Participatie in de wijken. MEE(R) DÓÉN in de wijk! 1. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participatie in de wijken. MEE(R) DÓÉN in de wijk! 1. Inleiding"

Transcriptie

1 Participatie in de wijken MEE(R) DÓÉN in de wijk! 1. Inleiding In Nijmegen denken, praten en doen al veel mensen mee om de eigen straat, wijk of stad mooier, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken. Dit beeld zien we bevestigd bij allerlei bijeenkomsten en manifestaties. We zagen het bij de werkconferentie participatie van november 2011 en tijdens de Wijkenkaravaan in september Maar ook bij de bijeenkomst van bewoners-sleutelfiguren over deze notitie van 29 november jl.. Van de bevolking ouder dan 15 jaar is 16% actief om de eigen buurt te verbeteren. Dat is mooie score, maar het kan ook nog beter. Ter vergelijking: Ede 17%, Arnhem 18%, s-hertogenbosch 18%, Venlo 18% en Oss 19% (bron: stadsgetallen gemeente Nijmegen.) Deze kracht van de mensen in Nijmegen, die we meemaken en voelen in de wijken, is in de komende jaren zeker hard nodig. We zien veel kansen in de wijken om ook of juist in de huidige maatschappelijke situatie (met economische stagnatie en gevolgen van de vergrijzing) te werken aan verbetering van de leefbaarheid. Daarin moeten we, in samenwerking met bewoners en ondernemers, effectiever worden. Bewoners en ondernemers kunnen daarin ook veel zelf doen. Soms moet de gemeente daarin een beetje ondersteunen. Het motto daarbij is vinden en verbinden : er is al zoveel, maar het is onvoldoende bekend. Meedoen is samenwerken. Er bestaat een lange traditie van samenwerken met bewoners in de wijken. Bij participatie denken mensen meestal aan meedoen. Meedoen met initiatieven die door de gemeente of instellingen werden genomen. Meedoen was eerst vooral inspraak, maar werd later steeds meer het actief betrekken van bewoners bij beleidsontwikkelingen. Die laatste vorm is nog steeds duidelijk herkenbaar: de gemeente of aan haar verbonden instellingen bedenken een plan en dagen de bewoners uit om mee te denken, mee te doen en soms zelfs mee te beslissen. In de loop der tijd zijn daar allerlei vormen van meedoen voor gemaakt.. Naast reageren op, of zelf mee vormgeven van beleid van de gemeente zien we in de wijken allerlei activiteiten waarbij bewoners en ondernemers zelf het in itiatiefnemen en verantwoordelijkheid willen dragen voor hun buurt en leefomgeving. Denk aan ontmoetingsactiviteiten, wijkmanifestaties, het beheren van een deel van de openbare ruimte (bijvoorbeeld natuurspeeltuin de Vieze Broek en het beheren van park/moestuin) of het opkomen voor belangen in hun wijk en buurt in bredere zin (wijkplatforms). Al deze vormen van participatie worden sinds jaar en dag ondersteund en gestimuleerd via de wijkaanpak. Denk hierbij aan wijkbladen en websites,, wijkbudgetten, bewonersbudgetten, subsidies voor allerhande initiatieven en experimenten. Alles om de leefbaarheid in wijken te verbeteren, om de wijk van A naar B te brengen. Voorbeeld Hatert Jaarwisseling Een zeer onrustig verlopen jaarwisseling (jaartal)heeft uiteindelijk geleid tot bewoners en jongeren die, ondersteund door de wijkaanpak, zelf de verantwoordelijkheid willen en durven nemen voor een feestelijke jaarwisseling zonder grote incidenten. De bewoners en jongeren zijn zeer succesvol in hun aanpak.(al x jaren) Meedoen is ruimte geven aan dynamiek Het ambitiedocument participatie 1 benadrukt, dat de gemeente aan mensen in de stad alle ruimte wil bieden om mee te denken, praten en doen. In de komende jaren zal het in de wijken minder gaan om het realiseren van (gemeentelijke )projecten (van A naar B). Veel meer zal het gaan om het versterken van de gemeenschap op buurt- of wijkniveau. In een krachtige buurt nemen bewoners, gemeente, ondernemers en instellingen, liefst in 1 Vastgesteld door de gemeenteraad in september

2 overleg met elkaar, hun eigen rollen al naar gelang de vragen die er zijn. Niet meer één partij is verantwoordelijk voor succes, maar het geheel van de gemeenschap. Het zal nodig zijn om de verwachte stroom van informatie, vragen, ideeen, initiatieven enigszins te stroomlijnen. Zodat bewoners en partijen alles kunnen blijven behappen. In twee stadsdelen (Lindenholt en Nijmegen- Noord) zal daartoe een experiment worden uitgevoerd onder de noemer één wijk- één plan. De gemeente staat voor de uitdaging om ruimte te maken voor bewoners en ondernemers zodat zij eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en zelf mee kunnen sturen. De wijk is dan een soort marktplaats waar alle partijen informatie, ideeën, advies, zorg, hulp, diensten en tijd kunnen uitwisselen in allerlei informele én formele groepen. Het beeld dat de gemeente en/of instellingen hoofdeigenaar van de aanpak van maatschappelijke probleemstellingen zijn, moet dan wel worden bijgesteld. Het zal niet vanzelf gaan. Het vraagt om méédenken vanuit de gemeente. We kunnen gelukkig voortborduren op de goede ervaringen die we in de wijkaanpak al kennen met de samenwerking tussen bewoners, gemeente en instellingen. En we kunnen een stap verder komen door: Ruimte te maken op wijkniveau voor nieuwe initiatieven van bewoners en marktpartijen door. Flexibiliteit en dynamiek te verhogen. Dit kan door subsidies in principe tijdelijk beschikbaar te stellen (flexibiliteit) en subsidies slechts te verlenen voor activiteiten die tevens bijdragen aan het hogere doel: meer ruimte maken voor eigen kracht en verantwoordelijkheid van bewoners (doelgerichtheid). Beleid, regelingen zoals de subsidieregeling wijkactiviteiten, middelen zoals wijkbladen en websites en gemeentegedrag passen we hierop aan. Te vinden en te verbinden. Op wijkniveau brengen we bewoners, instellingen en ondernemers samen, stimuleren en faciliteren we initiatieven. Daarmee vergroten we het oplossend vermogen van de wijkgemeenschappen. Oog te hebben voor elkaar. We bevorderen dat partijen in de wijken oog krijgen en/of houden voor die mensen, die op eigen kracht niet aan de samenleving kunnen deelnemen. Dit vanuit de ervaring dat mensen elkaar willen helpen. Minder regels:gemeente, doe niet moeilijk als het niet hoeft! Bewoners, vraag niet te snel om regels! Meer dynamiek leidt ertoe dat vaste wijkstructuren, de vaste wijkactiviteiten en patronen van participatie mee moeten bewegen. Wie je bent is niet meer zo belangrijk als wat je doet in de wijkgemeenschap. Initiatieven worden steeds opnieuw beoordeeld op hun bijdrage aan het bevorderen van eigen kracht van mensen in de wijken. Het accent komt dus te liggen op gemeenschapsvorming in een nieuwe balans tussen de rollen en de dienstverlening van bewoners, ondernemers, gemeente en instellingen. Het bereiken van leefbaarheids- en veiligheidsdoelstellingen blijft natuurlijk uitgangspunt. Bewoners, instellingen en gemeente, de samenwerkende partijen in de wijk, moeten er daarnaast op blijven letten, dat ook kwetsbare mensen of bewoners met een kleine portemonnaie mee kunnen blijven doen. Voorbeeld De Nachtburgemeester: een groeiend fenomeen en ook in Nijmegen sinds Door en via de nachtburgemeester worden wijken of personen in een ander nachtlicht gezet, wordt gedebatteerd over thema s als nachtleven en cultuur en ontmoeten mensen elkaar via de nacht van de ommetjes en nachtfeesten. Van meedoen naar méér doen Op verschillende manieren wordt al geëxperimenteerd met de nieuwe rollen en verhoudingen, zoals bij het kansenboek in Lindenholt, de Ontwikkelagenda in Neerbosch-Oost en Dromen over Dukenburg. Bij deze activiteiten zitten bewoners, ondernemers, instellingen en gemeente als gelijke partners aan tafel. Ze leggen aan elkaar hun wensen voor de toekomst voor. En de verantwoordelijkheid voor realisering ligt in principe bij de partner(s) die een voorstel op tafel legt(leggen). In een ander voorbeeld, neem Nijmegen- Oost, bekijk je de wijk als een marktplaats. Daar kunnen bewoners, ondernemers, instellingen en gemeente elkaar bevragen en adviseren of elkaar de helpende hand bieden, diensten uitwisselen. Ze kunnen ook initiatieven nemen voor leuke activiteiten, al dan niet gezamenlijk. Met behulp van sociale media zijn ongekende verbindingen mogelijk tussen bewoners, ondernemers, overheid en professionals. We noemen hierbij het voorbeeld van MijnBuurt.je, de interactieve wijkwebsite die hard bezig is een standaard neer te zetten voor digitaal community- management. 2

3 Voorbeeld: MijnBuurt.Je: Een door bewoners ontwikkeld, interactief digitaal informatie- en servicecentrum. Desgewenst tot op straatniveau. Zo zou je Mijnbuurt.je kunnen noemen. Een initiatief, dat is gestart vanuit de vrijwilligers van de wijkkrant Nijmegen Oost en dat zich in enkele jaren heeft ontwikkeld tot een kansrijk medium voor alle Nijmeegse Wijken. Samenwerking op wijkniveau tussen deze wijkwebsite en de wijkbladen geeft alle partijen ongekende mogelijkheden om vragen te stellen/ beantwoorden en om diensten aan te bieden en af te nemen. In de wijk als marktplaats komt - bijna als vanzelf - de zelfstandige zonder personeel in beeld. Het betrekken van doelgroepen die tot voor kort buiten beeld bleven, bijvoorbeeld deze zzp-ers, geeft een impuls aan het sociale klimaat in een wijk. Met de subsidieregeling wijkactiviteiten als bescheiden - middel kunnen partijen gevonden en verbonden worden, kunnen nieuwe interactieve wijkmedia operationeel worden, komen zzp-ers bij elkaar en ontmoeten bewoners elkaar. Nu met het perspectief, de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen in de wijken te ondersteunen. En altijd met de bedoeling, dat bewoners, ondernemers, instellingen en gemeente als gelijken participeren in deze initiatieven of deze, als dat zo uitkomt, zelfs van elkaar kunnen overnemen. Voorbeeld: De Waarmakerij: een initiatief dat mensen, ideeën en spullen die er toch al zijn met elkaar verbindt om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. In de Co-Work plek aan de Tooropstraat is iedereen welkom om te werken en anderen te ontmoeten en betaal je voor wat het je waard was: geld in de spaarpot of hulp om de plek nog beter in te richten. De wijkfabriek: een idee in ontwikkeling: Het Hobbycentrum is een door de gemeente gesubsidieerde instelling voor dagbesteding op vrijwillige basis. Het Hobbycentrum kan in het kader van de WMO bijvoorbeeld cliënten van begeleid wonen een goede dagbesteding bieden. Deze mensen zouden zich ook dienstbaar kunnen maken voor de wijk (klusjes, opknapbeurt). Het Hobbycentrum zoekt uitbreidingsruimte. Het slecht renderende wijkcentrum De Driestroom zou een ideale plek zijn om een wijkfabriek te starten: een centrum waar in samenwerking tussen bewoners en instanties van begeleid wonen een arrangement voor ontmoeting en dagbesteding kan worden neergezet, plus een plek om hobbymatig actief te zijn en plus een plek waar zzp-ers kunnen werken en elkaar kunnen ontmoeten. In 10 stappen naar Mee(r) Doen 2 1. Weten wat er leeft en wie wat kan doen in de wijk: door presentie, netwerkvorming en relatiebeheer houden we een actueel beeld van wat er leeft in een wijk. We gaan dit aanvullen met informatie over wie wat kan doen (participatiekaart). Dit blijft gelden voor alle wijken, alleen de intensiteit van de aandacht per wijk verschilt. Deze informatie is in beginsel beschikbaar voor alle partijen in de wijken die zich richten op het bevorderen van eigen kracht en verantwoordelijkheid van bewoners(-groepen). 2. Zorgen, dat gebeurt, wat nodig is. Vooral in aandachtsgebieden blijven we samen met de bewoners, ondernemers en instellingen in de wijken werken aan integrale wijkaanpakprogramma s (WAP s, van A naar B). Vanuit het idee een wijk- een plan zorgen we er samen met bewoners voor, dat bewoners(groepen) niet overvoerd raken met vragen vanuit de gemeente en instellingen. Tevens leidt onze regie ertoe dat partijen van elkaars bestaan en activiteiten weten en daar afstemming over zoeken. Tenslotte zorgen we op deze wijze voor overzicht ten behoeve van alle partijen die actief zijn in de wijk. 3. Inspiratie: we maken kansenboeken of wijkagenda s: boekjes met ideeën en tips, aangedragen door bewoners voor bewoners. Een verdere stap kan een Wiki Wijken zijn naar het voorbeeld van Wikipedia: digitaal worden ideeën aangevuld en verbeterd, de geschiedenis en het verloop van wijkontwikkeling blijft bewaard. Deze moeten uitdagen tot het nemen van initiatief. 4. Wijkbudgetten flexibeler: meer tijdelijk en geconcentreerd ter beschikking stellen van wijkbudgetten aan (steeds wisselende) groepen die actief zelf aan de gang willen met wijkontwikkeling, of het nu gaat om openbare ruimte, zorg of veiligheid. De gemeente faciliteert met een nieuwe subsidieregeling en nieuwe normen. We zetten de huidige structuur 2 Met we is hier bedoeld de gemeentelijke afdeling wijkmanagement, in opdracht van het college. 3

4 van budgetbeherende bewonersorganisaties om naar budgetbeheer voor wisselende groepen. Daarbij willen we gebruik blijven maken van de kennis en ervaring die in de budgetbeherende organisaties is opgebouwd over de wijken. Een nieuwe regeling is bij dit voorstel ter inzage gelegd. 5. Experimenteren met wijkondernemerschap: we stimuleren bewoners om bewoner met wijk- en buurtbudgetten zelf projecten te starten, fondsen te gaan werven en externe deskundigheid in te kopen. Daarbij spelen we een coachende rol. De gemeente is partner, geeft feedback, wijst op kansen, springt alleen in waar nodig. 6. Inzetten van sociale media (wijkbladen, wijkwebsites en social media): we stimuleren het inzetten van sociale media,, om bewoners en ondernemers makkelijker een stem te geven bij beleidsparticipatie en inspraak. Daarnaast om hen een platform te bieden waarop zij zelf hun vraag kunnen koppelen aan geschikt aanbod in de nabije omgeving. Dit sluit aan op doelstellingen van actief burgerschap, zelfregie en samenzorgzaamheid. De gemeente bevordert nu al het op gang brengen/ stimuleren en vasthouden van deze ontwikkeling. Zie Nijmegen Oost, Stadscentrum, Dukenburg. Nijmegen West, Lindenholt. 7. Ruimte bieden: we willen voor bewoners belemmeringen wegnemen om mee te doen en als gemeente meedenken. We moeten zorgen dat we weten welke belemmeringen bewoners ervaren. Daarom organiseren we contacten tussen het stadhuis en de mensen in de wijken met behulp van collegebezoeken, raadsbezoeken, stages en meer rechtstreeks contact tussen bewoners die zich inzetten voor de leefbaarheid en ambtenaren. Klein beginnen, bijvoorbeeld via wijkkaravanen/ - safari s. MeeAnder wordt Mee met de Ander. 8. Nieuwe ontmoetingsvormen: het stimuleren en mogelijk maken van nieuwe vormen van ontmoeting. We benutten ten volle de mogelijkheden van de informatietechnologie maar blijven ook de traditionele vormen van overleg gebruiken. We denken bijvoorbeeld aan het inzetten van nieuwe media (mijnbuurt.je) om in de wijk tijd, talent, goederen en diensten te kunnen ruilen (de wijk als marktplaats). 9. Contact: we zoeken niet meer uitsluitend in de reguliere wijkplatforms maar ook daarbuiten (de karavaan als voorbeeld). Daarbij maken we gebruik van alternatieve ontmoetingsplekken, stimuleren de vorming van creatieve ontmoetingsplekken naar het voorbeeld van de Waarmakerij of de wijkfabriek (in ontwikkeling). 10. Goed voorbeeld doet goed volgen: we organiseren wijkoverstijgende kennisoverdracht. Goede voorbeelden kunnen navolging krijgen in andere wijken. Dat doen we via de (sociale) media, door bewoners uit andere wijken uit te nodigen bij andere wijkplatforms en door het jaarlijks organiseren van een wijkenmarkt. We reiken daarbij de prijs uit voor het beste wijkontwikkelidee van het jaar. 4

5 Bijlage Wijkaanpak Nijmegen Methodisch wijkgericht werken in Nijmegen, de bewoner op het netvlies Definities Wijkgericht werken: Een vorm van gebiedsgerichte aanpak. De aanpak gaat uit van vragen/ behoeften van de bewoners van de wijk en/of het stadsdeel. Van het versterken van de vraagsturing (meer bottom-up- up) verwachten we meer effectiviteit. Wijkgericht werken moet ook leiden tot samenhang in de uitvoering van beleid. Daarvan verwachten we efficiency. Wijkaanpak: De concrete samenwerking van de verschillende afdelingen van de gemeente, met de bij de wijk betrokken organisaties, zoals woningcorporaties, politie, scholen, welzijn en zorginstanties en bewoners en ondernemers, om de leefbaarheid en de veiligheid in de wijken te verbeteren. Wijkmanagement: Procesmanagement vanuit de gemeente. Wijkmanagement weet wat er speelt, zorgt dat gebeurt wat nodig is, in samenwerking met bewoners en betrokken organisaties en partijen. Wijkmanagement is belast met de sturing op de wijkaanpak en bevordert daarin participatie van bewoners. Het zorgt daarnaast, dat gemeentebeleid vanuit de praktijk van de wijk wordt beïnvloed (vraaggericht werken) en voert regie op de wijze, waarop de gemeente en instellingen de bewoners benaderen en bevragen (één wijk, één plan, waarvoor twee experimenten worden uitgevoerd in Lindenholt en Nijmegen- Noord). Efficiency voor gemeente en bewoners is daarbij het uitgangspunt. Wijkbeheer: Zorgt voor Integraal Beheer Openbare Ruimte als één van de pilaren (schoon, heel) onder het wijkgericht werken en bevordert daarin participatie van bewoners. Basisprincipes van wijkgericht werken: Vraagsturing: aansluiten op de wensen, behoeften en ideeën van de bewoners en ondernemers in de wijken in plaats van het opleggen van de systeem- werkelijkheid van de gemeente en de instellingen. Oriëntatie op de leefwereld: kijken wat er al is én aansluiten bij de logica van de leefwereld van bewoners. In de leefwereld van bewoners is immers veel, zo niet alles, met elkaar verbonden en integraal. Geen gemakkelijke opgave voor een sectoraal ingerichte gemeentelijke organisatie of instelling Gebiedsgericht kijken: zorgen voor een overzicht van problemen, kansen en ontwikkelingen in de wijk. Daardoor ontstaan mogelijkheden om samenhang te brengen in maatregelen. En om een wisselwerking te organiseren tussen het beleid en de integrale, gebiedsgerichte praktijk van de wijk. Samenwerken op wijkschaal: de overzichtelijke schaal van de wijk biedt optimale mogelijkheden om samenhang en samenwerking te organiseren tussen bewoners, ondernemers, gemeente en instellingen. Voor de wijk gaat het om zaken dicht bij huis, het niveau waarop bewoners en ondernemers zich betrokken voelen en zich willen inzetten. Feedback verbeteren: ervaringen en belevingen van mensen in de wijken (de praktijk van de wijk) maken ons duidelijk of (de uitvoering van) beleid deugt en of er mogelijkheden zijn voor verbetering; Deze principes van wijkgericht werken zijn tegelijk een uitnodiging aan bewoners en ondernemers om te participeren, voor zover zij dat al niet deden. In de wijkaanpak wordt intensief en structureel samengewerkt met bewoners en ondernemers in de wijken en de bij de wijken betrokken organisaties zoals de woningcorporaties, politie, zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en vrijwilligersorganisaties. In de loop der jaren is gebouwd aan deze netwerken en samenwerkingsverbanden binnen de gemeentelijke organisatie en in de stadsdelen en 5

6 wijken. In deze netwerken en verbanden wordt de leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten succesvol aangepakt. Hieronder een overzicht van eind 2011 dat het aantal bij ons bekende actieve bewonersgroepen laat zien. Activiteitencommissie Benedenstad Activiteitencommissie Titus Brandsma Activiteitencommissie Vogelvlucht Benedenstadnieuws Bewoners evenementencommissie Hillekensacker Bewonerscomité De Kluijskamp Bewonerscomité Hazenkamp Bewonerscomité Heeskesacker Bewonerscomité Hillekensacker Bewonerscomité Leuvensbroek 11e t/m 18e Bewonerscomité Wedesteinbroek Bewonerscommissie Aldenhof Maisonnettes Bewonerscommissie Hoogbouw Zwanenveld Bewonerscommissie Malvert Maisonnettes, via Tandem Bewonerscommissie Meijhorst Maisonnettes Bewonersgroep De Voorstenkamp Bewonersinitiatief Professorenbuurt Bewonersoverleg Heseveld Bewonersplatform Aldenhof Bewonersplatform Weezenhof Bewonersraad Binnenstad Bewonersvereniging De Wellenkamp Bewonersvereniging Zwanenveld 63 Buurtcomité Zwanenveld Dukenburg Presenteert Infobulletin Lentse Lucht Leuvensbroek 15e straat Platform Bewoners Centrum Nijmegen Platform Waalsprong Stichting Activiteiten- en Beheerscommissie De Schakel Stichting Activiteiten- en Beheerscommissie Wijkcentrum De Brack Stichting Activiteitencommissie Ark van Oost Stichting Activiteitencommissie Daalsehof Stichting Activiteitencommissie Wijkcentrum Hatert Stichting Beheer Openbare Ruimte Weezenhof Stichting Bewonersgroep Boetbergen-Schuijlenburch Stichting Bewonersgroep Neerbosch-Oost Stichting Bewonersorganisatie Bottendaal Stichting Bewonersplatform Meijhorst Stichting De Hazenkamp en St. Anna Stichting De Zevensprong Stichting Informatheek Dukenburg Stichting Jeugdactiviteiten Neerbosch-Oost (SJANO) Stichting Nieuwsvoorziening Dukenburg en Lindenholt Stichting Platform Tolhuis-Teersdijk Stichting Wijkblad De Heistal Stichting Wijkdeelraad Zwanenveld Stichting Wijkkrant Hatert Stichting Wijkkrant Nijmegen Oost Stichting Wijkraad Grootstal Stichting Wijkraad Oosterhout Stichting Wijkwinkel Nijmegen Oost Tandem, Lente in Lent 6

7 Vereniging Dorpsbelang Hees Vrijwilliger Buurthuis 't Oude Weeshuis Vrijwilligers De Vrijbuiter Vrijwilligersfeest Lindenholt Website Willemskwartier Wijkactiviteitencomité Horstacker Wijkblad De Partituur Wijkcomité de Steekse Acker Wijkcomité Klein Grootstal Wijkcomité Oost Wijkkrant Brakkenstein Wijkplatform Lankforst Wijkraad Benedenstad Wijkraad Brakkenstein Wijkraad Hatertse Hei Wijkraad Hazenkamp Wijkraad Lent Wijkraad St. Anna / Heyendaal Wijkraad Willemskwartier Wijkraad Wolfskuil Wijkvereniging "Ons Waterkwartier" Bewonersgroepen Batava Bewonersgroep Berberisstraat Bewoners 17e straat Horstacker Bewoners Binnen- Benedenstad Bewoners Bloemerstraat Bewoners Jan van Galenstraat Bewoners Joubertstraat, autoloze zondag Bewoners Parkhof West Limos Bewoners plein Eiermarkt Bewoners Tussenweg e.o. Bewoners van de Veldstraat Bewoners van Peltlaan Bewonerscommissie Landbouwbuurt Bewonerscommissie Wolverlei Bewonersgroep "Op de rails" Bewonersgroep Ahornstraat e.o. Bewonersgroep Beatlesstraat Bewonersgroep Beetsplein, kerstboom Bewonersgroep Edelstenenbuurt Bewonersgroep Flats De Genestetlaan Bewonersgroep Fortuna, Mercurius, Waterman Bewonersgroep Heseclubje Bewonersgroep Heselaan Bewonersgroep Hobby Creatief Bewonersgroep Horstacker 18e straat Bewonersgroep kindervakantieactiviteiten Heseveld e.o. Bewonersgroep Klein Jeruzalem Bewonersgroep Knollenpad Bewonersgroep Lankforst 52e straat Bewonersgroep Lijsterbesstraat Bewonersgroep Maerlantstraat Bewonersgroep Onder de Bogen Bewonersgroep Postweg Bewonersgroep Ridderspoor Bewonersorganisatie Wetering Bewonersoverleg Platform Limos 7

8 Bewonersoverleg Weezenhof Bewonersvereniging 't Buske Bewonersvereniging De Ring Bewonersvereniging De Valckenaer Bewonersvereniging Driehuizen Bewonersvereniging Harmoniehof Lent Bewonersvereniging Hart van de Weezenhof Bewonersvereniging Kunstveld Lent Bewonersvereniging Muntenbuurt Bewonersvereniging Neerbosscheweg Bewonersvereniging Park Heijendaal Bewonerswerkgroep Patersbos Brakkensteinweg Buurt Doddendaal/Parkdwarsstraat, buurtfeest Buurtfeest Evertsenstraat Buurtfeest Fahrenheitstraat Buurtfeest Planetenstraat Buurtfeest van Musschenbroekstraat Buurtfeest Witsenburgselaan Buurtfestijn Limos - Tandem Buurtmomentje Buurtvereniging Altrade Buurtvereniging Bataafs Kwartier Buurtvereniging De Terrassen Buurtvereniging De Vaele Baard Buurtvereniging Het kleine café Buurtvereniging Oude Molenweg C. te Pas, straatspeeldag PPP Coldplaystraatfeestcommissie Componistenbuurt Deep Purplestraat Deken de Lanckstraat Fahrenheitstraat Feestcomité Bottendaal Frans Halsstraat Guido Gezellig Hazenkampseweg Het Binnenhof Huurdersvereniging Kronenburg State Initiatiefgroep straatfeest Postweg Javastraat, Javaplein, Banka- en Lombokstraat Karodo Minister Eland Mozartbuurtvereniging, verkeersactie Mw. C. Naalden / Jan van Speykstraat Pleintje Heiweg Potgieterboulevard Regentessestraat / Claas Noorduynstraat Saturnusstraat buurtfeest Stichting 't Fort Straatcomité Kastanjelaan Straatfeest Albertus Magnusstraat / Lentiusstraat Straatfeest Bergansiusstraat Straatfeest Broerdijk Straatfeest Dommer van Poldersveldtweg Straatfeest Heijendaalseweg Straatfeest Weezenhof Straatfeest Weezenlaan Straatfeestcommissie Jacob Canisstraat TROTS op de WIJK / Bewonersgroep Willemspunt 8

9 Van Batenborchstraat van Heemskerckstraat, straatfeest Venusstraat e.o. Vereniging Plein 26 Vereniging van huiseigenaren Vis-à-Vis VVE Hof van Heden Werkgroep Teersdijk Weverstraat Lent Wijkfeest Knollenpad Wijkraad St. Anna / Heyendaal Zwanenveld

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Woonservicegebieden. Rapportage resultaten tot mei 2009

Woonservicegebieden. Rapportage resultaten tot mei 2009 Woonservicegebieden Rapportage resultaten tot mei 2009 Wat is de visie op woonservicegebieden? De gemeente Nijmegen wil de stad zo inrichten dat de wijken in 2020 levensloopbestendig zijn. Dat betekent

Nadere informatie

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger Een betere buurt met mijnbuurtje www.mijnbuurtje.nl Vroeger 1 Nu 1 op de 3 huishoudens bezit een tablet 2 Nu Nu 3 In alle Nederlandse gemeentes: Bezuinigingen Zelfredzaamheid Stimuleren bewoners Meer verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Inrichtingsplan Stips

Inrichtingsplan Stips Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inrichtingsplan Stips Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met het Inrichtingsplan Stips geeft Stichting Het Inter-lokaal

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Budgetaanvraag NIM - Tandem Linda Jansen ZZGzorggroep Els Bremer projectbureau MAAT Opzet van deze workshop Introductie : hoe transformeren Korte aftrap: wat

Nadere informatie

Lokaal hitteplan. Workshop Klimaatadaptatie Ervaringen GGD en Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid Chris Zwerver, Ingrid Links 31 maart 2016

Lokaal hitteplan. Workshop Klimaatadaptatie Ervaringen GGD en Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid Chris Zwerver, Ingrid Links 31 maart 2016 Lokaal hitteplan Workshop Klimaatadaptatie Ervaringen GGD en Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid Chris Zwerver, Ingrid Links 31 maart 2016 Meer op eigen kracht en elkaar helpen We vergrijzen versneld

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Onderzoek naar de wensen, behoeften en bijdragen van inwoners uit Padbroek, Cuijk Alex de Veld, Daniëlle Damoiseaux MSc., dr. Martha

Nadere informatie

Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 2010

Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 2010 Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 200. Inleiding In 2009 is in de gemeente Krimpen aan den IJssel een aanvang gemaakt met het formuleren

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website.

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website. BEHEERDER VAN DE WEBSITE ACHTER DE HOVEN. Er gebeurt veel interessants in Achter de Hoven en dat willen we graag met zo veel mogelijk mensen delen. Een wijk in beweging betekent ook dat er veel actuele

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering NASB 2012. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering NASB 2012. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering NASB 2012 Programma / Programmanummer Sport / 1052 / Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 1 april 2009 heeft de raad

Nadere informatie

2016 Geldig vanaf 13 december 2015

2016 Geldig vanaf 13 december 2015 Dienstregeling 2016 Geldig vanaf 13 december 2015 Nijmegen Stad Lijn Bestemmingen 1 Nijmegen Plein 1944 - Molenhoek 2 Nijmegen Lindenholt West - Nijmegen Sint Maartenskliniek 3 Oosterhout Dorp - Nijmegen

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Subsidies alfabetisch per Instelling

Subsidies alfabetisch per Instelling Activiteitencomité Rozenbuurt kinderdisco in WC Villa Nova 350,00 Activiteitencommissie Benedenstad organiseren van diverse wijkactiviteiten 4.000,00 Activiteitencommissie De Grondel activiteiten voor

Nadere informatie

Eigen en WIJze buurten

Eigen en WIJze buurten Eigen en WIJze buurten Swingen met de kracht en kennis van de wijk. Van en Voor wijkbewoners. Marjanne van Ginneken Community en netwerk leider van Makers en Doeners Grote Beer 980, 3067 MB Rotterdam,

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Leden van de raadscommissie Stedelijke samenleving,

Leden van de raadscommissie Stedelijke samenleving, Memorandum Raadsgriffie Aan Leden van de raadscommissie Stedelijke samenleving Datum 4 april 2005 Opgesteld door, telefoonnummer E. Hoenderkamp, 2020 Onderwerp Tussenstand uitvoering projecten wijkexperiment

Nadere informatie

Paradigmashift in kantelperiode

Paradigmashift in kantelperiode Paradigmashift in kantelperiode Van aanbodgericht naar vraaggericht Van grootschalig naar kleinschalig Centraal naar Decentraal Van landelijk naar lokaal Van hiërarchisch naar zelforganiserend Van bureaucratisch

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Leerervaringen uit het ontwikkel- en onderzoeksproject 14 maart 2011 Jolanda Habraken Inhoud presentatie Aanleiding project Structuur Activiteiten Resultaten

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl Assen, 19 april 2011 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl en Sjoerd IJdema Adviseur Partoer Centrum Maatschappelijke ontwikkelingen Fryslân. www.partoer.nl Inhoud Welzijn

Nadere informatie

Inwonerspanel CJG en Wijkregie

Inwonerspanel CJG en Wijkregie Rapportage Onderzoek Centrum voor Jeugd en Gezin en Wijkregie In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, mei 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan

Nadere informatie

BESLISPUNTEN 1. Het subsidieplafond 2014 voor de Subsidieregeling Buurtbudget 2014 vast te stellen op 331.200.

BESLISPUNTEN 1. Het subsidieplafond 2014 voor de Subsidieregeling Buurtbudget 2014 vast te stellen op 331.200. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4540779 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder R.G.H. van Muilekom Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde :

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland 4 februari 2016 Thema: Hoe kunnen wij een stevigere sociale samenwerking en effectieve zorg in de wijk bevorderen? Op 4 februari 2016 werd een netwerkborrel

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Auteurs : Marcel Stevens Status : Definitief Datum : 30-12-2014 1 Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy - 30-12-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gereedschap voor succes

Gereedschap voor succes Gereedschap voor succes magazine voor maximaal buurtgeluk met kunst & cultuur 1 2 Gereedschap voor succes in buurtcultuur Succes! Kunst in de buurt brengt bewoners dichter bij elkaar en verbindt talenten.

Nadere informatie

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 voorstel voor Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 Voorstellen van de bewoners van Almere Centrum in het kader van de Floriade Aan Van : Gemeente Almere Wethouders Ed Anker en Henk

Nadere informatie

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Inleiding De burgervisitatiecommissie heeft haar bevindingen gedeeld over hoe wij onze visie over onze veranderende rol van de gemeente

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie Cultuurproef Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie De cultuurproef Met de Cultuurproef kunt u de cultuur van uw organisatie in kaart brengen. Via een vragenlijst en een cultuurmodel onderzoekt

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 28 april 2010) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk L110/10.005272.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 28 april 2010) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk L110/10.005272. Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 28 april 2010) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024)

Nadere informatie

Demografische Verkenning 2012

Demografische Verkenning 2012 Demografische Verkenning 2012 Demografische Verkenning 2012 Datum: augustus 2012 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Jenny Zonneveld tel.: (024) 329 98 89 e-mailadres:

Nadere informatie

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Hieronder een eerste en tweede reactie van de Rekenkamer. 1 Bijlage: Ambitiedocument Burgerparticipatie met bijbehorende Verordening te downloaden via deze link. Eerste

Nadere informatie

Wijkprofiel Malvert d.d. 17-3-2014. Wijkprofiel Noord

Wijkprofiel Malvert d.d. 17-3-2014. Wijkprofiel Noord Wijkprofiel Malvert d.d. 17-3-2014 Wijkprofiel Noord Inhoud wijkprofiel Overzicht oordeel woon- en leefklimaat Overzicht Leefbaarheid wijk en buurt Bevolkingskenmerken Sociaal klimaat Wonen Gezondheid

Nadere informatie

Mobiliseren van mensen met levenservaring

Mobiliseren van mensen met levenservaring Mobiliseren van mensen met levenservaring Zo lang mogelijk je kennis, kunde en levenservaring inzetten. Dat is de beste manier om gezond en plezierig ouder te worden. Ook de samenleving vaart er wel bij

Nadere informatie

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Uitgevoerd door Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht Initiatieven

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Werkgroep Vrijwilige Inzet met Toekomst, 28 september 2015 Aanleiding In Nieuwegein zetten vele inwoners zich vrijwillig in. Dit is goud waard! Het eigen

Nadere informatie

3. Wijknetwerken, vormen van samenwerking en nieuwe energie

3. Wijknetwerken, vormen van samenwerking en nieuwe energie 3. Wijknetwerken, vormen van samenwerking en nieuwe energie Het wijkniveau biedt een overzichtelijke schaal voor samenwerking. In de Zwanenveld bestaat een uitgebreid netwerk van bewonersgroepen, buurtcomités,

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Groen Dichterbij 8 november 2014 Jan Hassink, Carlijn Wentink en Evelien Janssen Jan.hassink@wur.nl Voorbeelden van groene burgerinitiatieven

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Breng me s ochtends vroeg naar de start. Nijmeegse Vierdaagse 2011 - Vroegbussen 19 juli t/m 22 juli 2011. breng.nl

Breng me s ochtends vroeg naar de start. Nijmeegse Vierdaagse 2011 - Vroegbussen 19 juli t/m 22 juli 2011. breng.nl Breng me s ochtends vroeg naar de start Nijmeegse Vierdaagse 2011 - Vroegbussen 19 juli t/m 22 juli 2011 breng.nl Op tijd bij de start Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse brengen wij je graag snel en ontspannen

Nadere informatie

BEWONERSINITIATIEFGROEPEN & WIJKPLATFORMS Meedenken en meedoen in uw wijk?

BEWONERSINITIATIEFGROEPEN & WIJKPLATFORMS Meedenken en meedoen in uw wijk? BEWONERSINITIATIEFGROEPEN & WIJKPLATFORMS Meedenken en meedoen in uw wijk? A M S T E LV E E N. N L AARVERSLAG 2 0 0 6 B eien&binden De relatie tussen de gemeente Amstelveen en haar inwoners is de laatste

Nadere informatie

Instellen Vrijwilligersfonds

Instellen Vrijwilligersfonds Openbaar Onderwerp Instellen Vrijwilligersfonds Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De motie Vrijwilligersfonds, kleine moeite groot plezier roept ons college op

Nadere informatie

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg (Burger) participatie De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli Tessa van den Berg AGENDA - Welke soorten en vormen van (burger)participatie zijn er? - Een korte theoretische introductie - Wat is en

Nadere informatie

Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK

Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK Waarom doe je dat? dr. Cees van den Bos Programma-manager Participatie & Vrijwillige Inzet, Rijnstad Arnhem c.vdbos@via-arnhem.nl Nederland Wereldkampioen Vrijwilligerswerk

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

Dag van de verantwoording 29 oktober2013. Dagvoorzitter Abdel Meniar

Dag van de verantwoording 29 oktober2013. Dagvoorzitter Abdel Meniar Dag van de verantwoording 29 oktober2013 Dagvoorzitter Abdel Meniar Speerpuntveiligheid Toezicht 5 Prioriteiten Projectmatig werken (samenwerking Politie) Interventieteam DHW Controle s Mobiele Post 5

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie:

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie: jaargang 41 nummer 2 Beste mensen, COLOFON Het Molenbekertje is een communicatie medium van de Wijkvereniging Molenbeke. wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Molenbeke. verschijnt in een oplage

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Het V.O.S.-model. De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales

Het V.O.S.-model. De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Het V.O.S.-model De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Het V.O.S.-model De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Auteur(s) Datum MOVISIE Wendy Stubbe, Koos Berkelaar, Hanneke Mateman

Nadere informatie

Plan van aanpak jongerenparticipatie gemeente Sluis

Plan van aanpak jongerenparticipatie gemeente Sluis Plan van aanpak jongerenparticipatie gemeente Sluis Jongerenparticipatie is een verzamelwoord voor alle situaties waarin jongeren actief betrokken raken bij de maatschappij. Jongerenparticipatie kent meerdere

Nadere informatie

Breng me s ochtends vroeg naar de start. Nijmeegse Vierdaagse 2015 Vroegbussen - 21 juli t/m 24 juli 2015. breng.nl

Breng me s ochtends vroeg naar de start. Nijmeegse Vierdaagse 2015 Vroegbussen - 21 juli t/m 24 juli 2015. breng.nl Breng me s ochtends vroeg naar de start Nijmeegse Vierdaagse 2015 Vroegbussen - 21 juli t/m 24 juli 2015 breng.nl Op tijd aan de start Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse brengen wij je graag snel en ontspannen

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

Breng me s nachts veilig weer thuis. Nijmeegse Vierdaagsefeesten 2014 Nachtbussen - 12 juli t/m 18 juli 2014. breng.nl

Breng me s nachts veilig weer thuis. Nijmeegse Vierdaagsefeesten 2014 Nachtbussen - 12 juli t/m 18 juli 2014. breng.nl Breng me s nachts veilig weer thuis Nijmeegse Vierdaagsefeesten 2014 Nachtbussen - 12 juli t/m 18 juli 2014 breng.nl s Nachts weer veilig naar huis Tijdens de Nijmeegse Vierdaagsefeesten brengen we je

Nadere informatie

Workshop Wijkeconomie

Workshop Wijkeconomie Workshop Wijkeconomie Workshop Wijkeconomie 1. JJJJJJJjjjj 1 Regie over eigen leven en omgeving Burgerkracht van klein tot groot 2 Monopolie op beleid naar de burger MANIFEST VAN ACTIEVE WIJKBEWONERS Gevraagd:

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Indicatoren IBOR. Kwaliteit openbare ruimte in de ogen van de burger. Afdeling Onderzoek en Statistiek September 2004

Indicatoren IBOR. Kwaliteit openbare ruimte in de ogen van de burger. Afdeling Onderzoek en Statistiek September 2004 Kwaliteit openbare ruimte in de ogen van de burger Afdeling Onderzoek en Statistiek September 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 3 1.2 Definities 4 2 Burgerperceptie en

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning Bewoners Groep Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers De klant is koning Januari 2014 In november 2013 zijn tijdens de BinnensteBuitendag van Nijestee een drietal Bewoners Groepen (BAG s) van start

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Herstructurering Sociaal Domein

Herstructurering Sociaal Domein Herstructurering Sociaal Domein Arnold Peters, Programmaleider Herstructurering Sociaal Domein Sabrina Eijk, Programmaleider De gezonde Wijk Introductie; van Decentralisatie naar Transformatie Voor wie

Nadere informatie

Presentatie Congres Woonservicegebieden 20 maart 2012. Herstuctureringswijk Vinkhuizen in Groningen

Presentatie Congres Woonservicegebieden 20 maart 2012. Herstuctureringswijk Vinkhuizen in Groningen Presentatie Congres Woonservicegebieden 20 maart 2012 Herstuctureringswijk Vinkhuizen in Groningen Zorgen voor Morgen Presentatie door: Klaas van den Berg gemeente Groningen Anne Nipius ketenondersteuner

Nadere informatie

in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel

in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel in Boschveld staat een huis de naam Copernikkel dankt zijn naam aan wijkbewoners. Zij zorgden ervoor dat iedereen weet waar de

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Budget Wijkbegroting 2015. Voorstel Spijkerbrigade aan Bewonersoverleg Spijker & Spoor

Budget Wijkbegroting 2015. Voorstel Spijkerbrigade aan Bewonersoverleg Spijker & Spoor Budget Wijkbegroting 2015 Voorstel Spijkerbrigade aan Bewonersoverleg Spijker & Spoor Hoofdlijnen begroting Jaarlijks ca. 15.000 beschikbaar. Plus tot heden de beschikbaarheid over De Lommerd. 1. Bestuur

Nadere informatie

Koers. Het Beleidsplan 2016 2018. EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland

Koers. Het Beleidsplan 2016 2018. EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland van Ervaren via Verbeteren naar Innoveren Houthem St. Gerlach 7 mei 2015 Koers Bouwen aan Limburgse vitaliteit (Verkenners Provincie Limburg)

Nadere informatie

Stellingenspel actief in de participatiesamenleving

Stellingenspel actief in de participatiesamenleving Stellingenspel actief in de participatiesamenleving Werkvorm Groepsgesprek in minimaal 3 groepen Doelgroep Bestuur, leden en vrijwilligers van een vrijwilligersorganisatie Doel Samen bepalen welke activiteiten

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. De Sociale Wijkteams in Nijmegen bouwen aan sociale netwerken in de wijk en ondersteunen

Nadere informatie

Breng me s ochtends vroeg naar de start. Nijmeegse Vierdaagse 2015 Vroegbussen - 21 juli t/m 24 juli 2015. breng.nl

Breng me s ochtends vroeg naar de start. Nijmeegse Vierdaagse 2015 Vroegbussen - 21 juli t/m 24 juli 2015. breng.nl Breng me s ochtends vroeg naar de start Nijmeegse Vierdaagse 2015 Vroegbussen - 21 juli t/m 24 juli 2015 breng.nl Op tijd aan de start Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse brengen wij je graag snel en ontspannen

Nadere informatie

Samenwerking in zorg en welzijn t.b.v. leefbaarheid kleine kernen in Overbetuwe. Esther Jansen / Akram Ghorbani

Samenwerking in zorg en welzijn t.b.v. leefbaarheid kleine kernen in Overbetuwe. Esther Jansen / Akram Ghorbani Samenwerking in zorg en welzijn t.b.v. leefbaarheid kleine kernen in Overbetuwe Esther Jansen / Akram Ghorbani 2 Welzijn Nieuwe Stijl: 8 bakens (1) 1. Gericht op de vraag achter de vraag Samen met de bewoners

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven.

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven. College Onderwerp: V200900347 Buurt Informatie Netwerk Oudheusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheid en je veilig voelen bepaalt in hoge mate het welzijn en welbevinden van bewoners in de wijk. Samenwerken

Nadere informatie

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Annette Duivenvoorden

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Annette Duivenvoorden Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Annette Duivenvoorden Projectleider Rem op AWBZ: 3 miljard Hervorming Langdurige Zorg Niet nieuw - Extramuralisering al gewenst beleid sinds jaren 90 - Geleid

Nadere informatie