Rapport. Risicobeheersing. Datum 1 september Status Vastgesteld. Risico's in Beeld. Versie 4. Beleidsplan Risicocommunicatie VRBZO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. Risicobeheersing. Datum 1 september 2011. Status Vastgesteld. Risico's in Beeld. Versie 4. Beleidsplan Risicocommunicatie VRBZO"

Transcriptie

1 Rapport Risicobeheersing Risico's in Beeld Datum 1 september 2011 Status Vastgesteld Versie 4

2 Colofon Opdrachtgever F. Nat Auteur(s) G. Demers Eindredactie dhr. F. Nat

3 Samenvatting uitgangspunten De risicocommunicatie in de regio Zuidoost-Brabant moet worden opgepakt. De Wet veiligheidsregio s (art. 46, lid 2) zegt daar het volgende over: Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de bevolking informatie wordt verschaft over de rampen en crises die de regio kunnen treffen, over de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en bestrijding of beheersing hiervan en over de daarbij te volgen gedragslijn. Risicocommunicatie is daarmee niet alleen een taak of verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio, maar vraagt om een gezamenlijke aanpak door veiligheidsregio s, gemeenten en risicoveroorzakers. Om concrete handvatten te hebben waar we het bij risicocommunicatie over hebben, wat we kunnen doen en met wie, heeft VRBZO deze beleidsnotitie Risico s in Beeld opgesteld. Zij geeft inzicht in alle aspecten die relevant zijn. Hieronder staat een samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten voor het risicocommunicatiebeleid: 1. Risicocommunicatie bevindt zich in de fase van agendasetting. Dat betekent dat door effectieve communicatie het bewustzijn voor omgevingsrisico s bij het publiek en andere doelgroepen versterkt moet worden. (Vergroting van) zelfredzaamheid is het uiteindelijke doel van risicocommunicatie. Het realiseren van dit doel vraagt om een lange termijnaanpak (vergelijk de looptijd met de landelijke Denk Vooruit-, of anti-rookcampagnes); 2. VRBZO is voor een goede risicocommunicatie mede afhankelijk van een goede samenwerking met gemeenten, partners in de veiligheidsketen, risicoveroorzakers en relevante andere partijen. 3. Risicocommunicatie dient zich in Zuidoost-Brabant, net als in andere regio s, organisch te ontwikkelen. Ofwel: we maken geen plannen voor jaren vooruit, maar nemen telkens overzienbare stappen. 4. Risicocommunicatie moet zoveel mogelijk aansluiten, c.q. inspelen op de actualiteit. Door na een incident of bij een event, waarvoor aandacht is in de pers en/of bij publiek, naar buiten te treden, wordt het rendement van zogenoemde risico-informatie versterkt. 5. Risicocommunicatie sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande acties en campagnes over risico s, zoals de landelijke Denk Vooruit-campagnes, geplande brandpreventieacties door de brandweer, preventiecommunicatie door organisatoren van grote evenementen en zo meer. 6. Er bestaat een onderscheid in risicocommunicatie tussen: a. regionale risicocommunicatie over bovenlokale risicothema s, gericht op het algemene publiek; b. lokale doelgroepcommunicatie over specifieke plaatselijke risico(bronnen), gericht op lokale doelgroepen. Regionale risicocommunicatie valt onder beleidsmatige en operationele verantwoordelijkheid van VRBZO; in geval van lokale risicocommunicatie ligt het initiatief en de inzet bij de gemeenten. VRBZO ondersteunt in ieder geval gemeenten die zelf lokale risicocommunicatieactiviteiten (gaan) ontplooien. Tevens verzorgt VRBZO een virtueel derde spoor: het opzetten van een portal/digitale toolbox voor risicocommunicatie voor professionals en leken. 7. Op basis van het Risicoprofiel Brabant-Zuidoost, de risicoperceptie van het publiek (zie bijlage 1), bestuurlijke prioriteiten, en reeds bestaande activiteiten, bestaat er een top 5 van regionale risicothema s: a. Verstoring van nutsvoorzieningen (water en elektra) b. Brandveiligheid (thuis en bos/heide); c. Grootschalige ordeverstoringen (paniek in menigten); d. Transportrisico s gevaarlijke stoffen (weg en spoor); e. Pandemieën. 3

4 8. Er wordt onderscheid gemaakt in proactieve en reactieve risicocommunicatie. Proactief wordt gecommuniceerd over risicothema s als brand en grootschalige evenementen. De communicatie over deze thema s hangt niet af van concrete incidenten, maar wordt conform vooraf gestelde planning uitgevoerd. Naast deze proactieve aanpak zal ook ruimte zijn voor reactieve risicocommunicatie. Dat wil zeggen, communicatie naar aanleiding van een concreet incident, zoals de uitval van elektriciteit, epidemieën en transportongevallen met gevaarlijke stoffen. Kort na een incident zijn doelgroepen immers meer ontvankelijk voor boodschappen in het kader van risicocommunicatie. 9. Actuele thema s die niet tot de top 5 van regionale risicothema s behoren worden niet bij voorbaat uitgesloten, maar worden opgepakt als daar behoefte aan is. 10. VRBZO heeft een door de provincie (PFEV2), jaarlijks werkbudget (out of pocket) beschikbaar gekregen. Voor 2012 bedraagt dit ,=. Dit bedrag wordt tot 2014 elkaar jaar opnieuw door de provincie vastgesteld. Het is nog niet bekend of deze subsidie na 2014 gehandhaafd blijft. Dit budget wordt ingezet voor de productie van communicatiemiddelen. Daarnaast is een formatieruimte van minimaal 0,6 fte nodig voor de uitvoering van het risicocommunicatieplan. 4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Strategische keuzes Vraagstellingen voor communicatiestrategie Wat is risicocommunicatie Resultaten publieksonderzoek Parallelle risicocommunicatiesporen Verantwoordelijkheid voor risicocommunicatie Ambitieniveau risicocommunicatie en principe van organische groei Communicatiemomenten Naar communicatie-uitvoering Doelgroepen Doelstellingen communicatie-uitvoering Keuze risicothema s Inhoud risicocommunicatie Samenwerking Operationalisering naar communicatie-activiteiten en middelen Proactieve risicocommunicatie Reactieve risicocommunicatie n.a.v. incidenten Overzicht activiteiten Benodigde formatieomvang Bijlage 1: Samenvatting rapport risicobeleving Noord-Brabant Benchmark en unieke vragen Benchmark Uitgevoerde risicocommunicatie in provincie Communicatieadvisering Bijlage 2: Voorbeelden van communicatiemiddelen Samenwerking met Omroep Brabant Lokale pilots over specifieke risico s Enquête onder gemeenten

6 7 Bijlage 3: Crisis- en incidenttypen

7 1 Inleiding Risicocommunicatie is in tegenstelling tot crisiscommunicatie, een relatief nieuwe discipline binnen het werkveld van overheidscommunicatie. Zij wil burgers en andere doelgroepen op de hoogte brengen van risico s in hun omgeving, hoe daarmee om te gaan en wat te doen als er zich onverhoopt een incident of ramp zou voordoen. De laatste jaren is de aandacht voor risicocommunicatie flink toegenomen. Risicocommunicatie is thans formeel een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio s (VR s). In verscheidene VR s vinden al enige tijd activiteiten plaats; sommige grootschalig, andere meer op lokaal niveau. Ook hebben veel provincies een actieve rol gespeeld in het stimuleren van risicocommunicatie en financieren zij anno 2011 nog steeds een substantieel deel daarvan. Zo ook Noord-Brabant, waar sinds 2002 verscheidene pilots, opleidingen en concrete acties zijn geweest. Meerdere Brabantse gemeenten hebben inmiddels eerste stappen gezet, bijvoorbeeld door het uitgeven van een zogenoemde risicowijzer. Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost (VRBZO), als verantwoordelijke organisatie voor risicocommunicatie, staat aan het begin van dit traject. VRBZO wil risicocommunicatie actief oppakken in heeft daarvoor dit beleidsplan opgesteld. Het plan is in samenwerking met functionarissen van VRBZO en de werkgroep Beleid van het Regionaal Team Communicatie tot stand gekomen. Ook zijn enkele bestuurders, waar onder de portefeuillehouder van VRBZO, geïnterviewd. Een externe adviseur risicocommunicatie heeft VRBZO in dit traject ondersteund. Verder is als bronnenmateriaal het publieksonderzoek risicoperceptie en informatiebehoefte in de provincie Noord-Brabant 2010 gebruikt en diverse andere (beleids)documenten van VRBZO. Doordat in Noord-Brabant sprake is van reeds actieve gemeenten, een alerte provincie en door de voortrekkersrol van verscheidene andere veiligheidsregio s (buiten Brabant), kan VRBZO een zogeheten slimme volger worden. Een positie waarin zij enerzijds kijkt naar wat er al gebeurt binnen en buiten de provincie - en daar gebruik van maakt - en anderzijds door nieuwe acties en middelen te bedenken die goed aansluiten bij de specifieke kenmerken van de regio. De relevante criteria daarvoor en de selectie daarvan, komen aan de orde in paragraaf 3.3. Dit plan is niet bedoeld als een dichtgetimmerd spoorboekje voor de risicocommunicatie in Zuidoost-Brabant; het wil vooral een pragmatische benadering van risicocommunicatie zijn, die inzet op haalbare en (in de praktijk) realistische voorstellen. Het plan gaat uit van een organische groei van risicocommunicatie. Dat wil zeggen, dat activiteiten in het kader van risicocommunicatie kleinschalig (mogen) beginnen, daarbij inspelend op de actualiteit en participatiebereidheid van alle relevante partners, waar onder gemeenten en risicoveroorzakers. Ook wordt zoveel als mogelijk ingespeeld op reeds bestaande preventieactiviteiten van onder meer de brandweer en andere partners in de veiligheidsketen. In hoofdstuk 2 worden strategische uitgangspunten benoemd en in hoofdstuk 3 de keuzes in risicothema s en samenwerkingspartners. In hoofdstuk 4 vindt een vertaling plaats van de strategische uitgangspunten naar acties en middelen. Hier staat ook welke acties en middelen bij welk risicothema passen en treft men een onderbouwing aan voor de benodigde formatieve ruimte. Benchmarkgegevens van andere veiligheidsregio s ontbreken evenmin. In de bijlagen vindt men een samenvatting van de rapportage van het publieksonderzoek risicobeleving provincie Noord- Brabant en de officiële lijst van 25 incident- en crisistypen. Verder is er een bijlage van voorbeelden van communicatiemiddelen opgenomen, zoals die in andere veiligheidsregio s worden gebruikt. 7

8 2 Strategische keuzes 2.1 Vraagstellingen voor communicatiestrategie In dit beleidsplan risicocommunicatie worden de volgende vragen beantwoord: - Wat verstaan we onder risicocommunicatie, wat is de relatie met crisiscommunicatie en wat is de plek van risicocommunicatie in de veiligheidsketen? - Als het gaat om de huidige status van risicobewustzijn en risicocommunicatie: in welke fase bevinden we ons? Antwoord vooraf: in de fase van agendasetting. Waarom is dat en wat betekent dat voor de verwachtingen over rendement en effecten van risicocommunicatie? - We werken de zogeheten parallelle communicatiesporen uit: het onderscheid tussen de regionale risicocommunicatie over bovenlokale risicothema s en de (meer interactieve) lokale doelgroepcommunicatie over specifieke plaatselijke risico s/risicobronnen. - Wie (welke overheidsorganisatie) is vanuit bovengenoemde parallelle risicocommunicatiesporen verantwoordelijk voor welke aspecten/activiteiten, conform de letter én geest van de Wet veiligheidsregio s en aansluitend bij de bestuurlijke en communicatieve praktijk? - Wat of wie zijn de primaire en secundaire doelgroepen van de risicocommunicatie? - Vanuit het uitgangspunt dat we ons in de fase van agendasetting bevinden, wat betekent dat voor de meerjarenplanning van de parallelle risicocommunicatiesporen? Welke fasering in risicothema s 1 is het meest logisch als we kijken naar het risicoprofiel van de veiligheidsregio? - Welke bestaande communicatieactiviteiten kunnen we relatief makkelijk onder de risicocommunicatieparaplu van de regio laten vallen? Kiezen we voor een herkenbaar eigen campagnelogo van VRBZO en treden we daarmee naar buiten, of kiezen we voor andere afzenders van risicocommunicatie? - Welke bijdragen kunnen gemeenten leveren en hoe kunnen de risicoveroorzakers helpen? - Welke praktische acties en communicatiemiddelen zijn denkbaar bij de te onderscheiden risicothema s in de meerjaarplanning? - Hoe kunnen we pragmatisch omgaan met de bescheiden financiële middelen van VRBZO in de zin dat we het hoogste rendement, in de zin van publieksbereik, halen? 2.2 Wat is risicocommunicatie Risico- en crisiscommunicatie Risicocommunicatie is in haar meest afgebakende vorm het uitwisselen van informatie 2 over risicothema s zie noot 1 - tussen overheid en (externe) doelgroepen in een situatie waarin nog geen sprake is van een incident en crisis/ramp. 1 Onder risicothema s verstaan we de onderwerpen uit de officiële lijst met 25 crisis- en incidenttypen, zoals gehanteerd door het ministerie van V&J Zie bijlage. 2 Onder informatie verstaan we ook emoties en sentimenten, niet alleen harde feiten 8

9 Crisiscommunicatie is informatie-uitwisseling met doelgroepen, die direct of indirect de nadelige gevolgen van een incident of ramp ondervinden. Met doelgroepen bedoelen we doorgaans burgers. En in een crisissituatie zijn het voornamelijk de burgers in de nabijheid van het incident of crisis of eventuele verwanten Doelen risicocommunicatie VRBZO wil met risicocommunicatie een aantal resultaten bereiken: - Vergroting van kennis en bewustzijn (agendasetting) bij het publiek en andere relevante doelgroepen over de aanwezigheid van risico s. - Vergroting van kennis van de maatregelen die overheid en risicoveroorzakers nemen om de kansen op een ernstig incident of ramp zo klein mogelijk te maken. En in het verlengde daarvan kennis van de rampenbestrijding door overheid en risicoveroorzakers. - Vergroting zelfredzaamheid: weten wat men zelf kan doen om de kans op een incident/ramp zo klein mogelijk te maken en wat men in het geval van een incident/ramp kan doen om de schade voor zichzelf en voor anderen zo veel mogelijk te beperken. (Uit het belevingsonderzoek blijkt duidelijk dat mensen daar behoefte aan hebben. Zie ook paragraaf 2.3) Relatie risico- en crisiscommunicatie in veiligheidsketen Vanuit het belang van effectieve crisiscommunicatie is risicocommunicatie ook belangrijk: het helpt namelijk het rendement van crisiscommunicatie te vergroten. Deels komt dat doordat handelingsscenario s, die in een acute situatie relevant zijn, ook boodschap en inhoud van risicocommunicatie zijn. Kortom, doelgroepen horen de handelingsscenario s in een crisissituatie dan niet voor het eerst. Anders gezegd: risicocommunicatie is een goede voorbereiding op crisiscommunicatie en alleen al daarom noodzakelijk. In die zin maakt risicocommunicatie integraal deel uit van de veiligheidsketen: Risicocommunicatie < > Crisiscommunicatie Risicocommunicatie vindt plaats in de Proactie- en Preventiefase. Een overgangsvorm tussen risico- en crisiscommunicatie is van toepassing in de Preparatiefase (denk aan mogelijke pandemieën) en crisiscommunicatie gebeurt in de Repressie- en Nazorgfase (acute situaties). 9

10 N.B. Gelet op de ontwikkelingsfase waarin risicocommunicatie zich op dit moment landelijk bevindt, definiëren we vergroting van zelfredzaamheid als uiteindelijke doel, maar focussen we ons voor de korte termijn op agendasetting. Dat wil zeggen: het onder de aandacht brengen van de risico s (waaronder externe veiligheid) bij burgers: ze gaan het er (meer) over hebben. Het belang van het onderwerp moet hoger op de agenda komen, willen met name burgers geneigd zijn proactieve en preparatieve maatregelen te treffen als een gedragsaspect van zelfredzaamheid. Gedragsverandering wordt pas na verscheidene jaren bereikt, op voorwaarde dat er continuïteit is in de communicatie die het gedrag wil beïnvloeden. Dat geldt dus ook voor risicocommunicatie en zelfredzaamheid. 2.3 Resultaten publieksonderzoek De inwoners van Noord-Brabant maken zich niet uitzonderlijk ongerust over risico s in hun omgeving. Ze ervaren - criminaliteit; - epidemieën; - transport van gevaarlijke stoffen; - drinkwaterproblemen; - brand in huis; als meest bedreigende risico s. Verder is tweederde tevreden over de van de overheid ontvangen informatie over de risico s. 3 Een andere belangrijke bevinding die ook uit ander belevingsonderzoek blijkt is het relatief grote vertrouwen in de lokale overheid als afzender van risico-informatie en het lagere vertrouwen in de risicoveroorzakers (lees bedrijven c.a.). Het volgens de burgers bestaande verschil tussen overheid en risicoveroorzakers ten aanzien van kennis van gevaarlijke stoffen en risico s, is juist omgekeerd. Als we daarbij het feit betrekken, dat de persoonlijke ervaring met een risicobron de belangrijkste determinant is van risicoperceptie, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat overheid en risicoveroorzaker samen moeten optrekken in risicocommunicatie. Ze kunnen elkaars sterke en zwakke kanten compenseren. Los daarvan achten burgers zowel overheid als risicoveroorzaker verantwoordelijk voor een veilige omgeving én voor risicocommunicatie. De inwoners van Noord-Brabant willen graag via de traditionele media en met gangbare communicatiemiddelen worden geïnformeerd over risico s. Denk hierbij aan het plaatselijke of regionaal huis-aan-huisblad, brieven, folders, website van de gemeente, regionale/ lokale kranten en regionale/lokale TV-omroepen. Voor sommige risicothema s, zoals pandemieën, preventieve inentingen en massa evenementen, blijken social media in de praktijk en niet alleen voor jongeren zeer bruikbaar. Dit komt weliswaar niet tot uitdrukking in de resultaten van het publieksonderzoek, maar is wel verklaarbaar: jongeren nemen immers niet of nauwelijks aan dit soort opiniepeilingen deel. Verder constateren we dat het publiek informatie van (risicovolle) bedrijven op prijs stelt. In sommige omstandigheden stellen mensen ook persoonlijk contact op prijs. Overigens wensen burgers niet te worden overvoerd met informatie. Maar willen ze wel weten als er iets bijzonders gebeurt, zoals de komst van een nieuw bedrijf, of de wijziging van vervoersroutes met gevaarlijke stoffen. En zoals verwacht, is informatie over de bekende ziektes, zoals Q-koorts, eveneens belangrijk. 3 Brabant Beoordeelt Risicocommunicatie, rapportage publieksonderzoek risicobeleving en informatiebehoefte, s Hertogenbosch/Velp, oktober

11 2.4 Parallelle risicocommunicatiesporen Risicocommunicatie is een proces, waarin verscheidene activiteiten parallel lopen en idealiter op elkaar zijn afgestemd, of zelfs zijn geïntegreerd. Deze activiteiten kunnen door verschillende organisaties worden uitgevoerd en op verschillende doelgroepen zijn gericht. Vertaald naar risicocommunicatie onderscheiden we twee ideaaltypische communicatiesporen: - (regionale) algemene publiekscommunicatie; - (lokale) doelgroepcommunicatie. In de praktijk is het onderscheid minder scherp dan hier lijkt. Deze systematiek biedt echter handvatten voor een werkbare structuur voor risicocommunicatie. Aanvullend hierop spreken we nog over één faciliterend communicatiespoor voor professionals en (deels voor) publiek, te weten de digitale kennisbank/toolbox Spoor 1: (regionale) algemene publiekscommunicatie Wat en waarover: Het aanbieden (overwegend eenrichtingsverkeer) van algemene informatie over risico s, waar onder externe veiligheid. Verder informatie over mogelijke incidenten en rampen, preventieve maatregelen en handelingsscenario s in geval van een incident of ramp. Met veel verwijzingen naar andere informatiebronnen, waar onder de digitale risicokaart en themawebsites. Het primaire doel van publiekscommunicatie is agendasetting: door (doorgaans) massamediale aandacht het onderwerp risico s of zelfredzaamheid (preventie en bij rampen) zoveel mogelijk tot gespreksonderwerp maken. Publiekscommunicatie wil vooral attenderen en doorverwijzen naar informatiebronnen, die meer gedetailleerde informatie of gedragsinstructies aanbieden. Voor wie: Het brede publiek in Zuidoost-Brabant en (met aangepaste middelen) de minder zelfredzame doelgroepen. Waarmee: Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij, of gebruik gemaakt van bestaand voorlichtingsmateriaal. Verder speelt free publicity een belangrijke rol: aandacht trekken in de media. Ten slotte moet de digitale risicokaart een prominente(re) rol hebben. Door wie: VRBZO heeft het primaat, maar werkt daarin (bestuurlijk en operationeel) nauw samen met gemeenten. Bij deze vorm van publiekscommunicatie wordt ook gebruik gemaakt van de pers en gemeentelijke publiciteitskanalen. Het verdient aanbeveling om als afzender van communicatiemiddelen, naast VRBZO, ook altijd andere relevante afzenders te noemen. Vooral de gemeenten zijn voor het brede publiek de meest herkenbare overheid en worden in de meeste gevallen ook als betrouwbare informatiebron op het gebied van veiligheid gezien. Dit blijkt uit veel uitgevoerde belevingsonderzoeken. 11

12 2.4.2 Spoor 2: lokale doelgroepcommunicatie Wat en waarover: Het uitwisselen van informatie (en bij publiek bestaande emoties) over specifieke, lokale risico s en risicobronnen. De informatie zal veel gedetailleerder zijn dan in de publiekscommunicatie en zal ook ingaan op gedragsadviezen. Voor wie: Inwoners van een gemeente, c.q. omwonenden van een risicobron. Waarmee: De mogelijkheid tot interpersoonlijke communicatie heeft bij deze doelgroep de voorkeur. Door wie: Het primaat hiervoor ligt bij de gemeente. Het gemeentebestuur is, waar het contacten met zijn inwoners betreft, in praktische zin namelijk de meest geschikte (af)zender. De burgemeester (of wethouder) is een prima boegbeeld voor lokale risicocommunicatie. Vanzelfsprekend zullen bij doelgroepcommunicatie gemeenten en veiligheidsregio samenwerken. De betrokkenheid en operationele inzet van VRBZO wordt groter, naarmate er meer gemeenten in de regio over hetzelfde onderwerp met hun inwoners willen communiceren. Het heeft in doelgroeptrajecten altijd de voorkeur dat gemeenten de samenwerking met risicoveroorzakers zoeken en zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook: als een risicoveroorzaker het initiatief neemt tot risicocommunicatie, is het verstandig dit samen met de gemeente te doen. Het is logisch dat VRBZO hier een intermediaire rol vervult als de risicoveroorzaker (bijvoorbeeld spoor- of wegtransport) meerdere gemeenten als invloedsgebied heeft Spoor 3: Faciliterend spoor - digitale kennisbank/toolbox Wat en waarover: VRBZO zal een digitale kennisbank annex toolbox opzetten. Functionarissen die bij risicocommunicatie en openbare/externe veiligheid betrokken zijn, kunnen daar concrete instrumenten en adviezen inwinnen voor het opzetten van risicocommunicatie-activiteiten. Deze digitale toolbox kan als webportal ook publieksinformatie bevatten, met daarin digitale versies van brieven, folders, films en links naar andere websites voor risico-informatie, zoals Voor wie: - Kennisbank en toolbox is bedoeld voor communicatieprofessionals, EV- en AOV-ers. - Deel met publieksinformatie, waaronder link naar risicokaart, is bedoeld voor het brede publiek. Waarmee: Website VRBZO Door wie: VRBZO neemt de taak op zich om deze kennisbank/toolbox in te richten. 12

13 2.5 Verantwoordelijkheid voor risicocommunicatie Ofschoon de Wet veiligheidsregio s (het bestuur van) de veiligheidsregio belast met de informatieverstrekking aan de bevolking, leert de praktijk dat risicocommunicatie alleen succesvol kan zijn als veiligheidsregio s en gemeenten op dit punt operationeel nauw samenwerken. Gemeenten vormen gezamenlijk de veiligheidsregio en beschikken over belangrijke publiciteitskanalen voor risicocommunicatie. Weliswaar kan VRBZO initiatieven tot risicocommunicatie nemen of acties coördineren, maar zal dat altijd samen met de gemeenten doen. Het omgekeerde kan ook: een aantal gemeenten kan initiatieven nemen en dat vervolgens samen met VRBZO uitvoeren. Een meer triviale, maar niettemin belangrijke limiterende factor is de beschikbare personele capaciteit en budgettaire ruimte van de meeste veiligheidsregio s en zeker die van VRBZO. Ook deze praktische omstandigheid maakt samenwerking noodzakelijk. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de landelijke Denk Vooruit campagne. Deze campagne heeft betrekking op alle crisis- en incidentengroepen en wil het publiek zelfredzaam maken. Taakverdeling tussen VRBZO en gemeenten: VRBZO - Regionaal risicocommunicatiebeleid (voorliggend plan) - Coördinatie en uitvoering 1 e spoor: algemene publiekscommunicatie - Coördinatie 3 e of faciliterend spoor : Portal/toolbox risicocommunicatie - Ondersteuning gemeenten bij lokale activiteiten risicocommunicatie - Benaderen van regionale risicoveroorzakers voor medewerking aan algemene publiekscommunicatie Gemeenten - Klankbord risicocommunicatiebeleid - Meewerken aan uitvoering algemene publiekscommunicatie - Coördinatie en uitvoering lokale doelgroepencommunicatie - Benaderen van lokale risicoveroorzakers voor medewerking aan lokale doelgroepencommunicatie 2.6 Ambitieniveau risicocommunicatie en principe van organische groei Het is voor het slagen van risicocommunicatie van belang dat we ambities hebben, maar dat deze wel in verhouding staan tot de personele, financiële en organisatorische mogelijkheden van VRBZO. Met andere woorden, een reëel verwachtingsmanagement te betrachten. Hierbij kijken we ook naar de ervaringen elders in het land, de kansen en bedreigingen, de successen en valkuilen. Om risicocommunicatie op regionaal niveau tot een succes te maken is er als eerste commitment van het bestuur van VRBZO nodig. VRBZO gaat wat betreft risicocommunicatie werken volgens het principe van organische groei. Dat wil zeggen dat zij afspraken maakt voor de korte termijn (circa een jaar) en dat na evaluatie van die periode wordt gekeken naar de vervolgstappen. Het maken van een gedetailleerde planning voor meerdere jaren heeft voor risicocommunicatie geen 13

14 zin, omdat de praktijk uitwijst dat de discussie over dit soort plannen in feite discussie over aannames veel tijd vergt en er ondertussen niets gebeurt. Veel beter is het klein te beginnen en dan langzaam te groeien, waarbij de toename in sense of urgency, zowel bij bestuur als bij publiek, parallel loopt met de uitbreiding van de risicocommunicatieactiviteiten. Hierbij herinneren we aan de constatering in paragraaf 2.2., dat we wat betreft het niveau van risicobewustzijn bij het publiek, op dit moment nog slechts in de aanvangsfase zitten (agendasetting). 2.7 Communicatiemomenten Gelet op de inzichten van de werkgroep Beleid van het Regionaal Team Communicatie en de resultaten van het publieksonderzoek kiest VRBZO voor de strategische lijn om haar risicocommunicatie te laten aansluiten bij actuele gebeurtenissen. Met andere woorden, niet alleen op een willekeurig moment met risico-informatie naar buiten te treden, maar in de context van een incident of op een natuurlijk moment. Bijvoorbeeld voor het communiceren over brandveiligheid thuis kies je momenten, waarop dit zeer relevant is, zoals Kerstmis. Bos- en heidebrandgevaar is actueel in het voorjaar als het droog is. Aandacht voor brandgevaar op campings is zinvol in het hoogseizoen. En in geval van een woningbrand richt de aandacht zich op de directe omgeving (de straat). Een ander voorbeeld is de uitval van nutsvoorzieningen. Na een stroomstoring is het een goed moment om aandacht te vragen voor bepaalde producten uit het noodpakket, zoals zaklamp, batterijen, lucifers, kaarsen en zo meer. Uitval van drinkwater prikkelt mensen om een noodvoorraad flessenwater in huis te halen. Kortom, VRBZO plant risicocommunicatieactiviteiten in de aanloop naar evenementen die zeker komen gaan, en ze prepareert zich op gebeurtenissen die kúnnen voorkomen. In hoofdstuk 4 wordt dit verder uitgewerkt. 14

15 3 Naar communicatie-uitvoering 3.1 Doelgroepen De doelgroepen van risicocommunicatie kunnen zeer divers zijn. In de voorgaande tekst hanteerden we de begrippen publiek en lokale doelgroepen. VRBZO maakt het volgende onderscheid: Regionale doelgroepen: - Burgers het algemene publiek; - Cliënten in zorginstellingen; - Thuiswonende minder-zelfredzamen. Lokale doelgroepen: -Omwonenden van lokale risicobronnen en andere meer betrokkenen. De primaire doelgroep (mede gelet op het eerste communicatiespoor) van VRBZO is het algemene publiek. Omwonenden van lokale risicobronnen hebben, zoals vastgesteld een plaats in de lokale doelgroepcommunicatie. Hier ligt om praktische en communicatieve redenen een deel van het initiatief bij de gemeenten: zij kunnen immers het beste de urgentie of wenselijkheid van lokale acties beoordelen en contact leggen met plaatselijke doelgroepen. Conclusie: het brede publiek en minder-zelfredzamen zijn de doelgroepen van VRBZO. Waar nodig worden bepaalde doelgroepen via intermediairen worden benaderd. Omwonenden van lokale risicobronnen zijn de doelgroep van de gemeenten. Omwille van een organische groei van de risicocommunicatie (quick win) zijn de eerste concrete acties gericht op het brede publiek. De voorbereiding van activiteiten, gericht op minder zelfredzamen, zal op termijn plaatsvinden. De uitvoering van het laatstgenoemde traject moet namelijk in nauw overleg met intermediaire organisaties plaatsvinden, Deze doelgroep van minder-zelfredzamen vraagt om een andere, intensievere en maatgerichte aanpak. 3.2 Doelstellingen communicatie-uitvoering Zoals eerder gezegd is het uiteindelijk doel van risicocommunicatie het bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers. Dit is het lange-termijn doel en vraagt om jarenlange continue aandacht voor risicothema s. Voor de korte termijn ligt de nadruk op agendasetting. Dat wil zeggen, het creëren van aandacht voor risicothema s en de relatie die risico s met ons dagelijkse leven hebben. Als we voor deze realistische benadering kiezen, is de kans op mogelijke teleurstellingen in de mate van gerealiseerde gedragseffecten beperkt. 3.3 Keuze risicothema s Bij de keuze van risicothema s, die op korte en middellange termijn voorrang hebben, let VRBZO op vijf criteria: 1. de prioritaire risicothema s uit het risicoprofiel van de regio Zuidoost-Brabant 2011(objectieve risico s); 15

16 2. de risicothema s die hoog bij het publiek scoren (subjectieve perceptie); 3. de regionale, bestuurlijke prioriteiten bij risicocommunicatie; 4. de prioriteiten van de provincie in het kader van de programmafinanciering externe veiligheid (PFEV2); 5. bestaande communicatieactiviteiten die goed passen in de doelstelling van risicocommunicatie en die het proces van risicocommunicatie op gang brengen c.q. versnellen (versterking proces) Risicoprofiel Brabant-Zuidoost In het Risicoprofiel Brabant-Zuidoost is een risicomatrix opgenomen, waarin de waarschijnlijkheid van een risico wordt afgezet tegen de omvang/ernst van de gevolgschade. Om met risicocommunicatie te starten is het het meest zinvol om thema s te kiezen, waar veel mensen persoonlijke ervaring mee hebben of kennis van hebben (via media e.d.) De meest waarschijnlijke risico s (statistische kans op) zijn: - pandemie; - verstoring nutsvoorzieningen (energie, gas, water); - grootschalige ordeverstoringen; - natuurbranden Risicoperceptie burgers In paragraaf 2.3 zien we de volgende top 5 in de risicoperceptie van het publiek: - criminaliteit; - epidemieën; - transport van gevaarlijke stoffen (externe veiligheid); - drinkwaterproblemen; - brand in huis. Criminaliteit hoort thuis in de categorie sociale veiligheid en valt als zodanig buiten de officiële lijst met crisis- en incidenttypen Bestuurlijke prioritering Op de burgemeestersconferentie van april 2011 is aan het thema brandveiligheid hoge prioriteit gegeven. De keuze van dit thema strookt heel goed met risicoreeksen uit het risicoprofiel en publieksperceptie Positie provincie Noord-Brabant De provincie stimuleert als coördinator Programmafinanciering Uitvoering Externe Veiligheid de risicocommunicatie door de drie veiligheidsregio s. 16

Communicatieplan Overstromingen Flevoland

Communicatieplan Overstromingen Flevoland Communicatieplan Overstromingen Flevoland Versie 3.0, d.d. 22 oktober 2008 Pagina 1 van 54 Colofon Dit document is tot stand gebracht door de Regionale Werkgroep Crisiscommunicatie van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief NL-Alert testrapport Datum 29 september 2011 Status Definitief Colofon Dienstnaam NL-Alert Versienummer 1.0 Organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Pagina

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Gemeentelijke communicatie bij maatschappelijke onrust: het belang van de sociale antenne

Gemeentelijke communicatie bij maatschappelijke onrust: het belang van de sociale antenne Afstudeerrapport Gemeentelijke communicatie bij maatschappelijke onrust: het belang van de sociale antenne Elize Fallon 9 juni 2008 Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie Directie Crisisbeheersing

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Marc Delsing Gert Kroes Jan Willem Veerman Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie