ALGEMENE VOORWAARDEN I4PROJECTS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN I4PROJECTS"

Transcriptie

1 Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. I4projects: I4projects gevestigd aan de Stationsstraat 77 te (3905 JH) Veenendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan I4projects de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van I4projects afneemt. 3. Colocated hosting: het plaatsen van een Webserver ten behoeve van de Opdrachtgever in een ruimte binnen een datacentrum, welke ter beschikking staat van I4projects of een derde. 4. Dataverkeer: alle datastromen van en naar de Webruimte van de Opdrachtgever, hieronder vallen in ieder geval , FTP-verkeer en webverkeer (www). 5. Dedicated hosting: het ter beschikking stellen van een Webserver voor exclusief gebruik door de Opdrachtgever. 6. Diensten: de door I4projects uitgevoerde werkzaamheden en aangeboden of geleverde producten. Hieronder vallen onder andere advies-, onderhoud- en installatiewerkzaamheden, levering van zaken, de aanvraag en registratie van Domeinnamen, Webhosting, Dedicated hosting, Colocated hosting en alle andere aanvullende en ondersteunende werkzaamheden en producten. 7. Domeinnaam: de unieke aanduiding van een Internetadres die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld een Website of een adres. 8. Webhosting: het aanbieden van een permanente breedbandige verbinding via een Webserver met het internet. 9. Webruimte: harde schijfruimte op een Webserver, die I4projects, al dan niet door tussenkomst van een derde, ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever ten behoeve van het versturen en ontvangen van , het aanhouden van een Website of Webserver en overige Diensten van I4projects. 10. Webserver: een door middel van meerdere datalijnen op het internet aangesloten computer. 11. Website: één of meerdere geïntegreerde internetpagina's. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van I4projects, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen. 2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door I4projects uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 3. Wanneer door I4projects gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat I4projects onderhavige voorwaarden soepel toepast. 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met I4projects, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met I4projects in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door I4projects vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling. 6. I4projects behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.

2 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 1. Alle aanbiedingen en offertes van I4projects zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven. 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan I4projects opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop I4projects haar aanbieding baseert. 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht I4projects niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. 4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht. 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van I4projects zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met I4projects eerst dan tot stand nadat I4projects een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert. 2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden I4projects slechts, indien deze door I4projects schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend. 3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum. 4. Elke overeenkomst wordt door I4projects aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat I4projects bevoegd is om de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht I4projects van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de Opdrachtgever niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft I4projects het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal I4projects de Opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen. 5. I4projects is gerechtigd bij of na aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. 6. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door I4projects te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in de levering met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Opdrachtgever geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen. Artikel 5. Verzending, levering en verpakking van voor levering bestemde zaken 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan de Opdrachtgever bij een vestiging van I4projects. De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 2. Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en

3 rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. In overige gevallen gaat het risico van verlies of beschadiging van geleverde zaken op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever ingeschakelde hulppersoon zijn gebracht. 3. Indien de zaken aan de Opdrachtgever worden verzonden, zal I4projects voor levering bestemde zaken verpakken volgens de binnen het bedrijf van I4projects gebruikelijk maatstaven. Ingeval de Opdrachtgever een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 4. De Opdrachtgever zal zich van vrijgekomen verpakkingen van door I4projects geleverde zaken ontdoen in overeenstemming met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. De Opdrachtgever vrijwaart I4projects voor aanspraken van derden, daaronder mede begrepen van overheidsinstanties, wegens nietnaleving van dergelijke voorschriften. Artikel 6. Uitvoering en oplevering van projecten 1. Indien I4projects gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens aan I4projects ter beschikking heeft gesteld. 2. Indien I4projects een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij I4projects derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. I4projects dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 3. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is I4projects gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 4. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is I4projects gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen. I4projects is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter door I4projects worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden door I4projects volgens het gebruikelijke tarief aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 5. Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal I4projects steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer anderen personen met dezelfde kwalificaties. 6. I4projects behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen. Artikel 7. Installatiewerkzaamheden 1. Het (laten) installeren van door i4projects geleverde zaken komt voor rekening van de Opdrachtgever en behoort niet tot de uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 2. Indien de Opdrachtgever aan I4projects opdracht heeft gegeven tot installatie van al dan niet door I4projects geleverde zaken, zal de Opdrachtgever in alle gevallen voor eigen rekening zorg dragen voor een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten. I4projects zal desgewenst een offerte aan de Opdrachtgever uitbrengen omtrent de kosten die gepaard gaan met de aanleg van deze faciliteiten. 3. De Opdrachtgever zal I4projects en haar medewerkers voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren van i4projects.

4 Artikel 8. Onderhoudswerkzaamheden en storingen 1. In geval van een onderhoudscontract wordt onderhoud door I4projects maandelijks, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, uitgevoerd. Onder onderhoud wordt verstaan: a. preventief onderhoud: de door I4projects ter voorkoming van storingen noodzakelijk geachte inspectie, afstelling en reiniging van apparatuur; b. correctief onderhoud: het opheffen van storingen aan de apparatuur welke zijn ontstaan bij normaal gebruik van de apparatuur ten gevolge van natuurlijk slijtage en door eigen gebreken aan de apparatuur alsmede het uitvoeren van de hiervoor benodigde reparaties en het vervangen van versleten respectievelijk beschadigde onderdelen (onderdelen niet inbegrepen); c. remote preventief onderhoud: de door I4projects ter voorkoming van storingen noodzakelijk geachte controle en afstelling door middel van een via telecommunicatievoorzieningen tot stand gebrachte verbinding met de apparatuur; d. remote correctief onderhoud: het diagnosticeren en/of opheffen van aangemelde storingen door middel van een via telecommunicatievoorzieningen tot stand gebrachte verbinding met de apparatuur. 2. In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen: a. het vervangen van (onderdelen van) de apparatuur zoals onder andere magnetische opslagmedia en inktlinten; b. de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan i4projects of diens hulppersonen; c. werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijk of algehele revisie van apparatuur; d. modificaties aan apparatuur; e. verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan. 3. Onder storing wordt in dit artikel verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door I4projects schriftelijk kenbaar gemaakte specificaties van de apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. 4. Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij i4projects geldende kantooruren op maandag t/m vrijdag van 8.30 t/m uur met uitzondering van algemeen erkende feestdagen. 5. Indien onderhoud is aangevangen tijdens de in lid 4 van dit artikel bedoelde kantooruren en het onderhoudspersoneel van I4projects het nodig acht dat werkzaamheden buiten deze uren worden voortgezet, zullen hiervoor aan Opdrachtgever geldende tarieven in rekening worden gebracht. Over het algemeen zullen de werkzaamheden niet langer dan één uur buiten bedoelde kantooruren worden voortgezet. 6. Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen welke voortvloeien uit het onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals fouten in communicatielijnen of in spanningsvoorzienig, of koppelingen met c.q. gebruikmaking vaan apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van I4projects op grond van de onderhoudsovereenkomst, en worden afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening gebracht tegen de geldende tarieven. 7. Indien voor bepaalde programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal de Opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van i4projects geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan i4projects melden. Na ontvangst van de melding zal I4projects naar beste vermogen fouten trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door i4projects te bepalen wijze en termijn aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. I4projects is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan

5 te brengen. I4projects garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. 8. Indien voor bepaalde programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal I4projects bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen. Zes (6) maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is I4projects niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan I4projects van de Opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met i4projects aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nader overeen te komen vergoeding wordt betaald. Artikel 9. Facturatie en betaling 1. Werkzaamheden worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van nacalculatie, d.w.z. dat in een offerte de geschatte uren worden aangegeven. Indien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat het aantal benodigde uren aanzienlijk afwijkt van het geschatte aantal uren, deelt I4projects dit aan de Opdrachtgever mee. De Opdrachtgever kan in dat geval afzien van verdere uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, doch slechts voor zover deze werkzaamheden het geschatte aantal uren overstijgen. In dat geval zal I4projects haar werkzaamheden staken zodra het aantal geschatte uren is bereikt en alleen het geschatte aantal uren aan de Opdrachtgever in rekening brengen. In alle overige gevallen, worden de werkelijke uren door middel van een eindfactuur aan de klant in rekening gebracht. 2. I4projects is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan. 3. De facturering van verschuldigde bedragen vindt plaats op de onderstaande wijze, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst: a. eenmalige bedragen: volledige betaling bij aanvang van de opdracht; b. periodieke bedragen: per jaar vooraf; c. resultaatafhankelijke kosten: per kwartaal vooraf, met een definitieve afrekening per kalenderjaar op basis van de gerealiseerde resultaten. 4. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door I4projects aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 5. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. 6. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke I4projects maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van 150,00 (zegge: honderdvijftig euro). Indien de werkelijk door I4projects gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. 7. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van I4projects en de verplichtingen van de wederpartij jegens I4projects onmiddellijk opeisbaar. 8. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6 9. I4projects is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 10. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met I4projects gesloten overeenkomst. Artikel 10. Bruikleen 1. Indien I4projects een zaak aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt op grond van bruikleen, draagt de Opdrachtgever alle risico s van schade aan deze zaak, geheel of gedeeltelijk verlies c.q. vergaan en diefstal van de zaak daaronder begrepen, tot het moment waarop de bruikleenovereenkomst met I4projects eindigt of het moment waarop de Opdrachtgever juridisch eigenaar van de zaak is geworden. De Opdrachtgever is gehouden eventuele schade aan de zaak, opgekomen gedurende de looptijd van de bruikleenovereenkomst, aan I4projects te vergoeden. 2. Indien de Opdrachtgever verplicht is de zaak krachtens de bruikleenovereenkomst te verzekeren, dan zal de Opdrachtgever de zaak, voor eigen rekening en ten genoegen van I4projects verzekeren en verzekerd houden voor de duur van de bruikleenovereenkomst. De Opdrachtgever zal in de polis een zogenaamde bruikleen-clausule op laten nemen. Voorts zal de Opdrachtgever aan I4projects een afschrift van de polis doen toekomen en op eerste verzoek een bewijs van premiebetaling aan I4projects verstrekken. 3. De Opdrachtgever zal alle in de verzekeringsovereenkomst gestelde voorwaarden tijdig en volledig nakomen. Artikel 11. Dataverkeer 1. Het toegestane verbruik van Dataverkeer komt overeen met de hoeveelheden zoals vermeld bij de verschillende pakketten op de Website van I4projects of zoals vermeld in de overeenkomst. Indien de Website of Webserver van de Opdrachtgever meer Dataverkeer verbruikt dan maandelijks is toegestaan, zal I4projects de Opdrachtgever per op de hoogte brengen van deze overschrijding. Een en ander geldt niet ten aanzien van Dedicated hosting en Colocated hosting. 2. De Opdrachtgever zal in de gelegenheid worden gesteld om een toeslag te betalen op de overschreden hoeveelheid Dataverkeer. Indien de Opdrachtgever aangeeft deze toeslag niet te zullen voldoen, zal hij of zij tot uiterlijk 48 uur na desbetreffende mededeling in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige Website of Webserver elders onder te brengen, mits hij of zij aan alle overige verplichtingen jegens I4projects heeft voldaan. 3. Indien de Opdrachtgever geen gebruik maakt van de gelegenheid om de Website of Webserver elders onder te brengen dan wel te verwijderen, is I4projects gerechtigd, zonder verdere melding, desbetreffende Website of Webserver te verwijderen dan wel op non-actief te stellen. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Het verwijderen van de Website of de Webserver laat de betalingsverplichting van de Opdrachtgever onverlet. Artikel 12. Geheimhouding en gegevensverwerking 1. Zowel Opdrachtgever als I4projects zullen alle vertrouwelijke informatie welke zij uitwisselen strikt geheim houden en deze niet verstrekken aan derden, tenzij I4projects hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is, één-en-ander met inachtneming van hetgeen overigens in deze algemene voorwaarden is bepaald. 2. De Opdrachtgever geeft I4projects hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van I4projects en op te nemen in een databestand dat I4projects aanlegt in het kader van haar Diensten. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.

7 3. De Opdrachtgever stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van Diensten van I4projects. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan I4projects kenbaar maken. 4. De Opdrachtgever kan te allen tijde inzage in en wijziging verzoeken van de gegevens die over hem in het databestand van I4projects zijn opgeslagen. 5. I4projects spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen. 6. Opdrachtgever dient zich bewust te zijn van het feit dat bij aanvraag van een Domeinnaam zijn persoonsgegevens kenbaar kunnen worden via een whois. I4projects kan op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Artikel 13. Aanvraag domeinnamen 1. I4projects bemiddelt slechts bij het registreren van een Domeinnaam voor de Opdrachtgever en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreert kan I4projects hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. 2. Indien een aangevraagde Domeinnaam door Opdrachtgever niet meer beschikbaar is op het moment dat I4projects de aanvraag indient bij de desbetreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de Opdrachtgever de aanvraag indiende bij I4projects, kan I4projects op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een Domeinnaam. 3. Registratie van de Domeinnaam vindt plaats op naam van Opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de Domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart I4projects tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de Domeinnaam. 4. Registratie van de Domeinnaam vindt plaats na Opdrachtgever de factuur voor de betreffende dienst heeft voldaan. Artikel 14. Rechten van intellectuele eigendom 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, daaronder mede begrepen het auteursrecht, naburige rechten, merkenrecht, het octrooirecht, het modellenrecht en het handelsnaamrecht, uitsluitend toe aan I4projects of haar licentiegevers, ongeacht of aan de Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. 2. Geen van de werken die volgens lid 1 van dit artikel onder het intellectuele eigendom van I4projects of haar licentiegevers vallen, mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van I4projects niet worden vermenigvuldigd, geopenbaard of geëxploiteerd. In geval van overtreding van deze bepaling is de Opdrachtgever aan I4projects een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van ,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro) per geval. Daarnaast is de Opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) per dag dat de overtreding voortduurt. Voormelde boetes kunnen naast een eventuele schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 3. Indien I4projects in het kader van de opdrachtverstrekking ontwerpen, afbeeldingen, (schets)tekeningen, (proef)modellen, voorbeelden of programmatuur aan de Opdrachtgever verstrekt, dient de Opdrachtgever deze goederen op eerste verzoek en binnen de door I4projects gestelde termijn te retourneren. Bij

8 overtreding van deze bepaling is de Opdrachtgever aan I4projects een boete verschuldigd van 100,00 (zegge: honderd euro) per dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete kan naast een eventuele schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Artikel 15. Retentierecht 1. I4projects kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen )resultaten van de dienstverlening van I4projects onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan I4projects verschuldigde bedragen betaald heeft. Artikel 16. Opschorting en ontbinding 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is I4projects, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren. 2. Voorts is I4projects gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: a. de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; b. de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; c. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd; d. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Opdrachtgever wordt overgenomen; e. de Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt; f. buiten toedoen van I4projects op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen. 3. Bedragen die I4projects vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen I4projects reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, alsmede op grond van de overeenkomst reeds uitgevoerde maar nog niet gefactureerde werkzaamheden, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan I4projects verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 4. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is I4projects gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is I4projects eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden. Artikel 17. Aansprakelijkheid 1. Indien I4projects aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijk beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien sprake is van een overeenkomst met een onbeperkte duur of een duur langer dan drie (3) maanden is de aansprakelijkheid van I4projects verder beperkt tot de door de Opdrachtgever aan I4projects betaalde bedragen in de drie (3) maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade. 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: