REGISTRAROVEREENKOMST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGISTRAROVEREENKOMST"

Transcriptie

1 REGISTRAROVEREENKOMST TUSSEN: Organisatie DNS België vzw, Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaamregistratie Adres Ubicenter Philipssite 5, bus Leuven België BTW nummer BE Vertegenwoordigd door Philip Du Bois Hierna "DNS Belgium" genoemd, EN:

2 GELET OP HET VOLGENDE: - DNS Belgium is de registratieautoriteit die domeinnamen eindigend op.be registreert en beheert; - De registrar wil deelnemen aan het registratieproces van domeinnamen eindigend op.be door in naam van zijn klanten, doch voor eigen rekening domeinnamen bij DNS Belgium te laten registreren en te vernieuwen; - DNS Belgium wil met de registrar samenwerken bij het registreren en vernieuwen van domeinnamen eindigend op.be onder de hierna bepaalde voorwaarden; IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 1. VOORWERP 1.1 Gebruiksrecht DNS Belgium verbindt zich ertoe om binnen de voorwaarden bepaald in deze overeenkomst een gebruiksrecht toe te kennen voor iedere domeinnaam eindigend op.be (hierna domeinnaam genoemd) waarvoor de registratie of de verlenging wordt aangevraagd door de registrar in naam van zijn klant doch voor de eigen rekening van de registrar (de klant van de registrar die het gebruiksrecht van de domeinnaam of de verlenging ervan aanvraagt wordt hierna de domeinnaamhouder genoemd). Het gebruiksrecht van de domeinnaam wordt door DNS Belgium toegekend binnen de voorwaarden van deze overeenkomst voor een periode van 1 (een) jaar, waarna het gebruiksrecht voor nieuwe periodes van telkens een (1) jaar verlengbaar is. 1.2 Niet-exclusiviteit De rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst gelden niet exclusief. DNS Belgium zal echter geen gebruiksrecht toekennen voor de registratie of verlenging van domeinnamen die niet via een registrar bij DNS Belgium werden ingediend, de bepalingen van artikel 9 uitgezonderd. 2. ALGEMENE VOORWAARDEN Om een gebruiksrecht te bekomen of te verlengen moet de registrar: - De algemene voorwaarden geldend op het moment van de aanvraag laten aanvaarden door de domeinnaamhouder. Een kopie van de algemene voorwaarden zoals die geldig zijn bij het ondertekenen van deze overeenkomst is gevoegd als bijlage 1 bij deze overeenkomst. - Garanderen dat de domeinnaamhouder voldoet aan alle voorwaarden om het gebruiksrecht te bekomen of verlengd te zien. - De domeinnaamhouder informeren van alle berichten die hij van DNS Belgium krijgt en die van invloed kunnen zijn op de contractuele relatie van de domeinnaamhouder met DNS Belgium, in het bijzonder van berichten aangaande een wijziging van de algemene voorwaarden. DNS Belgium heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen en zal uiterlijk 30 dagen voor de inwerkingtreding van de wijzigingen de registrar informeren over de nieuwe algemene voorwaarden en dit per en door publicatie op de website van DNS Belgium.

3 3. VERGOEDING 3.1 Bedrag 1. De registrar verbindt zich om aan DNS Belgium een vergoeding te betalen van minimum 2.500,00 (tweeduizendvijfhonderd euro) voor het recht om in naam van de domeinnaamhouders, maar voor eigen rekening, de toekenning of de verlenging van een gebruiksrecht van een domeinnaam aan te vragen. Dit bedrag geldt als een voorschot waarvan DNS Belgium de registratie-,verlengings- en eventuele transfervergoedingen die de registrar is verschuldigd krachtens punten 2 en 3 van dit artikel in mindering brengt. De vergoedingen voor de nieuwe registraties worden onmiddellijk in mindering gebracht terwijl de vergoedingen voor de hernieuwingen verrekend worden op het einde van de maand waarin het gebruiksrecht vernieuwd werd. De eventuele transfervergoedingen worden in mindering gebracht van zodra de overdracht werd uitgevoerd. Wanneer het voorschot is opgebruikt, moet de registrar een nieuw voorschot betalen, zoniet zullen geen nieuwe gebruiksrechten of verlengingen meer toegekend worden. Onverminderd het voorgaande moet de registrar zijn initieel saldo van voorschot in stand houden door betaling van de facturen voor de registratie-, verlengings en andere vergoedingen die DNS Belgium overeenkomstig artikel 3.2 opmaakt. 2. De registrar is verplicht de registratie-, verlengings- en andere vergoedingen te betalen voor de domeinnamen die hij in naam van de domeinnaamhouders maar voor eigen rekening registreert, verlengt of transfereert. De diverse vergoedingen van toepassing bij de ondertekening van deze overeenkomst worden bepaald in bijlage De registrar kan DNS Belgium verzoeken om al zijn domeinnamen of een gedeelte ervan over te dragen aan een andere registrar. Deze overdracht zal aanleiding geven tot de aanrekening door DNS Belgium van een transfervergoeding. De transfervergoeding van toepassing bij de ondertekening van deze overeenkomst wordt bepaald in bijlage Om de domeinnaamhouders te beschermen tegen onvrijwillige schrappingen zal een domeinnaam gedurende een bepaalde periode na de annulatie er van ongeacht of deze uitdrukkelijk verzocht werd door de domeinnaamhouder dan wel het gevolg is van een niet-vernieuwing door de registrar in quarantaine geplaatst worden. Gedurende deze periode kan de domeinnaam opnieuw geactiveerd worden. De heractivering zal aanleiding geven tot de aanrekening door DNS Belgium van een specifieke vergoeding. De periode gedurende dewelke de domeinnaam gereactiveerd kan worden en de heractivatievergoeding van toepassing bij de ondertekening van deze overeenkomst worden bepaald in bijlage Gedurende de quarantaineperiode kan de domeinnaam eveneens getransfereerd worden naar een andere registrar d.m.v. een transfer vanuit quarantaine. De succesvolle afhandeling van de transfer vanuit quarantaine heeft meteen ook de reactivatie van de domeinnaam tot gevolg. De transfer vanuit quarantaine zal aanleiding geven tot de aanrekening door DNS Belgium van een specifieke vergoeding. De vergoeding van toepassing bij de ondertekening van deze overeenkomst wordt bepaald in bijlage De vergoedingen vermeld in de vier voorgaande leden kunnen op ieder ogenblik verhoogd of verlaagd worden door DNS Belgium en deze zal uiterlijk 30 dagen voor de inwerkingtreding van de verhoging of verlaging de registrar hierover informeren per en door publicatie op de website van DNS Belgium.

4 3.2 Betalingsmodaliteiten 1. De vergoeding vermeld in artikel moet betaald worden zoals bepaald in de factuur die DNS Belgium bij de ondertekening van onderhavige overeenkomst zal uitschrijven. 2. De registratie-, verlengings- en andere vergoedingen worden betaald volgens de betalingsmodaliteiten aangegeven in de facturen die DNS Belgium maandelijks aan de registrar zal sturen. De facturen worden opgemaakt voor de gebruiksrechten voor domeinnamen die in de te factureren maand geregistreerd of vernieuwd werden. De registrar draagt er zelf zorg voor dat de domeinnamen waarvan het gebruiksrecht zal vervallen in de te factureren maand zonder dat deze vernieuwd moet worden uit het automatisch registratiesyteem worden verwijderd uiterlijk op de laatste werkdag van de desbetreffende maand. De domeinnamen waarvan het gebruiksrecht zal vervallen tijdens de te factureren maand en die niet uit het systeem werden verwijderd, zullen door DNS Belgium automatisch vernieuwd en aangerekend worden. De registratie- en verlengingsvergoedingen zijn verschuldigd van zodra het gebruiksrecht wordt toegekend of verlengd, ongeacht of de domeinnaamhouder de registrar betaalt. 3. De transfervergoedingen worden betaald volgens de betalingsmodaliteiten aangegeven in de specifieke factuur die DNS Belgium hiervoor zal opstellen na uitvoering van de overdracht. 4. De facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen. Betwistingen over de facturen dienen binnen deze termijn van 30 dagen schriftelijk aan DNS Belgium worden gemeld. Laattijdige betaling geeft zonder voorafgaandelijke aanmaning aanleiding tot betaling van een schadebeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 250,00, en tot nalatigheidsintresten van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand aanleiding geeft tot betaling van de volledige intresten, onverminderd andere sancties voorzien in deze overeenkomst. 5. DNS Belgium zal de ontvangen betalingen steeds aanrekenen op de oudste openstaande en vervallen facturen. 4. RESELLERS De registrar mag in het kader van deze overeenkomst samenwerken met resellers. Een reseller is elke persoon of firma die, al dan niet op contractuele basis, de mogelijkheid heeft om via het panel van de registrar.be-domeinnamen te registreren of te vernieuwen in het registratiesysteem van DNS Belgium en deze domeinnamen ook beheert voor verschillende domeinnaamhouders. Onder reseller wordt niet verstaan een persoon of een firma die enkel zijn eigen domeinnamen via het panel van de registrar registreert, vernieuwt en beheert. De registrar blijft niettemin uitsluitend verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Eventuele inbreuken op onderhavige overeenkomst die te wijten zijn aan de gedragingen van de resellers waarmee de registrar samenwerkt, zullen beschouwd worden als inbreuken van de registrar zelf. Elke registrar die een beroep doet op resellers moet derhalve zelf de nodige acties ondernemen om de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit onderhavige overeenkomst tegenstelbaar te maken aan de resellers waarmee hij samenwerkt. 5. TECHNISCHE BEPALINGEN 5.1 De registratieprocedure De registratieprocedure verloopt automatisch en de registrar verbindt zich ertoe de procedures uitgewerkt door DNS Belgium te volgen om een domeinnaam te laten registreren of verlengen, inclusief het up-to-date houden van de gegevens van de domeinnaamhouders. DNS Belgium zal een technisch overzicht van de procedure publiceren op haar website.

5 DNS Belgium heeft het recht om ten allen tijde de registratieprocedure aan te passen of te wijzigen en zal de registrar uiterlijk 30 dagen voor de inwerkingtreding in kennis stellen van zulke aanpassingen of wijzigingen en van de technische gegevens die noodzakelijk zijn voor hun implementatie. De registrar geeft tijdens de registratieprocedure steeds de gegevens op van de domeinnaamhouder of zijn gemandateerde en niet zijn eigen gegevens of de gegevens van zijn reseller. Het adres opgegeven in de contactinformatie van de domeinnaamhouder is dat van de domeinnaamhouder zelf of zijn gemandateerde en niet dat van de registrar of de reseller tenzij uitdrukkelijk andersluidend verzoek vanwege de domeinnaamhouder. De registrar is, zowel tijdens de registratieprocedure als daarna, uitsluitend verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens van de domeinnaamhouder. De registrar zal geen gegevens registreren waarvan hij weet of vermoedt dat deze gegevens niet correct zijn en hij zal deze gegevens onmiddellijk vervangen door correcte gegevens indien hij zelf ontdekt of door DNS Belgium of een derde op de hoogte gebracht wordt van het feit dat de gegevens niet correct zijn. De registrar verbindt zich ertoe de gegevens van de domeinnaamhouder onverwijld aan te passen op vraag van de domeinnaamhouder of zijn gemandateerde. DNS Belgium houdt zich het recht voor om de eventuele kosten die zij moet dragen om zelf deze gegevens te corrigeren door te rekenen aan de in gebreke blijvende registrar. De registrar mag domeinnamen registreren voor eigen gebruik. Hij moet zich echter onthouden van 'warehousing'-praktijken, dit is het registreren van grote aantallen domeinnamen zonder hiertoe specifiek de opdracht te hebben gekregen vanwege een of meerdere gebruikers. De registratie van grote aantallen domeinnamen voor rekening van een gebruiker (natuurlijke of rechtspersoon) die geassocieerd of verbonden is met de registrar, wordt eveneens als niet toegelaten warehousing beschouwd. De registrar mag onder geen enkel beding rechtstreeks of onrechtstreeks procedures instellen, of aan dergelijke procedures deelnemen, die tot doel hebben om domeinnamen te verkopen of om een wijziging van de domeinnaamhouder van de betrokken domeinaam te bewerkstelligen tenzij door gebruik te maken van de correcte transactie die DNS Belgium voor dit soort operaties voorziet. De registrar verbindt zich ertoe een domeinnaam enkel te vergrendelen d.m.v. de lock-functie op uitdrukkelijk verzoek van de domeinnaamhouder. De registrar zal in geen geval deze functie als default instellen voor alle domeinnamen die hij beheert. 5.2 Technische stoornissen De registrar verbindt zich ertoe om het netwerk van DNS Belgium niet te overbelasten waardoor DNS Belgium in haar dienstverlening wordt belemmerd (bijvoorbeeld door zogenaamde denial of service attacks ) en om geen acties te ondernemen die de stabiliteit van het internet in het gedrang kunnen brengen. De registrar verbindt zich ertoe om geen ongerechtvaardigd voordeel te halen uit of op enigerlei wijze misbruik te maken van fouten ( bugs ) en kwetsbaarheden ( vulnerabilities ) in de technische systemen van DNS Belgium waarvan hij kennis krijgt. Hij verbindt zich er tevens toe om dergelijke fouten en kwetsbaarheden onmiddellijk na de kennisname ervan aan DNS Belgium te melden en deze onder geen enkel beding publiek te maken of aan derden mee te delen. In geval de registrar deze verbintenissen niet naleeft, kan DNS Belgium haar verbintenissen onder deze overeenkomst onmiddellijk en zonder verdere verwittiging opschorten gedurende 14 dagen, waarna DNS Belgium de overeenkomst kan beëindigen indien de registrar de verbintenis van dit artikel nog steeds niet naleeft. 6. KEUZE VAN DE REGISTRAR De registrar verbindt zich ertoe om aan de domeinnaamhouder van een domeinnaam die via hem geregistreerd of verlengd werd het recht toe te kennen een beroep te doen op een andere registrar (hierna de nieuwe registrar geheten) en om alle medewerking hiervoor te verlenen aan de domeinnaamhouder, de nieuwe registrar en DNS Belgium.

6 De nieuwe registrar initieert de transfer volgens de geldende procedure, met de transfercode die hij van de domeinnaamhouder ontvangt. De interne applicatie van DNS Belgium controleert of de meegegeven transfercode overeenstemt met de domeinnaam waarvoor de transfer werd aangevraagd. Bij een positieve code-check wordt de transfer afgewikkeld. De wijziging houdt in dat de nieuwe registrar aan DNS Belgium de jaarlijkse registratievergoeding verschuldigd is vanaf de inwerkingtreding van de wijziging, waarbij DNS Belgium niet tot teruggave, noch geheel noch gedeeltelijk, is verplicht van de door de oude registrar reeds betaalde vergoeding. De oude registrar zal de overdracht naar de nieuwe registrar niet afhankelijk stellen van het betalen van een vergoeding, het verstrekken van redenen of het in acht nemen van een opzeggingstermijn langer dan 1 maand door de domeinnaamhouder. 7. DUUR VAN DE OVEREENKOMST Deze overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van de ondertekening ervan door de registrar. Ze treedt in werking op het ogenblik waarop DNS Belgium het door de registrar ondertekende origineel ontvangt. De overeenkomst wordt in principe aangegaan voor een termijn van een jaar. De eerste termijn zal evenwel de periode bestrijken vanaf de datum van ondertekening tot 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de overeenkomst werd ondertekend. Daarna is de overeenkomst van kracht van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar. De overeenkomst zal bij het einde van elk jaar stilzwijgend verlengd worden voor een periode van een jaar, tenzij een van de partijen schriftelijk en uiterlijk anderhalve maand voor 31 december haar wens te kennen geeft de overeenkomst niet te willen verlengen of de voorwaarden ervan te willen wijzigen. De overeenkomst kan bovendien enkel worden verlengd indien de registrar erin geslaagd is om bij het einde van de normale duur van de overeenkomst het in bijlage 2 vermelde omzetcijfer aan domeinnamen te behalen. Dit omzetcijfer kan op ieder ogenblik door DNS Belgium verhoogd of verlaagd worden. DNS Belgium zal uiterlijk 30 dagen voor de inwerkingtreding van de verhoging of verlaging van het omzetcijfer de registrar hierover informeren per en door publicatie op de website van DNS Belgium 8. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 8.1 Einde van DNS Belgium s registratiebevoegdheid Deze overeenkomst zal onmiddellijk een einde nemen indien DNS Belgium, om welke reden dan ook, niet meer gerechtigd zal zijn domeinnamen toe te kennen. In dit geval kan de registrar op geen enkele manier DNS Belgium aansprakelijk stellen voor schade die hieruit voortvloeit, tenzij de beëindiging het gevolg is van de zware fout of het bedrog van DNS Belgium. DNS Belgium zal de registrar onmiddellijk inlichten van ieder feit dat haar ter kennis wordt gebracht en dat redelijkerwijs tot de beëindiging van haar registratiebevoegdheid kan leiden. DNS Belgium verbindt zich ertoe dat zij bij de beëindiging van haar registratiebevoegdheid redelijke inspanningen zal leveren om: te ijveren voor de voortzetting of overname van de op het ogenblik van de beëindiging nog lopende overeenkomsten tussen DNS Belgium en de registrars; een opzegtermijn te bekomen voordat aan haar registratiebevoegdheid een einde wordt gesteld.

7 8.2 Wanprestatie Indien de registrar de verbintenissen voortvloeiende uit deze overeenkomst niet naleeft, heeft DNS Belgium het recht om de overeenkomst te beëindigen indien de registrar niet binnen de 14 dagen een positief gevolg heeft gegeven aan de aanmaning die DNS Belgium hem schriftelijk heeft gestuurd om zijn verbintenissen uit te voeren. 8.3 Faillissement of gerechtelijk akkoord De overeenkomst zal onmiddellijk een einde nemen indien de registrar failliet verklaard wordt of indien hij een gerechtelijk akkoord aanvraagt. 9. GEVOLGEN VAN DE BEEINDIGING Na het beëindigen van deze overeenkomst blijft de registrar gehouden tot betaling van de vergoedingen die waren verschuldigd tot op het ogenblik van de beëindiging. DNS Belgium zal de domeinnamen van de registrar wiens overeenkomst met DNS Belgium een einde heeft genomen, overdragen aan nieuwe registrars voor zover deze - of de persoon die gevolmachtigd is om hem te vertegenwoordigen - hierom verzoekt. Deze overdracht zal aanleiding geven tot de aanrekening van de in artikel vermelde transfervergoeding en zal afgehouden worden van het saldo van de vergoeding betaald overeenkomstig artikel 3.1 van deze overeenkomst. Het eventueel resterende saldo wordt overgedragen aan de registrar. DNS Belgium behoudt te allen tijde het recht om vergoeding te vorderen voor de kosten die zij ingevolge de beëindiging lijdt indien deze groter zouden zijn dan het saldo van de vergoeding. Het beëindigen van de overeenkomst houdt in dat de registrar binnen de twee weken alle documenten en software van DNS Belgium aan deze moet terugbezorgen. In geval van beëindiging van deze overeenkomst en voor zover de registrar er niet in slaagt om een overdracht van de domeinnamen die hij beheert naar andere registrars te bewerkstelligen binnen de termijn van één maand na de beëindiging van de overeenkomst, moet DNS Belgium de betrokken domeinnaamhouders inlichten dat hun domeinnamen op out-of-support werden geplaatst (zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden waarvan een kopie aan deze overeenkomst is gehecht als bijlage 1). DNS Belgium zal de domeinnaamhouders tegelijk informeren over de verplichting een andere registrar te kiezen binnen de termijn van een (1) maand. Indien de domeinnaamhouder geen andere registrar kiest, zal DNS Belgium verplicht zijn om na het verstrijken van de gebruiksrecht een einde te stellen aan het gebruiksrecht van de domeinnaamhouder. De domeinnaam zal op out-of-support blijven tot er hetzij drie maanden verstrijken vanaf de hiervoor bedoelde kennisgeving, hetzij twee maanden verstrijken sinds het beëindigen van het gebruiksrecht, naargelang welke termijn de langste is. Zolang de domeinnaam op outof-support staat, kan de domeinnaamhouder een andere registrar aanstellen, die dan aan DNS Belgium een gemotiveerd verzoek kan richten om de nieuwe registrar te worden en om het gebruiksrecht te herstellen indien beëindigd. 10. OVERDRACHT VAN RECHTEN De registrar kan ten allen tijde de rechten voortvloeiend uit deze overeenkomst overdragen aan een derde mits hij uiterlijk een maand voor de overdracht in werking treedt DNS Belgium hiervan schriftelijk op de hoogte stelt. De oorspronkelijke registrar blijft hoofdelijk aansprakelijk met de derde tot uitvoering van de verbintenissen van deze overeenkomst en dit tot aan het einde van de oorspronkelijke termijn van de overeenkomst met DNS Belgium.

8 11. VRIJWARING De registrar verbindt zich ertoe om DNS Belgium te vrijwaren tegen iedere vordering tegen DNS Belgium, in of buiten rechte, van domeinnaamhouders of derden, betreffende de producten en diensten die de registrar of DNS Belgium aanbieden en betreffende schadevergoedingen die zij zouden eisen van DNS Belgium, zoals onder meer ingevolge: Het toekennen of verlengen (of niet toekennen of niet verlengen), van een gebruiksrecht op eendomeinnaam aan of voor een domeinnaamhouder of derde, bijvoorbeeld ingevolge een vergissing omtrent de identiteit; Het beëindigen van de registratiebevoegdheid van DNS Belgium onder het.be-domein; Het uitoefenen van rechten van derden op een domeinnaam; Technische storingen of tekortkomingen. DNS Belgium verbindt zich ertoe haar diensten te leveren met redelijke inspanningen volgens de principes van het best practices document van de registratieautoriteiten. 12. VARIA 12.1 Gevolgen van de overeenkomst t.a.v. derden Deze overeenkomst creëert enkel rechtsgevolgen voor de betrokken partijen, niet voor derden die derhalve geen rechten uit de overeenkomst kunnen putten, noch ten aanzien van de registrar, noch ten aanzien van DNS Belgium Wijzigingen Wijzigingen aan deze overeenkomst kunnen enkel gebeuren met wederzijds schriftelijk akkoord van beide partijen, met uitzondering van de algemene voorwaarden en de registratie-, verlengings- en andere vergoedingen die door DNS Belgium kunnen worden gewijzigd zoals in deze overeenkomst voorzien Conflicten In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd. Zij zullen het Belgisch recht toepassen Intellectuele rechten Deze overeenkomst heeft geen gevolgen t.a.v. de intellectuele rechten van de partijen die derhalve titularissen blijven van hun intellectuele rechten Gebruik van logo s en benamingen van DNS Belgium De registrar heeft het recht om het logo en de benaming van DNS Belgium te gebruiken onder de strikte voorwaarden die door DNS Belgium worden gepubliceerd op haar website Contactgegevens en website van de registrar De registrar dient ervoor te zorgen dat de aan DNS Belgium meegedeelde contactgegevens correct zijn en blijven. De registrar is verplicht alle wijzigingen aan deze contactgegevens onverwijld schriftelijk mee te delen aan DNS Belgium. Onder contactgegevens wordt uitdrukkelijk verstaan: adresgegevens, telefoon- en faxnummer, adressen, btw-nummer, rechtsvorm. De registrar heeft ook de verplichting om aan DNS Belgium de referentie van zijn website mee te delen. DNS Belgium heeft de toelating om deze referentie op te nemen op zijn eigen website zodat klanten rechtstreeks bij de registrar terechtkunnen. DNS Belgium heeft ook het recht om deze referentie aan te passen indien ze niet langer accuraat blijkt te zijn. De registrar dient er eveneens voor te zorgen dat de contactgegevens op zijn website up-to-date blijven en hij aldus tijdens de kantooruren bereikbaar is voor zijn klanten.

9 12.7 Ondeelbaarheid van het contract Ingeval een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig, onuitvoerbaar of onafdwingbaar zouden zijn of worden, blijven alle andere bepalingen niettemin van kracht. DNS Belgium en de registrar komen eveneens overeen om de ongeldige, onafdwingbare of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het beoogde economische doel en de strekking van deze ongeldige, onafdwingbare of onuitvoerbare bepaling zoveel mogelijk benadert. Voor DNS Belgium Voor de registrar Philip Du Bois (naam + hoedanigheid) Algemeen Directeur Bijlage 1: Bijlage 2: Algemene voorwaarden van toepassing bij de ondertekening van deze overeenkomst. Dit is de overeenkomst tussen DNS Belgium en de domeinnaamhouders (tot op heden genoemd "Terms & Conditions"). De registratie-, verlengings- en andere vergoedingen van toepassing bij de ondertekening van deze overeenkomst.

10 Bijlage 1 bij de overeenkomst tussen DNS.be en de registrar Registrarovereenkomst 5.1 Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het.be-domein beheerd door DNS.be Versie januari Definities "DNS.be" staat voor DNS.belgië vzw, Belgische Vereniging voor Internetdomeinregistratie, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Ubicenter, Philipssite 5, bus 13, met ondernemingsnummer , en beheerder van het.be-domein; de "registrar" staat voor de onderneming die een niet-exclusieve registratieovereenkomst aangaat met DNS.be en die van DNS.be het recht bekomt aanvragen in te dienen voor de registratie en vernieuwing van domeinnamen binnen het.be-domein in naam van zijn klanten maar voor eigen rekening; de "domeinnaamhouder" staat voor de persoon die houder is van een domeinnaam binnen het.be-domein of die een aanvraag voor de registratie van dergelijke domeinnaam heeft ingediend; de consument staat voor iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, domeinnaamhouder is. 2. Aanvaardbare domeinnamen DNS.be zal de volgende domeinnamen niet aanvaarden voor registratie: Reeds geregistreerde namen ("first come, first served" regel), namen in quarantaine, namen aangemerkt als out-of-support of namen die "on hold" staan. Namen die bestaan uit andere karakters dan "a-z", "A-Z", "0-9" en "-", of die beginnen of eindigen met "-" (zoals aanbevolen in RFC 1035, gepubliceerd op de website van DNS.be). Namen van minder dan twee (2) of meer dan drieënzestig (63) karakters. Namen met een - op de derde en vierde positie. Namen zullen geregistreerd worden voor de persoon wiens aanvraag als eerste volledig is, niettegenstaande eerdere aanvragen die nog niet volledig zijn. Een aanvraag is volledig wanneer ze ontvangen is door het computersysteem van DNS.be (niet wanneer zij is verzonden), en wanneer zij alle door DNS.be gevraagde gegevens bevat. De weigering om een domeinnaam te registreren, doet geen rechten ontstaan (voorrangsrechten of andere) voor de aanvrager. De aanvrager kan een nieuwe aanvraag indienen, in samenloop met wie dan ook, als de naam later beschikbaar wordt voor het publiek. 3. Gebruiksrecht a) Nadat de registrar de registratieprocedure succesvol doorlopen heeft en de registratievergoeding betaald werd, kent DNS.be een exclusief recht toe aan de domeinnaamhouder om de aangevraagde domeinnaam te gebruiken. b) Het gebruiksrecht is geldig voor een periode van één jaar en is hernieuwbaar voor zover de registratievergoeding wordt voldaan. c) Een domeinnaam wordt "on hold" gezet van zodra DNS.be in kennis is gesteld dat er een juridische procedure, hetzij voor een rechtscollege, hetzij anders, m.b.t. die domeinnaam gestart is. Een domeinnaam die on hold werd gezet, kan niet worden overgedragen of geannuleerd noch kunnen de gegevens van de domeinnaamhouder worden gewijzigd. De domeinnaam kan wel nog gebruikt worden door de houder. d) DNS.be kan het gebruiksrecht beëindigen als de domeinnaamhouder één van de algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie schendt. In geval van schending van de algemene voorwaarden, kan DNS.be per een aanmaning sturen naar zowel de registrar als de domeinnaamhouder om hen in te lichten dat het gebruiksrecht zal beëindigd worden indien niet tegemoet wordt gekomen aan de aanmaning binnen de 14 dagen. e) Na de beëindiging van het gebruiksrecht en voor zover deze niet voortvloeit uit omstandigheden zoals beschreven in punt d) van dit artikel, zal de betrokken domeinnaam in quarantaine geplaatst worden voor een periode van 40 dagen. Gedurende deze periode kan de registrar op verzoek van de domeinnaamhouder en mits voldoening van een reactivatievergoeding de domeinnaam in de oorspronkelijke status herstellen. Na afloop van deze periode en voor zover geen reactivatie is geschied, komt de betrokken domeinnaam opnieuw beschikbaar voor registratie. f) Een domeinnaam wordt als out-of-support aangemerkt indien de overeenkomst tussen DNS.be en een registrar werd beëindigd en DNS.be de domeinnaamhouder gevraagd heeft een nieuwe registrar aan te duiden. 4. Kosten en betaling a) De domeinnaamhouder is er zich van bewust dat de registrar die handelt in zijn naam, verplicht is de initiële registratievergoeding en de verlengingsvergoeding te betalen overeenkomstig de overeenkomst tussen de registrar en DNS.be. b) De registrar heeft toegang tot het computersysteem van DNS.be teneinde zich te vergewissen van de status en vervaldata van de domeinnamen die hij beheert. De registrar staat in voor de tijdige verwittiging van de domeinnaamhouder dat het gebruiksrecht voor zijn geregistreerde domeinnamen aan hernieuwing toe is. c) DNS.be is niet verantwoordelijk voor het niet-betalen door de registrar van de registratie- of verlengingsvergoeding, dat kan leiden tot het niet inwerkingtreden of het beëindigen van het gebruiksrecht (zelfs al heeft de domeinnaamhouder de registrar betaald). 5. Verplichting om een functionerend adres te hebben De domeinnaamhouder moet een functionerend adres hebben dat in de DNS.be databank wordt ingebracht. DNS.be en de domeinnaamhouder zijn verplicht dit adres te gebruiken voor officiële communicatie, en de registrar moet het adres up-to-date houden voor zijn domeinnaamhouders. Als het adres niet up-to-date wordt gehouden, schendt de domeinnaamhouder deze algemene voorwaarden en mag DNS.be het gebruiksrecht beëindigen zoals voorzien in artikel 3 hierboven. 6. Overeenkomst tussen domeinnaamhouder en registrar a) Enkel een erkende registrar kan de registratie- en verlengingsprocedure bij DNS.be voeren, in naam van de domeinnaamhouder maar voor zijn eigen rekening. DNS.be moet op zijn website een lijst met de erkende registrars beschikbaar maken, samen met de type-overeenkomst tussen DNS.be en de registrar. DNS.be is geen partij in de overeenkomst tussen de domeinnaamhouder en diens registrar en heeft geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid tengevolge van die overeenkomst. b) Als een registrar niet langer een erkende registrar is omdat zijn overeenkomst met DNS.be beëindigd is, moet DNS.be een verzenden naar de domeinnaamhouders waarin zij hen informeert over het feit dat hun domeinnaam "out-of-support" is geplaatst en zij hen vraagt binnen de maand een andere registrar aan te duiden. Als de domeinnaamhouder geen andere registrar binnen de maand aanduidt, wordt de gebruiksovereenkomst tussen DNS.be en de domeinnaamhouder beëindigd op het einde van de normale gebruikstermijn zonder mogelijkheid tot verlenging. De domeinnaam van de domeinnaamhouder zal "out-of-support" blijven tot drie maanden zijn verstreken nadat DNS.be het bericht verzonden heeft naar de domeinnaamhouder of tot twee maanden verstreken zijn nadat het gebruiksrecht beëindigd is, welke termijn de langste is. Zolang de domeinnaam "out-of-support" is, mag de domeinnaamhouder een andere registrar aanduiden die een gemotiveerd verzoek kan richten aan DNS.be om de nieuwe registrar van de domeinnaamhouder te worden en om het gebruiksrecht te vernieuwen indien ze was beëindigd.

11 Bijlage 1 bij de overeenkomst tussen DNS.be en de registrar Registrarovereenkomst 5.1 c) Als een domeinnaamhouder de overeenkomst met zijn registrar beëindigt, is hij verplicht tegelijkertijd een nieuwe registrar aan te duiden die DNS.be op de hoogte moet stellen van de voorgenomen verandering van registrar. Na ontvangst van de transferaanvraag vanwege de nieuwe registrar zal DNS.be de domeinnaamhouder informeren van de voorgestelde verandering door middel van een e- mail. Deze zal een code bevatten die de domeinnaamhouder toelaat om via de website van DNS.be de ingezette transfer te bevestigen of te weigeren. De domeinnaamhouder moet binnen de zeven dagen na de van DNS.be zijn bevestiging of weigering via de website van DNS.be inbrengen. Reageert de domeinnaamhouder niet binnen de zeven dagen, dient DNS.be per een herinnering naar de nieuwe registrar te sturen waarin zij hem informeert dat de transfer slechts uitgevoerd kan worden als de domeinnaamhouder binnen de 7 dagen na het versturen van de herinneringsmail de verandering aan DNS.be bevestigt door middel van een faxbericht voorzien van de handtekening van de domeinnaamhouder. Bij gebrek aan bevestiging binnen de 7 dagen zal de ingezette transfer geannuleerd worden. d) Wanneer een domeinnaamhouder een domeinnaam aan een derde wenst over te dragen, moet de registrar van deze laatste de procedure vermeld in punt c) van dit artikel starten met dit verschil dat zowel de domeinnaamhouder als de derde hun bevestiging met betrekking tot de voorgestelde verandering moeten geven via de website of per faxbericht. e) De succesvolle afronding van de procedures van punt c) en d) van dit artikel doet een nieuwe gebruiksperiode van start gaan voor de betrokken domeinnamen en geeft aanleiding tot de aanrekening van de initiële registratievergoeding als bedoeld in artikel 4, a). Er is geen terugbetaling mogelijk van de vergoedingen die op de oorspronkelijke gebruiksperiode betrekking hadden. 7. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer a) De domeinnaamhouder geeft DNS.be het recht om persoonsgegevens en andere data die nodig zijn voor het beheer van het.bedomeinnaamsysteem, te verwerken. DNS.be zal deze data uitsluitend gebruiken binnen het kader van het beheer van de.bedomeinnaamzone en de hieraan verbonden diensten. DNS.be mag deze data slechts aan derden overmaken op verzoek van een overheidsinstantie (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief), op vraag van de geschillenbeslechtingsinstelling vermeld in artikel 10 of zoals voorzien in paragraaf (c) van dit artikel. De domeinnaamhouder heeft het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn. b) De domeinnaamhouder dient DNS.be onmiddellijk op de hoogte te houden via de registrar over iedere wijzing van naam, adres, e- mailadres, telefoon- en faxnummers. Iedere nalatigheid of vertraging hieromtrent kan leiden tot de beëindiging van het gebruiksrecht. c) De domeinnaamhouder staat DNS.be toe om naast een aantal technische gegevens ook de volgende identificatiegegevens opvraagbaar te maken via haar website (via de zogenaamde WHOISzoekfunctie) teneinde de transparantie van het domeinnaamsysteem naar het publiek toe te garanderen: naam, adres en telefoon- en faxnummer van de domeinnaamhouder; datum van registratie + status domeinnaam; adres van de domeinnaamhouder; de gekozen taal voor het regelen van geschillen zoals beschreven in artikel 10. De domeinnaamhouder staat DNS.be eveneens toe deze gegevens door te geven aan derden binnen het kader van domeinnaam informatie- of bewakingsdiensten. In afwijking van de twee vorige leden zullen de naam, het adres, het telefoon- en faxnummer van de domeinnaamhouder niet opvraagbaar zijn via de website (WHOIS-zoekfunctie) noch doorgegeven worden aan derden indien de domeinnaamhouder een natuurlijke persoon is. Derden die de persoonsgegevens van een particuliere domeinnaamhouder wensen te kennen en die beschikken over legitieme redenen voor dergelijke bekendmaking, kunnen hiertoe een gemotiveerd verzoek richten tot DNS.be. DNS.be zal de opgegeven legitimatie beoordelen en op basis daarvan al dan niet overgaan tot het meedelen van de gevraagde gegevens. 8. Verklaringen en garanties a) De domeinnaamhouder verklaart en garandeert dat: 1 alle verklaringen gedaan tijdens de registratieprocedure en gedurende de duur van het gebruiksrecht volledig en juist zijn; 2 het registreren van de domeinnaam geen rechten van derden schendt of op enige wijze afbreuk aan de rechten van derden doet; 3 de domeinnaam niet geregistreerd wordt met een onwettig doel; 4 de domeinnaam niet gebruikt wordt in overtreding met enige rechtsregel, bijvoorbeeld omdat de naam bijdraagt tot discriminatie op basis van ras, taal, geslacht, religie of politieke opinie; 5 de domeinnaam niet strijdig is met de openbare orde of de goede zeden (bijvoorbeeld obscene of beledigende namen). b) DNS.be is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van directe of indirecte schade, inclusief winstderving, voortvloeiend uit een overeenkomst of uit een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), tengevolge van of met betrekking tot de registratie of het gebruik van een domeinnaam of het gebruik van de software of de website van DNS.be, zelfs als DNS.be vooraf was ingelicht van de mogelijkheid van zulke schade, bijvoorbeeld m.b.t.: 1. het registreren of verlengen (of het niet registreren of verlengen) van een domeinnaam voor een domeinnaamhouder of een derde ingevolge een fout betreffende hun identiteit; 2. het beëindigen van de bevoegdheid van DNS.be domeinnamen te registreren in het.be- domein; 3. opeisen van rechten op domeinnamen door derden; 4. technische problemen of fouten; 5. handelingen of nalatigheden van de registrars m.b.t. de aanvraag, registratie of verlenging van domeinnamen die resulteren in het niet-registreren of schrappen van een domeinnaam. Punt 4 is echter niet van toepassing indien de domeinnaamhouder een consument is. DNS.be zal haar best doen om haar diensten aan te bieden volgens de "best practices" normen die in nationaal of internationaal verband opgesteld en goedgekeurd werden. De domeinnaamhouder zal DNS.be vrijwaren tegen elke eis (en de daarmee gepaard gaande kosten, inclusief advocatenkosten) die voortvloeit uit het gebruik of de registratie van een domeinnaam die inbreuk pleegt op de rechten van een derde. Geschillen tussen de domeinnaamhouder en DNS.be worden uitsluitend beslecht door de Brusselse rechtbanken, met toepassing van het Belgisch recht, tenzij de consument op grond van de wet het recht heeft het geschil voor een andere rechtbank te brengen of een ander recht toe te passen. 9. Wijziging van de algemene voorwaarden a) De procedureregels voor domeinnaamregistratie zijn onderhevig aan evolutie. b) Als DNS.be besluit haar regels te wijzigen, zal zij deze nieuwe regels aan het publiek kenbaar maken via haar website minstens dertig (30) dagen voor de nieuwe regels van kracht worden. Iedere registratieprocedure zal afgehandeld worden volgens de regels die geldig zijn op de datum waarop de aanvraag tot registratie volledig is. c) In afwijking van het bovenstaande kan DNS.be de technische registratieregels van artikel 2 wijzigen zonder de vermelde minimum wachttermijn van dertig (30) dagen toe te moeten passen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht van zodra zij via de website van DNS.be werden kenbaar gemaakt. DNS.be kan enkel van deze procedure gebruik maken voor zover de wijzigingen vanuit nationale of internationale technische context gerechtvaardigd lijken en voor zover het de bedoeling is om op die wijze speculatieve registraties te verhinderen.

12 Bijlage 1 bij de overeenkomst tussen DNS.be en de registrar Registrarovereenkomst 5.1 d) DNS.be zal domeinnaamhouders wiens domeinnamen in het verleden verworpen werden, er niet persoonlijk van verwittigen dat er nieuwe regels van toepassing zijn, zelfs niet indien de verworpen namen onder de nieuwe regels zouden toegelaten zijn. 10. Beleidslijnen voor de geschillenregeling a) Geschillenregeling. De domeinnaamhouder moet de geschillen van het type zoals hieronder beschreven aan een geschillenregeling onderwerpen en aanvaardt hiervoor de bevoegdheid van een erkende geschillenbeslechtingsinstelling. De procedure moet ingeleid worden voor één van de erkende geschillenregelingsinstellingen die op de website van DNS.be worden kenbaar gemaakt. De procedure wordt gevoerd in de taal gekozen tijdens de registratieprocedure door de domeinnaamhouder. Ieder geschil zal beheerst worden door de beleidslijnen voor de geschillenregeling van toepassing op de datum van indiening van de klacht. b) Toepasselijke geschillen. 1. In het kader van de geschillenregeling moet een derde (de "klager"), in overeenstemming met het reglement van de geschillenbeslechtingsinstelling, stellen en bewijzen dat: (i) de domeinnaam van de domeinnaamhouder identiek is aan of overeenstemt zodanig dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop de klager rechten kan doen gelden; en (ii) de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam; en (iii) de domeinnaam van de domeinnaamhouder te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt. 2. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw geregistreerd is of gebruikt wordt, kan onder meer worden aangetoond door de volgende omstandigheden: de feiten tonen aan dat de domeinnaam werd geregistreerd of verworven hoofdzakelijk om hem te verkopen, verhuren of om op een andere wijze over te dragen aan de klager die houder is van het overeenstemmende merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit of desgevallend aan een concurrent van de klager over te dragen, en dit voor een prijs die de kosten verbonden aan de verwerving van de domeinnaam overschrijdt; de domeinnaam is geregistreerd om de klager die houder is van een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te beletten deze te gebruiken en de domeinnaamhouder doet dit regelmatig; de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om handelsactiviteiten van een concurrent te verstoren; de domeinnaam is bewust gebruikt om met het oog op het behalen van een commercieel voordeel Internet gebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of naar een andere plaats on-line te lokken steunend op de verwarring die omtrent een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit waarvan de klager houder is, kan ontstaan nopens de oorsprong, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of andere on-line plaats van de domeinnaamhouder of van producten of diensten op zijn website of andere on-line plaats; 3. Wanneer de domeinnaamhouder een klacht ontvangt, kunnen zijn rechten of legitieme belangen onder meer worden aangetoond door de volgende omstandigheden: voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam of een naam die overeenstemt met de domeinnaam om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of heeft hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen getroffen; de domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen gekend onder de domeinnaam, zelfs al heeft hij geen merkrechten bekomen; de domeinnaamhouder maakt op een legitieme en nietcommerciële of op een eerlijke wijze gebruik van de domeinnaam zonder uit winstbejag consumenten aan te trekken op misleidende wijze of het betrokken merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te bekladden. c) Geschillenbeslechtingsregels. Het reglement voor beslechting van geschillen van de gekozen geschillenbeslechtingsinstelling beschrijft hoe de procedure wordt ingeleid en gevoerd, welke termijnen van toepassing zijn en hoe de derdebeslisser wordt aangeduid die over het geschil zal beslissen ("de derdebeslisser"). Het reglement voor beslechting van geschillen van de gekozen geschillenbeslechtingsinstelling bepaalt eveneens de vergoeding die de klager moet betalen voor de procedure. De geschillenbeslechtingsinstelling publiceert het reglement voor beslechting van geschillen op haar website. d) Geen tussenkomst van DNS.be. DNS.be neemt niet deel en zal niet deelnemen aan het behandelen of het voeren van procedures voor de derdebeslisser. Noch DNS.be, noch de geschillenbeslechtingsinstelling, noch de derdenbeslisser kunnen aansprakelijk gesteld worden voor hun of elkanders fout bij de geschillenregeling, behoudens voor hun opzettelijke fout. e) Maatregelen. De enige maatregelen die een klager kan bekomen van de derdebeslisser in de geschillenregeling, zijn de doorhaling van de domeinnaamregistratie of de overdracht van de domeinnaamregistratie naar de klager. f) Bekendmaking en publicatie. De geschillenbeslechtingsinstelling is gehouden om iedere eindbeslissing publiek te maken door publicatie gedurende een redelijke termijn op haar website. Zij deelt deze beslissingen eveneens mee aan DNS.be. Indien de domeinnaamhouder betrokken wordt in andere juridische procedures met betrekking tot de domeinnamen waarvan hij titularis is dan heeft hij eveneens de verplichting om de eindbeslissing aan DNS.be mee te delen. DNS.be heeft het recht om de in dit artikel bedoelde beslissingen te publiceren. g) Bevoegde rechtbanken. Het voeren van een procedure in het kader van de geschillenregeling weerhoudt noch de domeinnaamhouder noch de klager ervan om het geschil voor te leggen aan een bevoegde, onafhankelijke rechtbank, voor, tijdens of na de geschillenregeling. Als de derdebeslisser besluit dat de domeinnaamregistratie moet doorgehaald of overgedragen worden, zal DNS.be deze beslissing uitvoeren 15 dagen nadat ze werd ingelicht over de beslissing van de derdebeslisser tenzij de domeinnaamhouder tijdens deze periode de beroepsprocedure van de geschillenregeling zou hebben opgestart. Als de domeinnaamhouder tijdig de beroepsprocedure heeft opgestart, zal DNS.be geen verdere actie ondernemen (en in afwachting de domeinnaam on hold laten) totdat de beroepsprocedure werd beëindigd of stopgezet. h) Andere geschillen. Alle geschillen in verband met een domeinnaamregistratie die niet onder de geschillenregeling vallen, en die tussen de domeinnaamhouder en een andere partij dan DNS.be ontstaan, moeten opgelost worden door rechtsgedingen, arbitrage of andere beschikbare procedures. de domeinnaamhouder heeft een of meerdere persoonsna(a)m(en) geregistreerd zonder dat er een aantoonbare band bestaat tussen de domeinnaamhouder en de geregistreerde domeinnaam.

13 Bijlage 1 bij de overeenkomst tussen DNS.be en de registrar Registrarovereenkomst 5.1 i) Verdediging. DNS.be zal niet tussenkomen in geschillen tussen de domeinnaamhouder en andere partijen in verband met de registratie en het gebruik van een domeinnaam, noch in de hier beschreven geschillenregeling noch in enige andere geschillenregeling. De domeinnaamhouder zal DNS.be niet als een partij of anderszins in een dergelijke procedure betrekken. Als DNS.be in dergelijke procedures als partij betrokken wordt, behoudt zij zich het recht voor om zich te verdedigen zoals zij dit geschikt acht, en om elke actie te ondernemen die nodig is om zichzelf te beschermen. j) Domeinnamen on hold. Van zodra een vraag voor geschillenregeling op correcte wijze bij een geschillenbeslechtingsinstelling werd ingediend en de vergoeding is betaald, zal de geschillenbeslechtingsinstelling DNS.be inlichten over de identiteit van de klager en over de betrokken domeinnaam. DNS.be zal de betrokken domeinnaam onmiddellijk "on hold" zetten, zoals bepaald in artikel 3 van deze algemene voorwaarden. De domeinnaam blijft "on hold" tot het einde van de procedure zoals beschreven in paragraaf (g). k) Kosten van de geschillenregeling. De vergoeding voor de kosten van de geschillenregeling worden betaald door de klager. Echter als de derdebeslisser besluit dat de domeinnaamregistratie moet doorgehaald of overgedragen worden, zal DNS.be deze kosten volledig terugbetalen aan de klager en de aldus terugbetaalde kosten terugvorderen van de domeinnaamhouder. De domeinnaamhouder zal op eerste verzoek van DNS.be de door deze eerste terugbetaalde sommen rembourseren. De domeinnaamhouder zal geen enkel verhaal kunnen uitoefenen tegen DNS.be, de geschillenbeslechtingsinstelling, de derdebeslisser of de klager wegens het aldus geleden financieel verlies. Het potentiële financiële verlies voor de domeinnaamhouder is het risico dat deze laatste neemt voor de speculatieve registratie van domeinnamen waarop derden rechten hebben. De in het vorig lid beschreven terugbetalingsregeling geldt niet voor de beroepsprocedure van de geschillenregeling. De vergoeding voor de kosten van de beroepsprocedure komen ten laste van de partij die deze procedure heeft ingeleid. De in dit artikel vermelde kosten hebben enkel betrekking op de administratieve kosten van de in artikel 10 bedoelde geschillenregeling en behelzen niet de kosten of erelonen voor juridische bijstand van de partijen. 11. Deelbaarheid van het contract Ingeval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, onuitvoerbaar of onafdwingbaar zouden zijn of worden, blijven alle andere bepalingen niettemin van kracht. DNS.be en de domeinnaamhouder komen eveneens overeen om de ongeldige, onafdwingbare of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het beoogde economische doel en de strekking van deze ongeldige, onafdwingbare of onuitvoerbare bepaling zoveel mogelijk benadert.

14 Bijlage 2 bij de overeenkomst tussen DNS Belgium en de registrar 1. De vergoeding voor de registratie van een domeinnaam bedraagt 3,00 excl. BTW. Deze vergoeding houdt een recht in om de domeinnaam te gebruiken gedurende een periode van 1 jaar vanaf de registratie. 2. De vergoeding voor de verlenging van het gebruiksrecht van een domeinnaam bedraagt 3,00 excl. BTW. 3. De vergoeding voor de overdracht van domeinnamen door DNS Belgium op vraag van de registrar bedraagt 0,25 per domeinnaam, excl. BTW, met een minimum van 500,00 excl. BTW per aangevraagde transactie. Het betreft hier niet de transfer van een domeinnaam op vraag van de houder maar de (gedeeltelijke) overname van een portefeuille domeinnamen tussen registrars onderling. 4. De vergoeding voor de heractivatie van een domeinnaam die in de status QUARANTINE werd geplaatst, bedraagt 10,00 excl. BTW. De domeinnamen in QUARANTINE kunnen gedurende een periode van 40 dagen volgend op de annulatie gereactiveerd worden door de registrar die de domeinnaam onder zijn beheer had op het ogenblik van de annulatie. 5. De vergoeding voor de transfer van een domeinnaam naar een andere registrar bedraagt 3,00 excl. BTW. Deze vergoeding wordt maar aangerekend inzoverre de transfer succesvol afgerond kon worden. Na de transfer start een nieuwe registratieperiode van 1 jaar. Er is geen remboursering voor het resterende deel van de oorspronkelijke registratieperiode die door de transfer komt te vervallen. 6. De vergoeding voor de transfer van een domeinnaam die voor de invoering van de transfer in de status QUARANTINE werd geplaatst, bedraagt 40,00 excl. BTW. De succesvolle afhandeling van dit type van transfer heeft meteen ook de reactivatie van de domeinnaam tot gevolg. 7. Het jaarlijks door de registrar te behalen omzetcijfer nodig voor de verlenging van de overeenkomst met DNS Belgium bedraagt 250 domeinnamen. Iedere nieuwe registratie, iedere verlenging van een bestaande domeinnaam, iedere door de registrar ingezette en succesvol afgeronde transfer en iedere reactivatie van een domeinnaam voegen telkens 1 eenheid toe aan het te behalen omzetcijfer. Bij de overname door de registrar van een bestaande portfeuille wordt het equivalent in eenheden van het totaal aantal overgenomen domeinnamen toegevoegd aan het omzetcijfer.