is ingesteld. Tevens het verzoek de op deze zaak betrekking hebbende stukken per omgaande aan de ondergetekende te zenden. ADVIES: Stukken zijn inmiddels verstuurd.

4 232 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Van de Raad van State een brief d.d waarin medegedeeld wordt dat het beroep met betrekking tot bestemmingsplan Offem-Zuid is ingesteld. Tevens het verzoek de op deze zaak betrekking hebbende stukken per omgaande aan de ondergetekende te zenden. ADVIES: Stukken zijn inmiddels verstuurd. 5. Van de Watersportvereniging Noordwijk een brief d.d waarin een reactie op de brief d.d Hierin de mededeling dat de genoemde instanties op voorhand geen bezwaar hebben tegen het aanbrengen en tijdelijk houden van de bedoelde aanlegsteiger. Tevens is een kopie van de ontheffing bijgevoegd. ADVIES: Brief ter afdoening in handen van college stellen. Een principeverzoek om medewerking is vorig jaar afgewezen vanwege verkeerstechnische en landschappelijke aspecten. 6. Van de heer D. Th. Buijs een brief d.d waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de achtvoudige verhoging van de leges. Tevens het verzoek om tot een oplossing te komen in deze kwestie. ADVIES: Er is conform de door de raad vastgestelde legesverordening gehandeld. Ter verdere afhandeling in handen stellen van B en W. Er zal een gesprek plaatsvinden met de burgemeester. 7. Van de Stichting Nationaal Geschenk Argentinië een brief d.d waarin het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan het fonds Stichting Nationaal geschenk Mensenrechten Argentinië. ADVIES: Dit zal aan de raad worden voorgelegd in de aprilvergadering. 8. Van G.W. Houwaart namens G.-Tax een brief d.d waarin het verzoek tot een oplossing te komen voor het overlastprobleem inzake de aan- en afvoer van bezoekers van de uitgaansgelegenheden aan De Grent. Voorgesteld wordt laad- en loshavens aan te wijzen. ADVIES: Tot op heden is het beleid dat taxi s hun passagiers oppakken op het Picképlein of het Palaceplein. De politie raadt het gebruik van de laad- en loszone ten stelligste af. Brief in deze zin beantwoorden.

5 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Van het projectbureau Autovrije Dag een brief d.d waarin het verzoek mee te doen aan de autovrije dag d.d. 22 september ADVIES: In de commissie IVV is vorig jaar afgesproken dat wij niet actief meedoen, maar wel meewerken aan initiatieven van burgers. Hoofdwegen zullen echter nooit afgesloten worden voor zo n initiatief, omdat winkelcentra en de toeristische gebieden altijd goed bereikbaar moeten zijn. 10. Van C.H. van Rijn RA namens de Vereniging van eigenaars De Heemborgh een brief d.d waarin het verzoek op korte termijn een reactie te ontvangen op de brief d.d over de herinrichting van de Koningin Wilhelmina Boulevard. Tevens wordt gemeld dat de vereniging reeds meerdere malen gevraagd heeft om een reactie op bovenstaande brief. ADVIES: De (zeer late) reactie op de brief is op 7 maart jl. verstuurd. In het antwoord wordt ingegaan op de vragen die de Heemborgh Vereniging heeft gesteld. Verwezen wordt naar de ter inzage gelegde brief. 11. Van M. Baalbergen een brief d.d. februari 2002 waarin het verzoek om de kosten voor het vernieuwen van de Hoofdstraat mede door de Hoofdstraatondernemers te laten betalen. ADVIES: Voor het vinden van alternatieve dekkingsmiddelen vanwege het niet doorgaan van de baatbelasting zal een nader advies opgesteld worden. Het stuk om advies in handen stellen van B en W. 12. Van de gemeente Montfoort een brief d.d waarin wordt gevraagd adhesie te betuigen aan de aangenomen motie om aan het rijk een substantiële bijdrage in kosten voor de brandweer de komende jaren te vragen. ADVIES: De raad wordt voorgesteld de motie te onderschrijven. 13. Van de coördinator Jeugd en Jongerenwerk Noordwijk een brief d.d met betrekking tot jeugd- en jongerenbeleid. ADVIES: Verwezen wordt naar de ter inzage gelegde open brief. 14. Van Gedeputeerde Staten een brief d.d betreffende het opheffen regelingen het Spektrum en t Heem en treffen regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek. ADVIES: Kennis nemen van het feit dat het besluit goedgekeurd is.

6 234 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Van de heer E.F. Verburg een brief d.d waarin het verzoek om een urgentieverklaring mbt woonruimte. ADVIES: Dit zal door het college conform daarvoor geldende procedures worden afgehandeld. 2. Van de heer J. Korbee een brief dd. 26 februari 2002 waarin hij mededeelt nog steeds geen uitslag te hebben ontvangen van de hoorzitting van de commissie Beroep en Bezwaar op 27 november 2001, terwijl de tegenpartij wel reeds over de uitslag beschikt. Verder vraagt hij maatregelen te treffen tegen activiteiten die worden verricht in een loods op Nieuwe Zeeweg 66, waarbij hij erop wijst dat zowel voor die activiteiten als voor een verbouwing geen vergunning is verleend, en vraagt hij om een reactie op zijn brief. De fractie van De Progressieve Combinatie informeert hoe met het verrichten van activiteiten zonder vergunning wordt omgegaan. De fractie van de ChristenUnie informeert wanneer het college beslist op adviezen inzake bezwaarschriften. De Voorzitter zet uiteen dat voortaan de voorzitter van de betreffende commissie na afloop van elke zitting de betrokken partijen informeert over het uit te brengen advies en dat in deze zaak het college heeft gevraagd om een zo snel mogelijk advies; hopelijk kan het college deze zaak volgende week afhandelen waarna de partijen daar bericht van ontvangen. Verder deelt hij mede dat een bouwvergunning is afgegeven; betrokkene heeft echter naderhand een wijzigingsaanvraag ingediend die nog niet is afgehandeld. Pas daarna komt op dit punt de commissie Beroep en Bezwaar in beeld. 5. Van de watersportvereniging Noordwijk een brief dd waarin wordt gereageerd op een brief van ; mbv een bijgevoegde kopie van een ontheffing wordt medegedeeld dat met name genoemde instanties op voorhand geen bezwaar hebben tegen het aanbrengen en tijdelijk houden van de bedoelde aanlegsteiger De fractie van de VVD wijst erop dat de berm en de weg ter plaatse Leids bezit zijn; zij betwijfelt daarom of iedereen wel akkoord is gegaan. De fractie van de ChristenUnie die dezelfde vraag had willen stellen, betwijfelt in aanvulling daarop of de vijf extra auto's waarover wordt gesproken, een extra complicatie vormen. Demissionair wethouder Sweers bevestigt dat de grond eigendom van Leiden is. Vervolgens geeft hij aan dat de kwestie opnieuw moet worden bekeken, ook op zijn verkeerstechnische aspecten; inmiddels is namelijk duidelijk geworden dat slechts een paar boten de jachthaven dienen te verlaten.

7 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Demissionair wethouder Tummers vult hierop aan dat, nog afgezien van eventuele verkeersoverlast en afvalproblemen, vanwege de vrij omvangrijke steiger de commissie ROVMG de geschetste ontwikkeling vooral uit landschappelijk oogpunt onwenselijk vindt. De Voorzitter stelt desondanks voor de laatstingekomen brief op zijn merites te zullen laten beoordelen en in commissieverband af te doen. 6. Van de heer D.Th. Buijs een brief dd waarin bezwaar wordt gemaakt tegen een achtvoudige legesverhoging De fractie van de ChristenUnie vraagt om de Delftse oplossing. De Voorzitter heeft daar moeite mee; niet alleen raakt op zo'n manier het eind zoek, maar ook wil de wetgeving dat iedereen gelijkelijk wordt behandeld; overigens valt in de praktijk de legesverhoging enorm mee. De kwestie moet daarom in zijn juiste perspectief worden geplaatst. 8. Van G.W. Houwaart namens G-Tax een brief dd waarin gevraagd wordt om een oplossing voor overlastproblemen bij de aan- en afvoer van bezoekers aan uitgaansgelegenheden aan De Grent; voorgesteld wordt de laad- en loshavens aan te wijzen De fractie van de ChristenUnie vraagt waarom de voorgestelde oplossing is afgewezen. De Voorzitter wijst op de afwijzende reactie van de coördinator Veilig stappen; deze voorziet dat straks de taxi's worden besprongen, wat tot onbeheersbare ordeproblemen kan leiden; het gescheiden houden zoals nu gebeurt, is in de praktijk een veel beheersbaarder oplossing. Verder laat hij weten dat morgen wordt bekeken welke definitieve oplossing er voor de laad- en loshavens moet komen; de huidige situatie is weinig bevredigend. 9. Van het projectbureau Autovrije Dag een brief dd waarin gevraagd wordt mee te doen aan de Autovrije dag op 22 september as. De fractie van De Progressieve Combinatie vraagt, daarin gesteund door de fractie van de ChristenUnie, omdat de Autovrije dag dit jaar op een zondag valt, de brief in commissieverband aan de orde te stellen 10. Van C.H. van Rijn RA namens de VVE De Heemborgh een brief dd waarin wordt gevraagd op korte termijn te reageren op de brief dd inzake de herinrichting van de KW Boulevard; tevens wordt medegedeeld dat de Vereniging reeds meermalen om een reactie heeft gevraagd De fractie van Noordwijk Totaal betreurt ten zeerste dat de eerste brief nog steeds niet is beantwoord; de nieuwe raad moet op dit punt een nieuwe start maken.

8 236 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Demissionair wethouder Van Nes erkent dat de beantwoording te lang heeft geduurd; wel is de VVE op 15 november jl. telefonisch geïnformeerd. 12. Van de gemeente Montfoort een brief dd waarin wordt gevraagd adhesie te betuigen aan een aangenomen motie het rijk te vragen om een substantiële bijdrage in de brandweerkosten gedurende de komende jaren. De fractie van De Progressieve Combinatie die niet onsympathiek tegenover de motie staat, vraagt hoe in algemene zin met dergelijke brieven wordt omgegaan. De Voorzitter stelt voor daar in commissieverband eens nader over van gedachten te wisselen; beleidslijn tot dusverre is dat afhankelijk van het onderwerp de raad wordt gevraagd of adhesie moet worden betuigd. De Tweede Kamer reageert echter in toenemende mate geïrriteerd op dergelijke brieven. 04. Mededelingen - Van Procesbureau Bibliotheekvernieuwing een uitnodiging voor de Landelijke manifestatie Bibliotheekvernieuwing d.d. 10 april Van de Raad van State een brief d.d. 25 februari 2002 waarin wordt medegedeeld dat er een verzoek tot voorlopige voorziening is ingekomen van de Vereniging de Oude Dorpskern, tegen het besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van , DRGG/ARBO/ 01/4734A. - Van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de SZW-Gids (Webwijzer voor gemeenten) nr. 2, februari Van Lokaal jeugdbeleid (VNG) een mededeling betreffende het jeugdbeleid in het raadsprogramma Van Adviesbureau Woonwagenzaken informatiebulletin mobiel wonen en werken, jaargang 5, nr. 1, januari/februari Van Mantelzorgondersteuning Duin- en Bollenstreek een uitnodiging voor een presentatie projectvoorstel Coördinatiepunt Informele Zorg gehouden op 27 februari Van Matt Poelmans, programmamanager, een kaart betreffende het communicatieprogramma Elektronische Overheid in aanbouw. - Van de Stuurgroep Bibliotheken en Vereniging van Openbare Bibliotheken NBLC een uitnodiging voor de Landelijke Manifesstatie Bibliotheekvernieuwing welke gehouden wordt op 29 maart 2002.

9 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Van het COC Leiden een uitnodiging voor de opening van de campagne Jongeren en homoseksualiteit op 11 april Van gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een reactie op de Schipholbesluiten Van Directie Maatschappij en Bestuur informatiebulletin maart 2002 van Bedrijvig Beleid provincie Zuid-Holland. - Van de gemeente Lisse een brief d.d betreffende presentatie rapport vraag en aanbod van cannabis. Van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een reactie op de Schipholbesluiten 2003 De fractie van De Progressieve Combinatie wijst op toenemende hinder voor Noordwijk, wanneer nog meer over zee wordt aangevlogen. Verder vraagt zij ontwikkelingen op het punt van flight land zo snel mogelijk in commissieverband aan de orde te stellen. Demissionair wethouder Tummers wijst op de voortdurend kritische houding van Noordwijk tav het in zee aanleggen van een luchthaven, al lijkt deze er voorlopig niet te komen; wanneer er desondanks ontwikkelingen zijn die het vermelden waard zijn, dan zal dit niet worden nagelaten. De Voorzitter kan zich in aanvulling daarop niet voorstellen dat GS erin zullen slagen aanvliegroutes naar zee te verleggen. De fractie van De Progressieve Combinatie wijst ondanks de hoop die wellicht de continuing descent approach biedt, op de gevolgen voor Noordwijk wanneer de Kaagbaan intensiever gebruikt gaat worden. Demissionair wethouder Tummers wijst op de tegenover GS aangegeven discrepantie tussen het aanvliegen volgens het boekje en het aanvliegen in de praktijk. De Voorzitter ziet daarin een nieuw argument de bestaande groene corridor tussen Katwijk en Noordwijk te handhaven. De mededelingen worden conform vastgesteld. 05. Intergemeentelijke samenwerking a. Actuele ontwikkelingen op het gebied van de intergemeentelijke samenwerking

10 238 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd b. Lijst van ingekomen stukken m.b.t. intergemeentelijke samenwerking 1. Van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek het volgende ontvangen: - uitnodiging voor een vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d ADVIES: Voor kennisgeving aannemen. 2. Van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek een brief d.d inzake de gemeenschappelijke regeling SDB ADVIES: Voor kennisgeving aannemen. Hierover wordt niets opgemerkt. 06. Hamerstukken a. Arbozorgsysteem (voorstelnr. 38) Bijgaande stukken: - geen Ter inzage gelegde stukken: - ontwerp arbozorgsysteem op basis van de norm OHSAS nota arbozorgsysteem De algemene commissie, gehouden op 18 maart 2002, kan zich met het voorstel tot invoering en implementeren van het arbozorgsysteem op basis van de norm OHSAS tbv de gehele gemeentelijke organisatie verenigen. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 maart 2002, nr. 38; besluit: akkoord te gaan met de invoering en implementatie van het arbozorgsysteem op basis van de norm OHSAS tbv de gehele gemeentelijke organisatie. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel beslist. b. Formatie afdeling Automatisering (voorstelnr. 39) Bijgaande stukken: - geen

11 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Ter inzage gelegde stukken: - Dossier inzake raadsbesluit van 26 september 2000 Bij besluit van 20 juni 2000 heeft het college de formatie voor de afdeling Automatisering vastgesteld op 6 fte. Op dat moment gaven dekkingsoverwegingen in het kader van de begroting 2001 het college aanleiding om het uitbreiden van de formatie van de afdeling Automatisering te faseren. Derhalve werd destijds door het college besloten om voor 2001 de formatie vast te stelen op 5 fte en met ingang van 2002 op 6 fte. In het besluitvormingstraject naar de raad werd een voorstel met deze strekking voor advies voorgelegd aan de commissies POG en ABA. De commissie POG besloot op 5 juli 2000 zich te voegen naar het besluit van de commissie ABA. Op 11 juli 2000 en vervolgens op 12 september 2000 is bedoeld voorstel besproken in de commissie ABA. Die commissie kon zich op hoofdlijnen met het voorstel verenigen, met dien verstande dat zij adviseerde het besluit inzake de uitbreiding met ingang van 2002 aan te houden tot nader beraad op een later tijdstip. Deze nuancering op het voorstel kwam voort uit de wens om de geconstateerde behoefte aan uitbreiding per realisatiedatum nog eens te relateren aan de dan ontstane situatie. Voorts bleek er behoefte aan een nadere onderbouwing van het opgevoerde aantal uren systeembeheer, waarbij nadrukkelijk gevraagd werd om de vergelijking met Katwijk aan te gaan. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen in haar voorstel aan de raad, waarna de raad op 26 september 2000 instemde met het voorstel. Inmiddels is het jaar 2002 aangebroken. Terugblikkend op het jaar 2001 constateren wij dat de noodzaak tot uitbreiding van de afdeling Automatisering zich onveranderd voordoet c.q. in het afgelopen jaar allengs manifester is geworden. Vooruitblikkend op 2002 en verder, constateren wij dat uitbreiding voorwaardelijk is voor het handhaven van de dienstverlening en het verder ontwikkelen van de bedrijfsvoering van de afdeling. Ter toelichting schetsen wij nog eens kort de ontwikkelingen sinds 1999 ter onderbouwing van ons standpunt: - in 1999 werd in het kader van de millenniumoperatie de omslag naar Windows ter hand genomen met een vastgestelde formatie van 3 fte (1 afdelingshoofd + 2 beheerders). Destijds werd nadrukkelijk gesignaleerd dat de omslag naar Windows structureel gevolgen zou hebben voor de formatieve inzet op systeembeheer vanwege de intensievere aandacht die nodig zou zijn voor een op Windows gebaseerde infrastructuur. In beginsel werden de consequenties dienaangaande door de raad aanvaard. Vooruitlopend op een definitief formatieplaatje voor de afdeling Automatisering stemde de raad in met een

12 240 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd tijdelijke uitbreiding van de formatie van de afdeling middels een gedetacheerd medewerker van Syntegra; - in het kader van Noordwijk werden in het eerste kwartaal van 2000 de afdelingsplannen voor 2001 en 2002 doorgerekend. Als uitkomst daarvan bleek in een genormaliseerde situatie een structurele formatie van 6,99 fte benodigd. Voorts werd geconstateerd dat voor 2001 een tijdelijke formatiebehoefte van 1,5 tot 2 fte benodigd zou zijn om op orde te komen. Deze bevindingen zijn destijds getoetst door Deloitte & Touche Bakkenist aan beschikbare kengetallen uit de VNG-trendrapportage en aan CBS-gegevens. (Kengetallen geven een betrouwbaar gemiddelde bij een groot aantal gemeenten van min of meer gelijke omvang weer in tegenstelling tot een vergelijking met één of twee referentiegemeenten.) Hun conclusie luidde: De berekende formatie is alleszins reëel voor de gemeente Noordwijk. De kengetallen die wij hebben gehanteerd komen zelfs iets hoger uit,. Gelet op het overwegend beheersmatige karakter van de afdeling werd middels concessies te doen aan de richtlijn (70 % regulier, 20 % beleid/projecten, 10 % incidenteel voor bestuurs- en managementopdrachten) voorgesteld om de structurele formatie van de afdeling Automatisering vast te stellen op 6 fte. Voor het inlopen van de achterstanden zou een plan van aanpak / voorstel worden ontwikkeld zodra de afdeling op sterkte (6 fte) zou zijn; - op basis van het raadsbesluit van 26 september 2000 zijn per 1 juni respectievelijk 1 juli 2001 een tweetal vacatures ingevuld. Gelijktijdig werd per 1 juni 2001 de tijdelijke uitbreiding middels een gedetacheerd medewerker van Syntegra beëindigd. Effectief heeft de afdeling Automatisering dus met 4 fte inhoud gegeven aan haar taakstelling voor de eerste helft van 2001 en met 5 fte aan haar taakstelling voor de tweede helft van Gelet op deze feitelijke bezetting is reeds begin 2001 na overleg met het sectorhoofd- een substantieel deel van de voornemens uit het afdelingsplan 2001 (gebaseerd op 6 fte + tijdelijke aanvulling) geparkeerd. De taakstelling die daar na overbleef is in de loop van 2001 steeds verder onder druk komen te staan vanwege de activiteiten in het kader van de invoering van de Euro en het vervroegd ter hand nemen van groot onderhoud aan de fysieke infrastructuur. Daarmee zijn de achterstanden in 2001 verder toegenomen. Tegelijkertijd is de vrij inzetbare formatie voor regulier werk afgenomen, aangezien de norm van 10 % incidenteel voor bestuurs- en managementopdrachten als verplicht te reserveren norm is gesteld; - het is voorzienbaar dat bij ongewijzigd beleid de afdeling Automatisering in 2002 in ernstige moeilijkheden geraakt. Achterstanden en geparkeerde activiteiten kunnen niet ongestraft worden uitgesteld en/of afgesteld. De activiteiten die reeds op gang zijn gebracht kunnen niet tot een goed einde worden gebracht als daar onvoldoende aandacht naar uit kan gaan. Van het afdelingsplan 2002 zal ook dit jaar een substantieel deel geparkeerd (moeten) worden. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat ook in 2002 de vrij inzetbare formatie verder zal afnemen als gevolg van kwalitatieve ontwikkeling van de bedrijfsvoering in zijn algemeenheid (management, waarnemerschap en duo-schap krijgen een normatief karakter).

13 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Zoals gevraagd in de commissie ABA hebben wij de vergelijking gezocht met de gemeente Katwijk. Hoewel wij menen dat de nodige terughoudendheid betracht moet worden ten aanzien van dit soort geïsoleerde vergelijkingsgegevens het zegt namelijk niets over het ambitieniveau van de gemeente, de organisatie van de ITfunctie, de hoeveelheid uitbesteed werk en/of de integrale (inclusief verborgen) kosten voor IT, etc.)- kunnen wij u melden dat Katwijk beschikt over 1 netwerkspecialist voor projecten, 2 netwerkbeheerders, 2 systeembeheerders, 1 seniorbeleidsmedewerker, 1 webcoördinator en 1 coördinator I&A anex afdelingshoofd. Een totaal van 8 fte dus en een lopende aanvraag voor 2 helpdeskmedewerkers. Beperken wij ons tot Noordwijk. De afdeling Automatisering geeft thans met 3 fte inhoud aan de werkzaamheden van het cluster exploitatie, beheer en onderhoud, in welk cluster systeem-/netwerkbeheer en gebruikersondersteuning (servicedesk) zijn ondergebracht. Voor een goed begrip zij hier toch op hoofdlijnen aangeduid wat de werkzaamheden van het cluster omvatten. Qua hoofdactiviteiten gaat het om: - in gebruik nemen - in stand houden - beheren - monitoren - aanpassen - uitbreiden - wijzigingen doorvoeren - onderhouden - herstellen - registreren - ondersteunen van Voor dit geheel van activiteiten geldt telkenmale een andere scope: - opslag en verwerking - netwerk - toepassingen - gegevens - organisatie en regelgeving - processen - producten - overige aspecten Binnen elke scope gelden overeenkomstige dan wel specifieke aandachtsgebieden: - platformen - servers - configuraties - netwerkcomponenten - bekabeling - beveiliging - back-up - dokumentatie/logboek - bestandsbeheer - gegevensbeheer - toegankelijkheid - beschikbaarheid - capaciteit - gebruik - kwaliteit - servicedesk - procedures en regelgeving - processen - handboeken - middelen - kennis - overige Met 3 platformen, 10 servers, >200 werkplekken/gebruikers, >70 printers,

14 242 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd >100 toepassingen verdeeld over 2 hoofdlocaties en 2 locaties op afstand en een (reguliere) bedrijfstijd van 8.00 tot uur is er dus veel te doen. Om dit werk te stroomlijnen is met ingang van 2001 een professionaliseringstraject ingezet, waarbinnen in eerste instantie aandacht geschonken wordt aan het minimaliseren van incidenten en het optimaliseren van de gebruikersondersteuning (servicedesk) door middel van een meer methodische benadering (ITIL) van het incidentenbeheer. Dat slaagt alleen als er substantieel capaciteit wordt vrij gemaakt voor de intake en registratie van vragen en meldingen van systemen, toepassingen, gebruikers en leveranciers. In het afgelopen jaar is binnen de aanwezige formatie tijd vrij gemaakt voor de opzet van de methodiek/het instrumentarium, waarna met ingang van 1 januari 2002 de werkzaamheden daarop zijn aangepast. De afdeling constateert thans dat er een onmiskenbaar rendement is (te verwachten) van deze methodische benadering (die verder strekt dan het onmiddellijke incidentenbeheer), maar niet in staat is om deze werkwijze te handhaven onder de huidige condities. Bij gelijkblijvende condities zal de afdeling het ingezette traject dan ook beëindigen. Resumerend brengen wij onder uw aandacht dat informatisering en automatisering onmisbaar zijn voor bedrijfsvoering en dienstverlening. Dat de gemeente de afgelopen jaren fors geïnvesteerd heeft in hardware, software en dienstverlening en dat de instandhouding en verdergaande ontwikkelingen op dit gebied nog forse investeringen zullen vergen. Dat al die investeringen plaatsvinden om te beschikken over een IT-infrastructuur die verregaande functionaliteit bezit om bedrijfsvoering en dienstverlening te faciliteren en continueren. Dat de belangen die daarmee gemoeid zijn rechtvaardigen dat daar doelmatig en doeltreffend beheer op wordt gepleegd. Wij stellen u voor om thans de formatie voor de afdeling Automatisering vast te stellen op de eerder bepleite 6 fte. Daarmee kan op korte termijn voorzien worden in een formatieplaats voor ondersteuning van de servicedesk (call-dispatch, registratief en secretarieel werk). De beheerssectie kan dan ontlast worden van oneigenlijk werk waardoor effectievere inzet op het functieniveau mogelijk is. In combinatie met de intern gevonden ruimte die voorziet in 8 uur secretariële ondersteuning op het gebied van afdelingsmanagement ontstaat daarmee een basis voor een prioriteitenstelling in het jaarplan 2002 en een planmatige benadering -middels het afdelingsplan- van Op grond van de bevindingen alsdan zullen wij bezien of een nadere gedachtewisseling over formatieve capaciteit in relatie tot aanvaard c.q. voorgenomen beleid dient plaats te vinden. In de begroting 2002 is reeds gerekend met een medewerker op het niveau van schaal 8 ( ,00). De algemene commissie, gehouden op 18 maart 2002, kan zich met het voorstel verenigen. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 maart 2002, nr. 39;

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord;

Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord; De bestuurscommissie GGD van de Veiligheidsregio Limburg-Noord; Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord; BESLUIT: Vast stellen het volgende:

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

1 Voorzitter en dagelijks bestuur

1 Voorzitter en dagelijks bestuur Verordening Reglement van orde van de Sociaal-Economische Raad (Tekst bijgewerkt tot en met de eerste wijziging bij verordening van 20 februari 2015) Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 25

Nadere informatie

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Korendijk. Nr. 20666 23 februari 2016 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Raadsbesluit llllllllllllll

Raadsbesluit llllllllllllll e Gemeenteraad Echt-Susteren Raadsbesluit llllllllllllll 5 1 0 8 2 2 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van de griffier van Echt-Susteren d.d. 11 oktober 2016 met BBV nummer510818;

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) Verordening behandeling bezwaarschriften ISD Bollenstreek Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) De raad der gemeente Noordwijk; gelezen het

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: - commissiegriffier: griffier van de raadscommissie

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013

Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013 Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. 1. In dit

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- R

Voorstel Gemeenteraad VII- R Voorstel Gemeenteraad VII- R Onderwerp Portefeuillehouder Raadsadviescommissie Ondergrond van de Toekomst Presidium Programma Raadsgriffie Aangeboden aan Raad Stuknummer (invulling door Griffie) Corsanummer

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen.

spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen. Vergadering Gemeenteraad 15-04-2010 Plaats: Raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: W.C. Doorn - van der Houwen De raadsvergadering is openbaar inzage stukken

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van 16 september 2008; gelezen het advies van de algemene raadscommissie van ; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 84 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013

Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013 Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013 Dit is het huishoudelijk reglement van de MR van Interconfessionele Basisschool WormerWieken te Wormer. Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 208 24 april 2014 Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 Gelet op Artikel 52, eerste lid aanhef

Nadere informatie

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAADSCOMMISSIES TER VOORBEREIDING VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE KERKRADE. (laatst gewijzigd bij

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Gelet op artikel 15 vierde

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard RAADSBESLUIT Besluit nr.: 131248 Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard; Overwegende dat het gewenst is de verlening, de voorschotverlening

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging);

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging); ^ _ DLP'lR Het algemeen bestuur van de Milieudienst ; gelezen het advies van het dagelijks bestuur van 26 mei 2011; gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement dient ter uitwerking van relevante artikelen van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1905 14 april 2015 Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Leiden t.a.v. C. ir. Vonk Maresingel HA Leiden. Geachte heer Vonk,

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Leiden t.a.v. C. ir. Vonk Maresingel HA Leiden. Geachte heer Vonk, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Leiden t.a.v. C. ir. Vonk Maresingel 3 2316 HA Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouw huis Langegracht 72 Postbus 9100 2300

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016

Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016 Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Lansingerland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012 REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement

Nadere informatie

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND Raadsbesluitno. 2010/043/2 VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND DE RAAD DER GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van de griffier en de voorzitter van 13 april 2010, raadsvoorstel no. 2010/043/1; gelet

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Wonen & Werken van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008 Geachte commissieleden, Namens de plv.

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT KLACHTENREGELING PRIMAIR ONDERWIJS Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 16 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen het volgende reglement van

Nadere informatie

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen.

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen. ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 18 juni 2009 1 OPSTELLER VOORSTEL: Griffier AFDELING: Griffie PORTEFEUILLEHOUDER: N.v.t. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 19 mei 2009. Onderwerp: Spoeddebat.

Nadere informatie

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de Verordening Ombudsman en Kinderombudsman Rotterdam 2015 vast te stellen.

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de Verordening Ombudsman en Kinderombudsman Rotterdam 2015 vast te stellen. Rotterdam. 14 oktober 2014. Aan: de gemeenteraad Onderwerp: Wijziging Verordening Ombudsman en Kinderombudsman Rotterdam. Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de Verordening Ombudsman en

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB)

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen

Nadere informatie

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalburg. Nr. 13475 13 maart 2014 Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Lid:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT Versie: definitief 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9506 Reglement Geschillencommissie Studentenstatuut ((vastgesteld College van

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Raad Onderwerp: V200900446 aanvraag van verklaring van geen bezwaar voor het verlenen van een vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO voor een gasopslag annex bedrijfsverzamelcomplex aan de Bosscheweg 67

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: 09 025 Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014

EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014 EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016;

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016; Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming

Nadere informatie

VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4

VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4 VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4 VOORSTEL 1. tot vaststelling van de verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Gennep en intrekking van het raadsbesluit

Nadere informatie

Verordening op de vertrouwenscommissie

Verordening op de vertrouwenscommissie regeling nummer 1.1.9 Verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld bekendgemaakt inwerkingtreding laatste wijziging - pagina 2 nr. De raad van de gemeente Gouda gelezen het voorstel van het presidium

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Klachtenregeling Virenze

Klachtenregeling Virenze Status Definitief Pagina 1 van 5 Klachtenregeling Virenze Artikel 1: begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De instelling: alle onder Virenze ressorterende bedrijfsonderdelen en

Nadere informatie

VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010

VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010 VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie De Onafhankelijke adviescommissie praktijktoepassing ; Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2009 Nr. 45

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2009 Nr. 45 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2009 Nr. 45 Verordening op de ambtelijke bijstand 2009 (raadsbesluit van 17 september 2009) De raad van de gemeente Utrecht, gelet op het voorstel van b. en w. Besluit vast te

Nadere informatie

5 Hoofdstuk 4: Onderwerpselectie en onderzoeken 5 Artikel 14: Werkwijze bij onderwerpselectie en onderzoeken

5 Hoofdstuk 4: Onderwerpselectie en onderzoeken 5 Artikel 14: Werkwijze bij onderwerpselectie en onderzoeken Reglement van Orde (RvO) van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond (RKC). Inhoudsopgave Blz. Omschrijving 2 Hoofdstuk 1: Inleiding 2 Missie en doelen 2 Ambitieniveau 2 Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt.

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt. Raadsvoorstel Inleiding:Ons college heeft op 15 december 2006 op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE REGIO TWENTE-NETWERKSTAD. Vastgesteld door de regioraad op 21 maart 2007

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE REGIO TWENTE-NETWERKSTAD. Vastgesteld door de regioraad op 21 maart 2007 VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE REGIO TWENTE-NETWERKSTAD Vastgesteld door de regioraad op 21 maart 2007 Artikel 1 Definities In deze verordening wordt verstaan onder: a. regioraad: het algemeen bestuur van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie