1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2006 2007 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der"

Transcriptie

1 Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar A Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland; s-gravenhage, 21 december 2005 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2006 Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 24 november De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 24 december Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de Raad van State gehoord, heb ik de eer u hierbij ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen het op 21 december 2005 te s-gravenhage totstandgekomen verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Trb. 2006, 9 en 226). Een toelichtende nota bij het verdrag treft u eveneens hierbij aan. De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd. De Minister van Buitenlandse Zaken, B. R. Bot KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2006 Staten-Generaal, vergaderjaar , , A en nr. 1 1

2 Toelichtende nota 1. Algemeen De bilaterale betrekkingen op het gebied van de sociale verzekeringen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn geregeld in het op 11 augustus 1954 tot stand gekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk (Trb. 1954, 114; hierna te noemen: het verdrag van 1954). De toepasselijkheid van het verdrag van 1954 strekt zich voor wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft uit tot het grondgebied in Europa en voor wat het Verenigd Koninkrijk betreft tot Groot-Brittannië (Engeland, Schotland, Wales) en Noord-Ierland, alsmede tot het Eiland Man. De personele werkingssfeer van het verdrag van 1954 is beperkt tot de onderdanen van de verdragsluitende partijen. Met de toetreding per 1 januari 1973 van het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland tot de Europese Gemeenschappen heeft het bilaterale verdrag zijn belang grotendeels verloren. Sedert genoemde datum worden de socialezekerheidsrelaties tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk geregeld op basis van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PbEG 1971, L 149; hierna te noemen: Verordening (EEG) nr. 1408/71) en Verordening (EEG) nr. 574/72 betreffende de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PbEG 1972, L74; hierna te noemen: Verordening (EEG) nr. 1408/71). Artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 bepaalt dat deze verordening wat de personele en de materiële werkingssfeer betreft in de plaats treedt van een bilateraal verdrag als het verdrag van Artikel 299, zesde lid, onderdeel c, van het EG-Verdrag bepaalt dat de bepalingen van het EG-Verdrag op de Kanaaleilanden en op het Eiland Man slechts van toepassing zijn voor zover noodzakelijk ter verzekering van de toepassing van de regeling die voor deze landen is vastgesteld in het op 22 januari 1972 ondertekende Verdrag betreffende de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Sociale zekerheid valt niet onder Protocol nr. 3 betreffende de Kanaal-eilanden en het Eiland Man behorende bij de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PbEG 1972, L 73). Hieruit volgt dat het bilaterale verdrag van 1954 in de praktijk nog slechts van belang is voor het Eiland Man. Aanvankelijk vormde het ontbreken van coördinatieregels voor de Kanaaleilanden, waar het EEG-verdrag ook niet van toepassing is, aanleiding om te komen tot een herziening van het verdrag van In tegenstelling tot het verdrag van 1954 behoren ook Jersey en Guernsey (inclusief Alderney, Herm en Jethou) tot de territoriale werkingssfeer van het onderhavige verdrag. Nadien is daar de beleidsdoelstelling van de op 1 januari 2000 in werking getreden Wet beperking export uitkeringen bijgekomen. Op grond van deze wet heeft de verzekerde geen recht op een socialeverzekeringsuitkering gedurende de periode dat hij, of degene ten behoeve van wie de uitkering wordt verstrekt, niet in Nederland woont. Deze exportbeperking geldt niet, indien de betrokkene woont in een land waarin op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op uitkering kan bestaan. Achtergrond van deze wetgeving is de omstandigheid dat de rechtmatigheid van de Staten-Generaal, vergaderjaar , , A en nr. 1 2

3 socialeverzekeringsuitkeringen die over de grens worden verstrekt, niet afdoende kan worden gewaarborgd. De uitvoeringsorganen beschikken dikwijls niet over de mogelijkheden om buiten Nederland de voor de uitvoering van de sociale verzekeringen noodzakelijke verificaties en controles te verrichten zoals die ook in Nederland plaatsvinden. Het doel van de Wet beperking export uitkeringen is om de rechtmatigheid van de uitkeringen te verbeteren door de handhaafbaarheid van de socialeverzekeringswetten over de grens te versterken. Het middel hiertoe is om met de landen waar Nederlandse uitkeringen worden betaald, bij verdrag afspraken te maken die ten aanzien van dat land de handhaafbaarheid van de socialeverzekeringswetten, en daardoor de rechtmatigheid van de uitkeringen, verbeteren. Hiertoe behoren tevens afspraken die de terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkeringen vergemakkelijken. Het onderhavige verdrag bevat afspraken op dit terrein. Bijstand behoort eveneens tot de werkingssfeer van deze bepalingen. Hierdoor kunnende bepalingen over terugvordering en verrekening bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand worden toegepast. Het verdrag van 1954 verliest zijn geldigheid op het moment dat het onderhavige verdrag in werking treedt. 2. Artikelsgewijs Deel I. Algemene bepalingen Artikel 1 bevat definities. Vermeldenswaard is dat dit artikel ook een definitie van sociale bijstand bevat. Overeenkomstig artikel 2 is het verdrag van toepassing op personen die, ongeacht de nationaliteit, verzekerd zijn of geweest zijn op grond van de wetgeving van een der verdragsluitende partijen, alsmede op de gezinsleden en nagelaten betrekkingen van deze personen. Artikel 3 vermeldt de wettelijke regelingen waarop het verdrag van toepassing is. Onderscheiden wordt hierbij welke stelsels specifiek voor de verschillende territoria van het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijn. Ten aanzien van het Eiland Man geldt dat de geldende wetgeving voor een groot deel is gebaseerd op het algemeen in Groot Brittannië geldende stelsel, doch hierop gelden enige uitzonderingen. Zo kent het Eiland Man bijvoorbeeld geen wettelijke regeling inzake uitkeringen bij ziekte en zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen. Jersey en Guernsey hebben een eigen, autonoom sociaalzekerheidsstelsel. Het verdrag bevat geen coördinatieregels inzake medische zorg aangezien geen overeenstemming kon worden bereikt over een regeling die verder zou reiken dan uitsluitend het toerisme. Voor de toepassing van de artikelen 8 en 9 (de bepalingen inzake de toepasselijke wetgeving) geldt evenwel dat de Nederlandse wetgeving eveneens de wettelijke regelingen inzake medische zorg omvat. Artikel 3, vierde lid, stelt dat in de onderlinge betrekkingen in principe geen rekening wordt gehouden met rechten en verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten met derde landen. Daarbij zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om het mede in aanmerking nemen van in die derde landen vervulde tijdvakken van verzekering voor de opening van het recht op een uitkering. In artikel 6, eerste lid, is het beginsel van de export van uitkeringen vervat inzake ouderdom, overlijden en invaliditeit. De voor het recht op uitkering geldende wettelijke eis dat de uitkeringsgerechtigde of zijn gezinslid in Nederland dient te wonen, is niet van toepassing ten aanzien van de in het Verenigd Koninkrijk wonende uitkeringsgerechtigden en hun gezinsleden. Staten-Generaal, vergaderjaar , , A en nr. 1 3

4 Op 9 december 2004 is de Wet houdende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 28 juni 1962 te Genève totstandgekomen Verdrag betreffende de gelijkheid van behandeling van eigen onderdanen en vreemdelingen met betrekking tot de sociale zekerheid (IAO-Verdrag Nr. 118; Stb. 2004, 715) van kracht geworden. Ingevolge artikel 2 van die wet bestaat het recht op pensioen dan wel uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) respectievelijk de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) tot het moment waarop Nederland niet langer gebonden is aan het IAO-Verdrag Nr IAO-Verdrag Nr. 118 is inmiddels voor Nederland opgezegd (zie Trb. 2005, 49, blz. 3) en treedt op 20 december 2005 voor ons land buiten werking. In het licht hiervan zullen tot 1 januari 2006 socialezekerheiduitkeringen zonder beperkingen worden geëxporteerd; het onderhavige verdrag heeft hierop geen invloed. Na 1 januari 2006 kunnen naar Jersey of Guernsey en het Eiland Man alleen de uitkeringen worden geëxporteerd die onder de materiële werkingssfeer van dit verdrag vallen. Naar Groot-Brittannië en Noord-Ierland kunnen uitkeringen worden geëxporteerd op grond van Verordening (EEG) nr. 1408/71. In de overige leden van artikel 6 zijn specifieke regelingen opgenomen ten aanzien van invaliditeitsuitkeringen krachtens de wetgeving van respectievelijk het Eiland Man, Jersey en Guernsey. De Toeslagenwet en en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten zijn in het zesde lid van de toepassing van de exportbepaling uitgesloten. Deel II. Bepalingen inzake de toe te passen wetgeving Met de regels zoals deze zijn opgenomen in artikel 7 wordt aangesloten bij de aanwijsregels inzake de toepasselijke wetgeving van Verordening (EEG) nr. 1408/71. Als algemene regel geldt dat men slechts aan één enkele wetgeving onderworpen is. Indien men als werknemer of zelfstandige in één der verdragsluitende partijen werkt, geldt dat men uitsluitend is onderworpen aan de wetgeving van het werkland. Werkt men in beide verdragsluitende partijen, dan is uitsluitend de wetgeving van het woonland van toepassing. Het artikel bevat voorts een aantal bepalingen inzake de premiebetaling volgend uit de aanwijzing van de toe te passen wetgeving. Het opnemen van deze laatste bepalingen is in het bijzonder noodzakelijk voor de toepassing van de verschillende stelsels van het Verenigd Koninkrijk. Artikel 8 bepaalt dat de werknemer die verzekerd is krachtens de wetgeving van het ene land en door zijn aldaar gevestigde werkgever wordt tewerkgesteld in het andere land, onder nadere voorwaarden gedurende maximaal drie jaar onderworpen blijft aan de socialeverzekeringswetgeving van het eerstgenoemde land. Artikel 9 bevat de aanwijsregels betreffende de toe te passen wetgeving voor werknemers, werkzaam bij het internationale vervoer, terwijl artikel 10 de bijzondere regels geeft ten aanzien van de zeevaart. Het eerste lid van artikel 10 bevat het algemene beginsel dat zeelieden uitsluitend zijn onderworpen aan de wetgeving van de verdragsluitende partij waar het schip is ingeschreven, mits betrokkene in een van beide landen woont. Het tweede tot en met het vierde lid geven enkele uitzonderingen op deze hoofdregel. Staten-Generaal, vergaderjaar , , A en nr. 1 4

5 Artikel 11 geeft een bijzondere regeling voor ambtenaren en met hen gelijkgestelden die door de ene verdragsluitende partij wordt uitgezonden naar de andere verdragsluitende partij. Zij vallen overeenkomstig het het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961 (Trb. 1962, 159) en het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 24 april 1963 (Trb. 1981, 143) niet onder de socialezekerheidswetgeving van de ontvangende staat, maar van de staat die de desbetreffende ambtenaar of met hem gelijkgestelde uitzendt. Dit geldt ook voor zijn gezinsleden, tenzij deze in de ontvangende staat arbeid verrichten. Artikel 12 is van belang voor de toepassing van de Nederlandse volksverzekeringen. Dit artikel bepaalt dat indien de Nederlandse wetgeving als de toepasselijke wetgeving is aangewezen, de desbetreffende persoon wordt geacht in Nederland te wonen. Artikel 13 geeft de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid bij overeenkomst af te wijken van de bepalingen van Deel II. Dit is met name van belang, indien de toepassing van de desbetreffende bepalingen voor bepaalde personen niet tot het onderworpen zijn aan één wetgeving zou leiden. Deel III. Bijzondere bepalingen voor het Verenigd Koninkrijk Zoals de titel van dit deel reeds aangeeft, bevat artikel 14 uitsluitend bepalingen die van belang zijn voor het Verenigd Koninkrijk. In het bijzonder gaat het hier om bepalingen die omzettingsregels geven voor de wijze waarop met in Nederland vervulde tijdvakken van verzekering rekening moet worden gehouden en op welke wijze deze tijdvakken worden geconverteerd voor de toepassing van de respectieve stelsels. Dit is met name van belang wanneer zich situaties voordoen waarbij het noodzakelijk is dat, voor de opening van het recht op uitkering, in Nederland vervulde tijdvakken van verzekering samengesteld moeten worden met tijdvakken van premiebetaling in het Verenigd Koninkrijk. Deze regels zijn nodig omdat het recht op uitkering krachtens de verschillende stelsels in het algemeen afhankelijk is van het betaald hebben van premies over bepaalde tijdvakken. Deel IV. Bepalingen betreffende uitkeringen Artikel 15 bepaalt onder welke voorwaarden en onder welke omstandigheden uitkeringen bij ziekte en moederschap worden betaald indien de rechthebbende op het grondgebied van de andere verdragsluitende partij verblijft dan de verdragsluitende partij krachtens de wetgeving waarvan de uitkering is verschuldigd. Deze bepaling is met name van belang voor de toepassing van de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk. Het zevende lid bevat een anticumulatie-regeling voor het geval tegelijkertijd rechten uit meerdere stelsels kan worden geclaimd. Artikel 16 bepaalt dat de vaststelling van arbeidsongeschiktheid en de betaling van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uitsluitend geschiedt krachtens de wetgeving van de verdragsluitende partij die van toepassing was op het moment dat de ongeschiktheid tot werken zich heeft geopenbaard. Het tweede lid stelt regels voor het geval van samenloop van ziekengeld met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen krachtens meerdere socialeverzekeringsstelsels. Artikel 17 geeft regels voor de samenstelling van tijdvakken van verzekering voor de opening van het recht op werkloosheidsuitkeringen, waarbij wederom de conversieregels van artikel 14 worden gehanteerd. Staten-Generaal, vergaderjaar , , A en nr. 1 5

6 Ook deze bepaling is met name van belang voor de toepassing van de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk. Artikel 18 stelt nadere regels voor de vaststelling van het ouderdomspensioen en pensioen aan nagelaten betrekkingen. De stelsels van het Verenigd Koninkrijk voorzien in de mogelijkheid dat in bepaalde gevallen hetzij een forfaitair basispensioen wordt verleend, hetzij een geprorateerd pensioen. Het eerste lid bepaalt dat in het geval krachtens de nationale wetgeving recht op een basis-ouderdomspensioen bestaat, uitsluitend dit basispensioen wordt betaald, zelfs indien sprake is van een gereduceerd pensioen. Een keuzemogelijkheid is in dat geval niet toegestaan. Het tweede en derde lid geven een uitzondering op voornoemde hoofdregel. In het tweede lid gaat het om een op pro-rata basis vastgestelde verhoging van het basispensioen, terwijl het derde lid ziet op de in Jersey en Guernsey bestaande mogelijkheid, dat vrouwen die eigen rechten hebben opgebouwd een keuzemogelijkheid hebben. Hetgeen wordt verstaan onder een in het tweede lid genoemde categorie A-respectievelijk categorie-b pensioen is nader gedefinieerd in artikel 1, eerste lid onder c). Overeenkomstig het vijfde lid worden de ouderdomspensioenen krachtens de Nederlandse AOW in beginsel uitsluitend op basis van de op grond van deze wet vervulde verzekeringstijdvakken vastgesteld. In aansluiting hierop bepaalt het zesde lid dat de betrokkene, indien hij niet voldoet aan de in de AOW gestelde voorwaarden inzake het recht op de overgangsvoordelen, de tijdvakken waarover hij tussen zijn 15e en 65e in Nederland heeft gewoond of gwerkt, als tijdvakken van verzekering worden beschouwd. De toekenning van deze AOW-overgangsvoordelen is afhankelijk van een voorafgaande feitelijke verzekering krachtens deze wet. Deze band die men met de Nederlandse verzekering moet hebben gehad blijkt uit het zevende lid. In dat geval heeft men aanspraak op verhoging van het AOW-overgangspensioen op basis van woon- of werktijdvakken in Nederland, gelegen tussen de 15e verjaardag en 1 januari 1957, voorzover men na het bereiken van de 59-jarige leeftijd gedurende zes jaren in Nederland of in het Verenigd Koninkrijk heeft gewoond en zo lang men op het grondgebied van één van deze verdragspartijen woont. Overeenkomstig het achtste lid worden de betreffende woon- of werktijdvakken evenwel niet in aanmerking genomen indien zij bij de berekening van pensioenrechten krachtens de wetgeving van een andere (derde) staat reeds in aanmerking worden genomen. Overeenkomstig het eerste lid van artikel 19 geven de artikelen 19 tot en met 23 nadere regels omtrent de wijze waarop pro-rata pensioenen worden berekend. Zoals reeds onder artikel 18 is aangegeven, zijn deze artikelen alleen van toepassing indien geen aanspraak bestaat op een basispensioen als bedoeld in artikel 18. Het tweede lid van artikel 19 geeft de technische berekeningswijze weer. Uit het vijfde en zesde lid volgt dat, indien de in het vierde genoemde drempels niet worden gehaald danwel indien sprake is van verzekeringstijdvakken van minder dan een jaar, de betreffende tijdvakken als verzekeringstijdvakken krachtens de Nederlandse wetgeving in aanmerking worden genomen. Artikel 20 bepaalt nader welke tijdvakken voor de pro-rata-berekening krachtens artikel 19 in aanmerking dienen te worden genomen, terwijl artikel 21 nadere regels stelt ten aanzien van een samenloop van verzekerinstijdvakken krachtens de verschillende socialeverzekeringsstelsels. Staten-Generaal, vergaderjaar , , A en nr. 1 6

7 Artikel 22 bepaalt dat enkele specifieke uitkeringen krachtens de wetgeving van Groot-Brittanië, Noord-Ierland en het Eiland Man bij de pro-rata-berekening van artikel 19 buiten beschouwing worden gelaten en artikel 23 geeft uitsluitsel hoe te handelen in het geval niet gelijktijdig aan de voorwaarden voor het recht op pensioen in de beide verdragsluitende partijen voldoet. Artikel 24 verklaart de artikelen 18 tot en met 23 in beginsel van overeenkomstige toepassing op weduwenpensioenen. Aangezien het bedrag van het nabestaandenpensioen krachtens de Nederlandse algemene nabestaandenverzekering niet afhankelijk is van de duur van de verzekering, is op dit pensioen in beginsel uitsluitend artikel 18 van toepassing. Het tweede lid van artikel 24 voorziet, in aanvulling op artikel 6, in de export van het halfwezenpensioen. Artikel 25 is uitsluitend van belang voor de verschillende stelsels van het Verenigd Koninkrijk aangezien deze, anders dan het Nederlandse socialeverzekeringsstelsel, een afzonderlijke regeling kennen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. De in dit artikel opgenomen bepalingen weerspiegelen de in artikel 14 opgenomen bepalingen voor ziekte. Het eerste lid voorziet er in dat bijvoorbeeld een werknemer die tijdelijk in Nederland is tewerkgesteld en op wie overeenkomstig artikel 8 de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk van toepassing is en die in Nederland door een arbeidsongeval of beroepsziekte wordt getroffen, aanspraak op de uitkering aan laatstbedoelde wetgeving kan ontlenen. Het tweede lid ziet op soortgelijke bescherming gedurende de periode dat de betrokkene die zich tijdens zijn dienstbetrekking van het grondgebied van de ene verdragsluitende partij naar dat van de andere verdragsluitende partij begeeft. Het derde lid geldt uitsluitend voor Guernsey en beperkt de betaling van de uitkeringen in Nederland tot 13 weken voor seizoenwerkers. Artikel 26 bevat de coördinatieregels op het terrein van kinderbijslag. Het eerste lid en tweede bepalen dat de Nederlandse kinderbijslag ook wordt uitbetaald voor kinderen die op het grondgebied van het Verenigd koninkrijk verblijven indien wordt voldaan aan de overige voorwaarden voor het recht op kinderbijslag die de Nederlandse wetgeving stelt. Het derde lid bepaalt dat in het geval van samenloop van kinderbijslag, uitsluitend de kinderbijslag wordt uitbetaald krachtens de wetgeving van het land op wiens grondgebied het kind woont. Deel V. Diverse Bepalingen Artikel 27 geeft regels ten aanzien van de terugvordering van onverschuldigde betalingen en verhaal van verleende bijstand. Het eerste lid heeft betrekking op de gevallen waarin door de bevoegde autoriteit of het bevoegde orgaan in één der verdragsluitende partijen voorlopige uitkeringen zijn verleend terwijl naderhand blijkt dat de bevoegde autoriteit of het bevoegde orgaan in de andere verdragsluitende partij uitkering over dezelfde periode is verschuldigd. In dat geval vindt verrekening plaats van de voorlopige uitbetaalde uitkeringen met het in de ander verdragsluitende partij beschikbare tegoed. Het tweede lid ziet op de situatie waarin door een bevoegde autoriteit of een bevoegd orgaan meer is betaald dan het bedrag waarop recht bestaat. In dit geval kan alleen om verrekening met uitkeringen uit de andere verdragsluitende partij worden gevraagd op de wijze en binnen de grenzen, zoals deze zijn bepaald in de eigen wetgeving. Bovendien zal de andere bevoegde autoriteit of bevoegd orgaan dat de inhouding moet toepassen, rekening houden met de beperkingen, welke de eigen Staten-Generaal, vergaderjaar , , A en nr. 1 7

8 wetgeving aan een verrekening stelt. Daarbij wordt dan gehandeld alsof het door deze bevoegde autoriteit of dit bevoegd orgaan zelf te veel betaalde uitkeringen betreft. Het derde lid regelt de verrekening van genoten bijstand met het bedrag van uitkeringen die krachtens de wetgeving van de andere verdragsluitende partij over dezelfde periode zijn verschuldigd. De regeling komt er op neer dat de in de andere verdragsluitende partij verschuldigde uitkeringen ter beschikking worden gesteld aan het orgaan dat de bijstand heeft verleend. Dit laatste orgaan stelt vast welk bedrag aan bijstand zou zijn verleend indien de uitkering over de betreffende periode reeds zou zijn betaald. Voorzover de betaalde bijstand het bedrag van de aldus vastgestelde bijstand overschrijdt, wordt dit meerdere ingehouden op de ter beschikking gestelde uitkering. Het eventuele restant van de uitkering wordt aan de betrokkene overgemaakt. De artikelen 28 tot en met 30 bevatten de bepalingen welke onder meer beogen de uitwisseling van gegevens ten behoeve van de vaststelling van de uitkeringen tussen de beide verdragsluitende partijen te vergemakkelijken en de samenwerking tussen de verzekeringsorganen te regelen. De Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hebben inmiddels ter uitwerking van deze bepalingen nadere afspraken gemaakt met betrekking tot de gegevensuitwisseling tussen beide landen. Artikel 31 bevat regels met betrekking tot het beslechten van geschillen, welke tussen de verdragsluitende partijen met betrekking tot de interpretatie en de toepassing van het verdrag kunnen rijzen. Deel VI. Overgangs- en slotbepalingen Artikel 32 bevat verschillende overgangsbepalingen, welke onder meer regelen in hoeverre feiten of tijdvakken, welke zich hebben voorgedaan dan wel vervuld zijn vóór de inwerkingtreding van het verdrag, nog in aanmerking kunnen worden genomen voor de toepassing van het verdrag. Aangezien de uitkeringen, welke met toepassing van het verdrag worden vastgesteld in verschillende gevallen voor de betrokkenen gunstiger kunnen zijn dan de volgens de nationale bepalingen vastgestelde uitkeringen, biedt het zevende lid de mogelijkheid om binnen twee jaar na de inwerkingtreding van het verdrag herziening van reeds vastgestelde uitkeringen aan te vragen. Artikel 33 bevat de overgangsbepalingen ten aanzien van personen op wie het verdrag niet van toepassing is. Mede gelet op de formulering van de personele werkingssfeer onder artikel 2, gaat het hier uitsluitend om personen op wie Verordening (EEG) nr. 1408/71 van toepassing is. De mogelijkheid bestaat dat ten aanzien van deze personen ook nog aanspraak op uitkeringen gemaakt kan worden op grond van het Verdrag uit 1954, in de periode dat het Verenigd Koninkrijk nog niet was toegetreden tot de Europese Gemeenschappen. Deze overgangsbepaling regelt dat voor hen de in opbouw zijnde rechten worden vastgesteld overeenkomstig de EEG-verordeningsbepalingen. Hiermee wordt een eventuele complexe samenloop van aanspraken onder zowel het Verdrag uit 1954 als onder de Verordening voorkomen. Artikel 34 bepaalt dat het verdrag in werking treedt drie maanden volgend op de maand waarin de ratificatie is afgerond. In verband met de beëindiging van de opschorting van de exportbeperking van de Wet beperking export uitkeringen met ingang van 1 januari 2006, is in het Staten-Generaal, vergaderjaar , , A en nr. 1 8

9 tweede lid bepaald dat Nederland artikel 6 met ingang van die datum voorlopig toepast. 3. Koninkrijkspositie Het onderhavige verdrag zal voor wat het Koninkrijk betreft, alleen voor Nederland gelden. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. A. L. van Hoof De Minister van Buitenlandse Zaken, B. R. Bot Staten-Generaal, vergaderjaar , , A en nr. 1 9

Staten-Generaal. s-gravenhage, 13 maart 2002. De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd.

Staten-Generaal. s-gravenhage, 13 maart 2002. De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 264 28 266 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Malta inzake sociale zekerheid en Administratief Akkoord voor de uitvoering van het Verdrag inzake

Nadere informatie

31 718 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake sociale zekerheid; s-gravenhage, 21 februari 2008.

31 718 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake sociale zekerheid; s-gravenhage, 21 februari 2008. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 A 31 718 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake sociale zekerheid; s-gravenhage, 21 februari 2008 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 275 Goedkeuring van de opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20515 Verdrag inzake sociale zekerheid met de Verenigde Staten van Amerika; 's-gravenhage, 8 december 1987 Nr. 1 Ter griffie van de Eerste en van

Nadere informatie

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen De Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden, hierna genoemd

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 1994 1995 Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 1994 1995 Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 1994 1995 Nr. 278 24 211 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië houdende wijziging van het op 18 november 1981 te s-gravenhage ondertekende

Nadere informatie

29 926 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen; Warschau, 26 maart 2003.

29 926 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen; Warschau, 26 maart 2003. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2004 2005 A 29 926 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen; Warschau, 26 maart 2003 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2016 Nr. 101

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2016 Nr. 101 10 (2016) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2016 Nr. 101 A. TITEL Protocol tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2010 2011. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2010 2011. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2010 2011 32 656 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek India; met Administratief Akkoord; New Delhi, 22 oktober 2009 A/

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 SEPTEMBER 1987. BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK TEGEN J. A. DE RIJKE. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 29 005 Goedkeuring van het op 24 juni 2002 te Rabat tot stand gekomen Verdrag tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 468 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet inzake de vrijwillige verzekering en wijziging van artikel X van de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2000 Nr. 97

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2000 Nr. 97 15 (2000) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2000 Nr. 97 A. TITEL Verdrag houdende wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument EP-PE_TC1-COD(2007)0054

EUROPEES PARLEMENT ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument EP-PE_TC1-COD(2007)0054 EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Geconsolideerd wetgevingsdocument 15.1.2008 EP-PE_TC1-COD(2007)0054 ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 15 januari 2008 met het oog op

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 8 december 2006 (OR. en) 2005/0258 (COD) PE-CONS 3669/06 SOC 549 CODEC 1331 OC 898 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 276 Besluit van 7 juni 2006, houdende een wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 in verband

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 366 Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de

Nadere informatie

Artikel I. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet

Artikel I. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet Wijziging van enkele socialeverzekeringswetten betreffende de definitieve vaststelling van de uitkeringspositie van uitkeringsgerechtigden woonachtig in het buitenland VOORSTEL VAN WET Allen, die deze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 600 Besluit van 23 december 1999, houdende afwijkende regels inzake het recht op een uitkering ten aanzien van personen die niet in Nederland

Nadere informatie

1. De Commissie heeft het bovengenoemde voorstel op 30 maart 2007 bij de Raad ingediend.

1. De Commissie heeft het bovengenoemde voorstel op 30 maart 2007 bij de Raad ingediend. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 mei 2007 (15.05) (OR. en) 9351/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0054 (COD) SOC 193 CODEC 476 VERSLAG van: aan: nr. Comv.: Betreft: de Groep sociale vraagstukken

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF AKKOORD VOOR DE TOEPASSING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE REPUBLIEK POLEN

ADMINISTRATIEF AKKOORD VOOR DE TOEPASSING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE REPUBLIEK POLEN ADMINISTRATIEF AKKOORD VOOR DE TOEPASSING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE REPUBLIEK POLEN Krachtens artikel 36, eerste lid, van het Verdrag inzake sociale

Nadere informatie

Modelartikelen inzake wijzigingen van bestaand bilateraal socialezekerheidsverdrag

Modelartikelen inzake wijzigingen van bestaand bilateraal socialezekerheidsverdrag Modelartikelen inzake wijzigingen van bestaand bilateraal socialezekerheidsverdrag Ten behoeve van de wijziging van bestaande bilaterale socialezekerheidsverdragen met landen buiten de Europese Unie, Europese

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 3 april 2008 (*)

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 3 april 2008 (*) ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 3 april 2008 (*) Ouderdomsverzekering Werknemer die onderdaan is van lidstaat Socialezekerheidspremies Verschillende tijdvakken Verschillende lidstaten Berekening van

Nadere informatie

, , , , 132) , 229) VOORSTEL VAN WET

, , , , 132) , 229) VOORSTEL VAN WET Goedkeuring van het op 24 juni 2002 te Rabat tot stand gekomen Verdrag tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2007 COM(2007) 787 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt met betrekking tot de goedkeuring van bepalingen voor

Nadere informatie

Bij besluit van 4 maart 2010 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij besluit van 4 maart 2010 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. LJN: BP2096, Raad van State, 201003640/1/H2 Datum uitspraak: 26-01-2011 Datum publicatie: 26-01-2011 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij besluit van 5

Nadere informatie

(" ZIEKTEVERZEKERING VOOR BEJAARDEN "). (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER TE LONDEN).

( ZIEKTEVERZEKERING VOOR BEJAARDEN ). (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER TE LONDEN). ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 APRIL 1980. UNA COONAN TEGEN INSURANCE OFFICER. (" ZIEKTEVERZEKERING VOOR BEJAARDEN "). (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE NATIONAL INSURANCE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister voor Jeugd en Gezin en de Staatssecretaris van Financiën,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister voor Jeugd en Gezin en de Staatssecretaris van Financiën, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 653 15 januari 2009 Regeling van 7 januari 2009, nr. DSV/2897940, houdende regels ter voorkoming of beperking van samenloop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1980-1981 16 741 Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden (herzien) met bijlagen; Genève, 30 november 1979 Nr. 1 Ter griffie van de Eerste Kamer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Vertaling C-322/17-1 Zaak C-322/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 mei 2017 Verwijzende rechter: High Court (Ierland) Datum van de

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 28 juni 1962 te Genève totstandgekomen Verdrag betreffende de gelijkheid van behandeling van eigen onderdanen en vreemdelingen met betrekking tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 249 Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 826 Wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het urgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw urgerlijk Wetboek en van een

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 162 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de lgemene Kinderbijslagwet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 497 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 192 Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32421 Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 79

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 79 14 (2002) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 79 A. TITEL B. TEKST 1 ) Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 12.12.2007 COM(2007) 793 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt met betrekking tot de goedkeuring van bepalingen voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 74 Wet van 4 februari 2010 tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 073 Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 47 Besluit van 22 januari 1998, houdende wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 Wij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 567 Wet van 20 december 2007, houdende wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN [ ] Het Koninkrijk der Nederlanden en [ ] Hierna te noemen Verdragsluitende Partijen; Geleid door de wens hun wederzijdse samenwerking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15191 10 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juni 2013, 2013-0000046722,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 598 Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van

Nadere informatie

O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië

O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië (Inwerking getreden op 1 september 2009 Belgisch Staatsblad: 21 augustus 2009) Het Koninkrijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 81 Besluit van 22 februari 2012 tot aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie en het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2010 2011 32 714 (R1949) Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Koninkrijk Noorwegen tot wijziging van het Verdrag

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar Nr. 1 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar Nr. 1 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2016 2017 34 653 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Volksrepubliek China; s-gravenhage, 12 september

Nadere informatie

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 Besluit van 24 december 1998 tot vaststelling van een maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 6, derde lid, van de Algemene

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:5319

ECLI:NL:RBBRE:2011:5319 ECLI:NL:RBBRE:2011:5319 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 06-12-2011 Datum publicatie 22-05-2017 Zaaknummer AWB- 11_1954 Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2178, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg,

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg, Administratieve schikking houdende de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst betreffende de Sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Brussel op 5 juli 1971

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 1971R1408 NL 28.04.2006 006.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EEG) Nr. 1408/71 VAN DE RAAD van

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2006 2007 B 30 581 Verdrag tot wijziging van de op 16 oktober 1990 te Paramaribo totstandgekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 618 Wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 862 Invoering van een bijdrage van de werkgever wiens werknemer op of na het bereiken van de leeftijd van 57,5 jaar werkloos wordt (Wet werkgeversbijdrage

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 464 Wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur op grond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 667 Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 412 Wet van 11 juni 1998 tot wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 208 Vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 67 Wet van 13 december 2000, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2004 2005 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2004 2005 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2004 2005 A 29 857 (R1776) Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Zwitserse Bondsstaat

Nadere informatie

27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) 27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) DERDE NOTA VAN WIJZIGING (ontvangen.. maart 2001) Het voorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 438 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wijziging in de procedure betreffende de aanvraag en afgifte van rijbewijzen Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 073 Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 632 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (de maatstaf voor de duur van het recht op uitkering en enige andere onderwerpen)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 890 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering van een kwalificatieplicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 707 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten en zijn overeengekomen als volgt:

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten en zijn overeengekomen als volgt: Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende de wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 333 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 28 771 Protocol van 1996 bij het Koopvaardijverdrag (minimumnormen), 1976 (aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vierentachtigste

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 557 Wet van 12 december 2007, houdende wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 666 Beschikking van de Minister van Justitie van 29 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit beperking kring

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 081 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 259 Wet van 17 mei 2001 tot wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in verband met de invoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 360 Besluit van 29 augustus 2000, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met voortzetting ziekenfondsverzekering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 386 Wet van 16 juli 2001 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet

Nadere informatie

Artikel I De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet werk en bijstand, van de Wet studiefinanciering 2000, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de totstandkoming van

Nadere informatie

Associatiebesluiten van de Associatieraad EEG- Turkije BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN ARTIKEL 12

Associatiebesluiten van de Associatieraad EEG- Turkije BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN ARTIKEL 12 EGIAssociatiebesluiten Turkije c14-l l C14-l l Associatiebesluiten van de Associatieraad EEG- Turkije BESLUIT NR. 2/76 VAN DE ASSOCIATIERAAD VAN DE OVEREENKOMST VAN ANKARA; AANGENOMEN TIJDENS DE 23~ ZITTING

Nadere informatie

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Hoge Raad der Nederlanden Postbus 20303 2500 EH DEN HAAG Amsterdam, 22 juni 2017 Betreft: Schriftelijke opmerkingen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 9 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1986-1987 19615 Algemene herziening Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2009 2010. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2009 2010. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2009 2010 32 491 Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Barbados tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen Nr. SV/GSV/01/52463 Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten,

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 1972R0574 01/06/2004 Aantal bladzijden: 226 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 322 27 692 Het stellen van nadere regels in verband met de introductie van een toeslagregeling ter compensatie van het gemis aan overhevelingstoeslag

Nadere informatie