,QWHUDFWLHWXVVHQGRPHLQQDPHQHQ PHUNHQUHFKW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ",QWHUDFWLHWXVVHQGRPHLQQDPHQHQ PHUNHQUHFKW"

Transcriptie

1 ,QWHUDFWLHWXVVHQGRPHLQQDPHQHQ PHUNHQUHFKW.ULVWRI9HUGX\FNW Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. F. Gotzen,1/(,',1* In het artikel Op Internet verliest Groen! zijn 1 wordt gezegd dat de groenen van geluk mogen spreken. De domeinnaam JURHQEHdie overeenstemt met de nieuwe partijnaam was immers al geregistreerd door Banan bvba, dat al tweehonderd vijftig domeinnamen had geregistreerd waaronder JURHQEH. De groenen mogen zich gelukkig prijzen omdat de zaakvoerder de domeinnaam wil verhuren of verkopen aan een schappelijke prijs: Ik zeg niet hoeveel het de groenen kost, maar meestal vragen we veel meer! en Er hebben zich trouwens ook andere kopers gemeld voor JURHQEH, die dan wilde doorverkopen aan de partij. Maar dat hebben we dus geweigerd. Het registreren van domeinnamen van domeinnamen blijkt dus lucratief te (kunnen) zijn. Als er al veel wordt betaald voor algemene domeinnamen zoals JURHQEH, hoeveel zal men dan moeten betalen voor domeinnamen waarin (bekende) merken in voorkomen? Deze vraagstelling brengt ons bij het uitgangspunt van de bespreking. Welke interactie bestaat er tussen domeinnamen en merkenrecht? Domeinnamen kunnen immers bedoeld of onbedoeld overeenkomen met merken. Wat zijn de financiële en juridische gevolgen daarvan? Niet alleen het merkenrecht, maar ook andere onderdelen van het recht (zoals recht op naam of handelsrecht) kunnen in conflict treden met domeinnamen. Allereerst wil ik het Internet en de domeinnamen als technologische fenomenen bespreken. De specifieke eigenschappen van deze informaticaverschijnselen hebben juridische implicaties. Een domeinnaam is bijvoorbeeld geen internetadres en welk deel van de domeinnaam is relevant voor het merkenrecht? Zelfs bij de registratie ervan kunnen er al rechtsvragen worden gesteld. Vervolgens valt de bespreking uiteen in twee delen. Enerzijds probeer ik de domeinnaam juridisch te kwalificeren en te bepalen of een domeinnaam een 1 "!$# % &')()&&* (, 18 november

2 KRISTOF VERDUYCKT merk kan zijn in de zin van de Benelux Merkenwet. Anderzijds moet er een onderscheid worden gemaakt in de verschillende conflictsituaties die kunnen bestaan tussen domeinnamen en merken. Ik concentreer me op de verhouding domeinnamen - Benelux Merkenwet omdat deze verhouding hoofdzakelijk aan bod is gekomen in de (overwegend Nederlandse) rechtspraak. De Benelux Merkenwet en vooral art. 13 A 1 staan hierbij dus centraal: in welke mate is een domeinnaam een inbreukmakend teken in de zin van art 13 A 1? Na deze situatieschets komen de verschillende procedures aan bod. Naast de gewone gerechtelijke procedures kan de merkhouder ook kiezen voor een alternatieve geschillenbeslechtingprocedure. Bij de gerechtelijke procedures kan de merkhouder ook een beroep op andere rechtsgronden zoals de W.H.P.C., art 1382 B.W. en de nieuwe wet inzake domeinnamen. Als uitleiding bespreek ik kort de situatie in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De merkhouder beschikt ook daar over de nodige bescherming, al verschillen de rechtsgronden en de procedures vaak van land tot land.,17(51(7(1'('20(,11$0(1 Eerst en vooral is het belangrijk om een juist beeld te schetsen van internet in het kader van de domeinnamen en om het begrip domeinnamen technisch te duiden. Ook de registratie verdient aandacht, aangezien hier al merkenrechtelijke vraagstukken kunnen opduiken. Zoals gezegd in de inleiding, ga ik uit van de Belgische en de Nederlandse domeinnamensituatie INTERNET Ik sta dus allereerst stil bij het internet zelf. Het internet bestaat al lang en toch ook weer niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ontwikkelde begin jaren zestig de voorloper van het huidige internet om een veiliger communicatienetwerk tot stand te brengen. Dit netwerk werd dan in 1973 gelanceerd door de Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) en kreeg de naam Advanced Research Project Agency Network (ARPANET). Dit netwerk maakte het mogelijk dat verschillende computers op het netwerk konden worden aangesloten. Deze computers moesten wel dezelfde software gebruiken om informatie correct te versturen en te ontvangen. Ze moesten bijgevolg dezelfde taal spreken of een zelfde protocol gebruiken. Hiervoor werd het TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ontwikkeld dat nu nog de standaard is. In 1984 werd het netwerk in twee delen gesplitst. Enerzijds was er het MILNET, een verlengstuk van het oorspronkelijke uitsluitend militaire net en anderzijds ontstond er een civiel netwerk dat voornamelijk door onderzoekscentra werd gebruikt. Vanaf die splitsing verloopt de ontwikkeling van het moderne internet via twee wegen. 644

3 # INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT In de Verenigde Staten kreeg de National Science Foundation in 1985 belangstelling voor de mogelijkheden van het ARPANET en ontwikkelde een veel krachtiger netwerk waarmee tegen het einde van de jaren tachtig meer dan 4000 Amerikaanse onderzoeks en onderwijsinstellingen waren verbonden. Vanaf dat ogenblik is de internetopmars echt begonnen en kwam er interesse van ondernemingen en particulieren. Hierdoor kwam de huidige functie van het internet tot stand: het netwerk werd een elektronische snelweg. In Europa kreeg het internet in 1984 navolging toen het Centre européen de recherche nucléair het IP-protocol voor het eigen netwerk overnam. De bijdrage van deze instelling was de ontwikkeling van de hypertext links of hyperlinks op initiatief van Tim Berners Lee die ook de grondlegger is van de HyperText Markup Language of HTML, een opmaaktaal voor internetpagina s. Na de openstelling van het internet in 1992 verliep de ontwikkeling razendsnel. Voor internet bestaat er geen centrale overheid die reguleert of controleert. Wel is in 1993 InterNIC opgericht om het internet en de belangrijkste domeinen (.FRP) in de Verenigde Staten te reguleren. In andere landen, waaronder België, ontstonden er professionele organisaties die enerzijds domeinnamen uitgeven op grond van hun voorwaarden en anderzijds het Net beheren 2. Hier gaan we later dieper op in, eerst verdient het begrip domeinnaam onze aandacht DEFINITIE EN FUNCTIES VAN DOMEINNAMEN $OJHPHHQ Iedere websitehouder heeft een adres waarvan het belangrijkste onderdeel de domeinnaam vormt. De Belgische wetgever hanteert als definitie van dit begrip het volgende: HHQ DOIDQXPHULHNH ZHHUJDYH YDQ HHQ QXPHULHN,3,QWHUQHW 3URWRFRO DGUHV GDW KHW PRJHOLMN PDDNW HHQ RS KHW,QWHUQHW DDQJHVORWHQ FRPSXWHU WH LGHQWLILFHUHQ HHQ GRPHLQQDDP ZRUGW JHUHJLVWUHHUG RQGHUHHQGRPHLQYDQKHWHHUVWHQLYHDXGDWRIZHORYHUHHQVWHPWPHWHHQYDQ GH JHQHULHNH GRPHLQHQ J7/' GLH ZHUGHQ EHSDDOG GRRU GH,QWHUQHW &RUSRUDWLRQIRW$VVLJQHG1DPHVDQG1XPEHUV,&$11RIZHOPHWHHQYDQGH ODQGFRGHV FF7/' ]XONV NUDFKWHQV GH QRUP,62 3. Wie dit voor de eerste keer leest, zal daaruit niet begrijpen wat een domeinnaam is. Dit 2 ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, Group Reports Q 143: Internet Domain Names, Trademarks and Tradenames, +-,./.0, 1998 VI, = 44>5BDC"E F/FGE H JÏ KL!)M ')'&KL!>'NO!!' ; T. HEREMANS, P Q *M ( M RST!$&)')& UV R!$W&)'X!!>'X'M! Q Y IZ'()!*RST!)M ( M ' [:R%!\>!', Gent, Larcier, 2003, Art. 2.1 Wet 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, ]-^ ^ 9 september

4 S KRISTOF VERDUYCKT wetsbegrip is zo verwoord dat de technische achtergrond ervan moet worden verduidelijkt. Zoniet bevinden we ons op voorhand op het verkeerde spoor. De grondgedachte van het internet was en is communiceren. Om te kunnen communiceren moet men in staat zijn de gewenste computer te lokaliseren in het netwerk. Tegelijkertijd is er sprake van identificatie: op deze plaats bevindt zich een welbepaalde persoon of instantie. Zowel het lokaliseren als het identificeren raakt de kern van de problematiek rondom domeinnamen. Voor het lokaliseren van iets of iemand maakt men gebruik van een adres, voor het identificeren gebruik je een onderscheidingsteken. Op het Internet is het adres het IP-nummer, de domeinnaam het identificatiemiddel. Omdat zovelen gebruik maken van het internet, moet iedereen identificeerbaar zijn en dit moet gebeuren op unieke wijze. Het numerieke internetadres of Internet Protocol (IP) adres is dus het unieke nummer van een computer. Maar dit adres bestaat in IP-vorm louter uit cijfers en punten. Het wordt geschreven in gescheiden groepjes van decimale cijfers zoals bijvoorbeeld De structuur wordt vastgesteld in het Internet Protocol, dat regelmatig wordt herzien om de groei van het aantal computers op het internet bij te kunnen houden 4. Maar dit gebruik van nummers tot identificatie is niet praktisch en zeker niet gebruiksvriendelijk. Vanuit dit perspectief heeft men ervoor gekozen om deze reeksen van cijfers te vertalen naar een aantal naamwoorden die als geheel het internetadres vormen en die corresponderen met het IPnummer 5. Een domeinnaam is dus een systeem van alfanumerieke vertaling van een numerieke code of in gewone mensentaal: het is een letterwoord (bv. NXOHXYHQDFEH) dat verbonden is met een internetadres dat louter bestaat uit cijfers en punten. Wie de on line informatie die betrekking heeft op onze universiteit wil doornemen, kan in het adresvakje van het computerprogramma om internet te bezoeken (de internet browser zoals Netscape en Microsoft Internet Explorer) ofwel de url (Uniform Resource Locator) intypen ofwel de overeenkomstige cijferreeks. In beide gevallen wordt de internetgebruiker doorverbonden naar dezelfde website. Naast het verschaffen van toegang tot websites, is een domeinnaam ook een belangrijk bestanddeel van adressen. De domeinnaam vind je terug in het gedeelte na en het is gemeenschappelijk voor alle geadresseerden die de domeinnaamhouder heeft aangeduid. De domeinnaamhouder is de enige die adressen kan creëren met zijn domeinnaam na 6. Het belangrijkste kenmerk van een domeinnaam is haar uniek karakter. Een welbepaalde domeinnaam behoort dus toe aan slechts één persoon, namelijk aan wie die naam als eerste liet registreren. 4 B. WESTERBRINK, De merken- en handelsnaamrechtelijke aspecten van het Domain Name System in DOMMERING, E.J. (ed.), _,, in _,, Deventer, Kluwer, 1999, J. SURMONT, Interaction between Domain Names, Trade +L!ZS&()!DI Names and cdb/!r!>&*stfeg% Trade Marks T! in DUMORTIER, h *Ï RR*IZ&(RiI c$jk& J., ROBBEN, F. en TAEYMANS, M. (ed.), Y I &)')(,h _, Gent, Larcier, 2001, p. 257, nr T. HEREMANS, ^ ^, p. 6, nr ! U!ZSÏ KLK Q 'M S>&:% M!' Q KLKL!*R`!'a(:IZKL!)M ')')&KL!>'!>b

5 S INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT Daarom is de algemene regel voor registratie van domeinnamen ILUVW FRPH ILUVWVHUYHG of OHSULQFLSHGHO XQLFLWp. Omdat het aantal aangesloten computers toenam, werd het steeds moeilijker om een wereldwijde unieke naam te kiezen. Dit probleem werd opgelost door een hiërarchische indeling van de adressen. Bijgevolg ontstond het Domain Name System of DNS, een stelsel om de alfanumerieke domeinnamen te vertalen in numerieke IP-adressen. Dit ziet er zo uit: Root 7/' V (WRSOHYHO) Generieke TLD s of generic Top Level Domains (J7/' V b.v..com,.gov,.edu Geografische TLD s of country code Top Level Domains (FF7/' V) b.v..be,.fr en.nl Secondleveldomeinen of organisatie-domeinen (VHFRQGOHYHO) b.v. NXOHXYHQ.DF.be, VRQ\.nl Subdomeinen (WKLUGOHYHO) b.v. ODZ.kuleuven.ac.be De domeinnaam is dus opgebouwd uit een aantal componenten. Een voorafgaande opmerking: het internetadres is niet gelijk aan de domeinnaam. Eerst is er de protocolnaam (KWWS) die wijst op het gebruikte protocol en dan volgt pas de eigenlijke domeinnaam. Bovenaan de DNS-structuur staat het root domein dat niet zichtbaar is voor gebruikers. Direct daaronder bevinden zich de WRSOHYHOGRPHLQHQ (TLD s) die we kunnen indelen in 2 categorieën: generieke en geografische 7. De generieke topniveaudomeinen zijn organisatie- of activiteitsgebonden lettercodes die kunnen worden ingedeeld in 3 groepen: de drie open domeinen (FRPQHWHQ RUJ), de vier gesloten domeinen (PLOJRYHGXenLQW) en de zeven nieuwe 7 Zie G. BOGAERT en P. MAEYAERT, Handelsnaam Vennootschapsnaam Merk Bescherming en onderlinge U conflicten, Rechtspraak ( ), _:^ ]-^ lx^ 1999, 94-95; B. WESTERBRINK,, m b ^., 313; A.P. MEIJBOOM, Domeinnamen op Internet-Wat, waarom, hoe en waarheen?, 1997, afl. 1,

6 . j S j j KRISTOF VERDUYCKT domeinen (LQIR EL] QDPH SUR DHUR PXVHXP en FRRS). De drie open domeinen lenen zich voor registratie door eender welke persoon. De registrators oefenen geen toezicht uit op de geregistreerde domeinnamen; ze stellen zich dus ook niet de vraag of de domeinnaam al dan niet overeenstemt met het merk van de aanvrager. Bovendien zijn ze voor iedereen toegankelijk 8. De domeinen PLO JRY LQW HQ HGX zijn daarentegen gesloten omdat ze gereserveerd blijven voor de Amerikaanse overheid 9. Ten slotte zijn er nog de zeven nieuwe domeinen die werden toegevoegd om de snelle verzadiging van de gtld s tegen te gaan. Deze nieuwe domeinen zijn in merkenrechtelijk opzicht interessant. Voor de EL] domeinen is er een zgn. STOP-procedure (Start-up Trademark Opposition Policy) die het gebruik van merken in domeinnamen viseert. Deze procedure lijkt sterk op de Uniform Dispute Resolution Policy, één van de belangrijkste alternatieve geschillenprocedures. Voor LQIR was er een Sunrise Period, waarbinnen merkhouders voorrang kregen om hun merk als domeinnamen te registreren 10. Ook de QDPH domeinen kennen een dergelijke procedure, de Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy, die onder meer toelaat te onderzoeken of de domeinnaam wel overeenstemt met de naam van een fictief personage dat werd gedeponeerd als merk. Naast deze generieke domeinnamen bestaat het toplevel ook uit de domeinnamen met een landcode zoals EH en QO. Twee letters duiden het land van oorsprong van de website aan. In sommige landen zijn deze domeinnamen op hun beurt generiek ingedeeld. In Frankrijk bijvoorbeeld kunnen merkhouders hun merk registreren onder WUPIU. in plaats van onder de (algemene) cctld IU. Hierbij valt op te merken dat op 22 april 2002 de Verordening betreffende de invoering van het.eu topniveaudomein werd aangenomen 11. Deze.eu domeinen kunnen enkel worden verkregen door bedrijven, organisaties of natuurlijke personen die in de EU zijn gevestigd 12. Vooral art. 5.1 b trekt de aandacht: houders van merken kunnen bepaalde domeinnamen registreren voor de registratie wordt opengesteld voor het ruime publiek 13. Onder de TLD s bevinden zich dan de VHFRQGOHYHOGRPHLQHQ RI 6/' V die eigenlijk het belangrijkste zijn omdat ze zorgen voor de herkenbaarheid en het onderscheidend vermogen van de domeinnaam zoals bijvoorbeeld VRQ\ in ZZZVRQ\EH. Deze domeinen worden ook organisatiedomeinen genoemd I 8 T. HEREMANS, ^ 9,n M ( ^ o ,n M ( ^ o 18. ]-^ 648 ^, Verord. E.G nr. 733/2002, 22 april 2002 betreffende de invoering van het.eu-topniveaudomein,. 30 april 2002, afl. 113, Art. 4.2 b Verord.. E.G nr. 733/2002, 22 april 2002 betreffende de invoering van het.eutopniveaudomein, ]G^. 30 april 2002, afl. 113, Art. 5.1 b Verord. E.G nr. 733/2002, 22 april 2002 betreffende de invoering van het.eu-. 30 april 2002, afl. 113, 1. topniveaudomein,. ]G^

7 j S INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT omdat hiervoor vaak de naam van een organisatie wordt gekozen zoals NXOHXYHQDF in NXOHXYHQDFEH. Ten laatste zijn er de subdomeinen (thirdlevel) die de machines aangeven die zich binnen het organisatiedomein bevinden zoals ODZ in ODZNXOHXYHQDFEH. Ze zijn nodig als de domeinnaamhouder meer dan één server heeft gekoppeld aan het internet. 5HJLVWUDWLH Er bestaat geen overkoepelde instantie waar alle domain names kunnen worden geregistreerd 14. De registratie volgt de structuur van het DNS. De gtld s worden toegekend door Network Solutions, Inc. (NSI) in de Verenigde Staten. Deze registratie gebeurt in opdracht van de Internet Network Information Center (InterNIC) 15. Maar deze registratie is alleen mogelijk voor de drie open domeinen 16. Een FRPQHW en RUJ domeinnaam wordt verkregen via een Registration Agreement met NSI. De aanvrager moet zelf controleren of de betreffende naam al is geregistreerd via de InterNIC Whois Database op de website van InterNIC 17. Door deze registratie is de Domain Name Dispute Policy bindend voor de houder van de domeinnaam. Het wekt verbazing dat de NSI geen beperkingen aan de keuze van de domeinnaam stelt, wat toch voor conflicten kan zorgen 18. De registratie van cctld s gebeurt nationaal door de instelling in het betrokken land die daarvoor direct of indirect is aangesteld door de Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 19. De registratie van het HX topniveaudomein zal gebeuren via registrators 20. De vzw EurLGzal toezien op het beheer 21. In het licht van het voorwerp van deze paper (Benelux Merkenwet en domeinnamen) wil ik vooral aandacht besteden aan de registratie van deze domeinen in België en Nederland. Sinds 1 januari 2000 is de vzw Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaam registratie (DNS België, zie bevoegd voor het 14 B. DAUWE, Internet en merkenrechtelijke aspecten, ] Q U U ^Z]-^ pq^ pr^ 1996, afl. 2, AIPPI, p. 6, nr Voor de gesloten domeinen is geen registratie mogelijk, voor de nieuwe domeinen zijn er aparte instellingen. 17 U 18 B. WESTERBRINK, ^ ^, AIPPI, p. 6, nr Art. 2 b Verord. E.G nr. 733/2002, 22 april 2002 betreffende de invoering van het.eu-. 30 april 2002, afl. 113, 1.. topniveaudomein, "!J# % &)')(&)&* ( ]G^ 21 Zie, Consortium rond Belgen mag van Commissie EU-domeinnamen beheren, 22 maart

8 _ S S S ^ o _ KRISTOF VERDUYCKT beheer van de cctld EH. Eerst hanteerde deze instelling ook strenge regels 22, maar sinds 11 december 2000 zijn die regels geliberaliseerd: het principe ILUVW FRPHILUVWVHUYHG geldt ook voor EHst. Hierdoor nam het aantal gevallen van registratie in strijd met (merk)rechten van anderen toe. De enige maatregel die piraterij moet voorkomen is de verplichte aanvaarding van de EH geschillenregeling bij registratie van een EH domeinnaam 24. In Nederland is de situatie vergelijkbaar. Daar is sinds 1996 de Stichting Internet Domeinnaamregistratie belast met het beheer van de QO domeinnaam. Aanvankelijk kende de Stichting enkel een naam toe als die overeenstemde met het merk of de handelsnaam van de aanvrager 25, maar nu kan men gelijk welke domeinnaam registreren. Ook deze instelling heeft een geschillenregeling die wel bindende beslissingen kan nemen. Uit het voorgaande kunnen we een aantal zaken afleiden. Ten eerste moet elke domeinnaam absoluut uniek zijn, terwijl in het merkenrecht verschillende identieke merken naast elkaar kunnen bestaan, op voorwaarde dat ze ofwel gebruikt worden voor verschillende producten of diensten (specialiteit). Er zijn dus onderscheiden ondernemingen met identieke merken waarvan er maar één de overeenkomstige domeinnaam kan bezitten als gevolg van first come, first served. Dit leidt onvermijdelijk tot conflicten. Ten tweede zou men denken dat vooral de commerciële domeinnamen zoals FRP het merkenrecht aanbelangen omdat zij, meer dan anderen, merkinbreuken opleveren. Nochtans blijkt dat ook vele niet-commerciële domeinnamen genomen worden door bedrijven met duidelijke commerciële bedoelingen en met vermelding van merken. Er is dus theoretisch een conflict mogelijk zowel met een domeinnaam die wordt geregistreerd bij NSI als met een domeinnaam die ergens nationaal wordt geregistreerd 26. Ten derde is het Domain Name System zo opgebouwd dat het de registratie mogelijk maakt van een domeinnaam die ongeveer overeenkomt of verwarrend is met domeinnamen van ondernemingen gebaseerd op hum merken (b.v. VRQLH i.p.v. VRQ\), terwijl het merkenrecht zich verzet tegen het gebruik van verwarrende gelijkaardige merken. 22 Zie I. NICOLAS e.a., Commerce sur Internet, ' %!*')! %0!'q*!ZST % et droit des signes, ':%!* '!Z%0! %-U distinctifs!o(*im in BYTTEBIER, % K., FELTKAMP, R. en JANSSENS, E. (ed.),. h V n!*r, u/&s>! Antwerpen- b Apeldoorn, Maklu, 2001, ; K. DELESIE, Namaking van merken in, ^ v"^ , p. 860, nr. 3. h IZK0u Q %!** 23 T. HEREMANS, Belgische domeinnaam registratie vrijgemaakt, ^ 2000, afl. 6, 321; *&()!KL&* \wjx& G. GLAS en J. FELD, Belgium in CRISTAL, L.E. en GREENFIELD, N.S. (ed.), Yzy % T!, ' %!*')! %, RR Q!R h &R!wjk& Y o &)')(. * &:S% M S>! MuGR, New York, International Trademark Association, U 2001, T. HEREMANS, ^ ^, U B. WESTERBRINK, U ^ ^, B. DAUWE, ^ ^,

9 INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT Ten slotte moet ik opmerken dat de bevoegdheden van de registratieinstellingen de facto bevoegdheden zijn, zonder grondslag in enige rechtsregel. Dit komt vooral tot uiting in de niet-bindende geschillenbeslechting (uitzondering in Nederland)..:$/,),&$7,((10(5.(15(&+7(/,-. 67$78879$1'20(,11$0(1 We stellen ons de volgende vragen: kan een domeinnaam een merk zijn? Wat is het onderscheidend vermogen en de beschikbaarheid ervan? Kan het gebruik van een merk in een domeinnaam dat merk instandhouden? 3.1. KWALIFICATIE Eerst en vooral moeten we ter beantwoording van deze vragen de kwalificatie van domeinnamen verfijnen. De technische en functionele draagwijdte van een domeinnaam is al besproken (hierboven, p. 4). In verbintenisrechtelijk opzicht is de domeinnaam een teken waarover de domeinnaamhouder een overeenkomst afsluit met de domeinnaamautoriteit waarbij deze laatste zich ertoe verbindt de domeinnaam in haar databank op te nemen en de internetgebruiker die op zoek is naar die domeinnaam exclusief door te verbinden met de door de houder aangeduide computer, terwijl de domeinhouder zich ertoe verbindt de registratievoorwaarden na te leven. Vanuit die overeenkomst ontstaat voor de houder een recht op de geregistreerde domeinnaam. Maar dit recht is geenszins eeuwigdurend of absoluut. Niet alleen heeft men slechts het recht om de domeinnaam tijdelijk te gebruiken (voor de periode van registratie), maar het recht is ook afhankelijk van de goede uitvoering van de overeenkomst met de registratieautoriteit 27. De kernvraag blijft nochtans: kan dit recht ook een merkrecht vormen? Is een domeinnaam een juridische relevant onderscheidingsteken? Het eerste waar ik aan dacht bij deze vraag was: als een domeinnaam een merk kan zijn, zou de Benelux Merkenwet (hierna verkort geciteerd B.M.W.) toch van toepassing zijn? Of: als de B.M.W. van toepassing is op domeinnamen (de domeinnaam voldoet aan de wettelijke vereisten), dan zou een domeinnaam toch een merk kunnen zijn? En daarenboven: heeft het Benelux Merkenbureau al domeinnamen aanvaard als merk? I 27 T. HEREMANS, ^ S.,

10 KRISTOF VERDUYCKT In het voorjaar van 1998 verklaarde de Belgische delegatie tijdens het 37 e congres van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle: /D SRVLWLRQ GX JURXSH EHOJH HVW TX XQ QRP GH GRPDLQH TXL HVW XWLOLVp H[FOXVLYHPHQWFRPPHDGUHVVH,3QHSHXWSDVrWUHFRQVLGpUpXQHPDUTXH en 6HXOHPHQW GDQV OHV FDV WUqV H[FHSWLRQQHOV R OH QRP HVW XWLOLVp SRXU GLVWLQJXHU FHUWDLQV SURGXLWV RX FHUWDLQV VHUYLFHV G XQH HQWUHSULVH OH QRP GH GRPDLQHSRXUUDFRQVWLWXHUXQHPDUTXH s{ De Nederlandse delegatie dacht er anders over: ³$OWKRXJK WKH GRPDLQ QDPH RULJLQDOO\KDGWKHIXQFWLRQRIDQLQWHUQHWDGUHVVLWLVQRZZLGHO\DFFHSWHGWKDW LVDVLJQZKLFKPD\VHUYHDVDWUDGHPDUN 29. Het is hierbij aangewezen om de Amerikaanse opvatting over de materie van de WHOHSKRQHPQHPRQLFV te bespreken. Dat zijn telefoonnummers waarvan de cijfers zijn gekozen in functie van de overeenkomst met de letters op het telefoonklavier. Zo kan men de cijfercombinatie gemakkelijk onthouden. In dat kader speelt het telefoonnummer een dubbele rol: het is een woord en een adres. In de Verenigde Staten worden deze telephone mnemonics beschermd door het merkenrecht; niet de cijfercombinaties, maar de overeenkomstige letters. De overeenkomst met domeinnamen ligt voor de hand: een domeinnaam is eigenlijk ook een mnemotechnisch middel om het IP-adres te memoriseren. In beginsel lijken domeinnamen dus vatbaar voor merkenrechtelijke bescherming 30 Als we kijken naar de B.M.W., verstaat art. 1 onder een individueel merk de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers van waren of verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren [of diensten] van een onderneming te onderscheiden. Er wordt aangenomen dat domeinnamen zich tot onderscheidingstekens hebben ontwikkeld 31. Maar of ze ook een merk kunnen zijn is een andere vraag. Want is het wel altijd een onderscheidingsteken voor waren of diensten? Sommige domeinnamen zijn ondertussen ingeschreven als merkenrecht (b.v. woordmerk gratiz.nl), maar deze inschrijving betekent nog niet dat ze moeten worden beschouwd als geldige merken. WEFERS BETTINK ging in 1997 ervan uit dat in bepaalde omstandigheden het publiek een domeinnaam kan beschouwen als een merk. De bepalende omstandigheden hiervoor zijn de 28 AIPPI, ,n M ( ^ o A. CRUQUENAIRE, Internet: La problématique des noms de domaine,, ')[ ^ h IZ'R ^ 1997, H.W. WEFERS BETTINK, Domeinnamen: merk of handelsnaam?,, m b 1997, afl. 5,

11 INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT overeenkomst van de domeinnaam met een merk en de inhoud van de website 32. Hij komt tot de volgende indeling. Als de domeinnaam overeenkomt met het merk van een product dat op de website wordt aangeboden of waarover op de website informatie wordt verstrekt, zal de domeinnaam door het publiek vermoedelijk worden gezien als een teken ter onderscheiding van dat betreffende product: de internetgebruiker die de website één maal heeft bezocht, zal de domeinnaam voortaan associëren met dat product. Als de domeinnaam afwijkt van het op de website gebruikte merk, zal de domeinnaam alleen beschouwd worden als een merk wanneer de website zelf een product is. Zo gebruikt men ffly.com voor de Firefly website, een zoekdienst voor informatie op het internet. Volgens deze auteur wordt deze domeinnaam hier gebruikt ter onderscheiding van een dienst, naast het merk Firefly. In alle gevallen waar het publiek geen directe associatie meer heeft met een bepaalde soort producten of diensten krijgt de domeinnaam meer het karakter van een onderscheidingsteken voor een bepaalde website en is het geen zelfstandig onderscheidingsteken meer. Men kan ook een andere houding aannemen vanuit het perspectief van het betrokken publiek. Een domeinnaam is in essentie geen teken om waren of diensten van een bepaalde onderneming te onderscheiden, maar een bestanddeel van een internetadres dat dient om een bepaalde website te bereiken. Men zal het daarom eerder beschouwen als een hulp tot het bereiken van een website. Een telefoonnummer, een faxnummer of een adres heeft immers ook een doelgerichte en geen op zich onderscheidende functie. Bijgevolg is een domeinnaam slechts een middel om domeinen af te bakenen en websites te bereiken en ziet het publiek het niet als een teken om waren of diensten te onderscheiden. Maar het blijft wel een onderscheidingsteken. Hoe kunnen we deze contradictie oplossen? We nemen hiervoor een voorbeeld uit de rechtspraak, het referentiepunt voor dit kwalificatievraagstuk: de beslissing van de voorzitter van de rechtbank van Amsterdam van 20 september Dit was één van de eerste domeinnaamgeschillen die aan een rechtbank werden voorgelegd. In deze zaak ging het om de domeinnaam RXGHUVQO. De eisers in deze zaak hadden het merk 2XGHUV YDQ 1X gedeponeerd in de Benelux voor drukwerken en ze 32,n M (., Pres. Rb. Amsterdam 20 september 1996,, m b 1996, afl. 6,

12 KRISTOF VERDUYCKT gebruikten het voor het maandblad Ouders van Nu. De verweersters gaven een concurrerend tijdschrift uit genaamd Ouders Online dat via het internet werd aangeboden op de website ouders.nl. De voorzitter stelde (overweging 6): KHW JHEUXLN YDQ HHQ GRPHLQQDDP RS LQWHUQHW WHU DDQGXLGLQJ YDQ HHQ YLQGSODDWV YDQ HHQ HOHNWURQLVFK WLMGVFKULIW PRHW ZRUGHQ DDQJHPHUNW DOV JHEUXLNYDQHHQWHNHQYRRUHHQZDDULQGH]LQYDQDUW$E Men kan uit dit standpunt afleiden dat in die omstandigheden de domeinnaam kan worden beschouwd als een merk. Maar een domeinnaam is toch niets meer of minder dan een teken ter onderscheiding van een domein ten opzichte van een ander domein en een domein is geen waar, noch een dienst. De voorzitter gaf zelf toe dat de domeinnaam enkel de vindplaats aanduidt van een elektronisch tijdschrift zonder vast te stellen of de domeinnaam het betrokken product onderscheidt van andere. Het grote probleem blijkt zich dus te situeren bij één van de basisvereisten van het merkenrecht: het vereiste van onderscheidend vermogen. In de zaak Burberrys/Bossy van 16 december 1991 heeft het Benelux Gerechtshof benadrukt dat een merk kan dienen om de waren (of diensten) van een onderneming te onderscheiden 34. Uiteraard kan een teken dat als domeinnaam wordt geregistreerd, in sommige gevallen zo worden gebruikt dat het publiek het zal opvatten als een gebruik als merk en dit is wellicht waar vele domeinnaamhouders naar streven. Maar de opvatting van het publiek wordt toch niet gecreëerd door het louter bestaan van een domeinnaam, wel door het gebruik van het teken dat ook als domeinnaam werd geregistreerd. Zoals gezegd is de domeinnaam op zich een teken dat wordt gebruikt als een onderscheidingsteken, maar anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Daarom voldoet het niet aan de wettelijke vereisten van art. 1 B.M.W.: het onderscheidt wel iets, maar niet de waren van een onderneming. Dit wordt ook bevestigd in de recente rechtspraak. Een opvallende beslissing is het vonnis van de rechtbank van Groningen van 15 februari Het onderwerp van deze zaak was het conflict tussen enerzijds het internetadres en woordmerk ZZZJUDWL=QO (de domeinnaam is gratiz.nl met als secondleveldomein gratiz) en anderzijds de domeinnaam ZZZJUDWLVQO. De eiser (gratiz) beroept zich op de zeer zware toets van het Benelux Merkenbureau om aan te duiden dat dit merk onderscheidend vermogen heeft. De verweerder stelt daarentegen dat de term slechts een 34 Benelux Hof nr. A 90/4, 16 december 1991 (Burberrys/Bossy), ] 654!'!ZU Q}~)Q * MOK en b ^ v"^ , 742, noot M. MOK. 35 Rb. Groningen 15 februari 2002,, m b 2002, afl. 4, , noot C. GIELEN. ^ 1991, 16, concl. M.

13 INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT vindplaats op het internet beschrijft. De rechtbank overweegt (overweging 5.2): 'H UHFKWEDQN LV YDQ RRUGHHO GDW ZZZJUDWL=QO ]RZHO LQ KDDU RQGHUGHOHQ [gratiz.nl is als domeinnaam onderdeel van het internetadres] DOVRRN LQ KDDU JHKHHO±RQYROGRHQGHRQGHUVFKHLGHQGYHUPRJHQKHHIWRPDOVPHUNWHNXQQHQ GLHQHQ +HW JHPLGGHOGH SXEOLHN ]DO GLH QDDP LQ GH HHUVWH SODDWV DVVRFLsUHQ PHWHHQYLQGSODDWVRSKHWLQWHUQHW Bijgevolg moet men er rekening mee houden dat de aanneming van een domeinnaam als merk door het Benelux Merkenbureau geen garantie inhoudt van bescherming voor die domeinnaam als merk (de rechtbank verklaarde immers het depot van het woordmerk nietig). Het voorgaande betekent niet dat een term die identiek is aan een domeinnaam die deel uitmaakt van een internetadres geen geldig merk kan zijn. Op de website van het Benelux Merkenbureau vindt men hier een voorbeeld van 36. Het gaat om het beeldmerk 3ULQWMHNLQGMHQO waarbij de domeinnaam deel uitmaakt van het beeldmerk. Als men de afbeelding bekijkt, stelt men vast dat de domeinnaam die erin voorkomt niet constitutief is; men zou evengoed een ander teken gebruikt kunnen hebben. Het bestanddeel printjekindje.nl is volgens mij te beschouwen als een eigentijdse verschijningsvorm van de handelsnaam van die onderneming. Als men bijvoorbeeld de woorden canvas.be zou gebruiken in advertenties of op de website zelf als onderdeel van een beeldmerk of JIM.be als onderdeel van het beeldmerk dat wordt gebruikt als uithangbord van de zender, kan het een merk zijn, maar de domeinnaam kan dan niet meer worden beschouwd als een domeinnaam in de ware zin van het woord. Het is dan vergelijkbaar met alle andere merken die bestaan uit handelsnamen SAMENVATTENDE OPVATTING Als een domeinnaam gebruikt wordt in de ware zin van het woord, namelijk als technisch middel om websites te bereiken en domeinen van elkaar te onderscheiden, is het een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Bijgevolg is het geen merk. Als daarentegen een term overeenstemmend met de domeinnaam wordt gebruikt om waren en diensten te onderscheiden, kan het wel een merk zijn, maar dan gaat het niet meer om de domeinnaam in de ware zin van het woord, maar om een onderdeel van een merk. M.i. kan een domeinnaam in handelsrechtelijk opzicht enkel dienstig zijn als een onderdeel van een beeldmerk of als één van vele verschijningsvormen J. SURMONT, Interaction between Domain Names, Trade Names and Trade Marks, U ^ S ^, nr. 11, p

14 S S KRISTOF VERDUYCKT afgeleid van een merk of handelsnaam (waardoor het er ook inbreuk op kan maken), maar het kan als ten hoogste een onderdeel van een samengesteld merk op zich nooit een geldig zelfstandig merk vormen HOUDING VAN HET BENELUX MERKENBUREAU Het Benelux Merkenbureau heeft domeinnamen aanvaard voor zover de secondleveldomain van de domeinnaam niet zuiver beschrijvend of algemeen is en ze onderscheidend zijn 38. Maar het Bureau heeft nog geen echt beleid bepaald ten aanzien van het deponeren van domeinnamen 39. Kenschetsend is de eerder besproken zaak van ZZZJUDWL=QO waarbij de rechtbank van Groningen vaststelde dat er onvoldoende onderscheidend vermogen is 40. De rechtbank sprak daarom de nietigheid van het depot uit. We hebben hier duidelijk te maken met de hypothese waarin de domeinnaam wordt gebruikt in de ware zin van het woord, namelijk als onderscheidingsteken voor vindplaatsen (domeinen) van gratis producten op het internet en dus geen merk kan zijn. De rechtbank oordeelt bovendien dat het te beschrijvend is wat geldt voor vele domeinnamen. Het argument dat de aanname van domeinnamen als merk door het Benelux Merkenbureau meteen ook de garantie inhoudt dat men over een geldig merk beschikt, wordt hierdoor tegengesproken. Uit deze bespreking blijkt dat het geen evidentie is om een technisch verschijnsel het juridisch statuut van merkenrecht toe te kennen INSTANDHOUDING VAN EEN MERK DOOR DE DOMEINNAAM Kan het gebruik van een merk in een domeinnaam het merk instandhouden of anders geformuleerd: kan het merk als domeinnaam in een internetadres ervoor zorgen dat het merk niet verloren gaat? Hier verschuift het perspectief stilaan. De kwestie of een domeinnaam kan worden gekwalificeerd als een merk is belangrijk voor de GRPHLQQDDPKRXGHU die hoopt op bescherming van het merkenrecht. Hier komt daarentegen het belang van de PHUNKRXGHU aan bod. Nu wordt gekeken vanuit zijn oogpunt: in hoeverre kan het gebruik van een domeinnaam die overeenstemt met mijn merk dat merk instandhouden en het bijgevolg redden van de sanctie van verval krachtens art. 5.2 a B.M.W.? Volgens het Hof van Justitie zou de bescherming van het merk niet kunnen voortduren indien het merk zijn commerciële bestaansreden verloor, die erin bestaat voor de waren of diensten waarop het teken van het merk is U 38 G. GLAS en J. FELD, U ^ ^, B. WESTERBRINK, ^ ^, 343., m b 40 Rb. Groningen 15 februari 2002, 2002, afl. 4, , noot C. GIELEN. 656

15 o o INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT aangebracht, een afzet te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen. Het gebruik van een merk moet daarom betrekking hebben op waren of diensten die reeds op de markt zijn gebracht of die door een onderneming, met het oog op het winnen van klanten, met name in het kader van reclamecampagnes, op ieder moment op de markt kunnen worden gebracht. Het kan gaan om het gebruik door de merkhouder en om gebruik door een derde die de toestemming hiertoe heeft gekregen 41. In de Benelux gelden vergelijkbare beginselen 42. Men lijkt het eens te zijn dat het gebruik van een merk LQ HHQ ZHEVLWH een gebruik kan uitmaken in de zin van art. 5.2 a B.M.W. zoals een advertentie in een papieren uitgave 43. Hoe zit het dan met gebruik van een merk LQ HHQ GRPHLQQDDP: kan bijvoorbeeld het internetadres via de domeinnaam VRQ\EH en vooral het second level domain VRQ\gebruik van het merk Sonyuitmaken om verval te voorkomen? Hier zijn twee antwoorden op: Nee, maar en Ja, maar. Diegenen die menen dat gebruik van een merk in een domeinnaam geen instandhoudend gebruik is, vertrekken vanuit de veronderstelling dat alleen de vermelding van het merk in de website gebruik uitmaakt van het merk. Als de domeinnaam die toegang geeft tot die website ook het merk vermeldt, kan hij bijdragen tot het instandhouden van het merk. De aanwezigheid van het merk op de website is dus eigenlijk van belang, de vermelding van het merk in de domeinnaam is slechts bijkomstig 44. Deze zienswijze is enigszins contradictorisch: het vermelden van het merk in een website is instandhoudend gebruik, terwijl de loutere vermelding van het merk in een domeinnaam dit niet is. Volgens mij kan het gebruik van het merk in de domeinnaam nochtans bijdragen tot het vinden of behouden van een afzet ten opzichte van waren of diensten van andere ondernemingen. Waarom zou het merk in de website gebruik van het merk zijn als in de meeste gevallen het publiek de domeinnaam die naar de website leidt en die het merk vermeldt, tegelijk met die website ziet? De andere opvatting lijkt me daarom juister in het kader van de realiteit van het internet. Art. 5.3 c B.M.W. is hierbij van belang. Dit artikel bepaalt dat voor de toepassing van art. 5.2 a onder gebruik ook wordt verstaan: KHWJHEUXLNYDQKHW 41 h IZ'R Benelux Hof nr. A 80/1, 27 januari 1981, ] ^ 1981, 113, noot F. DE VISSCHER.!>'!ZU Q}J~)Q * ^, ')[ , 23, concl. W. Berger en ^, m b 42 H.v.J. 11 maart 2003, nr. C-40/01, 2003, %G(!qU M afl. ' % 3,!* '! %-!Z%-()!qU 172. & RI)S M M ' c Ï *KL&:% M Ï 'Nƒ(*IM % 43! E. WERY, T. VERBIEST e.a., Q *I u/!>' n! U [:!r!z%)c*&)': &M R h *!>& % M IZ', in o M ' c Ï *K& % M IZ' SÏ KLK Q 'M S>&:% M Ï ', VIII, Brussel, Larcier, 2001, p. 113, nr ,n M ( ^,

16 S S KRISTOF VERDUYCKT PHUNGRRUHHQGHUGHPHWWRHVWHPPLQJYDQGHPHUNKRXGHU. Een domeinnaam wordt veel door derden gebruikt en daarmee wordt ook het merk vermeld in de domeinnaam door die derden gebruikt. Het internet is tenslotte het via hyperlinks verwijzen naar andere webpagina s. De hyperlinks tonen in een aantal gevallen direct de domeinnaam (en dus ook het merk) of de domeinnaam (en het merk) verschijnen door het aanklikken van een icoon of een woord. De vereiste toestemming van de merkhouder is hier problematisch 45. Het merk verschijnt via de domeinnaam in een browserscherm (het wordt dus gebruikt), maar heeft de merkhouder daarvoor toestemming gegeven 46? Het gebruik van een merk door het verschijnen van de domeinnaam ontstaat echter doordat contact wordt gelegd met de server waarop de website zich bevindt. De server van de domeinnaamhouder zendt de domeinnaam via het internet naar de pc van de gebruiker die die dan waarneemt in zijn browserscherm. Hier lijkt dan sprake te zijn van een wellicht indirect gebruik door de merkhouder. Het gebruik in een browserscherm zou je dus als instandhoudend gebruik kunnen zien 47. Dit lijkt me ook vaak de oorzaak van geschillen, vooral in de hypothese waarin door domeinnaamregistratie de merkhouder de overeenkomstige domeinnaam niet meer kan registreren. De merkhouder kan door de wegkaping niet alleen zijn merk niet sterker maken en meer bekendheid bezorgen, maar ook niet meer via internet zorgen voor de instandhouding. De eerste opvatting kan hierbij worden betrokken: als het merk op internet alleen in stand kan worden gehouden als het voorkomt in een website en de vermelding van het merk in een domeinnaam eigenlijk bijkomstig is, zal de wegkaping ervoor zorgen dat men heel moeilijk zijn merk kan instandhouden via het internet. De eerdere registratie zorgt er immers voor dat een groot aantal websites en bijhorende webpagina s wegvallen voor de merkhouder. Hij kan er zijn merk niet meer in vermelden. Enkel de domeinnaamhouder, verschillend van de merkhouder, kan de inhoud van die websites bepalen. Een voorbeeld. Als de domeinnaam 5HODWREH wordt weggekaapt voordat de houder van het merk Relato deze domeinnaam kan registreren, zal hij voor dit nieuwe merk geen websites meer kunnen openen en zodoende minder mogelijkheden hebben om het in stand te houden wegens de onmogelijkheid om het merk te vermelden in die websites. Volgens mij lijkt het dus mogelijk om een merk in stand te houden door de vermelding ervan in een domeinnaam. U 45 B. WESTERBRINK, ^ ^, Dit alles in de hypothese dat de domeinnaamhouder ook de rechthebbende op het merk is.., H.W. WEFERS BETTINK, U ^ 658

17 INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT &21)/,&7(17866(1'20(,11$0(1(1 0(5.(15(&+7( ALGEMEEN Omdat merkenrechten vaak zo waardevol zijn, is het onvermijdelijk dat er conflicten ontstaan over het gebruik ervan op internet. Merkenrechten zijn misschien nog meer waardevol in de context van het internet dan elders. Wanneer men op het internet zoekt naar een specifiek merk zoals 0HUFHGHV voor voertuigen, kan men veel beter en sneller vinden wat men zoekt dan via generieke zoektermen zoals bijvoorbeeld OX[HSHUVRQHQZDJHQV. Een zoekopdracht met als voorwerp Mercedes zou moeten leiden tot de website van de wagenproducent, een zoekopdracht voor Stella Artois zou toegang moeten geven tot webpagina s waarop de producten van de Leuvense brouwer zijn vermeld. Het feit dat dit vaak niet gebeurt, vindt zijn oorzaak in de vaak conflictueuze verhouding tussen domeinnamen en merkenrecht. Hier staat het belang van de merkhouder volledig centraal. Hoe kan hij zich verdedigen tegenover derden die op verschillende manieren zijn recht kunnen schenden? Hier gaat het om de positie van de merkhouder en niet om de domeinnaamhouder. Op dit vlak ben ik het niet eens met T. HEREMANS. Hij bekijkt de ganse problematiek van de domeinnamen vanuit het standpunt van de domeinen en niet vanuit het merkenrecht 48. Hij heeft gelijk met zijn opvatting dat het fout is om vanuit de beslissing in de RXGHUVQO - zaak (hierboven, 9, nr. 24) af te leiden dat een domeinnaam een teken is ter onderscheiding van waren of diensten, hoewel dit in een bepaalde hypothese wel mogelijk is (hierboven, 10, nr. 29). Hij zegt dat een domeinnaam geen waren of diensten onderscheidt, maar domeinen en dus een teken is anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Dat is juist omdat het in die zaak gaat over art. 13 A 1 B.M.W. (bescherming van de merkhouder) en niet over art. 1 B.M.W. (verkrijging van het merk). Met zijn verdere redenering kan ik het niet eens zijn. Volgens hem moet de merkhouder die zich wil verzetten tegen het gebruik van zijn merk in een domeinnaam aantonen dat aan alle toepassingsvoorwaarden van art. 13 A 1 d B.M.W. is voldaan, want daar is sprake van anders dan ter onderscheiding van waren [of diensten]. Die redenering hapert wegens een gebrek aan nuancering. Ik ben het grotendeels met hem eens wat de mogelijkheid van een domeinnaam als merk betreft. 48 T. HEREMANS, JÏ KL!)M ')'&K!'N-!!>' PZQ *M ( M RST!`&)')& UV R!`W&)'q!!>'q'M! Q Y Ï ')(!* RST!)M ( M ' [:R%!\>!', Gent, Larcier, 2003, 215 p. 659

18 S KRISTOF VERDUYCKT Maar in die eerste hypothese gaat men uit van het standpunt van de domeinnaamhouder die zijn domeinnaam tot merk zou willen verheffen, terwijl het hier, in deze hypothese van bescherming van een merk ten opzichte van een domeinnaam, gaat om de merkhouder die al een merk heeft. Het fundamenteel probleem is te verwoorden als volgt: de vraag.dq HHQ GRPHLQQDDP ZRUGHQ JHNZDOLILFHHUG DOV PHUN LQ GH ]LQ YDQ DUW %0:" moet worden onderscheiden van de vraag.dq HHQ GRPHLQQDDP ZRUGHQ EHVFKRXZGDOVHHQLQEUHXNPDNHQGWHNHQLQGH]LQYDQDUW$%0:.? In het ene geval gaat het over de mogelijkheid om een domeinnaam te deponeren als merk, in het andere om de geoorloofdheid van het gebruik van een merk in een domeinnaam. Ik wil ervoor opletten dezelfde redenering toe te passen op twee verschillende probleemstellingen, want dat zou ertoe leiden dat art. 13 A 1 a, b en c B.M.W. a priori worden uitgesloten van mogelijke toepassing. Dit kan niet: het zou leiden tot een aanzienlijke vermindering van de bescherming die een merkenrecht biedt aan de houder. Bovendien blijkt ook uit de cursus dat niet alleen art. 13 A d kan worden toegepast 49. Eerst moet worden onderzocht of deze deelartikelen van art. 13 A 1 niet kunnen worden toegepast en pas daarna kunnen we ze (eventueel) uitsluiten. Vooral art.13 A 1 zal ik nu behandelen, omdat die bepaling in de rechtspraak overwegend werd aangewend om maatregelen te bekomen bij conflicterende situaties. Niet alleen art. 13 A 1 komt hier aan bod, maar elke bepaling die ervoor kan zorgen dat de merkhouder zijn recht gevrijwaard ziet. Er moeten verschillende hypothesen worden onderscheiden. Er kan een onderverdeling in hypothesen te goeder trouw of te kwader trouw worden gemaakt, gekoppeld aan de al dan niet commerciële hoedanigheid van de domeinnaamhouder. Ten eerste kan men spreken van de onvrijwillige obstructionisten. Dit kunnen particulieren zijn die een domeinnaam registreren enkel voor niet-commerciële doeleinden. Iedereen zal het erover eens zijn dat deze domeinnaam niets te zien heeft met waren of diensten, zodat er geen gebruik is van een merk 50. Als de houder van een domeinnaam een commerciële onderneming is, is de situatie al minder onschuldig. Twee ondernemingen kunnen hetzelfde SLD hebben, maar een verschillende TLD zoals bijvoorbeeld WUDGHPDUNFRXN en WUDGHPDUNFRP. Daarnaast zorgt de uniciteit van elke domeinnaam ervoor dat twee ondernemingen die normaal gezien in verschillende sectoren met hetzelfde merk opereren via een overeenkomstige domeinnaam op elkaar botsen zoals bijvoorbeeld apple.com voor computers en apple.com voor een platenmaatschappij of ajax.nl voor zowel de voetbalclub als het schoonmaakmiddel., '( Q R% *M ZU!$!)M [:!>')( Ï K 49 F. GOTZEN, I, I, p 50 T. HEREMANS, ^ ^, p. 142, nr !*\!>'*!ZST %, Leuven, KUL, 2003,

19 U ^ S S S S S INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT Ook kunnen ondernemingen die iets afwijkende merken hanteren met elkaar in conflict komen zoals bijvoorbeeld NRGDNFRP en FRGDNFRP (twee geldige merken, toch een probleem) 51. Ten tweede zijn er de gevallen van kwade trouw. Dit kan men benoemen als F\EHUVTXDWWLQJ of wederrechtelijk registreren van domeinen VHQVX ODWR: een domeinnaam registreren die overeenkomt met het merk van een derde, waarop men dus geen recht kan laten gelden. De merkhouder zal zich hiertegen om verschillende redenen willen verzetten. Het is vooreerst niet uitgesloten dat de domeinnaamhouder concurrerende producten of diensten zal aanbieden op een website onder de domeinnaam en op die manier wil aanhaken op de reputatie van het merk 52. Dit is voor de merkhouder onaanvaardbaar. Meestal wordt de domeinnaam geregistreerd met de enkele bedoeling deze te verkopen aan de rechtmatige eigenaar van het merk. Dit is F\EHUVTXDWWLQJ of GRPDLQ QDPH JUDEELQJ VHQVX VWULFWR: het registreren op zich is lucratief, de verkoop voor een goede prijs is wat telt 53. Het is ook mogelijk dat de domeinnaam wordt gebruikt om internetgebruikers aan te trekken en te leiden naar een website waarop andere producten of diensten te koop worden aangeboden of waarop advertenties zijn geplaatst. Deze praktijken doen het merk verwateren. Bovendien wordt de domeinnaam vaak gebruikt voor een website die een forum biedt om kritiek te leveren op de producten of diensten van de merkhouder 54. Andere vormen van misbruik zijn nog het gebruik van vooral bekende merken voor een domeinnaam waarachter een moreel onzedige (b.v. pornografische) site schuil gaat 55 en het verschijnsel W\SRVTXDWWLQJ; waarbij meestal de SLD een beetje afwijkt van de schrijfwijze van het merk om surfers af te leiden (b.v. VRQLH.FRP i.p.v. VRQ\FRP) OORZAAK Eén van de basisbeginselen van het merkenrecht, het specialiteitsbeginsel, kan aanleiding geven tot deze geschillen. Volgens dit beginsel biedt een merk slechts bescherming voor de waren of diensten waarvoor het merk staat ingeschreven of voor soortgelijke waren of diensten. Door dit beginsel kunnen er probleemloos meerdere identieke merken bestaan voor uiteenlopende waren en diensten. Inzake domeinnamen is het uitgangspunt radicaal anders: er kunnen geen twee of meer identieke domeinnamen bestaan. De registratie van een domeinnaam staat ook volledig los van het gebruik dat men later van die domeinnaam wil maken. Het gebruik 51 B. WESTERBRINK, Trademark and trade name law applied to the Domain Name System, ^, 452.., 9. U 52 B. DAUWE, ^ 53 F. PETILLON en U h J. STEENLANT, Domeinnamen: hoe misbruik voorkomen?, ^~ ^ 2000, afl. 5, 74; B. DAUWE, I ^., T. HEREMANS, ^., p. 138, nr U 55 F. PETILLON en J. STEENLANT, ^.,

20 S KRISTOF VERDUYCKT kan immers commercieel of niet commercieel zijn, of zich beperken tot het louter houden van de domeinnaam BESCHERMING OP GROND VAN ART. 13 A 1 B.M.W. Om te beginnen bespreek ik de beschermingsmogelijkheden van art. 13 A 1 omdat zoals uit de overwegend Nederlandse rechtspraak blijkt merkhouders vooral steunen op dit artikel om bescherming af te dwingen. Art. 13 A 1 a en b kunnen in aanmerking komen wanneer zowel de oorspronkelijke merkhouder als de latere domeinnaamhouder activiteiten ontwikkelen waarbij ze identieke of gelijksoortige waren of diensten aanbieden (b.v. boekwinkel YV virtuele boekhandel) Met art. 13 A 1 c zou de houder van een bekend merk een latere commerciële domeinnaam te lijf kunnen gaan die ter onderscheiding van waren of diensten in een andere sector wordt gebruikt van waaruit schade voor het oorspronkelijke merk kan voortvloeien (b.v. eerder merk voor voedingsproduct YV latere overeenstemmende domeinnaam voor een site waarlangs pesticiden worden gecommercialiseerd). Als de gebruikte domeinnaam daarentegen helemaal niet als een onderscheidend teken fungeert voor de eigen activiteiten, maar enkel dient als lokmiddel om wie inklikt op een bekend merk naar een onverwachte site te lokken, dan is de relevante wettekst art. 13 A 1 d. Ook het veel voorkomende geval waarin de domeinnaam wordt geregistreerd om hem zo snel mogelijk of later tegen grof geld aan de merkhouder te kunnen doorverkopen (GRPDLQ QDPHJUDEELQJRIF\EHUVTXDWWLQJ) valt onder art. 13 A 1 d 56. Ik zal eerst de algemene voorwaarden bespreken van art. 13 A 1 en vervolgens de specifieke voorwaarden van elk deelartikel bij de gedetailleerde behandeling. (ONJHEUXLN Volgens art. 13 A 2 B.M.W. kan onder JHEUXLN niet-limitatief worden verstaan: a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking, b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken, c) het in en uitvoeren van waren onder het teken en d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame. Het gebruik van een merk in een domeinnaam kan in bepaalde gevallen worden beschouwd als KHW JHEUXLN LQ VWXNNHQ YRRU ]DNHOLMN JHEUXLN HQ LQ UHFODPH. Belangrijk hierbij is de perceptie van het publiek om uit te maken of er sprake is van gebruik. In de RXGHUVQO case 57 (hierboven, 9, nr. 24) erkent de voorzitter dat ondanks de indirecte band tussen het teken en de waren of diensten (de domeinnaam identificeert de waren of diensten niet; hij verwijst I 56 F. GOTZEN, ^ ^, , m b 57 Pres. Rb. Amsterdam 20 september 1996, 1996, afl. 6,

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA Zaak nr. 44195: difox.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Duttenhofer GmbH & co.

Nadere informatie

Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken

Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken ,.» «, - Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken Tom Heremans Advocaat (CMS Lexcelis) LARCIER Inhoudstafel De Bibliotheek Handelsrecht Larder Voorwoord bij de Reeks Mededinging,

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Klager / Titularis Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be 1. De Partijen 1.1.De Klager: N.V. DATA LINE SOLUTIONS, met zetel te

Nadere informatie

CEPINA. Beslissing van de derde beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen

CEPINA. Beslissing van de derde beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen CEPINA Beslissing van de derde beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Tussen : De Naamloze vennootschap naar Frans recht Pernod Ricard, met maatschappelijke zetel in Frankrijk te

Nadere informatie

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0044 Datum: 12 november 2015 1. Partijen Eiser is Mellon Medical B.V. uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd. Forever Living Products Netherlands B.V. Forevershop DomJur 2012-835 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0066 Datum: 29 maart 2012 1. Partijen Eiser is Forever Living Products

Nadere informatie

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama.

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama. ADP Nederland - Lotom Group S.A. DomJur 2009-483 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0009 Datum: 6 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure

Nadere informatie

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026 Stichting VVV Groep Nederland - verweerder DomJur 2010-559 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0026 Datum: 24-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting VVV Groep Nederland

Nadere informatie

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland.

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland. Eiser - Som-Media DomJur 2010-493 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0061 Datum: 29 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam,

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer. Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer. Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be 1. De Partijen 1.1. De Klagers: Pierre

Nadere informatie

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam?

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam? Bescherm uw handels -, vennootschaps - en merknaam Naambekendheid is voor de handelaar van onschatbare waarde. Consumenten, klanten en leveranciers kopen producten van een bepaald merk of drijven handel

Nadere informatie

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België.

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België. Slaappunt Niessink Wolgroep DomJur 2011-635 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0053 Datum: 02-11-2010 1. Partijen Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te

Nadere informatie

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be»

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» I. PARTIJEN KLAGER: HENGSTLER BELGIUM BVBA, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 250A, ingeschreven in het handelsregister te Brussel

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 1. Partijen Eiser is Lululemon Athletica Canada, Inc. uit Vancouver,

Nadere informatie

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 [Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2013-0043 Datum: 20 februari 2014 1. Partijen Eiser is [persoonsnaam] uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland.

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland. General Electric - Aquacombi DomJur 2009-468 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0042 Datum: 26 november 2008 1. Partijen Eiser is General Electric Company, gevestigd te New

Nadere informatie

1. Proloog webtechno, rauwkost

1. Proloog webtechno, rauwkost 9 1. Proloog webtechno, rauwkost Voor men kan beginnen met het maken het aanpassen van een website is het nuttig om eerst eens een kijkje te nemen naar bestaande sites. Bij deze, mogelijk hernieuwde, kennismaking

Nadere informatie

Zaak nr 4007 CEPINA. Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Beslissing van de Derde Beslisser ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen

Zaak nr 4007 CEPINA. Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Beslissing van de Derde Beslisser ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Zaak nr 4007 CEPINA Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Beslissing van de Derde Beslisser ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen I. PARTIJEN De "Klager": Vzw Wit-Gele Kruis van Vlaanderen,

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 10972/03/NL/def. WP 76 Advies 2/2003 over de toepassing van de gegevensbeschermingsbeginselen op de Whois directories Goedgekeurd op 13 juni 2003 De Groep is opgericht

Nadere informatie

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland.

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland. 2Stepzahead B.V. R.I.S.Online Conversion DomJur 2013-968 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak/Rolnummer: DNL2013-0007 Datum:14 juni 2013 1. Partijen Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland.

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland. Run2Day - Runnersworld DomJur 2010-562 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0032 Datum: 14-08-2009 1. Partijen Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

domeinnamen Mr F.J. Van Eeckhoutte 8 oktober 2003 mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE- advocaat, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

domeinnamen Mr F.J. Van Eeckhoutte 8 oktober 2003 mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE- advocaat, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl domeinnamen Mr F.J. Van Eeckhoutte 8 oktober 2003 Wat is een domeinnaam? IP IP-adres (9.9.39.255) Aanduiding alfanumerieke tekens Identificatie organisatie merk Handelsnaam Top-level (.com/.nl) Second-level

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 1. Partijen Eiser is Disney Enterprises Incorporated uit Burbank,

Nadere informatie

Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser

Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser HvJ EG 20 september 2007 Benetton/G-star De vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft kan geen merk zijn. (art. 3 lid 1 sub e Mrl.

Nadere informatie

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland.

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland. Stichting Den Haag Marketing Verweerder DomJur 2011-700 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0017 Datum: 10-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den

Nadere informatie

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland.

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland. Bedrijvenpagina Nederland Bedrijfspagina Benelux DomJur 2012-840 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0078 Datum: 26 maart 2012 1. Partijen Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland

Nadere informatie

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Ohra Platform Holding DomJur 2010-614 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0023 Datum: 26-07-2010 1. Partijen Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Module I - Soorten Netten

Module I - Soorten Netten Module I - Soorten Netten Wanneer we spreken over de verspreiding van informatie via IP netwerken en de bereikbaarheid van deze gegevens, dan kunnen we de netwerken onderverdelen in drie belangrijke soorten.

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen en zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex.

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex. Corendon Boek and Fly DomJur 2011-641 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0061 Datum: 9-12-2010 1. Partijen Eisers zijn Corendon Holding B.V. (eiseres sub 1) en Corendon International

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CROWN EQUIPMENT CORPORATION/VERLOUW INVEST. Zaak nr. 44168 CEPINA: crown.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CROWN EQUIPMENT CORPORATION/VERLOUW INVEST. Zaak nr. 44168 CEPINA: crown.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CROWN EQUIPMENT CORPORATION/VERLOUW INVEST Zaak nr. 44168 CEPINA: crown.be 1. De Partijen 1.1 De Klager: CROWN EQUIPMENT CORPORATION,

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS. Zaak nr : micronclean.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS. Zaak nr : micronclean.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS Zaak nr. 44037: micronclean.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: MICRONCLEAN

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Den Azalee VZW / Ruud Vandenhende. Zaaknr : denazalee.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Den Azalee VZW / Ruud Vandenhende. Zaaknr : denazalee.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Den Azalee VZW / Ruud Vandenhende Zaaknr. 44158: denazalee.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Den Azalee VZW, met zetel te 9100

Nadere informatie

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland.

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland. Herbalife International - verweerder DomJur 2011-646 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0066 Datum: 31-01-2011 1. Partijen Eiser is Herbalife International, lnc., gevestigd

Nadere informatie

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0001 Datum: 13 maart 2015 1. Partijen Eiser is Dienst Wegverkeer uit Zoetermeer,

Nadere informatie

Beslissing van de Derde Beslisser. De Vrije Pers NV / Indigo Productions Zaak nr. DOM 4119: www.maxim.be

Beslissing van de Derde Beslisser. De Vrije Pers NV / Indigo Productions Zaak nr. DOM 4119: www.maxim.be Beslissing van de Derde Beslisser De Vrije Pers NV / Indigo Productions Zaak nr. DOM 4119: www.maxim.be I. Partijen Klager: De Vrije Pers NV, met zetel aan de Oude Leeuwenrui 8 bus 12, 2000 Antwerpen;

Nadere informatie

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland.

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland. Office 1 Office 1 DomJur 2010-610 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0021 Datum: 16-07-2010 1. Partijen Eiser is de buitenlandse vennootschap Office 1 Superstores International

Nadere informatie

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland.

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland. Maatschap JAN Accountants Thate Consultancy DomJur 2012-869 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0016 Datum: 11 juli 2012 1. Partijen Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs

Nadere informatie

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland.

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland. Herbalife - verweerder DomJur 2010-594 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0025 Datum: 31-5-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century City,

Nadere informatie

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2.

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2. Doka Nederland Media Village DomJur 2010-573 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0009 Datum: 23-04-2010 1. Partijen Eiseres is Doka Nederland B.V., gevestigd te Oss, Nederland,

Nadere informatie

Zaak 44049 BESLISSING VAN DE DERDEBESLISSER N.V. DR. OETKER / N.V. FML

Zaak 44049 BESLISSING VAN DE DERDEBESLISSER N.V. DR. OETKER / N.V. FML BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE Zaak 44049 BESLISSING VAN DE DERDEBESLISSER N.V. DR. OETKER / N.V. FML De Klager: De N.V. DR. OETKER, met zetel te 1932 Zaventem, Lozenberg 23 (hierna: 'de Klager')

Nadere informatie

TUSSENBESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise /.tank-one

TUSSENBESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise /.tank-one BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE TUSSENBESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise /.tank-one Zaak nr. 44233 (piperheidsieck.be)

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Engagor NV / S J Maikel. Zaak nr. 44369: Engagor.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Engagor NV / S J Maikel. Zaak nr. 44369: Engagor.be BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Engagor NV / S J Maikel Zaak nr. 44369: Engagor.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Engagor NV met zetel te Grauwpoort 1, 9000 Gent, België; ingeschreven in de KBO met nummer

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland.

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland. Medec Benelux N.V. Medicare Uitgeest B.V. DomJur 2013-963 Wipo Arbitration and Mediation Center Zaak/rolnummer: DNL2013-0009 Datum:15 mei 2013 1. Partijen Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België,

Nadere informatie

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland.

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland. Professional Telecom Support - Verweerder DomJur 2008-384 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0013 Datum: 26 juni 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Professional

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen , en ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland.

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland. TomTom Blue Ocean Capital DomJur 2009-430 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0013 Datum: 14 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is TomTom International

Nadere informatie

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild.

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild. Leidsenhage E-motion Internet Services DomJur 2000-15 Pres. Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/510 Datum: 20-06-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vereniging met volledige

Nadere informatie

CEPINA Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie

CEPINA Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie 1 Zaak nr. : 4018 CEPINA Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Beslissing van de Derde Beslisser ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen A. PARTIJEN Klager : JT International Company Netherlands

Nadere informatie

Recht week 1 15-4-2013

Recht week 1 15-4-2013 Recht week 1 15-4-2013 Intellectueel eigendomsrecht * Uitsluitend recht van de mens op de producten van zijn denkarbeid * Geestelijk eigendom (want gaat over wat je denkt, eigenaar van eigen ideen) * een

Nadere informatie

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER Overeenkomstig punt 10 van de Beleidslijnen voor de geschillenregeling opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de registratieautoriteit DNS BE, formuleert de Domeinnaamhouder

Nadere informatie

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0019 Datum: 8 juli 2014 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is Evonik Röhm

Nadere informatie

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur 2017-1237 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0059 Datum: 7 maart 2017 1. Partijen Eiser is Vlaggen Unie Friesland uit Drachten,

Nadere informatie

M ERK EN VERGELIJKENDE RECLAME

M ERK EN VERGELIJKENDE RECLAME 145 M ERK EN VERGELIJKENDE RECLAME Charles GIELEN 1 Op vergelijkende reclame rustte lange tijd een stevige merkenrechtelijke vloek. Wie herinnert zich nog de tijd dat het oude artikel 13A lid 2 Benelux

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk.

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk. GGD Nederland - Edoco DomJur 2008-386 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0015 Datum: 9 juli 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure is GGD Nederland

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage SIDN, 18 december 2002 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) registreert op verzoek domeinnamen onder het country code toplevel domein.nl.

Nadere informatie

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg.

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg. Murag Wolfhalden H.J. DomJur 2009-431 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0004 Datum: 23 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Murag Wolfhalden AG, een

Nadere informatie

.be domei dom nnaa mges chil chi llen November 2010

.be domei dom nnaa mges chil chi llen November 2010 .be domeinnaamgeschillen November 2010 Flip Petillion Agenda I. Mogelijke acties tegen onrechtmatige registratie en/of gebruik van.be domeinnamen II. Procedure voor hoven en rechtbanken III. ADR-procedure

Nadere informatie

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd. Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0015 Datum: 6 juni 2014 1. Partijen Eiser is Ticken B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Vertaling C-223/15-1 Zaak C-223/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 mei 2015 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

Functies merken. Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Functies merken. Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Merken spelen een zeer grote rol in het economische verkeer. Ze zijn onmisbaar en het gebruik ervan is zo vanzelfsprekend, dat ondernemers zich soms onvoldoende realiseren van hoeveel betekenis merken

Nadere informatie

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen Privacybeleid Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen

Nadere informatie

HET BENELUX-GERECHTSHOF. in de zaak A 94/2

HET BENELUX-GERECHTSHOF. in de zaak A 94/2 2 HET BENELUX-GERECHTSHOF in de zaak A 94/2 1. Gelet op het vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden van 8 september 1994 in de zaak rolnummer H 136/93 van Rivel Rijwielfabriek B.V., gevestigd

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Jacobus Jansen van Doorn / HIER comm.v. Zaak nr. 44159 - glow.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Jacobus Jansen van Doorn / HIER comm.v. Zaak nr. 44159 - glow.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Jacobus Jansen van Doorn / HIER comm.v. Zaak nr. 44159 - glow.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Jacobus Jansen van Doorn Wonende

Nadere informatie

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 98/2/17) GRIFFIE REGENTSCHAPSSTRAAT 39 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

Het Beleidsdocument: Naamgeving farmaceutische producten bekeken vanuit merkenrechtelijk perspectief

Het Beleidsdocument: Naamgeving farmaceutische producten bekeken vanuit merkenrechtelijk perspectief Het Beleidsdocument: Naamgeving farmaceutische producten bekeken vanuit merkenrechtelijk perspectief Marloes Meddens-Bakker Klos Morel Vos & Reeskamp Introductie Bij de naamgeving van farmaceutische producten

Nadere informatie

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Vertaling C-125/14-1 Zaak C-125/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 maart 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing: 10

Nadere informatie

HOF & HUYSER GALERIE, AMSTERDAM, NEDERLAND (VERWEERDER)

HOF & HUYSER GALERIE, AMSTERDAM, NEDERLAND (VERWEERDER) Art Amsterdam DomJur 2006-294 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: WIPO2006NL12 Datum: 30 oktober 2006 Arbitraal vonnis tussen: Amsterdam RAI B.V., Amsterdam, Nederland (Eiseres) en HOF &

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CONFEDERATIE BROUWERIJEN BELGIË / MEULEMAN. Zaak nr. 44045 : belgianbeer.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CONFEDERATIE BROUWERIJEN BELGIË / MEULEMAN. Zaak nr. 44045 : belgianbeer.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CONFEDERATIE BROUWERIJEN BELGIË / MEULEMAN Zaak nr. 44045 : belgianbeer.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: CONFEDERATIE BROUWERIJEN

Nadere informatie

The clash of the Bulls. The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip geldige reden nader verklaard door HvJ EU. I. Inleiding

The clash of the Bulls. The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip geldige reden nader verklaard door HvJ EU. I. Inleiding The clash of the Bulls The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip geldige reden nader verklaard door HvJ EU I. Inleiding Met de uitspraak van het Europese Hof op 6 februari jongstleden is het dan zo ver...

Nadere informatie

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland.

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland. Kraft Foods - verweerder DomJur 2010-525 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0044 Datum: 07-09-2009 1. Partijen Eiseres is Kraft Foods Global Brands LLC, kantoorhoudende te Northfield,

Nadere informatie

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk.

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk. Norauto International v. E. Shiripour DomJur 2008-399 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL 2008-0026 Datum: 10 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze

Nadere informatie

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KULEUVEN) KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL (HUB) CENTRUM VOOR INTELLECTUELE RECHTEN CENTRE FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS CENTRE DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nadere informatie

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0089 (COD) 10374/15 ADD 1 PI 43 CODEC 950 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt van de Raad in

Nadere informatie

ZOEKMACHINEMISLEIDING

ZOEKMACHINEMISLEIDING ZOEKMACHINEMISLEIDING Mr F.J. Van Eeckhoutte ICT/IE-advocaat 20 juni 2006 zoekmachines Nemen alles mee met webcrawlers: www.google.nl : nl: 68%, mondiaal: 35-56% www.alttheweb.com www.altavista.com www.vindex.nl

Nadere informatie

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick.

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick. Tony Mora - Rawhide DomJur 2011-629 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0041 Datum: 01-10-2010 1. Partijen De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca,

Nadere informatie

Infosheet MERKBESCHERMING IN DE TUINBOUWBRANCHE.

Infosheet MERKBESCHERMING IN DE TUINBOUWBRANCHE. Infosheet MERKBESCHERMING. Versie 1.0 2016 1 Merkbescherming in de tuinbouwbranche Voor u als teler of veredelaar is uw product van enorme waarde. Om de concurrentie voor te blijven, wilt u deze waarde

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be DISCLAIMER Het gebruik van onze website gaat

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Module VIII - DNS. Stefan Flipkens - Cursus: Internet - Intranet (2004-2005)

Module VIII - DNS. Stefan Flipkens - Cursus: Internet - Intranet (2004-2005) Module VIII - DNS Wanneer we de url van een webpagina ingeven in de adresbalk van onze browser dan moet ons computersysteem weten op welk IP adres de webpagina te vinden is. DNS servers helpen ons computersysteem

Nadere informatie

Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk?

Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk? Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk? Wim Maas en Charlotte de Boer Onzuivere vergelijkende reclame leidt regelmatig tot juridische geschillen. Deze zaken zijn vaak

Nadere informatie

27 AUGUSTUS 2014..brussels/.vlaanderen Algemene voorwaarden

27 AUGUSTUS 2014..brussels/.vlaanderen Algemene voorwaarden 27 AUGUSTUS 2014.brussels/.vlaanderen Algemene voorwaarden 1 Inhoudsopgave DEFINITIES 3 INLEIDING - TOEPASSINGSGEBIED 5 ARTIKEL 1. DOMEINNAAM SYNTAX-VEREISTEN; VERKLARINGEN EN GARANTIES 5 ARTIKEL 2. ALLOCATIE

Nadere informatie

Arrest HvJ EG d.d. 2 juli 2009, Bavaria Bayerische Bier

Arrest HvJ EG d.d. 2 juli 2009, Bavaria Bayerische Bier Journaal Warenwet 2009-8 Martin Hemmer AKD Prinsen Van Wijmen Geografische oorsprongsaanduidingen Arrest HvJ EG d.d. 2 juli 2009, Bavaria Bayerische Bier Jurisprudentie Het recht om merken te gebruiken

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V.

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V. Stichting VVV Groep Nederland VRTBO DomJur 2011-696 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0013 Datum: 02-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting VVV Groep Nederland uit Leersum,

Nadere informatie

Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440

Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440 Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0003 Datum: 30 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Akzo Nobel Coatings

Nadere informatie

Inhoud. Recht en Informatica HC5: Reactie van consument. Juridische bescherming DRM. Reakties wetgever. Auteursrecht onder druk: Reactie producenten

Inhoud. Recht en Informatica HC5: Reactie van consument. Juridische bescherming DRM. Reakties wetgever. Auteursrecht onder druk: Reactie producenten Recht en Informatica HC5: Intellectuele eigendom (2) Henry Prakken 18 mei 2015 Inhoud Auteursrecht: reacties op technische ontwikkelingen: Digital Rights Management Heffingen Creative Commons licenties

Nadere informatie

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V.

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V. Pardoel Automotive Eco Drive DomJur 2010-576 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0002 Datum: 06-04-2010 1. Partijen De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland,

Nadere informatie

Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen

Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Wie kan op grond waarvan op welke domeinnaam in de sunrise aanspraak maken?... 3 Artikel 1

Nadere informatie

CEPINA. Zaak nr. 44058. BESLISSING van de DERDE BESLISSER. Six Continents Hotels Inc. t./ De heer Gerard Riat

CEPINA. Zaak nr. 44058. BESLISSING van de DERDE BESLISSER. Six Continents Hotels Inc. t./ De heer Gerard Riat CEPINA Zaak nr. 44058 BESLISSING van de DERDE BESLISSER Six Continents Hotels Inc. t./ De heer Gerard Riat I. DE PARTIJEN 1) De Klager is Six Continents Hotels, Inc., met zetel te 3 Ravinia Drive, Atlanta

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting.

De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting. R.E.M. Holding Baby Tally DomJur 2009-437 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0019 Datum: 13 mei 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is R.E.M. Holding B.V., gevestigd

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Diners Club International Ltd / Gaëtan Van Risseghem (Action Marketing) Zaak nr. 44243 / dinercard.

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Diners Club International Ltd / Gaëtan Van Risseghem (Action Marketing) Zaak nr. 44243 / dinercard. BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Diners Club International Ltd / Gaëtan Van Risseghem (Action Marketing) Zaak nr. 44243 / dinercard.be 1. De Partijen 1.1. De

Nadere informatie

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur 2017-1255 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0022 Datum: 30 juni 2017 1. Partijen De Eiser is Vereniging Lotuskring

Nadere informatie