,QWHUDFWLHWXVVHQGRPHLQQDPHQHQ PHUNHQUHFKW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ",QWHUDFWLHWXVVHQGRPHLQQDPHQHQ PHUNHQUHFKW"

Transcriptie

1 ,QWHUDFWLHWXVVHQGRPHLQQDPHQHQ PHUNHQUHFKW.ULVWRI9HUGX\FNW Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. F. Gotzen,1/(,',1* In het artikel Op Internet verliest Groen! zijn 1 wordt gezegd dat de groenen van geluk mogen spreken. De domeinnaam JURHQEHdie overeenstemt met de nieuwe partijnaam was immers al geregistreerd door Banan bvba, dat al tweehonderd vijftig domeinnamen had geregistreerd waaronder JURHQEH. De groenen mogen zich gelukkig prijzen omdat de zaakvoerder de domeinnaam wil verhuren of verkopen aan een schappelijke prijs: Ik zeg niet hoeveel het de groenen kost, maar meestal vragen we veel meer! en Er hebben zich trouwens ook andere kopers gemeld voor JURHQEH, die dan wilde doorverkopen aan de partij. Maar dat hebben we dus geweigerd. Het registreren van domeinnamen van domeinnamen blijkt dus lucratief te (kunnen) zijn. Als er al veel wordt betaald voor algemene domeinnamen zoals JURHQEH, hoeveel zal men dan moeten betalen voor domeinnamen waarin (bekende) merken in voorkomen? Deze vraagstelling brengt ons bij het uitgangspunt van de bespreking. Welke interactie bestaat er tussen domeinnamen en merkenrecht? Domeinnamen kunnen immers bedoeld of onbedoeld overeenkomen met merken. Wat zijn de financiële en juridische gevolgen daarvan? Niet alleen het merkenrecht, maar ook andere onderdelen van het recht (zoals recht op naam of handelsrecht) kunnen in conflict treden met domeinnamen. Allereerst wil ik het Internet en de domeinnamen als technologische fenomenen bespreken. De specifieke eigenschappen van deze informaticaverschijnselen hebben juridische implicaties. Een domeinnaam is bijvoorbeeld geen internetadres en welk deel van de domeinnaam is relevant voor het merkenrecht? Zelfs bij de registratie ervan kunnen er al rechtsvragen worden gesteld. Vervolgens valt de bespreking uiteen in twee delen. Enerzijds probeer ik de domeinnaam juridisch te kwalificeren en te bepalen of een domeinnaam een 1 "!$# % &')()&&* (, 18 november

2 KRISTOF VERDUYCKT merk kan zijn in de zin van de Benelux Merkenwet. Anderzijds moet er een onderscheid worden gemaakt in de verschillende conflictsituaties die kunnen bestaan tussen domeinnamen en merken. Ik concentreer me op de verhouding domeinnamen - Benelux Merkenwet omdat deze verhouding hoofdzakelijk aan bod is gekomen in de (overwegend Nederlandse) rechtspraak. De Benelux Merkenwet en vooral art. 13 A 1 staan hierbij dus centraal: in welke mate is een domeinnaam een inbreukmakend teken in de zin van art 13 A 1? Na deze situatieschets komen de verschillende procedures aan bod. Naast de gewone gerechtelijke procedures kan de merkhouder ook kiezen voor een alternatieve geschillenbeslechtingprocedure. Bij de gerechtelijke procedures kan de merkhouder ook een beroep op andere rechtsgronden zoals de W.H.P.C., art 1382 B.W. en de nieuwe wet inzake domeinnamen. Als uitleiding bespreek ik kort de situatie in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De merkhouder beschikt ook daar over de nodige bescherming, al verschillen de rechtsgronden en de procedures vaak van land tot land.,17(51(7(1'('20(,11$0(1 Eerst en vooral is het belangrijk om een juist beeld te schetsen van internet in het kader van de domeinnamen en om het begrip domeinnamen technisch te duiden. Ook de registratie verdient aandacht, aangezien hier al merkenrechtelijke vraagstukken kunnen opduiken. Zoals gezegd in de inleiding, ga ik uit van de Belgische en de Nederlandse domeinnamensituatie INTERNET Ik sta dus allereerst stil bij het internet zelf. Het internet bestaat al lang en toch ook weer niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ontwikkelde begin jaren zestig de voorloper van het huidige internet om een veiliger communicatienetwerk tot stand te brengen. Dit netwerk werd dan in 1973 gelanceerd door de Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) en kreeg de naam Advanced Research Project Agency Network (ARPANET). Dit netwerk maakte het mogelijk dat verschillende computers op het netwerk konden worden aangesloten. Deze computers moesten wel dezelfde software gebruiken om informatie correct te versturen en te ontvangen. Ze moesten bijgevolg dezelfde taal spreken of een zelfde protocol gebruiken. Hiervoor werd het TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ontwikkeld dat nu nog de standaard is. In 1984 werd het netwerk in twee delen gesplitst. Enerzijds was er het MILNET, een verlengstuk van het oorspronkelijke uitsluitend militaire net en anderzijds ontstond er een civiel netwerk dat voornamelijk door onderzoekscentra werd gebruikt. Vanaf die splitsing verloopt de ontwikkeling van het moderne internet via twee wegen. 644

3 # INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT In de Verenigde Staten kreeg de National Science Foundation in 1985 belangstelling voor de mogelijkheden van het ARPANET en ontwikkelde een veel krachtiger netwerk waarmee tegen het einde van de jaren tachtig meer dan 4000 Amerikaanse onderzoeks en onderwijsinstellingen waren verbonden. Vanaf dat ogenblik is de internetopmars echt begonnen en kwam er interesse van ondernemingen en particulieren. Hierdoor kwam de huidige functie van het internet tot stand: het netwerk werd een elektronische snelweg. In Europa kreeg het internet in 1984 navolging toen het Centre européen de recherche nucléair het IP-protocol voor het eigen netwerk overnam. De bijdrage van deze instelling was de ontwikkeling van de hypertext links of hyperlinks op initiatief van Tim Berners Lee die ook de grondlegger is van de HyperText Markup Language of HTML, een opmaaktaal voor internetpagina s. Na de openstelling van het internet in 1992 verliep de ontwikkeling razendsnel. Voor internet bestaat er geen centrale overheid die reguleert of controleert. Wel is in 1993 InterNIC opgericht om het internet en de belangrijkste domeinen (.FRP) in de Verenigde Staten te reguleren. In andere landen, waaronder België, ontstonden er professionele organisaties die enerzijds domeinnamen uitgeven op grond van hun voorwaarden en anderzijds het Net beheren 2. Hier gaan we later dieper op in, eerst verdient het begrip domeinnaam onze aandacht DEFINITIE EN FUNCTIES VAN DOMEINNAMEN $OJHPHHQ Iedere websitehouder heeft een adres waarvan het belangrijkste onderdeel de domeinnaam vormt. De Belgische wetgever hanteert als definitie van dit begrip het volgende: HHQ DOIDQXPHULHNH ZHHUJDYH YDQ HHQ QXPHULHN,3,QWHUQHW 3URWRFRO DGUHV GDW KHW PRJHOLMN PDDNW HHQ RS KHW,QWHUQHW DDQJHVORWHQ FRPSXWHU WH LGHQWLILFHUHQ HHQ GRPHLQQDDP ZRUGW JHUHJLVWUHHUG RQGHUHHQGRPHLQYDQKHWHHUVWHQLYHDXGDWRIZHORYHUHHQVWHPWPHWHHQYDQ GH JHQHULHNH GRPHLQHQ J7/' GLH ZHUGHQ EHSDDOG GRRU GH,QWHUQHW &RUSRUDWLRQIRW$VVLJQHG1DPHVDQG1XPEHUV,&$11RIZHOPHWHHQYDQGH ODQGFRGHV FF7/' ]XONV NUDFKWHQV GH QRUP,62 3. Wie dit voor de eerste keer leest, zal daaruit niet begrijpen wat een domeinnaam is. Dit 2 ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, Group Reports Q 143: Internet Domain Names, Trademarks and Tradenames, +-,./.0, 1998 VI, = 44>5BDC"E F/FGE H JÏ KL!)M ')'&KL!>'NO!!' ; T. HEREMANS, P Q *M ( M RST!$&)')& UV R!$W&)'X!!>'X'M! Q Y IZ'()!*RST!)M ( M ' [:R%!\>!', Gent, Larcier, 2003, Art. 2.1 Wet 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, ]-^ ^ 9 september

4 S KRISTOF VERDUYCKT wetsbegrip is zo verwoord dat de technische achtergrond ervan moet worden verduidelijkt. Zoniet bevinden we ons op voorhand op het verkeerde spoor. De grondgedachte van het internet was en is communiceren. Om te kunnen communiceren moet men in staat zijn de gewenste computer te lokaliseren in het netwerk. Tegelijkertijd is er sprake van identificatie: op deze plaats bevindt zich een welbepaalde persoon of instantie. Zowel het lokaliseren als het identificeren raakt de kern van de problematiek rondom domeinnamen. Voor het lokaliseren van iets of iemand maakt men gebruik van een adres, voor het identificeren gebruik je een onderscheidingsteken. Op het Internet is het adres het IP-nummer, de domeinnaam het identificatiemiddel. Omdat zovelen gebruik maken van het internet, moet iedereen identificeerbaar zijn en dit moet gebeuren op unieke wijze. Het numerieke internetadres of Internet Protocol (IP) adres is dus het unieke nummer van een computer. Maar dit adres bestaat in IP-vorm louter uit cijfers en punten. Het wordt geschreven in gescheiden groepjes van decimale cijfers zoals bijvoorbeeld De structuur wordt vastgesteld in het Internet Protocol, dat regelmatig wordt herzien om de groei van het aantal computers op het internet bij te kunnen houden 4. Maar dit gebruik van nummers tot identificatie is niet praktisch en zeker niet gebruiksvriendelijk. Vanuit dit perspectief heeft men ervoor gekozen om deze reeksen van cijfers te vertalen naar een aantal naamwoorden die als geheel het internetadres vormen en die corresponderen met het IPnummer 5. Een domeinnaam is dus een systeem van alfanumerieke vertaling van een numerieke code of in gewone mensentaal: het is een letterwoord (bv. NXOHXYHQDFEH) dat verbonden is met een internetadres dat louter bestaat uit cijfers en punten. Wie de on line informatie die betrekking heeft op onze universiteit wil doornemen, kan in het adresvakje van het computerprogramma om internet te bezoeken (de internet browser zoals Netscape en Microsoft Internet Explorer) ofwel de url (Uniform Resource Locator) intypen ofwel de overeenkomstige cijferreeks. In beide gevallen wordt de internetgebruiker doorverbonden naar dezelfde website. Naast het verschaffen van toegang tot websites, is een domeinnaam ook een belangrijk bestanddeel van adressen. De domeinnaam vind je terug in het gedeelte na en het is gemeenschappelijk voor alle geadresseerden die de domeinnaamhouder heeft aangeduid. De domeinnaamhouder is de enige die adressen kan creëren met zijn domeinnaam na 6. Het belangrijkste kenmerk van een domeinnaam is haar uniek karakter. Een welbepaalde domeinnaam behoort dus toe aan slechts één persoon, namelijk aan wie die naam als eerste liet registreren. 4 B. WESTERBRINK, De merken- en handelsnaamrechtelijke aspecten van het Domain Name System in DOMMERING, E.J. (ed.), _,, in _,, Deventer, Kluwer, 1999, J. SURMONT, Interaction between Domain Names, Trade +L!ZS&()!DI Names and cdb/!r!>&*stfeg% Trade Marks T! in DUMORTIER, h *Ï RR*IZ&(RiI c$jk& J., ROBBEN, F. en TAEYMANS, M. (ed.), Y I &)')(,h _, Gent, Larcier, 2001, p. 257, nr T. HEREMANS, ^ ^, p. 6, nr ! U!ZSÏ KLK Q 'M S>&:% M!' Q KLKL!*R`!'a(:IZKL!)M ')')&KL!>'!>b

5 S INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT Daarom is de algemene regel voor registratie van domeinnamen ILUVW FRPH ILUVWVHUYHG of OHSULQFLSHGHO XQLFLWp. Omdat het aantal aangesloten computers toenam, werd het steeds moeilijker om een wereldwijde unieke naam te kiezen. Dit probleem werd opgelost door een hiërarchische indeling van de adressen. Bijgevolg ontstond het Domain Name System of DNS, een stelsel om de alfanumerieke domeinnamen te vertalen in numerieke IP-adressen. Dit ziet er zo uit: Root 7/' V (WRSOHYHO) Generieke TLD s of generic Top Level Domains (J7/' V b.v..com,.gov,.edu Geografische TLD s of country code Top Level Domains (FF7/' V) b.v..be,.fr en.nl Secondleveldomeinen of organisatie-domeinen (VHFRQGOHYHO) b.v. NXOHXYHQ.DF.be, VRQ\.nl Subdomeinen (WKLUGOHYHO) b.v. ODZ.kuleuven.ac.be De domeinnaam is dus opgebouwd uit een aantal componenten. Een voorafgaande opmerking: het internetadres is niet gelijk aan de domeinnaam. Eerst is er de protocolnaam (KWWS) die wijst op het gebruikte protocol en dan volgt pas de eigenlijke domeinnaam. Bovenaan de DNS-structuur staat het root domein dat niet zichtbaar is voor gebruikers. Direct daaronder bevinden zich de WRSOHYHOGRPHLQHQ (TLD s) die we kunnen indelen in 2 categorieën: generieke en geografische 7. De generieke topniveaudomeinen zijn organisatie- of activiteitsgebonden lettercodes die kunnen worden ingedeeld in 3 groepen: de drie open domeinen (FRPQHWHQ RUJ), de vier gesloten domeinen (PLOJRYHGXenLQW) en de zeven nieuwe 7 Zie G. BOGAERT en P. MAEYAERT, Handelsnaam Vennootschapsnaam Merk Bescherming en onderlinge U conflicten, Rechtspraak ( ), _:^ ]-^ lx^ 1999, 94-95; B. WESTERBRINK,, m b ^., 313; A.P. MEIJBOOM, Domeinnamen op Internet-Wat, waarom, hoe en waarheen?, 1997, afl. 1,

6 . j S j j KRISTOF VERDUYCKT domeinen (LQIR EL] QDPH SUR DHUR PXVHXP en FRRS). De drie open domeinen lenen zich voor registratie door eender welke persoon. De registrators oefenen geen toezicht uit op de geregistreerde domeinnamen; ze stellen zich dus ook niet de vraag of de domeinnaam al dan niet overeenstemt met het merk van de aanvrager. Bovendien zijn ze voor iedereen toegankelijk 8. De domeinen PLO JRY LQW HQ HGX zijn daarentegen gesloten omdat ze gereserveerd blijven voor de Amerikaanse overheid 9. Ten slotte zijn er nog de zeven nieuwe domeinen die werden toegevoegd om de snelle verzadiging van de gtld s tegen te gaan. Deze nieuwe domeinen zijn in merkenrechtelijk opzicht interessant. Voor de EL] domeinen is er een zgn. STOP-procedure (Start-up Trademark Opposition Policy) die het gebruik van merken in domeinnamen viseert. Deze procedure lijkt sterk op de Uniform Dispute Resolution Policy, één van de belangrijkste alternatieve geschillenprocedures. Voor LQIR was er een Sunrise Period, waarbinnen merkhouders voorrang kregen om hun merk als domeinnamen te registreren 10. Ook de QDPH domeinen kennen een dergelijke procedure, de Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy, die onder meer toelaat te onderzoeken of de domeinnaam wel overeenstemt met de naam van een fictief personage dat werd gedeponeerd als merk. Naast deze generieke domeinnamen bestaat het toplevel ook uit de domeinnamen met een landcode zoals EH en QO. Twee letters duiden het land van oorsprong van de website aan. In sommige landen zijn deze domeinnamen op hun beurt generiek ingedeeld. In Frankrijk bijvoorbeeld kunnen merkhouders hun merk registreren onder WUPIU. in plaats van onder de (algemene) cctld IU. Hierbij valt op te merken dat op 22 april 2002 de Verordening betreffende de invoering van het.eu topniveaudomein werd aangenomen 11. Deze.eu domeinen kunnen enkel worden verkregen door bedrijven, organisaties of natuurlijke personen die in de EU zijn gevestigd 12. Vooral art. 5.1 b trekt de aandacht: houders van merken kunnen bepaalde domeinnamen registreren voor de registratie wordt opengesteld voor het ruime publiek 13. Onder de TLD s bevinden zich dan de VHFRQGOHYHOGRPHLQHQ RI 6/' V die eigenlijk het belangrijkste zijn omdat ze zorgen voor de herkenbaarheid en het onderscheidend vermogen van de domeinnaam zoals bijvoorbeeld VRQ\ in ZZZVRQ\EH. Deze domeinen worden ook organisatiedomeinen genoemd I 8 T. HEREMANS, ^ 9,n M ( ^ o ,n M ( ^ o 18. ]-^ 648 ^, Verord. E.G nr. 733/2002, 22 april 2002 betreffende de invoering van het.eu-topniveaudomein,. 30 april 2002, afl. 113, Art. 4.2 b Verord.. E.G nr. 733/2002, 22 april 2002 betreffende de invoering van het.eutopniveaudomein, ]G^. 30 april 2002, afl. 113, Art. 5.1 b Verord. E.G nr. 733/2002, 22 april 2002 betreffende de invoering van het.eu-. 30 april 2002, afl. 113, 1. topniveaudomein,. ]G^

7 j S INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT omdat hiervoor vaak de naam van een organisatie wordt gekozen zoals NXOHXYHQDF in NXOHXYHQDFEH. Ten laatste zijn er de subdomeinen (thirdlevel) die de machines aangeven die zich binnen het organisatiedomein bevinden zoals ODZ in ODZNXOHXYHQDFEH. Ze zijn nodig als de domeinnaamhouder meer dan één server heeft gekoppeld aan het internet. 5HJLVWUDWLH Er bestaat geen overkoepelde instantie waar alle domain names kunnen worden geregistreerd 14. De registratie volgt de structuur van het DNS. De gtld s worden toegekend door Network Solutions, Inc. (NSI) in de Verenigde Staten. Deze registratie gebeurt in opdracht van de Internet Network Information Center (InterNIC) 15. Maar deze registratie is alleen mogelijk voor de drie open domeinen 16. Een FRPQHW en RUJ domeinnaam wordt verkregen via een Registration Agreement met NSI. De aanvrager moet zelf controleren of de betreffende naam al is geregistreerd via de InterNIC Whois Database op de website van InterNIC 17. Door deze registratie is de Domain Name Dispute Policy bindend voor de houder van de domeinnaam. Het wekt verbazing dat de NSI geen beperkingen aan de keuze van de domeinnaam stelt, wat toch voor conflicten kan zorgen 18. De registratie van cctld s gebeurt nationaal door de instelling in het betrokken land die daarvoor direct of indirect is aangesteld door de Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 19. De registratie van het HX topniveaudomein zal gebeuren via registrators 20. De vzw EurLGzal toezien op het beheer 21. In het licht van het voorwerp van deze paper (Benelux Merkenwet en domeinnamen) wil ik vooral aandacht besteden aan de registratie van deze domeinen in België en Nederland. Sinds 1 januari 2000 is de vzw Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaam registratie (DNS België, zie bevoegd voor het 14 B. DAUWE, Internet en merkenrechtelijke aspecten, ] Q U U ^Z]-^ pq^ pr^ 1996, afl. 2, AIPPI, p. 6, nr Voor de gesloten domeinen is geen registratie mogelijk, voor de nieuwe domeinen zijn er aparte instellingen. 17 U 18 B. WESTERBRINK, ^ ^, AIPPI, p. 6, nr Art. 2 b Verord. E.G nr. 733/2002, 22 april 2002 betreffende de invoering van het.eu-. 30 april 2002, afl. 113, 1.. topniveaudomein, "!J# % &)')(&)&* ( ]G^ 21 Zie, Consortium rond Belgen mag van Commissie EU-domeinnamen beheren, 22 maart

8 _ S S S ^ o _ KRISTOF VERDUYCKT beheer van de cctld EH. Eerst hanteerde deze instelling ook strenge regels 22, maar sinds 11 december 2000 zijn die regels geliberaliseerd: het principe ILUVW FRPHILUVWVHUYHG geldt ook voor EHst. Hierdoor nam het aantal gevallen van registratie in strijd met (merk)rechten van anderen toe. De enige maatregel die piraterij moet voorkomen is de verplichte aanvaarding van de EH geschillenregeling bij registratie van een EH domeinnaam 24. In Nederland is de situatie vergelijkbaar. Daar is sinds 1996 de Stichting Internet Domeinnaamregistratie belast met het beheer van de QO domeinnaam. Aanvankelijk kende de Stichting enkel een naam toe als die overeenstemde met het merk of de handelsnaam van de aanvrager 25, maar nu kan men gelijk welke domeinnaam registreren. Ook deze instelling heeft een geschillenregeling die wel bindende beslissingen kan nemen. Uit het voorgaande kunnen we een aantal zaken afleiden. Ten eerste moet elke domeinnaam absoluut uniek zijn, terwijl in het merkenrecht verschillende identieke merken naast elkaar kunnen bestaan, op voorwaarde dat ze ofwel gebruikt worden voor verschillende producten of diensten (specialiteit). Er zijn dus onderscheiden ondernemingen met identieke merken waarvan er maar één de overeenkomstige domeinnaam kan bezitten als gevolg van first come, first served. Dit leidt onvermijdelijk tot conflicten. Ten tweede zou men denken dat vooral de commerciële domeinnamen zoals FRP het merkenrecht aanbelangen omdat zij, meer dan anderen, merkinbreuken opleveren. Nochtans blijkt dat ook vele niet-commerciële domeinnamen genomen worden door bedrijven met duidelijke commerciële bedoelingen en met vermelding van merken. Er is dus theoretisch een conflict mogelijk zowel met een domeinnaam die wordt geregistreerd bij NSI als met een domeinnaam die ergens nationaal wordt geregistreerd 26. Ten derde is het Domain Name System zo opgebouwd dat het de registratie mogelijk maakt van een domeinnaam die ongeveer overeenkomt of verwarrend is met domeinnamen van ondernemingen gebaseerd op hum merken (b.v. VRQLH i.p.v. VRQ\), terwijl het merkenrecht zich verzet tegen het gebruik van verwarrende gelijkaardige merken. 22 Zie I. NICOLAS e.a., Commerce sur Internet, ' %!*')! %0!'q*!ZST % et droit des signes, ':%!* '!Z%0! %-U distinctifs!o(*im in BYTTEBIER, % K., FELTKAMP, R. en JANSSENS, E. (ed.),. h V n!*r, u/&s>! Antwerpen- b Apeldoorn, Maklu, 2001, ; K. DELESIE, Namaking van merken in, ^ v"^ , p. 860, nr. 3. h IZK0u Q %!** 23 T. HEREMANS, Belgische domeinnaam registratie vrijgemaakt, ^ 2000, afl. 6, 321; *&()!KL&* \wjx& G. GLAS en J. FELD, Belgium in CRISTAL, L.E. en GREENFIELD, N.S. (ed.), Yzy % T!, ' %!*')! %, RR Q!R h &R!wjk& Y o &)')(. * &:S% M S>! MuGR, New York, International Trademark Association, U 2001, T. HEREMANS, ^ ^, U B. WESTERBRINK, U ^ ^, B. DAUWE, ^ ^,

9 INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT Ten slotte moet ik opmerken dat de bevoegdheden van de registratieinstellingen de facto bevoegdheden zijn, zonder grondslag in enige rechtsregel. Dit komt vooral tot uiting in de niet-bindende geschillenbeslechting (uitzondering in Nederland)..:$/,),&$7,((10(5.(15(&+7(/,-. 67$78879$1'20(,11$0(1 We stellen ons de volgende vragen: kan een domeinnaam een merk zijn? Wat is het onderscheidend vermogen en de beschikbaarheid ervan? Kan het gebruik van een merk in een domeinnaam dat merk instandhouden? 3.1. KWALIFICATIE Eerst en vooral moeten we ter beantwoording van deze vragen de kwalificatie van domeinnamen verfijnen. De technische en functionele draagwijdte van een domeinnaam is al besproken (hierboven, p. 4). In verbintenisrechtelijk opzicht is de domeinnaam een teken waarover de domeinnaamhouder een overeenkomst afsluit met de domeinnaamautoriteit waarbij deze laatste zich ertoe verbindt de domeinnaam in haar databank op te nemen en de internetgebruiker die op zoek is naar die domeinnaam exclusief door te verbinden met de door de houder aangeduide computer, terwijl de domeinhouder zich ertoe verbindt de registratievoorwaarden na te leven. Vanuit die overeenkomst ontstaat voor de houder een recht op de geregistreerde domeinnaam. Maar dit recht is geenszins eeuwigdurend of absoluut. Niet alleen heeft men slechts het recht om de domeinnaam tijdelijk te gebruiken (voor de periode van registratie), maar het recht is ook afhankelijk van de goede uitvoering van de overeenkomst met de registratieautoriteit 27. De kernvraag blijft nochtans: kan dit recht ook een merkrecht vormen? Is een domeinnaam een juridische relevant onderscheidingsteken? Het eerste waar ik aan dacht bij deze vraag was: als een domeinnaam een merk kan zijn, zou de Benelux Merkenwet (hierna verkort geciteerd B.M.W.) toch van toepassing zijn? Of: als de B.M.W. van toepassing is op domeinnamen (de domeinnaam voldoet aan de wettelijke vereisten), dan zou een domeinnaam toch een merk kunnen zijn? En daarenboven: heeft het Benelux Merkenbureau al domeinnamen aanvaard als merk? I 27 T. HEREMANS, ^ S.,

10 KRISTOF VERDUYCKT In het voorjaar van 1998 verklaarde de Belgische delegatie tijdens het 37 e congres van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle: /D SRVLWLRQ GX JURXSH EHOJH HVW TX XQ QRP GH GRPDLQH TXL HVW XWLOLVp H[FOXVLYHPHQWFRPPHDGUHVVH,3QHSHXWSDVrWUHFRQVLGpUpXQHPDUTXH en 6HXOHPHQW GDQV OHV FDV WUqV H[FHSWLRQQHOV R OH QRP HVW XWLOLVp SRXU GLVWLQJXHU FHUWDLQV SURGXLWV RX FHUWDLQV VHUYLFHV G XQH HQWUHSULVH OH QRP GH GRPDLQHSRXUUDFRQVWLWXHUXQHPDUTXH s{ De Nederlandse delegatie dacht er anders over: ³$OWKRXJK WKH GRPDLQ QDPH RULJLQDOO\KDGWKHIXQFWLRQRIDQLQWHUQHWDGUHVVLWLVQRZZLGHO\DFFHSWHGWKDW LVDVLJQZKLFKPD\VHUYHDVDWUDGHPDUN 29. Het is hierbij aangewezen om de Amerikaanse opvatting over de materie van de WHOHSKRQHPQHPRQLFV te bespreken. Dat zijn telefoonnummers waarvan de cijfers zijn gekozen in functie van de overeenkomst met de letters op het telefoonklavier. Zo kan men de cijfercombinatie gemakkelijk onthouden. In dat kader speelt het telefoonnummer een dubbele rol: het is een woord en een adres. In de Verenigde Staten worden deze telephone mnemonics beschermd door het merkenrecht; niet de cijfercombinaties, maar de overeenkomstige letters. De overeenkomst met domeinnamen ligt voor de hand: een domeinnaam is eigenlijk ook een mnemotechnisch middel om het IP-adres te memoriseren. In beginsel lijken domeinnamen dus vatbaar voor merkenrechtelijke bescherming 30 Als we kijken naar de B.M.W., verstaat art. 1 onder een individueel merk de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers van waren of verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren [of diensten] van een onderneming te onderscheiden. Er wordt aangenomen dat domeinnamen zich tot onderscheidingstekens hebben ontwikkeld 31. Maar of ze ook een merk kunnen zijn is een andere vraag. Want is het wel altijd een onderscheidingsteken voor waren of diensten? Sommige domeinnamen zijn ondertussen ingeschreven als merkenrecht (b.v. woordmerk gratiz.nl), maar deze inschrijving betekent nog niet dat ze moeten worden beschouwd als geldige merken. WEFERS BETTINK ging in 1997 ervan uit dat in bepaalde omstandigheden het publiek een domeinnaam kan beschouwen als een merk. De bepalende omstandigheden hiervoor zijn de 28 AIPPI, ,n M ( ^ o A. CRUQUENAIRE, Internet: La problématique des noms de domaine,, ')[ ^ h IZ'R ^ 1997, H.W. WEFERS BETTINK, Domeinnamen: merk of handelsnaam?,, m b 1997, afl. 5,

11 INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT overeenkomst van de domeinnaam met een merk en de inhoud van de website 32. Hij komt tot de volgende indeling. Als de domeinnaam overeenkomt met het merk van een product dat op de website wordt aangeboden of waarover op de website informatie wordt verstrekt, zal de domeinnaam door het publiek vermoedelijk worden gezien als een teken ter onderscheiding van dat betreffende product: de internetgebruiker die de website één maal heeft bezocht, zal de domeinnaam voortaan associëren met dat product. Als de domeinnaam afwijkt van het op de website gebruikte merk, zal de domeinnaam alleen beschouwd worden als een merk wanneer de website zelf een product is. Zo gebruikt men ffly.com voor de Firefly website, een zoekdienst voor informatie op het internet. Volgens deze auteur wordt deze domeinnaam hier gebruikt ter onderscheiding van een dienst, naast het merk Firefly. In alle gevallen waar het publiek geen directe associatie meer heeft met een bepaalde soort producten of diensten krijgt de domeinnaam meer het karakter van een onderscheidingsteken voor een bepaalde website en is het geen zelfstandig onderscheidingsteken meer. Men kan ook een andere houding aannemen vanuit het perspectief van het betrokken publiek. Een domeinnaam is in essentie geen teken om waren of diensten van een bepaalde onderneming te onderscheiden, maar een bestanddeel van een internetadres dat dient om een bepaalde website te bereiken. Men zal het daarom eerder beschouwen als een hulp tot het bereiken van een website. Een telefoonnummer, een faxnummer of een adres heeft immers ook een doelgerichte en geen op zich onderscheidende functie. Bijgevolg is een domeinnaam slechts een middel om domeinen af te bakenen en websites te bereiken en ziet het publiek het niet als een teken om waren of diensten te onderscheiden. Maar het blijft wel een onderscheidingsteken. Hoe kunnen we deze contradictie oplossen? We nemen hiervoor een voorbeeld uit de rechtspraak, het referentiepunt voor dit kwalificatievraagstuk: de beslissing van de voorzitter van de rechtbank van Amsterdam van 20 september Dit was één van de eerste domeinnaamgeschillen die aan een rechtbank werden voorgelegd. In deze zaak ging het om de domeinnaam RXGHUVQO. De eisers in deze zaak hadden het merk 2XGHUV YDQ 1X gedeponeerd in de Benelux voor drukwerken en ze 32,n M (., Pres. Rb. Amsterdam 20 september 1996,, m b 1996, afl. 6,

12 KRISTOF VERDUYCKT gebruikten het voor het maandblad Ouders van Nu. De verweersters gaven een concurrerend tijdschrift uit genaamd Ouders Online dat via het internet werd aangeboden op de website ouders.nl. De voorzitter stelde (overweging 6): KHW JHEUXLN YDQ HHQ GRPHLQQDDP RS LQWHUQHW WHU DDQGXLGLQJ YDQ HHQ YLQGSODDWV YDQ HHQ HOHNWURQLVFK WLMGVFKULIW PRHW ZRUGHQ DDQJHPHUNW DOV JHEUXLNYDQHHQWHNHQYRRUHHQZDDULQGH]LQYDQDUW$E Men kan uit dit standpunt afleiden dat in die omstandigheden de domeinnaam kan worden beschouwd als een merk. Maar een domeinnaam is toch niets meer of minder dan een teken ter onderscheiding van een domein ten opzichte van een ander domein en een domein is geen waar, noch een dienst. De voorzitter gaf zelf toe dat de domeinnaam enkel de vindplaats aanduidt van een elektronisch tijdschrift zonder vast te stellen of de domeinnaam het betrokken product onderscheidt van andere. Het grote probleem blijkt zich dus te situeren bij één van de basisvereisten van het merkenrecht: het vereiste van onderscheidend vermogen. In de zaak Burberrys/Bossy van 16 december 1991 heeft het Benelux Gerechtshof benadrukt dat een merk kan dienen om de waren (of diensten) van een onderneming te onderscheiden 34. Uiteraard kan een teken dat als domeinnaam wordt geregistreerd, in sommige gevallen zo worden gebruikt dat het publiek het zal opvatten als een gebruik als merk en dit is wellicht waar vele domeinnaamhouders naar streven. Maar de opvatting van het publiek wordt toch niet gecreëerd door het louter bestaan van een domeinnaam, wel door het gebruik van het teken dat ook als domeinnaam werd geregistreerd. Zoals gezegd is de domeinnaam op zich een teken dat wordt gebruikt als een onderscheidingsteken, maar anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Daarom voldoet het niet aan de wettelijke vereisten van art. 1 B.M.W.: het onderscheidt wel iets, maar niet de waren van een onderneming. Dit wordt ook bevestigd in de recente rechtspraak. Een opvallende beslissing is het vonnis van de rechtbank van Groningen van 15 februari Het onderwerp van deze zaak was het conflict tussen enerzijds het internetadres en woordmerk ZZZJUDWL=QO (de domeinnaam is gratiz.nl met als secondleveldomein gratiz) en anderzijds de domeinnaam ZZZJUDWLVQO. De eiser (gratiz) beroept zich op de zeer zware toets van het Benelux Merkenbureau om aan te duiden dat dit merk onderscheidend vermogen heeft. De verweerder stelt daarentegen dat de term slechts een 34 Benelux Hof nr. A 90/4, 16 december 1991 (Burberrys/Bossy), ] 654!'!ZU Q}~)Q * MOK en b ^ v"^ , 742, noot M. MOK. 35 Rb. Groningen 15 februari 2002,, m b 2002, afl. 4, , noot C. GIELEN. ^ 1991, 16, concl. M.