1.4. Merken. Verwijst naar de Zumba- merken en de specialiteitsmerken van Zumba.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.4. Merken. Verwijst naar de Zumba- merken en de specialiteitsmerken van Zumba."

Transcriptie

1 LICENTIEOVEREENKOMST ZIN Deze licentieovereenkomst ( overeenkomst ) is aangegaan tussen Zumba Fitness, LLC ( Zumba ), en u ( instructeur ), en is van kracht vanaf de inschrijvingsdatum van de instructeur in het Zumba Instructor Network ( ZIN ) ( ingangsdatum nieuwe instructeur ), of vanaf 1/1/2014 als de instructeur vóór die datum al ZINk lid was. Zumba en instructeur worden individueel aangeduid als partij en gezamenlijk als partijen. Zumba is eigenaar van de IE van Zumba (zoals hieronder gedefinieerd) en maakt gebruik van de IE van Zumba voor educatieve diensten op het gebied van dansfitness ( diensten ). De Instructeur heeft een officiële Zumba - instructeursopleiding afgerond en wenst ZIN- lid te worden en gebruik te maken van de IE van Zumba. Het lidmaatschap van ZIN is alleen bedoeld voor particulieren. Een bedrijf, organisatie, onderneming of een andere entiteit, zoals een fitnessruimte, kan geen lid worden van ZIN. Met inachtneming van het voorgaande, de wederzijdse beloften hieronder, en de inschrijving van de instructeur in het ZIN- programma, komen de Partijen als volgt overeen: 1. Definities. Voor het doel van deze overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1.1. Eerste termijn en looptijd. De eerste termijn geldt voor een periode als vastgesteld door Zumba en gaat in op de ingangsdatum nieuwe instructeur. De eerste termijn kan worden gevonden op zumba.com. Na de eerste termijn wordt de overeenkomst automatisch voor onbepaalde opeenvolgende maandelijkse periodes verlengd, tenzij Zumba de overeenkomst beëindigt of de instructeur zijn/haar lidmaatschap annuleert conform Zumba s annuleringsvoorwaarden ( looptijd ) Zumba- merken. Verwijst naar bepaalde handelsmerken en/of dienstenmerken in eigendom van Zumba, waaronder Zumba, Zumba Fitness, Join the Party, Feel The Music en Party in Pink, evenals bepaalde handelsmerklogo s, zoals weergegeven in bijlage A Zumba- specialiteitsmerken Verwijst naar bepaalde specialiteitsmerknamen en/of dienstenmerken in eigendom van Zumba, waaronder Zumba Gold, Zumba Toning, Aqua Zumba, Zumba Kids, Zumba Kids, Jr., Zumba Gold- Toning, Zumba Sentao, Zumba in the Circuit, evenals bepaalde handelsmerklogo s voor specialismen, welke zijn bijgevoegd in bijlage B Merken. Verwijst naar de Zumba- merken en de specialiteitsmerken van Zumba Auteursrecht van Zumba. Verwijst naar bepaalde originele literaire, dramatische, muzikale, artistieke en andere werken volgens de Amerikaanse Copyright Act en de Berner Conventie, gebruikt in verband met de merken. De auteursrechten van Zumba zijn geldig, blijven geldig, en blijven ten volle van kracht De IE van Zumba. Verwijst naar de merken en het auteursrecht van Zumba ZIN- merken. Verwijzen naar de handelsmerken en/of dienstenmerken van bepaalde woorden en logo s, waaronder ZIN en/of samenstellingen van ZIN, of het Zumba Instructor Network Gerelateerde partijen van Zumba. Verwijst naar aan Zumba gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, aanverwante bedrijven, werknemers, bestuurders, functionarissen, agenten, verkopers en leveranciers. 2. Licentieverlening. Onderworpen aan de voorwaarden hiervan, verleent Zumba aan de instructeur een beperkte, niet- exclusieve, niet- overdraagbare, herroepbare licentie, zonder garantie, (i) om de Zumba- merken te gebruiken om Zumba- lessen en goedgekeurde evenementen te promoten en te geven en/of te houden, en om de ZIN- merken te gebruiken enkel en alleen om de instructeur als ZIN- lid ( licentie ) te identificeren, en om (ii) na voltooiing van een speciale opleiding, de Zumba- specialiteitsmerken te gebruiken die verwijzen naar de specialisatie ( specialiteitsmerklicentie ) (de cursusleider kan bijv. na een Zumba Gold - training de Zumba Gold- merken gebruiken om Zumba Gold - lessen te promoten en te geven) Gebied. De licentie en de specialiteitsmerklicentie zijn niet geldig in landen waarvoor de VS de handel heeft Lidmaatschaps- en licentieovereenkomst ZIN 1

2 beperkt of in elk land waar, bij de uitoefening van rechten als gevolg van deze licentie de plaatselijke wet- en regelgeving zou worden overtreden. Bezoek voor meer informatie zumba.com Verbondenheid. Alle gebruik van de IE van Zumba dient te geschieden in overeenstemming met deze overeenkomst en impliceert geen verbondenheid met derden, met inbegrip van enige aansluiting van impliciete aard met enig niet volgens deze overeenkomst gelicentieerd(e) merk, organisatie of bedrijf en/of met een persoon. Indien een instructeur de naam, het logo of de kenmerken van een derde partij in verband met de IE van Zumba wil gebruiken, moet instructeur voorafgaande goedkeuring van Zumba verkrijgen. Niettegenstaande het voorgaande mag de instructeur de bedrijfsnaam, de handelsnaam en/of het handelsmerk gebruiken van de instelling waar een Zumba - les of goedgekeurd evenement wordt gegeven of gehouden, op voorwaarde dat zulk gebruik in overeenstemming is met het gebruik van de merken, en het gebruik ervan is toegestaan door de instelling. 2.3.Kwaadsprekerij. De instructeur zal geen op- of aanmerkingen maken en/of materialen of inhoud creëren die naar het oordeel van Zumba de IE van Zumba afzwakt, belastert, of afbreuk doet aan de IE van Zumba, het merk Zumba of de daarmee verbonden goodwill. Instructeur stemt ermee in om onmiddellijk te voldoen aan instructies van Zumba, waaronder de verwijdering of intrekking van dergelijke opmerkingen, inhoud of materialen. 2.4.Eigendom van de IE van Zumba. Zumba is eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in de IE van Zumba en de instructeur mag geen enkele handeling ondernemen die in strijd is met de eigendommen van Zumba. Het gebruik van de IE van Zumba door de instructeur komt en is uitsluitend ten goede aan en in het voordeel van en voor rekening van Zumba. Zumba bezit daarom alle auteursrechten van live optredens met betrekking tot Zumba- lessen of - evenementen gegeven door de instructeur, met inbegrip van alle auteursrechten in het filmen, opnemen, streamen, uploaden of reproduceren van deze klassen of evenementen. Niets in deze overeenkomst geeft de instructeur enig recht, titel of belang in de IE van Zumba anders dan het recht om de IE van Zumba te gebruiken zoals hierin toegestaan. De Zumba- instructeur zal het eigendom van de IE van Zumba, de geldigheid of de afdwingbaarheid van de IE van Zumba, of de geldigheid van deze overeenkomst niet betwisten. Instructeur zal, of zal niet pogen, enig handelsmerk, dienstmerk, logo, auteursrecht, handelsnaam of bedrijfsnaam te registreren die de naam Zumba of de merken of enige afgeleiden daarvan bevatten, noch zal de instructeur enige partij helpen zulks te doen. 3. Vergoeding. De Zumba- instructeur dient een door Zumba vastgesteld bedrag ( vergoeding ) als abonnementsgeld te betalen, beginnend per de eerste termijn en maandelijks terugkerend gedurende de looptijd van de overeenkomst. De vergoeding is onderhevig aan veranderingen naar keuze van Zumba. Zumba behoudt zich het recht voor om zijn factureringspraktijken, methoden en tarieven vast te stellen, te herzien, te wijzigen of te rectificeren, met inbegrip van zijn incasseringspraktijken, betalingspraktijken en tarieven voor de inhoud en/of diensten op de website(s). De instructeur gaat ermee akkoord enige wijzigingen te accepteren door middel van veranderingen geplaatst of vermeld op zumba.com. Nalatigheid van de instructeur om tijdig betalingen te verrichten wordt onder deze gezien als een materiële contractbreuk en staat Zumba toe de overeenkomst te beëindigen Betaling door derden. Zumba accepteert betaling van het tarief door derden (bijv. sportscholen). Het is de verantwoordelijkheid van de instructeur om ervoor te zorgen dat het verschuldigde bedrag tijdig wordt betaald, ongeacht of dit wordt betaald door de instructeur of door een derde partij. Een derde partij die betaling van de vergoeding voor rekening neemt, kan te allen tijde contact opnemen met Zumba om de betaling te annuleren. Wanneer de derde partij een betaling annuleert, is het de verantwoordelijkheid van de instructeur om ervoor te zorgen dat alle bestaande en toekomstige vergoedingen tijdig worden betaald. Zumba zal een redelijke poging ondernemen om de instructeur op de hoogte te stellen van de annulering van de betaling door de derde partij. Zumba is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade, met inbegrip van beëindiging van deze overeenkomst, aan de instructeur als gevolg van niet- betaling van de vergoeding Gebruikt door derden van ZIN- materialen. Deze overeenkomst geldt tussen de partijen, ongeacht of de vergoeding door de instructeur of door een derde partij wordt betaald. Alle ZIN- materialen verstrekt aan de instructeur zijn eigendom van Zumba en de instructeur. Elk ander gebruik of distributie van dergelijke materialen is verboden, inclusief het gebruik van dergelijke materialen door een partij die de vergoeding voor Lidmaatschaps- en licentieovereenkomst ZIN 2

3 de instructeur betaalt. Niettegenstaande het voorgaande mogen sportscholen en andere voorzieningen waar de instructeur Zumba- lessen of goedgekeurde evenementen geeft of houdt, de door Zumba aan dergelijke partijen beschikbaar gestelde marketingmaterialen gebruiken IE- rechten van derden. De instructeur mag geen intellectuele eigendom van derde partijen opnemen in de materialen die Zumba- lessen of goedgekeurd evenementen van de instructeur promoten zonder voorafgaande toestemming van Zumba. Het gebruik echter van de naam van de instelling waar Zumba - lessen of goedgekeurde evenementen wordt gegeven of gehouden, is toegestaan op voorwaarde dat dergelijk gebruik in overeenstemming is met het gebruik van de merken, en het gebruik ervan is toegestaan door de instelling. 4. Correct gebruik van de merken. De instructeur zal (i) de merken alleen gebruiken op de formulieren zoals weergegeven in bijlagen A en B, en daarbij de kleuren, lettertypen, stilering, verhoudingen en andere elementen van de merken volgen, (ii) de merkrichtlijnen van Zumba volgen, (iii) het juiste handelsmerk ( of ) gebruiken bij elk gebruik van een merk, (iv) alle aanwijzingen, verzoeken en/of vereisten volgen die Zumba stelt aan de instructeur betreffende het gebruik van de IE van Zumba, en (v) zijn/haar best doen om de huidige versies van de merken te gebruiken, daarin voorzien door Zumba De woorden onder licentie. De instructeur dient de bewoording gebruikt onder licentie op alle materialen die een merk dragen als volgt te gebruiken: Zumba, [andere merken invoegen, d.w.z., Zumba Gold ] en de Zumba Fitness logo s zijn handelsmerken van Zumba Fitness, LLC, gebruikt onder licentie Kwaliteitsnormen. De aard en kwaliteit van het gebruik door de instructeur van de merken voor marketing en diensten moet voldoen aan normen gesteld door Zumba (i) in de instructeursopleidingen en handboeken, (ii) op zumba.com, (iii) in de richtlijnen voor merkgebruik van Zumba, en (iv) in deze overeenkomst. Instructeur zal met Zumba samenwerken om de controle door Zumba over de aard en kwaliteit van marketing en diensten door de instructeur te vergemakkelijken, om de observatie van de lessen en goedgekeurde evenementen gegeven of gehouden door de instructeur toe te staan, om onmiddellijk aan alle instructies van Zumba te voldoen, en om Zumba bewijs van naleving van deze overeenkomst te overleggen Naleving van wetten. De instructeur dient alle toepasselijke wetten, voorschriften en verordeningen na te leven in het land, de regio en de locatie waar de instructeur Zumba- lessen en goedgekeurde evenementen geeft of houdt, en alle nodige goedkeuringen te verkrijgen van de van toepassing zijnde overheid met betrekking tot marketing, reclame en het verlenen van instructeursdiensten, met inbegrip van alle vereisten voor instructie aan kinderen Promotiemateriaal. De instructeur mag de merken gebruiken op flyers, posters, e- mails en andere gedrukte materialen die uitsluitend tot doel hebben om de Zumba - lessen of goedgekeurde evenementen te promoten. Dergelijke materialen moeten de woorden gebruikt onder licentie bevatten E- mailadressen. De instructeur mag Zumba en/of een of meer van de specialiteitsmerken van Zumba waarvoor de instructeur is gelicentieerd gebruiken als onderdeel van het e- mailadres van de instructeur, zolang de instructeur dergelijk e- mailadres uitsluitend gebruikt voor de promotie van Zumba- lessen en door Zumba goedgekeurde activiteiten Domeinnamen. De instructeur mag gebruik maken van Zumba of een of meer van de specialiteitsmerken van Zumba waarvoor de instructeur over een licentie beschikt voor een domeinnaam voor een website ter promotie van Zumba- lessen, goedgekeurde evenementen en, daarmee verband houdende maar ondergeschikt, Zumba- kleding en - accessoires (bijv. zumbagoldbyjennifer.com is aanvaardbaar voor een instructeur met de naam Jennifer die is gelicentieerd voor Zumba Gold - lessen). De instructeur zal geen domeinnaam registreren die de naam van andere merken bevat. De registratie en/of het gebruik van een domeinnaam moeten zich houden aan de voorwaarden van deze overeenkomst, waaronder de volgende: (a) Concurrerende diensten of goederen. Het is de instructeur niet toegestaan om onder een domeinnaam die het Zumba- merk bevat diensten of goederen te verkopen, te koop aan te bieden, te adverteren of te promoten, dan behalve Zumba- lessen, goedgekeurde evenementen en aanverwante Lidmaatschaps- en licentieovereenkomst ZIN 3

4 door Zumba gemachtigde goederen en activiteiten. (b) Overdracht van een domeinnaam. Indien Zumba bepaalt dat het een geregistreerde domeinnaam nodig heeft of wil hebben die merknamen bevat en die door de instructeur is geregistreerd en gebruikt, dan zal de instructeur op verzoek van Zumba, onmiddellijk dergelijke domeinnaam aan Zumba beschikbaar stellen. Zumba kan de instructeur vergoeden voor redelijke en gedocumenteerde gemaakte kosten die de instructeur heeft gemaakt om het domein te registreren. Zumba zal de instructeur geen vergoeding bieden voor kosten voor het ontwerpen van de website van de instructeur, het creëren van marketingmaterialen, of andere kosten in verband met de domeinnaam. (c) Identificatie van ZIN- leden. De instructeur dient zichzelf te identificeren in de Whois- lijst als registrant van een domeinnaam die de naam van een van de merken bevat. Instructeur zal aan de registratieinformatie van de domeinnaam zijn/haar instructeursnummer of profiellinks toevoegen. De instructeur zal geen gebruik maken van een privacybeschermingsdienst bij de registratie van een domeinnaam. (d) Domeinnaam met landspecifieke naam. Een instructeur die een domeinnaam met het woord Zumba en de naam van een land wil registreren en gebruiken (bijv. zumbaaustralia.com of zumba- brazil.co.br) dient goedkeuring van Zumba te krijgen alvorens tot een dergelijke registratie over te gaan Internettoepassingen. De instructeur mag de merken gebruiken op websites zoals blogs en sociale media- sites waar de instructeur gebruik maakt van de merken om door de instructeur gegeven Zumba- lessen of goedgekeurde evenementen te promoten in overeenstemming met deze overeenkomst en onder de volgende richtlijnen: (a) Kennisgeving van handelsmerk. De instructeur dient de woorden gebruikt onder licentie op de startpagina van zijn/haar website te gebruiken, die naar alle op de site gebruikte merken moeten verwijzen. (b) Link naar zumba.com. De instructeur moet een opvallende hyperlink naar zumba.com op de startpagina plaatsen. (c) Muziek. De instructeur mag originele Zumba- composities gebruiken, evenals andere originele tracks die in de toekomst kunnen worden uitgebracht als achtergrondmuziek op de site van de instructeur. De instructeur mag geen enkele andere muziek op zijn/haar site gebruiken, tenzij hij/zij hiervoor een gepaste licentie heeft verkregen. (d) Eigendom. De instructeur dient zichzelf als de eigenaar van de instructeurssite te identificeren door zijn/haar wettelijke naam op de startpagina aan te geven. Bovendien dient de instructeur de volgende link naar zijn/haar ZIN- profiel op de startpagina te plaatsen: Deze site is eigendom van en wordt geëxploiteerd door [naam], een gelicentieerd ZIN - lid. Zie mijn ZIN- profiel op: [link invoegen]. (e) Adwords/Keywords. De instructeur mag voor zoekmachineoptimalisatie en/of voor het creëren van gesponsorde links geen namen van merken gebruiken voor AdWords, betaald zoeken, trefwoorden (keywords) en dergelijke. (f) Sociale media- titels. De instructeur dient zijn/haar naam op te nemen in de titel van sociale media- pagina( s) waarop een of meer van de merken voorkomt. In het geval van groepspagina s moeten alle instructeurs ZIN - leden zijn en op de pagina worden geïdentificeerd. Deze paragraaf is van toepassing op pagina s voor sociale media die zijn gemaakt en/of worden gebruikt voor evenementen. Elke door de instructeur gecreëerde Facebook- pagina van vóór of op 15 december 2011 is vrijgesteld van wat in deze paragraaf wordt vermeld. Deze vrijstelling vereist dat de instructeur in de Over mij- sectie de wettelijke naam van de instructeur vermeld zoals deze op zumba.com is weergegeven, samen met een link naar zijn/haar profiel. Deze uitzondering heeft geen Lidmaatschaps- en licentieovereenkomst ZIN 4

5 invloed op enige andere bepaling van deze overeenkomst Radio, televisie en nieuws. De instructeur mag geen gebruik maken van de merken in radio- of televisie - reclame zonder voorafgaande toestemming van Zumba. De instructeur mag Zumba- lessen door de instructeur of goedgekeurde evenementen promoten in live of gedrukt nieuws, of via reguliere nieuwsorganisaties en gedrukte uitgaven. In het geval van een dergelijke promotie dient de Instructeur de nieuwsorganisatie of uitgever over de richtlijnen voor het gebruik van het merk Zumba te informeren. Met betrekking tot live berichtgeving mag deze niet meer dan tien minuten van een Zumba- les, goedgekeurd evenement of een Zumba- routine bevatten zonder voorafgaande toestemming van Zumba. Indien de instructeur op de hoogte is van de berichtgeving, dient de instructeur Zumba per e- mail via hiervan op de hoogte te stellen. Indien de instructeur vooraf niet op de hoogte is van de berichtgeving, dient de instructeur Zumba hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen na de berichtgeving en, indien mogelijk, van een kopie van het artikel of beeldmateriaal voorzien Verkoop van originele Zumba- producten. De instructeur mag de merken gebruiken in verband met de doorverkoop van originele Zumba- producten, aangeschaft bij Zumba of een erkende distributeur, zolang dergelijke verkopen ondergeschikt zijn aan de Zumba- lessen of goedgekeurde evenementen van de instructeur. De instructeur mag originele Zumba- producten op online handelsplaatsen verkopen, op voorwaarde dat de instructeur zichzelf bij dergelijke aanbiedingen identificeert. Tenzij anders is bepaald in een afzonderlijke overeenkomst, mag de instructeur de producten niet verkopen buiten het geografische gebied waar deze producten werden ingekocht (bijv. producten gekocht in de VS moet worden doorverkocht binnen de VS en mogen niet buiten de VS worden verkocht) Diensten voor charitatieve fondsenwerving/andere evenementen. Na het verkrijgen van voorafgaande schriftelijke toestemming van Zumba kan de instructeur Zumba- lessen geven in het kader van fondsenwervingsactiviteiten voor liefdadigheidsdoelen of andere goede doelen. Dergelijke evenementen mogen met de naam Zumba Class Fundraiser, Zumbathon Charity Event, Zumbathon Event, enz. worden geïdentificeerd. Het Zumbathon- merk wordt beschouwd als een merk te gebruiken voor deze beperkte, liefdadigheidsevenementen zolang de instructeur goedkeuring van Zumba heeft verkregen. Activiteiten die het Zumbathon- merk gebruiken moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetten. De instructeur is verantwoordelijk voor de behandeling van en de juiste uitbetaling van alle fondsenwerving met betrekking tot het evenement. Zumba behoudt zich het recht voor om de instructeur niet toe te staan het Zumbathon- merk en/of andere merken te gebruiken in verband met fondsenwervende activiteiten die Zumba, naar eigen goeddunken, ziet als in strijd met deze overeenkomst of die het inconsistent acht met de zakelijke doelstellingen of belangen van Zumba. Het is de instructeur verboden gebruik te maken van het handelsmerk Zumba fitness- Concert in verband met een evenement, ongeacht of het voor liefdadigheidsdoelen is of niet. Voor toestemming om een liefdadigheidsevenement of ander evenement met gebruikmaking van de merken te houden, waaronder het Zumbathon- merk, dient de instructeur een toestemmingsverzoek in te dienen via zumba.com Beurzen/universiteitscursussen. Na voorafgaande toestemming van Zumba, mag de Instructeur Zumba- lessen geven op beurzen en universiteitsklassen als onderdeel van een lesprogramma (studiepunten). Een toestemmingsverzoek moet veertien dagen van tevoren worden ingediend via zumba.com. Wanneer de instructeur deelneemt aan dergelijke beurzen of klassen, of deze uitvoert, dan moet de naam van de instructeur worden opgenomen in alle promotiemateriaal. De instructeur mag niet deelnemen aan een les die de merken gebruikt, wanneer enige andere deelnemende instructeur geen ZIN- lid is. 5. Beperkt gebruik van de merken en de IE van Zumba. Zumba mag de IE van Zumba gebruiken of anderen licentie verlenen om de IE van Zumba te gebruiken, in verband met uiteenlopende goederen en diensten. De instructeur zal geen gebruik maken van de IE van Zumba om een workshop, training, instructie, choreografiesessie of andere activiteiten te promoten, met uitzondering van de Zumba- lessen of andere goedgekeurde evenementen. De instructeur zal zonder de voorafgaande goedkeuring van Zumba geen gebruik maken van de IE van Zumba om een sportschool, trainingsfaciliteit, bedrijfs of handelsnaam, of een andere instelling of programma of product te identificeren, dan behalve zoals hierin toegestaan. Zumba behoudt zich het recht voor om enige inhoud op het internet en/of gebruikt door de instructeur te verwijderen dat de rechten van Zumba in de IE van Zumba schendt. Lidmaatschaps- en licentieovereenkomst ZIN 5

6 5.1. Wijzig de merken nooit. De instructeur moet de merken gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst en zich ervan onthouden de merken te wijzigen (de instructeur mag bijv. niet (i) naar een les verwijzen als Zumba Core, Zumba Glutes of Zumba Warrior, of (ii) de spelling van de merken veranderen, zoals bijv. met de namen Zumbarific of Zumbamania ) Gebruik de merken als bedrijfs- of handelsnamen. De instructeur mag de merken niet gebruiken voor de naam van een bedrijf of als een handelsnaam, zoals bijvoorbeeld in Zumba Club, Zumba Studio of Zumba Fitness Center Gebruik de merken nooit als werkwoorden of zelfstandige naamwoorden. De instructeur mag de merken niet gebruiken als zelfstandige naamwoorden of werkwoorden, zoals bijv. Ik hou van Zumba, Als je Zumba t, raak je eraan verslaafd of Mijn fitnessruimte biedt Zumba. De instructeur dient de merken altijd te gebruiken als bijvoeglijke naamwoorden, zoals bijv. Ik houd van het Zumba - programma, Als je eenmaal deelneemt aan een Zumba - les, zul je eraan verslaafd raken of Mijn sportschool biedt Zumba - lessen Gebruik de merken nooit in titels voor nieuwsbrieven of publicaties. De instructeur mag geen gebruik maken van de merken, geheel of gedeeltelijk, in titels of digitale nieuwsbrieven of publicaties Koopwaar. De instructeur zal geen koopwaren produceren, creëren, te koop aanbieden, verkopen of distribueren, waaronder kleding, accessoires, cd s, dvd s of promotionele artikelen, voorzien van de IE van Zumba of namen, ontwerpen of logo s die vergelijkbaar zijn met de merken. Niettegenstaande het voorgaande mag de instructeur officiële Zumba- producten voor persoonlijk gebruik wijzigen of hergebruiken. Wijziging en herbestemming bestaan onder andere uit het versnijden of gedeeltelijk veranderen van een officieel Zumba- product en het beoogde gebruik, en het in een andere vorm of voor een ander doel gebruiken. Toegestane modificatie en herbestemming sluit uitdrukkelijk de toepassing uit van een Zumba- product of een gedeelte daarvan op enige andere goederen of niet- Zumba- producten. De instructeur mag geen aangepaste of hergebruikte Zumba- producten te koop aanbieden, verkopen, of distribueren ZIN- materialen. De instructeur mag geen ZIN- materialen kopiëren, dupliceren, verkopen, distribueren, uploaden, streamen of anderszins te verspreiden zoals welkomkits of de inhoud daarvan, opleidingshandleidingen, cd s en dvd s, en mega- mix- cd s. De instructeur mag geen ZIN- dvd s spelen als onderdeel van een les of publiekelijk een Zumba- video vertonen, met inbegrip van de eigen lessen van de instructeur. In het geval van beëindiging of opzegging van deze overeenkomst, dient de instructeur de ZIN- materialen te behouden, te vernietigen of te retourneren aan Zumba Video/opnames. De instructeur mag van de Zumba- lessen geen film, opname, live videostream of DVD s creëren of reproduceren op welke wijze dan ook, of anderszins de choreografie en muziek van Zumba/ZIN imiteren. De Zumba video s, cd s en dvd s zijn volledig beschermd door de Amerikaanse wetten op het auteursrecht, en eventuele ongeoorloofde kopiëring, vertoning, distributie of gebruik zonder voorafgaande toestemming van Zumba is verboden Mobiele applicaties. De instructeur mag de IE van Zumba niet gebruiken in verband met mobiele applicaties, zoals in de titel, het pictogram of de inhoud van de applicatie Namen van programma s. De instructeur mag alleen gebruik maken van de namen van programma s waarvoor de instructeur een licentie heeft om les in te geven. De instructeur mag de namen van het Zumba- programma niet wijzigen of zijn/haar eigen programmanamen creëren (Aqua Zumba mag bijv. niet Pool Zumba worden genoemd, en Aqua Zumba - lessen kunnen alleen worden gegeven door een instructeur die een specialiteitslicentie heeft om het Aqua Zumba - programma te instrueren). 6. Beëindiging. Zumba kan deze overeenkomst en het ZIN- lidmaatschap van de instructeur op elk moment onmiddellijk beëindigen, met of zonder opgaaf van reden, door de instructeur daarvan schriftelijke kennis te geven. Bij beëindiging zonder opgaaf van reden zullen eventuele vergoedingen die zijn betaald maar niet zijn gebruikt, aan de instructeur worden gerestitueerd. 6.1.Met opgaaf van reden. Zumba heeft het recht om deze overeenkomst na schriftelijke kennisgeving te beëindigen wanneer de instructeur deze overeenkomst schendt of als gevolg van enig handelen of gedrag van Lidmaatschaps- en licentieovereenkomst ZIN 6

7 de instructeur dat naar het oordeel van Zumba schadelijk is voor de IE van Zumba, het merk Zumba of de daarmee verbonden goodwill. Zumba kan, naar eigen goeddunken, de instructeur de mogelijkheid bieden om de inbreuk op de overeenkomst te herstellen voorafgaand aan de beëindiging. Bij beëindiging met opgaaf van reden zullen eventuele vergoedingen die zijn betaald maar niet zijn gebruikt, aan de instructeur worden gerestitueerd Gevolgen van beëindiging. Na beëindiging van deze overeenkomst moet de instructeur onmiddellijk (i) het gebruik van de IE van Zumba beëindigen, waaronder alle websites en e- mailadressen die door de instructeur worden gebruikt, (ii) voldoen aan de bepalingen van deze overeenkomst betreffende de ZIN- materialen, en (iii) alle domeinnamen waarin de merken voorkomen aan Zumba overdragen. Alle rechten op de IE van Zumba en de daarmee verbonden goodwill blijven het exclusieve eigendom van Zumba. 7.Annulering door de instructeur. De instructeur kan deze overeenkomst op elk moment na het verlopen van de eerste termijn annuleren met inachtneming van de bepalingen, voorwaarden en processen uiteengezet door Zumba. Als de instructeur deze overeenkomst voor het verstrijken van de initiële termijn annuleert, moet de instructeur een beëindigingsvergoeding betalen ter hoogte van een bedrag dat door Zumba is vastgesteld. Het annuleringsbeleid van Zumba is te vinden op zumba.com. 8. Inbreuk door derden. De instructeur moet Zumba zonder uitstel in kennis stellen van elk onbevoegd gebruik door een derde partij van de IE van Zumba waar de instructeur zich bewust van wordt. Zumba bezit het exclusieve recht en de bevoegdheid om maatregelen te nemen met inbegrip van het aanspannen van rechtszaken in verband met de IE van Zumba en het behouden van de opbrengsten van een schikking of herstel van een dergelijke actie. De instructeur stemt ermee in met Zumba mee te werken om de IE van Zumba te handhaven en te beschermen. 9. Interpretatie en handhaving. Deze overeenkomst zal worden uitgelegd in overeenstemming met de wetten van de VS en de staat Florida. Eventuele juridische stappen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, moeten aan een staats- of federale rechtbank in Broward County, Florida, worden voorgelegd. Elke partij doet uitdrukkelijk afstand van elke betwisting van persoonlijke jurisdictie of locatie binnen deze rechterlijke instanties. De winnende partij in een dergelijke rechtsvordering heeft het recht om diens redelijke advocatenhonoraria en onkosten te verhalen. De partijen doen uitdrukkelijk afstand van het recht op een juryproces in een rechtsvordering met betrekking tot deze overeenkomst. Elke gerechtelijke beslissing krachtens deze paragraaf is volledig te verwezenlijken in het land van vestiging van de instructeur. 10. Acceptatie van en aanpassingen aan overeenkomst. Betaling van de vergoeding op grond van deze overeenkomst en/of voltooiing van het doorklikproces dat nodig is om deze overeenkomst te aanvaarden, gelden als een originele handtekening en vormen acceptatie door de instructeur van deze voorwaarden. De instructeur erkent dat hij/zij deze overeenkomst heeft gelezen en in al haar onderdelen begrijpt en dat deze overeenkomst naar goeddunken van Zumba kan worden gewijzigd. Dergelijke veranderingen kunnen worden bewerkstelligd door het plaatsen van een bericht door Zumba van de wijziging of nieuwe overeenkomst op zumba.com. Dergelijke gewijzigde voorwaarden worden geacht hierin opgenomen te zijn en er deel van uit te maken. Zumba zal commercieel redelijke inspanningen verrichten om de instructeur van alle wijzigingen op de hoogte te stellen voorafgaand aan de invoering ervan. De afdwingbaarheid van dergelijke wijzigingen zal niet afhankelijk zijn van de feitelijke kennisgeving, op voorwaarde dat Zumba de veranderingen heeft gepubliceerd op zumba.com. In het geval de instructeur niet akkoord gaat met de voorwaarden van de overeenkomst, zoals gewijzigd, zal de instructeur enkel de mogelijkheid hebben om deze overeenkomst te beëindigen. De instructeur dient zumba.com in de gaten te houden voor wijzigingen in deze overeenkomst. 11. Relatie tussen de partijen. Relatie tussen de partijen is die van de licentiegever en de licentiehouder. Niets hierin mag worden opgevat als het creëren van partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of een arbeidsverhouding tussen de partijen, noch zal Zumba worden geacht te handelen in een fiduciaire rol met betrekking tot de instructeur. De instructeur heeft geen bevoegdheid om enige aanbiedingen of vertegenwoordiging te doen of te accepteren namens Zumba, of om namens Zumba te handelen of Zumba op enigerlei wijze te verplichten. Instructeur zal geen uitspraken doen of acties ondernemen die de relatie zoals hier uiteengezet hierin kunnen tegenspreken of die een persoon kunnen verwarren of misleiden ten aanzien van de aard van de relatie tussen de partijen. Lidmaatschaps- en licentieovereenkomst ZIN 7

8 12. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid. Zumba geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot ZIN, de Zumba Services, of enige aan Zumba gerelateerde producten, met inbegrip van garanties van fitness, verkoopbaarheid of niet- inbreuk. Onder geen beding en onder geen enkele juridische of rechtvaardige theorie, of uit onrechtmatige daad, contract, strikte aansprakelijkheid of op enige andere wijze, zal Zumba of een van haar gelieerde partijen aansprakelijk gehouden worden door de instructeur of enig ander persoon voor enige indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, met inbegrip van schade wegens gederfde winst, verlies van goodwill, verlies van gegevens, werkonderbreking, nauwkeurigheid van de resultaten, computerstoring of een defect, zelfs als een bevoegde Zumba- vertegenwoordiger hiervan op de hoogte is gesteld of kennis had moeten hebben van de mogelijkheid van dergelijke schade. Zumba garandeert niet dat de werking van Zumba s website(s) ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. Zumba is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten, hoewel Zumba commercieel redelijke inspanningen zal verrichten om fouten of onderbrekingen te corrigeren. In geen geval zal Zumba aansprakelijk zijn voor schade die meer bedraagt dan de vergoedingen die door de instructeur zijn betaald in de periode van zes maanden voorafgaand aan de datum waarop een vordering ontstaat. 13. Schadeloosstelling. De instructeur stemt ermee Zumba en de aan Zumba verbonden partijen te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te houden voor alle verliezen, aansprakelijkheden, schade en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) als gevolg van alle vorderingen, eisen, acties of andere procedures gedaan of ingesteld door een derde partij die voortvloeien uit (i) enig strafrechtelijk en/of nalatig handelen van de instructeur, (ii) niet- nakoming door de instructeur van deze overeenkomst of (ii) enig ander handelen of nalaten van de instructeur. 14. Aard van de diensten. Zumba- lessen of evenementen misschien niet voor iedereen geschikt of veilig zijn. Alle informatie die door Zumba aan de instructeur wordt geboden via een Zumba- opleiding, in Zumba- materialen of op de website(s) van Zumba met betrekking tot gezondheid en fitness, is uitsluitend bedoeld als een educatief hulpmiddel en is geen vervanging voor medisch advies. Instructeur wordt aangeraden om medisch advies in te winnen voorafgaand aan het verstrekken van de diensten of wanneer de instructeur een medische aandoening ervaart die van invloed kan zijn op het vermogen van de instructeur om de diensten te bieden. De instructeur moet ervoor zorgen dat hij/zij voldoet aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en verordeningen voor de instructie van kinderen in het land, de regio en de plaats waar de instructeur instructie geeft. Zumba en de aan Zumba verbonden partijen zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg dat direct of indirect verband houdt met enig handelen of nalatigheid om te handelen van de instructeur op basis van de informatie, de diensten of ander materiaal dat door Zumba wordt verstrekt. Terwijl Zumba ernaar zal streven om volledige, actuele en accurate informatie op zijn websites te verstrekken, bieden Zumba en zijn gerelateerde partijen geen garantie en zullen zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van dergelijke informatie. De instructeur gaat ermee akkoord Zumba Fitness, LLC te vrijwaren en schadeloos te stellen m.b.t. welke aansprakelijkheid dan ook inzake ongelukken, letsel, ziekte, overlijden, verliezen en schade toegebracht aan personen of eigendommen, evenals andere gevolgen, die direct of indirect tijdens de dienstverlening door de instructeur worden ondervonden. Als de instructeur gewond raakt tijdens het verlenen van de diensten, aanvaardt hij/zij alle financiële verplichtingen voor de medische kosten die de instructeur kan oplopen. Zumba is niet verantwoordelijk voor eventuele medische kosten, letsel of schade geleden door de instructeur of diens studenten in verband met de levering van de diensten. 15. Kennisgevingen. Elke kennisgeving, verzoek, vraag of andere communicatie onder deze overeenkomst kan worden gegeven aan een van de partijen in de hieronder vermelde adressen. Elke kennisgeving of verzoek in deze dient te worden aangeboden per aangetekende post, post met ontvangstbevestiging, koerier, of e- mail. Wanneer voor Zumba: Hoofd van de juridische afdeling (Chief Legal Officer), Zumba Fitness, LLC, 800 Silks Run, Suite 2310, Hallandale, FL E- mail: Wanneer voor de instructeur: Naar het e- mailadres op de profielpagina van de ZIN- registratie van de instructeur. 16.Geen verklaring van afstand en/of voorbehoud van rechten. Nalatigheid door Zumba om een bepaling in deze overeenkomst af te dwingen vormt geen verklaring van afstand van het recht van Zumba om deze bepaling of andere bepaling in deze overeenkomst later af te dwingen. Zumba behoudt zich alle rechten voor die hierin niet Lidmaatschaps- en licentieovereenkomst ZIN 8

9 uitdrukkelijk zijn toegekend. Voor vragen over deze overeenkomst kunt u terecht op de contactpagina op zumba.com en de link Naleving van de wet (Legal Compliance). Lidmaatschaps- en licentieovereenkomst ZIN 9

1.4. Merken. Verwijst naar de Zumba- merken en de specialiteitsmerken van Zumba.

1.4. Merken. Verwijst naar de Zumba- merken en de specialiteitsmerken van Zumba. LICENTIEOVEREENKOMST ZIN Deze licentieovereenkomst ( overeenkomst ) is aangegaan tussen Zumba Fitness, LLC ( Zumba ), en u ( instructeur ), en is van kracht vanaf de inschrijvingsdatum van de instructeur

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS De website van Het Rhedens bestaat uit verschillende webpagina s die worden beheerd door Het Rhedens. De website van Het Rhedens wordt u aangeboden onder de

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Algemene Voorwaarden van Prettig Lezen 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Overeenkomst: Cliënten: De Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND Versie 12 mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Dienst

Nadere informatie

De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit.

De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit. OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN Benefit De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit. De Benefit Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN POPUPLED B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN POPUPLED B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN POPUPLED B.V. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder PopUpLED : PopUpLed b.v., besloten vennootschap naar Nederlands recht, geregistreerd onder nummer 61836680 bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PostNL Checkout 2011

Algemene voorwaarden. PostNL Checkout 2011 Algemene voorwaarden PostNL Checkout 2011 Inhoud 1. Definities 3 2. Rerouten 4 3. Gebruik data 5 4. Gebruik PostNL Checkout button 6 5. Profiel Data van Webshop 7 6. Beveiliging 8 7. Tijdsvakindicatie

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie

CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie Gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen Deze gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen zijn bepalend voor uw gebruik van deze Website. Lees onderstaande

Nadere informatie

Met als doel een correct gebruik van de Adaptatie van het Werk tot een Visueel Werk.

Met als doel een correct gebruik van de Adaptatie van het Werk tot een Visueel Werk. Contractuele bepalingen (kruislicentie) VOORBLAD Met als doel een correct gebruik van de Adaptatie van het Werk tot een Visueel Werk. Naam van de Auteur: Adres: Telefoon: E-mail: Overige informatie die

Nadere informatie

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en);

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en); Voorwaarden Voorwaarden gebruik WiFi ZEELAND 1. Definities Voor deze voorwaarden hanteert ZeelandNet een aantal definities. Deze definities zijn de volgende en worden in de nu volgende bepalingen met hoofdletters

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd.

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. DISCLAIMER De thans voor u liggende Nederlandse vertaling van de Terms & Conditions van Memesyne Ltd. is slechts bedoeld om het lezen van de oorspronkelijke Terms

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt.

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1. Algemene informatie 1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1.2 Met Beauty Center Annabell wordt Annabell bedoeld, een bedrijf dat is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V.

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V. Beste klant, Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de verkoop van onze First Edition Fairphones hebben we de Algemene Voorwaarden gewijzigd om de procedure voor de aanschaf van de volgende

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden My Personal Fitcoach

Algemene Voorwaarden My Personal Fitcoach Algemene Voorwaarden My Personal Fitcoach Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen My Personal

Nadere informatie

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Reikwijdte van onze service

Algemene voorwaarden. 1. Reikwijdte van onze service Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden die van tijd tot tijd zullen worden aangepast hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect (via onze distributeurs) online, per e-mail of per

Nadere informatie

"EULA" (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS

EULA (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS "EULA" (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "EULA" of "Overeenkomst") regelt het gebruik van de applicatiesoftware

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info Advertentie voorwaarden op de StaySu website www.staysu.info Voorwaarden Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van StaySu. Het gebruik maken van de diensten van StaySu

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor vertaaldiensten

Algemene Voorwaarden voor vertaaldiensten Algemene Voorwaarden voor vertaaldiensten 1. Toepasselijkheid van de Voorwaarden 1.1. Deze Voorwaarden omschrijven de beginselen van samenwerking tussen de Leverancier en Translavic BV, Kasteellaan 1,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit 1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit De facturering vindt plaats per periode van 4 weken op basis van daadwerkelijk bestede uren. De betalingstermijn die inspearit hanteert is 30 dagen. 1. Uitvoering

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

(1) Disclaimer (2) Copyright

(1) Disclaimer (2) Copyright (1) Disclaimer Visietech behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JOINjoin

Algemene Voorwaarden JOINjoin Algemene Voorwaarden JOINjoin 1 Algemeen 1.1 JOINjoin organiseert events voor alleenstaanden en mensen die hun vriendenkring uit willen bereiden. 1.2 Deelname aan events is mogelijk nadat je je hebt aangemeld

Nadere informatie

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst. Algemene voorwaarden Disclaimer De informatie op mijn website is met zorgvuldigheid samengesteld. Typisch-M wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

12. Bescherming van persoonsgegevens 12.1 Superdealux is toegewijd aan de bescherming van (i) de privacy van Gebruikers; en (ii) de vertrouwelijkheid

12. Bescherming van persoonsgegevens 12.1 Superdealux is toegewijd aan de bescherming van (i) de privacy van Gebruikers; en (ii) de vertrouwelijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN van ADVALLEY B.V. tevens h.o.d.n. Superdealux (k.v.k. 343558810) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ("Voorwaarden") zijn van toepassing op superdealux.com ("de Website"). U wordt verzocht deze

Nadere informatie

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS NUTRITION

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS NUTRITION NUTRITION NUTRITION NUTRITION EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS Om de naamsbekendheid van Amway, de Amway producten en de Zakelijke Mogelijkheid

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

LEGAL VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

LEGAL VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE LEGAL VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE Op deze pagina kunt u lezen onder welke voorwaarden u gebruik mag maken van onze website www.enritec.com (onze site). Wij vragen u deze voorwaarden zorgvuldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV De onderhavige overeenkomst (hierna "Overeenkomst" genoemd) wordt afgesloten tussen Health World Club BV een in Amstelveen gevestigde onderneming (hierna het "Bedrijf",

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Definities. Superdealux.com. Gebruik van de Website

Algemene voorwaarden. Definities. Superdealux.com. Gebruik van de Website Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van ADVALLEY B.V. tevens h.o.d.n. Superdealux (k.v.k. 343558810) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ("Voorwaarden") zijn van toepassing op superdealux.com ("de Website").

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Towers Watson Algemene Voorwaarden

Towers Watson Algemene Voorwaarden Towers Watson Algemene Voorwaarden 1. Partijen en toepassing Deze voorwaarden ( algemene voorwaarden ) zijn van toepassing op alle diensten, adviezen, resultaten en andere werkproducten (gezamenlijk de

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden. Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Gebruiksvoorwaarden. Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing? Gebruiksvoorwaarden Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Myplace. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als je gebruik maakt van de Myplace applicatie en website. Deze gebruiksvoorwaarden informeren

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

1.2 Klant: degene die lessen en of workshops of cursussen volgt of wenst te volgen bij Yogacentrum Innerwork.

1.2 Klant: degene die lessen en of workshops of cursussen volgt of wenst te volgen bij Yogacentrum Innerwork. ALGEMENE VOORWAARDEN Yogacentrum Innerwork Geldig vanaf 01-07-2012 1. Definities 1.1 Yogacentrum Innerwork: hierna ook te noemen 'YI', gevestigd te Haarlem, Helmlaan 64, 2015 LG, geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard.

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard. Actievoorwaarden Priceless Vakantiemoment 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Priceless Vakantiemoment ( Actie ). De Actie wordt aangeboden door MasterCard Nederland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN Artikel 1: Definities Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: Algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats)

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) LICENTIEOVEREENKOMST VOOR TOURINGCARBEDRIJVEN. (datum van erkenning) (1) STICHTING KEURMERK TOURINGCARBEDRIJF EN (2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) 1 INHOUD ARTIKEL 1. Definities 2. Verlening licentie

Nadere informatie

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Welkom bij de website electroluxvacatures.nl. Deze wordt beheerd door Electrolux Home Products (Nederland) B.V. ("Electrolux").

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790 Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017 Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst van SeniorTrust

Gebruiksovereenkomst van SeniorTrust Gebruiksovereenkomst van SeniorTrust Dit is een overeenkomst tussen u en SeniorTrust, waarin uw rechten worden beschreven met betrekking tot het gebruik van de software en diensten die worden genoemd in

Nadere informatie