Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent"

Transcriptie

1 Vanaf 1 januari 2013 Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent

2 Bent u uitbater van een café of organisator van een evenement? Deze brochure leidt u door de nieuwe wetgeving. Op initiatief van de Vlaamse minister van Leefmilieu Joke Schauvlieghe werden nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten ingevoerd in Vlarem*. De regelgeving treedt in werking vanaf 1 januari De normen zijn van toepassing overal waar elektronisch versterkte muziek wordt voortgebracht. Bent u uitbater van een café of organisator van een evenement? Deze brochure leidt u door de nieuwe wetgeving. Uitgangspunten Momenteel zijn er 2 regelgevingen van toepassing: het K.B. van 24 februari 1977 en het Vlarem. Het K.B. van 24 februari 1977 wordt gedeeltelijk opgeheven (maximaal geluidsniveau van 90 db(a)) en gedeeltelijk geïntegreerd in het Vlarem. Zo blijven de omgevingsnormen zoals we ze nu kennen (het hoorbaar geluid in de omgeving/bij de buren) ook binnen de nieuwe wetgeving gelden. Men stapt ook af van het criterium 100 m² en de aanwezigheid van een dansgelegenheid om te beoordelen of een inrichting al dan niet onder Vlarem valt. Muziekactiviteiten worden voortaan ingedeeld op basis van het maximale geluidsniveau dat u als horeca-uitbater in de inrichting wil spelen. Er zijn drie categorieën, u kiest zelf tot welke categorie u wil behoren. Algemeen geldt wel, hoe hoger de categorie hoe meer flankerende maatregelen u zal moeten nemen (zelfcontrole of begrenzer, oordopjes, geluidsplan ). Ook moet er steeds aan de omgevingsnormen voldaan zijn. In de praktijk betekent dit dat de omgevingsnormen eigenlijk bepalen in welke categorie u valt. Er wordt voortaan gekozen om te werken met normen uitgedrukt in db(a) LAeq. Daarbij wordt ook nog een bepaalde tijdsduur vermeld, bv. db(a) LAeq,15min of db( A) LAeq,60min. Dit soort decibelnorm wil zeggen dat men het geluid meet gedurende een bepaalde tijd (namelijk 15 minuten of 60 minuten) en dan een gemiddelde over die tijdsduur berekent. Er wordt wel nog een toetsingsnorm gegeven als richtlijn, waarmee ook (zelf)controle mogelijk is. Die wordt nog steeds weergegeven als maximaal geluidniveau in db(a) LAmax, slow. Voorbeeld: Als de muziek een maximumvolume mag hebben van 95 db(a) LAeq,15min, dan moet er gedurende 15 minuten worden gemeten om het geluidsniveau te kennen. Gedurende die 15 minuten mag de muziek gerust af en toe luider zijn dan 95 decibel, zolang ze gedurende voldoende lange tijd ook stiller is dan 95 decibel. Wat telt, is dus hoe luid de muziek gemiddeld is gedurende om het even welke periode van 15 minuten. Dit maakt dat het niet zo eenvoudig is om snel en op het eerste gehoor in te schatten of muziek nu al of niet deze norm overschrijdt. In deze brochure vindt u meer informatie per categorie. Er wordt ook steeds besproken wat het specifieke beleid in Gent is. * Met Vlarem bedoelen we Vlarem I en Vlarem II, nl. respectievelijk het Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststellingen van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

3 Ik baat een (muziek)café uit waar praten ook nog mogelijk is Categorie 1: geluidsniveau 85 db (A) LAeq, 15min (gemiddelde geluidsniveau over 15 minuten) Maximale geluidsnorm? De toetsingsnorm is 92 db(a) LAmax,slow als maximaal geluids-niveau (ter vergelijking, in het K.B. van 24/02/1977 is dit nu 90dB(A)). Als voldaan is aan de toetsingsnorm, wordt verondersteld voldaan te zijn aan het uitgemiddelde geluidsniveau van 85 db(a) over 15 minuten. Wat wordt er gemeten? Enkel elektronisch versterkte muziek (achtergrond- en stoorgeluid van bv. publiek mag niet meegerekend worden). Omgevingsnormen? De omgevingsnormen (hoorbaar geluid in de woning van de buren) van vroeger in het K.B. van 24/02/1977 blijven van kracht. Deze zijn afhankelijk van het achtergrondgeluidsniveau. Flankerende maatregelen? Geen in deze categorie. Uitzonderingen op deze geluids-normen? Er kunnen uitzonderingen gevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen, voor maximaal 12 x per jaar en 2 x per maand en 24 dagen per jaar. Opmerking: deze beperking in aantal keren en dagen geldt niet meer voor activiteiten in tenten en openlucht. De omgevingsnormen (hoorbaar geluid in de woning van de buren) zijn dan niet meer van toepassing tenzij het college anders beslist in de toelating. Het college kan -rekening houdend met de situatie in en rond de zaakhet geluidsniveau beperken en een einduur opleggen. Volgens het geluidsniveau dat u -uitzonderlijk- toegestaan wordt, valt u dan binnen een andere categorie. Het zijn de flankerende maatregelen die bij die categorie horen, die u nu zal moeten naleven (zie tabel, p5). Vergunningsplicht? Deze categorie is niet ingedeeld volgens Vlarem. U hoeft geen melding te doen, noch een vergunning aan te vragen. Gents beleid? Tip Specifiek in deze niet-ingedeelde categorie blijft de burgemeester bevoegd om, naast de mogelijke strafrechtelijke gevolgen waartoe inbreuken op de hierboven beschreven normen kunnen leiden, maatregelen te nemen tegen overlast of verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid *. Om hinder voor omwonenden te beperken zal voor de uitzonderingen op categorie 1 in het café standaard een maximumnorm en einduur worden opgelegd door het college. Bovendien zal bijkomend gevraagd worden dat u de buurt op de hoogte brengt van deze uitzonderlijke activiteit. Als u zich vroeger hield aan 90dB(A), dan kiest u nu best voor deze categorie 1. U mag voortaan tot 92 db(a) spelen (= 85 db(a) LAeq, 15 min) en hoeft daar verder niets voor te ondernemen. Een uitzondering op categorie 1**moet u zes weken op voorhand aanvragen bij de Milieudienst die hiervoor een advies uitbrengt bij het college van burgemeester en schepenen. * Cfr. art. 135 Nieuwe Gemeentewet ** Opgelet: voor evenementen geldt een andere regeling, zie verder p4. Nieuwe geluidsnormen in Gent 1

4 Ik ben uitbater van een danscafé / jeugdhuis / feestzaal. Ik organiseer regelmatig een concertje of fuif in de zaak. Categorie 2: geluidsniveau > 85 db(a) LAeq,15min en 95 db(a) LAeq,15min (gemiddelde geluidsniveau over 15 minuten) Maximale geluidsnorm? De toetsingsnorm is 102 db(a) LAmax,slow als maximaal geluidsniveau. Als voldaan is aan de toetsingsnorm, wordt verondersteld voldaan te zijn aan het uitgemiddelde geluidsniveau van 95 db(a) over 15 minuten. Wat wordt er gemeten? De elektronisch versterkte muziek mét achtergrond- en stoorgeluid. Het totale geluidsniveau moet voldoen aan de norm. Omgevingsnormen? De omgevingsnormen volgens Vlarem (hoorbaar geluid buiten en bij aanpalende buren) blijven van toepassing. Dit betekent in de praktijk dat goed geïsoleerde panden vermoedelijk wel 95 db (A) LAeq,15min zullen kunnen produceren en dat voor slecht geïsoleerde panden extra akoestische isolatie zal moeten voorzien worden om dit niveau te kunnen halen. Flankerende maatregelen? Ofwel zelf het geluidsniveau meten terwijl dit geluidsniveau tijdens de muziekactivitieit continu zichtbaar is voor de geluidsverantwoordelijke, ofwel gebruik maken van een afgestelde begrenzer (zie tabel, p5). Uitzonderingen op deze geluidsnormen? Er kunnen uitzonderingen gevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen, voor maximaal 12 x per jaar en 2 x per maand en 24 dagen per jaar. De omgevingsnormen zijn dan niet meer van toepassing tenzij het college daar anders over beslist in de toelating. Het college kan -rekening houdend met de situatie in en rond de zaak- het geluidsniveau alsnog beperken en een einduur opleggen. Er wordt ook een uitzondering voorzien voor max. 3 uren per dag (gedurende 1 periode!), tussen uur en 0.00 uur. Deze mogelijkheid is vooral gericht op het sporadisch organiseren van een concert in de zaak. De omgevingsnormen zijn dan WEL van toepassing. Het college kan beperkingen opleggen op het geluidsniveau en een einduur bepalen. Ook bij deze uitzonderingen zal het geluidsniveau bepalen welke beperkende maatregelen u bijkomend zal moeten nemen. Vergunningsplicht? Deze categorie is ingedeeld als klasse 3 volgens het Vlarem. U moet het meldingsformulier klasse 3 invullen en overmaken aan de Milieudienst. Indien u voor 01/01/2013 reeds een milieuvergunning klasse 2 heeft, dan wordt deze ambtshalve omgezet in een klasse 3- melding. Gents beleid? Wanneer u een melding klasse 3 doet, zal u gevraagd worden een akoestisch onderzoek uit te laten voeren door een erkend geluidsdeskundige*. Het is dus aangewezen dit reeds toe te voegen aan uw melding. Een akoestisch onderzoek is niet nodig indien u kan aantonen dat er geen bewoning is binnen een straal van 15 meter rond uw zaak én u zich houdt aan een maximaal geluidsniveau van 88 db(a) LAeq,15 min (toetsingsnorm 95 LAmax,slow). Indien u voor 01/01/2013 reeds een akoestisch onderzoek liet uitvoeren, kan dit behouden blijven in het kader van uw melding. Zo is meteen duidelijk hoe luid je mag spelen in uw zaak en kan dit meteen opgenomen worden in het meldingsbesluit. Verder wordt standaard als bijzondere voorwaarden opgelegd dat het publiek nooit dichter dan 1 m bij de luidsprekers mag kunnen staan. De categorie van uw café, het opgelegde maximale geluidsniveau en het einduur moeten uithangen ter hoogte van de muziekinstallatie. Afhankelijk van de situatie kunnen nog bijkomende voorwaarden opgelegd worden (zoals bv. de aanstelling van een sfeerbeheerder). De 3u-uitzondering kan slechts worden toegestaan voor zover de omgevingsnormen kunnen gerespecteerd worden. Voor de 12x/ jaar-uitzondering zal het college -om de hinder naar omwonenden te beperken- standaard een maximumnorm en einduur opleggen. Bovendien zal bijkomend gevraagd worden dat de buurt op de hoogte gebracht wordt van deze uitzonderlijke activiteit. Een uitzondering op categorie 2 moet u zes weken op voorhand aanvragen bij de Milieudienst die hiervoor een advies uitbrengt bij het college van burgemeester en schepenen. *Opgelet: voor evenementen geldt een andere regeling, zie verder p4. Nieuwe geluidsnormen in Gent 2

5 Ik ben uitbater van een fuif- of concertzaal / discotheek. Categorie 3: geluidsniveau > 95dB(A) LAeq,15min en 100 db(a) LAeq,60min (gemiddelde geluidsniveau over 15 en respectievelijk 60 minuten) Maximale geluidsnorm? De toetsingsnorm is 102 db(a) LAeq,15min. Als er aan de toetsingsnorm over 15 minuten wordt voldaan, wordt verondersteld dat er ook aan de norm over 60 minuten is voldaan. Wat wordt er gemeten? De elektronisch versterkte muziek mét achtergrond- en stoorgeluid. Het totale geluidsniveau moet voldoen aan de norm. Omgevingsnormen? De omgevingsnormen volgens Vlarem (hoorbaar geluid buiten en bij aanpalende buren) blijven van toepassing. Het maximale geluidsniveau dat mag gespeeld worden om daaraan te voldoen zal blijken uit het verplichte akoestisch onderzoek. Verregaande isolatie blijft dus aangeraden. Flankerende maatregelen? Ofwel continu meten én registeren terwijl het geluidsniveau tijdens de activiteit continu zichtbaar is; de geregistreerde gegevens moeten gedurende één maand bijgehouden worden. Ofwel gebruik maken van een afgestelde begrenzer. Voor alle bezoekers moeten gratis oordopjes ter beschikking gesteld worden (zie tabel, p5). Uitzonderingen op deze geluidsnormen? Niet mogelijk. Om gehoorschade uit te sluiten is 100 db(a) LAeq,60 min. altijd het maximale toelaatbare geluidsniveau. Vergunningsplicht? Deze categorie is volgens Vlarem ingedeeld in klasse 2 (cfr. de huidige lokalen met dansgelegenheid ). U moet hiervoor een milieuvergunning aanvragen bij de Milieudienst. Het akoestisch onderzoek maakt verplicht deel uit van het aanvraagdossier. Indien u voor 01/01/2013 reeds een milieuvergunning klasse 2 heeft, zal uw bestaande vergunning worden behouden, inclusief de bijzondere voorwaarden die in die vergunning werden opgelegd. Bijkomend komen daar ook de flankerende maatregelen van categorie 3 bij (zie tabel, p5). Gents beleid? Standaard wordt ook in deze categorie als bijzondere voorwaarde opgelegd dat het publiek nooit dichter dan 1 m bij de luidsprekers mag kunnen staan. De categorie van uw café, het opgelegde maximale geluidsniveau en het einduur moeten uithangen ter hoogte van de muziekinstallatie. Afhankelijk van de situatie kunnen nog bijkomende voorwaarden opgelegd worden (zoals bv. de aanstelling van een sfeerbeheerder). Nieuwe geluidsnormen in Gent 3

6 Ik ben een organisator van een evenement. In principe: categorie 1: geluidsniveau 85 db (A) LAeq, 15min (gemiddelde geluidsniveau over 15 minuten) Een evenement is een sporadische muziekactiviteit in een (niet-vergund) lokaal, in openlucht of in een tent en is een nietingedeelde activiteit. In principe behoort u tot categorie 1 en is uw maximaal geluidsniveau dus 85 db(a) LAeq, 15min (zie p1). Wil u gedurende een evenement luider spelen dan 85 db(a) LAeq, 15min., dan moet dit altijd beschouwd worden als een uitzondering op categorie 1. Voor evenementen in een (niet-vergund) lokaal kan maximaal 12 x per jaar en 2 x per maand en 24 dagen per jaar aan het college van burgemeester en schepenen een uitzondering gevraagd worden. Voor evenementen in openlucht of in een tent kan volgens de wetgeving zonder beperking op het aantal keren een afwijkende geluidsnorm gevraagd worden aan het college. Maximale geluidsnorm? In beide gevallen wordt de maximale geluidsnorm vastgelegd in de toelating verkregen door het college. Wat wordt er gemeten? De elektronisch versterkte muziek mét achtergrond- en stoorgeluid. Omgevingsnormen? Er gelden geen omgevingsnormen tenzij deze worden opgelegd door het college in de toelating. Flankerende maatregelen? Maatregelen zijn verplicht volgens de categorie waarbinnen het geluidsniveau van uw evenement valt. Dit kunnen ofwel de maatregelen zijn die bij categorie 2 horen, ofwel de maatregelen die bij categorie 3 horen (zie tabel, p5). Vergunningsplicht? Geen vergunningsplicht. Er is wel een toelating van het college vereist. Gents beleid? Indien u in Gent een evenement wenst te organiseren: - op openbaar domein moet u dit zes weken op voorhand aanvragen bij de Dienst Evenementen en Feesten*. Deze dienst vraagt dan advies aan de betrokken stadsdiensten en geeft een gecoördineerd advies aan het college van burgemeester en schepenen. - op privédomein moet u dit zes weken op voorhand aanvragen bij de Milieudienst die hiervoor een advies uitbrengt bij het college van burgemeester en schepenen. Er is ook een meldingsplicht bij de cel evenementenbeheer van de politie Het college zal in functie van de grootte van het evenement (aantal feestvierders), het aantal potentieel gehinderden (= bewoners), de frequentie een maximaal geluidsniveau en een einduur opleggen aan de organisatoren. Standaard wordt opgelegd dat het publiek nooit dichter dan 1 m bij de luidsprekers mag kunnen staan én dat de buurt vooraf moet verwittigd worden. Bovendien kunnen bijkomend db(c)-normen worden opgelegd om buitensporige basgeluiden onder controle te houden. *Zie ook: Nieuwe geluidsnormen in Gent 4

7 Goed om weten: De meetplaats wordt steeds bepaald door de Milieudienst en vastgelegd in de melding/vergunning/toelating. Er wordt hierbij rekening gehouden met de akoestische eigenschappen van het pand, de variabiliteit van de muziek en de handhavingsmogelijkheden. De Dienst Milieutoezicht kan op elk moment een geluidscontrole uitvoeren. Indien de geluidsnorm in het café of de immissienorm bij buren overschreden wordt, wordt daar een proces-verbaal (PV) van opgemaakt. Indien het toezicht belemmerd wordt of de meting onmogelijk gemaakt wordt, zal daar eveneens een proces-verbaal voor worden opgesteld. De Dienst Milieutoezicht zal meten volgens de categorie of de toegestane geluidsnorm in de melding/vergunning/toelating, op de meetplaats die voorzien is in de melding/ vergunning/toelating. Indien vastgesteld wordt dat het geluidsniveau dat geproduceerd wordt in een hogere categorie ligt, zal ook dit feit in het PV worden vermeld. Indien u een aantal PV s opstapelt kan op basis van het Milieuhandhavingsdecreet steeds een bestuurlijke maatregel opgelegd worden zoals bv. een verplichte sluiting. Zowel de eigenaar van een zaal of inrichting, de huurder van de locatie, de organisator, de DJ als de geluidstechnicus kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor een geluidsovertreding en dus vervolgd worden. Je doet er als horeca-uitbater of organisator van een evenement dus goed aan om én iedereen op zijn verantwoordelijkheden te wijzen (evt. d.m.v. een contract met de DJ en geluidstechnicus) én zelf ook steeds de naleving van de normen goed op te volgen. De volledige regelgeving, de technische handleiding en veel gestelde vragen, kan je terugvinden op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid: flankerende maatregelen per categorie: Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Meten van het geluidsniveau Begrenzer is niet verplicht, maar indien aanwezig moet u niet meten Visuele indicatie van het geluidsniveau, zichtbaar voor de geluidsverantwoordelijke Meten én registreren van het geluidsniveau Begrenzer is niet verplicht, maar indien aanwezig moet u niet meten en registreren Visuele indicatie van het geluidsniveau, zichtbaar voor de geluidsverantwoordelijke Gratis ter beschikking stellen van oordopjes voor het publiek Opmaak van een geluidsplan voor zaken met een permanente geluidsopstelling

8 dienst lokale preventie en veiligheid Meer info en aanvragen: Dienst Milieutoezicht Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge 09/ Milieudienst Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge 09/ Voor algemene vragen m.b.t. uw horecazaak: Horecacoach, of verantwoordelijke uitgever: Tine Heyse - schepen voor Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, Botermarkt 1, 9000 Gent

Geluidsnormen in de horeca

Geluidsnormen in de horeca Geluidsnormen in de horeca Een gids voor Leuvense Horeca-uitbaters De nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten * toepassing van de Wet Schauvlieghe (01-01-2013) Bent u uitbater van een horeca-zaak

Nadere informatie

Gids positief uitgaan. nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 2011-2013 B 1

Gids positief uitgaan. nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 2011-2013 B 1 2011-2013 Gids positief uitgaan nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 B 1 2 3 Gids positief uitgaan Nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Inleiding Op initiatief van minister van

Nadere informatie

Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015. Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar

Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015. Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015 Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar Overzicht 1. Wetgeving vóór 2013 2. Wetgeving vanaf 2013 3. Praktisch (meten/tips)

Nadere informatie

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN INHOUD - Achtergrond wetgeving - Wat zijn decibels? - Indeling in geluidsniveaus - Welke toelating of vergunning? - Geluid meten - Controle - Communiceer vooraf! ACHTERGROND

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE NIEUWE MUZIEKACTIVITEITEN

WEGWIJS IN DE NIEUWE MUZIEKACTIVITEITEN WEGWIJS IN DE NIEUWE GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN 1 GELUID Geluid is een trilling die via een medium (lucht) wordt doorgegeven Geluid heeft bepaalde karakteristieken Geluidsdrukniveau L P = 10

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE NIEUWE MUZIEKACTIVITEITEN

WEGWIJS IN DE NIEUWE MUZIEKACTIVITEITEN WEGWIJS IN DE NIEUWE GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN 1 GELUID Geluid is een trilling die via een medium (lucht) wordt doorgegeven Geluid heeft bepaalde karakteristieken Geluidsdrukniveau L P = 10

Nadere informatie

29/04/2013. Nieuwe Geluidsnormen. Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om?

29/04/2013. Nieuwe Geluidsnormen. Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om? Nieuwe Geluidsnormen Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om? 1 2 1 GELUID Wat is geluid? geluid = golven Wat is lawaai? Geluid dat als overlast ervaren wordt 3 GELUID Geluid meten: geluiddruk-niveau wordt

Nadere informatie

Geluidsnormen muziekactiviteiten

Geluidsnormen muziekactiviteiten Geluidsnormen muziekactiviteiten trajectcontrole 1+1 2 eenzame flitspaal Geluidsnormen muziekactiviteiten decibels enzo geluidsnormen Vlaanderen voorbeelden hoe meten gratis tips websites db 1 +1 2 90dB

Nadere informatie

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten KADER Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten PRINCIPE TOEPASSING LEUVEN POLITIEREGLEMENT ARGUMENTATIE VOLGENDE STAPPEN KADER Wetgeving voor 1 januari

Nadere informatie

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN WIJZIGING PER

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN WIJZIGING PER GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN WIJZIGING PER Informatievergadering voor de horeca maandag 3 december 2012 20.00 uur Porseleinhallen AGENDA 1. Verwelkoming door de heer Stijn TANT, schepen voor leefmilieu

Nadere informatie

Studiedag: Geluidswetgeving in de praktijk

Studiedag: Geluidswetgeving in de praktijk Studiedag: Geluidswetgeving in de praktijk 1-1/04/2015 Geluidsreglementering Vlarem: bescherming van de omwonenden B. Vl. Reg. 17/02/2012 en 17/01/2014: bezoekers!! B. Vl. Reg. 17/02/2012: muziek in inrichtingen

Nadere informatie

Een luisterend oor bij sensibiliseren en controleren van muziekgeluidsnormen

Een luisterend oor bij sensibiliseren en controleren van muziekgeluidsnormen Een luisterend oor bij sensibiliseren en controleren van muziekgeluidsnormen Ine Ruttens, directeur Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu Veronique Vandenberghe, afdelingshoofd Milieutoezicht 1 Milieutoezicht

Nadere informatie

Geluidsnormen voor inrichtingen met muziekactiviteiten

Geluidsnormen voor inrichtingen met muziekactiviteiten Geluidsnormen voor inrichtingen met muziekactiviteiten Milieuwetgeving voor gevorderden 22 oktober 2012 Michel Schellens Willy Verbruggen Departement Leefmilieu Provinciaal Instituut voor Hygiëne INHOUD

Nadere informatie

Decibels. Lp = 10 log p²/po² db ref. 20 µ-pascal (20 = gehoordrempel)

Decibels. Lp = 10 log p²/po² db ref. 20 µ-pascal (20 = gehoordrempel) Decibels Lp = 10 log p²/po² db ref. 20 µ-pascal (20 = gehoordrempel) Een verdubbeling van druk betekent dan + 3dB Een tienvoud = + 10 db, Een honderdvoud betekent + 20 db Vb.: 80+80= 83, 80+80+80+80=86,

Nadere informatie

Infosessies geluidsnormen muziek

Infosessies geluidsnormen muziek Infosessies geluidsnormen muziek Regelgeving - aanpassing VLAREM Gilke Pée Gisela Vindevogel Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Overzicht

Nadere informatie

De nieuwe geluidsnorm

De nieuwe geluidsnorm De nieuwe geluidsnorm STEPP dag Lounge 13 5 juni Steven Kemland - Face Inhoud mini seminar Verklaring van de verschillende db benamingen De samengevatte nieuwe drie-traps regelgeving Hoe kunnen we meten

Nadere informatie

Vernieuwde regelgeving voor muziekactiviteiten in Vlaanderen

Vernieuwde regelgeving voor muziekactiviteiten in Vlaanderen Vernieuwde regelgeving voor muziekactiviteiten in Vlaanderen Gilke Pée Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid gilke.pee@lne.vlaanderen.be 02-553

Nadere informatie

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege Q&A Reglementering maximale geluidsniveaus muziek, december 2011 Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke

Nadere informatie

EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER

EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER Je vraagt je wellicht af 'Waarom het aanmeldingsformulier invullen?' Het neemt inderdaad wat tijd in beslag, maar: je kan alle aanvragen, die dienen behandeld te worden

Nadere informatie

COMMISSIE WELZIJN, WERK EN MILIEU - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD

COMMISSIE WELZIJN, WERK EN MILIEU - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD COMMISSIE WELZIJN, WERK EN MILIEU - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD OPSCHRIFT Vergadering van: 20 oktober 2015 Nummer: 2015_MC_00407 Onderwerp: Controle op geluidshinder bij horeca en evenementen. - Karlijn

Nadere informatie

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. Q&A Reglementering maximale geluidsniveaus muziek, juni 2011

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. Q&A Reglementering maximale geluidsniveaus muziek, juni 2011 Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege Q&A Reglementering maximale geluidsniveaus muziek, juni 2011 Waarom dringt een reglementering zich op? Er zijn geen normen voor het maximale

Nadere informatie

Reglementering maximale geluidsniveaus muziek. Vraag en Antwoord

Reglementering maximale geluidsniveaus muziek. Vraag en Antwoord REGELGEVING Reglementering maximale geluidsniveaus muziek Waarom dringt een reglementering zich op? Vraag en Antwoord Er is toenemende ongerustheid over gehoorschade door muziek en dan vooral bij jongeren

Nadere informatie

Artikel 1. Activiteiten waarvan vooraf geweten is dat er muziek zal worden gespeeld

Artikel 1. Activiteiten waarvan vooraf geweten is dat er muziek zal worden gespeeld Plan Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 mei 2016 Gelui(d)Tplan I. Inleiding Samen feest vieren, studeren, werken, sporten,

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT Kopie aan: stempel dienst: ORIGINEEL NAAR DIENST VEILIGHEID EN PREVENTIE cultuur toerisme sport- /jeugddienst milieu zaalwachter onthaal aankoopdienst brandweer politie EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

Nadere informatie

Voorstel Vlaamse reglementering maximaal geluidsniveau muziek in een inrichting

Voorstel Vlaamse reglementering maximaal geluidsniveau muziek in een inrichting Voorstel Vlaamse reglementering maximaal geluidsniveau muziek in een inrichting Afsluitend moment van het overleg over de ontwikkeling van een nieuwe wetgeving rond gehoorschade en muziek. Brussel, 19

Nadere informatie

Deel 21:Geluid en Normen

Deel 21:Geluid en Normen Deel 21:Geluid en Normen MAES Frank Frank.maes6@telenet.be 0476501034 Inleiding Onlangs kreeg ik van een vriend de vraag: Hoeveel vermogen heb ik nodig om in een zaal of café te spelen? Hierover vind je

Nadere informatie

Regulering muziekactiviteiten

Regulering muziekactiviteiten Regulering muziekactiviteiten Koen Mandonx Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-inspectie Aanpak in Vlaanderen Aanpak in Vlaanderen 2 1 Voorbereidingstraject nieuwe norm - 2009: het

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement wil organiseren, moet dit MINSTENS 3 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de maand

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE

EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE Dien tijdig uw aanvraag in! Minimum 2 maanden op voorhand! Let op. Goedkeuring is pas definitief na akkoord van het schepencollege (voor de gemeentelijke zalen). Naam evenement

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016 MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016 Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement wil organiseren, moet dit MINSTENS 3 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt

Nadere informatie

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten www.brugge.be 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten 2 3 Naast een leuke vorm van ontspanning is dansen voor velen een belangrijke manier om mensen te ontmoeten. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE DE PANNE

EVENEMENTENFICHE DE PANNE EVENEMENTENFICHE DE PANNE Opgelet: deze fiche dient minimum 2 maanden voor de activiteit terug bezorgd te worden aan de afdeling Technische Zaken - dienst Verhuur Zalen en Materiaal. Goedkeuring is pas

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT 1 Gegevens betreffende de organisator Organiserende vereniging Eerste contactpersoon Tweede contactpersoon 2 Gegevens betreffende de activiteit Naam activiteit

Nadere informatie

Meldingsformulier. feesten, fuiven, evenementen. Naam evenement: Datum evenement (dag + datum): Contactpersoon: (naam). (tel / gsm):.

Meldingsformulier. feesten, fuiven, evenementen. Naam evenement: Datum evenement (dag + datum): Contactpersoon: (naam). (tel / gsm):. Meldingsformulier feesten, fuiven, evenementen Wie een evenement / fuif wil organiseren, moet dit MINSTENS 2 MAANDEN VOORAF melden aan het College van burgemeester en schepenen via dit formulier. Een antwoord

Nadere informatie

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Woensdag 29 februari Merelbeke Vlaamse Regering Reglementering geluidsnormen Doelstelling: voorkomen

Nadere informatie

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT te bezorgen aan het Feestloket, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT te bezorgen aan het Feestloket, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT te bezorgen aan het Feestloket, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen 1. Identificatie van de organisator 1.1 Organiserende vereniging 1.2 Contactpersoon

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement EVENTNR. 2015/...... MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit minstens 2 maanden vooraf melden aan

Nadere informatie

Voorstel Vlaamse reglementering maximaal geluidsniveau van muziek

Voorstel Vlaamse reglementering maximaal geluidsniveau van muziek Voorstel Vlaamse reglementering maximaal geluidsniveau van muziek Afsluitend moment van het overleg over de ontwikkeling van een nieuwe wetgeving rond gehoorschade en muziek. Brussel, 19 januari 2011 Voorwoord

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Afdeling 1. Artikel III.3.1.1. Bestrijding van geluidshinder

HOOFDSTUK 3. Afdeling 1. Artikel III.3.1.1. Bestrijding van geluidshinder HOOFDSTUK 3 Bestrijding van geluidshinder Gelet op de nieuwe Gemeentewet in het bijzonder de artikelen, 119, 119bis en 135; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de artikelen 561, 1 van het Strafwetboek;

Nadere informatie

Infosessies geluidsnormen muziek

Infosessies geluidsnormen muziek Infosessies geluidsnormen muziek Sigrid Raedschelders/ Anne Van Riet Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Overzicht 1. Regelgeving m.b.t.

Nadere informatie

Vaststellingen voorjaar 2014

Vaststellingen voorjaar 2014 Vaststellingen voorjaar 2014 Toename van zowel dag- als meerdaagse activiteiten met elektronisch versterkte muziek Organisatoren vragen meestal om maximaal geluidsniveau toe te laten (max. 100 db(a)l Aeq,60min

Nadere informatie

A a nvraag voor het organiser en van een activit eit of evenem ent

A a nvraag voor het organiser en van een activit eit of evenem ent Dienst Jeugd & Vrije Tijd Laarne Dorpsstraat 2, 9270 Laarne 09 365 46 26 jeugd.cultuur@laarne.be A a nvraag voor het organiser en van een activit eit of evenem ent Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen

Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Afdeling: Uit in Lier Pagina: 1 Zitting dd. 19 06 2017 Aantal leden: 8 Dagorde nr.:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014

Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014 Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014 Gelieve dit document grondig in te vullen waar nodig en 2 maanden voor het evenement te bezorgen aan secretariaat van de gemeente (zie onderaan),

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER FUIVEN EN FEESTEN

AANMELDINGSFORMULIER FUIVEN EN FEESTEN AANMELDINGSFORMULIER FUIVEN EN FEESTEN Ontvangst VT... CC WEB Politie Milieu Jeugd Dit formulier volledig en duidelijk ingevuld indienen bij de dienst vrije tijd minstens 6 weken voor aanvang van de activiteit!

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren Aandacht: De aanvraag moet ten laatste 30 dagen op voorhand ingediend worden Naam evenement: Datum: 1. Organisator van de activiteit Naam van de organisatie

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF OF EVENEMENT IN EEN ZAAL, EEN TENT OF IN OPENLUCHT

MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF OF EVENEMENT IN EEN ZAAL, EEN TENT OF IN OPENLUCHT uw kenmerk ons kenmerk datum uw contactpersoon telefoonnummer bijlage(n) Isabelle De Gauquier 054 51 61 60 feest- en fuifreglement isabelle.degauquier@galmaarden.be MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF

Nadere informatie

Nieuwe Vlaamse Geluidsnormen

Nieuwe Vlaamse Geluidsnormen Nieuwe Vlaamse Geluidsnormen Technische aspecten van geluid en geluidsmeting volgens het nieuw decreet 1 Inhoud Deel 1: Begrippen Deel 2: Toelating vergunning Deel 3: controle en sancties Einde uiteenzetting

Nadere informatie

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Voorstel voor een reglementering maximale geluidsniveaus muziek Dames en heren, Het is mij een

Nadere informatie

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. Q&A Voorstel reglementering maximale geluidsniveaus muziek

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. Q&A Voorstel reglementering maximale geluidsniveaus muziek Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege Q&A Voorstel reglementering maximale geluidsniveaus muziek Waarom dringt een reglementering zich op? Er zijn geen normen voor het maximale

Nadere informatie

Melding kleine evenementen (100-500 personen) Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding kleine evenementen (100-500 personen) Gegevensverzameling en risicoanalyse 1/15 Melding kleine evenementen (100-500 personen) Gegevensverzameling en risicoanalyse Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te keuren. Het houdt tevens

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER FUIVEN EN EVENEMENTEN IN HERNE

MELDINGSFORMULIER FUIVEN EN EVENEMENTEN IN HERNE MELDINGSFORMULIER FUIVEN EN EVENEMENTEN IN HERNE A. GEGEVENS FUIF: (in te vullen door organisator) naam organiserende vereniging: naam fuif:... e-mail aanvrager:.. datum fuif: / / LOCATIE FUIF: een zaal:

Nadere informatie

Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem

Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem Laatst gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2013 Hoofdstuk 1. Definities

Nadere informatie

Voorstel gehoorschade door muziek

Voorstel gehoorschade door muziek Voorstel gehoorschade door muziek reactie VVSG-staf 15.02.2011 Samenvatting In deze nota reageert de staf van de VVSG op het voorstel voor een normering van elektronisch versterkte muziek ter bescherming

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit MINSTENS 2 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de

Nadere informatie

EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER

EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER Dit formulier moet tenminste: Voor evenementen die op de openbare weg en/of openbare terreinen plaatsvinden, en voor evenementen die in openlucht of in tenten

Nadere informatie

EVENEMENTEN. O AANVRAAG EVENEMENT IN OPEN LUCHT O MELDING EVENEMENT IN BESLOTEN PLAATS Aanduiden wat van toepassing is.

EVENEMENTEN. O AANVRAAG EVENEMENT IN OPEN LUCHT O MELDING EVENEMENT IN BESLOTEN PLAATS Aanduiden wat van toepassing is. AANVRAAGFORMULIER GEMEENTEBESTUUR BERLAAR MARKT 1 2590 BERLAAR EVENEMENTEN Aanvraagformulier, volgens toepassing van het politiereglement Evenementen. Het betreft evenementen dewelke dans- en muziekactiviteiten

Nadere informatie

MELDINGS- EN/OF VERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER OPENBARE EVENEMENT

MELDINGS- EN/OF VERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER OPENBARE EVENEMENT MELDINGS- EN/OF VERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER OPENBARE EVENEMENT 1. GEGEVENS M.B.T. DE ORGANISATOR Naam van de organisatie (vereniging, bedrijf, ) : Rechtsvorm (vzw, feitelijke vereniging, BVBA, NV, ) :

Nadere informatie

ADVIES op het besluit voor nieuwe Vlaamse reglementering betreffende het maximale geluidsniveau van muziek in een inrichting

ADVIES op het besluit voor nieuwe Vlaamse reglementering betreffende het maximale geluidsniveau van muziek in een inrichting ADVIES op het besluit voor nieuwe Vlaamse reglementering betreffende het maximale geluidsniveau van muziek in een inrichting Op 10 juni 2011 keurde de Vlaamse regering de principes goed voor de reglementering

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen De aanvraag moet ten laatste 8 weken op voorhand ingediend worden! Naam evenement: Datum: 1. Organisator van het evenement Naam van de organisatie (feitelijke vereniging,

Nadere informatie

ADV-16.2 / geluidsnormen

ADV-16.2 / geluidsnormen ADV-16.2 / geluidsnormen Advies over de evaluatie inzake de geluidsnormen Inleiding De zogenaamde muzieknormen uit het besluit van 17 februari 2012 hebben als doel bezoekers van muziekactiviteiten tegen

Nadere informatie

Studiedag: Praktische aanpak op het terrein

Studiedag: Praktische aanpak op het terrein Studiedag: Praktische aanpak op het terrein 1-1/04/2015 Controles bij de organisator Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Niet-ingedeeld Klasse 3 Klasse 2 Controle toetsingswaarde en eventueel norm Controle

Nadere informatie

Versterkt geluid. De herziening van de wettelijk AFDELING VERGUNNINGEN EN PARTNERSCHAPPEN DEPARTEMENT GELUID - DIENST GELUIDPLAN

Versterkt geluid. De herziening van de wettelijk AFDELING VERGUNNINGEN EN PARTNERSCHAPPEN DEPARTEMENT GELUID - DIENST GELUIDPLAN Versterkt geluid De herziening van de wettelijk AFDELING VERGUNNINGEN EN PARTNERSCHAPPEN DEPARTEMENT GELUID - DIENST GELUIDPLAN Wettelijk referentiekader Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Nadere informatie

AANMELDING FUIF / BAL / OPTREDEN

AANMELDING FUIF / BAL / OPTREDEN AANMELDING FUIF / BAL / OPTREDEN 1/5 datum aanvraag : BENAMING EVENEMENT : GEGEVENS ORGANISATIE: Organisator: rechtspersoon 1 : Adres vereniging / rechtspersoon: Ondernemingsnummer: Organisator: natuurlijke

Nadere informatie

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Wegwijs in de regelgeving vanaf 1 januari 2013 1 inhoud 1. Enkele algemene principes 5 2. In een notendop: welke toelating of vergunning heb ik nodig als ik muziekactiviteiten

Nadere informatie

RTV 3 juni 2012 Lekker Nekkere beschermt kleine oortjes

RTV 3 juni 2012 Lekker Nekkere beschermt kleine oortjes RTV 3 juni 2012 Lekker Nekkere beschermt kleine oortjes Vandaag vindt het jaarlijks kinderfestival Lekker Nekkere plaats in het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker. Er wordt tijdens de editie

Nadere informatie

Eindrapport. Evaluatie Regelgeving Muziekactiviteiten. volgens Bestek nr. LNE/LHRMG/OL201300003

Eindrapport. Evaluatie Regelgeving Muziekactiviteiten. volgens Bestek nr. LNE/LHRMG/OL201300003 Eindrapport Evaluatie Regelgeving Muziekactiviteiten volgens Bestek nr. LNE/LHRMG/OL201300003 24 november 2015 Colofon en wijzigingshistoriek Opdrachtgever Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET ORGANISEREN VAN FUIVEN

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET ORGANISEREN VAN FUIVEN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 27-06-2013 STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET ORGANISEREN VAN FUIVEN ARTIKEL 1: toepassing 1. Dit stedelijk reglement is van toepassing op elke fuif met een openbaar

Nadere informatie

Meldingsformulier fuiven & feesten

Meldingsformulier fuiven & feesten Meldingsformulier fuiven & feesten Datum van melding: : Naam van de organisatie : Wijze van melding: : website / persoonlijk / e-mail PERSOONSGEGEVENS MELDER & PLAATSVERVANGER (EINDVERANTWOORDELIJKEN)

Nadere informatie

A a n v r a a g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n a c t i v i t e i t o f e v e n e m e n t

A a n v r a a g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n a c t i v i t e i t o f e v e n e m e n t Dienst Jeugd & Vrije Tijd Laarne Dorpsstraat 2, 9270 Laarne 09 365 46 26 jeugd.cultuur@laarne.be A a n v r a a g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n a c t i v i t e i t o f e v e n e m e n

Nadere informatie

HANDLEIDING COMPENSATIE REPRESENTATIEVE MEETPLAATS

HANDLEIDING COMPENSATIE REPRESENTATIEVE MEETPLAATS HANDLEIDING COMPENSATIE REPRESENTATIEVE MEETPLAATS Een pink noise -bestand is te vinden op de bijgeleverde USB-stick, en is te downloaden via: www.waasmunster.be Milieu en Natuur Vergunningen Muziekvergunning

Nadere informatie

dienst communicatie A A N V R A A G TOELATING ORGANISATIE EVENEMENTEN

dienst communicatie A A N V R A A G TOELATING ORGANISATIE EVENEMENTEN dienst communicatie A A N V R A A G TOELATING ORGANISATIE EVENEMENTEN Dit formulier dient uiterlijk 6 weken voor de datum van de activiteit bezorgd te worden aan: stad Tienen dienst secretariaat Grote

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN OPENBAAR TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN

REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN OPENBAAR TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN OPENBAAR TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN GR 15.12.2015 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Dit reglement heeft betrekking op alle openbare evenementen georganiseerd op het grondgebied

Nadere informatie

Meldingsformulier van een fuif

Meldingsformulier van een fuif Meldingsformulier van een fuif IN TE VULLEN DOOR ORGANISATOR Gegevens fuif: Naam van de organiserende vereniging: Naam fuif: E-mail aanvrager: Datum van de fuif: Vindt de fuif plaats in: o een zaal: naam

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP FUIVEN EN EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT OP FUIVEN EN EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT OP FUIVEN EN EVENEMENTEN Gelet op artikel 26 van de Grondwet; alle Belgen hebben het recht om vreedzaam en ongewapend te vergaderen, mits zij zich gedragen naar de wetten, die het uit

Nadere informatie

BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet VERLENEN VAN TOELATING VOOR DE ORGANISATIE VAN EN GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT N.A.V. DE SPECULOOSFEESTEN

Nadere informatie

De milieuvergunnings- en meldingsplicht

De milieuvergunnings- en meldingsplicht De milieuvergunnings- en meldingsplicht 03 3.1. Administratieve verplichtingen Scholen hebben stookinstallaties, slaan schadelijke producten op voor de verwarming, voor de laboratoria en voor werkplaatsen

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn vergadering C181 zittingsjaar 2016-2017 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn van 21 maart 2017 2 Commissievergadering

Nadere informatie

Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen

Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Afdeling: Uit in Lier Pagina: 1 Zitting dd. 19 06 2017 Aantal leden: 8 Dagorde nr.:

Nadere informatie

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje!

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje! Fuiven organiseren Meer dan fun en een feestje! Alles over fuiven organiseren Alle informatie en een praktische checklist voor wie fuiven wil organiseren www.fuifpunt.be Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Nadere informatie

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje!

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje! Fuiven organiseren Meer dan fun en een feestje! Alles over fuiven organiseren Alle informatie en een praktische checklist voor wie fuiven wil organiseren www.fuifpunt.be Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Nadere informatie

Peter Sep CC: Geachte leden van de raad,

Peter Sep CC: Geachte leden van de raad, pagina 1 van 1 Peter Sep Van: Verzonden: zaterdag 26 oktober 2013 11:43 Aan: CC: Raad nderwerp: Negeren zienswijze ntwerpbestemmingsplan Brettenzone Geachte leden van de raad, Uheeft 25 september 2013

Nadere informatie

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje!

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje! Fuiven organiseren Meer dan fun en een feestje! Alles over fuiven organiseren Alle informatie en een praktische checklist voor wie fuiven wil organiseren www.fuifpunt.be Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Nadere informatie

Meldingsformulier kleinschalig evenement

Meldingsformulier kleinschalig evenement Meldingsformulier kleinschalig evenement Met dit formulier meldt u een straatbarbecue, een buurtfeest, een open dag, kinderspeelactiviteiten, fiets- of wandeltochten of herdenkingen. Een vergunning voor

Nadere informatie

Infovergadering Kasterlee Geluidsmetingen Noord-Zuidlaan 26/08/2016

Infovergadering Kasterlee Geluidsmetingen Noord-Zuidlaan 26/08/2016 Infovergadering Kasterlee Geluidsmetingen Noord-Zuidlaan 26/08/2016 Gestelde vragen Wat zijn de normen die in Vlaanderen gelden langs gewestwegen? Wat is de methode van de metingen? Wat zijn de resultaten

Nadere informatie

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Datum ontvangst: (vak voorbehouden voor de dienst) Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Hoe bezorgt u dit formulier? Deze aanvraag dient u te sturen naar: Dienst Evenementen,

Nadere informatie

geluid BBHR tot vaststelling van de voorwaarden voor het afspelen van elektronisch versterkt geluid in voor het publiek toegankelijke inrichtingen

geluid BBHR tot vaststelling van de voorwaarden voor het afspelen van elektronisch versterkt geluid in voor het publiek toegankelijke inrichtingen Versterkt geluid BBHR tot vaststelling van de voorwaarden voor het afspelen van elektronisch versterkt geluid in voor het publiek toegankelijke inrichtingen AFDELING VERGUNNINGEN EN PARTNERSCHAPPEN DEPARTEMENT

Nadere informatie

Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999;

Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999; Bijlage bij thema Hinder Gemeenten MODELREGLEMENT TER BESTRIJDING VAN GELUIDSHINDER Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald op artikel 119, 119bis en 135; Gelet

Nadere informatie

AANVRAAG HORECAVERGUNNING

AANVRAAG HORECAVERGUNNING AANVRAAG HORECAVERGUNNING GEGEVENS UITBATER (naam, adres, GSM, e mail) GEGEVENS UITBATING (naam, adres, telefoon, e mail) ONDERNEMINGSNUMMER VERZEKERING OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BRAND / ONTPLOFFING

Nadere informatie

Melding grote evenementen ( > 500 personen ) Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding grote evenementen ( > 500 personen ) Gegevensverzameling en risicoanalyse Melding grote evenementen ( > 500 personen ) Gegevensverzameling en risicoanalyse Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te keuren. Het houdt tevens

Nadere informatie

WAAROM DIT ONDERWERP?

WAAROM DIT ONDERWERP? Seminarie Duurzaam Bouwen Het akoestische ontwerp van locaties met muziek 27 oktober 2017 Inleiding en schets van de context Marie-Noëlle ADNET Departement Geluid, Leefmilieu Brussel WAAROM DIT ONDERWERP?

Nadere informatie

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse. Evenementen in Ardooie, meer dan 300 personen. 1. Gegevens van het evenement. 2.

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse. Evenementen in Ardooie, meer dan 300 personen. 1. Gegevens van het evenement. 2. Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse Evenementen in Ardooie, meer dan 300 personen Datum Aanvraag 1. Gegevens van het evenement Naam van het evenement: Type evenement: Fuif; concert;

Nadere informatie

Zonaal politiereglement op fuiven en evenementen (goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 oktober 2008)

Zonaal politiereglement op fuiven en evenementen (goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 oktober 2008) Zonaal politiereglement op fuiven en evenementen (goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 oktober 2008) Hoofdstuk I - Toepassingsgebied Art.1: Openbare rust en veiligheid Dit besluit regelt

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 14 april 2017 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Ondernemen en Stadsmarketing Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN : 21 AUGUSTUS 2017

UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN : 21 AUGUSTUS 2017 UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN : 21 AUGUSTUS 2017 Tegenwoordig de Dames en de Heren: J. Creemers, Burgemeester, M. Giebens, D. Verlaak, G. Haeldermans, R. Didden,

Nadere informatie

Studiedag geluidsnormen voor muziekactiviteiten 3 jaar later

Studiedag geluidsnormen voor muziekactiviteiten 3 jaar later Studiedag geluidsnormen voor muziekactiviteiten 3 jaar later De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. We versterken de positie van kinderen en jongeren

Nadere informatie

Afspraken Sinksenfoor 2017

Afspraken Sinksenfoor 2017 Organisatie Openingstijden De Sinksenfoor gaat door van 3 juni tot en met 9 juli 2017 en is dagelijks geopend: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Zondag Vrijdag Zaterdag tot 00.00 uur tot 01.00 uur Speciale

Nadere informatie