Provinciaal Jeugddebat Friesland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciaal Jeugddebat Friesland"

Transcriptie

1 Provinciaal Jeugddebat Friesland Op maandag 3 december vond het Provinciaal Jeugddebat Friesland plaats. Verdeeld over 4 (niet politiek gekleurde) fracties hebben 34 jongeren voorstellen gemaakt over de onderwerpen Alcohol, Krimp, Sport en Openbaar Vervoer. Zij probeerden de Statenleden zover te krijgen dat zij (een deel van) de voorstellen overnamen. De deelnemers werden daarbij begeleid door procesbegeleiders. Dit zijn jongeren die voorheen hebben deelgenomen aan het Nationaal Jeugddebat. Voor de ontwikkeling van het voorstel dat door de jongeren tijdens het Provinciaal Jeugddebat is gepresenteerd, gebruikten de procesbegeleiders de verbetermethodiek, een methodiek die speciaal voor het Jeugddebat is ontwikkeld en jongeren houvast geeft bij het ontwikkelen van hun voorstel. Door middel van een brainstormsessie kwamen de deelnemers bij een aantal problemen uit. Zij kozen het belangrijkste probleem en formuleerden hierbij oorzaken en een oplossing. Op de volgende pagina s vindt u per debat een beknopte weergave. In Friesland zijn twaalf jongeren geselecteerd voor het Nationaal Jeugddebat. De deelnemers zijn gekozen op debatvaardigheden, enthousiasme en inzet. Deze geselecteerde jongeren volgen nu het Nationaal Jeugddebat traject. Zij worden getraind in debat en presentatievaardigheden, voeren een onderzoek uit onder leeftijdsgenoten over de debatonderwerpen en maken in twee voorbereidingsdagen een voorstel over een door hun zelf aangedragen actueel thema. Op maandag 22 april presenteren de jongeren de voorstellen aan bewindpersonen in de blauwe stoeltjes in de Tweede Kamer.

2 Fractie A Alcohol Fractie A stelt dat de hedendaagse drinkcultuur leidt tot gezondheidsproblemen onder jongeren. De oorzaak van deze drinkcultuur is dat scholen geen effectieve voorlichting geven, en ouders weten vaak niet goed om te gaan met het alcoholgebruik van de jongeren. De fractie denkt dat de provincie hierbij kan helpen door het samenstellen van een voorlichtingspakket. Dit pakket zal ouders, scholen en jongeren bereiken. Op deze manier wil de fractie meer aandacht vragen voor de nuchtere Fries. De politici vinden het een goed en sympathiek voorstel, maar ze missen nog wat onderbouwing. Heeft de fractie een voorbeeld van hoe het voorlichtingspakket eruit komt te zien? Waarom moet de provincie dit pakket samenstellen? Is het geen beter idee als de scholen, ouders en jongeren dit zelf doen? Daarnaast vragen de Statenleden zich af of soft voorlichten wel de oplossing is. Is het opleggen van strengere regels en handhaving geen beter idee? De fractie reageert hierop door aan te geven dat de ene voorlichting niet hetzelfde is als de andere. Wanneer de voorlichting persoonlijk gemaakt wordt is het interessanter voor jongeren, en zullen ze het eerder onthouden. Door jongeren te betrekken bij de voorlichting, en de gevolgen van alcohol meer te benadrukken zal het meer aanslaan. Ook benadrukt Fractie A dat het geen zin heeft om strengere regels op te leggen. Voor jongeren zijn regels er om te breken, waardoor het alleen maar averechts zal werken. Volgens de jongeren is een effectief voorlichtingsbeleid een voorlichting die jongeren jaren lang volgt via school. De school zal ook contact opnemen met de ouders wanneer zij merken dat een leerling overmatig drank gebruikt. Thuis zal de jongere minder snel vertellen dat hij of zij drank gebruikt. Op school komt dit eerder ter sprake vanwege het opscheppen richting andere jongeren. De politici zijn nog wel benieuwd naar hoe je de voorlichting persoonlijk maakt.

3 De fractie zegt dat het belangrijk is om jongeren die nog niet in aanraking zijn gekomen met drank juist bekend te maken met de gevolgen van alcohol door concrete voorbeelden te geven. Ook kunnen oudere jongeren aan jongere jongeren vertellen wat alcohol met je doet. Dat komt sneller aan dat wanneer een volwassen deskundige erover gaat vertellen. Het is vooral belangrijk om te vertellen waarom alcohol niet goed voor je is. Een van de politici raadt de jongeren aan om de documentaire Het Verdriet van West Friesland van de IKON te bekijken. Bij die documentaire zie je wat alcohol met je kan doen. De fractie wil nog eens benadrukken waarom zij het een belangrijk onderwerp vinden. Namelijk omdat het met meerdere factoren te maken heeft. Onder andere met de opvoeding, daarom moeten ouders er ook bij betrokken worden. Maar ook met groepsdruk en stoerdoenerij. Het imago van alcohol moet veranderen. Je moet juist raar aangekeken worden als je wel alcohol drinkt. De andere fracties geven hun conclusies over het debat. Ze vonden het een goed debat, de oorzaak van waar het overmatig drinken van alcohol vandaan komt mag beter uitgezocht worden. Naarmate het debat vorderde werden de standpunten steeds duidelijker. Fractie A vond het een goed debat, ze hebben alles kunnen zeggen wat ze wilden zeggen. De fractie hoopt op een vervolgafspraak met de Statenleden. De politici geven ook hun conclusies. De Statenleden betwijfelen of het geven van voorlichting zoveel zin heeft. Zij denken dat ondanks goede voorlichting het drankgebruik gewoon door blijft gaan. Wanneer de fractie meer oorzaken van het drankgebruik heeft uitgezocht mogen ze bij de Statenleden aankloppen voor een vervolgafspraak. Het debat wordt gepeild door middel van een decibelmeter. Dit debat haalt de 90 decibel.

4 Fractie B Krimp Fractie B heeft een probleem gevonden bij het onderwerp Krimp. Zij vinden dat er te weinig te doen is voor jongeren in de dorpen. Volgens de fractie komt dit doordat er te weinig geïnvesteerd wordt in activiteiten voor jongeren. Ook mist er bedrijvigheid. Als oplossing wil de fractie dorpen aantrekkelijker maken voor bedrijven om zich daar te vestigen. Hierdoor krijgen jongeren sneller werk in het dorp. De provincie, gemeenten en jongeren moeten zich samen voor meer activiteiten voor jongeren in dorpen inzetten. De Statenleden hebben naar aanleiding van de presentatie van de fractie een aantal vragen. Zij vragen zich af of dit de echte redenen zijn dat jongeren weg trekken uit de dorpen. Ook willen ze graag meer horen over welke activiteiten de jongeren in gedachte hebben, en hoe zij het werk voor jongeren zien. Is een instituut per dorp haalbaar? De fractie geeft de Statenleden een voorbeeld. Door een discotheek naar het dorp te halen heb je een win-win situatie. Er kunnen jongeren gaan werken, maar jongeren beleven ook meer plezier. Redenen waarom jongeren uit het dorp wegtrekken zijn heel divers. Een grote factor is school, voor de studie moeten ze vaak naar de stad. Wat betreft het instituut, er kunnen zich sport- of dansclubs in de dorpen vestigen. Of filmhuizen. Het liefst plekken waar jongeren samen (zonder alcohol) een gezellige dag of avond hebben. Het kan ook allemaal in een clubhuis gebeuren, waar jongeren (vrijwillig) kunnen werken. De politici zijn blij met de uitleg van de jongeren. Maar wanneer jongeren voor de studie naar de stad moeten verhuizen ze toch weg uit het dorp. Dit blijft een probleem. Ook zouden de Statenleden graag zien dat de jongeren wat verder kijken. Wat dachten jullie bijvoorbeeld van een klein bejaardentehuis in het dorp? Zo kunnen de ouderen daar blijven wonen, en de jongeren kunnen voor hen zorgen door daar te gaan werken. De fractie zou graag met de Statenleden in gesprek gaan om het idee van het bejaardentehuis verder te bespreken.

5 Er bestaat zoiets als de colakeet, een gezellige plek voor jongeren, waarbij geen alcohol aan te pas komt. Dit kan meer gepromoot worden. Jongeren trekken weg uit de dorpen omdat er niks leuks te beleven is. Hier kan iets aan gedaan worden. De andere fracties geven hun conclusies. Niet voor elke fractie was het een helder voorstel. Het voorstel van de colakeet vonden de andere fracties een goed plan, ze hopen dat er iets mee gedaan wordt. Fractie A bedankt de fractie voor het ondersteunen wat betreft alcohol. Fractie B benadrukt nogmaals dat zij met de Statenleden aan tafel willen om de opties in de dorpen te bespreken. De Statenleden vinden het een belangrijk onderwerp, het wordt volgens hen nog te weinig besproken in de Staten. Maar het blijkt wel een groot probleem te zijn. De provincie zorgt deels zelf voor de krimp, omdat er in de provincie maar 4 grote steden zijn waar de bedrijven staan. Het is belangrijk om meer kleinschalige projecten op te zetten. Dit debat werd met de decibelmeter op 92 decibel gepeild.

6 Fractie C Sport Fractie C heeft zich gebogen over het onderwerp sport. Het probleem dat zij constateerden is dat er weinig sportfaciliteiten zijn. Het is duur, en daardoor wordt er minder gesport. Volgens de jongeren komt dit door de provincie die te weinig geld aan de kant zet voor sport. Als oplossing draagt de fractie aan dat studenten van het CIOS of andere studenten die een sportstudie doen clinics kunnen geven op scholen over sporten. Ook sportverenigingen kunnen dat doen. De provincie moet ervoor zorgen dat dit uitgevoerd wordt in ruil voor studiepunten en nieuwe leden. De Statenleden twijfelen of dit onderwerp bij de provincie hoort of dat de gemeentes hierover gaan. Toch zijn ze geïnteresseerd en nieuwsgierig, voor hen is het nog wat kort door de bocht, ze willen graag meer weten over het voorstel. De fractie vindt dat de provincie te weinig geld geeft aan het organiseren van sport (activiteiten), maar dit geld komt niet terug in de oplossing. Ze hebben een oplossing gezocht waarbij geen geld nodig is. De jongeren willen graag sportstudenten op scholen laten komen en ze daar verschillende clinics in verschillende sporten laten geven. Zo ontdekken jongeren wat ze leuk vinden om te doen, en verdienen de studenten hun studiepunten omdat ze praktijkervaring op doen. Ook sportverenigingen kunnen laten zien wat ze kunnen en welke sporten er zijn. De fractie wil andere jongeren graag motiveren en activeren voor sport. De politici zijn heel blij dat de jongeren nagedacht hebben over het geld, en dat dit niet in het voorstel voorbij komt. De Statenleden zijn zelfs van mening dat dit al op de basisschool gedaan moet worden zodat iedereen op jongere leeftijd al in aanraking komt met sport. Maar de rol van de provincie is voor de Statenleden nog niet duidelijk. Volgens de jongeren is het aan de provincie om dit allemaal te organiseren. Zij moeten studenten motiveren zodat dit plan ook echt gaat gebeuren. De fractie is het ermee eens er al op de basisschool mee te beginnen. Kinderen zijn beïnvloedbaar door ouders of hun omgeving. Door dit project kiezen zij ook echt wat ze leuk vinden om te doen.

7 De politici vertellen dat er een sport organisatie is in Friesland: Sport Fryslân. Over twee weken is daarmee een overleg, de Statenleden willen dit voorstel meenemen in deze vergadering. De andere fracties geven hun conclusies. Zij vinden dit plan ook een goed idee en zij denken dat het goed zal werken. Het is misschien zelfs een plan om dit uit te zenden op de televisie. Fractie C benadrukt nogmaals dat ze dit voorstel vooral hebben gedaan omdat er meer enthousiasme moet komen voor de sport. De politici geven aan dat zij een duidelijke toezegging hebben gedaan, namelijk dat zij het voorstel meenemen in het gesprek met Sport Fryslân. Dit debat komt uit op 91 decibel.

8 Fractie D Openbaar Vervoer De deelnemers van Fractie D ervaren in drukke tijden en slechte omstandigheden een slechte dienstregeling, en er is te weinig communicatie tussen de verschillende vervoersmaatschappijen. Dit komt omdat er te weinig en te kleine bussen worden ingezet en omdat de communicatie mist. Als oplossing vindt de fractie dat er in die drukke tijden en bij slechte omstandigheden de dienstregeling erop moet worden aangepast. Zoals het inzetten van meer bussen. Ook moet er een betere communicatie zijn tussen de maatschappijen en mensen door middel van social media en sms. Ook dit is volgens de Statenleden een actueel onderwerp. De politici vragen zich nog een aantal dingen af. Hoe moeten de bussen anders op elkaar aansluiten? Kennen de jongeren de Opstapper? De fractie wil een betere aansluiting van de verschillende maatschappijen zodat het overstappen makkelijker wordt. Ook kunnen er extra bussen ingezet worden tijdens de spits. Er kan een centrale website komen waar alle vertragingen op gemeld worden, hier kan je je inschrijven zodat je ook meteen een sms krijgt wanneer het voor jou van toepassing is. Daarnaast kunnen buschauffeurs meer onderling communiceren zodat ze op elkaar wachten, of dat er stremmingen in het verkeer zijn. Er kan sneller vervangend vervoer geregeld worden. Wanneer een bus overvol zit moet dit ook gemeld worden zodat er meteen een nieuwe bus achteraan kan rijden. De politici vinden het interessant om een meldpunt, social media en de melding per telefoon te koppelen. Het communiceren van buschauffeurs onder elkaar laten de politici even liggen. Per 9 december wordt alles namelijk Arriva. Alles wat de jongeren aangedragen hebben vinden de politici goed, maar de oorzaak ligt dieper. Kort uitgelegd komt dit door de marktbesteding, er is een strijd ontstaan. De fractie hoopt dat het na 9 december allemaal beter gaat lopen, anders gaan ze graag met de Statenleden rond de tafel. De andere fracties vonden het een goed en helder debat. Het is misschien een idee om een applicatie hiervoor te maken, of het te melden op Twitter.

9 Fractie D hoopt inderdaad dat er een website of applicatie komt wat de communicatie tussen de vervoerders en de mensen makkelijker maakt. De Statenleden geven aan dat ze dit idee aan zullen kaarten wanneer dit ter discussie komt in de vergaderingen. Het idee van de website nemen ze zeker mee. Dit debat wordt gepeild op 91 decibel.

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN Wat is mijn doel? Gebaseerd op wat kinderen vertellen zegt de wetenschap dat het belangrijk is dat het kind weet waarom. Kinderen hebben voornamelijk vragen over

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/alcoholbeleid d.d. 9 oktober 2014/VWS blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Alcoholbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt

Nadere informatie

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE Op www.derealisten.nu bij het kopje methodiekboek vindt u alle benodigde trainingsmaterialen. De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

#HASHTAG JRB SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN TOPIC. Magazine

#HASHTAG JRB SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN TOPIC. Magazine #HASHTAG Magazine TOPIC SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN JRB Voorwoord: Iedereen heeft een mening. Ook jongeren hebben over alles wel hun mening klaarliggen. Wij vinden het belangrijk dat deze

Nadere informatie

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws Mei 2014...en meer Opvoedtafels

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst: hoe doen jongeren dat?

Kiezen voor de toekomst: hoe doen jongeren dat? Kiezen voor de toekomst: hoe doen jongeren dat? Trends Highlightsrapportage in de van Baarsjes R een kwalitatief onderzoek onder jongeren vóór en na hun keuze voor een hogeschool. Voor: de techniek instituten

Nadere informatie

INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen!

INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! INFO LOKAAL ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! Mei: Drugs- en alcoholbeleid Alcohol en andere drugs worden frequent gebruikt door jongeren, in het uitgaansleven, maar ook in de jeugdvereniging

Nadere informatie

Steve Etzkorn. Read Hoffman, medeoprichter van LinkedIn

Steve Etzkorn. Read Hoffman, medeoprichter van LinkedIn 1 This social networking stuff is getting out of hand.. Everybody s got MySpace this, or Facebook that. Now I hear there s a special site created exclusively for astronauts SpaceBook. Steve Etzkorn The

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Excellentie en de leeromgeving

Excellentie en de leeromgeving Excellentie en de leeromgeving Wat kan een school doen om het beste uit haar getalenteerde leerlingen te halen? Suzanne Vrancken, Msc. & drs. Sanne Tromp Met dank aan: de JCU leerlingen van Jaarklassen

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie