Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven"

Transcriptie

1 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

2 2 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

3 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Deelgemeente Rotterdam Centrum januari 2014

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Intentieverklaring 6 3. PPS inrichten en samenwerken Afbakening gebied 3.2 Organisatiestructuur Verantwoordelijkheden en vertegenwoordiging 3.3 Doelstellingen 3.4 Samenwerkingsafspraken Afspraken toe- en uittreding Wijze van besluitvorming Wijze van communiceren De financiële structuur en de loop van geldstromen 3.5 Voortgangsbewaking samenwerkingsafspraken 4. Veiligheidsanalyse Veiligheidsmonitor 4.2 Enquête horecaondernemers 4.3 Bewonersenquête 4.4 Interviews met sleutelfiguren 5. Plan van aanpak Resultaten veiligheidsanalyse 5.2 Doelstellingen 6. Maatregelenmatrix De totstandkoming van de maatregelenmatrix 6.2 Knelpunten-/maatregelenmatrix Overlast Beheer Veiligheid Imago/uitstraling/communicatie Overig Borging en evaluatie Bijlagen 28 Bijlage 1: Gegevens van de bewoners en de ondernemers Bijlage 2: Samenstelling van de deelnemers beheerscommissie & projectgroep KVU Bijlage 3: Correspondentieadres Bijlage 4: Mailinglijst Bijlage 5: Schouw Oude Haven, 3 oktober 2013 Bijlage 6: Logboek KVU Bijlage 7: Politiecijfers Bijlage 8: convenant 4 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

5 Inleiding De Oude Haven staat bekend als de eerste en oudste haven van Rotterdam. Het gebied kenmerkt zich door relatief veel horeca en bewoning op een klein oppervlak. Een avondje uitgaan in de Oude Haven moet leuk, gezellig én veilig zijn. Dat geldt voor het uitgaanspubliek, de bewoners en de horecaondernemers. Een uitgaansgebied met aandacht voor veiligheid komt ook de werkomgeving van het horecapersoneel en de politie ten goede. Bovendien geeft zo n uitgaansgebied de hele gemeente een positieve impuls. Dit was enkele jaren geleden niet het geval: Bewoners van de Oude Haven in Rotterdam zijn de horecaoverlast zat. Lawaai, rondhangen na sluitingstijd, wildplassen en zelfs bedreiging... (RTV Rijnmond, ). Na intensieve inzet van de (deel)gemeente Rotterdam Centrum, bewoners en ondernemers is de rust goeddeels weergekeerd in het gebied. De potentie van het gebied als unieke locatie met de mix van functies wordt echter nog lang niet optimaal benut. De deelgemeente Rotterdam Centrum, burgemeester Aboutaleb, bewoners en ondernemers hebben in 2012 besloten tot een integrale aanpak voor het gebied met behulp van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Keurmerk Veilig Uitgaan De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) helpt de gemeente, horecaondernemers, bewoners en politie samen de veiligheid in het uitgaansgebied te verbeteren. De betrokken partijen worden samengebracht, analyseren de veiligheidsproblemen en stellen een plan van aanpak op waar verschillende maatregelen uit voortvloeien. KVU zorgt hierbij voor structuur en maakt inzichtelijk welke inspanningen er nodig zijn. De zes stappen zijn (1) intentieverklaring, (2) veiligheidsanalyse, (3) plan van aanpak, (4) samenwerkingsconvenant, (5) uitvoering plan van aanpak en (6) evaluatie. Plan van aanpak Het plan van aanpak is gebaseerd op de veiligheidsanalyse. De veiligheidsanalyse bestaat zowel uit objectieve gegevens (politiecijfers, veiligheidsmonitor, verslagen van bijeenkomsten) als subjectieve gegevens (interviews met sleutelfiguren, enquêtes onder de ondernemers en bewoners). De input van de betrokken partijen die in overleggen en enquêtes naar voren is gebracht, vormt een belangrijk aspect bij de formulering van het plan van aanpak en de bijbehorende maatregelenmatrix. Uitgangspunt van dit traject is het bereiken van consensus met de stakeholders over het plan van aanpak en de uitvoering hiervan. Het plan van aanpak is in nauwe samenwerking met bewoners en ondernemers tot stand gekomen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft gezorgd voor de inhoudelijke en procesmatige begeleiding. Pilot In eerdere gesprekken met het CCV heeft de gemeente Rotterdam aangegeven, dat het uitgaansgebied Rotterdam Oude Haven naast de KVU ook in aanmerking wil komen als pilot voor certificering van het uitgaansgebied. Winkelgebieden en bedrijventerreinen kennen een dergelijke certificeringsstructuur al tien jaar. Afgesproken is, dat het uitgaansgebied Rotterdam Oude Haven als pilot zal dienen om te komen tot een gecertificeerd uitgaansgebied volgens het Keurmerk Veilig Uitgaan. Met de goedkeuring van de aanpak door een onafhankelijke certificerende instelling wordt de Oude Haven het eerste uitgaansgebied in Nederland met het Keurmerk Veilig Uitgaan! 5 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

6 2. Intentieverklaring Op 5 november 2012 hebben burgemeester, bewoners, ondernemers en de voorzitter van de deelgemeente de intentieverklaring Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) ondertekend. Intentieverklaring Oude Haven 6 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

7 3. PPS inrichten en vastleggen 3.1 Afbakening gebied In de onderstaande plattegrond is het gebied voor het KVU-project in de Oude Haven te Rotterdam weergegeven. De Oude Haven is de oudste en eerste haven van Rotterdam, ontstaan rond Het gebied is ook bekend vanwege de kubuswoningen en het Witte Huis. De kubuswoningen ontworpen door Piet Blom, in de vorm van een gekantelde kubus op een paal - worden ook wel paalwoning of boomwoning genoemd. De 38 kubuswoningen boven de Blaak nabij de Oude Haven zijn gebouwd tussen 1982 en Het Witte Huis is 45 meter hoog en was ooit de eerste en hoogste wolkenkrabber in Europa en behoort nu tot de Top 100 Nederlandse UNESCO-monumenten. De Oude Haven kenmerkt zich door relatief veel horeca en bewoning op een klein oppervlak. Het gebied telt circa vijfhonderd woningen en vijftien horecagelegenheden die meegenomen worden in het KVU-traject. De exacte afbakening voor het KVU-traject wordt met de onderstaande plattegrond weergegeven. Zie bijlage 1 voor een gedetailleerde beschrijving van de gegevens van de bewoners en ondernemers in de Oude Haven. 3.2 Organisatiestructuur Binnen het KVU-traject worden er afspraken gemaakt over de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rollen van de deelnemers met betrekking tot het publiekprivate samenwerkingsverband (PPS). Deelnemers zijn de voorzitter van de ondernemersvereniging en een vertegenwoordiger van Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Oude Haven), het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente, vertegenwoordigd door de projectleider en de horecacoördinator. De deelnemende partijen zijn afhankelijk van het draagvlak van hun achterban. Op de volgende pagina een schematische weergave van de organisatiestructuur, bestaande uit drie groepen die samenkomen in drie verschillende overlegvormen in de Oude Haven. Deze drie groepen zijn: Beheerscommissie Oude Haven, projectgroep KVU en Buurt Bestuurt. Plattegrond Oude Haven 7 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

8 Schematische weergave van de organisatiestructuur (Deel)Gemeente Rotterdam (Centrum) Projectleider KVU, politie, diensten (SO en SB) _ > overkoepelend, verantwoording afleggen aan de deelraad en het Dagelijks Bestuur en de burgemeester Beheerscommissie Oude Haven alle stakeholders overlegplatform, vier keer per jaar overleg met Projectgroep KVU tijdelijk, één keer per zes weken overleg met kleine kerngroep over voortgang KVU-traject gedurende de totstandkoming plan van aanpak Buurt Bestuurt, specifiek afgebakend project bestaande uit drie prioriteiten en breder dan de Oude Haven Bewoners -vertegenwoordiging terugkoppeling naar bewoners Ondernemers -vertegenwoordiging terugkoppeling naar bewoners Verantwoordelijkheden en vertegenwoordiging Hieronder staat een indeling met de bevoegdheden en verantwoordelijkheden per (doel)groep. Deelgemeente Rotterdam Centrum (DGRC), Politie en diensten Binnen DGRC fungeert de gebiedscoördinator als projectleider KVU. Deze coördinator geeft invulling aan de zes stappen van het KVU-traject en coördineert de bijbehorende processen. DGRC en Directie Veiligheid zijn mede verantwoordelijk voor de bekostiging van het KVU-traject. Directie Veiligheid speelt tevens een belangrijke rol bij het aanleveren van informatie, zoals de politiecijfers. Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV) CCV kan gezien worden als de procesbegeleider van het KVU-traject, waarbij zij de deelgemeente Rotterdam Centrum en de samenwerkende partijen ondersteunt bij het opstarten van het KVU-project. Daarbij ondersteunt het CCV bij de invulling van de vier stappen van de KVU, die leiden tot ondertekening van het convenant KVU. Tot slot kan het CCV ondersteuning verlenen bij de evaluatie van het KVU-traject. Politie De politie voert structureel overleg met de deelgemeente en de samenwerkende partijen over de veiligheidssituatie in de Oude Haven. Hierbij worden zowel objectieve veiligheidscijfers als subjectieve werkveldgegevens besproken. Deze gegevens zijn van belang voor de invulling van de veiligheidsanalyse. Ondernemers en Bewoners Participatie van deze doelgroepen is van belang voor het KVU-traject. Zij wonen en werken in het uitgaansgebied Oude Haven. Mede hierdoor kunnen zij de problemen rondom de veiligheidssituatie (direct) signaleren en observeren. Ook zijn er ondernemers en bewoners die structureel deelnemen aan de overleggen over het KVU-traject. Samen met de betrokken partijen blijven zij up-to-date met betrekking tot de veiligheidssituatie in het gebied en kunnen deze informatie terugkoppelen naar hun achterban. Overige stakeholders De Beheerscommissie Oude Haven bestaat ook uit een aantal stakeholders die op enkele onderdelen input kunnen leveren. Zo kan Roteb iets zeggen over de schoonmaak in het gebied en woningbouwcorporaties over de fysieke ontwikkelingen in de Oude Haven. Indien zij problemen signaleren die invloed kunnen hebben op de veiligheidssituatie, dan worden deze in overleg met de andere deelnemers besproken tijdens de reguliere bijenkomsten. Op basis van consensus wordt bepaald of het betreffende onderwerp wel of niet wordt meegenomen in het KVU-traject. Zie bijlage 2.2 voor het schematische overzicht van de samenstelling van de vertegenwoordiging en de verantwoordelijkheden van de deelnemers. 3.3 Doelstellingen De doelstellingen zijn op basis van het SMART-principe geformuleerd. Dat betekent dat de doelstellingen: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsge- 8 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

9 bonden moeten zijn. Deze vijf onderdelen worden hieronder toegelicht en gekoppeld aan het KVU-traject. Specifiek De doelstelling van het KVU-traject Oude Haven is op basis van consensus geformuleerd. De doelstelling is vastgelegd aan de hand van de intentieverklaring waarin betrokken partijen overeenkomen met de doelstelling van het traject. Als hoofddoelstelling beoogt KVU Oude Haven de problemen betreffende de veiligheid in het uitgaansgebied en de woonomgeving door een publiekprivate samenwerking in kaart te brengen en de uitgaansoverlast structureel te verminderen. Subdoelstellingen hierbij zijn veiligheidsgevoelens in de Oude Haven verhogen en het imago van de Oude Haven verbeteren. De concrete subdoelstellingen vloeien voort uit de uitgevoerde veiligheidsanalyse. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens worden de (sub)doelstellingen in het plan van aanpak geformuleerd (zie hoofdstuk 5.2) Meetbaar De geformuleerde doelstellingen worden bereikt onder zes voorwaarden, ofwel de zes stappen van het KVUtraject. Deze zes stappen zijn: (1) intentieverklaring), (2) veiligheidsanalyse, (3) plan van aanpak en maatregelenmatrix, (4) ondertekening van het convenant, (5) uitvoering plan van aanpak en (6) evaluatie. Uitgangspunt van het doorlopen van deze stappen is het bereiken van de geformuleerde doelen. Acceptabel De stappen worden doorlopen op basis van consensus. Op verschillende wijzen (zoals overleggen, te nemen besluiten en het versturen van brieven) worden betrokken partijen op de hoogte gehouden van de voortgang van het KVU-traject. Hierbij krijgen zij binnen het traject de mogelijkheid om input te leveren en bij te sturen. Het KVU-traject kent een interactief karakter waarbij acceptatie en draagvlak op basis van gelijkwaardigheid een belangrijke rol speelt. Realistisch Om de geformuleerde doelstellingen te kunnen behalen, wordt er een plan van aanpak geformuleerd, dat gekoppeld is aan een maatregelenmatrix. Hierin worden met de betrokken partijen ook de prioriteiten geselecteerd en benoemd en de haalbaarheid ervan beoordeeld. De haalbaarheid is sterk afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Voor de uitvoering van de maatregelen is rond de half miljoen euro begroot. Tijdgebonden Elke maatregel kent een deadline. Deze wordt weergegeven in de maatregelenmatrix. De deadline hangt van het soort maatregel af, waarbij er zowel korte- als langetermijndoelen worden geformuleerd. In de maatregelenmatrix krijgt het SMART-principe een concrete uitwerking op basis van de veiligheidsanalyse. 3.4 Samenwerkings afspraken Afspraken toe- en uittreding Afspraken met betrekking tot toe- en uittreding vinden door middel van consensus plaats. Deze worden besproken tijdens de projectgroep KVU. Bij afwezigheid, vanwege verlof of ziekte bijvoorbeeld, zorgt iedere deelnemer van het samenwerkingstraject voor een gelijkwaardige en goed geïnformeerde vervanger Wijze van besluitvorming De besluitvorming vindt plaats binnen het projectteam KVU en de Beheerscommissie waarin ook de bewoners vertegenwoordigd zijn. Hierbij fungeert de deelgemeente als projectleider. Bij de Directie Veiligheid is budget vrijgemaakt voor het maken van het plan van aanpak voor het project KVU. De deelgemeente Rotterdam Centrum zorgt voor uitvoering van de vereiste maatregelen. Zie paragraaf voor meer detaillering van de bedragen. Indien de besluitvorming niet naar wens verloopt, wordt er een gezamenlijk draagvlak gecreëerd. Daarbij is afgesproken dat de besluitvorming plaatsvindt op basis van consensus en de mate waarin de (financiële) middelen de geformuleerde doelstellingen tegemoet kunnen komen Wijze van communiceren Intern overleg binnen de (deel)gemeente vindt plaats tijdens het reguliere werkoverleg. Binnen het KVU-projectteam vindt overleg plaats met de betrokkenen vanuit de gemeente en stakeholders. Communiceren met de stakeholders vindt ook plaats via het overleg van de Beheerscommissie Oude Haven, dat eens per kwartaal plaatsvindt. Hierbij worden verschillende onderwerpen van de Oude Haven vanuit de gemeente besproken met onder andere bewoners, ondernemers, politie, woningcorporatie en Roteb. Zie bijlage 2 voor de volledige lijst met deelnemers en hun taken. Tijdens de overleggen van Buurt Bestuurt wordt de voortgang van het project in informatieve zin behandeld. De vertegenwoordigers en/of belanghebbenden binnen deze overleggen zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van de informatie naar de achterban. - De bewoners verzorgen de informatie via de werkgroep Bewoningsbelang Oude Haven die de belangen van de bewoners behartigt. De werkgroep verspreidt periodiek een nieuwsbrief. - De ondernemers verzorgen de informatie naar hun achterban via het maandelijkse ondernemersoverleg. Tijdens deze overleggen worden de recente ontwikkelingen en de geconstateerde problemen in de Oude Haven besproken. Maar ook relevante zaken uit het KVU-traject, zoals de voortgang, de prioriteitsstelling en de afspraken over de uitvoering van de maatregelen krijgen hier aandacht. - De wijkagent verzorgt de informatie door middel van persoonlijke gesprekken en via Twitter. - Voor de vertegenwoordiging van de schepen is de liggersvereniging LEK actief. De havenmeester is het eerste aanspreekpunt. 9 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

10 - Binnen de deelgemeente is de communicatieafdeling betrokken bij het verstrekken van de informatie met betrekking tot het KVU. Dit gebeurt via de interne en externe nieuwsbrief en via het overleg van de Beheerscommissie Oude Haven. - De projectleider informeert het management van de deelgemeente Rotterdam Centrum, het bestuur en de deelraad. Hieronder een voorbeeld van een artikel in de interne nieuwsbrief van deelgemeente Rotterdam Centrum. Vragenlijst bewoners Oude Haven De Beheercommissie, de horecaondernemers van de Oude Haven, de politie Rotterdam Rijnmond en de gemeente Rotterdam maken momenteel afspraken voor een Convenant Veilig Uitgaan voor het gebied Oude Haven. Op 5 november 2012 hebben de betrokken partijen hierover een intentieverklaring ondertekend. De volgende stap is om na te gaan hoe het feitelijk is gesteld met de veiligheid en hoe bewoners de veiligheid in het uitgaansgebied Oude Haven ervaren. Dat gebeurt door middel van politieregistraties, interviews met sleutelfiguren en een enquête onder horecaondernemers. Maar de gemeente wil ook graag de mening van bewoners weten. De bewoners hebben daarom vorige week een brief ontvangen met de vraag om mee te doen aan een enquête die betrekking heeft op de veiligheid en horeca-gerelateerde overlast in het gebied Rotterdam Oude Haven. Over een paar weken zijn hiervan de resultaten bekend. - Integreren van het KVU-projectteam in de Beheerscommissie Oude Haven na de ondertekening van het convenant. Deze doelstellingen zijn in het belang van het verstrekken van (positieve) informatie over het KVU-traject en daarmee ook de Oude Haven. Zoals eerder vermeld, is het van belang dat de Oude Haven positieve media-aandacht genereert en afstand doet van haar slechte imago. Deze wijze van informatie uitwisselen dient de veiligheidsgevoelens in positieve zin te beïnvloeden. Ook blijven de betrokken partijen op de hoogte van de recente ontwikkelingen die zich in de Oude Haven voordoen. Hiermee wordt het interactieve karakter van het KVUtraject ook gestimuleerd, ofwel betrokkenen krijgen de mogelijkheid bijdragen te leveren aan het KVU-traject. De zes stappen die eerder vermeld zijn, komen tijdens de overleggen een voor een aan bod. De input wordt binnen de deelgemeente meegenomen bij de verdere analyse van het KVU-traject. In het onderstaande schema geven we de informatiestromen weer. Informatiestromen in het KVU-traject Oude Haven Deelgemeente Rotterdam Centrum Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid Directie Veiligheid Beheerscommissie Oude Haven Projectgroep KVU Stakeholders/betrokken partijen/publiek Buurt Bestuurt Ook bezit de deelgemeente Rotterdam Centrum een mailinglijst van de ondernemers, Beheerscommissie Oude Haven en projectgroep KVU (zie bijlage 4). De gebiedscoördinator, de horecacoördinator of de projectsecretaris zullen de ontwikkelingen in het KVU-traject via de mail aan de betrokken partijen verstrekken. Daarnaast zullen de horecacoördinator en de projectsecretaris de ondernemers informeren over recente ontwikkelingen in het KVU-traject. Voor de wijze van communiceren zijn de volgende prioriteiten geformuleerd: - Continuering overleg van de Beheerscommissie Oude Haven (1x per kwartaal); - Overleg van de projectgroep KVU (1x per 2 maanden) - Tussentijdse evaluatie zal na één jaar plaatsvinden; Financiën De deelgemeente Rotterdam Centrum heeft voor ,- voor het project KVU Oude Haven beschikbaar gesteld. Dit bedrag is gereserveerd voor de uitvoering van het project en om kleine acties te bekostigen die voortvloeien uit het plan van aanpak. Voor 2014 is er in het gebiedsplan ,- gereserveerd in de begroting voor het KVU. Daarbij is ook een vergelijkbaar bedrag gereserveerd voor de aangrenzende onderdoorgang onder de kubuswoningen tussen de Binnenrotte en de Oude Haven. Dit is een belangrijke verbindingsroute die kwalitatief een ondermaatse uistraling heeft en zorgt voor een slechte bereikbaarheid van de Oude Haven. Op de volgende pagina ziet u een overzicht met bedragen die gereserveerd zijn in het gebiedsplan voor Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

11 Actie vereiste middelen inzet horecastewards voor een jaar ,- bijdrage aan verlichtingsplan ,- geluidsmonitoringssysteem ,- extra beheer (schoonmaak) direct na de uitgaansavonden ,- aanpassingen in de buitenruimte ter verbetering van de vindbaarheid en zichtbaarheid (o.a. bebording en toegangspoorten aan beide zijden realiseren) ,- oplossing verkeerssituatie Koestraat ,- continueren participatie in de volgende overleggen: Beheerscommissie OH, KVU overleg en Buurt Bestuurt 5.000,- aanpassing onderdoorgang Blaaksebos ,- bijdrage voor evenementen en bewonersinitiatieven ,- onvoorzien, o.a. diverse acties n.a.v. de schouw buitenruimte ,- Totaal ,- 3.5 Voortgangsbewaking samenwerkingsafspraken De structuur van de deelgemeente wordt aan het begin van 2014 afgeschaft. De verwachting is dat de functie van gebiedscoördinator blijft bestaan. De gebiedscoördinator blijft de trekker van het KVU-traject en de Beheerscommissie. Indien de verwachting niet gerealiseerd zal worden, dan wordt het KVU-traject overgedragen aan de directie Veiligheid. Een positief element voor de uitvoering van het plan van aanpak is dat het belang van het project wordt erkend en omarmd door de politiek en de burgemeester. 11 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

12 4. Veiligheidsanalyse Een grondige veiligheidsanalyse (nulmeting) brengt de problemen van het uitgaansgebied in kaart. Daarnaast zorgt de nulmeting ervoor dat we het effect van het KVU-project in de evaluatiefase kunnen meten. De veiligheidsanalyse bestaat uit zes onderdelen: (1) politiecijfers, (2) schouw, (3) enquête uitgaanspubliek, (4) enquête horecaondernemers, (5) bewonersenquête en (6) interviews met sleutelfiguren. De politiecijfers (zie bijlage 7) sec geven geen directe aanleiding voor een uitgebreide integrale veiligheidsaanpak. De overlastcijfers zijn relatief laag voor een uitgaansgebied als de Oude Haven. De redenen hiervoor zijn divers. De aangiftebereidheid is laag. Dit wordt ook bevestigd door diverse landelijke onderzoeken en blijkt ook uit uitgevoerde enquêtes en uit de contacten met ondernemers en bewoners van de Oude Haven. Een andere reden voor het lage aantal gemelde delicten kan liggen in een registratie die onvoldoende is toegespitst op het leveren van de gevraagde informatie. Bij de veiligheidsanalyse wordt vooral geput uit de gegevens van de enquêtes en interviews, de inbreng van de wijkagenten, de ondernemers en de bewoners. Er zijn twee schouwen uitgevoerd in de Oude Haven met alle stakeholders; één bij nacht en de andere overdag. Beide schouwen hebben een indrukwekkende lijst aan aandachtspunten opgeleverd die deels zijn opgelost en deels verspreid over het jaar 2014 worden aangepakt (zie bijlage 5 voor de resultaten). Enkele actiepunten komen terug in de maatregelenmatrix. Kleinere beheerkwesties zijn niet opgenomen in de maatregelenmatrix maar worden behandeld in de beheerscommissie Oude Haven. (Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid te Utrecht) is ervoor gekozen om vijftien zogenaamde sleutelfiguren te interviewen, die werkzaam of woonachtig waren in het gebied Rotterdam Oude Haven. Sleutelpersonen zijn in dit kader: projectleiders bij de gemeente Rotterdam Centrum, wijkagenten, horecaondernemers, portiers, beveiligers, uitgaanspubliek (studenten) en bewoners. Algemeen beeld Het gebied Oude Haven in Rotterdam heeft een unieke ligging in een aantrekkelijke (historische) buurt. Vanaf 2008 ontwikkelde de Oude Haven zich in negatieve zin en verwierf hiermee een slecht imago, wat zich kenmerkte door veel geweld, agressie en overlast, gerelateerd aan overmatig alcohol- en drugsgebruik door jongeren. Tegenwoordig komt het publiek voor gezelligheid en het gebied leent zich als trefpunt om soortgelijken te ontmoeten. Het laatste jaar is het uitgaansgebied een aantrekkelijke mix geworden van ongeveer zestien horecagelegenheden (restaurants en cafés), hoewel men de negatieve historie nog niet vergeten is. Het uitgaansgebied kent een 24-uurs economie, maar de meeste horecagelegenheden sluiten om plusminus uur. Het publiek gaat iedere dag van de week uit in de Oude Haven, de piekmomenten liggen echter in het weekend (vrijdag en zaterdag), op donderdag (studentenavond) en soms op maandag (bedrijfsfeesten). Op een De meeste informatie voor de veiligheidsanalyse komt voort uit de diverse enquêtes en interviews. In de volgende paragrafen lichten we de resultaten uit de enquêtes toe. 4.1 Interviews met sleutelfiguren Het verslag Interviews met sleutelfiguren is één van de meetinstrumenten die in februari 2013 is uitgevoerd in het kader van het Keurmerk Veilig Uitgaan (KVU) en maakt deel uit van de veiligheidsanalyse voor het gebied Oude Haven in Rotterdam. Het gebied Oude Haven zal als pilot fungeren om als eerste in Nederland het predicaat gecertificeerd uitgaansgebied te krijgen. Op basis van de grondige veiligheidsanalyse en een daarop afgestemde prioritering, zal in de komende periode een aantal maatregelen worden getroffen om gezellig en veilig uitgaan in de Oude Haven te vergroten. Twee jaar na uitvoering van deze maatregelen zal door middel van een evaluatie het effect op de veiligheidssituatie in het gebied worden onderzocht. In overleg met de gemeente (Deelgemeente Rotterdam Centrum), de politie (wijkagenten horeca) en het CCV 12 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

13 zaterdag zijn er gemiddeld mensen in het uitgaansgebied. Na uur komt de bezoekersstroom pas echt op gang en duurt tot ongeveer uur. Het uitgaanspubliek bestaat uit een mix van jonge mensen (18-25 jarigen, veelal studenten) en in mindere mate ouder publiek (30-40 jarigen). Overdag zijn er voornamelijk toeristen aanwezig en medewerkers van omliggende bedrijven die in de horeca een lunch gebruiken. Openbaar gebied De veiligheid is de laatste tijd verbeterd en de overlast verminderd, vooral dankzij de gezamenlijke inspanningen van de gemeente, politie, bewoners en horecaondernemers. Deze samenwerking wordt als essentieel gezien en hier zou continu prioriteit aan moeten worden toegekend. De meeste geïnterviewden geven aan dat de sfeer in het uitgaansgebied na uur grimmiger wordt verbale agressie, vandalisme, vervuiling openbaar gebied, etc.). Dezelfde ervaringen worden opgedaan in het openbaar vervoer en de diverse loop- en slooproutes. Als oorzaak voor het gewelddadiger worden van het publiek wordt verwezen naar overmatig alcohol- en drugsgebruik. Daarnaast wordt de aanwezigheid van hooligans, dronken mensen en diverse groepen jongeren (vooral van niet-nederlandse afkomst), die met enige regelmaat in het gebied verblijven, als onveilig ervaren. Het ontwikkelen en toepassen van een integraal geweldsbeleid kan hierbij een duidelijke meerwaarde zijn (zie ook www. hetccv.nl/dossiers/geweld). Veel waarde wordt gehecht aan het bestaande toezicht structureel te maken en de inzet van horecastewards in samenwerking met Stadstoezicht voor de Oude Haven te borgen. In het algemeen vindt men dat beveiligers, portiers en horecaondernemers in het gebied beter moeten gaan samenwerken en zaken onderling op elkaar moeten afstemmen. Er worden enkele fysieke aanpassingen in het gebied voorgesteld, zoals verbeteren van de openbare verlichting (egale verlichting, geen donkere plekken), plaatsen van urinoirs of plaskruizen en vandalismebestendig straatmeubilair. De geïnterviewden zien veel voordeel in verbetering van de communicatie. Informatie delen via social media en het plaatsen van uitgaansborden zijn daar voorbeelden van. Daarnaast noemen de respondenten een goede registratie van incidenten om passende maatregelen te kunnen nemen voorzien van een gedegen oorzaakanalyse, bijvoorbeeld bij overlastproblemen. Van de gemeente, bewoners en horecaondernemers worden meer initiatieven verwacht om het gebied levendiger te maken. Genoemd worden het ontplooien van meer culturele initiatieven en het organiseren van diverse evenementen. Ook zou de focus voor de toekomst niet enkel op jong publiek gericht moeten zijn, maar ook op het oudere publiek, door bijvoorbeeld nieuwe horecaconcepten te ontwikkelen. Horecagelegenheden Vooral bij het weigeren van groepen jongeren (dronken mensen, hooligans en mannen van niet-nederlandse afkomst) tot de horecagelegenheid ontstaat een veiligheidsprobleem voor portiers en het publiek. Door meer samenwerking van politie, horecaondernemers, beveiligers en (vaste) portiers zal de veiligheid in de horecagelegenheden naar verwachting nog meer toenemen. Het inzetten van een Collectieve Horeca Ontzegging, eventueel in combinatie met een gebiedsontzegging, vinden alle geïnterviewden een goed preventie- en repressiemiddel. Met de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet wordt verwacht dat geweld en agressie worden teruggedrongen (geen happy hours, langdurige acties van supermarkten e.d.). Hiervoor is voldoende handhaving (onder meer door de inzet van BOA s) een vereiste. Het aanbieden van een horecatraining waar horecaondernemers, horecapersoneel, portiers en politie aan deelnemen zal naar verwachting leiden tot een goede onderlinge afstemming en een betere communicatie met het uitgaanspubliek. Een onderdeel hiervan is een transparant toegangsbeleid en het communiceren van de huisregels. Tot slot De samenwerking wordt gezien als een groot goed en het is van belang dat de gemeente hier prioriteit aan blijft geven. De bijeenkomsten van de Beheerscommissie KVU bieden goede mogelijkheden om een duurzame samenwerking van alle betrokken partijen in de Oude Haven te realiseren. Vanuit dit samenwerkingsverband kunnen doelstellingen voor de wat langere termijn worden geformuleerd. Ook zal een prioritering van voorgestelde maatregelen moeten plaatsvinden, die getoetst moet worden op hun toepasbaarheid in het gebied. 4.2 Enquête uitgaanspubliek Achtergrond In juli 2013 zijn er 450 schriftelijke reacties van het uitgaanspubliek verwerkt. Deze respons is verdeeld over de verschillende uitgaansgebieden in Rotterdam Oude Haven. 51% van de geënquêteerden is man, 49% is vrouw. De gemiddelde leeftijd is 26.6 jaar. 61% van de respondenten woont in Rotterdam, waarvan de helft in het centrum. Verder kwamen de respondenten uit onder andere Delft, Capelle a/d IJssel, Ridderkerk, Schiedam, Krimpen a/d IJssel en Bergschenhoek. Het ondervraagde uitgaanspubliek gaat meestal 1-2 per week uit (34%). Mannen geven vaker aan meer dan 2x per week uit te gaan. 13 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

14 Het merendeel van de respondenten geeft aan meestal in Rotterdam uit te gaan, waaronder Oude Haven (44%), Witte de Withstraat (11%) en Stadhuisplein (8%). 14% van de respondenten is deze avond voor het eerst uit in Rotterdam Oude Haven. Men gaat meestal met een groep van 3 of 4 personen (31%). De samenstelling van de groep is meestal gemengd (55%). De meeste respondenten zijn met de fiets naar het uitgaansgebied gekomen (31%). Ook komen veel bezoekers met de auto (23%). Mannen komen significant vaker lopend (24%) dan vrouwen (11%). Vrouwen komen daarentegen vaker met het OV (14%) dan mannen (4%).Voor de terugweg gelden dezelfde trends. Ruim driekwart van de respondenten geeft aan deze avond naar een café of bar te gaan, of deze al te hebben bezocht. Naast een café of bar, zijn een dancing en eetcafé populair. Hierbij zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen. Men bezoekt de uitgaansgelegenheden vooral voor de goede sfeer (56%), leuke mensen (38%), vrienden (37%) en het soort muziek (35%). Onveiligheidsgevoelens op straat (in het uitgaansgebied) Het merendeel (66%) van de respondenten die uitgaan in Rotterdam Oude Haven, hebben zich de afgelopen drie maanden nooit onveilig gevoeld. Het landelijk gemiddelde in uitgaansgebieden ligt wat hoger (74%). Terwijl mannen vaker dan vrouwen aangeven zich nooit onveilig te voelen (72% vs. 59%), geven vrouwen vaker aan zich meestal niet onveilig te voelen (27% vs. 17%). Als plekken in het uitgaansgebied waar men zich onveilig voelt, worden Blaak (15%), Oude Haven (15%), Stadhuisplein (13%) en steegjes (10%) genoemd. 29% van de respondenten voelt zich niet altijd veilig in het uitgaansgebied. Dit zijn de belangrijkste redenen: Onveiligheidsgevoelens op straat: 1. Groepen allochtone jongeren (40%) 2. Dronken mensen (33%) 3. Agressieve sfeer (30%) 4. Stille locaties (30%) 5. Groepen jongeren (26%) Vrouwen geven significant vaker aan zich onveilig te voelen op donkere/stille plekken (42%) en bij handtastelijkheden/opdringerig gedrag (19%). Bij mannen liggen deze percentages respectievelijk op 12% en 5%). Ruim een derde van de respondenten vindt het politietoezicht tijdens de uitgaansuren in Rotterdam Oude Haven voldoende. Dit zijn echter meer mannen (42%) dan vrouwen (29%). Onveiligheidsgevoelens in een uitgaansgelegenheid Het merendeel (71%) van de respondenten die uitgaan in Rotterdam Oude Haven, hebben zich de afgelopen 3 maanden nooit onveilig gevoeld in de uitgaansgelegenheid. Bij het landelijk gemiddelde in horecagelegenheden voelt het uitgaanspubliek zich wat veiliger in de horeca (81%). 15% van de vrouwen geeft aan zich meestal niet onveilig te voelen, ten opzichte van 10% van de mannen. Onveiligheidsgevoelens in een uitgaansgelegenheid 1. Agressieve sfeer (37%) 2. Dronken mensen (36%) 3. Allochtone jongeren (28%) Mannen en vrouwen noemen dezelfde redenen voor hun onveiligheidsgevoelens. Meer dan de helft van de respondenten vindt de aanwezigheid van een portier (heel) belangrijk. Landelijk ligt dit wat hoger (66%). Voor vrouwen geldt dit nog meer (68%) dan bij mannen (42%). Door de meeste respondenten (66%) wordt het optreden van de portier die zij als laatste hebben ontmoet, als (zeer) correct en/of vriendelijk beoordeeld. Daartegenover staat dat 24% van de respondenten het optreden van de portier (niet zo) correct of vriendelijk vindt. Vooral mannen zijn vaker ontevreden over het laatste optreden van de portier 11% van de mannen vindt dit helemaal niet correct/vriendelijk (vs. 5% van de vrouwen). 8% van de respondenten (landelijk 15%) geeft aan in de afgelopen drie maanden wel eens geweigerd te zijn in een uitgaansgelegenheid in Rotterdam Oude Haven, gemiddeld 2,9 keer. Volgens driekwart van de respondenten (landelijk 63%) was de reden die werd gegeven onterecht. Voorzieningen en veiligheid uitgaansgebied De aanwezigheid van toiletvoorzieningen in de horecagelegenheden wordt door de meerderheid als voldoende beoordeeld. In de openbare ruimte is echter nog verbetering mogelijk, 47% geeft aan dat hier onvoldoende toiletvoorzieningen zijn. Ruim de helft van de respondenten geeft aan zelf maatregelen te nemen om de eigen veiligheid te vergroten. Meest genoemde maatregelen zijn: 1. Niet alleen uitgaan (11%) 2. Agressie uit de weg gaan (9%) 3. Niet alleen over straat lopen / fietsen (5%) 4. Goed opletten (4%) 5. Cursus zelfverdediging / judo / vechtsport (3%) Vooral vrouwelijke respondenten geven aan dat zij om hun eigen veiligheid te vergroten, niet alleen uitgaan (19%). Daarnaast noemen zij significant vaker dan mannen dat zij niet alleen over straat lopen of fietsen (9%), hun telefoon in de hand houden (6%) en een spuitbusje op zak hebben (5%). Mannen geven vaker aan geen maatregelen te nemen (54%). Doen zij dit wel, dan geven zij vaker dan 14 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

15 vrouwen aan een vechtsport te beoefenen (6%). 95% van de respondenten geeft aan dat het uitgaanscentrum in de Oude Haven tijdens het uitgaan veilig genoeg is. 40% van de respondenten noemt een verbeterpunt voor de veiligheid: 1. Meer politie (33%) 2. Meer toezicht (10%) 3. Meer cameratoezicht (8%) 4. Meer/betere verlichting (5%) 5. Meer controle (4%) 93% van de respondenten geeft aan dat het uitgaanscentrum in de Oude Haven tijdens het uitgaan leuk en plezierig genoeg is. De meeste opmerkingen die gemaakt worden om het uitgaan in de Oude Haven nog leuker te maken, hebben betrekking op de muziek. Vrouwen noemen significant vaker dan mannen een dansgelegenheid (15%), terwijl mannen vaker langere openingstijden (15%) noemen. 4.3 Enquête horecaondernemers Dit verslag betreft een analyse van de in april 2013 ingestelde enquête horecaondernemers in het gebied Oude Haven. Het betreft in totaal vijftien horecaondernemers met een respons van 100%. Uit de enquête blijkt dat vrijwel alle bedrijven op zaterdag de meeste bezoekers hebben, er zijn dan volgens de ondernemers ruim personen aanwezig. Ook op de vrijdag is het nog erg druk, dan zijn er nog altijd circa personen. De ondernemer van de discotheek geeft aan, dat het op maandag net zo druk is als op zaterdag (800 personen). In de zomer blijkt het twee keer zo druk te zijn als in de winter. Slechts 9% van de horecaondernemers voelt zich de afgelopen 12 maanden wel eens onveilig in het eigen bedrijf. Dit is erg positief en ligt ver beneden het landelijk gemiddelde van 20%. De ondernemers voelden zich gemiddeld drie keer per jaar onveilig in het bedrijf, vooral tijdens het afsluiten van de horecagelegenheid. Verder bleek dat 36% van de ondernemers zich onveilig voelden in de omgeving van hun bedrijf, dit is wat hoger dan het landelijk gemiddelde van 30%. Als gekeken wordt naar de daadwerkelijke bedreiging in de eigen horecagelegenheid, dan is dat 9%. Deze bedreiging bestond voornamelijk uit verbaal geweld (70%) en in mindere mate uit fysiek geweld (20%) en intimidatie (20%). In de horeca kwamen ook incidenten voor die het gevoel van veiligheid van personeel en ondernemers verkleinen. Vechtpartijen, bedreigingen, intimidatie en vernielingen kwamen hierbij als meest genoemde incidenten naar voren. De kans om slachtoffer te worden van geweld is volgens de ondernemers gelijk gebleven (50%) of toegenomen (33%). Overlast door drankgebruik in de omgeving komt volgens de ondernemers relatief vaak voor (73%), overlast door drugsgebruik aanzienlijk minder (27%). Bijna de helft van de horecaondernemers geeft aan, dat in de omgeving van hun bedrijf vaak/soms overlast is van schelden, discriminatie en seksuele intimidatie. Ook vechtpartijen, bedreiging en mishandeling komen soms voor (5-25 keer). Het met enige regelmaat voorkomen van geweld en agressie, bedreiging en intimidatie kan gezien worden als een signaal voor de sfeer in het uitgaansgebied. Als grootste probleemveroorzakers wordt door 36% van de respondenten aangegeven, dat dit wordt veroorzaakt door jonge mannen van niet-nederlandse afkomst. Daarnaast door dronken mensen en hooligans (ieder 18%) en in nog mindere mate studenten. Overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik wordt door een kleine groep ondernemers als oorzaak van de problemen in het gebied aangegeven. Van de horecagelegenheden met een nachtvergunning werken er vier met portiers (57%). Zij hebben allen het diploma Horecaportier. Driekwart van hen heeft dit diploma aangevuld met een beveiligingspasje en diverse trainingen of cursussen. De helft van hen heeft een EHBO- of BHV-diploma. De meeste ondernemers maken gebruik van de horecatelefoon en beschikken over een knoppenblok van de gemeente, hoewel enkele horecaondernemers geen weet hebben van het bestaan van de horecatelefoon en ook niet de beschikking hebben over een knoppenblok. Het overgrote deel (73%) van de cafés, bars en discotheken hanteren huisregels voor toelating van uitgaanspubliek. Deze huisregels worden voornamelijk door de horecaondernemers bepaald en hangen af van gedrag, alcohol- en drugsgebruik van de bezoekers. Dat kunnen huisregels zijn van de Koninklijk Horeca Nederland (KHN) en/of eigen huisregels. De ondernemers geven aan zeer positief te staan tegenover een collectieve horecaontzegging (CHO) en een gebiedsontzegging (beiden 91%). Alle horecaondernemers met een nachtvergunning streven naar een bepaalde mix van bezoekers in hun bedrijf. Men richt zich vooral op wat jonger publiek en studenten. Bij de selectiecriteria voor toelating tot de horeca wordt vooral gekeken naar gedrag, alcohol- en drugsgebruik en leeftijd. Over de contacten met de brandweer zijn de ondernemers over het algemeen (81%) tevreden tot zeer tevreden. Als reden wordt opgegeven de goede communicatie en het effectief werken van de brandweer. Ook wordt als positief ervaren dat de brandweer een kans tot verbetering geeft. Bij de brandpreventieve maatregelen wordt goed gekeken naar het vrijhouden van nooduitgangen, blusmiddelen, jaarlijkse controle brandveiligheidsinstallatie en het legen van prullen- en asbakken. Aan trainingen en instructie van het personeel en aan een brandveilige inrichting kan nog wat verbeterd worden. Horecaondernemers uit de Oude haven zijn zeer tevre- 15 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

16 den (91%) over het contact met de politie. Gemiddeld hadden deze bedrijven wekelijks contact met de politie, soms zelfs iedere dag. Het meest ging het over een vechtpartij (36%) of over het overdragen van personen aan de politie (27%). Daarnaast over het gedrag van bezoekers, het doen van aangifte en overmatig alcoholgebruik (18%). Vooral de laatste twee jaar is er intensief contact met de ondernemers, wat als zeer positief wordt ervaren. Ondernemers hebben in de omgeving van hun bedrijf vooral last van wildplassen (64%), vervuiling van het openbaar gebied (45%), vernieling van straatmeubilair en fietsendiefstal (beiden 45%). Slechts 27% van de ondernemers vindt dat het gebied Oude Haven voldoende wordt schoongemaakt, 63% vindt de schoonmaak matig tot onvoldoende. Qua onderhoud en reparaties geeft 36% aan dit voldoende te vinden of niet te weten. Ruim de helft vindt het onderhoud matig tot onvoldoende. De verlichting rondom de horecagelegenheden vindt ruim de helft (56%) in orde. Als een probleem op gebied van veiligheid geven ondernemers aan dat de politie onvoldoende zichtbaar is (29%), vooral tijdens sluitingstijden. Het grootste probleem wordt veroorzaakt door groepen jongeren die in de Oude Haven rondhangen of geweigerd zijn. Overmatig alcoholgebruik wordt door de ondernemers gelieerd aan groepen jongeren die indrinken. De horecaondernemers geven aan, dat 2/3 deel behoefte heeft aan overleg met één of meerdere partijen over de veiligheid in het uitgaansgebied. Meer dan de helft (55%) geeft aan overleg te willen hebben met andere ondernemers, de gemeente en de politie. Ten slotte geven horecaondernemers aan, dat het aanbod en de variatie van diverse bedrijven als het meest gezellige wordt gevonden in de Oude Haven. Met name de gezellige terrassen, de goede sfeer en relatief weinig problemen zorgen voor een aantrekkelijk gebied. 4.4 Bewonersenquête Achtergrond Er zijn in juli 2013 ruim 500 vragenlijsten onder de bewoners in de Oude Haven uitgezet, waarvan de netto respons 102 is (20%). 53% van de geënquêteerden is man, 47% is vrouw. De gemiddelde leeftijd is 43 jaar. Overlast door uitgaanspubliek 75% van de respondenten ondervindt overlast van het uitgaanspubliek: 1. Geluidsoverlast door zingen/schreeuwen op straat (86%) 2. Het achterlaten van afval, zoals bierblikjes en /of kapot glaswerk (69%) 3. Wildplassen in portieken of andere plekken (61%) 4. Geluidshinder veroorzaakt vanuit de horecagelegenheden (38%) 5. Geluidshinder door auto s/bromfietsen (27%) Ruim de helft (55%) van de respondenten die aangeven overlast door de horeca in Oude Haven te ervaren, geven aan dit aan in het begin van 2013 op ongeveer hetzelfde niveau te ervaren als in de tweede helft van Een kwart geeft aan meer overlast te ervaren en 19% zegt minder overlast te ervaren. Vrijdag en zaterdag zijn de dagen waarop de meeste overlast wordt ervaren. Driekwart van de respondenten die eerder aangaven overlast te ervaren, noemen ten minste één specifiek tijdstip op deze dagen. Specifieke tijdstippen waarop de meeste overlast plaatsvindt zijn vrijdag tussen (58%), zaterdag tussen (58%) en donderdag tussen (48%) 61 respondenten noemen een maatregel om de overlast te verminderen: 1. Meer controle/surveillance/toezicht stadswachten/politietoezicht (44%) 2. Eerder sluiten (13%) 3. Muziek zachter van horeca (8%) Onveiligheidsgevoelens op straat 42% van de respondenten komt regelmatig op straat op uitgaansdagen na uur. 47% geeft aan dit soms te doen. Van hen, geeft bijna de helft aan zich dan nooit onveilig te voelen. 6% zegt zich meestal onveilig te 16 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

17 voelen, en 1% altijd. Indien respondenten aangaven zich wel eens onveilig te voelen op straat tijdens uitgaansuren, is gevraagd om welke locaties dit ging. Meest genoemd worden stille en donkere plekken zoals gangen, tunnels en steegjes. Verder voelt men zich onder andere onveilig in portieken en Geldersekade/-straat/-plein. Situaties waarin bewoners zich s avonds op straat onveilig voelen betreffen voornamelijk verbale agressie en mensen die op straat roepen/schreeuwen. Ook rondhangende en dronken mensen hebben bij hen tot onveiligheidsgevoelens geleid. Veroorzakers onveiligheidsgevoelens op straat: 1. Dronken jongeren/mensen (28%) 2. (Hang) jongeren (23%) 3. Dat het donker is (2%) 4. Mensen die dreigend overkomen/verbale agressie (20%) 5. Vreemde mensen/rondhangende mensen (18%) nooit een melding te hebben gemaakt. Belangrijkste redenen die men hiervoor geeft is dat men ervan uitgaat dat het probleem zichzelf oplost (37%) of dat de politie hier toch niets aan doet (37%). Verbeterpunten 58 respondenten dragen hun idee of suggestie aan om de overlast en onveiligheid in Oude Haven terug te dringen. De meeste van deze opmerkingen zijn gericht op meer toezicht in het uitgaanscentrum in de vorm van surveillance, politie of stadswachten. Daarnaast worden onder andere ook camera s genoemd en het eerder sluiten van de horecagelegenheden. 1. Meer controle / surveillance/ toezicht stadswachten / politietoezicht (45%) 2. Camera s (10% 3. Eerder sluiten (10%) 4. Parkeren divers (7%) 5. Meer verlichting (5%) Contact met politie Van de respondenten die aangeven overlast te hebben ondervonden van het uitgaanspubliek, geeft 75% aan 17 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

18 5. Plan van aanpak De uitvoering van de eerste stappen van het KVU-proces heeft een groot aantal gegevens opgeleverd die een goed beeld schetsen van de (probleem)situatie in de Oude Haven. De enquêtes bevestigen het beeld van een overlastsituatie voor de omgeving, maar ook dat de overlast in het gebied is verminderd. Daarnaast is het de wens van de bewoners en ondernemers om de focus ook te leggen op het ten volste benutten van de Oude Haven als aantrekkelijke verblijfsomgeving. De resultaten van de veiligheidsanalyse zijn vanuit de gemeente gedeeld met bewoners, ondernemers en politie. Daaruit zijn vier hoofddoelstellingen geformuleerd die in lijn zijn met de eerder afgesproken ambitie uit de intentieverklaring. In dit hoofdstuk treft u een kort puntsgewijs overzicht aan van de resultaten uit de veiligheidsanalyse gevolgd door vier doelstellingen waaraan concrete maatregelen (zie hoofdstuk 6, Maatregelenmix) worden gekoppeld. 5.1 Resultaten veiligheidsanalyse Op basis van de resultaten van de veiligheidsanalyse worden er verschillende knelpunten in het gebied geconstateerd Enquête Uitgaanspubliek - twee van de drie personen die uitgaan in de Oude Haven, voelen zich veilig op straat en in de uitgaansgelegenheid. - Onveiligheidsgevoelens op straat worden bij het uitgaanspubliek vooral veroorzaakt door groepen jongeren in het uitgaansgebied, waaronder allochtonen. Een agressieve sfeer, dronken mensen en groepen allochtone jongeren zijn de grootste veroorzakers van onveiligheidsgevoelens in de uitgaansgelegenheden. - Er is vraag naar meer toezicht, meer politie op straat Enquête Horecaondernemers - Slechts 9% van de horecaondernemers voelde zich de afgelopen twaalf maanden weleens onveilig in het eigen bedrijf. 36% van de ondernemers voelt zich onveilig in de omgeving van hun bedrijf. - 9%: daadwerkelijke bedreiging in eigen horecagelegenheid. Deze bedreiging bestond voornamelijk uit verbaal geweld (70%) en in mindere mate uit fysiek geweld (20%) en intimidatie (20%). - Overlast door drankgebruik (73%) en door drugsgebruik (27%). - als grootste probleemveroorzaker, jonge mannen van niet-nederlandse afkomst, wordt door 36% aangegeven. Daarnaast hooligans en dronken mensen (ieder 18%) en in nog mindere mate studenten. - 73% hanteert huisregels voor toelating van uitgaanspubliek. - 91% zeer positief voor CHO en gebiedsontzegging. - Ondernemers zijn zeer tevreden over de contacten met de politie en brandweer. - Ondernemers hebben in de omgeving van hun bedrijf vooral last van wildplassen (64%), vervuiling openbaar gebied (45%) en vernieling straatmeubilair en fietsendiefstal (45%). - 63% vindt de schoonmaak matig tot onvoldoende. - Ruim de helft vindt het onderhoud matig tot onvoldoende. 56% van de ondernemers vindt de verlichting in orde. - Ondernemers hebben behoefte aan meer overleg met partijen die gaan over de veiligheid in de Oude Haven Interviews met de sleutelfiguren - Samenwerking tussen gemeente, politie, horecaondernemers en bewoners wordt als essentieel beschouwd als het gaat om de verbetering van de veiligheid in de Oude Haven. - Na uur wordt de sfeer grimmiger, hierbij wordt Enquête Bewoners - Drie op de vier bewoners ondervindt overlast van het uitgaanspubliek, voornamelijk vanwege geluidsoverlast, zwerfafval en wildplassen. De meeste overlast vindt plaats tussen en uur. - Jongeren, studenten en ander uitgaanspubliek zijn volgens de bewoners de grootste overlastveroorzakers - De helft van de bewoners geeft aan zich wel eens onveilig te voelen op straat, voornamelijk door dronken mensen en hangjongeren, die verbale agressie uiten of dreigend overkomen. - In driekwart van de gevallen wordt de overlast niet gemeld aan de politie, omdat men ervan uitgaat dat het probleem zichzelf oplost of dat de politie hier iets aan doet. 18 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

19 onder andere verbale agressie, vandalisme en vervuiling openbaar gebied als oorzaak weergegeven. - Overmatig alcohol- en drugsgebruik worden ook als grootste probleemveroorzakers aangegeven. - De aanwezigheid van hooligans, dronken mensen en groepen jongeren (van niet-nederlandse afkomst) worden als onveilig ervaren. - Beveiligers, portiers en horecaondernemers moeten beter samenwerken en zaken moeten hierbij onderling afgestemd te worden. - Er is meer vraag naar evenementen/activiteiten in het gebied om het levendiger te maken; ook de communicatie kan verbeteren door bijvoorbeeld informatie te delen via social media. - Er ontstaan veel veiligheidsproblemen bij het weigeren van groepen jongeren tot de horecagelegenheden. - Voor de bewoners kan de geluidsoverlast beperkt worden door regelmatig het geluidsniveau te monitoren. - Effectieve en efficiënte samenwerking met de gemeente en betrokken partijen is gewenst. 5.2 Doelstellingen Op basis van de resultaten van de veiligheidsanalyse en het overleg met bewoners en ondernemers, is besloten om de volgende doelstellingen te benoemen en daaraan maatregelen te koppelen. De resultaten zijn gepresenteerd aan het Dagelijks Bestuur en de deelraad van de deelgemeente Rotterdam Centrum. Met hun instemming is de financiële behoefte voor de uitvoering van het plan van aanpak gedekt. Ook de ondernemers leveren een financiële bijdrage voor de inzet van horecastewards. Hiermee kunnen de vereiste maatregelen worden uitgevoerd. 1. Terugdringen overlast voor de omgeving (onder andere door geluidsoverlast te verminderen). 2. Het beter beheren van de buitenruimte (door onder andere het terugdringen van wildplassen) 3. Veiligheid(sgevoel) voor de ondernemers, publiek en bewoners in het uitgaansgebied bevorderen (onder andere door de inzet van horecastewards). 4. Het promoten van de Oude Haven als aantrekkelijk uitgaansgebied voor een breed publiek (door het verbeteren van de uitstraling en bereikbaarheid bijvoorbeeld). In het volgende hoofdstuk wordt de maatregelenmatrix uitgewerkt. Dit betreft alle noodzakelijke maatregelen om bovengenoemde doelstellingen te realiseren. 19 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

20 6. Maatregelenmatrix 6.1 De totstandkoming van de maatregelenmatrix In het schema hieronder wordt de wijze waarop de maatregelenmatrix tot stand is gekomen weergegeven. De maatregelenmatrix is gebaseerd op de veiligheidsanalyse. De veiligheidsanalyse bestaat zowel uit objectieve gegevens (politiecijfers, veiligheidsmonitor, verslagen van bijeenkomsten) als subjectieve gegevens (interviews met sleutelfiguren, enquêtes onder de ondernemers en bewoners). Er is bewust gekozen om acties te formuleren naar aanleiding van de subjectieve inbreng van belanghebbenden omdat deze een grote impact hebben op de veiligheidsbeleving. Consensus met stakeholders over aanpak KVU met instrumenten. Veiligheidsanalyse: enquêtes, interviews en politiecijfers Terugkoppeling stakeholders en bepalen van prioriteiten. PVA/Analyse Delen met stakeholders en verantwoordelijkheid maatregelen benoemen. Maatregelenmatrix Presentatie aan DB en deelraad. Na akkoord (11/11/2013 )start met de uitvoering van de maatregelen. Ondertekening convenant > januari 2014 Uitvoering maatregelen Tussentijdse evaluatie > januari 2015 Uitvoeren maatregelen en bijstellen afhankelijk van de tussentijdse evaluatie Evaluatie ihkv de certificering > januari Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

Hoofdstuk 1 Inleiding... 4. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 5. Hoofdstuk 3 Onveiligheidsgevoelens en onveilige situaties... 6

Hoofdstuk 1 Inleiding... 4. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 5. Hoofdstuk 3 Onveiligheidsgevoelens en onveilige situaties... 6 -METING VEILIG UITGAAN BINNENSTAD VENLO HORECA-ONDERNEMERS Projectgroep KVU Binnenstad Venlo Maart 11 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding... Hoofdstuk Algemene informatie... Hoofdstuk 3 Onveiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Veilig Uitgaan Heerhugowaard

Veilig Uitgaan Heerhugowaard PLAN VAN AANPAK Veilig Uitgaan Heerhugowaard Oktober 2012 Doel, Uitvoeringsplan, Planning, (concept) begroting facultatieve enquêtes 1. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 1.1 Inleiding De Kwaliteitsmeter Veilig

Nadere informatie

Project KVU Rotterdam Oude Haven

Project KVU Rotterdam Oude Haven Project KVU Rotterdam Oude Haven Verslag enquête horecaondernemers Rapportage juni 2013 Richard Telderman (CCV) INHOUDSOPGAVE 1. Onderzoek Veilig Uitgaan in de Oude Haven 2. Samenvatting enquête horecaondernemers

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen. 3. Hoofdstuk 1 Inleiding... 5. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 6

Samenvatting en aanbevelingen. 3. Hoofdstuk 1 Inleiding... 5. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 6 -METING VEILIG UITGAAN BINNENSTAD VENLO HORECA-ONDERNEMERS Projectgroep KVU Binnenstad Venlo Maart 11 INHOUDSOPGAVE Samenvatting en aanbevelingen. 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... Hoofdstuk Algemene informatie...

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK LOCATIE:. KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK Datum:. Vrijdagavond uur Zaterdagavond uur Eerst een paar algemene vragen over uitgaan: 1. Is dit de eerste keer

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Uitgaan. Maatregelenmatrix. Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad. Datum: 21 maart 2012 Versie: 4

Keurmerk Veilig Uitgaan. Maatregelenmatrix. Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad. Datum: 21 maart 2012 Versie: 4 1 Keurmerk Veilig Uitgaan Maatregelenmatrix Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad Datum: 21 maart 2012 Versie: 4 1 2 Doelstelling Maatregel/instrument Verantwoordelijke en betrokken partijen (primair

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Veilig Uitgaan in Harderwijk

Veilig Uitgaan in Harderwijk Veilig Uitgaan in Harderwijk Veiligheidsbeleving van ondernemers en uitgaanspubliek in het kader van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan April 2011 Gemeente Harderwijk: Johan Poolen Jan Baron Uitvoerend

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Samen werken aan een prettig uitgaansklimaat

Samen werken aan een prettig uitgaansklimaat 58 secondant #1 maart 2011 Reportage CCV evalueert Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Samen werken aan een prettig uitgaansklimaat Bedrijfsleven Agressie, wildplassen, discriminatie en overlast. Het is de

Nadere informatie

Veilig uitgaan in Hoorn

Veilig uitgaan in Hoorn Veilig uitgaan in Hoorn Gemeente Hoorn Mei 2011 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel.nr: 0229-282555 Rapportnummer 2011-1763 Datum Mei 2011 Opdrachtgever Gemeente Hoorn Postbus

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn HORECAONDERNEMERS

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn HORECAONDERNEMERS STRAAT: KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn HORECAONDERNEMERS Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer de vragenlijst in te vullen. Wij willen benadrukken dat alle gegevens

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Inhoudsopgave 1 HET STAPPENPLAN VEILIG ONDERNEMEN WINKELGEBIEDEN IN ZOETERMEER...3 2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETROKKEN PARTIJEN...3 GEMEENTE...3

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Veilig uitgaan in Barendrecht. Nulmeting (eindrapport)

Veilig uitgaan in Barendrecht. Nulmeting (eindrapport) Veilig uitgaan in Barendrecht Nulmeting (eindrapport) Veilig uitgaan in Barendrecht (nulmeting) Martijn Epskamp en Paul de Graaf Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2011 In opdracht van

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad, Ter informatie zenden wij u de evaluatie van het Susteam.

Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad, Ter informatie zenden wij u de evaluatie van het Susteam. Veiligheid hm Gemeente Delft Phoenixstraat 16 2611 AL Delfi Bankrekening BNG 28.50.01.787 IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delfi Retouradres :, Postbus 78.2600 ME Delfl Gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR BEDRIJVENTERREINEN door Robert de Koning procesbegeleider MKB Nederland 1 december 2015 1 KVO DATA MKB NEDERLAND 2 S A M E N W E R K I N G PARTNERS GEMEENTE

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

SAMENWERKEN WERKT. Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN. door Het CCV. versie 1.

SAMENWERKEN WERKT. Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN. door Het CCV. versie 1. SAMENWERKEN WERKT Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband door Het CCV versie 1.0 datum 24 juni 2013 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD pagina 2/13 In deze norm zijn de criteria

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Bedrijventerreinen Weitzelpoort, Almeloseweg Oost, Oosteinde en Gasterlanden in Vriezenveen en Westerhaar (gemeente Twenterand) 4 juni 2013 19 maart 2013 Kiwa Fire

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer 22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008 Fotoserie Werken met het KVO Samen voor veiligheid Werkvloer In winkelgebieden en op bedrijventerreinen werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer

Nadere informatie

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309 VERMINDEREN VAN ONVEILIGHEIDSGEVOELENS IN HET BEDRIJF. Het percentage van onveiligheidsgevoelens terugbrengen van 26,3 % in 2009 tot 21 % in 2011 (vermindering 20%). Maatregel 1 Opstellen tips voor ondernemers

Nadere informatie

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Stappen in veiligheid

Stappen in veiligheid Onderzoek naar veilig uitgaan in Groninger binnenstad Stappen in veiligheid A. Kruize M. Sijtstra B. Bieleman STAPPEN IN VEILIGHEID Onderzoek naar veilig uitgaan in Groninger binnenstad Januari 216 INTRAVAL

Nadere informatie

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven Nr Herkomst Datum start 1 Maat-regelen Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie /ondernem Zie communicatieplan. ers Via de thema nieuwsbrieven 28-11-2012 Verhogen veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: G. Snapper FJZ/AJZ M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 27 mei 2011 ONDERWERP: Sluitingstijden

Nadere informatie

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk 1 HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN 2 Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010 Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijvenpark Ruyven te Delfgauw. Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Bijlage Veiligheidsplan

Bijlage Veiligheidsplan Bijlage Veiligheidsplan Algemeen In Breda bestaat de mogelijkheid voor horecaondernemers in het aangewezen horecaconcentratiegebied hun zaak geopend te hebben tot maximaal 04.00 uur. Om voor deze ontheffing

Nadere informatie

Bijlage bij burgemeestervoorstel

Bijlage bij burgemeestervoorstel Notitie Evaluatie Cameratoezicht 2014 Bijlage bij burgemeestervoorstel 1. Inleiding In Apeldoorn vindt sinds 1999 op verschillende plaatsen in de stad cameratoezicht plaats. De Gemeentewet geeft de gemeenteraad

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Voordat u begint: / Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Apeldoorn

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Apeldoorn Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Apeldoorn Veiligheidsanalyse uitgaansgebied Apeldoorn Effectmeting - - Almere Marktonderzoek Advies: Laura van Munster Projectleiding: Josien van Bommel Oktober 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Enquêteresultaten. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Heerlen Centrum. Bureau Onderzoek en Statistiek Gemeente Heerlen Heerlen, oktober 2011

Enquêteresultaten. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Heerlen Centrum. Bureau Onderzoek en Statistiek Gemeente Heerlen Heerlen, oktober 2011 Enquêteresultaten Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Heerlen Centrum 2010 Bureau Onderzoek en Statistiek Gemeente Heerlen Heerlen, oktober 2011 Telefoon: 045 5604740 E-mail: o&s@heerlen.nl Internet: www.parkstadmonitor.nl

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan kwaliteit en veiligheid binnen het uitgaanscentrum

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan kwaliteit en veiligheid binnen het uitgaanscentrum Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan kwaliteit en veiligheid binnen het uitgaanscentrum Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, auteurs: Cor van Koert en Arjen van den Dool 1 Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan De historie

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

Bewonersenquête Veiligheid Maart 2014

Bewonersenquête Veiligheid Maart 2014 Bewonersenquête Veiligheid Maart 2014 Aanleiding In nuari kreeg de bewonerscommissie van verschillende bewoners vragen over veiligheid. Op dat moment lagen de autobranden rond de arwisseling nog vers in

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen her-certificering Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Mijlweg, Zeehaven, Krabbepolder, Louterbloemen te Dordrecht Voordat

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar kvo veilig ondernemen iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. de schade kan flink oplopen

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Convenant. Veilig Uitgaan in Sittard-Geleen

Convenant. Veilig Uitgaan in Sittard-Geleen Convenant Veilig Uitgaan in Sittard-Geleen 2012-2014 Voorwoord Sittard-Geleen wil een bruisende stad zijn voor alle inwoners en bezoekers aan de stad. Een belangrijke (kwalitatieve) pijler in de bruisende

Nadere informatie

Uitgaan van veiligheid

Uitgaan van veiligheid E R VA R I N G E N VA N AV O N D B E Z O E K E R S I N G R O N I N G S E C A M E R AG E B I E D Uitgaan van veiligheid B. Bieleman M. Hoorn A. Kruize ERVARINGEN VAN AVONDBEZOEKERS IN GRONINGS CAMERAGEBIED

Nadere informatie

Wij stellen uw medewerking erg op prijs!

Wij stellen uw medewerking erg op prijs! Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen De Boezem I en II, Ruyven en Oostambacht in de gemeente Pijnacker - Nootdorp. Voordat

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 3-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Hoogeind, De Weijer, Groot Schooten en BZOB in de gemeente Helmond Voordat u begint:

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Terugkoppeling op hoofdlijnen

Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 3 november 2015 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 5 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

Pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad 2015

Pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad 2015 Pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad 2015 1 Inleiding Vanuit de Deventer horeca is de wens uitgesproken voor meer flexibiliteit en vrij ondernemerschap. In het bestuursakkoord 2014-2018

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Veilig Uitgaan in Stadshart Almere

Veilig Uitgaan in Stadshart Almere Veilig Uitgaan in Stadshart Almere Veiligheidsbeleving van ondernemers en uitgaanspubliek in het kader van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Juni 2006 Gemeente Almere SBB/Afdeling Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Effecten van de aangepaste horecatijden in Langedijk

Effecten van de aangepaste horecatijden in Langedijk Effecten van de aangepaste horecatijden in Langedijk Gemeente Langedijk Maart 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1919 Datum Maart 2013

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Het Horecakeurmerk De vier pijlers

Het Horecakeurmerk De vier pijlers Het Horecakeurmerk De vier pijlers Inhoud Algemeen Wat houdt het Horecakeurmerk in? o Horecaonderneming en Drank- en Horecawetgeving o Horecaonderneming en Interne Organisatie o Horecaonderneming en Omgeving

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenvatting Nul-meting 2013. Winkelcentrum; Meenthof.

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenvatting Nul-meting 2013. Winkelcentrum; Meenthof. Keurmerk Veilig Ondernemen Samenvatting Nul-meting 2013 Winkelcentrum; Meenthof. Plaats Winkelcentrum Adviseur : Wijde meren : Meenthof : M. P. van der Weiden Startdatum Project: 25-03-2013 Versie & Datum

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan s-hertogenbosch. Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek

Veiligheidsanalyse. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan s-hertogenbosch. Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Veiligheidsanalyse Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan s-hertogenbosch Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2014 2 Samenvatting In juni 2009 is in s-hertogenbosch en Rosmalen gestart

Nadere informatie

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college,

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college, GROEN: Schiedam, 5 november 2008 Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam Geachte collega's, geacht college, In het voorjaar 2008 hebben GroenLinks en D66 een passantenonderzoek uitgevoerd in het

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie convenant Veilig Uitgaan Januari 2012

Tussentijdse evaluatie convenant Veilig Uitgaan Januari 2012 Tussentijdse evaluatie convenant Veilig Uitgaan Januari 2012 1. Inleiding In 2009 is het Convenant Veilig Uitgaan vastgesteld. Doel van het convenant is om te komen tot een gezamenlijke aanpak rondom het

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: 11 PREVENTIE II 1 Komt het wel eens voor dat u: 1. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland Projectplan Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland Projectleiders: Opdrachtgever: Frederik Budding en Hester Baks Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Veilig uitgaan in Horst

Veilig uitgaan in Horst Veilig uitgaan in Horst Uitgaan doen we allemaal voor ons plezier, het moet vooral leuk en gezellig maar ook veilig zijn. Iedereen wil stappen in een relaxte sfeer! Een gezellig en veilig uitgaansleven

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Stad met een hart Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad 1 Economische Verkenning

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie