Vertrouwen in beeld. JaarverSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertrouwen in beeld. JaarverSLAG 2 0 0 6"

Transcriptie

1 Vertrouwen in beeld JaarverSLAG

2 missie 2 / 3 Wij zijn een autonoom, algemeen ziekenhuis dat vanuit een christelijke inspiratie specialistische gezondheidszorg aanbiedt. visie Wij maken deel uit van een netwerk waarin we, in overleg met de thuisgezondheidszorg en in samenwerking met hooggespecialiseerde ziekenhuizen, de beste zorg kunnen aanbieden aan iedere individuele patiënt. Wij stellen in al ons handelen de patiënt centraal, ongeacht zijn ras, stand, filosofische, religieuze of politieke overtuiging. Wij voeren een personeelsbeleid dat de menselijke waarden, de professionele deskundigheid, inzet, verantwoordelijkheid en loyaliteit van iedere medewerker bevordert en dat de permanente vorming stimuleert. Wij werken interdisciplinair met elkaar samen waarbij de communicatie gebaseerd is op luisterbereidheid en wederzijds respect. Wij hebben oog voor detail en besteden extra aandacht aan het informeren van de patiënt en zijn familie over elke stap in de medische behandeling of het onderzoek. Wij streven naar een moderne infrastructuur en uitrusting die beantwoorden aan de hoge eisen van medische technologie, ergonomie, comfort en privacy. Wij nemen de nodige acties om de kwaliteit van onze dienstverlening voortdurend in vraag te stellen en te verbeteren. Wij staan open voor nieuwe initiatieven en maatschappelijke evoluties die bijdragen tot een verbetering van onze ziekenhuiswerking. Wij hebben aandacht voor een optimale verwerving van middelen en een efficiënte aanwending ervan waardoor we financieel gezond zijn en blijven. H. HARTZIEKENHUIS MOL

3 Inhoudstafel 2 MISSIE/VISIE 5 Voorwoord 6 Leiderschap 10 Strategie en beleid 16 Management van medewerkers 22 Management van middelen 32 Management van processen 40 Patienten 46 Eindresultaten JaarverSLAG

4 4 / 5 Vertrouwen... Ik voelde mij 35 jaar thuis in ons ziekenhuis en het is nog steeds een stuk van mezelf Simonne Gilis Gepensioneerde medewerker daghospitaal H. HARTZIEKENHUIS MOL

5 voorwoord Beste lezer, In 2006 werden opnieuw zichtbare stappen gezet die aansluiten bij de geformuleerde missie en visie. Een ambitie die we hebben vertaald in: vertrouwen in professionele zorg. Deze slogan is precies de kern van wat wij willen bereiken. Het is de rode draad in al onze initiatieven. Graag brengen we dit voor u in beeld. Het jaarverslag kijkt terug op de belangrijkste ontwikkelingen en feiten uit Het is opgebouwd volgens de 7 aandachtsgebieden van het Kwadrant-model (*), met name: Leiderschap, Strategie en beleid, Medewerkers, Middelen, Processen, Patiënten en Eindresultaten. Deze domeinen geven aan wat het beleid is en hoe we dit beleid voeren. Belangstelling voor ieder gebied zorgt ervoor dat er geen aspecten vergeten worden om het management te doen slagen. Vertrouwen Vertrouwen, dat is waar het in de gezondheidszorg om draait. Vertrouwen in onze zorg, in onze artsen en medewerkers, in elkaar. Pas dan krijgt de patiënt het gevoel dat hij in vertrouwde handen is. Wij laten hierna verschillende van onze stakeholders vertellen hoe het H. Hartziekenhuis dit vertrouwen voor hen invult. Ingekaderde fragmenten De doorlopende tekst in dit jaarverslag wordt aangevuld met (ingekaderde) fragmenten uit onze interne en externe informatiebladen. Hiermee krijgt u een levendig beeld van wat ons in 2006 bezighield in onze organisatie. Dit jaarverslag is niet compleet. Lang niet alle activiteiten, projecten en initiatieven hebben hier de ruimte gekregen die ze eigenlijk verdienen. Toch kunnen ook kleine vernieuwingen, vaak van diensten die als het ware achter de schermen opereren, een belangrijke impact hebben op de zorg rondom de patiënt. Dank Zorg is mensenwerk. Onze dank gaat dan ook uit naar al onze artsen en personeelsleden die rechtstreeks of onrechtstreeks bij deze zorg betrokken zijn. Wij zijn er ons sterk van bewust dat de kwaliteit van deze zorg in grote mate bepaald wordt door hun inzet en betrokkenheid. Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal, zij bepalen onze reputatie en toekomst. Zij maken onze opdracht vertrouwen in professionele zorg waar, elke dag opnieuw. Wij wensen u veel leesgenot! * Kwadrant, een specifiek op de ziekenhuisomgeving afgestemd kwaliteitsmanagementmodel. Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap K.U. Leuven René Daemen Algemeen Directeur JaarverSLAG

6 Leiderschap De manier waarop het ziekenhuis zijn leidinggevenden inzet om de overeengekomen strategie en doelstellingen te realiseren. 6 / 7 Vertrouwen... Ik heb het gevoel dat ik me hier kan ontplooien in mijn professionaliteit en persoonlijkheid Pieter Geudens Hoofdverpleegkundige IZA Vertrouwen? H. HARTZIEKENHUIS MOL

7 De leidinggevenden zijn onze ruggengraat Wijzigingen aan het organogram Het jaar 2006 stond in het teken van het uitvoeren van de eerder bepaalde missie en visie. De leiding bepaalde welke accenten er moesten gelegd worden om deze ingezette koers te versterken. Het organogram werd dan ook in die zin aangepast: Pieter Geudens, hoofdverpleegkundige intensieve zorgen afdeling An Govaers, waarnemend diensthoofd apotheek Salwa Meskal, hoofdverpleegkundige daghospitaal Heidi Van Loon, stafmedewerker pers & communicatie. De medewerkers van het H. Hartziekenhuis vormen immers de sleutel tot succes. Enkel dankzij de betrokkenheid, de motivatie en het enthousiasme van alle medewerkers kan het ziekenhuis zijn doelstellingen realiseren. De organisatie rekent niet alleen op de kennis en ervaring van individuele medewerkers, maar vormt ook een krachtig leidinggevend team. Om een goed resultaat en toegevoegde waarde voor de patiënten te garanderen, streeft het beleid ernaar om getalenteerde leidinggevenden te vinden, aan te werven en verder te ontwikkelen. Nieuwe onthaalbrochures in circulatie Vanaf midden februari ontvangen onze patiënten een vernieuwde onthaalbrochure. Hiermee wordt ook de huisstijl stelselmatig verder uitgewerkt. De cover werd voorzien van foto s die elk departement van ons ziekenhuis vertegenwoordigen en aangeven dat we samen klaar staan voor onze patiënt. De link met onze slogan spreekt voor zich. Ook onze missie en visie werden opgenomen en laten er geen twijfel over welke waarden wij als instelling belangrijk vinden. Bron: intern weekbericht hartritme februari 2006 JaarverSLAG

8 Leiderschap / 9 Gedragscode leidinggevenden Samen met alle medewerkers bepaal ik het gezicht van ons ziekenhuis. Door mijn voorbeeldfunctie voel ik mij hiervoor extra verantwoordelijk en wil ik inspirerend werken naar de anderen. Door mijn inlevingsvermogen, luisterbereidheid en geduld zorg ik voor een open klimaat waarin mijn medewerkers optimaal kunnen functioneren. Mijn leidinggeven wordt gekenmerkt door zelfstandig en doelgericht werken. Als organisator leg ik de nodige creativiteit aan de dag. Ik ben eerlijk in mijn handelen en bejegen elke medewerker respectvol. Ik wil efficiënt samenwerken, openstaan voor nieuwe ideeën, maar ook voortdurend relativeren. Door mijn consequent handelen ben ik geloofwaardig als leidinggevende. Gedragscode inspireert leidinggevenden Op 22 juni 2006 startte een specifiek programma voor leidinggevenden om een zogenaamde gedragscode te ontwikkelen. Doel hiervan was hun leiderschapscapaciteiten en -competenties te versterken. De aftrap werd gegeven tijdens de algemene diensthoofdenvergadering. In een 6-tal groepen dachten de leidinggevenden, beleidsmedewerkers en medische diensthoofden na over de belangrijkste eigenschappen waarover een leidinggevende moet beschikken. Deze brainstorm resulteerde in 13 kwaliteiten en was meteen het uitgangspunt voor verdere verwerking die gebeurde tijdens de jaarlijkse opleidingsdag van de diensthoofden. Dit alles werd samengebracht tot één leesbaar geheel: de gedragscode voor leidinggevenden. In de vorm van deze gedragscode maken de sleutelfiguren in de organisatie duidelijk kenbaar wie ze als leidinggevenden zijn en hoe zij in het ziekenhuis met hun medewerkers omgaan. Goed leiderschap is een combinatie van verschillende elementen. De leidinggevenden werken hierbij eerst aan hun eigen kwaliteiten zodat deze nadien ook voor de anderen van betekenis kunnen zijn. Educatieve tentoonstelling over pijn Een gedeelte van onze inkomhal wordt gedurende één week ter beschikking gesteld voor een tentoonstelling over pijn. Hiermee helpen we mee om het thema pijn onder de aandacht te brengen van het grote publiek. Deze educatieve, reizende tentoonstelling zal vanaf 24 april in ons ziekenhuis te zien zijn. Bron: intern weekbericht hartritme april 2006 H. HARTZIEKENHUIS MOL

9 Clinical Leadership Project (CLP) maakt leidinggevenden sterker Het voorbije jaar zette het H. Hartziekenhuis het in 2004 opgestarte Clinical Leadership Project verder. Een bevraging en het in kaart brengen van de effecten van het CLP wijzen immers uit dat de deelnemende hoofdverpleegkundigen zich sterker voelen als leidinggevende, ze beter samenwerken en een betere relatie met derden en andere hoofdverpleegkundigen hebben. Ze beschikken over toegenomen coachingsvaardigheden en nemen sneller initiatieven om zo te komen tot een meer patiëntgerichte zorg. Ook in de tweede leergroep is de algemene tevredenheid over de deelname aan het programma groot. Aangezien het CLP een zeer waardevol instrument is, wordt het project in de toekomst uitgebreid naar de niet-verpleegkundige diensthoofden. Guy Houtmeyers is sinds 2004 hoofdverpleegkundige op de dienst cardiologie. In 2006 maakte hij gebruik van de mogelijkheid om deel te nemen aan het Clinical Leadership Project. Als nieuw diensthoofd komt er heel wat op je af. Veel draait rond open communicatie naar alle geledingen toe. Ook feedback geven is niet altijd even gemakkelijk. De opleiding kwam dan ook op het juiste moment in zijn carrière. Tijdens het CLP kon ik met andere hoofdverpleegkundigen ervaringen uitwisselen en leerde ik zelf problemen te ontleden en op te lossen. Het project maakte mij sterker als leidinggevende. Ik ben nu ook directer naar collega s en patiënten toe. Werkdruk wordt bespreekbaar Heel wat hoofdverpleegkundigen planden het afgelopen jaar een aantal administratieve dagen in. Tijdens deze dagen verdwijnen de hoofdverpleegkundigen van de werkvloer om zich te wijden aan de organisatie van hun afdeling. Het onderzoek naar de psychosociale belasting op het werk in maart 2005 wees namelijk op een aantal aandachtsgebieden, waaronder de werkdruk van de leidinggevenden. Het was de bedoeling om vanuit de aandachtspunten gerichte verbeteracties uit te werken. Zo bracht de directeur patiëntenzorg, samen met de hoofdverpleegkundigen, de problematiek rond de ervaren werkdruk in kaart. Vervolgens werd in overleg gezocht naar afdelingsgebonden en ziekenhuisbrede oplossingen. De invoering van de administratieve dagen wordt als zeer positief ervaren. JaarverSLAG

10 Strategie en beleid De manier waarop het ziekenhuis zijn missie en visie implementeert en vertaalt in een voor iedereen duidelijke strategie. 10 / 11 Vertrouwen... Ze maken écht tijd voor ons Vertrouwen? LOREM IPUSUM DOLUOR SIT AUMET, COUNSECTKETUER ADIP ISCING ELIT. SED METUS. SED AT JUSTO. UT EGET MAGNA FEU GIAT LEO TINCIDUNT VIVERRA. VESTIBU LUM ANTE IPSUM H. HARTZIEKENHUIS MOL

11 We bouwen aan morgen Technisch Financieel Plan vraagt tijd De directie en het bestuur werkten het afgelopen jaar verder aan het Technisch Financieel Plan, aansluitend op het Zorgstrategisch Plan dat reeds goedgekeurd werd door de overheid. Met het oog op de realisatie van dit Technisch Financieel Plan werd in 2005 een extern bureau ingeschakeld om de wenselijke en mogelijke infrastructurele ingrepen ter ondersteuning van de zorgvisie op langere termijn te helpen uitwerken. Een speciaal hiervoor opgerichte werkgroep analyseert dan ook het wijzigende zorgpatroon, de technische evolutie, de demografische evolutie en mogelijke samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers. Het opzet van dit alles is niet alleen plannen uitwerken, maar deze ook gesubsidieerd kunnen uitvoeren. De ontwikkeling van dit Technisch Financieel Plan en de afstemming met de overheid zijn complexe activiteiten en zullen ook in 2007 een gebundelde kracht vragen. Information Technology (IT) strategie in lijn met beleidsvisie In maart 2006 startte het ziekenhuis met een IT-stuurgroep. Dit comité legde zich in eerste instantie toe op een behoefte-analyse van de informatica-toepassingen. Zo werden alle noden en verwachtingen binnen het ziekenhuis in kaart gebracht. Vervolgens wordt een informaticastrategie voor de opbouw van een geïntegreerd ziekenhuis informatica systeem (ZIS) vastgelegd. De nadruk ligt hierbij op de kernactiviteiten van de instelling. Het ZIS dient patiëntgericht te zijn en moet de zorgprogramma s ondersteunen. Het systeem dient integreerbaar te zijn op alle niveaus, maar gericht op de realisatie van interne efficiëntie. De IT-stuurgroep is samengesteld uit kerngebruikers en beslissingsnemers afgevaardigd door de directie en de medische staf. De uitwerking van de IT-strategie sluit naadloos aan bij de beleidsvisie die in 2005, als antwoord op de zogenaamde zelfevaluatie, tot stand kwam. Kindvriendelijk ziekenhuis in ontwikkeling De kindvriendelijkheid van het H. Hartziekenhuis is een voortdurend aandachtspunt. Ook in 2006 waren er enkele in het oog springende initiatieven. Cliniclowns landen in Mol Gehospitaliseerde kinderen voelen zich vaak angstig of gespannen. Ze zijn verdrietig omdat ze hun familie of vriendjes missen, ze vervelen zich Daarnaast gaat hun ziekte of de behandeling ervan vaak gepaard met pijn. Daarom proberen de clowns Sjalot en Peeke elke maandagnamiddag het verblijf van de patiëntjes op de kinderafdeling zo aangenaam mogelijk te maken. Niet pijn of misselijkheid maar vermoeidheid meest voorkomende klacht bij kankerpatiënten Het H. Hartziekenhuis Mol organiseert op 15 mei 2006, in samenwerking met de VLK, een infosessie over vermoeidheid voor mensen met kanker en hun omgeving. Oncologische verpleegkundigen geven tips en leren technieken aan om energie te sparen op het werk, bij het baden, aankleden, boodschappen doen, het huishouden, Uit onderzoek blijkt immers dat kankerpatiënten vaker klachten hebben over vermoeidheid dan over pijn en misselijkheid. Bijna 80 % van de kankerpatiënten kampt met een vorm van uitputting. Bron: intern weekbericht hartritme april 2006 JaarverSLAG

12 Strategie en beleid 12 / 13 Stoppen met roken? Als je graag wil stoppen met roken, willen we je daarbij graag helpen. In het najaar organiseert ons ziekenhuis een rookstopcursus. Tijdens deze cursus stopt een roker samen met andere rokers onder begeleiding van een deskundige van IKMO. Bron: intern weekbericht hartritme mei 2006 De Cliniclowns zijn niet meer weg te denken in ziekenhuizen. Ze gaan meestal met z n twee op pad vóór het bezoekuur. Na een inforonde bij het verplegend personeel, beschikken zij over voldoende informatie om op een gepaste manier bij elk patiëntje voor wat afleiding te zorgen. Zo ontstaat er op elke kamer een geïmproviseerd spel waarbij het kind het spel bepaalt. De clowns spelen in op de activiteit waar het kind op dat moment mee bezig is (tv kijken, een gezelschapsspel, een babbel, tekenen, ) of op zijn gemoedstoestand (ontwaken uit anesthesie, triestig of kwaad zijn, naar huis mogen, angst hebben voor een operatie of een prik, ). Aan dat gegeven voegt de clown zijn reactie toe: luisteren naar het verhaal van het kind, vergroten van de blijdschap, overnemen van het verdriet, stil zijn samen met hen, muziek maken, dat is juist de kracht van de clown. De clowns staan de kinderen ook soms bij tijdens lastige en/of pijnlijke onderzoeken. Gratis laptops en internet voor zieke kinderen Sinds december 2006 stelt het H. Hartziekenhuis Mol laptops en draadloos internet kosteloos ter beschikking op de kinderafdeling. Hiermee wil men het comfort dat de patiënt thuis heeft ook in het ziekenhuis aanbieden. Op 6 december, uitgerekend op het Sinterklaasfeest, nam de instelling de laptops in gebruik. Uit onderzoek blijkt dat interactieve media een positieve invloed hebben op het fysieke, psychische en sociaal functioneren van chronisch zieke kinderen. Het spreekt voor zich: bij kinderen die voor een langere termijn in het ziekenhuis verblijven, slaat de verveling al snel toe. Dankzij het internet en het My Zone Project kunnen zij echter in contact blijven met het thuisfront, de vriendjes, de school, spelletjes spelen of de tijd al surfend doorbrengen. Hoe werkt het project? Bij de opname in het ziekenhuis ontvangen de ouders in de opname-documentatie een brochure en een aanvraagformulier voor het project. Aan de balie kunnen de kinderen ook een folder vol surftips vinden. Kinderen en ouders kunnen voor bijkomende informatie uiteraard ook de verpleegkundigen aanspreken. Na het invullen van het aanvraagformulier krijgen de ouders een laptop voor hun kind ter beschikking en wordt er uitgelegd hoe het kind kan aanmelden. Eenmaal de PC aanstaat, komen de kinderen terecht op de My Zone startpagina. In deze beschermde omgeving kunnen de kinderen surfen op een aantal speciaal voor hen geselecteerde sites. Voor onbeperkte internettoegang kunnen de kinderen, mits toestemming van de ouders, een gratis voucher verkrijgen bij de verpleegkundigen. Partnerschap Het H. Hartziekenhuis Mol werkt, voor de realisatie van dit project, nauw samen met twee belangrijke partners. Zo is er Simon & Odil, een interactief platform voor zieke kinderen. De initiatiefnemers van de site willen het isolement van zieke kinderen helpen doorbreken, vragen en angsten waarmee kinderen en ouders zitten, helpen verlichten en een aantal taboes rond ernstig ziek zijn, helpen doorbreken. Dit gebeurt enerzijds aan de hand van informatie (vragen over ziekte, behandelingen, ), communicatie (via een beveiligde chatroom waar men kan praten of ervaringen uitwisselen) en amusement (spelletjes spelen, verhaaltjes lezen, ). H. HARTZIEKENHUIS MOL

13 Hiernaast maakt ook Telenet deel uit van het samenwerkingsverband. Deze firma staat in voor de laptops en het draadloos internet. Ook de ouders kunnen van het My Zone Project gebruik maken. Wanneer zij de nacht doorbrengen bij hun zieke kind, dan kunnen ze in de late uurtjes ook checken of surfen. P & C volop gefocust De dienst Pers & Communicatie concentreerde zich het afgelopen jaar op de interne communicatie van het H. Hartziekenhuis. Begin november werd het eerste kwalitatief intern communicatieplan voorgesteld aan de directie en de stuurgroep kwaliteit. Het project werd goedgekeurd en ging meteen van start. Interne communicatie wordt door meer en meer organisaties als een belangrijke succesfactor beschouwd. Ook in het H. Hartziekenhuis is men er zich van bewust dat het, in een snel veranderende omgeving, juist de artsen en medewerkers zijn die het verschil maken. Naar gestructureerde interne communicatie Er bestaat niet zoiets als non-communicatie. Iedereen communiceert, zelfs als men dit niet of niet helemaal beseft. Communicatie mag echter nooit toevallig tot stand komen. Het dient het resultaat te zijn van een duidelijk beleid, gebaseerd op analyse, evaluatie, beslissing en consistent uitvoeren. Het moet dus degelijk gestructureerde interne communicatie worden en wel om de strategie van de organisatie mee te activeren. Dit was dan ook de probleemstelling van het intern communicatieplan. Gestructureerde interne communicatie kan pas tot stand komen in een klimaat van transparantie en betrokkenheid. De situatie geanalyseerd Uit een kwalitatief onderzoek (er werden 55 interviews van artsen en medewerkers uit verschillende beroepsgroepen en echelons afgenomen) en uit reeds beschikbare resultaten bleek echter dat er nog heel wat knelpunten bestaan omtrent de doorstroming van informatie, het inzicht in de strategie en de bedrijfsdoelen en de inspraak en de terugkoppeling. Dit zijn de drie domeinen die deze sfeer van transparantie en betrokkenheid kunnen creëren. Zo is er in grote lijnen nood aan een communicatie-cultuur waarin de informatiedoorstroming in verschillende richtingen kan groeien. Bijzondere aandacht dient hierbij te gaan naar de specifieke ontvangers, de verschillende soorten informatie en dit schriftelijk, mondeling en/of elektronisch. Desalniettemin zijn er zeker een reeks van geplande, specifieke en vol te houden inspanningen binnen het ziekenhuis mogelijk. Concrete voorstellen over een periode van 3 jaar De voorstellen opgenomen in het intern communicatieplan gaan van quick wins, tot activiteiten op middellange termijn naar suggesties op lange termijn. Er werd gestart met de oprichting van een werkgroep interne communicatie. Om de inspanningen op vlak van interne JaarverSLAG

14 Strategie en beleid 14 / 15 communicatie te kunnen evalueren, is een systematische meting noodzakelijk, die dan kan worden ingeschakeld in een verbetercyclus. Kwaliteit als code van de toekomst Het kwaliteitsbeleid is reeds enkele jaren één van de beleidspijlers van het ziekenhuis. Vanuit dit gegeven werd in het voorjaar van 2006 de kwaliteitsmeter geïntroduceerd. De kwaliteitsmeter is een instrument voor leidinggevenden die systematisch aan de slag willen met kwaliteitszorg. In het H. Hartziekenhuis is het een indicatorsysteem voor de continue verbetering en bewaking van de kwaliteit van de zorg. Deze elektronische nieuwsbrief, die een verzameling indicatoren met bijhorende resultaten bevat, wordt vier maal per jaar verstuurd aan alle diensthoofden en leden van de stuurgroep kwaliteit. Belangrijke doelstelling is het snel ter beschikking stel- len van ziekenhuisbrede resultaten die efficiënt kunnen omgezet worden in verbeteracties. Naar alle verwachting zal men de kwaliteitsmeter in 2007 via het vernieuwde intranet kunnen raadplegen. Efficiëntere organisatie voor verkorte doorstroomtijden In de loop van 2006 werkte men aan een project in verband met de doorstroomtijden op de spoedgevallendienst. Doel van het project was te onderzoeken of er acties binnen verschillende diensten mogelijk zijn om de tijd die patiënten op de spoedgevallendienst verblijven, terug te dringen. Uit een meting van de bestaande situatie vloeiden een aantal concrete afspraken met de verpleegkundigen van de spoedgevallendienst, de verpleegafdelingen, de internisten, de afdelingen radiologie, laboratorium en keuken én de dienst informatica voor de ondersteuning op informatie-technisch gebied. In een volgende fase wordt er opnieuw een meting opgezet om na te gaan of de diverse verrichtingen daadwerkelijk bijdragen tot een verkorting van de doorstroomtijden op de spoedgevallendienst. Het blijft namelijk voor het team artsen, verpleegkundigen, administratieve en logistieke medewerkers een uitdaging om voor elke patiënt een tijdsefficiënte maar tegelijk deskundige zorg op maat aan te bieden. Milieu: vele kleintjes één groot Het H. Hartziekenhuis heeft sinds een aantal jaren veel belangstelling voor het milieu. Zo inventariseert men per milieucompartiment (afvalstoffen - afvalwater - lucht - bodem - energie en geluid naar de omgeving) de bestaande maatregelen, de kenmerken en de impact van het desbetreffende compartiment en komt men tot een volledige analyse. Het is dan ook de bedoeling om op termijn een beleid uit te werken om de milieu-invloed van het ziekenhuis aanzienlijk te verminderen. Vorig jaar werd extra aandacht gegeven aan het hernieuwen van de milieuvergunning en het bioveiligheidsdossier. Het bioveiligheidsdossier staat stil bij de pathogene organismen die in het laboratorium gehanteerd worden en legt de maatregelen vast die nodig zijn om mens en milieu te beschermen. Handen uit de mouwen Op vrijdag 21 april 2006 brachten 12 leerlingen van het Koninklijk Atheneum van Mol een dag in ons ziekenhuis door. De themadag droeg de titel Handen uit de mouwen en het was precies dat wat deze leerlingen deden. Ze staken een handje toe op de diensten keuken/cafetaria, schoonmaak, cardiologie, geriatrie, inwendige ziekten en heelkunde. Bron: personeelsblad t Piekuurke juni 2006 H. HARTZIEKENHUIS MOL

15 Vertrouwen... Mede door de kleinschaligheid van ons ziekenhuis is er sprake van gepersonaliseerde patiëntenzorg Dr. Hans Schauvliege Orthopedist en urgentiegeneesheer JaarverSLAG

16 Management van medewerkers De manier waarop het ziekenhuis zijn medewerkers inzet, stimuleert en waardeert om zijn strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren. 16 / 17 Vertrouwen... Door mijn ouderschapsverlof kan ik de combinatie van mijn gezin en een job aan en haal ik voldoening uit beide Tine Oeyen Verpleegkundige kinderafdeling H. HARTZIEKENHUIS MOL

17 Onze medewerkers waarderen vooral het gemoedelijke karakter van onze organisatie Personeelsopbouw In totaal waren er eind december personeelsleden werkzaam bij het H. Hartziekenhuis. Dit waren zo n 382 FTE. In vergelijking met het voorgaande jaar is dit een stijging met 25 personen. Aantrekkingskracht De elementen die nieuwe medewerkers vooral aanspreken zijn de autonomie van het ziekenhuis, het openstaan voor vernieuwing, maar vooral de persoonlijke werkomgeving en het gemoedelijke karakter van het H. Hartziekenhuis. Het ziekenhuis is een groeiende organisatie en mensen kiezen vooral voor een instelling die vertrouwen uitstraalt. Uiteraard spelen de extralegale voordelen ook een rol. Voorbeelden van deze gunstmaatregelen zijn: maaltijdcheques voor alle personeelsleden, talrijke mogelijkheden van tijdskrediet, financiering van opleidingskosten, gezondheidsbevorderende acties (griepvaccin, rookstopbegeleiding), flexibele uurroosters, gunsttarieven in de cafetaria, Een stimulerende werkomgeving Het ziekenhuis streeft ernaar dat de personeelsleden zich volledig kunnen ontplooien en gemotiveerd en tevreden zijn in de organisatie. Zo zijn er tal van interne en externe opleidingsmogelijkheden die de ontwikkeling van de capaciteiten van de medewerkers ondersteunen. De inscholingsdag wil nieuwe medewerkers van meet af aan vertrouwd maken met het ziekenhuis. Bij de uitoefening van hun taak krijgen medewerkers zoveel mogelijk ondersteuning. Ook de jaarlijkse, ziekenhuisbreed gevoerde functioneringsgesprekken dragen hiertoe bij. Ziekenhuis investeert in opleidings- en ontwikkelingsbeleid Iedere medewerker heeft het voorbije jaar wel iets gedaan aan opleiding en ontwikkeling: van een interne bijscholing tot een langlopende opleiding. Een levendige opleidingscultuur hoort bij een modern ziekenhuis dat continu wil bijblijven. In 2006 werden er intern 131 bijscholingen opgezet en werden er meer dan 400 externe opleidingen gevolgd. 34 personeelsleden volbrachten een langlopende, externe opleiding. 3 verpleegkundigen vroegen hun bijzondere beroepstitel intensieve en spoedgevallenzorg aan, voor 10 personen werd de verlenging aangevraagd. In 2006 startten 10 nieuwe personeelsleden onder een IBO-contract (individuele beroepsopleiding). 12 mei: Jij mag gezien worden! Op de internationale dag van de verpleegkunde krijgen alle artsen en ziekenhuismedewerkers onder het motto Jij mag gezien worden een veiligheidsvest. Bron: personeelsblad t Piekuurke juni 2006 JaarverSLAG

18 Management van medewerkers 18 / 19 Actieve personeelsvereniging Het Molse ziekenhuis kan rekenen op een erg bedrijvige personeelsvereniging. Sociale netwerken spelen namelijk een belangrijke rol bij de motivatie en betrokkenheid van personeelsleden omdat ze een leuke en veilige werksfeer scheppen en omdat ze de samenwerking tussen verschillende diensten gunstig beïnvloeden. Zo organiseerde de Vriendenkring in 2006 opnieuw met veel enthousiasme het Sinterklaasfeest, de nieuwjaarsfuif, wandelzoektochten, 65 % van de medewerkers reageert op tevredenheidsonderzoek In het voorjaar van 2006 voerde het H. Hartziekenhuis een omvangrijk onderzoek uit naar de tevredenheid van de medewerkers. De resultaten van deze kwantitatieve bevraging moeten dienen om een inzicht te krijgen in de sterkten en zwakten binnen het personeelsbeleid en om deze aanpak klantgericht bij te sturen. De respons op het onderzoek was bijzonder goed. 65 % van de medewerkers vulde de schriftelijke enquête in. De algemene resultaten - waaronder 85 % zou zijn vrienden aanraden om in het H. Hartziekenhuis Mol te komen werken - en de dienstgebonden resultaten zijn eind 2006 bekendgemaakt aan alle personeelsleden. Een herhaling van dit tevredenheidsonderzoek is gepland op middellange termijn. Werkgroep retentie neemt concrete initiatieven Onder leiding van het diensthoofd personeelszaken startte in maart 2006 de werkgroep retentie. Tijdens dit overleg debatteren een aantal verpleegkundige en nietverpleegkundige diensthoofden over concrete acties om de tevredenheid van de medewerkers waar mogelijk te vergroten. Op basis van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek bij alle medewerkers kon de werkgroep al meteen van start gaan met een aantal actiepunten. Zo werd het afgelopen jaar een aanvang genomen met exit-interviews bij medewerkers die de instelling verlaten. Op die manier wil men snel inspelen op mogelijke verbeteringspunten binnen de organisatie. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden Het ziekenhuis startte op 1 januari 2006 met een rookbeleid voor de eigen medewerkers. Dit project is een onderdeel van een reeks initiatieven die genomen worden om de gezondheid en het welzijn van de medewerkers te verhogen. Door de rookbeleidsverklaring wil men niet alleen de niet-rokers beschermen, maar ook rekening houden met de noden van de rokers. Zo geldt er een rookverbod in het gehele ziekenhuis en kan er enkel gerookt worden op de voorziene plaatsen en op afgesproken tijdstippen. Hiernaast kunnen artsen en medewerkers instappen in het gratis Record aantal patiënten op spoedgevallendienst Sinds de oprichting van onze spoedgevallendienst werd het record aantal patiënten per maand genoteerd in mei 2001 met patiënten. In juli van dit jaar daarentegen bezochten maar liefst patiënten de spoed. Dit betekent een daggemiddelde van 44 patiënten, daar waar het daggemiddelde op jaarbasis slechts op 33 ligt. Bron: intern weekbericht hartritme augustus 2006 H. HARTZIEKENHUIS MOL

Sint-Maria Halle jaarverslag 2013

Sint-Maria Halle jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 1 inhoudsopgave 03 Voorwoord door Algemeen Directeur Bart Van Daele 04 Onze missie Jozef Jonckheere 06 Positionering Bart Van Daele 08 Technical Resources Manu Berghmans Sint-Maria Halle

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie Auditverslag AZ Heilige Familie Reet November 2006 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 1.1. Toepassingsgebieden 4 1.2.

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

AZ Groeninge. Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen

AZ Groeninge. Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen AZ Groeninge Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen Dossier Tyco Healthcare prijs voor excellentie in ziekenhuismanagement 2006 Bezinning Inhoudstafel Voorwoord Van vier naar één op papier

Nadere informatie

2009 RZST jaarverslag

2009 RZST jaarverslag 2009 RZST jaarverslag inhoud Voorwoord 5 Zorg 6 Departement patiëntenzorg 7 - Oncologisch team 6 - Triagesysteem spoed geeft meest kritieke patiënten voorrang 6 - Elektronisch dispatchbord 6 - Pijnprotocol

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Van idee naar innovatie

Van idee naar innovatie Van idee naar innovatie Handvatten voor organisaties in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Martin Schuurman Suzanne Verheijden April 2014 Dr. Martin Schuurman heeft een eigen bureau voor

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Top in Zorg. Innovatief. Menselijk. Doelgericht.

Top in Zorg. Innovatief. Menselijk. Doelgericht. Top in Zorg. Innovatief. Menselijk. Doelgericht. Nieuws uit het OLV Ziekenhuis OKTOBER 2011 3 Nieuwe lineaire versneller bestraalt tot op de millimeter 6 Time-outsysteem garandeert veiligere chirurgie

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70 Samenvatting. In dit onderzoek is de positie van de medisch specialist op strategisch niveau in ziekenhuizen onderzocht. Deze positie is in de literatuur reeds omschreven. Glouberman en Mintzberg (2001-a)

Nadere informatie