Jaarrapport 2013 verkort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapport 2013 verkort"

Transcriptie

1 Jaarrapport 2013 verkort Stichting MarketingOost MarketingOost, Emmastraat 8, 8011 AG Zwolle, KvK

2 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Verslag Raad van Toezicht 3 2. Jaarverslag Algemeen Ontwikkelingen 2013, strategische visie en speerpunten Deelnemers, Medewerkers & Organisatie Financiële ontwikkelingen Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Algemene toelichting Overige gegevens Bestemming saldo Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 27 Blz. Pagina 1

3 Voorwoord MarketingOost is een marketingorganisatie, die zich richt op een aantal regio s/merken, gesitueerd in het oosten van Nederland, in een straal van circa 35 kilometer rondom Zwolle en daarmee ook de grenzen van Drenthe, Flevoland en Gelderland overschrijdend. MarketingOost richt zich niet alleen op vrijetijdseconomie, maar ook op andere gebieden die de aantrekkelijkheid van stad en regio bepalen. Een brede taakopvatting in een steeds grotere regio in Oost-Nederland en de naam MarketingOost sluit daar prima op aan! Met een eigen kennis- en innovatieafdeling, een eigen routebureau en jarenlange expertise op het gebied van stads- en regiomarketing. Een speciaal woord van dank aan de medewerkers! Hun enthousiasme en samenwerkingsbereidheid maakt het een voorrecht om voor MarketingOost te werken. Graag wil ik alle mensen die hierbij betrokken zijn bedanken voor hun inzet en professionaliteit! Zwolle, 16 mei 2014 Drs. H.B. van Voornveld Directeur/bestuurder Pagina 2

4 1. Verslag Raad van Toezicht Conform het gestelde in de statuten van de Stichting houdt de Raad van Toezicht toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de Stichting alsmede op het functioneren van het bestuur. Voorts adviseert de Raad het bestuur gevraagd en ongevraagd. Teneinde inhoudelijk aan voornoemde taken te kunnen voldoen vergaderde de Raad in 2013 zeven keer. In deze vergaderingen rapporteert de directie over de financiële gang van zaken gerelateerd aan het voor 2013 vastgestelde budget en analyseert met de directie de oorzaken van de afwijkingen van het resultaat met het budget. Ontwikkelingen op personeelsgebied en ontwikkelingen in de markt zijn belangrijke langere termijn onderwerpen van overleg. Door de toetreding van Stichting Sallands Bureau voor Toerisme en Stichting Hanzesteden bestrijkt Marketingoost een aaneengesloten gebied in West Overijssel, en op enkele plaatsen daaroverheen, met de regiomerken Vechtdal, IJsseldelta, Waterreijk, Salland en Hanzesteden langs de IJssel. De belangrijke stadsmerken Zwolle en Kampen maken het palet van MarketingOost compleet. Elk merk apart alsmede de verzameling van merken maken aldus gebruik van kennis en ervaring gebundeld in MarketingOost, de specialist op het gebied van stads- en regiomarketing. Door de krachtenbundeling van 18 gemeentes in de regio Zwolle ontstaat behoefte om over de merken heen de krachten te bundelen op terreinen waar dat mogelijk en wenselijk is. Wensen van deze regio moeten worden vertaald naar mogelijkheden op merkniveau. De merken zijn de kern van de MarketingOost organisatie. Naast de gemeente als traditionele opdrachtgever is de provincie Overijssel een belangrijke opdrachtgever voor MarketingOost geworden. De lange voorbereidingstijd van het zgn. MITO plan leidde eind 2012 tot een grote meerjarenopdracht. Begin 2014 kon de rapportage over 2013 bij de provincie en medefinanciers worden afgerond en ingediend. Wij zijn de provincie en co-financiers erkentelijk voor het in MarketingOost gestelde vertrouwen. De organisatie richt zijn focus geheel op marketingactiviteiten, gericht op vergroten en verbeteren van imago en naamsbekendheid van de regionale A-merken en thematische merken teneinde het gebied aantrekkelijker te maken voor bewoners, profit- en non-profit organisaties en bezoekers met recreatieve en zakelijke doeleinden. Opdrachtgevers verwachten van MarketingOost een effectieve en efficiënte besteding van de ter beschikking staande budgetten. Op basis van ervaring opgedaan in elk merk- daarbij ondersteund door KennispuntOost - kan MarketingOost deze uitdaging aangaan. Krimpende budgetten bij opdrachtgevers noodzaken MarketingOost zorgvuldig de ontwikkelingen te volgen. Daar waar uit recente rapportages blijkt dat de regio Zwolle is achtergebleven bij andere regio s zou krimp van budgetten de Zwolse regio op nog grotere achterstand kunnen zetten. De Raad is van mening dat provinciale en gemeentelijke bestuurders meer aandacht aan deze ongewenste ontwikkeling zouden moeten schenken. De Raad van Toezicht werkt als een hecht team goed samen en is in staat in de vergaderingen de directie van advies te dienen. Ook individueel zijn de leden bereid en in staat om de directie te adviseren. De Raad heeft met de uitgezette strategie en het op basis daarvan gevoerde beleid vertrouwen in de toekomst van MarketingOost. Pagina 3

5 Statutair bestaat het aantal leden van de Raad uit minimaal drie en maximaal 9 personen. Per 31 december 2013 bestond de Raad van Toezicht van MarketingOost uit de volgende leden: Drs. Ing. Henk Zwijnenberg (1941) Benoemd in 2004, herbenoemd in 2012, voorzitter Na voor internationaal opererende ondernemingen in Nederland en in het buitenland te hebben gewerkt keerde Henk Zwijnenberg in 1988 terug naar Nederland. Tot 2002 was hij bestuursvoorzitter van het Nederlands Inkoopcentrum. Hij was vicepresident van de International Public Procurement Association (IPPA) en chairman van de Federation of Procurement Specialist Organisations te Brussel en voorzitter/lid van de Raden van Toezicht van Vechthorst, van het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme en van de Stichting Evenementen Support Zwolle. Hij woont in Zwolle. Hein Dijkstra (1952) Benoemd in 2009, herbenoemd in 2013, lid. Hein Dijkstra was tot 2009 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Windesheim. Een aantal van de functies welke hij vervult zijn die van voorzitter van de Raad van Toezicht van de Ambelt, Aventus en de Groene Welle, vice-voorzitter Raad van Toezicht van Verian en lid Raad van Toezicht Odeon De Spiegel. Hein is voorzitter Werkgeversberaad Hardenberg en voorzitter van de Instellings auditcommissie NVAO Den Haag. Hij is woonachtig te Hattem. Drs. Frits Smit (1951) Benoemd in 2009, herbenoemd in 2013, lid. Frits Smit was tot 1 januari 2010 directeur van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland. Thans is hij directeur/eigenaar van adviesbureau KIK 8 te Zwolle. Daarnaast is hij bestuurlijk actief in de wereld van ondernemen, sport, kunst en cultuur en maatschappelijk werk. Hij is woonachtig in Zwolle. Francis Hoekendijk (1965) Benoemd in 2010, lid. Francis Hoekendijk is directeur en eigenaar van Mooirivier Hotel & Congres in Dalfsen. Hij heeft o.a. bestuursfuncties vervuld in de (congres) branchevereniging CLC. Hij is woonachtig te Dalfsen Namens de Raad van Toezicht MarketingOost, Drs. Ing. Henk J.H. Zwijnenberg Voorzitter Pagina 4

6 2. Jaarverslag 2.1 Algemeen Accountantsrapportage De in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 is gecontroleerd door accountantskantoor De Jong & Laan Accountants B.V.. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Voor bevindingen van de controle verwijzen wij u naar het hoofdstuk Overige gegevens Informatie over de onderneming Rechtsvorm Per 29 maart 2012 zijn de statuten van de Stichting aangepast. De naam is gewijzigd in Stichting MarketingOost en het doel en het werkgebied zijn aangepast. Doelstelling/activiteiten MarketingOost is een pro-actieve en marktgerichte organisatie met als doel om middels al haar ten dienste staande middelen het imago en de naamsbekenheid van de regionale A-merken en thematische merken in haar werkgebied te verbeteren casu quo te vergroten teneinde het gebied aantrekkelijker te maken voor bewoners, profit- en non-profit organisaties en bezoekers met recreatieve en zakelijke doelstellingen. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door vanuit haar regiefunctie te verbinden, te inspireren en aan te jagen en door vanuit haar uitvoeringsfunctie de regionale A-merken en thematische merken te profileren en te vermarkten en daarmede bij te dragen aan de regionale economie. Het werkgebied omvat de regio s Vechtdal, Salland, IJsseldelta, WaterReijk en de (Hanze-)steden Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem, Zwolle, Kampen en Hasselt en eventueel andere (aangrenzende) (Hanze)gebieden. De stichting beoogt niet het uitkeren van winst aan oprichters en/of bestuurders en/ of leden van de Raad van Toezicht van de stichting dan wel aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen aan ideële of sociale strekking hebben. Missie en visie MarketingOost is een organisatie die zich richt op regio- en stadsmarketing, gericht op vier te onderscheiden doelgroepen: bewoners, benutters, bedrijven en bezoekers. Het gaat bij regiomarketing niet alleen om toerisme of vrije tijd, het gaat om integrale marketing gericht op de verschillende doelgroepen in stad en regio. MarketingOost heeft de volgende strategische doelstelling: Ambitie: In 2016 is MarketingOost dé toonaangevende regievoerder en uitvoerder van de regio-en stadsmarketing in de regio Zwolle. Missie Een scherpe focus op wat we willen en voor wie we het doen is in de afgelopen jaren ontwikkeld en MarketingOost ziet voor zichzelf twee rollen, die van regievoerder en uitvoerder die zij in samenhang wil organiseren, MarketingOost heeft als belangrijkste opdrachtgevers het bedrijfsleven en de overheden. Daar richt de regiefunctie zich primair op. Om de doelen van deze primaire stakeholders te bereiken richt MarketingOost zich in de uitvoering op consumenten. Cruciale punten hierbij zijn een scherpe focus (wat willen wij), een inspirerende verbeelding (hoe maken we dat duidelijk) en een helder zicht op de verdiencapaciteit (hoe verdienen wij hieraan).onze opdrachtgevers zien de meerwaarde van MarketingOost en betalen daarvoor. In de 2013 en 2014 richten wij ons met name op de verbeelding van onze focus en het goed in kaart brengen van onze verdiencapaciteit. Uitgangspunt daarbij is dat structurele bijdragen van Pagina 5

7 overheden zullen afnemen en dat we meer dan voorheen onze verdiencapaciteit gaan zoeken bij het bedrijfsleven en de brancheorganisaties op basis van wederzijdse regionale en sectorale belangen. MarketingOost voegt waarde toe doordat zij een verbinding vormt tussen overheid en bedrijfsleven, niet handelt vanuit eigen belang,constant op zoek is naar samenwerkingverbanden en werkt vanuit een collectief gedachtengoed. MarketingOost streeft naar versterking van de regionale economie ten behoeve van overheid en het bedrijfsleven door het verbeteren van het imago en het vergroten van de naamsbekendheid in ons werkgebied Organisatie Bij MarketingOost staan de regio- en stadsmerken centraal. In het jaar 2012 hebben Hanzesteden aan de IJssel en het Sallands Bureau voor Toerisme zich aangesloten en daarmee telt MarketingOost inmiddels 6 A-merken: IJsseldelta, Zwolle, WaterReijk, Vechtdal Overijssel, Salland en Hanzesteden. Deze A-merken zijn niet alleen inhoudelijk, maar ook organisatorisch de basis voor MarketingOost. Cruciaal voor de toekomst is de verbondenheid en betrokkenheid van deelnemers (het bedrijfsleven) en partners (overheden) bij hun regio. Zij vormen de ruggengraat van het netwerk en zij bepalen in hoge mate de koers per marketingeenheid (merk). Het hoofdkantoor van MarketingOost fungeert als ondersteunend en coördinerend bureau voor de diverse merken, die elk een herkenbaar geografisch gebied omvatten. Daar waar relevant worden activiteiten voor verschillende merken gebundeld, maar voor de consument zijn vooral de afzonderlijke merken van belang. Naast de zes A-merken kent MarketingOost per 31 december 2013 ondersteunende afdelingen op het gebied van Kennis & Innovatie en op het gebied van Routenetwerken. Hiernaast een overzicht van de geografische verspreiding van de regiomerken in Overijssel. Alleen Twente valt niet onder MarketingOost, dit merk valt onder het Twents Bureau voor Toerisme. Naast deze regiomerken kent MarketingOost ook nog het stadsmerk Zwolle en het thematische merk Hanzesteden aan de IJssel. Het bestuur van MarketingOost wordt gevormd door de heer drs. H.B. van Voornveld, algemeen directeur en alleen/zelfstandig bevoegd. Pagina 6

8 Organigram Pagina 7

9 2.1.4 Resultaten Onderstaand geven wij een overzicht van het over het boekjaar 2013 behaalde resultaat, waarbij de cijfers tevens zijn uitgedrukt in een percentage van de omzet. De cijfers van de boekjaren 2012 en 2011 zijn ter vergelijking toegevoegd x % x % x % Baten Omzet en subsidies , , ,0 Inkoopwaarde omzet en Promotiekosten , , ,6 Dekkingsbijdrage , , , Lasten Personeelskosten , , ,3 Huisvestingskosten 184 3, , ,1 Verkoopkosten 178 3, , ,2 Algemene kosten 241 4, , ,4 Afschrijvingen 40 0,7 49 1,0 48 1,5 Bijzondere baten en lasten 67-1, , , , , , Exploitatieresultaat 40 0,6 37 0,8 22 0,6 Rentebaten en -lasten 12 0,2 3-0, ,3- Resultaat uit gewone bedrijfs- 52 0,8 34 0,7 12 0,3 Uitoefening Vennootschapsbelasting ,4 4-0,1- Resultaat 52 0,8 52 1,1 8 0,2 ========= ==== ========= ==== ========= ==== Pagina 8

10 Algemeen vervolg Resultaat x Zoals uit voorgaand overzicht blijkt, is over het verslagjaar 2013 een resultaat behaald van 52 Resultaat Per saldo hoger resultaat 2013 ten opzichte van ======== Als oorzaak voor stijging van het resultaat voor belastingen is aan te wijzen: Stijging van de omzet en subsidies 983 Stijging van de inkoopwaarde omzet en promotiekosten Daling van de dekkingsbijdrage 74- De dekkingsbijdrage is gedaald, in procenten van de omzet, van 58,8% in 2012 tot 40,9% in Daling van de lasten 92- Stijging van het resultaat voor Vennootschapsbelasting 18 ======== Specificatie lastendaling Toename/ afname x Personeelskosten 63- Huisvestingskosten 54- Verkoop en promotiekosten 74 Algemene kosten 65- Bijzondere baten en lasten, excl. Vennootschapsbelasting 40 Rentebaten en lasten 15- Afschrijvingen ======== Pagina 9

11 2.1.5 Financiële analyses Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de balans: 31 december 31 december x x Op korte termijn beschikbaar: Liquide middelen Vorderingen Voorraden Waarde lopende projecten Af: kortlopende schulden Werkkapitaal ======== ======== Het bedrijfsvermogen bestond uit: Continuïteitsreserve Voorziening Latente belastingverplichting 0 0 Langlopende schulden Af: vaste activa Beschikbaar saldo ======== ========= Dit betekent een toename van het werkkapitaal met 71 ======== Pagina 10

12 2.2 Ontwikkelingen 2013, strategische visie en speerpunten Ontwikkelingen was het tweede jaar van de MarketingImpuls Toerisme Overijssel (MITO). Deze marketingimpuls voorziet in (marketing)campagnes, waarin de Overijsselse A-merken Twente, Vechtdal Overijssel, Salland, IJsseldelta, WaterReijk en Hanzesteden aan de IJssel centraal staan. In de loop van 2012 is de besluitvorming hierover afgerond en pas diep in 2012 zijn de bijbehorende extra middelen beschikbaar gekomen. Derhalve is het effect van MITO in 2013 nog slechts beperkt merkbaar; ambitie (en verwachting) is dat in de komende jaren het MITO effect aanzienlijk zal toenemen. Uitgangspunt is dat niet alle regio s in dezelfde grote vijver vissen, maar door een duidelijke keuze van doelgroepen, leefstijlprofielen en thema s juist in verschillende kleinere vijvers vissen, waardoor het totale economische effect voor de provincie groter wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de leefstijlprofielen, zoals die ontwikkeld zijn in de Recron Innovatie Campagne (RIC) VECHTDAL OVERIJSSEL heeft in 2013 haar twee meerjarige campagnes Buitenspelen en Buitenzijn verder ontwikkeld en uitgewerkt. Per campagne zijn twee werkgroepen van ondernemers opgericht om zoveel mogelijk hun wensen te kunnen matchen met die van de gasten. Buitenzijn, waar de bezoeker getrakteerd wordt op BOERgondisch genieten, kwam dit jaar vooral tot een hoogtepunt door het binnenhalen van de titel wandelgemeente van het jaar 2013 voor Ommen. Dit heeft het Vechtdal goed op de kaart gezet bij de dagelijkse media, zoals Trouw, Telegraaf en Nederlands Dagblad, maar ook bij de langer lopende media zoals Libelle en Kampioen. Daarnaast gaf het Vechtdal Marketing de kans om de wandelcommunity van Nederland te claimen op facebook. Dit leverde een volgende groep op van bijna 2000 wandelaars. Uitzonderlijk, niet qua aantallen, maar wel qua engagement. Deze groep praat meer dan gemiddeld over het Vechtdal en zijn zodoende ware ambassadeurs. Buitenspelen is dit jaar voor het eerst aangehaakt bij de Landelijke Buitenspeeldag. Naast een facebookcampagne die meer dan volgers opleverde (een stijging van 400%) en een enorm bereik, zijn de karakters van de verschillende campagnes on tour geweest. De reis ging langs diverse scholen in het westen van Nederland, waar het gros van de doelgroep zich bevindt. Bij vertrek werden er abri s in de meest potentiele wijken geplaatst. Tevens werd dit jaar in overleg met de werkgroep een commercial ontwikkeld. Deze wordt in mei 2014 bij Zappelin vertoond. Als laatste was er een 2 min. item in het RTL 4 programma Lekker weg in eigen land, ter promotie van de zes Best Campings. Op deze manier wordt het Vechtdal gepositioneerd als dé Buitenspeelregio. Pagina 11

13 Voor IJSSELDELTA was 2013 een jaar waarin de banden in het gebied aangehaald werden. Met de introductie van Ondernemend IJsseldelta is ingezet op het faciliteren en ondersteunen van ondernemersinitiatieven. Ook werd de relatie met ondernemersinitiatief In de IJsseldelta nieuw leven ingeblazen met de bedoeling samen sterker de IJsseldelta uit te dragen. Ook werden de banden met het Nationaal Landschap IJsseldelta en de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle aangehaald. Samen met het Nationaal Landschap IJsseldelta ontwikkelde IJsseldelta Marketing een app en een gids. Deze gids werd breed verspreid en gepromoot via landelijke media. Samen met Brug Media werd een recreatiekrant ontwikkeld die in de hele IJsseldelta Huis aan Huis verspreid werd. Samen met de merken Salland, Zwolle en Hanzesteden stond IJsseldelta breed uitgemeten in een artikel over Hotspots langs de IJssel in Trouw. Voor ZWOLLE was 2013 een aaneenschakeling van hoogtepunten, waarvan de heropening van de Fundatie, de opening van Waanders in de Broeren en van Isala plus de successen van PEC Zwolle de meest in het oog springende zijn. Puntsgewijs de grootste successen van Zwolle Marketing: Samenwerking Museum de Fundatie rondom heropening Vernieuwde website Zwolle Tourist Info Samenwerking Zwolse8 en lancering studiestad Zwolle website met input van Buro Ruis en MijnZ Continuering Zwolle Uitgaan met culturele partners en evenementenorganisatoren Winter in Zwolle campagne i.s.m. IJsbeelden Festival, Museum de Fundatie, Waanders in de Broeren en Odeon de Spiegel Free publicity waarde: euro, met uitschieters in ANWB Kampioen, NS Dagje Zwolle en NS Spoor, Volkskrant, NRC, Telegraaf, ANWB Waterkampioen. Aantal bezoeken website = Aantal pageviews = Aantal followers op twitter = WATERREIJK WEERRIBBEN WIEDEN heeft in 2013 nadrukkelijk ingezet op het wandelen. Halverwege 2013 is het Wandelnetwerk WaterReijk en tegelijkertijd het WaterReijkpad- geopend. In de aanloop naar deze opening zijn er wandelpanelen, wandelnetwerkkaarten en een regiopad met routeboekje ontwikkeld en is een promotiecampagne gestart. In het voorjaar tijdens de fiets- en wandelbeurs was er een eerste aankondiging en vanaf de opening is de campagne van start gegaan. Rondom het wandelen is er in 2013 veel media-aandacht geweest in landelijke publicaties. De brochure die uitgebracht was ter informatie over het wandelnetwerk heeft een ongeplande herdruk gehad, omdat de folder eerder volledig uitgegeven was dan gepland. Dit effect is ook terug te zien in de statistieken van de website: het onderwerp wandelen is een populair onderwerp. Een ander hoogtepunt van 2013 is de WaterReijk RestaurantWeek. Om ook in het naseizoen inwoners uit WaterReijk en omliggende gemeentes informeren over het aanbod aan restaurants in WaterReijk en hen inspireren om een bezoek te brengen aan één van deze restaurants tijdens de WaterReijk Restaurant- Week. Met als doel enerzijds bekendheid voor de regio en zijn restaurants, en anderzijds bijdragen aan dat er eerder aan een restaurant in WaterReijk gedacht wordt als iemand uit de regio uit eten gaat. Voorafgaand aan de actie is gevraagd hoeveel couverts deelnemende restaurants normaal gesproken verkopen in deze periode. Opgeteld waren dit 435 couverts. Na de actie hebben we de restaurants gevraagd hoeveel couverts ze dit jaar verkocht hebben. Dit bleek bijna 3x zoveel. Ze verkochten in totaal 1223 couverts, waarvan 924 restaurantmenu s. Bovendien werd de actie bijzonder positief gewaardeerd door ondernemers over de volle breedte. Het eerste jaar HANZESTEDEN onder de vlag van MarketingOost is een feit. In 2013 is Hanzesteden Marketing bezig geweest met de implementatie van de vernieuwde strategie om de Hanzesteden aan de IJssel meer eigentijds te gaan vermarkten in Nederland en Duitsland. Deze strategie is ontwik keld op basis van onderzoeken waar het merk Hanze als zeer kansrijk uit de bus kwam. Er is een nieuwe huisstijl gelanceerd en er zijn op basis daarvan nieuwe communicatiemiddelen ingezet. Zo is een nieuwe drietalige website gerealiseerd waar bezoekers geï nspireerd worden tot een bezoek aan de Hanzesteden. Ook de Hanzestedenapp draagt bij aan de vernieuwde strategie en heeft zelfs een tijdje in de landelijke top 20 van meest gedownloade apps in de categorie Reizen gestaan. Pagina 12

14 Op het randje van 2013 viel de ENIGE Mannenshopgids van Nederland van de drukpers. Met deze gids wil Hanzesteden Marketing landelijk de media inspireren en dat lukt al aardig maar daarover in 2014 meer. In 2013 zijn in SALLAND twee belangrijke netwerken opgeleverd: begin juni het Wandelnetwerk Salland en in oktober het Mountainbikenetwerk Salland. Salland Marketing heeft een prachtige wandelkaart uitgegeven en de PR rondom het nieuwe wandelnetwerk, inclusief de opening, verzorgd. In samenwerking met de Sallandse gemeenten en de Sallandse Wandel4daagse en het toeristisch bedrijfsleven zijn een 16-tal wandelingen uitgezet die gratis te downloaden zijn op de mobiele telefoon via Het Mountainbikenetwerk Salland omvat 4 nieuwe MBT-routes, die onderling verbonden zijn en aansluiten op het netwerk van de Sallandse Heuvelrug, de Veluwe en de Achterhoek. Salland Marketing was de trekker van dit Leaderproject. Voor het thema de Smaak van Salland vormde de campagne Salland Aspergeland een hoogtepunt. De opening van het Aspergeseizoen genereerde veel landelijke publiciteit. Ook de eerste Sallandse streekmarkten in Raalte en de continuering van de streekmarkt in Deventer, heeft geresulteerd in veel bezoekers en PR. Het thema Salland Actief was met Leontien Ladies Ride zeer succesvol met ruim deelneemsters uit heel Nederland. En natuurlijk stonden wandelen en mountainbiken in de etalage. Verder is samengewerkt aan de uitbouw van de Kunstfietsroute, Dag van het NP De Sallandse Heuvelrug en de IJsseltheater fietstocht. Bij het thema Cultuur van Salland werd ingezet op de ontwikkeling van verblijfsarrangementen rondom grote festivals in Salland: Ribs and Blues en de Stoppelhaene, Deventer Op Stelten, Deventer Boekenmarkt en het Dickens Festijn. Samen met de festivalorganisaties en het toeristisch bedrijfsleven in Salland zijn verblijfsarrangementen samengesteld. Andere hoogtepunten in 2013 waren: de lancering van de Salland app., de nieuwe Recreatiekaart Salland, het Salland! Magazine 2013, de beursparticipatie in Antwerpen, Fiets- en Wandelbeurs RAI en de 50+ beurs, acties in de Volkskrant en in de Telegraaf. Salland Marketing kijkt terug op een bijzonder succesvol 2013! Regio Zwolle, meer dan alleen vrijetijdseconomie De focus van MarketingOost lag de afgelopen jaren vooral op het gebied van de vrijetijdseconomie. De zes merken zijn dan ook alle toeristische eenheden. Niet zo raar, gezien de historie van MarketingOost. Maar regio-en citymarketing is meer dan bezoekers en toeristen naar deze omgeving halen. MarketingOost streeft naar integrale gebiedsmarketing, waarbij ook aandacht is voor het wonen, werken, studeren en ondernemen in de stad of regio. Het één is niet los te zien van het ander. In het werkgebied van MarketingOost is een samenwerking van 18 gemeenten rondom Zwolle, de Regio Zwolle. Deze gemeenten liggen in 4 provincies; naast Overijssel ook in Drenthe (Meppel, Westerveld en De Wolden), Flevoland (Noordoostpolder en Dronten) en Gelderland (Hattem, Heerde en Oldebroek). De Regio Zwole staat al een aantal jaren in de top drie van economische toplocaties van Nederland, vorig jaar zelfs op nummer één. Maar wie weet dat en hoe kan de regio hier haar voordeel mee doen? Marketing Oost heeft in 2013 de handschoen opgepakt om deze economisch sterke regio te gaan branden. Daarvoor heeft ze in het najaar van 2013 een marketingcommunicatieplan voor de Regio Zwolle gepresenteerd aan de portefeuillehouders EZ van de Regio Zwolle. Deze hebben voor de uitvoering (van een gedeelte hiervan) voor 2013/2014 een budget ter beschikking gesteld van ,-. Het plan kent de volgende uitgangspunten: - Binding en branding gelijk op laten gaan - Endorsementstrategie ( powered by Regio Zwolle ) - Dialoog ondersteunen met feiten, kennis delen en ontwikkelen - Parels in kaart brengen en zichtbaar maken - Aansluiten op bestaande initiatieven en activiteiten Label Regio Zwolle Genoemde uitgangspunten vormden de basis voor de ontwikkeling van een label voor de Regio Zwolle eind Dit label bevat altijd een feit over de Regio Zwolle. Met dit feit wordt het no-nonsense karakter Pagina 13

15 van deze regio onderstreept en wordt simpelweg genoemd wat goed is aan de Regio Zwolle. Doordat het label in alle kleurencombinaties te gebruiken is, is het makkelijk toe te passen op uitingen van diverse partijen (powered by). Een van de feiten die gecommuniceerd wordt via het label is dat de Regio Zwolle dé economische toplocatie van Nederland is (Bureau Louter/Elsevier). Daarnaast is het label ook te personaliseren en kunnen bedrijven hun eigen feit verwerken in het label. Op deze manier zijn ze ambassadeur van hun eigen bedrijf en tevens van de Regio Zwolle. Flyer In de stijl van het label heeft MarketingOost begin december een beknopte flyer uitgegeven die gezien kan worden als een soort elevator pitch van de Regio Zwolle. Achterop de flyer staan de belangrijkste cijfers uit de Regio Zwolle Monitor en in de flyer is ook een layerapplicatie opgenomen, die verwijst naar de white board animation movie van de Regio Zwolle. Om ambassadeurs te kweken voor de Regio Zwolle is de flyer verspreid onder de aanwezigen van het Regio Zwolle Congres op MarketingOost was betrokken bij de organisatie van dit congres en bij de totstandkoming van de Regio Zwolle Monitor, die tijdens het congres werd gepresenteerd. In 2014 wordt een vervolg gegeven aan de uitvoering van het marketingcommunicatieplan. KENNNIS & INNOVATIE De Kennis & Innovatieafdeling beleefde haar tweede jaar in Een grote mijlpaal was de oplevering van de eerste Toeristische Regiomonitor. Een monitor per merk waar de vier B s berekend worden maar waarin ook een consumentenonderzoek uitgevoerd is. Tevens werden in 2013 de nieuwe regiowebsites opgeleverd, geheel aangepast op de eisen van deze tijd qua usability en vormgeving. Alle highlights op een rijtje: - Vervolg Zorg & Toerisme - Ondersteuning en advisering merken - Evenementen monitoring - Uitvoering eerste Regiomonitor - Nieuwe regio websites (leefstijlprofielen) - Monitoring (social media, Google Analytics, Meltwater) - Webcare social media - Lancering Apps - Provinciale portal - Routes digitaal - Website KennispuntOost (kennisportaal) - SEO/SEA ROUTENETWERKEN In 2013 is het één na laatste wandelnetwerk van Overijssel opgeleverd. Het netwerk IJsseldelta is in december geopend. Het netwerk in de gemeente Staphorst wordt in maart 2014 opgeleverd. Dan is ca kilometer wandelroutes bewegwijzerd in de hele provincie. In juli is het Vechtdal wandelpad van Gramsbergen doorgetrokken naar Hoogstede in Duitsland. Dit is een eerste aanzet tot een grensoverschrijdend Lange Afstand wandelroute van in totaal 245 kilometer. Pagina 14

16 Het fietsroutenetwerk is in 2013 geheel gedigitaliseerd, zodat onderhoud, schade en vermissing snel en adequaat verholpen kunnen worden. Op elk informatiebord staat waar men eventuele schade kan melden. In opdracht van de gemeente Zwolle is een thema-wandelroute ontworpen, het zogenaamde Isalapad. Deze route werd overhandigd door de burgemeester van Zwolle aan het bestuur van het nieuwe ziekenhuis, tijdens de opening in oktober. Mede door de routeadviezen van afdeling Routenetwerken is de gemeente Ommen verkozen als beste wandelgemeente van Speerpunten 2014 Vier speerpunten voor : 1. Kennis (monitoring, onderzoek, trends en online marketing) als hart van MarketingOost 2. Opbouwen en versterken van de Regiomarketing, gericht op de regio Zwolle 3. Doorgaan met het in de markt zetten van de Overijsselse merken en intensivering van de contacten vanuit het merk met de in het merkgebied gelegen stakeholders teneinde in een moeilijkere markt omzet te behouden c.q. ter vergroten en MITO daarbij als hefboom te gebruiken. 4. Verandermanagement: BestemmingOost Ad 1) Kennis van trends, ontwikkelingen, doelgroepen, cijfers, internettoepassingen en social media zijn cruciaal voor regio- en citymarketing. Er is onder partners grote behoefte aan een centraal kenniscentrum voor de vrijetijdseconomie. Daartoe is per januari 2012, in samenspraak met de provincie en andere stakeholders, het KennispuntOost opgericht. KennispuntOost heeft de ambitie om uit te groeien tot het kenniscentrum op het gebied van vrijetijdseconomie voor ondernemers in de provincie Overijssel. KennispuntOost is organisatorisch ondergebracht bij MarketingOost. De aansturing vindt plaats door de directie van MarketingOost, in afstemming met de directie van TBT. De dagelijkse leiding van KennispuntOost is in handen van een teamleider. De hoofdtaken van het KennispuntOost zijn: kennis- en adviescentrum: vergaren van kennis m.b.t. trends en ontwikkelingen, innovatie, technische ontwikkelingen, ten behoeve van de merken monitoring en onderzoek: vertalen van bestaande onderzoeken, informatie doelgroepen, cijfers, statistieken en opzetten van nieuwe onderzoeken (al naar gelang behoefte er is vanuit de merken, denk aan campagnemetingen etc ) In de periode zal KennispuntOost zich zo sterk moeten ontwikkelen dat de toegevoegde waarde door steeds meer partijen erkend en herkend wordt, zodanig dat steeds meer projecten en activiteiten rechtstreeks vanuit de markt gefinancierd worden (in 2015 min. 50%). Een aantal mooie projecten van Kennis & Innovatie in 2014: - Gastvrijheid Innovatie Campagne (update leefstijlprofielen) - Regiomonitor 1-meting - Gemeenteatlassen - Workshops en trainingen Daarnaast blijft de nummer 1 prioriteit dat de afdeling Kennis & Innovatie zorgt dat kennis en expertise van zodanig niveau zijn, dat onze stakeholders van effectief advies kunnen worden voorzien om hun product zo goed mogelijk te kunnen vermarkten en te kunnen monitoren. Ad 2) MarketingOost heeft van de portefeuillehouders EZ ,- toegewezen gekregen voor 1,5 jaar (2013/2014) voor het branden van de Regio Zwolle. Met dit budget kunnen een beperkt aantal middelen ingezet worden. Maar dit is geen afgebakend project dat eind 2014 afloopt. De stip aan de horizon moet veel verder gezet worden. In 2014 gaat MarketingOost naast het feit dat een aantal concrete resultaten getoond worden, een proces doorlopen. Dit moet er eind 2014 toe leiden dat overheid én ondernemers de keuze gaan maken om continue te blijven investeren in de branding van de Regio Zwolle en dat MarketingOost hier een duidelijke rol in heeft met SMART doelstellingen. Pagina 15

17 MarketingOost zal zich sterker gaan profileren als onmisbare schakel en een rol pakken in de integrale regiomarketingactiviteiten, die breder zijn dan branding alleen. Hiervoor zal MarketingOost strategische partners zoeken zoals VNO-NCW Regio Zwolle, MKB Regio Zwolle, Kennispoort Regio Zwolle (het innovatieplatform) en Metropool Regio Zwolle (uitgever Regio Monitor). Daarnaast zal MarketingOost afstemming zoeken met de Economic Board van de Regio Zwolle. MarketingOost staat voor een aardige uitdaging. In een jaar tijd moeten een flink aantal concrete resultaten bereikt zijn. Aan het eind van 2014 moet duidelijk zijn of de marketing van de economische Regio Zwolle genoeg toekomstperspectief biedt. En dat in een jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen en bezuinigingen voor veel veranderingen kunnen zorgen. MarketingOost gaat zich inspannen voor een structureel budget vanuit de 18 gemeenten en een business model ontwikkelen om ook bedrijven en organisaties hieraan een bijdrage te laten leveren. Ad 3) De merken vormen het hart van de organisatie. Activiteiten op het gebied van Regiomarketing kunnen bijdragen tot door de merken op te pakken activiteiten in de merkgebieden. MITO kan op de korte termijn de dalende inkomsten van de overheden in de merken compenseren. Met name de gemeenteraden moet uit de besteding van de door de Raad gefiatteerde gelden duidelijk gemaakt worden wat de toegevoegde waarde van het merk voor de betreffende gemeente is. De extra budgetten vanuit MITO en vanuit regiomarketing zorgen voor een multiplier op de gemeentelijke bijdragen en sterkere regiomerken. Vanuit onze visie op customer intimacy ambiëren we dat merkleiders en andere merkmedewerkers nauw betrokken zijn bij de regio en erkend en herkend worden als regionale sleutelfiguren, waardoor zij ook funding kunnen realiseren. Ad 4) In een sterk veranderende markt met veranderend consumentengedrag en een terugtredende overheid is het van belang als organisatie scherp te blijven op het bieden van voldoende toegevoegde waarde. Het verandertraject BestemmingOost zet onder supervisie van de verandermanager in op de ontwikkeling van mens, organisatie en nieuwe verdienmodellen binnen MarketingOost. Focuspunten zijn vastgesteld in nauwe samenspraak met directie én medewerkers en bevinden zich binnen vier stuurvelden: klanten, medewerkers, processen en financiën. Tot 2016 ligt het accent sterk op de eerste twee aspecten: klanten en medewerkers. Hierbij wordt in 2014 nadrukkelijk ingezet op medewerkers en processen (intern), maar tegelijkertijd zal de focus ook meer komen te liggen op klanten en verdienmodellen (extern). Doel van BestemmingOost is het verkrijgen van een unieke en sterke concurrentiepositie in 2016 en daarna. 2.3 Deelnemers, Medewerkers & Organisatie Deelnemers De stichting kent deelnemers (ondernemers en bedrijven) die jaarlijks een registratie op de internetsites en andere promotionele diensten tegen betaling van de stichting afnemen. Het aantal deelnemers is ten opzichte van 2012 gedaald met is het eerste jaar waarbij MarketingOost geen gastheerschapsvestigingen exploiteert. Vooralsnog heeft dat relatief weinig invloed gehad op het deelnemersbestand. Merk Aantal deelnemers Aantal deel- mutatie 2012 nemers 2013 Zwolle IJsseldelta Vechtdal WaterReijk Totaal Pagina 16

18 2.3.2 Medewerkers In het eerste jaar na het beëindigen van het gastheerschap per december 2012 is het aantal medewerkers per saldo in 2013 met 2 personen toegenomen ten opzichte van Rekening houdend met het parttime percentage bedraagt het aantal formatie-eenheden per 31 december FTE, een stijging van 5,7% ten opzichte van Daarnaast heeft MarketingOost in Kampen/Hasselt, Zwolle, Steenwijk/Giethoorn respectievelijk circa 35 vrijwilligers ingezet voor het uitvoeren van stadswandelingen en andere activiteiten. Afdeling Aantal PP 31/12/12 Aantal FTE 31/12/12 Aantal PP 31/12/13 Aantal FTE 31/12/13 Promotie & Marketing 21 17, Groepsdagtocht 1 0,6 KennispuntOost & RoutepuntOost 7 6,4 7 6,0 Ondersteuning 7 6,2 7 6,8 Totaal 35 29, ,0 Merk Marketing 31/12/2012 Aantal PP 31/12/13 Aantal FTE 31/12/13 Zwolle Marketing 7 pp / 5,7 fte 6 5,0 Vechtdal Marketing 3 pp / 2,1 fte 4 3,1 IJsseldelta Marketing 4 pp / 3,5 fte 3 2,1 WaterReijk Marketing 3 pp / 2,6 fte 3 2,6 Salland Marketing 3 pp / 2,6 fte 4 2,7 Hanzesteden Marketing 1 pp / 0,5 fte 1 0,5 KennispuntOost 4 pp / 4,0 fte 5 4,4 RoutepuntOost 3 pp / 2,4 fte 2 1,5 Regio Marketing 1 0,7 Groepsdagtochten 1 0,6 MarketingOost 7 pp / 6,2 fte 7 6,8 Totaal 35 pp / 29,6 fte 37 30, Organisatie Het afgelopen jaar is het beleid waarbij de merken centraal staan voortgezet waarbij met het MITO programma ook meer is ingezet op merkoverstijgende thema campagnes. Hierdoor zijn de merkmedewerkers meer tussen de merken gaan rouleren. Door deze ontwikkeling is het gewenst om steeds meer vanuit een arbeidspoule te werken binnen MarketingOost. Voor 2014 zal de focus liggen op een hogere inzetbaarheid van de merkmedewerkers vanuit een arbeidspoule waarbij kennis en vaardigheden ten grondslag liggen aan de inzet waardoor de declarabiliteit en efficiency verhoogd worden. Per 2014 heeft MarketingOost de werkzaamheden van de groepsdagtochten ondergebracht in een aparte afdeling. Daarnaast is een aanvang gemaakt met merkoverstijgende Regio Marketing waarvoor ook een aparte afdeling is opgezet. Met deze uitbreiding van de dienstverlening zal MarketingOost steviger verankerd worden in het werkgebied. Pagina 17

19 2.4 Financiële ontwikkelingen Omzet en subsidie met dekkingsbijdrage ontwikkelingen Ondanks het sluiten van de eigen Gastheerschapsvestigingen kent 2013 wederom een omzet en subsidie stijging van in 2012 naar in 2013, een stijging van Vanwege het sluiten van de winkels was voor 2013 geen omzet van het gastheerschap begroot. Echter is wel omzet van eigen uitgaven gerealiseerd ten behoeve van het assortiment van de Tourist infopunten. Het totale bedrag aan omzet en subsidies is gestegen met 20% terwijl de dekkingsbijdrage is gedaald van 50,6% tot 40,9%. De daling van de dekkingsbijdrage is veroorzaakt door de forse stijging van de omzet projecten met een groot aandeel van Out of Pocket kosten in de inkoopwaarde van de omzet en subsidies. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: De omzet en subsidies bij projecten van de merken, RoutepuntOost en KennispuntOost, exclusief dienstverlening activiteitenplannen gemeenten is gestegen met Het meerjarenprogramma Marketing Impuls Toerisme Overijssel (MITO) van de provincie Overijssel is in 2012 van start gegaan. Het aandeel activiteitenplannen gemeenten in de gehele omzet en subsidies bedraagt zijnde 17,7%. In 2012 bedroeg het aandeel zijnde 17,6%. De stijging is euro s is te verklaren door de bijdragen van de gemeenten aan de in 2012 aangesloten merken Hanzesteden en Salland. Tevens is het aandeel subsidies met betrekking tot het gastheerschap in 2013 volledig ingezet voor promotie en marketing van de betreffende merken. De trend van kortingen op de gemeentelijke subsidies welke in 2012 is ingezet zal zich in de komende jaren voortzetten voor een viertal merken. Het aandeel van de uren binnen de projecten is over gehele linie afgenomen als gevolg van het toenemen van het aandeel van de Out of Pocketkosten. Door het afnemen van het aandeel van de declarabele uren in de projecten en activiteitenplannen is de dekkingsbijdrage MarketingOost breed gedaald van 45,6% in 2012 naar 37,5% in De dekkingsbijdrage uit projecten en activiteitenplannen was in om in De dekkingsbijdrage van Groepsdagtochten (in 2013 onderdeel van Promotie & Marketing) is in 2013 wederom gedaald. De verwachting is dat de daling in de komende jaren zal voortzetten. In 2014 is Groepsdagtochten in een aparte afdeling ondergebracht om beter op de ontwikkelingen te kunnen inspelen. De dekkingsbijdrage is gedaald van in 2012 naar Ondanks het sluiten van de Gastheerschapvestigingen in december 2012 is een klein bedrag aan marge op de provisies en vergoedingen op Iris- en dinercheque s gerealiseerd door verkopen aan de Tourist informatiepunten in het werkgebied. De gerealiseerde provisie in 2013 bedraagt Met ingang van 2014 is MarketingOost geen licentiehouder meer van het VVV merk waardoor de verkoop van Iris- en dinercheque s is beëindigd. MarketingOost blijft uitgever van diverse producten op het gebied van kaarten en gidsen ter ondersteuning van de promotie en marketingactiviteiten in het werkgebied. De afnemers van deze producten van MarketingOost zijn de Tourist informatiepunten en de toeristische ondernemers in het werkgebied. De gerealiseerde omzet in 2013 bedroeg met een gerealiseerde marge van In de gepresenteerde marge in een post opgenomen van mutatie voorziening incourant. De netto marge uit verkopen bedraagt zijnde 57%. Het restant van de in 2011 en 2012 extra gevormde voorziening incourant van de voorraden, in verband met de afbouw van de Gastheerschapfunctie, is na het actualiseren van het assortiment in 2013 vrijgevallen ten gunste van het exploitatieresultaat. Voor 2014 worden er geen grote investeringen verwacht en additionele financiering zal daarom niet noodzakelijk zijn. Het personeelsbestand zal het komend jaar naar verwachting stabiliseren. Pagina 18

20 R esult aat ( x ) Omzet en subsidies Dekkingsbijdrage Dekkingsbijdrage in % 40,9 50,6 64,4 64,8 60,3 Exploitatieresultaat* Resultaat** Resultaat na belasting V ermo g en ( x ) p er 3 1/ 12 Balanstotaal Eigen vermogen Eigen vermogen/balanstotaal (%) 19,1 10,2 14,5 13,7 13,2 Rentabiliteit Eigen Vermogen (vb) 17,6 13,5 6,0 4,7 7,4 Rentabiliteit Totaal Vermogen *** 2,1 1,9 1,6 1,3 1,6 Liq uid it eit Quick ratio (excl. voorraad) 1,2 1,1 0,9 0,7 0,7 Current Ratio (incl. voorraad) 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 A ant al med ewerkers FTE (op basis van Parttime %) 0 29, ,4 37,4 * inclusief bijzondere baten/lasten en exclusief rentebaten/-lasten ** inclusief rentebaten/-lasten *** op basis van exploitatieresultaat Omzet en subsidie per medewerker # DEEL/0! ,5 100,5 93,0 Dekkingsbijdrage per medewerker # DEEL/0! 84 62,8 65,1 56, Kengetallen en Trends R esult aat ( x ) Omzet M arge M arge in % 50,6 64,4 64,8 60,3 56,1 Bedrijfsresultaat* Resultaat** Resultaat na belasting V ermo g en ( x ) p er 3 1/ 12 Balanstotaal Eigen vermogen Eigen vermogen/balanstotaal (%) 10,2 14,5 13,7 13,2 14,2 Rentabiliteit Eigen Vermogen (vb) 13,5 6,0 4,7 7,4 35,2 Rentabiliteit Totaal Vermogen *** 1,9 1,6 1,3 1,6 4,6 Liq uid it eit Quick ratio (excl. voorraad) 1,1 0,9 0,7 0,7 0,7 Current Ratio (incl. voorraad) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 A ant al med ewerkers FTE (op basis van Parttime %) 29, ,4 37,4 28,6 * inclusief bijzondere baten/lasten en exclusief rentebaten/-lasten ** inclusief rentebaten/-lasten *** op basis van bedrijfsresultaat Omzet per medewerker ,5 100,5 93,0 97,5 M arge per medewerker 84 62,8 65,1 56,1 54,7 R esult aat ( x ) Omzet en subsidie Dekkingsbijdrage Dekkingsbijdrage in % 40,9 50,6 64,4 64,8 60,3 Exploitatieresultaat Resultaat** Resultaat na belasting V ermo g en ( x ) p er 3 1/ 12 Balanstotaal Continuiteitsreserve Continuiteitsreserve/ balanstotaal (%) 18,9 10,2 14,5 13,7 13,2 Rentabiliteit Continuiteitsreserve (vb) 17,1 13,5 6,0 4,7 7,4 Rentabiliteit Totaal Vermogen *** 2,0 1,9 1,6 1,3 1,6 Liq uid it eit Quick ratio (excl. voorraad) 1,2 1,1 0,9 0,7 0,7 Current Ratio (incl. voorraad) 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 A ant al med ewerkers FTE (op basis van Parttime %) 30 29, ,4 37,4 * inclusief bijzondere baten/ lasten en exclusief rentebaten/-lasten ** inclusief rentebaten/-lasten *** op basis van bedrijfsresultaat Omzet en subsidie per medewerker 196, ,5 100,5 93,0 Dekkingsbijdrage per medewerker 80, ,8 65,1 56,1 Het solvabiliteitspercentage bedraagt per december ,9%. Als gevolg van het afnemen van de schuldpositie in het onderhanden werk van de projecten in de balans is procentueel het solvabiliteitspercentage toegenomen. In december 2012 heeft MarketingOost met betrekking tot het MITO project een substantiële bevoorschotting ontvangen welke in 2013 is ingezet ten behoeve van het project. Om de positie van het continuïteitsreserve in de toekomst beter te beoordelen is voor 2013 de hoogte van het gewenste weerstandsvermogen bepaald en een tijdspad vastgesteld om tot dit weerstandsvermogen te komen. De hoogte van het gewenste weerstandsvermogen zal jaarlijks worden beoordeeld. Current ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen (Kortlopende Schulden) uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Een gezonde waarde voor dit kengetal ligt boven de 1. Alleen dan kan aan de schuldeisers tegemoet worden gekomen. Echter, in de vlottende activa kan sprake zijn van een incourante voorraad en dubieuze debiteuren. Algemeen geldt daarom een waarde tussen de 1,5 en 2 als gezond, afhankelijk van de onderneming. Quick ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Hier worden alleen de voorraden, in tegenstelling tot de Current ratio, niet meegerekend. Deze kunnen vaak niet in zijn geheel verkocht worden, omdat daarmee de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Bovendien zal verlies van waarde bij gedwongen verkoop van de voorraden niet uit te sluiten zijn. Een gezonde waarde moet minimaal 1 zijn. Wel moet er rekening gehouden worden met de betalingstermijnen. Als die van debiteuren langer is dan crediteuren kan men bij een waarde van 1 toch in gevaar komen. Pagina 19

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013 de inhoud Hoevelaken, 17 april 2013 JAArVerSLAG 2012 SVn 01 Voorwoord Interview Thom de Graaf 03 02 Verslag van het bestuur Het jaar 2012 in vogelvlucht 05 Deelnemersbijeenkomst 06 Kerncijfers 08 Gebruik

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

p s v n.v. j a a r v e r s l a g

p s v n.v. j a a r v e r s l a g p s v n.v. j a a r v e r s l a g Kerncijfers (Bedragen in EUR x 1.000, tenzij anders vermeld) R E S U LTAT E N 2008-2009 Netto-omzet 51.854 73.208 Bedrijfslasten 57.600 53.431 Bedrijfsresultaat voor resultaat

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Bart de Boer voorwoord

Bart de Boer voorwoord 1 Bart de Boer voorwoord loopt, is de zorg voor het milieu. Met ingang van 27 compenseert Eindhoven Airport alle broeikasgassen als gevolg van verlichting, verwarming, (lease-)auto s en vliegreizen van

Nadere informatie

4. AGENTSCHAPPEN. 2. Strategie en doelstellingen op hoofdlijnen

4. AGENTSCHAPPEN. 2. Strategie en doelstellingen op hoofdlijnen 4. AGENTSCHAPPEN SENTER 1. Missie Senter is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) dat overheidsbeleid uitvoert op het terrein van technologie, energie, milieu, export en internationale

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Arnhem. Jaarverslaggeving over 2012

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Arnhem. Jaarverslaggeving over 2012 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2012 3 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 5 Jaarrekening 20 Balans per 31 december 2012.21 Winst- en verliesrekening over 2012.23

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie