Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW)"

Transcriptie

1 Werkgrep Brging: Peter Knings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjerd Weiland (RDW) December 2013

2 Deze presentatie en het bijbehrende verdiepingsmateriaal zijn prducten van de werkgrep Brging in de CIP-Dmeingrep Awareness. Brging duidt hier p het prces van vrtdurende inspanning m de rganisatie bij de les te krijgen en huden p het gebied van infrmatiebeveiligingsbewustzijn. CIP heeft categrieën gefrmuleerd waarmee reikwijdte, intentie, status en/f draagvlak van CIPpublicaties wrdt aangegeven. Deze publicatie valt in categrie 2: "becmmentarieerde praktijk: een dr meerdere prfessinals veralgemeniseerde praktijk als handreiking vr hergebruik binnen geïnteresseerde rganisaties". Vr meer infrmatie hierver zie: "De ttstandkming en status van CIP-publicaties" p de website van CIP: "www.cip-verheid.nl".

3 Samenvatting Delstelling Een rganisatie waarin iedereen zich bewust is van de ndzaak van een ptimale infrmatiebeveiliging en hier gemtiveerd naar handelt. Uitgangspunten Infrmatiebeveiliging is een rganisatievraagstuk Bevrderen van het bewustzijn van infrmatiebeveiliging vergt aanpassing in gedrag Aanpassing in gedrag vergt intrinsieke mtivatie van individuele medewerker Randvrwaarden Organisatie beschikt ver een strategie p IB Management stelt tijd en middelen beschikbaar en vertnt vrbeeldgedrag Werkwijzen en prcedures zijn beschreven, tegewezen en vindbaar Rllen, taken en verantwrdelijkheden zijn helder Delgrepen beschikken ver vaardigheden m gewenst gedrag te vertnen Delgrepen Twee spren aanpak Directie Management Medewerkers Medewerkers ICT IB ers Nieuwe en tijdelijke medewerkers Dialg met medewerkers Ondersteunende campagne PLAN DO CHECK ACT Gap analyse/nulmeting Dialg medewerkers Evaluatie Vervlg dialg Bepaal delstelling Ondersteunende Effectmeting Vervlg campagne Opdracht/cmmitment campagne Nulmeting Dialg medewerkers directie/management Verslaglegging Bijsturing Evaluatie Vervlg dialg Businesscase Werkgrep Train de trainer 3

4 Opdracht: Ontwikkel een methde die ervr zrgt dat het bewustzijn ver infrmatiebeveiliging (IB) blijvend gebrgd is in de rganisatie Bewustzijn ver IB is van tenemend belang, ivm nieuwe dreigingen als gevlg van: Technische ntwikkelingen, zals webbased dienstverlening, gebruik smartphnes, tablets, cludplssingen etc. Maatschappelijke ntwikkelingen, zals mndige burger, transparante verheid, vraag m gebruikersvriendelijke dienstverlening, scial media, aandacht vr privacy, ntwikkeling mbt Bring Yur Own Device, tenemend aantal DDOS aanvallen, E-Identity etc. Organisatrische ntwikkelingen, zals Het Nieuwe Werken, Flexibele werk- en cntractvrmen etc. Infrmatiebeveiliging is cntainerterm met veel verschillende nderwerpen en beelden. Hiervr meten bij de implementatie nadere keuzes gemaakt wrden Iedere rganisatie heeft met IB te maken, want in iedere rganisatie is gevelige infrmatie aanwezig, zals privacygevelige registerinfrmatie, persneels- en persnsgegevens, cntractgegevens f gegevens die zijn aangemerkt als vertruwelijk f gevelig Infrmatiebeveiliging is een zaak van mens, techniek en rganisatie. In dit plan staat (het gedrag van) de mens centraal 4

5 Een rganisatie waarin iedereen zich bewust is van de ndzaak van een ptimale infrmatiebeveiliging en hier gemtiveerd naar handelt. Een ptimale infrmatiebeveiliging waarbrgt dat infrmatie en infrmatiesystemen: p het afgesprken mment beschikbaar is vr geautriseerde gebruikers (beschikbaarheid); alleen geautriseerde gebruikers kunnen geautriseerde handelingen uitveren (integriteit); de juiste infrmatie, p het juiste mment aan de juiste medewerker beschikbaar wrdt gesteld (vertruwelijkheid). 5

6 Organisatie beschikt ver een strategie p IB Management stelt tijd en middelen beschikbaar en vertnt vrbeeldgedrag Werkwijzen en prcedures zijn beschreven, tegewezen en vindbaar Rllen, taken en verantwrdelijkheden zijn helder Delgrepen beschikken ver vaardigheden m gewenst gedrag te vertnen 6

7 IB is een rganisatievraagstuk Infrmatiebeveiliging draagt bij aan de bedrijfsdelstellingen en raakt het bestaansrecht van een rganisatie. Negatief gesteld: als de infrmatiebeveiliging niet p rde is, kan dit grte gevlgen hebben vr het imag, de ksten en zelfs de cntinuïteit van een rganisatie Bevrderen van het bewustzijn van IB vergt aanpassing in gedrag Tussen de 50 en 70% van de IB incidenten wrdt verrzaakt dr medewerkers Aanpassing in gedrag vergt intrinsieke mtivatie van individuele medewerker 7

8 Neemt te bij Psitieve gedragsintentie Vrbeeldgedrag dr management en ndersteund dr beleid Gewenste gedrag z specifiek mgelijk benemen in termen van duidelijk gefrmuleerde eenduidige acties p krte termijn Hge betrkkenheid met het nderwerp Vrkennis Gelegenheid m de bdschap te verwerken Stimulerende sciale en fysieke mgeving, waarbij intern gepraat wrdt ver de campagne Benemen van de discrepantie tussen wat men vindt en wat men feitelijk det 8

9 Neemt te bij Medewerkers mtiveren m intentie daadwerkelijk uit te veren Medewerkers regelmatig herinneren aan gede vrnemens Argumenten m vr gedragsverandering te kiezen meten wrden nderhuden en liefst versterkt Hindernissen verkleinen f wegnemen. Hindernissen vr ngewenst gedrag vergrten Vaardigheden aanleren (bijv. dr cmmunicatie ver he men gewenst gedrag het beste kan uitveren) Medewerkers stimuleren m na te denken ver wat ze zullen den in bepaalde situaties. Hiermee neemt de kans te dat ze in die situaties hun intentie mzetten in het gewenste gedrag Bdschap niet ervaart als een ngewenste ingreep 9

10 Neemt te bij del van de verandering wrdt niet duidelijk gemaakt de medewerkers zien het nut f de ndzaak van de verandering niet in de medewerkers wrden niet betrkken bij de planning en de cmmunicatie is slecht de gewnten van de medewerkers wrden genegeerd- er is geen respect, nch vertruwen de medewerkers zijn van mening dat de verandering slecht past bij de bestaande situatie medewerkers hebben het idee dat sleutelfiguren in de rganisatie niet werkelijk achter de verandering staan 10

11 Afhankelijk van bestaande bewustzijnsfase Fase 1 - Onbewust nbekwaam: je hebt niet dr dat je nbekwaam bent f dat gedrag niet effectief is. Fase 2 - Bewust nbekwaam: je wrdt je bewust dat je nbekwaam bent en dat je gedrag niet effectief is en je leert he het anders en beter kan. Fase 3 - Bewust bekwaam: je past het nieuwe aangeleerde gedrag bewust en met succes te. Fase 4 Onbewust bekwaam: het effectieve gedrag gaat autmatisch; is vanzelfsprekend. Afhankelijk van antwrden checklist (zie vlgende sheet) 11

12 Wat is de beleidspgave? Welk prbleem met wrden pgelst? Wat is het specifieke gewenste gedrag dat we tt stand willen brengen? Welke gedragsalternatieven zijn er? In welke (fysieke en sciale) mgeving vindt dit gedrag plaats en he beïnvledt dit het gedrag van de delgrep? Welke cijfers en feiten zijn er bekend ver gedrag? In welke mate vindt het gewenste en ngewenste gedrag plaats? Welke grep(en) vertnt het (n)gewenste gedrag? He grt is de cmmunicatieve uitdaging? In heverre wrdt de begde gedragsverandering ndersteund dr een f meerdere beleidsmaatregelen? 12

13 Twee pijlers: 1. Dialg met medewerkers 2. Ondersteund dr cmmunicatiemiddelen, eventueel campagnematig en thematisch in te zetten m nderwerp levend te huden 13

14 Directie Managers Medewerkers Medewerkers ICT IB ers Nieuwe en tijdelijke medewerkers 14

15 Del Strategie Bdschap Wanneer Middelen Verantwrdelijke Ziet ndzaak m aandacht te besteden aan infrmatiebeveiliging & awareness Geeft pdracht m awarenesscampagne te ntwikkelen en stelt middelen beschikbaar Dialg Organisatie heeft belang bij een veilige cultuur. Hiervr is permanente actie p awareness ndzakelijk. Maak daar budget vr vrij en geef medewerkers tijd en gelegenheid m aan activiteiten deel te nemen. Bvendien heb jij een vrbeeldfunctie. Wees je daarvan bewust en pak die rl p. Gedurende gehele PDCA cyclus Plan: plan van aanpak, besluitvrmingsntitie, resultaten GAP analyse D: dialg met MT / Directie. Onderwerpen: 1. Waar zitten infrmatierisic s in juw werk 2. He ziet je huidige gedrag er uit, wat de je nu al 3. Wat kan er beter 4. Wat is er vr ndig m dat te realiseren Check: Vrtgangsrapprtages, ISO Rapprtages, effectmeting Act: Vervlg p dialg Hgst leidinggevende 15

16 Del Strategie Bdschap Wanneer Middelen Verantwrdelijke Zien ndzaak m aandacht te besteden aan infrmatiebeveiliging & awareness Zijn bereid en in staat m diaalg met medewerkers ver IB aan te gaan Geven medewerkers tijd en ruimte m aan activiteiten deel te nemen Stimuleren medewerkers deel te nemen aan dialg Vertnen vrbeeldgedrag en bekrachtigen infrmatiebeveiligingsbeleid Dialg vertuigen - infrmeren Organisatie heeft belang bij een veilige cultuur. Hiervr is permanente actie p awareness ndzakelijk. Ga daarver met je medewerkers in gesprek. Bvendien heb jij een vrbeeldfunctie. Wees je daarvan bewust en pak die rl p. Gedurende gehele PDCA cyclus Plan: externe gespreksleider f IB er: 1. Infrmeert managers en/f teammanagers ver delstelling en plan van aanpak 2. Traint managers en/f teammanagers in methde ( train de trainer ) D: dialg met managers. Onderwerpen: 1. Waar zitten infrmatierisic s in juw werk 2. He ziet je huidige gedrag er uit, wat de je nu al / wat de je als het mis gaat 3. Wat kan er beter 4. Wat is er vr ndig m dat te realiseren Check: Effectmeting, Evaluatie bij medewerkers Act: Vervlg p dialg IB er 16

17 Del Zijn zich permanent bewust van de risic s en weten he te handelen Staan psitief tegenver beveiligingsmaatregelen Handelen pr-actief en cnfrm instructies Spreken elkaar aan p mgelijke risic s Zijn bereid m dialg ver IB aan te gaan Strategie Dialg ndersteund met cmmunicatiemiddelen m te infrmeren. PDCA m cntinuiteit te waarbrgen. Eventueel resultaten brgen in bijv. Functineringsgesprekken. Bdschap Wanneer Middelen Verantwrdelijke In nze rganisatie gelden een aantal nrmen. Wij willen dat jij je daar aan hudt. Een van de nrmen gaat ver het mgaan met infrmatie. Onze klanten, cllega s en leveranciers vertruwen er p dat hun (sms privacygevelige) gegevens in veilige handen zijn. Dat is mede afhankelijk van juw gedrag. Wij willen met ju in gesprek ver he je deze belfte waarmaakt. Gedurende gehele PDCA cyclus Onder begeleiding teammanager dialg aangaan. Onderwerpen: 1. Waar zitten infrmatierisic s in juw werk 2. He ziet je huidige gedrag er uit, wat de je nu al 3. Wat kan er beter 4. Wat is er vr ndig m dat te realiseren Ondersteund dr cmmunicatiemiddelen (zie middelen ) Rapprtage Teammanager 17

18 Del Strategie Bdschap Wanneer Middelen Verantwrdelijke Zijn zich bewust van hun aparte psitie mbt IB Handelen cnfrm de eisen Dialg en infrmeren In nze rganisatie gelden een aantal nrmen. Wij willen dat jij je daar aan hudt. Een van de nrmen gaat ver het mgaan met infrmatie. Als ICT er heb je een bijzndere psitie en verantwrdelijkheid waar het gaat m infrmatiebeveiliging. Onze klanten, cllega s en leveranciers vertruwen er p dat hun (sms privacygevelige) gegevens in veilige handen zijn. Dat is mede afhankelijk van juw gedrag. Wij willen met ju in gesprek ver he je deze belfte waarmaakt. Gedurende gehele PDCA cyclus Onder begeleiding teammanager dialg aangaan. Onderwerpen: 1. Waar zitten infrmatierisic s in juw werk 2. He ziet je huidige gedrag er uit, wat de je nu al 3. Wat kan er beter 4. Wat is er vr ndig m dat te realiseren Ondersteund dr cmmunicatiemiddelen (zie middelen ) Rapprtage Teammanager 18

19 Del Strategie Bdschap Wanneer Zijn zich bewust van hun aparte psitie mbt IB Handelen cnfrm de eisen Nemen initiatief m IB nder de aandacht te brengen en in te richten Draagt nut en ndzaak van IB actief uit Dialg Als IB er ben je mede verantwrdelijk vr de inrichting en uitvering van IB. Daarmee heb je een vrbeeldfunctie vr de rganisatie. Wees je daarvan bewust en handel cnfrm de eisen die de rganisatie stelt. Gedurende gehele PDCA cyclus Middelen Security verleg Verantwrdelijke Lijnmanager 19

20 Del Zijn zich bewust van de risic s en weten he te handelen Staan psitief tegenver beveiligingsmaatregelen Hebben kennis genmen van de nrmen Handelen pr-actief en cnfrm instructies Spreken elkaar aan p mgelijke risic s Strategie Infrmeren bij aanvang dienstverband middels bijv. E-learning, film, presentatie Bdschap Wanneer Bij aanvang dienstverband In nze rganisatie geldt een aantal nrmen. Wij willen dat jij je daar aan hudt. Een van de nrmen gaat ver het mgaan met infrmatie. Onze klanten, cllega s en leveranciers vertruwen er p dat hun (sms privacygevelige) gegevens in veilige handen zijn. Dat is mede afhankelijk van juw gedrag. Wij willen dat jij deze belfte waarmaakt. Middelen (vrbeelden) Verantwrdelijke Intakegesprek E-learning Vide Presentatie Geheimhudingsverklaring Etc. Afhankelijk van situatie: Teammanager, IB er 20

21 Plan GAP analyse Bepaal delstelling Maak businesscase Zrg vr pdracht van directie Frmeer brede werkgrep Maak cmmunicatieplan/ plan van aanpak D Bepaal thema s Bereid cmmunicatiemiddelen vr Train teammanagers Zrg vr brging / verslaglegging Ver campagne Bepaal vrm van dialg Ver dialg Check Onderzek effecten Stuur waar ndig bij Act Vervlg dialg Vervlg campagne 21

22 Kndig campagne intern aan / rganiseer kick-ff Train de managers en/f teammanagers Infrmeer teammanagers ver delstelling en plan van aanpak Train teammanagers in methde ( train de trainer ) 22

23 Interview medewerkers afdeling (ptineel) tbv Fase bewustwrding Specifieke IB thema s Regel verslaglegging Bepaal gespreksthema(s), frequentie Bepaal werkvrm (zie vr vrbeelden bijlage 4) In alle gevallen interactief Passend bij cultuur manager en team Ndig medewerkers uit Bepaal f dit in regulier werkverleg past Ruimte reserveren Eenduidige uitndigingstekst (zie vrbeeld) 23

24 Regel verslaglegging Centrale vragen eerste bijeenkmst: 1. Waar zitten infrmatierisic s in juw werk 2. He ziet je huidige gedrag er uit, wat de je nu al? Wat de je als het mis gaat? 3. Wat kan er beter? 4. Wat is er vr ndig m dat te realiseren? Maak vervlgafspraak Centrale vragen vervlggesprek: 1. Wat heb je gerealiseerd m je gedrag mbt infrmatierisic s te veranderen/verbeteren? 2. He heb je dat gedaan? 3. Zijn er meer punten die beter kunnen? 4. Wat is er vr ndig m dat te realiseren? 24

25 Evaluatie met deelnemers Evaluatie met manager en/f teammanager: Wat ging er ged Wat kan beter He kunnen we dat bereiken Organisatiebrede effectmeting 25

26 Del: ndersteuning dialg Opleidingen & Trainingen Presentaties Psters Berichten p intranet (aankndigingen, tips, wetenswaardigheden, incidenten) Artikelen persneelsblad E-learning Beveiligings-ideeënbus Filmpjes Onderzeksresultaten Mystery test f -guest Game Best practices Verkiezing 26

27 Bdschap gelfwaardig frmuleren Psitieve tnzetting (humr mag) Cnsequente stijl van uitingen en tne f vice Stimulerend (dr uitingen persnlijk relevant te maken/mensen direct aan te spreken) Identiteit en cultuur van de rganisatie in verweging nemen Aansluiten bij de situatie en beheftes van de delgrep Begrijpelijk 27

28 Veiligheid zit tussen de ren Samen aware, samen secure The human firewall Wees bewust, wees zrgvuldig, wees alert Beveiliging en jij Een vreemde in je huis laat je niet wandelen Beveiligen is mensenwerk Dn t be stupid! 28

29 Wanneer Actie Q1 GAP analyse Bepaal delstelling Maak businesscase Zrg vr pdracht van directie Frmeer brede werkgrep Maak cmmunicatieplan/ plan van aanpak Q2 Bepaal thema s Bereid cmmunicatiemiddelen vr Train teammanagers Zrg vr brging / verslaglegging Q3 Kick-ff Ver campagne Ver teamgesprekken Q4 Onderzek effecten Stuur waar ndig bij Q5 Vervlg teamgesprekken Vervlg campagne 29

30 Cmmunicatiemiddelen Tijd van medewerkers en managers Externe inhuur Catering Vergaderruimte Drlptijd 30

31 Scial Engineering Privacy Veilig beheer van bedrijfsmiddelen (laptps, smartphnes, USB Sticks) Bewust mgaan met 'gevelige' infrmatie Mbiel werken en veiligheid bij thuiswerken Veilig gebruik van internet Veilig gebruik van Veilige wachtwrden Omgang met incidenten Weglekken van infrmatie Gegevensbeveiliging/ versleuteling Scial media / sciale netwerken Omgang met nbekenden en leveranciers Gedrag p kantr Cybercrime (Dds, hackaanvallen) Lcken van mnitr bij verlaten werkplek Tegangscntrle Omgang met bezekers Clear desk Veilige werkmgeving / fysieke beveiliging Clud tepassingen (Drpbx etc.) IT specifiek: Beveiliging bij ntwikkeling van nieuwe prcessen f middelen IT beveiligingsmanagement Beveiliging applicaties Beveiliging netwerk Serverbeheer Brncdes Administratr rechten (vrkmen misbruik) 31

32 Dat de infrmatie waar nze rganisatie ver beschikt ged beveiligd is, is van grt belang. Daarm gaat binnenkrt een campagne Infrmatiebeveiliging van start, waar álle medewerkers aan mee gaan den. Binnen nze rganisatie is veel infrmatie beschikbaar. Onze rganisatie hanteert als nrm dat klanten, cllega s en leveranciers er p meten kunnen vertruwen dat hun (sms privacygevelige) gegevens bij ns in veilige handen zijn. Of dat k daadwerkelijk z is, hangt vrnamelijk af van het gedrag van ieder van ns afznderlijk. Daarm start binnenkrt een campagne m met elkaar in gesprek te gaan p welke manier wij die belfte waarmaken. Hiervr wrd je binnenkrt dr je teammanager uitgendigd vr een teamgesprek. Op intranet <link tevegen> vind je het infrmatiebeveiligingsbeleid. 32

33 Beste cllega, Via intranet heb je al kunnen lezen dat er een campagne van start gaat ver infrmatiebeveiliging. Via deze mail wil ik je van harte uitndigen vr een teamgesprek hierver. Het gesprek, dat een verplichtend karakter heeft, vindt plaats p: [datum] van [begintijd] tt [eindtijd] in [lcatie] en staat nder leiding van [naam gespreksleider]. Indien je nverhpt verhinderd bent, dan verneem ik dat graag (met reden) z spedig mgelijk. Dan kan ik je inplannen vr een van de andere sessies. Ter vrbereiding p het gesprek wil ik je vragen alvast na te denken ver de vlgende zaken: 1. Waar zit infrmatiebeveiliging in juw werk 2. He ziet je huidige gedrag er uit, wat de je nu al 3. Wat kan er beter 4. Wat is er vr ndig m dat te realiseren Mcht je ng vragen f pmerkingen hebben, dan verneem ik dat uiteraard graag. Op intranet <link tevegen> vind je het infrmatiebeveiligingsbeleid. [Ondertekening] 33

34 Medewerker: Team: Datum: Waar zitten infrmatierisic s in juw werk He ziet je huidige gedrag er uit, wat de je nu al Wat kan er beter Wat is er vr ndig m dat te realiseren Opmerkingen/suggesties 34

35 Medewerker: Team: Datum: Wat heb je gerealiseerd m je gedrag mbt infrmatierisic s te veranderen/verbeteren He heb je dat gedaan Zijn er meer punten die beter kunnen Wat is er vr ndig m dat te realiseren Opmerkingen/suggesties 35

36 Bedenk drie stellingen. Schrijf deze p flipver en laat medewerkers hun mening erbij schrijven. Plenaire terugkppeling Verdeel team in twee grepen en start discussie met vr- en tegenstanders ver bepaald gewenst gedrag Verdeel team in vier grepen en geef iedere grep een thema. Iedere grep werkt thema uit in termen van gewenst gedrag Laat teamleden individueel een mindmap maken ver specifiek IB thema Verdeel team in grepen. Iedere grep beeld bepaald gewenst gedrag uit. 36

37 Bij dit dcument is vr verdieping aanvullende achtergrndinfrmatie beschikbaar.

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group Human Resurce Management Human Resurce Management Resultaat van de CIO Interest Grup Onderwerpen: Uitgangspunten Functieprfielen Tepassingsmgelijkheden Eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland Juni

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips In dit prgrammabekje: Het prgrammaverzicht Sprekersbigrafieën Wrkshps en lezingen Meerdere extra tips Prgramma Cultuurcngres 2014 Met marketing en sales naar meer mzet, meer bezekers en meer naamsbekendheid

Nadere informatie