net werk Nieuw protocol LPA8: wijzigingen met impact ACUTE ZORG IN TWENTE EN OOST-ACHTERHOEK Visitaties kwaliteitskader van start Risk Factory Twente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "net werk Nieuw protocol LPA8: wijzigingen met impact ACUTE ZORG IN TWENTE EN OOST-ACHTERHOEK Visitaties kwaliteitskader van start Risk Factory Twente"

Transcriptie

1 ACUTE ZORG IN TWENTE EN OOST-ACHTERHOEK Gezamelijke triage SEH en huisartsen in nieuw MST net werk Nieuw protocol LPA8: wijzigingen met impact Medewerkers en ketenpartners Ambulance Oost klaar voor 2015 Visitaties kwaliteitskader van start Risk Factory Twente Traumazorg in regio op gewenst niveau OKTOBER 2014

2 Nieuwe wegen Een nachtmerriescenario: een calamiteit in een zorginstelling met veel slachtoffers, ondanks alle inspanningen van de hulpdiensten. Een brand, een ziektegolf, uitval van belangrijke voorzieningen of anderszins. Niet voor niets hebben we als GHOR Twente afgelopen jaren samen met zorginstellingen geïnvesteerd in goede voorbereiding op dit soort situaties. We hebben nu een stevig netwerk met 24 zorginstellingen in Twente. Dit jaar bekrachtigen we deze samenwerking met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. De wereld van de zorg verandert. Verzorgingstehuizen verdwijnen en de vroegere bewoners zullen steeds meer voor zichzelf moeten zorgen. Ook oude en minder zelfredzame mensen blijven veel langer thuis wonen dan voorheen. Zorginstellingen krimpen of sluiten zelfs. Ons netwerk wordt kleiner en daarmee ook de veiligheid? In de gesprekken met de zorginstellingen vraag ik wat deze ontwikkeling betekent voor de veiligheid van de mensen. Meer dan eens krijg ik als antwoord, dat hulpdiensten rekening moeten houden met meer calamiteiten als de beschermende omgeving van een instelling er niet meer is. De groter wordende groep zelfstandig wonende minder zelfredzame mensen heeft geen BHV, ontruimingsplan of crisisteam. Deze nieuwe 112 JOURNAAL 2 3 omstandigheden zullen een stempel zetten op de agenda voor de komende jaren. De zorgzame overheid maakt plaats voor de zelfredzame mens. Beperkingen worden niet meer gezien als belemmeringen. Met goede hulpmiddelen en goede buren zullen minder zelfredzame mensen uit de voeten moeten als de nood aan de man komt. De uitdaging is nu te zoeken naar nieuwe wegen om de veiligheid te waarborgen. Manieren om de zelfredzaamheid te vergroten, met behulp van techniek en steeds meer communicatiemiddelen, maar ook met gebruikmaking van kennis en kunde van mensen in de omgeving en door te investeren in grotere bewustwording rond veiligheid. Twente profileert zich als een innovatieve regio. Niet voor niets. In het domein Veiligheid zijn er al mooie initiatieven te zien. Op het voormalige vliegveld staat inmiddels een Risk Factory waarin jongeren en ouderen in de praktijk veel kunnen leren over veiligheid en bewust worden van hun eigen rol daarin. Er is al een alarmeringssysteem voor burgers die een AED kunnen bedienen. Voor zorginstellingen komt er nu iets dergelijks om collega-zorgverleners in de buurt te kunnen alarmeren bij een calamiteit. Het eerste geneeskundig trainingscentrum in Nederland draagt bij om de veerkracht en slagkracht van zorginstellingen te vergroten. De samenwerking tussen hulpdiensten, zorginstellingen en gemeenten is van cruciaal belang om antwoord te geven op de nieuwe vragen en nog meer oplossingen te vinden die passen bij deze tijd. Twentse noaberschap is al van oudsher een goede basis voor dit soort samenwerking. Ook dat is innovatie: krachtige samenwerkingsvormen vinden die leiden tot creatieve ideeën en resultaten, dromen die daden worden en bijdragen aan een veilige samenleving. Laten we daar in blijven investeren: samen staan we sterk. Ron Poot Hoofd bureau GHOR Twente Workshop NL-D Op woensdag 14 mei hebben vier SEH-verpleegkundigen, een meldkamercentralist en negen ambulanceverpleegkundigen, allen werkzaam in de Grafschaft Bentheim in Duitsland, een eendaagse workshop Nederlands gevolgd. Deze workshop werd georganiseerd door Acute Zorg Euregio, in samenwerking met Talen Twente. De deelnemers hebben kennis kunnen nemen hoe de acute zorgverlening in Nederland geregeld is ten opzichte van Duitsland en welke specifieke medische begrippen ze tegen kunnen komen en deze door middel van rollenspellen geoefend. Ook is een bezoek gebracht aan de SEH-afdeling van MST en een ambulance van Ambulance Oost. Inmiddels heeft Acute Zorg Euregio ook de eerste terugkoppelingen uit de praktijk ontvangen. Onlangs reed een Duitse ambulance vanuit de regio Grafschaft Bentheim naar een Nederlandse patiënt die tijdens een dagje uit in Nordhorn met angineuze pijn bewusteloos raakte. De recent in de workshop Nederlands geleerde vaktermen en omgangsvormen werden direct tijdens de hulpverlening ingezet zodat de anamnese en diagnose in het Nederlands werden besproken. De patiënt en zijn familieleden voelden zich veiliger en maakten na de overdracht complimenten aan de ambitieuze ambulanceverpleegkundigen. Zoiets geeft natuurlijk een goed gevoel dat motiveert om door te gaan en eraan herinnert: elkaar ontmoeten en elkaars taal spreken is een belangrijk punt voor de toekomstige grensoverschrijdende samenwerking in de acute zorg. n Zo snel mogelijk bij de patiënt, in alle gevallen SOS Toegang maakt met een simpel gecodeerd openingssysteem terreinen die voorzien zijn van een slagboom, goed toegankelijk voor ambulances. Vanuit de dagelijkse praktijk merkte Regionale Ambulance Voorziening (RAV) IJsselland dat er vaak obstakels zijn die een snelle hulpverlening in de weg staan. Daarom hebben terreineigenaren nu de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij SOS Toegang. Met SOS Toegang kan door een speciale zender de ambulance zelf slagbomen, roldeuren en verzinkbare paaltjes openen. Inmiddels zijn 300 slagbomen voorzien van de speciale zender. SOS Toegang is onderdeel van Speuren naar deuren waarmee RAV IJsselland in 2013 de prestigieuze nationale Pati- Pijnbestrijding van A tot Z Op 19 juni vond het minisymposium Pijnbestrijding van A tot Z plaats. Dagvoorzitter Mettje Hanje (anesthesioloog pijnbestrijding in MST) leidde het symposium in door het belang van aandacht voor pijn aan te geven. Verpleegkundig specialist bij Ambulance Oost, Johan Keijzer, nam ons mee in het pijnbestrijdingsbeleid binnen de ambulancewereld en het verdwijnen van het gebruik van lachgas met het nieuwe protocol LPA 8.0. Onderzoeker Jorien Elwin Klappe is een van de terreineigenaren die blij is met SOS Toegang. ëntveiligheidsprijs won. SOS Toegang, bedacht door RAV IJsselland, wordt inmiddels door steeds meer ambulancediensten in Nederland gebruikt. n Kijk voor meer informatie op of mail naar Pierik presenteerde de resultaten van haar onderzoek naar onderbehandeling van acute pijn op de SEH en de risicofactoren voor het ontwikkelen van chronische pijn. SEH-arts in MST, Rein IJmker gaf een overzicht van de gebruikte middelen en het pijnbestrijdingsbeleid op de SEH door de jaren heen. Als laatste vertelde Sivera Berben, onderzoeker van Acute Zorgregio Oost ons de resultaten van haar onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren van pijnmanagement bij traumapatiënten in de acute zorgketen. n Axira gaat CO 2 - uitstoot te lijf Bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan de zeven partners van Axira de uitstoot van CO 2 aanpakken binnen hun coöperatie. Ze worden daarbij ondersteund door de experts van bureau Blue- Consultant. Om inzicht te krijgen in welke boosdoeners CO 2 veroorzaken, worden momenteel alle regio s bezocht, werkprocessen bekeken en met medewerkers gesproken. Niet alleen wordt op die manier essentiële informatie verzameld die resulteert in doelgerichte acties om de uitstoot van CO 2 terug te dringen, ook de persoonlijke bewustwording en betrokkenheid van de medewerkers worden zo gestimuleerd. Denk mee over jouw eigen werkplek en -proces en draag ideeën aan om jouw werk CO 2 neutraler en dus milieuvriendelijker te maken. Samen voor een CO 2 bewuster Axira, samen voor een beter milieu. n Evaluatie samenwerkingsovereenkomst huisartsen Op 22 mei 2012 hebben de Twentse huisartsen en de GHOR een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin zij gezamenlijke afspraken hebben vastgelegd. Hierin staat onder andere beschreven welke rol de huisartsen hebben tijdens rampen en crisis in Twente en hoe de contact- en communicatielijnen tussen GHOR en huisartsen zijn georganiseerd. In de afgelopen jaren zijn deze afspraken beoefend en getest. Zo zijn er onder andere alarmeringsoefeningen georganiseerd. Begin dit jaar is samen met de huisartsen en de GHOR een start gemaakt met de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst. De conclusie die daarbij is getrokken, is dat de samenwerking goed verloopt en dat beide partijen deze graag willen doorzetten. Na het doorvoeren van wat kleine aanpassingen wordt de overeenkomst dan ook met twee jaar verlengd. n 112 NETWERK OKTOBER NETWERK OKTOBER 2014

3 GROOTSCHALIGE Z0RG GROOTSCHALIGE Z0RG Regionale visitaties Kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO Visitatiecommissie geeft advies om kwaliteit van voorbereiding op rampen en crisis te verhogen Door Joost Hofhuis, Acute Zorg Euregio In 2013 is het Kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO landelijk gelanceerd onder het toeziend oog van het ministerie van VWS. De ROAZ regio s hebben middels een eigen regionaal implementatieplan afgesproken in 2014 te starten met visitaties op het kwaliteitskader. 4 5 In 2014 zijn binnen het Netwerk Acute Zorg Euregio visitaties gepland voor de ziekenhuizen en de GGD. Inmiddels hebben drie visitaties plaats gevonden. Zo zijn de Ziekenhuisgroep Twente (juli), het Medisch Spectrum Twente (september) en de GGD Twente (september) inmiddels gevisiteerd. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix zal in oktober gevisiteerd worden. Opzet visitaties De visitaties worden uitgevoerd door een visitatiecommissie die specifiek is opgeleid om te visiteren aan de hand van het kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO. De commissie bestaat standaard uit een (technisch) voorzitter, een landelijke inhoudsdeskundige, een regionale inhoudsdeskundige en een notulist. Op aanvraag van de te visiteren instelling kan de commissie uitgebreid worden met een (kwaliteits) functionaris vanuit de GHOR. Voor de invulling van de positie van de regionale inhoudsdeskundige is een regionale visiteurspoule bestaande uit tien personen opgericht. Dit is gedaan in nauwe samenwerking met het Netwerk Acute Zorg Zwolle. Beide netwerken hebben functionarissen vanuit de ziekenhuizen en GGD opgeleid als visiteur. Deze functionarissen hebben in de eigen instelling allen een rol in de koude Terugkoppeling door de visitatie commissie aan bestuur en management van GGD Twente. Overleg commissie tijdens visitatie MST. Overleg commissie tijdens visitatie GGD Twente. (OTO) en/of warme fase binnen de crisisbeheersing. Doel van de visitaties is om het verhogen van de kwaliteit van de voorbereiding op rampen en crises. De insteek van de visitaties is om dit op intercollegiale wijze te bewerkstelligen. Dit betekent dat de tijdens de visitatie afgenomen interviews op gelijkwaardig niveau worden gehouden. De vraagstelling is voor een groot deel open en er is ruimte om tijdens de interviews persoonlijke ervaringen, goede maar ook minder goede zaken met elkaar te delen. Door open met elkaar in gesprek te gaan, is de visitatiecommissie in staat om de instelling aanbevelingen te doen die als handvatten gebruikt kunnen worden ter verbetering van de staande crisisorganisatie. Ervaringen tot zover Elke visitatie is, zoals elke visitatiecommissie, anders dan de vorige. Omdat de kwaliteit van de visitaties en het uiteindelijke visitatierapport voor een groot deel afhankelijk zijn van de visitatiecommissie is een gedegen voorbereiding van groot belang. Een andere, minstens zo belangrijke factor, is de openheid en inbreng van de gevisiteerde instelling. Bij de visitaties die tot nu toe gehouden zijn, hebben alle instellingen een zeer open houding laten zien. Belang en meerwaarde Bij alle visitaties heeft de commissie kennis kunnen maken met gedreven, zeer enthousiaste en betrokken professionals. Zowel de beheerders van het ROP (rampenopvangplan), teamhoofden, procesleiders, management en betrokken bestuurders onderschrijven het belang en meerwaarde van de visitaties. De commissies hebben getracht maatwerk te leveren per gevisiteerde instelling. De eerste resultaten zijn goed en onderschrijven dat de tijd en energie die geïnvesteerd is in de voorbereiding op rampen en crises de afgelopen jaren alles behalve voor niets is geweest. De aanbevelingen die voortkomen uit de visitaties zullen (waar mogelijk) zoveel mogelijk uniform op regionaal niveau opgepakt worden in overleg met de gevisiteerde instellingen. n

4 INNOVATIE OVER DE GRENS Spoedeisende Hulp en huisartsen werken met triage in nieuw MST Samenwerking leidt straks tot lagere zorgkosten Door afdeling PR, Medisch Spectrum Twente Training Duits voor acute zorg professionals Beter samenwerking zonder taalbarrière Door Marja Nijkrake, Acute Zorg Euregio De wanden zijn onlangs geplaatst en daarmee tekenen zich de eerste contouren af van de toekomstige huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp (SEH) in het nieuwe MSTziekenhuis in Enschede. Als het gloednieuwe gebouw begin 2016 officieel zijn deuren opent, zullen de SEH en de huisartsenpost letterlijk en figuurlijk zij aan zij gaan optrekken. O nder regie van de huisartsenpost is het de bedoeling dat er straks minder mensen onnodig op de SEH belanden. Met de ingebruikname van de nieuwbouw begin 2016 zijn de SEH en de huisartsenpost naast elkaar gevestigd met één gezamenlijke ingang en balie. Onder regie van de huisartsenpost zal worden gewerkt volgens het Nederlands Triage Systeem (NTS). Dit houdt in dat bij iedere persoon die zich onaangekondigd aan de balie meldt, in een aantal stappen wordt vastgesteld of er daadwerkelijk zorg nodig is en zo ja, of de huisarts die kan geven of dat er toch spoedeisende hulp is vereist. Het kan straks dus ook zijn dat iemand met een zelfzorgadvies naar huis wordt gestuurd, zegt algemeen directeur Jacqueline Noltes van HDT-Oost. De nieuwe werkwijze zal tot kortere wachttijden leiden voor de SEH. Maar ook tot een kostenbesparing omdat die zorg duurder is dan de huisarts,' aldus Elles Stijnen, projectleider Ketenzorg bij MST. 6 7 Harmonicamodel Zogeheten zelfverwijzers zijn een bekend probleem van ziekenhuizen en huisartsen. Ze verschijnen zonder eerst de huisarts te bellen bij de SEH, die hen vervolgens niet mag weigeren terwijl volgens schattingen maar liefst 50 tot 80% van alle zelfverwijzers thuishoort bij de eerstelijnszorg. Door de filtering via het triagesysteem, zullen er straks in het nieuwe ziekenhuis meer mensen worden geholpen door de huisartsenpost. Wij krijgen het drukker,' beaamt Noltes. Hoe we die extra patiëntenstroom gaan opvangen, daar denken we nu al volop over na in nauwe afstemming en samenwerking met het MST. Huisartsen en artsen van MST zijn nauw betrokken bij het verder invullen van de nieuwe werkwijze. Volgens Stijnen is er een hoge betrokkenheid, waardoor Rondleiding nieuwbouw MST. steeds meer voordelen kunnen worden behaald. Omdat beide afdelingen straks naast elkaar zitten, wordt het bijvoorbeeld voor een huisarts veel makkelijker om er even een arts-assistent bij te halen. En wanneer het erg druk is op de SEH of andersom bij de huisarts, kunnen ze gebruik maken van elkaars wachtruimten en expertise. Een soort harmonicamodel voor efficiënte zorg', aldus Noltes. Begin 2015 besluiten de huisartsen van HDT-Oost definitief over de plannen voor samenwerking op deze wijze. n Stephanie Bendt legt de Duitse terminologie van het lichaam uit. G Netwerk Acute Zorg Euregio vindt het belangrijk om professionals, beleidsmakers, managers en bestuurders die te maken hebben met grensoverschrijdende acute zorg in de Euregio te faciliteren op het gebied van Duitse taal. In het najaar van 2012 heeft Acute Zorg Euregio daarom in samenwerking met Talen Twente ( een intensieve taaltraining Duits ontwikkeld. oede kennis van de Duitse taal draagt bij aan goede communicatie in de directe patiëntenzorg in zowel reguliere als opgeschaalde situatie, maar ook in de samenwerking over de grens op organisatorisch en bestuurlijk niveau. De training is zowel in het voorjaar als in het najaar van 2014 aangeboden aan de medewerkers van de ketenpartners. Verschillende zwaartepunten Van april tot en met juli hebben maar liefst 28 deelnemers, vakinhoudelijke professionals en beleidsmedewerkers/ managers, de tien sessies durende cursus gevolgd. De samenstelling van de groepen is ontstaan na een (digitaal) schriftelijk dan wel (telefonisch) mondelinge intake en is afhankelijk van het niveau van de deelnemers. De inhoud van de cursus verschilt in zwaartepunten, afhankelijk van de functies en de bruikbaarheid. Voor acute zorg professionals bijvoorbeeld lag het accent op medisch/acute zorg vakjargon en het voeren van (familie)gesprekken. Voor de beleidsmedewerkers en managers lag de focus meer bij ambtelijke en bestuurlijke vakterminologie, vergaderen (spreken) en schrijven. In de eerste van de tien sessies van elk twee uur werd in overleg met de deelnemers de leerdoe- len vastgesteld. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld: Leerdoelen zorgprofessionals Communicatie met patiënten: geruststellen, aandoening/anamnese toelichten en social talk. Communicatie met familieleden: toelichten van de situatie. Communicatie met omstanders. Leerdoelen beleidsmedewerkers Mondelinge communicatie met instanties/collega s uit Duitsland over beleids en organisatorische zaken. Schriftelijke communicatie met instanties/collega s uit Duitsland. De scholing is professioneel opgezet en gebaseerd op onder andere: Deutsch im Krankenhaus (2012), samengestelde vakliteratuur Talen Twente ( ), Duitse grammatica voor Economisch Onderwijs (2009). Uitvoerende instantie Elycio Talen is een ISO-gecertificeerd trainingsinstituut. n

5 COVERINTERVIEW COVERINTERVIEW LPA8: anders denken, anders handelen Nieuw protocol staat nog dichter bij de praktijk Door Mathilde van de Veen, Geen Blad voor de Mond Communicatie bij aankondiging De MIST staat voor: Mechanism of injury Injuries found and suspected Signs Treatment given Deze verandert met het LPA8 in de SBAR: Situation Background Assesment Recommendation Bij de overdracht van patiënt naar bijvoorbeeld de SEH, wordt de staat van de patiënt gecommuniceerd aan de hand van deze vier speerpunten. D Op 1 januari 2015 wordt de achtste versie van het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) in gebruik genomen. Albert van Eldik en Arjan Hosmar van Ambulance Oost vertellen over LPA8. Albert: In het nieuwe protocol zijn veel wijzigingen aangebracht e veranderingen hebben betrekking op het materiaal in de ambulance, de werkwijze van de ambulanceverpleegkundigen en de communicatie met ketenpartners. Vanuit zijn functie als staffunctionaris opleidingen is Albert betrokken bij de landelijke projectgroep die het nieuwe ambulanceprotocol heeft opgesteld, en bij de implementatie ervan binnen Ambulance Oost. Albert: 'Naast praktische wijzigingen, zoals het in gebruik nemen van infuuspompen in de ambulance, vereist LPA8 een andere denkwijze van ambulancemedewerkers. Op dit moment volgen onze medewerkers het protocol en indien ze daarvan afwijken, beargumenteren ze achteraf waarom ze zijn afgeweken. Bij LPA8 bepaal je vooraf welke handelingen je uitvoert op basis van de situatie en de toestand van de patiënt. Dat zie ik als een heel andere aanvalsstrategie. Communicatie met ketenpartners Arjan, kerninstructeur bij Ambulance Oost, vult aan: Bij LPA8 moeten ambulanceverpleegkundigen meer zélf nadenken en gebruik maken van hun kennis en ervaring. Maar het protocol blijft altijd een duidelijke richtlijn voor verantwoorde ambulancezorg. Een andere belangrijke wijziging is de communicatiemethodiek die bij de vooraankondigingen en overdracht van patiënten gebruikt wordt. Voorheen was dat de MIST-methode, nu wordt dat de SBAR. De SBAR wordt in veel ziekenhuizen gebruikt. Daar sluiten we nu dus beter bij aan, vertelt Albert. Hoewel de methodiek in essentie niet verschilt, wijkt de SBAR in de praktijk toch af van de MIST. Voorheen vertelden wij het ziekenhuis in de vooraankondiging wat onze bevindingen bij de patiënt waren. Aan de hand van die informatie besliste het ziekenhuis of er bijvoorbeeld een traumateam nodig was om de patiënt op te vangen. Bij de SBAR is dat anders: wij vertellen het ziekenhuis nu wat zij het beste kunnen klaarzetten. Die aanpak blijkt heel zinvol, omdat ziekenhuizen soms moeite hebben met het maken van een juiste inschatting over de toestand van de patiënt. Het is belangrijk dat, naast SEH s, ook andere ketenpartners weten wat de grote wijzingen in het protocol zijn. Het nieuwe protocol heeft bijvoorbeeld invloed op de werkwijze 'Sommige wijzigingen zijn een bevestiging van wat ambulanceverpleegkundigen al jaren denken' Albert van Eldik en Arjan Hosmar van Ambulance Oost: 'De wijzigingen hebben niet alleen invloed op de werkwijze van 8 die samen een grote impact hebben. 9 ambulanceverpleegkundigen, maar ook op die van onze ketenpartners.' van de brandweer. Albert: Uit onderzoek is gebleken dat het helemaal niet nodig is in alle gevallen van (verdenking van) wervelkolomletsel een totale wervelkolomimmobilisatie uit te voeren. Onnodig gemanipuleer kan soms zelfs meer schade toebrengen. Dat is ook voor de brandweer, die slachtoffers bevrijdt en verplaatst, belangrijke informatie. Voordat we met LPA8 gaan werken, bezoeken we de ketenpartners om uitleg te geven over het nieuwe protocol. Regionaal niveau Hoewel LPA8 een landelijk protocol is, wijken regionaal toch een aantal zaken af. Albert: De reden daarvoor is vooral praktisch van aard. Voor mensen met bijvoorbeeld een hartinfarct wordt niet in elk behandelcentrum dezelfde therapie gegeven. Om de juiste medicatie in de ambulance te kunnen toedienen, hebben we vastgelegd welke medicatie in onze regio wordt gebruikt. Verder is afgesproken naar welk ziekenhuis in de regio we een patiënt brengen. Dat is belangrijke informatie, want niet alle ziekenhuizen bieden dezelfde behandelingen. Als kerninstructeur houdt Arjan zich bezig met de implementatie van het regionaal en landelijk protocol binnen Ambulance Oost. Voor de ambulanceverpleegkundigen zijn er (inloop)trainingen om ze bekend te maken met LPA8. Deze worden afgesloten met een toets. Gelukkig zijn de reacties grotendeels positief. LPA8 staat nóg dichterbij de praktijk dan vorige versies. Zo is het nieuwe protocol wervelkolomimmobilisatie eigenlijk een bevestiging van wat ambulanceverpleegkundigen al jaren denken. n

6 KETENPARTNERS KETENPARTNERS Veiligheid in eigen hand: Risk Factory Twente Interactief veiligheidseducatiecentrum voor burgers is uniek in Nederland Door Robin Pater, Veiligheidsregio Twente Hoe kan ik brand in mijn huis voorkomen? Wat zijn de gevaren van alcohol? Hoe neem ik veilig deel aan het verkeer? Hoe kan ik veilig vluchten? Wat moet ik doen als de sirene gaat? Hoe bel ik 112? Allemaal veiligheidsvraagstukken waar burgers mee te maken hebben. En allemaal scenario s die bezoekers van de Risk Factory Twente op een realistische manier aan den lijve ondervinden. W at je kunt voorkomen, hoef je niet te bestrijden. En jong geleerd is oud gedaan. Dat is het motto van de Risk Factory Twente, het veiligheidseducatiecentrum van de Veiligheidsregio Twente waar basisschoolleerlingen en groepen met een verhoogd risico veiligheidsbewuster worden gemaakt. Door realistische en interactieve scenario s op een speelse manier te beleven, leren bezoekers gevaren te herkennen en worden alle bezoekers veiligheidsambassadeur in hun eigen omgeving. Deze olievlekwerking helpt om onze samenleving veiliger te maken. Multidisciplinair De Risk Factory is een multidisciplinair initiatief en focust op allerlei soorten veiligheid, zoals brandveiligheid, omgaan met alcohol, verkeersveiligheid, vandalisme en cyberveiligheid. In de Risk Factory participeren naast initiatiefnemer Brandweer Twente, de Veiligheidsregio Twente, GHOR Twente, GGD Twente, Politie, ROV-Oost Nederland en Tactus Verslavingszorg. Ook zijn Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en de Risk Factory Edinburgh (Schotland) betrokken. Door al deze veiligheidsonderwerpen te bundelen en interactief te maken, worden deelnemers op een compacte, aansprekende en leerzame manier geconfronteerd met risicovolle situaties. Doelgroep Primaire doelgroep zijn basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8. In groepen van acht personen doorlopen zij onder begeleiding de negen scenario s. Het Be a hero -concept legt een positieve focus op veiligheid en sluit daarmee aan bij de idoolcultuur van deze doelgroep. Deelnemers kunnen zelf safety heroes worden door hero-badges te verdienen. Het competitie-element motiveert hen als individu, groep en klas. Deelnemende scholen kunnen onderling in een safety battle de titel Veiligste school van Twente verdienen. Stand van zaken De Risk Factory Twente is in relatief korte tijd tot stand gekomen. Na een bezoek aan de Risk Factory in Edinburgh (Schotland) in mei 2013 heeft de projectgroep Risk Factory het Twentse concept uitgewerkt en een proefopstelling gebouwd in hangar 7 op Twente Safety Campus op het vliegveldterrein in Enschede. In april en mei 2014 is er een try out uitgevoerd met 350 leerlingen en leerkrachten van twaalf Twentse basisscholen. En met succes: zij waardeerden de Risk Factory met een 8,8! Ook uit parallel wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit Twente en Saxion Hogescholen bleek dat de Risk Factory een significante impact heeft op het veiligheidsbewustzijn van bezoekers. Uit het hele land is er grote interesse in de Risk Factory Twente; zowel scholen, veiligheidsprofessionals als bestuurders zijn zeer enthousiast. We zijn in gesprek met diverse nieuwe partners uit het veiligheidsveld die ook kansen zien in participatie. Kortom: er zijn al veel successen geboekt. Ambassadeurs van veiligheid Momenteel wordt de Risk Factory verder verbeterd en worden de bedrijfsmatige consequenties in kaart gebracht. In oktober start een try out met een tweede doelgroep: senioren. En op dit moment wordt een serious game ontwikkeld die duurzame betrokkenheid en ambassadeurschap moet stimuleren. Enkele reacties van schoolkinderen: Het zelf doen was leuk Het was heel leerzaam Ik dacht dat het echt was! Je weet nu wat voor gevaren er thuis zijn Ik vond het goed, omdat je het dan kunt voorkomen Nu weet ik wat ik moet doen als de rookmelder gaat Ik heb geleerd wat NL-alert en vandalisme is Superleuk bedacht! Het werd goed uitgelegd Het was zoooo leuk, gewoon zo doorgaan Ik wil nog een keer naar de Risk Factory! Goed initiatief! Goed project (leerkracht) Dit is helemaal wat kinderen van nu willen (leerkracht) Risk Factory wil immers geen bezoekers creëren, maar een actief netwerk van (jonge) veiligheidsambassadeurs die hun eigen veiligheid ter hand nemen en zo zelf hun leefomgeving veiliger maken. Meer zien van de Risk Factory? Kijk op Ziet u kansrijke mogelijkheden of samenwerkingsverbanden, neem dan contact met ons op via n

7 PATIENTENZORG PATIENTENZORG Traumazorg in Twente en Oost-Achterhoek: beter dan de norm Uitbreiding van bestaande dataset biedt daarnaast mogelijkheid om resultaten niet Door Nancy ter Bogt en Ralph de Wit, Acute Zorg Euregio alleen nationaal maar ook internationaal te vergelijken aantal trauma's Euregio pdf 1 10/7/14 4:40 PM D De recente rapportage van de landelijke traumaregistratie (LTR) over de jaren laat zien dat de traumazorg in de regio Twente en Oost-Achterhoek van goede kwaliteit is. De uitkomstevaluatie van de patiënten (op basis van ziekenhuismortaliteit) is in overeenstemming met de geldende norm of zelfs beter dan de gestelde norm. e regionale traumazorg in de regio Twente en Oost-Achterhoek (samen de Euregio) wordt verzorgd door de ziekenhuizen MST (traumacentrum), ZGT en SKB. De registratie van de prehospitale gegevens wordt verzorgd door de ambulancediensten Ambulance Oost te Hengelo en Witte Kruis te Apeldoorn. Bureau Acute Zorg Euregio coördineert de traumaregistratie in de Euregio. In 2012 werden in de Euregio klinische ongevalpatiënten geregistreerd. Landelijk was dit aantal ruim De belangrijkste gegevens: Prehospitale doorstroomtijden bie- den de mogelijkheid om de gang van de patiënt door de traumazorgketen op een meer volledige wijze in beeld te brengen. In de landelijke registratie waren van ongeveer de helft van patiënten de prehospitale ambulance doorstroomtijden bekend, terwijl dit voor onze regio voor bijna 90% van de patiënten bekend was. Dit komt de betrouwbaarheid van deze registratie in de Euregio ten goede. De snelheid waarmee de ambulance de traumapatiënt bereikt (aanrijtijd), altijd een zorgenpunt in onze uitgestrekte regio, is op orde. Deze aanrijtijd was gemiddeld 10 minuten; dit is ruim binnen de gestelde norm van 15 minuten. Deze aanrijtijd was stabiel over de afgelopen vijf jaar. Wat betreft de spreiding van de ongevalpatiënten is een trend zichtbaar in de Euregio dat patiënten vaker in MST werden opgevangen in plaats van in een regionaal ziekenhuis. In 2008 lag dit percentage in de Euregio nog op 30%, inmiddels is dit ruim 40%. Ongeveer driekwart van de specifiek ernstig gewonden patiënten (multitraumapatiënten) werd in de Euregio opgevangen in MST; dit percentage is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Landelijk was dit percentage ongeveer 60%. De aard van de letsels (soort verwondingen), verdeling van letsels naar deel van het lichaam (ook voor ernstige letsels) van de ongevalpatiënten in de Euregio was vergelijkbaar met de landelijk geregistreerde letsels. Als naar de overleving van patiënten wordt gekeken, dan was deze in de Euregio gedurende de afgelopen jaren in overeenstemming met de geldende norm of zelfs beter dan de gestelde norm. Met andere woorden minstens evenveel patiënten uit de Euregio hebben een ongeval overleefd zoals op basis van de referentiewaarden kan worden verwacht. In 2012 was de daadwerkelijke sterfte significant lager dan de verwachte sterfte. Het beeld van de traumazorg door de gezamenlijke inspanning van de ambulancediensten en de ziekenhuizen in de Euregio mag worden gezien! Aantal Ziekenhuizen MST (Traumacentrum) SKB ZGT locatie Almelo ZGT locatie Hengelo Toekomst traumaregistratie Vanaf 2014 is de LTR uitgebreid met nieuwe items om tot een Europees model van registreren te komen. Hierdoor kunnen de resultaten niet alleen op nationaal niveau, maar ook internationaal niveau vergeleken worden. Daarnaast heeft Bureau Acute Zorg Euregio een online tool ontwikkeld zodat de ketenpartners hun eigen data op kwaliteit kunnen controleren. Deze tool bevat tevens de resultaten uit de rapportage van de LTR en maakt ook een vergelijking tussen de SEH s binnen de Euregio mogelijk. Op verzoek kunnen de bestaande analyses eenvoudig uitgebreid worden om meer diepgang in de reeds bestaande resultaten aan te brengen. n MST SKB ZGT Traumazorg in beeld landelijke Traumaregistratie acute zorg euregio Landelijke Traumaregistratie Acute Zorg Euregio Wat is de LTR? De LTR is een nagenoeg landelijk dekkende kwaliteitsregistratie van klinische ongevalpatiënten; dit zijn patiënten die naar aanleiding van een ongeval in een ziekenhuis moesten worden opgenomen voor behandeling. Met de LTR is het mogelijk te bekijken hoe snel de traumapatiënt professionele hulp ontvangt, of de patiënt op de juiste plaats wordt behandeld en hoe de ziekenhuizen het qua uitkomst (mortaliteit) doen ten opzichte van de norm en ten opzichte van elkaar. Doel van de LTR is het voortdurend streven naar verbetering in de traumazorg Aantal traumapatiënten per ziekenhuis(locatie) in de Euregio gedurende de periode De volledige LTR-rapportage met de resultaten van de Euregio staat op acutezorgeuregio.nl

8 ACHTERGROND UT-studenten onderzoeken samenwerking en resultaten acute zorg in keten 'Van U tot A(cute zorg)' analyseert U1-meldingen in Twente en Oost-Achterhoek Door Manon Bruens, Acute Zorg Euregio Het volgende magazine van verschijnt in januari 2015 rondom acute zorg in Twente en D Patiënten met een acute zorgvraag kunnen in Nederland buiten kantoortijden bellen met 112, de huisartsenpost of zelf naar een medische voorziening gaan. Indien de patiënt contact opneemt met de huisartsenpost en het gaat om een levensbedreigende situatie (urgentieklasse U1), moet binnen 15 minuten medische hulp aanwezig zijn. e huisartsenpost kan besluiten om zelf een huisvisite bij de patiënt af te leggen of een ambulance naar de patiënt te sturen. Huisartsenposten in Twente en Oost-Achterhoek werken samen met regionale ambulancevoorzieningen (RAV s) om adequate inzet van acute zorgverlening in levensbedreigende situaties te garanderen. In opdracht van Acute Zorg Euregio hebben vier studenten een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in deze samenwerking en de resultaten voor de acute zorgverlening. Voortgezette triage De samenwerkingsafspraken tussen de huisartsenposten in Twente (Almelo, Hengelo, Enschede en Oldenzaal) en Oost-Achterhoek (Winterswijk) en de RAV s (Meldkamer Twente en Meldkamer Oost-Nederland) verschillen slechts op enkele punten van elkaar. Op Meldkamer Twente voert de centralist bij een doorgeschakelde U1-geïndiceerde melding een voortgezette triage uit, terwijl Meldkamer Oost-Nederland dit niet doet. Het uitvoeren van voortgezette triage wordt door het management en de triagisten van de huisartsenposten in Twente gezien als onwenselijk en tevens onnodig, omdat alle betrokken or- ganisaties gebruik maken van dezelfde triagestandaard. Het management van alle betrokken organisaties is tevreden over de samenwerking op managementniveau. Samenwerking De samenwerking tussen triagisten op de huisartsenposten en de centralisten van de meldkamer is voor verbetering vatbaar en ook de informatieterugkoppeling van het ambulancepersoneel naar de huisartsenpost kan worden verbeterd. Het aspect informatieterugkoppeling wordt met een 6,0 het laagst beoordeeld door triagisten. Zij benadrukken dat terugkoppeling van groot belang is voor hun leerproces, het informeren van de eigen huisarts en de registratie op de huisartsenpost. Het aspect kennis en kunde van centralisten wordt door triagisten het hoogst beoordeeld met een 8,1, terwijl centralisten de kennis en kunde van triagisten beoordelen met een 5,4. De ervaring met De UT-studenten die het onderzoek hebben uitgevoerd. de samenwerking wordt door triagisten en centralisten in Twente gemiddeld beoordeeld met een 6,4, terwijl in Oost- Achterhoek een 7,5 wordt gegeven. Patiëntvervoer Er bestaat geen verschil tussen de huis- Dit onderzoek is uitgevoerd door Daniel van den Berg, Kaj de Graaf, Maran Noltes en Max Poorthuis, studenten van Universiteit Twente. Met dit onderzoek hebben zij hun bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen afgerond. artsenposten in de kenmerken van U1- geïndiceerde patiënten. De populatie bestond voor 48,3% uit mannen, was gemiddeld 61 jaar oud en de meest gebruikte ICPC-code is K01: pijn toegeschreven aan het hart. De huisartsenposten schakelen 84,0% van de U1-geïndiceerde meldingen direct door naar de Meldkamer Ambulancezorg. Bij 38,5% van de afgelegde huisartsenvisites werd door de huisarts ter plaatse alsnog een ambulance ingeschakeld. Van alle naar de meldkamer doorgeschakelde meldingen resulteerde 65,6% in patiëntvervoer naar het ziekenhuis. Respons- en rittijd Meldingen van cardiale, vasculaire en hemodynamische aard resulteren het vaakst in een ambulance-inzet en patiëntvervoer naar het ziekenhuis. Daarnaast schakelt de huisarts ter plaatse bij deze klachten het vaakst alsnog een ambulance in. De responstijd en rittijd van een ambulance is gemiddeld beduidend korter dan de responstijd en rittijd van een huisartsvisite. n net werk Colofon 112 Netwerk is een uitgave van Acute Zorg Euregio, Ambulance Oost en GHOR Twente. Dit magazine verschijnt vier keer per jaar en bericht over ontwikkelingen Oost-Achterhoek. Jaargang 2014, editie oktober Redactie Kitty Muntenaar Marja Nijkrake Cees Schenkeveld Irma Huiskes Annemarie Smidt Coverfotografie René Koele Bladformule, vormgeving, eindredactie en drukwerk GEEN BLAD VOORDE MOND MAKERS VAN MAGAZINES Geen Blad voor de Mond B.V. Lasondersingel BR Enschede tel geenbladvoordemond.nl ISSN

9 Download de 112 Netwerk app! De 112 Netwerk app is beschikbaar voor tablets en smartphones met besturingssystemen van Apple ios en Google Android. Je kunt dus met je tablet of smartphone overal waar je bent, het 112 Netwerk magazine lezen en bekijken. De app is gratis te downloaden en bevat vele extra s zoals foto s, video s, rapporten en weblinks. Android Google play Apple ios itunes App Store Gebruikers van een ipad of iphone kunnen de app downloaden in de itunes App Store. Gebruikers van een tablet of smartphone met Android kunnen de app downloaden vanuit Google play. Postbus KA Enschede Tel acutezorgeuregio.nl Postbus BK Enschede Tel ghortwente.nl Postbus AT Hengelo Tel ambulanceoost.nl

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

ACUTE ZORG ANDERS 2014

ACUTE ZORG ANDERS 2014 Acute Zorgregio Oost organiseert in samenwerking met regionale partners het symposium ACUTE ZORG ANDERS 2014 ONMISBARE SCHAKELS EN SNEL SCHAKELEN IN DE SPOEDEISENDE ZORGKETEN Spoedeisende ketenzorg voor

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH In opdracht van Netwerk Acute Zorg Zwolle en haar regionale ziekenhuispartners Versie:

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN Projectcode Versie 1.0 definitief Datum Januari 2012 Opstellers:: Robert Jan Houmes, medisch coordinator MMT Wim Thies, chief nurse MMT Mr Marie José Blondeau, jurist Erasmus MC Els van der Wallen, manager

Nadere informatie

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9 Samenvatting 155 Chapter 9 Samenvatting SAMENVATTING Richtlijnen en protocollen worden ontwikkeld om de variatie van professioneel handelen te reduceren, om kwaliteit van

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Uitgangspunten voor de spoedeisende zorg Paul van Beers Amersfoort 7 april 2014 Aanleiding Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in 2013 een zogeheten Kwaliteitsvisie Spoedeisende

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente De eerste resultaten van de samenwerking tussen MST en ZGT zijn onder handbereik. In januari 2015 start het gezamenlijke initiatief om de best mogelijke geboortezorg

Nadere informatie

Acute zorg anders 2012

Acute zorg anders 2012 Acute Zorgregio Oost organiseert in samenwerking met regionale partners het symposium Acute zorg anders 2012 communicatie en samenwerking in de acute zorgketen donderdag 8 maart 2012 congrescentrum Triavium,

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten In de nieuwsbrief van de wijkvereniging kon u vorige week lezen over de voortgang van de Zes Minuten Zone in Koudenhoven. We hebben u in die brief een uitgebreide uitleg beloofd naar aanleiding van de

Nadere informatie

Het jaarverslag 2013 Acute Zorg Euregio is een uitgave van Acute Zorg Euregio www.acutezorgeuregio.nl

Het jaarverslag 2013 Acute Zorg Euregio is een uitgave van Acute Zorg Euregio www.acutezorgeuregio.nl JAARVERSLAG 2013 colofon Het jaarverslag 2013 Acute Zorg Euregio is een uitgave van Acute Zorg Euregio www.acutezorgeuregio.nl Redactie Cees Schenkeveld Manager Acute Zorg Euregio c.schenkeveld@acutezorgeuregio.nl

Nadere informatie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie OGS symposium 9 oktober 2007 Th. Vullers Aanleiding Enschede Volendam Hercules ramp Deze presentatie hoe werkt ambulance bijstand gewondenspreiding

Nadere informatie

Inzetvoorstellen en codes

Inzetvoorstellen en codes Inzetvoorstellen en codes GHOR Groningen en de Meldkamer Ambulancezorg werken bij grootschalige calamiteiten met inzetvoorstellen. Een inzetvoorstel geeft aan hoeveel ambulances, functionarissen en eventueel

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

2012 Hart voor Limburg Reanimatie Oproep Netwerk

2012 Hart voor Limburg Reanimatie Oproep Netwerk Inhoud presentatie 13 februari 2012 De kans een mensenleven te redden krijg je niet elke dag Opening Hart voor Limburg Cijfers en wetenswaardigheden met betrekking tot een circulatiestilstand Kenmerk,

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Uitgezakte navelstreng

Uitgezakte navelstreng Uitgezakte navelstreng Gynaecoloog Ambulance Verloskundige/huisarts 2. Dienstdoende gynaecoloog Overdracht volgens SPAR-methodiek: Nadat de patiënt is gesitueerd op de begane grond retrograad blaas vullen

Nadere informatie

NAZL. netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ. 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters. dr. Miranda Dirx

NAZL. netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ. 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters. dr. Miranda Dirx NAZL netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters dr. Miranda Dirx Historie (1) Vanuit regionalisatie traumazorg (1998) zijn de traumacentra ontstaan.

Nadere informatie

Ambulancezorg, veilige zorg

Ambulancezorg, veilige zorg Introductie toolkit Patiëntveiligheid Ambulancezorg Ambulancezorg, veilige zorg Het programma Patiëntveiligheid Ambulancezorg is er gekomen omdat wij als sector, net als de overheid overigens, de veiligheid

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 Beste medewerkers van Bevolkingszorg Kennemerland, Hierbij ontvangen jullie een nieuwe editie van de nieuwsbrief van Bevolkingszorg

Nadere informatie

Resultaten raadpleging stellingen voorafgaand aan. Acute Zorg Debat. Acute Zorg Debat. #AZDebat16. 10 maart 2016. www.acutezorgeuregio.

Resultaten raadpleging stellingen voorafgaand aan. Acute Zorg Debat. Acute Zorg Debat. #AZDebat16. 10 maart 2016. www.acutezorgeuregio. Resultaten raadpleging stellingen voorafgaand aan Acute Zorg Debat Acute Zorg Debat #AZDebat16 1 maart 216 www.acutezorgeuregio.nl Raadplegingen 444 reacties Zorgbelang Overijssel: online 12 stellingen

Nadere informatie

RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH. Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg

RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH. Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg Regio IJsselland Isala Deventer Ziekenhuis Röpcke-Zweers Ziekenhuis Huisartsenposten

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Als elke seconde telt...

Als elke seconde telt... www.hartslagnu.nl Als elke seconde telt......kunnen we dan op jou rekenen? Meld je nu aan als burgerhulpverlener Plotseling kan uw hulp nodig zijn! In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk?

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk? Samenvatting In 2003 blijkt uit de eerste Peristatstudie dat de perinatale sterfte in 1998 2000 in Nederland het hoogst is binnen de toenmalige Europese Unie. In 2004 is de sterfte in Nederland gedaald

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 2 Nog volop werk aan de winkel! Dit is alweer de zesde Thermometer Seksuele Gezondheid voor Oost-Nederland

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE De toekomst van uw ziekenhuis 2012 VISIE 2016 MISSIE ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewerkers met plezier professioneel kunnen en willen werken en waar

Nadere informatie

VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht

VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht Wie ben ik? Hoofd Unit Zorginnovatie Wat houdt een innovatie

Nadere informatie

Transmurale zorgbrug

Transmurale zorgbrug Transmurale zorgbrug 13 februari 2014 Geriatriedagen 2014 Renate Agterhof, verpleegkundig specialist Spaarne Ziekenhuis Marina Tol, onderzoekscoördinator AMC Programma Aanleiding, ontwikkeling en stand

Nadere informatie

Format Zorgcontinuïteitsplan

Format Zorgcontinuïteitsplan Format Zorgcontinuïteitsplan LOGO zorginstelling Locatie: naam locatie!!! Pers niet te woord staan!!! Dit wordt gedaan door de overkoepelende organisatie of de gemeente. 1 1. Sluiting van (delen van) de

Nadere informatie

net werk Experts gaan voor optimale acute zorgketen ACUTE ZORG IN TWENTE EN OOST-ACHTERHOEK Wetenschappelijk onderzoek acute zorg Actiecentrum GHOR

net werk Experts gaan voor optimale acute zorgketen ACUTE ZORG IN TWENTE EN OOST-ACHTERHOEK Wetenschappelijk onderzoek acute zorg Actiecentrum GHOR ACUTE ZORG IN TWENTE EN OOST-ACHTERHOEK Download 112 Netwerk nu ook als app voor tablets en smartphones net werk Experts gaan voor optimale acute zorgketen Manon Bruens en Rolf Egberink, Acute Zorg Euregio

Nadere informatie

net werk Het werkveld heeft behoefte aan deze opleiding Acute zorg in twente en oost-achterhoek Samenwerking GHOR en huisartsen

net werk Het werkveld heeft behoefte aan deze opleiding Acute zorg in twente en oost-achterhoek Samenwerking GHOR en huisartsen Acute zorg in twente en oost-achterhoek Project Ambubike van start bij Ambulance Oost net werk Het werkveld heeft behoefte aan deze opleiding Dinie Holkers-Veltkamp, projectleider Gezondheid & Technologie

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Richtlijn versus uitvoering

Richtlijn versus uitvoering Katleen H. Brummelhuis Richtlijn versus uitvoering Een onderzoek naar de discretionaire ruimte bij de toepassing van een triageschema voor het presenteren van traumapatiënten in ziekenhuizen Street-level

Nadere informatie

Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6

Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6 Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6 1 1 Colofon Dit lesboekje is uitgegeven door: Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489 8000 AL Zwolle T 038 422 57 72 F 038 422 26 47 info@ambulancezorg.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwsbrief 6, 2014. In deze nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF. Nieuwsbrief 6, 2014. In deze nieuwsbrief NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief 6, 2014 In deze nieuwsbrief Landelijke traumaregistratie: data geven nieuw inzicht in traumazorg Toekomstverkenning RIVM: Een gezonder Nederland met meer chronisch zieken Ziekenhuis

Nadere informatie

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp 00 Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp Spoedeisende Hulp 1 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Op de SEH ontvangen en behandelen we volwassenen en kinderen met acute gezondheidsklachten,

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

Notitie Informatie. BRANDVEILIG LEVEN van én voor iedereen

Notitie Informatie. BRANDVEILIG LEVEN van én voor iedereen Notitie Informatie BRANDVEILIG LEVEN van én voor iedereen 1 In de vergadering van 27 september 2013 heeft het AB zijn goedkeuring gegeven aan het Jaarverslag Brandveilig Leven 2012 2013. Activiteiten voor

Nadere informatie

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst (Landelijk Model) Regionale overeenkomst VEILIGHEIDSREGIO (GHOR).. en Regionale Ambulancevoorziening.. Opgesteld door : GGD GHOR Nederland en AmbulanceZorg Nederland Datum : 13 juli 2015 Versie : Toelichting

Nadere informatie

/// Help ons beter helpen.

/// Help ons beter helpen. /// Help ons beter helpen. Als je 112 belt In het verkeer Bij zorgverlening ////////////////////////////////////////////////////////////// /// de mensen van de ambulance /// de mensen van de ambulance

Nadere informatie

Nota. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Haaksbergen

Nota. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Haaksbergen Nota Stimulering Acute Zorghulpverlening Haaksbergen Haaksbergen Mei 2007 1 Inhoudsopgave PAG Voorwoord... 3 Inleiding 4 1 Project Lekenhulpverlening Platteland Twente... 5 1.1 aanleiding. 5 1.2 doelstelling..

Nadere informatie

LPA8: Professionals denken mee over nieuwe protocollen. Samen werken aan veilig vervoer patiënten

LPA8: Professionals denken mee over nieuwe protocollen. Samen werken aan veilig vervoer patiënten ACUTE ZORG IN TWENTE EN OOST-ACHTERHOEK LPA8: Professionals denken mee over nieuwe protocollen net werk Samen werken aan veilig vervoer patiënten Ambulance Oost en Brandweer Twente slaan de handen ineen

Nadere informatie

Op de Spoedpost en dan?

Op de Spoedpost en dan? Spoedeisende Hulp / Spoedpost Op de Spoedpost en dan? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Samenwerking huisartsen en ziekenhuis... 3 Gang van zaken op de Spoedpost... 3 Aanmelding... 3 Eerste inschatting

Nadere informatie

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Onderdeel van 4 sessies om Iedere patiënt altijd veilig op uw afdeling waar te maken 17 april 2012 19 juni 2012 25 september

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH)

Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) Welkom op de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van het St. Anna Ziekenhuis. Op deze afdeling zien we dagelijks dertig tot veertig patiënten. Een deel van deze patiënten

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Per jaar melden zich 28.000 mensen op de SEH voor een medische behandeling,

Nadere informatie

Letseldiagnostiek bij kinderen

Letseldiagnostiek bij kinderen Letseldiagnostiek bij kinderen Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) verricht letseldiagnostiek bij 0- tot 18-jarigen. Dit gebeurt

Nadere informatie

Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT

Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen,

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

net werk Het ROAZ moet een leidende rol innemen Acute zorg in twente en oost-achterhoek Sportpolikliniek biedt zorg op maat Spoedpost onderzocht

net werk Het ROAZ moet een leidende rol innemen Acute zorg in twente en oost-achterhoek Sportpolikliniek biedt zorg op maat Spoedpost onderzocht Acute zorg in twente en oost-achterhoek Geneeskundig trainingscentrum Zuidkamp geopend op vliegveld Twente net werk Het ROAZ moet een leidende rol innemen Bas Leerink, voorzitter Regionaal Overleg Acute

Nadere informatie

TRANSITIE AWBZ. Hoe organiseert u toegang? Gouda, 11 oktober 2013 Stefan Meulesteen - Stimulansz

TRANSITIE AWBZ. Hoe organiseert u toegang? Gouda, 11 oktober 2013 Stefan Meulesteen - Stimulansz TRANSITIE AWBZ Hoe organiseert u toegang? Gouda, 11 oktober 2013 Stefan Meulesteen - Stimulansz AFTRAP Stimulansz ondersteunt gemeenten en welzijnsinstellingen. Sterk gericht op uitvoeringspraktijk. Voor

Nadere informatie

Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo

Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo Voorstellen Marlie Cerneus GGD Regio Twente Jeugdgezondheidszorg 0-19! Wie zijn jullie? Gemeente Enschede en Almelo Waar gaat deze presentatie

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Uitnodiging. Communicatie: Hoe publiek is een ramp?

Uitnodiging. Communicatie: Hoe publiek is een ramp? Uitnodiging Communicatie: Hoe publiek is een ramp? Donderdag 1 november 2012 Netwerk Acute Zorg Zwolle organiseert bijeenkomsten in het kader van de voorbereiding op rampenopvang. Aan de hand van ervaringen

Nadere informatie

Chapter 10. Samenvatting

Chapter 10. Samenvatting 1 Chapter 10 Samenvatting 2 INLEIDING Adequate pijnbehandeling voor traumapatiënten is een complex probleem in de (prehospitale) spoedzorg. Met dit proefschrift willen we inzicht geven in de vroegtijdige,

Nadere informatie

Plan Ebola CHP Nightcare. ROAZ 5 november 2014

Plan Ebola CHP Nightcare. ROAZ 5 november 2014 Plan Ebola CHP Nightcare ROAZ 5 november 2014 Tot standkoming Ebola-protocol Triageschema s RIVM Nightcare Landelijk materiaal voorziet niet in logistieke consequenties en continuïteit van organisatie

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Nieuwsbrief over de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland

Het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Nieuwsbrief over de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland Het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Nieuwsbrief over de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland Nieuwsbrief voor professionals met een functie in risico- en/of crisisbeheersing

Nadere informatie

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle Het jaarplan is een concrete uitwerking van het Meerjaren OTO-beleidsplan ROAZregio Zwolle 2012-2015 voor het

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Acute zorg in twente en oost-achterhoek SKB bouwt nieuw centrum acute zorg

net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Acute zorg in twente en oost-achterhoek SKB bouwt nieuw centrum acute zorg Acute zorg in twente en oost-achterhoek Nieuwe opzet traumaoverleg: chirurgen gaan de diepte in net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Meindert Schmidt, voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR GHOR Academie Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR De GHOR Academie heeft met de opleiding OMAc een goed product toegevoegd. Wat ik echt

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING. 167 Met de komst van verpleegkundigen gespecialiseerd in palliatieve zorg, die naast de huisarts en verpleegkundigen van de thuiszorg, thuiswonende patiënten bezoeken om te zorgen dat patiënten

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

www.thenextpage.nl Leren signaleren en aanpakken van kindermishandeling en Online cursussen huiselijk geweld

www.thenextpage.nl Leren signaleren en aanpakken van kindermishandeling en Online cursussen huiselijk geweld Social Business van Augeo Foundation Online cursussen Leren signaleren en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld www.thenextpage.nl Beroepsspecifieke scholing in het kader van de Wet Meldcode

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Aanleiding In Nederland overlijden per jaar ruim 15.000 mensen door plotselinge hartstilstand. Bij een hartstilstand

Nadere informatie