Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h"

Transcriptie

1 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: de heer J.W. van der Sluijs Griffier: de heer T.M. van Gorsel (interim-) De leden: mevrouw G.E. Admiraal (NT) de heer L. van Ast (NT) de heer P.L. Barnhoorn (CDA) de heer P. van Bockhove (NT) de heer G. van Duin (NT) de heer G.C. Duijndam (NT) de heer A.W.M. Eijs (De Progressieve Combinatie) de heer J.A. Elvader (NT) de heer A. Houwaart (ChristenUnie) de heer P.J.H. Koster (De Progressieve Combinatie) de heer H. van Nes (NT) de heer D. van Rooijen (CDA) de heer A.Th. van Rijnberk (De Progressieve Combinatie) de heer Th.B. Sweers (VVD) de heer G.A.R. Tummers (CDA) mevrouw C.M. Versteege-Wowijs (NT) mevrouw C. Vliet Vlieland-de Wit (CDA) mevrouw M.A. van der Vlugt (VVD) de heer M. Wiersema (De Progressieve Combinatie) Verslag: MSL-NOTULISTEN, Leiden Agenda: 01. Vragenuurtje 02. Besluitenlijsten van de vergaderingen van 26 februari 2002 en 13 en 14 maart Ingekomen stukken 04. Mededelingen 05. Intergemeentelijke samenwerking a. Actuele ontwikkelingen op het gebied van de intergemeentelijke samenwerking b. Lijst van ingekomen stukken m.b.t. intergemeentelijke samenwerking 06. Hamerstukken a. Arbozorgsysteem (voorstelnr. 38) b. Formatie afdeling Automatisering (voorstelnr. 39) c. Toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang (voorstelnr. 40) d. Internationale dag tegen racisme en discriminatie (voorstelnr. 41) e. Bezwaarschrift van de heer C. van der Gugten tegen een grens-

2 230 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd correctie (voorstelnr. 42) f. Reglement van Orde voor de vergadering van de raad en de raadscommissies (voorstelnr. 43) 07. Nieuwbouw Cultureel centrum c.a. (voorstelnr. 44) 08. Subsidieverlening aan de stichting Kunstklank tbv het project Stilstaan Herdenken Beleven (voorstelnr. 45) 09. Comptabiliteitsbesluiten (voorstelnr. 46) 10. Rondvraag De Voorzitter opent de vergadering. Vervolgens laat de heer Van Nes weten dat de heer Smeets (directeur van de VVV) die had willen inspreken, zich heeft afgemeld. 01. Vragenuurtje De fractie van Noordwijk Totaal stelt de volgende vragen: - er moet een creatieve oplossing worden gezocht voor het onlangs dichtgetimmerde restaurant De Vuurtoren; (demissionair wethouder Van Nes zegt toe intern te willen aftasten of het pand tijdelijk kan worden omheind); - de paaltjes die moeten voorkomen dat de Hoofdstraat wordt ingereden, lijken iets te ver van elkaar te zijn geplaatst; in elk geval zijn de betonranden van aanliggende bakken inmiddels beschadigd; (de Voorzitter zegt op dit punt een creatieve oplossing toe, in overleg met demissionair wethouder Sweers); - voert Noordwijk, om imagoschade tegen te gaan, een beleid op het punt van de informatiebeveiliging? De Voorzitter zegt toe te zullen nagaan of technische maatregelen zijn getroffen om ongewenst gebruik tegen te gaan; vervolgens ontvangt de raad daarop onder couvert een antwoord. De fractie van de VVD wijst op het ontbreken op de Noordwijkse website van informatie betreffende het Noordwijkse bedrijfsleven en betreffende bedrijventerreinen; de Voorzitter zegt toe daar met de betreffende beleidsafdeling naar te zullen kijken. 02. Besluitenlijsten van de vergaderingen van 26 februari 2002 en 13 en 14 maart 2002 Met inachtneming van de volgende opmerkingen wordt de Besluitenlijst van 26 februari 2002 vastgesteld: - in de inbreng van de fractie van NB onder agendapunt 07 moet sprake zijn van eenrichtingsverkeer naar Noordwijk; - in de inbreng van de fractie van de ChristenUnie onder agendapunt 10 moet sprake zijn van een subsidie van Monumentenzorg en moet ipv de kerkelijke gemeente gesproken worden van de burgerlijke gemeente; verder moet hieraan worden toegevoegd dat het hier ging om een fout van het Kadaster.

3 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd De Besluitenlijsten van 13 en 14 maart 2002 worden conform vastgesteld. Nav de Besluitenlijst wordt niets opgemerkt. 03. Ingekomen stukken 1. Van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief d.d waarin een aantal maatregelen genoemd wordt die bijdragen aan het terugdringen van het grote aantal dode hoek ongevallen. ADVIES: Gelijk het verzoek van de fietstersbond, ingekomen brief nr. 4 in de raadsvergadering van 29 januari jl., zal het college onderzoeken of de gevraagde maatregelen kunnen worden gerealiseerd. 2. Van de heer J. Korbee een brief d.d. 26 februari 2002 waarin gemeld wordt dat hij nog steeds geen uitslag heeft ontvangen inzake de hoorzitting van de cie BB d.d en de tegenpartij daarentegen reeds op de hoogte is gesteld van de uitslag. Tevens verzoekt dhr. J. Korbee maatregelen te treffen tegen de activiteiten die uitgevoerd worden in de loods aan de Nieuwe Zeeweg 66. Ook wijst hij erop dat voor zowel het uitoefenen van de activiteiten als voor de verbouwing geen vergunningen zijn verleend. Dhr. J. Korbee verzoekt om een reactie op de brief. ADVIES: Het advies van de bezwarencommissie is op 7 maart ontvangen en zal ter besluitvorming worden voorgelegd. De brief ter afdoening in handen stellen van burgemeester en wethouders. De aanvrager, L. Korbee, is op diens verzoek mondeling geïnformeerd over het door de commissie uit te brengen advies. Dit is niet de gebruikelijke gang van zaken. Het is immers een advies, het college kan het advies passeren. De secretarissen van de commissie Bezwaar- en Beroepschriften zijn hierover geïnstrueerd 3. Van de Raad van State een brief d.d waarin medegedeeld wordt dat het beroep met betrekking tot bestemmingsplan Boechorst is ingesteld. Tevens het verzoek de op deze zaak betrekking hebbende stukken per omgaande aan de ondergetekende te zenden. ADVIES: Stukken zijn inmiddels verstuurd.

4 232 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Van de Raad van State een brief d.d waarin medegedeeld wordt dat het beroep met betrekking tot bestemmingsplan Offem-Zuid is ingesteld. Tevens het verzoek de op deze zaak betrekking hebbende stukken per omgaande aan de ondergetekende te zenden. ADVIES: Stukken zijn inmiddels verstuurd. 5. Van de Watersportvereniging Noordwijk een brief d.d waarin een reactie op de brief d.d Hierin de mededeling dat de genoemde instanties op voorhand geen bezwaar hebben tegen het aanbrengen en tijdelijk houden van de bedoelde aanlegsteiger. Tevens is een kopie van de ontheffing bijgevoegd. ADVIES: Brief ter afdoening in handen van college stellen. Een principeverzoek om medewerking is vorig jaar afgewezen vanwege verkeerstechnische en landschappelijke aspecten. 6. Van de heer D. Th. Buijs een brief d.d waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de achtvoudige verhoging van de leges. Tevens het verzoek om tot een oplossing te komen in deze kwestie. ADVIES: Er is conform de door de raad vastgestelde legesverordening gehandeld. Ter verdere afhandeling in handen stellen van B en W. Er zal een gesprek plaatsvinden met de burgemeester. 7. Van de Stichting Nationaal Geschenk Argentinië een brief d.d waarin het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan het fonds Stichting Nationaal geschenk Mensenrechten Argentinië. ADVIES: Dit zal aan de raad worden voorgelegd in de aprilvergadering. 8. Van G.W. Houwaart namens G.-Tax een brief d.d waarin het verzoek tot een oplossing te komen voor het overlastprobleem inzake de aan- en afvoer van bezoekers van de uitgaansgelegenheden aan De Grent. Voorgesteld wordt laad- en loshavens aan te wijzen. ADVIES: Tot op heden is het beleid dat taxi s hun passagiers oppakken op het Picképlein of het Palaceplein. De politie raadt het gebruik van de laad- en loszone ten stelligste af. Brief in deze zin beantwoorden.

5 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Van het projectbureau Autovrije Dag een brief d.d waarin het verzoek mee te doen aan de autovrije dag d.d. 22 september ADVIES: In de commissie IVV is vorig jaar afgesproken dat wij niet actief meedoen, maar wel meewerken aan initiatieven van burgers. Hoofdwegen zullen echter nooit afgesloten worden voor zo n initiatief, omdat winkelcentra en de toeristische gebieden altijd goed bereikbaar moeten zijn. 10. Van C.H. van Rijn RA namens de Vereniging van eigenaars De Heemborgh een brief d.d waarin het verzoek op korte termijn een reactie te ontvangen op de brief d.d over de herinrichting van de Koningin Wilhelmina Boulevard. Tevens wordt gemeld dat de vereniging reeds meerdere malen gevraagd heeft om een reactie op bovenstaande brief. ADVIES: De (zeer late) reactie op de brief is op 7 maart jl. verstuurd. In het antwoord wordt ingegaan op de vragen die de Heemborgh Vereniging heeft gesteld. Verwezen wordt naar de ter inzage gelegde brief. 11. Van M. Baalbergen een brief d.d. februari 2002 waarin het verzoek om de kosten voor het vernieuwen van de Hoofdstraat mede door de Hoofdstraatondernemers te laten betalen. ADVIES: Voor het vinden van alternatieve dekkingsmiddelen vanwege het niet doorgaan van de baatbelasting zal een nader advies opgesteld worden. Het stuk om advies in handen stellen van B en W. 12. Van de gemeente Montfoort een brief d.d waarin wordt gevraagd adhesie te betuigen aan de aangenomen motie om aan het rijk een substantiële bijdrage in kosten voor de brandweer de komende jaren te vragen. ADVIES: De raad wordt voorgesteld de motie te onderschrijven. 13. Van de coördinator Jeugd en Jongerenwerk Noordwijk een brief d.d met betrekking tot jeugd- en jongerenbeleid. ADVIES: Verwezen wordt naar de ter inzage gelegde open brief. 14. Van Gedeputeerde Staten een brief d.d betreffende het opheffen regelingen het Spektrum en t Heem en treffen regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek. ADVIES: Kennis nemen van het feit dat het besluit goedgekeurd is.

6 234 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Van de heer E.F. Verburg een brief d.d waarin het verzoek om een urgentieverklaring mbt woonruimte. ADVIES: Dit zal door het college conform daarvoor geldende procedures worden afgehandeld. 2. Van de heer J. Korbee een brief dd. 26 februari 2002 waarin hij mededeelt nog steeds geen uitslag te hebben ontvangen van de hoorzitting van de commissie Beroep en Bezwaar op 27 november 2001, terwijl de tegenpartij wel reeds over de uitslag beschikt. Verder vraagt hij maatregelen te treffen tegen activiteiten die worden verricht in een loods op Nieuwe Zeeweg 66, waarbij hij erop wijst dat zowel voor die activiteiten als voor een verbouwing geen vergunning is verleend, en vraagt hij om een reactie op zijn brief. De fractie van De Progressieve Combinatie informeert hoe met het verrichten van activiteiten zonder vergunning wordt omgegaan. De fractie van de ChristenUnie informeert wanneer het college beslist op adviezen inzake bezwaarschriften. De Voorzitter zet uiteen dat voortaan de voorzitter van de betreffende commissie na afloop van elke zitting de betrokken partijen informeert over het uit te brengen advies en dat in deze zaak het college heeft gevraagd om een zo snel mogelijk advies; hopelijk kan het college deze zaak volgende week afhandelen waarna de partijen daar bericht van ontvangen. Verder deelt hij mede dat een bouwvergunning is afgegeven; betrokkene heeft echter naderhand een wijzigingsaanvraag ingediend die nog niet is afgehandeld. Pas daarna komt op dit punt de commissie Beroep en Bezwaar in beeld. 5. Van de watersportvereniging Noordwijk een brief dd waarin wordt gereageerd op een brief van ; mbv een bijgevoegde kopie van een ontheffing wordt medegedeeld dat met name genoemde instanties op voorhand geen bezwaar hebben tegen het aanbrengen en tijdelijk houden van de bedoelde aanlegsteiger De fractie van de VVD wijst erop dat de berm en de weg ter plaatse Leids bezit zijn; zij betwijfelt daarom of iedereen wel akkoord is gegaan. De fractie van de ChristenUnie die dezelfde vraag had willen stellen, betwijfelt in aanvulling daarop of de vijf extra auto's waarover wordt gesproken, een extra complicatie vormen. Demissionair wethouder Sweers bevestigt dat de grond eigendom van Leiden is. Vervolgens geeft hij aan dat de kwestie opnieuw moet worden bekeken, ook op zijn verkeerstechnische aspecten; inmiddels is namelijk duidelijk geworden dat slechts een paar boten de jachthaven dienen te verlaten.

7 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Demissionair wethouder Tummers vult hierop aan dat, nog afgezien van eventuele verkeersoverlast en afvalproblemen, vanwege de vrij omvangrijke steiger de commissie ROVMG de geschetste ontwikkeling vooral uit landschappelijk oogpunt onwenselijk vindt. De Voorzitter stelt desondanks voor de laatstingekomen brief op zijn merites te zullen laten beoordelen en in commissieverband af te doen. 6. Van de heer D.Th. Buijs een brief dd waarin bezwaar wordt gemaakt tegen een achtvoudige legesverhoging De fractie van de ChristenUnie vraagt om de Delftse oplossing. De Voorzitter heeft daar moeite mee; niet alleen raakt op zo'n manier het eind zoek, maar ook wil de wetgeving dat iedereen gelijkelijk wordt behandeld; overigens valt in de praktijk de legesverhoging enorm mee. De kwestie moet daarom in zijn juiste perspectief worden geplaatst. 8. Van G.W. Houwaart namens G-Tax een brief dd waarin gevraagd wordt om een oplossing voor overlastproblemen bij de aan- en afvoer van bezoekers aan uitgaansgelegenheden aan De Grent; voorgesteld wordt de laad- en loshavens aan te wijzen De fractie van de ChristenUnie vraagt waarom de voorgestelde oplossing is afgewezen. De Voorzitter wijst op de afwijzende reactie van de coördinator Veilig stappen; deze voorziet dat straks de taxi's worden besprongen, wat tot onbeheersbare ordeproblemen kan leiden; het gescheiden houden zoals nu gebeurt, is in de praktijk een veel beheersbaarder oplossing. Verder laat hij weten dat morgen wordt bekeken welke definitieve oplossing er voor de laad- en loshavens moet komen; de huidige situatie is weinig bevredigend. 9. Van het projectbureau Autovrije Dag een brief dd waarin gevraagd wordt mee te doen aan de Autovrije dag op 22 september as. De fractie van De Progressieve Combinatie vraagt, daarin gesteund door de fractie van de ChristenUnie, omdat de Autovrije dag dit jaar op een zondag valt, de brief in commissieverband aan de orde te stellen 10. Van C.H. van Rijn RA namens de VVE De Heemborgh een brief dd waarin wordt gevraagd op korte termijn te reageren op de brief dd inzake de herinrichting van de KW Boulevard; tevens wordt medegedeeld dat de Vereniging reeds meermalen om een reactie heeft gevraagd De fractie van Noordwijk Totaal betreurt ten zeerste dat de eerste brief nog steeds niet is beantwoord; de nieuwe raad moet op dit punt een nieuwe start maken.

8 236 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Demissionair wethouder Van Nes erkent dat de beantwoording te lang heeft geduurd; wel is de VVE op 15 november jl. telefonisch geïnformeerd. 12. Van de gemeente Montfoort een brief dd waarin wordt gevraagd adhesie te betuigen aan een aangenomen motie het rijk te vragen om een substantiële bijdrage in de brandweerkosten gedurende de komende jaren. De fractie van De Progressieve Combinatie die niet onsympathiek tegenover de motie staat, vraagt hoe in algemene zin met dergelijke brieven wordt omgegaan. De Voorzitter stelt voor daar in commissieverband eens nader over van gedachten te wisselen; beleidslijn tot dusverre is dat afhankelijk van het onderwerp de raad wordt gevraagd of adhesie moet worden betuigd. De Tweede Kamer reageert echter in toenemende mate geïrriteerd op dergelijke brieven. 04. Mededelingen - Van Procesbureau Bibliotheekvernieuwing een uitnodiging voor de Landelijke manifestatie Bibliotheekvernieuwing d.d. 10 april Van de Raad van State een brief d.d. 25 februari 2002 waarin wordt medegedeeld dat er een verzoek tot voorlopige voorziening is ingekomen van de Vereniging de Oude Dorpskern, tegen het besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van , DRGG/ARBO/ 01/4734A. - Van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de SZW-Gids (Webwijzer voor gemeenten) nr. 2, februari Van Lokaal jeugdbeleid (VNG) een mededeling betreffende het jeugdbeleid in het raadsprogramma Van Adviesbureau Woonwagenzaken informatiebulletin mobiel wonen en werken, jaargang 5, nr. 1, januari/februari Van Mantelzorgondersteuning Duin- en Bollenstreek een uitnodiging voor een presentatie projectvoorstel Coördinatiepunt Informele Zorg gehouden op 27 februari Van Matt Poelmans, programmamanager, een kaart betreffende het communicatieprogramma Elektronische Overheid in aanbouw. - Van de Stuurgroep Bibliotheken en Vereniging van Openbare Bibliotheken NBLC een uitnodiging voor de Landelijke Manifesstatie Bibliotheekvernieuwing welke gehouden wordt op 29 maart 2002.

9 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Van het COC Leiden een uitnodiging voor de opening van de campagne Jongeren en homoseksualiteit op 11 april Van gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een reactie op de Schipholbesluiten Van Directie Maatschappij en Bestuur informatiebulletin maart 2002 van Bedrijvig Beleid provincie Zuid-Holland. - Van de gemeente Lisse een brief d.d betreffende presentatie rapport vraag en aanbod van cannabis. Van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een reactie op de Schipholbesluiten 2003 De fractie van De Progressieve Combinatie wijst op toenemende hinder voor Noordwijk, wanneer nog meer over zee wordt aangevlogen. Verder vraagt zij ontwikkelingen op het punt van flight land zo snel mogelijk in commissieverband aan de orde te stellen. Demissionair wethouder Tummers wijst op de voortdurend kritische houding van Noordwijk tav het in zee aanleggen van een luchthaven, al lijkt deze er voorlopig niet te komen; wanneer er desondanks ontwikkelingen zijn die het vermelden waard zijn, dan zal dit niet worden nagelaten. De Voorzitter kan zich in aanvulling daarop niet voorstellen dat GS erin zullen slagen aanvliegroutes naar zee te verleggen. De fractie van De Progressieve Combinatie wijst ondanks de hoop die wellicht de continuing descent approach biedt, op de gevolgen voor Noordwijk wanneer de Kaagbaan intensiever gebruikt gaat worden. Demissionair wethouder Tummers wijst op de tegenover GS aangegeven discrepantie tussen het aanvliegen volgens het boekje en het aanvliegen in de praktijk. De Voorzitter ziet daarin een nieuw argument de bestaande groene corridor tussen Katwijk en Noordwijk te handhaven. De mededelingen worden conform vastgesteld. 05. Intergemeentelijke samenwerking a. Actuele ontwikkelingen op het gebied van de intergemeentelijke samenwerking

10 238 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd b. Lijst van ingekomen stukken m.b.t. intergemeentelijke samenwerking 1. Van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek het volgende ontvangen: - uitnodiging voor een vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d ADVIES: Voor kennisgeving aannemen. 2. Van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek een brief d.d inzake de gemeenschappelijke regeling SDB ADVIES: Voor kennisgeving aannemen. Hierover wordt niets opgemerkt. 06. Hamerstukken a. Arbozorgsysteem (voorstelnr. 38) Bijgaande stukken: - geen Ter inzage gelegde stukken: - ontwerp arbozorgsysteem op basis van de norm OHSAS nota arbozorgsysteem De algemene commissie, gehouden op 18 maart 2002, kan zich met het voorstel tot invoering en implementeren van het arbozorgsysteem op basis van de norm OHSAS tbv de gehele gemeentelijke organisatie verenigen. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 maart 2002, nr. 38; besluit: akkoord te gaan met de invoering en implementatie van het arbozorgsysteem op basis van de norm OHSAS tbv de gehele gemeentelijke organisatie. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel beslist. b. Formatie afdeling Automatisering (voorstelnr. 39) Bijgaande stukken: - geen

11 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Ter inzage gelegde stukken: - Dossier inzake raadsbesluit van 26 september 2000 Bij besluit van 20 juni 2000 heeft het college de formatie voor de afdeling Automatisering vastgesteld op 6 fte. Op dat moment gaven dekkingsoverwegingen in het kader van de begroting 2001 het college aanleiding om het uitbreiden van de formatie van de afdeling Automatisering te faseren. Derhalve werd destijds door het college besloten om voor 2001 de formatie vast te stelen op 5 fte en met ingang van 2002 op 6 fte. In het besluitvormingstraject naar de raad werd een voorstel met deze strekking voor advies voorgelegd aan de commissies POG en ABA. De commissie POG besloot op 5 juli 2000 zich te voegen naar het besluit van de commissie ABA. Op 11 juli 2000 en vervolgens op 12 september 2000 is bedoeld voorstel besproken in de commissie ABA. Die commissie kon zich op hoofdlijnen met het voorstel verenigen, met dien verstande dat zij adviseerde het besluit inzake de uitbreiding met ingang van 2002 aan te houden tot nader beraad op een later tijdstip. Deze nuancering op het voorstel kwam voort uit de wens om de geconstateerde behoefte aan uitbreiding per realisatiedatum nog eens te relateren aan de dan ontstane situatie. Voorts bleek er behoefte aan een nadere onderbouwing van het opgevoerde aantal uren systeembeheer, waarbij nadrukkelijk gevraagd werd om de vergelijking met Katwijk aan te gaan. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen in haar voorstel aan de raad, waarna de raad op 26 september 2000 instemde met het voorstel. Inmiddels is het jaar 2002 aangebroken. Terugblikkend op het jaar 2001 constateren wij dat de noodzaak tot uitbreiding van de afdeling Automatisering zich onveranderd voordoet c.q. in het afgelopen jaar allengs manifester is geworden. Vooruitblikkend op 2002 en verder, constateren wij dat uitbreiding voorwaardelijk is voor het handhaven van de dienstverlening en het verder ontwikkelen van de bedrijfsvoering van de afdeling. Ter toelichting schetsen wij nog eens kort de ontwikkelingen sinds 1999 ter onderbouwing van ons standpunt: - in 1999 werd in het kader van de millenniumoperatie de omslag naar Windows ter hand genomen met een vastgestelde formatie van 3 fte (1 afdelingshoofd + 2 beheerders). Destijds werd nadrukkelijk gesignaleerd dat de omslag naar Windows structureel gevolgen zou hebben voor de formatieve inzet op systeembeheer vanwege de intensievere aandacht die nodig zou zijn voor een op Windows gebaseerde infrastructuur. In beginsel werden de consequenties dienaangaande door de raad aanvaard. Vooruitlopend op een definitief formatieplaatje voor de afdeling Automatisering stemde de raad in met een

12 240 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd tijdelijke uitbreiding van de formatie van de afdeling middels een gedetacheerd medewerker van Syntegra; - in het kader van Noordwijk werden in het eerste kwartaal van 2000 de afdelingsplannen voor 2001 en 2002 doorgerekend. Als uitkomst daarvan bleek in een genormaliseerde situatie een structurele formatie van 6,99 fte benodigd. Voorts werd geconstateerd dat voor 2001 een tijdelijke formatiebehoefte van 1,5 tot 2 fte benodigd zou zijn om op orde te komen. Deze bevindingen zijn destijds getoetst door Deloitte & Touche Bakkenist aan beschikbare kengetallen uit de VNG-trendrapportage en aan CBS-gegevens. (Kengetallen geven een betrouwbaar gemiddelde bij een groot aantal gemeenten van min of meer gelijke omvang weer in tegenstelling tot een vergelijking met één of twee referentiegemeenten.) Hun conclusie luidde: De berekende formatie is alleszins reëel voor de gemeente Noordwijk. De kengetallen die wij hebben gehanteerd komen zelfs iets hoger uit,. Gelet op het overwegend beheersmatige karakter van de afdeling werd middels concessies te doen aan de richtlijn (70 % regulier, 20 % beleid/projecten, 10 % incidenteel voor bestuurs- en managementopdrachten) voorgesteld om de structurele formatie van de afdeling Automatisering vast te stellen op 6 fte. Voor het inlopen van de achterstanden zou een plan van aanpak / voorstel worden ontwikkeld zodra de afdeling op sterkte (6 fte) zou zijn; - op basis van het raadsbesluit van 26 september 2000 zijn per 1 juni respectievelijk 1 juli 2001 een tweetal vacatures ingevuld. Gelijktijdig werd per 1 juni 2001 de tijdelijke uitbreiding middels een gedetacheerd medewerker van Syntegra beëindigd. Effectief heeft de afdeling Automatisering dus met 4 fte inhoud gegeven aan haar taakstelling voor de eerste helft van 2001 en met 5 fte aan haar taakstelling voor de tweede helft van Gelet op deze feitelijke bezetting is reeds begin 2001 na overleg met het sectorhoofd- een substantieel deel van de voornemens uit het afdelingsplan 2001 (gebaseerd op 6 fte + tijdelijke aanvulling) geparkeerd. De taakstelling die daar na overbleef is in de loop van 2001 steeds verder onder druk komen te staan vanwege de activiteiten in het kader van de invoering van de Euro en het vervroegd ter hand nemen van groot onderhoud aan de fysieke infrastructuur. Daarmee zijn de achterstanden in 2001 verder toegenomen. Tegelijkertijd is de vrij inzetbare formatie voor regulier werk afgenomen, aangezien de norm van 10 % incidenteel voor bestuurs- en managementopdrachten als verplicht te reserveren norm is gesteld; - het is voorzienbaar dat bij ongewijzigd beleid de afdeling Automatisering in 2002 in ernstige moeilijkheden geraakt. Achterstanden en geparkeerde activiteiten kunnen niet ongestraft worden uitgesteld en/of afgesteld. De activiteiten die reeds op gang zijn gebracht kunnen niet tot een goed einde worden gebracht als daar onvoldoende aandacht naar uit kan gaan. Van het afdelingsplan 2002 zal ook dit jaar een substantieel deel geparkeerd (moeten) worden. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat ook in 2002 de vrij inzetbare formatie verder zal afnemen als gevolg van kwalitatieve ontwikkeling van de bedrijfsvoering in zijn algemeenheid (management, waarnemerschap en duo-schap krijgen een normatief karakter).

13 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Zoals gevraagd in de commissie ABA hebben wij de vergelijking gezocht met de gemeente Katwijk. Hoewel wij menen dat de nodige terughoudendheid betracht moet worden ten aanzien van dit soort geïsoleerde vergelijkingsgegevens het zegt namelijk niets over het ambitieniveau van de gemeente, de organisatie van de ITfunctie, de hoeveelheid uitbesteed werk en/of de integrale (inclusief verborgen) kosten voor IT, etc.)- kunnen wij u melden dat Katwijk beschikt over 1 netwerkspecialist voor projecten, 2 netwerkbeheerders, 2 systeembeheerders, 1 seniorbeleidsmedewerker, 1 webcoördinator en 1 coördinator I&A anex afdelingshoofd. Een totaal van 8 fte dus en een lopende aanvraag voor 2 helpdeskmedewerkers. Beperken wij ons tot Noordwijk. De afdeling Automatisering geeft thans met 3 fte inhoud aan de werkzaamheden van het cluster exploitatie, beheer en onderhoud, in welk cluster systeem-/netwerkbeheer en gebruikersondersteuning (servicedesk) zijn ondergebracht. Voor een goed begrip zij hier toch op hoofdlijnen aangeduid wat de werkzaamheden van het cluster omvatten. Qua hoofdactiviteiten gaat het om: - in gebruik nemen - in stand houden - beheren - monitoren - aanpassen - uitbreiden - wijzigingen doorvoeren - onderhouden - herstellen - registreren - ondersteunen van Voor dit geheel van activiteiten geldt telkenmale een andere scope: - opslag en verwerking - netwerk - toepassingen - gegevens - organisatie en regelgeving - processen - producten - overige aspecten Binnen elke scope gelden overeenkomstige dan wel specifieke aandachtsgebieden: - platformen - servers - configuraties - netwerkcomponenten - bekabeling - beveiliging - back-up - dokumentatie/logboek - bestandsbeheer - gegevensbeheer - toegankelijkheid - beschikbaarheid - capaciteit - gebruik - kwaliteit - servicedesk - procedures en regelgeving - processen - handboeken - middelen - kennis - overige Met 3 platformen, 10 servers, >200 werkplekken/gebruikers, >70 printers,

14 242 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd >100 toepassingen verdeeld over 2 hoofdlocaties en 2 locaties op afstand en een (reguliere) bedrijfstijd van 8.00 tot uur is er dus veel te doen. Om dit werk te stroomlijnen is met ingang van 2001 een professionaliseringstraject ingezet, waarbinnen in eerste instantie aandacht geschonken wordt aan het minimaliseren van incidenten en het optimaliseren van de gebruikersondersteuning (servicedesk) door middel van een meer methodische benadering (ITIL) van het incidentenbeheer. Dat slaagt alleen als er substantieel capaciteit wordt vrij gemaakt voor de intake en registratie van vragen en meldingen van systemen, toepassingen, gebruikers en leveranciers. In het afgelopen jaar is binnen de aanwezige formatie tijd vrij gemaakt voor de opzet van de methodiek/het instrumentarium, waarna met ingang van 1 januari 2002 de werkzaamheden daarop zijn aangepast. De afdeling constateert thans dat er een onmiskenbaar rendement is (te verwachten) van deze methodische benadering (die verder strekt dan het onmiddellijke incidentenbeheer), maar niet in staat is om deze werkwijze te handhaven onder de huidige condities. Bij gelijkblijvende condities zal de afdeling het ingezette traject dan ook beëindigen. Resumerend brengen wij onder uw aandacht dat informatisering en automatisering onmisbaar zijn voor bedrijfsvoering en dienstverlening. Dat de gemeente de afgelopen jaren fors geïnvesteerd heeft in hardware, software en dienstverlening en dat de instandhouding en verdergaande ontwikkelingen op dit gebied nog forse investeringen zullen vergen. Dat al die investeringen plaatsvinden om te beschikken over een IT-infrastructuur die verregaande functionaliteit bezit om bedrijfsvoering en dienstverlening te faciliteren en continueren. Dat de belangen die daarmee gemoeid zijn rechtvaardigen dat daar doelmatig en doeltreffend beheer op wordt gepleegd. Wij stellen u voor om thans de formatie voor de afdeling Automatisering vast te stellen op de eerder bepleite 6 fte. Daarmee kan op korte termijn voorzien worden in een formatieplaats voor ondersteuning van de servicedesk (call-dispatch, registratief en secretarieel werk). De beheerssectie kan dan ontlast worden van oneigenlijk werk waardoor effectievere inzet op het functieniveau mogelijk is. In combinatie met de intern gevonden ruimte die voorziet in 8 uur secretariële ondersteuning op het gebied van afdelingsmanagement ontstaat daarmee een basis voor een prioriteitenstelling in het jaarplan 2002 en een planmatige benadering -middels het afdelingsplan- van Op grond van de bevindingen alsdan zullen wij bezien of een nadere gedachtewisseling over formatieve capaciteit in relatie tot aanvaard c.q. voorgenomen beleid dient plaats te vinden. In de begroting 2002 is reeds gerekend met een medewerker op het niveau van schaal 8 ( ,00). De algemene commissie, gehouden op 18 maart 2002, kan zich met het voorstel verenigen. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 maart 2002, nr. 39;

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: 09 025 Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur 11-06-2012 AB OFGV Installatie 16:30 uur CONCEPT Agenda overleg Algemeen Bestuur OFGV Bladnummer 1 Documentnummer: 1298187 Agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Datum

Nadere informatie

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES Artikel 1, Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Reglement van Orde Provinciale Staten provincie Groningen

Reglement van Orde Provinciale Staten provincie Groningen Reglement van Orde Provinciale Staten provincie Groningen INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Algemene bepalingen Onderzoek van de geloofsbrieven Voorzitter, griffier, presidium,

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1.

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1. R 24 maart 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 24 maart 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Notuliste: de heer drs.

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 609 Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie