Participatie in de wijken. MEE(R) DÓÉN in de wijk! 1. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participatie in de wijken. MEE(R) DÓÉN in de wijk! 1. Inleiding"

Transcriptie

1 Participatie in de wijken MEE(R) DÓÉN in de wijk! 1. Inleiding In Nijmegen denken, praten en doen al veel mensen mee om de eigen straat, wijk of stad mooier, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken. Dit beeld zien we bevestigd bij allerlei bijeenkomsten en manifestaties. We zagen het bij de werkconferentie participatie van november 2011 en tijdens de Wijkenkaravaan in september Maar ook bij de bijeenkomst van bewoners-sleutelfiguren over deze notitie van 29 november jl.. Van de bevolking ouder dan 15 jaar is 16% actief om de eigen buurt te verbeteren. Dat is mooie score, maar het kan ook nog beter. Ter vergelijking: Ede 17%, Arnhem 18%, s-hertogenbosch 18%, Venlo 18% en Oss 19% (bron: stadsgetallen gemeente Nijmegen.) Deze kracht van de mensen in Nijmegen, die we meemaken en voelen in de wijken, is in de komende jaren zeker hard nodig. We zien veel kansen in de wijken om ook of juist in de huidige maatschappelijke situatie (met economische stagnatie en gevolgen van de vergrijzing) te werken aan verbetering van de leefbaarheid. Daarin moeten we, in samenwerking met bewoners en ondernemers, effectiever worden. Bewoners en ondernemers kunnen daarin ook veel zelf doen. Soms moet de gemeente daarin een beetje ondersteunen. Het motto daarbij is vinden en verbinden : er is al zoveel, maar het is onvoldoende bekend. Meedoen is samenwerken. Er bestaat een lange traditie van samenwerken met bewoners in de wijken. Bij participatie denken mensen meestal aan meedoen. Meedoen met initiatieven die door de gemeente of instellingen werden genomen. Meedoen was eerst vooral inspraak, maar werd later steeds meer het actief betrekken van bewoners bij beleidsontwikkelingen. Die laatste vorm is nog steeds duidelijk herkenbaar: de gemeente of aan haar verbonden instellingen bedenken een plan en dagen de bewoners uit om mee te denken, mee te doen en soms zelfs mee te beslissen. In de loop der tijd zijn daar allerlei vormen van meedoen voor gemaakt.. Naast reageren op, of zelf mee vormgeven van beleid van de gemeente zien we in de wijken allerlei activiteiten waarbij bewoners en ondernemers zelf het in itiatiefnemen en verantwoordelijkheid willen dragen voor hun buurt en leefomgeving. Denk aan ontmoetingsactiviteiten, wijkmanifestaties, het beheren van een deel van de openbare ruimte (bijvoorbeeld natuurspeeltuin de Vieze Broek en het beheren van park/moestuin) of het opkomen voor belangen in hun wijk en buurt in bredere zin (wijkplatforms). Al deze vormen van participatie worden sinds jaar en dag ondersteund en gestimuleerd via de wijkaanpak. Denk hierbij aan wijkbladen en websites,, wijkbudgetten, bewonersbudgetten, subsidies voor allerhande initiatieven en experimenten. Alles om de leefbaarheid in wijken te verbeteren, om de wijk van A naar B te brengen. Voorbeeld Hatert Jaarwisseling Een zeer onrustig verlopen jaarwisseling (jaartal)heeft uiteindelijk geleid tot bewoners en jongeren die, ondersteund door de wijkaanpak, zelf de verantwoordelijkheid willen en durven nemen voor een feestelijke jaarwisseling zonder grote incidenten. De bewoners en jongeren zijn zeer succesvol in hun aanpak.(al x jaren) Meedoen is ruimte geven aan dynamiek Het ambitiedocument participatie 1 benadrukt, dat de gemeente aan mensen in de stad alle ruimte wil bieden om mee te denken, praten en doen. In de komende jaren zal het in de wijken minder gaan om het realiseren van (gemeentelijke )projecten (van A naar B). Veel meer zal het gaan om het versterken van de gemeenschap op buurt- of wijkniveau. In een krachtige buurt nemen bewoners, gemeente, ondernemers en instellingen, liefst in 1 Vastgesteld door de gemeenteraad in september

2 overleg met elkaar, hun eigen rollen al naar gelang de vragen die er zijn. Niet meer één partij is verantwoordelijk voor succes, maar het geheel van de gemeenschap. Het zal nodig zijn om de verwachte stroom van informatie, vragen, ideeen, initiatieven enigszins te stroomlijnen. Zodat bewoners en partijen alles kunnen blijven behappen. In twee stadsdelen (Lindenholt en Nijmegen- Noord) zal daartoe een experiment worden uitgevoerd onder de noemer één wijk- één plan. De gemeente staat voor de uitdaging om ruimte te maken voor bewoners en ondernemers zodat zij eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en zelf mee kunnen sturen. De wijk is dan een soort marktplaats waar alle partijen informatie, ideeën, advies, zorg, hulp, diensten en tijd kunnen uitwisselen in allerlei informele én formele groepen. Het beeld dat de gemeente en/of instellingen hoofdeigenaar van de aanpak van maatschappelijke probleemstellingen zijn, moet dan wel worden bijgesteld. Het zal niet vanzelf gaan. Het vraagt om méédenken vanuit de gemeente. We kunnen gelukkig voortborduren op de goede ervaringen die we in de wijkaanpak al kennen met de samenwerking tussen bewoners, gemeente en instellingen. En we kunnen een stap verder komen door: Ruimte te maken op wijkniveau voor nieuwe initiatieven van bewoners en marktpartijen door. Flexibiliteit en dynamiek te verhogen. Dit kan door subsidies in principe tijdelijk beschikbaar te stellen (flexibiliteit) en subsidies slechts te verlenen voor activiteiten die tevens bijdragen aan het hogere doel: meer ruimte maken voor eigen kracht en verantwoordelijkheid van bewoners (doelgerichtheid). Beleid, regelingen zoals de subsidieregeling wijkactiviteiten, middelen zoals wijkbladen en websites en gemeentegedrag passen we hierop aan. Te vinden en te verbinden. Op wijkniveau brengen we bewoners, instellingen en ondernemers samen, stimuleren en faciliteren we initiatieven. Daarmee vergroten we het oplossend vermogen van de wijkgemeenschappen. Oog te hebben voor elkaar. We bevorderen dat partijen in de wijken oog krijgen en/of houden voor die mensen, die op eigen kracht niet aan de samenleving kunnen deelnemen. Dit vanuit de ervaring dat mensen elkaar willen helpen. Minder regels:gemeente, doe niet moeilijk als het niet hoeft! Bewoners, vraag niet te snel om regels! Meer dynamiek leidt ertoe dat vaste wijkstructuren, de vaste wijkactiviteiten en patronen van participatie mee moeten bewegen. Wie je bent is niet meer zo belangrijk als wat je doet in de wijkgemeenschap. Initiatieven worden steeds opnieuw beoordeeld op hun bijdrage aan het bevorderen van eigen kracht van mensen in de wijken. Het accent komt dus te liggen op gemeenschapsvorming in een nieuwe balans tussen de rollen en de dienstverlening van bewoners, ondernemers, gemeente en instellingen. Het bereiken van leefbaarheids- en veiligheidsdoelstellingen blijft natuurlijk uitgangspunt. Bewoners, instellingen en gemeente, de samenwerkende partijen in de wijk, moeten er daarnaast op blijven letten, dat ook kwetsbare mensen of bewoners met een kleine portemonnaie mee kunnen blijven doen. Voorbeeld De Nachtburgemeester: een groeiend fenomeen en ook in Nijmegen sinds Door en via de nachtburgemeester worden wijken of personen in een ander nachtlicht gezet, wordt gedebatteerd over thema s als nachtleven en cultuur en ontmoeten mensen elkaar via de nacht van de ommetjes en nachtfeesten. Van meedoen naar méér doen Op verschillende manieren wordt al geëxperimenteerd met de nieuwe rollen en verhoudingen, zoals bij het kansenboek in Lindenholt, de Ontwikkelagenda in Neerbosch-Oost en Dromen over Dukenburg. Bij deze activiteiten zitten bewoners, ondernemers, instellingen en gemeente als gelijke partners aan tafel. Ze leggen aan elkaar hun wensen voor de toekomst voor. En de verantwoordelijkheid voor realisering ligt in principe bij de partner(s) die een voorstel op tafel legt(leggen). In een ander voorbeeld, neem Nijmegen- Oost, bekijk je de wijk als een marktplaats. Daar kunnen bewoners, ondernemers, instellingen en gemeente elkaar bevragen en adviseren of elkaar de helpende hand bieden, diensten uitwisselen. Ze kunnen ook initiatieven nemen voor leuke activiteiten, al dan niet gezamenlijk. Met behulp van sociale media zijn ongekende verbindingen mogelijk tussen bewoners, ondernemers, overheid en professionals. We noemen hierbij het voorbeeld van MijnBuurt.je, de interactieve wijkwebsite die hard bezig is een standaard neer te zetten voor digitaal community- management. 2

3 Voorbeeld: MijnBuurt.Je: Een door bewoners ontwikkeld, interactief digitaal informatie- en servicecentrum. Desgewenst tot op straatniveau. Zo zou je Mijnbuurt.je kunnen noemen. Een initiatief, dat is gestart vanuit de vrijwilligers van de wijkkrant Nijmegen Oost en dat zich in enkele jaren heeft ontwikkeld tot een kansrijk medium voor alle Nijmeegse Wijken. Samenwerking op wijkniveau tussen deze wijkwebsite en de wijkbladen geeft alle partijen ongekende mogelijkheden om vragen te stellen/ beantwoorden en om diensten aan te bieden en af te nemen. In de wijk als marktplaats komt - bijna als vanzelf - de zelfstandige zonder personeel in beeld. Het betrekken van doelgroepen die tot voor kort buiten beeld bleven, bijvoorbeeld deze zzp-ers, geeft een impuls aan het sociale klimaat in een wijk. Met de subsidieregeling wijkactiviteiten als bescheiden - middel kunnen partijen gevonden en verbonden worden, kunnen nieuwe interactieve wijkmedia operationeel worden, komen zzp-ers bij elkaar en ontmoeten bewoners elkaar. Nu met het perspectief, de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen in de wijken te ondersteunen. En altijd met de bedoeling, dat bewoners, ondernemers, instellingen en gemeente als gelijken participeren in deze initiatieven of deze, als dat zo uitkomt, zelfs van elkaar kunnen overnemen. Voorbeeld: De Waarmakerij: een initiatief dat mensen, ideeën en spullen die er toch al zijn met elkaar verbindt om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. In de Co-Work plek aan de Tooropstraat is iedereen welkom om te werken en anderen te ontmoeten en betaal je voor wat het je waard was: geld in de spaarpot of hulp om de plek nog beter in te richten. De wijkfabriek: een idee in ontwikkeling: Het Hobbycentrum is een door de gemeente gesubsidieerde instelling voor dagbesteding op vrijwillige basis. Het Hobbycentrum kan in het kader van de WMO bijvoorbeeld cliënten van begeleid wonen een goede dagbesteding bieden. Deze mensen zouden zich ook dienstbaar kunnen maken voor de wijk (klusjes, opknapbeurt). Het Hobbycentrum zoekt uitbreidingsruimte. Het slecht renderende wijkcentrum De Driestroom zou een ideale plek zijn om een wijkfabriek te starten: een centrum waar in samenwerking tussen bewoners en instanties van begeleid wonen een arrangement voor ontmoeting en dagbesteding kan worden neergezet, plus een plek om hobbymatig actief te zijn en plus een plek waar zzp-ers kunnen werken en elkaar kunnen ontmoeten. In 10 stappen naar Mee(r) Doen 2 1. Weten wat er leeft en wie wat kan doen in de wijk: door presentie, netwerkvorming en relatiebeheer houden we een actueel beeld van wat er leeft in een wijk. We gaan dit aanvullen met informatie over wie wat kan doen (participatiekaart). Dit blijft gelden voor alle wijken, alleen de intensiteit van de aandacht per wijk verschilt. Deze informatie is in beginsel beschikbaar voor alle partijen in de wijken die zich richten op het bevorderen van eigen kracht en verantwoordelijkheid van bewoners(-groepen). 2. Zorgen, dat gebeurt, wat nodig is. Vooral in aandachtsgebieden blijven we samen met de bewoners, ondernemers en instellingen in de wijken werken aan integrale wijkaanpakprogramma s (WAP s, van A naar B). Vanuit het idee een wijk- een plan zorgen we er samen met bewoners voor, dat bewoners(groepen) niet overvoerd raken met vragen vanuit de gemeente en instellingen. Tevens leidt onze regie ertoe dat partijen van elkaars bestaan en activiteiten weten en daar afstemming over zoeken. Tenslotte zorgen we op deze wijze voor overzicht ten behoeve van alle partijen die actief zijn in de wijk. 3. Inspiratie: we maken kansenboeken of wijkagenda s: boekjes met ideeën en tips, aangedragen door bewoners voor bewoners. Een verdere stap kan een Wiki Wijken zijn naar het voorbeeld van Wikipedia: digitaal worden ideeën aangevuld en verbeterd, de geschiedenis en het verloop van wijkontwikkeling blijft bewaard. Deze moeten uitdagen tot het nemen van initiatief. 4. Wijkbudgetten flexibeler: meer tijdelijk en geconcentreerd ter beschikking stellen van wijkbudgetten aan (steeds wisselende) groepen die actief zelf aan de gang willen met wijkontwikkeling, of het nu gaat om openbare ruimte, zorg of veiligheid. De gemeente faciliteert met een nieuwe subsidieregeling en nieuwe normen. We zetten de huidige structuur 2 Met we is hier bedoeld de gemeentelijke afdeling wijkmanagement, in opdracht van het college. 3

4 van budgetbeherende bewonersorganisaties om naar budgetbeheer voor wisselende groepen. Daarbij willen we gebruik blijven maken van de kennis en ervaring die in de budgetbeherende organisaties is opgebouwd over de wijken. Een nieuwe regeling is bij dit voorstel ter inzage gelegd. 5. Experimenteren met wijkondernemerschap: we stimuleren bewoners om bewoner met wijk- en buurtbudgetten zelf projecten te starten, fondsen te gaan werven en externe deskundigheid in te kopen. Daarbij spelen we een coachende rol. De gemeente is partner, geeft feedback, wijst op kansen, springt alleen in waar nodig. 6. Inzetten van sociale media (wijkbladen, wijkwebsites en social media): we stimuleren het inzetten van sociale media,, om bewoners en ondernemers makkelijker een stem te geven bij beleidsparticipatie en inspraak. Daarnaast om hen een platform te bieden waarop zij zelf hun vraag kunnen koppelen aan geschikt aanbod in de nabije omgeving. Dit sluit aan op doelstellingen van actief burgerschap, zelfregie en samenzorgzaamheid. De gemeente bevordert nu al het op gang brengen/ stimuleren en vasthouden van deze ontwikkeling. Zie Nijmegen Oost, Stadscentrum, Dukenburg. Nijmegen West, Lindenholt. 7. Ruimte bieden: we willen voor bewoners belemmeringen wegnemen om mee te doen en als gemeente meedenken. We moeten zorgen dat we weten welke belemmeringen bewoners ervaren. Daarom organiseren we contacten tussen het stadhuis en de mensen in de wijken met behulp van collegebezoeken, raadsbezoeken, stages en meer rechtstreeks contact tussen bewoners die zich inzetten voor de leefbaarheid en ambtenaren. Klein beginnen, bijvoorbeeld via wijkkaravanen/ - safari s. MeeAnder wordt Mee met de Ander. 8. Nieuwe ontmoetingsvormen: het stimuleren en mogelijk maken van nieuwe vormen van ontmoeting. We benutten ten volle de mogelijkheden van de informatietechnologie maar blijven ook de traditionele vormen van overleg gebruiken. We denken bijvoorbeeld aan het inzetten van nieuwe media (mijnbuurt.je) om in de wijk tijd, talent, goederen en diensten te kunnen ruilen (de wijk als marktplaats). 9. Contact: we zoeken niet meer uitsluitend in de reguliere wijkplatforms maar ook daarbuiten (de karavaan als voorbeeld). Daarbij maken we gebruik van alternatieve ontmoetingsplekken, stimuleren de vorming van creatieve ontmoetingsplekken naar het voorbeeld van de Waarmakerij of de wijkfabriek (in ontwikkeling). 10. Goed voorbeeld doet goed volgen: we organiseren wijkoverstijgende kennisoverdracht. Goede voorbeelden kunnen navolging krijgen in andere wijken. Dat doen we via de (sociale) media, door bewoners uit andere wijken uit te nodigen bij andere wijkplatforms en door het jaarlijks organiseren van een wijkenmarkt. We reiken daarbij de prijs uit voor het beste wijkontwikkelidee van het jaar. 4

5 Bijlage Wijkaanpak Nijmegen Methodisch wijkgericht werken in Nijmegen, de bewoner op het netvlies Definities Wijkgericht werken: Een vorm van gebiedsgerichte aanpak. De aanpak gaat uit van vragen/ behoeften van de bewoners van de wijk en/of het stadsdeel. Van het versterken van de vraagsturing (meer bottom-up- up) verwachten we meer effectiviteit. Wijkgericht werken moet ook leiden tot samenhang in de uitvoering van beleid. Daarvan verwachten we efficiency. Wijkaanpak: De concrete samenwerking van de verschillende afdelingen van de gemeente, met de bij de wijk betrokken organisaties, zoals woningcorporaties, politie, scholen, welzijn en zorginstanties en bewoners en ondernemers, om de leefbaarheid en de veiligheid in de wijken te verbeteren. Wijkmanagement: Procesmanagement vanuit de gemeente. Wijkmanagement weet wat er speelt, zorgt dat gebeurt wat nodig is, in samenwerking met bewoners en betrokken organisaties en partijen. Wijkmanagement is belast met de sturing op de wijkaanpak en bevordert daarin participatie van bewoners. Het zorgt daarnaast, dat gemeentebeleid vanuit de praktijk van de wijk wordt beïnvloed (vraaggericht werken) en voert regie op de wijze, waarop de gemeente en instellingen de bewoners benaderen en bevragen (één wijk, één plan, waarvoor twee experimenten worden uitgevoerd in Lindenholt en Nijmegen- Noord). Efficiency voor gemeente en bewoners is daarbij het uitgangspunt. Wijkbeheer: Zorgt voor Integraal Beheer Openbare Ruimte als één van de pilaren (schoon, heel) onder het wijkgericht werken en bevordert daarin participatie van bewoners. Basisprincipes van wijkgericht werken: Vraagsturing: aansluiten op de wensen, behoeften en ideeën van de bewoners en ondernemers in de wijken in plaats van het opleggen van de systeem- werkelijkheid van de gemeente en de instellingen. Oriëntatie op de leefwereld: kijken wat er al is én aansluiten bij de logica van de leefwereld van bewoners. In de leefwereld van bewoners is immers veel, zo niet alles, met elkaar verbonden en integraal. Geen gemakkelijke opgave voor een sectoraal ingerichte gemeentelijke organisatie of instelling Gebiedsgericht kijken: zorgen voor een overzicht van problemen, kansen en ontwikkelingen in de wijk. Daardoor ontstaan mogelijkheden om samenhang te brengen in maatregelen. En om een wisselwerking te organiseren tussen het beleid en de integrale, gebiedsgerichte praktijk van de wijk. Samenwerken op wijkschaal: de overzichtelijke schaal van de wijk biedt optimale mogelijkheden om samenhang en samenwerking te organiseren tussen bewoners, ondernemers, gemeente en instellingen. Voor de wijk gaat het om zaken dicht bij huis, het niveau waarop bewoners en ondernemers zich betrokken voelen en zich willen inzetten. Feedback verbeteren: ervaringen en belevingen van mensen in de wijken (de praktijk van de wijk) maken ons duidelijk of (de uitvoering van) beleid deugt en of er mogelijkheden zijn voor verbetering; Deze principes van wijkgericht werken zijn tegelijk een uitnodiging aan bewoners en ondernemers om te participeren, voor zover zij dat al niet deden. In de wijkaanpak wordt intensief en structureel samengewerkt met bewoners en ondernemers in de wijken en de bij de wijken betrokken organisaties zoals de woningcorporaties, politie, zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en vrijwilligersorganisaties. In de loop der jaren is gebouwd aan deze netwerken en samenwerkingsverbanden binnen de gemeentelijke organisatie en in de stadsdelen en 5

6 wijken. In deze netwerken en verbanden wordt de leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten succesvol aangepakt. Hieronder een overzicht van eind 2011 dat het aantal bij ons bekende actieve bewonersgroepen laat zien. Activiteitencommissie Benedenstad Activiteitencommissie Titus Brandsma Activiteitencommissie Vogelvlucht Benedenstadnieuws Bewoners evenementencommissie Hillekensacker Bewonerscomité De Kluijskamp Bewonerscomité Hazenkamp Bewonerscomité Heeskesacker Bewonerscomité Hillekensacker Bewonerscomité Leuvensbroek 11e t/m 18e Bewonerscomité Wedesteinbroek Bewonerscommissie Aldenhof Maisonnettes Bewonerscommissie Hoogbouw Zwanenveld Bewonerscommissie Malvert Maisonnettes, via Tandem Bewonerscommissie Meijhorst Maisonnettes Bewonersgroep De Voorstenkamp Bewonersinitiatief Professorenbuurt Bewonersoverleg Heseveld Bewonersplatform Aldenhof Bewonersplatform Weezenhof Bewonersraad Binnenstad Bewonersvereniging De Wellenkamp Bewonersvereniging Zwanenveld 63 Buurtcomité Zwanenveld Dukenburg Presenteert Infobulletin Lentse Lucht Leuvensbroek 15e straat Platform Bewoners Centrum Nijmegen Platform Waalsprong Stichting Activiteiten- en Beheerscommissie De Schakel Stichting Activiteiten- en Beheerscommissie Wijkcentrum De Brack Stichting Activiteitencommissie Ark van Oost Stichting Activiteitencommissie Daalsehof Stichting Activiteitencommissie Wijkcentrum Hatert Stichting Beheer Openbare Ruimte Weezenhof Stichting Bewonersgroep Boetbergen-Schuijlenburch Stichting Bewonersgroep Neerbosch-Oost Stichting Bewonersorganisatie Bottendaal Stichting Bewonersplatform Meijhorst Stichting De Hazenkamp en St. Anna Stichting De Zevensprong Stichting Informatheek Dukenburg Stichting Jeugdactiviteiten Neerbosch-Oost (SJANO) Stichting Nieuwsvoorziening Dukenburg en Lindenholt Stichting Platform Tolhuis-Teersdijk Stichting Wijkblad De Heistal Stichting Wijkdeelraad Zwanenveld Stichting Wijkkrant Hatert Stichting Wijkkrant Nijmegen Oost Stichting Wijkraad Grootstal Stichting Wijkraad Oosterhout Stichting Wijkwinkel Nijmegen Oost Tandem, Lente in Lent 6

7 Vereniging Dorpsbelang Hees Vrijwilliger Buurthuis 't Oude Weeshuis Vrijwilligers De Vrijbuiter Vrijwilligersfeest Lindenholt Website Willemskwartier Wijkactiviteitencomité Horstacker Wijkblad De Partituur Wijkcomité de Steekse Acker Wijkcomité Klein Grootstal Wijkcomité Oost Wijkkrant Brakkenstein Wijkplatform Lankforst Wijkraad Benedenstad Wijkraad Brakkenstein Wijkraad Hatertse Hei Wijkraad Hazenkamp Wijkraad Lent Wijkraad St. Anna / Heyendaal Wijkraad Willemskwartier Wijkraad Wolfskuil Wijkvereniging "Ons Waterkwartier" Bewonersgroepen Batava Bewonersgroep Berberisstraat Bewoners 17e straat Horstacker Bewoners Binnen- Benedenstad Bewoners Bloemerstraat Bewoners Jan van Galenstraat Bewoners Joubertstraat, autoloze zondag Bewoners Parkhof West Limos Bewoners plein Eiermarkt Bewoners Tussenweg e.o. Bewoners van de Veldstraat Bewoners van Peltlaan Bewonerscommissie Landbouwbuurt Bewonerscommissie Wolverlei Bewonersgroep "Op de rails" Bewonersgroep Ahornstraat e.o. Bewonersgroep Beatlesstraat Bewonersgroep Beetsplein, kerstboom Bewonersgroep Edelstenenbuurt Bewonersgroep Flats De Genestetlaan Bewonersgroep Fortuna, Mercurius, Waterman Bewonersgroep Heseclubje Bewonersgroep Heselaan Bewonersgroep Hobby Creatief Bewonersgroep Horstacker 18e straat Bewonersgroep kindervakantieactiviteiten Heseveld e.o. Bewonersgroep Klein Jeruzalem Bewonersgroep Knollenpad Bewonersgroep Lankforst 52e straat Bewonersgroep Lijsterbesstraat Bewonersgroep Maerlantstraat Bewonersgroep Onder de Bogen Bewonersgroep Postweg Bewonersgroep Ridderspoor Bewonersorganisatie Wetering Bewonersoverleg Platform Limos 7

8 Bewonersoverleg Weezenhof Bewonersvereniging 't Buske Bewonersvereniging De Ring Bewonersvereniging De Valckenaer Bewonersvereniging Driehuizen Bewonersvereniging Harmoniehof Lent Bewonersvereniging Hart van de Weezenhof Bewonersvereniging Kunstveld Lent Bewonersvereniging Muntenbuurt Bewonersvereniging Neerbosscheweg Bewonersvereniging Park Heijendaal Bewonerswerkgroep Patersbos Brakkensteinweg Buurt Doddendaal/Parkdwarsstraat, buurtfeest Buurtfeest Evertsenstraat Buurtfeest Fahrenheitstraat Buurtfeest Planetenstraat Buurtfeest van Musschenbroekstraat Buurtfeest Witsenburgselaan Buurtfestijn Limos - Tandem Buurtmomentje Buurtvereniging Altrade Buurtvereniging Bataafs Kwartier Buurtvereniging De Terrassen Buurtvereniging De Vaele Baard Buurtvereniging Het kleine café Buurtvereniging Oude Molenweg C. te Pas, straatspeeldag PPP Coldplaystraatfeestcommissie Componistenbuurt Deep Purplestraat Deken de Lanckstraat Fahrenheitstraat Feestcomité Bottendaal Frans Halsstraat Guido Gezellig Hazenkampseweg Het Binnenhof Huurdersvereniging Kronenburg State Initiatiefgroep straatfeest Postweg Javastraat, Javaplein, Banka- en Lombokstraat Karodo Minister Eland Mozartbuurtvereniging, verkeersactie Mw. C. Naalden / Jan van Speykstraat Pleintje Heiweg Potgieterboulevard Regentessestraat / Claas Noorduynstraat Saturnusstraat buurtfeest Stichting 't Fort Straatcomité Kastanjelaan Straatfeest Albertus Magnusstraat / Lentiusstraat Straatfeest Bergansiusstraat Straatfeest Broerdijk Straatfeest Dommer van Poldersveldtweg Straatfeest Heijendaalseweg Straatfeest Weezenhof Straatfeest Weezenlaan Straatfeestcommissie Jacob Canisstraat TROTS op de WIJK / Bewonersgroep Willemspunt 8

9 Van Batenborchstraat van Heemskerckstraat, straatfeest Venusstraat e.o. Vereniging Plein 26 Vereniging van huiseigenaren Vis-à-Vis VVE Hof van Heden Werkgroep Teersdijk Weverstraat Lent Wijkfeest Knollenpad Wijkraad St. Anna / Heyendaal Zwanenveld

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Geef ze de (openbare) ruimte

Geef ze de (openbare) ruimte Geef ze de (openbare) ruimte Beleidsnota Openbare Ruimte 2013-2023 Gemeente Nijmegen Stadsbeheer December 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Samenvatting...3 2.1 Leeswijzer...4 3 Aanleiding voor

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Wmo en vrijwillige inzet

Wmo en vrijwillige inzet Wmo en vrijwillige inzet een handreiking voor gemeenten DSP-groep Carla Kolner Paul Duijvestijn Wmo en vrijwillige inzet een handreiking voor gemeenten Amsterdam, 8 april 2007 DSP-groep Carla Kolner Paul

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA)

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA) Burgers aan zet Als we niets meer verlangen, Komt het spook van de herhaling in beeld: Dit was de twintigste eeuw, Wilt u er nog zo een? (A. Cornelis, Logica van het gevoel) COLOFON INHOUD Burgers aan

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Bewonersparticipatie van de 21 ste eeuw

Bewonersparticipatie van de 21 ste eeuw Bewonersparticipatie van de ste eeuw Voor professionals van gemeenten en maatschappelijke organisaties & Voor burgers, bewoners en klanten van maatschappelijke organisaties Colofon We bedanken iedereen

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Werken aan wijken. Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk

Werken aan wijken. Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken Deel 1: ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken

Nadere informatie

Sociale coöperatie: anders denken en doen

Sociale coöperatie: anders denken en doen [1] Sociale coöperatie: anders denken en doen Het kantelen begint langs de randen Suggesties voor burgers, uitvoerders en bestuurders om anders te denken en anders te doen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag website: http://www.helpeenburgerinitiatief.nl.

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag website: http://www.helpeenburgerinitiatief.nl. De faciliterende ambtenaar Werkboek met informatie, suggesties en tips voor gemeenteambtenaren die te maken hebben met initiatieven van burgers Help een burger initiatief! Dit is een uitgave van: Het ministerie

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies Actief Burgerschap Een overzicht van interventies Auteurs Datum MOVISIE Jan Willem van de Maat en Chris Veldhuysen. Met medewerking van Amanda Janse en Marieke Haitsma. Utrecht, november 2011 Utrecht,

Nadere informatie