Plan van Aanpak FOCUS programma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak FOCUS programma"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak FOCUS programma Aanleiding Korfbal naar Olympisch niveau is het beleidsdocument wat voor ligt als onderbouwing van de doelstelling die het KNKV gesteld heeft op leden in Als aanzet voor een aanpak om dit samen met de verenigingen te bereiken is een tussenstap neergezet tot In de periode van gezamenlijk naar extra leden. Dit willen we bereiken door zwaartepunten aan te brengen in verenigingsondersteuning d.m.v. intensieve samenwerkingen met 20 tot 40 verenigingen per jaar die voldoen aan de criteria van een FOCUS vereniging. FOCUS verenigingen zijn clubs die de Bereidheid hebben om Ledenwerving/behoud actief op te pakken in een kansrijke Omgeving met een groot Effect op groei in kwantiteit en kwaliteit om zo als Inspirator/innovator een belangrijk rol te vervullen in de regio (BLOEI!). Tot en met 2016 zal op basis van dit uitgangspunt met 80 tot 160 verenigingen een intensieve samenwerking worden aangegaan. Doelstelling Extra leden in de periode verdeeld over alle verenigingen in Nederland. Doelgroep Het KNKV onderscheidt twee doelgroepen om een intensieve samenwerking mee aan te gaan, namelijk de tien Korfballeague clubs (Spoor 1) en de nog te werven FOCUS verenigingen (Spoor 2). Deze twee groepen verenigingen beschikken over volop energie en zijn bereid om op basis van onderstaande 3 criteria samen te gaan werken met het KNKV om de doelstelling te behalen. Willen Kunnen Doen Willen De vereniging moet ambitie hebben om te groeien qua leden (25% of meer). Op basis van het huidige verenigingsprofiel (zie bijlage 1) moet de vereniging gerichte acties ondernemen op het gebied van Ledenwerving & Behoud om zo stapsgewijs door te groeien naar het bovenliggende profiel. Hierbij is het belang van de vereniging leidend. De vereniging investeert in haar organisatie, in tijd en in daadkracht. In overleg met de verenigingskaderconsulent en naar behoefte van de vereniging worden doelen en acties vastgesteld met het te realiseren bovenliggende profiel als uitgangspunt.

2 Deze acties worden specifiek (per doelgroep) en duidelijk meetbaar (indicatoren) in gezamenlijk overleg genomen met een reëel en helder tijdspad. Om de ledengroei te kunnen behouden moet de vereniging ook kwalitatief willen doorgroeien (bestuurlijk, organisatorisch en maatschappelijk betrokken). Naast ledengroei- en behoud kunnen neveneffecten ook zijn meer naamsbekendheid, beter bestaansrecht in de wijk of het vervullen van een maatschappelijke rol. Kunnen De vereniging beschikt in het huidige profiel over een basisorganisatie (o.a. bestuur met visie en ambitie, duidelijke verenigingsstructuur met heldere rol- en taakverdeling, financieel gezond, potentieel technisch kader) die mogelijkheden biedt om door te groeien naar een bovenliggend profiel. Een belangrijke voorwaarde is dat de vereniging gevestigd is in een kansrijke omgeving 1. Doen De vereniging stelt samen met de verenigingskaderconsulent, na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met de daarin vermelde de doelstellingen en wederzijdse afspraken, een verenigingsplan op. De vereniging gaat hiermee aan de slag, daarbij ondersteunt door de VKC, SC, productmanagers en andere partijen (districtsbestuur, werkgroepen, derden). Daarbij wordt, afgestemd op de mogelijkheden van de vereniging, een werk methode ontwikkeld die optimaal bijdraagt aan de te behalen resultaten Daarnaast is de vereniging verplicht om de opgedane kennis en ervaringen te delen met andere korfbalverenigingen, om zodoende het korfbal in de regio en/of landelijk te versterken. De invulling van deze (regionale) rol zal gaandeweg het traject per vereniging gecombineerd met de ervaringen van andere FOCUS verenigingen steeds duidelijker worden, en kan per regio/vereniging verschillen. Go or No Go Op basis van de voordracht (na accountgesprek bij de vereniging) van de verenigingskaderconsulent in samenwerking met de districtsvoorzitter bepaald uiteindelijk de Programmamanager LLS samen met het Hoofd districtsondersteuning of de voorgedragen vereniging gaat participeren in het FOCUS programma. Aanbod vanuit het KNKV - Advies, begeleiding en coaching gedurende een lange periode van de verenigingskaderconsulent (VKC) op beleidsmatig en organisatorisch gebied; - Ondersteuning van de sportconsulent (SC) op het gebied van sporttechnisch beleid; - Ondersteuning vanuit bondsbureau op tal van andere gebieden (Marketing & Communicatie, Financiën, Competitie etc.); - Ondersteuning/begeleiding en monitoring bij implementatie van een breder sportaanbod (o.a. Schoolkorfbal, KombiFit, Kangoeroe Klup, G-korfbal); 1 Onder kansrijke omgeving verstaan we nieuwbouwwijken, jeugd, gemeente met goed sportbeleid, samenwerkingsmogelijkheden, mogelijkheid tot uitbreiding korfbalaccommodatie, mogelijkheden tot satellietlocatie

3 Opmerking! Voor de bovenstaande drie ondersteunende taken vanuit het KNKV worden maximaal 60 dagdelen gereserveerd over een periode van twee jaar; - Praktische organisatie (kosten zijn voor rekening vereniging) van informatieavonden met als mogelijke onderwerpen: sponsoring, marketing, wet- en regelgeving en gebruik social media m.b.v. interne en externe specialisten (kwaliteit); - Organisatie congres FOCUS verenigingen met workshops. - Het integreren van VSK-activiteiten vanuit het project Samen naar een Veiliger Sportklimaat op de deelterreinen; a) Verenigingen en Besturen b) Trainer, Coaches en docenten c) Scheidsrechters en Officials - Het is een groeimodel dat gaande weg body krijgt. Het alliantieprogramma hoeft zeker nog niet volledig vast te staan. Dit aanbod is geldig gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst (2 jaar). Samenwerking Op basis van het eerste account / intake gesprek worden na het definitieve Go wederzijdse afspraken gemaakt tussen de vereniging en het KNKV. Deze afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst komen de belangrijkste doelstellingen te staan vertaald in concrete smart gemaakte resultaten. Met ondersteuning van de verenigingskaderconsulent wordt door de club een verenigingsplan gemaakt om daarna intensief bezig te gaan met de uitvoering hiervan. Om de twee weken vindt er een voortgangsgesprek plaats en na elke 3 maanden een tussenevaluatie met de VKC. Op deze wijze kunnen de activiteiten optimaal uitgevoerd worden en is er voldoende ruimte om bij te sturen. Om het bovenstaand proces efficiënt vanuit het KNKV te begeleiden zal de verenigingskaderconsulent zich inzetten om samen met alle betrokkenen bij het project de voorgenomen doelen te realiseren. De deelnemende vereniging stelt een verantwoordelijk projectleider aan om samen met de verenigingskaderconsulent de hoofdlijnen te bewaken. Naast medewerkers van het KNKV kunnen bij deze samenwerking vrijwilligers binnen de districtsorganisatie betrokken worden (bestuur/werkgroepen). De samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar. Het eerste jaar zal vooral in het teken staan van het opstellen van het verenigingsplan, het oplijnen en scholen van verenigingskader om te komen tot een efficiënte uitvoer van diverse activiteiten. Het tweede jaar worden de activiteiten gecontinueerd met eventueel een uitbreiding, maar wordt ook aandacht besteed aan borging van de ontwikkelingen en resultaten uit het verenigingsplan. Er vindt dan een gelijkmatige afbouw plaats van ondersteuning door het KNKV.

4 Werkwijze Spoor 1 Korfballeague verenigingen 1. De 10 Korfballeague verenigingen worden in het najaar benaderd voor een accountgesprek. Dit gesprek zal vooral in het teken staan van kennisdeling, successtory s, maar ook het bespreken van mogelijke knelpunten of ontwikkelpunten. Op basis van de uitkomsten van dit accountgesprek wordt bepaald of en op welke wijze de KL-vereniging wil deelnemen aan het FOCUS programma; Werkwijze Spoor 2 Werving en selectie kandidaat verenigingen FOCUS programma 2. Bij de start van dit programma zal in eerste instantie een groep verenigingen worden benaderd door de VKC van het desbetreffende district vooral op basis van energie binnen de vereniging en vervolgens op de criteria willen-kunnen-doen (maximaal 40 verenigingen landelijk inclusief deelnemende KL-verenigingen). In de tweede fase kunnen verenigingen zich ook zelf aanmelden; 3. De VKC neemt per telefoon contact op met de voorzitter van de club met het verzoek voor een account/intake gesprek. Deze afspraak wordt bevestigd via de mail vergezelt met een korte toelichting over het FOCUS programma uit naam van het Bondsbestuur. Op basis van de uitkomsten van dit gesprek volgt een mogelijke voordracht voor deelname. De voordracht wordt besproken door Programmamanager LLS en Hoofd districtsondersteuning en hierop volgt een Go or No Go ; 4. Definitieve bevestiging voor deelname of afwijzing worden beargumenteerd via een brief naar verenigingen gestuurd; 5. Op de website en nieuwsbrieven zal het KNKV het FOCUS programma toelichten; 6. Als vervolg op de uitkomsten van het 1 e gesprek en de toewijzing, kan de VKC samen met de vereniging per mail een definitieve samenwerkingsovereenkomst opstellen. In dit samenwerkingsconvenant staan de heldere doelstellingen en de wederzijdse afspraken tussen de vereniging en het KNKV vermeld; 7. Afspraak maken om de definitieve samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen met een lid van het Bondsbestuur; 8. Verenigingen stellen met ondersteuning van de VKC een verenigingsplan op met bijbehorende actieplannen; 9. VKC stemt met de benoemde projectleider binnen de vereniging de acties en plannen af; 10. VKC zorgt voor minimaal 2 contactmomenten per maand met de projectleider aangevuld met regelmatige bezoekmomenten; 11. Evaluatiemoment om de drie maanden. Verenigingsplan dient hierbij als basis. 12. Indien nodig bijsturing en aanpassing verenigingsplan; 13. Het districtsbestuur en de werkgroepen in het district kunnen in overleg met VKC en projectleider van de vereniging een rol spelen in uitvoering, maar ook zeker in het initiëren van regiobijeenkomsten. Hier kan kennisuitwisseling plaatsvinden tussen de FOCUS vereniging en de overige clubs uit de regio. Na afloop van het FOCUS programma kan de nazorg verzorgd worden door het districtsbestuur.

5 Randvoorwaarden/Advies Om het concept FOCUS vereniging succesvol te laten worden en verlopen zijn de onderstaande adviezen en randvoorwaarden van belang. Bij de mail ter bevestiging aan de voorzitter van het 1 e accountgesprek zit een brief namens het Bondsbestuur met een duidelijke toelichting over dit concept, uitleg FOCUS vereniging en waarom zij zijn geselecteerd (geselecteerd zijn betekent nog niet dat men ook meedoet). Verder wordt in de brief vermeld hoe het vervolg eruit ziet als de vereniging definitief gaat meedoen aan het FOCUS programma. Alle FOCUS verenigingen geven ALLE leden op aan het KNKV. Zij kennen dus GEEN personen die enkel verenigingslid zijn!!!!! (dit wordt opgenomen als voorwaarde in de samenwerkingsovereenkomst) Vanuit districts- en bondsbestuur is regelmatig aandacht voor FOCUS verenigingen door middel van een telefonisch of persoonlijk contact. De FOCUS verenigingen komen minimaal één keer per jaar bijeen in de vorm van een congres FOCUS. Deelname hieraan van de FOCUS verenigingen is verplicht en staat beschreven inde samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast zullen er af en toe regionale informatieavonden georganiseerd worden. Verenigingen die niet worden aangemerkt als FOCUS vereniging mogen niet de indruk krijgen dat zij geen recht meer hebben op ondersteuning. Hierin kan districtskader een rol spelen indien VKC/SC geen tijd beschikbaar heeft. Het ontwikkelen van pragmatisch materiaal (zie volgende bullit) kan hierbij ondersteunend zijn. KNKV zorgt voor verdere ontwikkeling van de bestaande producten naar voorbeeld Toolkit Schoolkorfbal. Bij de volgende serie FOCUS verenigingen (vanaf 1 januari 2014) op basis van inschrijving komen tot de deelnemende verenigingen.

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51. info@nifv.nl

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51. info@nifv.nl Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord namens het team van de Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Meer vrijwilligers in kortere tijd

Meer vrijwilligers in kortere tijd Meer vrijwilligers in kortere tijd Meer vrijwilligers in kortere tijd Interventiebeschrijving Meer vrijwilligers in kortere tijd * * * 2 Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam Contactpersoon

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt www.utrecht.nl 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 1 De spelers op het veld 7 Sport 7 Onderwijs 8 Welzijn 9 Gemeente 10 Conclusie 10

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 JAARPLAN 2014 KING Inhoud Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 2 Decentralisaties en programmatisch werken... 7

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Gemeenten kunnen een belangrijke initiërende en ondersteunende

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding

Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van deze beslisnotitie. 2. In te stemmen met de uitgangspunten en randvoorwaarden voor regionale samenwerking

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie