Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL"

Transcriptie

1 Bestek: Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Vragen en antwoorden / Questions et réponses Vragen mbt Tender FUP ITIL: 1 Vraag mbt deelopdracht 1: - Hoe verloopt de goedkeuring van de op te stellen documentatie, (door welke partijen, welke procedure, welke vereisten), inclusief ook voor de nodige wijzigingen in de bestaande documentatie. De procedures voor goedkeuring van de delivrables van het project zijn afhankelijk van het projectplan welke voorgesteld werd in het aanbod (zie paragraaf 2.6 van het Lastenboek). De documenten worden formeel geaccepteerd door het Leidinggevend Comité, en dit op voorstel van de projectleider en contractant. De contractant kan een communicatie procedure bepalen tussen het project en zijn Leidinggevend Comité. 2 Vraag mbt deelopdracht 2: - Welke versies van producten moeten in acht worden genomen, voor de volgende producten: - Ant - Maven - Borland Starteam - DB2 - Weblogic - JBoss - Andere tools? De gebruikte versie van deze producten werd gepreciseerd in paragraaf van het lastenboek. De contractant moet klaar zijn om te werken met de laatste versie die op de markt is. 3 Vraag mbt deelopdracht 3: - Welke versies van producten moeten in acht worden genomen, voor de volgende producten: - HP Openview ServiceDesk HP Openview Servicedesk V4.5 SP 28. Een constante evolutie van de gebruikte producten naar de meest recente versies dient ingecalculeerd te worden. In het bijzonder is een migratie van servicedesk 4.5 naar servicemanager 7.xx voorzien in de loop van Vraag mbt deelopdracht 7: - Definitie KPI's van Alignability Process Model (APM) - Definitie KPI's van Cobit processen AI6 AI7 en DS9

2 De nadruk ligt op de ontwikkeling van de meetmethode, de globale definitie van de KPI is reeds gebeurd tijdens de uitvoering van een eerder uitgevoerd project (het project Mississippi). De praktische uitwerking van deze KPI (Key Performance Model) in de zin van de gebruikte bronnen, de frequentie, de details van de gebruike variabelen is een voorwerp van dit bestek. Deze KPI s kunnen geïnspireerd worden op de vermelde standaarden (zie en De contractant moet minimum een algemene kennis hebben van deze standaarden. De definitie van deze KPI s moet in elke geval aangepast worden aan de specifieke noden, aan de producten en aan de methoden gebruikt door de FOD Financiën. 5 In het kader van het lastenboek vroegen we ons af of we de originele CV s van de kandidaten mogen toevoegen als bijlage gezien in de gebruikte template slechts de 3 laatste werkervaringen mogen opgenomen worden. In sommige gevallen heeft dit geen goed beeld over de kennis / ervaring van de kandidaat of mogen er toch meer opgenomen worden in de template? Een origineel CV bijvoegen is toegestaan, op voorwaarde dat er ook een CV bijgevoegd wordt in het verplichte vorm zoals opgelegd in het lastenboek. 6 Het bestek is in PDF formaat en zoals gevraagd in het bestek, is de inschrijver verplicht het offerteformulier in bijlage te gebruiken dat bij het bestek is gevoegd. Wij hebben problemen om dit document terug om te zetten naar MS Word en zouden het ten zeerste op prijs stellen indien U deze documenten zou kunnen toesturen in Word formaat. Zou U zo vriendelijk willen zijn om ons hierbij te helpen. Ja, een versie van het bestek in MS-Word formaat werd reeds gepubliceerd op de site. 7 Wat is de verwachte time-line voor dit project? Met andere woorden, wanneer wordt verwacht dat het project van start kan gaan? En wat is de verwachte doorlooptijd van het project (in maanden)? Het project dient uitgevoerd te worden in de loop van De aanbieder kan een tijdsschema voorstellen in zijn offerte. Er wordt gesuggereerd om geen opleidingsactiviteiten te voorzien in de normale vakantieperiodes. 8 Paragraaf en bijlage 2 (pag. 20, 41) In sectie vermeldt u prestaties van 7.36u/dag en in de prijstabel 8u/dag. welke effectieve prestaties per dag verwacht u? De normale arbeidstijden van de personeelsleden van FOD Financiën bedraagt 7u36 per dag, dit in een systeem van glijdende werktijden. Dagen van langer of korter dan 7u36 per dag zijn mogelijk. De prestaties van de medewerkers van de aanbieder kunnen in hetzelfde ritme ingepland te worden. In de prijstabel dient, conform de gewoonten in de markt, de prijs gegeven te worden voor een standaard dag van 8u. Dit om een eenduidige vergelijking tussen de verschillende offertes mogelijk te maken.

3 9 Paragraaf 3.5 (pag 33) Zijn er vandaag al Java Applicaties opgenomen in de Borland Starteam repository? Zo ja hoeveel? Moet het geautomatiseerde deploymentscript getest en werkend gemaakt worden voor deze bestaande java applicaties? De configuratie van ongeveer 120 ICT projecten binnen FOD Financiën wordt reeds beheerd via de Starteam broncode repositories. De meeste van deze Starteam projecten hebben betrekking op de ontwikkeling van een JAVA applicaties. De gedefinieerde oplossing in het kader van deze aanbesteding moet compatibel zijn met de standaarden en technologieën die door de FOD Financiën gebruikt worden. De oplossing moet eveneens parametriseerbaar zijn. De definitie en implementatie van deze parameters zal onderwerp van de uitvoering van deze aanbesteding zijn. Voor de test van de oplossing zal een beperkt aantal bestaande toepassingen ten gepaste tijde gedefinieerd worden. Tijdens de uitvoering van het project zullen, in samenspraak tussen de projectleiders van FOD Financiën en de medewerkers van de aanbieder, de Java applicaties geselecteerd worden waarvoor de nieuwe methodologie en implementatie al zal toegepast worden, dit rekening houdende met de complexiteit van het project, de stand van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en planning van het ontwikkelingsteam, enz 10 Paragraaf 3.5 (pag 33) Van volgende documenten wordt melding gemaakt: FUP-MO-D4-Buildscript.doc FUP-Project Setup Kan hiervan een kopie bezorgd worden? De FUP documentatie is beschikbaar op internet, op de adressen gespecifieerd in paragraaf van het lastenboek. Er moet rekening gehouden worden met een constante evolutie van deze documenten. Vanuit het standpunt van het aspect Buildscript, is het belangrijk om te weten dat de nieuwe standaardorganisatie van de JAVA projecten binnen FUP gebaseerd is op de Standaard Directory Layout, gebruikt door MAVEN2. Dat sluit de toepassing van ANT op deze structuur niet uit. Het is eveneens belangrijk om te weten dat de inhoud van deze documenten wordt verondersteld om nog meer te evolueren teneinde rekening te houden met de resultaten van deze overeenkomst. 11 Paragraaf 3.5 (pag 33) Bestaat er vandaag een standaard Java project structuur? Is er een min of meer standaard build.xml (Ant) of pom.xml (Maven) in gebruik? Ja, de JAVA structuur zoals die voorgesteld wordt door FUP is de Standaard Directory Layout van MAVEN2. Op deze structuur moet het mogelijk zijn MAVEN2 te gebruiken met fichiers pom.xml en ANT met fichiers build.xml. 12 Paragraaf 3.5 (pag 33) Welke deliverables worden vandaag gedeployed? -jar? -war? -ear?

4 De drie (.jar, war,.ear) 13 Paragraaf 3.5 (pag 33) Welke J2EE technologieën worden gebruikt: -EJB 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 3.0 -JMS (Message Queues like Websphere MQ, WebLogic JMS, jboss MQ,...) -Servlets, JSP -JSF (implementaties zoals RichFaces,...) -... De meest recente technologieën J2EE die gebruikt worden bij de FOD Financiën zijn EJB3.0, JMS 0.2 en 1.1, Servlet 2.4, JSP 2.0, STRUTS 1 en 2, JSF SEAM Framework. Andere technologieën J2EE zullen kunnen gebruikt worden op basis van de evolutie van de technologie. 14 Paragraaf 3.5 (pag 33) Hoe worden database connecties/configuraties nu geconfigureerd: Gebruik van tekt, properties, xml configuratie bestanden per applicatie of AS (Application Server)? Gebruik van JNDI (AS specifieke configuraties van DataSources)? Gebruik van Spring? Gebruik van JNDI door CCFF + eigenschappen en XML configuratiebestanden. Het spring framework wordt slechts gedeeltelijk gebruikt. 15 Paragraaf 3.5 (pag 33) Zijn er nog andere configuratie artefacten in gebruik? tekst, xml, properties LDAP Ja, XML door de CCFF en properties- en xml bestanden in de applicaties. 16 Paragraaf 3.5 (pag 33) Zijn er nog andere technologieën in gebruik Hibernate, JDO, Toplink -... CCFF (Communicatiecentrum van de Federale Fiscaliteit) framework specifieert de technologieën die behoren tot de standaard architectuur van de applicaties. Hibernate wordt gebruikt, naast andere data persistentie technologieën zoals CMP en Ibatis, in de data-access layer.

5 17 Wat zijn de gewenste/beoogde tijdslijnen van service delivery? (beoogde startdatum, beoogde einddatum etc) Het Service Level Management proces is reeds actief. Incident management en configuration managmenet zijn operationeel. Voor Capacity en Availibility management zijn nog geen gedetailleerde start- en einddatum vooropgesteld. Meer details worden gegeven in de titel van het bestek. 18 Hoe moeten eindresultaten anders dan documentatie gepresenteerd worden? (bijv, presentaties) Er wordt verwacht dat de voortgang van het project onder de vorm van presentaties en verslagen aan Steering comité toegelicht worden en dat er bij de opleidingen gebruik gemaakt wordt van presentaties en bijbehorende notities opgemaakt worden. 19 Paragraaf 3.6 (pag 37) Zijn er vanuit FOD Fin limieten aan het parallel uitvoeren van deelopdrachten (ivm beschikbaarheid resources). Het staat de aanbieder vrij een aangepaste planning in de offerte op te nemen. Deelprojecten kunnen in parallel uitgevoerd worden, in de mate dat er rekening gehouden wordt de onderlinge afhankelijkheden tussen de deelprojecten. Er wordt evenwel aangeraden de opleidingen pas te voorzien op het ogenblik dat de deelprojecten voor implementatie al beëindigd zijn, en ook geen deelprojecten te laten starten tijdens het uitvoeren van het kennismakingstraject. 20 Heeft het FOD een project management methodiek waaraan geconfirmeerd moet worden (bijv. PRINCE2)? Het lastenboek vraagt geen specifieke methode van projectbeheer. Wat betreft PRINCE2 is het wellicht nuttig te vermelden dat PRINCE2 in een pilootfase zit binnen Fod Financiën. Het wordt al gebruikt voor enkele ontwikkelingsprojecten en meerdere projectleiders hebben de opleidingscursussen al gevolgd. De integratie van PRINCE2 en FUP vormde het onderwerp van een interne studie voor de toepassing van ontwikkelingsprojecten van ICT. 21 Hoe ziet het applicatielandschap eruit? En hoeveel wijzigingen en wat voor soort worden er gemiddeld uitgevoerd? Om de evt interfacing goed te kunnen schalen is dat vereiste informatie. Gedetailleerde informatie over de applicaties en de onderlinge afhankelijkheden zal verstrekt worden tijdens het kennismakingstraject. De aanbieders dienen rekening te houden met een sterk evoluerende applicatieportfolio, met een belangrijk aantal onderlinge afhankelijkheden, waarbij op dagdagelijkse basis nieuwe versies van

6 bestaande applicaties en op geregelde tijdstippen nieuwe applicaties naar productie gebracht worden. 22 Paragraaf (pag 31) Moet uitgegaan worden van ITIL v2 of ITIL v3. ITIL V2. 23 Paragraaf (pag 32) Moet vastgehouden worden aan de processen volgens het alignability process model of kan daarvan afgeweken worden? De processen volgens het alignability process model zijn de basis van de procesdefinities en dienen in de mate van het mogelijke gevolgd te worden, tenzij aangetoond wordt dat een aanpassing van het model een significate meerwaarde voor FODFIN zou kunnen realiseren. 24 Paragraaf (pag 34) Is request management een apart ingericht proces? En hoe is de link met change management? Of is dat onderdeel van incident management proces? Request management wordt getriggerd en is onderdeel van Incident Management. In incident management wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende categorieën van support requests; zo onderscheiden we onder andere een support request for incident resolution en een support request for change. In Alignability process model wordt een release beschouwd als een verzameling van changes. 25 Paragraaf (pag 34) Welke test methodiek gebruikt FOD huidig? FUP beschrijft de tests methodologie (zie Discipline 5 Test), deze is gebaseerd op een itéractieve en incrementele benadering. De strategie van de tests en de werkmiddelen (MERCRY QC, Load Runner, Quick Test) worden gedefinieerd en (meestal) gebruikt. Operationele aspecten van de methodologie (zie paragraaf van het Lastenboek) maken deel uit van deel 4 van de overeenkomst en de resultaten van deze overeenkomst zullen opgenomen worden in de methodologie FUP door FOD Financiën. 26 Paragraaf (pag 35) Zijn er een volledige Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productieomgevingen voor alle applicaties? Hoeveel? Op welke manier zijn de omgevingen geimplementeerd (bijv. Virtualisatie)?

7 Ja, er zijn ontwikkelomgevingen (één of meerdere), integratie-, acceptatietest- et productie-omgevingen voor alle JAVA toepassingen. In de meeste gevallen zijn de ontwikkelingsomgevingen geïmplementeerd op virtuele servers. De integratie, acceptatie en productieomgevingen zijn geïmplementeerd op solaris systemen. 27 Paragraaf (pag 36) Hoeveel mensen dienen er ongeveer opgeleid te worden. Er wordt gewag gemaakt van 20 groepen, hoeveel mensen in een groep? Gemiddeld 8 personen per groep 28 Kunt u uitwijden over de concrete gewenste inhoud van de te geven trainingen (dmv opleiding en coaching)? Wat is de voorkennis van de op te leiden teams? De opleiding dient betrekking te hebben op de elementen die in het kader van de deelprojecten 1 tot 5 ontwikkeld werden. De deelnemers zijn verondersteld opgeleid te zijn in de door FOD Financiën gebruikte methodologieën, technologieën en standaarden. Er kan van uitgegaan worden dat de deelnemers een goede kennis bezitten van de basistechnologieën en dat de opleidingen zich kunnen toespitsen op de methodologische en procesmatige aspecten en het praktisch gebruik van de ondersteunende tools. 29 Paragraaf (pag 36) Hoeveel vrijheid heeft de opdrachtnemer bij de invulling van de opleiding en coaching? In het lastenboek wordt gevraagd om de nadruk te leggen op praktisch gebruik van de tools en er is geen expliciete vermelding van processen en of niet geautomatiseerde NL interfaces. Zie vraag Paragraaf (pag 37) Zijn er in de huidge SLA s al service levels met betrekking tot applicatie deployments (bijvoorbeeld doorlooptijden etc) vastgelegd. Wat zijn de huidige KPI s? Neen, in de huidige SLA s zijn nog geen service levels met betrekking tot applicatie deployments vastgelegd. Er zijn wel normale doorlooptijden voor het deployement en integratie- en acceptatietest proces vastgelegd in de beschrijvingen van het huidge deployement proces. 31 Paragraaf (pag 37) Hoe wordt er huidig gerapporteerd over KPI's en Service Levels? Is er een rapportage tool? En zo ja welke? Bedoeling is op maandelijkse basis de gedefinieerde KPÏ te rapportering via de Cognos BI tools die geïmplementeerd zijn in het Mississipi project. Van de aanbieder wordt verwacht dat de informatie wordt gedefinieerd en geëxtraheerd, en dat samen met de betrokken teams van FOD Financiën de methoden worden vastgelegd om deze informatie maandelijks aan te leveren.

8 Daarnaast dient een operationele rapportering vastgelegd te worden die op weekbasis een overzicht van de performantie en de trends weergeeft. De juiste middelen hiervoor zullen vastgelegd worden tijdens dit deelproject in samenspraak met de verantwoordelijken voor de afdelingen ICT-Applications en ICT-Operations. 32 Paragraaf (pag 26) Hoe en door wie worden software releases & patches gepackaged? En is het onderdeel van de scope? Op dit ogenblik gebeurt de packaging en build van de releases door de applicatieontwikkelingsteams. De methodologie FUP voorziet in een rol van programmeur operator voor alle aspecten in verband met build, packaging en deployment. De oplossingen die gedurende de uitvoering van de gedeeltelijke overeenkomst 5 zullen worden gedefinieerd, kunnen de processen van build, packaging en deployment impacteren. 33 Paragraaf ( pag 37) Geldt de opmerking over verschillende deployment processen per platform voor de gescopede omgeving (ie alleen java/sql applicaties) of voor de totale omgeving? De scope kan in het kader van deze opdracht beperkt worden tot de java/sql omgevingen van het ATLAS platform. Réponse: Le scope dans le cadre de cette mission peut être limité aux environnements Java/sql du platforme ATLAS Bijlage 2 (pag 41) Zijn de hier genoemde rollen slechts voorbeelden of voorgedefinieerd? De rollen hier zijn voorgedefinieerd. 35 Is het mogelijk om het lastenboek of in ieder geval de te gebruiken formulieren in een word-document te publiceren. Ja, zie ook vraag.6 36 Paragraaf 1.9.1, , 1.14 en bijlage 2 (pag. 11, 20, 22,41) Is een opdracht tegen een globale prijs met resultaatsverbintenis niet in tegenspraak met verplichting tot prikken voor de consultants en maandelijkse facturatie op basis van prestatiestaten? Er bestaat inderdaad een tegenstelling in de paragrafen die in de vraag vermeld zijn. Om dit te corrigeren werd het bestek geherkwalificeerd als een opdracht volgens prijslijst. De prijstabel (bijlage 2)werd aangepast aan deze wijziging van het bestek

9 waarbij enkel de prijzen per uur dienen opgenomen te worden. De tekst van paragraaf werd aangepast. Bovendien is de verdeling van de resources over de verschillende deelprojecten verplaatst naar een nieuw toegevoegde bijlage 7, waarin een schatting gevraagd wordt van de verdeling van de verschillende profielen over de gespecificeerde deelprojecten. 37 Is het mogelijk om in de prijstabel een aanvullend vak te voorzien voor de levering van aanvullende softwaretools die een nuttige ondersteuning zouden kunnen vormen bij de optimalisatie van de processen die in het lastenboek bestek beschreven zijn? Het huidige bestek heeft betrekking op de levering van diensten met doel de bestaande tools meer efficiënt te configureren en meer optimaal te gebruiken. De levering van aanvullende tools is niet voorzien. 37 FOD Financiën heeft meerdere initiatieven tot procesverbetering gestart, zoals CobiT, CMMI en het onderhavige bestek? Wie zal de coördinatie uitvoeren, en is dit een onderdeel van deze opdracht. Er zal zonder twijfel een interferentie zijn tussen de projecten die in de vraag genoemd wordt. De coördinatie van de werkzaamheden in de verschillende projecten zal uitgevoerd worden door FOD Financiën en behoort niet tot de opdracht die beschreven is in dit bestek.

Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie

Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie Nr/N Ref NL/FR Pagina Vraag Antwoord Page Question Response 1 II.8.1 NL 33 Er wordt een termijn van 30 kalenderdagen voorzien voor de goedkeuring van het project. Dit kan een impact hebben op het verloop

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie. Problem Management 6/9/2012. Nr/N Ref

Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie. Problem Management 6/9/2012. Nr/N Ref Nr/N Ref 1 III.4.3 42 en verder Pagina NL/FR Vraag Antwoord Page Question Response NL Zowel in verband met "coaching" als met "klassikale opleidingen" wordt gewag gemaakt van "training op maat" en "on

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING PG1044-00382 18/07/2012 1 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING LAATSTE AANPASSING IN DIT DOCUMENT: 4 JULI 2012 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT

Nadere informatie

I.1.2.1.2 8 NL "Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is"

I.1.2.1.2 8 NL Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is I 5 NL Hoeveel IP adressen zijn in gebruik binnen MIN FIN? 90000, telefonie inbegrepen I.1.1 6 NL Welke maintenance windows zijn er voorzien voor de migratie? Het maintenance window voor de verschillende

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs

Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Master in Computing Science Academiejaar 2011 2012 Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs door Johan van der Geest en Mark Ettema 6

Nadere informatie

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT>

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Winkelsystemen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking tot winkelsystemen en bijbehorende infrasctuur voor winkelbedrijven.

Nadere informatie

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010 : Naam: Jasper Vandegaer Klas: 3 SWM Academiejaar: 2009-2010 Bedrijf: Ordina Belgium Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Elfde-Liniestraat26 3500 Hasselt

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

SPF Finances FOD Financiën

SPF Finances FOD Financiën SPF Finances FOD Financiën Programma Risicobeheer, Bijstand, Controle en Invordering Voorstudie ondersteuning voor de verwezenlijking van een oplossing inzake datawarehouse, datamining en risicoanalyse

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Bijlage A - Definities en afkortingen

Bijlage A - Definities en afkortingen Voorbeeld Service Level Agreement Bijlage A - Definities en afkortingen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk Bert Dingemans Abstract Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie