Aanvullende eisen PKIoverheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende eisen PKIoverheid"

Transcriptie

1 Aanvullende eisen verheid Datum 05 januari 2015

2 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari 2015 Colofon Versienummer 4.0 Contactpersoon Policy Authority verheid Organisatie Logius Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenweg 52 Postadres Postbus JE DEN HAAG T Pagina 2 van 57

3 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari 2015 Inhoud Colofon... 2 Inhoud Introductie Achtergrond Opzet van de Certificate Policies Status Contactgegevens Policy Authority Publicatie en verantwoordelijkheid voor elektronische opslagplaats Elektronische opslagplaats Publicatie van CSPinformatie Identificatie en authenticatie Naamgeving Initiële identiteitsvalidatie Identificatie en authenticatie bij vernieuwing van het certificaat Operationele eisen certificaatlevenscyclus Aanvraag van certificaten Acceptatie van certificaten Sleutelpaar en certificaatgebruik Intrekking en opschorting van certificaten Certificaat statusservice Management, operationele en fysieke beveiligingsmaatregelen Procedurele beveiliging Personele beveiliging Procedures ten behoeve van beveiligingsaudits Archivering van documenten Aantasting en continuïteit Technische beveiliging Genereren en installeren van sleutelparen Private sleutelbescherming en cryptografische module engineering beheersmaatregelen Pagina 3 van 57

4 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Andere aspecten van sleutelpaarmanagement Activeringsgegevens Logische toegangsbeveiliging van CSPcomputers Beheersmaatregelen technische levenscyclus Netwerkbeveiliging Certificaat, CRL en OCSPprofielen Certificaatprofielen CRLprofielen OCSPprofielen Conformiteitbeoordeling Algemene en juridische bepalingen Financiële verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Aansprakelijkheid Beperkingen van aansprakelijkheid Wijzigingen Geschillenbeslechting Van toepassing zijnde wetgeving Overige bepalingen Bijlage B Verwijzingsmatrix Revisies Wijzigingen van versie 3.7 naar Nieuw Aanpassingen Redactioneel Pagina 4 van 57

5 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari 2015 De Policy Authority (PA) van de PKI voor de overheid ondersteunt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij het beheer over de PKI voor de overheid. De PKI voor de overheid is een afsprakenstelsel. Dit maakt generiek en grootschalig gebruik mogelijk van de elektronische handtekening, en faciliteert voorts identificatie op afstand en vertrouwelijke communicatie. De taken van de PA verheid zijn: het leveren van bijdragen voor de ontwikkeling en het beheer van het normenkader dat aan de PKI voor de overheid ten grondslag ligt, het zogeheten Programma van Eisen (PvE); het proces van toetreding door Certification Service Providers (CSP's) tot de PKI voor de overheid begeleiden en voorbereiden van de afhandeling; het toezicht houden op en controleren van de werkzaamheden van CSP's die onder de root van de PKI voor de overheid certificaten uitgeven. De doelstelling van de Policy Authority is: Het handhaven van een werkbaar en betrouwbaar normenkader voor PKIdiensten dat voorziet in een vastgesteld beveiligingsniveau voor de communicatiebehoefte van de overheid en transparant is voor de gebruikers. Revisiegegevens Versie Datum Omschrijving Vastgesteld door BZK december 2014 Pagina 5 van 57

6 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Introductie 1.1 Achtergrond Dit is deel 3 Aanvullende eisen van het Programma van Eisen (PvE) van de PKI voor de overheid en wordt aangeduid als Aanvullende eisen verheid. In het PvE zijn de normen voor de PKI voor de overheid vastgelegd. Dit onderdeel van deel 3 heeft betrekking op de aanvullende eisen die aan de dienstverlening van een Certification Service Provider (CSP) binnen de PKI voor de overheid worden gesteld. Binnen de PKI voor de overheid is onderscheid gemaakt in verschillende domeinen. Deze aanvullende eisen hebben betrekking op alle typen certificaten die onder deze domeinen worden uitgegeven, het onderscheid wordt echter gemaakt in de betreffende PvE s. Een uitgebreide toelichting op de achtergrond en structuur van de PKI voor de overheid, evenals de samenhang tussen de verschillende delen uit het PvE is opgenomen in deel 1 van het PvE. Voor een overzicht van de in dit deel gehanteerde definities en afkortingen wordt verwezen naar deel 4 van het PvE Opzet van de Certificate Policies Deel 3 van het Programma van Eisen van verheid bestaat uit de volgende onderdelen: Deel 3 Basiseisen. De basiseisen zijn van toepassing op alle Certificaten Policies in deel 3 van het Programma van Eisen; Deel 3 Aanvullende eisen. Hierin zijn alle overige eisen opgenomen die van toepassing zijn op 1 of meerdere CP s maar niet op alle CP s; Deel 3 Verwijzingsmatrix verheid en ETSI. Een overzicht van verheid eisen met verwijzing naar ETSI norm(en) waarop de eis een aanvulling is; en Deel 3a t/m i: de Certificate Policies voor de verschillende verheid certificaten. Het gaat hier om CP s voor de uitgifte van eindgebruikercertificaten voor de reguliere root, de private root en de EV root. Deze stamcertificaten kennen verschillende versies of generaties. De CP s in deel 3 van het PvE zijn als volgt opgebouwd: Deel 3a persoonsgebonden certificaten in het domein organisatie Deel 3b services authenticiteits en vertrouwelijkheidcertificaten in het domein organisatie Deel 3c persoonsgebonden certificaten in het domein burger Deel 3d services certificaten in het domein autonome apparaten Deel 3e website en server certificaten in het domein organisatie Deel 3f Extended Validation certificaten onder het EV stamcertificaat Deel 3g services authenticiteit en vertrouwelijkheidcertificaten in het domein private services Pagina 6 van 57

7 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari 2015 Deel 3h server certificaten in het domein private services Deel 3i persoonsgebonden certificaten in het domein private personen Alle verheid eisen hebben een uniek en persistent nummer dat tevens een verwijzing naar bevat. Elke verheid eis is bovendien een aanvulling op een of meerdere ETSI normen voor uitgifte van PKI certificaten en kent derhalve een verwijzing naar de betreffende ETSI norm(en). Deze relaties zijn opgenomen in een aparte Excel sheet genaamd Verwijzingsmatrix verheid en ETSI. Elke verheid eis is een keer opgenomen in de Basiseisen of Aanvullende Eisen. Voor de Aanvullende eisen is in elk CP deel een verwijzing opgenomen naar de van toepassing zijnde norm in deel 3 Aanvullende Eisen. Naar de Basiseisen wordt niet verwezen omdat deze automatisch van toepassing zijn. Hetzelfde geldt voor de ETSI normen die van toepassing zijn op een CP. Om te voldoen aan een specifiek CP moet worden voldaan aan het ETSI normenkader dat hierop van toepassing is, de Basiseisen van verheid en een deel van de Aanvullende eisen van verheid. In de hoofdstukken 2 t/m 9 zijn de specifieke verheideisen opgenomen. In de onderstaande tabel is de structuur weergegeven waarin iedere verheideis (eis) afzonderlijk wordt gespecificeerd. Verwijzing naar de paragraaf uit de structuur waarop de eis betrekking heeft. is een PKIX raamwerk van de Internet Engineering Task Force (IETF) en is de de facto standaard voor de structuur van Certificate Policies en Certification Practice Statements 1. Uniek nummer van de eis. Per paragraaf wordt een doorlopende nummering gehanteerd voor de eisen. In combinatie met het RFC 3647 paragraafnummer vormt dit een unieke aanduiding voor de eis. ETSI Verwijzing naar de voor dat deel van toepassing zijnde eis(en) waarvan de eis is afgeleid c.q. een nadere invulling is. De eis die binnen dit domein van de PKI voor de overheid van toepassing is. Opmerking Bij een aantal eisen is, voor een beter begrip van de context waarin de eis moet worden geplaatst, een opmerking toegevoegd. 1 In de hoofdstukken 2 t/m 9 zijn alleen die paragrafen uit opgenomen waarvoor een eis van toepassing is. Pagina 7 van 57

8 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari 2015 Hieronder is schematisch weergegeven hoe deel 3 van het Programma van Eisen is opgebouwd: Pagina 8 van 57

9 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Status Dit is versie 4.0 van deel 3 Aanvullende eisen van het PvE. De huidige versie is bijgewerkt tot en met januari De PA heeft de grootst mogelijke aandacht en zorg besteed aan de gegevens en informatie, die zijn opgenomen in deze Aanvullende eisen van het Programma van Eisen van verheid. Toch is het mogelijk dat onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. De PA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik of de verspreiding van deze Aanvullende eisen, indien deze Aanvullende eisen wordt gebruikt buiten het in paragraaf 1.4 van de afzonderlijke PvE delen beschreven certificaatgebruik. 1.2 Contactgegevens Policy Authority De PA is verantwoordelijk voor deze Aanvullende eisen voor de uitgifte van verheid certificaten. Vragen met betrekking tot deze Aanvullende eisen kunnen worden gesteld aan de PA, waarvan het adres gevonden kan worden op: Pagina 9 van 57

10 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Publicatie en verantwoordelijkheid voor elektronische opslagplaats 2.1 Elektronische opslagplaats Bevat geen aanvullende eisen. 2.2 Publicatie van CSPinformatie 2.2 Publicatie van CSPinformatie 2.2pkio7 EN EN a De CSP dient de burger actief te informeren en in de voorwaarden te vermelden dat het authenticiteitcertificaat niet in de Wet op de identificatieplicht (Wid) als identiteitsdocument is aangewezen en derhalve niet kan worden gebruikt voor het identificeren van personen in gevallen waarbij de wet vereist dat de identiteit van personen met een in de Wet op de identificatieplicht aangewezen document wordt vastgesteld. De CSP moet hiermee tot uitdrukking brengen dat het authenticiteitcertificaat niet kan worden gebruikt bij het afnemen van overheidsdiensten waarbij de wet vereist dat de identiteit van personen met een in de Wid aangewezen document wordt vastgesteld. 2.2 Publicatie van CSPinformatie 2.2pkio8 EN EN De certification practice statement van de CSP moet worden gestructureerd volgens RFC 2527, of het Programma van Eisen van verheid dat is gebaseerd op en moet alle relevante hoofdstukken bevatten zoals beschreven in RFC 2527, of het PVE verheid. Pagina 10 van 57

11 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Publicatie van CSPinformatie 2.2pkio9 EN EN b De CPS dient alleen betrekking te hebben op de uitgifte van EV SSL certificaten. Pagina 11 van 57

12 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Identificatie en authenticatie 3.1 Naamgeving Anonimiteit of pseudonimiteit van certificaathouders 3.1.3pkio11 EN EN a en g Het gebruik van pseudoniemen in certificaten is niet toegestaan. 3.2 Initiële identiteitsvalidatie Initiële identiteitsvaladatie 3.2.0pkio12 EN EN a.x De gegevens die de CSP gebruikt om te verifiëren: of de abonnee een bestaande en legale organisatie is; of de organisatienaam, die in het certificaat wordt opgenomen, juist en volledig is en overeenkomt met de door de abonnee aangemelde organisatienaam; of het door de abonnee opgegeven adres van de organisatie juist en volledig is en dat het ook het adres is waar zij haar werkzaamheden uitvoert; of het door de abonnee opgegeven algemene telefoonnummer van de organisatie, juist en volledig is; of, als blijkt dat de organisatie van de abonnee korter dan drie jaar bestaat, de abonnee beschikt over een actieve betaalrekening; mogen niet ouder zijn dan 13 maanden anders moeten de gegevens opnieuw worden opgevraagd en geverifieerd. In die gevallen waarbij de informatiebronnen de laatste 13 maanden niet zijn bij gewerkt c.q. aangepast moet worden uitgegaan van de meest recente versie. Pagina 12 van 57

13 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Methode om bezit van de private sleutel aan te tonen 3.2.1pkio13 EN EN De CSP waarborgt dat de abonnee het certificate signing request (CSR) op een veilige manier aanlevert. Het op een veilige manier aanleveren moet als volgt plaatsvinden: het invoeren van het CSR op de daartoe speciaal ontwikkelde applicatie van de CSP waarbij gebruik wordt gemaakt van een SSL verbinding, die gebruikt maakt van een verheid SSL certificaat of gelijkwaardig of; het invoeren van het CSR op de HTTPS website van de CSP die gebruikt maakt van een verheid SSL certificaat of gelijkwaardig of; het via verzenden van het CSR voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening van de certificaatbeheerder die gebruik maakt van een verheid gekwalificeerd certificaat of gelijkwaardig of; het invoeren of verzenden van een CSR op een wijze minimaal gelijkwaardig aan bovenstaande manieren Authenticatie van organisatorische entiteit 3.2.2pkio14 EN EN e De CSP dient bij organisatiegebonden certificaten te verifiëren dat de abonnee een bestaande organisatie is Authenticatie van organisatorische entiteit 3.2.2pkio4 EN EN g g De CSP dient te verifiëren dat de abonnee een bestaande organisatie is. Pagina 13 van 57

14 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Authenticatie van organisatorische entiteit 3.2.2pkio15 EN EN d, h.i, r en t De CSP dient te verifiëren dat de abonnee een bestaande en legale organisatie is. Als bewijs dat het om een bestaande en legale organisatie gaat moet de CSP tenminste de volgende bewijsstukken opvragen en verifiëren: Voor organisaties binnen de overheid een recent gewaarmerkt uittreksel (maximaal 1 maand oud) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of een wet, oprichtingsakte of een algemene maatregel van bestuur; Voor privaatrechtelijke organisaties met en zonder rechtspersoonlijkheid een recent gewaarmerkt uittreksel (maximaal 1 maand oud) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als bewijs dat het om een legale organisatie gaat moet de CSP nagaan of deze op de meest recente EU lijst van verboden terroristische personen en organisaties voorkomt, gepubliceerd door de Europese Raad Deze lijsten zijn te vinden via de webpagina: Het gaat hier om de besluiten inzake de actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme Authenticatie van organisatorische entiteit 3.2.2pkio16 EN EN e De CSP dient bij organisatiegebonden certificaten te verifiëren dat de door de abonnee aangemelde organisatienaam die in het certificaat wordt opgenomen juist en volledig is. Pagina 14 van 57

15 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Authenticatie van organisatorische entiteit 3.2.2pkio144 EN EN g g De CSP dient te verifiëren dat de door de abonnee aangemelde organisatienaam die in het certificaat wordt opgenomen juist en volledig is Authenticatie van organisatorische entiteit 3.2.2pkio17 EN EN d en h.i De CSP dient te verifiëren dat de organisatienaam die in het certificaat wordt opgenomen, juist en volledig is en overeenkomt met de door de abonnee aangemelde organisatienaam. Als bewijs van de juistheid van de opgegeven officiële organisatienaam moet de CSP tenminste de volgende bewijsstukken opvragen en verifiëren: Voor organisaties binnen de overheid een recent gewaarmerkt uittreksel (maximaal 1 maand oud) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of, indien inschrijving in het Handelsregister nog niet heeft plaatsgevonden, een kopie van de betreffende pagina uit de meest recente versie van de Staatsalmanak waar het adres van de betreffende overheidsorganisatie staat vermeldt; Voor privaatrechtelijke organisaties met en zonder rechtspersoonlijkheid een recent gewaarmerkt uittreksel (maximaal 1 maand oud) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Verder geldt dat het aangeleverde bewijsstuk de organisatorische entiteit dient te onderscheiden van eventuele andere organisaties met dezelfde naam. In het algemeen geldt dat in een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel de officiële naam van de organisatie ook vermeld staat. Pagina 15 van 57

16 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Authenticatie van organisatorische entiteit 3.2.2pkio18 EN EN d, h.i en l De CSP dient te verifiëren dat het door de abonnee opgegeven adres van de organisatie juist en volledig is en dat het ook het adres is waar zij haar werkzaamheden uitvoert. Onder adres wordt alléén verstaan straatnaam, huisnummer (evt. met toevoeging) postcode en woonplaats. Als bewijs van de juistheid en het bestaan van het opgegeven adres en dat het ook het adres is waar de organisatie haar werkzaamheden uitvoert, moet de CSP tenminste de volgende bewijsstukken opvragen en verifiëren: Voor organisaties binnen de overheid een recent gewaarmerkt uittreksel (maximaal 1 maand oud) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of, indien inschrijving in het Handelsregister nog niet heeft plaatsgevonden, een kopie van de betreffende pagina uit de meest recente versie van de Staatsalmanak waar het adres van de betreffende overheidsorganisatie staat vermeldt; Voor privaatrechtelijke organisaties met en zonder rechtspersoonlijkheid een recent gewaarmerkt uittreksel (maximaal 1 maand oud) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als het adres in de bewijsstukken overeenkomt met het adres van de aanvraag mag de CSP dit als voldoende bewijs beschouwen dat dit ook het adres is waar de organisatie haar werkzaamheden uitvoert. Als het adres in de bewijsstukken niet overeenkomt dan moet de CSP de opgegeven locatie van de abonnee bezoeken en haar bevindingen vastleggen in een rapportage. In de rapportage moeten minimaal de volgende zaken zijn opgenomen: Of het adres van de locatie van de abonnee exact overeenkomt met het adres van de aanvraag; Het type huisvesting van de abonnee en of dit de locatie is waar de organisatie naar alle waarschijnlijk haar werkzaamheden uitvoert; Of er permanente bewijzeringsborden aanwezig zijn die de locatie van de abonnee identificeren; Een of meerdere foto s van (i) de buitenkant van de huisvesting van de abonnee (waarop, indien aanwezig, de bewijzeringsborden en het adresbord van de straat staan) en (ii) de receptiebalie of kantoorwerkruimte van de abonnee. Als alternatief mag de CSP ook een verklaring van een externe accountant of notaris accepteren waarin het opgegeven adres wordt bevestigd en ook dat dit het adres is waar de organisatie haar werkzaamheden uitvoert. Pagina 16 van 57

17 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Authenticatie van organisatorische entiteit 3.2.2pkio19 EN EN d en h.i De CSP dient te verifiëren dat het door de abonnee opgegeven algemene telefoonnummer van de organisatie, juist en volledig is. Als bewijs van juistheid en het bestaan van het opgegeven algemene telefoonnummer van de organisatie moet de CSP: bellen met het betreffende telefoonnummer en verifiëren dat de abonnee inderdaad te bereiken is op het opgegeven telefoonnummer en; het algemene telefoonnummer van de organisatie verifiëren in de meest recente versie van de (online) Telefoongids of door middel van een gewaarmerkt uittreksel (maximaal 1 maand oud) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of; een verklaring van een externe accountant of notaris ontvangen waarin het opgegeven algemene telefoonnummer van de abonnee wordt bevestigd Authenticatie van organisatorische entiteit 3.2.2pkio20 EN EN d en h.i Als op basis van de opgevraagde gegevens blijkt dat de organisatie van de abonnee korter dan drie jaar bestaat (gerekend vanaf datum inschrijving Handelsregister of datum publicatie wet of, algemene maatregel van bestuur tot datum ondertekening aanvraag EV SSL certificaat) dan dient de CSP te verifiëren dat de abonnee in staat is om deel te nemen aan het zakelijk verkeer doordat zij over een actieve betaalrekening beschikt. Als bewijs van juistheid en het bestaan van de opgegeven betaalrekening moet de CSP tenminste één van de volgende bewijsstukken opvragen en verifiëren: Een verklaring van een financiële instelling die in Nederland een vergunning heeft van DNB en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel waaruit blijkt dat de abonnee over een actieve betaalrekening beschikt; Een verklaring van een externe accountant dat de abonnee over een actieve betaalrekening beschikt bij een financiële instelling die in Nederland een vergunning heeft van DNB en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Pagina 17 van 57

18 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Authenticatie van persoonlijke identiteit 3.2.3pkio21 EN EN d en e Bij uitgifte van certificaten aan natuurlijke personen dient de CSP te verifiëren dat de door de certificaathouder aangemelde volledige naam die in het certificaat wordt opgenomen juist en volledig is, met inbegrip van achternaam, eerste voornaam, initialen of overige voorna(a)m(en) (indien van toepassing) en tussenvoegsels (indien van toepassing) Authenticatie van persoonlijke identiteit 3.2.3pkio22 EN EN e e De CSP dient overeenkomstig Nederlandse wet en regelgeving de identiteit en, indien van toepassing, specifieke eigenschappen te controleren van de certificaatbeheerder. Bewijs van de identiteit dient te worden gecontroleerd aan de hand van fysieke verschijning van de persoon zelf, hetzij direct hetzij indirect, met behulp van middelen waarmee dezelfde zekerheid kan worden verkregen als bij persoonlijke aanwezigheid. Het bewijs van identiteit kan op papier dan wel langs elektronische weg worden aangeleverd Authenticatie van persoonlijke identiteit 3.2.3pkio23 EN EN Note 2 en r Pagina 18 van 57

19 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari 2015 De CSP dient te verifiëren wie de Bevoegde Vertegenwoordiger (of Vertegenwoordiging) van de abonnee is. Als bewijs van de juistheid en het bestaan van de door de abonnee opgegeven Bevoegde Vertegenwoordiger (of Vertegenwoordiging) moet de CSP tenminste de volgende bewijsstukken opvragen en verifiëren: Voor organisatorische entiteiten binnen de overheid een recent gewaarmerkt uittreksel (maximaal 1 maand oud) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of, indien inschrijving in het Handelsregister nog niet heeft plaatsgevonden, een kopie van de betreffende pagina uit de meest recente versie van de Staatsalmanak 2 waarin de Bevoegde Vertegenwoordiger (of Vertegenwoordiging) staat vermeldt; Voor organisatorische entiteiten binnen het bedrijfsleven een recent gewaarmerkt uittreksel (maximaal 1 maand oud) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel waarin de Bevoegde Vertegenwoordiger (of Vertegenwoordiging) staat vermeldt. De CSP moet tevens nagaan of de Bevoegde Vertegenwoordiger op de meest recente EU lijst van verboden terroristische personen en organisaties voorkomt: De CSP mag geen EV SSL certificaat uitgeven aan een organisatie of haar Bevoegde Vertegenwoordiger die op deze lijst staat Authenticatie van persoonlijke identiteit 3.2.3pkio24 EN EN e e Bij identiteitsvastelling, geldt dat de identiteit van de certificaatbeheerder slechts kan worden vastgesteld met de bij artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht aangewezen geldige documenten. De CSP dient de geldigheid en echtheid hiervan te controleren. Opmerking Indien de controle van de persoonlijke identiteit van de certificaatbeheerder is uitgevoerd bij de aanvraag van een certificaat in een ander domein van verheid, dan wordt de controle van de identiteit van de certificaatbeheerder onder deze CP vermeend plaats te hebben gevonden. 2 Pagina 19 van 57

20 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari Authenticatie van persoonlijke identiteit 3.2.3pkio25 EN EN d, k en a.x De CSP dient overeenkomstig Nederlandse wet en regelgeving de identiteit en, indien van toepassing, specifieke eigenschappen te controleren van de certificaatbeheerder. Bewijs van de identiteit dient te worden gecontroleerd aan de hand van fysieke verschijning van de persoon zelf. Deze controle moet na elke 13 maanden opnieuw plaats vinden tenzij in de overeenkomst met de abonnee uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken door b.v. op te nemen dat de certificaatbeheerder zijn of haar rol behoudt tot het moment dat dit door de abonnee wordt herzien of tot het moment dat de overeenkomst verloopt of wordt beëindigd Authenticatie van persoonlijke identiteit 3.2.3pkio26 EN EN g g De certificaatbeheerder is een persoon van wie de identiteit dient vastgesteld te worden in samenhang met een organisatorische entiteit. Er dient bewijs te worden overlegd van: volledige naam, met inbegrip van achternaam, eerste voornaam, initialen of overige voorna(a)m(en) (indien van toepassing) en tussenvoegsels (indien van toepassing); geboortedatum en plaats, een nationaal passend registratienummer, of andere eigenschappen van de certificaatbeheerder die kunnen worden gebruikt om, voor zover mogelijk, de persoon van andere personen met dezelfde naam te kunnen onderscheiden; bewijs dat de certificaatbeheerder gerechtigd is voor een certificaathouder een certificaat te ontvangen namens de rechtspersoon of andere organisatorische entiteit Authenticatie van persoonlijke identiteit 3.2.3pkio27 Pagina 20 van 57

21 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari 2015 EN EN d, k en r Ter verbijzondering van het in 3.2.3pkio25 gestelde, geldt dat de identiteit van de certificaatbeheerder slechts kan worden vastgesteld met de bij artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht aangewezen geldige documenten. De CSP dient de geldigheid en echtheid hiervan te controleren. De CSP moet tevens nagaan of de certificaatbeheerder op de meest recente EU lijst van verboden terroristische personen en organisaties voorkomt: De CSP mag geen EV SSL certificaat uitgeven aan een organisatie of haar certificaatbeheerder die op deze lijst staat Authenticatie van persoonlijke identiteit 3.2.3pkio28 EN EN g, k en a.x De certificaatbeheerder is een persoon van wie de identiteit dient vastgesteld te worden in samenhang met een organisatorische entiteit. Er dient bewijs te worden overlegd van: volledige naam, met inbegrip van achternaam, eerste voornaam, initialen of overige voorna(a)m(en) (indien van toepassing) en tussenvoegsels (indien van toepassing); geboortedatum en plaats, een nationaal passend registratienummer, of andere eigenschappen van de certificaatbeheerder die kunnen worden gebruikt om, voor zover mogelijk, de persoon van andere personen met dezelfde naam te kunnen onderscheiden; bewijs dat de certificaatbeheerder gerechtigd is voor een certificaathouder een certificaat te ontvangen namens de rechtspersoon of andere organisatorische entiteit. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan 13 maanden anders moeten de gegevens opnieuw worden opgevraagd en geverifieerd tenzij in de overeenkomst met de abonnee uitdrukkelijk wordt vastgelegd dat de certificaatbeheerder zijn of haar autorisatie behoudt tot het moment dat dit door de abonnee wordt herzien of tot het moment dat de overeenkomst verloopt of wordt beëindigd Autorisatie van de certificaathouder 3.2.5pkio29 EN EN e Pagina 21 van 57

22 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari 2015 Bij organisatiegebonden certificaathouders dient de CSP te controleren dat: het bewijs, dat de certificaathouder geautoriseerd is namens de abonnee om een certificaat te ontvangen, authentiek is; de in dit bewijs genoemde naam en identiteitskenmerken overeenkomen met de onder 3.2.3pkio21 vastgestelde identiteit van de certificaathouder. Bij beroepsgebonden certificaathouders dient de CSP te controleren dat: het bewijs, dat de certificaathouder geautoriseerd is het erkende beroep uit te oefenen, authentiek is; de in dit bewijs genoemde naam en identiteitskenmerken overeenkomen met de onder 3.2.3pkio21vastgestelde identiteit van de certificaathouder. Opmerking Als authentiek bewijs voor het uitoefenen van een erkend beroep wordt alleen beschouwd: a. ofwel een geldig bewijs van inschrijving in een door de betreffende beroepsgroep erkend (beroeps)register waarbij een wettelijk geregeld tuchtrecht van toepassing is; b. ofwel een benoeming door een Minister; c. ofwel een geldig bewijs (b.v. een vergunning) dat aan de wettelijke eisen voor het uitoefenen van het beroep wordt voldaan. Onder geldig bewijs wordt verstaan een bewijs dat niet is verlopen of (tijdelijk of voorlopig is) ingetrokken. In PvE deel 4 staat een limitatieve lijst met onder a en b bedoelde beroepen. In de verwijzingsmatrix in bijlage B is een verwijzing naar alle eisen opgenomen die betrekking hebben op paragraaf Autorisatie van de certificaathouder 3.2.5pkio30 EN EN d, h en i d, h, i, k en m.vi De CSP dient te controleren dat: het bewijs, dat de certificaathouder geautoriseerd is namens de abonnee om een certificaat te ontvangen, authentiek is; of de certificaatbeheerder toestemming heeft verkregen van de abonnee om aan hem opgedragen handelingen uit te voeren (ingeval de certificaatbeheerder het registratieproces uitvoert). Opmerking De "certificaatbeheerder" die handelingen overneemt van de certificaathouder behoeft niet noodzakelijkerwijs dezelfde persoon te zijn als de systeembeheerder of personeelsfunctionaris. Tevens is het toegestaan dat de kennis van de activeringsgegevens van het sleutelmateriaal (bijvoorbeeld PIN) door verschillende personen wordt gedeeld als de inrichting van het beheer dat Pagina 22 van 57