Begroting 2009 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting 2009 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland"

Transcriptie

1 Begroting 2009 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Rapport Kleine Synode d.d. 28 november 2008 KDB Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht, 6 oktober oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 1

2 INHOUD Pagina: 1. ALGEMENE GEGEVENS Naam en vestigingsplaats Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Samenstelling bestuur en directie dienstenorganisatie 6 2. BEGROTING Voorwoord Begroting Algemene (financiële) beschouwingen Personeelsformatie TOELICHTING OP DE BATEN VAN DE BEGROTING Vrijwillige geldwerving / kosten eigen fondsenwerving Bijdragen voor dienstverlening Subsidies overheden en anderen Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland BEGROTINGEN 2009 VAN DE PROGRAMMALIJNEN Samenvatting per programmalijn Resourcebegroting P & A begroting Financieringsmiddelen begroting Toelichting op begrotingen 2009 van de programmalijnen BEGROTINGEN 2009 VAN DE STAFAFDELINGEN Begroting 2009 stafafdelingen en bijzondere posten naar kostensoort Toelichting op begrotingen 2009 van de stafafdelingen Uitvoeringskosten stafafdelingen en bijzondere posten Kosten Beheer & Administratie BIJLAGEN Quotumverdeling Begroting Solidariteitskas 2009 met toelichting 66 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 2

3 1. ALGEMENE GEGEVENS 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 3

4 1.1. Naam en vestigingsplaats Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht Telefoon: (030) Fax: (030) Contact: Web: 1.2 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland De generale synode van het kerkgenootschap de Protestantse Kerk in Nederland laat zich, overeenkomstig ordinantie 11 artikel 18 lid 1 en 2 van de kerkorde, voor de verzorging van de generale financiën van de kerk bijstaan door het bestuur van de dienstenorganisatie, die de aan zijn zorg toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Protestantse Kerk in Nederland beheert. De dienstenorganisatie ondersteunt de kerk, de gemeenten en allen die daarbinnen werken: in hun betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld; in het getuigenis van Jezus Christus; in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid. Daarbij verricht zij haar activiteiten in verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. Om haar taken namens de kerk en gemeenten uit te kunnen voeren: werkt zij dienstverlenend op basis van de vraag om ondersteuning en toerusting van het kerkelijk kader gericht op het beheer en de opbouw van de gemeente, de groei en de verdieping van het geloof en de theologische reflectie, de viering en beleving in de liturgie en de dienst aan de samenleving; draagt zij mede zorg voor de opleiding en nascholing van predikanten, kerkelijk werkers en ander (vrijwillig) kader; ondersteunt zij het geloofsgesprek en het spreken en leven van de kerk door studies en handreikingen, ook op het gebied van de geestelijke, politieke en economische krachten in de wereld; organiseert zij het werk zo dicht mogelijk bij de vragen van de gemeenten en van het kerkelijk kader, in de vorm van een concreet en transparant aanbod; voert zij het werk uit binnen de beleidskaders, die door de ambtelijke vergaderingen van de kerk zijn gesteld, op basis van de kerkorde; heeft zij de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met mensen en middelen. De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland is met ingang van het jaar 2008 ingedeeld in programmalijnen en (ondersteunende) stafafdelingen. De begrotingen van de programmalijnen zijn tevens opgebouwd uit projecten- en activiteitenbegrotingen. 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 4

5 De dienstenorganisatie ziet er als volgt uit: Bestuur xx A d v i e s Generale Raad van Advies Communicatie en Fondsenwerving Directie Expertisecentrum Oecumene Planning en control servicedesk fondsenwerving corporate communicatie Financiën en Control Treasury, legaten en quotumbeheer Facilitaire Zaken Human Resource Management Financiële administratie en projectbeheer Conferentie centrum Hydepark ICT Logistiek Interne dienstverlening. Bibliotheek en archieven P &O Arbeidsvoorwaarden beleid Mobliteitsbureau Predikantspensioenen Begeleiding Predikanten en Kerkelijk werkers Prot. Centrum voor Toerusting en Educatie Predikantstraktementen Programma Institutionele Ondersteuning Programma Kerk in Actie Programma Kerk in Ontwikkeling Programma Missionaire Vernieuwing & Kerkgroei Programma JOP Synodesecretariaat Kerk in Actie/ ICCO Buitenland (Gemeente) Advies Materiaalontwikkeling JOP Coach Juridische Zaken en colleges Kerk in Actie/ICCO Zending Steunverlening Steunverlening JOP Young Kerkbeheer RACV LRP Kerk in Actie Binnenland Kerk in Actie Communicatie en voorlichting Vrijwilligerswerk Ver-binden Pionieren JOP KIDS Kerk in Actie Interactief Migrantenkerken Dienstenorganisatie/ Deskundige kerkleden (vrijwilligers) 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 5

6 1.3 Samenstelling bestuur en directie dienstenorganisatie Het bestuur van de dienstenorganisatie is als volgt samengesteld: Bestuur: Ir. G-J. Kramer, voorzitter ** P.J. Leendertse, secretaris * Mr. P. Schreuder * Dr. A.J. Plaisier, vanuit het moderamen van de generale synode Mw. Mr. R. de Jong, vanuit het moderamen van de generale synode ** Directie: H. Feenstra, algemeen directeur Ds. E. Overeem, adjunct directeur * Leden van de Audit-commissie overig kerkenwerk ** Leden van de Audit-commissie Kerk in Actie 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 6

7 2. BEGROTING oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 7

8 2.1 Voorwoord Hierbij bieden wij u de begroting voor 2009 aan. Dit jaar zijn meer uitvoerige jaarplannen aan de begroting toegevoegd ter onderbouwing van de cijfers. De ontwikkeling waarbij beleid leidend is en cijfers volgend zijn, willen we ook de komende jaren voortzetten, om zo een beter evenwicht tussen doelstellingen en cijfers te bereiken. De begroting heeft een sluitende exploitatie, waarbij er bovendien een lichte daling van de quotumdruk, zowel wat betreft het kerkrentmeesterlijke als het diaconale deel, kon worden gerealiseerd. Uit deze begroting spreekt ook de ambitie om bij te dragen aan de gewenste vernieuwing van onze Protestantse Kerk. De extra investeringen in het jeugdwerk van onze kerk, de nieuwe programmalijn Missionaire vernieuwing en kerkgroei worden zichtbaar. De ambitie om het zendingswerk en het diaconale werk te laten groeien leest u bij het werk van Kerk in Actie. Tegelijkertijd wordt zichtbaar dat de inflatie sneller gaat dan de groei van de beschikbare middelen voor onze kerk. Dit betekent dat we het bezuinigingsbeleid van de afgelopen jaren zullen moeten doorzetten en zo mogelijk groei van de betaalde dienstverlening moeten realiseren. In 2009 zullen ook plannen op tafel komen voor de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk in Nederland. Na het stopzetten van Numeri is het van belang om met deugdelijke plannen en een goede uitvoering het geschonden vertrouwen terug te verdienen. Kortom het jaar 2009 biedt de nodige uitdagingen en de voorliggende begroting getuigt van het verlangen om deze met vertrouwen en elan aan te gaan. Wij leggen deze begroting aan u voor in het vertrouwen dat we goede besprekingen tegemoet gaan, over de wijze waarop het werk van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zal voortgaan en spreken een woord van dank naar diegenen die zich hebben ingezet tot dit resultaat. Namens bestuur en directie van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, Ir. G-J. Kramer, voorzitter bestuur H. Feenstra, algemeen directeur 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 8

9 2.2 Begroting 2009 BATEN Beschikbaar voor doelstelling Begroting Begroting Rekening ( x 1.000) Opbrengsten vrijwillige geldwerving: Collecten, giften en schenkingen Nalatenschappen Baten vrijwillige geldwerving Opbrengst publicaties Aandeel in gezamenlijke acties 91 Aandeel in acties van derden Bijdragen voor dienstverlening Subsidies overheden en anderen Financiële baten en lasten Bijdrage Protestantse Kerk in Nederland Financiële bijdragen Bestemmingsreserves Diverse baten Totaal beschikbaar voor de doelstelling oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 9

10 LASTEN Besteding aan doelstelling Begroting Begroting ( x 1.000) Programmalijnen en ondersteunende stafafdelingen: - Institutionele Ondersteuning Kerk in Ontwikkeling Missionair werk en kerkgroei Kerk in Actie Jongeren Organisatie Protestantse Kerk (JOP) HRM - werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie Expertisecentrum Communicatie & Fondsenwerving Af: doorbelaste kosten eigen organisatie Staf en ondersteunende afdelingen - Directie Financiën & Control Human Resource Management HRM - bureau predikanten Facilitaire Zaken incl. Hydepark Af: doorbelaste kosten eigen organisatie Algemene (centrale) begrotingsposten Besteding aan doelstelling Beschikbaar voor doelstelling Totaal resultaat 0 0 Dekking door bijdragen uit: Bestemmingsreserves en/of fondsen Kerk in Actie 0 0 Operationeel resultaat oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 10

11 2.3 Algemene (financiële) beschouwingen De begroting 2009 van de dienstenorganisatie geeft in het kort het volgende beeld: Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland (x 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting Uitgaven: Inkomsten: Programmalijnen: % Institutionele Ondersteuning 7% Vrijwillige geldwerving Kerk in Ontwikkeling 16% Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Missionair werk en Kerkgroei 3% Idem inzake de Solidariteitskas Kerk in Actie 45% Uit kerkelijke bestemmingsreserves Jongerenorganisatie Protestantse Kerk 4% Bijdr. voor dienstverlening en subsidies Protestants Centrum voor Toerusting en Opbrengst publicaties Educatie (PCTE) 2% Overige inkomsten Expertisecentrum 1% HRM-werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers 1% Algemeen 5% Ondersteunende afdelingen: Communicatie & Fondsenwerving Stafafdelingen Af: Doorbelaste kosten eigen organisatie % % De in de begroting opgenomen formatieomvang is gebaseerd op de personeelsformatie van het integrale bedrijfsplan voor 2009 van maximaal 336 fte s. De begrote formatie voor 2009 bedraagt 342 fte s, waarvan 22 formatieplaatsen als vacant zijn opgenomen. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het gedetailleerde overzicht van de personeelsformatie in deze begroting. De inkomsten 2009 uit vrijwillige geldwerving van Kerk in Actie en de collecten via de Protestantse Kerk in Nederland laten een stijging ten opzichte van 2008 zien van bijna 1,9 mln., dat enerzijds is gebaseerd op de werkelijke inkomstenontwikkeling in 2008 en een taakstelling voor De bijdragen uit kerkelijke bestemmingsreserves en fondsen is in de begroting voor 2009 geraamd op tegen volgens de vastgestelde begroting De (betaalde) dienstverlening en subsidies stijgen ten opzichte van de begroting 2008 met , hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door hoger verwachte subsidies overheden en anderen (zie verder de toelichting van de baten in deze begroting). De uitgaven voor 2009 van de programmalijnen en ondersteunende afdelingen worden zichtbaar gemaakt door de in deze begroting opgenomen specificaties van de verschillende deelbegrotingen, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. Deze overzichten zijn nieuw aan de begroting toegevoegd en konden worden gegenereerd vanuit de nieuwe besturingsfilosofie. Besturingsfilosofie Met ingang van 2008 betekende de introductie en uitvoering van de planning & controlcyclus dat de inrichting en werkwijze van het uit te voeren werk in de nieuwe organisatiestructuur worden vastgelegd in activiteiten en projecten. Voor 2009 zijn de projecten en activiteiten verder doorontwikkeld. Voor de helderheid van de begrotingscijfers wordt de methodiek van de vastlegging van de financiële gegevens nog eens herhaald. De indelingen zijn als volgt: a. de programmalijn/de afdeling of resources In de resourcebegroting worden van de programmalijnen alleen de personeelskosten en de 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 11

12 (doorbelaste) kosten van de (eigen) organisatie omgeslagen in de vorm van uren maal tarief naar de projecten/activiteitenbegrotingen (zie b.). Het betreft in deze begroting geen activiteit- of projectgebonden kosten. Het uurtarief wordt vastgesteld per programmalijn en is bepalend voor de doorbelasting van uren naar projecten en /of activiteiten. b. de projecten/activiteiten Voor de opstelling van de projecten- en activiteitenbegrotingen is door de programmalijnen een indeling gemaakt naar hoofddoelstellingen. Het zijn deze doelstellingen waarover de rapportage- en verantwoordingslijnen lopen tijdens het boekjaar en bij de jaarrekening. De lasten van de projecten/activiteitenbegrotingen omvatten: De voor de hoofddoelstelling begrote uren maal tarief vanuit de resourcebegroting; De directe kosten voor de doelstelling (specifieke- en activiteitenkosten); De (financiële) steun- en hulpverleningsbudgetten. De baten van de projecten/activiteitenbegrotingen bestaan uit: De directe baten van de doelstelling (bijdragen voor dienstverlening, subsidies e.d.); De aanwendingen uit bestemmingsreserves en fondsen van de Protestantse Kerk in Nederland; De toewijzingen uit de begroting van de beschikbare middelen uit de geldstromen (vrijwillige geldwerving, quota en solidariteitskas). c. De beschikbare middelen uit de geldstromen. In de begroting wordt zichtbaar in welke mate vanuit de geldstromen financiële middelen zijn toebedeeld aan projecten en activiteiten. De ontwikkeling in deze beschikbare middelen en de toedelingen aan projecten en activiteiten geeft een resultaat, waarop aan- en/of bijsturing van de doelstellingen mogelijk wordt gemaakt. Wijziging verslaglegging begrotingscijfers Door de nieuwe organisatiestructuur zijn voor de verschillende programmalijnen geen historische gegevens als een jaarrekening 2007 voorhanden. Daar waar dit wel mogelijk bleek, zoals de verdeling van de baten, zijn deze cijfers wel opgenomen. De vastgestelde begroting 2008 is op enkele punten aangepast wegens actualisering van de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen. De aanpassing in deze richtlijn betreft de volgende bepaling: Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten verantwoord. Kosten die nodig zijn om de baten te realiseren dienen in de staat van baten en lasten als last te worden gepresenteerd. Met andere woorden: Saldering is niet meer toegestaan. In de huidige systematiek worden de kosten eigen fondsenwerving en de publicatiekosten van de bruto-inkomsten afgetrokken. Financiële bijdragen van de Protestantse Kerk in Nederland In de begroting van de Protestantse Kerk in Nederland worden de jaarlijkse inkomsten opgenomen in het kader van de: a. Verplichte heffingen van gemeenten (kerkrentmeesterlijk/diaconaal quotum en solidariteitskas); b. Opbrengsten vrijwillige geldwerving (doelcollecten exclusief die van Kerk in Actie); c. Centrale rentebaten ten behoeve van de exploitatie van de dienstenorganisatie. Deze opbrengsten worden vervolgens aan de dienstenorganisatie beschikbaar gesteld. Tevens worden door de Kerk bijdragen uit verschillende kerkelijke bestemmingsreserves en fondsen verstrekt aan de dienstenorganisatie. Al deze bovengenoemde baten maken deel uit van de begrotingen van beschikbare middelen van de programmalijnen en worden ingezet voor resp. toebedeeld aan projecten en activiteiten. In de begroting van de Protestantse Kerk in Nederland worden deze inkomsten nader toegelicht. 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 12

13 Algemene en bijzondere posten De uitgaven en inkomsten van de algemene en bijzondere posten zien er als volgt uit: Algemeen (x 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting Uitgaven: Inkomsten: % Kosten Landelijke Ledenregistratie 63% Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Bijdrage Prot. Theologisch Universiteit 22% Doorbelaste kosten eigen organisatie Transformatiebudget 15% Resultaat % a. Kosten landelijke ledenregistratie De kosten voor de landelijke ledenregistratie zijn voor 2009 als volgt begroot: Kosten landelijke lederegistratie Begroting Begroting (x 1.000) Bijdrage ten behoeve van de SMRA Bijdrage ten behoeve van de SILA Personele uitgaven landelijke ledenregistratie 268 Afschrijvingslast investeringen LLR 260 Doorbelaste kosten eigen organisatie Quotumbijdrage Protestantse Kerk in Nederland De bijdrage aan de SMRA over 2008 betrof in beginsel een periode tot 1 september Gezien het feit dat de SMRA toch langer in Delft verblijft, zijn voor 2008 door (het bestuur van) de dienstenorganisatie aanvullende middelen ter beschikking gesteld. Voor 2009 is een geheel jaar begroot. De bijdrage aan de SILA neemt voor 2009 aanzienlijk af vanwege de verlaging van het tarief van 0,205 naar 0,11 per geregistreerde. Rekeninghoudend met ledenverlies kan de bijdrage voor 2009 worden gehalveerd. De overige lasten ten behoeve van de landelijke ledenregistratie betreffen zowel de door de dienstenorganisatie te maken personele uitgaven als een doorbelasting van de kosten eigen organisatie. b. Protestantse Theologische Universiteit Dit betreft de jaarlijkse bijdrage van (tot en met 2009) voor het werk van het theologisch seminarium volgens het afgesloten convenant tussen de universiteit en de dienstenorganisatie wegens de ontvlechting van het instituut voor opleiding en bezinning. c. Transformatiebudget 2009 In de centrale begroting voor 2009 is ook rekening gehouden met een budget in het kader van verdere transformatie van de organisatie, voornamelijk voor personele ontwikkelingen en onvoorziene uitgaven. Binnen de totale sluitende begroting 2009 van de dienstenorganisatie komt de financiële transformatieruimte uit op Het restant van (verschil tussen 507k en 461k) heeft een relatie met de onder de baten opgenomen kosten eigen organisatie van Doordat in de begroting 2009 bij alle programmalijnen en ondersteunende afdelingen is uitgegaan van dezelfde kosten eigen organisatie als in de begroting voor 2008 is hierop per saldo voor 2009 een voordeel ontstaan van Het uitgangspunt voor de doorbelaste kosten eigen organisatie is om deze minimaal voor de programmalijnen (ten behoeve van de vaststelling van het uurtarief) voor de beleidsplanperiode gelijk te houden. Voor de nieuwe periode ( ) zullen deze kosten opnieuw worden herzien en toegerekend. 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 13

14 2.4 Personeelsformatie Formatie Dienstenorganisatie Begroting Mutatie Begroting Vacatures Bedrijfs- (in fte's) / plan (incl. vac.) (incl. vac.) 2009 Programmalijnen Institutionele Ondersteuning (IO) 15,60 0,57 16,17 0,51 16,10 IO - Kerkbeheer 6,00 0,05 6,05 6,00 IO - Classicale ondersteuning 5,90 0,00 5,90 0,20 5,00 Kerk in Ontwikkeling (KIO) 78,51-10,51 68,00 5,30 75,00 Missionair Werk en Kerkgroei 4,97 4,97 4,30 Kerk in Actie 58,52-1,27 57,25 1,15 56,00 Jongeren Organisatie Protestantse Kerk 15,94 1,15 17,09 1,62 20,50 JOP - locaal 2,56 5,79 8,35 PM HRM-werkbegeleiding pred./kerkelijk werkers 5,20-0,95 4,25 0,80 6,10 Expertisecentrum 4,00 0,00 4,00 0,40 4,00 Prot. Centrum voor Toerusting en Educatie 3,20-0,20 3,00 3,00 C&F - management en communicatie 8,00 0,77 8,77 1,00 8,00 C&F - fondsenwerving en donateursadm. 10,62-1,18 9,44 2,00 9,00 C&F - servicedesk (excl. LLRcalls) 12,11-4,11 8,00 0,70 8,00 Subtotaal: 226,16-4,92 221,24 17,98 216,70 Staf en ondersteunende afdelingen Directie 3,00-0,11 2,89 3,00 Financiën & Control 25,54-0,55 24,99 1,10 25,00 HRM - P&O/Arbeidsvoorwaarden 8,40-0,71 7,69 1,50 7,60 HRM - mobiliteitsbureau 1,50 1,00 2,50 0,50 1,50 HRM - bureau predikanten 14,58 0,35 14,93 1,25 14,80 Facilitaire Zaken 44,63-0,06 44,57 44,00 FZ - Centrum Hydepark 9,05 0,01 9,06 9,00 Landelijke Ledenregistratie (op termijn) 14,50 0,00 14,50 14,50 Subtotaal: 121,20-0,07 121,13 4,35 119,40 Personeelsformatie Dienstenorganisatie: 347,36-4,99 342,37 * 22,33 336,10 * is inclusief JOP-locaal ad 8,35 fte (in bedrijfsplan 2009 PM) Personeelsverloop dienstenorganisatie aantallen fte's werkelijk 2004 werkelijk 2005 werkelijk 2006 werkelijk 2007 begroting 2008 begroting 2009 fte's personeel 403,97 389,83 369,32 335,38 347,36 342,37 jaren 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 14

15 Personeelskosten Begroting 2009 (x 1.000) Programmalijnen Stafafd. en bijz. posten Totaal Begroting 2008 Salarissen Vakantiegeld Eindejaarsuitkering Wettelijke bijdrage zorgverzekering Toeslagen en bruto vergoedingen Sociale lasten Pensioenpremies Ingehouden pensioenpremies Woon-werkverkeer Totaal personeelskosten Personeelsformatie Dienstenorganisatie 221,24 121,13 342,37 347,36 Personeelskosten per fte: (x 1) oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 15

16 3. TOELICHTING OP DE BATEN VAN DE BEGROTING oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 16

17 3.1 Vrijwillige geldwerving / kosten eigen fondsenwerving De opbrengst vrijwillige geldwerving, gesplitst in collecten e.d. en in nalatenschappen, is als volgt gespecificeerd: Vrijwillige geldwerving Begroting Begroting Rekening ( x 1.000) Collecten, giften en schenkingen (incl. mailingacties) - Zending Werelddiaconaat Noodhulp Kinderen in de Knel Klimaatplan Missionair werk Diaconaat Waarvan via mailingacties: (2.500) (2.300) (2.840) Nalatenschappen - Zending Werelddiaconaat Noodhulp Kinderen in de Knel Missionair werk Diaconaat Totaal vrijwillige geldwerving Percentage fondsenwerving over totale opbrengst vrijwillige geldwerving (2009: 11,1%, 2008: 10,55%) Aan bovengenoemde opbrengst vrijwillige geldwerving voor 2009 kunnen tevens de opbrengsten worden toegevoegd van de collecten, die binnen de Protestantse Kerk in Nederland worden verantwoord. Voor 2009 zijn deze baten begroot op , zodat de totale inkomsten uit vrijwillige geldwerving uitkomen op De totale fondsenwervingskosten bedragen in totaal Hiermede komt het percentage fondsenwerving, uitgedrukt van de totale bruto opbrengst uit vrijwillige geldwerving, uit op 11,1% tegenover 10,55% volgens de vastgestelde begroting Voor de vrijwillige geldwerving van Kerk in Actie komt het fondsenwervingspercentage voor 2009 uit op 10,75% tegen 9,97% in De kosten fondsenwerving zijn bepaald op basis van de geplande inzet per programma van de medewerkers van het team Fondsenwerving van de afdeling Communicatie en Fondsenwerving. Deze inzet (vertaald in aantal uren x uurtarief) wordt vermeerderd met de directe kosten per actie of fondsenverwervende activiteit. Ten aanzien van de voorziene hoogte van deze kosten is gesteld dat deze zich kan bewegen tussen 9% en 12,5% van de begrote bruto opbrengst. Hierbij wordt de 9% vertaald in kosten die benodigd zijn om de begrote bruto opbrengst uit vrijwillige geldwerving te realiseren. Het verschil (3,5%) kan worden ingezet om op basis van goedgekeurde (project)plannen nieuwe initiatieven op het gebied van fondsenwerving te ontplooien, met uiteraard als doelstelling de opbrengsten te vergroten. 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 17

18 In de geactualiseerde richtlijn 650 wordt ook naar de ratio gevraagd van het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving. Voor Kerk in Actie is deze als volgt bepaald: Directe steunverlening in % van de totale baten Begroting Begroting Rekening ( x 1.000) Directe steunverlening Totale baten Kerk in Actie Percentage directe steunverlening 65,4% 65,3% 68,7% Kerk in Actie algemeen Ten behoeve van het werk van Kerk in Actie worden bijdragen ontvangen zonder specifieke doelbestemming binnen de programma s van Kerk in Actie. De verdeling van deze inkomsten is in de begroting 2009 ongewijzigd gebleven. Verdeling inkomsten Kerk in Actie algemeen Begroting Begroting ( x 1.000) Bruto inkomsten Kerk in Actie totaalprogramma Verdeling bruto opbrengst naar vrijwillige geldwerving - Binnenlands diaconaat Werelddiaconaat Zending Totaal verdeling De hieraan verbonden verwervingskosten ad zijn naar rato van deze verdeling toegerekend aan deze drie programma s. 3.2 Bijdragen voor dienstverlening Bijdragen voor dienstverlening Begroting Begroting Rekening ( x 1.000) Institutionele Ondersteuning (vergoeding CIO-K) Kerk in Ontwikkeling Missionair werk en kerkgroei 15 Kerk in Actie JOP Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie Werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers Bureau Predikanten Financiën & Control (vergoeding administraties) Facilitaire Zaken Human Resource Management C&F servicedesk Centrum Hydepark Landelijke ledenregistratie 366 Provinciale dienstencentra 457 Totaal bijdragen dienstverlening oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 18

19 Bureau Predikanten De bijdrage van het bureau predikanten bestaat uit een vergoeding voor personeels- en apparaatskosten. Deze (voorgefinancierde) kosten worden doorberekend aan dit bureau ten behoeve van de omslag traktementen en pensioenen. Facilitaire Zaken In deze opbrengst is begrepen de van derden ontvangen bijdragen voor verrichte dienstverlening, baten uit verhuur van kantoorruimte en verblijfsvergoedingen van het Guesthouse. Centrum Hydepark Betreft voornamelijk de verhuurarrangementen van het conferentiecentrum Hydepark. 3.3 Subsidies overheden en anderen Onderstaand zijn de subsidies van overheden en/of bijdragen van andere instellingen verantwoord, waarbij wordt opgemerkt dat alle subsidieverstrekkers optreden als medefinancier. Subsidies overheden en anderen Begroting Begroting Rekening ( x 1.000) Kerk in Ontwikkeling - Maatschappelijk activeringswerk Missionair werk en kerkgroei - Missionaire werk (w.o. St. de Zending) Hemmense Zendingsstichting Council of World Mission Stichting Rotterdam 50 - Maatschappij van Welstand 100 Kerk in Actie - Zending (uit nalatenschappen St. de Zending) Zending (bijdrage St. de Zending) Bijdragen uit fondsen en stichtingen Projectbijdragen ICCO Projectbijdragen ICCO inz. Noodhulp 10 - Noodhulp PSO NIZW / ZZG / Diversen 193 JOP Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie HRM / Land. Maatschappelijk Werk 177 HRM mobiliteitsbureau Centrum Hydepark Bezinningscentrum / Kerk & Wereld 103 Diverse projecten binnenland / SOM 40 Diversen 161 Totaal subsidies overheden en anderen oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 19

20 3.4 Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland Financiële bijdragen (voor het reguliere werk) Vanuit de operationele resultatenrekening van de Protestantse Kerk in Nederland wordt voor 2009 een bijdrage aan de dienstenorganisatie verleend van tegenover een begrote bijdrage over 2008 van De specificatie luidt als volgt: Financiële bijdragen Protestantse Kerk Begroting Begroting Rekening in Nederland ( x 1.000) Vrijwillige geldwerving Verplichte heffingen Financiële baten en lasten Totaal financiële bijdragen Vrijwillige geldwerving Naast de opbrengsten uit vrijwillige geldwerving ten behoeve van Kerk in Actie, die binnen de dienstenorganisatie worden verantwoord, worden door de Kerk nog de volgende wervingsmomenten gehouden, te weten voor Kerk en Israël, jeugd- en jongerenwerk/jop, educatie, pastoraat, geloofsopvoeding/catechese, protestantisme, oecumene, Eredienst en Kerkmuziek. De opbrengsten van deze kerkelijke collecten worden opgenomen in de begrotingen van de projecten en activiteiten binnen de betreffende programmalijnen. Verplichte heffingen Dit betreft de bijdrage van de Protestantse Kerk in Nederland ter hoogte van de verwachte opbrengst uit verplichte heffingen van gemeenten voor het jaar In de begroting van de Protestantse Kerk in Nederland worden deze heffingen aan kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum en de solidariteitskas nader toegelicht. Financiële baten en lasten Dit betreft voornamelijk de netto rentebaten uit beleggingen e.d. van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze baten worden van oudsher aangewend voor de medefinanciering van het algemene kerkenwerk, dat wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie Bijdragen uit bestemmingsreserves Deze bijdragen zijn bestemd: a. voor programma s van Kerk in Actie Dit betreft vooral de bijdragen op basis van een meerjarengemiddelde uit bestemmingsreserves, welke reserves worden gevoed door aan de Kerk vermaakte nalatenschappen voor Zending en Werelddiaconaat. Het uitvoerende werk wordt verricht door Kerk in Actie binnen de dienstenorganisatie. b. voor werkzaamheden binnen de programmalijnen van de dienstenorganisatie Onderstaand is weergegeven voor welke doeleinden een bijdrage is verleend ten behoeve van verschillende programmalijnen en stafafdelingen, alsmede uit welke bestemmingsreserves deze bijdragen worden verleend. 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 20

SEPA, leuk is het niet

SEPA, leuk is het niet SEPA, leuk is het niet Even voorstellen Henk Lubberts particuliere fondsenwerving team Communicatie & Fondsenwerving 498 dagen De grootste voordelen zitten volgens Verhagen in de besparing op transactiekosten

Nadere informatie

Begroting 2010 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Begroting 2010 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Begroting 2010 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Rapport Kleine Synode d.d. 27 november 2009 KDB 09-20 Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk

Nadere informatie

Begroting 2011 dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Begroting 2011 dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Begroting 2011 dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht, 11 oktober 2010 Rapport Kleine

Nadere informatie

Begroting 2008 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Begroting 2008 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Begroting 2008 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Rapport Kleine Synode d.d. 23 november 2007 KDB..-.. Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk

Nadere informatie

Begroting 2011. van de. Protestantse Kerk in Nederland

Begroting 2011. van de. Protestantse Kerk in Nederland Begroting 2011 van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht, 11 oktober 2010 Rapport Kleine Synode d.d. 26 november

Nadere informatie

Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 20 juni 2014.

Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 20 juni 2014. Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 20 juni 2014. A. Benoemingen Herbenoemingen Stichting Kerk en Wereld: Mw. R. Oldenboom is herbenoemd als voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 21 juni 2013.

Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 21 juni 2013. Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 21 juni 2013. A. Jaarrekening 2012 Stichting Kerkelijk Geldbeheer (VA 13-03) 1. Het jaarverslag 2012 van de

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

Protestantse gemeente Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp

Protestantse gemeente Nieuwdorp.  Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp december 2015 ANBI informatie De Protestantse gemeente te Nieuwdorp en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse belastingdienst erkende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Nadere informatie

Kerkorde en ordinanties. Dienstenorganisatie Generale regeling voor de dienstenorganisatie als bedoeld in ordinantie 11-26.

Kerkorde en ordinanties. Dienstenorganisatie Generale regeling voor de dienstenorganisatie als bedoeld in ordinantie 11-26. Kerkorde en ordinanties Dienstenorganisatie Generale regeling voor de dienstenorganisatie als bedoeld in ordinantie 11-26 Inhoudsopgave Artikel 1. Dienstenorganisatie Artikel 2. Taak dienstenorganisatie

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord Algemene Informatie Begroting 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Generale regeling voor de dienstenorganisatie. als bedoeld in ordinantie 11-26

Generale regeling voor de dienstenorganisatie. als bedoeld in ordinantie 11-26 Generale regeling voor de dienstenorganisatie als bedoeld in ordinantie 11-26 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10.

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie

Begroting 2013. Protestantse Kerk in Nederland

Begroting 2013. Protestantse Kerk in Nederland Begroting 2013 Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 8 oktober 2012 Rapport Kleine Synode d.d. 23 november 2012

Nadere informatie

Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19)

Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19) Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19) A. Besluit van de Generale Synode d.d. 12 november 2015 Het besluit van de Generale Synode van 12 november 2015 naar aanleiding van de nota Kerk 2025 Waar een Woord is,

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg ANBI data Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg Telefoonnummer : 020-4977303 RSIN/Fiscaal nummer Gemeente: 002514382 Diaconie:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag A. Algemene gegevens Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Den Haag Telefoonnummer: 070-325 0779 RSIN/Fiscaal nummer: 0028.70.447 Website adres: www.remonstranten.org/denhaag

Nadere informatie

Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland P. van den Heuvel (red.) F.T. Bos L.J. Koffeman B. Wallet T.M. Willemze

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2016 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8

Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8 JAARREKENING Inhoudsopgave 1. Ledenaantallen... 3 2. Balans kerk... 4 3. Exploitatie kerk... 6 4. Specificatie werkgroepen... 8 1. Ledenaantallen In de toelichting op de kerkorde staat het volgende geschreven

Nadere informatie

Jaarplan en begroting 2015. Protestantse Kerk in Nederland

Jaarplan en begroting 2015. Protestantse Kerk in Nederland Jaarplan en begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 13 oktober 2014 Rapport Kleine Synode d.d.

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Deurne RSIN/Fiscaal nummer 002734400 Websiteadres www.pgdeurne.nl E-mail scriba@pgdeurne.nl Adres Helmondseweg 5 Postcode 5751 GA Plaats Deurne

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg ANBI data Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg Telefoonnummer : 020-4977303 RSIN/Fiscaal nummer Gemeente: 002514382 Diaconie:

Nadere informatie

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Begroting DMO 2016. Protestantse Gemeente Utrecht

Begroting DMO 2016. Protestantse Gemeente Utrecht Begroting DMO 2016 Concept, versie 3, 21-10-2015 inzake de stoffelijke aangelegenheden van diaconaal-missionaire aard Protestantse Gemeente Utrecht Margeretha van Parmadreef 14 3561 SR Utrecht (030) 273

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Dossier Behandeld door H. Hogendoorn telefoon (030) 880 1553 h.hogendoorn@pkn.nl Onderwerp

Uw kenmerk Ons kenmerk Dossier Behandeld door H. Hogendoorn telefoon (030) 880 1553 h.hogendoorn@pkn.nl Onderwerp Retouradres: Postbus 8504, 3503 RM Utrecht Aan: - De predikanten voor gewone werkzaamheden - De predikanten met een bijzondere opdracht, waarvan de eerste ambtsbevestiging minder dan 5 jaar geleden is

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN 2013 / 2017 BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE BARENDRECHT 1 van 6 Hoofdstukindeling: 1. Inleiding blz. 3 2. Onze missie blz. 4 3. Onze visie blz. 4 4. Onze thema

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2019 Streekgemeente Oost Groningen VOORWOORD De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 INLEIDING De begroting van de Kerk voor het jaar 2016 is door de Algemene Kerkenraad voorlopig

Nadere informatie

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Wijngaarden Telefoonnummer

Nadere informatie

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT B. TOELICHTING Artikel 3 De kern van de overeenkomst is dat we elkaar

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum Algemene gegevens ANBI De Protestantse gemeente te Castricum (College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen) is een algemeen nut beogende instelling

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: -Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam Nieuw-West -Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Tuinsteden-Zuid/West RSIN/Fiscaal nr. 824148472 Website adres: www.gemeentedebron.nl

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk De Zaaier te Harderwijk. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: 002715892 Website adres: www.cgkdzaaier.nl E-mail: scriba@cgkdezaaier.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Rotterdam- Kralingen Telefoonnummer: 010-4525053 RSIN/Fiscaal nummer: in aanvraag Website adres: www.rotterdam-kralingen.cgk.nl E-mail:

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 13 mei 2013

Nadere informatie

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 12 mei 2014

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening. over het boekjaar 2011 van de SMRA

Financieel jaarverslag en jaarrekening. over het boekjaar 2011 van de SMRA Financieel jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2011 van de SMRA Uitgebracht door: Bestuur van de SMRA, Utrecht, 14 mei 2012 Rapport kleine synode d.d. 29 juni 2012 KDB 12-06 Jaarrekening 2011

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): 0515469930

Nadere informatie

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam 2011 2016 CVK MET TOEKOMST 1.Inleiding In opdracht van de Algemene Kerkenraad is het beleidsplan door het College van Kerkrentmeesters

Nadere informatie

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal Baten Begroting 2016 Protestantse Gemeente te Zutphen 80 baten onroerende zaken 80.10 inkomsten kerkgebouwen 12.000 35.000 27.023 80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 20.000 28.000 26.488

Nadere informatie

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Maasland RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: E- mail: Adres: Kerkplein

Nadere informatie

Dossier B1.11.320. Twee zaken zijn als achtergrond belangrijk voor het genomen besluit.

Dossier B1.11.320. Twee zaken zijn als achtergrond belangrijk voor het genomen besluit. Retouradres: Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht Kerkenraden van de Protestantse Kerk in Nederland Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Institutionele Ondersteuning Joseph Haydnlaan 2a, Postbus 8399, 3503 RJ

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM 1 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM Inhoud Paragraaf Inhoud Preambule Vaststelling 1 Samenstelling van de Algemene Kerkenraad

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2014 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Wezep Telefoonnummer:

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE.

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. HUISHOUDELIJKE REGELING. Artikel 1 De classicale vergadering. Ord. 4-14. 1. De classicale vergadering

Nadere informatie

ANBI en andere Beheerszaken

ANBI en andere Beheerszaken ANBI en andere Beheerszaken Coevorden, 24 november 2015 Theo Trox (Zeerijp), gemeenteadviseur kerkbeheer Inhoud: - Voorstellen - ANBI-transparantie (de tijd dringt!) - Zorg van de Kerk Voorstellen - Gemeenteadviseur

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de. Jacobikerk. Protestantse Gemeente Utrecht

Jaarrekening 2015 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de. Jacobikerk. Protestantse Gemeente Utrecht Jaarrekening 2015 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de Jacobikerk Protestantse Gemeente Utrecht 25 april 2016 Verantwoording In dit wijkjaarverslag zijn de financiën van de wijkgemeente Jacobikerk van

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

ANBI voorwaarden De ANBI voorwaarden waaraan de kerk, gemeenten en diaconieën moeten voldoen zijn: ANBI Nieuwsbrief

ANBI voorwaarden De ANBI voorwaarden waaraan de kerk, gemeenten en diaconieën moeten voldoen zijn: ANBI Nieuwsbrief ANBI Nieuwsbrief Kerkelijk bureau Hersteld Hervormde Kerk Vendelier 51-D 3905 PC Veenendaal Tel: (0318) 50 55 41 ANBI Algemeen Sinds 1 januari 2008 bestaat er een regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo n instelling een gift geeft, mag dat

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN I. DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN VAN DE GEMEENTE Artikel 1. Algemeen 1. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente

Nadere informatie

Aan: Kerkenraden Collleges van Kerkrentmeesters Kerkelijk werkers. Geachte lezer,

Aan: Kerkenraden Collleges van Kerkrentmeesters Kerkelijk werkers. Geachte lezer, Retouradres:, Aan: Kerkenraden Collleges van Kerkrentmeesters Kerkelijk werkers Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Human Resource Management Joseph Haydnlaan 2a,, Telefoon (030) 880 18 80 servicedesk@pkn.nl

Nadere informatie

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland HUISHOUDELIJKE REGELING (Ord. 4-16-8) Artikel 1 De classicale vergadering 1. De classicale vergadering Nijmegen van de Protestantse

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Nederlands Gereformeerde Kerk Haren

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Nederlands Gereformeerde Kerk Haren In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Nederlands Gereformeerde Kerk Haren A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk Haren Telefoonnummer: 050-5349224

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN I. DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN VAN DE GEMEENTE Artikel 1. Algemeen 1. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening. over het boekjaar 2009 van de. dienstenorganisatie. van de Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag en jaarrekening. over het boekjaar 2009 van de. dienstenorganisatie. van de Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2009 van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad 2 Over stemmen

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken

Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken 1 Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken Artikel 1 instelling en doelstelling 11 Het Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken is een zelfstandig onderdeel van de Gereformeerde Kerken in Nederland conform

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2016.

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2016. TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2016. INLEIDING De begroting 2016 is opgesteld volgens bestaand beleid, rekening houdend met recente ontwikkelingen.

Nadere informatie

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 Concept Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 1. Inleiding De AK heeft in haar beleidsplan (vastgesteld 10 mei 2014 - na publicaties en bespreking op de jaarlijkse gemeenteavond)

Nadere informatie

2 Activiteiten programmalijnen

2 Activiteiten programmalijnen 2 Activiteiten programmalijnen Institutionele Ondersteuning en LRP Het programma Institutionele Ondersteuning (IO) levert een bijdrage aan het leiding geven aan het leven en werken van kerk en gemeenten.

Nadere informatie

Van gemeenten tot gemeenten

Van gemeenten tot gemeenten 6 Van gemeenten tot gemeenten Criteria voor steun uit de Solidariteitskas Rapport kleine synode d.d. 11 juni 2010 AZ 10-10 Van gemeenten voor gemeenten -criteria voor steun uit de Solidariteitskas- De

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie