OCMW GROBBENDONK GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 03/06/2013 PUBLIEKE ZITTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCMW GROBBENDONK GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 03/06/2013 PUBLIEKE ZITTING"

Transcriptie

1 OCMW GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN OCMW GROBBENDONK ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 03/06/2013 PUBLIEKE ZITTING Aanwezig: Beullens Els - Voorzitter Appeltans-Janssen Anne, Cambré Walter, Van der Elst Gino, Rymen Maria, Verhaert Marianne, Vanluchene Karin, Van Goubergen Annie, Robbroeckx Jozef - raadsleden Sledsens Jan - secretaris Verontschuldigd: 01 GOEDKEURING NOTULEN PUBLIEKE ZITTING VAN 6 MEI De notulen van de openbare zitting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Grobbendonk van 6 mei 2013 worden éénparig goedgekeurd. 02 GOEDKEURING REGLEMENT VOOR HET BEKOMEN VAN EREVOORZITTERSCHAP. Gelet op de vraag van de N-VA fractie om mevrouw Simonne Delen, voormalig OCMW voorzitter, de titel erevoorzitter toe te kennen; Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, art.27 4; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 mei 2013 betreffende het reglement toekennen eretitel schepenen als bijlage bij deze notulen; Overwegende dat het OCMW hetzelfde reglement wil toepassen, na aanpassing aan de specifieke eisen van het OCMW; Gelet op het voorstel van raadslid Jozef Robbroeckx om het reglement in artikel 4 aan te passen als volgt: 1 De eretitel mag niet gevoerd worden als de betrokkene nog enig politiek ambt uitvoert in het OCMW aan wie de eretitel wordt gevraagd, noch wanneer hij door het OCMW bezoldigd wordt; Enig artikel: Goedkeuring te geven aan het reglement voor het toekennen van eretitels, zoals aangenomen door de gemeenteraad van 14/05/2013 en aangepast door de OCMW raad van 03 juni GOEDKEURING VAN BETALINGSMANDATEN. Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de lijst van betalingsmandaten, hierna als bijlage;

2 Gelet op het nazicht door de raadsleden; art. 1 art. 2 De mandaten zoals voorgesteld door de financiële dienst goed te keuren en betaalbaar te stellen. Aan de gewestelijk ontvanger opdracht te geven de bijhorende facturen te betalen. 04 RPR.WIJZIGING EN AANVULLING ARTIKEL 356 REGLEMENTERING BLOEDGIFT. Gelet op de rechtspositieregeling van het personeel OCMW en het personeel van het woonzorgcentrum, goedgekeurd bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 juli 2012, meer bepaald artikel 356; houdende dienstvrijstelling om bloed, plasma of bloedplaatjes te geven; Gelet op de aanpassing van 25 maart 2013; Gelet op het gunstig advies van 27/05/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen voor de wijzigingen in de RPR; Gelet op het protocol van akkoord van 28/05/2013 tussen de gemeentelijke overheid en de representatieve vakorganisatie ACV openbare diensten; niet akkoord voor ACOD; Overwegende dat in artikel 1 in het 4 e lid een telfout is geslopen; Overwegende dat in de laatste zin de woorden of compensatieverlof dienen toegevoegd te worden; art. 1 In het 4 e lid Voor de donatie van bloedplaatjes wordt een maximale dienstvrijstelling voorzien van 145 minuten + 70 minuten verplaatsingstijd (heen en terug) = 3 u 25 min, wordt 25 min. vervangen door 35 min. art. 2 Het laatste lid aan te vullen als volgt: Het betrokken personeelslid moet het bewijs van de gift van bloed, plasma of plaatjes leveren op de dienst administratie. Het bewijs vermeldt de duurtijd van de gift. Indien uit het bewijs blijkt dat het personeelslid niet toegestaan werd om bloed, plasma of bloedplaatjes te geven en hij toch dienstvrijstelling genoten heeft, wordt het personeelslid verzocht voor de genoten dienstvrijstelling verlof of compensatieverlof aan te vragen. art. 3 Afschrift van onderhavige beslissing aan de toezichthoudende overheden te sturen. 05 RPR. VOORSTEL VOOR WIJZIGING ARTIKEL 219 OM DE TOESLAG OP HET UURSALARIS VAN HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN VOOR PRESTATIES GELEVERD OP EEN ZATERDAG TE REGELEN. Gelet op de rechtspositieregeling van het personeel van het woonzorgcentrum, goedgekeurd bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 juli 2012, meer bepaald artikel e lid; Gelet op artikel 270 van het OCMW decreet, Titel IX, houdende samenwerking met de gemeente; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 (BS 24 december 2012) tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van

3 diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 maart 2013 betreffende het toekennen van een vergoeding voor zaterdagprestaties aan de hoofdverpleegkundigen; Gelet op het gunstig advies van 27/05/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen voor de wijzigingen in de RPR; Gelet op het protocol van akkoord van 28/05/2013 tussen de gemeentelijke overheid en de representatieve vakorganisatie ACV openbare diensten; niet akkoord voor ACOD; art. 1 Artikel 219,2 e lid RPR wordt gewijzigd als volgt: Hoofdstuk III. De onregelmatige prestaties Afdeling I. Nachtprestaties en prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen voor niet verplegend, niet verzorgend en niet paramedisch personeel Artikel 218. Deze afdeling is niet van toepassing op: de personeelsleden van het niveau A. Artikel 219. Naast de inhaalrust opgelegd door de arbeidstijdwetgeving krijgt het personeelslid: 1 per uur nachtprestaties tussen 22 uur en 6 uur : een toeslag op het uursalaris die gelijk is aan 25% van het uursalaris. 2 per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zaterdag, zondag of een reglementaire feestdag: een toeslag op het uursalaris die gelijk is aan 100% van het uursalaris. Als berekeningsbasis voor de toeslag geldt het bruto uursalaris, eventueel verhoogd met de haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een hogere functie of de gegarandeerde salarisverhoging na bevordering. De toeslag in artikel e lid geldt eveneens voor zaterdagprestaties geleverd door hoofdverpleegkundigen. art. 2 Afschrift van onderhavig besluit aan de gemeente en de toezichthoudende overheid te sturen. 06 AFSPRAKENNOTA VAN HET OCMW EN HET MANAGEMENTTEAM. Gelet op het decreet van betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn art.52,86 2;

4 Gelet op de beslissing van het managementteam van 19/04/2013 om met een werkgroep, de gewestelijk ontvanger, de kwaliteitscoördinator, de seniorenconsulent en de secretaris, een ontwerp van afsprakennota voor te bereiden; Overwegende dat bij de opmaak van de afsprakennota rekening gehouden is met het ontwerp van de gemeente Grobbendonk en dat de structuur volledig is overgenomen; Overwegende dat de afsprakennota de samenwerking tussen OCMW raad en managementteam enkel maar kan verbeteren; Gelet op het voorstel van afsprakennota, als bijlage bij de notulen; art. 1. Goedkeuring te geven aan de afsprakennota zoals voorgesteld door het managementteam. art. 2. Een exemplaar van bovenvermelde afsprakennota aan elk lid van de OCMW raad en het managementteam te overhandigen. 07 GOEDKEURING VAN DE INTERNE STEUNRICHTLIJNEN VOOR HET BIJZONDER COMITÉ SOCIALE DIENST. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008; Gelet op de ontwerptekst interne steunrichtlijnen opgesteld door de werkgroep samengesteld uit de voorzitter, enkele raadsleden, de secretaris, één maatschappelijk assistent en het hoofd sociale dienst als bijlage; Overwegende dat de voorgestelde richtlijnen slechts richtlijnen zijn en dus niet exclusief bepalend mogen gebruikt worden; Overwegende dat het OCMW, waar nodig, voor cliënten financieel wil tussenkomen op basis van het gelijkheidsbeginsel zonder afbreuk te doen aan de individuele noden van de cliënt en het voorstel van de maatschappelijk assistent op basis van een sociaal onderzoek; Gelet op de door raadslid Jozef Robbroeckx voorgestelde aanpassingen aan de steunrichtlijnen tijdens de raad van 03/06/2013; Overwegende dat voorzitter Els Beullens namens CD&V een tekst met het standpunt van haar partij voorleest alvorens tot stemming wordt overgegaan, nl.: CD&V vindt het belangrijk dat zorgbehoevenden zo lang mogelijk in het vertrouwde thuismilieu verzorgd en opgevangen kunnen worden. Omdat deze vorm van solidariteit steeds meer onder druk komt te staan, wil CD&V inspanningen leveren om mantelzorgers te steunen en te erkennen. Daarom zal CD&V de voorliggende steunmaatregelen niet mee goedkeuren. Een kleine oefening zal ons leren dat indien deze steunrichtlijnen gevolgd worden nog maar enkele mensen kunnen genieten van een mantelzorgpremie. Volgens de huidige tekst kan de mantelzorgpremie enkel aangevraagd worden op 75 jarige leeftijd. Verder wenst CD&V ook een degelijke aftoetsing van wat de nieuwe steunrichtlijnen tot gevolg zal hebben op de administratieve diensten. Wij vrezen tevens dat deze steunrichtlijnen zeker geen administratieve vereenvoudigingen met zich zullen meebrengen voor onze inwoners Overwegende dat raadslid Anne Appeltans Janssen benadrukt dat zij het werk van de werkgroep en in het bijzonder van de medewerkers van de sociale dienst erg appreciëert en respecteert;

5 Na stemming: 5 stemmen voor 2 onthoudingen van de Open VLD 2 stemmen tegen van de CD&V Besluit : art. 1 De steunrichtlijnen voor de sociale dienst, na aanpassing met de door raadslid Jozef Robbroeckx voorgestelde opmerkingen, goed te keuren art. 2 De steunrichtlijnen zullen als leidraad dienen voor de maatschappelijk assistenten bij de opmaak van hun voorstel voor de cliënt dat aan het bijzonder comité van de sociale dienst wordt voorgelegd. art. 3 Een afschrift van de steunrichtlijnen, zoals goedgekeurd door de raad, aan het college van burgemeester en schepenen te bezorgen. 08 ETHIAS. VOLMACHT VOOR HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN ETHIAS OP MAANDAG 24 JUNI Gelet op het schriftelijk verzoek van Ethias, rue des Croisiers 24, 4000 Luik, van 29 april 2013 om een vertegenwoordiger aan te duiden voor de gewone algemene jaarvergadering op maandag 24 juni 2013 om 10.00u uur in Namur Expo, Avenue Sergent Vrithoff 2 te 5000 Namen; Gelet op de agenda van de gewone algemene vergadering: 1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2012 en bestemming van het resultaat 3. kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat 4. kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht 5. statutaire benoemingen Gelet op de statuten van Ethias artikel 6; Overwegende dat de meerderheid Jozef Robbroeckx voordraagt als kandidaat; Na geheime stemming: effectief Jozef Robbroeckx 6 Marianne Verhaert 2 ongeldig 1 plaatsvervanger Jozef Robbroeckx 3 Anne Appeltans Janssen 3 Maria Rymen 2 Els Beullens 1 Besluit: art. 1 Met 6 stemmen voor, raadslid Jozef Robbroeckx, Troon 20, 2280 Grobbendonk af te vaardigen als vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn van Grobbendonk voor de gewone algemene jaarvergadering op maandag 24 juni 2013.

6 art. 2 Met 3 stemmen voor, wordt raadslid Anne Appeltans Janssen, Het Hoog 29 in 2288 Bouwel aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn van Grobbendonk voor de gewone algemene jaarvergadering op maandag 24 juni ETHIAS. AANDUIDING VAN 2 VERTEGENWOORDIGERS VOOR DE DAG VAN DE COLLECTIVITEITEN VAN MAANDAG 24 JUNI 2013 VANAF U IN NAMUR EXPO, AVENUE SERGENT VRITHOFF 2 IN 5000 NAMEN. Gelet op het schriftelijk verzoek van Ethias, rue des Croisiers 24, 4000 Luik, van 29 april 2013 om een vertegenwoordiger aan te duiden voor de dag van de collectiviteiten; Gelet op dat dit evenement zal plaatsvinden op maandag 24 juni 2013 vanaf 10.00u in Namur Expo, Avenue Sergent Vrithoff 2 in 5000 Namen; Overwegende dat de meerderheid Jozef Robbroeckx voordraagt als kandidaat; Na geheime stemming: effectief Jozef Robbroeckx 6 Marianne Verhaert 2 ongeldig 1 plaatsvervanger Jozef Robbroeckx 3 Anne Appeltans Janssen 3 Maria Rymen 2 Els Beullens 1 Besluit art. 1 Met Met 6 stemmen voor, raadslid Jozef Robbroeckx, Troon 20, 2280 Grobbendonk af te vaardigen als vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn van Grobbendonk voor de dag van de collectiviteiten op maandag 24 juni art. 2 Met 3 stemmen voor, wordt raadslid Anne Appeltans Janssen, Het Hoog 29 in 2288 Bouwel aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn van Grobbendonk voor de dag van de collectiviteiten op maandag 24 juni CIPAL. UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 14 JUNI Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op de artikelen 51 en 52 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL (hierna kortweg CIPAL ); Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van CIPAL;

7 Overwegende dat artikel 35 van de statuten van CIPAL bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op de algemene vergadering van CIPAL die plaatsvindt op vrijdag 14 juni 2013 om uur op de zetel van CIPAL te 2440 Geel, Cipalstraat 1; Gelet op de oproepingsbrief van 29 april 2013 met de agenda van de algemene vergadering die volgende agendapunten bevat: 1. Toetreding van nieuwe deelnemers 2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012, afgesloten op 31 december Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012, afgesloten op 31 december Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012, afgesloten op 31 december Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012, afgesloten op 31 december Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding 8. Goedkeuring van het evaluatierapport met inbegrip van het ondernemingsplan Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. Gelet op de toelichtende nota betreffende de agendapunten van de algemene vergadering; Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL; Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren; Overwegende dat het OCMW overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en één of meer plaatsvervanger(s) mag aanduiden; Overwegende dat de meerderheid Gino Van der Elst voordraagt als kandidaat; Na beraadslaging en stemming; effectief vertegenwoordiger Gino Van der Elst 8 ongeldig 1 plaatsvervanger Walter Cambré 5 Anne Appeltans- Janssen 2 Gino Van der Elst 1 Karin Vanluchene 1 Besluit: art. 1. Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene vergadering van CIPAL van 14 juni 2013, zoals overgemaakt per aangetekend schrijven van 29 april 2013, goedgekeurd.

8 art. 2. Als vertegenwoordiger van het OCMW wordt aangewezen: de heer Gino Van der Elst, Nieryk 28, 2280 Grobbendonk, OCMW raadslid, 014/ of 0497/50 16 met als plaatsvervanger(s) de heer Walter Cambré, OCMW raadslid, Bosduifstraat 3A, 2280 Grobbendonk, 0496/ art. 3. Bovengenoemde vertegenwoordiger [of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger(s)] wordt (worden) gemandateerd om op de algemene vergadering van CIPAL van 14 juni 2013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de raad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van CIPAL van 14 juni 2013 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. art. 4. De Voorzitter wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel. 11 WZC. VASTLEGGEN VAN DE GUNNINGSWIJZE EN DE LASTVOORWAARDEN VOOR DE AANKOOP VAN EEN BRANDMELDCENTRALE IN HET WOONZORGCENTRUM. Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 52,12, waarbij wordt bepaald dat de raad voor maatschappelijk welzijn haar bevoegdheid inzake de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten kan overdragen aan het vast bureau, aan de bijzondere comités of aan de secretaris, als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat in het kader van de aanpassing van het brandalarm werd vastgesteld dat vervangingsstukken niet meer voorhanden zijn van het desbetreffende brandalarm Zetfax Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

9 Overwegende dat in het kader van de opdracht Leveren en indienstname van een brandalarmcentrale in het woonzorgcentrum een bijzonder bestek met nr. OCMW/13/01 werd opgesteld door OCMW Grobbendonk; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat volgende firma s in aanmerking komen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Sterkens, Turnhoutsebaan 116 te 2390 Oostmalle - ADT Fire & Security, Humaniteitslaan 241A te 1620 Drogenbos - Locks & Security A-All Locks, Zeelsebaan 83 F te 9200 Grembergen - Catronics NV, Netestraat 33 te 2280 Grobbendonk; Overwegende dat 1 augustus 2013 om uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in 2013/221000/02/0953; Gelet op de toelichting van de directeur van het woonzorgcentrum bij dit dossier; art.1 art.2 art.3 Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. OCMW/13/01 en de raming voor de opdracht Leveren en indienstname van een brandalarmcentrale in het woonzorgcentrum, opgesteld door OCMW Grobbendonk. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt excl. btw of ,00 incl. 21% btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Sterkens, Turnhoutsebaan 116 te 2390 Oostmalle - ADT Fire & Security, Humaniteitslaan 241A te 1620 Drogenbos - Locks & Security A-All Locks, Zeelsebaan 83 F te 9200 Grembergen - Catronics NV, Netestraat 33 te 2280 Grobbendonk. art.4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 1 augustus 2013 om uur. art.5 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2013/221000/02/ VRAGEN VAN DE RAADSLEDEN. 1. De voorzitter vraagt per uitzondering nog een punt voor participatie aan de vergadering van de VVSG op te nemen. De raad gaat hiermee éénparig akkoord. Gelet op het schriftelijk verzoek van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, Paviljoenstraat 9 in 1030 Brussel om een vertegenwoordiger aan te duiden voor de Algemene Vergadering afdeling OCMW s op donderdag 13 juni a.s. van 9.30 tot uur in het Congres- en Erfgoedcentrum LAMOT, Van Beethovenstraat 8-10 te 2800 Mechelen.; Gelet op de agenda van algemene vergadering:

10 9.30 uur Onthaal van de deelnemers koffie uur Verwelkoming door Koen Anciaux, voorzitter van OCMW Mechelen uur DEEL 1: STATUTAIRE VERGADERING VAN DE AFDELING OCMW s uur Afsluiting door de voorzitter van de afdeling OCMW s uur Receptie + broodjeslunch Na geheime stemming Gino Van der Elst 6 Els Beullens 2 Maria Rymen 1 Besluit: art. 3 Met 6 stemmen voor, raadslid Gino Van der Elst, Nierijk 28 in 2280 Grobbendonk af te vaardigen als vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn van Grobbendonk voor de Algemene Vergadering op donderdag 13 juni Raadslid Karin Vanluchene leest namens de N-VA volgende verklaring voor en vraagt deze integraal in de notulen op te nemen en eveneens aan de medewerkers van de administratie over te maken: VERKLARING VANWEGE DE N-V A - FRACTIE OP DE OCMW-RAAD VAN 3 JUNI 2013 Beste leden van de OCMW-raad, Beste secretaris, De laatste weken ontvangen wij als N-V A-fractie allerlei signalen vanuit de administratie van het OCMW waaruit blijkt dat de administratie niet zeker is van het vertrouwen van de lokale politici in de huidige werking van het OCMW. Zulke onzekerheid werkt ontmoedigend en kan de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang brengen. Vanuit onze fractie hebben wij dan ook besloten om een zeer duidelijke boodschap aan de administratie mee te delen op deze OCMW-raad : Wij hebben vanaf de aanvang van de legislatuur tot op heden met onze fractie alle medewerking van de administratie van het OCMW gekregen die wij gevraagd hebben. Wij hopen ook in de toekomst op eenzelfde wijze met de administratie verder te kunnen samenwerken om onze beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Daarenboven willen wij ons vertrouwen uitspreken in de OCMW - secretaris die ons op een constructieve en transparante wijze alle informatie en medewerking verleent die wij als politieke mandatarissen van hem verlangen. Wij hopen dat de andere politieke fracties zich willen aansluiten bij onze verklaring en ook hun vertrouwen in de secretaris en de administratie willen uitspreken. Graag hadden wij dat deze verklaring mee in de notulen van deze OCMWraad wordt vermeld en door de secretaris aan de OCMW-administratie wordt meegedeeld. Raadslid Walter Cambré bevestigt dat de Spa fractie het hiermee volledig eens is en steunt dit vertrouwen en deze verklaring. De raadsleden van de Open VLD sluiten zich hierbij aan. De voorzitter onderschrijft eveneens namens de CD&V deze verklaring.

11 de secretaris, de voorzitter, Jan Sledsens Els Beullens

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

OCMW GROBBENDONK GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 10/02/2014 PUBLIEKE ZITTING

OCMW GROBBENDONK GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 10/02/2014 PUBLIEKE ZITTING OCMW GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN OCMW GROBBENDONK ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 10/02/2014 PUBLIEKE ZITTING Aanwezig: Beullens Els - Voorzitter Appeltans-Janssen Anne vanaf punt 01.03,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

OCMW GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 14/07/2014 PUBLIEKE ZITTING

OCMW GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 14/07/2014 PUBLIEKE ZITTING 1 OCMW GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN OCMW GROBBENDONK ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 14/07/2014 PUBLIEKE ZITTING Aanwezig: Appeltans-Janssen Anne, Cambré Walter, Van der Elst Gino, Rymen

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gert Denollet, Gie Goyvaerts, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Gert Denollet, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans, Walter Witvrouwen en Jan

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 20 maart 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015. OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015. OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015. Aanwezig: Verontschuldigd: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

OCMW GROBBENDONK GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 04/11/2013 PUBLIEKE ZITTING

OCMW GROBBENDONK GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 04/11/2013 PUBLIEKE ZITTING 1 OCMW GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN OCMW GROBBENDONK ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 04/11/2013 PUBLIEKE ZITTING Aanwezig: Cambré Walter - wnd.voorzitter Appeltans-Janssen Anne, Van der

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van woensdag, 15 december 2010 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT AKTENEMING De raad voor

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Vergadering van 28.01.13

Vergadering van 28.01.13 Vergadering van 28.01.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden;

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 27 augustus 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy Van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras,

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte Zitting R.M.W. 28.02.2013 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 28.02.2013 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 MEI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 MEI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 MEI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering met

Nadere informatie

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) :

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) : VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015 Ondergetekende (de Volmachtgever ) : (Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres en rijksregisternummer)

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

OCMW GROBBENDONK. 03 FINANCIEEL. KWIJTING GEVEN AAN DE ONTVANGER VOOR DE REKENING 2013. De raad,

OCMW GROBBENDONK. 03 FINANCIEEL. KWIJTING GEVEN AAN DE ONTVANGER VOOR DE REKENING 2013. De raad, OCMW GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN OCMW GROBBENDONK ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 09/02/2015 PUBLIEKE ZITTING Aanwezig: Beullens Els - Voorzitter Appeltans-Janssen Anne, Cambré Walter,

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

art. 1 art. 2 OCMW GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 04/02/2013 PUBLIEKE ZITTING

art. 1 art. 2 OCMW GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 04/02/2013 PUBLIEKE ZITTING 1 OCMW GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN OCMW GROBBENDONK ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 04/02/2013 PUBLIEKE ZITTING Aanwezig: Beullens Els - Voorzitter Appeltans-Janssen Anne, Cambré Walter,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 13 MEI 2015: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN DE VOLMACHT PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 30 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET ORIGINEEL

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING 17 april 2015 RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 OPROEPING TOT

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

NOTULEN OPENBARE VERGADERING

NOTULEN OPENBARE VERGADERING NOTULEN OPENBARE VERGADERING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Datum 12 februari 2014 Plaats Raadzaal Uur 18.30 uur Aanwezig Depondt Geert, voorzitter, Allewaert Patrick, Arteel Rina, Beyens Arne, Depoorter

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u OCMW Waasmunster RD 2010/8 Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.0 Vergrijzing: impact en uitdaging

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 APRIL 2016 De gewone algemene

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 december 2011, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid VANDEN

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 maart 2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 maart 2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 maart 2013 Aanwezig: Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Kris Hendrickx, Julie Lochie, Jos Steenwinckels,

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime Kaprijke, 9 maart 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 05-12-2013 OVERZICHTSLIJST Openbare vergadering De voorzitter vraagt de raadsleden de goedkeuring om de volgende agendapunten in te trekken: 23 ste

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2012, op 10 mei te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014

(hierna de Vennootschap) GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie