Begroting 2009 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting 2009 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland"

Transcriptie

1 Begroting 2009 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Rapport Kleine Synode d.d. 28 november 2008 KDB Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht, 6 oktober oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 1

2 INHOUD Pagina: 1. ALGEMENE GEGEVENS Naam en vestigingsplaats Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Samenstelling bestuur en directie dienstenorganisatie 6 2. BEGROTING Voorwoord Begroting Algemene (financiële) beschouwingen Personeelsformatie TOELICHTING OP DE BATEN VAN DE BEGROTING Vrijwillige geldwerving / kosten eigen fondsenwerving Bijdragen voor dienstverlening Subsidies overheden en anderen Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland BEGROTINGEN 2009 VAN DE PROGRAMMALIJNEN Samenvatting per programmalijn Resourcebegroting P & A begroting Financieringsmiddelen begroting Toelichting op begrotingen 2009 van de programmalijnen BEGROTINGEN 2009 VAN DE STAFAFDELINGEN Begroting 2009 stafafdelingen en bijzondere posten naar kostensoort Toelichting op begrotingen 2009 van de stafafdelingen Uitvoeringskosten stafafdelingen en bijzondere posten Kosten Beheer & Administratie BIJLAGEN Quotumverdeling Begroting Solidariteitskas 2009 met toelichting 66 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 2

3 1. ALGEMENE GEGEVENS 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 3

4 1.1. Naam en vestigingsplaats Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht Telefoon: (030) Fax: (030) Contact: Web: 1.2 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland De generale synode van het kerkgenootschap de Protestantse Kerk in Nederland laat zich, overeenkomstig ordinantie 11 artikel 18 lid 1 en 2 van de kerkorde, voor de verzorging van de generale financiën van de kerk bijstaan door het bestuur van de dienstenorganisatie, die de aan zijn zorg toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Protestantse Kerk in Nederland beheert. De dienstenorganisatie ondersteunt de kerk, de gemeenten en allen die daarbinnen werken: in hun betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld; in het getuigenis van Jezus Christus; in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid. Daarbij verricht zij haar activiteiten in verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. Om haar taken namens de kerk en gemeenten uit te kunnen voeren: werkt zij dienstverlenend op basis van de vraag om ondersteuning en toerusting van het kerkelijk kader gericht op het beheer en de opbouw van de gemeente, de groei en de verdieping van het geloof en de theologische reflectie, de viering en beleving in de liturgie en de dienst aan de samenleving; draagt zij mede zorg voor de opleiding en nascholing van predikanten, kerkelijk werkers en ander (vrijwillig) kader; ondersteunt zij het geloofsgesprek en het spreken en leven van de kerk door studies en handreikingen, ook op het gebied van de geestelijke, politieke en economische krachten in de wereld; organiseert zij het werk zo dicht mogelijk bij de vragen van de gemeenten en van het kerkelijk kader, in de vorm van een concreet en transparant aanbod; voert zij het werk uit binnen de beleidskaders, die door de ambtelijke vergaderingen van de kerk zijn gesteld, op basis van de kerkorde; heeft zij de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met mensen en middelen. De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland is met ingang van het jaar 2008 ingedeeld in programmalijnen en (ondersteunende) stafafdelingen. De begrotingen van de programmalijnen zijn tevens opgebouwd uit projecten- en activiteitenbegrotingen. 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 4

5 De dienstenorganisatie ziet er als volgt uit: Bestuur xx A d v i e s Generale Raad van Advies Communicatie en Fondsenwerving Directie Expertisecentrum Oecumene Planning en control servicedesk fondsenwerving corporate communicatie Financiën en Control Treasury, legaten en quotumbeheer Facilitaire Zaken Human Resource Management Financiële administratie en projectbeheer Conferentie centrum Hydepark ICT Logistiek Interne dienstverlening. Bibliotheek en archieven P &O Arbeidsvoorwaarden beleid Mobliteitsbureau Predikantspensioenen Begeleiding Predikanten en Kerkelijk werkers Prot. Centrum voor Toerusting en Educatie Predikantstraktementen Programma Institutionele Ondersteuning Programma Kerk in Actie Programma Kerk in Ontwikkeling Programma Missionaire Vernieuwing & Kerkgroei Programma JOP Synodesecretariaat Kerk in Actie/ ICCO Buitenland (Gemeente) Advies Materiaalontwikkeling JOP Coach Juridische Zaken en colleges Kerk in Actie/ICCO Zending Steunverlening Steunverlening JOP Young Kerkbeheer RACV LRP Kerk in Actie Binnenland Kerk in Actie Communicatie en voorlichting Vrijwilligerswerk Ver-binden Pionieren JOP KIDS Kerk in Actie Interactief Migrantenkerken Dienstenorganisatie/ Deskundige kerkleden (vrijwilligers) 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 5

6 1.3 Samenstelling bestuur en directie dienstenorganisatie Het bestuur van de dienstenorganisatie is als volgt samengesteld: Bestuur: Ir. G-J. Kramer, voorzitter ** P.J. Leendertse, secretaris * Mr. P. Schreuder * Dr. A.J. Plaisier, vanuit het moderamen van de generale synode Mw. Mr. R. de Jong, vanuit het moderamen van de generale synode ** Directie: H. Feenstra, algemeen directeur Ds. E. Overeem, adjunct directeur * Leden van de Audit-commissie overig kerkenwerk ** Leden van de Audit-commissie Kerk in Actie 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 6

7 2. BEGROTING oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 7

8 2.1 Voorwoord Hierbij bieden wij u de begroting voor 2009 aan. Dit jaar zijn meer uitvoerige jaarplannen aan de begroting toegevoegd ter onderbouwing van de cijfers. De ontwikkeling waarbij beleid leidend is en cijfers volgend zijn, willen we ook de komende jaren voortzetten, om zo een beter evenwicht tussen doelstellingen en cijfers te bereiken. De begroting heeft een sluitende exploitatie, waarbij er bovendien een lichte daling van de quotumdruk, zowel wat betreft het kerkrentmeesterlijke als het diaconale deel, kon worden gerealiseerd. Uit deze begroting spreekt ook de ambitie om bij te dragen aan de gewenste vernieuwing van onze Protestantse Kerk. De extra investeringen in het jeugdwerk van onze kerk, de nieuwe programmalijn Missionaire vernieuwing en kerkgroei worden zichtbaar. De ambitie om het zendingswerk en het diaconale werk te laten groeien leest u bij het werk van Kerk in Actie. Tegelijkertijd wordt zichtbaar dat de inflatie sneller gaat dan de groei van de beschikbare middelen voor onze kerk. Dit betekent dat we het bezuinigingsbeleid van de afgelopen jaren zullen moeten doorzetten en zo mogelijk groei van de betaalde dienstverlening moeten realiseren. In 2009 zullen ook plannen op tafel komen voor de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk in Nederland. Na het stopzetten van Numeri is het van belang om met deugdelijke plannen en een goede uitvoering het geschonden vertrouwen terug te verdienen. Kortom het jaar 2009 biedt de nodige uitdagingen en de voorliggende begroting getuigt van het verlangen om deze met vertrouwen en elan aan te gaan. Wij leggen deze begroting aan u voor in het vertrouwen dat we goede besprekingen tegemoet gaan, over de wijze waarop het werk van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zal voortgaan en spreken een woord van dank naar diegenen die zich hebben ingezet tot dit resultaat. Namens bestuur en directie van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, Ir. G-J. Kramer, voorzitter bestuur H. Feenstra, algemeen directeur 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 8

9 2.2 Begroting 2009 BATEN Beschikbaar voor doelstelling Begroting Begroting Rekening ( x 1.000) Opbrengsten vrijwillige geldwerving: Collecten, giften en schenkingen Nalatenschappen Baten vrijwillige geldwerving Opbrengst publicaties Aandeel in gezamenlijke acties 91 Aandeel in acties van derden Bijdragen voor dienstverlening Subsidies overheden en anderen Financiële baten en lasten Bijdrage Protestantse Kerk in Nederland Financiële bijdragen Bestemmingsreserves Diverse baten Totaal beschikbaar voor de doelstelling oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 9

10 LASTEN Besteding aan doelstelling Begroting Begroting ( x 1.000) Programmalijnen en ondersteunende stafafdelingen: - Institutionele Ondersteuning Kerk in Ontwikkeling Missionair werk en kerkgroei Kerk in Actie Jongeren Organisatie Protestantse Kerk (JOP) HRM - werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie Expertisecentrum Communicatie & Fondsenwerving Af: doorbelaste kosten eigen organisatie Staf en ondersteunende afdelingen - Directie Financiën & Control Human Resource Management HRM - bureau predikanten Facilitaire Zaken incl. Hydepark Af: doorbelaste kosten eigen organisatie Algemene (centrale) begrotingsposten Besteding aan doelstelling Beschikbaar voor doelstelling Totaal resultaat 0 0 Dekking door bijdragen uit: Bestemmingsreserves en/of fondsen Kerk in Actie 0 0 Operationeel resultaat oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 10

11 2.3 Algemene (financiële) beschouwingen De begroting 2009 van de dienstenorganisatie geeft in het kort het volgende beeld: Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland (x 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting Uitgaven: Inkomsten: Programmalijnen: % Institutionele Ondersteuning 7% Vrijwillige geldwerving Kerk in Ontwikkeling 16% Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Missionair werk en Kerkgroei 3% Idem inzake de Solidariteitskas Kerk in Actie 45% Uit kerkelijke bestemmingsreserves Jongerenorganisatie Protestantse Kerk 4% Bijdr. voor dienstverlening en subsidies Protestants Centrum voor Toerusting en Opbrengst publicaties Educatie (PCTE) 2% Overige inkomsten Expertisecentrum 1% HRM-werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers 1% Algemeen 5% Ondersteunende afdelingen: Communicatie & Fondsenwerving Stafafdelingen Af: Doorbelaste kosten eigen organisatie % % De in de begroting opgenomen formatieomvang is gebaseerd op de personeelsformatie van het integrale bedrijfsplan voor 2009 van maximaal 336 fte s. De begrote formatie voor 2009 bedraagt 342 fte s, waarvan 22 formatieplaatsen als vacant zijn opgenomen. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het gedetailleerde overzicht van de personeelsformatie in deze begroting. De inkomsten 2009 uit vrijwillige geldwerving van Kerk in Actie en de collecten via de Protestantse Kerk in Nederland laten een stijging ten opzichte van 2008 zien van bijna 1,9 mln., dat enerzijds is gebaseerd op de werkelijke inkomstenontwikkeling in 2008 en een taakstelling voor De bijdragen uit kerkelijke bestemmingsreserves en fondsen is in de begroting voor 2009 geraamd op tegen volgens de vastgestelde begroting De (betaalde) dienstverlening en subsidies stijgen ten opzichte van de begroting 2008 met , hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door hoger verwachte subsidies overheden en anderen (zie verder de toelichting van de baten in deze begroting). De uitgaven voor 2009 van de programmalijnen en ondersteunende afdelingen worden zichtbaar gemaakt door de in deze begroting opgenomen specificaties van de verschillende deelbegrotingen, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. Deze overzichten zijn nieuw aan de begroting toegevoegd en konden worden gegenereerd vanuit de nieuwe besturingsfilosofie. Besturingsfilosofie Met ingang van 2008 betekende de introductie en uitvoering van de planning & controlcyclus dat de inrichting en werkwijze van het uit te voeren werk in de nieuwe organisatiestructuur worden vastgelegd in activiteiten en projecten. Voor 2009 zijn de projecten en activiteiten verder doorontwikkeld. Voor de helderheid van de begrotingscijfers wordt de methodiek van de vastlegging van de financiële gegevens nog eens herhaald. De indelingen zijn als volgt: a. de programmalijn/de afdeling of resources In de resourcebegroting worden van de programmalijnen alleen de personeelskosten en de 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 11

12 (doorbelaste) kosten van de (eigen) organisatie omgeslagen in de vorm van uren maal tarief naar de projecten/activiteitenbegrotingen (zie b.). Het betreft in deze begroting geen activiteit- of projectgebonden kosten. Het uurtarief wordt vastgesteld per programmalijn en is bepalend voor de doorbelasting van uren naar projecten en /of activiteiten. b. de projecten/activiteiten Voor de opstelling van de projecten- en activiteitenbegrotingen is door de programmalijnen een indeling gemaakt naar hoofddoelstellingen. Het zijn deze doelstellingen waarover de rapportage- en verantwoordingslijnen lopen tijdens het boekjaar en bij de jaarrekening. De lasten van de projecten/activiteitenbegrotingen omvatten: De voor de hoofddoelstelling begrote uren maal tarief vanuit de resourcebegroting; De directe kosten voor de doelstelling (specifieke- en activiteitenkosten); De (financiële) steun- en hulpverleningsbudgetten. De baten van de projecten/activiteitenbegrotingen bestaan uit: De directe baten van de doelstelling (bijdragen voor dienstverlening, subsidies e.d.); De aanwendingen uit bestemmingsreserves en fondsen van de Protestantse Kerk in Nederland; De toewijzingen uit de begroting van de beschikbare middelen uit de geldstromen (vrijwillige geldwerving, quota en solidariteitskas). c. De beschikbare middelen uit de geldstromen. In de begroting wordt zichtbaar in welke mate vanuit de geldstromen financiële middelen zijn toebedeeld aan projecten en activiteiten. De ontwikkeling in deze beschikbare middelen en de toedelingen aan projecten en activiteiten geeft een resultaat, waarop aan- en/of bijsturing van de doelstellingen mogelijk wordt gemaakt. Wijziging verslaglegging begrotingscijfers Door de nieuwe organisatiestructuur zijn voor de verschillende programmalijnen geen historische gegevens als een jaarrekening 2007 voorhanden. Daar waar dit wel mogelijk bleek, zoals de verdeling van de baten, zijn deze cijfers wel opgenomen. De vastgestelde begroting 2008 is op enkele punten aangepast wegens actualisering van de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen. De aanpassing in deze richtlijn betreft de volgende bepaling: Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten verantwoord. Kosten die nodig zijn om de baten te realiseren dienen in de staat van baten en lasten als last te worden gepresenteerd. Met andere woorden: Saldering is niet meer toegestaan. In de huidige systematiek worden de kosten eigen fondsenwerving en de publicatiekosten van de bruto-inkomsten afgetrokken. Financiële bijdragen van de Protestantse Kerk in Nederland In de begroting van de Protestantse Kerk in Nederland worden de jaarlijkse inkomsten opgenomen in het kader van de: a. Verplichte heffingen van gemeenten (kerkrentmeesterlijk/diaconaal quotum en solidariteitskas); b. Opbrengsten vrijwillige geldwerving (doelcollecten exclusief die van Kerk in Actie); c. Centrale rentebaten ten behoeve van de exploitatie van de dienstenorganisatie. Deze opbrengsten worden vervolgens aan de dienstenorganisatie beschikbaar gesteld. Tevens worden door de Kerk bijdragen uit verschillende kerkelijke bestemmingsreserves en fondsen verstrekt aan de dienstenorganisatie. Al deze bovengenoemde baten maken deel uit van de begrotingen van beschikbare middelen van de programmalijnen en worden ingezet voor resp. toebedeeld aan projecten en activiteiten. In de begroting van de Protestantse Kerk in Nederland worden deze inkomsten nader toegelicht. 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 12

13 Algemene en bijzondere posten De uitgaven en inkomsten van de algemene en bijzondere posten zien er als volgt uit: Algemeen (x 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting Uitgaven: Inkomsten: % Kosten Landelijke Ledenregistratie 63% Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Bijdrage Prot. Theologisch Universiteit 22% Doorbelaste kosten eigen organisatie Transformatiebudget 15% Resultaat % a. Kosten landelijke ledenregistratie De kosten voor de landelijke ledenregistratie zijn voor 2009 als volgt begroot: Kosten landelijke lederegistratie Begroting Begroting (x 1.000) Bijdrage ten behoeve van de SMRA Bijdrage ten behoeve van de SILA Personele uitgaven landelijke ledenregistratie 268 Afschrijvingslast investeringen LLR 260 Doorbelaste kosten eigen organisatie Quotumbijdrage Protestantse Kerk in Nederland De bijdrage aan de SMRA over 2008 betrof in beginsel een periode tot 1 september Gezien het feit dat de SMRA toch langer in Delft verblijft, zijn voor 2008 door (het bestuur van) de dienstenorganisatie aanvullende middelen ter beschikking gesteld. Voor 2009 is een geheel jaar begroot. De bijdrage aan de SILA neemt voor 2009 aanzienlijk af vanwege de verlaging van het tarief van 0,205 naar 0,11 per geregistreerde. Rekeninghoudend met ledenverlies kan de bijdrage voor 2009 worden gehalveerd. De overige lasten ten behoeve van de landelijke ledenregistratie betreffen zowel de door de dienstenorganisatie te maken personele uitgaven als een doorbelasting van de kosten eigen organisatie. b. Protestantse Theologische Universiteit Dit betreft de jaarlijkse bijdrage van (tot en met 2009) voor het werk van het theologisch seminarium volgens het afgesloten convenant tussen de universiteit en de dienstenorganisatie wegens de ontvlechting van het instituut voor opleiding en bezinning. c. Transformatiebudget 2009 In de centrale begroting voor 2009 is ook rekening gehouden met een budget in het kader van verdere transformatie van de organisatie, voornamelijk voor personele ontwikkelingen en onvoorziene uitgaven. Binnen de totale sluitende begroting 2009 van de dienstenorganisatie komt de financiële transformatieruimte uit op Het restant van (verschil tussen 507k en 461k) heeft een relatie met de onder de baten opgenomen kosten eigen organisatie van Doordat in de begroting 2009 bij alle programmalijnen en ondersteunende afdelingen is uitgegaan van dezelfde kosten eigen organisatie als in de begroting voor 2008 is hierop per saldo voor 2009 een voordeel ontstaan van Het uitgangspunt voor de doorbelaste kosten eigen organisatie is om deze minimaal voor de programmalijnen (ten behoeve van de vaststelling van het uurtarief) voor de beleidsplanperiode gelijk te houden. Voor de nieuwe periode ( ) zullen deze kosten opnieuw worden herzien en toegerekend. 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 13

14 2.4 Personeelsformatie Formatie Dienstenorganisatie Begroting Mutatie Begroting Vacatures Bedrijfs- (in fte's) / plan (incl. vac.) (incl. vac.) 2009 Programmalijnen Institutionele Ondersteuning (IO) 15,60 0,57 16,17 0,51 16,10 IO - Kerkbeheer 6,00 0,05 6,05 6,00 IO - Classicale ondersteuning 5,90 0,00 5,90 0,20 5,00 Kerk in Ontwikkeling (KIO) 78,51-10,51 68,00 5,30 75,00 Missionair Werk en Kerkgroei 4,97 4,97 4,30 Kerk in Actie 58,52-1,27 57,25 1,15 56,00 Jongeren Organisatie Protestantse Kerk 15,94 1,15 17,09 1,62 20,50 JOP - locaal 2,56 5,79 8,35 PM HRM-werkbegeleiding pred./kerkelijk werkers 5,20-0,95 4,25 0,80 6,10 Expertisecentrum 4,00 0,00 4,00 0,40 4,00 Prot. Centrum voor Toerusting en Educatie 3,20-0,20 3,00 3,00 C&F - management en communicatie 8,00 0,77 8,77 1,00 8,00 C&F - fondsenwerving en donateursadm. 10,62-1,18 9,44 2,00 9,00 C&F - servicedesk (excl. LLRcalls) 12,11-4,11 8,00 0,70 8,00 Subtotaal: 226,16-4,92 221,24 17,98 216,70 Staf en ondersteunende afdelingen Directie 3,00-0,11 2,89 3,00 Financiën & Control 25,54-0,55 24,99 1,10 25,00 HRM - P&O/Arbeidsvoorwaarden 8,40-0,71 7,69 1,50 7,60 HRM - mobiliteitsbureau 1,50 1,00 2,50 0,50 1,50 HRM - bureau predikanten 14,58 0,35 14,93 1,25 14,80 Facilitaire Zaken 44,63-0,06 44,57 44,00 FZ - Centrum Hydepark 9,05 0,01 9,06 9,00 Landelijke Ledenregistratie (op termijn) 14,50 0,00 14,50 14,50 Subtotaal: 121,20-0,07 121,13 4,35 119,40 Personeelsformatie Dienstenorganisatie: 347,36-4,99 342,37 * 22,33 336,10 * is inclusief JOP-locaal ad 8,35 fte (in bedrijfsplan 2009 PM) Personeelsverloop dienstenorganisatie aantallen fte's werkelijk 2004 werkelijk 2005 werkelijk 2006 werkelijk 2007 begroting 2008 begroting 2009 fte's personeel 403,97 389,83 369,32 335,38 347,36 342,37 jaren 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 14

15 Personeelskosten Begroting 2009 (x 1.000) Programmalijnen Stafafd. en bijz. posten Totaal Begroting 2008 Salarissen Vakantiegeld Eindejaarsuitkering Wettelijke bijdrage zorgverzekering Toeslagen en bruto vergoedingen Sociale lasten Pensioenpremies Ingehouden pensioenpremies Woon-werkverkeer Totaal personeelskosten Personeelsformatie Dienstenorganisatie 221,24 121,13 342,37 347,36 Personeelskosten per fte: (x 1) oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 15

16 3. TOELICHTING OP DE BATEN VAN DE BEGROTING oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 16

17 3.1 Vrijwillige geldwerving / kosten eigen fondsenwerving De opbrengst vrijwillige geldwerving, gesplitst in collecten e.d. en in nalatenschappen, is als volgt gespecificeerd: Vrijwillige geldwerving Begroting Begroting Rekening ( x 1.000) Collecten, giften en schenkingen (incl. mailingacties) - Zending Werelddiaconaat Noodhulp Kinderen in de Knel Klimaatplan Missionair werk Diaconaat Waarvan via mailingacties: (2.500) (2.300) (2.840) Nalatenschappen - Zending Werelddiaconaat Noodhulp Kinderen in de Knel Missionair werk Diaconaat Totaal vrijwillige geldwerving Percentage fondsenwerving over totale opbrengst vrijwillige geldwerving (2009: 11,1%, 2008: 10,55%) Aan bovengenoemde opbrengst vrijwillige geldwerving voor 2009 kunnen tevens de opbrengsten worden toegevoegd van de collecten, die binnen de Protestantse Kerk in Nederland worden verantwoord. Voor 2009 zijn deze baten begroot op , zodat de totale inkomsten uit vrijwillige geldwerving uitkomen op De totale fondsenwervingskosten bedragen in totaal Hiermede komt het percentage fondsenwerving, uitgedrukt van de totale bruto opbrengst uit vrijwillige geldwerving, uit op 11,1% tegenover 10,55% volgens de vastgestelde begroting Voor de vrijwillige geldwerving van Kerk in Actie komt het fondsenwervingspercentage voor 2009 uit op 10,75% tegen 9,97% in De kosten fondsenwerving zijn bepaald op basis van de geplande inzet per programma van de medewerkers van het team Fondsenwerving van de afdeling Communicatie en Fondsenwerving. Deze inzet (vertaald in aantal uren x uurtarief) wordt vermeerderd met de directe kosten per actie of fondsenverwervende activiteit. Ten aanzien van de voorziene hoogte van deze kosten is gesteld dat deze zich kan bewegen tussen 9% en 12,5% van de begrote bruto opbrengst. Hierbij wordt de 9% vertaald in kosten die benodigd zijn om de begrote bruto opbrengst uit vrijwillige geldwerving te realiseren. Het verschil (3,5%) kan worden ingezet om op basis van goedgekeurde (project)plannen nieuwe initiatieven op het gebied van fondsenwerving te ontplooien, met uiteraard als doelstelling de opbrengsten te vergroten. 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 17

18 In de geactualiseerde richtlijn 650 wordt ook naar de ratio gevraagd van het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving. Voor Kerk in Actie is deze als volgt bepaald: Directe steunverlening in % van de totale baten Begroting Begroting Rekening ( x 1.000) Directe steunverlening Totale baten Kerk in Actie Percentage directe steunverlening 65,4% 65,3% 68,7% Kerk in Actie algemeen Ten behoeve van het werk van Kerk in Actie worden bijdragen ontvangen zonder specifieke doelbestemming binnen de programma s van Kerk in Actie. De verdeling van deze inkomsten is in de begroting 2009 ongewijzigd gebleven. Verdeling inkomsten Kerk in Actie algemeen Begroting Begroting ( x 1.000) Bruto inkomsten Kerk in Actie totaalprogramma Verdeling bruto opbrengst naar vrijwillige geldwerving - Binnenlands diaconaat Werelddiaconaat Zending Totaal verdeling De hieraan verbonden verwervingskosten ad zijn naar rato van deze verdeling toegerekend aan deze drie programma s. 3.2 Bijdragen voor dienstverlening Bijdragen voor dienstverlening Begroting Begroting Rekening ( x 1.000) Institutionele Ondersteuning (vergoeding CIO-K) Kerk in Ontwikkeling Missionair werk en kerkgroei 15 Kerk in Actie JOP Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie Werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers Bureau Predikanten Financiën & Control (vergoeding administraties) Facilitaire Zaken Human Resource Management C&F servicedesk Centrum Hydepark Landelijke ledenregistratie 366 Provinciale dienstencentra 457 Totaal bijdragen dienstverlening oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 18

19 Bureau Predikanten De bijdrage van het bureau predikanten bestaat uit een vergoeding voor personeels- en apparaatskosten. Deze (voorgefinancierde) kosten worden doorberekend aan dit bureau ten behoeve van de omslag traktementen en pensioenen. Facilitaire Zaken In deze opbrengst is begrepen de van derden ontvangen bijdragen voor verrichte dienstverlening, baten uit verhuur van kantoorruimte en verblijfsvergoedingen van het Guesthouse. Centrum Hydepark Betreft voornamelijk de verhuurarrangementen van het conferentiecentrum Hydepark. 3.3 Subsidies overheden en anderen Onderstaand zijn de subsidies van overheden en/of bijdragen van andere instellingen verantwoord, waarbij wordt opgemerkt dat alle subsidieverstrekkers optreden als medefinancier. Subsidies overheden en anderen Begroting Begroting Rekening ( x 1.000) Kerk in Ontwikkeling - Maatschappelijk activeringswerk Missionair werk en kerkgroei - Missionaire werk (w.o. St. de Zending) Hemmense Zendingsstichting Council of World Mission Stichting Rotterdam 50 - Maatschappij van Welstand 100 Kerk in Actie - Zending (uit nalatenschappen St. de Zending) Zending (bijdrage St. de Zending) Bijdragen uit fondsen en stichtingen Projectbijdragen ICCO Projectbijdragen ICCO inz. Noodhulp 10 - Noodhulp PSO NIZW / ZZG / Diversen 193 JOP Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie HRM / Land. Maatschappelijk Werk 177 HRM mobiliteitsbureau Centrum Hydepark Bezinningscentrum / Kerk & Wereld 103 Diverse projecten binnenland / SOM 40 Diversen 161 Totaal subsidies overheden en anderen oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 19

20 3.4 Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland Financiële bijdragen (voor het reguliere werk) Vanuit de operationele resultatenrekening van de Protestantse Kerk in Nederland wordt voor 2009 een bijdrage aan de dienstenorganisatie verleend van tegenover een begrote bijdrage over 2008 van De specificatie luidt als volgt: Financiële bijdragen Protestantse Kerk Begroting Begroting Rekening in Nederland ( x 1.000) Vrijwillige geldwerving Verplichte heffingen Financiële baten en lasten Totaal financiële bijdragen Vrijwillige geldwerving Naast de opbrengsten uit vrijwillige geldwerving ten behoeve van Kerk in Actie, die binnen de dienstenorganisatie worden verantwoord, worden door de Kerk nog de volgende wervingsmomenten gehouden, te weten voor Kerk en Israël, jeugd- en jongerenwerk/jop, educatie, pastoraat, geloofsopvoeding/catechese, protestantisme, oecumene, Eredienst en Kerkmuziek. De opbrengsten van deze kerkelijke collecten worden opgenomen in de begrotingen van de projecten en activiteiten binnen de betreffende programmalijnen. Verplichte heffingen Dit betreft de bijdrage van de Protestantse Kerk in Nederland ter hoogte van de verwachte opbrengst uit verplichte heffingen van gemeenten voor het jaar In de begroting van de Protestantse Kerk in Nederland worden deze heffingen aan kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum en de solidariteitskas nader toegelicht. Financiële baten en lasten Dit betreft voornamelijk de netto rentebaten uit beleggingen e.d. van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze baten worden van oudsher aangewend voor de medefinanciering van het algemene kerkenwerk, dat wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie Bijdragen uit bestemmingsreserves Deze bijdragen zijn bestemd: a. voor programma s van Kerk in Actie Dit betreft vooral de bijdragen op basis van een meerjarengemiddelde uit bestemmingsreserves, welke reserves worden gevoed door aan de Kerk vermaakte nalatenschappen voor Zending en Werelddiaconaat. Het uitvoerende werk wordt verricht door Kerk in Actie binnen de dienstenorganisatie. b. voor werkzaamheden binnen de programmalijnen van de dienstenorganisatie Onderstaand is weergegeven voor welke doeleinden een bijdrage is verleend ten behoeve van verschillende programmalijnen en stafafdelingen, alsmede uit welke bestemmingsreserves deze bijdragen worden verleend. 6 oktober 2008 Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 20

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Nummer 132 December 2005 Katern in Kerkinformatie 173 - september 2009 Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Samen werken in de dienstenorganisatie: hier doe je het voor!

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg

SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg 40 SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg Generale Synode 9 november 2012 KTO 12-09 40 Pagina 3 van 40 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

KERKBEHEER. In deze uitgave: 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012

KERKBEHEER. In deze uitgave: 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012 KERKBEHEER In deze uitgave: Informatie over de persconferentie Kerkbalans 2012 en de evalutatie Kerkbalans Nieuwe Stijl Overzicht van de predikantstraktementen en

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 1 juli 2015 Versie 1.0. 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Centrale Regeling voor Voorgangers en Pastoraal Medewerkers. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. versie 2.2

Centrale Regeling voor Voorgangers en Pastoraal Medewerkers. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. versie 2.2 Centrale Regeling voor Voorgangers en Pastoraal Medewerkers Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB versie 2.2 Introductie nieuwe regelingen Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Voorgeschiedenis Als gevolg van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2008 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Jaarplan 2008...4 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...5 2.3. Advies en facilitering...5 2.3.1.

Nadere informatie

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN I. DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN VAN DE GEMEENTE Artikel 1. Algemeen 1. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente

Nadere informatie

jaarverslag 2014 onderzoeksplannen 2015

jaarverslag 2014 onderzoeksplannen 2015 jaarverslag 2014 onderzoeksplannen 2015 Rekenkamers Rotterdam, Barendrecht, Lansingerland en Capelle aan den IJssel Rekenkamer Rotterdam Rekenkamer Barendrecht Rekenkamer Lansingerland Rekenkamer Capelle

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V.

ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V. ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V. Datum: 1 december 2003 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. EXPORT EN IMPORTGARANTIES, 2,80M... 4 2.1 TAAK EN OMGEVINGSFACTOREN... 4 2.2 KOSTENOPBOUW... 4

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Acta. Bijlage XI - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Bijlage XI - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage XI - III Rapport Deputaten Zending, Hulpverlening en Training Woord vooraf Zendingswerk is kerkenwerk.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017.

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017. (2-4-2013) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Nadere informatie

Subsidiebeleid openbare bibliotheken

Subsidiebeleid openbare bibliotheken Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie