Nieuw samenwerkingsverband in de zorg voor mensen met een handicap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw samenwerkingsverband in de zorg voor mensen met een handicap."

Transcriptie

1 Nieuw samenwerkingsverband in de zorg voor mensen met een handicap. Het welzijnslandschap is in volle evolutie. Elders zijn al langer fusies, netwerken, samenwerkingsverbanden ontstaan om beter te beantwoorden aan de vragen van het cliënteel, om versnippering tegen te gaan, om de krachten te bundelen, om beter taken en verantwoordelijkheden in te vullen, om een sterke financiële ruggengraat te ontwikkelen. In de zorg voor de mensen met een handicap blijft er een grote nood aan opvang en begeleiding. De overheidsmiddelen zijn beperkt en worden met mondjesmaat jaar per jaar aangevuld. De achterstand blijft echter en de vraag naar begeleiding stijgt nog. De sector kampt ook met een verouderde, niet aan de huidige noden aangepaste regelgeving. De populatie wordt ouder en diverser, de omgeving van de mensen met een handicap wordt mondiger. De persoon met een handicap heeft ook een persoonlijk toekomstplan en wil dit op de één of andere manier omzetten in werkelijkheid. Als op zichzelf staande organisatie wordt het steeds moeilijker om op al de vragen van het cliënteel een bevredigend antwoord te geven. Noch de regelgeving, noch het personeelskader, noch het uitbreidingsbeleid laten dit toe. Er moet gezocht worden naar samenwerking, zowel binnen de sector als met aangrenzende sectoren. De gestructureerde gehandicaptenzorg is niet de alleenheerser en de allesomvattende zorgverlener. Mutualiteiten, thuiszorg, de gezondheidszorg, revalidatiecentra, bejaardentehuizen, het algemeen welzijnswerk, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn hebben allen een verantwoordelijkheid, ook voor de mensen met een handicap. De maatschappij evolueert voortdurend. Een voorziening voor personen met een handicap heeft verplichtingen als werkgever, als ondernemer. De overheid legt veel regels op: kwaliteitseisen, preventie, milieu, financiering, sociale wetgeving, arbeidsverhoudingen. De raden van bestuur hebben een zware verantwoordelijkheid. De directies moeten van alles op de hoogte zijn. Er is weinig mogelijkheid om te delegeren omdat er geen of weinig kaderpersoneel is. Personeelsleden hebben binnen een kleine organisatie weinig mogelijkheden om aan carrièreplanning te doen. Zij hebben een vlakke loopbaan: van opvoeder-begeleider naar opvoederbegeleider. Wil men een andere uitdaging, dan moet men op zoek gaan naar een andere voorziening en ontslag nemen. Er zijn ook veel tijdelijke jobs en deeltijdse jobs, waar de tendens naar een voltijdse tewerkstelling, omwille van het loon, zich meer en meer manifesteert. Samenwerking dringt zich op. En dan stelt zich de vraag hoe, van waaruit, met wie. Hejmen, Oostrem en Oikonde Leuven, vonden mekaar als complementaire voorzieningen. Vertrekkend vanuit de zorgvraag van de persoon met een handicap kunnen zij samen een antwoord geven op de veranderende vraag. Samen bieden zij een gamma aan woonmogelijkheden aan gaande van zelfstandig wonen met ondersteuning van een particulier, over wonen voor mensen die nog Tiensevest 17, 3010 Kessel-Lo, en tel. 016/ fax. 016/

2 kunnen werken maar nood hebben aan collectief wonen, tot verzorgingstehuis en wonen voor bejaarden. Ook wat de dagbezigheid betreft is er een continuüm van werken in het gewone arbeidsmilieu, het beschermd werken, begeleid werken als vrijwilliger, productiearbeid in de werkplaats, dagactiviteiten in een dagcentrum en bezigheidstherapie in de belevingsgroepen. De voorzitters en directies hebben gedurende meer dan een jaar de samenwerkingsgezindheid afgetast. De raden van bestuur werden mee betrokken in het proces, stuurden bij en gaven hun goedkeuring. De personeelsleden kregen op geregelde tijdstippen informatie over de voortgang van de gesprekken. Zij stelden de nodige kritische vragen, maar zijn bereid mee in het verhaal te stappen. Zij zien wel een aantal voordelen. Blijft nog de groep van personen met een handicap. Ook aan hen is het verhaal verteld. Sommigen kunnen zich daar wel iets bij voorstellen, voor anderen is dit minder te vatten. Toch worden zij geconfronteerd met wat samenwerken voor hen kan betekenen: zij zien mekaar in dé Werkplaats, gaan naar mekaars activiteiten in het kader van het grotere samenwerkingsverband van het regionaal overleg gehandicaptenzorg. De eigen voorziening is voor hen niet de enige zorgaanbieder. Er is een werkgroep zorgvernieuwing opgericht waarin mensen die op de werkvloer staan, zoeken naar gemeenschappelijke inzichten en gezamenlijke projecten. De administratieve medewerkers wisselen programma s uit, toetsen mekaars competenties af en onderzoeken hoe zij samen het werk efficiënter kunnen aanpakken. In de plaats van 3 kwaliteitscoördinatoren, 3 preventieadviseurs te onderhouden, doen we er misschien beter aan om over de voorzieningen heen een kwaliteit- en preventiebeleid te voeren. De directieleden gaan na waar de sterktes en competenties liggen en hoe die beter kunnen ingezet worden. Er worden afspraken gemaakt wie naar welke vergadering gaat en hoe daarover verslag wordt uitgebracht. Nu zitten ze vaak samen op hetzelfde overleg, wat op zich enerzijds een verrijking kan zijn, maar anderzijds ook tijdsverspilling. Wie houdt zich bezig met de nutsvoorzieningen, wie is meer bezig met personeelszaken, wie gaat naar de werkgeverskoepel, wie zetelt in het regionaal overleg van de zorg, wie is beslagen in patrimoniumbeheer, enz. Dit samenwerkingsverband heeft een stevige verankering op lokaal vlak. De regio is beperkt tot Leuven en onmiddellijke omgeving. Dit verhoogt de slagkracht. Dit betekent ook dat het samenwerkingsverband nog kan uitgebreid worden met andere voorzieningen uit de Leuvense regio, misschien zelfs uit aangrenzende sectoren. Er is nog groei mogelijk en misschien wel noodzakelijk. Elke organisatie behoudt wel haar autonomie. Op 19 januari 2012 om u stelden we het samenwerkingsverband voor aan de pers en aan de regionale overheden en welzijnsorganisaties. Dit gebeurde in het stadhuis van Leuven. Daar maakten we ook de naam van het samenwerkingsverband bekend en het logo. Leuven, 25 januari Tiensevest 17, 3010 Kessel-Lo, en tel. 016/ fax. 016/

3 Vzw Hejmen Halfmaartstraat Leuven 016/ Vzw Hejmen is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en beschikt over volgende erkenningen: Tehuis voor Werkenden (foto) Dienst Beschermd Wonen Dienst Inclusieve Ondersteuning (DIO) Historiek Vzw Hejmen (Esperanto voor thuis) werd als onafhankelijke v.z.w. opgericht door Oikonde Leuven vanuit een leemte in het woonaanbod voor volwassenen met een licht mentale handicap. In 1993 werd het Tehuis voor werkenden voor 20 personen geopend, een residentiële woonvorm in het stadscentrum waar cliënten op kamer of op (koppel) studio zich thuis kunnen voelen. Onze ambulante dienst Beschermd Wonen startte op in 1999 met 3 plaatsen. Deze werkvorm bood namelijk een antwoord op de nood aan meer individueel wonen en meer zelfstandigheid op verschillende levensdomeinen van cliënten. Geleidelijk is dit aantal gestegen tot de huidige 17 cliënten, waarvan 3 personen in een gemeenschapshuis en 14 individueel wonen. Sinds 2011 werd hieraan nog de erkenning Dienst Inclusieve Ondersteuning toegevoegd, eveneens een ambulante werking, waarmee we specifiek een begeleidingsaanbod willen doen naar normaal begaafde personen met een autismespectrumstoornis. In dit kader gingen we een engagement aan als partner binnen Autiwoonzorg-Leuven. Aanbod en visie Over de verschillende woonvormen heen doet v.z.w. Hejmen een woon- en begeleidingsaanbod aan volwassenen met een beperking die ondersteuning behoeven en wensen op vlak van wonen en leven in al zijn facetten. De cliënten zijn personen die een externe dagbesteding en een zekere mate van zelfstandigheid aankunnen.

4 Hierbij wil Vzw Hejmen residentieel (TW) of ambulant (Beswo, DIO) een individuele begeleiding op maat van de cliënt voorzien die ruimte biedt aan de groei naar meer zelfstandigheid en zelfactualisatie. Dit willen we binnen ons begeleidingsmodel, op basis van dialoog en gelijkwaardigheid, bewaken door deze af te stemmen op de mogelijkheden van de cliënt, elk met zijn eigenheid. Om dit aanbod te verwezenlijken doen de cliënten beroep op een enthousiaste begeleidingsequipe van 20 personen en de onmisbare ondersteunende functies. Doelgroep Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit mensen met een (licht tot matig) mentale beperking, mogelijk met bijkomende motorische of zintuiglijke handicaps en/of psychosociale problematieken. In principe wordt bij de aanvraag van elke kandidaat bewoner individueel en onbevooroordeeld afgewogen of het Hejmen-aanbod tegemoet kan komen aan de individuele ondersteuningsvraag. Netwerk Vzw Hejmen staat voor over de grenzen heen kijken. Als kleinschalige organisatie hebben we steeds met open vizier gekeken naar opportuniteiten en expertise in het samenwerken met ander partners om zo een beter antwoord te kunnen bieden aan de zorgvragen. Zo participeren we in het Magdaproject (begeleid werken), nemen we deel aan SPIT, werken we samen met de Sociale Huisvestingsmaatschappij Dijledal om betaalbare woningen ter beschikking te kunnen stellen van cliënten, enz. Patrimonium Vzw Hejmen beschikt over 3 naast mekaar gelegen woningen in het centrum van Leuven waar 20 mensen residentieel verblijven en begeleid worden.

5 v.z.w. Oostrem Bijlokstraat Herent 016/ Andere adressen (Bijlage 1) Historiek Op 22 juli 1966 werd de V.Z.W. Home voor Gehandicapten opgericht. De vereniging stelde zich tot doel: in te staan voor de opvang van personen met een zwaar motorische handicap die niet langer school mochten lopen en niet in een Beschutte Werkplaats tewerkgesteld konden worden. In september 1967 opende het dagcentrum zijn deuren in een huis van Windekind te Leuven. Vijf tot acht mannen en vrouwen met een mentale en motorische handicap werden daar tijdens de schooldagen opgevangen. De erkenning van de instelling als dagcentrum voor zeven niet-werkende volwassenen met een handicap werd bekomen vanaf 1 juni Gestadig groeide het dagcentrum verder uit en werd het respectievelijk erkend voor het opnemen van 12 (april 1978), 15 (januari 1983) en 20 personen met een handicap (januari 1985). Vrij snel werd vastgesteld dat de groeiende vraag bij ouderwordende ouders naar continue opvang voor hun gehandicapte zoon of dochter, de oprichting van een nieuw home onvermijdelijk maakte. Op 5 maart 1979 verkreeg de v.z.w. het principieel akkoord tot subsidiëring van een nieuwbouw. Begin 1984 werd de bouw gestart en vanaf september 1986 werd het daggedeelte van OOSTREM, zoals de nieuwe instelling genoemd werd, in gebruik genomen. Op 1 april 1987 opende ook het nursinghome zijn deuren. Op 1 september 1989 werd een eerste noodzakelijke uitbereiding van het dagcentrum met 10 plaatsen gerealiseerd. Dit dagcentrum werd erkend op 1 februari Het is ondergebracht in de Baron Descampslaan 105, te 3018 Wijgmaal. Vanaf 1 januari 1996 werd het nursinghome uitgebreid met 12 plaatsen, waarvan 2 plaatsen voorbehouden blijven voor kortopvang. Deze afdeling bevindt zich in 3012 Wilsele-Putkapel, Aarschotsesteenweg 532. De eerste groep mensen met een handicap heeft zijn intrek genomen in het tehuis op 5 februari Momenteel is ook deze afdeling volzet. Op 21 mei 2001 openden we een nieuwe afdeling van het dagcentrum in de St.-Benedictushoeve, St.- Benedictusstraat 11, 3020 Herent om er de Werkplaats voor semi-industrieel werk in onder te brengen. Van hieruit worden ook niet-werkbekwame volwassenen met een handicap begeleid naar werk op de gewone arbeidsmarkt. Vanaf 1 september 2001 kregen we de toelating om een project Arbeidszorg op te starten. Dit is ondertussen uitgegroeid tot de dienst MAGDA-Leuven, die wat betreft Oostrem erkend is voor 9 plaatsen begeleid werken. Op 1 november 2002 worden 5 personen met MS en 5 personen

6 met NAH in overbruggingszorg opgenomen. Vanaf 1 september 2005 zijn er 2 plaatsen voor dagcentrumgebruikers. 4 mensen wonen sedert 1 mei 2008 in de Wilg, Rijweg 176, 3020 Herent. Aanbod en netwerk (Bijlage 1 en 2) - Dagcentrum, begeleid werken en nursinghome voor mensen met een verstandelijke en motorische handicap. - Overbruggingszorg, nursinghome en dagcentrum voor mensen met NAH en/of Multiple Sclerose. Missie en toekomstperspectief De voortdurende veranderende noden van personen die tot de doelgroepen van Oostrem behoren en de evolutie naar een erg gedifferentieerd hulpverleningsaanbod (zorg op maat) zullen Oostrem confronteren met nieuwe vragen. In deze context heeft Oostrem als opdracht: - het continu aanpassen van het hulpverleningsaanbod aan de noden van de huidige populatie, - het uitbouwen van ondersteuning voor mensen die tot de doelgroepen van Oostrem behoren en die nu in de regio geen aangepast hulpverleningsaanbod vinden. Bij het overwegen van nieuwe initiatieven zal met volgende elementen moeten rekening gehouden worden: - gesignaleerde noden en andere initiatieven in de regio, - het al dan niet bestaan van aangepaste hulpverleningsvormen in het reguliere circuit, - de haalbaarheid voor Oostrem (financieel, organisatorisch, deskundigheid, draagkracht van het personeel, ), - de mate waarin het gewenste hulpverleningsaanbod aansluit bij de bestaande zorgvormen in Oostrem. Doelgroepen Oostrem begeleidt volwassenen met een verstandelijke, een motorische of een meervoudige handicap. Deze personen kunnen bijkomende problemen (vb. sociaal-emotioneel, sensorisch, medisch ) vertonen. Zij kunnen begeleid worden voor zover de hulpverlening die voor deze complexe problemen vereist is, kadert in het bestaande zorgaanbod. Binnen deze doelgroepen heeft Oostrem aandacht voor de meest zorgbehoevenden. Oostrem wil aan deze personen dagbesteding en indien gewenst ook woongelegenheid bieden. Dit betekent op het gebied van dagbesteding het aanbieden van opvang en sfeerbegeleiding, arbeids-, bezigheids- of ervaringsgerichte activiteiten. Op het gebied van wonen betekent dit dat Oostrem een integrale woonvoorziening is, waar gespecialiseerde begeleiding geboden wordt in een aangepaste infrastructuur. Klemtonen in de werking De klemtoon voor de bewoners van het nursingtehuis ligt op een thuis bieden. Dit wil zeggen een plaats waar men zich goed voelt, een eigen plek heeft (zowel ruimtelijk als psychologisch), zich veilig en geborgen weet, bezoek kan ontvangen Er wordt rekening gehouden met de sociale netwerken waar de bewoners deel van uitmaken of zullen, kunnen en/of willen uitmaken. Het dagcentrum biedt een aangepast, individueel weekprogramma aan. In en naast dit programma wordt er aandacht besteed aan het zich goed voelen en aan het goed functioneren van de dagcentrumgebruikers. Oostrem werkt gezinsondersteunend ( bijvoorbeeld op vlak van administratie, conflicten,

7 kortopvang, ), zowel in het home als het dagcentrum. Oostrem zoekt mee naar de verwezenlijking van de dromen van de gebruikers. Gebruikersraad De ouders blijven niet alleen hun leven lang verantwoordelijk, zij zijn ook de belangrijkste personen voor hun zoon of dochter met een handicap. Daarom is participatie van de ouders in een opvangcentrum noodzakelijk. Met de verplichte oprichting van de gebruikersraad werd deze inspraak mogelijk gemaakt. Deze gebruikersraad is de spreekbuis van alle gebruikers of hun vertegenwoordigers en is de schakel tussen directie, personeel en ouders. De ouders kunnen er terecht met al hun vragen, grieven en suggesties in verband met de voorziening en het aanbod. In samenspraak met de directie en het personeel zal naar optimale oplossingen worden gezocht in éénieders belang. Bovendien staat de raad borg voor een nauwere samenwerking en voor het bevorderen van de relaties tussen de ouders en het personeel. Samen zal er naar gestreefd worden om "OOSTREM" verder uit te bouwen. NIEUWBOUW DE WILG Oostremstraat 28, 3020 Herent

8 Oikonde Leuven v.z.w. Tiensevest Kessel-Lo tel. 016/ Oikonde Leuven v.z.w. is een dienst voor pleegzorg voor volwassen personen met een handicap erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Doelstellingen Oikonde Leuven houdt twee belangrijke doelen voor ogen. Ten eerste wil Oikonde Leuven voor zorgvragers verbindende woonvormen aanbieden die ondersteund worden door vrijwilligers en gezinnen en die begeleid worden door professionelen van de dienst. Ten tweede wil Oikonde Leuven kleine bouwstenen aanreiken naar een meer zorgzame samenleving. Dit laatste noemen we onze maatschappelijke opdracht. Woonvormen Oikonde Leuven biedt een zestal woonvormen aan : - wonen in een gezin - wonen bij familie - wonen in een doorstromingshuis - wonen in een huis lang verblijf - wonen met ondersteuning van een steungezin (W.O.P.) - tijdelijk verblijven in een logeergezin Elke woonvorm werkt maar dankzij de essentiële rol en de onvervangbare inbreng van de vrijwilliger of een gezin. Via de nabijheid en het engagement van een gezin (alleenstaande, koppel met of zonder kinderen, ) kunnen personen met een handicap een thuis ervaren. Wij zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkend voor het begeleiden en ondersteunen van 93 personen met een handicap. Het VAPH subsidieert onze werkingsmiddelen, de personeelskosten en de onkostenvergoedingen voor de gezinnen en de vrijwilligers. Doelgroep De overgrote groep (meer dan 70%) van onze cliënten, zijn personen met een verstandelijke beperking gaande van licht tot ernstig verstandelijk beperkt. Verder begeleiden en ondersteunen we ook personen met sensorische beperkingen, autisme, motorische en psychische problemen. Een vrij

9 grote groep van personen heeft een meervoudige beperking. Het gaat om zeer verscheiden groep van zorgvragers. Netwerk Oikonde Leuven heeft een lange traditie van zorgontwikkeling in en buiten de regio. Zo zijn er heel wat andere Oikondes ontstaan uit Oikonde Leuven. We werkten mee aan de oprichting van Hejmen en de dienst Begeleid Wonen Leuven. Buiten de sector van personen met een handicap stonden we onder meer ook aan de wieg van Halte 51, het crisisopvangcentrum in Leuven, de werking rond exgedetineerden (dienst reclassering). Ook bij de oprichting van het SPIT speelden we een actieve rol. We zijn momenteel enkel werkzaam in de sector van personen met een handicap. Binnen deze sector leggen we contacten met andere zorgpartners, verwijzers en gebruikersverenigingen. Heel wat cliënten worden ondersteund door reguliere diensten en voorzieningen waarmee we ook een professioneel netwerk trachten uit te bouwen. Patrimonium Oikonde Leuven v.z.w. is ontstaan uit een huizenwerking. Gaande weg heeft de v.z.w. zo een huizenpatrimonium kunnen uitbouwen. Het gaat om een viertal huizen waar zorg en ondersteuning aangeboden worden. Voor de aankoop, de verbouwing en het onderhoud van deze huizen worden wij door het VAPH niet gesubsidieerd of ondersteund en zijn wij hoofdzakelijk aangewezen op giften.

10 Engagementsverklaring ALEZI Hejmen - Oostrem - Oikonde Leuven Leuven, 19 januari 2012 Een nieuw samenwerkingsverband, geen fusie: ALEZI Hejmen, Oostrem en Oikonde Leuven hebben besloten op een aantal vlakken intenser samen te werken. Op die manier willen zij synergie creëren naar hun cliënten en hun medewerkers. Zij zullen in de regio Leuven hun krachten bundelen om in de toekomst op een aantal domeinen intensief samen te werken. Zij bouwen een functioneel samenwerkingsverband uit waarbij een autonome manier van werken gewaarborgd wordt. Ook extern zal deze samenwerking zichtbaar zijn. Daarom werd besloten om ook een naam voor dit samenwerkingsverband te kiezen, namelijk ALEZI. Deze naam verwijst naar Associatie Leuvense Zorginitiatieven en heeft ook de betekenis van: we gaan ervoor. Waarom samenwerken? Een opportuniteit voor gebruiker, medewerker en organisatie. De uitgangspunten van deze samenwerking zijn: 1. Meer kwaliteit bieden op het vlak van de zorg, begeleiding en ondersteuning van cliënten. De zorgvragen van de cliënten binnen de sector van de gehandicaptenzorg worden complexer, individueler en specifieker. De tendens naar vraaggestuurde zorg verplicht voorzieningen om werkingsoverschrijdend samen te werken zodat het zorgaanbod verbreed en meer gedifferentieerd kan worden. Bij een ruimer en individueler aanbod heeft de cliënt er belang bij dat de overgang van de ene naar de andere zorgvorm naadloos kan gebeuren. Samenwerking dient te vertrekken vanuit inhoud en vanuit de intentie om het zorgaanbod voor de cliënt te optimaliseren (cliënt - microniveau). 2. Vertrekken vanuit een gelijklopende visie op zorg, zowel op het niveau van professionele zorg als op het niveau van het werken met vrijwilligers. Om dit te realiseren, zal de visie explicieter en scherper gesteld worden (zie overleg januari 2011) (zorg - microniveau). 3. Meer kracht ontwikkelen op tal van organisatiedomeinen. Het is de bedoeling om meer en betere doelstellingen en resultaten te halen en deskundigheid op tal van organisatiedomeinen te verhogen. Zie thema s verder. (organisatie en synergie - mesoniveau). Tiensevest 17, 3010 Kessel-Lo, en tel. 016/ fax. 016/

11 4. Blijven bouwen aan continuïteit en blijven doen waar ze goed in zijn. Dit kan door sneller en doelgerichter in te spelen op kansen op het vlak van ontwikkelingen in de zorg en op het vlak van organisatieontwikkelingen. Zie thema s verder (organisatie en synergie - mesoniveau). 5. Versterkt naar de buitenwereld treden en op lokaal/regionaal vlak gezamenlijk onze identiteit kenbaar maken. Dit samenwerkingsverband kan zich beter positioneren naast andere bestaande clusters en samenwerkings-verbanden (binnen of buiten de sector VAPH). Door zich als één geheel te presenteren, kunnen de betrokken voorzieningen meer gewicht in de schaal leggen in hun relatie met plaatselijke, regionale en Vlaamse overheden (beleid - macroniveau). 6. Financiële middelen efficiënter inzetten door pooling. Schaalvergroting laat toe een loskoppeling te maken tussen de zorg en de voorwaarden om deze zorg te realiseren (bijv. patrimonium, financiële middelen, exploitatie, ). (organisatie en synergie - mesoniveau). Rond welke domeinen zal ALEZI samenwerken? De betrokken voorzieningen engageren (= aanzet tot engagementsverklaring) zich om samen te werken rond de volgende domeinen: - Zorgvernieuwing - Organisatie - Medewerkers - Administratie - Vrijwilligers - Financiële onderbouw en patrimoniumbeheer We gaan op elk van deze onderwerpen verder in en trachten de engagementen zo concreet mogelijk te formuleren. 1. Zorgvernieuwing en visieontwikkeling op zorg Deze samenwerking wil werk maken van een continuüm aan zorg en meewerken om leemten binnen de sector, maar ook sectoroverschrijdend, weg te werken. Fase 1 Er wordt een werkgroep opgericht die de visie van de drie partners onder de loep neemt en nagaat of er voldoende samenhang is om van een gemeenschappelijke visie te spreken. De fase bestaat uit 1 verkennend kennismakingsgesprek (brainstorm) en 3 inhoudelijk voorbereide overlegmomenten (november december januari februari 2011/2012) Tiensevest 17, 3010 Kessel-Lo, en tel. 016/ fax. 016/

12 Fase 2 We willen nagaan op welke wijze de drie partners werken aan Persoonlijke Toekomst Planning. Welke invulling geven begeleiders aan begrippen zoals proces- of trajectbegeleiding, coaching, vraagverduidelijking. Deze fase bestaat uit 3 overlegmomenten (april mei juni 2012) Fase 3 Uitgesproken, of niet uitgesproken, vragen van gebruikers en tendensen binnen de zorg zullen bepalend zijn voor de wijze waarop de zorg in de toekomst zal vorm krijgen. Deze fase start vanaf september 2012 zonder op voorhand het aantal overlegmomenten vast te leggen. Na elke fase is er terugkoppeling. Het is belangrijk dat iedereen mee is. Concreet Er wordt een groep samengesteld die deze drie fases zal uitwerken. We willen de groep beperken tot een acht- à tiental deelnemers. 2. Organisatie De directies van de verschillende partnerorganisaties vergaderen minstens één keer per maand. Er wordt nagegaan in welke overlegstructuren de directies actief zijn, in welke mate zij elkaar kunnen vertegenwoordigen en hoe een optimale informatiedoorstroming kan gewaarborgd worden. Sterktes worden in kaart gebracht, zodat specialisatie op termijn mogelijk wordt. Drie initiatieven worden van bij de aanvang door de directies opgevolgd. Het gaat om de realisatie van projecten binnen DIO (dienst inclusieve ondersteuning), de mogelijkheden om gedeeld contactpersoonschap uit te werken en de zoektocht naar gemeenschappelijke administratieve ruimte voor deelaspecten van de werking. De voorzitters van de respectievelijke raden van bestuur zullen minimaal 2 keer per jaar samenkomen. 3. Medewerkers Per dienst wordt nagegaan in welke mate samenwerking meerwaarde kan genereren.we denken onder meer aan preventie, kwaliteit, samenwerking rond technische aangelegenheden, het opzetten van vorming, het inzetten van vrijwilligers, het kunnen aanspreken van de arts verbonden aan de voorziening of psychiater. Het in kaart brengen en uitwisselen van competenties staat hierbij centraal. Interne vacatures worden over de verschillende voorzieningen kenbaar gemaakt. Tiensevest 17, 3010 Kessel-Lo, en tel. 016/ fax. 016/

13 De vormingsverantwoordelijken worden samengebracht om een beeld te krijgen van de sterktes in elke voorziening en te zoeken naar manieren om deze kennis over te brengen. Er wordt een overleg met de techniekers/logistiekers van de verschillende voorzieningen georganiseerd om een beeld te krijgen van de specifieke deskundigheden 4. Administratie ALEZI engageert zich om kennis over te dragen, softwareprogramma s uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. Het kan zowel gaan over boekhouding, verzekeringen, personeels- en bewonersadministratie. Er zal een werkgroep administratie opgezet worden. 5. Vrijwilligerswerking We engageren ons tot de volgende activiteiten: - de uitbouw van een gemeenschappelijke visie op vrijwilligers (binnen en buiten de zorg) - het onderzoek naar het poolen van kandidaat vrijwilligers - het delen van kennis rond het werven, selecteren en intaken van de vrijwilligers - het bundelen van energie om vrijwilligers te soigneren - het gezamenlijk opzetten van acties rond en met vrijwilligers (cf. Europees jaar van de vrijwilliger, ) - het uitwisselen van expertise rond het werken met vrijwilligers - het gestalte geven aan de maatschappelijke opdracht (= het oproepen tot een meer zorgzame maatschappij) - het samen zoeken naar extra wervingskanalen 6. Patrimoniumbeheer We onderzoeken de mogelijkheden om het beheer over het patrimonium van de verschillende voorzieningen in een aparte beheersstructuur onder te brengen en een grotere scheiding te voorzien tussen exploitatie en patrimonium. Evaluatie van het samenwerkingsverband Er zal ieder jaar een plan opgemaakt worden met concrete acties waarrond samengewerkt zal worden. De samenwerking zal dan ook geëvalueerd worden. Datum: 25 januari 2012 Hejmen Oostrem Oikonde Leuven Tiensevest 17, 3010 Kessel-Lo, en tel. 016/ fax. 016/

14 Bijlage 1: adressen v.z.w. Oostrem Het Dagcentrum Bijlokstraat 90, 3020 Herent Baron Descampslaan 105, 3018 Wijgmaal De Werkplaats St.-Benedictusstraat 11, 3020 Herent De Wilg Rijweg 176, 3020 Herent Nieuwbouw De Wilg: Oostremstraat 28, 3020 Herent Begeleid Werken Magda-Leuven Kapucijnenvoer 10, 3000 Leuven Het Nursinghome Heeft 2 afdelingen met elk een eigen accent en een eigen team. - Het home in Herent Bijlokstraat 90, 3020 Herent 016/ Het home in Wilsele-Putkapel Aarschotsesteenweg 532, 3012 Wilsele-Putkapel 016/ Het project MS-NAH in ontwikkeling De Wilg Rijweg 176, 3020 Herent

15

16 Bijlage 2: het aanbod en het netwerk van Oostrem v.z.w. DOELGROEP: OOSTREM op 1/12/2011 VOLWASSENEN MET EEN VERSTANDELIJKE, EEN MOTORISCHE OF EEN MEERVOUDIGE HANDICAP. DEZE PERSONEN KUNNEN BIJKOMENDE PROBLEMEN VERTONEN ZOALS SOCIAAL-EMOTIONELE, SENSORIELE, MEDISCHE. AANDACHT VOOR DE MEEST ZORGBEHOEVENDEN. AANBOD: DAGACTIVITEITEN 33 PLAATSEN DAGCENTRUM (waarvan 6 omgezet worden naar TNW-NU) 9 PLAATSEN BEGELEID WERKEN (= meer dan 54 PERSONEN IN BEGELEIDING) WONEN 25 PLAATSEN NURSINGHOME (Herent en Wilsele) 2 PLAATSEN VOOR KORTOPVANG (Wilsele) 10 PLAATSEN OVERBRUGGINGSZORG voor MS en NAH (De Wilg) SUBSIDIERENDE OVERHEID: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARBEIDSZORGPROJECTEN WERKEN Begeleid Werken De Werkplaats Dagcentrum Wijgmaal Maatschappelijk Geïntegreerde Arbeid Semi-industrieel werk DAGCENTRUMWERKING CREA Sport Vorming Logo HET AANBOD VAN OOSTREM Dagcentrum Herent Belevingsgericht Ouderen/Hobby CREA Dagcentrum De Wilg Voor mensen met MS of met NAH OVERBRUG- GINGSZORG WONEN De Wilg Home Wilsele Home Herent Voor 10 mensen met Multiple Sclerose of mensen met een niet-aangeboren hersenletsel 10 BEWONERS 2 KORTVERBLIJF 15 BEWONERS

17 DE NETWERKEN Oostrem Ons Tehuis Brabant Huis in de Stad Huize Eigen Haard Hejmen MAGDA-LEUVEN + MAGDA HALLE- VILVOORDE Oostrem Rozemarijn Alvinnenberg Siddartha De Klink Het Roerhuis Ave Regina (Kolveniershof en De Lovenier) Ganspoel Ons Tehuis Brabant De Kerselaar MS-kliniek RVT-St.-Jozef St.-Kamillus OCMW-Mechelen Groenhoef (Diest-Scherpenheuvel-Zichem)

18 Platform voor Begeleid Werken Provinciaal Overleg Arbeidszorg Coördinatie de Benedictushoeve (De Wikke, Oostrem, Gemeente Herent) HET NETWERK VAN OOSTREM t Werkt: Hestia, TWI, dé Werkplaats Stuurgroep Expertisenetwerken NAH Provinciale Regionale Samenwerking Begeleid Wonen Leuven Welzijnsraad Herent Hejmen Vlaams Agentschap voor personen met een handicap Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden Federatie Sociale Ondernemingen Provinciaal Overleg Gehandicaptenzorg: overleggroep volwassenen met een meervoudige handicap overleggroep volwassenen met een licht verstandelijke handicap provinciaal samenwerkingsverband NAH centrale registratie zorg werkgroep sport en ontspanning consulententeam stuurgroep zorgcircuit voor mensen met dubbele diagnose PANAL Werkgroep maatschappelijk Werkers Verpleegkundigen in Voorzieningen voor Personen met een Handicap GEBRUIKERSRAAD FOVIG

Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN

Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN BEGELEID WERKEN Wat is begeleid werken? Voor wie is begeleid werken? Wie organiseert begeleid werken? DE PRAKTIJK: SUPPORTED EMPLOYMENT BEGELEID WERKEN Enkele praktijkvoorbeelden.

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Oostnieuwkerke, juni 2011. Geachte mevrouw, geachte heer,

Oostnieuwkerke, juni 2011. Geachte mevrouw, geachte heer, Oostnieuwkerke, juni 2011 Geachte mevrouw, geachte heer, Sinds 1978 voorziet Kerckstede vzw begeleiding, huisvesting en dagbesteding aan volwassen personen met een matige tot ernstige mentale handicap.

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015)

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) In aanloop naar de overstap naar Persoonsvolgende Financiering (PVF) worden alle voorzieningen voor meerderjarigen

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Abagg. Ambulante Begeleiding Aan Geïnterneerden met een verstandelijke beperking in de Gevangenis

Abagg. Ambulante Begeleiding Aan Geïnterneerden met een verstandelijke beperking in de Gevangenis Abagg Dienstverleningscentrum t Zwart Goor Ambulante Begeleiding Aan Geïnterneerden met een verstandelijke beperking in de Gevangenis Geïnterneerden met een verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Begeleid wonen. november 2014

Begeleid wonen. november 2014 Begeleid wonen november 2014 Doelgroep Volwassenen (+18) met een beperking mentaal motorisch visueel auditief autismespectrumstoornis (ASS) niet aangeboren hersenletsel (NAH) al dan niet met bijkomende

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Kind & gezinsondersteuning bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

even op adem komen www.west-vlaanderen.be kortverblijf voor personen met een handicap

even op adem komen www.west-vlaanderen.be kortverblijf voor personen met een handicap even op adem komen kortverblijf voor personen met een handicap Voor meer info kan je terecht bij: Provinciehuis Boeverbos - Dienst Welzijn Koning Leopold III-laan 41-8200 Sint-Andries T 050 40 32 93 -

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Brugge, 11 februari 2014 Algemene vergadering ROG West-Vlaanderen Janick Appelmans, Coördinator zorgregie West-Vlaanderen

Nadere informatie

Dagcentrum. DE ZONNEBLOEMEN vzw

Dagcentrum. DE ZONNEBLOEMEN vzw Dagcentrum DE ZONNEBLOEMEN vzw Wie zijn wij? De Zonnebloemen vzw is een dagcentrum voor volwassen personen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Wij bieden tijdens de daguren kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

OPEN THERAPEUTICUM LEUVEN HEET JE VAN HARTE WELKOM!

OPEN THERAPEUTICUM LEUVEN HEET JE VAN HARTE WELKOM! OPEN THERAPEUTICUM LEUVEN HEET JE VAN HARTE WELKOM! Niet-Aangeboren Hersenletsel en Verkeersslachtoffers Multifunctioneel centrum like OTL Jeugd Private Stichting Inhoud Begrip NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel)

Nadere informatie

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 4 maart 2011 Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Jo Vandeurzen: Vrijwilligers zullen almaar onmisbaarder blijken

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48 Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 336 Bierbeek Aanloopadres: Vital Decosterstraat 86, 3 Leuven Tel: 16 24 8 www.vzwwalden.be In dit verslag vindt u een overzicht voor het jaar 14 van de werking van

Nadere informatie

Fokus op Emancipatie

Fokus op Emancipatie Fokus op Emancipatie Dromen zijn (geen) bedrog, over het toeleiden van personen met een beperking naar gepaste ondersteuning op alle levensdomeinen. Fara Van Maele & Bertina Houben Een nieuw concept van

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

WELKOM. Geert Vannieuwenhuyze. De Lovie vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw

WELKOM. Geert Vannieuwenhuyze. De Lovie vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw WELKOM Geert Vannieuwenhuyze De Lovie vzw 1 Situering Wijzigende maatschappij, wetgeving, rolpatronen, stem van de gebruiker, mogelijkheden overheid, Effect op Manier waarop mensen hun loopbaan uitbouwen

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO Arbeidscoaching in een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ART 107 Psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello Arbeidscoaching Art 107 Ziekenhuizen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL Rosien Mesdag, Consulentenwerking Onada, Gouverneur Kinsbergencentrum Stéphanie Danckaert, Consulententeam Vlaams-Brabant & Brussel, UPC St.- Kamillus Inhoudstafel

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Ganspoel Ganspoel is een gespecialiseerd Centrum voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele (meervoudige)

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015. Volwassenenzorg. Woonondersteuning Dagondersteuning Individuele ondersteuning

JAARVERSLAG 2015. Volwassenenzorg. Woonondersteuning Dagondersteuning Individuele ondersteuning JAARVERSLAG 2015 Volwassenenzorg Woonondersteuning Dagondersteuning Individuele ondersteuning Jaarverslag volwassenenzorg 2015 Inhoud Inleiding... 2 1 Woonondersteuning al dan niet in combinatie met dagondersteuning...

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie

Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie 1 1 Vragen die zowel op de convenanten overbruggingszorg als op de knelpuntdossiers van toepassing zijn 4 1.1

Nadere informatie

Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3)

Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3) Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3) Samen de kansen vergroten om inclusief en betaalbaar te kunnen wonen waar ondersteuning kan geboden worden! Veilig investeren met respect! www.inclusieinvest.be

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 11. Inleiding 15. Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden

INHOUD. Woord vooraf 11. Inleiding 15. Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden Woord vooraf 11 Inleiding 15 Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden 19 1. Inleiding 19 2. De organisatie van de zorg onder vuur 21 3. Het

Nadere informatie

Begeleid Werken HET ROER

Begeleid Werken HET ROER Begeleid Werken HET ROER Begeleid Werken is een droomjob voor volwassenen met een verstandelijke beperking van Het Roer. Dagcentra, woonvormen, ambulante begeleiding Het Roer Unit Het Roer biedt zorg en

Nadere informatie

Amanis. een thuis voor mensen met ernstige gedrags- en psychische problemen in de gehandicaptenzorg

Amanis. een thuis voor mensen met ernstige gedrags- en psychische problemen in de gehandicaptenzorg Amanis Dienstverleningscentrum t Zwart Goor een thuis voor mensen met ernstige gedrags- en psychische problemen in de gehandicaptenzorg Amanis ontstond vanuit de vaststelling dat er in de bestaande voorzieningen

Nadere informatie

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering Thema s voor de focusgroepen activering Tekst door inleider : De thema s waarover in de focusgroep gediscussieerd wordt, zijn weergegeven in een overzicht.

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE

PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE OVERZICHT VAN DE CONVENTIES ONDER DE VLAAMSE OVERHEID RESSORTEREND: PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE EN VERSLAVINGSZORG Elke Frans en Tineke Oosterlinck - beleidsmedewerkers Zorg en Gezondheid PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE

Nadere informatie

STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN

STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN In zijn ZSP maakt de initiatiefnemer op beknopte en overzichtelijke wijze zijn zorgstrategische visie voor de

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

Dienstencentrum Groenhoef. Infomoment en onthulling eerste steen 08/11/2012

Dienstencentrum Groenhoef. Infomoment en onthulling eerste steen 08/11/2012 Dienstencentrum Groenhoef Infomoment en onthulling eerste steen 08/11/2012 Programma Verwelkoming Door de Heer Benoît De Ceunynck, voorzitter raad van toezicht Groenhoef Toelichting bij het project Door

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

JAARVERSLAG OIKONDE BRUGGE OOSTENDE 2010 TEAM VOLWASSENEN. Voorwoord team volwassenen Oikonde Brugge Oostende

JAARVERSLAG OIKONDE BRUGGE OOSTENDE 2010 TEAM VOLWASSENEN. Voorwoord team volwassenen Oikonde Brugge Oostende JAARVERSLAG OIKONDE BRUGGE OOSTENDE 2010 TEAM VOLWASSENEN Voorwoord team volwassenen Oikonde Brugge Oostende "Als je snel wilt gaan, ga dan alleen; als je ver wilt komen, ga dan samen" (Afrikaanse spreuk)

Nadere informatie

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH)

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) Voor personen met een (vermoeden van) beperking RTH Oost-Vlaanderen 2 Doelgroep RTH PERSOON MET (EEN VERMOEDEN VAN) EEN BEPERKING Minder- en meerderjarigen

Nadere informatie

Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren

Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren Beleidsplan Pagina 1 1. Aanleiding: Veel ouders met een kind met een beperking vertrokken in het verleden

Nadere informatie

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Raad Secundair Onderwijs 2 april 2015 RSO-RSO-END-1415-001 Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32

Nadere informatie

OUDERENZORG WAASLAND. Partner in ouderenzorg. OUDERENZORG WAASLAND vzw

OUDERENZORG WAASLAND. Partner in ouderenzorg. OUDERENZORG WAASLAND vzw OUDERENZORG WAASLAND Partner in ouderenzorg OUDERENZORG WAASLAND vzw OUDERENZORG WAASLAND PARTNERS : OUDERENZORG PHILIPPUS NERI vzw SAMEN OUDER vzw DOELSTELLING : - bundelen van krachten - aanspreekpunt

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: Donkweg 9, 3520 Zonhoven, 0/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be - www.dab.stijn.be Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een zich wijzigend en evoluerend landschap waarvan de grote contouren getrokken

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten De Sociale plattegrond Sector: VAPH (minderjarigen) Spreker: Paul Ongenaert (De Hagewinde) Missie en opdrachten Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Verandering in de Raad van Bestuur van Oikonde

Verandering in de Raad van Bestuur van Oikonde Nieuwsbrief nummer 12 2015 Inleiding Met veel spijt namen we op 1 januari 2014 afscheid van de collega s van Pleegzorg. Ondertussen zijn we meer dan een jaar verder. Pleegzorg ging zijn eigen weg en het

Nadere informatie

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE ROL VAN DE PROVINCIE BIJ DE ZORGREGIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT IS ZORGREGIE? De overheid heeft met zorgregie drie doelstellingen. Ten eerste wil men een eerlijk en transparant opname- en bemiddelingsbeleid

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Wingerd. www.wingerd.info

Woon- en Zorgcentrum De Wingerd. www.wingerd.info Woon- en Zorgcentrum De Wingerd www.wingerd.info Woon- en Zorgcentrum De Wingerd demografie & dementie uitdagingen voor Vlaanderen www.wingerd.info Vergrijzing in Vlaanderen Ontgroening en vergrijzing

Nadere informatie

Engagementsnota Campus Don Bosco Groot-Bijgaarden/Dilbeek

Engagementsnota Campus Don Bosco Groot-Bijgaarden/Dilbeek Engagementsnota Campus Don Bosco Groot-Bijgaarden/Dilbeek 1. Situering De Vrije Kleuterschool Savio Dilbeek, de Vrije Basisschool Don Bosco Groot- Bijgaarden en Don Bosco Instituut Groot-Bijgaarden bundelen

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Dagcentrum de Teuten

Dagcentrum de Teuten Dagcentrum de Teuten Dagcentrum De Teuten ons aanbod 2014 Dagcentrum de Teuten is een dagcentrum voor multi-modale gezins- en jongerenbegeleiding. Opgestart 1991 Gelegen: Koning Leopoldlaan 26, 3920 Lommel

Nadere informatie

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2)

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Samen de kansen vergroten om inclusief en betaalbaar te kunnen wonen waar ondersteuning kan geboden worden! Veilig investeren met respect! www.inclusieinvest.be

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

GEZINSBOND. iedereen. iedereen. voor voor. samenwerking. [Ons aanbod als opstap tot samenwerking] infobrochure voor het huis van het kind

GEZINSBOND. iedereen. iedereen. voor voor. samenwerking. [Ons aanbod als opstap tot samenwerking] infobrochure voor het huis van het kind GEZINSBOND ons aanbod als opstap voor GEZINSBOND samenwerking voor voor infobrochure voor het huis van het kind iedereen iedereen [Ons aanbod als opstap tot samenwerking] [Ons aanbod als opstap tot samenwerking]

Nadere informatie

Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020

Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020 Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020 Colofon Eindredactie Anne Dedry, directeur Zorg-Saam Auteurs Kristin Meersschaert en medewerkers Foto s Carl Vandervoort en Zorg-Saam vzw Lay-out

Nadere informatie

Thuis wonen of in een voorziening? wat is mogelijk?

Thuis wonen of in een voorziening? wat is mogelijk? Thuis wonen of in een voorziening? wat is mogelijk? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze folder? 01 Welke begeleidings- en opvangmogelijkheden

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Volwassenenzorg. Tehuis werkenden en niet-werkenden Ardio Dagcentrum

JAARVERSLAG 2013. Volwassenenzorg. Tehuis werkenden en niet-werkenden Ardio Dagcentrum JAARVERSLAG 213 Volwassenenzorg Tehuis werkenden en niet-werkenden Ardio Dagcentrum Jaarverslag volwassenenzorg 213 Inhoud 1 Tehuis werkenden en niet-werkenden... 2 1.1 Gemiddelde bezetting... 2 1.1.1

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Ganspoel Ganspoel is een gespecialiseerd Centrum voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele (meervoudige)

Nadere informatie

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Een aanvraag bij een regionale prioriteitencommissie dient te gebeuren bij de RPC 1 van de provincie waar de zorgvrager gedomicilieerd is. Hierop

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

Organisatie van de Brede School. 24 oktober 2012 An Claeys & Fanny Grooten Platform Brede School Onderwijscentrum Brussel

Organisatie van de Brede School. 24 oktober 2012 An Claeys & Fanny Grooten Platform Brede School Onderwijscentrum Brussel Organisatie van de Brede School 24 oktober 2012 An Claeys & Fanny Grooten Platform Brede School Onderwijscentrum Brussel Agenda Wat is een Brede School? Samenwerken in een Brede School De rol van de coördinator

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Bernard Daelman

CURRICULUM VITAE Bernard Daelman PERSOONLIJKE GEGEVENS Daelman Bernard Pachthofstraat 149 9308 Gijzegem Gsm: 0494/673604 e-mail: daelman.b@telenet.be LOOPBAANDOELSTELLINGEN Een functie die mij toelaat om mee te werken aan een warme solidaire

Nadere informatie

OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN

OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN De vinger aan de pols van de werkgevers (in opdracht van het Vlaams Welzijnsverbond) Jan Verbanck 4 februari 2015 DE WERKGELEGENHEIDSPLANNEN: DOORLICHTING: Copy paste?

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN BIJLAGE : GEHANTEERDE CRITERIA BINNEN DE REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN Doelgroep MED++ (personen met een beperking

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Volwassenenzorg. Tehuis werkenden en niet-werkenden Ardio Dagcentrum

JAARVERSLAG 2014. Volwassenenzorg. Tehuis werkenden en niet-werkenden Ardio Dagcentrum JAARVERSLAG 214 Volwassenenzorg Tehuis werkenden en niet-werkenden Ardio Dagcentrum Jaarverslag volwassenenzorg 214 Inhoud 1 Tehuis werkenden en niet-werkenden... 2 1.1 Gemiddelde bezetting... 2 1.1.1

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

De paradox van de burger als uitgangspunt

De paradox van de burger als uitgangspunt GEMEENTE WINTERSWIJK De paradox van de burger als uitgangspunt De dialoog als methodiek Rhea M. Vincent 1-11-2013 In het nieuwe zorgstelsel staat de vraag van de burger centraal. De professional en de

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Maatschappelijk werker. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Maatschappelijk werker. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Maatschappelijk werker A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij vervult een brugfunctie tussen de voorziening en het naaste netwerk van de bewoner. Hij/zij behartigt

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE VOOR VRIJWILLIGERS

ONTHAALBROCHURE VOOR VRIJWILLIGERS ONTHAALBROCHURE VOOR VRIJWILLIGERS Dank je omdat je bereid bent je belangeloos in te zetten voor anderen. Dank je omdat je wat tijd wilt vrijmaken voor mensen die minder mogelijkheden hebben of die door

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

Participatie van mensen met hersenletsel,een emancipatoir proces

Participatie van mensen met hersenletsel,een emancipatoir proces Participatie van mensen met hersenletsel,een emancipatoir proces Peter Brouwers Regio manager Siza Gemini Midden Brabant Voorzitter Netwerk Hersenletsel zorgnetwerk Midden Brabant, Voorzitter Kennis cirkel

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

Resultaten van bevraging nood RTH-verblijf en RTH-dagopvang voor minderjarigen met autisme. Doelgroepenoverleg Autisme 3 april 2015

Resultaten van bevraging nood RTH-verblijf en RTH-dagopvang voor minderjarigen met autisme. Doelgroepenoverleg Autisme 3 april 2015 Resultaten van bevraging nood RTH-verblijf en RTH-dagopvang voor minderjarigen met autisme Doelgroepenoverleg Autisme 3 april 2015 Respondenten Bevraging bij 400 cliënten van Tanderuis vzw 157 deelnemers

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie