Aanvullende eisen PKIoverheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende eisen PKIoverheid"

Transcriptie

1 Aanvullende eisen verheid Datum 05 januari 2015

2 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari 2015 Colofon Versienummer 4.0 Contactpersoon Policy Authority verheid Organisatie Logius Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenweg 52 Postadres Postbus JE DEN HAAG T Pagina 2 van 57

3 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari 2015 Inhoud Colofon... 2 Inhoud Introductie Achtergrond Opzet van de Certificate Policies Status Contactgegevens Policy Authority Publicatie en verantwoordelijkheid voor elektronische opslagplaats Elektronische opslagplaats Publicatie van CSPinformatie Identificatie en authenticatie Naamgeving Initiële identiteitsvalidatie Identificatie en authenticatie bij vernieuwing van het certificaat Operationele eisen certificaatlevenscyclus Aanvraag van certificaten Acceptatie van certificaten Sleutelpaar en certificaatgebruik Intrekking en opschorting van certificaten Certificaat statusservice Management, operationele en fysieke beveiligingsmaatregelen Procedurele beveiliging Personele beveiliging Procedures ten behoeve van beveiligingsaudits Archivering van documenten Aantasting en continuïteit Technische beveiliging Genereren en installeren van sleutelparen Private sleutelbescherming en cryptografische module engineering beheersmaatregelen Pagina 3 van 57

4 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Andere aspecten van sleutelpaarmanagement Activeringsgegevens Logische toegangsbeveiliging van CSPcomputers Beheersmaatregelen technische levenscyclus Netwerkbeveiliging Certificaat, CRL en OCSPprofielen Certificaatprofielen CRLprofielen OCSPprofielen Conformiteitbeoordeling Algemene en juridische bepalingen Financiële verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Aansprakelijkheid Beperkingen van aansprakelijkheid Wijzigingen Geschillenbeslechting Van toepassing zijnde wetgeving Overige bepalingen Bijlage B Verwijzingsmatrix Revisies Wijzigingen van versie 3.7 naar Nieuw Aanpassingen Redactioneel Pagina 4 van 57

5 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari 2015 De Policy Authority (PA) van de PKI voor de overheid ondersteunt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij het beheer over de PKI voor de overheid. De PKI voor de overheid is een afsprakenstelsel. Dit maakt generiek en grootschalig gebruik mogelijk van de elektronische handtekening, en faciliteert voorts identificatie op afstand en vertrouwelijke communicatie. De taken van de PA verheid zijn: het leveren van bijdragen voor de ontwikkeling en het beheer van het normenkader dat aan de PKI voor de overheid ten grondslag ligt, het zogeheten Programma van Eisen (PvE); het proces van toetreding door Certification Service Providers (CSP's) tot de PKI voor de overheid begeleiden en voorbereiden van de afhandeling; het toezicht houden op en controleren van de werkzaamheden van CSP's die onder de root van de PKI voor de overheid certificaten uitgeven. De doelstelling van de Policy Authority is: Het handhaven van een werkbaar en betrouwbaar normenkader voor PKIdiensten dat voorziet in een vastgesteld beveiligingsniveau voor de communicatiebehoefte van de overheid en transparant is voor de gebruikers. Revisiegegevens Versie Datum Omschrijving Vastgesteld door BZK december 2014 Pagina 5 van 57

6 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Introductie 1.1 Achtergrond Dit is deel 3 Aanvullende eisen van het Programma van Eisen (PvE) van de PKI voor de overheid en wordt aangeduid als Aanvullende eisen verheid. In het PvE zijn de normen voor de PKI voor de overheid vastgelegd. Dit onderdeel van deel 3 heeft betrekking op de aanvullende eisen die aan de dienstverlening van een Certification Service Provider (CSP) binnen de PKI voor de overheid worden gesteld. Binnen de PKI voor de overheid is onderscheid gemaakt in verschillende domeinen. Deze aanvullende eisen hebben betrekking op alle typen certificaten die onder deze domeinen worden uitgegeven, het onderscheid wordt echter gemaakt in de betreffende PvE s. Een uitgebreide toelichting op de achtergrond en structuur van de PKI voor de overheid, evenals de samenhang tussen de verschillende delen uit het PvE is opgenomen in deel 1 van het PvE. Voor een overzicht van de in dit deel gehanteerde definities en afkortingen wordt verwezen naar deel 4 van het PvE Opzet van de Certificate Policies Deel 3 van het Programma van Eisen van verheid bestaat uit de volgende onderdelen: Deel 3 Basiseisen. De basiseisen zijn van toepassing op alle Certificaten Policies in deel 3 van het Programma van Eisen; Deel 3 Aanvullende eisen. Hierin zijn alle overige eisen opgenomen die van toepassing zijn op 1 of meerdere CP s maar niet op alle CP s; Deel 3 Verwijzingsmatrix verheid en ETSI. Een overzicht van verheid eisen met verwijzing naar ETSI norm(en) waarop de eis een aanvulling is; en Deel 3a t/m i: de Certificate Policies voor de verschillende verheid certificaten. Het gaat hier om CP s voor de uitgifte van eindgebruikercertificaten voor de reguliere root, de private root en de EV root. Deze stamcertificaten kennen verschillende versies of generaties. De CP s in deel 3 van het PvE zijn als volgt opgebouwd: Deel 3a persoonsgebonden certificaten in het domein organisatie Deel 3b services authenticiteits en vertrouwelijkheidcertificaten in het domein organisatie Deel 3c persoonsgebonden certificaten in het domein burger Deel 3d services certificaten in het domein autonome apparaten Deel 3e website en server certificaten in het domein organisatie Deel 3f Extended Validation certificaten onder het EV stamcertificaat Deel 3g services authenticiteit en vertrouwelijkheidcertificaten in het domein private services Pagina 6 van 57

7 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari 2015 Deel 3h server certificaten in het domein private services Deel 3i persoonsgebonden certificaten in het domein private personen Alle verheid eisen hebben een uniek en persistent nummer dat tevens een verwijzing naar bevat. Elke verheid eis is bovendien een aanvulling op een of meerdere ETSI normen voor uitgifte van PKI certificaten en kent derhalve een verwijzing naar de betreffende ETSI norm(en). Deze relaties zijn opgenomen in een aparte Excel sheet genaamd Verwijzingsmatrix verheid en ETSI. Elke verheid eis is een keer opgenomen in de Basiseisen of Aanvullende Eisen. Voor de Aanvullende eisen is in elk CP deel een verwijzing opgenomen naar de van toepassing zijnde norm in deel 3 Aanvullende Eisen. Naar de Basiseisen wordt niet verwezen omdat deze automatisch van toepassing zijn. Hetzelfde geldt voor de ETSI normen die van toepassing zijn op een CP. Om te voldoen aan een specifiek CP moet worden voldaan aan het ETSI normenkader dat hierop van toepassing is, de Basiseisen van verheid en een deel van de Aanvullende eisen van verheid. In de hoofdstukken 2 t/m 9 zijn de specifieke verheideisen opgenomen. In de onderstaande tabel is de structuur weergegeven waarin iedere verheideis (eis) afzonderlijk wordt gespecificeerd. Verwijzing naar de paragraaf uit de structuur waarop de eis betrekking heeft. is een PKIX raamwerk van de Internet Engineering Task Force (IETF) en is de de facto standaard voor de structuur van Certificate Policies en Certification Practice Statements 1. Uniek nummer van de eis. Per paragraaf wordt een doorlopende nummering gehanteerd voor de eisen. In combinatie met het RFC 3647 paragraafnummer vormt dit een unieke aanduiding voor de eis. ETSI Verwijzing naar de voor dat deel van toepassing zijnde eis(en) waarvan de eis is afgeleid c.q. een nadere invulling is. De eis die binnen dit domein van de PKI voor de overheid van toepassing is. Opmerking Bij een aantal eisen is, voor een beter begrip van de context waarin de eis moet worden geplaatst, een opmerking toegevoegd. 1 In de hoofdstukken 2 t/m 9 zijn alleen die paragrafen uit opgenomen waarvoor een eis van toepassing is. Pagina 7 van 57

8 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari 2015 Hieronder is schematisch weergegeven hoe deel 3 van het Programma van Eisen is opgebouwd: Pagina 8 van 57

9 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Status Dit is versie 4.0 van deel 3 Aanvullende eisen van het PvE. De huidige versie is bijgewerkt tot en met januari De PA heeft de grootst mogelijke aandacht en zorg besteed aan de gegevens en informatie, die zijn opgenomen in deze Aanvullende eisen van het Programma van Eisen van verheid. Toch is het mogelijk dat onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. De PA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik of de verspreiding van deze Aanvullende eisen, indien deze Aanvullende eisen wordt gebruikt buiten het in paragraaf 1.4 van de afzonderlijke PvE delen beschreven certificaatgebruik. 1.2 Contactgegevens Policy Authority De PA is verantwoordelijk voor deze Aanvullende eisen voor de uitgifte van verheid certificaten. Vragen met betrekking tot deze Aanvullende eisen kunnen worden gesteld aan de PA, waarvan het adres gevonden kan worden op: Pagina 9 van 57

10 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Publicatie en verantwoordelijkheid voor elektronische opslagplaats 2.1 Elektronische opslagplaats Bevat geen aanvullende eisen. 2.2 Publicatie van CSPinformatie 2.2 Publicatie van CSPinformatie 2.2pkio7 EN EN a De CSP dient de burger actief te informeren en in de voorwaarden te vermelden dat het authenticiteitcertificaat niet in de Wet op de identificatieplicht (Wid) als identiteitsdocument is aangewezen en derhalve niet kan worden gebruikt voor het identificeren van personen in gevallen waarbij de wet vereist dat de identiteit van personen met een in de Wet op de identificatieplicht aangewezen document wordt vastgesteld. De CSP moet hiermee tot uitdrukking brengen dat het authenticiteitcertificaat niet kan worden gebruikt bij het afnemen van overheidsdiensten waarbij de wet vereist dat de identiteit van personen met een in de Wid aangewezen document wordt vastgesteld. 2.2 Publicatie van CSPinformatie 2.2pkio8 EN EN De certification practice statement van de CSP moet worden gestructureerd volgens RFC 2527, of het Programma van Eisen van verheid dat is gebaseerd op en moet alle relevante hoofdstukken bevatten zoals beschreven in RFC 2527, of het PVE verheid. Pagina 10 van 57

11 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Publicatie van CSPinformatie 2.2pkio9 EN EN b De CPS dient alleen betrekking te hebben op de uitgifte van EV SSL certificaten. Pagina 11 van 57

12 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Identificatie en authenticatie 3.1 Naamgeving Anonimiteit of pseudonimiteit van certificaathouders 3.1.3pkio11 EN EN a en g Het gebruik van pseudoniemen in certificaten is niet toegestaan. 3.2 Initiële identiteitsvalidatie Initiële identiteitsvaladatie 3.2.0pkio12 EN EN a.x De gegevens die de CSP gebruikt om te verifiëren: of de abonnee een bestaande en legale organisatie is; of de organisatienaam, die in het certificaat wordt opgenomen, juist en volledig is en overeenkomt met de door de abonnee aangemelde organisatienaam; of het door de abonnee opgegeven adres van de organisatie juist en volledig is en dat het ook het adres is waar zij haar werkzaamheden uitvoert; of het door de abonnee opgegeven algemene telefoonnummer van de organisatie, juist en volledig is; of, als blijkt dat de organisatie van de abonnee korter dan drie jaar bestaat, de abonnee beschikt over een actieve betaalrekening; mogen niet ouder zijn dan 13 maanden anders moeten de gegevens opnieuw worden opgevraagd en geverifieerd. In die gevallen waarbij de informatiebronnen de laatste 13 maanden niet zijn bij gewerkt c.q. aangepast moet worden uitgegaan van de meest recente versie. Pagina 12 van 57

13 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Methode om bezit van de private sleutel aan te tonen 3.2.1pkio13 EN EN De CSP waarborgt dat de abonnee het certificate signing request (CSR) op een veilige manier aanlevert. Het op een veilige manier aanleveren moet als volgt plaatsvinden: het invoeren van het CSR op de daartoe speciaal ontwikkelde applicatie van de CSP waarbij gebruik wordt gemaakt van een SSL verbinding, die gebruikt maakt van een verheid SSL certificaat of gelijkwaardig of; het invoeren van het CSR op de HTTPS website van de CSP die gebruikt maakt van een verheid SSL certificaat of gelijkwaardig of; het via verzenden van het CSR voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening van de certificaatbeheerder die gebruik maakt van een verheid gekwalificeerd certificaat of gelijkwaardig of; het invoeren of verzenden van een CSR op een wijze minimaal gelijkwaardig aan bovenstaande manieren Authenticatie van organisatorische entiteit 3.2.2pkio14 EN EN e De CSP dient bij organisatiegebonden certificaten te verifiëren dat de abonnee een bestaande organisatie is Authenticatie van organisatorische entiteit 3.2.2pkio4 EN EN g g De CSP dient te verifiëren dat de abonnee een bestaande organisatie is. Pagina 13 van 57

14 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Authenticatie van organisatorische entiteit 3.2.2pkio15 EN EN d, h.i, r en t De CSP dient te verifiëren dat de abonnee een bestaande en legale organisatie is. Als bewijs dat het om een bestaande en legale organisatie gaat moet de CSP tenminste de volgende bewijsstukken opvragen en verifiëren: Voor organisaties binnen de overheid een recent gewaarmerkt uittreksel (maximaal 1 maand oud) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of een wet, oprichtingsakte of een algemene maatregel van bestuur; Voor privaatrechtelijke organisaties met en zonder rechtspersoonlijkheid een recent gewaarmerkt uittreksel (maximaal 1 maand oud) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als bewijs dat het om een legale organisatie gaat moet de CSP nagaan of deze op de meest recente EU lijst van verboden terroristische personen en organisaties voorkomt, gepubliceerd door de Europese Raad Deze lijsten zijn te vinden via de webpagina: Het gaat hier om de besluiten inzake de actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme Authenticatie van organisatorische entiteit 3.2.2pkio16 EN EN e De CSP dient bij organisatiegebonden certificaten te verifiëren dat de door de abonnee aangemelde organisatienaam die in het certificaat wordt opgenomen juist en volledig is. Pagina 14 van 57

15 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Authenticatie van organisatorische entiteit 3.2.2pkio144 EN EN g g De CSP dient te verifiëren dat de door de abonnee aangemelde organisatienaam die in het certificaat wordt opgenomen juist en volledig is Authenticatie van organisatorische entiteit 3.2.2pkio17 EN EN d en h.i De CSP dient te verifiëren dat de organisatienaam die in het certificaat wordt opgenomen, juist en volledig is en overeenkomt met de door de abonnee aangemelde organisatienaam. Als bewijs van de juistheid van de opgegeven officiële organisatienaam moet de CSP tenminste de volgende bewijsstukken opvragen en verifiëren: Voor organisaties binnen de overheid een recent gewaarmerkt uittreksel (maximaal 1 maand oud) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of, indien inschrijving in het Handelsregister nog niet heeft plaatsgevonden, een kopie van de betreffende pagina uit de meest recente versie van de Staatsalmanak waar het adres van de betreffende overheidsorganisatie staat vermeldt; Voor privaatrechtelijke organisaties met en zonder rechtspersoonlijkheid een recent gewaarmerkt uittreksel (maximaal 1 maand oud) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Verder geldt dat het aangeleverde bewijsstuk de organisatorische entiteit dient te onderscheiden van eventuele andere organisaties met dezelfde naam. In het algemeen geldt dat in een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel de officiële naam van de organisatie ook vermeld staat. Pagina 15 van 57

16 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Authenticatie van organisatorische entiteit 3.2.2pkio18 EN EN d, h.i en l De CSP dient te verifiëren dat het door de abonnee opgegeven adres van de organisatie juist en volledig is en dat het ook het adres is waar zij haar werkzaamheden uitvoert. Onder adres wordt alléén verstaan straatnaam, huisnummer (evt. met toevoeging) postcode en woonplaats. Als bewijs van de juistheid en het bestaan van het opgegeven adres en dat het ook het adres is waar de organisatie haar werkzaamheden uitvoert, moet de CSP tenminste de volgende bewijsstukken opvragen en verifiëren: Voor organisaties binnen de overheid een recent gewaarmerkt uittreksel (maximaal 1 maand oud) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of, indien inschrijving in het Handelsregister nog niet heeft plaatsgevonden, een kopie van de betreffende pagina uit de meest recente versie van de Staatsalmanak waar het adres van de betreffende overheidsorganisatie staat vermeldt; Voor privaatrechtelijke organisaties met en zonder rechtspersoonlijkheid een recent gewaarmerkt uittreksel (maximaal 1 maand oud) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als het adres in de bewijsstukken overeenkomt met het adres van de aanvraag mag de CSP dit als voldoende bewijs beschouwen dat dit ook het adres is waar de organisatie haar werkzaamheden uitvoert. Als het adres in de bewijsstukken niet overeenkomt dan moet de CSP de opgegeven locatie van de abonnee bezoeken en haar bevindingen vastleggen in een rapportage. In de rapportage moeten minimaal de volgende zaken zijn opgenomen: Of het adres van de locatie van de abonnee exact overeenkomt met het adres van de aanvraag; Het type huisvesting van de abonnee en of dit de locatie is waar de organisatie naar alle waarschijnlijk haar werkzaamheden uitvoert; Of er permanente bewijzeringsborden aanwezig zijn die de locatie van de abonnee identificeren; Een of meerdere foto s van (i) de buitenkant van de huisvesting van de abonnee (waarop, indien aanwezig, de bewijzeringsborden en het adresbord van de straat staan) en (ii) de receptiebalie of kantoorwerkruimte van de abonnee. Als alternatief mag de CSP ook een verklaring van een externe accountant of notaris accepteren waarin het opgegeven adres wordt bevestigd en ook dat dit het adres is waar de organisatie haar werkzaamheden uitvoert. Pagina 16 van 57

17 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Authenticatie van organisatorische entiteit 3.2.2pkio19 EN EN d en h.i De CSP dient te verifiëren dat het door de abonnee opgegeven algemene telefoonnummer van de organisatie, juist en volledig is. Als bewijs van juistheid en het bestaan van het opgegeven algemene telefoonnummer van de organisatie moet de CSP: bellen met het betreffende telefoonnummer en verifiëren dat de abonnee inderdaad te bereiken is op het opgegeven telefoonnummer en; het algemene telefoonnummer van de organisatie verifiëren in de meest recente versie van de (online) Telefoongids of door middel van een gewaarmerkt uittreksel (maximaal 1 maand oud) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of; een verklaring van een externe accountant of notaris ontvangen waarin het opgegeven algemene telefoonnummer van de abonnee wordt bevestigd Authenticatie van organisatorische entiteit 3.2.2pkio20 EN EN d en h.i Als op basis van de opgevraagde gegevens blijkt dat de organisatie van de abonnee korter dan drie jaar bestaat (gerekend vanaf datum inschrijving Handelsregister of datum publicatie wet of, algemene maatregel van bestuur tot datum ondertekening aanvraag EV SSL certificaat) dan dient de CSP te verifiëren dat de abonnee in staat is om deel te nemen aan het zakelijk verkeer doordat zij over een actieve betaalrekening beschikt. Als bewijs van juistheid en het bestaan van de opgegeven betaalrekening moet de CSP tenminste één van de volgende bewijsstukken opvragen en verifiëren: Een verklaring van een financiële instelling die in Nederland een vergunning heeft van DNB en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel waaruit blijkt dat de abonnee over een actieve betaalrekening beschikt; Een verklaring van een externe accountant dat de abonnee over een actieve betaalrekening beschikt bij een financiële instelling die in Nederland een vergunning heeft van DNB en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Pagina 17 van 57

18 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Authenticatie van persoonlijke identiteit 3.2.3pkio21 EN EN d en e Bij uitgifte van certificaten aan natuurlijke personen dient de CSP te verifiëren dat de door de certificaathouder aangemelde volledige naam die in het certificaat wordt opgenomen juist en volledig is, met inbegrip van achternaam, eerste voornaam, initialen of overige voorna(a)m(en) (indien van toepassing) en tussenvoegsels (indien van toepassing) Authenticatie van persoonlijke identiteit 3.2.3pkio22 EN EN e e De CSP dient overeenkomstig Nederlandse wet en regelgeving de identiteit en, indien van toepassing, specifieke eigenschappen te controleren van de certificaatbeheerder. Bewijs van de identiteit dient te worden gecontroleerd aan de hand van fysieke verschijning van de persoon zelf, hetzij direct hetzij indirect, met behulp van middelen waarmee dezelfde zekerheid kan worden verkregen als bij persoonlijke aanwezigheid. Het bewijs van identiteit kan op papier dan wel langs elektronische weg worden aangeleverd Authenticatie van persoonlijke identiteit 3.2.3pkio23 EN EN Note 2 en r Pagina 18 van 57

19 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari 2015 De CSP dient te verifiëren wie de Bevoegde Vertegenwoordiger (of Vertegenwoordiging) van de abonnee is. Als bewijs van de juistheid en het bestaan van de door de abonnee opgegeven Bevoegde Vertegenwoordiger (of Vertegenwoordiging) moet de CSP tenminste de volgende bewijsstukken opvragen en verifiëren: Voor organisatorische entiteiten binnen de overheid een recent gewaarmerkt uittreksel (maximaal 1 maand oud) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of, indien inschrijving in het Handelsregister nog niet heeft plaatsgevonden, een kopie van de betreffende pagina uit de meest recente versie van de Staatsalmanak 2 waarin de Bevoegde Vertegenwoordiger (of Vertegenwoordiging) staat vermeldt; Voor organisatorische entiteiten binnen het bedrijfsleven een recent gewaarmerkt uittreksel (maximaal 1 maand oud) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel waarin de Bevoegde Vertegenwoordiger (of Vertegenwoordiging) staat vermeldt. De CSP moet tevens nagaan of de Bevoegde Vertegenwoordiger op de meest recente EU lijst van verboden terroristische personen en organisaties voorkomt: De CSP mag geen EV SSL certificaat uitgeven aan een organisatie of haar Bevoegde Vertegenwoordiger die op deze lijst staat Authenticatie van persoonlijke identiteit 3.2.3pkio24 EN EN e e Bij identiteitsvastelling, geldt dat de identiteit van de certificaatbeheerder slechts kan worden vastgesteld met de bij artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht aangewezen geldige documenten. De CSP dient de geldigheid en echtheid hiervan te controleren. Opmerking Indien de controle van de persoonlijke identiteit van de certificaatbeheerder is uitgevoerd bij de aanvraag van een certificaat in een ander domein van verheid, dan wordt de controle van de identiteit van de certificaatbeheerder onder deze CP vermeend plaats te hebben gevonden. 2 Pagina 19 van 57

20 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Authenticatie van persoonlijke identiteit 3.2.3pkio25 EN EN d, k en a.x De CSP dient overeenkomstig Nederlandse wet en regelgeving de identiteit en, indien van toepassing, specifieke eigenschappen te controleren van de certificaatbeheerder. Bewijs van de identiteit dient te worden gecontroleerd aan de hand van fysieke verschijning van de persoon zelf. Deze controle moet na elke 13 maanden opnieuw plaats vinden tenzij in de overeenkomst met de abonnee uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken door b.v. op te nemen dat de certificaatbeheerder zijn of haar rol behoudt tot het moment dat dit door de abonnee wordt herzien of tot het moment dat de overeenkomst verloopt of wordt beëindigd Authenticatie van persoonlijke identiteit 3.2.3pkio26 EN EN g g De certificaatbeheerder is een persoon van wie de identiteit dient vastgesteld te worden in samenhang met een organisatorische entiteit. Er dient bewijs te worden overlegd van: volledige naam, met inbegrip van achternaam, eerste voornaam, initialen of overige voorna(a)m(en) (indien van toepassing) en tussenvoegsels (indien van toepassing); geboortedatum en plaats, een nationaal passend registratienummer, of andere eigenschappen van de certificaatbeheerder die kunnen worden gebruikt om, voor zover mogelijk, de persoon van andere personen met dezelfde naam te kunnen onderscheiden; bewijs dat de certificaatbeheerder gerechtigd is voor een certificaathouder een certificaat te ontvangen namens de rechtspersoon of andere organisatorische entiteit Authenticatie van persoonlijke identiteit 3.2.3pkio27 Pagina 20 van 57

21 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari 2015 EN EN d, k en r Ter verbijzondering van het in 3.2.3pkio25 gestelde, geldt dat de identiteit van de certificaatbeheerder slechts kan worden vastgesteld met de bij artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht aangewezen geldige documenten. De CSP dient de geldigheid en echtheid hiervan te controleren. De CSP moet tevens nagaan of de certificaatbeheerder op de meest recente EU lijst van verboden terroristische personen en organisaties voorkomt: De CSP mag geen EV SSL certificaat uitgeven aan een organisatie of haar certificaatbeheerder die op deze lijst staat Authenticatie van persoonlijke identiteit 3.2.3pkio28 EN EN g, k en a.x De certificaatbeheerder is een persoon van wie de identiteit dient vastgesteld te worden in samenhang met een organisatorische entiteit. Er dient bewijs te worden overlegd van: volledige naam, met inbegrip van achternaam, eerste voornaam, initialen of overige voorna(a)m(en) (indien van toepassing) en tussenvoegsels (indien van toepassing); geboortedatum en plaats, een nationaal passend registratienummer, of andere eigenschappen van de certificaatbeheerder die kunnen worden gebruikt om, voor zover mogelijk, de persoon van andere personen met dezelfde naam te kunnen onderscheiden; bewijs dat de certificaatbeheerder gerechtigd is voor een certificaathouder een certificaat te ontvangen namens de rechtspersoon of andere organisatorische entiteit. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan 13 maanden anders moeten de gegevens opnieuw worden opgevraagd en geverifieerd tenzij in de overeenkomst met de abonnee uitdrukkelijk wordt vastgelegd dat de certificaatbeheerder zijn of haar autorisatie behoudt tot het moment dat dit door de abonnee wordt herzien of tot het moment dat de overeenkomst verloopt of wordt beëindigd Autorisatie van de certificaathouder 3.2.5pkio29 EN EN e Pagina 21 van 57

22 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari 2015 Bij organisatiegebonden certificaathouders dient de CSP te controleren dat: het bewijs, dat de certificaathouder geautoriseerd is namens de abonnee om een certificaat te ontvangen, authentiek is; de in dit bewijs genoemde naam en identiteitskenmerken overeenkomen met de onder 3.2.3pkio21 vastgestelde identiteit van de certificaathouder. Bij beroepsgebonden certificaathouders dient de CSP te controleren dat: het bewijs, dat de certificaathouder geautoriseerd is het erkende beroep uit te oefenen, authentiek is; de in dit bewijs genoemde naam en identiteitskenmerken overeenkomen met de onder 3.2.3pkio21vastgestelde identiteit van de certificaathouder. Opmerking Als authentiek bewijs voor het uitoefenen van een erkend beroep wordt alleen beschouwd: a. ofwel een geldig bewijs van inschrijving in een door de betreffende beroepsgroep erkend (beroeps)register waarbij een wettelijk geregeld tuchtrecht van toepassing is; b. ofwel een benoeming door een Minister; c. ofwel een geldig bewijs (b.v. een vergunning) dat aan de wettelijke eisen voor het uitoefenen van het beroep wordt voldaan. Onder geldig bewijs wordt verstaan een bewijs dat niet is verlopen of (tijdelijk of voorlopig is) ingetrokken. In PvE deel 4 staat een limitatieve lijst met onder a en b bedoelde beroepen. In de verwijzingsmatrix in bijlage B is een verwijzing naar alle eisen opgenomen die betrekking hebben op paragraaf Autorisatie van de certificaathouder 3.2.5pkio30 EN EN d, h en i d, h, i, k en m.vi De CSP dient te controleren dat: het bewijs, dat de certificaathouder geautoriseerd is namens de abonnee om een certificaat te ontvangen, authentiek is; of de certificaatbeheerder toestemming heeft verkregen van de abonnee om aan hem opgedragen handelingen uit te voeren (ingeval de certificaatbeheerder het registratieproces uitvoert). Opmerking De "certificaatbeheerder" die handelingen overneemt van de certificaathouder behoeft niet noodzakelijkerwijs dezelfde persoon te zijn als de systeembeheerder of personeelsfunctionaris. Tevens is het toegestaan dat de kennis van de activeringsgegevens van het sleutelmateriaal (bijvoorbeeld PIN) door verschillende personen wordt gedeeld als de inrichting van het beheer dat Pagina 22 van 57

Aanvullende eisen PKIoverheid

Aanvullende eisen PKIoverheid Aanvullende eisen verheid Datum 27 augustus 2015 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid augustus 2015 Colofon Versienummer 4.1 Contactpersoon Policy Authority verheid Organisatie Logius Bezoekadres

Nadere informatie

Programma van Eisen deel 3: Aanvullende eisen PKIoverheid

Programma van Eisen deel 3: Aanvullende eisen PKIoverheid Programma van Eisen deel 3: Aanvullende eisen verheid Datum 1 februari 2017 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid 1 februari 2017 Colofon Versienummer 4.4 Contactpersoon Policy Authority

Nadere informatie

CERTIFICATE POLICY TESTcertificaten binnen de PKI voor de overheid

CERTIFICATE POLICY TESTcertificaten binnen de PKI voor de overheid CERTIFICATE POLICY TESTcertificaten binnen de PKI voor de overheid Datum 10 februari 2012 Domein Test: Test Authenticiteit 2.16.528.1.1003.1.2.9.1 Test Onweerlegbaarheid 2.16.528.1.1003.1.2.9.2 Test Vertrouwelijkheid

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid Domeinen Organisatie (G2), Organisatie Services (G3) Versie: 1.2 Datum: 29 Mei 2014 PvE 3b: 3.

Certification Practice Statement PKIoverheid Domeinen Organisatie (G2), Organisatie Services (G3) Versie: 1.2 Datum: 29 Mei 2014 PvE 3b: 3. (G2), Organisatie Services (G3) Versie: 1.2 Datum: 29 Mei 2014 PvE 3b: 3.6 QuoVadis Trustlink B.V. Tel: +31 302324320 Fax: +31 302324329 Inhoudsopgave 1. INTRODUCTIE OP CERTIFICATE POLICY 8 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT. TESTcertificaten binnen de PKI voor de overheid. Datum 10 februari 2012

CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT. TESTcertificaten binnen de PKI voor de overheid. Datum 10 februari 2012 CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT TESTcertificaten binnen de PKI voor de overheid Datum 10 februari 2012 Colofon Versienummer 2.0 Contactpersoon Policy Authority PKIoverheid Organisatie Logius Bezoekadres

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden BAPI CERTIFICATEN (ASQQ11017) Versie 1.0 18 december 2011

Bijzondere Voorwaarden BAPI CERTIFICATEN (ASQQ11017) Versie 1.0 18 december 2011 Bijzondere Voorwaarden BAPI CERTIFICATEN (ASQQ11017) Versie 1.0 18 december 2011 De in deze KPN BAPI Bijzondere Voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van de Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid Extended Validation. Versie: 1.1 Datum: 29 mei 2014 PvE 3e: 3.6

Certification Practice Statement PKIoverheid Extended Validation. Versie: 1.1 Datum: 29 mei 2014 PvE 3e: 3.6 Certification Practice Statement PKIoverheid Extended Validation Versie: 1.1 Datum: 29 mei 2014 PvE 3e: 3.6 QuoVadis Trustlink B.V. Nevelgaarde 56 Tel: +31 302324320 Fax: +31 302324329 Inhoudsopgave (genummerd

Nadere informatie

Programma van Eisen deel 3h: Certificate Policy Server Certificaten Domein Private Services

Programma van Eisen deel 3h: Certificate Policy Server Certificaten Domein Private Services Programma van Eisen deel 3h: Certificate Policy Server Certificaten Domein Private Services Datum 27 juli 2015 Domein Private services (g1): Server 2.16.528.1.1003.1.2.8.6 Pagina 1 van 37 Colofon Versienummer

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid Domein Private Services (server) (g1)

Certification Practice Statement PKIoverheid Domein Private Services (server) (g1) Certification Practice Statement PKIoverheid Domein Private Services (server) (g1) Versie: Datum: PvE 3h: 1.0 23 mei 2017 4.4 QuoVadis Trustlink B.V. Nevelgaarde 56 Tel: Fax: +31 302324320 +31 302324329

Nadere informatie

Communicatie betreffende het CPS zal plaatsvinden per , fax of aangetekende brief, tenzij anders is voorzien.

Communicatie betreffende het CPS zal plaatsvinden per  , fax of aangetekende brief, tenzij anders is voorzien. 1 ALGEMEEN Dit is het Certificate Practice Statement (hierna: CPS) van Gas Transport Services B.V. (hierna: GTS). Dit CPS zet de procedures uiteen die GTS en medebeheerder N.V. Nederlandse Gasunie (hierna:

Nadere informatie

Programma van Eisen deel 3h: Certificate Policy Server Certificaten Domein Private Services

Programma van Eisen deel 3h: Certificate Policy Server Certificaten Domein Private Services Programma van Eisen deel 3h: Certificate Policy Server Certificaten Domein Private Services Datum 05 januari 2015 Domein Private services (g1): Server 2.16.528.1.1003.1.2.8.6 Pagina 1 van 37 Colofon Versienummer

Nadere informatie

Programma van Eisen deel 3e: Certificate Policy server certificaten - Domein Organisatie Services (g3)

Programma van Eisen deel 3e: Certificate Policy server certificaten - Domein Organisatie Services (g3) Programma van Eisen deel 3e: Certificate Policy server certificaten - Domein Organisatie Services (g3) bijlage bij CP Domeinen Overheid/Bedrijven (g1) en Organisatie (g2) Datum 27 juli 2015 Domein Overheid

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden PKI OVERHEID CERTIFICATEN. Versie 5.0 1 oktober 2015

Bijzondere Voorwaarden PKI OVERHEID CERTIFICATEN. Versie 5.0 1 oktober 2015 Bijzondere Voorwaarden PKI OVERHEID CERTIFICATEN Versie 5.0 1 oktober 2015 KPN Corporate Market B.V. (verder: KPN) is een certificatiedienstverlener die is toegetreden tot het systeem van de PKI voor de

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid Extended Validation. Versie: 1.0 Datum: 16 oktober 2013

Certification Practice Statement PKIoverheid Extended Validation. Versie: 1.0 Datum: 16 oktober 2013 Certification Practice Statement PKIoverheid Extended Validation Versie: 1.0 Datum: 16 oktober 2013 QuoVadis Trustlink B.V. Nevelgaarde 56 Tel: +31 302324320 Fax: +31 302324329 Inhoudsopgave (genummerd

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Versie 1.5 Hilde Oomen De in deze Bijzondere Voorwaarden PKIoverheid Certificaten vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van de Algemene Leveringsvoorwaarden van

Nadere informatie

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Het UZI-register koppelt op unieke wijze de fysieke identiteit aan een elektronische identiteit en legt deze vast in een certificaat. Hierbij maakt het UZI-register

Nadere informatie

Programma van Eisen deel 3f: Certificate Policy Extended Validation

Programma van Eisen deel 3f: Certificate Policy Extended Validation Programma van Eisen deel 3f: Certificate Policy Extended Validation Datum 05 januari 2015 EV policy OID 2.16.528.1.1003.1.2.7 Pagina 1 van 38 Colofon Versienummer 4.0 Contactpersoon Policy Authority PKIoverheid

Nadere informatie

Programma van Eisen deel 3g: Certificate Policy Authenticiteit en Vertrouwelijkheidcertificaten

Programma van Eisen deel 3g: Certificate Policy Authenticiteit en Vertrouwelijkheidcertificaten Programma van Eisen deel 3g: Certificate Policy Authenticiteit en Vertrouwelijkheidcertificaten Domein Private Services Datum 05 januari 2015 Domein Private services (g1): Services - Authenticiteit 2.16.528.1.1003.1.2.8.4

Nadere informatie

Datum 1 juli 2014 Versie 1.0

Datum 1 juli 2014 Versie 1.0 CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT (CPS) Policy Authority PKIoverheid voor Private Root certificaten uit te geven door de Policy Authority van de PKI voor de overheid Datum 1 juli 2014 Versie 1.0 Colofon

Nadere informatie

Programma van Eisen deel 3b: Certificate Policy authenticiteit- en vertrouwelijkheidcertificaten - Organisatie Services (g3)

Programma van Eisen deel 3b: Certificate Policy authenticiteit- en vertrouwelijkheidcertificaten - Organisatie Services (g3) Programma van Eisen deel 3b: Certificate Policy authenticiteit- en vertrouwelijkheidcertificaten - Organisatie Services (g3) bijlage bij CP Domeinen Overheid/Bedrijven (g1) en Organisatie (g2) Datum 05

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Dossierhouder BCT Datum 15 maart 2011 Status Concept Versie 1.0 Inhoud 1 Definities 3 2 Toepassing 3 3 Verplichtingen en garanties Dossierhouder BCT 3 4 Verplichtingen

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Versie 1.2

Datum 4 februari 2013 Versie 1.2 CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT (CPS) Policy Authority PKIoverheid voor Extended Validation certificaten uit te geven door de Policy Authority van de PKI voor de overheid Datum 4 februari 2013 Versie

Nadere informatie

Datum februari 2015 Versie 1.4

Datum februari 2015 Versie 1.4 CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT (CPS) Policy Authority PKIoverheid voor Extended Validation certificaten uit te geven door de Policy Authority van de PKI voor de overheid Datum februari 2015 Versie 1.4

Nadere informatie

Datum 1 juli 2014 Versie 3.8

Datum 1 juli 2014 Versie 3.8 CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT (CPS) Policy Authority PKIoverheid voor certificaten uit te geven door de Policy Authority van de PKI voor de overheid Datum 1 juli 2014 Versie 3.8 Colofon Versienummer

Nadere informatie

Programma van Eisen deel 3: Basiseisen PKIoverheid

Programma van Eisen deel 3: Basiseisen PKIoverheid Programma van Eisen deel 3: Basiseisen verheid Datum 05 januari 2015 Pagina 1 van 44 Programma van Eisen deel 3 Basiseisen verheid januari 2015 Colofon Versienummer 4.0 Contactpersoon Policy Authority

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid Domeinen Organisatie (G2), Organisatie services (G3)

Certification Practice Statement PKIoverheid Domeinen Organisatie (G2), Organisatie services (G3) Certification Practice Statement PKIoverheid Domeinen Organisatie (G2), Organisatie services (G3) Versie: Datum: PvE 3b: 1.4 15 Oktober 2016 4.3 Tel: +31 302324320 Fax: +31 302324329 Services Athenticiteit

Nadere informatie

Vertrouwende Partij Voorwaarden ZOVAR

Vertrouwende Partij Voorwaarden ZOVAR Vertrouwende Partij Voorwaarden ZOVAR ZOVAR koppelt op unieke wijze de fysieke identiteit aan een elektronische identiteit en legt deze vast in een certificaat. Hierbij maakt ZOVAR gebruik van een Public

Nadere informatie

Datum 19 december 2013 Versie 3.7

Datum 19 december 2013 Versie 3.7 CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT (CPS) Policy Authority PKIoverheid voor certificaten uit te geven door de Policy Authority van de PKI voor de overheid Datum 19 december 2013 Versie 3.7 Colofon Versienummer

Nadere informatie

Sec-ID. Certification Practice Statement. en Certificate Policy. Medizorg Services BV

Sec-ID. Certification Practice Statement. en Certificate Policy. Medizorg Services BV Sec-ID Certification Practice Statement en Certificate Policy Medizorg Services BV Medizorg Services BV Molensteijn 3b 3454 PT De Meern Classificatie OPENBAAR Versie 1.4, Nederlands/Dutch Publicatiedatum

Nadere informatie

Programma van Eisen deel 1: Introductie. Datum 5 januari 2015

Programma van Eisen deel 1: Introductie. Datum 5 januari 2015 Programma van Eisen deel 1: Introductie Datum 5 januari 2015 Colofon Versienummer 4.0 Contactpersoon Policy Authority PKIoverheid Organisatie Logius Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenweg 52 Postadres Postbus

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid Extended Validation SSL-certificaten

Certification Practice Statement PKIoverheid Extended Validation SSL-certificaten Certification Practice Statement PKIoverheid Extended Validation SSL-certificaten KPN Corporate Market B.V. KPN Corporate Market B.V. Fauststraat 1 7323 BA Apeldoorn Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn T +31

Nadere informatie

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van de PKI voor

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIo. Datum : 13 December 2013 Versie : 1.4.1 OID : 2.16.528.1.1003.1.5.8

Certification Practice Statement PKIo. Datum : 13 December 2013 Versie : 1.4.1 OID : 2.16.528.1.1003.1.5.8 Certification Practice Statement PKIo Datum : 13 December 2013 Versie : 1.4.1 OID : 2.16.528.1.1003.1.5.8 COPYRIGHT DIGIDENTITY 2014 Digidentity 2014 CPS v1.4.1 Certification Practice Statement PKIo def.docx

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid

Certification Practice Statement PKIoverheid Certification Practice Statement PKIoverheid Getronics Nederland bv Getronics Nederland BV Fauststraat 1 7323 BA Apeldoorn Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn T +31 [0]55 577 88 22 F +31 [0]55 577 54 60 I pki.getronicspinkroccade.nl

Nadere informatie

Programma van Eisen deel 3a: Certificate Policy - Domeinen Overheid/Bedrijven (g1), Organisatie (g2) en Organisatie Persoon (g3)

Programma van Eisen deel 3a: Certificate Policy - Domeinen Overheid/Bedrijven (g1), Organisatie (g2) en Organisatie Persoon (g3) Programma van Eisen deel 3a: Certificate Policy - Domeinen Overheid/Bedrijven (g1), Organisatie (g2) en Organisatie Persoon (g3) Datum 05 januari 2015 Domein Overheid/Bedrijven (g1): Authenticiteit 2.16.528.1.1003.1.2.2.1

Nadere informatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Certificaatbeheerders. Als

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIo

Certification Practice Statement PKIo Certification Practice Statement PKIo Datum Versie OID : 18 Februari 2015 : 1.5 : 2.16.528.1.1003.1.5.8 COPYRIGHT DIGIDENTITY 2015 Digidentity 2015 CPS v1.5 Certification Practice Statement PKIoverheid.docx

Nadere informatie

Certificate Policy DigiNotar Gekwalificeerd

Certificate Policy DigiNotar Gekwalificeerd Certificate Policy DigiNotar Gekwalificeerd 'CP DigiNotar gekwalificeerd (2.16.528.1.1001.1.2). november 2003 versie 1.0 Gebaseerd op: ETSI TS 101 456 Policy requirements for certification authorities

Nadere informatie

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Uitgave : agentschap Versie : 1.0 Definitief Datum : 26-7-2007 Bestandsnaam : 20070726 CP bedrijfstestomgeving ZOVAR 1.0.doc Organisatie ZOVAR Pagina 2 van

Nadere informatie

Definities en afkortingen (bijlage bij CP DigiNotar gekwalificeerd 2.16.528.1.1001.1.2)

Definities en afkortingen (bijlage bij CP DigiNotar gekwalificeerd 2.16.528.1.1001.1.2) Definities en afkortingen (bijlage bij CP DigiNotar gekwalificeerd 2.16.528.1.1001.1.2) Abonnee (=Cliënt=Subscriber) De natuurlijke persoon of rechtspersoon of groep van natuurlijke en/of rechtspersonen

Nadere informatie

Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger / Wijziging Contactpersoon v1.10

Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger / Wijziging Contactpersoon v1.10 vertegenwoordiger / Wijziging v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen zowel een nieuwe Bevoegd vertegenwoordiger als een nieuwe geregistreerd worden. Dat is nodig in die situatie,

Nadere informatie

Datum oktober 2016 Versie 1.2

Datum oktober 2016 Versie 1.2 CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT (CPS) Policy Authority PKIoverheid voor Private Root certificaten uit te geven door de Policy Authority van de PKI voor de overheid Datum oktober 2016 Versie 1.2 Colofon

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid

Certification Practice Statement PKIoverheid Certification Practice Statement PKIoverheid Getronics Nederland BV Getronics Nederland BV Fauststraat 1 7323 BA Apeldoorn Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn T +31 [0]55 577 88 22 F +31 [0]55 577 54 60 I www.pki.getronics.nl

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid

Certification Practice Statement PKIoverheid Certification Practice Statement PKIoverheid KPN Corporate Market B.V. KPN Corporate Market BV Fauststraat 1 7323 BA Apeldoorn Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn T +31 (0) 8 86 61 00 00 www.kpn.com/corporatemarket/

Nadere informatie

Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger / Wijziging Contactpersoon v1.11

Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger / Wijziging Contactpersoon v1.11 vertegenwoordiger / Wijziging v1.11 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen zowel een nieuwe Bevoegd vertegenwoordiger als een nieuwe geregistreerd worden. Dat is nodig in die situatie,

Nadere informatie

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Groepscertificaten webformulier

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Groepscertificaten webformulier Auteur KPN Telefoon KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Groepscertificaten webformulier Domein Organisatie Documentnummer: ASQQ13028 rapport xx januari 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Certificate Policy. van. OCW Digitaal Onderwijs Certificaat

Certificate Policy. van. OCW Digitaal Onderwijs Certificaat Certificate Policy van OCW Digitaal Onderwijs Certificaat Datum: 20 oktober 2015 Definitief (versie 2.0) OCW wordt als entiteit uniek geïdentificeerd door 2.16.528.1.1015 OCW root CA Domein OCW_DOC OCW_DOC

Nadere informatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Certificaatbeheerders. Als

Nadere informatie

Intrekkingsverzoek Certificaten v1.12

Intrekkingsverzoek Certificaten v1.12 Intrekkingsverzoek Certificaten v1.12 Domein Organisatie Met dit document verzoekt ondergetekende, namens de Abonnee, de in de bijlage gespecificeerde Certificaten in te trekken. Belangrijk: Lees eerst

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS)

Certification Practice Statement (CPS) Certification Practice Statement (CPS) ZOVAR Versie 2.8 Datum 24 januari 2014 Status Definitief (ZV23.02) Colofon Organisatie CIBG Bezoekadres: Wijnhaven 16 2511 GA Den Haag Servicedesk Postbus 16114

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid

Certification Practice Statement PKIoverheid Certification Practice Statement PKIoverheid KPN Corporate Market B.V. KPN Corporate Market BV Fauststraat 1 7323 BA Apeldoorn Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn T +31 (0) 31 08 86 61 00 00 www.kpn.com/corporatemarket/

Nadere informatie

Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie

Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie Aanvraag PKIoverheid Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie Ondergetekende vraagt, met behulp van dit formulier, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Organisatie van de PKI

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Intrekking van de DigiNotar PKIoverheid sub CA certificaten

Intrekking van de DigiNotar PKIoverheid sub CA certificaten Intrekking van de DigiNotar PKIoverheid sub CA certificaten Versie 1.0 Datum 23 september 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Intrekken DigiNotar PKIoverheid sub CA certificaten Versienummer 1.0

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee v1.15

Wijziging gegevens Abonnee v1.15 Wijziging gegevens Abonnee v1.15 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u de bij KPN geregistreerde Abonnee gegevens laten wijzigen. Voor het wijzigen van de Contactpersoon of de Bevoegd

Nadere informatie

Programma van Eisen deel 1: Introductie. Datum 1 juli 2017

Programma van Eisen deel 1: Introductie. Datum 1 juli 2017 Programma van Eisen deel 1: Introductie Datum 1 juli 2017 Colofon Versienummer 4.5 Contactpersoon Policy Authority PKIoverheid Organisatie Logius Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenweg 52 Postadres Postbus

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid

Certification Practice Statement PKIoverheid Certification Practice Statement PKIoverheid KPN Corporate Market B.V. KPN Corporate Market BV Fauststraat 1 7323 BA Apeldoorn Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn T +31 (0) 31 08 86 61 00 00 www.kpn.com/corporatemarket/

Nadere informatie

Datum oktober 2016 Versie 1.5

Datum oktober 2016 Versie 1.5 CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT (CPS) Policy Authority PKIoverheid voor Extended Validation certificaten uit te geven door de Policy Authority van de PKI voor de overheid Datum oktober 2016 Versie 1.5

Nadere informatie

CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Persoonsgebonden Certificaten webformulier

CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Persoonsgebonden Certificaten webformulier Auteur KPN en CreAim CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Persoonsgebonden Certificaten webformulier Domein Organisatie rapport Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Toelichting Persoonsgebonden

Nadere informatie

Organisatie Persoon (G3) QuoVadis Trustlink B.V. Nevelgaarde ZZ Nieuwegein Fax:

Organisatie Persoon (G3) QuoVadis Trustlink B.V. Nevelgaarde ZZ Nieuwegein Fax: Certification Practice Statement PKIoverheid Versie: Datum: PvE 3a: Domeinen Organisatie (G2), 1.5 15 maart 2017 4.4 QuoVadis Trustlink B.V. Tel: +31 302324320 Fax: +31 302324329 Authenticiteit: Onweerlegbaarheid:

Nadere informatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie Wijziging Contactpersoon v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Contactpersonen. De gegevens en autorisaties van bestaande Contactpersonen

Nadere informatie

Aanvraag PKIoverheid Persoonsgebonden Certificaten - v1.23. Domein Organisatie

Aanvraag PKIoverheid Persoonsgebonden Certificaten - v1.23. Domein Organisatie Aanvraag PKIoverheid Persoonsgebonden Certificaten - v1.23 Domein Organisatie Ondergetekende vraagt, met behulp van dit formulier, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van

Nadere informatie

Intrekkingsverzoek Certificaten v1.11

Intrekkingsverzoek Certificaten v1.11 Intrekkingsverzoek v1.11 Domein Organisatie Met dit document verzoekt ondergetekende, namens de Abonnee, de in de bijlage gespecificeerde in te trekken. Belangrijk: Lees eerst de toelichting voor het invullen

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS)

Certification Practice Statement (CPS) Certification Practice Statement (CPS) ZOVAR Versie 2.7 Datum 25 september 2013 Status Definitief (ZV23.02) Colofon Organisatie CIBG Bezoekadres: Wijnhaven 16 2511 GA Den Haag Servicedesk Postbus 16114

Nadere informatie

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Persoonsgebonden Certificaten webformulier

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Persoonsgebonden Certificaten webformulier Auteur KPN Telefoon KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Persoonsgebonden Certificaten webformulier Domein Organisatie Documentnummer: ASQQ13032 rapport Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Toelichting

Nadere informatie

Aandachtspunten PKIoverheid

Aandachtspunten PKIoverheid Aandachtspunten PKIoverheid Tips en aanbevelingen bij PKIoverheid-certificaten en PKI-enabled applicaties Auteur GBO.overheid / PKIoverheid Versie Versie 1.0 Status Definitief Den Haag, 18 oktober 2007

Nadere informatie

Datum februari 2015 Versie 3.9

Datum februari 2015 Versie 3.9 CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT (CPS) Policy Authority PKIoverheid voor certificaten uit te geven door de Policy Authority van de PKI voor de overheid Datum februari 2015 Versie 3.9 Colofon Versienummer

Nadere informatie

Programma van Eisen deel 2: Toetreding tot en toezicht binnen de PKI voor de overheid. Datum 1 februari 2017

Programma van Eisen deel 2: Toetreding tot en toezicht binnen de PKI voor de overheid. Datum 1 februari 2017 Programma van Eisen deel 2: Toetreding tot en toezicht binnen de PKI voor de overheid Datum 1 februari 2017 Colofon Versienummer 4.4 Contactpersoon Policy Authority PKIoverheid Organisatie Logius Bezoekadres

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Logius. Agentschap Telecom

Samenwerkingsprotocol Logius. Agentschap Telecom - Samenwerkingsprotocol Logius Agentschap Telecom Partijen: Agentschap Telecom, vertegenwoordigd door de Directeur - Hoofdinspecteur mr. drs. P.A. Spijkerman, verder te noemen: AT. en De Minister van Binnenlandse

Nadere informatie

Toelichting en instructie Aanvraag beroepsgebonden Certificaten

Toelichting en instructie Aanvraag beroepsgebonden Certificaten Toelichting en instructie Aanvraag beroepsgebonden Certificaten Domein Organisatie Algemeen Met dit formulier kunt u Beroepsgebonden Certificaten aanvragen bij KPN. Beroepsgebonden Certificaten zijn Certificaten

Nadere informatie

Datum oktober 2016 Versie 4.0

Datum oktober 2016 Versie 4.0 CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT (CPS) Policy Authority PKIoverheid voor certificaten uit te geven door de Policy Authority van de PKI voor de overheid Datum oktober 2016 Versie 4.0 Colofon Versienummer

Nadere informatie

Het UZI-register. Eerste hulp bij veilige elektronische communicatie in de zorgsector. Renate de Rijk projectleider implementatie 8 december 2005

Het UZI-register. Eerste hulp bij veilige elektronische communicatie in de zorgsector. Renate de Rijk projectleider implementatie 8 december 2005 Het UZI-register Eerste hulp bij veilige elektronische communicatie in de zorgsector Renate de Rijk projectleider implementatie 8 december 2005 1 Agenda De UZI-pas, kenmerken en functionaliteit Voorbeelden

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS)

Certification Practice Statement (CPS) Certification Practice Statement (CPS) ZOVAR Versie 3.0 Datum 1 september 2015 Status Definitief (ZV23.02) Colofon Organisatie CIBG Bezoekadres: Wijnhaven 16 2511 GA Den Haag Servicedesk Postbus 16114

Nadere informatie

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief DigiD SSL Versie 2.1.1 Datum 16 augustus 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD Versienummer 2.1.1 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl Pagina 2 van 9 Inhoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Certificaten binnen PKIoverheid Effective Date: 15 juni 2015 Versie: 1.4

Algemene Voorwaarden Certificaten binnen PKIoverheid Effective Date: 15 juni 2015 Versie: 1.4 Algemene Voorwaarden Certificaten binnen PKIoverheid Effective Date: 15 juni 2015 Versie: 1.4 Auteursrecht QuoVadis 2012. Alle rechten voorbehouden. Dit document zal niet in zijn geheel of in gedeeltes

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS)

Certification Practice Statement (CPS) Certification Practice Statement (CPS) agentschap versie 4.1, definitief Den Haag, 1 oktober 2008 Postadres Het UZI-register is een onderdeel Postbus 16114 van het, agentschap van het 2500 BC DEN HAAG

Nadere informatie

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12 Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u een Beroepsgebonden Certificaat aanvragen bij CreAim. Belangrijk: lees eerst de bijgevoegde toelichting

Nadere informatie

Elektronische handtekening

Elektronische handtekening RWS BEDRIJFSINFORMATIE Elektronische handtekening Aandachtspunten, veelgestelde vragen en Tips & trucs Datum 15 april 2016 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid Certificaten

Certification Practice Statement PKIoverheid Certificaten Getronics PinkRoccade Nederland BV Fauststraat 1 Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn Certification Practice Statement PKIoverheid Certificaten T +31[0]55 577 88 22 F +31[0]55 577 84 60 I www.getronicspinkroccade.nl

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS)

Certification Practice Statement (CPS) Certification Practice Statement (CPS) ZOVAR Versie 2.9 Datum 9 december 2014 Status Definitief (ZV23.02) Colofon Organisatie CIBG Bezoekadres: Wijnhaven 16 2511 GA Den Haag Servicedesk Postbus 16114

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid Private Services Server certificaten

Certification Practice Statement PKIoverheid Private Services Server certificaten Certification Practice Statement PKIoverheid Private Services KPN B.V. KPN B.V. Maanplein 55 2516 CK s-gravenhage Postbus 30000 2500 GA Den Haag T +31 (070) 3434343 www.kpn.com K.v.K. Amsterdam nr. 27124701

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier

CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier Auteur KPN en CreAim CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier Domein Organisatie rapport Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Toelichting Beroepsgebonden

Nadere informatie

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag servercertificaat webformulier (alle typen)

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag servercertificaat webformulier (alle typen) Auteur KPN Telefoon KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag servercertificaat webformulier (alle typen) Domein Organisatie Documentnummer: ASQQ13026 rapport Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Terminologie

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid Burger

Certification Practice Statement PKIoverheid Burger Certification Practice Statement PKIoverheid Burger Versie: 1.4 Datum: PvE 3c: 4.4 15 maart 2017 QuoVadis Trustlink B.V. Nevelgaarde 56 Tel: +31 302324320 Fax: +31 302324329 Authenticiteit: Onweerlegbaarheid:

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid Burger. 01 novemeber QuoVadis Trustlink B.V. Nevelgaarde ZZ Nieuwegein

Certification Practice Statement PKIoverheid Burger. 01 novemeber QuoVadis Trustlink B.V. Nevelgaarde ZZ Nieuwegein Certification Practice Statement PKIoverheid Burger Versie: Datum: PvE 3c: 1.3 01 novemeber 2016 4.3 QuoVadis Trustlink B.V. Nevelgaarde 56 Tel: +31 302324320 Fax: +31 302324329 Authenticiteit: Onweerlegbaarheid:

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS)

Certification Practice Statement (CPS) Certification Practice Statement (CPS) Versie 4.2 Datum 24 februari 2011 Status definitief (UZ52.01) Inhoud 1 Introductie 9 1.1 UZI-register en producten 9 1.1.1 Introductie UZI-register 9 1.1.2 1.1.3

Nadere informatie

Certification Practice Statement BAPI

Certification Practice Statement BAPI Certification Practice Statement BAPI KPN Corporate Market B.V. KPN Corporate Market BV Fauststraat 1 7323 BA Apeldoorn Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn T +31 (0) 31 08 86 61 00 00 www.kpn.com/corporatemarket/

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verstrekkingsvoorwaarden inzake het Kentekenregister van de Dienst Wegverkeer 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verstrekkingsvoorwaarden inzake het Kentekenregister van de Dienst Wegverkeer 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14523 2 juni 2015 Verstrekkingsvoorwaarden inzake het Kentekenregister van de Dienst Wegverkeer 2015 De Dienst Wegverkeer

Nadere informatie

Elektronische handtekening

Elektronische handtekening RWS BEDRIJFSINFORMATIE Elektronische handtekening Aandachtspunten, veelgestelde vragen en Tips & trucs Datum 28 januari 2016 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Door Niko Visser. Bewijsmomenten met waarborgen voor zekerstelling met ISO 27001

Door Niko Visser. Bewijsmomenten met waarborgen voor zekerstelling met ISO 27001 Door Niko Visser Bewijsmomenten met waarborgen voor zekerstelling met ISO 27001 Onderwerpen Inrichting beveiliging bij kadaster Classificatie systemen Plan-do-check-act Audits en onderzoeken Certificering

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

Certification Practice Statement Digidentity L3. Datum : 14 September 2015 Versie : 1.1 OID :

Certification Practice Statement Digidentity L3. Datum : 14 September 2015 Versie : 1.1 OID : Certification Practice Statement Digidentity L3 Datum : 14 September 2015 Versie : 1.1 OID : 1.3.6.1.4.1.34471.1.2.1.1 COPYRIGHT DIGIDENTITY 2015 Digidentity 2015 CPS v1.1 Certification Practice Statement

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee v1.20

Wijziging gegevens Abonnee v1.20 Wijziging gegevens Abonnee v1.20 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u de bij KPN geregistreerde Abonnee gegevens laten wijzigen. Voor het wijzigen van de Contactpersoon of de Bevoegd

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS) voor Elektronisch Gewaarmerkt Document (EGD) uitgegeven door KvK Nederland namens KvK's

Certification Practice Statement (CPS) voor Elektronisch Gewaarmerkt Document (EGD) uitgegeven door KvK Nederland namens KvK's Certification Practice Statement (CPS) voor Elektronisch Gewaarmerkt Document (EGD) uitgegeven door KvK Nederland namens KvK's Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 25 februari 2004 KvK Nederland Eerste definitieve

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee v1.17

Wijziging gegevens Abonnee v1.17 Wijziging gegevens Abonnee v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u de bij KPN geregistreerde Abonnee gegevens laten wijzigen. Voor het wijzigen van de Contactpersoon of de Bevoegd

Nadere informatie

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten v1.8

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten v1.8 Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten v1.8 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u een Beroepsgebonden Certificaat aanvragen bij KPN. U registreert zich daarmee tevens als Abonnee van de

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIo. Datum : 03 april 2017 Versie : 1.8 OID :

Certification Practice Statement PKIo. Datum : 03 april 2017 Versie : 1.8 OID : Certification Practice Statement PKIo Datum : 03 april 2017 Versie : 1.8 OID : 2.16.528.1.1003.1.5.8 COPYRIGHT DIGIDENTITY 2017 Document Controle Pagina Title Certification Practice Statement PKIoverheid

Nadere informatie

Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8. Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2

Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8. Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2 Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8 Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2 COPYRIGHT DIGIDENTITY 2012 Document Controle Pagina Title Certification Practice Statement Creator Marcel

Nadere informatie

Wijziging PvE juli 2007 cumulatief

Wijziging PvE juli 2007 cumulatief GBO.Overheid Policy Authority PKIoverheid Postbus 84011 2508 AA Den Haag Tel. (070) 888 7950 Fax. (070) 888 7882 Dit document bevat een overzicht van de wijzigingen in het PvE. De wijzigingen zijn vastgesteld

Nadere informatie