Werkplan Stichting Olijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan Stichting Olijf"

Transcriptie

1 Werkplan Stichting Olijf 2015

2 Werkplan 2015 Stichting Olijf Visie Olijf wil (ex-)patiënten met gynaecologische kanker en hun naasten een veilige plek bieden, waarbij lotsverbondenheid, solidariteit, contact, verbinding, informatie en welzijn centraal staan. Missie 1. Lotsverbondenheid organiseren De lotsverbondenheid is essentieel voor alles wat Olijf onderneemt. Er bestaat een diepe behoefte bij (ex-)patiënten en hun naasten om door middel van contact met lotgenoten de eigen ervaringen te delen. Tegelijk functioneren de gedeelde ervaringen als bron en katalysator voor na te streven verbeteringen op het terrein van de bekendheid/preventie van de ziekte en de kwaliteit van zorg en leven. 2. Krachten bundelen Door krachten te bundelen wordt invulling gegeven aan het begrip: Samen sterker. Dat geldt zowel op individueel niveau (er niet alleen voor staan) als voor de erkenning van àlle (ex-) patiënten met gynaecologische kanker. Gynaecologische kanker is relatief onbekend en verkeert nog in de taboesfeer. Op basis van krachtenbundeling en solidariteit wordt gewerkt aan de emancipatie van deze ziekte. Meer bekendheid is een van de speerpunten. Hoofddoelen voor Aansluiten bij de behoeftes en wensen vanuit de achterban m.b.t. voorlichting en lotgenotencontact; 2. Vergroten van de naamsbekendheid via zorgverleners en via social media; 3. Uitbreiden van de belangenbehartiging door participatie in externe organen; 4. Een optimaal vrijwilligersbeleid voeren zodat vrijwilligers zich bij Olijf goed voorbereid en gesteund voelen. Werkplan Stichting Olijf

3 Acties bij doel 1: Aansluiten bij de behoeftes en wensen vanuit de achterban m.b.t. voorlichting en lotgenotencontact Achterbanraadpleging In 2014 vindt een schriftelijke achterbanraadpleging plaats (bijlage). Aan de hand van de resultaten wordt het werkplan 2015 zo nodig aangepast. Doneer je ervaring Olijf is lid van de Participatiegroep Erfelijkheid van de LevenmetKanker-beweging. Het eerste onderwerp waarop via Doneer je ervaring de doelgroep wordt uitgevraagd, is Erfelijkheid. De enquête loopt tot eind 2014, op basis van de resultaten wordt het werkplan 2015 zo nodig aangepast. In 2015 zal Olijf over 4 relevante items voor haar doelgroep een enquête houden, in nauwe samenwerking met de LevenmetKanker-beweging, met de methodiek van Doneer je ervaring. De rapportages zullen gepubliceerd worden op de website, in Olijfschrift, enz Fysiek lotgenotencontact middels lotgenotencontactbijeenkomsten Het landelijk netwerk van Olijf wordt in kaart gebracht. Er worden onbezoldigde coördinatoren inloophuizen voor de regio s Noord, West, Zuid en Oost aangesteld. Zij zijn aanspreekpunt voor alle inloophuizen in hun regio en onderhouden namens de werkgroep voorlichting/lotgenotencontact alle contacten met deze inloophuizen. De coördinatoren bewaken ook of er voldoende folder-materiaal aanwezig is in hun inloophuizen. Bij de organisatie/planning en publiciteit rond lotgenotencontactbijeenkomsten wordt nauw samengewerkt met de werkgroep internet van Olijf. Per provincie (12) zijn minimaal 2 vrijwilligers actief m.b.t. het organiseren van deze bijeenkomsten. Zij beschikken over een netwerk waarin nauw wordt samengewerkt met inloophuizen, artsen, oncologisch verpleegkundigen, lymfoedeemtherapeuten, huisartsen en andere professionals. De bijeenkomsten gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen. Werkplan Stichting Olijf

4 Voor het organiseren van de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van een format. In elke regio worden maximaal 4 keer per jaar deze bijeenkomsten georganiseerd (in nauwe samenwerking met ziekenhuizen, inloophuizen, oncologisch verpleegkundigen, lymfoedeemtherapeuten, huisartsen en andere professionals) De bijeenkomsten worden op verschillende manieren op social media bekend gemaakt, zodat een zo groot mogelijke doelgroep wordt bereikt. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de inloophuizen, de werkgroep internet en de redactie van het Olijfschrift. Regelmatig worden voor de bijeenkomsten gastsprekers uitgenodigd. Veel voorkomende vragen worden geïnventariseerd en gepubliceerd op de website van Olijf en op facebook. Werkplan Stichting Olijf

5 Telefonisch lotgenotencontact: Olijf is 4 dagen per week overdag bereikbaar op nummer Olijf is 2 dagen per week s avonds bereikbaar op nummer Er wordt nauwkeurig bijgehouden hoe vaak er telefonisch lotgenotencontact heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een door de LevenmetKanker-beweging gemaakt formulier. Statistieken m.b.t. contactverzoeken worden bijgehouden en gepubliceerd. Streven 2015: verdubbeling van het aantal telefonische contacten (dankzij promoten /bekender worden Olijf). In de achterbanraadpleging van Olijf 2014 wordt bereikbaarheid goed gescoord. In 2015 worden veel gestelde vragen met antwoorden op de website geplaatst. Werkplan Stichting Olijf

6 Aanleggen bestand ervaringsdeskundigen Er wordt een bestand aangelegd waarin ervaringsdeskundigen zijn opgenomen die bereid zijn om lotgenotes telefonisch te woord te staan/te en. Lotgenotencontactverzoeken per Er wordt een onbezoldigde coördinator aangesteld voor het digitale lotgenoten-contact. Lotgenotes kunnen contactverzoeken indienen bij De coördinator zet de vraag uit. Er wordt binnen 7 dagen gereageerd op een vraag. Vragen worden geïnventariseerd. Lotgenotencontact via kanker.nl Olijf heeft in 2014 actief geparticipeerd in de diverse werkgroepen ten behoeve van de opbouw van kanker.nl en haar website daar ondergebracht. Het druk bezochte forum van Olijf vergt bijzondere aandacht: in 2014 is deze gesloten voor nieuwe bezoekers, zij zijn doorverwezen naar kanker.nl/discussiegroepen/12-gynaecologische-kanker. Voor de nieuwe bezoekers valt het nog niet mee om hun weg te vinden op dit nieuwe forum. Zowel in 2014 als in 2015 vergt de overplaatsing van de forumbezoekers naar de discussiegroepen intensieve begeleiding. Social media Eind oktober 2014 telde Twitter 601 volgers, Facebook 407 volgers en LinkedIn 29 leden. In 2015 heeft Olijf: 1000 volgers op Twitter, 1000 volgers op Facebook en 100 connnecties op Linkedin Werkplan Stichting Olijf

7 Olijfschrift: Olijf zal in 2015 afhankelijk van de financiële mogelijkheden drie of vier edities uitbrengen. De redactie streeft bij elke uitgave naar het aan bod laten komen van elke vorm van gynaecologische kanker, zowel in de artikelen als in de interviews en de rubrieken zoals tips en trucs. De redactie zal de samenwerking met de werkgroep internet intensiveren, om lotgenotencontact, informatie, voorlichting en achterbanraadplegingen optimaal over het (digitale) voetlicht te brengen. Olijfdag 2015 In 2015 organiseert Olijf in samenwerking met artsen, lymfoedeemtherapeuten, verpleegkundigen en andere professionals een dag voor lotgenotes en hun naasten. Doodgewone gesprekken Olijf heeft van KWF Kankerbestrijding subsidie gekregen voor het realiseren van twee projecten: Twee filmportretten ( Doodgewone gesprekken ) van vrouwen met gynaecologische kanker over de naderende dood, voor de website van Olijf. Doel van de film is om vrouwen die geconfronteerd zijn met kanker de gelegenheid te geven om te kijken en te luisteren naar het ervaringsverhaal van lotgenotes en taboes te doorbreken. Olijf wil erkenning en herkenning geven aan vrouwen met gynaecologische kanker die geconfronteerd zijn met een slechte prognose en die behoefte hebben aan het bespreekbaar maken van de dood. Drie keer per jaar een workshop Doodgewone gesprekken - over sterven voor vrouwen met gynaecologische kanker (en hun naasten) die weten dat ze niet meer beter zullen worden. Optioneel: telefonische uitwisseling met elkaar via conference calls na elke workshop waarin de betrokken vrouwen vanuit huis hun verhalen met elkaar kunnen delen in de groep, onder begeleiding van de trainer. Duur: maximaal 1 uur, voorbeeld: Werkplan Stichting Olijf

8 M.b.t. Voorlichting: Olijf wordt in 2015 in alle regio s uitgenodigd om zich met een stand met informatiemateriaal te presenteren tijdens congressen, symposia. Olijf wordt regelmatig gevraagd om een gastles te komen geven om over een bepaald item vanuit patiëntenperspectief te vertellen. Olijf schaft per regio banners aan zodat per regio presentatiemateriaal aanwezig is De werkgroep voorlichting maakt gebruik van een jaarkalender om activiteiten in te plannen en maakt gebruik van de sociale media (vooraankondiging). Er volgt een terugkoppeling van de activiteiten via de sociale media met als doel meer zichtbaarheid te geven van de activiteiten van Olijf voor de achterban. Foldermateriaal ligt in alle ziekenhuizen op de poli gynaecologie en zo nodig in het informatiecentrum, foldermateriaal ligt in alle inloophuizen in Nederland. Scholing en supervisie m.b.t. werkgroep lotgenotencontact/voorlichting: Werkgroepleden krijgen twee keer per jaar supervisie o.l.v. een psychologe en de vrijwilligerscoördinator. Totaal aantal uren: 10-12; Nieuwe werkgroepleden volgen de training lotgenotencontact bij PGO support (verwacht aantal te trainen nieuwe vrijwilligers: 6 per jaar); Vrijwilligers die contactbijeenkomsten gaan doen volgen de training groepsgewijs. Werkplan Stichting Olijf

9 Acties bij doel 2: Vergroten van de naamsbekendheid via zorgverleners en social media. Bezoeken verpleegkundig consulenten gynaecologische oncologie Een vertegenwoordiger van Olijf bezoekt in elk Nederlands Academisch (8) en Opleidingsziekenhuis (12) de verpleegkundig consulent(en) gynaecologische oncologie, omdat de verpleegkundig consulent alle gynaecologisch oncologische patiënten ziet: Houdt inloop-, afspraak- en telefonisch spreekuur; Geeft informatie en uitleg over de diagnose en de behandelmogelijkheden; Biedt psychosociale ondersteuning; Houdt contact met de patiënt tijdens de opname; Geeft samen met de behandelend arts voorlichting en ondersteuning; Verwijst de patiënt zo nodig door; Zorgt ervoor dat de patiënt niet stuurloos raakt na ontslag uit het ziekenhuis, waarborgt de continuïteit tussen opname en thuissituatie. De consulent kan alle patiënten informeren over het bestaan van Olijf. Bovendien kan de consulent de talenten, motivatie, draagkracht enzovoort van de patiënten goed inschatten, waardoor potentiële vrijwilligers voor Olijf getraceerd kunnen worden. De vertegenwoordiger van Olijf geeft in een persoonlijk gesprek met de consulent(en) een toelichting op de lopende en geplande activiteiten van Olijf en verzoekt de consulent(en) om Olijf bekend te maken bij de patiënten en in het (ex- )patiëntenbestand naar kandidaat vrijwilligers te zoeken. De coördinator vrijwilligers van Olijf bezoekt vervolgens een door de consulent(en) georganiseerde bijeenkomst, om een toelichting te geven aan de potentiële vrijwilligers die door de consulent(en) daarvoor zijn uitgenodigd, en zo mogelijk concrete afspraken te maken met de aanwezigen die bereid zijn vrijwilligerswerk voor Olijf te gaan doen. Werkplan Stichting Olijf

10 Acties bij doel 3: Uitbreiden van de belangenbehartiging door participatie in externe organen. Alle activiteiten van Olijf dienen het streven naar een meer soevereine positie van de patiënt, doordat zij goed geïnformeerd is kan zij samen met zorgverleners beslissingen nemen. Olijf heeft daartoe een werkgroep Kwaliteit van Zorg, met o.a. de volgende activiteiten. Doneer je ervaring : Olijf zal in samenwerking met de LevenmetKankerbeweging - vier maal per jaar een campagne op een onderwerp gerelateerd aan 1 van de 4 vormen van gynaecologische kanker organiseren, waarin (ex-)patiënten worden uitgevraagd over hun ervaring met de kwaliteit van zorg, van leven en van maatschappelijke participatiemogelijkheden. De resultaten zullen gerapporteerd worden in het jaarverslag. Meedenken over zorg: Olijf ontwikkelt een visie over prioriteiten bij verzoeken van derden wat betreft deelname aan het ontwikkelen van richtlijnen, protocollen en zorgpaden en aan projecten in de gynaecologische oncologie vanuit patiëntenperspectief Ook worden incidentele vragen van patiënten aan Olijf met betrekking tot de kwaliteit van zorg beantwoord. Met name de verzoeken van derden nemen toe in aantal. De Kankerzorg, patiëntgericht en transparant In vervolge op het DES-project dat eind 2014 wordt afgerond, zal Olijf in 2015 in samenwerking met de LevenmetKanker-beweging in het kader van het project De Kankerzorg, patiëntgericht en transparant dialooggesprekken voeren met de beroepsgroepen. Werkplan Stichting Olijf

11 Subwerkgroep erfelijkheid HANDS ONOlijf en BVN starten,, gesponsord door Astra Zeneca, een campagne in Nederland om de awareness wat betreft erfelijke en/of familiaire borst- en/of eierstokkanker bij de dokters waar deze patiënten als eerste binnenkomen (huisartsen, chirurgen en gynaecologen) te vergroten. De startdatum van de campagne is in 2015; de exacte datum is nog niet bepaald. Olijf participeert in de projectgroep Erfelijkheid van de LevenmetKankerbeweging en de HEBON studie van het NKI/AVL. Ook zal de samenwerking met de Lynch Polyposis Vereniging verder worden versterkt. DGOA (DGOA = Dutch Gynaecologic Oncological Auditing) Olijf is zowel lid van de wetenschappelijke commissie als van het bestuur. DGOA is geformeerd op initiatief van de Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG) van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). NVOG, LPGRT, IKNL, DICA en de Nederlandse Vereneging. Medisch Oncologie (NVMO) willen komen tot een landelijke gynaecologisch oncologische uitkomstregistratie t.b.v. kwaliteits- en proces-indicatoren. Enkele registraties bestaan al binnen het DICA; bijv. de DSCA (Dutch Surgical Colorectal Audit) resulteerde in verbeteringen in de zorg voor colorectale patiënten. De uitkomsten worden ingezet voor verbetertrajecten; het doel is op termijn de kwaliteits-indicatoren en PROM s (Patient-Reported Outcome Measures) openbaar en dus transparant voor patiënten te maken. In 2015 staat in ieder geval het volgende op de agenda: Implementeren DGOA bij radiotherapeuten (registratie van de klinische gegevens van gynaecologisch-oncologische patiënten mbt de radiotherapeutische behandeling); Voeren van overleg over indicatoren met onder meer de zorgverzekeraars; Implementeren van kankergenerieke CQI inclusief toegevoegde vragen rond aspecten die betrekking hebben op gynaecologisch-oncologische zorg; Voortzetten van stimulering van de verhoging van de mate van registratie door de ziekenhuizen, op de klinische gegevens en op de PROM's. Werkplan Stichting Olijf

12 RIVM Olijf is lid van de programmacommissie voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. De commissie adviseert over de uitvoering van het bevolkingsonderzoek en signaleert aandachtspunten aangaande de kwaliteit van aansluitende zorg. Daarnaast participeert Olijf in de werkgroep Communicatie & voorlichting. De vrouwen in de doelgroep van het bevolkingsonderzoek worden op diverse momenten in de keten van het bevolkingsonderzoek en het eventuele vervolg in de zorg geïnformeerd. Verder is communicatie met de betrokken professionals in de keten belangrijk. Aantrekken vrijwilligers Om dit alles in goede banen te leiden wil de werkgroep in 2015 haar ledenaantal uitbreiden naar minimaal 30 (6 leden voor elk van de 4 meest voorkomende gynaecologische kankervormen en 6 leden in totaal voor de minder voorkomende vormen), vooral met inzet van social media, een bewezen strategie voor Olijf, zie het artikel in Nieuwsbrief PGOsupport dd Virtueel kantoor De werkgroep wil ten behoeve van een adequaat werkproces een virtueel kantoor, front- en back office. Ook voor dit project wordt samenwerking met de LevenmetKankerbeweging gezocht. De werkgroep wil de terugkoppeling naar de achterban structureel vormgeven en borgen, met gebruik van social en gedrukte media, i.s.m. de werkgroepen Redactie en Internet, en het inzetten van 'patient advocates' Werkplan Stichting Olijf

13 Acties bij doel 4: Een optimaal vrijwilligersbeleid voeren zodat vrijwilligers zich door Olijf goed voorbereid en gesteund voelen. Vrijwilligersbeleid: Olijf heeft een bezoldigde vrijwilligerscoördinator met de volgende taken: werven & selecteren van nieuwe vrijwilligers; organiseren van scholing van vrijwilligers; begeleiden en coachen van vrijwilligers; verbinden tussen de werkgroepen onderling, en tussen de werkgroepen en het bestuur. Acties vrijwilligerscoördinator 2015: Werkplan vrijwilligers 2015 actualiseren; De virtuele vrijwilligersomgeving verzorgen; Plenaire scholing m.b.t. ontwikkelingen gynaecologische kanker organiseren (ter verhoging van professionaliteit en kwaliteit vrijwilligers); Inventariseren van de scholingsbehoefte van vrijwilligers en organiseren daarvan; Overzicht houden over de vrijwilligers en hun competenties (actueel vrijwilligersdossier, contract, verzekering, scholingsbehoefte/wensen); Ondersteunen van vrijwilligers bij problemen in de uitvoering van taken; Ontwikkelen van activiteiten gericht op het behoud van vrijwilligers (o.a. voortrekkersrol in het organiseren van de vrijwilligersdag, attenties bij feestdagen, inschakelen psychologe, enz.) Met iedere vrijwilliger een voortgangsgesprek voeren. Werkplan Stichting Olijf

14 Klankbordgroep (1 vertegenwoordiger per werkgroep, 2 vertegenwoordigers van het bestuur, de vrijwilligerscoördinator), en werkgroepen: De vrijwilligerscoördinator: organiseert in 2015 vier klankbordvergaderingen, is aanwezig bij alle klankbordvergaderingen en maakt hiervan schriftelijk verslag; signaleert problemen en leemtes tijdig en speelt hier adequaat op in. Geeft beleidsvragen en knelpunten schriftelijk door aan het bestuur; voert in 2015 met alle werkgroepcoördinatoren voortgangsgesprekken; stimuleert de onderlinge samenwerking en communicatie in werkgroepen. Werven van vrijwilligers in 2015 Actieve werving m.b.v. plaatsen vacatures op social media Actieve werving vrijwilligers, gebruik maken van opgebouwd netwerk (2012 t/m 2014) Streven naar 12 nieuwe vrijwilligers in Focus op vrijwilligers in de regio s Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, Drenthe, Friesland, Groningen, Zeeland en Limburg. Werkplan Stichting Olijf

Jaarverslag 2014 Stichting Olijf

Jaarverslag 2014 Stichting Olijf Jaarverslag 2014 Stichting Olijf Samen sterk. Jaarverslag 2014 Stichting Olijf Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Bestuursverslag 4 Algemeen 4 Activiteiten van het bestuur 7 Activiteitenverslag 13 Klankbordgroep

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Olijf

Jaarverslag Stichting Olijf Jaarverslag Stichting Olijf 2013 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Jaarverslag Stichting Olijf pagina 3 Het bestuur 5 werkgroepen van Olijf Werkgroep lotgenotencontact pagina 4 Werkgroep ICT pagina 5 Redactie

Nadere informatie

Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP)

Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) Familiaire Adenomateuze Polyposis: wat nu? U bent zelf, of in uw naaste omgeving geconfronteerd met Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP), ook wel polyposis genoemd.

Nadere informatie

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker PROJECTAANVRAAG Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker Bevorderen en borgen van de kwaliteit en vergroten van de toegankelijkheid van betaalbare professionele psycho oncologische zorg (d.d.

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties

Nadere informatie

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Patiëntenparticipatie als meerwaarde voor... Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Ilse Weeghmans,VPP vzw Symposium

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Voorwoord Voor u ligt het activiteitenplan van de stichting Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden- Holland. Het plan is een afgeleide van het beleidsplan en de activiteiten

Nadere informatie

Kwaliteitsinformatie Wat doen patiënten er mee? Wat doen huisartsen er mee?

Kwaliteitsinformatie Wat doen patiënten er mee? Wat doen huisartsen er mee? Kwaliteitsinformatie Wat doen patiënten er mee? Wat doen huisartsen er mee? Anemone Bögels, directeur NFK Lisenka van Loon, senior projectleider NFK Gerda van der Weelen, senior-wetenschappelijk medewerker,

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding Stichting Lynch - Polyposis Strategisch beleidsplan 2014-2018 1. Inleiding In de in 2013 opgestelde statuten van de stichting Lynch-Polyposis, waarin Vereniging HNPCC-Lynch en stichting PPC zijn opgegaan,

Nadere informatie

Outline Zorgstandaard Kanker

Outline Zorgstandaard Kanker Outline Zorgstandaard Kanker Opdrachtomschrijving en werkplan werkgroep Zelfmanagement & Individueel zorgplan Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel. 0294 491 400

Nadere informatie

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

Kankerzorg transparant

Kankerzorg transparant Kankerzorg transparant Gezamenlijke toekomstvisie versie 0.10-24 april 2014 Transparantie van de kankerzorg, onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. 2013, Verkennende gesprekken NFK en DICA, met o.a. KWF,

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Haaglanden

Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2013 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (Netwerk PZH) richt zich op het versterken van de samenwerking en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Debra Nederland Postbus 91 3980 CB Bunnik info@debra.nl

JAARVERSLAG 2013. Debra Nederland Postbus 91 3980 CB Bunnik info@debra.nl JAARVERSLAG 2013 Debra Nederland Postbus 91 3980 CB Bunnik info@debra.nl www. Debra. NL. 1 Jaarverslag 2013 1. Algemene informatie 1.0 Doelstelling 1.1 Structuur 1.1.1 Dagelijks Bestuur; 1.1.2 Algemeen

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee

Beleidsplan Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee Beleidsplan Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee Hoofdstuk 1 Inleiding/Historie In het jaar 2005 zijn Marja den Eerzamen en haar moeder Bettie Bruinsma, in Goedereede een inloophuis voor mensen

Nadere informatie

Men verwart regelgeving met kwaliteitsbewaking in de zorg.

Men verwart regelgeving met kwaliteitsbewaking in de zorg. Gezondheid s zorg Men verwart regelgeving met kwaliteitsbewaking in de zorg. Z o r g s Zorgstandaarden geven antwoorden Patiënten: weten welke zorg zij kunnen verwachten en hun bijdrage daarin Zorgverleners:

Nadere informatie

Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn. Hans Nortier 24-01-2013

Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn. Hans Nortier 24-01-2013 Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn Hans Nortier Nazorg Nazorg is een essentieel onderdeel van individuele patiëntenzorg na behandeling voor kanker Nazorg behelst voorlichting, begeleiding, ingaan

Nadere informatie

Dr. Asiong Jie. Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg?

Dr. Asiong Jie. Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? Dr. Asiong Jie Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? 1. Wat is beste zorg volgens dokters/ ziekenhuizen patiënten 2. Hoe kunnen we patiënten hierbij helpen? Patiëntenparticipatie:

Nadere informatie

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Inleiding Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en bereidt activiteiten voor. Omdat het bestuur niet alles zelf kan organiseren willen wij graag

Nadere informatie

De beste zorg dichtbij

De beste zorg dichtbij De beste zorg dichtbij De beste zorg dichtbij Het Diaconessenhuis, Groene Hart Ziekenhuis en Rijnland Ziekenhuis werken intensief samen in het Oncologie Netwerk West. De belangrijkste reden hiervoor is

Nadere informatie

Stichting DES Centrum werkplan 2014

Stichting DES Centrum werkplan 2014 Stichting DES Centrum werkplan 2014 30 september 2014 1 Missie De missie van het DES centrum is in het kader van de reorganisatie in 2012/2013 aangepast. De nieuwe focus is tweeledig: 1. Optreden als kennis-

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Inleiding Doel

Beleidsplan 2014 Inleiding Doel Beleidsplan 2014 Inleiding Sarcoïdose is de moderne benaming voor de ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann. Het woord sarcoïdose is afgeleid van het Griekse woord sarkoodis wat letterlijk vleesachtige ophopingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING 2009 Hierbij hebben wij het genoegen om u het jaarverslag over 2009 te doen toekomen. Statutaire naam Angst Dwang Fobiestichting Vestigingsplaats Driebergen-Rijsenburg

Nadere informatie

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij?

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Projectplan voor een werkplaats deskundigheidsbevordering sociale wijkteams voor & door mensen met niet aangeboren hersenletsel. Almere, november 2014 Onderzoekslijn

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2018

BELEIDSPLAN 2015 2018 BELEIDSPLAN 2015 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 2. Missie blz. 3 3. Doelstellingen blz. 3 4. Lotgenotencontact blz. 3 5. Informatievoorziening blz. 4 6. Belangenbehartiging blz. 4 7. Ledenbeleid

Nadere informatie

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Deel 1: Hoe was het? Situatie vrijwilligerswerk 2013 Minimaal vrijwilligersbeleid 24 woonvormen Sportmaatjesproject Totaal 120 externe vrijwilligers

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014

Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014 Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014 Beste allemaal, Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van Patiëntenorganisatie Transvisie die speciaal wordt uitgebracht voor de doelgroep, waaronder deelnemers

Nadere informatie

ONTWERP BELEIDSPLAN ICP 2014 2019

ONTWERP BELEIDSPLAN ICP 2014 2019 ONTWERP BELEIDSPLAN ICP 2014 2019 1. Inleiding De Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP) is een patiëntenorganisatie die bestaat uit vrijwilligers die vanuit hun betrokkenheid en ervaringsdeskundigheid

Nadere informatie

Communicatieplan voor de huidige Vereniging Waterloop

Communicatieplan voor de huidige Vereniging Waterloop Communicatieplan voor de huidige Vereniging Waterloop Het verbeteren van de zicht- en vindbaarheid door te bouwen aan het merk van de vereniging Projectgroep Diana Woets Olga Hogenbirk Siet Egas Repáraz

Nadere informatie

WERKPLAN. Onbeperkt Oost

WERKPLAN. Onbeperkt Oost WERKPLAN Onbeperkt Oost 2015 Onbeperkt Oost p/a Timorplein 8 1094 CB Amsterdam September 2014 Met dit werkplan en deze begroting vraagt de vereniging Onbeperkt Oost een subsidie aan voor het jaar 2015.

Nadere informatie

Netwerk. Hooggevoelig heel gewoon

Netwerk. Hooggevoelig heel gewoon Netwerk Hooggevoelig heel gewoon Netwerkmodel Hooggevoelig heel gewoon Het netwerk van Hooggevoelig heel gewoon is ontstaan met het idee om krachten te bundelen. Toen we bekender werden kwamen er vragen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 pagina 1 van 7 Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 Bent u niet degene die ons bureau kan beoordelen dan vragen wij u om de link naar deze vragenlijst door te sturen naar die betreffende

Nadere informatie

1. Introductie 2. Feiten over vermoeidheid 3. Persoonlijke ervaringsverhaal 4. Tips en adviezen 5. Hulp en steun

1. Introductie 2. Feiten over vermoeidheid 3. Persoonlijke ervaringsverhaal 4. Tips en adviezen 5. Hulp en steun Thea Brouwer 1. Introductie 2. Feiten over vermoeidheid 3. Persoonlijke ervaringsverhaal 4. Tips en adviezen 5. Hulp en steun Ervaringsdeskundige kanker en vermoeidheid Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator,

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICP 2014 2019

BELEIDSPLAN ICP 2014 2019 BELEIDSPLAN ICP 2014 2019 1. Inleiding De Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP) is een patiëntenorganisatie die bestaat uit vrijwilligers die vanuit hun betrokkenheid en ervaringsdeskundigheid

Nadere informatie

Hotsheet Oktober - December 2012

Hotsheet Oktober - December 2012 Hotsheet Oktober - December 2012 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.841.739 Aantal bezoeken 1.377.466 Unieke bezoekers 948.607 Aantal vacatures 3.597

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. p/a Oosterpark 53 1092AP Amsterdam tel 020-6921173 fax 020-6942077 Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34305055

JAARVERSLAG 2014. p/a Oosterpark 53 1092AP Amsterdam tel 020-6921173 fax 020-6942077 Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34305055 JAARVERSLAG 2014 Namens BESTUUR Stichting Verdriet door je hoofd Algemene gegevens De stichting Verdriet door je hoofd is opgericht op 19 juni 2008 Inschrijving KVK: Inschrijvingen. 34305055 Postadres:

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

BELEIDSPLA VPO 2011-2013. I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur

BELEIDSPLA VPO 2011-2013. I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur BELEIDSPLA VPO 2011-2013 I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur II. Terugblik beleidsperiode 2005-2010 - De NVPO en het NPK - Realisatie NVPO beleid m.b.t. de organisatie III. Vooruitblik

Nadere informatie

INSTRUCTIE TOOLKIT. Geachte deelnemer aan NVVC Connect,

INSTRUCTIE TOOLKIT. Geachte deelnemer aan NVVC Connect, Geachte deelnemer aan NVVC Connect, U bevindt zich op het besloten deel van de website van NVVC Connect. Deze website dient naast informatie ook als toolkit voor de organisatie van NVVC Connect in uw regio.

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie:

Oncologische Revalidatie: Oncologische Revalidatie: Verleden Heden - Toekomst dr. Jan Paul van den Berg, revalidatiearts Meander MC Doelstelling Oncologische Revalidatie Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2014 TOON HERMANS HUIS SITTARD. Herziene versie

Beleidsplan 2011-2014 TOON HERMANS HUIS SITTARD. Herziene versie Beleidsplan 2011-2014 TOON HERMANS HUIS SITTARD Herziene versie 1 Beleidsplan 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Missie en visie 4 3. Strategie 7 4. PR en communicatie 9 5. Financiën 10 6. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan?

Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan? Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan? Ilse Weeghmans Directeur Vlaams Patiëntenplatform vzw Science meets psychiatric practice 21 juni 2013 - Duffel Overzicht Het Vlaams Patiëntenplatform vzw Eén stem

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) MAMMACARE. onderdeel HERSTEL EN NAZORG

Patiënteninformatiedossier (PID) MAMMACARE. onderdeel HERSTEL EN NAZORG Patiënteninformatiedossier (PID) MAMMACARE onderdeel HERSTEL EN NAZORG INHOUDSOPGAVE Thuiszorg... 3 Uiterlijke en psychische veranderingen... 4 Nacontrole... 7 Coördinerend Oncologie Verpleegkundige...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F Dutch Surgical Colorectal Audit

N I E U W S B R I E F Dutch Surgical Colorectal Audit N I E U W S B R I E F Dutch Surgical Colorectal Audit In deze editie: Laatste nieuws DSCA congres Mijn DSCA voortaan wekelijks geactualiseerd Mijn DSCA levert percentage heroperaties Nodig de opblaas-darm

Nadere informatie

Onze seksespecifieke manier van werken helpt vrouwen op weg naar eigen Kracht, Keuzes en Kunnen

Onze seksespecifieke manier van werken helpt vrouwen op weg naar eigen Kracht, Keuzes en Kunnen Onze seksespecifieke manier van werken helpt vrouwen op weg naar eigen Kracht, Keuzes en Kunnen Bereikbaarheid Het Vrouwengezondheidscentrum Maastricht is iedere werkdag bereikbaar. Vrouwen kunnen binnenlopen,

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009 Activiteiten Netwerk Palliatieve Zorg 2009 ASPECT DOEL ACTIVITEIT WIE WANNEER STATUS FINANCIERING 1. Gezamenlijke verbetercultuur Samenwerking opnieuw vastleggen 2. Nieuw convenant opstellen door partijen

Nadere informatie

Omgaan met kanker. Moeheid

Omgaan met kanker. Moeheid Omgaan met kanker Moeheid Vermoeidheid is een veelvoorkomende bijwerking van kanker of de behandeling ervan. Ruim 60% van alle mensen zegt last van vermoeidheid te hebben, zelfs dagelijks. De vermoeidheid

Nadere informatie

informatie over uw zorgpad borstkanker

informatie over uw zorgpad borstkanker informatie over uw zorgpad borstkanker Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum Amsterdam is het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam, een initiatief van BovenIJ ziekenhuis,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ENDOMETRIOSE STICHTING. telefoon: 046-4584989. Endometriose Stichting, Postbus 7234, 3280 AA Numansdorp. www.endometriose.

JAARVERSLAG 2014 ENDOMETRIOSE STICHTING. telefoon: 046-4584989. Endometriose Stichting, Postbus 7234, 3280 AA Numansdorp. www.endometriose. ! JAARVERSLAG 2014 ENDOMETRIOSE STICHTING Endometriose Stichting, Postbus 7234, 3280 AA Numansdorp telefoon: 046-4584989 www.endometriose.nl Inleiding- 3- Bestuur-en-adviseurs- 3- Adviesraad- 3- Kerngegevens-

Nadere informatie

Vragenlijst Enquête nieuwe leden Spierziekten Nederland

Vragenlijst Enquête nieuwe leden Spierziekten Nederland Vragenlijst Enquête nieuwe leden Spierziekten Nederland Lidmaatschap 1 Hoe bent u in contact gekomen met Spierziekten Nederland? Meerdere antwoorden mogelijk via de neuroloog via de revalidatiearts via

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

NAH werk in uitvoering. 15 januari 2016 interactieve dag ter afsluiting van het Voucherproject

NAH werk in uitvoering. 15 januari 2016 interactieve dag ter afsluiting van het Voucherproject NAH werk in uitvoering 15 januari 2016 interactieve dag ter afsluiting van het Voucherproject Presentatie HLC door Mia Verschaeve www.hersenletselcentrum.com Samenwerkende partijen De Voucherhouders in

Nadere informatie

Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013

Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013 Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013 Perfectie Verschil in kwaliteit onvoldoende klinische data voor vergelijken uitkomsten Perfectie = klassieke

Nadere informatie

Jaarplan 2013 2014 STICHTING MAMMAROSA ROTTERDAM RIJNMOND Rotterdam, 7 april 2014

Jaarplan 2013 2014 STICHTING MAMMAROSA ROTTERDAM RIJNMOND Rotterdam, 7 april 2014 Jaarplan 2013 2014 STICHTING MAMMAROSA ROTTERDAM RIJNMOND Rotterdam, 7 april 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Doelstellingen... 3 Doelgroep... 4 Werving, training en inzet van vrijwilligers...

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Inhoudelijke verantwoording Autisme Informatiecentrum (AIC) Doetinchem

Inhoudelijke verantwoording Autisme Informatiecentrum (AIC) Doetinchem Inhoudelijke verantwoording Autisme Informatiecentrum (AIC) Doetinchem Ook in het jaar 2010 heeft het AIC duidelijk laten zien, dat het centrum voorziet in de vraag naar voorlichting over autisme. De weg

Nadere informatie

Dementievriendelijke gemeenschap. Iedereen kan een steentje bijdragen. Herman Post Jasper Kimenai Alzheimer Nederland

Dementievriendelijke gemeenschap. Iedereen kan een steentje bijdragen. Herman Post Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Dementievriendelijke gemeenschap Iedereen kan een steentje bijdragen Herman Post Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Programma 1. Wensen en behoeften 2. Dementievriendelijk Nederland 3. Programma dementievrienden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

KENNIS ALS FUNDAMENT

KENNIS ALS FUNDAMENT Ingeborg Verhoek, Cas, Erin en Lars Visser: Bob, mijn man en onze vader, is overleden aan darmkanker. Wij willen dat geen kind meer een ouder verliest aan deze ernstige ziekte. BELEIDSVISIE 2012 2015 MAAG

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN

PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN Projectgroep Patiëntenparticipatie September 2011 Patiëntenparticipatie op de Intensive Care van Tergooiziekenhuizen Steeds meer leeft

Nadere informatie

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 een online omnibusonderzoek bij 200 huisartsen De Hart&Vaatgroep Cardiovasculair risicomanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en verantwoording 3 1.1 Het bureau

Nadere informatie

PROGRAMMA. Congres Platform gedeelde besluitvorming. Samen Kiezen: beslist! Donderdag 30 januari 2014, NBC, Blokhoeve 1 te Nieuwegein

PROGRAMMA. Congres Platform gedeelde besluitvorming. Samen Kiezen: beslist! Donderdag 30 januari 2014, NBC, Blokhoeve 1 te Nieuwegein PROGRAMMA Twitter mee via #samenbeslist Congres Platform gedeelde besluitvorming Samen Kiezen: beslist! Donderdag 30 januari 2014, NBC, Blokhoeve 1 te Nieuwegein Hoe kan gedeelde besluitvorming in de praktijk

Nadere informatie

PROGRAMMA. Congres Platform gedeelde besluitvorming. Samen Kiezen: beslist! Donderdag 30 januari 2014, NBC, Blokhoeve 1 te Nieuwegein

PROGRAMMA. Congres Platform gedeelde besluitvorming. Samen Kiezen: beslist! Donderdag 30 januari 2014, NBC, Blokhoeve 1 te Nieuwegein PROGRAMMA Twitter mee via #samenbeslist Congres Platform gedeelde besluitvorming Samen Kiezen: beslist! Donderdag 30 januari 2014, NBC, Blokhoeve 1 te Nieuwegein Hoe kan gedeelde besluitvorming in de praktijk

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Waarom een zorgpad hersentumor in Groningen? Samen werken aan betere zorg: dát werkt!

Waarom een zorgpad hersentumor in Groningen? Samen werken aan betere zorg: dát werkt! Waarom een zorgpad hersentumor in Groningen? Samen werken aan betere zorg: dát werkt! Birgitta Marijnissen (projectleider Zorgbelang Groningen) Ina de Vries (Zorginkoper Zorgverzekeraar Menzis) Symposium

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word...

Wat als ik niet meer beter word... Wat als ik niet meer beter word... 1 Deze folder is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor hen die betrokken zijn bij een ziek familielid of een andere zieke naaste waarvan het levenseinde

Nadere informatie

informatie over uw zorgpad borstkanker

informatie over uw zorgpad borstkanker informatie over uw zorgpad borstkanker Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum Amsterdam is het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam, een initiatief van BovenIJ ziekenhuis,

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan

Communicatiebeleidsplan Communicatiebeleidsplan Highlights De stad Miletus was de bakermat van onze huidige wetenschappelijke denkwijze en de eerste stad waar het volk werd gehoord. Miletus staat daarom symbool voor het belang

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Plenaire opening. Themamiddag Wil ik het weten? En dan? 28 september 2013

Plenaire opening. Themamiddag Wil ik het weten? En dan? 28 september 2013 Plenaire opening Themamiddag Wil ik het weten? En dan? 28 september 2013 Opening door Anke Leibbrandt Iedereen wordt van harte welkom geheten namens de BVN en de programmacommissie erfelijkheid (betrokken

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens Kennisnetwerk CVA Nederland Voor en door CVA zorgketens Inhoudsopgave Inleiding p. 2 1. Hoe werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland? p. 4 Kennisnetwerk CVA Nederland 2. Wat biedt het Kennisnetwerk aan? En

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens Kennisnetwerk CVA Nederland Voor en door CVA zorgketens Inhoudsopgave Inleiding p. 2 1. Hoe werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland? p. 4 2. Wat biedt het Kennisnetwerk aan? En wat is de bijdrage van de

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Hematon

Meerjarenbeleidsplan Hematon Meerjarenbeleidsplan Hematon 2015 2020 Publieksversie Hematon bestaat sinds 2012, na de fusie van vier kankerpatiëntenorganisaties. De startperiode was, zoals bij alle organisaties, er een van leren, vallen

Nadere informatie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie Toolkit ehealth Hoofdstuk 3: ehealth strategie 1 Inhoud 3.1 Inventarisatie... 3 3.2 Koppeling met visie en kerntaken organisatie... 6 3.3 Resources... 7 3.4 Raadpleging achterban... 9 3.5 Aan de slag...

Nadere informatie