JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE WIJDEMEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE WIJDEMEREN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE WIJDEMEREN

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk pagina Inhoudsopgave Voorwoord I Inleiding 6 II De bezwaarschriftencommissie 6. Taak en samenstelling 6. Doelstelling van de commissie 7 III Cijfermatig overzicht behandeling van bezwaarschriften 8. Ontvangen bezwaarschriften 8. Werkvoorraad. Hoorzittingen en adviezen. Toelichting en conclusie IV Cijfermatige overzichten van afhandeling van bezwaarschriften. Afgehandelde bezwaarschriften. Inzet mediationvaardigheden 5. Termijn van afhandeling 5 V Procedures in beroep en hoger beroep 7 Jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Wijdemeren

3 Voorwoord Heeft Wijdemeren de ideale bezwaarschriftencommissie? In is onderzoek gedaan naar het profiel van de ideale bezwaarschriftencommissie. Respondenten werd gevraagd om het instituut bezwaarschriftencommissie te scoren op doel / gerichtheid, functie, samenstelling, kwaliteit, resultaten en integriteit. Aan de hand van de uitkomsten kon het ideale plaatje van de bezwaarschriftencommissie worden opgetekend. Die ideale commissie: is gericht op het beschermen van de rechten van de burger; kijkt daarbij vooral naar de zorgvuldigheid/behoorlijkheid waarmee het bestreden besluit tot stand is gekomen; is samengesteld uit leden met zowel juridische achtergrond als leden met oplossingsgerichte vaardigheden; toetst aan zorgvuldigheids- en behoorlijkheidsnormen en aan wet- en regelgeving; geeft adviezen voor besluiten die in hoger beroep in stand blijven; maakt de nevenfuncties van de leden openbaar. Voldoet de commissie van dit jaarverslag aan deze ideaaltypische eisen? Die vraag wordt eigenlijk nooit zo expliciet gesteld. Het zou een oefening in navelstaren zijn. Toch is het niet onverstandig om periodiek het beeld intern en extern van de commissie te evalueren. De start van de nieuwe raadsperiode in april van dit jaar is daar een goed moment voor. Laat ik dan beginnen met de gerichtheid op het beschermen van de rechten van de burger. Die doelstelling is zeker van toepassing op de commissie Wijdemeren. Het gaat dan echter over rechten in ruime zin. Dus niet alleen van de burger die zijn of haar recht komt halen, maar ook van de burger die daar in afgeleide zin mee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan de precedentwerking die van bepaalde besluiten uitgaat, of het rechtvaardigheidsgevoel van burgers die willen dat wet en beleid correct en zonder aanziens des persoons worden toegepast. Vervolgens de zorgvuldigheids- en behoorlijkheidstoetsing. Ook die neemt de commissie serieus. In de zittingen en vervolgens de overwegingen en de dicta wordt zorg besteed aan de juiste toon en formulering, zeker wanneer daarmee een zekere gedragsbeïnvloeding wordt beoogd. De ideale commissie beschikt niet alleen over juridische experts, maar ook over oplossingsgerichte leden. Dit lijkt te zijn neergezet als een tegenstelling, maar dat is het niet, althans niet de Wijdemerense context. De commissieleden beschouwen de juridische kwaliteit niet als een absolute waarde, maar zijn zich ervan bewust dat ook de acceptatiegraad van de adviezen een belangrijke nuancerende waarde vertegenwoordigt. Hoe dat echter ook zij, de juridische houdbaarheid van de adviezen in hoger beroep mag niet worden veronachtzaamd. Uit het verslag blijkt dat de commissie zich daar heel aardig aan houdt, al is enige zelfkritiek op z n plaats nu de gemeente in een drietal zaken toch in het ongelijk werd gesteld. Als laatste de openbaarheid van de nevenfuncties. Aan die eis voldoet de commissie nog helemaal niet. Het ware te overwegen om daar werk van te maken, bijvoorbeeld door een korte, persoonsgerichte opsomming van relevante taken op de gemeentelijke website. Ideaal is de commissie Wijdemeren dus nog niet, maar ze komt in de buurt. Dat mag ook zeker gezegd worden van de gemeentelijke medewerkers die zich hebben ingespannen om premediation tot een succes te maken. De progressie die op dat terrein in het verslagjaar is geboekt is ronduit spectaculair te noemen. Bij 66 van de behandelde bezwaarzaken is premediation ingezet (6%). Hiervan is in 8 gevallen resultaat geboekt (58%), wat geleid heeft tot intrekking van het bezwaarschrift. Een compliment is op z n plaats! Jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Wijdemeren

4 Dit voorwoord opent met de opsomming van de zes ideaaltypische eisen van de bezwaarschriftencommissie. Ik zou er echter nog een zevende aan toe willen voegen en die is het vermogen tot samenwerken. Want zonder dat, heeft de commissie geen basis. Die samenwerking moet zowel intern (leden onderling en met het secretariaat), als extern (de commissie met diensten, medewerkers en bestuursorganen van de gemeente) op orde zijn. Welnu, op die eis scoort de commissie Wijdemeren maximaal. De hiernavolgende jaarcijfers tonen dat impliciet aan. Expliciet geven zij vooral inzicht in het werk van de commissie over. Onder dankzegging aan het secretariaat voor de samenstelling, spreek ik de hoop uit dat het de opmaat is voor een nieuwe -jaarsperiode van gedegen advisering en vruchtbare samenwerking voor en met de gemeente Wijdemeren. Mr. J. Oosterkamp Jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Wijdemeren 5

5 I Inleiding De commissie voor de behandeling van bezwaarschriften van de gemeente Wijdemeren biedt hierbij haar jaarverslag aan over het jaar. Dit jaarverslag verschaft inzicht in de taak en samenstelling van de commissie en de doelstelling van de commissie (hoofdstuk II). Hoofdstuk III geeft cijfermatige overzichten van de instroom van bezwaarschriften, de werkvoorraad, de hoorzittingen en de verstrekte adviezen. Tot slot volgt een toelichting en een conclusie door de commissie. Het team Bestuurlijk Juridische Zaken heeft zelf nog twee hoofdstukken aan het jaarverslag toegevoegd om een totaalbeeld te creëren van de bezwaar- en beroepsprocedures van de gemeente Wijdemeren. Hoofdstuk IV geeft inzicht in de collegebesluiten, de inzet van mediationvaardigheden en de termijnen van afhandeling. Dit hoofdstuk besluit met een toelichting en conclusie. Ten slotte laat hoofdstuk V zien welke rechterlijke uitspraken gedaan zijn in beroep en in hoger beroep naar aanleiding van beslissingen op bezwaar. II De bezwaarschriftencommissie. Taak en samenstelling Op mei hebben het college en de burgemeester de Regeling Commissie bezwaarschriften Wijdemeren vastgesteld. De gemeenteraad heeft zich bij de bezwaarschriftencommissie aangesloten door op 6 september dezelfde Regeling Commissie Bezwaarschriften Wijdemeren voor raadsbesluiten vast te stellen. Deze regelingen vormen de basis voor de bezwaarschriftencommissie. De commissie bestaat uitsluitend uit externe leden en plaatsvervangers. De leden maken geen deel uit van Wijdemeerse bestuursorganen en evenmin zijn ze werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Wijdemeren. Hoofdtaak van de commissie is het in het kader van de behandeling van bezwaarschriften horen van belanghebbenden en het bestuursorgaan en het op basis van dit horen en de op de zaak betrekking hebbende stukken adviseren aan het bevoegde bestuursorgaan. De commissie houdt zich bij haar taak aan de in de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling Commissie bezwaarschriften Wijdemeren neergelegde regels. De commissie is onderverdeeld in twee kamers met een eigen taakgebied, te weten de Algemene Kamer en de Ambtenarenkamer. Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie is de heer mr. J. Oosterkamp. In de algemene kamer hebben zitting: Voorzitter: de heer mr. J. Oosterkamp Lid (tevens plaatsvervangend voorzitter): de heer mr. A.P. Diermanse Lid: mevrouw mr. V. Heijman Lid: mevrouw mr. drs. C.M. Prade Lid: de heer mr. drs. J.Th. Schellekens Lid (tevens plaatsvervangend voorzitter): de heer mr. G.L.M. Teeuwen Lid (tevens plaatsvervangend voorzitter): de heer mr. W.J.A. Vis Lid: mevrouw mr. T.H. ten Wolde Jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Wijdemeren 6

6 In de loop van heeft de commissie afscheid genomen van mevrouw mr. C.J. van Niejenhuis-Baijens. Haar functie in de commissie werd onverenigbaar met haar betrekking door de nieuwe indeling van de rechterlijke macht. In de ambtenarenkamer hebben zitting: Voorzitter: de heer mr. drs. J.Th. Schellekens Lid (namens de werkgever): de heer mr. A.P. Diermanse; Lid (namens de werknemers): mevrouw mr. T.H. ten Wolde Plaatsvervangend voorzitter: de heer mr. W.J.A. Vis; Plaatsvervangend lid (namens de werkgever): mevrouw mr. drs. C.M. Prade Het secretariaat wordt bemenst door mevrouw mr. I.P.F. Olgers, mevrouw mr. I.M. Stroink en de heer E.A.M. van Gent.. Doelstelling van de commissie De commissie oefent de taak uit zoals omschreven in artikel 7: van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), te weten het adviseren van de bestuursorganen van de gemeente over een te nemen beslissing op bezwaar. De commissie heeft hiermee een wettelijke rol in de rechtsbescherming van burgers, instellingen, bedrijven en medewerkers. Voorts rekent de commissie het tot haar taak om. de kwaliteit van de besluitvorming te verhogen;. de - zogeheten - zeeffunctie te vervullen door gebreken in de primaire besluitvorming te (laten) herstellen, waardoor procedures bij de bestuursrechter worden voorkomen;. de communicatie tussen bestuur en burger te verbeteren;. een bijdrage te leveren aan een goede verhouding tussen het bestuur en de bestuurden door bezwaarmakers en andere belanghebbenden een luisterend oor te bieden en uitleg te geven over regelingen en procedures. Jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Wijdemeren 7

7 III Cijfermatig overzicht behandeling van bezwaarschriften. Ontvangen bezwaarschriften: Afdeling / Totaal Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Omgevingsvergunningen, gebruik Handhaving Planschade Bijzondere wetten/ APV Afdeling Dienstverlening Werk en inkomen WMO Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) Subsidies Burgerzaken Onderwijs Huisvesting Afdeling Beheer Openbare Ruimte Verkeersbesluiten Overige Afdeling Bedrijfsvoering Ambtenarenrecht Afdeling Staf Wob Totaal 8 tabel Overzicht van ontvangen bezwaarschriften per afdeling Jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Wijdemeren 8

8 Afdeling / Totaal Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Bouwen, aanleggen, vrijstellingen Handhaving Huisvesting Milieu Overig Afdeling Maatschappelijke en Sociale Zaken Werk en inkomen WMO Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) Subsidies Burgerzaken Onderwijs Huisvesting Afdeling Openbare Werken Kapvergunningen Verkeersbesluiten Overig Afdeling Financiën en Personeelsbeheer Ambtenarenrecht Staf APV Bijzondere wetten Wob 5 Totaal 9 Tabel a Overzicht ontvangen bezwaarschriften per afdeling N.B. In heeft een organisatieverandering plaatsgevonden. Hierdoor hebben afdelingen andere namen gekregen en zijn taken verschoven. Ook de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per oktober heeft geleid tot het verschuiven van taken. Om deze redenen zijn de cijfermatige overzichten aan de nieuwe ontwikkelingen aangepast. Ter informatie zijn de oude overzichten nog wel opgenomen. Jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Wijdemeren 9

9 . Werkvoorraad Voorraad bezwaarschriften per januari : 9 Ingediend in Behandelde zaken in Voorraad bezwaarschriften per december 7 Tabel Voorraad bezwaarschriften Tabel laat zien dat het aantal ingediende bezwaarschriften in met ongeveer 5 % is gestegen ten opzichte van. De toename kan worden verklaard door de toename van bezwaarschriften tegen besluiten op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en besluiten over leerlingenvervoer. Uit tabel blijkt dat op december een voorraad bezwaarschriften van 7 bestond. De stijging ten opzichte van kan worden verklaard door de toename van het aantal ingediende bezwaarschriften.. Hoorzittingen en adviezen De commissie heeft in het jaar in totaal op 9 avonden hoorzittingen gehouden. De Algemene Kamer is 9 keer bijeengekomen. De ambtenarenkamer heeft in niet vergaderd. De commissie heeft in ter zake van 6 bezwaarschriften adviezen verstrekt. De adviezen luidden voor het merendeel ongegrond, zie verder in onderstaande tabel (). Een vergelijking is getrokken met de adviezen in andere jaren (tabel ). Aantal Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Afdeling Dienstverlening Afdeling Beheer Openbare Ruimte Afdeling Bedrijfsvoering Afdeling Staf Jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Wijdemeren

10 Totaal Tabel Overzicht van in verstrekte adviezen van de commissie Dictum/jaar % % % Niet ontvankelijk 8 7 Totaal Tabel Vergelijking voorgaande jaren adviezen van de commissie. Toelichting en conclusie Algemeen De cijfers over laten, los van de toename in aantal, ten opzichte van voorgaande jaren een vergelijkbaar beeld zien. Per afdeling Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Het aantal bezwaarschriften dat is ingediend tegen besluiten van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is in ten opzichte van met ongeveer 6 % afgenomen. Een duidelijke verklaring is daarvoor niet te geven. Een relatief groot deel van de bezwaarschriften is gericht tegen handhavingsbesluiten, bouwvergunningen en omgevingsvergunningen. Het gaat daarbij vaak om bezwaren van buren of andere omwonenden tegen de bouw, aanbouw of verbouwing van een woning, ander gebouw of steiger. Ook zijn er bezwaarschriften ingediend tegen verleende evenementenvergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Van de 8 adviezen luidden (gedeeltelijk) gegrond, 6 niet ontvankelijk en ongegrond. Over het algemeen waren de besluiten goed voorbereid en goed gemotiveerd. Afdeling Dienstverlening Van de adviezen van de commissie luidden gegrond, 6 adviezen ongegrond en nietontvankelijk. De toename van het aantal adviezen van 7 % ten opzichte van kan worden verklaard door gewijzigde wetgeving op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Leerlingenvervoer. Hoewel de besluiten meestal in stand konden blijven, diende de motivering in veel gevallen verbeterd te worden. Afdeling Staf De commissie heeft adviezen uitgebracht over zaken van de Afdeling Staf. Het betrof bezwaarschriften tegen besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. De adviezen luidden ongegrond en niet-ontvankelijk. Jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Wijdemeren

11 Afdeling Beheer Openbare Ruimte De commissie heeft geen adviezen uitgebracht over zaken van de Afdeling Beheer Openbare Ruimte. Afdeling Bedrijfsvoering Ten behoeve van deze afdeling heeft de commissie in geen adviezen uitgebracht. Jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Wijdemeren

12 IV Cijfermatige overzichten van afhandeling van bezwaarschriften. Afgehandelde bezwaarschriften: Totaal aantal Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 6 57 (en gedeeltelijk gegrond) Afdeling Dienstverlening Afdeling Beheer Openbare Ruimte (en gedeeltelijk gegrond) Afdeling Bedrijfsvoering Afdeling Staf ongegrond Totaal Tabel 5 Overzicht afgehandelde bezwaarschriften per afdeling Jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Wijdemeren

13 Totaal aantal Afdeling Ruimtelijke en Economische 59 Ontwikkeling (en gedeeltelijk gegrond) Afdeling Maatschappelijke en Sociale Zaken Afdeling Openbare Werken (en gedeeltelijk gegrond) Afdeling Financiën en Personeelsbeheer Staf ongegrond Totaal Tabel 5a Overzicht afgehandelde bezwaarschriften per afdeling In zijn in totaal bezwaarzaken afgehandeld. In 7 zaken heeft de bezwaarmaker het bezwaarschrift (al dan niet na een tegemoetkoming door het bestuursorgaan) vóór of na de hoorzitting of zelfs na een advies van de commissie ingetrokken. Het aantal intrekkingen is 5% van het totale aantal afgehandelde zaken. Jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Wijdemeren

14 In de resterende 57 zaken heeft het college een besluit genomen. Het besluit luidde in zaken (kennelijk) niet-ontvankelijk, in 8 zaken ongegrond en in 6 zaken gegrond.. Inzet mediationvaardigheden Al enige jaren maakt de gemeente incidenteel gebruik van mediationvaardigheden bij de behandeling van bezwaarschriften, ook wel premediation genoemd. Medewerkers benaderen degene die bezwaar maakt of wenst te maken op informele wijze en zij proberen in een gesprek een oplossing te vinden voor de zaak waartegen bezwaar is gemaakt. Soms gaat het alleen om onduidelijkheid en is de (potentiële) bezwaarmaker al geholpen met wat extra informatie. Op deze wijze zijn ook in het verleden al vele bezwaarschriften voorkomen of ingetrokken. Medewerkers van bijna alle afdelingen in de gehele organisatie, die contacten hebben met burgers en die met bezwaren van burgers te maken hebben, hebben een -daagse training premediation gevolgd. Het doel hiervan was extra gespreksvaardigheden te ontwikkelen en de aandacht te vestigen op de mogelijkheden voor het oplossen van geschillen (i.c. bezwaren) op een laagdrempelige manier. Uiteindelijk heeft de aandacht voor het oplossingsgericht werken geleid tot het inbedden van premediation in de procedure voor de behandeling van bezwaarschriften. In het Memorandum zijn enkele vragen over de inzet van premediation opgenomen, die de betreffende medewerker moet invullen. Vanaf is per zaak geregistreerd of mediation is toegepast en tot welk resultaat dit heeft geleid. En indien geen premediation is toegepast, wat de reden daarvoor is. Ook in dit jaarverslag van zijn de resultaten van premediation neergelegd, zoals hieronder is weergegeven. Totaal aantal behandelde bezwaarschriften Geen premediation van toepassing Redenen: bezwaar te laat ingediend =kno; bezwaar = zienswijze; verkeerde gemeente; hele oude zaken. Geen premediation voorgesteld Bezwaar(maker) leende zich niet voor premediation Premediation toegepast, geen resultaat 8 Bezwaarmaker wil niet meewerken Premediation, wel resultaat, geen wijziging Besluit ongewijzigd/bezwaarschrift ingetrokken Premediation, wel resultaat, met wijziging 7 Aan bezwaar tegemoet gekomen, nieuw besluit Tabel 6 Overzicht inzet premediation tijdens behandeling bezwaarschriften Toelichting: Bij 66 van de behandelde bezwaarzaken is premediation ingezet (6%). Hiervan is in 8 gevallen resultaat geboekt (58%), wat geleid heeft tot intrekking van het bezwaarschrift; in 8 zaken (%) werd wel premediation toegepast, maar dit heeft niet tot resultaat geleid, omdat voor bezwaarmaker(s) geen belangstelling bestond voor een andere oplossing dan het voortzetten van de bezwaarschriftenprocedure. De resultaten van de inzet van premediation geven aanleiding om dit instrument op dezelfde voet voort te zetten.. Termijn van afhandeling Op oktober 9 is de Algemene wet bestuursrecht uitgebreid met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Deze wetswijziging regelt dat het bestuursorgaan aan de aanvrager een dwangsom verbeurt als hij niet tijdig een beslissing neemt op diens aanvraag. Dit geldt eveneens voor het niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift. Jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Wijdemeren 5

15 De wettelijke termijn voor het afhandelen van een bezwaarschrift, in geval van een externe bezwaarcommissie, is bepaald op weken, met de mogelijkheid van een verlenging van de procedure met 6 weken (totaal 8 weken). Vanaf is het streven de bezwaarzaken binnen weken af te handelen en slechts in uitzonderingsgevallen de termijn met 6 weken te verlengen. Sinds de invoering van genoemde wet is het doel: 95% van de bezwaarschriften af te handelen binnen de wettelijke termijn. In is 9% afgehandeld binnen de nieuwe wettelijke termijn. In is 97% binnen de wettelijke termijn afgehandeld. In is 98 % binnen de wettelijke termijn afgehandeld. In is 9 % binnen de termijn afgehandeld. Aantal Percentage Tabel 7 Overzicht termijnen afgehandelde bezwaarschriften Totaal behandeld Totaal Collegebesluiten, waarvan < 8 weken 8 weken De behandeltermijnen laten in gevallen (7%) een overschrijding zien. In geval was de overschrijding dagen. In geval was de overschrijding 7 dagen. De overschrijding van deze twee gevallen werd veroorzaakt door een verkeerde planning van de vakafdeling (RO). In de andere zaken bedroeg de overschrijding dag. Deze overschrijdingen werden in geval veroorzaakt doordat de beslistermijn niet tijdig is opgeschort en doordat een vergadering van het college werd geannuleerd, waardoor de zaak een week later werd behandeld. 9 7 Jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Wijdemeren 6

16 V Procedures in beroep en hoger beroep Rechtbank Aantal zaken Aantal zaken Aantal zaken Aantal zaken Aantal zaken 9 Aantal zaken 8 Aantal zaken 7 niet-ontvankelijk onbevoegd ged. gegrond/ ged. niet-ontvankelijk ged. ongegrond/ ged.niet-ontvankelijk gegrond ongegrond 6 5 totaal Raad van State (RvS) gegrond 7 ongegrond 6 7* niet-ontvankelijk ** totaal Centrale Raad van Beroep (CRvB) niet-ontvankelijk gegrond ongegrond totaal College van beroep voor het bedrijfsleven (CBB) niet-ontvankelijk gegrond ongegrond Aantal zaken 6 Totaal aantal zaken *in van deze zaken had de gemeente hoger beroep ingesteld, dit werd ongegrond verklaard. De gemeente werd dus in totaal 5 keer in het ongelijk gesteld (x gegrond en x ongegrond). ** in zaak luidde de uitspraak gedeeltelijk niet-ontvankelijk, gedeeltelijk gegrond Afdeling Aantal zaken Rechtbank RvS/ CRvB/ CBB REO 8 5 (x RvS/ x CBB) MSZ OW FPO Jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Wijdemeren 7

17 STAF Totaal aantal zaken 9 6 Dictum gegrond De rechtbank heeft in 6 zaken uitspraak gedaan. In 5 zaken luidde het dictum van de rechtbank gegrond. In geen van deze zaken is bij de beslissing op bezwaar contrair aan het advies van de bezwaarschriftencommissie beslist. Bij één zaak heeft de rechtbank het beroep om procedurele redenen gegrond verklaard en zelf in de zaak voorzien. Inhoudelijk heeft dit hetzelfde resultaat. Bij één zaak heeft de rechtbank het beroep gegrond verklaard en de begunstigingstermijn op maanden gesteld in plaats van op 6 weken. Inhoudelijk troffen de beroepsgronden geen doel. In feite is de gemeente dus in zaken in het ongelijk gesteld. Hieronder wordt kort het verloop van de procedures waarbij het beroep gegrond is verklaard geschetst. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft in zaken in hoger beroep uitspraak gedaan. In beide zaken is de gemeente in het gelijk gesteld. Hiervan zijn dan ook geen samenvattingen opgenomen. Tenslotte heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het CBB) in eerste en enige aanleg uitspraak gedaan in één zaak. In deze zaak had het college contrair aan het advies van de bezwaarschriftencommissie beslist. Het college is in het gelijk gesteld. Omwille van het bijzondere karakter van deze zaak, is hieronder een korte samenvatting opgenomen. Rechtbank G. / Gemeente Wijdemeren Het college heeft geweigerd om aan G. een aanlegvergunning te verlenen voor de aanleg van een petgat en een kavelpad. Het hiertegen ingediende bezwaar is ongegrond verklaard. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard, het bestreden besluit vernietigd, het primaire besluit herroepen en bepaald dat de uitspraak in de plaats treedt van het bestreden besluit. Hiertoe heeft de rechtbank overwogen dat het bestreden besluit niet voldoende is gemotiveerd. Uit het bestreden besluit blijkt niet dat getoetst is aan de planvoorschriften. Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk gemaakt dat met een kavelpad van smaller dan 5 meter gelet op de bedrijfsactiviteiten niet adequaat kan worden geopereerd. De rechtbank voorziet zelf in de zaak en bepaalt dat aan G. toestemming wordt verleend tot het hebben en houden van het gevraagde pad met een breedte van maximaal 5 meter vanaf de afrastering van het weiland tot de groenstrook, die de afscheiding met de watergang vormt alsmede tot het door G. gevraagde petgat. M. / Gemeente Wijdemeren M. heeft verzocht om een vergunning die het mogelijk maakt om een adres aan te kunnen bieden als briefadres voor personen die daarvan gebruik willen maken. Het hiertegen gemaakte bezwaar is door het college niet-ontvankelijk verklaard omdat er geen bevoegdheid bestaat om een dergelijke vergunning te verlenen. De rechtbank is van oordeel dat het college het bezwaarschrift wegens voornoemde onbevoegdheid ongegrond had moeten verklaren. Om deze procedurele redenen is het beroep van de heer M. gegrond en komt het besluit voor vernietiging in aanmerking. De rechtbank heeft zelf in de zaak voorzien en het bezwaar van M. alsnog ongegrond verklaard. Jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Wijdemeren 8

18 V.d. W./ Gemeente Wijdemeren Het college heeft aan zichzelf een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een woonhuis t.b.v. V.d. W. Het hiertegen ingediende bezwaarschrift is ongegrond verklaard. De rechtbank heeft het daartegen ingediende beroep gegrond verklaard, het bestreden besluit vernietigd, het bezwaar gegrond verklaard, het primaire besluit herroepen en bepaald dat de aanvraag buiten behandeling wordt gesteld. Hiertoe heeft de rechtbank overwogen dat het college de aanvraag van de gemeente ten onrechte heeft aangemerkt als een aanvraag van een belanghebbende om een besluit te nemen in de zin van artikel :, derde lid, van de Awb. V.d. B. / Gemeente Wijdemeren Het college heeft aan V.d. B. een bedrag aan planschadevergoeding toegekend. Het hiertegen gemaakte bezwaar is door het college gegrond verklaard en het bestreden besluit herroepen. Het college heeft nader advies gevraagd bij het Kenniscentrum en het bezwaar met inachtneming van dat advies onder aanvulling van de motivering ongegrond verklaard. De rechtbank is van oordeel dat het college artikel 7:9 van de Awb heeft geschonden en dat het beroep daarom gegrond is. Omdat V.d. B. wel voldoende tijd heeft gehad te reageren op het nadere advies, onderzoekt de rechtbank of de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand kunnen blijven. De rechtbank verklaart het beroep vervolgens alsnog gegrond en vernietigt het bestreden besluit. De reden hiervoor is dat de door V.d. B. gestelde inkomensschade niet gemotiveerd is afgewezen. Het bestreden besluit is om die reden in strijd met de artikelen : en 7: van de Awb. A. / Gemeente Wijdemeren Aan A. is gelast om het gebruik van een recreatieverblijf als hoofdwoonverblijf te beëindigen en beëindigd te houden. Het hiertegen ingediende bezwaarschrift is ongegrond verklaard. De rechtbank heeft het hiertegen ingediende beroep gegrond verklaard, het bestreden besluit vernietigd voorzover de begunstigingstermijn is gesteld op 6 weken, bepaald dat de begunstigingstermijn wordt gesteld op maanden en bepaald dat deze uitspraak in de plaats treedt van het bestreden besluit voorzover dat is vernietigd. De reden hiervoor is dat het college de begunstigingstermijn slechts mondeling op maanden had bepaald zodat A. genoodzaakt was een voorlopige voorziening te vragen. College van Beroep voor het bedrijfsleven V.d.B./ Gemeente Wijdemeren Het college heeft het verzoek van V.d. B. tot aanwijzing van maximaal zon- en feestdagen waarop het in artikel van de Winkeltijdenwet neergelegde verbod om op zondag een winkel open te hebben, niet geldt. Het hiertegen ingediende bezwaar heeft het college, contrair aan het advies van de bezwaarschriftencommissie ongegrond verklaard. Het hiertegen ingediende beroep is in eerste en enige aanleg door het CBB ongegrond verklaard. Hiertoe heeft het CBB overwogen dat het college een grote mate van vrijheid toekomt bij de beoordeling of al dan niet sprake is van een vrijstelling. Het CBB vindt dat het college het belang van bescherming van de zondagsrust in redelijkheid zwaarder heeft mogen laten wegen dan het belang van V.d. B. bij toewijzing van zijn verzoek. Wijdemeren, april de commissie voor de bezwaarschriften, de secretarissen, de voorzitter, mr. I.P.F. Olgers, mr. I.M. Stroink, E.A.M. van Gent, mr. J. Oosterkamp. Jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Wijdemeren 9

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE WIJDEMEREN

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE WIJDEMEREN JAARVERSLAG COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE WIJDEMEREN Inhoudsopgave Hoofdstuk pagina Inhoudsopgave Voorwoord I Inleiding 6 II De bezwaarschriftencommissie 6. Taak en samenstelling 6. Doelstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN 2 Inhoud pagina Inhoud 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Instelling van de commissie 5 3. Samenstelling van de commissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Uitgebracht in april 2015. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012.

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2012 Inleiding Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. De commissie ziet het aantal zaken

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/057 2 Klacht Verzoeker, een advocaat, klaagt erover dat het

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2013 Haaksbergen, juli 2014 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Commissie bezwaarschriften. Het jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2014 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

Advies: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2013.

Advies: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2013. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B. Belali Tel.nr. : Datum: 1 mei 2014 Team: JFZ Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): directie, teammanagers, commissie bezwaarschriften

Nadere informatie

1 De bezwaarschriften in het kader van de gemeentelijke belastingen en de WOZ worden namelijk behandeld zonder tussenkomst van een commissie.

1 De bezwaarschriften in het kader van de gemeentelijke belastingen en de WOZ worden namelijk behandeld zonder tussenkomst van een commissie. Jaarverslag 2006 Adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Eemsmond Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND

JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEZWAREN AWB... 4 2.1 Samenstelling adviescommissie Awb:... 4 2.2 Overzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004-

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- Opbouw jaarverslag 2004 Het verslag heeft de volgende hoofdstukindeling:. Inleiding. Doel.2 Samenstelling Commissie 2. Ingediende

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller Gemeente Hof van Twente W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2011-2012 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 2.1 Samenstelling commissie... 4 2.1.1 De Kamer

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

Behandeling klachten en bezwaarschriften

Behandeling klachten en bezwaarschriften Hoofdstuk 2 Behandeling klachten en bezwaarschriften In de Algemene wet bestuursrecht is het klachtrecht en het recht om bezwaar te maken opgenomen. Een ieder kan een klacht indienen over gedragingen van

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014

Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014 Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014 Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1 Samenstelling van de Commissie voor de Bezwaarschriften p.5 Hoofdstuk 2 Het bezwaarschrift

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw,

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw, inlichtingen bij mevrouw E.M. Rozeboom doorkiesnummer (035) 548 17 49 uw BSN ons kenmerk erm/jz/ 2008.4668 datum 7 juli 2008 De leden van de gemeenteraad onderwerp Jaarverslag 2007 bezwaarschriftencommissie

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

JB 1999/256 Rechtbank Amsterdam, 09-08-1999, AWB 98/3128 HUISV 06 Besluit (huisnummerbeschikking), Mededeling omtrent feiten

JB 1999/256 Rechtbank Amsterdam, 09-08-1999, AWB 98/3128 HUISV 06 Besluit (huisnummerbeschikking), Mededeling omtrent feiten JB 1999/256 Rechtbank Amsterdam, 09-08-1999, AWB 98/3128 HUISV 06 Besluit (huisnummerbeschikking), Mededeling omtrent feiten Aflevering 1999 afl. 13 College Rechtbank Amsterdam Datum 9 augustus 1999 Rolnummer

Nadere informatie

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ Stichting Hogeschool Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in artikel 7.59a van de wet op het hoger

Nadere informatie

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e maal een advies inzake de bezwaarschriften van de heer B.J.H. Brugge, De Goedemeent 15 en de

Nadere informatie

Bezwaar en beroep februari 2013

Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld.

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d

ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d Instantie Raad van State Datum uitspraak 01-10-2014 Datum publicatie 01-10-2014 Zaaknummer 201309659/1/A3 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/068 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 6 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool Utrecht Trefwoorden : Beleidsvrijheid, in stand laten rechtsgevolgen,

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Gemeente Overbetuwe. Jaarverslag 2013

Bezwaarschriftencommissie Gemeente Overbetuwe. Jaarverslag 2013 Bezwaarschriftencommissie Gemeente Overbetuwe Jaarverslag 2013 Mei 2014 Voorwoord In de Verordening behandeling bezwaarschriften wordt de commissie opgedragen jaarlijks verslag uit te brengen aan het college

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 OPGAVE 1 (34 punten) Vraag 1.1 (5 punten) Er staan geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen open. Het voorbereidingsbesluit van artikel

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 3 juli 2013 in zaak nr. 12/4468 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 3 juli 2013 in zaak nr. 12/4468 in het geding tussen: Uitspraak 201306462/1/A1 Datum van uitspraak: woensdag 25 juni 2014 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug Hoger beroep 201306462/1/A1.

Nadere informatie

Het maken van bezwaar

Het maken van bezwaar Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente Het maken van bezwaar 2 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Goes. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente neemt

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden.

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden. LJN: AU3784, Raad van State, 200501342/1 Print uitspraak Datum uitspraak: 05-10-2005 Datum publicatie: 05-10-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 23 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN - 2 - Inhoudsopgave Voorwoord 4.Inleiding 5 2.Commissie van advies voor de bezwaarschriften 2. Samenstelling commissie en secretariaat 6 2.2

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Uitspraak 201306462/1/A1

Uitspraak 201306462/1/A1 Uitspraak 201306462/1/A1 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 25 juni 2014 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug Hoger beroep Algemene kamer - Hoger

Nadere informatie

zaaknummer 200703432/1 datum van uitspraak woensdag 13 februari 2008 Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding

zaaknummer 200703432/1 datum van uitspraak woensdag 13 februari 2008 Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding Essentie uitspraak: Artikel 15.20, schade komt in aanmerking voor vergoeding vanwege het niet langer op grond van een milieubeheer mogen uitoefenen van een activiteit. Casus en uitspraak Een exploitant

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Adviesnota aan B en W Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift tegen het besluit van 31 januari 2012, waarbij omgevingsvergunning is verleend voor het in gebruik nemen van het pand aan de Zuidsingel 14-16

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard

JAARVERSLAG 2014. Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard JAARVERSLAG 2014 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard Heerhugowaard, juli 2015 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Inleiding 1. Algemeen 4 1.1 Instelling commissie 4 1.2 De commissie.. 4 1.2.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL

JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL Kenmerk: 2015040994 JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL 1. Inleiding De commissie van advies voor bezwaarschriften (hierna: de commissie) brengt jaarlijks verslag

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 162/2014 Datum : 20 oktober 2014 B&W datum : Beh. ambtenaar : P. Ikink Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2013 Aanleiding

Nadere informatie

Petra Vries Trainingen. Het Nieuwe Procederen bij de bestuursrechter. de wijzigingen in de Awb

Petra Vries Trainingen. Het Nieuwe Procederen bij de bestuursrechter. de wijzigingen in de Awb Het Nieuwe Procederen bij de bestuursrechter & de wijzigingen in de Awb Introductie Dit document is een bijlage bij de presentatie over Het Nieuwe Procederen bij de bestuursrechter. Hierin bespreek ik

Nadere informatie

'Klachtenregeling WSD'

'Klachtenregeling WSD' KLACHTENREGELING WSD HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD d.d.; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. Overwegende

Nadere informatie

Raad. vanstate AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. 200605599/1 en 200605599/3. Datum uitspraak: 24 augustus 2006

Raad. vanstate AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. 200605599/1 en 200605599/3. Datum uitspraak: 24 augustus 2006 Raad vanstate 200605599/1 en 200605599/3. Datum uitspraak: 24 augustus 2006 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, met toepassing

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010 Vergadering: 9 februari 2010 Agendanummer: 18 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Spier, 0595-447793 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van: Raad vanstate 201112733/1/V1. Datum uitspraak: 23 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep September 2002 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Welk recht is van toepassing Hoofdstuk 2 Vergoedingscriterium en te vergoeden kosten 2.1 Vergoedingscriterium 2.2 Besluit proceskosten bestuursrecht 2.3

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstatc 201112531/1/V1. Datum uitspraak: 11 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht; N R G D DERLANDS GISTER RECHTELIJK SKUNDIGEN Versie 1.0/24.03.2011 Reglement bezwaaradviescommissie NRGD Het College gerechtelijk deskundigen, Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk

Nadere informatie

Uitspraak 201403254/1/A4

Uitspraak 201403254/1/A4 1 van 7 8-3-2015 21:16 Uitspraak 201403254/1/A4 Datum van uitspraak: woensdag 14 januari 2015 Tegen: het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant Proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig Rechtsgebied:

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Kenmerk: 184268 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. De gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Mandatering afdoening planschade Buijtenland aan provincie. Geachte raadsleden,

Raadsinformatiebrief. De gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Mandatering afdoening planschade Buijtenland aan provincie. Geachte raadsleden, Raadsinformatiebrief De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 1080545 Uw kenmerk: Contact: Ir. P. Wunderink Bijlage(n): Doorkiesnummer: 0105061742 E-mailadres: p.wunderink@albrandswaard.nl

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar. I.P». Feis 070-4264578

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar. I.P». Feis 070-4264578 Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak IN14.0053S llltillullllllilllill College van burgemeester en wethouders van Beuningen Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GLD GEMEENTE BEÜNt, ocn INGEKOMEN 0 3 FEB 2011

Nadere informatie

het college van gedeputeerde staten van Zeeland.

het college van gedeputeerde staten van Zeeland. . Datum uitspraak: 5 augustus 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op de hoger beroepen van: [appellant A], [appellant B], wonend te [woonplaats], [appellant C], wonend te [woonplaats], [appellant

Nadere informatie

Actualiteiten bestuursrecht uitspraken 18 (en 11) november 2015. mr. W.J. (Willem) Bosma Van der Feltz advocaten www.feltz.nl

Actualiteiten bestuursrecht uitspraken 18 (en 11) november 2015. mr. W.J. (Willem) Bosma Van der Feltz advocaten www.feltz.nl Actualiteiten bestuursrecht uitspraken 18 (en 11) november 2015 mr. W.J. (Willem) Bosma Van der Feltz advocaten www.feltz.nl 1. ABRvS 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3536 (I) Dwangsom bij niet tijdig

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Algemene Bezwaarschriftencommissie

Jaarverslag 2013 Algemene Bezwaarschriftencommissie Jaarverslag Algemene Bezwaarschriftencommissie april 2014 Uitgave : Juridische Zaken en Inkoop Telefoonnummer : 69 3807 Mail : b.vermaas@deventer.nl 1 Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Samenvatting 5 3. De Algemene

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten Stichting Pensioenfonds Wonen Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen een beslissing van het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ)

Bezwaar maken tegen een beslissing van het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ) Bezwaar maken tegen een beslissing van het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ) Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, november Inhoudsopgave Wat is bezwaar?... 3 Termijn... 3 Bezwaarschrift... 3 Behandeling bezwaarschrift...

Nadere informatie

Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation

Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation Bezwaarschrift of mediation In de Algemene wet bestuursrecht zijn regels vastgelegd voor de relatie tussen overheid en

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

1)estuursreclaqirA,IL

1)estuursreclaqirA,IL Raad vanstate 1)estuursreclaqirA,IL Raad van de gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB GOOR Gemeente Hof van Twente [Nr: [Afdeling: Bvo: a / nee lingekomen: 2 JULI 2015 Kopie aan: Archief: \N / NR

Nadere informatie

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt.

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt. Raadsvoorstel Inleiding:Ons college heeft op 15 december 2006 op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat

Nadere informatie

ECGR/U201300637 Lbr. 13/058

ECGR/U201300637 Lbr. 13/058 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201300637 Lbr. 13/058 bijlage(n)

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2014:110 Instantie Raad van State Datum uitspraak 22-01-2014 Datum publicatie 22-01-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201300676/1/A2 Eerste

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : CBHO 2015/293 en 2015/293.1 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 12 januari 2016 Partijen : Appellant en Haagse Hogeschool Trefwoorden : bindend negatief studieadvies BNSA duidelijkheid

Nadere informatie

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029.

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029. Toelichting bij bezwaarschrift indienen Bezwaar maken Wanneer kunt u bezwaar maken? (hyperlink naar bijbehorende tekstblokje) Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Hoe maakt u bezwaar, waar en wanneer? In

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-000242-ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-000242-ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754 AANTEKENEN Broadcast Newco Two B.V. p/a Brinkhof advokaten, t.a.v. mevrouw mr. Q.J. Tjeenk Willink De Lairessestraat 111-115 1075 HH AMSTERDAM Datum Onderwerp 20 januari 2005 Beslissing op bezwaar Uw kenmerk

Nadere informatie

agendapunt 3.a.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARVERSLAGEN BEZWAARSCHRIFTEN- EN KLACHTENCOMMISSIE 2013 Datum 27 mei 2014

agendapunt 3.a.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARVERSLAGEN BEZWAARSCHRIFTEN- EN KLACHTENCOMMISSIE 2013 Datum 27 mei 2014 agendapunt 3.a.9 1133276 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARVERSLAGEN BEZWAARSCHRIFTEN- EN KLACHTENCOMMISSIE 2013 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 27 mei 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014 Rapportnummer: 2014/004 2 De klacht Verzoekers klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun

Nadere informatie

ui ii hu ii ii ui ii H n I II

ui ii hu ii ii ui ii H n I II 1 Gemeente ñ Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom ui ii hu ii ii ui ii H n I II Uw kenmerk Ons kenmerk U14-008121 Datum 1 8 JUNI 20H Uw brief Beh. door W.

Nadere informatie

Bezwaar en beroep bij milieubesluiten

Bezwaar en beroep bij milieubesluiten Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Versie: april 2010

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voor tdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1. Inleiding Op 22 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het kantoorgebouw tot een gebouw met zes appartementen

Nadere informatie

-Strekt ter vervanging- Q "j, - "J /f 7. gelet op artikel 147 eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene wet bestuursrecht;

-Strekt ter vervanging- Q j, - J /f 7. gelet op artikel 147 eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene wet bestuursrecht; -Strekt ter vervanging- Q "j, - "J /f 7 Nieuwegein De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 april 2013; gelet op artikel 147 eerste lid van de Gemeentewet

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken 14 november 2012 RA121918

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie