voor een Regionale Restauratiefonds-hypotheek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor een Regionale Restauratiefonds-hypotheek"

Transcriptie

1 voor een egionale estauratiefonds-hypotheek Aanvraagformulier Inzenden naar: Nationaal estauratiefonds, Antwoordnummer 34, 3860 VE HOEVELAKEN Leeswijzer De aanvrager is de eigenaar van het pand. Voor een juiste beoordeling van uw aanvraag is een volledig ingevuld aanvraagformulier, inclusief alle benodigde bijlagen, noodzakelijk. Op basis van de gevraagde gegevens wordt uw aanvraag beoordeeld en kan een offerte voor een (Totaal-)financiering opgesteld worden. Het is in uw belang om de looptijd van de lening(en) af te stemmen op de technische levensduur van de investering. De grondslag voor de egionale estauratiefonds-hypotheek is gebaseerd op de door de geldgever van het egionale estauratiefonds (bijvoorbeeld de gemeente of provincie) vast te stellen kosten. 1. Gegevens eigenaar 1.1 Aanvrager(s) Aanvrager 1 Aanvrager 2 Naam / Bedrijfsnaam (dhr./mevr.) (dhr./mevr.) Adres Postcode, Woonplaats Telefoonnummer privé privé werk werk Uw bank- /gironummer (voor de automatische incasso van de maandelijkse bedragen) adres Internetadres Geboortedatum Nationaliteit Burgerlijke staat alleenstaand alleenstaand ongehuwd/samenwonend ongehuwd/samenwonend geregistreerd partnerschap geregistreerd partnerschap gehuwd: gehuwd: in gemeenschap van goederen in gemeenschap van goederen onder huwelijkse voorwaarden onder huwelijkse voorwaarden eerder huwelijk ontbonden door echtscheiding eerder huwelijk ontbonden door echtscheiding weduwnaar/weduwe weduwnaar/weduwe 1.2 Eigendom De eigenaar is een natuurlijk persoon, namelijk: De eigenaar is een rechtspersoon, namelijk: eigendom is geheel privé BV eigendom is geheel of gedeeltelijk: NV eenmanszaak stichting VOF vereniging maatschap overig, namelijk commanditaire vennootschap

2 2. Gegevens pand 2.1 Adresgegevens Naam pand (indien van toepassing) Adres (indien afwijkend) Postcode, Woonplaats 2.2 Soort monument rijksmonument beeldbepalend pand in beschermd stads-/dorpsgezicht provinciaal monument overig, namelijk gemeentelijk monument 2.3 Functie van het pand woonhuis kerk boerderij overig, namelijk 2.4 Gebruik van het pand geheel eigen bewoning deels eigen bewoning, deels bedrijfspand geheel verhuurd deels verhuurd, deels bedrijfspand geheel in gebruik als bedrijfspand anders, namelijk deels eigen bewoning, deels verhuurd 2.5 Is er sprake van erfpacht? ja nee 3. Gegevens financiering 3.1 Kunt u de omzetbelasting (BTW) over de restauratiekosten verrekenen? ja nee gedeeltelijk, namelijk % 3.2 Opbouw van de investering Totale restauratiekosten inclusief BTW (conform begroting) e Bij aankoopfinanciering: aankoopkosten pand e + Overige kosten (bijv. inrichtingskosten) e + Totale investeringskosten e (A)

3 3.3 Opbouw van de financiering Totale investeringskosten (zie bedrag A bij 3.2) e (A) Aankruisen en invullen wat van toepassing is: egionale estauratiefonds-hypotheek e (overige) subsidies (bijv. van gemeente of provincie) e + eigen geld e + Subtotaal e (B) e - (B) Aanvullend te financieren (bedrag A minus bedrag B) e (C) 3.4 Aanvullende financiering Naast de restauratiekosten kunt u ook de resterende kosten en eventuele aankoop bij het estauratiefonds financieren. Met de Totaal-financiering is uw gehele restauratiefinanciering op één plek ondergebracht, met alle gemak van dien. Wilt u meer weten over de verschillende financieringsmogelijkheden van het estauratiefonds? Kijk dan op onze website: Hieronder kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van de Totaal-financiering, of als u wilt dat het estauratiefonds u verder informeert over de mogelijkheden van een aanvullende financiering. ik heb nog geen keuze gemaakt en stel het op prijs als het estauratiefonds contact met mij opneemt nee, ik kies voor een financiering elders (bijv. uw eigen bank): ga door naar 4. ja, ik kies voor een Totaal-financiering via het estauratiefonds: vul onderstaand schema in Leningsoort Bedrag Looptijd 1) entevastheidsperiode Annuïteitenenlening e jaar 5 / 10 / 15 jaar Aflossingsvrije lening e + jaar 5 / 10 / 15 jaar Totaal aanvullend (gelijk e aan bedrag C bij 3.3) 1)Het is in uw belang om de looptijd van de lening(en) af te stemmen op de technische levensduur van de investering 4. Overige gegevens 4.1 estauratie Start van de restauratie / / Verwachte einddatum / / 4.2 Gegevens notaris Naam notaris(kantoor) Adres Postcode/Woonplaats 4.3 Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het estauratiefonds en de monumentenzorg? ja, ik ontvang graag het magazine ja, ik ontvang graag de digitale ja, ik ontvang graag beide nee dat twee keer per jaar verschijnt nieuwsbrief die vier keer per jaar verschijnt

4 5. Slotverklaring De ondergetekende(n), aanvrager(s), verklaart/verklaren: 1. alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, inclusief de bijlagen; 2. dat hij/zij in de laatste 5 jaar geen betalingsproblemen heeft gehad uit welke hoofde dan ook; 3. dat de restauratie nog niet is gestart; 4. ermee in te stemmen dat het estauratiefonds de aanvrager en/of de DGA en/of de bestuurders toetst bij: - Stichting Bureau Krediet egistratie te Tiel; - Stichting Fraudebestrijding Hypotheken. Het estauratiefonds is gerechtigd met betrekking tot (de aanvraag voor) de lening al die onderzoeken te doen die het estauratiefonds nodig vindt, en daarbij gebruik te maken van alle relevante bestanden. 5. ermee akkoord te gaan dat de gegevens op dit formulier en de eventueel nader te overleggen stukken conform de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden opgenomen in een door het estauratiefonds gevoerde registratie. Deze gegevens kunnen tevens ter beschikking gesteld worden aan de gemeente en de ijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Indien sprake is van een (poging tot) hypotheekfraude zullen gegevens bij de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken worden geregistreerd als een zogenaamde persoonsregistratie, mede ten behoeve van derden. Handtekening 1) Aanvrager 1 Aanvrager 2 Datum Plaats 1) In geval de aanvrager een rechtspersoon is (bijv. BV, Stichting, Vereniging etc), dienen alle (bevoegde) bestuursleden te ondertekenen met vermelding van naam en hoedanigheid/functie.

5 Bijlagen benodigd bij een financieringsaanvraag Onderstaand treft u een overzicht van de bijlagen die wij van u dienen te ontvangen om uw aanvraag correct te kunnen behandelen. De door u ingeleverde stukken worden niet retour gezonden. Het aanvraagformulier inclusief bijlage wordt gedigitaliseerd, na 60 dagen worden de ontvangen stukken automatisch vernietigd. Tenzij anders vermeld, adviseren wij u kopieën te sturen en een origineel exemplaar in uw bezit te houden. Algemeen (bij pand) Vraagt u een financiering aan voor mobiel erfgoed? Kijk dan op de achterzijde voor de benodigde bijlagen. paspoort of europees identiteitsbewijs (let op: geen rijbewijs) en, indien van toepassing, de verblijfsvergunning; eigendomsbewijs van het pand én, indien van toepassing, de akte van economische eigendomsoverdracht; beschikking van de gemeente waaruit de WOZ-waarde van het pand blijkt én, indien beschikbaar, een recent taxatierapport van het pand; bij een monument: omgevingsvergunning, danwel schriftelijke verklaring van de gemeente dat een omgevingsvergunning niet vereist is; indien van toepassing: subsidiebeschikking; indien van toepassing: verklaring Belastingdienst Bureau Monumentenpanden van de vastgestelde fiscaal aftrekbare onderhoudskosten (indien van toepassing) per zelfstandig onderdeel; kopie van de aannemers- of architectenbegroting; recent dagafschrift (niet ouder dan 1 maand) van het bank- of girorekeningnummer ten laste waarvan de aflossingsverplichtingen van de aangevraagde leningen worden geïncasseerd. Als u gescheiden bent (geweest): het echtscheidingsvonnis van de rechtbank; het echtscheidingsconvenant of de akte van scheiding en deling; het bewijs van inschrijving in het register van huwelijken en echtscheidingen. Als de grond in erfpacht is: erfpachtcontract. Inkomensgegevens Als u in loondienst bent: een originele werkgeversverklaring volgens het bijgesloten model; bent u korter dan 2 maanden in dienst, heeft u een tijdelijke aanstelling of bent u nog in uw proeftijd; een aanstellingsbrief van uw werkgever; is er sprake van ongeregeld werk of tot het beroep behorend overwerk; de jaaropgaven van het loon en/of de uitkeringen van de laatste 2 jaar; een recente salarisstrook (niet ouder dan drie maanden). Als u ouder bent dan 55 jaar: uw uniform pensioenoverzicht. Als u inkomsten heeft uit pensioenuitkering: het laatste toekenningsbesluit; de meest recente afrekening. Als u inkomsten heeft uit verhuur een exploitatie-overzicht van het onroerend goed; aangifte Inkomstenbelasting (IB) van de laatste 3 jaar, incl. bijlagen; bij ingrijpende verbeteringen; een nieuwe puntentelling of een opgave door een makelaar van de gewijzigde jaarlijkse huuropbrengst; huurcontracten. Als u zelfstandig ondernemer bent: jaarrapporten (balans en verlies- en winstrekening) van de laatste 3 jaar, opgemaakt door een accountantsbureau; startende ondernemers: uw ondernemingsplan, cijfers van het laatste jaar en een prognose van het lopende jaar; aangifte Inkomstenbelasting (IB) van de laatste drie jaar, incl. de bijlagen; een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Als u directeur-grootaandeelhouder van een vennootschap bent: dezelfde gegevens als iemand in loondienst; jaarrapporten (balans en verlies- en winstrekening) van de laatste 3 jaar, opgemaakt door een accountantsbureau; aangifte Inkomstenbelasting (IB) van de laatste 3 jaar, incl. de bijlagen; een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Als de financiering op naam van een rechtspersoon komt: (geconsolideerde) jaarrapporten (balans en verlies- en winstrekening) van de laatste 3 jaar, opgemaakt door een accountantsbureau; een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; een kopie van de statuten. Als u andere inkomsten heeft: aangifte Inkomstenbelasting (IB) van de laatste 3 jaar, incl. eventuele bijlagen. Financieringsgegevens Bij lopende hypotheken of andere financieringen: een kopie van de geaccepteerde offerte(s); het laatste saldobiljet van de lening(en) of krediet(en); een opgave van het te betalen bedrag aan rente en/of aflossing per maand; bij een spaar- dan wel levenhypotheek; opgave van de te betalen spaaren risicopremie; polisblad van de aan de hypotheek gekoppelde gemengde levensverzekering. Als u achterstand in betaling heeft gehad in de laatste 5 jaar: toelichting van de reden van de achterstanden met bewijsstukken; naam en adres van schuldeisers; kopieën van de contracten en/of de betalingsregeling(en). Wanneer u onlangs een financiering heeft afgelost: het aflossings- en opheffingsbewijs. Als u gebruik maakt van een aanvullende financiering via het estauratiefonds: recent taxatierapport, opgemaakt door een geregistreerd taxateur of makelaar o.g. waarin de vrije verkoopwaarde en executiewaarde van zowel voor als na verbetering aangegeven is. Wanneer u bij een andere geldverstrekker een financiering gaat afsluiten: de offerte voor de af te sluiten lening.

6 Algemeen (bij mobiel erfgoed) paspoort of europees identiteitsbewijs (let op: geen rijbewijs) en, indien van toepassing, de verblijfsvergunning; eigendomsbewijs van het object én, indien van toepassing, de akte van economische eigendomsoverdracht; indien van toepassing: subsidiebeschikking; kopie van de begroting; recent dagafschrift (niet ouder dan 1 maand) van het bank- of girorekeningnummer ten laste waarvan de aflossingsverplichtingen van de aangevraagde leningen worden geïncasseerd; een taxatierapport van het object (indien aanwezig); kopie verzekeringspolis. Als u gescheiden bent (geweest): het echtscheidingsvonnis van de rechtbank; het echtscheidingsconvenant of de akte van scheiding en deling; het bewijs van inschrijving in het register van huwelijken en echtscheidingen. Extra bij het aanvragen van een Varend Monument-Lening: projectbeschrijving; bewijs van inschrijving bij de FONV.

7 Werkgeversverklaring benodigd bij een aanvraag voor een (Totaal-)financiering Inzenden naar: Nationaal estauratiefonds, Antwoordnummer 34, 3860 VE HOEVELAKEN Gegevens werkgever Naam werkgever Adres Postcode, Woonplaats Gegevens aanvrager Naam werknemer Adres Postcode, Woonplaats In dienst sinds In de functie van De hiervoor genoemde werknemer is aangesteld in vaste dienst voor bepaalde tijd, namelijk op provisiebasis van... tot... Zijn er voornemens het dienstverband te beëindigen? nee ja, toelichting:... Intentieverklaring voortzetting dienstverband (indien van toepassing) Bij gelijkblijvend functioneren en ja nee ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Handtekening en firmastempel Naam ondertekenaar Directeur-grootaandeelhouder? nee ja

8 Inkomen op jaarbasis 1. Bruto jaarsalaris E (basis salaris excl. overwerk e.d.) 2. Vakantietoeslag E 3. Onregelmatigheidstoeslag E 4. Provisie E 5. Vaste 13e maand E 6. Vaste eindejaarsuitkering E 7. Vaste gratificatie E 8. Overwerk E Totaal E Is door u een onderhandse lening aan de werknemer verstrekt? nee ja, op (datum): / / voor een bedrag van: E met een looptijd van: jaar de jaarlast bedraagt: E Is op het loon van de werknemer beslag gelegd? nee ja, voor een bedrag (per maand) van E tot datum: / / Contact Voor eventuele verificatie kan contact opgenomen worden met: Naam: Telefoonnummer Ondergetekende verklaart namens de werkgever dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld Getekend te: d.d. Naam ondertekenaar (in blokletters) Handtekening en firmastempel:

Aanvraagset voor particulieren

Aanvraagset voor particulieren Aanvraagset voor particulieren Zo vraagt u de lening aan U gaat aan de slag met een aantal werkzaamheden aan uw woning. Met uw gemeente of provincie heeft u gesproken over de investering die daarvoor nodig

Nadere informatie

Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk-

Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk- Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk- Atolwijk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier voor particulier Met dit formulier kunt u als particulier een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor rechtspersonen is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour. INSCHRIJFFORMULIER Geachte heer, mevrouw, Bijgaand het inschrijfformulier. Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Nadere informatie

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1 Algemeen... 5 1.1 Gedragscode hypothecaire financieringen... 5 1.2 Toetsen met betrekking tot kredietwaardigheid

Nadere informatie

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst! Inleiding Beste adviseur, Voor u ligt de Hypotheekgids van MUNT Hypotheken. Hierin vindt u alle gegevens over onze hypotheekproducten en dienstverlening overzichtelijk op een rij. Zo hebt u snel en gemakkelijk

Nadere informatie

HYPOTHEEKGIDS. Versie 8.2

HYPOTHEEKGIDS. Versie 8.2 HYPOTHEEKGIDS Versie 8.2 27 november 2008 A. INLEIDING...4 B. VOORWAARDEN...6 1. ALGEMEEN...6 1.1 Koopcontract of combinatie koopcontract en aanneemovereenkomst...6 1.2 Kredietwaardigheid...6 1.3 Kredietnemer...6

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

De Hypotheken- pocket

De Hypotheken- pocket De Hypothekenpocket Inhoud De aanbieding 3 Gang van zaken 3 Akkoordbevinding stukken 3 Internationale aspecten 3 Buitenlands onderpand 3 Buitenlandse nationaliteit 3 Securities activities voor Amerikanen

Nadere informatie

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Adviseur Contactpersoon Telefoon Fax Offerte sturen aan Adviseur Klant(en) Personalia Naam en voorletters

Nadere informatie

Vosbergerhout 89 - Harderwijk

Vosbergerhout 89 - Harderwijk Huurprijs 789,55 per maand (incl. 4,50 servicekosten) Omschrijving EENGEZINSWONING TE HUUR IN DE WOONWIJK DRIELANDEN: Vosbergerhout 89, 3845 EP Harderwijk Fijne TUSSENWONING met vrijstaande houten berging

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24 Inhoudsopgave Hypotheekwijzer Inleiding Inleiding Organisatie Florius 1-1 1-1 De Hypotheken van Florius De Hypotheken van Florius Extra mogelijkheden 4-1 4-1 De Hypotheek Terugbetalen hypotheek Tweede

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Acceptatiehandleiding 3 Acceptatienormen 4 Gedragscode Hypothecaire Financieringen 4 Uitzonderingen op gedragscode betreffende leencapaciteit 4 Leningen

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen

Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen HA1 AANVRAGERS... 2 HA1.1 Profielschets... 2 HA1.1.1 Leeftijd en ingezetenschap... 2 HA1.1.2 BKR, SFH en EVA... 3 HA1.2 Inkomen... 4 HA1.2.1 Minimum inkomen en

Nadere informatie

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar 1. Gegevens Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Gegevens

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek Restauratiefonds-hypotheek Inhoudsopgave 1. Waarom dit document? 3 1.1 Het Brim 2011 3 1.2 van de Restauratiefonds-hypotheek 3 2. Begripsbepalingen 4 2.1 Begrippen 4 2.2 Woonhuizen en zelfstandige onderdelen

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Particulieren Combinance Postbus 93604 2509 AV Den Haag E-mail Combinance@nn.nl Telefoon (070) 513 99 70 Fax (070) 513 99 60 www.nn.nl Aanvraag Combinance uitgave juni 2004 Algemene gegevens Anieuwe

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk schuldenaar

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Het juiste krediet voor uw groene wensen

Het juiste krediet voor uw groene wensen Het juiste krediet voor uw groene wensen Wat vindt u waar? In deze brochure leest u alles wat u moet weten over de groene leningen van GreenLoans. Klik op de link van uw keuze en lees meer. 1 2 3 4 Daarom

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Informatiekaart. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.nl

Informatiekaart. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.nl Informatiekaart Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.nl Informatiekaart Woonfonds Hypotheken Deze informatiekaart is een samenvatting van de intermediairbrochure en van de productvoorwaarden.

Nadere informatie