Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven"

Transcriptie

1 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

2 2 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

3 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Deelgemeente Rotterdam Centrum januari 2014

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Intentieverklaring 6 3. PPS inrichten en samenwerken Afbakening gebied 3.2 Organisatiestructuur Verantwoordelijkheden en vertegenwoordiging 3.3 Doelstellingen 3.4 Samenwerkingsafspraken Afspraken toe- en uittreding Wijze van besluitvorming Wijze van communiceren De financiële structuur en de loop van geldstromen 3.5 Voortgangsbewaking samenwerkingsafspraken 4. Veiligheidsanalyse Veiligheidsmonitor 4.2 Enquête horecaondernemers 4.3 Bewonersenquête 4.4 Interviews met sleutelfiguren 5. Plan van aanpak Resultaten veiligheidsanalyse 5.2 Doelstellingen 6. Maatregelenmatrix De totstandkoming van de maatregelenmatrix 6.2 Knelpunten-/maatregelenmatrix Overlast Beheer Veiligheid Imago/uitstraling/communicatie Overig Borging en evaluatie Bijlagen 28 Bijlage 1: Gegevens van de bewoners en de ondernemers Bijlage 2: Samenstelling van de deelnemers beheerscommissie & projectgroep KVU Bijlage 3: Correspondentieadres Bijlage 4: Mailinglijst Bijlage 5: Schouw Oude Haven, 3 oktober 2013 Bijlage 6: Logboek KVU Bijlage 7: Politiecijfers Bijlage 8: convenant 4 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

5 Inleiding De Oude Haven staat bekend als de eerste en oudste haven van Rotterdam. Het gebied kenmerkt zich door relatief veel horeca en bewoning op een klein oppervlak. Een avondje uitgaan in de Oude Haven moet leuk, gezellig én veilig zijn. Dat geldt voor het uitgaanspubliek, de bewoners en de horecaondernemers. Een uitgaansgebied met aandacht voor veiligheid komt ook de werkomgeving van het horecapersoneel en de politie ten goede. Bovendien geeft zo n uitgaansgebied de hele gemeente een positieve impuls. Dit was enkele jaren geleden niet het geval: Bewoners van de Oude Haven in Rotterdam zijn de horecaoverlast zat. Lawaai, rondhangen na sluitingstijd, wildplassen en zelfs bedreiging... (RTV Rijnmond, ). Na intensieve inzet van de (deel)gemeente Rotterdam Centrum, bewoners en ondernemers is de rust goeddeels weergekeerd in het gebied. De potentie van het gebied als unieke locatie met de mix van functies wordt echter nog lang niet optimaal benut. De deelgemeente Rotterdam Centrum, burgemeester Aboutaleb, bewoners en ondernemers hebben in 2012 besloten tot een integrale aanpak voor het gebied met behulp van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Keurmerk Veilig Uitgaan De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) helpt de gemeente, horecaondernemers, bewoners en politie samen de veiligheid in het uitgaansgebied te verbeteren. De betrokken partijen worden samengebracht, analyseren de veiligheidsproblemen en stellen een plan van aanpak op waar verschillende maatregelen uit voortvloeien. KVU zorgt hierbij voor structuur en maakt inzichtelijk welke inspanningen er nodig zijn. De zes stappen zijn (1) intentieverklaring, (2) veiligheidsanalyse, (3) plan van aanpak, (4) samenwerkingsconvenant, (5) uitvoering plan van aanpak en (6) evaluatie. Plan van aanpak Het plan van aanpak is gebaseerd op de veiligheidsanalyse. De veiligheidsanalyse bestaat zowel uit objectieve gegevens (politiecijfers, veiligheidsmonitor, verslagen van bijeenkomsten) als subjectieve gegevens (interviews met sleutelfiguren, enquêtes onder de ondernemers en bewoners). De input van de betrokken partijen die in overleggen en enquêtes naar voren is gebracht, vormt een belangrijk aspect bij de formulering van het plan van aanpak en de bijbehorende maatregelenmatrix. Uitgangspunt van dit traject is het bereiken van consensus met de stakeholders over het plan van aanpak en de uitvoering hiervan. Het plan van aanpak is in nauwe samenwerking met bewoners en ondernemers tot stand gekomen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft gezorgd voor de inhoudelijke en procesmatige begeleiding. Pilot In eerdere gesprekken met het CCV heeft de gemeente Rotterdam aangegeven, dat het uitgaansgebied Rotterdam Oude Haven naast de KVU ook in aanmerking wil komen als pilot voor certificering van het uitgaansgebied. Winkelgebieden en bedrijventerreinen kennen een dergelijke certificeringsstructuur al tien jaar. Afgesproken is, dat het uitgaansgebied Rotterdam Oude Haven als pilot zal dienen om te komen tot een gecertificeerd uitgaansgebied volgens het Keurmerk Veilig Uitgaan. Met de goedkeuring van de aanpak door een onafhankelijke certificerende instelling wordt de Oude Haven het eerste uitgaansgebied in Nederland met het Keurmerk Veilig Uitgaan! 5 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

6 2. Intentieverklaring Op 5 november 2012 hebben burgemeester, bewoners, ondernemers en de voorzitter van de deelgemeente de intentieverklaring Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) ondertekend. Intentieverklaring Oude Haven 6 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

7 3. PPS inrichten en vastleggen 3.1 Afbakening gebied In de onderstaande plattegrond is het gebied voor het KVU-project in de Oude Haven te Rotterdam weergegeven. De Oude Haven is de oudste en eerste haven van Rotterdam, ontstaan rond Het gebied is ook bekend vanwege de kubuswoningen en het Witte Huis. De kubuswoningen ontworpen door Piet Blom, in de vorm van een gekantelde kubus op een paal - worden ook wel paalwoning of boomwoning genoemd. De 38 kubuswoningen boven de Blaak nabij de Oude Haven zijn gebouwd tussen 1982 en Het Witte Huis is 45 meter hoog en was ooit de eerste en hoogste wolkenkrabber in Europa en behoort nu tot de Top 100 Nederlandse UNESCO-monumenten. De Oude Haven kenmerkt zich door relatief veel horeca en bewoning op een klein oppervlak. Het gebied telt circa vijfhonderd woningen en vijftien horecagelegenheden die meegenomen worden in het KVU-traject. De exacte afbakening voor het KVU-traject wordt met de onderstaande plattegrond weergegeven. Zie bijlage 1 voor een gedetailleerde beschrijving van de gegevens van de bewoners en ondernemers in de Oude Haven. 3.2 Organisatiestructuur Binnen het KVU-traject worden er afspraken gemaakt over de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rollen van de deelnemers met betrekking tot het publiekprivate samenwerkingsverband (PPS). Deelnemers zijn de voorzitter van de ondernemersvereniging en een vertegenwoordiger van Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Oude Haven), het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente, vertegenwoordigd door de projectleider en de horecacoördinator. De deelnemende partijen zijn afhankelijk van het draagvlak van hun achterban. Op de volgende pagina een schematische weergave van de organisatiestructuur, bestaande uit drie groepen die samenkomen in drie verschillende overlegvormen in de Oude Haven. Deze drie groepen zijn: Beheerscommissie Oude Haven, projectgroep KVU en Buurt Bestuurt. Plattegrond Oude Haven 7 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

8 Schematische weergave van de organisatiestructuur (Deel)Gemeente Rotterdam (Centrum) Projectleider KVU, politie, diensten (SO en SB) _ > overkoepelend, verantwoording afleggen aan de deelraad en het Dagelijks Bestuur en de burgemeester Beheerscommissie Oude Haven alle stakeholders overlegplatform, vier keer per jaar overleg met Projectgroep KVU tijdelijk, één keer per zes weken overleg met kleine kerngroep over voortgang KVU-traject gedurende de totstandkoming plan van aanpak Buurt Bestuurt, specifiek afgebakend project bestaande uit drie prioriteiten en breder dan de Oude Haven Bewoners -vertegenwoordiging terugkoppeling naar bewoners Ondernemers -vertegenwoordiging terugkoppeling naar bewoners Verantwoordelijkheden en vertegenwoordiging Hieronder staat een indeling met de bevoegdheden en verantwoordelijkheden per (doel)groep. Deelgemeente Rotterdam Centrum (DGRC), Politie en diensten Binnen DGRC fungeert de gebiedscoördinator als projectleider KVU. Deze coördinator geeft invulling aan de zes stappen van het KVU-traject en coördineert de bijbehorende processen. DGRC en Directie Veiligheid zijn mede verantwoordelijk voor de bekostiging van het KVU-traject. Directie Veiligheid speelt tevens een belangrijke rol bij het aanleveren van informatie, zoals de politiecijfers. Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV) CCV kan gezien worden als de procesbegeleider van het KVU-traject, waarbij zij de deelgemeente Rotterdam Centrum en de samenwerkende partijen ondersteunt bij het opstarten van het KVU-project. Daarbij ondersteunt het CCV bij de invulling van de vier stappen van de KVU, die leiden tot ondertekening van het convenant KVU. Tot slot kan het CCV ondersteuning verlenen bij de evaluatie van het KVU-traject. Politie De politie voert structureel overleg met de deelgemeente en de samenwerkende partijen over de veiligheidssituatie in de Oude Haven. Hierbij worden zowel objectieve veiligheidscijfers als subjectieve werkveldgegevens besproken. Deze gegevens zijn van belang voor de invulling van de veiligheidsanalyse. Ondernemers en Bewoners Participatie van deze doelgroepen is van belang voor het KVU-traject. Zij wonen en werken in het uitgaansgebied Oude Haven. Mede hierdoor kunnen zij de problemen rondom de veiligheidssituatie (direct) signaleren en observeren. Ook zijn er ondernemers en bewoners die structureel deelnemen aan de overleggen over het KVU-traject. Samen met de betrokken partijen blijven zij up-to-date met betrekking tot de veiligheidssituatie in het gebied en kunnen deze informatie terugkoppelen naar hun achterban. Overige stakeholders De Beheerscommissie Oude Haven bestaat ook uit een aantal stakeholders die op enkele onderdelen input kunnen leveren. Zo kan Roteb iets zeggen over de schoonmaak in het gebied en woningbouwcorporaties over de fysieke ontwikkelingen in de Oude Haven. Indien zij problemen signaleren die invloed kunnen hebben op de veiligheidssituatie, dan worden deze in overleg met de andere deelnemers besproken tijdens de reguliere bijenkomsten. Op basis van consensus wordt bepaald of het betreffende onderwerp wel of niet wordt meegenomen in het KVU-traject. Zie bijlage 2.2 voor het schematische overzicht van de samenstelling van de vertegenwoordiging en de verantwoordelijkheden van de deelnemers. 3.3 Doelstellingen De doelstellingen zijn op basis van het SMART-principe geformuleerd. Dat betekent dat de doelstellingen: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsge- 8 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

9 bonden moeten zijn. Deze vijf onderdelen worden hieronder toegelicht en gekoppeld aan het KVU-traject. Specifiek De doelstelling van het KVU-traject Oude Haven is op basis van consensus geformuleerd. De doelstelling is vastgelegd aan de hand van de intentieverklaring waarin betrokken partijen overeenkomen met de doelstelling van het traject. Als hoofddoelstelling beoogt KVU Oude Haven de problemen betreffende de veiligheid in het uitgaansgebied en de woonomgeving door een publiekprivate samenwerking in kaart te brengen en de uitgaansoverlast structureel te verminderen. Subdoelstellingen hierbij zijn veiligheidsgevoelens in de Oude Haven verhogen en het imago van de Oude Haven verbeteren. De concrete subdoelstellingen vloeien voort uit de uitgevoerde veiligheidsanalyse. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens worden de (sub)doelstellingen in het plan van aanpak geformuleerd (zie hoofdstuk 5.2) Meetbaar De geformuleerde doelstellingen worden bereikt onder zes voorwaarden, ofwel de zes stappen van het KVUtraject. Deze zes stappen zijn: (1) intentieverklaring), (2) veiligheidsanalyse, (3) plan van aanpak en maatregelenmatrix, (4) ondertekening van het convenant, (5) uitvoering plan van aanpak en (6) evaluatie. Uitgangspunt van het doorlopen van deze stappen is het bereiken van de geformuleerde doelen. Acceptabel De stappen worden doorlopen op basis van consensus. Op verschillende wijzen (zoals overleggen, te nemen besluiten en het versturen van brieven) worden betrokken partijen op de hoogte gehouden van de voortgang van het KVU-traject. Hierbij krijgen zij binnen het traject de mogelijkheid om input te leveren en bij te sturen. Het KVU-traject kent een interactief karakter waarbij acceptatie en draagvlak op basis van gelijkwaardigheid een belangrijke rol speelt. Realistisch Om de geformuleerde doelstellingen te kunnen behalen, wordt er een plan van aanpak geformuleerd, dat gekoppeld is aan een maatregelenmatrix. Hierin worden met de betrokken partijen ook de prioriteiten geselecteerd en benoemd en de haalbaarheid ervan beoordeeld. De haalbaarheid is sterk afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Voor de uitvoering van de maatregelen is rond de half miljoen euro begroot. Tijdgebonden Elke maatregel kent een deadline. Deze wordt weergegeven in de maatregelenmatrix. De deadline hangt van het soort maatregel af, waarbij er zowel korte- als langetermijndoelen worden geformuleerd. In de maatregelenmatrix krijgt het SMART-principe een concrete uitwerking op basis van de veiligheidsanalyse. 3.4 Samenwerkings afspraken Afspraken toe- en uittreding Afspraken met betrekking tot toe- en uittreding vinden door middel van consensus plaats. Deze worden besproken tijdens de projectgroep KVU. Bij afwezigheid, vanwege verlof of ziekte bijvoorbeeld, zorgt iedere deelnemer van het samenwerkingstraject voor een gelijkwaardige en goed geïnformeerde vervanger Wijze van besluitvorming De besluitvorming vindt plaats binnen het projectteam KVU en de Beheerscommissie waarin ook de bewoners vertegenwoordigd zijn. Hierbij fungeert de deelgemeente als projectleider. Bij de Directie Veiligheid is budget vrijgemaakt voor het maken van het plan van aanpak voor het project KVU. De deelgemeente Rotterdam Centrum zorgt voor uitvoering van de vereiste maatregelen. Zie paragraaf voor meer detaillering van de bedragen. Indien de besluitvorming niet naar wens verloopt, wordt er een gezamenlijk draagvlak gecreëerd. Daarbij is afgesproken dat de besluitvorming plaatsvindt op basis van consensus en de mate waarin de (financiële) middelen de geformuleerde doelstellingen tegemoet kunnen komen Wijze van communiceren Intern overleg binnen de (deel)gemeente vindt plaats tijdens het reguliere werkoverleg. Binnen het KVU-projectteam vindt overleg plaats met de betrokkenen vanuit de gemeente en stakeholders. Communiceren met de stakeholders vindt ook plaats via het overleg van de Beheerscommissie Oude Haven, dat eens per kwartaal plaatsvindt. Hierbij worden verschillende onderwerpen van de Oude Haven vanuit de gemeente besproken met onder andere bewoners, ondernemers, politie, woningcorporatie en Roteb. Zie bijlage 2 voor de volledige lijst met deelnemers en hun taken. Tijdens de overleggen van Buurt Bestuurt wordt de voortgang van het project in informatieve zin behandeld. De vertegenwoordigers en/of belanghebbenden binnen deze overleggen zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van de informatie naar de achterban. - De bewoners verzorgen de informatie via de werkgroep Bewoningsbelang Oude Haven die de belangen van de bewoners behartigt. De werkgroep verspreidt periodiek een nieuwsbrief. - De ondernemers verzorgen de informatie naar hun achterban via het maandelijkse ondernemersoverleg. Tijdens deze overleggen worden de recente ontwikkelingen en de geconstateerde problemen in de Oude Haven besproken. Maar ook relevante zaken uit het KVU-traject, zoals de voortgang, de prioriteitsstelling en de afspraken over de uitvoering van de maatregelen krijgen hier aandacht. - De wijkagent verzorgt de informatie door middel van persoonlijke gesprekken en via Twitter. - Voor de vertegenwoordiging van de schepen is de liggersvereniging LEK actief. De havenmeester is het eerste aanspreekpunt. 9 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

10 - Binnen de deelgemeente is de communicatieafdeling betrokken bij het verstrekken van de informatie met betrekking tot het KVU. Dit gebeurt via de interne en externe nieuwsbrief en via het overleg van de Beheerscommissie Oude Haven. - De projectleider informeert het management van de deelgemeente Rotterdam Centrum, het bestuur en de deelraad. Hieronder een voorbeeld van een artikel in de interne nieuwsbrief van deelgemeente Rotterdam Centrum. Vragenlijst bewoners Oude Haven De Beheercommissie, de horecaondernemers van de Oude Haven, de politie Rotterdam Rijnmond en de gemeente Rotterdam maken momenteel afspraken voor een Convenant Veilig Uitgaan voor het gebied Oude Haven. Op 5 november 2012 hebben de betrokken partijen hierover een intentieverklaring ondertekend. De volgende stap is om na te gaan hoe het feitelijk is gesteld met de veiligheid en hoe bewoners de veiligheid in het uitgaansgebied Oude Haven ervaren. Dat gebeurt door middel van politieregistraties, interviews met sleutelfiguren en een enquête onder horecaondernemers. Maar de gemeente wil ook graag de mening van bewoners weten. De bewoners hebben daarom vorige week een brief ontvangen met de vraag om mee te doen aan een enquête die betrekking heeft op de veiligheid en horeca-gerelateerde overlast in het gebied Rotterdam Oude Haven. Over een paar weken zijn hiervan de resultaten bekend. - Integreren van het KVU-projectteam in de Beheerscommissie Oude Haven na de ondertekening van het convenant. Deze doelstellingen zijn in het belang van het verstrekken van (positieve) informatie over het KVU-traject en daarmee ook de Oude Haven. Zoals eerder vermeld, is het van belang dat de Oude Haven positieve media-aandacht genereert en afstand doet van haar slechte imago. Deze wijze van informatie uitwisselen dient de veiligheidsgevoelens in positieve zin te beïnvloeden. Ook blijven de betrokken partijen op de hoogte van de recente ontwikkelingen die zich in de Oude Haven voordoen. Hiermee wordt het interactieve karakter van het KVUtraject ook gestimuleerd, ofwel betrokkenen krijgen de mogelijkheid bijdragen te leveren aan het KVU-traject. De zes stappen die eerder vermeld zijn, komen tijdens de overleggen een voor een aan bod. De input wordt binnen de deelgemeente meegenomen bij de verdere analyse van het KVU-traject. In het onderstaande schema geven we de informatiestromen weer. Informatiestromen in het KVU-traject Oude Haven Deelgemeente Rotterdam Centrum Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid Directie Veiligheid Beheerscommissie Oude Haven Projectgroep KVU Stakeholders/betrokken partijen/publiek Buurt Bestuurt Ook bezit de deelgemeente Rotterdam Centrum een mailinglijst van de ondernemers, Beheerscommissie Oude Haven en projectgroep KVU (zie bijlage 4). De gebiedscoördinator, de horecacoördinator of de projectsecretaris zullen de ontwikkelingen in het KVU-traject via de mail aan de betrokken partijen verstrekken. Daarnaast zullen de horecacoördinator en de projectsecretaris de ondernemers informeren over recente ontwikkelingen in het KVU-traject. Voor de wijze van communiceren zijn de volgende prioriteiten geformuleerd: - Continuering overleg van de Beheerscommissie Oude Haven (1x per kwartaal); - Overleg van de projectgroep KVU (1x per 2 maanden) - Tussentijdse evaluatie zal na één jaar plaatsvinden; Financiën De deelgemeente Rotterdam Centrum heeft voor ,- voor het project KVU Oude Haven beschikbaar gesteld. Dit bedrag is gereserveerd voor de uitvoering van het project en om kleine acties te bekostigen die voortvloeien uit het plan van aanpak. Voor 2014 is er in het gebiedsplan ,- gereserveerd in de begroting voor het KVU. Daarbij is ook een vergelijkbaar bedrag gereserveerd voor de aangrenzende onderdoorgang onder de kubuswoningen tussen de Binnenrotte en de Oude Haven. Dit is een belangrijke verbindingsroute die kwalitatief een ondermaatse uistraling heeft en zorgt voor een slechte bereikbaarheid van de Oude Haven. Op de volgende pagina ziet u een overzicht met bedragen die gereserveerd zijn in het gebiedsplan voor Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

11 Actie vereiste middelen inzet horecastewards voor een jaar ,- bijdrage aan verlichtingsplan ,- geluidsmonitoringssysteem ,- extra beheer (schoonmaak) direct na de uitgaansavonden ,- aanpassingen in de buitenruimte ter verbetering van de vindbaarheid en zichtbaarheid (o.a. bebording en toegangspoorten aan beide zijden realiseren) ,- oplossing verkeerssituatie Koestraat ,- continueren participatie in de volgende overleggen: Beheerscommissie OH, KVU overleg en Buurt Bestuurt 5.000,- aanpassing onderdoorgang Blaaksebos ,- bijdrage voor evenementen en bewonersinitiatieven ,- onvoorzien, o.a. diverse acties n.a.v. de schouw buitenruimte ,- Totaal ,- 3.5 Voortgangsbewaking samenwerkingsafspraken De structuur van de deelgemeente wordt aan het begin van 2014 afgeschaft. De verwachting is dat de functie van gebiedscoördinator blijft bestaan. De gebiedscoördinator blijft de trekker van het KVU-traject en de Beheerscommissie. Indien de verwachting niet gerealiseerd zal worden, dan wordt het KVU-traject overgedragen aan de directie Veiligheid. Een positief element voor de uitvoering van het plan van aanpak is dat het belang van het project wordt erkend en omarmd door de politiek en de burgemeester. 11 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

12 4. Veiligheidsanalyse Een grondige veiligheidsanalyse (nulmeting) brengt de problemen van het uitgaansgebied in kaart. Daarnaast zorgt de nulmeting ervoor dat we het effect van het KVU-project in de evaluatiefase kunnen meten. De veiligheidsanalyse bestaat uit zes onderdelen: (1) politiecijfers, (2) schouw, (3) enquête uitgaanspubliek, (4) enquête horecaondernemers, (5) bewonersenquête en (6) interviews met sleutelfiguren. De politiecijfers (zie bijlage 7) sec geven geen directe aanleiding voor een uitgebreide integrale veiligheidsaanpak. De overlastcijfers zijn relatief laag voor een uitgaansgebied als de Oude Haven. De redenen hiervoor zijn divers. De aangiftebereidheid is laag. Dit wordt ook bevestigd door diverse landelijke onderzoeken en blijkt ook uit uitgevoerde enquêtes en uit de contacten met ondernemers en bewoners van de Oude Haven. Een andere reden voor het lage aantal gemelde delicten kan liggen in een registratie die onvoldoende is toegespitst op het leveren van de gevraagde informatie. Bij de veiligheidsanalyse wordt vooral geput uit de gegevens van de enquêtes en interviews, de inbreng van de wijkagenten, de ondernemers en de bewoners. Er zijn twee schouwen uitgevoerd in de Oude Haven met alle stakeholders; één bij nacht en de andere overdag. Beide schouwen hebben een indrukwekkende lijst aan aandachtspunten opgeleverd die deels zijn opgelost en deels verspreid over het jaar 2014 worden aangepakt (zie bijlage 5 voor de resultaten). Enkele actiepunten komen terug in de maatregelenmatrix. Kleinere beheerkwesties zijn niet opgenomen in de maatregelenmatrix maar worden behandeld in de beheerscommissie Oude Haven. (Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid te Utrecht) is ervoor gekozen om vijftien zogenaamde sleutelfiguren te interviewen, die werkzaam of woonachtig waren in het gebied Rotterdam Oude Haven. Sleutelpersonen zijn in dit kader: projectleiders bij de gemeente Rotterdam Centrum, wijkagenten, horecaondernemers, portiers, beveiligers, uitgaanspubliek (studenten) en bewoners. Algemeen beeld Het gebied Oude Haven in Rotterdam heeft een unieke ligging in een aantrekkelijke (historische) buurt. Vanaf 2008 ontwikkelde de Oude Haven zich in negatieve zin en verwierf hiermee een slecht imago, wat zich kenmerkte door veel geweld, agressie en overlast, gerelateerd aan overmatig alcohol- en drugsgebruik door jongeren. Tegenwoordig komt het publiek voor gezelligheid en het gebied leent zich als trefpunt om soortgelijken te ontmoeten. Het laatste jaar is het uitgaansgebied een aantrekkelijke mix geworden van ongeveer zestien horecagelegenheden (restaurants en cafés), hoewel men de negatieve historie nog niet vergeten is. Het uitgaansgebied kent een 24-uurs economie, maar de meeste horecagelegenheden sluiten om plusminus uur. Het publiek gaat iedere dag van de week uit in de Oude Haven, de piekmomenten liggen echter in het weekend (vrijdag en zaterdag), op donderdag (studentenavond) en soms op maandag (bedrijfsfeesten). Op een De meeste informatie voor de veiligheidsanalyse komt voort uit de diverse enquêtes en interviews. In de volgende paragrafen lichten we de resultaten uit de enquêtes toe. 4.1 Interviews met sleutelfiguren Het verslag Interviews met sleutelfiguren is één van de meetinstrumenten die in februari 2013 is uitgevoerd in het kader van het Keurmerk Veilig Uitgaan (KVU) en maakt deel uit van de veiligheidsanalyse voor het gebied Oude Haven in Rotterdam. Het gebied Oude Haven zal als pilot fungeren om als eerste in Nederland het predicaat gecertificeerd uitgaansgebied te krijgen. Op basis van de grondige veiligheidsanalyse en een daarop afgestemde prioritering, zal in de komende periode een aantal maatregelen worden getroffen om gezellig en veilig uitgaan in de Oude Haven te vergroten. Twee jaar na uitvoering van deze maatregelen zal door middel van een evaluatie het effect op de veiligheidssituatie in het gebied worden onderzocht. In overleg met de gemeente (Deelgemeente Rotterdam Centrum), de politie (wijkagenten horeca) en het CCV 12 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

13 zaterdag zijn er gemiddeld mensen in het uitgaansgebied. Na uur komt de bezoekersstroom pas echt op gang en duurt tot ongeveer uur. Het uitgaanspubliek bestaat uit een mix van jonge mensen (18-25 jarigen, veelal studenten) en in mindere mate ouder publiek (30-40 jarigen). Overdag zijn er voornamelijk toeristen aanwezig en medewerkers van omliggende bedrijven die in de horeca een lunch gebruiken. Openbaar gebied De veiligheid is de laatste tijd verbeterd en de overlast verminderd, vooral dankzij de gezamenlijke inspanningen van de gemeente, politie, bewoners en horecaondernemers. Deze samenwerking wordt als essentieel gezien en hier zou continu prioriteit aan moeten worden toegekend. De meeste geïnterviewden geven aan dat de sfeer in het uitgaansgebied na uur grimmiger wordt verbale agressie, vandalisme, vervuiling openbaar gebied, etc.). Dezelfde ervaringen worden opgedaan in het openbaar vervoer en de diverse loop- en slooproutes. Als oorzaak voor het gewelddadiger worden van het publiek wordt verwezen naar overmatig alcohol- en drugsgebruik. Daarnaast wordt de aanwezigheid van hooligans, dronken mensen en diverse groepen jongeren (vooral van niet-nederlandse afkomst), die met enige regelmaat in het gebied verblijven, als onveilig ervaren. Het ontwikkelen en toepassen van een integraal geweldsbeleid kan hierbij een duidelijke meerwaarde zijn (zie ook www. hetccv.nl/dossiers/geweld). Veel waarde wordt gehecht aan het bestaande toezicht structureel te maken en de inzet van horecastewards in samenwerking met Stadstoezicht voor de Oude Haven te borgen. In het algemeen vindt men dat beveiligers, portiers en horecaondernemers in het gebied beter moeten gaan samenwerken en zaken onderling op elkaar moeten afstemmen. Er worden enkele fysieke aanpassingen in het gebied voorgesteld, zoals verbeteren van de openbare verlichting (egale verlichting, geen donkere plekken), plaatsen van urinoirs of plaskruizen en vandalismebestendig straatmeubilair. De geïnterviewden zien veel voordeel in verbetering van de communicatie. Informatie delen via social media en het plaatsen van uitgaansborden zijn daar voorbeelden van. Daarnaast noemen de respondenten een goede registratie van incidenten om passende maatregelen te kunnen nemen voorzien van een gedegen oorzaakanalyse, bijvoorbeeld bij overlastproblemen. Van de gemeente, bewoners en horecaondernemers worden meer initiatieven verwacht om het gebied levendiger te maken. Genoemd worden het ontplooien van meer culturele initiatieven en het organiseren van diverse evenementen. Ook zou de focus voor de toekomst niet enkel op jong publiek gericht moeten zijn, maar ook op het oudere publiek, door bijvoorbeeld nieuwe horecaconcepten te ontwikkelen. Horecagelegenheden Vooral bij het weigeren van groepen jongeren (dronken mensen, hooligans en mannen van niet-nederlandse afkomst) tot de horecagelegenheid ontstaat een veiligheidsprobleem voor portiers en het publiek. Door meer samenwerking van politie, horecaondernemers, beveiligers en (vaste) portiers zal de veiligheid in de horecagelegenheden naar verwachting nog meer toenemen. Het inzetten van een Collectieve Horeca Ontzegging, eventueel in combinatie met een gebiedsontzegging, vinden alle geïnterviewden een goed preventie- en repressiemiddel. Met de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet wordt verwacht dat geweld en agressie worden teruggedrongen (geen happy hours, langdurige acties van supermarkten e.d.). Hiervoor is voldoende handhaving (onder meer door de inzet van BOA s) een vereiste. Het aanbieden van een horecatraining waar horecaondernemers, horecapersoneel, portiers en politie aan deelnemen zal naar verwachting leiden tot een goede onderlinge afstemming en een betere communicatie met het uitgaanspubliek. Een onderdeel hiervan is een transparant toegangsbeleid en het communiceren van de huisregels. Tot slot De samenwerking wordt gezien als een groot goed en het is van belang dat de gemeente hier prioriteit aan blijft geven. De bijeenkomsten van de Beheerscommissie KVU bieden goede mogelijkheden om een duurzame samenwerking van alle betrokken partijen in de Oude Haven te realiseren. Vanuit dit samenwerkingsverband kunnen doelstellingen voor de wat langere termijn worden geformuleerd. Ook zal een prioritering van voorgestelde maatregelen moeten plaatsvinden, die getoetst moet worden op hun toepasbaarheid in het gebied. 4.2 Enquête uitgaanspubliek Achtergrond In juli 2013 zijn er 450 schriftelijke reacties van het uitgaanspubliek verwerkt. Deze respons is verdeeld over de verschillende uitgaansgebieden in Rotterdam Oude Haven. 51% van de geënquêteerden is man, 49% is vrouw. De gemiddelde leeftijd is 26.6 jaar. 61% van de respondenten woont in Rotterdam, waarvan de helft in het centrum. Verder kwamen de respondenten uit onder andere Delft, Capelle a/d IJssel, Ridderkerk, Schiedam, Krimpen a/d IJssel en Bergschenhoek. Het ondervraagde uitgaanspubliek gaat meestal 1-2 per week uit (34%). Mannen geven vaker aan meer dan 2x per week uit te gaan. 13 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

14 Het merendeel van de respondenten geeft aan meestal in Rotterdam uit te gaan, waaronder Oude Haven (44%), Witte de Withstraat (11%) en Stadhuisplein (8%). 14% van de respondenten is deze avond voor het eerst uit in Rotterdam Oude Haven. Men gaat meestal met een groep van 3 of 4 personen (31%). De samenstelling van de groep is meestal gemengd (55%). De meeste respondenten zijn met de fiets naar het uitgaansgebied gekomen (31%). Ook komen veel bezoekers met de auto (23%). Mannen komen significant vaker lopend (24%) dan vrouwen (11%). Vrouwen komen daarentegen vaker met het OV (14%) dan mannen (4%).Voor de terugweg gelden dezelfde trends. Ruim driekwart van de respondenten geeft aan deze avond naar een café of bar te gaan, of deze al te hebben bezocht. Naast een café of bar, zijn een dancing en eetcafé populair. Hierbij zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen. Men bezoekt de uitgaansgelegenheden vooral voor de goede sfeer (56%), leuke mensen (38%), vrienden (37%) en het soort muziek (35%). Onveiligheidsgevoelens op straat (in het uitgaansgebied) Het merendeel (66%) van de respondenten die uitgaan in Rotterdam Oude Haven, hebben zich de afgelopen drie maanden nooit onveilig gevoeld. Het landelijk gemiddelde in uitgaansgebieden ligt wat hoger (74%). Terwijl mannen vaker dan vrouwen aangeven zich nooit onveilig te voelen (72% vs. 59%), geven vrouwen vaker aan zich meestal niet onveilig te voelen (27% vs. 17%). Als plekken in het uitgaansgebied waar men zich onveilig voelt, worden Blaak (15%), Oude Haven (15%), Stadhuisplein (13%) en steegjes (10%) genoemd. 29% van de respondenten voelt zich niet altijd veilig in het uitgaansgebied. Dit zijn de belangrijkste redenen: Onveiligheidsgevoelens op straat: 1. Groepen allochtone jongeren (40%) 2. Dronken mensen (33%) 3. Agressieve sfeer (30%) 4. Stille locaties (30%) 5. Groepen jongeren (26%) Vrouwen geven significant vaker aan zich onveilig te voelen op donkere/stille plekken (42%) en bij handtastelijkheden/opdringerig gedrag (19%). Bij mannen liggen deze percentages respectievelijk op 12% en 5%). Ruim een derde van de respondenten vindt het politietoezicht tijdens de uitgaansuren in Rotterdam Oude Haven voldoende. Dit zijn echter meer mannen (42%) dan vrouwen (29%). Onveiligheidsgevoelens in een uitgaansgelegenheid Het merendeel (71%) van de respondenten die uitgaan in Rotterdam Oude Haven, hebben zich de afgelopen 3 maanden nooit onveilig gevoeld in de uitgaansgelegenheid. Bij het landelijk gemiddelde in horecagelegenheden voelt het uitgaanspubliek zich wat veiliger in de horeca (81%). 15% van de vrouwen geeft aan zich meestal niet onveilig te voelen, ten opzichte van 10% van de mannen. Onveiligheidsgevoelens in een uitgaansgelegenheid 1. Agressieve sfeer (37%) 2. Dronken mensen (36%) 3. Allochtone jongeren (28%) Mannen en vrouwen noemen dezelfde redenen voor hun onveiligheidsgevoelens. Meer dan de helft van de respondenten vindt de aanwezigheid van een portier (heel) belangrijk. Landelijk ligt dit wat hoger (66%). Voor vrouwen geldt dit nog meer (68%) dan bij mannen (42%). Door de meeste respondenten (66%) wordt het optreden van de portier die zij als laatste hebben ontmoet, als (zeer) correct en/of vriendelijk beoordeeld. Daartegenover staat dat 24% van de respondenten het optreden van de portier (niet zo) correct of vriendelijk vindt. Vooral mannen zijn vaker ontevreden over het laatste optreden van de portier 11% van de mannen vindt dit helemaal niet correct/vriendelijk (vs. 5% van de vrouwen). 8% van de respondenten (landelijk 15%) geeft aan in de afgelopen drie maanden wel eens geweigerd te zijn in een uitgaansgelegenheid in Rotterdam Oude Haven, gemiddeld 2,9 keer. Volgens driekwart van de respondenten (landelijk 63%) was de reden die werd gegeven onterecht. Voorzieningen en veiligheid uitgaansgebied De aanwezigheid van toiletvoorzieningen in de horecagelegenheden wordt door de meerderheid als voldoende beoordeeld. In de openbare ruimte is echter nog verbetering mogelijk, 47% geeft aan dat hier onvoldoende toiletvoorzieningen zijn. Ruim de helft van de respondenten geeft aan zelf maatregelen te nemen om de eigen veiligheid te vergroten. Meest genoemde maatregelen zijn: 1. Niet alleen uitgaan (11%) 2. Agressie uit de weg gaan (9%) 3. Niet alleen over straat lopen / fietsen (5%) 4. Goed opletten (4%) 5. Cursus zelfverdediging / judo / vechtsport (3%) Vooral vrouwelijke respondenten geven aan dat zij om hun eigen veiligheid te vergroten, niet alleen uitgaan (19%). Daarnaast noemen zij significant vaker dan mannen dat zij niet alleen over straat lopen of fietsen (9%), hun telefoon in de hand houden (6%) en een spuitbusje op zak hebben (5%). Mannen geven vaker aan geen maatregelen te nemen (54%). Doen zij dit wel, dan geven zij vaker dan 14 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

15 vrouwen aan een vechtsport te beoefenen (6%). 95% van de respondenten geeft aan dat het uitgaanscentrum in de Oude Haven tijdens het uitgaan veilig genoeg is. 40% van de respondenten noemt een verbeterpunt voor de veiligheid: 1. Meer politie (33%) 2. Meer toezicht (10%) 3. Meer cameratoezicht (8%) 4. Meer/betere verlichting (5%) 5. Meer controle (4%) 93% van de respondenten geeft aan dat het uitgaanscentrum in de Oude Haven tijdens het uitgaan leuk en plezierig genoeg is. De meeste opmerkingen die gemaakt worden om het uitgaan in de Oude Haven nog leuker te maken, hebben betrekking op de muziek. Vrouwen noemen significant vaker dan mannen een dansgelegenheid (15%), terwijl mannen vaker langere openingstijden (15%) noemen. 4.3 Enquête horecaondernemers Dit verslag betreft een analyse van de in april 2013 ingestelde enquête horecaondernemers in het gebied Oude Haven. Het betreft in totaal vijftien horecaondernemers met een respons van 100%. Uit de enquête blijkt dat vrijwel alle bedrijven op zaterdag de meeste bezoekers hebben, er zijn dan volgens de ondernemers ruim personen aanwezig. Ook op de vrijdag is het nog erg druk, dan zijn er nog altijd circa personen. De ondernemer van de discotheek geeft aan, dat het op maandag net zo druk is als op zaterdag (800 personen). In de zomer blijkt het twee keer zo druk te zijn als in de winter. Slechts 9% van de horecaondernemers voelt zich de afgelopen 12 maanden wel eens onveilig in het eigen bedrijf. Dit is erg positief en ligt ver beneden het landelijk gemiddelde van 20%. De ondernemers voelden zich gemiddeld drie keer per jaar onveilig in het bedrijf, vooral tijdens het afsluiten van de horecagelegenheid. Verder bleek dat 36% van de ondernemers zich onveilig voelden in de omgeving van hun bedrijf, dit is wat hoger dan het landelijk gemiddelde van 30%. Als gekeken wordt naar de daadwerkelijke bedreiging in de eigen horecagelegenheid, dan is dat 9%. Deze bedreiging bestond voornamelijk uit verbaal geweld (70%) en in mindere mate uit fysiek geweld (20%) en intimidatie (20%). In de horeca kwamen ook incidenten voor die het gevoel van veiligheid van personeel en ondernemers verkleinen. Vechtpartijen, bedreigingen, intimidatie en vernielingen kwamen hierbij als meest genoemde incidenten naar voren. De kans om slachtoffer te worden van geweld is volgens de ondernemers gelijk gebleven (50%) of toegenomen (33%). Overlast door drankgebruik in de omgeving komt volgens de ondernemers relatief vaak voor (73%), overlast door drugsgebruik aanzienlijk minder (27%). Bijna de helft van de horecaondernemers geeft aan, dat in de omgeving van hun bedrijf vaak/soms overlast is van schelden, discriminatie en seksuele intimidatie. Ook vechtpartijen, bedreiging en mishandeling komen soms voor (5-25 keer). Het met enige regelmaat voorkomen van geweld en agressie, bedreiging en intimidatie kan gezien worden als een signaal voor de sfeer in het uitgaansgebied. Als grootste probleemveroorzakers wordt door 36% van de respondenten aangegeven, dat dit wordt veroorzaakt door jonge mannen van niet-nederlandse afkomst. Daarnaast door dronken mensen en hooligans (ieder 18%) en in nog mindere mate studenten. Overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik wordt door een kleine groep ondernemers als oorzaak van de problemen in het gebied aangegeven. Van de horecagelegenheden met een nachtvergunning werken er vier met portiers (57%). Zij hebben allen het diploma Horecaportier. Driekwart van hen heeft dit diploma aangevuld met een beveiligingspasje en diverse trainingen of cursussen. De helft van hen heeft een EHBO- of BHV-diploma. De meeste ondernemers maken gebruik van de horecatelefoon en beschikken over een knoppenblok van de gemeente, hoewel enkele horecaondernemers geen weet hebben van het bestaan van de horecatelefoon en ook niet de beschikking hebben over een knoppenblok. Het overgrote deel (73%) van de cafés, bars en discotheken hanteren huisregels voor toelating van uitgaanspubliek. Deze huisregels worden voornamelijk door de horecaondernemers bepaald en hangen af van gedrag, alcohol- en drugsgebruik van de bezoekers. Dat kunnen huisregels zijn van de Koninklijk Horeca Nederland (KHN) en/of eigen huisregels. De ondernemers geven aan zeer positief te staan tegenover een collectieve horecaontzegging (CHO) en een gebiedsontzegging (beiden 91%). Alle horecaondernemers met een nachtvergunning streven naar een bepaalde mix van bezoekers in hun bedrijf. Men richt zich vooral op wat jonger publiek en studenten. Bij de selectiecriteria voor toelating tot de horeca wordt vooral gekeken naar gedrag, alcohol- en drugsgebruik en leeftijd. Over de contacten met de brandweer zijn de ondernemers over het algemeen (81%) tevreden tot zeer tevreden. Als reden wordt opgegeven de goede communicatie en het effectief werken van de brandweer. Ook wordt als positief ervaren dat de brandweer een kans tot verbetering geeft. Bij de brandpreventieve maatregelen wordt goed gekeken naar het vrijhouden van nooduitgangen, blusmiddelen, jaarlijkse controle brandveiligheidsinstallatie en het legen van prullen- en asbakken. Aan trainingen en instructie van het personeel en aan een brandveilige inrichting kan nog wat verbeterd worden. Horecaondernemers uit de Oude haven zijn zeer tevre- 15 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

16 den (91%) over het contact met de politie. Gemiddeld hadden deze bedrijven wekelijks contact met de politie, soms zelfs iedere dag. Het meest ging het over een vechtpartij (36%) of over het overdragen van personen aan de politie (27%). Daarnaast over het gedrag van bezoekers, het doen van aangifte en overmatig alcoholgebruik (18%). Vooral de laatste twee jaar is er intensief contact met de ondernemers, wat als zeer positief wordt ervaren. Ondernemers hebben in de omgeving van hun bedrijf vooral last van wildplassen (64%), vervuiling van het openbaar gebied (45%), vernieling van straatmeubilair en fietsendiefstal (beiden 45%). Slechts 27% van de ondernemers vindt dat het gebied Oude Haven voldoende wordt schoongemaakt, 63% vindt de schoonmaak matig tot onvoldoende. Qua onderhoud en reparaties geeft 36% aan dit voldoende te vinden of niet te weten. Ruim de helft vindt het onderhoud matig tot onvoldoende. De verlichting rondom de horecagelegenheden vindt ruim de helft (56%) in orde. Als een probleem op gebied van veiligheid geven ondernemers aan dat de politie onvoldoende zichtbaar is (29%), vooral tijdens sluitingstijden. Het grootste probleem wordt veroorzaakt door groepen jongeren die in de Oude Haven rondhangen of geweigerd zijn. Overmatig alcoholgebruik wordt door de ondernemers gelieerd aan groepen jongeren die indrinken. De horecaondernemers geven aan, dat 2/3 deel behoefte heeft aan overleg met één of meerdere partijen over de veiligheid in het uitgaansgebied. Meer dan de helft (55%) geeft aan overleg te willen hebben met andere ondernemers, de gemeente en de politie. Ten slotte geven horecaondernemers aan, dat het aanbod en de variatie van diverse bedrijven als het meest gezellige wordt gevonden in de Oude Haven. Met name de gezellige terrassen, de goede sfeer en relatief weinig problemen zorgen voor een aantrekkelijk gebied. 4.4 Bewonersenquête Achtergrond Er zijn in juli 2013 ruim 500 vragenlijsten onder de bewoners in de Oude Haven uitgezet, waarvan de netto respons 102 is (20%). 53% van de geënquêteerden is man, 47% is vrouw. De gemiddelde leeftijd is 43 jaar. Overlast door uitgaanspubliek 75% van de respondenten ondervindt overlast van het uitgaanspubliek: 1. Geluidsoverlast door zingen/schreeuwen op straat (86%) 2. Het achterlaten van afval, zoals bierblikjes en /of kapot glaswerk (69%) 3. Wildplassen in portieken of andere plekken (61%) 4. Geluidshinder veroorzaakt vanuit de horecagelegenheden (38%) 5. Geluidshinder door auto s/bromfietsen (27%) Ruim de helft (55%) van de respondenten die aangeven overlast door de horeca in Oude Haven te ervaren, geven aan dit aan in het begin van 2013 op ongeveer hetzelfde niveau te ervaren als in de tweede helft van Een kwart geeft aan meer overlast te ervaren en 19% zegt minder overlast te ervaren. Vrijdag en zaterdag zijn de dagen waarop de meeste overlast wordt ervaren. Driekwart van de respondenten die eerder aangaven overlast te ervaren, noemen ten minste één specifiek tijdstip op deze dagen. Specifieke tijdstippen waarop de meeste overlast plaatsvindt zijn vrijdag tussen (58%), zaterdag tussen (58%) en donderdag tussen (48%) 61 respondenten noemen een maatregel om de overlast te verminderen: 1. Meer controle/surveillance/toezicht stadswachten/politietoezicht (44%) 2. Eerder sluiten (13%) 3. Muziek zachter van horeca (8%) Onveiligheidsgevoelens op straat 42% van de respondenten komt regelmatig op straat op uitgaansdagen na uur. 47% geeft aan dit soms te doen. Van hen, geeft bijna de helft aan zich dan nooit onveilig te voelen. 6% zegt zich meestal onveilig te 16 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

17 voelen, en 1% altijd. Indien respondenten aangaven zich wel eens onveilig te voelen op straat tijdens uitgaansuren, is gevraagd om welke locaties dit ging. Meest genoemd worden stille en donkere plekken zoals gangen, tunnels en steegjes. Verder voelt men zich onder andere onveilig in portieken en Geldersekade/-straat/-plein. Situaties waarin bewoners zich s avonds op straat onveilig voelen betreffen voornamelijk verbale agressie en mensen die op straat roepen/schreeuwen. Ook rondhangende en dronken mensen hebben bij hen tot onveiligheidsgevoelens geleid. Veroorzakers onveiligheidsgevoelens op straat: 1. Dronken jongeren/mensen (28%) 2. (Hang) jongeren (23%) 3. Dat het donker is (2%) 4. Mensen die dreigend overkomen/verbale agressie (20%) 5. Vreemde mensen/rondhangende mensen (18%) nooit een melding te hebben gemaakt. Belangrijkste redenen die men hiervoor geeft is dat men ervan uitgaat dat het probleem zichzelf oplost (37%) of dat de politie hier toch niets aan doet (37%). Verbeterpunten 58 respondenten dragen hun idee of suggestie aan om de overlast en onveiligheid in Oude Haven terug te dringen. De meeste van deze opmerkingen zijn gericht op meer toezicht in het uitgaanscentrum in de vorm van surveillance, politie of stadswachten. Daarnaast worden onder andere ook camera s genoemd en het eerder sluiten van de horecagelegenheden. 1. Meer controle / surveillance/ toezicht stadswachten / politietoezicht (45%) 2. Camera s (10% 3. Eerder sluiten (10%) 4. Parkeren divers (7%) 5. Meer verlichting (5%) Contact met politie Van de respondenten die aangeven overlast te hebben ondervonden van het uitgaanspubliek, geeft 75% aan 17 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

18 5. Plan van aanpak De uitvoering van de eerste stappen van het KVU-proces heeft een groot aantal gegevens opgeleverd die een goed beeld schetsen van de (probleem)situatie in de Oude Haven. De enquêtes bevestigen het beeld van een overlastsituatie voor de omgeving, maar ook dat de overlast in het gebied is verminderd. Daarnaast is het de wens van de bewoners en ondernemers om de focus ook te leggen op het ten volste benutten van de Oude Haven als aantrekkelijke verblijfsomgeving. De resultaten van de veiligheidsanalyse zijn vanuit de gemeente gedeeld met bewoners, ondernemers en politie. Daaruit zijn vier hoofddoelstellingen geformuleerd die in lijn zijn met de eerder afgesproken ambitie uit de intentieverklaring. In dit hoofdstuk treft u een kort puntsgewijs overzicht aan van de resultaten uit de veiligheidsanalyse gevolgd door vier doelstellingen waaraan concrete maatregelen (zie hoofdstuk 6, Maatregelenmix) worden gekoppeld. 5.1 Resultaten veiligheidsanalyse Op basis van de resultaten van de veiligheidsanalyse worden er verschillende knelpunten in het gebied geconstateerd Enquête Uitgaanspubliek - twee van de drie personen die uitgaan in de Oude Haven, voelen zich veilig op straat en in de uitgaansgelegenheid. - Onveiligheidsgevoelens op straat worden bij het uitgaanspubliek vooral veroorzaakt door groepen jongeren in het uitgaansgebied, waaronder allochtonen. Een agressieve sfeer, dronken mensen en groepen allochtone jongeren zijn de grootste veroorzakers van onveiligheidsgevoelens in de uitgaansgelegenheden. - Er is vraag naar meer toezicht, meer politie op straat Enquête Horecaondernemers - Slechts 9% van de horecaondernemers voelde zich de afgelopen twaalf maanden weleens onveilig in het eigen bedrijf. 36% van de ondernemers voelt zich onveilig in de omgeving van hun bedrijf. - 9%: daadwerkelijke bedreiging in eigen horecagelegenheid. Deze bedreiging bestond voornamelijk uit verbaal geweld (70%) en in mindere mate uit fysiek geweld (20%) en intimidatie (20%). - Overlast door drankgebruik (73%) en door drugsgebruik (27%). - als grootste probleemveroorzaker, jonge mannen van niet-nederlandse afkomst, wordt door 36% aangegeven. Daarnaast hooligans en dronken mensen (ieder 18%) en in nog mindere mate studenten. - 73% hanteert huisregels voor toelating van uitgaanspubliek. - 91% zeer positief voor CHO en gebiedsontzegging. - Ondernemers zijn zeer tevreden over de contacten met de politie en brandweer. - Ondernemers hebben in de omgeving van hun bedrijf vooral last van wildplassen (64%), vervuiling openbaar gebied (45%) en vernieling straatmeubilair en fietsendiefstal (45%). - 63% vindt de schoonmaak matig tot onvoldoende. - Ruim de helft vindt het onderhoud matig tot onvoldoende. 56% van de ondernemers vindt de verlichting in orde. - Ondernemers hebben behoefte aan meer overleg met partijen die gaan over de veiligheid in de Oude Haven Interviews met de sleutelfiguren - Samenwerking tussen gemeente, politie, horecaondernemers en bewoners wordt als essentieel beschouwd als het gaat om de verbetering van de veiligheid in de Oude Haven. - Na uur wordt de sfeer grimmiger, hierbij wordt Enquête Bewoners - Drie op de vier bewoners ondervindt overlast van het uitgaanspubliek, voornamelijk vanwege geluidsoverlast, zwerfafval en wildplassen. De meeste overlast vindt plaats tussen en uur. - Jongeren, studenten en ander uitgaanspubliek zijn volgens de bewoners de grootste overlastveroorzakers - De helft van de bewoners geeft aan zich wel eens onveilig te voelen op straat, voornamelijk door dronken mensen en hangjongeren, die verbale agressie uiten of dreigend overkomen. - In driekwart van de gevallen wordt de overlast niet gemeld aan de politie, omdat men ervan uitgaat dat het probleem zichzelf oplost of dat de politie hier iets aan doet. 18 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

19 onder andere verbale agressie, vandalisme en vervuiling openbaar gebied als oorzaak weergegeven. - Overmatig alcohol- en drugsgebruik worden ook als grootste probleemveroorzakers aangegeven. - De aanwezigheid van hooligans, dronken mensen en groepen jongeren (van niet-nederlandse afkomst) worden als onveilig ervaren. - Beveiligers, portiers en horecaondernemers moeten beter samenwerken en zaken moeten hierbij onderling afgestemd te worden. - Er is meer vraag naar evenementen/activiteiten in het gebied om het levendiger te maken; ook de communicatie kan verbeteren door bijvoorbeeld informatie te delen via social media. - Er ontstaan veel veiligheidsproblemen bij het weigeren van groepen jongeren tot de horecagelegenheden. - Voor de bewoners kan de geluidsoverlast beperkt worden door regelmatig het geluidsniveau te monitoren. - Effectieve en efficiënte samenwerking met de gemeente en betrokken partijen is gewenst. 5.2 Doelstellingen Op basis van de resultaten van de veiligheidsanalyse en het overleg met bewoners en ondernemers, is besloten om de volgende doelstellingen te benoemen en daaraan maatregelen te koppelen. De resultaten zijn gepresenteerd aan het Dagelijks Bestuur en de deelraad van de deelgemeente Rotterdam Centrum. Met hun instemming is de financiële behoefte voor de uitvoering van het plan van aanpak gedekt. Ook de ondernemers leveren een financiële bijdrage voor de inzet van horecastewards. Hiermee kunnen de vereiste maatregelen worden uitgevoerd. 1. Terugdringen overlast voor de omgeving (onder andere door geluidsoverlast te verminderen). 2. Het beter beheren van de buitenruimte (door onder andere het terugdringen van wildplassen) 3. Veiligheid(sgevoel) voor de ondernemers, publiek en bewoners in het uitgaansgebied bevorderen (onder andere door de inzet van horecastewards). 4. Het promoten van de Oude Haven als aantrekkelijk uitgaansgebied voor een breed publiek (door het verbeteren van de uitstraling en bereikbaarheid bijvoorbeeld). In het volgende hoofdstuk wordt de maatregelenmatrix uitgewerkt. Dit betreft alle noodzakelijke maatregelen om bovengenoemde doelstellingen te realiseren. 19 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

20 6. Maatregelenmatrix 6.1 De totstandkoming van de maatregelenmatrix In het schema hieronder wordt de wijze waarop de maatregelenmatrix tot stand is gekomen weergegeven. De maatregelenmatrix is gebaseerd op de veiligheidsanalyse. De veiligheidsanalyse bestaat zowel uit objectieve gegevens (politiecijfers, veiligheidsmonitor, verslagen van bijeenkomsten) als subjectieve gegevens (interviews met sleutelfiguren, enquêtes onder de ondernemers en bewoners). Er is bewust gekozen om acties te formuleren naar aanleiding van de subjectieve inbreng van belanghebbenden omdat deze een grote impact hebben op de veiligheidsbeleving. Consensus met stakeholders over aanpak KVU met instrumenten. Veiligheidsanalyse: enquêtes, interviews en politiecijfers Terugkoppeling stakeholders en bepalen van prioriteiten. PVA/Analyse Delen met stakeholders en verantwoordelijkheid maatregelen benoemen. Maatregelenmatrix Presentatie aan DB en deelraad. Na akkoord (11/11/2013 )start met de uitvoering van de maatregelen. Ondertekening convenant > januari 2014 Uitvoering maatregelen Tussentijdse evaluatie > januari 2015 Uitvoeren maatregelen en bijstellen afhankelijk van de tussentijdse evaluatie Evaluatie ihkv de certificering > januari Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND

MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND Horecabelangenvereniging Centrum Helmond MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND 2 e Tussenmeting 2015 Uitvoering aanbevelingen en geregistreerde politiecijfers uitgaansgebied Helmond Gemeente Helmond Beleidscoördinatie,

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015 PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015 REDACTIE: ONNO KEUKER PROJECTLEIDER MKB NEDERLAND KVO Basis Samenwerken

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Toolkit jeugdoverlast Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Praktijkteam jeugd & overlast Kennemerland November 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzicht mogelijkheden

Nadere informatie

Handboek KVO-B versie 2.0

Handboek KVO-B versie 2.0 Handboek KVO-B versie 2.0 Handboek voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bestaande Bedrijventerreinen Vastgesteld door de Stuurgroep Veilig Ondernemen van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Motivatie voor schadebestrijding. Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding

Onderzoeksrapport. Motivatie voor schadebestrijding. Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding Onderzoeksrapport Motivatie voor schadebestrijding Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding 10 april 2013 1 Colofon Opdrachtgever: Faunafonds Titel:

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Jongeren, alcohol & drugs: niet te jong niet te vaak niet te veel Vastgesteld op 1 februari 2008 door: Districtsoverleg Rivierenland Gelderland-Midden:

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 SOM (Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 Definitie Overlast: Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie

Barcode: Omgaan met alcohol en drugs in de horeca

Barcode: Omgaan met alcohol en drugs in de horeca Interventie Barcode: Omgaan met alcohol en drugs in de horeca Samenvatting Doel Barcode heeft als doel dat het personeel van uitgaansgelegenheden voor jongeren een bijdrage wil en kan leveren aan het voorkomen

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie