Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent"

Transcriptie

1 Vanaf 1 januari 2013 Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent

2 Bent u uitbater van een café of organisator van een evenement? Deze brochure leidt u door de nieuwe wetgeving. Op initiatief van de Vlaamse minister van Leefmilieu Joke Schauvlieghe werden nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten ingevoerd in Vlarem*. De regelgeving treedt in werking vanaf 1 januari De normen zijn van toepassing overal waar elektronisch versterkte muziek wordt voortgebracht. Bent u uitbater van een café of organisator van een evenement? Deze brochure leidt u door de nieuwe wetgeving. Uitgangspunten Momenteel zijn er 2 regelgevingen van toepassing: het K.B. van 24 februari 1977 en het Vlarem. Het K.B. van 24 februari 1977 wordt gedeeltelijk opgeheven (maximaal geluidsniveau van 90 db(a)) en gedeeltelijk geïntegreerd in het Vlarem. Zo blijven de omgevingsnormen zoals we ze nu kennen (het hoorbaar geluid in de omgeving/bij de buren) ook binnen de nieuwe wetgeving gelden. Men stapt ook af van het criterium 100 m² en de aanwezigheid van een dansgelegenheid om te beoordelen of een inrichting al dan niet onder Vlarem valt. Muziekactiviteiten worden voortaan ingedeeld op basis van het maximale geluidsniveau dat u als horeca-uitbater in de inrichting wil spelen. Er zijn drie categorieën, u kiest zelf tot welke categorie u wil behoren. Algemeen geldt wel, hoe hoger de categorie hoe meer flankerende maatregelen u zal moeten nemen (zelfcontrole of begrenzer, oordopjes, geluidsplan ). Ook moet er steeds aan de omgevingsnormen voldaan zijn. In de praktijk betekent dit dat de omgevingsnormen eigenlijk bepalen in welke categorie u valt. Er wordt voortaan gekozen om te werken met normen uitgedrukt in db(a) LAeq. Daarbij wordt ook nog een bepaalde tijdsduur vermeld, bv. db(a) LAeq,15min of db( A) LAeq,60min. Dit soort decibelnorm wil zeggen dat men het geluid meet gedurende een bepaalde tijd (namelijk 15 minuten of 60 minuten) en dan een gemiddelde over die tijdsduur berekent. Er wordt wel nog een toetsingsnorm gegeven als richtlijn, waarmee ook (zelf)controle mogelijk is. Die wordt nog steeds weergegeven als maximaal geluidniveau in db(a) LAmax, slow. Voorbeeld: Als de muziek een maximumvolume mag hebben van 95 db(a) LAeq,15min, dan moet er gedurende 15 minuten worden gemeten om het geluidsniveau te kennen. Gedurende die 15 minuten mag de muziek gerust af en toe luider zijn dan 95 decibel, zolang ze gedurende voldoende lange tijd ook stiller is dan 95 decibel. Wat telt, is dus hoe luid de muziek gemiddeld is gedurende om het even welke periode van 15 minuten. Dit maakt dat het niet zo eenvoudig is om snel en op het eerste gehoor in te schatten of muziek nu al of niet deze norm overschrijdt. In deze brochure vindt u meer informatie per categorie. Er wordt ook steeds besproken wat het specifieke beleid in Gent is. * Met Vlarem bedoelen we Vlarem I en Vlarem II, nl. respectievelijk het Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststellingen van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

3 Ik baat een (muziek)café uit waar praten ook nog mogelijk is Categorie 1: geluidsniveau 85 db (A) LAeq, 15min (gemiddelde geluidsniveau over 15 minuten) Maximale geluidsnorm? De toetsingsnorm is 92 db(a) LAmax,slow als maximaal geluids-niveau (ter vergelijking, in het K.B. van 24/02/1977 is dit nu 90dB(A)). Als voldaan is aan de toetsingsnorm, wordt verondersteld voldaan te zijn aan het uitgemiddelde geluidsniveau van 85 db(a) over 15 minuten. Wat wordt er gemeten? Enkel elektronisch versterkte muziek (achtergrond- en stoorgeluid van bv. publiek mag niet meegerekend worden). Omgevingsnormen? De omgevingsnormen (hoorbaar geluid in de woning van de buren) van vroeger in het K.B. van 24/02/1977 blijven van kracht. Deze zijn afhankelijk van het achtergrondgeluidsniveau. Flankerende maatregelen? Geen in deze categorie. Uitzonderingen op deze geluids-normen? Er kunnen uitzonderingen gevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen, voor maximaal 12 x per jaar en 2 x per maand en 24 dagen per jaar. Opmerking: deze beperking in aantal keren en dagen geldt niet meer voor activiteiten in tenten en openlucht. De omgevingsnormen (hoorbaar geluid in de woning van de buren) zijn dan niet meer van toepassing tenzij het college anders beslist in de toelating. Het college kan -rekening houdend met de situatie in en rond de zaakhet geluidsniveau beperken en een einduur opleggen. Volgens het geluidsniveau dat u -uitzonderlijk- toegestaan wordt, valt u dan binnen een andere categorie. Het zijn de flankerende maatregelen die bij die categorie horen, die u nu zal moeten naleven (zie tabel, p5). Vergunningsplicht? Deze categorie is niet ingedeeld volgens Vlarem. U hoeft geen melding te doen, noch een vergunning aan te vragen. Gents beleid? Tip Specifiek in deze niet-ingedeelde categorie blijft de burgemeester bevoegd om, naast de mogelijke strafrechtelijke gevolgen waartoe inbreuken op de hierboven beschreven normen kunnen leiden, maatregelen te nemen tegen overlast of verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid *. Om hinder voor omwonenden te beperken zal voor de uitzonderingen op categorie 1 in het café standaard een maximumnorm en einduur worden opgelegd door het college. Bovendien zal bijkomend gevraagd worden dat u de buurt op de hoogte brengt van deze uitzonderlijke activiteit. Als u zich vroeger hield aan 90dB(A), dan kiest u nu best voor deze categorie 1. U mag voortaan tot 92 db(a) spelen (= 85 db(a) LAeq, 15 min) en hoeft daar verder niets voor te ondernemen. Een uitzondering op categorie 1**moet u zes weken op voorhand aanvragen bij de Milieudienst die hiervoor een advies uitbrengt bij het college van burgemeester en schepenen. * Cfr. art. 135 Nieuwe Gemeentewet ** Opgelet: voor evenementen geldt een andere regeling, zie verder p4. Nieuwe geluidsnormen in Gent 1

4 Ik ben uitbater van een danscafé / jeugdhuis / feestzaal. Ik organiseer regelmatig een concertje of fuif in de zaak. Categorie 2: geluidsniveau > 85 db(a) LAeq,15min en 95 db(a) LAeq,15min (gemiddelde geluidsniveau over 15 minuten) Maximale geluidsnorm? De toetsingsnorm is 102 db(a) LAmax,slow als maximaal geluidsniveau. Als voldaan is aan de toetsingsnorm, wordt verondersteld voldaan te zijn aan het uitgemiddelde geluidsniveau van 95 db(a) over 15 minuten. Wat wordt er gemeten? De elektronisch versterkte muziek mét achtergrond- en stoorgeluid. Het totale geluidsniveau moet voldoen aan de norm. Omgevingsnormen? De omgevingsnormen volgens Vlarem (hoorbaar geluid buiten en bij aanpalende buren) blijven van toepassing. Dit betekent in de praktijk dat goed geïsoleerde panden vermoedelijk wel 95 db (A) LAeq,15min zullen kunnen produceren en dat voor slecht geïsoleerde panden extra akoestische isolatie zal moeten voorzien worden om dit niveau te kunnen halen. Flankerende maatregelen? Ofwel zelf het geluidsniveau meten terwijl dit geluidsniveau tijdens de muziekactivitieit continu zichtbaar is voor de geluidsverantwoordelijke, ofwel gebruik maken van een afgestelde begrenzer (zie tabel, p5). Uitzonderingen op deze geluidsnormen? Er kunnen uitzonderingen gevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen, voor maximaal 12 x per jaar en 2 x per maand en 24 dagen per jaar. De omgevingsnormen zijn dan niet meer van toepassing tenzij het college daar anders over beslist in de toelating. Het college kan -rekening houdend met de situatie in en rond de zaak- het geluidsniveau alsnog beperken en een einduur opleggen. Er wordt ook een uitzondering voorzien voor max. 3 uren per dag (gedurende 1 periode!), tussen uur en 0.00 uur. Deze mogelijkheid is vooral gericht op het sporadisch organiseren van een concert in de zaak. De omgevingsnormen zijn dan WEL van toepassing. Het college kan beperkingen opleggen op het geluidsniveau en een einduur bepalen. Ook bij deze uitzonderingen zal het geluidsniveau bepalen welke beperkende maatregelen u bijkomend zal moeten nemen. Vergunningsplicht? Deze categorie is ingedeeld als klasse 3 volgens het Vlarem. U moet het meldingsformulier klasse 3 invullen en overmaken aan de Milieudienst. Indien u voor 01/01/2013 reeds een milieuvergunning klasse 2 heeft, dan wordt deze ambtshalve omgezet in een klasse 3- melding. Gents beleid? Wanneer u een melding klasse 3 doet, zal u gevraagd worden een akoestisch onderzoek uit te laten voeren door een erkend geluidsdeskundige*. Het is dus aangewezen dit reeds toe te voegen aan uw melding. Een akoestisch onderzoek is niet nodig indien u kan aantonen dat er geen bewoning is binnen een straal van 15 meter rond uw zaak én u zich houdt aan een maximaal geluidsniveau van 88 db(a) LAeq,15 min (toetsingsnorm 95 LAmax,slow). Indien u voor 01/01/2013 reeds een akoestisch onderzoek liet uitvoeren, kan dit behouden blijven in het kader van uw melding. Zo is meteen duidelijk hoe luid je mag spelen in uw zaak en kan dit meteen opgenomen worden in het meldingsbesluit. Verder wordt standaard als bijzondere voorwaarden opgelegd dat het publiek nooit dichter dan 1 m bij de luidsprekers mag kunnen staan. De categorie van uw café, het opgelegde maximale geluidsniveau en het einduur moeten uithangen ter hoogte van de muziekinstallatie. Afhankelijk van de situatie kunnen nog bijkomende voorwaarden opgelegd worden (zoals bv. de aanstelling van een sfeerbeheerder). De 3u-uitzondering kan slechts worden toegestaan voor zover de omgevingsnormen kunnen gerespecteerd worden. Voor de 12x/ jaar-uitzondering zal het college -om de hinder naar omwonenden te beperken- standaard een maximumnorm en einduur opleggen. Bovendien zal bijkomend gevraagd worden dat de buurt op de hoogte gebracht wordt van deze uitzonderlijke activiteit. Een uitzondering op categorie 2 moet u zes weken op voorhand aanvragen bij de Milieudienst die hiervoor een advies uitbrengt bij het college van burgemeester en schepenen. *Opgelet: voor evenementen geldt een andere regeling, zie verder p4. Nieuwe geluidsnormen in Gent 2

5 Ik ben uitbater van een fuif- of concertzaal / discotheek. Categorie 3: geluidsniveau > 95dB(A) LAeq,15min en 100 db(a) LAeq,60min (gemiddelde geluidsniveau over 15 en respectievelijk 60 minuten) Maximale geluidsnorm? De toetsingsnorm is 102 db(a) LAeq,15min. Als er aan de toetsingsnorm over 15 minuten wordt voldaan, wordt verondersteld dat er ook aan de norm over 60 minuten is voldaan. Wat wordt er gemeten? De elektronisch versterkte muziek mét achtergrond- en stoorgeluid. Het totale geluidsniveau moet voldoen aan de norm. Omgevingsnormen? De omgevingsnormen volgens Vlarem (hoorbaar geluid buiten en bij aanpalende buren) blijven van toepassing. Het maximale geluidsniveau dat mag gespeeld worden om daaraan te voldoen zal blijken uit het verplichte akoestisch onderzoek. Verregaande isolatie blijft dus aangeraden. Flankerende maatregelen? Ofwel continu meten én registeren terwijl het geluidsniveau tijdens de activiteit continu zichtbaar is; de geregistreerde gegevens moeten gedurende één maand bijgehouden worden. Ofwel gebruik maken van een afgestelde begrenzer. Voor alle bezoekers moeten gratis oordopjes ter beschikking gesteld worden (zie tabel, p5). Uitzonderingen op deze geluidsnormen? Niet mogelijk. Om gehoorschade uit te sluiten is 100 db(a) LAeq,60 min. altijd het maximale toelaatbare geluidsniveau. Vergunningsplicht? Deze categorie is volgens Vlarem ingedeeld in klasse 2 (cfr. de huidige lokalen met dansgelegenheid ). U moet hiervoor een milieuvergunning aanvragen bij de Milieudienst. Het akoestisch onderzoek maakt verplicht deel uit van het aanvraagdossier. Indien u voor 01/01/2013 reeds een milieuvergunning klasse 2 heeft, zal uw bestaande vergunning worden behouden, inclusief de bijzondere voorwaarden die in die vergunning werden opgelegd. Bijkomend komen daar ook de flankerende maatregelen van categorie 3 bij (zie tabel, p5). Gents beleid? Standaard wordt ook in deze categorie als bijzondere voorwaarde opgelegd dat het publiek nooit dichter dan 1 m bij de luidsprekers mag kunnen staan. De categorie van uw café, het opgelegde maximale geluidsniveau en het einduur moeten uithangen ter hoogte van de muziekinstallatie. Afhankelijk van de situatie kunnen nog bijkomende voorwaarden opgelegd worden (zoals bv. de aanstelling van een sfeerbeheerder). Nieuwe geluidsnormen in Gent 3

6 Ik ben een organisator van een evenement. In principe: categorie 1: geluidsniveau 85 db (A) LAeq, 15min (gemiddelde geluidsniveau over 15 minuten) Een evenement is een sporadische muziekactiviteit in een (niet-vergund) lokaal, in openlucht of in een tent en is een nietingedeelde activiteit. In principe behoort u tot categorie 1 en is uw maximaal geluidsniveau dus 85 db(a) LAeq, 15min (zie p1). Wil u gedurende een evenement luider spelen dan 85 db(a) LAeq, 15min., dan moet dit altijd beschouwd worden als een uitzondering op categorie 1. Voor evenementen in een (niet-vergund) lokaal kan maximaal 12 x per jaar en 2 x per maand en 24 dagen per jaar aan het college van burgemeester en schepenen een uitzondering gevraagd worden. Voor evenementen in openlucht of in een tent kan volgens de wetgeving zonder beperking op het aantal keren een afwijkende geluidsnorm gevraagd worden aan het college. Maximale geluidsnorm? In beide gevallen wordt de maximale geluidsnorm vastgelegd in de toelating verkregen door het college. Wat wordt er gemeten? De elektronisch versterkte muziek mét achtergrond- en stoorgeluid. Omgevingsnormen? Er gelden geen omgevingsnormen tenzij deze worden opgelegd door het college in de toelating. Flankerende maatregelen? Maatregelen zijn verplicht volgens de categorie waarbinnen het geluidsniveau van uw evenement valt. Dit kunnen ofwel de maatregelen zijn die bij categorie 2 horen, ofwel de maatregelen die bij categorie 3 horen (zie tabel, p5). Vergunningsplicht? Geen vergunningsplicht. Er is wel een toelating van het college vereist. Gents beleid? Indien u in Gent een evenement wenst te organiseren: - op openbaar domein moet u dit zes weken op voorhand aanvragen bij de Dienst Evenementen en Feesten*. Deze dienst vraagt dan advies aan de betrokken stadsdiensten en geeft een gecoördineerd advies aan het college van burgemeester en schepenen. - op privédomein moet u dit zes weken op voorhand aanvragen bij de Milieudienst die hiervoor een advies uitbrengt bij het college van burgemeester en schepenen. Er is ook een meldingsplicht bij de cel evenementenbeheer van de politie Het college zal in functie van de grootte van het evenement (aantal feestvierders), het aantal potentieel gehinderden (= bewoners), de frequentie een maximaal geluidsniveau en een einduur opleggen aan de organisatoren. Standaard wordt opgelegd dat het publiek nooit dichter dan 1 m bij de luidsprekers mag kunnen staan én dat de buurt vooraf moet verwittigd worden. Bovendien kunnen bijkomend db(c)-normen worden opgelegd om buitensporige basgeluiden onder controle te houden. *Zie ook: Nieuwe geluidsnormen in Gent 4

7 Goed om weten: De meetplaats wordt steeds bepaald door de Milieudienst en vastgelegd in de melding/vergunning/toelating. Er wordt hierbij rekening gehouden met de akoestische eigenschappen van het pand, de variabiliteit van de muziek en de handhavingsmogelijkheden. De Dienst Milieutoezicht kan op elk moment een geluidscontrole uitvoeren. Indien de geluidsnorm in het café of de immissienorm bij buren overschreden wordt, wordt daar een proces-verbaal (PV) van opgemaakt. Indien het toezicht belemmerd wordt of de meting onmogelijk gemaakt wordt, zal daar eveneens een proces-verbaal voor worden opgesteld. De Dienst Milieutoezicht zal meten volgens de categorie of de toegestane geluidsnorm in de melding/vergunning/toelating, op de meetplaats die voorzien is in de melding/ vergunning/toelating. Indien vastgesteld wordt dat het geluidsniveau dat geproduceerd wordt in een hogere categorie ligt, zal ook dit feit in het PV worden vermeld. Indien u een aantal PV s opstapelt kan op basis van het Milieuhandhavingsdecreet steeds een bestuurlijke maatregel opgelegd worden zoals bv. een verplichte sluiting. Zowel de eigenaar van een zaal of inrichting, de huurder van de locatie, de organisator, de DJ als de geluidstechnicus kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor een geluidsovertreding en dus vervolgd worden. Je doet er als horeca-uitbater of organisator van een evenement dus goed aan om én iedereen op zijn verantwoordelijkheden te wijzen (evt. d.m.v. een contract met de DJ en geluidstechnicus) én zelf ook steeds de naleving van de normen goed op te volgen. De volledige regelgeving, de technische handleiding en veel gestelde vragen, kan je terugvinden op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid: flankerende maatregelen per categorie: Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Meten van het geluidsniveau Begrenzer is niet verplicht, maar indien aanwezig moet u niet meten Visuele indicatie van het geluidsniveau, zichtbaar voor de geluidsverantwoordelijke Meten én registreren van het geluidsniveau Begrenzer is niet verplicht, maar indien aanwezig moet u niet meten en registreren Visuele indicatie van het geluidsniveau, zichtbaar voor de geluidsverantwoordelijke Gratis ter beschikking stellen van oordopjes voor het publiek Opmaak van een geluidsplan voor zaken met een permanente geluidsopstelling

8 dienst lokale preventie en veiligheid Meer info en aanvragen: Dienst Milieutoezicht Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge 09/ Milieudienst Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge 09/ Voor algemene vragen m.b.t. uw horecazaak: Horecacoach, of verantwoordelijke uitgever: Tine Heyse - schepen voor Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, Botermarkt 1, 9000 Gent

Geluidsnormen in de horeca

Geluidsnormen in de horeca Geluidsnormen in de horeca Een gids voor Leuvense Horeca-uitbaters De nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten * toepassing van de Wet Schauvlieghe (01-01-2013) Bent u uitbater van een horeca-zaak

Nadere informatie

Gids positief uitgaan. nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 2011-2013 B 1

Gids positief uitgaan. nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 2011-2013 B 1 2011-2013 Gids positief uitgaan nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 B 1 2 3 Gids positief uitgaan Nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Inleiding Op initiatief van minister van

Nadere informatie

Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015. Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar

Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015. Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015 Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar Overzicht 1. Wetgeving vóór 2013 2. Wetgeving vanaf 2013 3. Praktisch (meten/tips)

Nadere informatie

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN INHOUD - Achtergrond wetgeving - Wat zijn decibels? - Indeling in geluidsniveaus - Welke toelating of vergunning? - Geluid meten - Controle - Communiceer vooraf! ACHTERGROND

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE NIEUWE MUZIEKACTIVITEITEN

WEGWIJS IN DE NIEUWE MUZIEKACTIVITEITEN WEGWIJS IN DE NIEUWE GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN 1 GELUID Geluid is een trilling die via een medium (lucht) wordt doorgegeven Geluid heeft bepaalde karakteristieken Geluidsdrukniveau L P = 10

Nadere informatie

29/04/2013. Nieuwe Geluidsnormen. Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om?

29/04/2013. Nieuwe Geluidsnormen. Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om? Nieuwe Geluidsnormen Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om? 1 2 1 GELUID Wat is geluid? geluid = golven Wat is lawaai? Geluid dat als overlast ervaren wordt 3 GELUID Geluid meten: geluiddruk-niveau wordt

Nadere informatie

Geluidsnormen muziekactiviteiten

Geluidsnormen muziekactiviteiten Geluidsnormen muziekactiviteiten trajectcontrole 1+1 2 eenzame flitspaal Geluidsnormen muziekactiviteiten decibels enzo geluidsnormen Vlaanderen voorbeelden hoe meten gratis tips websites db 1 +1 2 90dB

Nadere informatie

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten KADER Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten PRINCIPE TOEPASSING LEUVEN POLITIEREGLEMENT ARGUMENTATIE VOLGENDE STAPPEN KADER Wetgeving voor 1 januari

Nadere informatie

Decibels. Lp = 10 log p²/po² db ref. 20 µ-pascal (20 = gehoordrempel)

Decibels. Lp = 10 log p²/po² db ref. 20 µ-pascal (20 = gehoordrempel) Decibels Lp = 10 log p²/po² db ref. 20 µ-pascal (20 = gehoordrempel) Een verdubbeling van druk betekent dan + 3dB Een tienvoud = + 10 db, Een honderdvoud betekent + 20 db Vb.: 80+80= 83, 80+80+80+80=86,

Nadere informatie

De nieuwe geluidsnorm

De nieuwe geluidsnorm De nieuwe geluidsnorm STEPP dag Lounge 13 5 juni Steven Kemland - Face Inhoud mini seminar Verklaring van de verschillende db benamingen De samengevatte nieuwe drie-traps regelgeving Hoe kunnen we meten

Nadere informatie

EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER

EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER Je vraagt je wellicht af 'Waarom het aanmeldingsformulier invullen?' Het neemt inderdaad wat tijd in beslag, maar: je kan alle aanvragen, die dienen behandeld te worden

Nadere informatie

Artikel 1. Activiteiten waarvan vooraf geweten is dat er muziek zal worden gespeeld

Artikel 1. Activiteiten waarvan vooraf geweten is dat er muziek zal worden gespeeld Plan Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 mei 2016 Gelui(d)Tplan I. Inleiding Samen feest vieren, studeren, werken, sporten,

Nadere informatie

Reglementering maximale geluidsniveaus muziek. Vraag en Antwoord

Reglementering maximale geluidsniveaus muziek. Vraag en Antwoord REGELGEVING Reglementering maximale geluidsniveaus muziek Waarom dringt een reglementering zich op? Vraag en Antwoord Er is toenemende ongerustheid over gehoorschade door muziek en dan vooral bij jongeren

Nadere informatie

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. Q&A Reglementering maximale geluidsniveaus muziek, juni 2011

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. Q&A Reglementering maximale geluidsniveaus muziek, juni 2011 Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege Q&A Reglementering maximale geluidsniveaus muziek, juni 2011 Waarom dringt een reglementering zich op? Er zijn geen normen voor het maximale

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT Kopie aan: stempel dienst: ORIGINEEL NAAR DIENST VEILIGHEID EN PREVENTIE cultuur toerisme sport- /jeugddienst milieu zaalwachter onthaal aankoopdienst brandweer politie EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement wil organiseren, moet dit MINSTENS 3 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de maand

Nadere informatie

Regulering muziekactiviteiten

Regulering muziekactiviteiten Regulering muziekactiviteiten Koen Mandonx Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-inspectie Aanpak in Vlaanderen Aanpak in Vlaanderen 2 1 Voorbereidingstraject nieuwe norm - 2009: het

Nadere informatie

Deel 21:Geluid en Normen

Deel 21:Geluid en Normen Deel 21:Geluid en Normen MAES Frank Frank.maes6@telenet.be 0476501034 Inleiding Onlangs kreeg ik van een vriend de vraag: Hoeveel vermogen heb ik nodig om in een zaal of café te spelen? Hierover vind je

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten www.brugge.be 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten 2 3 Naast een leuke vorm van ontspanning is dansen voor velen een belangrijke manier om mensen te ontmoeten. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

A a nvraag voor het organiser en van een activit eit of evenem ent

A a nvraag voor het organiser en van een activit eit of evenem ent Dienst Jeugd & Vrije Tijd Laarne Dorpsstraat 2, 9270 Laarne 09 365 46 26 jeugd.cultuur@laarne.be A a nvraag voor het organiser en van een activit eit of evenem ent Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Meldingsformulier. feesten, fuiven, evenementen. Naam evenement: Datum evenement (dag + datum): Contactpersoon: (naam). (tel / gsm):.

Meldingsformulier. feesten, fuiven, evenementen. Naam evenement: Datum evenement (dag + datum): Contactpersoon: (naam). (tel / gsm):. Meldingsformulier feesten, fuiven, evenementen Wie een evenement / fuif wil organiseren, moet dit MINSTENS 2 MAANDEN VOORAF melden aan het College van burgemeester en schepenen via dit formulier. Een antwoord

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement EVENTNR. 2015/...... MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit minstens 2 maanden vooraf melden aan

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014

Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014 Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014 Gelieve dit document grondig in te vullen waar nodig en 2 maanden voor het evenement te bezorgen aan secretariaat van de gemeente (zie onderaan),

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Afdeling 1. Artikel III.3.1.1. Bestrijding van geluidshinder

HOOFDSTUK 3. Afdeling 1. Artikel III.3.1.1. Bestrijding van geluidshinder HOOFDSTUK 3 Bestrijding van geluidshinder Gelet op de nieuwe Gemeentewet in het bijzonder de artikelen, 119, 119bis en 135; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de artikelen 561, 1 van het Strafwetboek;

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren Aandacht: De aanvraag moet ten laatste 30 dagen op voorhand ingediend worden Naam evenement: Datum: 1. Organisator van de activiteit Naam van de organisatie

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF OF EVENEMENT IN EEN ZAAL, EEN TENT OF IN OPENLUCHT

MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF OF EVENEMENT IN EEN ZAAL, EEN TENT OF IN OPENLUCHT uw kenmerk ons kenmerk datum uw contactpersoon telefoonnummer bijlage(n) Isabelle De Gauquier 054 51 61 60 feest- en fuifreglement isabelle.degauquier@galmaarden.be MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF

Nadere informatie

Infosessies geluidsnormen muziek

Infosessies geluidsnormen muziek Infosessies geluidsnormen muziek Sigrid Raedschelders/ Anne Van Riet Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Overzicht 1. Regelgeving m.b.t.

Nadere informatie

Nieuwe Vlaamse Geluidsnormen

Nieuwe Vlaamse Geluidsnormen Nieuwe Vlaamse Geluidsnormen Technische aspecten van geluid en geluidsmeting volgens het nieuw decreet 1 Inhoud Deel 1: Begrippen Deel 2: Toelating vergunning Deel 3: controle en sancties Einde uiteenzetting

Nadere informatie

EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER

EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER Dit formulier moet tenminste: Voor evenementen die op de openbare weg en/of openbare terreinen plaatsvinden, en voor evenementen die in openlucht of in tenten

Nadere informatie

A a n v r a a g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n a c t i v i t e i t o f e v e n e m e n t

A a n v r a a g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n a c t i v i t e i t o f e v e n e m e n t Dienst Jeugd & Vrije Tijd Laarne Dorpsstraat 2, 9270 Laarne 09 365 46 26 jeugd.cultuur@laarne.be A a n v r a a g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n a c t i v i t e i t o f e v e n e m e n

Nadere informatie

Voorstel gehoorschade door muziek

Voorstel gehoorschade door muziek Voorstel gehoorschade door muziek reactie VVSG-staf 15.02.2011 Samenvatting In deze nota reageert de staf van de VVSG op het voorstel voor een normering van elektronisch versterkte muziek ter bescherming

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit MINSTENS 2 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de

Nadere informatie

Melding kleine evenementen (100-500 personen) Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding kleine evenementen (100-500 personen) Gegevensverzameling en risicoanalyse 1/15 Melding kleine evenementen (100-500 personen) Gegevensverzameling en risicoanalyse Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te keuren. Het houdt tevens

Nadere informatie

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. Q&A Voorstel reglementering maximale geluidsniveaus muziek

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. Q&A Voorstel reglementering maximale geluidsniveaus muziek Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege Q&A Voorstel reglementering maximale geluidsniveaus muziek Waarom dringt een reglementering zich op? Er zijn geen normen voor het maximale

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Eindrapport. Evaluatie Regelgeving Muziekactiviteiten. volgens Bestek nr. LNE/LHRMG/OL201300003

Eindrapport. Evaluatie Regelgeving Muziekactiviteiten. volgens Bestek nr. LNE/LHRMG/OL201300003 Eindrapport Evaluatie Regelgeving Muziekactiviteiten volgens Bestek nr. LNE/LHRMG/OL201300003 24 november 2015 Colofon en wijzigingshistoriek Opdrachtgever Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur

Nadere informatie

EVENEMENTEN. O AANVRAAG EVENEMENT IN OPEN LUCHT O MELDING EVENEMENT IN BESLOTEN PLAATS Aanduiden wat van toepassing is.

EVENEMENTEN. O AANVRAAG EVENEMENT IN OPEN LUCHT O MELDING EVENEMENT IN BESLOTEN PLAATS Aanduiden wat van toepassing is. AANVRAAGFORMULIER GEMEENTEBESTUUR BERLAAR MARKT 1 2590 BERLAAR EVENEMENTEN Aanvraagformulier, volgens toepassing van het politiereglement Evenementen. Het betreft evenementen dewelke dans- en muziekactiviteiten

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen De aanvraag moet ten laatste 8 weken op voorhand ingediend worden! Naam evenement: Datum: 1. Organisator van het evenement Naam van de organisatie (feitelijke vereniging,

Nadere informatie

AANMELDING FUIF / BAL / OPTREDEN

AANMELDING FUIF / BAL / OPTREDEN AANMELDING FUIF / BAL / OPTREDEN 1/5 datum aanvraag : BENAMING EVENEMENT : GEGEVENS ORGANISATIE: Organisator: rechtspersoon 1 : Adres vereniging / rechtspersoon: Ondernemingsnummer: Organisator: natuurlijke

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET ORGANISEREN VAN FUIVEN

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET ORGANISEREN VAN FUIVEN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 27-06-2013 STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET ORGANISEREN VAN FUIVEN ARTIKEL 1: toepassing 1. Dit stedelijk reglement is van toepassing op elke fuif met een openbaar

Nadere informatie

Meldingsformulier fuiven & feesten

Meldingsformulier fuiven & feesten Meldingsformulier fuiven & feesten Datum van melding: : Naam van de organisatie : Wijze van melding: : website / persoonlijk / e-mail PERSOONSGEGEVENS MELDER & PLAATSVERVANGER (EINDVERANTWOORDELIJKEN)

Nadere informatie

RTV 3 juni 2012 Lekker Nekkere beschermt kleine oortjes

RTV 3 juni 2012 Lekker Nekkere beschermt kleine oortjes RTV 3 juni 2012 Lekker Nekkere beschermt kleine oortjes Vandaag vindt het jaarlijks kinderfestival Lekker Nekkere plaats in het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker. Er wordt tijdens de editie

Nadere informatie

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Wegwijs in de regelgeving vanaf 1 januari 2013 1 inhoud 1. Enkele algemene principes 5 2. In een notendop: welke toelating of vergunning heb ik nodig als ik muziekactiviteiten

Nadere informatie

HANDLEIDING COMPENSATIE REPRESENTATIEVE MEETPLAATS

HANDLEIDING COMPENSATIE REPRESENTATIEVE MEETPLAATS HANDLEIDING COMPENSATIE REPRESENTATIEVE MEETPLAATS Een pink noise -bestand is te vinden op de bijgeleverde USB-stick, en is te downloaden via: www.waasmunster.be Milieu en Natuur Vergunningen Muziekvergunning

Nadere informatie

dienst communicatie A A N V R A A G TOELATING ORGANISATIE EVENEMENTEN

dienst communicatie A A N V R A A G TOELATING ORGANISATIE EVENEMENTEN dienst communicatie A A N V R A A G TOELATING ORGANISATIE EVENEMENTEN Dit formulier dient uiterlijk 6 weken voor de datum van de activiteit bezorgd te worden aan: stad Tienen dienst secretariaat Grote

Nadere informatie

Meldingsformulier van een fuif

Meldingsformulier van een fuif Meldingsformulier van een fuif IN TE VULLEN DOOR ORGANISATOR Gegevens fuif: Naam van de organiserende vereniging: Naam fuif: E-mail aanvrager: Datum van de fuif: Vindt de fuif plaats in: o een zaal: naam

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP FUIVEN EN EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT OP FUIVEN EN EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT OP FUIVEN EN EVENEMENTEN Gelet op artikel 26 van de Grondwet; alle Belgen hebben het recht om vreedzaam en ongewapend te vergaderen, mits zij zich gedragen naar de wetten, die het uit

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN OPENBAAR TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN

REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN OPENBAAR TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN OPENBAAR TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN GR 15.12.2015 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Dit reglement heeft betrekking op alle openbare evenementen georganiseerd op het grondgebied

Nadere informatie

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje!

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje! Fuiven organiseren Meer dan fun en een feestje! Alles over fuiven organiseren Alle informatie en een praktische checklist voor wie fuiven wil organiseren www.fuifpunt.be Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Nadere informatie

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje!

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje! Fuiven organiseren Meer dan fun en een feestje! Alles over fuiven organiseren Alle informatie en een praktische checklist voor wie fuiven wil organiseren www.fuifpunt.be Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Nadere informatie

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje!

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje! Fuiven organiseren Meer dan fun en een feestje! Alles over fuiven organiseren Alle informatie en een praktische checklist voor wie fuiven wil organiseren www.fuifpunt.be Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Nadere informatie

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Datum ontvangst: (vak voorbehouden voor de dienst) Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Hoe bezorgt u dit formulier? Deze aanvraag dient u te sturen naar: Dienst Evenementen,

Nadere informatie

Peter Sep CC: Geachte leden van de raad,

Peter Sep CC: Geachte leden van de raad, pagina 1 van 1 Peter Sep Van: Verzonden: zaterdag 26 oktober 2013 11:43 Aan: CC: Raad nderwerp: Negeren zienswijze ntwerpbestemmingsplan Brettenzone Geachte leden van de raad, Uheeft 25 september 2013

Nadere informatie

Meldingsformulier kleinschalig evenement

Meldingsformulier kleinschalig evenement Meldingsformulier kleinschalig evenement Met dit formulier meldt u een straatbarbecue, een buurtfeest, een open dag, kinderspeelactiviteiten, fiets- of wandeltochten of herdenkingen. Een vergunning voor

Nadere informatie

Infovergadering Kasterlee Geluidsmetingen Noord-Zuidlaan 26/08/2016

Infovergadering Kasterlee Geluidsmetingen Noord-Zuidlaan 26/08/2016 Infovergadering Kasterlee Geluidsmetingen Noord-Zuidlaan 26/08/2016 Gestelde vragen Wat zijn de normen die in Vlaanderen gelden langs gewestwegen? Wat is de methode van de metingen? Wat zijn de resultaten

Nadere informatie

Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999;

Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999; Bijlage bij thema Hinder Gemeenten MODELREGLEMENT TER BESTRIJDING VAN GELUIDSHINDER Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald op artikel 119, 119bis en 135; Gelet

Nadere informatie

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling.

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling. GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2015 KNOKKE-HEIST Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 25 juni 2015 I. Reubens, wd.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Zonaal politiereglement op fuiven en evenementen (goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 oktober 2008)

Zonaal politiereglement op fuiven en evenementen (goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 oktober 2008) Zonaal politiereglement op fuiven en evenementen (goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 oktober 2008) Hoofdstuk I - Toepassingsgebied Art.1: Openbare rust en veiligheid Dit besluit regelt

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Integrale veiligheid. Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL COMMENTAAR

INHOUDSTAFEL. (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Integrale veiligheid. Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL COMMENTAAR INHOUDSTAFEL (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL II. COMMENTAAR Inleiding integrale veiligheid Hoofdstuk 1: De rol van de gemeentelijke overheid,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementen

Aanvraagformulier Evenementen Uw Ref.nr.: Aanvraagformulier Evenementen 1) Locatie van de activiteit: Aard van de locatie: O Zaal : naam van de zaal. Straat + huisnummer:. Postcode + gemeente: O Openlucht, met route: gelieve een route

Nadere informatie

Evenementen in Buggenhout

Evenementen in Buggenhout AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN IN BUGGENHOUT 1. ALGEMENE INFORMATIE Info over het evenement Type evenement binnen open lucht tent Naam van het evenement Plaats Datum en uur Doelgroep Omschrijving: fuif

Nadere informatie

Naam van de activiteit:... Aard van de activiteit: Verzamelen van vogels en pluimvee Andere meer bepaald... Datum:... meerdaagse activiteit: data:.

Naam van de activiteit:... Aard van de activiteit: Verzamelen van vogels en pluimvee Andere meer bepaald... Datum:... meerdaagse activiteit: data:. STAD BORGLOON Arrondissement Tongeren Provincie Limburg In te vullen door de Dienst Woon- en Leefomgeving : Datum ontvangst: Uiterste datum beslissing Schepencollege:... / /... / / Overgemaakt aan: Dienst

Nadere informatie

NSG Geluid monitoren 23 juni 2015

NSG Geluid monitoren 23 juni 2015 Voorkomen van gehoorschade (en overlast) in de NSG Geluid monitoren 23 juni 2015 George.boersma@munisense.com (NL), www.munisense.com, www.horecasense.be Lange termijn ruimtelijke ordening 2 Korte termijn

Nadere informatie

Wat ben ik als organisator verplicht?

Wat ben ik als organisator verplicht? Fuifcharter Dit fuifcharter is een samenwerkingsinitiatief van de gemeentelijke diensten, promotie en preventie - welzijn, cultuur en jeugd de politie van Houthalen-Helchteren. Dit fuifcharter wordt afgesloten

Nadere informatie

Melding grote evenementen ( > 500 personen ) Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding grote evenementen ( > 500 personen ) Gegevensverzameling en risicoanalyse Melding grote evenementen ( > 500 personen ) Gegevensverzameling en risicoanalyse Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te keuren. Het houdt tevens

Nadere informatie

NSG 4 juni 2014. George.boersma@munisense.com. 4 juni 2014

NSG 4 juni 2014. George.boersma@munisense.com. 4 juni 2014 Geluid en evenementen NSG 4 juni 2014 George.boersma@munisense.com 4 juni 2014 Agenda Munisense Evenementengeluid Beheersing met monitoring Van beheersing naar beleid Discussie Munisense Introductie Online

Nadere informatie

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN BELASTINGREGLEMENT OP DE HORECA DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN ARTIKEL 1.1: BELASTBAAR VOORWERP OF BELASTBAAR FEIT Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op het

Nadere informatie

Vrijgestelde evenementen

Vrijgestelde evenementen Vrijgestelde evenementen Bronckhorst, 2013 Pagina 1 van 6 1. Vrijgestelde evenementen Evenementen bestaan er in vele soorten en maten. Bij een aantal evenementen is het zeer onwaarschijnlijk dat het evenement

Nadere informatie

Nota ter voorbereiding van de Rondetafelconferentie muziekgerelateerde hinder en gehoorverlies op 1 december 2009

Nota ter voorbereiding van de Rondetafelconferentie muziekgerelateerde hinder en gehoorverlies op 1 december 2009 Nota ter voorbereiding van de Rondetafelconferentie muziekgerelateerde hinder en gehoorverlies op 1 december 2009 Naar aanleiding van de jaarlijks weerkerende discussie rond mogelijke hinder en gehoorschade

Nadere informatie

MEDEDELING. Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel

MEDEDELING. Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel MEDEDELING Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor

Nadere informatie

FESTIVITEITEN IN DE LOWAZONE AANGIFTEFORMULIER

FESTIVITEITEN IN DE LOWAZONE AANGIFTEFORMULIER FESTIVITEITEN IN DE LOWAZONE AANGIFTEFORMULIER Dit formulier moet volledig ingevuld zijn! Onvolledige formulieren worden niet behandeld! Dit formulier, samen met een ondertekende en gedateerde kopie van

Nadere informatie

Milieuhandhavingscollege

Milieuhandhavingscollege Milieuhandhavingscollege Arrest MHHC-15/29-K6 van 13 augustus 2015 In de zaak van de BVBA [ ] met maatschappelijke zetel te [ ] voor en namens wie optreedt mr. Sabine WULLUS, advocaat met kantoor te 8630

Nadere informatie

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

TERRAS BROCHURE De handleiding voor uw terras in Gent.

TERRAS BROCHURE De handleiding voor uw terras in Gent. TERRAS BROCHURE De handleiding voor uw terras in Gent. 1 INLEIDING DEFINITIES Beste horeca-uitbater Gent staat al langer dan vandaag op de horecakaart van België. Elk jaar stijgt het aantal toeristen en

Nadere informatie

Naam activiteit : Datum activiteit : POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE MELDING OF VERGUNNINGAANVRAAG VAN OPENBARE EVENEMENTEN

Naam activiteit : Datum activiteit : POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE MELDING OF VERGUNNINGAANVRAAG VAN OPENBARE EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE MELDING OF VERGUNNINGAANVRAAG VAN OPENBARE EVENEMENTEN Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op artikel 26 van de Grondwet stellende alle Belgen hebben

Nadere informatie

Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement

Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement Afspraken over de aanvraagprocedure zelf 1. De organisator maakt 2 maand op voorhand voor kleine, (3 maand op voorhand voor grote evenementen)

Nadere informatie

e-mail : feestelijkheden@oudenaarde.be

e-mail : feestelijkheden@oudenaarde.be e-mail : feestelijkheden@oudenaarde.be U wilt publiciteit maken d.m.v.: verspreiden van drukwerk of flyers op het openbaar domein aanplakken van affiches op de officiële aanplakborden in de gemeente plaatsen

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

REGLEMENT INRICHTING FUIVEN en SOORTGELIJKE ACTIVITEITEN

REGLEMENT INRICHTING FUIVEN en SOORTGELIJKE ACTIVITEITEN REGLEMENT INRICHTING FUIVEN en SOORTGELIJKE ACTIVITEITEN 1. De inrichting van een fuif en soortgelijke activiteiten is onderworpen aan de voorafgaande aflevering van een vergunning door het gemeentebestuur.

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-140917 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier: activiteiten (met impact) op openbaar domein

Aanvraagformulier: activiteiten (met impact) op openbaar domein Aanvraagformulier: activiteiten (met impact) op openbaar domein Minstens één maand vooraf aan te vragen! (Gelieve het document te bewaren als datumevenement jjjj_mm_dd_titelevenement ) 1. Gegevens organisatie

Nadere informatie

Meldingsformulier van een fuif/evenement in een zaal of in een tent

Meldingsformulier van een fuif/evenement in een zaal of in een tent Meldingsformulier van een fuif/evenement in een zaal of in een tent 2 Meldingsformulier Mevrouw, Mijnheer, Het meldingsformulier voor de organisatie van een evenement/fuif op../../.. wordt door de burgemeester

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Feest- en fuifreglement gemeente GALMAARDEN

Feest- en fuifreglement gemeente GALMAARDEN Feest- en fuifreglement gemeente GALMAARDEN BIJZONDER GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET ORGANISEREN VAN VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE FEESTELIJKHEDEN EN EVENEMENTEN Dit reglement werd

Nadere informatie

AMV/000157025/1000 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING. NATUUR EN LANDBOUW,

AMV/000157025/1000 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING. NATUUR EN LANDBOUW, AMV/000157025/1000 Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.9.6.1, 2, 2, derde lid, van titel 11 van het VLAREM ingediend door David Quarem, Tessenderlosesteenweg

Nadere informatie

A a n v r a a g f o r m u l i e r e v e n e m e n t e n. 1. De activiteit. 2. Details van de activiteit. 3. Organisator van het evenement

A a n v r a a g f o r m u l i e r e v e n e m e n t e n. 1. De activiteit. 2. Details van de activiteit. 3. Organisator van het evenement A a n v r a a g f o r m u l i e r e v e n e m e n t e n Voor wie is dit formulier? Dit formulier is bestemd voor alle organisatoren die een activiteit of evenement (fuif, barbecue, buurtfeest, wielerwedstrijd,

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST

GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST 1 GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST Doorniksesteenweg 77a 8580 Avelgem (Max. 80p) Sleutels Alle sleutels worden afgehaald en teruggebracht in GC Spikkerelle, Scheldelaan 6 en dit zoveel mogelijk tijdens de

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een horeca-attest bij uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een horeca-attest bij uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een horeca-attest bij uitbating van horecazaken Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april 2014 Bekendgemaakt op 30 april 2014. In werking getreden op 1 mei 2014 Inhoudstafel

Nadere informatie

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2016

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Beemster. Nr. 60044 12 mei 2016 Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2016 Inleiding Hoe is het

Nadere informatie

EVENEMENTENCHARTER. 3. De organisator engageert zich om de omgeving rond de locatie op te ruimen na het evenement.

EVENEMENTENCHARTER. 3. De organisator engageert zich om de omgeving rond de locatie op te ruimen na het evenement. EVENEMENTENCHARTER Doel Het gemeentebestuur wil werk maken van een vriendelijk klimaat voor fuiven, festivals, feesten en andere evenementen in de gemeente. Dit zowel voor de organisator, de bezoekers

Nadere informatie

3 jaar nieuwe geluidsnormen. Evaluatie vanuit de muzieksector Geluidstechnici Muziekcafés en zalen

3 jaar nieuwe geluidsnormen. Evaluatie vanuit de muzieksector Geluidstechnici Muziekcafés en zalen Geluidstechnici Muziekcafés en zalen Jeroen Vereecke Geluidstechnici Muziekcafés en zalen Geluidstechnici > Technici die werken voor groepen/artiesten > Technici die werken voor geluidsfirma s of zalen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSBESLUIT T

GEMEENTERAADSBESLUIT T Schepen Lieven Decaluwe GEMEENTERAADSBESLUIT T Volgnummer Datum Dossier voor de gemeenteraad van Gegeven gevolg Dienst Departement Stadspromotie en Sport - Dienst Feestelijkheden Onderwerp Politieverordening

Nadere informatie

F u i v e n 2 0 1 3 L a n d e n

F u i v e n 2 0 1 3 L a n d e n F u i v e n 2 0 1 3 L a n d e n dienst Leefmilieu en Landbouw hoe luidde het in Landen? 1 Inhoud I. Opzet metingen reglementering - decibel 3 II. Meetresultaten van enkele fuiven en concerten in Landen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER

Ontheffing tot het opstellen van een MER Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing

Nadere informatie

ADVIES op het voorstel voor nieuwe Vlaamse reglementering betreffende het maximale geluidsniveau van muziek in een inrichting

ADVIES op het voorstel voor nieuwe Vlaamse reglementering betreffende het maximale geluidsniveau van muziek in een inrichting ADVIES op het voorstel voor nieuwe Vlaamse reglementering betreffende het maximale geluidsniveau van muziek in een inrichting Op 19 januari 2011 lanceerde minister Schauvliege een voorstel voor een Vlaamse

Nadere informatie

Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen

Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen Overzicht 1. Terugblik 2012 Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen 2. In de pijplijn Vlaremtrein 2012 Besluit diffuse emissies Vlaremtrein 2013 Omgevingsvergunning Permanente vergunning

Nadere informatie