ZITTING VAN 24 APRIL 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN 24 APRIL 2014"

Transcriptie

1 276 ZITTING VAN 24 APRIL 2014 Aanwezig : De heer Patrick De Smedt, De heer Peter Beerens, mevrouw Agnes Lievens, mevrouw Joke Longin, mevrouw Gwendolijn Meskens de heer Roland Mortier, mevrouw Els Van Gucht, mevrouw Martine Moijson en mevrouw Natalie De Coninck, Voorzitter Leden en de heer François Vunckx, Secretaris OPENBARE ZITTING De heer Patrick De Smedt, Voorzitter OCMW, opent de vergadering om uur. In uitvoering van artikel 31 van het Nieuwe OCMW Decreet vraagt de Voorzitter om volgend punt bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen : a) Ouderenzorg beheer en organisatie Goedkeuring van de bijkomende raadpleging wachtlijst serviceflats De Vlindertuin Gelet op volgende overwegingen : 1. Het OCMW Opwijk heeft een nieuwbouwproject met 32 serviceflats en bijhorende polyvalente zaal gerealiseerd. De exploitatie van deze nieuwe serviceflats is op 15 februari 2014 van start gegaan. Op vrijdag 14 maart werd dit nieuwe gebouw officieel ingehuldigd. 2. Voor de toewijzing van deze nieuwe serviceflats werd er beroep gedaan op de bestaande wachtlijst voor de serviceflats. Aangezien deze wachtlijst ontoereikend was om alle flats op te vullen, werd ook aan andere geïnteresseerden (bijvoorbeeld inwoner niet-opwijk) de mogelijkheid geboden om een flat te betrekken. 3. Op de dag van de opening vrijdag 14 maart 2014 werd er ook voor de laatst overgebleven flat (flat 211) een kandidaat-bewoner gevonden. Deze oudere mevrouw Simonne Claes uit Opwijk - werd echter opgenomen in het ziekenhuis en heeft zich vervolgens bedacht. Deze oudere heeft bijgevolg de flat nooit betrokken. 4. Mevrouw Gudula De Block bewoonde sinds 15 februari 2014 flat nr Omwille van medische problematiek (toenemende dementie) werd deze oudere opgenomen in het ziekenhuis en is zij vervolgens verhuisd naar een woonzorgcentrum. De opzegperiode voor deze flat liep tot en met 9 april Vanaf 10 april 2014 heeft het echtpaar Van Hoeck Hertens uit Jette deze flat gehuurd. Dit echtpaar heeft echter op 14 april 2014 deze huur terug opgezegd met een opzegperiode van 7 dagen. Bijgevolg is deze flat vanaf 22 april 2014 opnieuw leegstaand. 5. Aldus zijn er twee leegstaande flats in de serviceflats De Vlindertuin (flat nr. 208 en nr. 211). 6. Alle geïnteresseerden die de diensten van het woonzorgcentrum gecontacteerd hadden in verband met de serviceflats - uit Opwijk en niet-opwijk werden gecontacteerd voor de twee leegstaande flats. Geen enkele geïnteresseerde heeft uiteindelijk beslist om een flat te betrekken.

2 Bijgevolg zijn er op dit moment geen mogelijke kandidaat-ouderen meer. Er zijn echter nog steeds de kandidaat-ouderen op de bestaande wachtlijst serviceflats. Deze kandidaat-ouderen werden reeds enkele maanden geleden aangeschreven naar aanleiding van de toewijzing van de nieuwe serviceflats. Bijgevolg is het voorstel om deze ouderen van de wachtlijst opnieuw aan te schrijven om te polsen naar hun interesse voor een serviceflat. 8. Artikel 14 van het opnamereglement van de serviceflats van het OCMW Opwijk bepaalt dat een oudere die verzaakt aan zijn rechtmatige opnamebeurt, als laatste op de wachtlijst wordt ingeschreven. Bij een tweede weigering wordt de kandidaat-bewoner geschrapt van de wachtlijst. Bijgevolg is het voorstel om deze ouderen van de wachtlijst bijkomend te raadplegen, maar zonder artikel 14 van het opnamereglement toe te passen. 9. Indien deze raadpleging geen resultaat oplevert, is het voorstel om een publicatie via regionale bladen te verspreiden zodat nieuwe geïnteresseerden gezocht kunnen worden. 10. Het is de bedoeling de invulling binnen de kortst mogelijke termijn te realiseren ten einde het financieel resultaat van de exploitatie zo goed mogelijk te beheersen en zo weinig mogelijk minder- ontvangsten te realiseren. Rekening houdende met deze argumenten volgt het voorstel van de Voorzitter om volgende punt : a) Ouderenzorg beheer en organisatie Goedkeuring van de bijkomende raadpleging wachtlijst serviceflats De Vlindertuin bij hoogdringendheid op de agenda van deze vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn te plaatsen. Op vraag van de Voorzitter wordt overgegaan tot de stemming om over het aangebrachte punt bij hoogdringendheid te beraadslagen. Volgende raadsleden nemen deel aan de stemming : De heer Patrick De Smedt, Voorzitter. De heer Peter Beerens, mevrouw Agnes Lievens, mevrouw Joke Longin, mevrouw Gwendolyn Meskens, de heer Roland Mortier, mevrouw Els Van Gucht, mevrouw Martine Moijson en mevrouw Natalie De Coninck.- Raadsleden. Na stemming waarvan de uitslag 9 ja stemmen, 0 neen-stemmen, 0 onthoudingen wordt dit punt toegevoegd onder het nummer 4bis van het openbaar gedeelte van de zitting. * Na kennisname en akkoord van vermelde aanpassingen wordt de agenda van de vergadering aangevat. 1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSZITTING VAN 27 MAART De notulen van de openbare raadszitting van 27 maart 2014 worden met 9 stemmen op 9 stemmers goedgekeurd. * * *

3 BESTUUR / ALGEMENE ORGANISATIE GEMEENTELIJKE WELZIJNS- RAAD SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING AANSTELLING VAN DE DELEGATIE VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN EEN AFGEVAARDIGDE VAN HET SOCIAAL HUIS DE WEGWIJZER. DE RAAD, Gelet op de volgende overwegingen : WETTELIJK : 1. Het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen. 2. Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 met betrekking tot het bestuurlijk toezicht. 3. Het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli ADMINISTRATIEF JURIDISCH : 1. Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 6 februari 2014 houdende de goedkeuring van de statuten van de Welzijnsraad Opwijk. 2. Het besluit van de Gemeenteraad in zitting van 25 februari 2014 houdende de goedkeuring van de statuten van de Welzijnsraad Opwijk. 3. Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 27 maart 2014 houdende de kennisname van de oprichting en van de statuten van de Gemeentelijke Welzijnsraad Opwijk. FEITELIJK : 1. De statuten van de Gemeentelijke Welzijnsraad Opwijk, inzonderheid de bepalingen van het Hoofdstuk 2 Samenstelling en werking van de algemene vergadering, vragen over te gaan tot de invulling van de niet stemgerechtigde leden voor de samenstelling van de Algemene Vergadering, zijnde voor het OCMW : Een lid van de Raad van het OCMW. Een afgevaardigde van het sociaal huis De Wegwijzer. 2. Het Gemeentebestuur heeft een rondvraag georganiseerd voor het invullen van de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering ten einde de werking van de Gemeentelijke Welzijnsraad op te starten tijdens de maand mei 2014.

4 Het OCMW Opwijk wordt in toepassing van de bepalingen van de statuten terzake vertegenwoordigd met : 1 niet stemgerechtigd lid in de Algemene Vergadering 1 afgevaardigde (niet stemgerechtigd) van het sociaal huis De Wegwijzer. 4. De Voorzitter van het OCMW is als Schepen voor Welzijn in uitvoering van de statuten van de Welzijnsraad van rechtswege niet-stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering. 5. Op basis van het proces-verbaal van eedaflegging en aanstelling van de werkende leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zoals vastgesteld in zitting van 7 januari 2013 kunnen volgende personen deelnemen aan de stemming voor de verkiezing van 1 niet-stemgerechtigd lid voor de Algemene Vergadering. Wij citeren de namen in alfabetische volgorde : - Beerens Peter - De Coninck Natalie - Lievens Agnes - Longin Joke - Meskens Gwendolijn - Moijson Martine - Mortier Roland - Van Gucht Els 1. Volgende kandidaturen worden vanuit de politieke fracties voorgedragen : Peter Beerens Joke Longin Het lid wordt verkozen in één enkele stemronde bij algemeenheid van stemmen. 7. Als afgevaardigde (niet-stemgerechtigd) van het Sociaal Huis De Wegwijzer wordt de Kandidatuur van mevrouw Vivianne Thomas, diensthoofd Sociale Zaken, voorgedragen door de Voorzitter. Gaat over tot de stemming. Er worden 9 stembrieven uitgedeeld, waarvan de uitslag : Peter Beerens bekomt 6 stemmen Joke Longin bekomt 3 stemmen BESLIST : 1. De hiernavolgende raadsleden aan te duiden om het OCMW- Opwijk te vertegenwoordigen als niet stemgerechtigd lid in de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Welzijnsraad Opwijk : De heer Patrick De Smedt (Voorzitter OCMW / van rechtswege) Peter Beerens raadslid 2. Mevrouw Vivianne Thomas, diensthoofd Sociale Zaken, aan te duiden om het Sociaal Huis de Wegwijzer te vertegenwoordigen als niet-stemgerechtigd lid in de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Welzijnsraad. 3. Deze afvaardiging zal zonder verwijl meegedeeld worden aan het Gemeentebestuur. 4. Dit besluit zal worden opgenomen in de lijst met een beknopte beschrijving van de besluiten die verstuurd wordt naar : - de heer Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant - het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Opwijk

5 Dit besluit zal voor kennisgeving en verder gevolg overgemaakt worden aan al de betrokken Raadsleden en aan het diensthoofd Sociale Zaken. 3. BESTUUR- ALGEMENE ORGANISATIE AANDUIDING VAN EEN PLAATSVERVANGEND SECRETARIS IN UITVOERING VAN ARTIKEL 80 2 LID 3 VAN HET OCMW DECREET VAN 19 DECEMBER 2008 DE RAAD, Gelet op de volgende overwegingen: WETTELIJK : 1. Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikel 80 2 lid 3. ADMINISTRATIEF - JURIDISCH : 1. De beslissingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn houdende de aanstelling van de secretaris van het OCMW en van andere personeelsleden in statutair dienstverband. 2. Artikel 80 van het voormeld decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn stelt : 1. De raad voor maatschappelijk welzijn regelt de vervanging van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de financieel beheerder. 2. De raad voor maatschappelijk welzijn kan een waarnemend secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een waarnemend financieel beheerder aanstellen om de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of de financieel beheerder bij zijn afwezigheid of verhindering te vervangen. In spoedeisende gevallen kan een waarnemend secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een waarnemend financieel beheerder door het vast bureau of als er geen vast bureau werd opgericht, door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangesteld. De aanstelling vervalt als de raad voor maatschappelijk welzijn ze in de eerstvolgende vergadering niet bekrachtigt. In geval van gewettigde afwezigheid kunnen de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de financieel beheerder, binnen drie dagen voorzien in hun vervanging en daartoe, voor een periode van maximaal zestig dagen, een door de raad voor maatschappelijk welzijn erkende waarnemer aanstellen. Die maatregel kan voor eenzelfde afwezigheid eenmaal worden verlengd. In de gevallen, vermeld in het tweede en het derde lid, hoeft de eed niet in openbare vergadering te worden afgelegd. 3. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt een waarnemend secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een waarnemend financieel beheerder aan als de afwezigheid of de verhindering van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of de financieel beheerder langer dan honderdtwintig dagen duurt of als het ambt vacant is verklaard.

6 281 FEITELIJK : 1. Tot voor de omvorming van de functie diensthoofd interne en financiële zaken naar diensthoofd algemene administratie, trad dit diensthoofd interne en financiële zaken op als waarnemend secretaris bij afwezigheid van de secretaris ingevolge vakantie, vorming, vergaderingen, e.d. 2. Het OCMW decreet maakt evenwel een duidelijk onderscheid tussen plaatsvervangend en waarnemend secretaris. 3. De plaatsvervangende secretaris wordt aangeduid door en treedt op onder de verantwoordelijkheid van de secretaris, ingeval van gewettigde afwezigheid van deze laatste. 4. Vanaf een afwezigheid van langer dan 60 dagen stelt de Raad een waarnemend secretaris aan. 5. Voor het opnemen van de functie van plaatsvervangende secretaris wordt van de ambtenaar verwacht dat hij/zij in het bezit is van een masterdiploma. 6. Het advies van de heer François Vunckx, secretaris van het OCMW, waarbij de heer Geert Geeroms, directeur Ouderenzorg, aangeduid wordt als plaatsvervangend secretaris bij gewettigde afwezigheid van maximaal 60 dagen (éénmaal verlengbaar). BESLIST met 9 STEMMEN OP 9 STEMMERS : 1. De aanduiding, overeenkomstig artikel 80 2 lid 3 van het OCMW decreet, door de secretaris van het OCMW de heer François Vunckx van volgend personeelslid als plaatsvervangend secretaris : de heer Geert Geeroms, directeur Ouderenzorg - goed te keuren. 2. De plaatsvervanger te erkennen. 3. Deze beslissing zal worden opgenomen in de lijst met een beknopte beschrijving van de beslissingen verstuurd naar De heer Gouverneur van de provincie Vlaams Brabant Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Opwijk. 4. Deze beslissing voor kennisgeving en verder gevolg over te maken aan de heer Geert Geeroms, directeur Ouderenzorg. 4. OUDERENZORG OVERHEIDSOPDRACHTEN DE LEVERING VAN TILLIFTEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM DE OASE GUNNING VAN DE OPDRACHT BESLUIT. DE RAAD, Gelet op de volgende overwegingen: WETTELIJK : 1. De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 en artikel eerste lid.

7 Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen. 3. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inclusief latere wijzigingen. 4. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, inclusief latere wijzigingen. 5. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, inclusief latere wijzigingen. 6. Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerktreding van de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan. 7. Wet van 21 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen, diensten. ADMINISTRATIEF JURIDISCH : 1. De goedkeuring door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 23 december 2013 van het meerjarenplan over de periode en het budget over het boekjaar Het vaststellen van de voorwaarden (goedkeuring van het lastenboek) en de wijze van gunning met betrekking tot de levering van tilliften voor het woonzorgcentrum De Oase door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 27 februari FEITELIJK : 1. Het OCMW Opwijk beschikt over verschillende hef- en tiltoestellen om bewoners van het woonzorgcentrum te verplaatsen en te positioneren. 2. In de strategische nota van de meerjarenplanning , zoals goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 23 december 2013, werd volgende beleidsdoelstelling, actieplan en actie opgenomen: BD-4 Beheren van het patrimonium als een goede huisvader. AP-154 Het vernieuwen en optimaliseren van de uitrusting en installaties in de afdeling ouderenzorg. ACT-165 Vervanging tilliften. 3. In navolging van deze actie 165 is er het voorstel om drie hef- en tilliften voor het woonzorgcentrum aan te kopen, namelijk één actieve tillift, één passieve tillift en één badstoellift. 4. De daartoe bestemde kredieten werden voorzien in de meerjarenplanning en het budget over het boekjaar 2014 van beleidsitem Aan deze actie ACT-165 werd er een investeringsproject ten bedrage van gekoppeld. De kost wordt verrekend op de jaarbudgetrekening ACT-165/ / /Medische machines, installaties en uitrusting/ie-54 over het boekjaar 2014 en de meerjarenplanning over de periode

8 Bijgevolg werd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 27 februari 2014 beslist om een opdracht met als voorwerp De levering van tilliften voor het woonzorgcentrum De Oase via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te gunnen. 6. De kost van de drie tilliften werd geraamd op ( BTW inclusief ). 7. Volgende leveranciers werden gecontacteerd voor het indienen van een offerte: Axamed nv, Industriepark West 58, 9100 Sint-Niklaas ArjoHuntleigh nv, Evenbroekveld 16, 9420 Erpe-Mere Vitamed nv, Vriesenrot 3, Hoogveld Zone B, 9200 Dendermonde Metra, Jan Samijnstraat 25, 9050 Gent Hysop bvba, Kanaalweg 17, 8780 Oostrozebeke Lopital België bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar 8. Volgende inschrijvers hebben daadwerkelijk een offerte voor de levering van het tilliften ingediend: Axamed nv, Industriepark West 58, 9100 Sint-Niklaas (deelopdracht 1 en 2) Lopital België bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar (deelopdacht 2) Vitamed nv Vriesenrot 3 Hoogveld Zone B 9200 Dendermonde (deelopdracht 2) Metra bvba, Jan Samijnstraat 25, 9050 Gent (deelopdracht 2) ArjoHuntleigh nv, Evenbroekveld 16, 9420 Erpe-Mere (deelopdracht 1 en 2) 9. Het verslag van opening der biedingen tilliften WZC De Oase op datum van 1 april Het verslag van nazicht der biedingen tilliften WZC De Oase op datum van 18 april Uit het verslag van nazicht der biedingen blijkt dat de voorkeur gaat naar de inschrijver ArjoHuntleigh nv Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere - voor deelopdracht 1 (levering badstoellift) en voor deelopdracht 2 (levering actieve en passieve tillift). 12. Het dossier van de gunning van deze opdracht werd door de gemeentelijke Ambtelijke Commissie voor Overheidsopdrachten in zitting van.. april 2014 onderzocht, en, rekening houdend met de in voorgaand punt vermelde voorwaarden, gunstig geadviseerd. 13. Gelet op het visum van mevrouw Christel Ringoot, financieel beheerder van het OCMW Opwijk. 14. Alle argumenten zijn dus aanwezig om een opdracht te gunnen met als voorwerp : de levering van tilliften voor het woonzorgcentrum De Oase rechtmatig toe te wijzen. BESLIST MET 9 STEMMEN op 9 STEMMERS : 1. Een opdracht met als voorwerp De levering van tilliften voor het woonzorgcentrum De Oase toe te wijzen aan de firma ArjoHuntleigh nv Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere voor een bedrag van ,59 (BTW inclusief) voor de levering van een badstoellift, een actieve en een passieve tillift. 2. Deze opdracht toe te wijzen: Voor een bedrag van ,59 (BTW inclusief) voor deelopdracht 1 en 2 samen. Op basis van de door de Raad vastgestelde voorwaarden. Op basis van de voorwaarden zoals vermeld in de offerte van 25 maart 2014.

9 284 De kosten verbonden aan deze opdracht de levering van tilliften voor het woonzorgcentrum De Oase te verrekenen op de jaarbudgetrekening ACT-165/ / /Medische machines, installaties en uitrusting/ie-54 over het boekjaar 2014 en de meerjarenplanning over de periode Het bestaande onderhoudscontract voor de tilliften bij ArjoHuntleigh uit te breiden met de twee bijkomende hef- en tilliften en de bijkomende badstoellift. De bijkomende kostprijs voor een preventief onderhoudscontract (controle) voor twee hef- en tilliften bedraagt: - 1 e jaar na aankoop gratis - 2 e jaar na aankoop e jaar na aankoop 25-4 e jaar na aankoop e jaar na aankoop 600 De bijkomende kostprijs voor een preventief onderhoudscontract (controle) voor de badstoellift bedraagt: - 1 e jaar na aankoop gratis - 2 e jaar na aankoop 81,50-3 e jaar na aankoop 114,10-4 e jaar na aankoop 130,40-5 e jaar na aankoop 130,40 4. Deze beslissing zal worden opgenomen in de lijst met een beknopte beschrijving van de beslissingen verstuurd naar: De heer Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Opwijk. 5. Deze beslissing voor uitvoering en verdere opvolging over te maken aan: ArjoHuntleig nv, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere De heer Geert Geeroms, directeur ouderenzorg 4.bis. OUDERENZORG BEHEER EN ORGANISATIE GOEDKEURING BIJKOMENDE RAADPLEGING WACHTLIJST SERVICEFLATS DE VLINDERTUIN BESLUIT. DE RAAD, Gelet op de volgende overwegingen: WETTELIJK : 1. De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 en artikel eerste lid. 2. Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen. ADMINISTRATIEF JURIDISCH : 1. De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 27 juni 2013 houdende de goedkeuring van het opnamereglement van de serviceflats van het OCMW Opwijk. 2. De vastlegging door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 26 september 2013 van de benaming voor de nieuwe serviceflats.

10 De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 26 september 2013 houdende de goedkeuring van de schriftelijke opnameovereenkomst voor de serviceflats in het beheer van het OCMW Opwijk. 4. De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 26 september 2013 houdende de vaststelling van de dagprijs voor de serviceflats De Vlindertuin. 5. De goedkeuring door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 28 november 2013 van het opnamedossier van de serviceflats in het beheer van het OCMW Opwijk. 6. De toewijzing door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 28 november 2013 van de serviceflats De Vlindertuin. 7. De goedkeuring door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 23 december 2013 van de interne afsprakennota van de serviceflats in het beheer van het OCMW Opwijk. FEITELIJK : 1. Het OCMW Opwijk heeft een nieuwbouwproject met 32 serviceflats en bijhorende polyvalente zaal gerealiseerd. De exploitatie van deze nieuwe serviceflats is op 15 februari 2014 van start gegaan. Op vrijdag 14 maart werd dit nieuwe gebouw officieel ingehuldigd. 2. Voor de toewijzing van deze nieuwe serviceflats werd er beroep gedaan op de bestaande wachtlijst voor de serviceflats. Aangezien deze wachtlijst ontoereikend was om alle flats op te vullen, werd ook aan andere geïnteresseerden (bijvoorbeeld inwoner niet-opwijk) de mogelijkheid geboden om een flat te betrekken. 3. Op de dag van de opening vrijdag 14 maart 2014 werd er ook voor de laatst overgebleven flat (flat 211) een kandidaat-bewoner gevonden. Deze oudere mevrouw Simonne Claes uit Opwijk - werd echter opgenomen in het ziekenhuis en heeft zich vervolgens bedacht. Deze oudere heeft bijgevolg de flat nooit betrokken. 4. Mevrouw Gudula De Block bewoonde sinds 15 februari 2014 flat nr Omwille van medische problematiek (toenemende dementie) werd deze oudere opgenomen in het ziekenhuis en is zij vervolgens verhuisd naar een woonzorgcentrum. De opzegperiode voor deze flat liep tot en met 9 april Vanaf 10 april 2014 heeft het echtpaar Van Hoeck Hertens uit Jette deze flat gehuurd. Dit echtpaar heeft echter op 14 april 2014 deze huur terug opgezegd met een opzegperiode van 7 dagen. Bijgevolg is deze flat vanaf 22 april 2014 opnieuw leegstaand. 5. Aldus zijn er twee leegstaande flats in de serviceflats De Vlindertuin (flat nr. 208 en nr. 211). 6. Alle geïnteresseerden die de diensten van het woonzorgcentrum gecontacteerd hadden in verband met de serviceflats - uit Opwijk en niet-opwijk werden gecontacteerd voor de twee leegstaande flats. Geen enkele geïnteresseerde heeft uiteindelijk beslist om een flat te betrekken. 7. Bijgevolg zijn er op dit moment geen mogelijke kandidaat-ouderen meer. Er zijn echter nog steeds de kandidaat-ouderen op de bestaande wachtlijst serviceflats. Deze kandidaat-ouderen werden reeds enkele maanden geleden aangeschreven naar aanleiding van de toewijzing van de nieuwe serviceflats. Bijgevolg is het voorstel om deze ouderen van de wachtlijst opnieuw aan te schrijven om te polsen naar hun interesse voor een serviceflat.

11 Artikel 14 van het opnamereglement van de serviceflats van het OCMW Opwijk bepaalt dat een oudere die verzaakt aan zijn rechtmatige opnamebeurt, als laatste op de wachtlijst wordt ingeschreven. Bij een tweede weigering wordt de kandidaat-bewoner geschrapt van de wachtlijst. Bijgevolg is het voorstel om deze ouderen van de wachtlijst bijkomend te raadplegen, maar zonder artikel 14 van het opnamereglement toe te passen. 9. Indien deze raadpleging geen resultaat oplevert, is het voorstel om een publicatie via regionale bladen te verspreiden zodat nieuwe geïnteresseerden gezocht kunnen worden. BESLIST MET 9 STEMMEN op 9 STEMMERS : 1. Kennis te nemen van het feit dat momenteel twee flats van serviceflatgebouw De Vlindertuin leegstaand zijn (flat nr. 208 en flat nr. 211). 2. De ouderen van de wachtlijst serviceflats aan te schrijven om te polsen naar hun interesse om een flat te betrekken. Het betreft hier bijgevolg een bijkomende raadpleging van de wachtlijst serviceflats zonder toepassing van artikel 14 van het opnamereglement van de sericeflats (namelijk niet als laatste inschrijven op of schrappen van de wachtlijst). 3. Een publicatie op te maken en te verspreiden via regionale bladen voor serviceflats De Vlindertuin indien het aanschrijven van de wachtlijst serviceflats geen resultaat heeft opgeleverd. 4. Deze beslissing voor uitvoering en verdere opvolging over te maken aan: De heer Geert Geeroms, directeur ouderenzorg Mevrouw Chantal Boogmans, maatschappelijk werker * * * De heer Patrick De Smedt, Voorzitter OCMW, sluit na de afhandeling van het agendapunt 4 BIS de openbare vergadering. De deur van het vergaderlokaal wordt gesloten. De Voorzitter nodigt de Raadsleden uit om de dagorde van de geheime zitting aan te vatten. * * *

ZITTING VAN 25 APRIL 2013

ZITTING VAN 25 APRIL 2013 1 ZITTING VAN 25 APRIL 2013 Aanwezig : De heer Patrick De Smedt, De heer Peter Beerens, mevrouw Agnes Lievens, mevrouw Joke Longin, mevrouw Gwendolijn Meskens de heer Roland Mortier, mevrouw Els Van Gucht,

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 20 maart 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte Zitting R.M.W. 28.02.2013 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 28.02.2013 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine, Louis

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 JUNI 2014

ZITTING VAN 26 JUNI 2014 489 ZITTING VAN 26 JUNI 2014 Aanwezig : De heer Patrick De Smedt, De heer Peter Beerens, mevrouw Agnes Lievens, mevrouw Joke Longin, mevrouw Gwendolijn Meskens de heer Roland Mortier, mevrouw Els Van Gucht,

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy Van

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

Vergadering van 28.01.13

Vergadering van 28.01.13 Vergadering van 28.01.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden;

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 27 augustus 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

Vergadering van 18.01.16

Vergadering van 18.01.16 Vergadering van 18.01.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 11 FEBRUARI 2013

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 11 FEBRUARI 2013 OCMW OUDENAARDE Meerspoort 30 9700 Oudenaarde www.ocmwoudenaarde.be PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 11 FEBRUARI 2013 Aanwezig Verontschuldigd Stefaan VERCAMER,

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN MAANDAG 7 JANUARI 2013. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN MAANDAG 7 JANUARI 2013. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN MAANDAG 7 JANUARI 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Gabriels Katja, Burgemeester Karel De Gucht, Voorzitter gemeenteraad Abbeel Marleen,

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 februari 2011

OCMW-raad van 10 februari 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit,

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE Gemeenteraad van 27 maart 2007 Aanwezig Afwezig: Stany De Rechter, Burgemeester; Nicole Van Duyse, Frans Windhey, Johan Koppen,

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 24 maart 2006, te 13.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 05.04.2006 VERSLAG

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 maart 2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 maart 2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 maart 2013 Aanwezig: Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Kris Hendrickx, Julie Lochie, Jos Steenwinckels,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 MEI 2015

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 MEI 2015 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 MEI 2015 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 18U55 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Stephanie De Deyne,

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 maart 2011 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 maart 2011 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 maart 2011 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 30.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 30.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 30.01.2013 Aanwezig: Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Kris Hendrickx, Julie Lochie, Jos Steenwinckels,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

001 Deeltijdse toewijzing van Ann Celen aan het ESF project-partnerovereenkomst OCMW Hasselt-OCMW Leopoldsburg 2015-2016

001 Deeltijdse toewijzing van Ann Celen aan het ESF project-partnerovereenkomst OCMW Hasselt-OCMW Leopoldsburg 2015-2016 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 23 JUNI 2015 Aanwezig: Seys Roger - dd.voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Opdacht van levering van semi-ondergrondse

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne De Raad voor Verkiezingsbetwistingen, Inzake: verkiezing ocmw

Nadere informatie

OCMW-raad van 25 oktober 2012

OCMW-raad van 25 oktober 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van dinsdag, 17 december 2013 Lijst van de besluiten 1. ALGEMEEN BEHEER OPENBAAR 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 21 NOVEMBER 2013 OPENBAAR

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise Uittreksel uit de notulen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn RAAD Zitting van 21 augustus 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime Kaprijke, 9 maart 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015. OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015. OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015. Aanwezig: Verontschuldigd: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie