S T A T U T E N T I B E T A A N S E T E R R I E R C L U B N E D E R L A N D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S T A T U T E N T I B E T A A N S E T E R R I E R C L U B N E D E R L A N D"

Transcriptie

1 1 S T A T U T E N T I B E T A A N S E T E R R I E R C L U B N E D E R L A N D Artikel 1. Naam, vestigingsplaats en duur. 1. De vereniging draagt de naam TIBETAANSE TERRIER CLUB NEDERLAND, afgekort T.T.C.N. Zij is gevestigd te Soest. 2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij is opgericht op 8 september Zij is in het jaar 2000 als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna te noemen: "Raad van Beheer". Artikel 2. Doel en middelen. 1. De vereniging heeft ten doel: a. De instandhouding en verbetering van de Tibetaanse Terriër. b. De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder. c. Het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van de Tibetaanse Terriër. 2. Zij tracht dit doel te bereiken door: a. Het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en examens. b. Het organiseren van exposities. c. Het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van Tibetaanse Terriërs. d. Het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen. e. Het registreren van uitslagen van onderzoeken van Tibetaanse Terriërs betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen, alsmede de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Tibetaanse Terriërs, gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren. f. Het uitgeven van een clubblad. g. Het deelnemen aan overleg binnen de georganiseerde kynologie. h. Al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer. Artikel 3. Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer.

2 2 1. De T.T.C.N. ontleent haar rechten aan statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer. 2. De T.T.C.N. aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijke reglement van de Raad van Beheer. 3. De leden van de T.T.C.N. zijn jegens het bestuur tot hetzelfde gehouden, als waartoe de T.T.C.N. vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten. 4. De T.T.C.N. is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen van de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen, waartoe de T.T.C.N. jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer, ook geldt als verplichtingen, die de leden van de T.T.C.N. rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben in de zin van artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 4. Verenigingsjaar. 1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Artikel 5. Leden. 1. De leden van de vereniging worden onderscheiden in gewone leden en buitengewone leden. 2. Gewone leden hebben alle rechten en plichten, die de wet en deze statuten aan leden toekennen, onderscheidenlijk opleggen. Buitengewone leden hebben deze rechten en plichten slechts voor zover deze statuten niet anders bepalen. Artikel 6. Gewone leden. 1. De gewone leden van de vereniging worden onderscheiden in algemene leden en ereleden. 2. Algemene leden zijn de natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten. 3. Ereleden zijn de natuurlijke personen, die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en om die reden zijn benoemd.

3 3 Artikel 7. Buitengewone leden. 1. De buitengewone leden van de vereniging worden onderscheiden in gezinsleden en jeugdleden. 2. Gezinsleden zijn zij, die met een lid zijn getrouwd of daarmee duurzaam samenleven en die als zodanig zijn toegelaten. 3. Jeugdleden zijn de natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten. Artikel 8. Ereleden. 1. Ereleden worden door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel van tenminste 10 stemgerechtigde leden benoemd met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Zij betalen geen contributie. 2. Indien een algemeen lid, gezinslid of jeugdlid tot erelid wordt benoemd, houdt hij met ingang van de dag, volgende op de aanvaarding van zijn benoeming, op algemeen lid, gezinslid of jeugdlid te zijn. Artikel 9. Gezinsleden. 1. Gezinsleden ontvangen geen clubblad en betalen een verminderde contributie. 2. Een gezinslid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van het verenigingsjaar, volgende op het jaar, waarin zijn of haar partner ophoudt lid te zijn. Indien de relatie met deze partner wordt ontbonden, kan het bestuur al dan niet op verzoek het gezinslidmaatschap omzetten in een algemeen lidmaatschap. Artikel 10. Jeugdleden. 1. Jeugdleden kunnen slechts worden toegelaten met schriftelijke toestemming van een ouder of voogd. 2. Jeugdleden hebben geen stemrecht en kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd. Zij betalen een verminderde contributie. 3. Een jeugdlid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van het verenigingsjaar, volgende op het jaar, waarin hij/zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Artikel 11. Toelating van leden. 1. Het bestuur beslist over de toelating van algemene leden, gezinsleden en jeugdleden, nadat zij zich als zodanig schriftelijk hebben aangemeld.

4 4 2. Zij, aan wie door het Tuchtcollege voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf is opgelegd, kunnen als lid worden geweigerd. 3. Het bestuur kan het besluit omtrent de toelating ten hoogste 2 maanden aanhouden, indien de aanmelding voor het lidmaatschap minder dan 2 maanden voor het houden van een Algemene Vergadering wordt ontvangen. 4. Indien de toelating door het bestuur wordt geweigerd, staat daartegen binnen een maand na ontvangst van het bericht van weigering beroep op de Algemene Vergadering open. De Algemene Vergadering kan ook uit eigen beweging alsnog tot toelating besluiten. Artikel 12. Aanvang van het lidmaatschap. 1. Het lidmaatschap van algemene leden, gezinsleden en jeugdleden vangt, onverminderd het bepaalde in art. 9, 2e lid en art. 10, 3e lid, aan met de dag, volgende op hun toelating. 2. Het lidmaatschap van ereleden vangt aan met de dag, volgende op de aanvaarding van hun benoeming. Artikel 13. Einde van het lidmaatschap. 1. Het lidmaatschap eindigt: a. Door de dood van het lid. b. Door opzegging door het lid. c. Door opzegging door de vereniging. d. Door ontzetting. Artikel 14. Opzegging door het lid. 1. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur. 2. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in art. 31, lid 4, met ingang van de dag, die daarvoor bij de opzegging wordt vermeld, doch op zijn vroegst met ingang van de dag, volgende op die, waarop de schriftelijke opzegging wordt ontvangen. Indien bij de opzegging geen tijdstip wordt vermeld, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar, waarin de opzegging plaatsvindt. 3. Indien het lidmaatschap niet is opgezegd voor 1 december van enig jaar, is de contributie voor het volgende jaar te voldoen en wordt de opzegging beschouwd als voor het daarop volgend jaar. Artikel 15. Opzegging door de vereniging. 1. Opzegging door de vereniging is slechts mogelijk indien: a. Het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt.

5 5 b. Aan het lid door het Tuchtcollege voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf van diskwalificatie van zijn persoon is opgelegd. c. Om een andere reden van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 2. De opzegging geschiedt door het bestuur. 3. In het geval, bedoeld in het 1e lid onder a, wordt niet tot opzegging overgegaan, dan nadat het lid schriftelijk op zijn verzuim is gewezen en hij/zij gedurende een maand in de gelegenheid is gesteld, om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. 4. Het lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk en met opgave van redenen van het besluit tot opzegging in kennis gesteld. Daarbij wordt mededeling gedaan van de op grond van het 5e lid bestaande beroepsmogelijkheid. 5. Tegen het besluit tot opzegging staat binnen een maand na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling beroep open op de Algemene Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst in de uitoefening van alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en in de uitoefening van een eventueel door het lid beklede bestuursfunctie. Het geschorste lid heeft echter wel toegang tot de Algemene Vergadering, waarin het beroep wordt behandeld, is bevoegd om bij de behandeling van het beroep aanwezig te zijn en daarover het woord te voeren, doch heeft geen stemrecht. 6. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in art. 31, lid 4, met ingang van de dag, volgende op het verstrijken van de beroepstermijn of, indien beroep wordt ingesteld, onmiddellijk na het besluit tot verwerping van het beroep, indien het lid aanwezig is in de vergadering, waarin dit besluit wordt genomen, en anders met ingang van de dag, volgende op die, waarop een schriftelijke mededeling van het besluit tot verwerping van het beroep is ontvangen. 7. Een schorsing eindigt tegelijk met het lidmaatschap of, indien de Algemene Vergadering het beroep gegrond verklaart, tegelijk met het besluit van de Algemene Vergadering. Artikel 16. Ontzetting. 1. Ontzetting is slechts mogelijk indien: a. Het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of daarop gebaseerde besluiten van de vereniging. b. Het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 2. De ontzetting geschiedt door het bestuur. 3. Art.15, 4e t/m 7e lid is van overeenkomstige toepassing. Artikel 17. Overige sancties.

6 6 1. Onverminderd het bepaalde in art. 15, 5e lid en art. 16, 3e lid, kan een lid door het bestuur voor de duur van maximaal 1 jaar worden geschorst, indien het lid heeft gehandeld in strijd met de statuten, reglementen of daarop gebaseerde besluiten van de vereniging, dan wel de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld. 2. Art. 15, lid 5 is van overeenkomstige toepassing. Artikel 18. Organen. De vereniging kent: a. Een bestuur. b. Een Algemene Vergadering. c. Een kascommissie. d. Een geschillencommissie. Artikel 19. Samenstelling bestuur. 1. De Algemene Vergadering besluit, of het bestuur uit 5 of 7 leden zal bestaan. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering uit de algemene leden, de ereleden en de gezinsleden benoemd. De Algemene Vergadering kan echter bepalen, dat de voorzitter buiten de leden kan worden benoemd. 2. Degene, aan wie door het Tuchtcollege voor de Kynologie de straf van diskwalificatie van zijn/haar persoon is opgelegd, is gedurende de duur van deze diskwalificatie niet tot lid van het bestuur benoembaar. De Algemene Vergadering kan echter bepalen, dat leden, die door voornoemd college zijn veroordeeld, waarbij een andere straf is opgelegd dan diskwalificatie van zijn/haar persoon, niet benoembaar zijn tot lid van het bestuur. Daarbij dient te worden aangegeven, in welke gevallen, in casu bij welke opgelegde straffen, evenals welke verjaringstermijnen daarop van toepassing zijn, betrokkenen niet als bestuurslid kunnen worden benoemd. 3. De voorzitter wordt als zodanig in functie benoemd. Artikel 20. Voordrachten. 1. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid Iedere voordracht heeft op één bepaalde vacature betrekking en vermeldt de naam van degene, door wiens aftreden de vacature wordt veroorzaakt. Iedere voordracht vermeldt voorts de naam van tenminste één kandidaat. 3. Tot het opmaken van een voordracht zijn zowel het bestuur als 10 leden bevoegd. 4. Een voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht van 10 of meer stemgerechtigde leden moet

7 7 tenminste 7 dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 5. Is er voor een bepaalde vacature meer dan één voordracht, dan geschiedt de benoeming uit die voordrachten. 6. Is er voor een bepaalde vacature geen voordracht opgemaakt, dan is de Algemene Vergadering vrij in haar keus voor de vervulling van die vacature. Artikel 21. Einde bestuurslidmaatschap. 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging. b. Door periodieke aftreding. c. Door bedanken. d. Door ontslag. e. Door oplegging van een straf door het Tuchtcollege voor de Kynologie. 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt in het geval, bedoeld in het 1e lid onder b, aan het einde van de in art. 22, 1e lid bedoelde Algemene Vergadering. In het geval, bedoeld in het 1e lid onder c, eindigt het bestuurslidmaatschap op het door het bedankende bestuurslid genoemde tijdstip. In alle overige gevallen eindigt het met onmiddellijke ingang. Artikel 22. Periodieke aftreding. 1. Ieder jaar treden op de Algemene Vergadering 1, 2 of 3 bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken en zo nodig te wijzigen rooster. 2. Dit rooster wordt zodanig opgemaakt, dat: a. Ieder bestuurslid uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming aftreedt, waarbij onder een jaar wordt verstaan de periode tussen 2 opeenvolgende jaarlijkse Algemene Vergaderingen. b. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester zo mogelijk in verschillende jaren, maar in ieder geval nimmer alle 3 gelijktijdig aftreden. 3. Volgens rooster aftredende bestuursleden kunnen terstond worden herbenoemd. Artikel 23. Schorsing en ontslag. 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. 2. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Artikel 24. Vervulling tussentijdse vacatures.

8 8 1. Indien in het bestuur één of meer vacatures zijn ontstaan, blijft het bestuur bevoegd. 2. Het bestuur is verplicht, de vervulling van de open plaats of de open plaatsen voor de eerstvolgende Algemene Vergadering te agenderen. Zodra echter het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering ter voorziening in die vacatures te beleggen. Artikel 25. Bestuursfuncties. 1. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn onverenigbaar. 2. Het bestuur voorziet in de vervanging van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in geval van verhindering of ontstentenis en verdeelt ook overigens de werkzaamheden over zijn leden. Op vervanging in geval van verhindering of ontstentenis is het bepaalde in het 1e lid niet van toepassing. Artikel 26. Bestuurstaak en bestuursbevoegdheden; verantwoordelijkheid van bestuurders. 1. Behoudens de beperking van de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het richt zich daarbij naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen beleid, zoals die door de Algemene Vergadering in de begroting of op andere wijze worden weergegeven. 2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaren van registergoederen. 3. Ieder lid van het bestuur is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem/haar opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft, die tot de werkkring van 2 of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem/haar is te wijten en hij/zij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Artikel 27. Besluitvorming bestuur. 1. Alle besluiten worden door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag, tenzij het bestuur besluit de zaak tot de volgende vergadering aan te houden.

9 9 2. Om te kunnen besluiten moet tenminste de helft van het aantal bestuursleden, eventuele vacatures niet meegerekend, aanwezig zijn, tenzij het zaken betreft, die geen uitstel gedogen. 3. In afwijking van hetgeen de wet daarover bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming en de inhoud van een genomen besluit, niet beslissend. Artikel 28. Mandatering en delegatie van bestuurstaken en bestuursbevoegdheden. 1. Het bestuur kan de uitvoering onderscheidenlijk uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden mandateren aan één of meer van zijn leden. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening richtlijnen en aanwijzingen geven. 2. Het bestuur kan de uitvoering onderscheidenlijk uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden delegeren aan een door het bestuur ingestelde commissie. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening richtlijnen geven. 3. De richtlijnen en aanwijzingen mogen niet in strijd zijn met de wet, met deze statuten of met een reglement als bedoeld in art Bij mandatering aan één of meer bestuursleden wordt steeds in de eerstvolgende bestuursvergadering verslag uitgebracht van hetgeen is verricht. Artikel 29. Vertegenwoordiging. 1 De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, komt toe aan: a. Het bestuur. b. De voorzitter en secretaris gezamenlijk handelend. c. De voorzitter en penningmeester gezamenlijk handelend. d. De secretaris en penningmeester gezamenlijk handelend. 2. Bij verhindering of ontstentenis van een in het 1e lid genoemde functionaris kan deze ten behoeve van de daar bedoelde vertegenwoordiging niet vervangen worden door een op grond van art. 25 aangewezen vervanger. Artikel 30. Geldmiddelen. 1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit: a. Contributies. b. Inschrijf- en entreegelden voor evenementen. c. Schenkingen, legaten en erfstellingen. d. Overige baten.

10 10 Artikel 31. Contributie. 1. De leden, met uitzondering van de ereleden, zijn aan de vereniging een jaarlijkse contributie verschuldigd, waarvan het bedrag door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. 2. Het bedrag van de contributie van gezinsleden en jeugdleden wordt bepaald op een gedeelte van de contributie van algemene leden. Dit gedeelte kan voor elk van de genoemde categorieën verschillend zijn. 3. Eenmaal vastgestelde bedragen blijven van kracht, totdat zij door de Algemene Vergadering worden gewijzigd. Een wijziging werkt ten hoogste terug tot de aanvang van het verenigingsjaar, waarin zij wordt vastgesteld. 4. Wanneer het lidmaatschap van een lid in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desondanks de contributie over het gehele jaar verschuldigd. 5. Het bestuur kan in bijzondere gevallen, al dan niet voor een bepaalde termijn, gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het betalen van contributie verlenen. Artikel 32. Begroting. 1. Het bestuur legt jaarlijks aan de Algemene Vergadering een begroting van inkomsten en uitgaven ter vaststelling voor op een zodanig tijdstip, dat deze begroting behandeld kan worden op de in dat jaar te houden jaarlijkse Algemene Vergadering. 2. De ontwerpbegroting wordt aan de stemgerechtigde leden tenminste 2 weken voor de Algemene Vergadering toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad. 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van verplichtingen, als daardoor de begrotingspost, ten laste waarvan de betreffende uitgaven moeten worden gebracht, met meer dan 10 % zou worden overschreden, of het totale financiële resultaat van het betreffende verenigingsjaar daardoor ongunstiger zou worden, dan in de begroting werd voorzien. 4. Indien echter de begroting niet wordt vastgesteld voor de aanvang van het betreffende verenigingsjaar, dan is het bestuur gedurende iedere maand, die geheel of gedeeltelijk aan die vaststelling voorafgaat, bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot ten hoogste 1/12 gedeelte van de betreffende post van de ontwerpbegroting. Artikel 33. Jaarverslag.

11 11 1. Het bestuur brengt jaarlijks een schriftelijk jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar. Dit verslag wordt uitgebracht op een zodanig tijdstip, dat het behandeld kan worden op de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering na afloop van dat verenigingsjaar. 2. Het jaarverslag wordt door alle leden van het bestuur ondertekend. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 3. Art. 32, 2e lid is van overeenkomstige toepassing. Artikel 34. Boekhouding. 1. Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 2. Het bestuur bewaart de in het 1e lid bedoelde bescheiden gedurende 10 jaren. Artikel 35. Rekening en verantwoording. 1. Het bestuur maakt jaarlijks een balans en een staat van baten en lasten van de vereniging over het afgelopen verenigingsjaar op en legt deze met een toelichting ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering op een zodanig tijdstip, dat zij behandeld kan worden op de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering na afloop van dat verenigingsjaar. 2. Art. 32, 2e lid en art. 33, 2e lid zijn van overeenkomstige toepassing. 3. Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten door de Algemene Vergadering strekt het bestuur tot decharge voor al hetgeen daaruit blijkt. 4. Art. 34, 2e lid is van toepassing. Artikel 36. Kascommissie. 1. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een kascommissie van tenminste twee leden. Tegelijkertijd worden zo mogelijk tenminste twee plaatsvervangende leden benoemd, die de leden bij ontstentenis vervangen. De leden en de plaatsvervangende leden mogen geen deel uitmaken van het bestuur. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd, tenzij zij reeds 4 jaar zitting hebben.

12 12 2. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de Algemene Vergadering schriftelijk of mondeling verslag van haar bevindingen uit. 3. Het bestuur stelt de kascommissie in staat, haar onderzoek tijdig voor de jaarlijkse Algemene Vergadering te verrichten en is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarde te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 4. Indien het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, dan kan de commissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. 5. De leden van de commissie kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen, maar slechts tegelijk met de benoeming van andere leden. Artikel 37. De Algemene Vergadering. 1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 2. Jaarlijks wordt zo spoedig mogelijk, doch in uiterlijk 4 maanden na afloop van het voorafgaande verenigingsjaar, een Algemene Vergadering gehouden. In deze jaarlijkse Algemene Vergadering komen in ieder geval aan de orde: a. Het jaarverslag, bedoeld in art. 33. b. De balans en de staat van baten en lasten, bedoeld in art. 35. c. Het verslag van de kascommissie, bedoeld in art. 36. d. De benoeming van een kascommissie voor het onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten over het lopende verenigingsjaar. e. De begroting, bedoeld in art. 32, tenzij deze al is vastgesteld. f. Voorziening in eventuele vacatures. 3. De Algemene Vergadering kan de in het 2e lid genoemde termijn van 4 maanden verlengen naar 6 maanden. 4. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls het bestuur dit wenselijk vindt, of tenminste 10 stemgerechtigde leden, dan wel, indien dat minder is, tenminste 1/10 deel der stemgerechtigde leden dat verzoeken. Bij het verzoek worden de te behandelen onderwerpen die op de agenda moeten worden vermeld duidelijk aangegeven. 5. Schriftelijke voorstellen aan de Algemene Vergadering van stemgerechtigde leden worden op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering geplaatst, indien zij tenminste 4 weken voor die Algemene Vergadering bij het bestuur zijn ingediend. Zij worden met een preadvies van het bestuur

13 13 tenminste 2 weken voor die Algemene Vergadering aan de leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad. Artikel 38. Bijeenroeping. 1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. 2. De leden worden, behoudens in het geval, bedoeld in het 4e lid, tenminste 2 weken tevoren opgeroepen door toezending van een agenda, die desgewenst in het clubblad kan worden opgenomen. 3. De agenda vermeldt plaats, datum en aanvangstijd van de vergadering, evenals de te behandelen agendapunten. 4. Indien ingevolge art. 37, 4e lid, op verzoek van een aantal leden een Algemene Vergadering moet worden gehouden, is het bestuur verplicht die vergadering uit te schrijven binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek en op een termijn van niet langer dan 6 weken na indiening van het verzoek. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bij-eenroeping overgaan, hetzij in overeenstemming met het 2e lid van dit artikel, hetzij door middel van een advertentie in tenminste één landelijk, veel gelezen dagblad. Artikel 39. Toegang en stemrecht. 1. Alle leden, met uitzondering van geschorste leden, behoudens het bepaalde in art. 15, 5e lid, art. 16, 3e lid en art. 17, hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben stemrecht. Jeugdleden en geschorste leden hebben echter geen stemrecht. Indien de voorzitter buiten de leden is benoemd, heeft deze wel toegang tot de Algemene Vergadering, maar geen stemrecht. 2. Over toelating van andere dan de in het 1e lid bedoelde personen beslist het bestuur. 3. Schriftelijke stemvolmacht kan slechts verleend worden door een gezinslid aan het lid, tot welk gezin hij of zij behoort en omgekeerd, met inachtname van het gestelde in lid 1 van dit artikel. 4. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering het woord voeren, voorstellen doen en amendementen indienen, behoudens de beperkingen, die bij huishoudelijk reglement aan de uitoefening van deze rechten worden gesteld. Artikel 40. Voorzitterschap en notulering. 1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Is de voorzitter afwezig en heeft het bestuur niet in zijn

14 14 vervanging voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap. 2. Van het verhandelde in een Algemene Vergadering wordt door de secretaris of zijn plaatsvervanger beknopte notulen opgemaakt. Is de secretaris afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan wijst de voorzitter een notulist aan. 3. Bij toepassing van art. 38 4e lid laatste volzin, kunnen de verzoekers anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen. 4. De ontwerpnotulen worden, door publicatie in het clubblad of op andere wijze, zo spoedig mogelijk ter kennis van de stemgerechtigde leden en de jeugdleden gebracht. Zij worden in de eerstvolgende Algemene Vergadering, eventueel gewijzigd, vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris ondertekend. De eventueel door de Algemene Vergadering aangebrachte wijzigingen worden tevens opgenomen in de notulen van de vergadering, waarin tot deze wijziging werd besloten. Artikel 41. Besluitvorming. 1. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 2. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht, maar tellen wel mee voor het quorum. 3. Alle stemmingen over de aanwijzing of benoeming van personen geschiedt schriftelijk. Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, of tenminste 5 stemgerechtigde leden dat voor de stemming verlangen. Een schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende briefjes. 4. Indien niemand stemming verlangt wordt het besluit bij acclamatie genomen. 5. Indien mondelinge stemming moet plaatsvinden, kan de voorzitter besluiten tot stemming bij handopsteken, tenzij één der stemgerechtigde leden stemming bij hoofdelijke oproeping verlangt. Ook kan de voorzitter alsnog tot stemming bij hoofdelijke oproeping besluiten, indien hij bij de stemming bij handopsteken de uitslag niet kan vaststellen. 6. Indien schriftelijke stemmingen over verschillende aanwijzingen, benoemingen of zaken moeten plaatsvinden, kunnen deze stemmingen gecombineerd worden, mits de stembriefjes zodanig zijn ingericht, dat verwarring redelijkerwijs niet mogelijk is. Evenwel moeten afzonderlijke stemmingen worden gehouden, indien tenminste 5 stemgerechtigde leden dat verlangen.

15 15 7. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de benoeming of aanwijzing van personen, dan is het voorstel verworpen. Artikel 42. Stemmingen over personen. 1. Indien bij een aanwijzing of benoeming van een persoon niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan heeft een tweede stemming plaats, tenzij tussen 2 personen is gestemd. 2. Heeft dan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen 2 personen is gestemd en de stemmen staken. 3. Bij de in het 2e lid bedoelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming kon worden gestemd, met uitzondering van de persoon op wie bij die voorafgaande stemming de minste stemmen zijn uitgebracht. Zijn bij die stemming de minste stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de volgende stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. 4. Indien bij een stemming tussen 2 personen de stemmen staken, dan beslist het lot, wie van beiden is aangewezen of benoemd. Artikel 43. Vaststelling besluitvorming. 1. Het in de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Artikel 44. Reglementen. 1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement en andere reglementen vaststellen, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met en niet mogen afwijken van de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, of van deze statuten. 2. Indien de reglementen van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland verlangen, dat een huishoudelijk reglement of een ander reglement aan de goedkeuring van de Raad van Beheer wordt

16 16 onderworpen, dan treedt het niet in werking, alvorens die goedkeuring is verkregen. Hetzelfde geldt voor wijziging van dat reglement. 3. De Algemene Vergadering kan een reglement te allen tijde wijzigen, mits aan de in de statuten en huishoudelijk reglement gestelde eisen voor besluitvorming en de voorbereiding daarvan is voldaan. Ook de Algemene Vergadering kan echter geen besluiten nemen in strijd met een reglement. Artikel 45. Geschillencommissie. 1. Het bestuur kan een geschillencommissie benoemen, bestaande uit een voorzitter en 2 leden, die geen lid van het bestuur zijn en als onpartijdig en onkreukbaar bekend staan. De voorzitter dient (zo mogelijk) daarenboven de hoedanigheid van meester in de rechten te bezitten. 2. Een benoeming als bedoeld in het 1e lid is pas van kracht, nadat deze door de Algemene Vergadering is bekrachtigd bij een met een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen genomen besluit. 3. De leden van de geschillencommissie treden na 3 jaar af. Zij kunnen terstond worden herbenoemd. Het lidmaatschap van de commissie eindigt voorts door overlijden of bedanken. De leden kunnen niet worden ontslagen. Het einde van het lidmaatschap van de vereniging heeft niet het einde van het lidmaatschap van de commissie tot gevolg. 4. De geschillencommissie is op schriftelijk verzoek van de meest gerede partij bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen het bestuur en één of meer bestuursleden en tussen bestuursleden en/of leden onderling, indien door het voortbestaan van een dergelijk geschil de sfeer binnen de vereniging is verstoord of dreigt te worden verstoord, dan wel de goede gang van zaken binnen de vereniging anderszins wordt geschaad of dreigt te worden geschaad. 5. De Algemene Vergadering kan besluiten, dat de geschillencommissie voor de behandeling van toekomstige beroepen tegen een weigering van toelating als bedoeld in art. 11, tegen een ontzegging van het lidmaatschap als bedoeld in art. 16 en tegen een schorsing als bedoeld in art. 17, voor de Algemene Vergadering in de plaats treedt. De Algemene Vergadering kan een dergelijk besluit voor toekomstige beroepen ook weer intrekken. 6. De geschillencommissie doet in het geschil uitspraak na behoorlijk onderzoek en oproeping, althans schriftelijke raadpleging, van alle betrokkenen. Zij bepaalt verder zelf de loop van de procedure. De leden van de vereniging verstrekken aan de commissie alle door haar verlangde inlichtingen. De commissie kan, na overleg met de penningmeester, op kosten van de vereniging deskundigen raadplegen, indien zij daaraan behoefte heeft. 7. De schriftelijke uitspraak van de commissie wordt onverwijld aan het bestuur en aan alle betrokkenen toegezonden. Het bestuur en alle

17 17 betrokkenen zijn verplicht, naar de uitspraken van de commissie te handelen. Artikel 46. Aansprakelijkheid. 1. De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, cursussen of evenementen, van welke aard ook, en evenmin voor enige schade ten gevolge van door de vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook. Artikel 47. Statutenwijziging. 1. Deze statuten kunnen, onverminderd het bepaalde in de volgende leden, slechts worden gewijzigd bij een met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering. 2. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, wordt tenminste 7 dagen voor de vergadering door hen, die de oproeping tot de vergadering hebben gedaan, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. De leden worden van deze terinzagelegging op de hoogte gesteld. 3. Voorts wordt het voorstel tot statutenwijziging, hetzij tegelijk met de in art. 38 bedoelde agenda aan alle leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad, hetzij toegezonden aan alle leden, die daarom verzoeken. In het laatste geval worden de leden van de mogelijkheid daartoe in kennis gesteld. 4. Amendementen op het voorstel tot statutenwijziging moeten uiterlijk 1 week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Indien het voorstel tot statutenwijziging aam alle leden is toegezonden, worden ook de ingediende amendementen zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de indieningtermijn aan alle leden toegezonden. Indien het voorstel tot statutenwijziging alleen is toegezonden aan de leden, die daarom hebben verzocht, dan worden ook de ingediende amendementen alleen aan deze leden toegezonden. 5. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat deze door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is goedgekeurd en van de wijziging een notariële akte is opgemaakt. 6. Tot het doen verlijden van de akte van een wijziging van de statuten is ieder bestuurslid bevoegd. Artikel 48. Ontbinding.

18 18 1. De vereniging kan slechts worden omgezet, gefuseerd of ontbonden door een met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, waarin tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien niet 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is, dan wordt binnen 6 weken een tweede Algemene Vergadering gehouden over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest. In die vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen. 2. Art. 47, 2e en 3e lid is van overeenkomstige toepassing. 3. Tegelijk met een besluit tot ontbinding wijst de Algemene Vergadering een andere kynologische vereniging aan, waaraan een eventueel batig saldo na vereffening zal toevallen. Ook kan de Algemene Vergadering één of meer anderen dan het bestuur met de vereffening belasten. H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T Artikel 1. Inleiding. 1. Het is noodzakelijk ter uitvoering van en in aanvulling op de statuten van de Tibetaanse Terriër Club Nederland o.a. regels te stellen met betrekking tot: a. Lidmaatschap. b. Taakverdeling bestuur. c. Bestuursvergaderingen. d. Algemene vergaderingen e. Contributie. f. Clubblad. g. Vergoedingen. h. Voorschriften voor het fokken. i. Pupinformatiedienst.

19 19 j. Wijziging huishoudelijk reglement. 2. De mogelijkheid voor het vaststellen van een huishoudelijk reglement is vervat in artikel 44 van de statuten van de Tibetaanse Terriër Club Nederland. Artikel 2. Toelating van leden. 1. Zij, die als lid tot de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke aanmelding hun naam, adres, postcode en woonplaats. Indien het een aanmelding als jeugdlid betreft, wordt ook de geboortedatum vermeld. Bij een aanmelding als gezinslid wordt de naam van de partner vermeld. 2. Naam, adres en woonplaats van de in het 1e lid bedoelde personen worden zo spoedig mogelijk in het orgaan van de vereniging gepubliceerd met de mededeling, dat de leden binnen 2 weken na verschijning schriftelijk en gemotiveerd bezwaren tegen de toelating van één of meer aspirant-leden aan het bestuur kenbaar kunnen maken. Het bestuur overweegt deze bezwaren bij zijn beslissing omtrent de toelating. 3. De secretaris deelt het bestuursbesluit omtrent de toelating zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de betrokkene mee. In geval van niet toelating worden daarbij de motieven meegedeeld, die het bestuur tot zijn beslissing hebben geleid. In geval van toelating wordt een exemplaar van de statuten en van dit huishoudelijk reglement bijgevoegd. Het bestuursbesluit wordt ook aan eventuele bezwaarden schriftelijk meegedeeld. Artikel 3. Opzegging, ontzetting en schorsing. 1. Indien het bestuur voornemens is een besluit tot opzegging, ontzetting of schorsing te nemen, als bedoeld in de artikelen 15, 16 of 17 van de statuten, dan stelt het bestuur het betrokken lid tijdig tevoren schriftelijk, onder opgave van redenen, van dit voornemen in kennis. 2. Het betrokken lid kan binnen 2 weken bij het bestuur een bezwaarschrift tegen het in het 1e lid bedoelde voornemen indienen. 3. Het lid wordt voorts mondeling door het bestuur gehoord, als dat in het bezwaarschrift wordt gevraagd. Het bestuur kan ook anderen horen, alvorens te besluiten. 4. In spoedeisende gevallen kan het bestuur besluiten voor de behandeling van het bezwaarschrift, doch niet dan nadat het betrokken lid is gehoord, dan wel de gelegenheid heeft gehad te worden gehoord. Artikel 4. Voorzitter. 1. De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken in de vereniging.

20 20 2. Hij leidt, behoudens het bepaalde in art. 40 van de statuten, de Algemene Vergadering en de vergaderingen van het bestuur. Hij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergaderingen toezicht op deze handhaving. 3. Hij bepaalt de volgorde van behandeling van zaken, zolang de vergadering zelf daarover geen besluit neemt. 4. Hij handhaaft de orde in de vergadering. 5. Hij ondertekent, samen met de secretaris, de notulen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven. Artikel 5. Secretaris. 1. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling en medeondertekening aan de voorzitter voor. 2. Hij maakt, behoudens het bepaalde in art. 40 van de statuten, de notulen van de Algemene Vergaderingen en van de bestuursvergaderingen. Hij zendt de notulen van een bestuursvergadering zo spoedig mogelijk na die vergadering in concept aan alle bestuursleden en agendeert de behandeling daarvan voor de eerstvolgende bestuursvergadering. Hij ondertekent de notulen na eventueel gewijzigde vaststelling samen met de voorzitter en neemt de eventueel door het bestuur aangebrachte wijzigingen tevens op in de notulen van de vergadering, waarin tot deze wijzigingen werd besloten. 3. Hij draagt, in overleg met de voorzitter, zorg voor de opstelling van de agenda s en alle bijbehorende stukken voor de Algemene Vergaderingen en de bestuursvergaderingen en ziet toe op tijdige verzending daarvan. 4. Hij doet in iedere bestuursvergadering mededeling van alle ingekomen brieven. Aan het bestuur gerichte of voor het bestuur bestemde, maar bij andere bestuursleden ingekomen brieven worden onverwijld door deze bestuursleden aan de secretaris doorgezonden. 5. Hij draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle inkomende en afschrift van alle uitgaande correspondentie en alle vergaderstukken en notulen, ook alle overige voor de vereniging van belang zijnde stukken worden opgenomen. 6. Hij draagt zorg voor het voortdurend en nauwkeurig bijhouden van een ledenregister, waarin namen, adressen en het soort lidmaatschap van alle leden zijn opgenomen. Dit register is voor alle leden bij de secretaris ter inzage.

21 21 7. Hij draagt er, door registratie van de in een Algemene Vergadering aanwezige stemgerechtigde leden en door andere maatregelen, zorg voor dat bij eventuele stemmingen ieder aanwezig lid op zo doelmatig mogelijke wijze één stem kan uitbrengen. 8. Hij stelt het jaarverslag zo tijdig samen, dat dit na vaststelling door het bestuur overeenkomstig art. 33 van de statuten kan worden uitgebracht. 9. Het bestuur kan besluiten, dat een deel van de werkzaamheden van de secretaris door een ander bestuurslid of, met toepassing van art. 28 van de statuten en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de secretaris, door een lid buiten het bestuur zal worden verricht volgens een werkverdeling, die de goedkeuring van het bestuur heeft. Artikel 6. Penningmeester. 1. De penningmeester ziet, behoudens het bepaalde in het 7e lid, toe op het doen van alle ontvangsten en uitgaven van de vereniging. Hij zorgt voor een tijdige inning van de jaarlijkse contributie van de leden. 2. De penningmeester behoeft voorafgaande toestemming van het bestuur voor het doen van uitgaven tot een hoger bedrag dan waartoe door het bestuur is bepaald. 3. De penningmeester is bevoegd namens de vereniging bewijzen van ontvangst te ondertekenen. Hij kan deze bevoegdheid echter voor concreet omschreven ontvangsten tot ten hoogste een door het bestuur daartoe te bepalen bedrag delegeren aan de beheerder van een dagelijkse kas, als bedoeld in het 7e lid. 4. De penningmeester houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens, die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de artikelen 34 en 35 van de statuten. 5. Hij geeft tevens uitvoering aan art. 34, 2e lid van de statuten. 6. Hij stelt de begroting, onderscheidenlijk de balans en de staat van baten en lasten zo tijdig samen, dat deze na vaststelling door het bestuur, overeenkomstig de artikelen 32 en 35 van de statuten, kunnen worden uitgebracht. In de begroting worden, naast de ramingen voor het nieuwe jaar, ook de ramingen voor het voorafgaande jaar en de uitkomsten van het laatst afgesloten jaar vermeld. In de staat van baten en lasten worden, naast de uitkomsten van het betreffende jaar, ook de ramingen voor dat jaar en de uitkomsten van het voorafgaande jaar vermeld. 7. Het bestuur kan bepalen, dat andere bestuursleden dan de penningmeester of leden van een door het bestuur ingestelde commissie, bevoegd zijn tot het doen van ontvangsten en uitgaven tot ten hoogste een daartoe door het bestuur te bepalen bedrag, en belast zijn met het beheer van de daaruit voortvloeiende dagelijkse kas, een en ander voorzover dit direct verband

22 22 houdt met hun specifieke bestuur- of commissietaak. Het saldo van een dergelijke kas mag niet meer bedragen dan een daartoe door het bestuur bepaald bedrag, het meerdere wordt onverwijld aan de penningmeester afgedragen. De beheerder van een dagelijkse kas is voor zijn beheer verantwoording schuldig aan de penningmeester. Hij houdt daartoe nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens, die de penningmeester noodzakelijk acht en verschaft de penningmeester daarvan een overzicht, zo dikwijls deze dat verlangt. De penningmeester draagt er zorg voor, dat ook alle ontvangsten en uitgaven, die door andere bestuursleden en commissieleden zijn gedaan, in de boeken van de vereniging worden verantwoord. Artikel 7. Bestuursvergaderingen. 1. Het bestuur vergadert, als de voorzitter of tenminste de helft van de andere zittende bestuursleden dit wenselijk acht. 2. De bestuursleden worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste 2 weken tevoren van de door de voorzitter bepaalde dag, uur en plaats van de vergadering in kennis gesteld. 3. De agenda, vermeldende de te behandelen onderwerpen en eventuele toelichtende stukken, worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, zo tijdig aan alle bestuursleden toegezonden, dat deze zich op verantwoorde wijze op de vergadering kunnen voorbereiden. 4. Indien het 2e en 3e lid niet in acht zijn genomen of het betreffende onderwerp in de agenda nier duidelijk is omschreven, dan kan ter vergadering slechts een besluit worden genomen, indien tenminste 2/3 van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is en met het nemen van een besluit instemt. Over alle besluiten wordt zo nodig mondeling gestemd, nadat de voorzitter het voorstel, waarover gestemd moet worden, duidelijk heeft geformuleerd. De volstrekte meerderheid is behaald, indien tenminste één stem meer vóór dan tegen het voorstel is uitgebracht, waarbij blanco stemmen niet worden meegerekend. Artikel 8. Einde bestuurslidmaatschap. 1. Ieder die ophoudt lid van het bestuur te zijn, is verplicht om binnen 2 weken na het einde van zijn bestuurslidmaatschap alle onder hem berustende verenigingsstukken en eigendommen van de vereniging behoorlijk geordend aan zijn opvolger of aan een ander daartoe door het bestuur aan te wijzen bestuurslid over te dragen. Het bestuur kan deze termijn verlengen. Artikel 9. Commissies. 1. De leden van een commissie, als bedoeld in art. 28 van de statuten, worden door het bestuur benoemd. Zij kunnen te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen.

23 23 2. Een door het bestuur ingestelde commissie kan te allen tijde door het bestuur worden opgeheven. Artikel 10. Kascommissie; tussentijds onderzoek. 1. De kascommissie is te allen tijde bevoegd, hetzij op verzoek van het bestuur, hetzij uit eigen beweging, een tussentijds onderzoek in te stellen. Art. 36, 3e en 4e lid van de statuten is op een dergelijk tussentijds onderzoek van overeenkomstige toepassing. 2. Een tussentijds onderzoek wordt in ieder geval ingesteld, wanneer een aftredende penningmeester de boekhouding en de kas en waarden aan zijn opvolger overdraagt. 3. De kascommissie brengt van een tussentijds onderzoek schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Artikel 11. Algemene Vergaderingen; agendapunten en voorstellen. 1. De Algemene Vergadering kan geen besluiten nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk in de agenda als te behandelen agendapunt is omschreven. 2. Van brieven, die aan de Algemene Vergadering zijn gericht, wordt in de eerstvolgende Algemene Vergadering bij de behandeling van het agendapunt "Ingekomen stukken" mededeling gedaan. Zij vormen geen onderwerp van beraadslaging, indien zij niet afzonderlijk als te behandelen agendapunt op de agenda zijn vermeld of met een ander agendapunt verband houden, tenzij de vergadering anders besluit. De Algemene Vergadering kan echter ook in dat geval niet afwijken van het 1e lid. 3. Ieder lid kan ter vergadering over één agendapunt niet vaker dan twee maal het woord voeren, tenzij met toestemming van de voorzitter of van de vergadering. 4. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de wijze van behandeling van de agenda of van een agendapunt. 5. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een duidelijk omschreven voorstel indienen betreffende een agendapunt, dat aan de orde is. Het voorstel vormt slechts onderwerp van beraadslaging, indien het door tenminste 4 andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund. 6. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een amendement indienen. Amendementen met betrekking tot een voorstel tot statutenwijziging moeten echter tenminste een week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Een amendement behelst een duidelijk omschreven voorstel tot wijziging van een voorstel, dat aan de orde is. Het amendement

Statuten Nederlandse Bouvier Club

Statuten Nederlandse Bouvier Club Statuten Nederlandse Bouvier Club Artikel 1 Naam, vestigingsplaats en duur 1. De vereniging draagt de naam Nederlandse Bouvier Club afgekort: N.B.C.. 2. Zij is gevestigd te Amsterdam. 3. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VVN Artikel 1 Naam, vestigingsplaats en duur Västgötaspets Vereniging Nederland Artikel 2 Doel en middelen

STATUTEN VVN Artikel 1 Naam, vestigingsplaats en duur Västgötaspets Vereniging Nederland Artikel 2 Doel en middelen STATUTEN VVN Artikel 1 Naam, vestigingsplaats en duur 1. De vereniging draagt de naam Västgötaspets Vereniging Nederland. De vereniging kan de verkorte naam: V.V.N voeren en wordt in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

NCDH sinds 1947 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden

NCDH sinds 1947 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden NCDH sinds 1947 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden Statuten van de Nederlandse Club voor Dalmatische Honden Artikel 1 Naam, vestigingsplaats en duur 1. De vereniging draagt de naam Nederlandse Club

Nadere informatie

Statuten Basset Griffon Vendéen Club Nederland

Statuten Basset Griffon Vendéen Club Nederland Statuten Basset Griffon Vendéen Club Nederland Artikel 1. Naam, vestiging en duur 1. De vereniging draagt de naam Basset Griffon Vendéen Club Nederland. De vereniging kan de verkorte naam: BGV Club Nederland

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Kynologen Vereniging Land van Cuijk

Huishoudelijk Reglement van de Kynologen Vereniging Land van Cuijk Huishoudelijk Reglement van de Kynologen Vereniging Land van Cuijk Artikel 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid tot de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke aanmelding hun naam,

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

Perro de Agua Español Club Nederland. opgericht 2 februari 2003. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Perro de Agua Español Club Nederland. opgericht 2 februari 2003. Statuten en Huishoudelijk Reglement Perro de Agua Español Club Nederland opgericht 2 februari 2003 Statuten en Huishoudelijk Reglement 4e druk, maart 2014 Perro de Agua Español Club Nederland Statuten Artikel 1 Naam, vestigingsplaats en

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

NOTARISPRAKTIJK DIEREN

NOTARISPRAKTIJK DIEREN NOTARISPRAKTIJK DIEREN MR J.C.G. TEN BRINK NOTARIS te DIEREN A F S C H R I F T van de akte van statutenwijziging van de "COMMEDIA", VERENIGING VAN FOKKERS EN LIEFHEBBERS VAN DE MOPSHOND IN NEDERLAND, gevestigd

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Statuten van de Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging

Statuten van de Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging Statuten van de Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging Artikel 1. Naam, vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging.De vereniging kan de verkorte naam:

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid tot de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke aanmelding hun naam, adres, postcode,

Nadere informatie

Statuten vereniging Satis [Niet definitief]

Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Artikel 1. Naam. 1. De vereniging draagt de naam: Satis. Artikel 2. Zetel. Zij heeft haar zetel te Rotterdam. Artikel 3. Doel. 1. De vereniging heeft ten doel:

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

B C B STATUTEN. 10-02-09 Pagina 1 van 8. Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990

B C B STATUTEN. 10-02-09 Pagina 1 van 8. Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990 B C B STATUTEN Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990 10-02-09 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave B C B...1 STATUTEN...1 Artikel 1 Naam en zetel...3 Artikel 2 Oprichtingsdatum, verenigingsjaar...3

Nadere informatie

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL STATUTEN VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL Art. 1: Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam van: "Nederlandse technische vereniging voor installaties

Nadere informatie

Vereniging van Gepensioneerden ANWB

Vereniging van Gepensioneerden ANWB Vereniging van Gepensioneerden ANWB tstatuten Statuten van de VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB te Den Haag Artikel 1. Naam en zetel 1. De Vereniging is genaamd: VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB.

Nadere informatie

INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL...

INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL... B. C. STATUTEN 0 INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL... 2 Artikel 1.... 2 Artikel 2.... 2 LEDEN... 2 Artikel 3.... 2 JUNIORLEDEN, BEGUNSTIGERS... 2 Artikel 4... 2 TOELATING... 3 Artikel

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN BUURTVERENIGING De vereniging heeft de navolgende statuten. NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 ZETEL Artikel 2 Zij heeft

Nadere informatie

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen. STATUTEN 2008 NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam: "BRIDGECLUB 'T HOUTSE SLEM". 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente HELMOND. 3. De vereniging is opgericht op een september

Nadere informatie

Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch

Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Naam Artikel 1 De naam van de vereniging is Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Zetel Artikel 2 Zij is gevestigd in de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN)

Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) N A A M E N Z E T E L Artikel 1 De vereniging draagt de naam Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) en is gevestigd te

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN

WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN doss. 05.11610/BB WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN NAAM Artikel 1. De vereniging is genaamd: Unie van Beroepspensioenfondsen. De verkorte naam luidt: UvB. ZETEL EN DUUR Artikel 2. De

Nadere informatie

STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna

STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna NAAM ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam "Badmintonvereniging De Burcht" en is gevestigd te Anna Paulowna. 2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Statuten Nederlandse Rhodesian Ridgeback Vereniging

Statuten Nederlandse Rhodesian Ridgeback Vereniging Inhoudsopgave Statuten Nederlandse Rhodesian Ridgeback Vereniging Artikel 1. Naam en zetel 2. Doel 3. Verhouding tot de Vereniging Raad van Beheer na acceptatie 4. Verenigingsjaar 5. Leden 6. Oprichtende

Nadere informatie

STATUTEN De datum van de inwerkingtreding van deze statuten is 20 mei 2005

STATUTEN De datum van de inwerkingtreding van deze statuten is 20 mei 2005 STATUTEN De datum van de inwerkingtreding van deze statuten is 20 mei 2005 Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Onafhankelijke Vereniging van de Noorse boskat DE NOORMAN. 2. Zij heeft

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP)

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Statuten Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Status: definitief Datum: 06 november 2010 Pagina 1/8 STATUTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: "NBLP -

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

AMSTERDAMS CENTRUM VOOR HET AMATEURTONEEL CONCEPT STATUTEN

AMSTERDAMS CENTRUM VOOR HET AMATEURTONEEL CONCEPT STATUTEN AMSTERDAMS CENTRUM VOOR HET AMATEURTONEEL CONCEPT STATUTEN Concept STATUTEN Amsterdams centrum Amateurtoneel opgesteld door Pyet van Brink datum: 24 januari 2014. Artikel 1: Naam, zetel en duur De vereniging

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK NA STATUTENWIJZIGING DE DATO 13 MEI 2009 BIJ AKTE VERLEDEN VOOR MR. G.G.W. DE VRIES, NOTARIS TE LEEK NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: "Hart voor Stad". Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar zetel te Zaanstad. Oprichtingsdatum, verenigingsjaar.

Nadere informatie

STATUTEN VROUWEN IN INSTITUTIONEEL PENSIOEN (VIIP) 2 SEPTEMBER 2013

STATUTEN VROUWEN IN INSTITUTIONEEL PENSIOEN (VIIP) 2 SEPTEMBER 2013 Baker & McKenzie Amsterdam N.V. Advocaten, Belastingadviseurs en Notarissen 2013.000041.01/KT/LER Postbus 2720 1000 CS Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 551 7555 www.bakermckenzie.nl STATUTEN VROUWEN

Nadere informatie

STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951

STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951 STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951 Naam Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Amsterdamse Makelaars Club. Zij is gevestigd te Amsterdam Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING

STATUTEN VAN DE VERENIGING Naam, zetel en rechtsbevoegdheid STATUTEN VAN DE VERENIGING Artikel 1 1 De vereniging is genaamd Geen PE(Plus) examens meer, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad

Nadere informatie

Vereniging van Letselschade Advocaten 'LSA'

Vereniging van Letselschade Advocaten 'LSA' Blad 1 Doorlopende tekst van de statuten van Vereniging van Letselschade Advocaten LSA zoals deze luiden na statutenwijziging bij akte verleden op 26 juni 2007 voor mr W. Bosse, notaris te Amsterdam STATUTEN.

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1.

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. Statuten van de vereniging Hengelclub Ons Genoegen Groningen vastgesteld op de bestuursvergadering van 15 februari 2010 vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 26 februari 2010 verleden voor notaris

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

zetel Artikel 2. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. doel Artikel 3.

zetel Artikel 2. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. doel Artikel 3. Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Eindhovense Studenten Windsurf Vereniging WETH. De naam mag worden afgekort tot WETH. Zij is opgericht op 24 maart 1982 en aangegaan voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

statuten Stichting Vrienden van de Vorm in Haarlem Vastgesteld bij akte op 23 maart 2011 verleden voor Mr T.W. van Grafhorst, notaris te Haarlem.

statuten Stichting Vrienden van de Vorm in Haarlem Vastgesteld bij akte op 23 maart 2011 verleden voor Mr T.W. van Grafhorst, notaris te Haarlem. 1 statuten Stichting Vrienden van de Vorm in Haarlem Vastgesteld bij akte op 23 maart 2011 verleden voor Mr T.W. van Grafhorst, notaris te Haarlem. naam, zetel en duur 1.1. De stichting draagt de naam:

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING STEUN DIERENASIEL SPCA-NEPAL

STATUTEN VERENIGING STEUN DIERENASIEL SPCA-NEPAL STATUTEN VERENIGING STEUN DIERENASIEL SPCA-NEPAL (Goedgekeurd door de leden tijdens de oprichtingsvergadering van 7 februari 2007) NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Steun

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE TE AMSTERDAM

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE TE AMSTERDAM STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE TE AMSTERDAM Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Jonge Balie te Amsterdam. Zetel Artikel 2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. Oprichting Artikel

Nadere informatie

Statuten Koor Kaskedieze

Statuten Koor Kaskedieze Statuten Artikel 1. Naam. De vereniging draagt de naam Internationaal Folkloristisch. Dit kan worden afgekort tot. Artikel 2. Zetel. Zij heeft haar zetel te Krommenie in de gemeente Zaanstad. Artikel 3.

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Dossiernummer 123762.01/PMV

Dossiernummer 123762.01/PMV Dossiernummer 123762.01/PMV Artikel 1: Naam 1. De vereniging draagt de naam: Golfclub Cromstrijen. 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2: Zetel Zij heeft haar zetel te Numansdorp

Nadere informatie

Statuten van Stichting Probus Nederland Informatie Centrum

Statuten van Stichting Probus Nederland Informatie Centrum Inleidende bepalingen : Waar in deze statuten wordt gesproken van: A. Probusclub : wordt daaronder verstaan de locale, autonome club van dames en heren boven de vijfenvijftig jaar, welke club is erkend

Nadere informatie

Statuten. Studievereniging Dimensie

Statuten. Studievereniging Dimensie Statuten Studievereniging Dimensie Laatstelijk gewijzigd d.d. 27 september 2011 NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: DIMENSIE, STUDIEVERENIGING VOOR PSYCHOLOGIE EN ONDERWIJSKUNDE ZETEL Artikel

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDSE CHOW CHOW CLUB

STATUTEN NEDERLANDSE CHOW CHOW CLUB STATUTEN NEDERLANDSE CHOW CHOW CLUB Begripsbepaling Voor het woord vereniging wordt in deze statuten ook gebruikt het woord rasvereniging. Met Raad van Beheer wordt in deze statuten bedoeld Raad van Beheer

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen

Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen Statuten van de STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP Naam en zetel Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht.

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de biologische veiligheid.

Nadere informatie

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging St. Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk Doel Artikel 2 Het doel

Nadere informatie

Statuten Port Community Motorcycle Club (PCMC)

Statuten Port Community Motorcycle Club (PCMC) Statuten Port Community Motorcycle Club (PCMC) Artikel 1 De vereniging draagt de naam Port Community Motorcycle Club (PCMC) en heeft haar zetel te Rotterdam Zij is opgericht op een januari tweeduizend

Nadere informatie

Artikel l. ---------------------------------------------. Artikel 2. ----- ---------~----------------------------

Artikel l. ---------------------------------------------. Artikel 2. ----- ---------~---------------------------- Dossier: 10434/0 DW/CN DOORLOPENDE TEKST STATUTEN NA STATUTENWIJZIGING Ondergetekende: Mr Willem Eric VAN DELFT, notaris te Nijmegen, verklaart dat de statuten van de volgende rechtspersoon: Pools-Nederlandse

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Vereniging Buren van Lage Weide

Vereniging Buren van Lage Weide Vereniging Buren van Lage Weide akte van oprichting ref: gv/svp/2013.002163.01 Vandaag, vrijdag dertien september tweeduizend dertien, verschenen voor mij, Willem Petrus Maria Brantjes, notaris in Utrecht:

Nadere informatie

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Naam en zetel Artikel 1 De zelfstandig onderdeel draagt de naam:... hierna verder te noemen: de vereniging. Zij is gevestigd te... Zij is opgericht

Nadere informatie

Statuten Golfclub Son (oprichtingsversie 6 maart 2000)

Statuten Golfclub Son (oprichtingsversie 6 maart 2000) Artikel 1 Naam De vereniging draagt de naam: Golfclub Son. De vereniging is voortgekomen uit de afdeling Golf van de Sportvereniging HTC Son en is als zelfstandige vereniging opgericht op zestien mei tweeduizend

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

Vereniging van en voor tafeltennisveteranen S T A T U T E

Vereniging van en voor tafeltennisveteranen S T A T U T E Vereniging van en voor tafeltennisveteranen S T A T U T E N 2 De laatste statutenwijziging had plaats op zondag 29 oktober 2000, tijdens de ALV te Culemborg. De statutenwijziging is bij notariële akte,

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen

Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen Begripsbepalingen Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging; b. de

Nadere informatie

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Ouderraad OBS Balans Veenendaal. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Veenendaal.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij,

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, bladzijde: 1 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING 23238DB Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: midwives4mothers 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN per 21 december 2009 van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging van Milieurecht Advocaten, gevestigd te Utrecht

STATUTEN per 21 december 2009 van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging van Milieurecht Advocaten, gevestigd te Utrecht Blad 1 STATUTEN per 21 december 2009 van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:, gevestigd te Utrecht STATUTEN. Naam. Artikel 1. De vereniging draagt de naam:. Zij kan bij afkorting worden aangeduid

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

STATUTEN vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland)

STATUTEN vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) STATUTEN vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Artikel 1 Naam, zetel en rechtsbevoegdheid 1. De vereniging is genaamd ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) en is opgericht op..2014. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

STATUTEN "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

STATUTEN UITVAARTVERENIGING SPIJK STATUTEN "UITVAARTVERENIGING SPIJK" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging stelt

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging Lelystad.

NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging Lelystad. NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging Lelystad. ZETEL Artikel 2. Zij heeft haar zetel in Lelystad. DUUR Artikel 3. 1. De vereniging is oorspronkelijk opgericht op één november

Nadere informatie