Internationale marketing en consumentengedrag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internationale marketing en consumentengedrag"

Transcriptie

1 Tijdschrift voor Econornie en Management Vol. XXXVIII, 2, 1993 Internationale marketing en consumentengedrag door J.E.B.M. STEENKAMP"' I. INLEIDING In toenemende mate speelt de concurrentiestrijd tussen ondernemingen zich niet meer af binnen 66n land maar op Europees en zelfs mondiaal niveau. Illustratief is de felle concurrentie op de Europese markt van microchips tussen Europese, Japanse en Amerikaanse ondernemingen (Business Week (1992a)). Internationaal opererende bedrijven gaan steeds meer over tot het ontwikkelen van een internationale marketingstrategie in plaats van een strategie voor ieder land apart. Hierdoor zijn de ontwikkelingen in het ene land direct relevant voor de concurrentieverhoudingen in het andere land. Zo wordt de uitbouw van de marketingactiviteiten van de Toyota in Europa bemoeilijkt door de recessie in de Verenigde Staten (Business Week (1992b)). In het formuleren van een internationale marketingstrategie spelen de behoeften, attitudes, waarden, persoonlijkheidskenmerken, etc. van de internationale consument een belangrijke rol. Dit is in overeenstemming met het grote belang van een consumentenorientatie voor de overlevingskansen en de winstgevendheid van de onderneming (Kohli en Jaworski (1990)). De onderneming moet zoeken naar een positionering in de markt waar zijn eigen kracht maximaal overeenkomt met specifieke consumentenbehoeften. Zoals Baker (1985) opmerkt : "The best performing companies demonstrate an unwavering focus upon the market place and relate all their major operating decisions to the dictates of customer needs." Inzicht in facetten Departement Toegepaste Economische Wetenschappen, K.U. Leuven en Vakgroep Marktkunde. Landbouwuniversiteit Wageningen, Nederland.

2 van het consumentengedrag in verschillende landen (kortweg : 'internationaal consumentengedrag') is voor een dergelijke marktgerichte internationale strategie een vereiste. Het doe1 van deze bijdrage is om binnen de context van de internationale marketing problematiek verschillende facetten van het internationale consumentengedi-ag te bespreken. Hoewel de kennis van het internationale consumentengedrag nog steeds fragmentarisch is, is deze de laatste jaren we1 duidelijk toegenomen. Europa '1992', het GATT overleg, internationale acquisities en fusies en de toenemende mondialisering van de concurrentie waren (en zijn) hiervoor belangrijke impulsen. Vanwege de uitgebreidheid en complexiteit van de materie kan dit artikel niet de pretentie hebben om een volledig overzicht van alle aspecten van het internationale consumentengedrag te geven. Een aantal belangrijke concepten en theorieen zal echter worden besproken en empirisch gei'llustreerd. In deze bijdrage ligt de nadruk op het consumentengedrag in de landen van de zogenaamde Triade: de Verenigde Staten, de EG en Japan. Deze drie gebieden nelnen meer dan de helft van de economische activiteit in de wereld voor hun rekening en de uitkomst van de wereldwijde concurrentiestrijd wordt in de Triade bepaald (Ohmae (1985)). Ohmae (1985) stelt dat succesvolle internationale ondernemingen in minimaal twee van de drie gebieden van de Triade een sterke marktpositie moeten hebben en op zijn minst aanwezig nloeten zijn in het derde gebied. Voor internationale ondernemingen zijn ontwikkelingen in het consumentengedrag in deze drie gebieden dus van cruciaal belang. Dit geldt ook voor ondernemingen die alleen in Belgie opereren aangezien ze op de Belgische lnarkt de concurrentiestrijd aan moeten gaan met internationale concurrenten wiens gedrag wordt bei'nvloed door ontwikkelingen in andere landen in de Triade. De opbouw van het artikel is als volgt. Eerst worden in sectie I1 de belangrijkste componenten van het internationaal consumentengedrag beknopt gepresenteerd. In sectie 111 wordt het bcslissingsproces dat de consunlent doorloopt bij de lteuze van een produktalternatief besproken. In de secties IV en V wordt respectievelijk de invloed van persoonlijlte factoren en van marketing factoren op dit beslissingsproces geanalyseerd. In de seclies 111 en V worden een aantal internationale onderzocksresultaten gepresenteerd. Aan internationaal markt- en consunlentenonderzoek zijn echter een aantal methodologische problenlen verbonden Ivaaraan in sectie V1 enige

3 aandacht zal worden geschonken. Het artikel wordt besloten illet sectie VII. IT. INTERNATIONAAL CONSUMENTENGEDRAG De consument doorloopt een beslissingsproces alvorens hij tot de aankoop van een produlct overgaat. In dit proces kunnen drie basisstappen worden onderscheiden. Ten eerste moet de consument een bepaalde behoefte onderltennen. Deze behoefte vormt de motivatie om tot handelen over te gaan. Vervolgeiis zal de consument verschillende alternatieven wellte in zijn ogen deze behoefte ltunnen vervullen evalueren op hun relatieve aantrel<kelijkheid. Tenslotte doet de consument een keuze uit de produktalternatieven. Deze drie basisstappen zijn universeel, d.w.z. ze komen voor in verschillende landen en verschillende culturen. De concrete invulling van deze stappen en het uiteindelijlte resultaat, de keuze van produkten, kan echter sterk varieren tussen landen. Het beslissingsproces wordt beinvloed door een groot aantal factoren die onderverdeeld kunnen worden in vier groepen : - persoonlijlte factoren zoals persoonlijkheid, waarden en levensstijl: - de elementen van de marlteting mix (produkt, prijs, reclame en distributie), - economische factoren zoals BNP, koopkrachtpariteit en inflatie, etc. en - sociaal-culturele factoren (cultuur: referentiegroepen, sociale klassen, etc.). AI deze factorcn zijil van belang bij het verklaren van verschillen lussen consun~euten uit verschillende landen. In deze bijdrage, waarin cie marketing beiladcring centraal staat, zullen we ons bcpcrken tot dc sol van persoonlijite en marketing factoren in het interixihior~aic consun~ei~tc~~gedrag. Een reden voor deze bcperlting is dat de marketing-ii~hseng bij eerstgenoernde twee groepen factoren in belangrijke inatc vernieuwcnd heeft gewerkt teiwijl dit in vecl mindere mate het geval is Inet betreklting tot econornische cn sociaal-culturele factoren. Zie Jain (1990) en Toyne en Walters (1989) voor een uitgebreidere besprelting van respectievelijk ecoilomische en sociaal-culturele factoren.

4 111. BESLISSINGSPROCES A. Behoeften Het uitgangspunt in het beslissingsproces van de consument zijn de behoeften die hij heeft en de mogelijkheden die hem ter beschikking staan on1 die behoeften te vervullen. Behoeften zijn duurzame neigingen die het gedrag richten op het bereiken van bepaalde doelstellingen. Consumenten in verschillende landen hebben in belangrijke mate gelijksoortige behoeften. Alle consumenten moeten eten en slapen, zoeken economische zekerheid, etc. Maslows behoeftenhierarchie wordt vaak gebruikt om de behoeften te structuren in vijf categorieen : fysieke behoeften (voedsel, drinken, slaap), veiligheid (bescherming, stabiliteit), sociale behoeften (genegenheid, tot een groep behoren), waardering (succes, prestige) en zelfontplooiing (bereiken wat men wil in ltan). In Maslows theorie moet een eerder genoemde behoefte vervuld zijn voordat een persoon zich richt op later genoemde behoeften. Om behoeften ook in gedrag tot uiting te laten komen, moeten consumenten de mogelijkheid hebben om die behoeften te vervullen. Consumenten moeten over voldoende inkomen beschikken, het produkt moet verkrijgbaar zijn, etc. Importrestricties e.d. kunnen er voor zorgen dat iemand zijn behoefte niet kan vervullen, zelfs als hij daai-voor het inkomen heeft. Zo is de behoefte aan Japanse auto's in Italie veel groter dan het aantal auto's dat jaarlijks mag worden ingevoerd. B. Evaluel-en van altelnntievelz In de ontwikltelde landen zijn doorgaans meerdere produktalternatieven beschikbaar om een behoefte te vei-vullen. De consument moet dus alternatieven tegen elkaar afwegen om een keuze te maken. Aan het evaluatieproces zijn drie facetten te onderscheiden : - zoeken naar informatie ; - het belang van produktattributen en - percepties van produktalternatieven op deze attributen. 1. Zoeken naar informatie Bij het zoeken naar informatie over produktalternatieven staat de consument een veelheid van informatiebronnen ter beschikking. Deze

5 bronnen kunnen worden onderverdeeld in eigen ervaring (intern zoeken naar informatie) en commerciele, neutrale en sociale bronnen (extern zoeken naar informatie). Indien de consument zelf (recent) ervaring heeft gehad met het produkt, zoals bij frequent gekochte consumptiegoederen, is dit doorgaans de belangrijkste informatiebron. Deze informatie is direct beschikbaar en veel consumenten zijn er van overtuigd dat het ook de meest betrouwbare informatiebron is. Echter, ook dan komt extern zoekggedrag voor. Zo haalt 69% van de Japanse consumellten informatie over voedingsmiddelen uit een of meer van de 20 a 30 gespecialiseerde voedingstijdschriften, 67% verwerft informatie via de televisie, 40% uit kranten, 34% via winkels en 29% van vrienden (Damman (1992)). Indien eigen ei-varing niet aanwezig is of verouderd is (bijvoorbeeld a!s de wasmachine tien jaar geleden is gekocht), zal de consument relatief meer extern zoekgedrag vertonen. Commerciele en ileutrale bronnen worden in het algemeen gezien als deskundiger dan sociale bronnen, aangezien ze over meer technische produktinformatie beschildten. Neutrale en sociale bronnen zijn meestal betrouwbaarder dail commerciele bronnen aangezien ze geen duidelijk eigen belang hebben bij het verstrekken van informatie. Commerciele informatie speelt vooral een rol bij het informeren van de consument dat het produkt verkrijgbaar is en bij het opbouwen van een merkbeeld. Neutrale informatie is relevanter bij het afwegen van alternatieven op technische criteria terwijl sociale informatie onder meei- belangrijk is om de sociale acceptatie van het produkt te evalueren. Recent heeft AGBiEuropanel (1992) ruim personen in de zeven belangrijkste landen van de EG ((West-)Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannie, Italie, Spanje, Belgie en Nederland) ondei-vraagd over het belang van tien informatiebronnen om zich een beeld te vormen over een (niet nader gespecificeerd) produkt. De resultaten staan in Tabel l'. Hierbij zijn de bronnen onderverdeeld in eigen ervaring, commerciele, neutrale en sociale bronnen'. De eigen ervaring is in alle landen belangrijk hoewel toch Spanje acht procentpunten hoger scoort dan Nederland. Prijsinformatie is de belangrijkste commerciele informatiebroli (zie echter ook Noot 2). Verder is alleen het advies van de verltoper nog redelijk belangrijk, met West- Duitsland als uitschieter naar boven. De relatief prominente rol van de verkoper in West-Duitsland werd ook door Wimmer (1975) gevonden. Informatie die normaliter op het produkt staat (herkomst,

6 samenstelling, e.d.) is gemiddeld genomen de belangrljkste neutrale bron. De sociale bron 'aanbeveling van vrienden' is in Belgie (en Nederland) iets belangrijker dan in andere landen. Informatie over het relatieve belang van informatiebronnen in verschillende landen kan gebruikt worden bij het formuleren van een communicatiestrategie. Zo is een duidelijke gebruiksaanwijzing voora1 in Nederland en Belgie erg belangrijk. Goede contacten met consumentenorgallisaties verdienen extra veel aandacht in Nederland en West-Duitsland. Duidelijke informatie over herkomst, samenstelling, etc. lijkt in Spanje en Italie van groot belang terwijl faciliteiten om het produkt uit te proberen (bijvoorbeeld tc proeven in geval van voedingsmiddclen) in Groot-Brittannie en West-Duitsland relatief belangrijk zijn. Competent winkelpersoneel is met name in West- Duitsland van groot belang. Dit impliceert onder meer een zorpuldige selectie van winkels die het produkt mogen voeren cn het goed informeren van winkelpersoncel over de kwaliteit van het produkt. TABEL 1 Relntirve Delrzlrg vrriz eel1 aal~ial i1zjbr7~zatiedroi1i1e17 on1 eel1 opiilie ove7 een p1~7dzlkt ~e vouneir 'Eigen' br011ne11 BE Sl' FR GB IT NL R'-DU Totaal Mogel~lkl~e~cl om produkt uit , ,6 4, , te probe~en Commerciele bronnen Vertoon van prijzen IS.2 Aclvies verkoper , ,O 11,l 9,8 Catalogi ,9 4, Reclame 3.8 1, , ,s 2.6 Merliilgvanconsumcntcii S I0,O organisatics. specialisten. e.d. Sociale bronnen Aanbevel~ng van v~ienden , , Bi.orz: Bewerkl op basis van gegevcns uit AGB/Europanel (1992)

7 2. Belang van produktatti-ibuten Welke produktattributen vindt de consument van belang voor een bepaalde produlttcategorie en wat is het relatieve belang van deze attributen '? Green et al. (1975) rapporteerden aanzienlijke verschillen in het belang van een groot aantal produktattributen van frisdranlten en tandpasta tussen de Verenigde Staten, Frankrijk, India en Brazilie. Amerikanen en Brazilianen hechtten meer belang aan subjectieve attributen en minder belang aan functionele attributen (prijs, doodt bacterien, etc.) dan Fransen en Indiers. AGBIEuropanel (1992) heeft het relatieve belang van een aantal attributen bij de lteuze van produkten in het algemeen in zeven EG landen onderzocht. De resultaten staan in Tabel 2" Kwaliteit en prijs zijn de twee belangrijkste keuzecriteria. Hetzelfde resultaat is ook in Arneriltaans onderzoels gevonden (What The Customer Wants (1990)). Er zijn echter opmerlselijke verschillen tussen de landen. Zo bleek uit de AGBIEuropanel studie dat kwaliteit voor Belgen, Spanjaarden, Italianen en Duitsers belangrijker is dan voor consumenten uit de andere landen. Garantie en merlt spelen in Groot- Brittannie een relatief grote rol. TABEL 2 Kelirtie1,e belong i'nil ccn anlltul atti.ibutel7 b~j tie Iceztze van eel7 pl.od~tkl BE SP FR GB IT NL W-DU Totaal Kwalitcit 28, , ,6 25, Prijs Merk Garantie Stcvighcitl Vciligheicl Cevvoonte Pralitischc tcrpaklting ICcuze uit meerdere formatcn Ge~nak in gebraik Uiterlijk Verscheidc~~heicl in merken RI.O~I: Rewerkt op basis van gegevens van AGB/Eul.opanel (1992)

8 Dergelijke resultaten geven een globaal inzicht in de markt, maar het belang van produktattributen is ook afhankelijk van de produktcategorie of het produkt in kwestie. Verder zijn veel attributen natuurlijk specifiek voor een bepaalde produktcategorie. Steenkamp (1992a) onderzocht het belang van vijftien attributen van voedingsmiddelen voor negen landen van de EG. 'Natuurlijk', 'gezond' en 'vrij van schadelijke stoffen' werden door meer dan de helft van de consumenten in de negen EG landen tot de drie belangrijkste attributen gerekend. Deze attributen zullen een grote rol gaan spelen in het beslissingsproces van de Europese consument in de jaren '90. Dit wil niet zeggen dat andere aspecten ook geen rol spelen en dat iedereen uitsluitend gezonde produkten gaat kopen, maar het is we1 te verwachten dat veel succesvolle nieuwe Europese voedingsmiddelen zich op basis van deze aspecten van hun concurrenten zid!en onderscheiden. Illustratief is de stormachtige ontwikkeling van produkten met een gezondheidsimago in Frankrijk welke ver uitstijgt boven de groei van de totale markt. Tussen 1987 en 1990 is de afzet hiervan met 82% gegroeid, met bifidus yoghurt ( + 482%), 'light' frisdranken (+ 198%), alcoholvrij bier ( + 146%) en laag-calorische sauzen ( + 123%) als uitschieters (AGBIEuropanel (1992)). 3. Perceptie van produktalternatieven Het derde aspect van de evaluatie van alternatieven betreft de perceptie van produktalternatieven op de attributen. Hierbij staat het effect van informatie betreffende het land van herkomst ("country of origin") op de beoordeling van het produkt sterk in de belangstelling. Naar dit vraagstuk is veel empirisch onderzoek verricht. Dit onderzoek is echter doorgaans ad-hoc van karakter in plaats van theorievormend en -toetsend. Enkele conclusies zijn echter te trekken. Ten eerste, hebben consumenten de neiging om produkten uit eigen land relatief positiever te beoordelen. Dit geldt vooral voor oudere consumenten en consumenten uit lagere sociale klassen (Bannister en Saunders (1978), Shimp en Sharma (1987)). Afgezien van etnocentrisme effecten (zie hieronder) komt dit ook omdat men van mening is dat produkten uit eigen land een betere sewice-ondersteuning hebben (bijv. ten aanzien van reparaties) (Han en Terpstra (1988)). Ten tweede is het 'land van herkomst' effect produktspecifiek. Een land kan een goed imago hebben voor bepaalde produkten maar

9 niet voor andere. Franse parfum, Italiaanse schoenen, Duitse auto's en Japanse elektronica roepen bij consumenten een positief kwaliteitsbeeld op. Dit effect is met name voor ontwikkelde landen gevonden. Produkten uit ontwikkelingslanden hebben in het algemeen een minder goed kwaliteitsimago dan produkten uit ontwikkelde landen (Bilkey en Nes (1982)). Ten derde kunnen consumenten uit verschillende landen een verschillend oordeel hebben over produkten uit derde landen. Zo hebben Britse produkten een beter imago in India dan in Taiwan, hetgeen wordt toegeschreven aan het koloniale verleden. Fransen hebben een positiever oordeel over Groot-Brittannie als land van herkomst en een negatiever oordeel over Japan dan Amerikanen (Johansson en Thorelli (1985)). C. Keuze Het beslissingsproces van de consument leidt uiteindelijk tot de keuze van produkten (en diensten). Door tal van economische, sociaalculturele, persoonlijke en marketing factoren varieren de resulterende consumptiepatronen. Figuur 1 geeft een globaal overzicht van de consumptiepatronen voor enkele Triade landen en enkele andere landen. De consumptieve bestedingen per capita zijn onderverdeeld in zeven hoofdcategorieen. In de OESO landen is het aandeel van voeding gemiddeld 21,2% terwijl dit in Zuid Azie en Afrika respectievelijk 52,3% en 45% is. Daarentegen is het aandeel van gezondheidsuitgaven hoger in de ontwikkelde landen. Binnen een bepaalde bestedingscategorie kan het consumptiegedrag nog aanzienlijk varieren tussen landen. Dergelijke variatie is in belangrijke mate te wijten aan culturele en historische verschillen. Enkele voorbeelden ter illustratie : Fransen en Italianen drillken meer dan 70 liter wijn per capita tegen Amerikanen 8 liter en Japanners 1,6 liter. Polen eten tien keer zoveel aardappels als Japanners en Amerikanen besteden twee keer zoveel aan deodorants dan Fransen en Britten. Ook binnen een regio kunnen er behoorlijke verschillen zijn. Grieken consumeren gemiddeld 25 liter olijfolie per jaar, Fransen minder dan een halve litei-. Nederlanders consumeren twee keer zoveel koffie als Italianen en vier keer zoveel als Britten. Britten drinken 40% meer melk dan Spanjaarden en 70% meer melk dan Italianen en Fransen. Belgen consumeren drie keer zoveel rundvlees als Span-

10 FIGUUR 1 Aandeel van zeverz categoneelz produkter~ en dlelzste~z 112 de totale colzslllnptze ~cztgavei~, (%) uitqaven per caplta 191 Voeding Kleding Wisvesting Wish m Ge 0 D Vrije tijd. ooederm cmicatie overig Brolz: The Economist Handbook of Vital World Statistics jaarden en vijftien keer zoveel varkensvlees als Ieren (Jeannet en Hennessey (1992), Eurostat statistieken). IV. PERSOONLIJKE FACTOREN In sectie I1 is reeds gesteld dat het beslissingsproces van de consument wordt bei'nvloed door een aantal factoren, waaronder persoonlijke factoren. In deze bijdrage zal de rol van drie groepen persoonlijke factoren worden besproken, te weten persoonlijkheid, waarden en levensstijl aangezien deze factoren van bijzonder belang voor de internationale marketing zijn. Perso~nlijkheidsfacto~en bei'nvloeden het belang dat consumenten hechten aan de verschillende produktattributen bij het evalueren van

11 de produktalternatieven. In de psychologische literatuur wordt een groot aantal persoonlijkheidsfactoren onderscheiden. Veel van deze factoren zijn erg abstract (bijvoorbeeld : stabiel-instabiel, extrovertintrovert) en staan hierdoor (te) ver af van consumentengedrag. Grotere voorspellende waarde is te verwachten van persoonlijkheidsfactoren die direct betrekking hebben op aspecten van het consumentengedrag. In deze bijdrage komen drie van dergelijke factoren aan de orde : innovatiegeneigdheid, etnocentrisme en kwaliteitsbewustzijn. 1. Innovatiegeneigdheid Innovatiegeneigdheid heeft betrekking op de bereidheid van eel1 consument om nieuwe produkten te ltopen. Voor ondernemingen met nieuwe produkten is het relevant om te weten of consumenten in bepaalde landen in een vroeger stadium open staan voor nieuwe produkten dan consumenten in andere landen. Een geografische expansiestrategie ltan mede op deze informatie worden gebaseerd. Lee (1990) heeft de innovatiegeneigdheid van 70 landen geanalyseerd op grond van de adoptie van mart-wit televisies en concludeerde dat Japan en de Verenigde Staten de meest innovatiegeneigde landen zijn. 'Koplopers' in Europa zijn Denemarken, Zweden, Zwitserland en Duitsland. Belgie en de meeste andere West-Europese landen komen hier direct na. Internationale marktonderzoekers kunnen inzicht ltrijgell in de toekomst van de verschiliende landen door de ontwikkelingen in deze 'lead' markten te volgen. Vanzelfsprekend moet rekening gehouden worden met variaties ; ontwikkelingen zijn tot op zeltere hoogte produktspecifiek. Zo is Groot-Brittannie innovatiegeneigder dan Duitsland met betrelcking tot microgolfovens (penetratie in % versus 34%; Belgie: 22%). Maar ook hier is de penetratiegraad in de Vcrenigcle Staten (90%) en Japan (90%) veel hoger. Met is de mening van de huidige auteur dat Japan vooral sterk innovatiegeneigd is voor wat betreft eelektronische produkten. Het likt er op dat 'gemiddelcl genomen' de Verenigde Staten het rnccst innsvatiegeneigde land zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan kant-en-klaar maaltijden, laag-calorische produkten, vetvewangers, draadloze telefoons, etc.

12 2. Etnocentrisme Etnocentrisme is de tendens om de eigen cultuur als omnipotent te zien, andere landen en culturen te percipieren vanuit eigen perspectief, cultureel afwijkende ideeen te venverpen en cultureel ovel-eenkomstige ideeen en personen blindelings te accepteren. Sterk etnocentrische mensen zijn zeer trots op hun eigen waarden, symbolen en landgenoten en staan afwijzend tegenover objecten en waarden uit andere landen. Shimp en Sharma (1987) hebben deze persoonlijkheidsfactor geoperationaliseerd in de context van het consumentengedrag als "de mening van consumenten over de passendheid en de moraliteit om produkten uit andere landen te kopen". Er wordt soms gesteld dat Japanners etnocentrischer zijn dan Europeanen en Amerikanen hetgeen een informele barrikre zou zijn tegen buitenlandse ondernemingen. Resultaten van consumentenonderzoel~ bevestigen dit beeld niet. Tweederde van de Japanse consumenten geeft aan niet te discrimineren tussen Japanse en buitenlandse produkten terwijl 26,4% de voorkeur geeft aan een Japans produkt (enige voorzichtigheid bij de interpretatie van dit soort cijfers is echter raadzaam!). Laatstgenoemde groep consumenten kiest Japanse produkten omwille van de prijs (98,4%), grootte (39,2%) en service (36,0%) (Manufactured Imports Promotion Committee (1983)). Shimp en Sharma (1987) hebben een meetinstrument ontwikkeld, genaamd CETSCALE, om consumenten-etnocentrisme te meten. Zij vonden dat naarmate een Amerikaan hoger scoort op de CETSCALE (d.w.z. etnocentrischer is), hij een negatievere attitude heeft ten opzichte van buitenlandse produkten, de kwaliteit van buitenlandse produkten als slechter beoordeelt, een groter belang hecht aan het lcopen van nationale produkten, een grotere voorkeur heeft voor nationale produkten en vaker een Amerikaanse auto bezit. Sterk etnocentrische personen zijn gemiddeld ouder en komen uit lagere sociale Massen. Dit zijn groepen die vaak een baan hebben die relatief kwetsbaar is voor buitenlandse concurrentie. CETSCALE biedt goede mogelijkheden voor marktsegmentatie en voor het vergelijken van landen. Recent hebben Netemeyer et al. (1991) een Franse, Duitse en Japanse versie van CETSCALE ontwildteld en gevalideerd.

13 3. Kwaliteitsbewustzijn Kwaliteitsbewustzijn is een consumentenkarakteristiek die betrekking hceft op de mate waarin de consument aandacht besteedt aan kwaliteit en kwaliteitsinformatie in zijn aankoopproces. Een internationale trend in het consumentengedrag van de afgelopen jaren is dat het kwaliteitsbewustzijn van consumenten is toegenomen. Consumenten zijn kritischer geworden, eisen betere kwaliteit dan ooit tevoren en zijn bereid om meer te betalen voor betere kwaliteit (Steenkamp (1989)). Steenkamp (1989) heeft een meetinstrument ontwikkeld, QC-F, om het kwaliteitsbewustzijn met betrekking tot voedingsmiddelen te meten. QC-F bestaat uit zeven beweringen die geformuleerd zijn op basis van uitgebreid vooronderzoek en tezamen een consistent geheel vormen. Consumenten die hoog scoren op QC-F vinden onder meer kwaliteit belangrijker in het keuzeproces, zijn bereid meer te betalen voor betere produkten en kopen vaker in de speciaalzaak. Het is een belangrijke variabele bij marktsegmentatie en om de omvang van lcwaliteitsbewuste segmenten vast te stellen. Recent is QC-F in negen landen van de E 6 toegepast (Steenkamp (1992b)). Nederland scoorde significant (p < 0,05) lager dan de andere Europese landen. Gemiddeld genolnen is de Nederlander dus minder sterk kwaliteitsbewust dan andere Europeanen. Groot- Brittannie scoorde ook laag tenvijl Belgie en Duitsland significant hoger scoorden dan de andere landen4. Het segment sterk-kwaliteitsbewuste consumenten was in Belgie bijna twee keer zo groot als in Nederland. Dit heeft gevolgen voor de afzetmogelijkheden voor voedingsmiddelen van toplwaliteit versus produkten die vooral gepositioneerd zijn op basis van een lage prijs. In het onderzoek werd verder gevonden dat sterlc kwaliteitsbewuste consumenten gemiddeld ouder zijn en kleinere gezinnen met minder jonge kinderen hebben. Waarden zijn abstracte representaties van de meest fundamentele behoeften van personen. Het aantal waarden dat iemand er op na houdt is relatief klein. Ieder individu heeft dezelfde set van waarden, hoewel het belang van de waarden tussen personen kan verschillen. Waarden staan 10s van objecten en zijn stabieler en nemen

14 een centralere plaats in dan attitudes. Het zijn determinanten van attitudes en gedrag (Rokeach (1973)). De laatste jaren is de belangstelling voor het gebruik van waarden voor (cross-culturele) marketinganalyses sterk toegenomen. Hieivoor zijn tenminste vier redenen aan tc geven. Ten eerste is het aantal verschillende waarden beperkt hetgeen de toepasbaarheid in marktonderzoek ten goede komt5. Ten tweede blijkt uit het werk van Schwartz en Bilsky ((1987), (1990)) dat waarde en universele constructen zijn hetgeen uiteraard voor internationaal onderzoek van cruciaal belang is. Ten derde zijn waarden door de centrale plaats die ze innemen in het leven van consumenten, slabiele constructen. Het zal dus niet snel voorltomen dat de waardenstructuur van een persoon op korte termijn sterk verandert. Ten vierde hangen waarden ook samen Inet specifieke gedragsuitingen (Kamakura er? Novak (1992)). Harding en Phillips (1986) onderzochten het belang van een aantai waarden die ouders aan hull kinderen willen meegeven in tien Westeuropese landen. Er werden drie onderliggende waardendimensies gevonden waaraan de volgende interpretatie ltan worden gegeven6. De eerste dimensie stelt conformisme tegenover zelf verantwoordelijkheid nemen. De hveede dimensie onderscheidt de sociale component van creatieve onafhankelijkheid. De derde dimensie onderscheidt geestelijke volwassenheid ('maturity') van het streven naar succes. Eerstgenoemde polen dienen het collcctieve belang (conformisme, sociaal) of het individuele en het collectieve belang (geestelijke volwassenheid). Laatstgenoemde polen (zelf verantwoordelijkheid nemen, creatieve onafhankeiijkheid, streven naar succes) dienen alle het individuele belang (cf. Schwartz en Bilsky (1987)). De relatieve positie van de tien landen is weergegeven in Figuur 2 (de figuur is een bewerlting van de huidige auteur op basis van data gepubliceerd in Harding en Phillips (1986)). Duitsland hecht als enige land consistent veel gewicht aan waarden die het individuele belang dienen. Denemasken hecht veel belang aan zelf verantwoordelijkheid nemen cn creatieve onafhanltelijkhcid rnaar minder aan het streven naar succes. Noord-Terland hechl veel belang aan waarden die het collectieve belang dienen. Handelingen die anderen schaden en norrnen overtreden worden sterk afgewezen. De gemeenschap (in Noord-Ierland eerder de geloofsgroep dan de gehele bevolking) staat hies meer voorop dan het individu. Figuur 2 kan onder meer wordcn gebruikt ten behoeve van het ontwikkelen en evalucren van een internationale communicatiestra-

15 FIGUUR 2 Positie van Ezlropese lnnderz op drie ~~anrde~zdirlzelzsies Be =Be& De = Denernnrkelz, Dzr = D~litslnizd Fr = Frnnkrlj'k, GB = Groot-Brittanllii, IL = Ierlalld, It = Italie, NI = Nood-Ierlar~d, NL = Nederlnlld Sp = Spnrlje creatieve onafhankelijkheid (dim 2) con- WG woordeformisme NI It nemen (dim 1) streven naar succes (dim 3) conformisme verantwoorde- lijkheid nemen De (dim 1) geestelijke volwassenheid

16 tegie. Zo geeft ze een verklaring voor het mislukken van een reclamecampagne van Campbell Soups in Groot-Brittannie. In deze campagne vertelden kinderen aan hun ouders wat ze wilden eten. Op deze campagne werd door de ouders negatief gereageerd omdat dergelijk onafhankelijk gedrag niet op prijs werd gesteld (Toyne and Walters (1989)). Deze reactie is in overeenstemming met het grote gewicht dat de Britten hechten aan waarden gerelateerd aan conformisme en het afwijzen van het nemen van eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid in kinderen. C. Levensstijl Levensstijl is gedefinieerd als de manier waarop mensen leven en hun tijd en geld besteden. Levensstijl wordt geoperationaliseerd met behulp van een aantal beweringen die betrekking hebben op de activiteiten, opinies en interesses van consumenten. De levensstijl van iemand is afgeleid van zijn waarden, maar wordt ook beinvloed door zaken als inkomen en fase in de levenscyclus. In de marketing is het concept levensstijl veelvuldig gebruikt voor marktsegmentatie. Het Europese marktonderzoeksbureau AGBIEuropanel heeft een levensstijlsegmentatieschema ontwikkeld op basis van consumentenresponses in alle landen van de EG (AGBIEuropanel (1992)). Er is hier sprake van een werkelijke Eurosegmentatie. Dit is in tegenstelling tot benaderingen waarbij een segmentatieschema wordt ontwikkeld in een bepaald land (meestal de VSA) dat vervolgens ook in andere landen wordt toegepast (dit geldt bijvoorbeeld voor het Amerikaanse VALS systeem ; Mitchell (1983)). In het AGBIEuropanel onderzoek zijn vijf Europese levensstijlsegmenten geidentificeerd : 'fast fun lovers', 'controlled elitists', 'neotraditionalists', 'traditionalists' en 'explorers'. Tabel 3 geeft een beschrijving van de vijf Eurosegmenten. We zien dat er duidelijke verschillen in socio-demografische karakteristieken, attitudes, interesses en gedrag tussen de levensstijlsegmenten bestaan welke gebruikt kunnen worden door ondernemingen om een effectievere Euromarketingstrategie te ontwikkelen. Zo zullen kwaliteitsprodukten de meeste kans hebben bij de 'controlled elitists'. Deze kunnen worden verkocht via de speciaalzaak tegen hogere prijzen. 'Fast fun lovers' zijn relatief jong, wonen in stedelijke gebieden en zijn ontvanltelijk voor nieuwe, afwijkende en exotische produkten, die geadverteerd moeten worden met snel wis-

17 Grootte / populatie Identificatie Motivaties Dmnk Detail Marketing Media Reclame TABEL 3 Eur-opese leverzsstijlsegnzerzten BESCHRI.WING VAN DE VIJF VOORNAAMSTE CA'I'EGORIEIIN I FAST FUN LOVERS I CONTROLLED ELITISTS I NE O T R A D I T I O N A - I TRADI.1 IONALISTS I EXI'LORERS 26,9% Jong of van ~nlddelbare Iccftijd; slcdelijk; gemiddeld inkomen Geld hebhen om het uil te geven 15,9% jaar oud; goedc opleiding; hoog inkomen Burgerrcchten; nioraliteit Attitudes Individualisten cn vernieu- Conformiteit Materialisten Conservaticvei~ Flitairen wers Prioritaire uitgaven Kijken en geniclen Produkicn voor dc betcrc Comfort (de woning, elc.) I3asisproduktcn Cultlrur en vrije tijd; luxeinkomensklasse (financiclc pl-oduklen invesicrineen. c1c.i U., Voornaamste interesses Pleziei Cultuur Geluk De woning en ia~nilie Culiuur Eten Sncl; innovalicf; exolisch Gourmct-eten; clcn van ccn Modeln l tradilloneel Tradilionecl ; gestruclu- I<waliiclt ; valratic ; gemak hogc kwaliteit rccid; zelfgcmaakt Alcoholische dranken; mineraal water : frisdranken De mee5t praktische (supcrmarkcn, winkeiccntra) Keuze : n~cuwi&edcn ; aantrekkelijke vcrpakking Plezier, mode Culturcle stcrcotypen ('American Dream', etc.) Goede wijncn Klcine gespecialrseerde wr11- kels Het merk ; kwalrlcit Traditionele radio en TV Prestige en inlom~atie LISTS 15% Joiige parcn inel gciniddeld irikornen De iamilie ; kindcren; cornfort Zlchzelf bcperken Moderne winkels; Inet liedienrng Verlrouwen in Inerken Dromen en bruikhaarheid Modelfamilie 30,4% jaar oud; middenklasse Ordc ; de laniilie ; morele waarden Geeri overdaad Super~narkten; lokale wiri keis Zockcn naar koopjcs 'I'V en ontspanning Ecnvoudig; icstimor~rals 11,8% Jongc mensen ; hoog studienivcau Een betere wereld en meer sclciale rcchtvaard~gheid Ruime keuze aan alcoholische dra~iken Kwaliteit; gernak Keuzc ; goede plijslkwaliteit verhouding Nieuws ; onlspaniiing Mcik; creaiivitcit

18 selende reclameboodschappen waarin aansluiting kan worden gezocht bij (Amerikaans-getinte) symboliek. Qua consumentenkarakteristieken en gedrag lijken 'fast fun lovers' sterk op wat in de literatuur 'innovators' wordt genoemd (Midgley (1987)). Ondernemingen die cen nieuw produkt op de markt willen brengen, richten zich in eerste instantie vaak op deze groep omdat deze het meest ontvankelijk is voor iets nieuws. De omvang van het segment 'fast fun lovers' in de verschillende landen kan dan ook gebruikt worden bij de beslissing in welk land het produlct als eerste te introduceren. V. MARKETING FACTOREN Als een nieuw produkt duidelijke voordelen biedt boven bestaande produkten, is de acceptatie sneller. Daarnaast spelen persoonlijkheidkarakteristieken een rol. Hierboven hebben we reeds gezien dat landen verschillen in innovatiegeneigdheid. Het produkt moet ook passen in het normenpatroon van de consument. Een 'klassiek' voorbeeld is instant koffie dat niet paste in het normenpatroon van de verzorgende, zuinige huisvrouw van de jaren '50 maar we1 in het normenpatroon van de drukke vrouw in de jaren '80 die haar huishoudelijke taken moet combineren met werk buitenshuis (Green et al. (1988)). Normen kunnen verschillen tussen landen en dit bei'nvloedt de acceptatie van produkten. Kant-en-klare babyvoeding past niet in het normenpatroon van de meeste Braziliaanse moeders terwijl dit produkt we1 succesvol is in andere Latijns Amerikaanse landen (Helmings (1982)). In internationale context worden verschillen tussen produkten mede veroorzaakt door verschillende wettelijke eisen die aan het produkt worden gesteld. De harmonisatie van de EG wetgeving in het kader van 'Europa 1992' is een belangrijke stap vooruit. Sensorische aspecten als kleur en geur moeten echter nog vaak aan lokale voorlieuren worden aangepast. Zo moest een Amerikaanse producent van boenwas de geur van het produkt voor Japan aanpassen omdat het oudere Japanners deed denken aan een desinfectant voor WC's die in de jaren '40 veel werd gebruikt (Alden (1987)). Marketers gebruiken vaak een merk om hun produktalternatief te onderscheiden van andere alternatieven, om de prijsconcurrentie te omzeilen en additionele revenuen te genereren. Een bedrijfstak

19 waar merken van oudsher sterlt in de belangstelling staan is de voedingsmiddelenindustrie. Wereldwijd blijven de uitgaven aan voedingsmiddelen structureel achter bij de totale groei in bestedingen7. Marketers hebben hierop gereageerd door steeds meer waarde aar, het produkt toe te voegen, onder meer via het creeren van merken en deze strategie is over het algemeen succesvol geweest. De inkomenselasticiteit voor deze zogenaamde 'marketing activiteiten' is veel hoger dan de inkomenselasticiteit voor het onbewerkte produkt af boerderij. Illustratief zijn de bevindingen van Tangermann (1986) voor de zuivelen eiersector in Denemarken. Hij vindt een inkomenselasticiteit voor 'marketing activiteiten' van O,98 terwijl de Inltomenselasticiteit voor de verschillende onbewerkte produkten af boerderij varieert tussen -0,12 en 0,37. Een gevolg is dat een steeds kleiner deel van de verltoopprijs naar de boeren toevloeit! Dit verklaart waarom de voedingsmiddelenindustrie nog steeds groeit en zeer winstgevend is (en, misschien uit noodzaak geboren, veel van de beste marketers heeft) tenvijl de inkomensvorming van de agrariers onder druk staat. Een sterk internationaal merk is het belangrijkste bezit van menig onderneming, onder andere omdat consumenten een sterke voorkeur hebben voor bekende merken met een gegarandeerde kwaliteit. Tabel 4 toont de tien sterkste merken voor de drie polen van de Triade : de Verenigde Staten, Japan en de EG, en gecombineerd voor de gehele Triade. De resultaten zijn gebaseerd op twee aspecten: merkbekendheid en attitude ten opzichte van het merk. Beide zijn gemeten bij duizenden consumenten. Slechts 66n merk komt in alle drie regio's bij de top-l0 voor: Coca-Cola. Dit merk steekt dan ook met kop en schouders boven de rest uit. Wereldwijd is Sony een goede tweede en wordt 'the marketing phenomenon of the past two decades' genoemd (The Economist (1990a)). Het onderzoek wijst uit dat er slechts negentien echte wereldmerken zijn. Dit zijn naast de tien merken in meest rechtse kolom van Tabel 4 : Rolls-Royce, Honda, Panasonic, Levi's, Kleenex, Ford, Volkswagen, Kellogg's en Porsche. Van deze negentien merken zijn er tien Amerikaans, vijf Europees en vier Japans. Gelet op maatstaven als BNP en bevolking is Europa dus ondervertegenwoordigd. Een oorzaak hiervoor kan de traditionele versplintering van de Europese markt zijn.

20 TABEL 4 Wereldmerken Rang Verenigde Staten Japan EG Tliade 1 Coca-Cola Takashimaya Mercedes-Benz Coca-Cola 2 Campbell's Coca-Cola Philips Sony 3 Pepsi-Cola National Volkswagen Mercedes-Benz 4 AT&T Matsushita Rolls-Royce Kodak 5 McDonald's Sony Porsche Disney 6 Amelican Express Toyota Coca-Cola Nestle 7 I<ellogg's NTT Fenxi Toyota S IBM Japan Air Lies BMW McDonald's 9 Levi's All Nippon Air- Michelin IBM lines 10 Sears Seiko Volvo Pepsi-Cola Bron: The Economist ((1988), (1990a)) De internationale prijsstelling van de onderneming hangt af van interne factoren (zoals produktiekosten) maar ook van het besteedbare inkomen in de verschillende landen, de intensiteit van de concurrentie en macro-economische factoren zoals inflatie, belastingen en wisselkoersen. Daarnaast is de prijsgevoeligheid van consumenten in verschillende landen een relevante factor in de prijsstelling. Uit Tabel 2 bleek reeds dat de prijsgevoeligheid in de landen van de EG over het algemeen vrij bescheiden is (enige voorzichtigheid is echter altijd geboden wanneer consumenten naar het belang van prijs wordt gevraagd) en minder tussen landen varieert dan het belang dat gehecht wordt aan kwaliteit. Over het algemeen zijn consumenten in ontwikkelingslanden prijsgevoeliger dan consumenten in ontwikkelde landen hetgeen een drukkend effect op de prijs heeft (Jeannet en Hennessey (1992)). Verder zullen de prijzen lager zijn naarmate de concurrentie heviger is en hebben belastingen een prijsdrukkend effect. In landen zoals Denemarken moeten autoproducenten genoegen nemen met een lagere prijs omdat anders door de hoge belastingen het produkt nauwelijks meer is te verkopen. Een sterke daling van de wisselkoers kan hetzelfde effect hebben. Zo steeg de prijs van de BMW 528e tussen januari 1986 en januari 1987 op de Amerikaanse markt

Master Thesis MSRE Amsterdam School of Real Estate

Master Thesis MSRE Amsterdam School of Real Estate Kantorenbeleggingen aan de Amsterdamse grachten, puur emotie of een goed rendement? Zijn de factoren op grond waarvan in kantoorpanden aan de Amsterdamse grachten wordt belegd strikt rationeel, strikt

Nadere informatie

Bachelor Opdracht BK

Bachelor Opdracht BK Bachelor Opdracht BK Van Motivatie naar Prestatie in KPN RETAIL Wessel van Rijkom(s0202495) Bedrijfskunde Bachelorscriptie Universiteit Twente KPN Begeleider Universiteit Twente: dr Henk Kroon Eerste begeleider

Nadere informatie

De klant centraal? Master Thesis t.b.v. opleiding MSRE Amsterdam School of Real Estate Januari 2006. Auteur: Colinda A.J. Hendrikx

De klant centraal? Master Thesis t.b.v. opleiding MSRE Amsterdam School of Real Estate Januari 2006. Auteur: Colinda A.J. Hendrikx Master Thesis t.b.v. opleiding MSRE Amsterdam School of Real Estate Januari 2006 Auteur: Colinda A.J. Hendrikx Inhoudsopgave Voorwoord...3 Conclusies en aanbevelingen...4 Hoofdstuk 1 Opzet...5 1.1 Inleiding...5

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

Master in de handelswetenschappen Afstudeerrichting Internationaal Zakenwezen Academiejaar 2012-2013

Master in de handelswetenschappen Afstudeerrichting Internationaal Zakenwezen Academiejaar 2012-2013 Master in de handelswetenschappen Afstudeerrichting Internationaal Zakenwezen Academiejaar 2012-2013 Het belang van webshops als internationalisatiestrategie in de modesector: Een kwalitatieve studie Eindrapport

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK

Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK Top Topics 2013 fmcg nederland Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK naar wat directieleden binnen de FMCG-branche in 2013 bezighoudt 2 voorwoord Het Top Topics rapport 2013 geeft u, evenals voorgaande

Nadere informatie

ENERGIESPAREND GEDRAG BIJ HUISHOUDENS

ENERGIESPAREND GEDRAG BIJ HUISHOUDENS ONTWIKKELING EN INVOEREN VAN DIENSTEN OM ENERGIESPAREND GEDRAG BIJ HUISHOUDENS TE STIMULEREN Andreas Huber, Jaap Kortman, Ana Martín Benito, Michael Scharp Deze handleiding is gemaakt voor woningcorporaties,

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

De Meting van. Brand Equity

De Meting van. Brand Equity UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN De Meting van Brand Equity Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van handelsingenieur major marketing door : Tim JANS

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven

Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven Kwalitatief onderzoek Said Chakri 0467182 Masterproef aangeboden

Nadere informatie

De andere aanpak. Dit werk is auteursrechtelijk beschermd.

De andere aanpak. Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. De andere aanpak In dit boekje worden de basis principes van de verkoop op een praktische en begrijpelijke manier beschreven. Alle facetten van de verkoop worden inzichtelijk gemaakt, waarbij veel praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

internationalisatie: groeien over grenzen

internationalisatie: groeien over grenzen internationalisatie: groeien over grenzen Foodsector internationalisatie: groeien over grenzen Go east old man, and grow with the country Vrij naar Horace Greeley (1865) I inhoud Inhoud Het belang van

Nadere informatie

Maakt vrije tijd gelukkig?

Maakt vrije tijd gelukkig? Maakt vrije tijd gelukkig? De invloed van vrije tijd op de geluksbeleving van Nederlanders S.F. Oosterhof 297986 Begeleiders: R. Veenhoven (EUR) en A. van den Broek (SCP) Rotterdam, februari 2008 Master

Nadere informatie

De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs

De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs Een evaluatie Barbara Baarsma Jules Theeuwes Corine Zijderveld Onderzoek in opdracht van het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Advisory Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Inhoudsopgave Sectie Pagina 1 Samenvatting 2 Introductie 3.1 Thema: Economie 3.2 Thema: Maatschappij 3.3 Thema: Individu 1 6 8 15

Nadere informatie

R E C L A M E T A A L - A N G L I C I S M E N I N

R E C L A M E T A A L - A N G L I C I S M E N I N Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra nederlandistiky Studijní rok 2012/2013 R E C L A M E T A A L - A N G L I C I S M E N I N N E D E R L A N D S E E N T S J E C H I S C H E A D

Nadere informatie

Zakendoen over de grenzen

Zakendoen over de grenzen Zakendoen over de grenzen Hoe interessant cultuurverschillen voor jezelf ook zijn, crosscultureel management speelt vooral een rol bij internationale commerciële samenwerking. Het boek Culturele competentie

Nadere informatie

Grondslagen van de marketing

Grondslagen van de marketing Grondslagen van de marketing Bronvermelding Titel : Grondslagen van de marketing Druk : 7 e druk, 2009 Auteur : B. Verhage Uitgever : Noordhoff Uitgevers B.V. ISBN (boek) : 9789001765415 Aantal hoofdstukken

Nadere informatie

Project: Ken je koffie

Project: Ken je koffie Project: Ken je koffie T.P. Blok - 3237168 M. Petit - 3337421 J.V.N. de Munck - 3362132 M.F.A. van Amerongen - 3231364 B.J.S. de Rijk - 3371905 VERKLARING: INTELLECTUEEL EIGENDOM De Universiteit Utrecht

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit!

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit! 1938 75 2013 Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Lindy van der Veen Roel van Lanen

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Vormgevende trends binnen het onderwijs

Vormgevende trends binnen het onderwijs Vormgevende trends binnen het onderwijs Editie 2008 Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie OECD Uitgegeven door het OECD in het Engels en Frans met de titels: Trends Shaping Education Les grandes

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

24/2/2010 CONSUMENTENONDERZOEK MPI HOLLAND. Online consumentengedrag Jos van Zuidam

24/2/2010 CONSUMENTENONDERZOEK MPI HOLLAND. Online consumentengedrag Jos van Zuidam 24/2/2010 MPI HOLLAND CONSUMENTENONDERZOEK Online consumentengedrag Jos van Zuidam Inhoud Woord Vooraf.... 4 1. Management Samenvatting... 5 1.1 Nederland en het Internet... 5 1.2 De Nederlandse E-shopper....

Nadere informatie