Werkprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkprogramma 2013-14"

Transcriptie

1 Werkprogramma Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland Brussel, maart 2014

2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 De adviespraktijk per project Beleidsadvies (gevraagd): Viering 20 jaar Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland in Beleidsadvies (gevraagd): Vlaams-Nederlandse herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog Plan van Aanpak i.v.m. totstandkoming FotoPLUS a. Vervolgtraject FotoPLUS Voltooiing adviestraject rond Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking richting Derde Landen a. Subadvies Derde Landen: Cultureel Ambassadeur (of: Vaandeldrager, werktitel) b. Subadvies Derde Landen: Paradepaardjes d. Subadvies Derde Landen: Regelgeving Digitaal platform Adviestraject (ongevraagd): Vlaams-Nederlandse samenwerking in het kunstonderwijs Adviestraject (ongevraagd): Vlaams-Nederlandse samenwerking in de podiumkunsten Adviestraject (ongevraagd): Fondsen voor grensoverschrijdende samenwerking Adviestraject: De positie van het Nederlands in het hoger onderwijs in de context van internationalisering (NTU) Briefadvies n.a.v. actuele ontwikkelingen: Gezamenlijke reactie Raad voor Cultuur, Strategische AdviesRaad Cultuur en CVN op beleidsnota van Minister van OCW Cultuur in beweging en vernieuwd Vlaams Kunstendecreet in één oogopslag Colofon Pagina 1 van 13

3 Inleiding De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland is de belichaming van de politieke wil in Vlaanderen en Nederland om samen te werken. Dit heeft culturele, maatschappelijke, educatieve en economische dimensies, zowel nationaal als internationaal. Met name op dat laatste punt kan CVN een meerwaarde vervullen en kan die gezamenlijke politieke wil tot aansprekende resultaten leiden. Missie CVN evalueert en ziet toe op de uitvoering van het Cultureel Verdrag waarin deze politieke wil is uitgedrukt, en doet dat door, zowel gevraagd als op eigen initiatief, te adviseren over de bilaterale Vlaams-Nederlandse samenwerking op het gebied van Cultuur, Onderwijs, Wetenschappen en Welzijn. Door deze brede oriëntatie komen deze vier thema's van het Cultureel Verdrag optimaal, en onderling verbonden tot hun recht. Werkwijze Waar mogelijk formuleert CVN praktische aanbevelingen voor de uitvoering van het vigerend beleid in zogenaamde praktijkadviezen. Daarnaast geeft CVN, waar dit opportuun is, aanvullende aanbevelingen omtrent optimalisatie van bilateraal of unilateraal beleid. Om de gewenste samenwerking verder te entameren fungeert CVN als contactpunt door de Vlaams- Nederlandse samenwerking te ondersteunen en stimuleren. Adviespraktijk In de praktijk produceert CVN drie typen adviezen: praktijkadviezen, beleidsadviezen, en flits-of briefadviezen. Een volledig gevraagd advies wordt voorafgegaan door een zogenaamd intern preadvies. Deze voorfase biedt aan CVN en de overheden de gelegenheid om de inhoudelijke wensen en ambities onderling af te stemmen. Een flitsadvies is een bondig geformuleerd ad-hoc advies dat CVN geeft als reactie op een actuele ontwikkeling. Een beleidsadvies kan nog worden opgevolgd door subadviezen. Een subadvies is de verdere uitwerking van een bepaald thema in een beleidsadvies en wordt daar ook al als dusdanig in aangekondigd. Werkprogramma Tijdens haar vergadering op 12 juni 2013 heeft de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland het werkprogramma vastgesteld, waarin de geplande adviezen thematisch zijn gegroepeerd. In de najaarsvergadering is de planning vastgesteld, die in dit document tevens wordt gepresenteerd. Pagina 2 van 13

4 De adviespraktijk per project 1. Beleidsadvies (gevraagd): Viering 20 jaar Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland in 2015 Adviesaanvraag dd. 12 juni 2012 De Vlaamse en Nederlandse regering verzoeken CVN om advies uit te brengen over de mogelijke opzet en invulling van deze viering, en daarbij het bovenstaande en volgende mee te wegen: De viering versterkt de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, op cultureel gebied en anderszins; De viering verenigt eigen initiatieven van burgers en instellingen onder een gezamenlijke noemer en beeldmerk; De viering weet ruime belangstelling te wekken van het bredere publiek, onder meer via social media en de pers. Op 4 september 2013 presenteerde CVN te Brussel Tot hier. En nu verder! Beleidsadvies over de viering van 20 jaar Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland in Beleidsadvies (gevraagd): Vlaams-Nederlandse herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog Adviesaanvraag dd. 2 februari Het preadvies Voorbij de mythen. De Groote Oorlog toen en nu. (pre)advies over 100 jaar Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen en Nederland is inmiddels opgeleverd. Op dit moment onderzoeken Vlaanderen en Nederland de mogelijkheid om gezamenlijk initiatieven rond de herdenking van WOI te ondersteunen. Beide overheden verzoeken de CVN hierover advies uit te brengen. Dit advies dient in elk geval in te gaan op het verbinden van lokale activiteiten aan weerszijden van de grens, bijvoorbeeld via een digitaal platform, op het vergroten van kennis bij een geïnteresseerd publiek over wat WOI voor Vlaanderen en Nederland heeft betekend, en op de actuele draagwijdte van WOI voor met name een jongere generatie. Op 21 september 2013 presenteerde CVN te Doorn (Utrecht) Voorbij de mythen. De Groote Oorlog toen en nu. Beleidsadvies over 100 jaar Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen en Nederland. Hieronder volgt een overzicht van de bijbehorende subadviezen die CVN in het kader van het adviestraject publiceert. Pagina 3 van 13

5 3. Plan van Aanpak i.v.m. totstandkoming FotoPLUS In het verlengde van het beleidsadvies inzake de viering van 20 jaar Cultureel Verdrag, vragen de overheden CVN om een overzicht van de stand van zaken van de Vlaams-Nederlandse culturele uitwisseling en samenwerking. Adviesaanvraag dd. 19 maart 2013 Een scherp beeld van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking sinds 1995 tot nu, met overzichten, voorbeelden en aantallen per sector, met trends en aard van de activiteiten. Koppeling met de viering in 2015 (20J): de viering is een etalage voor de samenwerkingsverbanden die goed verlopen, en geeft een impuls aan de samenwerkingsverbanden die minder succesvol zijn. De Foto De Foto is gepubliceerd als onderdeel van Tot hier. En nu verder! Beleidsadvies over de viering van 20 jaar Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland in 2015 (CVN, 4 september 2013). Het is een inventaris die CVN in samenwerking met fondsen en steunpunten gemaakt heeft, op basis van de in het voorjaar van 2014 direct beschikbare documentatie. FotoPLUS CVN beveelt in Tot hier. En nu verder! aan om de Foto nog scherper te maken. Een completer beeld met overzichten, voorbeelden en aantallen per sector, en met trends en aard van de activiteiten: de FotoPLUS van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking, CVN een plan van aanpak voor deze FotoPLUS. dat tot stand komt in samenwerking met de prominente Vlaamse en Nederlandse kennispartners. Najaar 2013: expertmeeting in verband met totstandkoming Plan van Aanpak voor FotoPLUS. 3a. Vervolgtraject FotoPLUS Totstandkoming FotoPLUS op basis van werkmethodiek als voorgesteld in preadvies. Exacte planning nader te bepalen. Totstandkoming FotoPLUS: derde kwartaal van CVN organiseert in het kader van FotoPLUS een expertmeeting met de prominenten uit de Vlaamse en Nederlandse creatieve industrie. Deze expertmeeting werd voorheen gepland in het kader van het subadvies WO1 waarbij het als aanbevolen in Voorbij de mythen. De Groote Oorlog toen en nu (CVN, 21 september 2013), de online portal als aanbevolen in Tot hier. En nu verder! (CVN, 4 september 2013) en het digitaal platform zoals door CVN aanbevolen in Sleutels tot Verzilveren. Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking richting Derde Landen (CVN, 10 april 2013) geagendeerd werd. CVN wenst nu het onderwerp van deze expertmeeting uit te breiden en op te nemen in het adviestraject FotoPLUS waarbij culturele samenwerkingen binnen de creatieve industrie in beeld worden gebracht. Pagina 4 van 13

6 4. Voltooiing adviestraject rond Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking richting Derde Landen Op 10 april 2013 publiceerde CVN Sleutels tot verzilveren. Beleidsadvies over Vlaams- Nederlandse culturele samenwerking richting Derde Landen. In dit advies kondigt CVN de verdere uitwerking aan op enkele van de aangehaalde thema s in de vorm van subadviezen. Hieronder volgt hiervan het overzicht. 4a. Subadvies Derde Landen: Cultureel Ambassadeur (of: Vaandeldrager, werktitel) Om de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking op een positieve manier, richting een breed publiek op internationaal toneel herkenbaar te maken en publiciteit te bezorgen, beveelt CVN vertegenwoordiging aan door een Cultureel Vaandeldrager. Hij of zij is de verpersoonlijking van het beste dat Vlaanderen en Nederland te bieden hebben, zowel lokaal als richting Derde Landen. De Vaandeldrager brengt de Vlaams-Nederlandse samenwerking dichtbij een breed en internationaal publiek. Daarmee haalt hij of zij aandacht en publiciteit naar de culturele troeven die Vlaanderen en Nederland gezamenlijk te bieden hebben. CVN brengt een afzonderlijk subadvies uit met aanbevelingen voor uitvoering van dit concept. Sinds publicatie, heeft het begrip Cultureel Ambassadeur tot discussie geleid. CVN heeft daarop besloten de term als zodanig niet verder te hanteren. Tegelijkertijd heeft CVN meerdere voorbeelden kunnen noteren van een "ambassadeursfunctie waarmee succesvol publiekelijk wordt geacteerd. CVN onderkent de verwarring die het begrip Cultureel Ambassadeur mogelijk kan veroorzaken. Tegelijkertijd worden nut en noodzaak van de inhoud van de aanbeveling nog altijd waargenomen. Zeker gezien het feit dat deze werkwijze een manier is om tegen uiterst geringe kosten veel publiciteit te genereren voor de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking. CVN houdt zich aanbevolen om hieraan op een later moment, naar wens van de overheden, alsnog opvolging te geven. 4b. Subadvies Derde Landen: Paradepaardjes Met de term paradepaardjes doelt CVN op het erfgoed dat het artistieke product is van de gedeelde Vlaams-Nederlandse culturele ruimte. Dit zijn met name: het erfgoed van de Oude Meesters de kunstvormen op basis van de Nederlandse taal Naast deze twee erkende paradepaardjes, verdient ook het identificeren van paradepaardjes van hedendaagse cultuur aandacht. Naar voorbeeld van onder meer het Nederlandse topsectorenbeleid, zou ook in Vlaams-Nederlands verband de nieuwe generatie van wereldburgers aansprekende sectoren moeten worden aangeduid. Dit versterkt de mogelijkheden om te verzilveren door samen te werken. CVN brengt over dit aspect een afzonderlijk subadvies uit. Publicatie van het subadvies: voorjaar Uitwerking samen met NTU. Pagina 5 van 13

7 4d. Subadvies Derde Landen: Regelgeving Het is niet altijd mogelijk of wenselijk om ten aanzien van Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking de verschillen in regelgeving of organisatiestructuren geheel weg te nemen. CVN beveelt daarom aan om te inventariseren waar de verschillen leiden tot belemmering van Vlaams-Nederlandse samenwerking. Als vervolgstap kan voor elk problematisch verschil een oplossing gezocht worden, in de vorm van een bilaterale werkafspraak die het mogelijk maakt het verschil te omzeilen. CVN brengt een afzonderlijk subadvies uit met aanbevelingen voor beleid en bilaterale werkafspraken die de nadelige effecten van verschillen in regelgeving tussen Vlaanderen en Nederland helpen oplossen. CVN doet deze aanbevelingen mede op basis van een inventarisatie van belemmeringen voor Vlaams-Nederlandse samenwerking, in kaart gebracht door de bilaterale culturele organisaties, fondsen en sectorinstellingen. CVN behandelt dit thema als onderdeel van het geplande adviestraject over Vlaams- Nederlandse samenwerking in de podiumkunsten. De podiumkunstensector geldt als case study, als startpunt voor het onderzoek van CVN naar regelgevingsproblematiek. Afhankelijk van de uitkomst, ontwikkelt CVN een onderzoek naar meerdere of alle takken van de kunst- en cultuursector. Oplevering preadvies Vlaams-Nederlandse samenwerking in de podiumkunsten: voorjaar Pagina 6 van 13

8 5. Digitaal platform CVN pakt de volgende eerder geformuleerde subadviezen en vervolgtrajecten op tijdens de verkenning voor de totstandkoming van een digitaal platform. Doel is het genereren van optimaal publieksbereik voor Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking, zowel binnen de Lage Landen als richting derde landen. 2a. Subadvies Voorbij de mythen: Vlaams-Nederlandse samenwerking creatieve industrie i.v.m. digitaal platform 100 jaar Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen en Nederland Voortkomend uit het (pre)advies Voorbij de mythen. De Groote Oorlog toen en nu. (pre)advies over 100 jaar Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen en Nederland. Het zichtbaar en vindbaar maken van de bestaande kwaliteitsvolle informatie op een duurzaam digitaal platform over de gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog en de herdenking, is de aangewezen manier om de aandacht van jongere generaties (van 8 tot 80 jaar oud) te trekken. Vanuit het digitaal platform wordt gemakkelijke de koppeling gemaakt met de verschillende digitale (sociale) media; precies de kanalen waarin het platform verankering moet vinden doordat jonge mensen er links van het platform op sociale media plaatsen. CVN beveelt de totstandkoming aan van een digitaal platform dat verankering vindt in de communicatiekanalen van met name jongere generaties, zoals sociale media. Voorts is het van essentieel belang dat het platform aansluit op heersende interesse in informatie, om uit te kunnen groeien tot een bekend en veelvuldig geraadpleegd medium. Hierover brengt CVN een sub-advies uit. 4c. Subadvies Sleutels tot Verzilveren: Digitaal Platform CVN beveelt online culturele presentatie aan, die de offline acties en evenementen complementeert. Om Vlaanderen en Nederland binnen de EU en daarbuiten, met name in verre Derde Landen, van een sterk gezamenlijk profiel te voorzien, is dit vruchtbaar en noodzakelijk. CVN brengt een afzonderlijk subadvies uit met aanbevelingen voor de creatie van een Vlaams- Nederlands platform naar voorbeeld van ARTtube, Lukas Art in Flanders en Google Art Project. De precieze totstandkoming van het platform verdient nader onderzoek: zelfstandig of in samenwerking met een bestaand initiatief. CVN behandelt dit thema in combinatie met Digitaal Platform als aanbevolen in Voorbij de mythen. De Groote Oorlog toen en nu (CVN, 21 september 2013), en de online portal als aanbevolen in Tot hier. En nu verder! (CVN, 4 september 2013). Behandeling tijdens Expertmeeting Creatieve Industrie in het kader van het adviestraject FotoPLUS. 4e. Subadvies Sleutels tot Verzilveren: Fondsen voor grensoverschrijdende culturele samenwerking CVN beveelt aan om de actuele informatie over de omvang en beschikbaarheid van budgetten voor culturele projectsubsidies, inclusief weergave van de richtlijnen en voorwaarden voor aanvraag, op transparante en toegankelijke wijze inzichtelijk te maken op de website van het departement dat de middelen verstrekt. CVN levert een subadvies op met aanbevelingen voor uitvoering. CVN behandelt dit thema als onderdeel van het geplande adviestraject over Vlaams- Nederlandse samenwerking in de podiumkunsten. De podiumkunstensector geldt als case study, als startpunt voor het onderzoek van CVN naar beschikbare fondsen. Afhankelijk van de uitkomst, ontwikkelt CVN een onderzoek naar meerdere of alle takken van de kunst- en cultuursector. Pagina 7 van 13

9 Oplevering preadvies Vlaams-Nederlandse samenwerking in de podiumkunsten: voorjaar Sleutels tot Verzilveren. Aanbeveling 1a: De vertegenwoordigingen in het buitenland als experts in hét netwerken CVN beveelt aan dat de vertegenwoordigingen in het buitenland zich focussen op hun kerntaak, zijnde hét netwerken en matchmaking, en deze opgebouwde kennis en contacten duurzaam vastleggen in een database die raadpleegbaar is voor externen uit de sector. Een database die meer is dan alleen een droge opsomming van enkele organisaties. (De toegang tot) deze database vormt een essentiële voorwaarde voor feitelijke waardecreatie door de sector. Het bestaande kapitaal van netwerk en contacten wordt hierdoor verzilverd. Matchmaking kan zo resulteren in kansen voor de realisatie van zowel eenmalige gezamenlijke projecten, als voor de opbouw van een langdurige samenwerkingsverbanden. Zonder de sector top down grensoverschrijdende samenwerking op te leggen, of zelf te diep inhoudelijk op de materie in te gaan. De verankering van hét netwerken en matchmaking bij de vertegenwoordigingen is zo tevens het antwoord op de kwetsbaarheid van samenwerking die momenteel nog te veel steunt op individuele competenties en persoonlijke verhoudingen. De database ondervangt het risico op het verlies van contact tussen instellingen, bedrijven en organisaties aan weerszijden van de grens, wanneer medewerkers een andere functie aannemen en bijgevolg de persoonlijke contacten meenemen. Hierdoor wordt het netwerk duurzaam en robuust vastgelegd. Tot hier. En nu verder! Aanbevolen pakket marketing onderdeel 1 De portaalwebsite is het centrale presentatiemedium voor de Viering. Zwaartepunt van de website is een online culturele agenda. Het online portaal bevat hieromtrent alle meest actuele informatie, waarnaar op de reguliere communicatiekanalen voor kunst en cultuur verwezen kan worden. Dit draagt bij aan optimaal bereik voor de Viering. De lancering van het online portaal vindt plaats in september 2014 en is een feestelijk moment. Tot hier. En nu verder! Openbaar inzichtelijk maken Foto+ in online database Grensopener+ CVN beveelt aan om de bestaande online database Grensopener (www.grensopener.eu) met kleine aanpassingen om te bouwen tot de online portal voor Foto+: Grensopener+. Dit project is een samenwerkingsverband tussen verschillende Vlaamse en Nederlandse hiertoe toegeruste partners. Beoogd resultaat is Grensopener + als uitgebalanceerd en inclusief overzicht van alle Vlaams- Nederlandse culturele activiteiten, zowel uit het verleden, als in het heden en structurele plannen voor de toekomst. Oplevering preadvies aan Vlaamse en Nederlandse overheden: derde kwartaal Pagina 8 van 13

10 6. Adviestraject (ongevraagd): Vlaams-Nederlandse samenwerking in het kunstonderwijs CVN bereidt de oplevering voor van een preadvies over Vlaams-Nederlandse samenwerking in het kunstvakonderwijs aan de hogeschool en het beroepssecundair onderwijs of wel middelbaar beroepsonderwijs gericht op de maakindustrie rond de kunstensector (zoals technische en ambachtelijke opleidingen). Hierna te noemen: het kunstonderwijs. Zonder in te breken in nationale plan- of beleidsvorming, zet het advies ten eerste in op het leggen van de Vlaams-Nederlandse verbinding voor uitwisseling van kennis en goede praktijken ten aanzien van de aansluiting die opleidingen bieden op de arbeidsmarkt. Ten tweede is het advies gericht op samenwerking als visitekaartje voor het onderwijs van de Lage Landen richting Derde Landen. Doel van het beleidsadvies Het aangrijpen van de actuele noodzaak tot optimalisering van het kunstonderwijs, om tot uitwisseling van kennis en goede praktijken in Vlaanderen en Nederland te komen. Thematiek van het beleidsadvies 1. De aansluiting van het kunstonderwijs op de arbeidsmarkt 2. Uitstraling richting Derde Landen Oplevering preadvies aan Vlaamse en Nederlandse overheden: voorjaar Pagina 9 van 13

11 7. Adviestraject (ongevraagd): Vlaams-Nederlandse samenwerking in de podiumkunsten CVN bereidt de oplevering voor van een ongevraagd preadvies over Vlaams-Nederlandse samenwerking en uitwisseling in de podiumkunstensector. Doel van het beleidsadvies Het wegnemen van belemmeringen in regelgeving (fiscaal, sociaal etc.) en het vinden van optimale facilitering in het beleid van de samenwerking en uitwisseling binnen de podiumkunstensector. Met speciale aandacht voor het inventariseren van de noodzaak voor de harmonisering van regelgeving en financieringsmethodiek ter bevordering van de arbeidsmobiliteit van kunstprofessionals, in eerste instantie binnen de Lage Landen en in tweede instantie ook richting Derde Landen. Thematiek van het beleidsadvies 1. Arbeidsmobiliteit van kunstprofessionals 2. Financieringssystematiek van podia 3. Het publiek (bereikbaarheid en ontsluiting aanbod) 4. Subsidieverstrekking op verschillende niveaus Nb.: CVN maakt onderscheid tussen loketten en andersoortige subsidietoekenning. Enerzijds werken de overheden met subsidieverstrekking via fondsen en (lokale)overheidsdepartementen: de loketten. Anderzijds zijn er bijkomende middelen beschikbaar bij ambassades, consulaten en vertegenwoordigingen. Dit zijn twee stromen met eigen kenmerken, die CVN als zodanig onderscheidt en onderzoekt. 5. Aanwezigheid centraal aanspreekpunt podiumkunstensector Oplevering preadvies aan Vlaamse en Nederlandse overheden: voorjaar Adviestraject (ongevraagd): Fondsen voor grensoverschrijdende samenwerking CVN brengt de Vlaamse, Nederlandse en internationale fondsen in kaart voor zover die opening bieden aan projecten ter ondersteuning of effectuering van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking binnen de Lage Landen en richting derde landen. CVN formuleert aanbevelingen om de financiële mogelijkheden voor eenieder vindbaar en inzichtelijk te maken. CVN behandelt dit thema als onderdeel van het geplande adviestraject over Vlaams- Nederlandse samenwerking in de podiumkunsten. Ook in het adviestraject FotoPLUS zal de bekostiging van internationale producties beschreven worden. De podiumkunstensector geldt als case study, als startpunt voor het onderzoek van CVN naar beschikbare fondsen. Afhankelijk van de uitkomst, ontwikkelt CVN een onderzoek naar meerdere of alle takken van de kunst- en cultuursector. Oplevering preadvies Vlaams-Nederlandse samenwerking in de podiumkunsten: voorjaar Pagina 10 van 13

12 9. Adviestraject: De positie van het Nederlands in het hoger onderwijs in de context van internationalisering (NTU) CVN levert een inhoudelijke bijdrage aan het advies van de Raad van de Nederlandse Taal en Letteren over de positie van het Nederlands als instructietaal in het hoger onderwijs. Als onderdeel van het meerjarenbeleidsplan wil de Nederlandse Taalunie (NTU) een onderzoek doen naar het gebruik van de Nederlandse taal in het Hoger Onderwijs in het Nederlandse taalgebied. Tegelijkertijd signaleert CVN aanleiding om de studie Het Engels in het Hoger Onderwijs (2002) te actualiseren, waarbij ditmaal de Nederlandse taal centraal staat. Afstemming en samenwerking ligt hier voor de hand: CVN neemt plaats in de commissie die zich buigt over de formulering van het advies van de NTU over de positie van het Nederlands in hoger onderwijs. Nederlandse Taalunie voert regie. 10. Briefadvies n.a.v. actuele ontwikkelingen: Gezamenlijke reactie Raad voor Cultuur, Strategische AdviesRaad Cultuur en CVN op beleidsnota van Minister van OCW Cultuur in beweging en vernieuwd Vlaams Kunstendecreet. De collega-adviesraden publiceren een gezamenlijke reactie op de meest recente beleidsstukken. Het is een bilaterale visie, met bilaterale aanbevelingen in verband met het beleid dat op unilaterale basis tot stand komt. Nader te bepalen. Pagina 11 van 13

13 in één oogopslag # in werk- Adviestraject Eventueel sub-traject programma 1. Beleidsadvies (gevraagd): Viering 20 jaar Voltooid Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland in Beleidsadvies (gevraagd): Vlaams- Voltooid Nederlandse herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog 3. Plan van Aanpak (gevraagd): FotoPLUS Expertmeeting Creatieve Industrie Najaar Expertmeeting; erop volgend meeting met overheden. 6. Adviestraject (ongevraagd): Vlaams- Nederlandse samenwerking in het kunstonderwijs 7. Adviestraject (ongevraagd): Vlaams- Nederlandse samenwerking in de podiumkunsten 8. Adviestraject (ongevraagd): Fondsen voor grensoverschrijdende samenwerking 4. Voltooiing adviestraject n.a.v. Sleutels tot Verzilveren. Beleidsadvies over Vlaams- Nederlandse culturele samenwerking richting Derde Landen. 4. Voltooiing adviestraject n.a.v. Sleutels tot Verzilveren. Beleidsadvies over Vlaams- Nederlandse culturele samenwerking richting Derde Landen. 5. Digitaal platform 2a. Subadvies WO1: Vlaams- Nederlandse samenwerking creatieve industrie i.v.m. digitaal platform 100 jaar Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen en Nederland 4c. Subadvies Derde Landen: Digitaal Platform voor presentatie Paradepaardjes 4e. Subadvies Derde Landen: Fondsen voor grensoverschrijdende culturele samenwerking op online portal Subadvies Tot hier. En nu verder! Portaalwebsite voor erkende programmering van de viering in 2015 Subadvies Tot hier. En nu verder! Openbaar inzichtelijk maken Foto+ in online database Grensopener+ 9. De positie van het Nederlands in het hoger onderwijs Bijdrage CVN aan beleidsadvies NTU. Voorjaar 2014: publicatie preadvies Voorjaar 2014: publicatie preadvies Voorjaar 14. Onderdeel van adviestraject podiumkunsten en FotoPLUS 4d. Subadvies Derde Landen: regelgeving Voorjaar 14. Onderdeel van adviestraject podiumkunsten 4b. Subadvies Derde Landen: Paradepaardjes Voorjaar 2014 publicatie subadvies 3 e kwartaal 2014 in handen van de NTU. Pagina 12 van 13

14 Colofon Werkprogramma Dit is een uitgave van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland (CVN). Bekostigd door: Leopoldstraat 6 BE-1000 Brussel E: W: Het is toegestaan (delen van) de inhoud van deze publicatie te citeren of te verspreiden, mits daarbij CVN en deze publicatie als bronnen vermeld worden. Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken het Departement internationaal Vlaanderen. Brussel, maart 2014 Pagina 13 van 13

15

16 CVN evalueert en ziet toe op de uitvoering van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland dat in 1995 werd ondertekend. CVN is onafhankelijk en adviseert de Vlaamse en Nederlandse regeringen gevraagd en ongevraagd over actueel bilateraal beleid inzake de vier verdragsthema's cultuur, onderwijs, wetenschap en welzijn. Pagina 15 van 13

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Sleutels tot Verzilveren. Beleidsadvies over Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking richting Derde Landen

Sleutels tot Verzilveren. Beleidsadvies over Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking richting Derde Landen Sleutels tot Verzilveren Beleidsadvies over Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking richting Derde Landen Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland Brussel, 10 april 2013 Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding tot de verkenning. 1.2 Beleidscontext

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding tot de verkenning. 1.2 Beleidscontext 1 Inleiding 1.1 Aanleiding tot de verkenning De Raad voor Cultuur (RvC) heeft in zijn Agenda Cultuur 2017 2020 en verder aangekondigd gezamenlijk met de Sociaal-Economische Raad (SER) een verkenning van

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

Verslag van expertmeeting FotoPLUS. Den Haag, 18 december 2013

Verslag van expertmeeting FotoPLUS. Den Haag, 18 december 2013 Verslag van expertmeeting FotoPLUS Den Haag, 18 december 2013 Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland Brussel, 7 januari 2014 Inhoud Aanleiding voor de expertmeeting... 2 De deelnemers... 3 De

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA.DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Besluitenlijst vorige vergaderingen

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Besluitenlijst vorige vergaderingen Den Haag, 9 oktober 2017 : HERZIENE AGENDA i.v.m. toevoeging agendapunten 2, 3, 9, 10, 11 en 12 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Projectsubsidies cultureel erfgoed

Projectsubsidies cultureel erfgoed Projectsubsidies cultureel tweede ronde 2014 Aanvrager Titel Korte omschrijving Universiteit Antwerpen Studiecollecties: een uitdagende context binnen universiteiten en musea Dit project wil een denkkader

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) We delen de competenties in drie groepen in, zij het dat we de volgorde enigszins hebben gewijzigd, conform het model dat

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Cultureel ondernemerschap in de knel?

Cultureel ondernemerschap in de knel? Arti et Amicitiae, debat 1 december 2012 Cultureel ondernemerschap in de knel? Mediane inkomen zzp ers in 2010 is ruim 21.000 (bron CBS) 61% zzp ers heeft een winst tot 20.000 (cijfers Belastingdienst

Nadere informatie

Jaarplan educatie en arbeidsmarkt 2014-2015

Jaarplan educatie en arbeidsmarkt 2014-2015 Unie van Waterschappen Jaarplan educatie en arbeidsmarkt 2014-2015 De Unie van Waterschappen wil haar middelen en beschikbare capaciteit optimaal benutten voor de sector als geheel. Deze notitie geeft

Nadere informatie

FSMA_2015_18 dd. 10/12/2015 Aanbevelingen met betrekking tot persberichten over transparantiekennisgevingen

FSMA_2015_18 dd. 10/12/2015 Aanbevelingen met betrekking tot persberichten over transparantiekennisgevingen Mededeling FSMA_2015_18 dd. 10/12/2015 Aanbevelingen met betrekking tot persberichten over transparantiekennisgevingen (artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007) Toepassingsgebied: Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal Vergaderjaar 1988-1989 20 214 Hoger onderwijs en onderzoek plan Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

A picture paints a 1.000 words

A picture paints a 1.000 words Online Content Publiceren Kennismarketing naar de next level Omdat publiceren steeds belangrijker wordt, is de gedachte ontstaan om het zelf kunnen publiceren zeer laagdrempelig te maken en daarbij geheel

Nadere informatie

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Verbeterd interculturele leren in Europese ondernemingen Nederlandstalige Versie Dutch Language Version De EILEEN Aanbevelingen Introductie

Nadere informatie

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Bladnummer 1 Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Bijlage 4 Preambule 1. Het hbo-kunstvakonderwijs streeft naar een goede afstemming van de opleidingen op de beroepspraktijk

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Bladnummer 1 Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Preambule 1. Het hbo-kunstvakonderwijs streeft naar een goede afstemming van de opleidingen op de beroepspraktijk

Nadere informatie

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek >Retouradres Postbus 1637 00 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 0 Den Haag Postbus 1637 00 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg Startnotitie Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten (GS) in het najaar in concept de begroting op. Per

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Communicatieplan publiekscampagne dementievriendelijk Teylingen

Communicatieplan publiekscampagne dementievriendelijk Teylingen Communicatieplan publiekscampagne dementievriendelijk Teylingen Aanleiding De pilot Zorgpact is een samenwerking tussen welzijn, zorgorganisaties, woningcorporaties, huisartsen en de gemeente. Binnen dit

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

BoZ! Bewoners op Zuid

BoZ! Bewoners op Zuid BoZ! Bewoners op Zuid Wie zijn wij? Noem ons de ambassadeurs of verbinders op Zuid. We zijn actieve bewoners en ondernemers die zich met plezier en naar eigen vermogen inzetten voor de gebieden IJsselmonde,

Nadere informatie

Statistics and Facts of Diaspora Suriname in the Netherlands

Statistics and Facts of Diaspora Suriname in the Netherlands Statistics and Facts of Diaspora Suriname in the Netherlands How to Engage the Diaspora for the Development of Suriname? Seminar 7 February 2015 7-2-2015 1 Surinaams Diasporabeleid: Geschenk uit Suriname

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Europese Groepering voor Territoriale samenwerking. Jody van Diemen VNG Amersfoort, 30 september 2014

Europese Groepering voor Territoriale samenwerking. Jody van Diemen VNG Amersfoort, 30 september 2014 Europese Groepering voor Territoriale samenwerking Jody van Diemen VNG Amersfoort, 30 september 2014 Inhoud Aanleiding EGTS Voordelen Nadelen Aandachtspunten Aanbevelingen & conclusies Aanleiding Meer

Nadere informatie

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-010 Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

nr. 218 van WARD KENNES datum: 29 januari 2015 aan HILDE CREVITS Samenwerking Vlaanderen-Nederland - Onderwijs

nr. 218 van WARD KENNES datum: 29 januari 2015 aan HILDE CREVITS Samenwerking Vlaanderen-Nederland - Onderwijs SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 218 van WARD KENNES datum: 29 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Samenwerking Vlaanderen-Nederland - Onderwijs

Nadere informatie

Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2015

Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2015 Projectsubsidies cultureel eerste ronde 2015 Aanvrager Titel Korte omschrijving Toegekend bedrag Type project Design Museum Gent Tentoonstelling 'Design Derby België- Nederland 1815-2015' Design museum

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage.

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage. Behandeld door: gem secr Datum: 24-6-2013 Openbaar ja Control akkoord Adviesnota Verantw. Portefeuillehouder J.C. Westmaas Maak keuze s w w w b Besluit conform d.d Afdeling Akkoord Bespreken Besluit d.d.

Nadere informatie

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Sectorraad Kunsten en Erfgoed Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Advies 2010/2 (SARiV) Advies 243-05 (SARC)

Nadere informatie

Aansluiting hoger onderwijs. De laatste stap

Aansluiting hoger onderwijs. De laatste stap Aansluiting hoger onderwijs De laatste stap Augustus 2014 Inleiding Zoals de minister van OC&W in haar reactie op het advies van de Onderwijsraad Overgangen in het onderwijs stelt moet het onderwijs maximaal

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur Op 26 oktober 2009 diende minister Joke Schauvliege haar beleidsnota s Cultuur en Leefmilieu/Natuur in bij het Vlaams Parlement. In deze beleidsdocumenten

Nadere informatie

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE MISSIE AAMU Het AAMU is hét museum in Europa voor hedendaagse Aboriginal kunst dat Aboriginal kunst toegankelijk maakt voor een zo breed mogelijk publiek. VISIE AAMU Om

Nadere informatie

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête.

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Bureau Architectenregister heeft in het voorjaar van 2015 een onderzoek onder de ingeschrevenen in het register laten uitvoeren. Aan alle bij Bureau Architectenregister

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMING MBO. Van kwaliteitsafspraak naar meer kwaliteit in beroepspraktijkvorming

BEROEPSPRAKTIJKVORMING MBO. Van kwaliteitsafspraak naar meer kwaliteit in beroepspraktijkvorming BEROEPSPRAKTIJKVORMING MBO Van kwaliteitsafspraak naar meer kwaliteit in beroepspraktijkvorming Arrangement kwaliteitsafspraken revisited (1) Juli 2014: bestuursakkoord kwaliteitsafspraken tussen OCW en

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

Verzilveren perspectief op groene groei Voortzetting, aanscherping en opschaling Green Deal aanpak

Verzilveren perspectief op groene groei Voortzetting, aanscherping en opschaling Green Deal aanpak Verzilveren perspectief op groene groei Voortzetting, aanscherping en opschaling Green Deal aanpak Utrecht, 7 juni 2016 Van: Green Deal Board Aan: Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp Minister

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 Lede Tel. 053 60 68 70 e-mail academie@gamw.lede.be URL: http://www.gamw.lede.be Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De heer T. Kok p/a Cool Capital BV Singel 53 1012 VD AMSTERDAM Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 Telefax (079) 323

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Besluit van 18 mei 2009 houdende vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC)

Besluit van 18 mei 2009 houdende vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC) 2009D30612 31 973 Besluit van 18 mei 2009 houdende vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC) Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d... Binnen de vaste

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 073 Officiële naam regeling: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Citeertitel: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Naam ingetrokken

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR RECLAME EN SPONSORING OP RADIO EN TELEVISIE. Advies nr. 1997/04 dd. 13/10/1997

VLAAMSE RAAD VOOR RECLAME EN SPONSORING OP RADIO EN TELEVISIE. Advies nr. 1997/04 dd. 13/10/1997 VLAAMSE RAAD VOOR RECLAME EN SPONSORING OP RADIO EN TELEVISIE Advies nr. 1997/04 dd. 13/10/1997 Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, inzonderheid

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

Toezichtvisie van de Raad van Toezicht

Toezichtvisie van de Raad van Toezicht Toezichtvisie van de Raad van Toezicht Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d.14 december 2015 Toezichtvisie 2015-2022 Tegen de achtergrond van het discussiestuk van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

De toekomst van handelsmissies

De toekomst van handelsmissies De toekomst van handelsmissies 1 Deze rapportage is een uitgave van het lectoraat International Business. Lectoraat International Business School of Business, Media en Recht Windesheim Campus 2-6 Postbus

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie