TB/MER A2 s- Hertogenbosch - Eindhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TB/MER A2 s- Hertogenbosch - Eindhoven"

Transcriptie

1 TB/MER A2 s- Hertogenbosch - Eindhoven Externe Veiligheid dossier : D registratienummer : MD-AF /EP versie : definitief Rijkswaterstaat Noord-BrabantVerantwoording Groepsrisico april 2011 april 2011 DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

2 INHOUD BLAD 1 INLEIDING Situatie Vraagstelling 3 2 TOETSINGSKADER EXTERNE VEILIGHEID Risiconormen inrichtingen en vervoer gevaarlijke stoffen 4 3 EXTERNE VEILIGHEID RISICO S Beschrijving risicobronnen Conclusie 7 4 PERSONENDICHTHEID 8 5 PLAATSGEBONDEN RISICO EN GROEPSRISICO Plaatsgebonden risico A Groepsrisico 10 6 MAATREGELEN VOOR BEPERKEN GROEPSRISICO Ruimtelijke maatregelen Bronmaatregelen CONCLUSIE MAATREGELEN 13 7 RAMPENBESTRIJDING EN ZELFREDZAAMHEID Maatgevende scenario s A Bestrijdbaarheid Zelfredzaamheid Zelfredzaamheid koude BLEVE Zelfredzaamheid toxische wolk CONCLUSIES MAATREGELEN 20 8 NUT EN NOODZAAK 21 9 CONCLUSIES BIJLAGE 1 BEVOLKING A2 MD-AF /EP - 1 -

3 1 INLEIDING 1.1 Situatie A2 s-hertogenbosch - Eindhoven De A2 tussen s-hertogenbosch en Eindhoven is halverwege de jaren negentig omgebouwd tot een autosnelweg met 2x2 rijstroken. Als gevolg van de snel groeiende verkeersintensiteiten staan in deze regio regelmatig files. De afgelopen jaren zijn meerdere plannen uitgewerkt om de verkeersproblematiek tegen te gaan. De A50 tussen Oss en Eindhoven en de A59 tussen Oss en s-hertogenbosch zijn omgebouwd tot autosnelweg. Voor de ombouw van de A2 rond s- Hertogenbosch en de A2/A67 rond Eindhoven, beiden naar 4x2 rijstroken, wordt ervan uitgegaan dat deze is gerealiseerd. Ook ten noorden van s- Hertogenbosch en ten zuiden van Eindhoven bestaan plannen om de capaciteit van de A2 te vergroten. De A2 tussen s-hertogenbosch en Eindhoven vormt een belangrijke schakel binnen dit geheel: filevorming op dit traject zorgt voor grote problemen voor zowel de regio s-hertogenbosch - Eindhoven als voor de A2 in groter verband. De filevorming tussen s-hertogenbosch en Eindhoven ontstaat door te grote intensiteiten op het traject zelf, maar ook door de toegenomen hoeveelheid verkeer als gevolg van de capaciteitsuitbreidingen op de aangrenzende wegvakken (verkeersaantrekkende werking). Daarom heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans de Minister van Infrastructuur en Milieu) besloten een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om een capaciteitsuitbreiding te realiseren op de A2 tussen s-hertogenbosch en Eindhoven en op de A58 tussen knooppunt Ekkerweijer en de aansluiting Ekkersrijt. Hiermee wordt de ontbrekende schakel tussen de verbrede rondweg s- Hertogenbosch en de verbrede randweg Eindhoven gelegd. figuur 1.1 Tracé knooppunt Batadorp en afslag Oirschot MD-AF /EP - 2 -

4 In het kader van een tracébesluit dient vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening de externe veiligheidssituatie te worden onderzocht. Hierbij dient de risicobron A2 en relevante BRZO 1 inrichtingen in kaart gebracht te worden en getoetst te worden aan de risicomaten plaatsgebonden risico en groepsrisico. Uit het rapport TB/MER A2/A58 Externe Veiligheid, Kwantitatieve risico analyse blijkt dat de A2 van knooppunt Vught tot knooppunt Ekkersweijer relevant is vanuit het oogpunt van externe veiligheid en dat het berekende groepsrisico aanleiding geeft om het groepsrisico te verantwoorden. 1.2 Vraagstelling De vraag die in dit rapport wordt beantwoord is: Hoe kunnen de elementen van de verantwoording groepsrisico voor het tracébesluit A2 knooppunt Vught knooppunt Ekkersweijer beschreven worden? 1 Besluit Risico s Zware Ongevallen MD-AF /EP - 3 -

5 2 TOETSINGSKADER EXTERNE VEILIGHEID Externe veiligheid heeft betrekking op de risico s voor de omgeving, bij het gebruik, de productie, opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. In het kader van de externe veiligheid dient, in het geval van een verandering bij de risicobron of in de omgeving daarvan een afweging te worden gemaakt over de externe veiligheid. In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Circulaire Risiconomering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (Circulaire RNVGS) zijn risiconormen opgenomen voor respectievelijk inrichtingen en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Hieraan moet getoetst worden bij een aantal besluiten in het kader van de ruimtelijke ordening of in het kader van de wet milieubeheer (Wm). 2.1 Risiconormen inrichtingen en vervoer gevaarlijke stoffen De overheid stelt grenzen aan de externe risico s van gevaarlijke stoffen. De grenzen zijn vertaald in normen voor het plaatsgebonden risico (PR) en een oriënterende waarde voor het groepsrisico (GR). Plaatsgebonden risico (PR) Het risico op een plaats buiten een inrichting of langs een transport-as voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting of bij de transportas, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is (zie ook artikel 1, lid 1 onderdeel q van het Bevi). Voor inrichtingen geldt dat binnen de 10-6 per jaar plaatsgebonden risicocontour geen kwetsbare objecten aanwezig mogen zijn. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6 per jaar plaatsgebonden risicocontour als richtwaarde. Voor het transport van gevaarlijke stoffen geldt de 10-6 per jaar PR-contour voor nieuwe situaties voor kwetsbare objecten als grenswaarde en voor beperkt kwetsbare objecten als richtwaarde. Voor de bestaande situaties geldt de 10-5 per jaar PR-contour als grenswaarde en de 10-6 per jaar PR-contour als een streefwaarde voor (beperkt) kwetsbare objecten. Groepsrisico (GR) Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting of bij een transport-as, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Voor het groepsrisico bestaat geen wettelijke norm waaraan getoetst wordt. In plaats daarvan wordt getoetst aan de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. Een beschouwing ten aanzien van deze kwantitatieve waarde door het bevoegd gezag is een van de elementen uit de verantwoordingsplicht van het groepsrisico (zie ook hieronder). Binnen deze verantwoording kan het bevoegd gezag van deze waarde afwijken. Er bestaat een oriënterende waarde voor inrichtingen en een oriënterende waarde voor transport van gevaarlijke stoffen. Verantwoordingsplicht groepsrisico Verantwoording van het groepsrisico is een onderdeel van het externe veiligheidsbeleid. Door middel van een verantwoordingsplicht wil de rijksoverheid overheden aanzetten tot nadenken over onder andere de omvang van het groepsrisico in relatie tot de veiligheid van de risicovolle situatie, de gevolgen voor de MD-AF /EP - 4 -

6 omgeving, de hulpverlening en de zelfredzaamheid van omwonenden. De verantwoordingsplicht is van toepassing bij iedere relevante verandering van het groepsrisico zowel boven als onder de oriëntatiewaarde. Een verandering kan optreden door uitbreiding/afname van risicovolle activiteiten en/of door een verandering van de personendichtheid. Volgens het Bevi en de Circulaire RNVGS moeten tenminste de volgende aspecten in de bestuurlijke afweging worden vermeld: Het aantal personen in het invloedsgebied Het groepsrisico De mogelijkheden tot risicovermindering De mogelijke alternatieven De mogelijkheden van bestrijdbaarheid De mogelijkheden van zelfredzaamheid. Een belangrijk onderdeel van de verantwoordingsplicht is de adviestaak van de regionale brandweer. De rijksoverheid heeft (wettelijk) vastgesteld dat het bevoegd gezag het bestuur van de regionale brandweer in de gelegenheid dient te stellen advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de inrichting. MD-AF /EP - 5 -

7 3 EXTERNE VEILIGHEID RISICO S 3.1 Beschrijving risicobronnen Externe veiligheid heeft betrekking op risicobronnen aan de ene kant en kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de andere kant. Als gevolg van een ongewoon voorval met gevaarlijke stoffen bij de risicobron kunnen slachtoffers vallen (bij de (beperkt) kwetsbare objecten). In het kader van een tracébesluit moet op basis van de Circulaire RNVGS onderzocht worden of er zich binnen het invloedsgebied van de A2 (beperkt) kwetsbare objecten bevinden. Daarnaast dient op basis van het Bevi, artikel 5 lid 7, vastgesteld te worden of er BRZO-inrichtingen aanwezig zijn met een invloedsgebied dat tot over het tracé reikt. Kwetsbare objecten binnen invloedsgebied tracé A2 Over de A2 worden toxische gassen vervoerd. Het vervoer van toxische stoffen is bepalend voor het invloedsgebied Het invloedsgebied van deze stoffen reikt tot enkele kilometers van de A2. Indien hierbinnen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten aanwezig zijn, is de A2 relevant vanuit het oogpunt van externe veiligheid. Uit bijlage 1 blijkt dat er bevolking binnen de 200 meter zone van de weg aanwezig is. Op basis hiervan is de A2 relevant vanuit het oogpunt van externe veiligheid. BRZO-inrichtingen De aanwezigheid van BRZO-inrichtingen is onderzocht aan de hand van de risicokaart. In onderstaande figuur is de risicokaart weergegeven voor het tracé A2 inclusief de aanwezige BRZO-inrichtingen met bijbehorend invloedsgebied (zie legenda). Uit de figuur blijkt dat er in de omgeving van de het tracé A2 drie BRZO-inrichtingen bevinden. Het invloedsgebied van deze inrichtingen reikt niet tot aan het tracé A2. De BRZO-inrichtingen vormen dus geen belemmering voor de verbreding van het tracé A2. figuur 3.1 BRZO-inrichting ten opzichte van het tracé A2 Afslag Oirschot knooppunt Batadorp [bron: MD-AF /EP - 6 -

8 3.2 Conclusie Voor het betreffende tracébesluit is vanuit het oogpunt van externe veiligheid het totale tracé A2 knooppunt Vught knooppunt Ekkerweijer relevant. Er zijn geen BRZO-inrichtingen aanwezig waarmee bij het vaststellen van het tracé, rekening gehouden moet worden. MD-AF /EP - 7 -

9 4 PERSONENDICHTHEID Binnen het voor het groepsrisico relevante gebied 2 van het tracé bevinden zich delen van de kernen Best, Liemde, Boxtel en Vught. Er vallen naast woningen ook verschillende andere functies binnen het invloedsgebied van het tracé, waaronder bedrijvigheid. In het rapport TB/MER A2/A58 Externe Veiligheid, Kwantitatieve risico analyse, is de risicoberekening die voor dit tracébesluit is uitgevoerd opgenomen. Hierin is aangegeven welke aanwezigheidsgegevens meegenomen zijn. De gegevens die in die berekening zijn meegenomen zijn verkregen door zowel de firma Bridgis, de gemeenten, de Nieuwe kaart van Nederland als door eigen inventarisaties. 2. Het invloedsgebied van het tracé als 200 meter zone meegenomen, zoals ook in de ANKER-studie MD-AF /EP - 8 -

10 5 PLAATSGEBONDEN RISICO EN GROEPSRISICO 5.1 Plaatsgebonden risico A2 Uit de circulaire RNVGS blijkt dat bij een tracébesluit getoetst moet worden aan de eisen die aan het plaatsgebonden risico worden gesteld. Voor het bepalen van het plaatsgebonden risico is een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd (QRA). De risicoanalyse is uitgevoerd met het rekenmodel RBMII, versie 1.3. De risicoanalyse is weergegeven in het rapport TB/MER A2/A58 Externe Veiligheid, Kwantitatieve risico analyse. In tabel 5.1 zijn de resultaten van de risicoanalyse voor het plaatsgebonden risico weergegeven. 3 De afstanden zijn vanaf het midden van de weg tot de plaatsgebonden risicocontour weergegeven voor de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en voor de toekomstige situatie. Tabel 5.1: PR contour voor de A2 uitgedrukt in afstand in meters PR tot 10-5 (m) tot 10-6 (m) tot 10-7 (m) tot 10-8 (m) Normoverschrijding Huidige situatie Niet aanwezig Niet aanwezig nee Autonome ontwikkeling Niet aanwezig Niet aanwezig nee Toekomstige situatie Niet aanwezig Niet aanwezig nee Uit tabel 5.1 blijkt dat voor de A2 tussen knooppunt Vught en knooppunt Ekkersweijer wordt voor zowel de huidige situatie, autonome ontwikkeling als de toekomstige situatie geen 10-6 per jaar plaatsgebonden risicocontour berekend. Hiermee wordt voldaan aan de eis die in de Circulaire RNVGS wordt gesteld aan het plaatsgebonden risico. MD-AF /EP - 9 -

11 5.2 Groepsrisico Met behulp van de kwantitatieve risicoanalyse (zie: TB/MER A2/A58 Externe Veiligheid, Kwantitatieve risico analyse ) is ook het groepsrisico bepaald. In figuur 5.1 zijn de Fn-curves weergegeven voor de kilometer met het hoogste groepsrisico. Hiervoor zijn vier situaties doorgerekend: huidige situatie, autonome ontwikkeling transport, autonome ontwikkeling totaal en toekomstige situatie. Uit de vergelijking van de Fn-curve blijkt dat het groepsrisico de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet overschrijdt. Daarnaast blijkt dat het groepsrisico in de toekomstige situatie op een aantal punten hoger is dan het groepsrisico voor de autonome ontwikkeling. Op basis van de Circulaire RNVGS dient elke toename van het groepsrisico te worden verantwoord, dus ook deze toename. Figuur 5.1: Fn-curve hoogste groepsrisico tracé A2 tussen knooppunt Vught en knooppunt Ekkersweijer MD-AF /EP

12 6 MAATREGELEN VOOR BEPERKEN GROEPSRISICO Op basis van de Circulaire RNVGS dient onderzocht te worden of er mogelijkheden zijn om het groepsrisico te verlagen. In dit hoofdstuk wordt hierna gekeken waarbij de maatregelen zijn opgedeeld in bronmaatregelen en maatregelen aan de omgeving (ruimtelijke maatregelen). 6.1 Ruimtelijke maatregelen Ruimtelijke maatregelen ter verlaging van het groepsrisico beperken zich tot het verlagen van de aanwezigheid van personen in de omgeving van de A2, aangezien weggebruikers niet meegenomen worden in het kader van externe veiligheid. Toelichting maatregel De hoogte van het groepsrisico wordt bepaalde door de aanwezigheid van personen in de omgeving van de risicobron. Hier betreft het de A2 tussen knooppunt Vught en knooppunt Ekkersweijer. Om het groepsrisico te beperken dient gekeken te worden naar de mogelijkheden om het aantal aanwezigen te. Hierbij is met name een zone van 200 meter vanaf de weg van belang, aangezien de populatie buiten deze zone over het algemeen geen significante invloed zal hebben op het groepsrisico. 4 Beoordeling maatregel De aanwezigheid van personen kan direct of indirect geregeld worden in het bestemmingsplan. Direct door bijvoorbeeld bruto vloeroppervlaktes vast te stellen en indirect door bepaalde functies met hoge personendichtheden niet in de omgeving van de A2 te bestemmen. Op een aantal plaatsen langs de A2 bevinden zich personen binnen 200 meter van de A2 (zie bijlage 1 voor aanwezigheid binnen 200 meter). Het gaat hierbij om bestaande bebouwing of geprojecteerde functies. Doordat het om bestaande bebouwing en bestaande bestemmingsplannen gaat, is het lastig om de aanwezigheid te beperken. Daarnaast kan de vraag gesteld worden of gezien de hoogte van het groepsrisico het wenselijk is om de aanwezigheid te beperken. Conclusie Het beperken van de aanwezigheid van personen in de omgeving van de A2 is niet haalbaar aangezien het om bestaande bebouwing gaat. Daarnaast wordt deze maatregel door Rijkswaterstaat niet wenselijk geacht gezien het feit dat de hoogte van het groepsrisico de oriëntatiewaarde niet overschrijdt. 6.2 Bronmaatregelen Alleen maatregelen die in een rekenmodel meegenomen kunnen worden, kunnen daadwerkelijk leiden tot een verlaging van het groepsrisico. In dit kader kunnen de onderstaande maatregelen onderzocht worden op het effect op de hoogte van het groepsrisico. Het gaat om: Het beperken van het vervoer van gevaarlijke stoffen door routering; Het beperken van de kans op incident door maatregelen aan de infrastructuur; Het niet verbreden van de A2. 4 Uit de ANKER-studie blijkt dat personendichtheden buiten de 200 meter niet sterk meetellen in de GRscore. Om deze reden is alleen die bevolking geïnventariseerd die zich op maximaal 200 meter van de rand van het tracé bevinden. MD-AF /EP

13 Het beperken van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A2 door Routering Toelichting maatregel Als het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A2 afneemt, zal hiermee ook het groepsrisico afnemen aangezien dit mede gebaseerd is op het aantal en het type transporten met gevaarlijke stoffen. Op basis van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen kan het vervoer van gevaarlijke stoffen worden beperkt door middel van routering. Echter het beperken van het vervoer van gevaarlijke stoffen is gebonden aan een aantal voorwaarden: 1. Alleen rijkswegen die door het Rijk zijn aangewezen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen komen in aanmerking voor routering. 2. Het beperken van het vervoer van gevaarlijke stoffen over een bepaalde route mag er niet toe leiden dat het doorgaand vervoer van gevaarlijke stoffen en de aansluiting op het provinciale en het landelijke wegennet wordt bemoeilijkt. 3. Het vervoer van brandbare vloeistoffen zoals benzine en diesel kan niet worden beperkt Beoordeling maatregel 1. op basis van het besluit aanwijzing wegennet vervoer gevaarlijke stoffen zijn alle Nederlandse Rijkswegen aangewezen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit geldt dus ook voor de A2, waardoor mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan, routering in principe mogelijk is. 2. De A2 tussen knooppunt Vught en knooppunt Ekkersweijer een doorgaande route. Het beperken van het vervoer van gevaarlijke stoffen over dit deel van de A2 bemoeilijkt het doorgaand vervoer van gevaarlijke stoffen en daarmee de aansluiting op het landelijke en provinciale netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het is derhalve niet mogelijk om het vervoer van gevaarlijke stoffen over dit deel van de A2 te beperken. Conclusie Het vervoer van gevaarlijke stoffen kan niet beperkt worden door te routeren. Deze maatregel kan dus niet ingezet worden om het groepsrisico te verlagen. Het beperken van de kans op een incident op de A2 Toelichting maatregel Door de kans op een incident bij het vervoer van gevaarlijke stoffen te verkleinen kan het groepsrisico worden verlaagd. Voor de toepasbaarheid van deze maatregel dient gekeken te worden naar de mogelijkheden om de basisfaalfrequentie aan te passen in het rekenmodel. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen bestaat deze uit: 1. De ongevalsfrequentie 2. De kans op uitstroming Beoordeling maatregel Op basis van de Circulaire RNVGS dient gerekend te worden met het risicoberekeningsprogramma RBMII. Uit het achtergronddocument bij dit programma blijkt dat er voor snelwegen een vaste ongevalsfrequentie bestaat. Hetzelfde geldt voor de kans op uitstroming. Deze zijn generiek voor snelwegen en kunnen niet aangepast worden door het nemen van veiligheidsmaatregelen aan de snelweg, zoals het structureel verlagen van de snelheid. Daarnaast moet de vraag gesteld worden of bijvoorbeeld het verlagen van de snelheid naar bijvoorbeeld 50 km/uur wenselijk is. MD-AF /EP

14 Conclusie Het is niet mogelijk het groepsrisico te verlagen door de kans op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen te beperken, aangezien dit niet mogelijk is in het rekenmodel. Het niet verbreden van de A2 Toelichting maatregel Uitgangspunt voor deze maatregel is de veronderstelling dat door het nemen van het besluit tot verbreding van de A2 het vervoer van gevaarlijke stoffen toe zal nemen en/of dat de verbreding ervoor zorgt dat een incident met gevaarlijke stoffen mogelijk dichter bij de bebouwing plaats kan vinden, waardoor meer personen binnen het invloedsgebied van de weg komen. Als gevolg hiervan zal het groepsrisico toe kunnen nemen. Beoordeling maatregel De verbreding van de A2 heeft geen aanzuigende werken op het vervoer van gevaarlijke stoffen. 5 De (beperkte) toename van het groepsrisico wordt waarschijnlijk gedeeltelijk veroorzaakt door hoe het rekenmodel RBMII omgaat met verbredingen en gedeeltelijk door de verbreding op zich. In het geval van de verbreding van de A2, rekent het rekenmodel in de huidige situatie met één uitstroompunt op de breedte van de weg, terwijl na de verbreding dit er twee worden, wat een toename van het groepsrisico kan veroorzaken. Het niet nemen van het besluit tot verbreding heeft een beperkte invloed op de hoogte van het groepsrisico. Conclusie Gezien het belang van de verbreding beperken filevorming- en de beperkte reductie van het groepsrisico door niet te verbreden, is Rijkswaterstaat van mening dat deze maatregel niet genomen moet worden. 6.3 CONCLUSIE MAATREGELEN Het beperken van het groepsrisico door het treffen van maatregelen aan de bron (A2) of de omgeving is niet mogelijk doordat bepaalde maatregelen niet uitvoerbaar zijn en anderen niet leiden tot een substantiële verlaging van het groepsrisico. In onderstaande tabel zijn de maatregelen weergegeven die onderzocht zijn en de haalbaarheid ervan. Maatregel Type Haalbaarheid Het beperken van het vervoer van gevaarlijke stoffen door routering Het beperken van de kans op incidenten door maatregelen aan de infrastructuur bronmaatregel Bronmaatregel Het vervoer over de A2 kan niet beperkt worden omdat hiermee het vervoer van gevaarlijke stoffen over het landelijk en provinciaal wegennet wordt beperkt. Maatregelen aan de infrastructuur kunnen niet meegenomen worden in de het rekenmodel voor de berekening van het groepsrisico. Het niet verbreden van de A2 Bronmaatregel Gezien het belang van de verbreding beperken filevorming en de beperkte reductie van het groepsrisico door niet te verbreden, is 5 In overleg met Rijkswaterstaat is ervan uitgegaan dat de verkeersaantrekkende werking geen effect heeft op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Door de verbreding zal het vervoer van gevaarlijke stoffen dus niet extra toenemen. MD-AF /EP

15 Het beperken van de aanwezigheid van personen in de omgeving van de A2 omgevingsmaatregel Rijkswaterstaat van mening dat deze maatregel niet genomen moet worden. het gaat om bestaande bebouwing. Het beperken van aanwezigheid is derhalve erg lastig en wordt gezien de hoogte van het groepsrisico niet wenselijk geacht. MD-AF /EP

16 7 RAMPENBESTRIJDING EN ZELFREDZAAMHEID De Circulaire RNVGS geeft aan dat in het kader van de verantwoording van het groepsrisico gekeken moet worden naar de mogelijkheden van zelfredzaamheid en beheersbaarheid. De beoordeling van de zelfredzaamheid wordt op basis van de handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico gebaseerd op basis van een maatgevend scenario voor het groepsrisico. In dit hoofdstuk wordt het maatgevende scenario beschreven en op basis hiervan de beheersbaarheid en zelfredzaamheid beoordeeld. 7.1 Maatgevende scenario s A2 De handreiking verantwoordingplicht groepsrisico onderscheidt vier maatgevende scenario s: 1. Hittebelasting brand 2. Drukbelasting ten gevolge van een explosie 3. Druk- en hittebelasting ten gevolge van een BLEVE 6 4. Toxische belasting ten gevolge van giftig gas/damp. Daarnaast geeft de handreiking aan dat het eerste scenario afvalt, omdat mensen van hitte af lopen en de bestrijding hiervan over het algemeen geborgd wordt. Gezien de stoffen die over de A2 worden vervoerd, is scenario 2 niet van toepassing. Scenario 3 en 4 blijven over. Deze zijn verder uitgewerkt in het kader van de beheersbaarheid en zelfredzaamheid. 7.2 Bestrijdbaarheid Op basis van de handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico dient de bestrijdbaarheid op twee aspecten beoordeeld te worden: Is het rampscenario bestrijdbaar? Is het gebied voldoende ingericht om de bestrijding te faciliteren? Bestrijdbaarheid rampscenario De beoordeling van de vraag of een rampscenario bestrijdbaar is wordt beoordeeld aan de hand van: Bronbestrijding (de omvang van de bron of de kans op het alsnog ontstaan van schade beperken) Effectbestrijding (de omvang/concentratie van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die naar de omgeving uitspreidt wordt beperkt) Slachtofferreductie (geneeskundige hulpverlening gericht op het verminderen van gezondheidsschade. Inrichting gebied De inrichting van een gebied kan de bestrijdbaarheid positief of negatief beïnvloeden. Voor de beoordeling van de inrichting van het gebied dient gekeken te worden naar: 1. De bereikbaarheid van de bron en de belaste omgeving (het invloedsgebied) 2. Opstelmogelijkheden bij de bron en de belaste omgeving 3. Inzetbaarheid van middelen (blusmiddelen) 4. Blootgestelde personen. 6 Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion MD-AF /EP

17 In de handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico worden deze aspecten als volgt uitgewerkt: Ad 1 bereikbaarheid Directe bereikbaarheid van de bron voor de brandweer. Voor het bereiken van een incidentlocatie geldt een norm van 10 minuten (inzetbaarheid binnen 12 minuten). Hierbij geldt uiteraard hoe sneller hoe beter. Geen of zo kort mogelijke afstand tussen opstelplaats en incidentlocatie. Goede bereikbaarheid voor hulpverleningsinstanties van het gebied waar mensen blootgesteld worden aan de effecten van een incident. Zo min mogelijk snelheidsbeperkende maatregelen bij de uitvalswegen. Ad 2. opstelmogelijkheden Voldoende opstelmogelijkheden voor de hulpverleningsinstanties. Dit dient in eerste instantie bij de bron, maar ook in de omgeving dient dit gewaarborgd te zijn. Ad 3. Inzetbaarheid van middelen Zorg ervoor dat de inzet van een hogedrukspuit mogelijk is. Zorg voor voldoende aanwezigheid van schuimblusmiddelen. Zorg voor een voldoende aanwezigheid van bluswater. De natuurlijk voorkomen van blusmiddelen is een pré. Hulpverlening en liggend vervoer van gewonden is mogelijk, met name van ongevalsplaats naar opstelplaats. Ad 4. reductie van aantal blootgestelde personen Andere indeling van de omgeving. In deze paragraaf wordt per maatgevend scenario ingegaan op bovenstaande aspecten en de mogelijkheden voor optimalisatie Bestrijdbaarheid rampscenario koude BLEVE Beschrijving aspecten bestrijdbaarheid koude BLEVE Op basis van het rekenmodel RBMII bestaat er geen warme BLEVE op de weg. Aangezien er geen gevalideerde gegevens zijn die gebruikt kunnen worden voor het inschatten van de kans op het optreden van een warme BLEVE en daarmee de relevantie voor externe veiligheid, wordt bij de beoordeling uitgegaan van de koude BLEVE. De koude BLEVE treedt plots op als gevolg van bijvoorbeeld een mechanische beschadiging van de tankauto en heeft een snelle ontwikkeltijd. Hierdoor zijn er geen mogelijkheden voor bronbestrijding en primaire effectbestrijding. De effectbestrijding zal daarom gericht zijn op het bestrijden van secundaire branden. Als gevolg van een BLEVE kan er bij personen longschade, brandwonden en mechanische verwondingen optreden. Beoordeling bestrijdbaarheid koude BLEVE Gezien de beperkte mogelijkheden voor hulpverleningsdiensten om aan bronbestrijding en effectbestrijding te doen, dient de bestrijdbaarheid van de koude BLEVE als slecht geclassificeerd te worden. MD-AF /EP

18 7.2.2 Bestrijdbaarheid rampscenario toxische wolk Beschrijving aspecten bestrijdbaarheid toxische wolk Toxische stoffen kunnen vrijkomen als de tank van de tankwagen met toxische stoffen het begeeft als gevolg van bijvoorbeeld een incident. Hierbij komen de toxische stoffen vrij in de vorm van een plas (bij vloeistoffen) of een wolk (bij gassen). Bij een toxische plas zal deze vervolgens (gedeeltelijk) verdampen, waarbij een toxische wolk wordt gevormd. Afhankelijk van de windrichting en de weersomstandigheden kan de toxische wolk richting de woningen drijven. Beoordeling bestrijdbaarheid toxische wolk Bronbestrijding is bij een toxische vloeistof mogelijk door de vloeistof af te dekken. Hierdoor wordt de verdamping verminderd. Het afdekken van een toxische plas is mogelijk met een schuimblusmiddel. Om verdamping tegen te gaan moet de afdekkende schuimlaag continu worden ververst. Hiervoor moet voldoende bluswater aanwezig zijn en schuimblusmiddel. Het aanbrengen van een afdekkende laag is tevens een effectbestrijdingsmogelijkheid. Voor toxische gassen kan alleen aan bronbestrijding worden gedaan indien het om een lekkage gaat. De brandweer kan dan proberen om het gat te dichten. Effectbestrijding is tevens mogelijk door de concentratie te verdunnen, bijvoorbeeld met behulp van een waterscherm. Dit is alleen mogelijk als de brandweer tijdig aanwezig is en als er voldoende bluswater beschikbaar is. Voor het ineens vrijkomen van de gehele inhoud van de tank, zal dit lastiger zijn. De mogelijkheden voor slachtoffer reductie worden bepaald op basis van de mogelijkheden om de vergiftiging te behandelen. Kortom er zijn mogelijkheden om het rampscenario te bestrijden Beoordeling inrichting omgeving ten behoeve van een koude BLEVE Bereikbaarheid Voor het traject A2 hanteert de regionale brandweer een normtijd van 10 minuten voor de opkomsttijd. In de huidige situatie is deze opkomsttijd net haalbaar. Na verbreding van de A2, zal dit niet voor de gehele A2 het geval zijn, zo verwacht de regionale brandweer. Met name doordat op een aantal kunstwerken de vluchtstrook komt te vervallen, zal de opkomsttijd onder druk komen te staan. Opstelmogelijkheden Een opstelplaats is volgens de handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid van de Nederlandse vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) een veilige, doelmatige en goedbereikbare plaats voor brandweervoertuigen van waaruit de inzet kan plaatsvinden. Dit betekent dat de plaats geschikt moet zijn voor een brandweervoertuig en indien beschikbaar in de directe omgeving van primaire of secundaire bluswatervoorzieningen. De snelweg is geschikt voor brandweervoertuigen en kan daarom gebruikt worden als opstelplaats. Er kan desgewenst gekozen worden voor een opstelplaats in de omgeving van bluswatervoorzieningen. Inzetbaarheid van middelen Op basis van de handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid van de NVBR blijkt dat een incidentlocatie toegankelijk is voor een hogedrukspuit als de wegen voldoen aan voorwaarden zoals belasting van de weg en doorgangshoogte. Voor snelwegen mag aangenomen worden dat wordt voldaan aan deze eisen. Ook kan aangenomen worden dat het liggend vervoer van gewonden over de snelweg naar de opstelplaats mogelijk is. Langs de snelweg zijn in principe geen primaire bluswatervoorzieningen aanwezig en ook het gebruik van open water is voor het traject beperkt. Op basis van gegevens van de regionale Brandweer Zuid-Oost MD-AF /EP

19 Brabant en de regionale Brandweer Brabant Noord, kan er gebruik worden gemaakt van de rivier de Aa, de rivier de Dommel, het Wilhelminakanaal en recreatieplas Aquabest. Deze secundaire bluswatervoorzieningen zijn onvoldoende op het gehele traject voldoende bluswater voor handen te hebben. Hulpverleningsdiensten zullen daardoor met name aangewezen zijn op eigen blusmiddelen. Ten aanzien van het scenario s koude BLEVE zijn blusmiddelen nodig voor het blussen van eventueel secundaire branden. Indien deze optreden in de bebouwde omgeving (kernen), is voldoende bluswater aanwezig uit primaire bluswatervoorzienigen, aangevuld met eventueel secundaire bluswatervoorzieningen. Voor het scenario toxische wolk is de inzet van blusvoorzieningen gericht op het eventueel afdekken van een plas met toxische vloeistoffen. Hiervoor zijn grote hoeveelheden bluswater nodig in combinatie schuimblusmiddel. Indien er onvoldoende bluswater beschikbaar is zullen meer blusvoertuigen en eventueel een Crashtender moeten worden ingezet. Dit kost tijd, waardoor een deel van de toxische vloeistof heeft kunnen verdampen. Reductie blootgestelde personen In paragraaf 6.1 is aangegeven dat het niet mogelijk is het aantal blootgestelde personen te beperken door maatregelen te nemen in de omgeving. 7.3 Zelfredzaamheid De handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico beschrijf zelfredzaamheid als de mogelijkheid om zichzelf te kunnen onttrekken aan dreigend gevaar zonder daadwerkelijke hulp van de hulpverleningsdiensten. De mate van succes van zelfredzaamheid hangt hierbij af van twee aspecten: Wat zijn de mogelijkheden om slachtoffers te voorkomen, gezien het maatgevende scenario; Is het gebied voldoende ingericht om de zelfredzaamheid te kunnen faciliteren. In deze paragraaf wordt de zelfredzaamheid voor de A2 tussen knooppunt Vught en knooppunt Ekkersweijer beoordeeld aan de hand van het maatgevende scenario uit paragraaf 7.1, waarbij in wordt gegaan op de bovengenoemde aspecten. 7.4 Zelfredzaamheid koude BLEVE Het scenario koude BLEVE heeft bijna geen ontwikkeltijd hierdoor is vluchten vooraf niet mogelijk. Bij een koude BLEVE ontstaat een vuurbal. Ook buiten de vuurbal zal de warmtestraling dusdanig hoog zijn dat mensen hieraan kunnen overlijden. Personen binnen de vuurbal zullen overlijden. Personen erbuiten worden volledig beschermd als ze zich binnen bevinden Mogelijkheden om slachtoffers te voorkomen Vanwege de aard van het scenario zijn er vrijwel geen mogelijkheden voor zelfredzaamheid. Personen die aan warmtestraling worden blootgesteld moeten zich zo snel mogelijk naar veilig gebied begeven Inrichting gebied De inrichting van het gebied kan een positieve of negatieve invloed hebben op de zelfredzaamheid. In het geval van de koude BLEVE is het van belang dat mensen in staat zijn zich van de warmtestraling af te bewegen. Op basis van de handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico blijkt dat personen over het MD-AF /EP

20 algemeen van de warmtestraling af zullen lopen. Op basis van lijken over het algemeen voldoende mogelijkheden te bestaan om van de A2 af te vluchten. 7.5 Zelfredzaamheid toxische wolk Bij een toxische wolk kunnen mensen komen te overlijden als gevolg van blootstelling aan de toxische stof. Of mensen komen te overlijden is afhankelijk van de dosis, die bestaat uit de blootstellingsduur en de concentratie waaraan de persoon is blootgesteld. Op basis van het rekenmodel RBMII hebben personen die zich binnen in een van de buitenlucht afgesloten ruimte bevinden een 10 keer zo lage kans hebben te overlijden als personen die zich buiten bevinden Mogelijkheden om slachtoffers te voorkomen Het beste advies bij het vrijkomen van een toxische wolk als gevolg van een incident op de A2 is te schuilen, mits ramen deuren en ventilatie gesloten kunne worden. Indien dit niet mogelijk is kan ervoor gekozen worden te vluchten. Bij een toxische wolk dient gevlucht te worden haaks op de wolk. Om de zelfredzaamheid hiervoor te bevorderen moeten minimaal twee vluchtwegen beschikbaar zijn die van de A2 af gericht zijn en haaks op elkaar staan. Voor de hulpverleningsdiensten is het van belang dat de bevolking tijdig gewaarschuwd wordt. Dit kan met behulp van zogenaamde waarschuwings- en alarmeringspalen. De regionale brandweer Zuid-Oost Brabant en de regionale brandweer Brandweer Noord hebben aangegeven, dat ze het waarschijnlijk vinden om bij het vrijkomen van een toxische wolk mensen te adviseren binnen te blijven. Locale overheden zijn verplicht burgers in te lichten over de risico s waaraan ze bloot staan. Hierin kan worden meegenomen hoe personen moeten reageren indien ze blootgesteld worden aan toxische stoffen. Waarschuwings- en alarmeringspalen (WAS-palen) kunnen gebruikt worden om de bevolking te alarmeren. Voor de bebouwde omgeving is het WAS-palennetwerk dekkend Inrichting gebied Indien wordt besloten mensen niet te laten schuilen, maar het gebied te laten ontruimen is het van belang dat het mogelijk is om haaks op de gaswolk te vluchten. Hiervoor is het nodig dat er in twee, haaks op elkaar staande richtingen gevlucht kan worden. Uit een beschouwing van het gebied rondom de A2 blijkt dat de meeste locaties hieraan voldoen. MD-AF /EP

21 7.6 CONCLUSIES MAATREGELEN De beoordeling van de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid is gedaan aan de hand van het maatgevende scenario s koude BLEVE en toxische wolk. Uit de beoordeling is naar voren gekomen dat: de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid ten aanzien van het scenario koude BLEVE beperkt zijn. Hoewel de bluswatervoorzieningen beperkt zijn, zal het verbeteren van deze voorzieningen niet in grote mate bijdragen aan het verbeteren van de bestrijdbaarheid. In het kader van de zelfredzaamheid zijn geen maatregelen beschikbaar die in grote mate bij kunnen dragen aan de verbetering van de zelfredzaamheid. Er worden derhalve geen maatregelen genomen ter verbetering van de bestrijdbaarheid of zelfredzaamheid. er mogelijkheden zijn voor de bestrijdbaarheid van het scenario toxische wolk. De bereikbaarheid na verbreding kan de bijstrijdbaarheid van het scenario beperken. Ook de beperkte aanwezigheid van bluswatervoorzieningen kan nadelig zijn voor de bestrijdbaarheid. Om dit toch op voldoende niveau te brengen kan mogelijk gebruik gemaakt worden van de extra inzet van eigen blusmiddelen. Er worden hiervoor voorlopig geen aanvullende voorzieningen getroffen door Rijkswaterstaat. er mogelijkheden zijn voor zelfredzaamheid bij het scenario toxische wolk. Het is hiervoor van belang dat mensen tijdig gewaarschuwd worden en dat ramen en deuren gesloten worden. Voor de kernen kunnen de aanwezige personen gewaarschuwd worden met behup van de WAS-palen. Daarnaast moeten locale overheden burgers inlichten over risico s binnen de gemeenten. De risico s van de A2 kunnen hierin meegenomen worden. Daarnaast is de inrichting van het gebied over het algemeen voldoende om bij een toxische wolk te ontvluchten in het geval van een evacuatie. MD-AF /EP

22 8 NUT EN NOODZAAK Bij een toename van het groepsrisico dient het bevoegd gezag op basis van de Circulaire RNVGS de aspecten zelfredzaamheid, beheersbaar en mogelijke maatregelen ter verlaging van het groepsrisico mee te wegen bij het besluit. Bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het besluit spelen ook de hoogte van het groepsrisico en het nut en de noodzaak van de ontwikkeling waarover een besluit wordt genomen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het nut en de noodzaak voor het verbreden van de A2. Nut en noodzaak De A2 tussen s-hertogenbosch en Eindhoven is halverwege de jaren negentig omgebouwd tot een autosnelweg met 2x2 rijstroken. Als gevolg van de snel groeiende verkeersintensiteiten staan in deze regio regelmatig files. De afgelopen jaren zijn meerdere plannen uitgewerkt om de verkeersproblematiek tegen te gaan. De A50 tussen Oss en Eindhoven en de A59 tussen Oss en s-hertogenbosch zijn omgebouwd tot autosnelweg. De ombouw van de A2 rond s- Hertogenbosch en de A2/A67 rond Eindhoven, beiden naar 4x2 rijstroken, wordt momenteel gerealiseerd. Ook ten noorden van s-hertogenbosch en ten zuiden van Eindhoven bestaan plannen om de capaciteit van de A2 te vergroten. De A2 tussen s-hertogenbosch en Eindhoven vormt een belangrijke schakel binnen dit geheel: filevorming op dit traject zorgt voor grote problemen voor zowel de regio s-hertogenbosch - Eindhoven als voor de A2 in groter verband. De filevorming tussen s-hertogenbosch en Eindhoven ontstaat door te grote intensiteiten op het traject zelf, maar ook door de toegenomen hoeveelheid verkeer als gevolg van de capaciteitsuitbreidingen op de aangrenzende wegvakken (verkeersaantrekkende werking). Met de verbreding tussen de knooppunten Vucht en Ekkersweijer, wordt de ontbrekende schakel tussen de verbrede rondweg s- Hertogenbosch en de verbrede randweg Eindhoven gerealiseerd. MD-AF /EP

23 9 CONCLUSIES Bij een toename van het groepsrisico dient het bevoegd gezag op basis van de Circulaire RNVGS de aspecten zelfredzaamheid, beheersbaar en mogelijke maatregelen ter verlaging van het groepsrisico mee te wegen bij het besluit. Bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het besluit spelen ook de hoogte van het groepsrisico en het nut en de noodzaak van de ontwikkeling waarover een besluit wordt genomen een rol. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het nut en de noodzaak voor het verbreden van de A2 in relatie tot (de toename van) het groepsrisico, de mogelijke maatregelen en de zelfredzaamheid en beheersbaarheid. Nut en noodzaak De A2 tussen s-hertogenbosch en Eindhoven is halverwege de jaren negentig omgebouwd tot een autosnelweg met 2x2 rijstroken. Als gevolg van de snel groeiende verkeersintensiteiten staan in deze regio regelmatig files. De afgelopen jaren zijn meerdere plannen uitgewerkt om de verkeersproblematiek tegen te gaan. De A50 tussen Oss en Eindhoven en de A59 tussen Oss en s-hertogenbosch zijn omgebouwd tot autosnelweg. De ombouw van de A2 rond s- Hertogenbosch en de A2/A67 rond Eindhoven, beiden naar 4x2 rijstroken, wordt momenteel gerealiseerd. Ook ten noorden van s-hertogenbosch en ten zuiden van Eindhoven bestaan plannen om de capaciteit van de A2 te vergroten. De A2 tussen s-hertogenbosch en Eindhoven vormt een belangrijke schakel binnen dit geheel: filevorming op dit traject zorgt voor grote problemen voor zowel de regio s-hertogenbosch - Eindhoven als voor de A2 in groter verband. De filevorming tussen s-hertogenbosch en Eindhoven ontstaat door te grote intensiteiten op het traject zelf, maar ook door de toegenomen hoeveelheid verkeer als gevolg van de capaciteitsuitbreidingen op de aangrenzende wegvakken (verkeersaantrekkende werking). Met de verbreding tussen de knooppunten Vucht en Ekkersweijer, wordt de ontbrekende schakel tussen de verbrede rondweg s- Hertogenbosch en de verbrede randweg Eindhoven gerealiseerd. Overwegingen ten aanzien van het groepsrisico Het groepsrisico blijft in alle situatie onder de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico neemt als gevolg van de verbreding van de weg (het tracébesluit) beperkt toe. De toename ten opzichte van de huidige situatie wordt met name veroorzaakt als gevolg van de toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen die voor geheel Nederland wordt geprognosticeerd. Deze toename zal ook plaatsvinden als het besluit niet wordt genomen. Mogelijke maatregelen ter verlaging van het groepsrisico Het beperken van het groepsrisico door het treffen van maatregelen aan de bron (A2) of de omgeving is niet mogelijk doordat bepaalde maatregelen niet uitvoerbaar zijn en anderen niet leiden tot een substantiële verlaging van het groepsrisico. De maatregelen die in dit kader zijn beschouwd, zijn: o Het beperken van het vervoer van gevaarlijke stoffen door routering; o Het beperken van de kans op incident door maatregelen aan de infrastructuur; o Het niet verbreden van de A2. o Het beperken van de aanwezigheid in de omgeving van de A2 Bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid De bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid ten aanzien van het scenario koude BLEVE zijn beperkt. Hoewel de bluswatervoorzieningen beperkt zijn, zal het verbeteren van deze MD-AF /EP

24 voorzieningen niet in grote mate bijdragen aan het verbeteren van de bestrijdbaarheid. In het kader van de zelfredzaamheid zijn geen maatregelen beschikbaar die in grote mate bij kunnen dragen aan de verbetering van de zelfredzaamheid. Er worden derhalve geen maatregelen genomen ter verbetering van de bestrijdbaarheid of zelfredzaamheid. Er zijn mogelijkheden voor de bestrijdbaarheid van het scenario toxische wolk. De bereikbaarheid na verbreding kan de bijstrijdbaarheid van het scenario beperken. Ook de beperkte aanwezigheid van bluswatervoorzieningen kan nadelig zijn voor de bestrijdbaarheid. Om dit toch op voldoende niveau te brengen kan mogelijk gebruik gemaakt van de extra inzet van eigen blusmiddelen. Er worden hiervoor voorlopig geen aanvullende voorzieningen getroffen door Rijkswaterstaat. Er zijn mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij het scenario toxische wolk. Het is hiervoor van belang dat mensen tijdig gewaarschuwd worden en dat ramen en deuren gesloten worden. Voor de kernen kunnen de aanwezige personen gewaarschuwd worden met behup van de WAS-palen. Daarnaast moeten locale overheden burgers inlichten over risico s binnen de gemeenten. De risico s van de A2 kunnen hierin meegenomen worden. Daarnaast is de inrichting van het gebied over het algemeen voldoende om bij een toxische wolk te ontvluchten in het geval van een evacuatie. Conclusie Aangezien de verbreding van de A2 leidt tot een verbeterde doorstroming en op zichzelf leidt tot een beperkte toename van het groepsrisico, is Rijkswaterstaat van mening dat het groepsrisico, gezien de hoogte ervan en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid, aanvaardbaar is. MD-AF /EP

25 COLOFON MD-AF /EP Opdrachtgever : Rijkswaterstaat Noord-Brabant Project : TB/MER A2 s-hertogenbosch - Eindhoven Dossier : D Omvang rapport : 22 pagina's Auteur : Ralph Brugman, José Hobert Projectleider : Jeroen Rosloot Projectmanager : Amber van Tatenhove Datum : 1 april 2011 Naam/Paraaf : ing. J. van Middelaar MD-AF /EP

26 bijlage 0

27 BIJLAGE 1 Bevolking A2 A2 traject knooppunt Vught knooppunt Ekkersweijer Voor het tracé s-hertogenbosch Eindhoven (A2 Knooppunt Vught knooppunt Ekkersweijer/ A58 knooppunt Ekkersweijer aansluting Ekkersrijt) is de bevolking tot 325 meter gedetailleerd geïnventariseerd en tussen de 325 meter en het invloedsgebied globaal. De vlakken met gedetailleerd geïnventariseerde bevolkingsgegevens zijn roze ingekleurd. De globaal geïnventariseerd bevolkingsvlakken zijn blauw ingekleurd. Figuur B1: Bevolkingsvlakken tracé Eindhoven s-hertogenbosch (A2 Knooppunt Vught Knooppunt Ekkersweijer) 1 bijlage 1

28 Figuur B2: Bevolkingsvlakken tracé Eindhoven s-hertogenbosch (A2 Knooppunt Vught Knooppunt Ekkersweijer) 2 Figuur B3: Bevolkingsvlakken tracé Eindhoven s-hertogenbosch (A2 Knooppunt Vught Knooppunt Ekkersweijer) 3 bijlage 1

29 Figuur B4: Bevolkingsvlakken tracé Eindhoven s-hertogenbosch (A2 Knooppunt Vught Knooppunt Ekkersweijer) 4 Figuur B5: Bevolkingsvlakken tracé Eindhoven s-hertogenbosch (A2 Knooppunt Vught Knooppunt Ekkersweijer) 5 bijlage 1

30 Figuur B6: Bevolkingsvlakken tracé Eindhoven s-hertogenbosch (A2 Knooppunt Vught Knooppunt Ekkersweijer/ A58 Knooppunt Ekkersweijer aansluiting Ekkersrijt) 6 bijlage 1

31 Gegevens Bridgis A2 tracé Eindhoven s-hertogenbosch (A2 knopppunt Vught knooppunt Ekkerswijer en A 58 knooppunt Ekkerswijer aansluiting Ekkersrijt) Tabel B1. Bridgis Data aanwezige personen Naam Vlak dag nacht V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V bijlage 1

32 aanwezige personen Naam Vlak dag nacht V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V bijlage 1

33 aanwezige personen Naam Vlak dag nacht V V V V V V bijlage 1

34 In de directe omgeving van het traject A2 s-hertogenbosch - Eindhoven liggen 2 sportvelden. De aanwezige personen zijn conform de PGS1 bepaald. 7 Er is aangenomen dat hier doordeweeks s middags en s avonds personen aanwezig zullen zijn en in het weekend overdag en deze bevinden zich buiten. In RBMII is de aanwezigheid in het weekend ingevoerd als een weekend-evenement waar zich 2 maal per week 8 uur overdag 25 personen per hectare (PGS1) bevinden. De fractie buitenshuis is 1. De aanwezige personen op doordeweekse dagen is ingevoerd als een evenement werkweek waar zich gedurende 8 uur (4 uur overdag en 4 uur s avonds) 25 personen per hectare bevinden. De fractie buitenshuis is 1. Voor de toekomstige situatie zijn de volgende ontwikkelingen opgenomen; Bestemmingsplan Heideweg Liempde: beschrijft de realisatie van 71 woningen. In de huidige situatie bevinden zich op de beoogde lokatie geen aanwezige personen. Dit vlak wordt dus extra toegevoegd. Reconstructiegebied de Meierij : Voor de toekomstige situatie wordt uitgegaan van een drukke woonwijk, conform de PGS1 komt dit overeen met 70 pers/ha. De aangenomen aanwezigheid conform de PGS1 is voor zowel de dag als de nacht gehanteerd. In de huidige situatie is een deel het aanwezige aantal personen binnen dit reconstructiegebied bepaald op basis van Bridgis; vlakken V35, V36 en V37. Deze vlakken zijn voor de toekomstige situatie vervangen door het vlak De Meierij. De ontwikkeling van een nieuwbouwwijk aan Hokkelstraat betreft in totaal 114 woningen. Deze worden voor de toekomstige situatie toegevoegd aan de gegevens van Bridgis. De bevolking is tot 325 meter van de rand van de weg nauwkeurig geïnventariseerd. Buiten dit gebied is de bevolking tot 1000 meter van de weg globaal geïnventariseerd op basis van luchtfoto s. Voor de bebouwde gebieden is uitgegaan van een aanwezigheid van 70 personen per hectare gedurende de nacht en gedurende de nacht. Aannames: vlak 46 en 47 betreffen woningen voor de Reconstructiegebied de Meierij is een aanname gedaan van 70 pers./ha, uitgaande van een drukke woonwijk volgens de PGS1 voor Bestemmingsplan Heideweg Liempde is uitgegaan van de gegevens uit De Nieuwe Kaart van Nederland. Aangenomen is dat het aantal aanwezige personen per woning voor de nieuwbouwwijk aan de Hokkelstraat 2,4 personen is. 7 Publicatiereeks gevaarlijke stoffen Deel 1, 2006 bijlage 1

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

QRA propaanopslag Overberg

QRA propaanopslag Overberg QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid Milieudienst Zuidoost-Utrecht Februari 2012 Definitief QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid dossier : BA9581 registratienummer : versie : definitief

Nadere informatie

Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone

Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone Externe Veiligheid Gemeente Den Haag Mei 2011 Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone Externe Veiligheid

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen

Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen Gemeente Boarnsterhim Gemeente Boarnsterhim oktober 2010 Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen Gemeente Boarnsterhim dossier C4102-01.001 registratienummer:

Nadere informatie

Inleiding. Situering. De situering van het geplande asielzoekerscentrum is in onderstaande figuur weergegeven.

Inleiding. Situering. De situering van het geplande asielzoekerscentrum is in onderstaande figuur weergegeven. Notitie 2015.245.02-01: Beperkte verantwoording tijdelijk asielzoekerscentrum Jachthuisweg te Hardenberg Berg en Terblijt, 6 oktober 2015 1. Inleiding Men is voornemens een asielzoekerscentrum te vestigen

Nadere informatie

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen projectnr. 196747 revisie 00 december 2010 Opdrachtgever Gemeente Zundert datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave December 2010 Menno de

Nadere informatie

Ambtelijke verantwoording groepsrisico

Ambtelijke verantwoording groepsrisico Ambtelijke verantwoording groepsrisico Amphia Ziekenhuis Amphia Ziekenhuis mei 2012 Ambtelijke verantwoording groepsrisico Amphia Ziekenhuis dossier : BA9783-101-101 registratienummer : MD-AF20120814

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Beleidskader

Memo. Inleiding. Beleidskader Memo datum 13 maart 2013 aan Hester van Griensven Croonen Adviseurs van Roel Kouwen Antea Group kopie Jeroen Eskens Antea Group project Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Labouréstraat, Beek projectnummer

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico

Verantwoording groepsrisico Verantwoording groepsrisico Bestemmingsplan Akkrum, wijziging schoolgebouw Akkrum Gemeente Boarnsterhim oktober 2010 Verantwoording groepsrisico Bestemmingsplan Akkrum, wijziging schoolgebouw Akkrum dossier

Nadere informatie

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard EV rapportage N983 - Rondweg Aduard Opdrachtgever: J. Snijders Provincie Groningen Opgesteld door: K.T Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: april 2012 1 Inleiding Steunpunt externe

Nadere informatie

Masterplan Centrum Bilthoven

Masterplan Centrum Bilthoven Masterplan Centrum Bilthoven uitwerking elementen verantwoording groepsrisico Gemeente De Bilt februari 2010 final Masterplan Centrum Bilthoven uitwerking elementen verantwoording groepsrisico dossier

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid deel B: Verantwoordingsplicht groepsrisico

Onderzoek externe veiligheid deel B: Verantwoordingsplicht groepsrisico Onderzoek externe veiligheid deel B: Verantwoordingsplicht groepsrisico projectnr. 184809 revisie 0.1 januari 2009 Auteur ing. A. van Elk Opdrachtgever Gemeente Venray T.a.v. de heer J. Roerink Postbus

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID MEMO Dossier : BC5930-102-105 Project : bestemmingsplan Cruiquiusgebied Amsterdam Betreft : quickscan externe veiligheid Ons kenmerk : MD-AF20131715/ISEE Datum : 13 december 2013 Status : definitief Classificatie

Nadere informatie

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden 33 Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 34 Veiligheidsregio Haaglanden HlMlIIlil

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2 Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2 Inleiding Aan de Molenhoefstraat 2 wordt de bestaande woning gesloopt, hiervoor in de plaats komen 2 nieuwe woningen, het perceel wordt

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Inhoudsopgave 1 1 Aanleiding In en in de nabijheid van het bestemmingsplangebied

Nadere informatie

Risicoanalyse transport spoor

Risicoanalyse transport spoor 2 oktober 2013 Versie 1 locatie Amsterdam Risicoanalyse transport spoor Bestemmingsplan Rouwcentrum Hoogoorddreef E. Dolman Herikerbergspoor 290 Postbus 922 1101 CT Amsterdam 1000 AX Amsterdam e.dolman@dmb.amsterdam.nl

Nadere informatie

Update Quickscan Externe Veiligheid

Update Quickscan Externe Veiligheid Update Quickscan Externe Veiligheid Stichting Kempenhaeghe maart 2010 Update Quickscan Externe Veiligheid dossier : D1696-01-001 registratienummer : WA/RB/NH/MD-BZ20100004 versie : 1 Stichting Kempenhaeghe

Nadere informatie

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 UMEO milieuadvies Wilhelminastraat 98 7462 CJ Rijssen Project: QRA Polyplus, Assen Opdrachtgever: Gemeente Assen Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 Status: definitief Auteur: ing. H. Hiltjesdam Telefoon:

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN Sector Brandweer Prof. Bellefroidstraat 11 6525 AG Nijmegen

Nadere informatie

Risicoinventarisatie externe veiligheid

Risicoinventarisatie externe veiligheid Risicoinventarisatie externe veiligheid Bestemmingsplan Bloeidaal Rapport Gemeente Amersfoort maart 2013 definitief Risicoinventarisatie externe veiligheid Bestemmingsplan Bloeidaal Rapport dossier : BA8232-103-100

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Opdrachtgever: Mv. K. Bakema gemeente De Marne Opgesteld door: P.P. van Lennep Datum: 14 oktober 2011

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

14011 lil 07. 1 8 FEB. 20U SÏ3 OiH. loi'i. Omgevingsadvisering. m M mm» m «a^ Brabant > Zuidoost veiligheidsregio

14011 lil 07. 1 8 FEB. 20U SÏ3 OiH. loi'i. Omgevingsadvisering. m M mm» m «a^ Brabant > Zuidoost veiligheidsregio m M mm» m «a^ Brabant > Zuidoost veiligheidsregio 14011 lil 07 1 8 FEB. 20U SÏ3 OiH. loi'i Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond H.

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade Auteur : J. van Berkel Datum : 17 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse Nieuw Rhijngeest-Zuid

Kwantitatieve risicoanalyse Nieuw Rhijngeest-Zuid Kwantitatieve risicoanalyse Nieuw Rhijngeest-Zuid Res & Smit juni 2010 Kwantitatieve risicoanalyse Nieuw Rhijngeest-Zuid dossier D0185-01.001 registratienummer: MD-AF20100560/MVI versie : Definitief juni

Nadere informatie

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Externe Veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Opdrachtgever: Aldi Roermond BV Dhr. O. Lebon Postbus 1335 6040 KH Roermond Betreft: Projectnummer: Externe veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Nadere informatie

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Omgevingsdienst Regio Arnhem Colofon: Rapportnummer: 141108107-1 Plaats en datum: Arnhem, Versie: 01 Opdrachtgever Gemeente Rheden Postbus 9110 6994 ZJ

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond. Externe veiligheid

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond. Externe veiligheid Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond 1. Inleiding Externe veiligheid In het kader van de stedelijke vernieuwing in de wijk Roermondse

Nadere informatie

Ontwikkeling stadsvilla s op terrein Cellarius/de Hullu Deventer-Colmschate

Ontwikkeling stadsvilla s op terrein Cellarius/de Hullu Deventer-Colmschate Ontwikkeling stadsvilla s op terrein Cellarius/de Hullu Deventer-Colmschate Onderzoek externe veiligheid W. Cellarius December 2013 Definitief Ontwikkeling stadsvilla s op terrein Cellarius/de Hullu Deventer-Colmschate

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

SCM Milieu BV. mr. I. Vromen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax.

SCM Milieu BV. mr. I. Vromen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. Opdrachtgever: SCM Milieu BV Contactpersoon: mr. I. Vromen Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico. Esse-Kleinpolder gemeente Zuidplas

Verantwoording groepsrisico. Esse-Kleinpolder gemeente Zuidplas Verantwoording groepsrisico Esse-Kleinpolder gemeente Zuidplas Status: DEFINITIEF Datum: 13 januari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Wat is de verantwoordingsplicht?... 4

Nadere informatie

ACTUALISATIE ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID PASTOOR VAN DE MEIJDENSTRAAT RAPPORTAGE

ACTUALISATIE ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID PASTOOR VAN DE MEIJDENSTRAAT RAPPORTAGE ACTUALISATIE ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID PASTOOR VAN DE GEMEENTE OISTERWIJK 19 februari 2014 077565769:A - Definitief D01071.000056.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3

Nadere informatie

GEMEENTE PURMEREND. Verantwoording groepsrisico. Hogedruk aardgastransportleidingen Wheermolen

GEMEENTE PURMEREND. Verantwoording groepsrisico. Hogedruk aardgastransportleidingen Wheermolen GEMEENTE PURMEREND Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Wheermolen Inhoudsopgave 1 Aanleiding...2 2 Relevante wetgeving...2 2.2 Plaatsgebonden risico (PR)...2 2.3 Groepsrisico

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015 Opdrachtgever: PlanROS Contactpersoon: Dhr. S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

MER verbetering bereikbaarheid Den Haag

MER verbetering bereikbaarheid Den Haag MER verbetering bereikbaarheid Den Haag Externe Veiligheid Deelrapport Stadsgewest Haaglanden mei 2007 MER Trekvliettracé Externe Veiligheid Deelrapport dossier : A7841-01.001 registratienummer : WN-ZH20070200

Nadere informatie

Opdrachtgever Gemeente Zundert Postbus 10.001 4880 GA Zundert. Verantwoording van het groepsrisico bestemmingsplan Verlengde Hofdreef

Opdrachtgever Gemeente Zundert Postbus 10.001 4880 GA Zundert. Verantwoording van het groepsrisico bestemmingsplan Verlengde Hofdreef Verantwoording van het groepsrisico bestemmingsplan Verlengde Hofdreef revisie 00 auteur(s) Tom van der Linde Roel Kouwen Opdrachtgever Gemeente Zundert Postbus 10.001 4880 GA Zundert datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Deze verantwoording groepsrisico heeft betrekking op het bestemmingsplan Landgoed Ottermeer.

Nadere informatie

Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen

Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen Auteur: J.M Timmerman Datum: 13 oktober 2011 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 2. Doelstelling...3 3.

Nadere informatie

Windpark Vianen externe veiligheid

Windpark Vianen externe veiligheid Windpark Vianen externe veiligheid Rapportnummer F 20562-1-RA-002 d.d. 3 juni 2014 Windpark Vianen externe veiligheid o p d r a c h t g e v e r E c o f y s N e t h e rlands B. V. r a p p o r t n u m m

Nadere informatie

Kwantitatieve Risico Analyse (QRA)

Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Onderzoek naar de effecten van de DPO leiding op het plangebied gemeente Ede QRA Gemeente Ede januari 2010 concept Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Onderzoek naar de

Nadere informatie

Externe veiligheid ontwikkeling Eindhoven Airport

Externe veiligheid ontwikkeling Eindhoven Airport Notitie Contactpersoon Dennis Ruumpol Datum 4 mei 2015 Kenmerk N011-1220869RUD-rlk-V03-NL 1 Inleiding In het kader van de aanvraag veranderingsvergunning voor de ontwikkeling op het voorplein, is het aspect

Nadere informatie

Spoor: Dordrecht-Eindhoven (traject Oisterwijk) Wegen: Rijksweg A58 (Knp. De Baars- afrit 8 Oirschot) ijk 6 ( h fi 3)

Spoor: Dordrecht-Eindhoven (traject Oisterwijk) Wegen: Rijksweg A58 (Knp. De Baars- afrit 8 Oirschot) ijk 6 ( h fi 3) Auteur N. den Haan Datum mei 2011 GEMEENTE OISTERWIJK RISICOBEREKENING VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN Spoor: Dordrecht-Eindhoven (traject Oisterwijk) Wegen: Rijksweg A58 (Knp. De Baars- afrit 8 Oirschot)

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen revisie 00 maart 2011 Auteur: Tom van der Linde Save Postbus 321 7400 AH Deventer Opdrachtgever Gemeente Vught datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring

Nadere informatie

Bijlage 3 Externe veiligheid

Bijlage 3 Externe veiligheid Bijlage 3 Externe veiligheid Buitengebied Oostflakkee 117 Notitie Aan : Van : ing. M.M.H.M. Braun Datum : 9 juli 2012 Kopie : Onze referentie : 9X0652C0/N00001/903870/Rott HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE

Nadere informatie

Externe Veiligheid Syngenta Seeds

Externe Veiligheid Syngenta Seeds Externe Veiligheid Syngenta Seeds 29 juli 2011 Externe Veiligheid Syngenta Seeds Transport gevaarlijke stoffen over de N302 Verantwoording Titel Externe Veiligheid Syngenta Seeds Opdrachtgever HzA stedebouw

Nadere informatie

Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366

Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366 Steunpunt externe veiligheid Groningen Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366 Opdrachtgever: Provincie Groningen Dhr. J.H. Veerkamp Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid

Nadere informatie

Quick scan "Sport- en Werklandschap Meerpaal"

Quick scan Sport- en Werklandschap Meerpaal Quick scan "Sport- en Werklandschap Meerpaal" Onderzoek naar de belemmeringen vanwege externe veiligheidsrisico's en risico's van windturbines Belemmeringen onderzoek externe veiligheid en windturbines

Nadere informatie

Datum : 16 april 2015 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico

Datum : 16 april 2015 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Notitie Project Projectnummer : 15-056 EV Betreft : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Behandeld door : Linda Gelissen 1 Inleiding Aan de Beatrixlaan te Weert wordt een Kennis en Expertise

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig

Nadere informatie

Milieuadvies Meervelderweg 26 te Uddel 24-03-2010

Milieuadvies Meervelderweg 26 te Uddel 24-03-2010 Regio Stedendriehoek Projectbureau Externe Veiligheid Notitie Burgemeester en wethouders van Apeldoorn, afdeling Milieu, team Vergunningen t.a.v. de heer Robert Bulte Door Bas Tuhuteru Gezien door Hansjurgen

Nadere informatie

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen Goirle, Vennerode Onderzoek externe veiligheid projectnr. 183803 revisie 02 31 maart 2009 Auteur(s) drs. M. de Jonge Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid Rapportnummer O 15571-1-RA-001 d.d. 8 april 2015 Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid opdrachtgever Gemeente Westland (Gemeentekantoor

Nadere informatie

Externe veiligheid Nijmegen Hermesterrein Risicoberekening spoortraject

Externe veiligheid Nijmegen Hermesterrein Risicoberekening spoortraject Risicoberekening spoortraject projectnr. 260979 revisie 00 24 mei 2013 auteur(s) Tom van der Linde Opdrachtgever Gemeente Nijmegen t.a.v. John Groeneweg Postbus 9105 6500 HG Nijmegen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 3 september 2014

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 3 september 2014 Opdrachtgever: Tonnaer Contactpersoon: de heer R. Verkooijen Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne

Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne status datum: status: 19-01-2011 definitief Opdrachtgever: gemeente Westvoorne Opdrachtleider RBOI: mw. drs. J.P. Zevenbergen-Herweijer Samenvatting In dit

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond)

Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond) Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond) Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer B. Visscher Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer

Nadere informatie

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Opdrachtgever : Gemeente Baarn, mevrouw E. Nelissen Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/541886

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Externe veiligheid Definitief In opdracht van: Vos Zand en Grind BV Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00 Dorado Beach Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe veiligheid... 6 2.1 Het begrip risico...

Nadere informatie

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265 Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Opdrachtgever Project Projectnummer : 74300265 Status

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen Notitie 20112327-05 MER Beneden-Lek (Bergambacht) Externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen 1 Inleiding In opdracht van Consortium 2.0 1 is een

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Besluit externe veiligheid transportroutes) Op de voordracht

Nadere informatie

Verantwoording GroepsRisico oostelijke rondweg Boskoop module 3

Verantwoording GroepsRisico oostelijke rondweg Boskoop module 3 Verantwoording GroepsRisico oostelijke rondweg Boskoop module 3 Datum: 16 maart 2010 Opgesteld door: Wietske Romijn, gemeente Boskoop Rogier Wegerif, Milieudienst Midden-Holland Inhoud 1 Aanleiding 3 2

Nadere informatie

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting ADVIES Aan : Carla Beekhuizen / gemeente Winterswijk Behandeld door : F. Th. Geurts / specialist Externe Veiligheid Datum : 28-06-2011 Ons kenmerk : 2011u000012 Onderwerp : Groepsrisicoberekening Dennendijk

Nadere informatie

Geachte heer De Weijer,

Geachte heer De Weijer, Gemeente Duiven De heer P. de Weijer Postbus 6 6920 AA Duiven Datum : 22 februari 2010 Uw kenmerk : - Ons kenmerk : Contactpersoon : Mark Bruijnooge Doorkiesnummer : 026-3556157 E-mail adres : mark.bruijnooge@hvdgm.nl

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 20 juni 2012 Kenmerk N004-4638202MTU-evp-V01-NL Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het

Nadere informatie

Reimerswaal. Kwantitatieve risicoanalyse. Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde 10-01-2012

Reimerswaal. Kwantitatieve risicoanalyse. Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde 10-01-2012 Reimerswaal Kwantitatieve risicoanalyse Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde identificatie planstatus projectnummer: datum: 0703.008776.00 0703.008772.00

Nadere informatie

Paragraaf externe veiligheid bij planbesluit Zijlweg 245 Haarlem met een verantwoording van het groepsrisico

Paragraaf externe veiligheid bij planbesluit Zijlweg 245 Haarlem met een verantwoording van het groepsrisico Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Paragraaf externe veiligheid bij planbesluit Zijlweg 245 Haarlem met een verantwoording van het groepsrisico

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al Auteur : J. van Berkel Datum : 4 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland afdeling Beleid & Ontwikkeling (team ruimtelijk beleid) Postbus 2003 3260 EA OUD-BEIJERLAND Uw kenmerk Ons kenmerk Datum -

Nadere informatie

Externe veiligheid rondweg Oudenbosch Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen

Externe veiligheid rondweg Oudenbosch Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen Externe veiligheid rondweg Oudenbosch Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen projectnr. 188839 revisie 00 April 2009 ing. M.D.J. van Gerwen Opdrachtgever Gemeente Halderberge Postbus 5 4730 AA Oudenbosch

Nadere informatie

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf Zoetermeer Innovatiefabriek Kwantitatieve risicoanalyse identificatie status projectnummer: datum: status: 090301.1778700 14-05-2013 concept opdrachtleider: ir. R.A. Sips auteur: ing. J. Lauf Adviesbureau

Nadere informatie

Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers

Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers CSO Adviesbureau Contactpersonen Dhr. E, Schurink drs. A.M.M. (Wiet) Baggen Quick Scan externe

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN VOORBURG EXTERNE VEILIGHEID

BESTEMMINGSPLAN VOORBURG EXTERNE VEILIGHEID The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location. BESTEMMINGSPLAN VOORBURG EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE

Nadere informatie

Midden- en West-Bra. ingekomen

Midden- en West-Bra. ingekomen Midden- en West-Bra mui mi ii mi ii mui 12-0003374 Gemeente Waalwijk ingekomen Concern Brandweertaken Gemeente Waalwijk College van Burgemeester en Wethouders Postbus 10150 5140 GB Waalwijk Afdeling Risicobeheersing

Nadere informatie

risico-inventarisatie beheersverordening Paterswoldsemeer

risico-inventarisatie beheersverordening Paterswoldsemeer risico-inventarisatie beheersverordening Paterswoldsemeer Opdrachtgever: F. Vollebergh, gemeente Haren Opgesteld door: K.T. Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: risico-inventarisatie

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid ten behoeve van het (ontwerp)wegaanpassingsbesluit en A10 Nieuwe Meer Amstel

Advies Externe Veiligheid ten behoeve van het (ontwerp)wegaanpassingsbesluit en A10 Nieuwe Meer Amstel Onze referentie DIV2009/3111 Datum 9 november 2009 Telefoon 020 555 69 42 Uw referentie WSA 2009 Onderwerp Advies externe veiligheid Fax 020 555 68 61 Uw verzoek van behandelend E-mail i.manders@brandweeraa.nl

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Molenstraat Gemeente Best.

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Molenstraat Gemeente Best. Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Molenstraat Gemeente Best. 1. Inleiding Bij het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan Molenstraat dient het groepsrisico, conform artikel 13 van het Bevi

Nadere informatie

Toelichting advies. Bestemmingsplan. Dordtse kil. Dordrecht

Toelichting advies. Bestemmingsplan. Dordtse kil. Dordrecht Toelichting advies Bestemmingsplan Dordtse kil Dordrecht Versie 27 november 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling van het advies... 4 3. Risicobronnen en scenario s... 4 3.1 Weg- en watervervoer

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de verantwoording groepsrisico met daarin verwerkt het advies van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden'.

Hierbij ontvangt u de verantwoording groepsrisico met daarin verwerkt het advies van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden'. Gemeente Lingewaard t.a.v. G.A. mevrouw Rotteveel FranckenVogelzang Postbus Apeldoornseweg 15 32 6680 6814 AA BK Bemmel ARNHEM Datum : 25092014 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 20140051 Zaaknummer : Contactpersoon

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico. LPG-tankstation aan de Purmerenderweg 113

Verantwoording groepsrisico. LPG-tankstation aan de Purmerenderweg 113 GEMEENTE BEEMSTER Verantwoording groepsrisico LPG-tankstation aan de Purmerenderweg 113 Bestemmingsplan "Benonistraat" 31 januari 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Aanleiding...3 2 Relevante wetgeving...3

Nadere informatie

GEMEENTE BEEMSTER. Verantwoording groepsrisico. Vervoer van gevaarlijke stoffen Zuidoostbeemster 19 januari 2015

GEMEENTE BEEMSTER. Verantwoording groepsrisico. Vervoer van gevaarlijke stoffen Zuidoostbeemster 19 januari 2015 GEMEENTE BEEMSTER Verantwoording groepsrisico Vervoer van gevaarlijke stoffen Zuidoostbeemster 19 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Relevante wetgeving...4 2.1 Risiconormering vervoer gevaarlijke

Nadere informatie

Pierikstraat 11 te Gaanderen Rozenhagelaan 18a (De Overtuin) te Velp. Gemeente Doetinchem. Gemeente Rheden

Pierikstraat 11 te Gaanderen Rozenhagelaan 18a (De Overtuin) te Velp. Gemeente Doetinchem. Gemeente Rheden Beoordeling Ruimtelijke Onderbouwing Externe Veiligheid Pierikstraat 11 te Gaanderen Rozenhagelaan 18a (De Overtuin) te Velp Gemeente Doetinchem Gemeente Rheden Projectnummer: P2158.02 Datum: 4 december

Nadere informatie

BRANDWEER. Telefoon (050) 367 47 77 Fax (050) 367 46 66 Telefoon (050)367 47 35. Bijlage(n) Ons kenmerk HV 11.2792489. 12-09-2011 Uw kenmerk n.

BRANDWEER. Telefoon (050) 367 47 77 Fax (050) 367 46 66 Telefoon (050)367 47 35. Bijlage(n) Ons kenmerk HV 11.2792489. 12-09-2011 Uw kenmerk n. BRANDWEER Regio Groningen Afdeling Risicobeheersing B E Z O E K A D R E S Sontweg 10 Gemeente Oldambt Afdeling Ruimte en Economie Mevrouw J. De Kleine Postbus 175 9670 AD WINSCHOTEN W E B S I T E brandweer.groningen.nl

Nadere informatie

MER Zuidplas Regionale Infrastructuur

MER Zuidplas Regionale Infrastructuur MER Zuidplas Regionale Infrastructuur Deelrapport Externe Veiligheid Provincie Zuid-Holland oktober 2008 Definitief MER Zuidplas Regionale Infrastructuur Deelrapport Externe Veiligheid dossier : B1535-03.001

Nadere informatie

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding Notitie Project Projectnummer : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld : 15-170 EV Betreft : Externe veiligheid Behandeld door : Patricia Coenen 1 Inleiding Plangroep Heggen verzorgd de gedeeltelijke herbestemming

Nadere informatie

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Stedenbouwkundige plannen "Het Schouw", "De Dollard" en "Stiereveld" projectnr. 234954 100953 - HB79 revisie 01 23 november 2010 Save Postbus 321 7400 AH Deventer

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid Quickscan externe veiligheid Realisatie gemeentehuis Leudal aan de Walk te Heythuyzen, gemeente Leudal Gegevens opdrachtgever: Gemeente Leudal Postbus 250 6440 AG Brunssum Tel. 045-527 86 55 Contactpersoon:

Nadere informatie

21520204.R01. Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden. datum: 21 mei 2015

21520204.R01. Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden. datum: 21 mei 2015 21520204.R01 Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden datum: 21 mei 2015 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k

Nadere informatie

: Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1

: Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie : Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 Opdrachtgever : Gemeente Deventer J.H.M. Bisseling Datum : 13 juni 2012 Auteur :

Nadere informatie

RGLO MIT4 BSLI WP 7.13 L 7.13.2 RAPPORT EXTERNE VEILIGHEID

RGLO MIT4 BSLI WP 7.13 L 7.13.2 RAPPORT EXTERNE VEILIGHEID RGLO MIT4 BSLI WP 7.13 L 7.13.2 RAPPORT EXTERNE VEILIGHEID PRORAIL SPOORONTWIKKELING, PLANVORMING EN INFRA Versie 2.0 16 september 2005 141222/EA5/160/029.062/nve Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker

RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker 1. Inleiding De gemeente Menterwolde heeft het Steunpunt gevraagd om risicoberekeningen uit te voeren ten behoeve van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA gasleiding W-553; Bestemmingsplan 'Vijfakkers-Noord' Gemeente Zuidplas

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA gasleiding W-553; Bestemmingsplan 'Vijfakkers-Noord' Gemeente Zuidplas Kwantitatieve Risicoanalyse QRA gasleiding W-553; Bestemmingsplan 'Vijfakkers-Noord' Gemeente Zuidplas i Bestemmingsplan Vijfakkers-Noord Gemeente Zuidplas QRA gasleiding W-553 KuiperCompagnons Ruimtelijke

Nadere informatie