1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2006 2007 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der"

Transcriptie

1 Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar A Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland; s-gravenhage, 21 december 2005 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2006 Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 24 november De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 24 december Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de Raad van State gehoord, heb ik de eer u hierbij ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen het op 21 december 2005 te s-gravenhage totstandgekomen verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Trb. 2006, 9 en 226). Een toelichtende nota bij het verdrag treft u eveneens hierbij aan. De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd. De Minister van Buitenlandse Zaken, B. R. Bot KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2006 Staten-Generaal, vergaderjaar , , A en nr. 1 1

2 Toelichtende nota 1. Algemeen De bilaterale betrekkingen op het gebied van de sociale verzekeringen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn geregeld in het op 11 augustus 1954 tot stand gekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk (Trb. 1954, 114; hierna te noemen: het verdrag van 1954). De toepasselijkheid van het verdrag van 1954 strekt zich voor wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft uit tot het grondgebied in Europa en voor wat het Verenigd Koninkrijk betreft tot Groot-Brittannië (Engeland, Schotland, Wales) en Noord-Ierland, alsmede tot het Eiland Man. De personele werkingssfeer van het verdrag van 1954 is beperkt tot de onderdanen van de verdragsluitende partijen. Met de toetreding per 1 januari 1973 van het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland tot de Europese Gemeenschappen heeft het bilaterale verdrag zijn belang grotendeels verloren. Sedert genoemde datum worden de socialezekerheidsrelaties tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk geregeld op basis van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PbEG 1971, L 149; hierna te noemen: Verordening (EEG) nr. 1408/71) en Verordening (EEG) nr. 574/72 betreffende de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PbEG 1972, L74; hierna te noemen: Verordening (EEG) nr. 1408/71). Artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 bepaalt dat deze verordening wat de personele en de materiële werkingssfeer betreft in de plaats treedt van een bilateraal verdrag als het verdrag van Artikel 299, zesde lid, onderdeel c, van het EG-Verdrag bepaalt dat de bepalingen van het EG-Verdrag op de Kanaaleilanden en op het Eiland Man slechts van toepassing zijn voor zover noodzakelijk ter verzekering van de toepassing van de regeling die voor deze landen is vastgesteld in het op 22 januari 1972 ondertekende Verdrag betreffende de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Sociale zekerheid valt niet onder Protocol nr. 3 betreffende de Kanaal-eilanden en het Eiland Man behorende bij de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PbEG 1972, L 73). Hieruit volgt dat het bilaterale verdrag van 1954 in de praktijk nog slechts van belang is voor het Eiland Man. Aanvankelijk vormde het ontbreken van coördinatieregels voor de Kanaaleilanden, waar het EEG-verdrag ook niet van toepassing is, aanleiding om te komen tot een herziening van het verdrag van In tegenstelling tot het verdrag van 1954 behoren ook Jersey en Guernsey (inclusief Alderney, Herm en Jethou) tot de territoriale werkingssfeer van het onderhavige verdrag. Nadien is daar de beleidsdoelstelling van de op 1 januari 2000 in werking getreden Wet beperking export uitkeringen bijgekomen. Op grond van deze wet heeft de verzekerde geen recht op een socialeverzekeringsuitkering gedurende de periode dat hij, of degene ten behoeve van wie de uitkering wordt verstrekt, niet in Nederland woont. Deze exportbeperking geldt niet, indien de betrokkene woont in een land waarin op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op uitkering kan bestaan. Achtergrond van deze wetgeving is de omstandigheid dat de rechtmatigheid van de Staten-Generaal, vergaderjaar , , A en nr. 1 2

3 socialeverzekeringsuitkeringen die over de grens worden verstrekt, niet afdoende kan worden gewaarborgd. De uitvoeringsorganen beschikken dikwijls niet over de mogelijkheden om buiten Nederland de voor de uitvoering van de sociale verzekeringen noodzakelijke verificaties en controles te verrichten zoals die ook in Nederland plaatsvinden. Het doel van de Wet beperking export uitkeringen is om de rechtmatigheid van de uitkeringen te verbeteren door de handhaafbaarheid van de socialeverzekeringswetten over de grens te versterken. Het middel hiertoe is om met de landen waar Nederlandse uitkeringen worden betaald, bij verdrag afspraken te maken die ten aanzien van dat land de handhaafbaarheid van de socialeverzekeringswetten, en daardoor de rechtmatigheid van de uitkeringen, verbeteren. Hiertoe behoren tevens afspraken die de terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkeringen vergemakkelijken. Het onderhavige verdrag bevat afspraken op dit terrein. Bijstand behoort eveneens tot de werkingssfeer van deze bepalingen. Hierdoor kunnende bepalingen over terugvordering en verrekening bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand worden toegepast. Het verdrag van 1954 verliest zijn geldigheid op het moment dat het onderhavige verdrag in werking treedt. 2. Artikelsgewijs Deel I. Algemene bepalingen Artikel 1 bevat definities. Vermeldenswaard is dat dit artikel ook een definitie van sociale bijstand bevat. Overeenkomstig artikel 2 is het verdrag van toepassing op personen die, ongeacht de nationaliteit, verzekerd zijn of geweest zijn op grond van de wetgeving van een der verdragsluitende partijen, alsmede op de gezinsleden en nagelaten betrekkingen van deze personen. Artikel 3 vermeldt de wettelijke regelingen waarop het verdrag van toepassing is. Onderscheiden wordt hierbij welke stelsels specifiek voor de verschillende territoria van het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijn. Ten aanzien van het Eiland Man geldt dat de geldende wetgeving voor een groot deel is gebaseerd op het algemeen in Groot Brittannië geldende stelsel, doch hierop gelden enige uitzonderingen. Zo kent het Eiland Man bijvoorbeeld geen wettelijke regeling inzake uitkeringen bij ziekte en zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen. Jersey en Guernsey hebben een eigen, autonoom sociaalzekerheidsstelsel. Het verdrag bevat geen coördinatieregels inzake medische zorg aangezien geen overeenstemming kon worden bereikt over een regeling die verder zou reiken dan uitsluitend het toerisme. Voor de toepassing van de artikelen 8 en 9 (de bepalingen inzake de toepasselijke wetgeving) geldt evenwel dat de Nederlandse wetgeving eveneens de wettelijke regelingen inzake medische zorg omvat. Artikel 3, vierde lid, stelt dat in de onderlinge betrekkingen in principe geen rekening wordt gehouden met rechten en verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten met derde landen. Daarbij zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om het mede in aanmerking nemen van in die derde landen vervulde tijdvakken van verzekering voor de opening van het recht op een uitkering. In artikel 6, eerste lid, is het beginsel van de export van uitkeringen vervat inzake ouderdom, overlijden en invaliditeit. De voor het recht op uitkering geldende wettelijke eis dat de uitkeringsgerechtigde of zijn gezinslid in Nederland dient te wonen, is niet van toepassing ten aanzien van de in het Verenigd Koninkrijk wonende uitkeringsgerechtigden en hun gezinsleden. Staten-Generaal, vergaderjaar , , A en nr. 1 3

4 Op 9 december 2004 is de Wet houdende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 28 juni 1962 te Genève totstandgekomen Verdrag betreffende de gelijkheid van behandeling van eigen onderdanen en vreemdelingen met betrekking tot de sociale zekerheid (IAO-Verdrag Nr. 118; Stb. 2004, 715) van kracht geworden. Ingevolge artikel 2 van die wet bestaat het recht op pensioen dan wel uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) respectievelijk de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) tot het moment waarop Nederland niet langer gebonden is aan het IAO-Verdrag Nr IAO-Verdrag Nr. 118 is inmiddels voor Nederland opgezegd (zie Trb. 2005, 49, blz. 3) en treedt op 20 december 2005 voor ons land buiten werking. In het licht hiervan zullen tot 1 januari 2006 socialezekerheiduitkeringen zonder beperkingen worden geëxporteerd; het onderhavige verdrag heeft hierop geen invloed. Na 1 januari 2006 kunnen naar Jersey of Guernsey en het Eiland Man alleen de uitkeringen worden geëxporteerd die onder de materiële werkingssfeer van dit verdrag vallen. Naar Groot-Brittannië en Noord-Ierland kunnen uitkeringen worden geëxporteerd op grond van Verordening (EEG) nr. 1408/71. In de overige leden van artikel 6 zijn specifieke regelingen opgenomen ten aanzien van invaliditeitsuitkeringen krachtens de wetgeving van respectievelijk het Eiland Man, Jersey en Guernsey. De Toeslagenwet en en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten zijn in het zesde lid van de toepassing van de exportbepaling uitgesloten. Deel II. Bepalingen inzake de toe te passen wetgeving Met de regels zoals deze zijn opgenomen in artikel 7 wordt aangesloten bij de aanwijsregels inzake de toepasselijke wetgeving van Verordening (EEG) nr. 1408/71. Als algemene regel geldt dat men slechts aan één enkele wetgeving onderworpen is. Indien men als werknemer of zelfstandige in één der verdragsluitende partijen werkt, geldt dat men uitsluitend is onderworpen aan de wetgeving van het werkland. Werkt men in beide verdragsluitende partijen, dan is uitsluitend de wetgeving van het woonland van toepassing. Het artikel bevat voorts een aantal bepalingen inzake de premiebetaling volgend uit de aanwijzing van de toe te passen wetgeving. Het opnemen van deze laatste bepalingen is in het bijzonder noodzakelijk voor de toepassing van de verschillende stelsels van het Verenigd Koninkrijk. Artikel 8 bepaalt dat de werknemer die verzekerd is krachtens de wetgeving van het ene land en door zijn aldaar gevestigde werkgever wordt tewerkgesteld in het andere land, onder nadere voorwaarden gedurende maximaal drie jaar onderworpen blijft aan de socialeverzekeringswetgeving van het eerstgenoemde land. Artikel 9 bevat de aanwijsregels betreffende de toe te passen wetgeving voor werknemers, werkzaam bij het internationale vervoer, terwijl artikel 10 de bijzondere regels geeft ten aanzien van de zeevaart. Het eerste lid van artikel 10 bevat het algemene beginsel dat zeelieden uitsluitend zijn onderworpen aan de wetgeving van de verdragsluitende partij waar het schip is ingeschreven, mits betrokkene in een van beide landen woont. Het tweede tot en met het vierde lid geven enkele uitzonderingen op deze hoofdregel. Staten-Generaal, vergaderjaar , , A en nr. 1 4

5 Artikel 11 geeft een bijzondere regeling voor ambtenaren en met hen gelijkgestelden die door de ene verdragsluitende partij wordt uitgezonden naar de andere verdragsluitende partij. Zij vallen overeenkomstig het het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961 (Trb. 1962, 159) en het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 24 april 1963 (Trb. 1981, 143) niet onder de socialezekerheidswetgeving van de ontvangende staat, maar van de staat die de desbetreffende ambtenaar of met hem gelijkgestelde uitzendt. Dit geldt ook voor zijn gezinsleden, tenzij deze in de ontvangende staat arbeid verrichten. Artikel 12 is van belang voor de toepassing van de Nederlandse volksverzekeringen. Dit artikel bepaalt dat indien de Nederlandse wetgeving als de toepasselijke wetgeving is aangewezen, de desbetreffende persoon wordt geacht in Nederland te wonen. Artikel 13 geeft de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid bij overeenkomst af te wijken van de bepalingen van Deel II. Dit is met name van belang, indien de toepassing van de desbetreffende bepalingen voor bepaalde personen niet tot het onderworpen zijn aan één wetgeving zou leiden. Deel III. Bijzondere bepalingen voor het Verenigd Koninkrijk Zoals de titel van dit deel reeds aangeeft, bevat artikel 14 uitsluitend bepalingen die van belang zijn voor het Verenigd Koninkrijk. In het bijzonder gaat het hier om bepalingen die omzettingsregels geven voor de wijze waarop met in Nederland vervulde tijdvakken van verzekering rekening moet worden gehouden en op welke wijze deze tijdvakken worden geconverteerd voor de toepassing van de respectieve stelsels. Dit is met name van belang wanneer zich situaties voordoen waarbij het noodzakelijk is dat, voor de opening van het recht op uitkering, in Nederland vervulde tijdvakken van verzekering samengesteld moeten worden met tijdvakken van premiebetaling in het Verenigd Koninkrijk. Deze regels zijn nodig omdat het recht op uitkering krachtens de verschillende stelsels in het algemeen afhankelijk is van het betaald hebben van premies over bepaalde tijdvakken. Deel IV. Bepalingen betreffende uitkeringen Artikel 15 bepaalt onder welke voorwaarden en onder welke omstandigheden uitkeringen bij ziekte en moederschap worden betaald indien de rechthebbende op het grondgebied van de andere verdragsluitende partij verblijft dan de verdragsluitende partij krachtens de wetgeving waarvan de uitkering is verschuldigd. Deze bepaling is met name van belang voor de toepassing van de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk. Het zevende lid bevat een anticumulatie-regeling voor het geval tegelijkertijd rechten uit meerdere stelsels kan worden geclaimd. Artikel 16 bepaalt dat de vaststelling van arbeidsongeschiktheid en de betaling van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uitsluitend geschiedt krachtens de wetgeving van de verdragsluitende partij die van toepassing was op het moment dat de ongeschiktheid tot werken zich heeft geopenbaard. Het tweede lid stelt regels voor het geval van samenloop van ziekengeld met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen krachtens meerdere socialeverzekeringsstelsels. Artikel 17 geeft regels voor de samenstelling van tijdvakken van verzekering voor de opening van het recht op werkloosheidsuitkeringen, waarbij wederom de conversieregels van artikel 14 worden gehanteerd. Staten-Generaal, vergaderjaar , , A en nr. 1 5

6 Ook deze bepaling is met name van belang voor de toepassing van de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk. Artikel 18 stelt nadere regels voor de vaststelling van het ouderdomspensioen en pensioen aan nagelaten betrekkingen. De stelsels van het Verenigd Koninkrijk voorzien in de mogelijkheid dat in bepaalde gevallen hetzij een forfaitair basispensioen wordt verleend, hetzij een geprorateerd pensioen. Het eerste lid bepaalt dat in het geval krachtens de nationale wetgeving recht op een basis-ouderdomspensioen bestaat, uitsluitend dit basispensioen wordt betaald, zelfs indien sprake is van een gereduceerd pensioen. Een keuzemogelijkheid is in dat geval niet toegestaan. Het tweede en derde lid geven een uitzondering op voornoemde hoofdregel. In het tweede lid gaat het om een op pro-rata basis vastgestelde verhoging van het basispensioen, terwijl het derde lid ziet op de in Jersey en Guernsey bestaande mogelijkheid, dat vrouwen die eigen rechten hebben opgebouwd een keuzemogelijkheid hebben. Hetgeen wordt verstaan onder een in het tweede lid genoemde categorie A-respectievelijk categorie-b pensioen is nader gedefinieerd in artikel 1, eerste lid onder c). Overeenkomstig het vijfde lid worden de ouderdomspensioenen krachtens de Nederlandse AOW in beginsel uitsluitend op basis van de op grond van deze wet vervulde verzekeringstijdvakken vastgesteld. In aansluiting hierop bepaalt het zesde lid dat de betrokkene, indien hij niet voldoet aan de in de AOW gestelde voorwaarden inzake het recht op de overgangsvoordelen, de tijdvakken waarover hij tussen zijn 15e en 65e in Nederland heeft gewoond of gwerkt, als tijdvakken van verzekering worden beschouwd. De toekenning van deze AOW-overgangsvoordelen is afhankelijk van een voorafgaande feitelijke verzekering krachtens deze wet. Deze band die men met de Nederlandse verzekering moet hebben gehad blijkt uit het zevende lid. In dat geval heeft men aanspraak op verhoging van het AOW-overgangspensioen op basis van woon- of werktijdvakken in Nederland, gelegen tussen de 15e verjaardag en 1 januari 1957, voorzover men na het bereiken van de 59-jarige leeftijd gedurende zes jaren in Nederland of in het Verenigd Koninkrijk heeft gewoond en zo lang men op het grondgebied van één van deze verdragspartijen woont. Overeenkomstig het achtste lid worden de betreffende woon- of werktijdvakken evenwel niet in aanmerking genomen indien zij bij de berekening van pensioenrechten krachtens de wetgeving van een andere (derde) staat reeds in aanmerking worden genomen. Overeenkomstig het eerste lid van artikel 19 geven de artikelen 19 tot en met 23 nadere regels omtrent de wijze waarop pro-rata pensioenen worden berekend. Zoals reeds onder artikel 18 is aangegeven, zijn deze artikelen alleen van toepassing indien geen aanspraak bestaat op een basispensioen als bedoeld in artikel 18. Het tweede lid van artikel 19 geeft de technische berekeningswijze weer. Uit het vijfde en zesde lid volgt dat, indien de in het vierde genoemde drempels niet worden gehaald danwel indien sprake is van verzekeringstijdvakken van minder dan een jaar, de betreffende tijdvakken als verzekeringstijdvakken krachtens de Nederlandse wetgeving in aanmerking worden genomen. Artikel 20 bepaalt nader welke tijdvakken voor de pro-rata-berekening krachtens artikel 19 in aanmerking dienen te worden genomen, terwijl artikel 21 nadere regels stelt ten aanzien van een samenloop van verzekerinstijdvakken krachtens de verschillende socialeverzekeringsstelsels. Staten-Generaal, vergaderjaar , , A en nr. 1 6

7 Artikel 22 bepaalt dat enkele specifieke uitkeringen krachtens de wetgeving van Groot-Brittanië, Noord-Ierland en het Eiland Man bij de pro-rata-berekening van artikel 19 buiten beschouwing worden gelaten en artikel 23 geeft uitsluitsel hoe te handelen in het geval niet gelijktijdig aan de voorwaarden voor het recht op pensioen in de beide verdragsluitende partijen voldoet. Artikel 24 verklaart de artikelen 18 tot en met 23 in beginsel van overeenkomstige toepassing op weduwenpensioenen. Aangezien het bedrag van het nabestaandenpensioen krachtens de Nederlandse algemene nabestaandenverzekering niet afhankelijk is van de duur van de verzekering, is op dit pensioen in beginsel uitsluitend artikel 18 van toepassing. Het tweede lid van artikel 24 voorziet, in aanvulling op artikel 6, in de export van het halfwezenpensioen. Artikel 25 is uitsluitend van belang voor de verschillende stelsels van het Verenigd Koninkrijk aangezien deze, anders dan het Nederlandse socialeverzekeringsstelsel, een afzonderlijke regeling kennen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. De in dit artikel opgenomen bepalingen weerspiegelen de in artikel 14 opgenomen bepalingen voor ziekte. Het eerste lid voorziet er in dat bijvoorbeeld een werknemer die tijdelijk in Nederland is tewerkgesteld en op wie overeenkomstig artikel 8 de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk van toepassing is en die in Nederland door een arbeidsongeval of beroepsziekte wordt getroffen, aanspraak op de uitkering aan laatstbedoelde wetgeving kan ontlenen. Het tweede lid ziet op soortgelijke bescherming gedurende de periode dat de betrokkene die zich tijdens zijn dienstbetrekking van het grondgebied van de ene verdragsluitende partij naar dat van de andere verdragsluitende partij begeeft. Het derde lid geldt uitsluitend voor Guernsey en beperkt de betaling van de uitkeringen in Nederland tot 13 weken voor seizoenwerkers. Artikel 26 bevat de coördinatieregels op het terrein van kinderbijslag. Het eerste lid en tweede bepalen dat de Nederlandse kinderbijslag ook wordt uitbetaald voor kinderen die op het grondgebied van het Verenigd koninkrijk verblijven indien wordt voldaan aan de overige voorwaarden voor het recht op kinderbijslag die de Nederlandse wetgeving stelt. Het derde lid bepaalt dat in het geval van samenloop van kinderbijslag, uitsluitend de kinderbijslag wordt uitbetaald krachtens de wetgeving van het land op wiens grondgebied het kind woont. Deel V. Diverse Bepalingen Artikel 27 geeft regels ten aanzien van de terugvordering van onverschuldigde betalingen en verhaal van verleende bijstand. Het eerste lid heeft betrekking op de gevallen waarin door de bevoegde autoriteit of het bevoegde orgaan in één der verdragsluitende partijen voorlopige uitkeringen zijn verleend terwijl naderhand blijkt dat de bevoegde autoriteit of het bevoegde orgaan in de andere verdragsluitende partij uitkering over dezelfde periode is verschuldigd. In dat geval vindt verrekening plaats van de voorlopige uitbetaalde uitkeringen met het in de ander verdragsluitende partij beschikbare tegoed. Het tweede lid ziet op de situatie waarin door een bevoegde autoriteit of een bevoegd orgaan meer is betaald dan het bedrag waarop recht bestaat. In dit geval kan alleen om verrekening met uitkeringen uit de andere verdragsluitende partij worden gevraagd op de wijze en binnen de grenzen, zoals deze zijn bepaald in de eigen wetgeving. Bovendien zal de andere bevoegde autoriteit of bevoegd orgaan dat de inhouding moet toepassen, rekening houden met de beperkingen, welke de eigen Staten-Generaal, vergaderjaar , , A en nr. 1 7

8 wetgeving aan een verrekening stelt. Daarbij wordt dan gehandeld alsof het door deze bevoegde autoriteit of dit bevoegd orgaan zelf te veel betaalde uitkeringen betreft. Het derde lid regelt de verrekening van genoten bijstand met het bedrag van uitkeringen die krachtens de wetgeving van de andere verdragsluitende partij over dezelfde periode zijn verschuldigd. De regeling komt er op neer dat de in de andere verdragsluitende partij verschuldigde uitkeringen ter beschikking worden gesteld aan het orgaan dat de bijstand heeft verleend. Dit laatste orgaan stelt vast welk bedrag aan bijstand zou zijn verleend indien de uitkering over de betreffende periode reeds zou zijn betaald. Voorzover de betaalde bijstand het bedrag van de aldus vastgestelde bijstand overschrijdt, wordt dit meerdere ingehouden op de ter beschikking gestelde uitkering. Het eventuele restant van de uitkering wordt aan de betrokkene overgemaakt. De artikelen 28 tot en met 30 bevatten de bepalingen welke onder meer beogen de uitwisseling van gegevens ten behoeve van de vaststelling van de uitkeringen tussen de beide verdragsluitende partijen te vergemakkelijken en de samenwerking tussen de verzekeringsorganen te regelen. De Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hebben inmiddels ter uitwerking van deze bepalingen nadere afspraken gemaakt met betrekking tot de gegevensuitwisseling tussen beide landen. Artikel 31 bevat regels met betrekking tot het beslechten van geschillen, welke tussen de verdragsluitende partijen met betrekking tot de interpretatie en de toepassing van het verdrag kunnen rijzen. Deel VI. Overgangs- en slotbepalingen Artikel 32 bevat verschillende overgangsbepalingen, welke onder meer regelen in hoeverre feiten of tijdvakken, welke zich hebben voorgedaan dan wel vervuld zijn vóór de inwerkingtreding van het verdrag, nog in aanmerking kunnen worden genomen voor de toepassing van het verdrag. Aangezien de uitkeringen, welke met toepassing van het verdrag worden vastgesteld in verschillende gevallen voor de betrokkenen gunstiger kunnen zijn dan de volgens de nationale bepalingen vastgestelde uitkeringen, biedt het zevende lid de mogelijkheid om binnen twee jaar na de inwerkingtreding van het verdrag herziening van reeds vastgestelde uitkeringen aan te vragen. Artikel 33 bevat de overgangsbepalingen ten aanzien van personen op wie het verdrag niet van toepassing is. Mede gelet op de formulering van de personele werkingssfeer onder artikel 2, gaat het hier uitsluitend om personen op wie Verordening (EEG) nr. 1408/71 van toepassing is. De mogelijkheid bestaat dat ten aanzien van deze personen ook nog aanspraak op uitkeringen gemaakt kan worden op grond van het Verdrag uit 1954, in de periode dat het Verenigd Koninkrijk nog niet was toegetreden tot de Europese Gemeenschappen. Deze overgangsbepaling regelt dat voor hen de in opbouw zijnde rechten worden vastgesteld overeenkomstig de EEG-verordeningsbepalingen. Hiermee wordt een eventuele complexe samenloop van aanspraken onder zowel het Verdrag uit 1954 als onder de Verordening voorkomen. Artikel 34 bepaalt dat het verdrag in werking treedt drie maanden volgend op de maand waarin de ratificatie is afgerond. In verband met de beëindiging van de opschorting van de exportbeperking van de Wet beperking export uitkeringen met ingang van 1 januari 2006, is in het Staten-Generaal, vergaderjaar , , A en nr. 1 8

9 tweede lid bepaald dat Nederland artikel 6 met ingang van die datum voorlopig toepast. 3. Koninkrijkspositie Het onderhavige verdrag zal voor wat het Koninkrijk betreft, alleen voor Nederland gelden. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. A. L. van Hoof De Minister van Buitenlandse Zaken, B. R. Bot Staten-Generaal, vergaderjaar , , A en nr. 1 9

Staten-Generaal. s-gravenhage, 13 maart 2002. De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd.

Staten-Generaal. s-gravenhage, 13 maart 2002. De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 264 28 266 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Malta inzake sociale zekerheid en Administratief Akkoord voor de uitvoering van het Verdrag inzake

Nadere informatie

31 718 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake sociale zekerheid; s-gravenhage, 21 februari 2008.

31 718 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake sociale zekerheid; s-gravenhage, 21 februari 2008. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 A 31 718 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake sociale zekerheid; s-gravenhage, 21 februari 2008 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 275 Goedkeuring van de opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk

Nadere informatie

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen De Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden, hierna genoemd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20515 Verdrag inzake sociale zekerheid met de Verenigde Staten van Amerika; 's-gravenhage, 8 december 1987 Nr. 1 Ter griffie van de Eerste en van

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2010 2011. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2010 2011. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2010 2011 32 656 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek India; met Administratief Akkoord; New Delhi, 22 oktober 2009 A/

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 1994 1995 Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 1994 1995 Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 1994 1995 Nr. 278 24 211 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië houdende wijziging van het op 18 november 1981 te s-gravenhage ondertekende

Nadere informatie

29 926 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen; Warschau, 26 maart 2003.

29 926 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen; Warschau, 26 maart 2003. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2004 2005 A 29 926 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen; Warschau, 26 maart 2003 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 SEPTEMBER 1987. BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK TEGEN J. A. DE RIJKE. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2000 Nr. 97

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2000 Nr. 97 15 (2000) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2000 Nr. 97 A. TITEL Verdrag houdende wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 366 Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 8 december 2006 (OR. en) 2005/0258 (COD) PE-CONS 3669/06 SOC 549 CODEC 1331 OC 898 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

1. De Commissie heeft het bovengenoemde voorstel op 30 maart 2007 bij de Raad ingediend.

1. De Commissie heeft het bovengenoemde voorstel op 30 maart 2007 bij de Raad ingediend. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 mei 2007 (15.05) (OR. en) 9351/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0054 (COD) SOC 193 CODEC 476 VERSLAG van: aan: nr. Comv.: Betreft: de Groep sociale vraagstukken

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 3 april 2008 (*)

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 3 april 2008 (*) ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 3 april 2008 (*) Ouderdomsverzekering Werknemer die onderdaan is van lidstaat Socialezekerheidspremies Verschillende tijdvakken Verschillende lidstaten Berekening van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

(" ZIEKTEVERZEKERING VOOR BEJAARDEN "). (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER TE LONDEN).

( ZIEKTEVERZEKERING VOOR BEJAARDEN ). (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER TE LONDEN). ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 APRIL 1980. UNA COONAN TEGEN INSURANCE OFFICER. (" ZIEKTEVERZEKERING VOOR BEJAARDEN "). (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE NATIONAL INSURANCE

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 162 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de lgemene Kinderbijslagwet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 497 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15191 10 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juni 2013, 2013-0000046722,

Nadere informatie

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 Besluit van 24 december 1998 tot vaststelling van een maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 6, derde lid, van de Algemene

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 567 Wet van 20 december 2007, houdende wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 74 Wet van 4 februari 2010 tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 1971R1408 NL 28.04.2006 006.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EEG) Nr. 1408/71 VAN DE RAAD van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2012 2013. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2012 2013. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2012 2013 33 621 Protocol tussen de regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de regering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 073 Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 28 771 Protocol van 1996 bij het Koopvaardijverdrag (minimumnormen), 1976 (aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vierentachtigste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2009 2010. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2009 2010. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2009 2010 32 491 Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Barbados tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 386 Wet van 16 juli 2001 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 464 Wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur op grond

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Rijksdienst voor Sociale zekerheid Directie Internationale Betrekkingen www.rsz.fgov.be Onderwerp Interimakkoorden en Europese Overeenkomst inzake Sociale Zekerheid: achterhaald?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1986-1987 19615 Algemene herziening Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 95

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 95 26 (2001) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 95 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië inzake sociale zekerheid, met Administratief Akkoord;

Nadere informatie

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten en zijn overeengekomen als volgt:

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten en zijn overeengekomen als volgt: Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende de wet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 303 Besluit van 30 mei 1996, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1993, houdende vaststelling van regelen, bedoeld in de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 360 Besluit van 29 augustus 2000, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met voortzetting ziekenfondsverzekering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 275 Goedkeuring van de opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 479 Voorstel van wet van het lid Hamer houdende regels met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 887 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de in beginsel tijdelijke invoering van een omzetbelastingregeling voor elektronische

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) 27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) DERDE NOTA VAN WIJZIGING (ontvangen.. maart 2001) Het voorstel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 1972R0574 01/06/2004 Aantal bladzijden: 226 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2015 2016. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2015 2016. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2015 2016 34 495 Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Zuid-Afrika betreffende audiovisuele coproductie; s-gravenhage,

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 137 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de wet tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het

Nadere informatie

BIJLAGE VI (SOCIALE ZEKERHEID) BIJ DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

BIJLAGE VI (SOCIALE ZEKERHEID) BIJ DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE BIJLAGE VI (SOCIALE ZEKERHEID) BIJ DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE laatstelijk gewijzigd door Besluit 188/2014 van het Gemengd Comité van 25 september 2014 (PB L 202 van 30 juli

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 658 Besluit van 13 december 2012 tot het aanbrengen van technische wijzigingen in een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 850 24 november 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 12 november 2008, nr. 5557004/08, houdende bepalingen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 234 28 887 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de in beginsel tijdelijke invoering van een omzetbelastingregeling

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is B6 Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing

Nadere informatie

Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES

Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, kenmerk, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet privatisering ABP, de Werkloosheidswet en de Ziektewet in verband met

Nadere informatie

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Artikel I. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Artikel I. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 90 Wet van 19 februari 2005 tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17507 29 augustus 2012 Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 22 augustus 2012, houdende

Nadere informatie

In artikel 9a wordt, onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende:

In artikel 9a wordt, onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende: CONCEPT Voorstel van wet [[ ]] tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden November 2011 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 273 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Nadere informatie

Onder afhankelijke gezinsleden wordt verstaan:

Onder afhankelijke gezinsleden wordt verstaan: VERDRAG INZAKE BETAALDE ARBEID TEN BEHOEVE VAN AFHANKELIJKE GEZINSLEDEN VAN HET DIPLOMATIEK, CONSULAIR, ADMINISTRATIEF, TECHNISCH EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL VAN DE DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE MISSIES De

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 januari 2004 (OR. en) 15577/3/03 REV 3 (nl,el,sv) Interinstitutioneel dossier: 1998/0360 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 januari 2004 (OR. en) 15577/3/03 REV 3 (nl,el,sv) Interinstitutioneel dossier: 1998/0360 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 januari 2004 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 1998/0360 (COD) 15577/3/03 REV 3 (nl,el,sv) SOC 513 CODEC 1710 OC 871 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 875 Wijziging van een aantal wetten in verband met de vereenvoudiging en vernieuwing van het militaire pensioenstelsel (Aanpassingswet kaderwet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 30 318 Voorstel van wet tot aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings-

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 394 Besluit van 16 augustus 2006, tot wijziging van het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid in verband met de openstelling

Nadere informatie

Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015

Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015 1 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015 Deze regeling bevat aanvullende voorzieningen bij onvrijwillige werkloosheid voor werknemers van de SVB Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 616 Wet van 13 december 2000 tot herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 119 Wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen ter uitvoering van het Protocol van 12 februari 2004 houdende wijziging van het Verdrag

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT VOORTZETTING PENSIOENOPBOUW BIJ WERKLOOSHEID 1999 DE STICHTING FINANCIERING VOORTZETTING PENSIOENVERZEKERING

UITVOERINGSREGLEMENT VOORTZETTING PENSIOENOPBOUW BIJ WERKLOOSHEID 1999 DE STICHTING FINANCIERING VOORTZETTING PENSIOENVERZEKERING Op grond van het Bijdragereglement 1999 van de Stichting FVP kunnen werkloze werknemers of hun nabestaanden onder voorwaarden aanspraak maken op een bijdrage voor de voortzetting van de pensioenopbouw

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juni 2009, kenmerk OHW-U-29 ;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juni 2009, kenmerk OHW-U-29 ; Ontwerp Besluit van houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Wet van 20 november 2008 houdende wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 juni 2002 Rapportnummer: 2002/179

Rapport. Datum: 3 juni 2002 Rapportnummer: 2002/179 Rapport Datum: 3 juni 2002 Rapportnummer: 2002/179 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat UWV Cadans eind december 2001 nog geen zogenaamde E 121-verklaring bij het College voor Zorgverzekeringen heeft

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 514 Besluit van 11 december 2014, tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, het Besluit

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Toelichting op de Europese basisverordening voor sociale zekerheid

Toelichting op de Europese basisverordening voor sociale zekerheid Toelichting op de Europese basisverordening voor sociale zekerheid Verordening (EG) 883/2004 Toelichting op de Europese basisverordening voor sociale zekerheid Verordening (EG) 883/2004 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 466 Besluit van 7 september 1995, houdende wijziging van het Besluit goederenvervoer over de weg en het Besluit personenvervoer in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 422 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 314 (R 1843) Regels inzake het verlenen van medische zorg aan Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen (Rijkswet voorzieningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 414 Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 711 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004

Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004 Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 223 Wijziging van enige socialeverzekeringswetten in verband met de beëindiging van de verzekeringsplicht van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie