BUITENPOST BELEIDSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUITENPOST BELEIDSPLAN"

Transcriptie

1 BUITENPOST BELEIDSPLAN

2 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw pag. 17 Hoofdstuk 5 Diaconaat pag. 19 Hoofdstuk 6 Beheer pag. 22 Bijlage pag. 27 1

3 VOORWOORD In het kalenderjaar 2011 is binnen de kerkenraad en de verschillende ambtsgroepen gewerkt aan een nieuw beleidsplan In de loop van het seizoen heeft elke ambtsgroep afzonderlijk een beleidsplan gemaakt, toegesneden op de werkzaamheden van hun eigen ambtsgroep. Zo zijn er deelbeleidsplannen ontstaan aangaande Eredienst, Pastoraat, Diaconaat en Missionaire Arbeid, Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw en Beheer (kerkrentmeesters). Het eerste deel Algemeen complementeert het beleidsplan Waren we bij de totstandkoming van het vorige beleidsplan nog niet gefuseerd, dat is bij het maken van dit plan wel het geval. Immers in januari 2010 zijn de Nederlands Hervormde Gemeente Buitenpost en de Gereformeerde Kerk officieel gefuseerd en sindsdien dragen we de naam Protestantse Gemeente Buitenpost. Dit beleidsplan maakt duidelijk dat ook onze gemeente in ontwikkeling wil zijn. Ook de kerk is een levend organisme en we hopen en verwachten dat dit plan bijdraagt aan de kwaliteit van ons gemeente zijn 2

4 HOOFDSTUK 1: Inleiding Waarom een beleidsplan? Dit beleidsplan is gemaakt om er aan bij te dragen dat er in de komende 4 jaar op de best mogelijke manier kan worden gewerkt aan de opbouw van de gemeente van Jezus Christus. Voor wie is het bestemd? Het beleidsplan is bestemd voor de hele gemeente. Gemeenteleden kunnen er uit afleiden wat er leeft in hun gemeente en welke plannen er gemaakt zijn. Voor ambtsgroepen, commissies en de kerkenraad is het een belangrijk hulpmiddel om aan hun werk vorm en inhoud te geven. Hoe kwam het tot stand? In de vergaderingen van de ambtsgroepen en de kleine en grote kerkenraad zijn in het seizoen de diverse onderdelen besproken en vastgelegd. Op een gemeentevergadering van 16 november 2011 is het plan gepresenteerd aan de gemeenteleden en kon men hierop reageren. Daarna is het plan definitief vastgesteld op de eerstvolgende kerkenraadsvergadering van november Hoe is het plan opgebouwd? De werkzaamheden in onze gemeente zijn verdeeld in 5 aandachtsvelden. Voor elk van deze aandachtsvelden werken we met 5 ambtsgroepen t.w. - Pastoraat - Eredienst - Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw - Diaconaat en missionair werk - Beheer (kerkrentmeesters) Wie zijn wij? ================================ Onder dit kopje lezen we op onze website het volgende: Wij zijn een open gemeente waarin ieder de ruimte krijgt tot zijn/haar recht te komen. Die ruimte wordt zichtbaar in de verschillende profielen van diensten. Ondanks de verschillen streven wij oprecht naar ontmoeting met de ander die ons tegemoet komt in de bijbel, waaruit wij ons samenleven proberen gestalte te geven. Door elkaar te respecteren in het anders zijn leidt dit tot een vruchtbare samenwerking Een Protestantse Gemeente, die zich zo verstaat, kan ook daadwerkelijk een voorbeeldfunctie hebben in onze huidige seculiere maatschappij. Kortom een gemeente waarin het recht op een verschillende beleving vanuit dezelfde geloofstraditie wordt gepraktiseerd Onze gemeente is pluriform zowel wat betreft leeftijd alsook wat betreft onze geloofsbeleving. Wij willen leven vanuit de Bijbelse boodschap, die ons uitnodigt om mens te zijn in deze wereld, in het licht van Gods Liefde. 3

5 We willen deze opdracht gestalte geven door: - De goede boodschap in de zondagse erediensten rondom de bijbel als Gods Woord te beleven en te vieren. - Het besef levend te houden dat we ons verbonden voelen met- en geroepen zijn tot navolging van Jezus Christus, onze levende Heer en Verlosser. - De gemeenschap met Hem en met elkaar te vieren in de sacramenten van Doop en Avondmaal. - De verbondenheid met Christus inhoud te geven door het onderlinge pastoraat, het omzien naar elkaar. - Een open en uitnodigende gemeente te zijn voor jong en oud. - Het Evangelie handen en voeten te geven in deze wereld door kerk in het dorp te zijn en ons van daaruit diaconaal en maatschappelijk betrokken te weten bij mensen in de regio en ver daar buiten. - De onderlinge verbondenheid te versterken door voor de verschillende taken binnen de gemeente gebruik te maken van ieders talenten. - Via verschillende kanalen (Samenklank, website, nieuwsbrieven enz.) gemeenteleden en andere belangstellenden van goede informatie te voorzien die bijdraagt aan de opbouw van onze gemeente. Ook in de toekomst zullen we ons blijven richten op bovenstaande uitgangspunten als het gaat om de opbouw van onze gemeente in de komende periode. We richten ons dan op de volgende aandachtspunten: * Openheid en respect * De ontmoeting * Een uitnodigende gemeente * Omzien naar elkaar * Sfeer en klimaat Openheid en respect: We willen recht doen aan onze verscheidenheid en pluriformiteit. We doen dat o.a. in onze verschillende profielen van erediensten. We willen verder werken aan een open geloofsgemeenschap waarin we elkaar aanvaarden in onze verscheidenheid. Daartoe willen we bereid zijn om voortdurend te zoeken naar de eenheid in ons geloof in onze Heer Jezus Christus De Ontmoeting: We willen een gemeente zijn die de ontmoeting zoekt en stimuleert. Daartoe willen we op verschillende manieren en momenten het geloofsgesprek op gang brengen. Het doel is om samen te ontdekken wat het evangelie ons op verschillende momenten in ons leven te zeggen heeft. Daarbij ervaren wij de verscheidenheid als een uitdaging: om verbondenheid in geloof, hoop en liefde te versterken en de betrokkenheid op elkaar uit te bouwen, maar we zien het ook als een verrijking: het geeft ook zicht op je eigen eenzijdigheid. De instrumenten/gelegenheden die ons hierbij ten dienste staan zijn: - de wekelijkse erediensten met hun verschillende profielen; - het regelmatig vieren van het heilig Avondmaal; 4

6 - het aanbod van leeractiviteiten/leerhuizen dat wordt verzorgd door de Ambtsgroep Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw; - de onderwijzing in de huiscatechesegroepen; - het organiseren van wijkavonden in de verschillende wijken; - het organiseren van een avond voor mensen die nieuw binnen komen in onze gemeente; - de verschillende gespreksgroepen die functioneren (o.a. jong volwassenen en de Herbrandagroep en ontmoetingsmomenten zoals het geval is bij o.a. de woensdagochtendgroep; - nieuwe vormen van ontmoeting waarnaar we op zoek zijn. Het spreekt voor zich dat bovenstaande instrumenten ons ook ten dienste staan bij de onderstaande karakteristieken. Uitnodigende gemeente: Wij willen de gemeente ervaren als een uitnodigende gemeenschap waarin jong en oud gastvrij worden onthaald om de vragen van geloof en leven bespreekbaar te maken. Wij beleven gastvrijheid op twee verschillende manieren. Wij willen gastvrij zijn voor allen die onze gemeenschap zoeken en gastvrij zijn voor wie wij ontmoeten buiten de gemeenschap van onze kerkelijke gemeente. We willen een missionaire gemeenschap zijn door naar buiten te treden en de dialoog met anderen te zoeken, door ontmoeting en door het bieden van ruimte aan wie een schuilplaats zoeken. Dat we een kerk naar buiten zijn, willen we niet alleen met woorden tonen maar ook in onze diaconale opdracht voor mensen dichtbij en veraf. Omzien naar elkaar: Wij worden als leden van de gemeente van Christus bemoedigd door naar elkaar om te zien. We willen elkaar ontmoeten in het pastoraat en diaconaat door oog en oor te hebben voor elkaar. Omzien naar elkaar betekent voor ons ook betrokken zijn op elkaar in de verschillende levensfasen, door met elkaar vreugde te delen, mee te leven met elkaar in verdriet en pijn en elkaar te dragen in de gebeden. Tegelijk voelen we ons daarin ook verbonden met de mensen in de buurt, in het dorp en in de wijde wereld. We kiezen in het pastoraat voor een bredere opzet: Pastoraat en omzien naar elkaar is niet alleen een taak van predikanten, ouderlingen en diakenen maar ook een opdracht van elk gemeentelid afzonderlijk in zijn of haar situatie. In de komende periode willen we deze gedachte en opzet van het pastoraat en het omzien naar elkaar bespreekbaar maken in o.a. wijkavonden, in de al bestaande gespreksgroepen en eventueel in publicaties in De Samenklank. Sfeer en klimaat Uit bovenstaande uitgangspunten blijkt dat sfeer en klimaat hoog in het vaandel horen te staan van onze gemeente. Dit te meer omdat in het recente verleden meningsverschillen en conflicten hebben geleid tot een kille en afstandelijke sfeer. Een klimaat waaronder door velen geleden is. Gelukkig vangen we in dit opzicht langzamerhand ook veel positieve signalen op. Maar als kerk van Christus moeten en mogen we niet alleen tevreden zijn met positieve signalen. We zullen met elkaar als gemeente die signalen om moeten zetten in daden die de verdere eenheid en opbouw van de gemeente in liefde gestalte geeft in de jaren die komen. Daarbij 5

7 hebben we ieder nodig en kunnen we niet zonder de hulp van Hem die ons die opdracht steeds weer voorhoudt in zijn Woord. Tot slot Een kerngedachte uit elk van de deelbeleidsplannen: Eredienst: Het scheppen van liturgische momenten voor de ontmoeting met God en de ontmoeting met elkaar. Vorming en Toerusting: Het werken aan de vorming van de gemeente en het bevorderen van het geloofsgesprek. Pastoraat: Het omzien naar elkaar..we willen toewerken naar een situatie waarin gemeenteleden participeren in de uitvoering van het pastoraat. Een omslag in denken en doen naar een breder en meer open vorm van pastoraat. Diaconie: Het geloof handen en voeten geven: gemeenteleden stimuleren en toerusten om allen die hulp nodig hebben dichtbij of veraf, te laten delen in de liefde van Christus door actie te ondernemen. Kerkrentmeesters: Het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente. 6

8 HOOFDSTUK 2: Pastoraat Doel Pastoraat wordt wel gezien als opdracht van predikanten en ouderlingen alleen met als doelgroep eigen gemeenteleden. In de komende 5 jaar willen wij naar een situatie toewerken waarin veel meer (alle) bewust gemeenteleden participeren in de uitvoering van pastoraat, dat zich naar leden, maar ook naar andere mensen uitstrekken kan. Wij ambiëren een omslag in doen en denken, een breder gedragen en meer open vorm van pastoraat. Wij willen derhalve als ambtsgroep pastoraat met behoud van specifieke taken van ouderlingen en predikanten een pastoraat door allen ontwikkelen waarbij wij de volgende subdoelen nastreven: 1. gemeenteleden zien om naar elkaar en hun naaste(n) a. in de kerk b. in de eigen straat c. in hun netwerk, 2. en ervaren daarin dat God naar hen omkijkt. Achtergrond Ons streven wordt ingegeven door de huidige situatie, waarin de volgende verzuchtingen in de gemeente worden gehoord: We zien nooit iemand van de kerk, de dominee komt nooit, de gemeente hangt als los zand aan elkaar. Daar tegenover valt het niet mee vacatures voor ouderling of bezoekwerk vervuld te krijgen en hebben predikanten ook ander gemeentewerk te doen dan huisbezoeken. Het is echter de vraag of wij als kerk zo gericht moeten zijn op ons zelf. Op een verzorgingskerk. Bovendien: de betrokkenheid van mensen bij de kerk verandert. Een relevant aantal mensen gelooft wel, maar is om verschillende redenen niet meer zo betrokken bij een geloofsgemeenschap als vroeger. Men put uit verschillende levensbeschouwelijke bronnen, vult de zondag met sport en familiebezoek in. Het leven bestaat uit kiezen uit vele mogelijkheden. Daarnaast is een aantal mensen door conflicten, die in onze geloofsgemeenschap speelden, wat gereserveerd komen te staan tegenover de kerk. Deze veranderingen vragen om bezinning. De grenzen van onze geloofsgemeenschap zijn meer vloeibaar geworden. Het is al met al zaak om pastoraat wat ruimer te bezien en aan te pakken dan voorheen. 7

9 Missie Wat drijft ons? De liefde van God voor alle mensen, waardoor wij in staat zijn liefde en vertrouwen te geven aan en te ontvangen van onze naaste. Maar ook het beeld van de gemeente als herberg spreekt ons aan: een plek van ontmoeting, warmte, openheid, geloofsgesprek. Samen maaltijd houden. Wisselend gast en gastvrouw/-heer zijn. Taak ambtsgroep pastoraat Dit is de taak die wij onszelf stellen: de ambtsgroep Pastoraat draagt zorg voor het formuleren en (doen) uitvoeren van het pastorale beleid in de Protestantse Gemeente van Buitenpost. De eindverantwoordelijkheid voor het pastoraal beleid berust bij de kerkenraad. Samenstelling van de ambtsgroep De ambtsgroep bestaat uit alle wijkouderlingen, ouderlingen met een bijzondere opdracht (jeugdouderlingen, ouderling voor Tjaskerhiem en Haersmahiem), wijkcoördinatoren en predikanten. Organisatie en werkwijze van de ambtsgroep 1. De ambtsgroep vergadert minstens 5 keer per jaar. 2. De leiding berust bij drie leden, het dagelijks bestuur (d.b.); tot deze drie horen de (fungerend) voorzitter en de (fungerend) secretaris; de voorzitter leidt de vergaderingen, de secretaris zorgt voor een verslag ervan. Het derde lid is in de meeste gevallen een van de predikanten. 3. De agenda van de bijeenkomsten van de ambtsgroep bevat de volgende vaste punten: welkom en opening; - vaststellen van de agenda; - verslag van de vorige vergadering; - persoonlijke ronde wel en wee; - bezinning en toerusting op pastoraat - een afsluiting. 4. Om de doelstelling van het beleidsplan voor ogen te houden staat die op de agenda vast afgedrukt: gemeenteleden zien om naar elkaar in de kerk, in de straat en in hun eigen netwerk, en ervaren daarin dat God naar hen omkijkt. 5. Op de eerste bijeenkomst na de zomer komt het d.b. van de ambtsgroep met een voorstel voor een thema voor de wijkavonden (bij voorkeur passend bij de doelstelling van het beleidsplan, zie boven) en met een voorstel inzake het al of niet vaststellen van een specifieke doelgroep voor het begonnen seizoen. 6. Het d.b. zorgt voor een jaarkalender van de ambtsgroep. Hierop kunnen worden vermeld: a. vergaderingen van de ambtsgroep (met inhoudelijk thema); b. bijeenkomst met alle contactpersonen, respectievelijk c. nieuwe ouderlingen, wijkcoördinatoren en contactpersonen, d. recent afgetreden ouderlingen en wijkcoördinatoren, en e. nieuw ingekomen gemeenteleden (jaarlijks). 8

10 De uitvoering van het pastoraat Het pastoraat dat de ambtsgroep aanstuurt en formuleert bestaat uit verschillende vormen en gebeurt op wisselende niveaus. Wij onderscheiden: 1. individueel pastoraat (van gemeenteleden onderling, of huisbezoek door ouderling, wijkcoördinator, predikant of contactpersoon), 2. groepspastoraat (wijkavond, groothuisbezoek, inloopmorgen, groepsmaaltijd, georganiseerd door wijkteam, of gemeenteleden) 3. categoriaal pastoraat (ouderen, jongvolwassenen, jeugd, nieuw ingekomenen). Verder is t.b.v. de organisatie van het pastoraat de gemeente verdeeld in wijken. Wij onderscheiden 2 wijkindelingen: 1. wijk Buitenpost West en wijk Buitenpost Oost (predikantswijken) 2. ouderlingenwijken (genummerd 1-19). Wijk 20 betreft leden die buiten de gemeente Buitenpost wonen, respectievelijk verpleegd worden. Voor de ouderlingwijken geldt: ouderling en/of wijkcoördinator en contactpersonen vormen samen een wijkteam, waarin ook een wijkdiaken plaats heeft. De samenstelling van de wijkteams en het aantal wijken zou naar de toekomst toe kunnen veranderen, gezien de vacatures en de beleidsdoelstellingen van de AP. Een aantal gelegenheden zijn van oudsher belangrijke impulsen individueel pastoraat van ouderlingen en predikanten: voor het - Crisissituaties (ziekte, verlies, relationele problemen) - Vreugdevolle situaties: geboorte, jubilea, verjaardagen, examens enz. - Nieuw ingekomen gemeenteleden Nieuw ingekomen leden worden in de eerste instantie door de wijkouderling resp. wijkcoördinator bezocht, nadien ook door de wijkpredikant, die door ouderling en wijk coördinator wordt ingelicht over de komst van genoemde leden en het eerste contact Binnen de ambtsgroep maken ouderlingen en predikanten afwegingen en afspraken hoe bij deze gelegenheden te handelen daarbij oog hebbend voor de verantwoordelijkheid van alle gemeenteleden voor pastoraat. Bijv. een gemeentelid belt een ouderling en meldt dat iemand in haar wijk ziek is. De ouderling stapt voorts niet automatisch zelf op de zieke af, maar informeert naar de mogelijkheden van het bellende gemeentelid. Bovenstaande afweging geldt ook voor vormen groepspastoraat en categoriaal pastoraat. Om gemeenteleden bewust te maken van het belang van pastoraat ( de kerk? Dat ben jij, bent U. Pastoraat? Dat doe jij, doet U.) en in staat te stellen om te zien naar elkaar, gemeenschap te oefenen, verzorgt de ambtsgroep (met inschakeling van gemeenteleden): 9

11 1. mededelingen over ziekten en geboorten en andere persoonlijke zaken in het kerkblad, in de kerkdienst, resp. op het medeleven-bord. (Na toestemming van betroffenen of familie). 2. groepsontmoetingen (bijvoorbeeld wijkavonden). 3. toerusting voor pastoraat Tot slot nog enige woorden over het onderwerp en de vorm van een pastoraal gesprek of ontmoeting. Daarover bestaan binnen de ambtsgroep verschillende opvattingen. Waar voor de ene ouderling geloof, zondagse eredienst en de onderlinge band van de geloofsgemeenschap gebruikelijke en waardevolle onderwerpen zijn, geldt voor de andere dat onderwerp en vorm van het gesprek niet bij voorbaat vast staan: het omzien naar de ander bepaalt de agenda. Soms zal een gesprek slechts subtiel aan het onderwerp geloof, of kerk raken. De toewending van de ene mens tot een andere mens laat op zichzelf (zonder woorden) Gods liefde zien, die in Christus naar ons omziet. Wij willen als ambtsgroep met dit verschil van inzicht respectvol omgaan. Nadere uitwerking van de doelstelling Algemeen: Om te komen tot de bovengenoemde omslag van denken in pastoraat is allereerst bezinning in de ambtsgroep Pastoraat nodig. Voorts (en op basis daarvan) gesprekken met gemeenteleden zelf. We voorzien enige weerstand en vragen als: - Wordt er dan nog wel aan gewoon pastoraat gedaan, namelijk door ouderlingen en predikanten? - Hoezo pastoraat aan de naaste (niet alleen eigen leden)? Hebben wij daar wel genoeg mensen voor? Moeten wij niet eerst onze eigen gemeenschap opbouwen? - Wat doet de ambtsgroep voor mensen die pijn van de recente strijd in de kerk met zich meedragen? Voorziet het beleidsplan daar ook in? - Als ik naar een ander omzie, of een ander naar mij, wat heeft dat met God te maken? - Hoe kan ik als christen omzien naar mensen in mijn straat? (Welke kans van slagen heeft dat ). Niettemin kan één gastvrij huis in de straat, of gastvrij gebaar al veel betekenen. Ideeënbus Om de doelstelling handen en voeten te geven zijn de volgende ideeën al geopperd. Niet dat de ambtsgroep deze plannen daadwerkelijk gaat uitvoeren, maar zij geven wel een richting aan. De ideeën liggen vooralsnog veel op het terrein van wat er in en om de kerk(-dienst) te realiseren is. Wat pastoraat in eigen straat en eigen netwerk kan stimuleren, moet nog worden verkend. Puntsgewijs: 10

12 1. Gemeenteleden zien om naar elkaar en hun naaste in de kerk. De ambtsgroep zou onderlinge betrokkenheid kunnen vergroten en stimuleren door wat de kerkdienst betreft voor te stellen (in overleg met ambtsgroepen Eredienst en Diaconie): meer mensen bij de dienst te betrekken (taken) ruim aandacht te geven aan bijzondere persoonlijke momenten (een kaars aansteken bij afkondiging van overlijden, bloem neerzetten bij een geboorte, geboortekaartje tonen gasten en nieuw ingekomen gemeenteleden te signaleren en te begroeten in kerkdienst voorbedenboek in de hal van de kerk te leggen de namen van dopelingen en overledenen te schrijven op een gedachtenis-, resp. dooppaneel elke zondag samen koffie te drinken (ook in de Mariakerk, in het koor?) naast Startzondag een 2 de gemeentezondag te bedenken Paasmorgenontbijt te organiseren Laagdrempelige kerkdiensten te organiseren Aandacht voor het onderwerp pastoraat in de prediking Voor wat betreft het samen kerk zijn doordeweeks: stimuleren dat mensen aan elkaar denken (kaart schrijven enz.) laagdrempelige ontmoetingsmomenten organiseren in het teken van omzien naar elkaar, werken aan bewustwording. Voorbeelden: wijkavond, thema avond, open maaltijd, met elkaar op stap, excursie, samen iets doen voor een ander Algemeen: werken aan bewustwording het wegbrengen van de bloemen uit de kerk kan je bijv. op een verrassende manier in contact brengen met iemand die je nog niet zo goed kent. = verrijkend om te doen. (Je kunt mensen ook over zo n ontmoeting laten vertellen. Wat bewoog je om het te doen? Wat heeft het je gegeven? Wat vond je moeilijk? Hoe is het je uiteindelijk bevallen?) 2. Gemeenteleden zien om naar elkaar en de naaste in de eigen straat : dat mensen geïnspireerd worden om om te zien naar elkaar door te signaleren en benoemen wat er op dat vlak nu al gebeurt, bijvoorbeeld aan buurtwerk als ambtsgroep (wijkouderling, coördinator enz) initiatief nemen voor ontmoetingsmomenten op het niveau van wijk en straat. Bijvoorbeeld een open maaltijd, inloopmorgen, open tuin als kerk bij dorpsfeesten willen aansluiten (feestweek augustus), of sterk maken voor leefbaarheid van straat/wijk/dorp 11

13 3. Gemeenteleden zien om naar elkaar en hun naaste in hun eigen netwerk Contacten in het dorp (bijvoorbeeld sportverenigingen) en sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van veel mensen en kunnen ook worden benut voor omzien naar elkaar. De ambtsgroep verdiept zich in de mogelijkheden om omzien naar elkaar via sociale contacten en media vorm te geven, reikt gemeenteleden mogelijk handreikingen aan. Mogelijkheden van onze website benutten. 4. Gemeenteleden ervaren dat in het omzien naar elkaar de kerk naar hen omkijkt Om dit doel te bereiken is het nodig dat mensen zich bewust worden dat in de ander de Ander naar hen omziet. God maakt gebruik van mensen om Zijn gezicht te laten zien. Pastoraat is omzien naar elkaar (ook zonder dat je over God of kerk praat). Pastoraat is in alle eenvoud voor elkaar open staan of klaar staan, door soms iemand in je huis of leefomgeving uit te nodigen, of iemand juist op te zoeken, te luisteren. Daarmee laat je iets van Gods goedheid en trouw zien. Evaluatie Op zo mogelijk elke vergadering, maar in bijzonderheid op de laatste vergadering voor de zomer (mei, juni) houdt de ambtsgroep bij of en in hoeverre doelstellingen en uitwerking van het beleidsplan worden gehaald. Geëvalueerd worden: - het functioneren van de ambtsgroep; - het functioneren van de wijkteams; - de interne en externe communicatie in de ambtsgroep en de wijkteams. - het beleidsplan, of het (ook in de praktijk) functioneert, welke initiatieven zijn ontplooit, welke nog wachten. Verder indien nodig: - Of er voorzien wordt in een behoefte aan groepspastoraat; - Of pastoraat ten behoeve van een gekozen doelgroep geslaagd is; - Of jeugd en jongeren voldoende bereikt zijn; - Evaluatie van wijkavonden 12

14 HOOFDSTUK 3: Eredienst Dit beleidsplan is een levend document, waarmee de ambtsgroep eredienst in de komende tijd aan het werk gaat. Doel De ambtsgroep eredienst stelt zich ten doel de voortgang van de liturgie van de gemeente te bewaren, op zondag (de eredienst) en doordeweeks. Ten dienste van de ontmoeting met God (Vader, Zoon en Heilige Geest) en elkaar. Ze beoogt de liturgie (met het behoud van haar heilige karakter, het anders zijn van God) te doen aansluiten bij mensen van vandaag, oog hebbend voor (en respecterend) de onderlinge verschillen in geloofsbelevingen, tradities, leeftijden en interesses. Achtergrond/werkveld Onze protestantse gemeente kent een verschil in geloofsopvattingen, van rechtzinnig of traditioneel tot postmodern. Liturgisch gezien lopen behoeften ook uiteen. Om ruimte te geven aan deze pluriformiteit kent de gemeente drie orden van eredienst: een reformatorische, een oecumenische en een ontmoetingsdienst, diensten met een specifiek profiel. Pluriformiteit en eenheid vormen een leerzaam spanningsveld. Daarbij komen nog bijzondere vieringen die tegemoet komen aan leeftijdsgroepen (kindernevendienst, gezinsdienst, jeugdkerk, vieringen in Haersmahiem) of anderszins (vesper, gebedsviering). Voorts zijn er liturgische momenten tijdens vergaderingen, kringwerk, catechese, pastoraat (gedachtenisdienst, trouw- en jubileumviering) en huisbezoek (gebed, Bijbellezen, kaars enz.). Vieringen met andere kerkgenootschappen vinden plaats op 4 mei en in Haersmahiem. Tenslotte zijn er de huisrituelen van gemeenteleden thuis, in gezin of persoonlijk. Al met al kent onze gemeente een rijk palet aan liturgie, dat op een of andere manier moet worden georganiseerd, uitgevoerd, geëvalueerd, toegerust en verder gebracht. Missie (wat drijft ons?) Verlangen om God te ontmoeten, verlangen God te zien en te eren. God die ons zoekt in Jezus Christus. Met elkaar, zo verschillend als wij zijn. Taak De taak van de ambtsgroep eredienst is om onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad de voortgang van de eredienst en liturgie te waarborgen, door de organisatie ervan te bespreken, de diensten te evalueren en nieuwe initiatieven te initiëren. Door gunstige voorwaarden te scheppen en positieve impulsen te geven, zodat de gemeente in al haar geledingen kans krijgt om in liturgie God te ontmoeten, respectievelijk elkaar. 13

15 Samenstelling De ambtsgroep eredienst bestaat uit een of twee vertegenwoordigers van de ouderlingen, predikanten, kindernevendienst, en gemeenteleden. Naast vaste leden kent de ambtsgroep soms tijdelijke deelnemers voor een project of nieuwe idee, bijvoorbeeld een jongere. De minimale omvang van de ambtsgroep is acht personen, gelet op de breedte van de gemeente respectievelijk het arbeidsveld. De preekvoorziener is ambtshalve lid van de ambtsgroep. Hij of zij wordt verworven en aangesteld door de kerkenraad en werkt vrij zelfstandig. Hetzelfde geldt voor de roostercoördinator. Cantor en organisten zijn ook ambtshalve lid. De duur van het lidmaatschap van de ambtsgroep is in principe 4 jaar. Uitzonderingen op bovenstaande regels worden per geval besproken. Werkwijze De ambtsgroep eredienst komt in de regel eenmaal per twee maanden samen (op de 2 de of 3 de dinsdag, om uur, in de Schakel) met uitzondering van de zomermaanden. De ambtsgroep kiest uit haar midden jaarlijks een voorzitter en scriba, die het dagelijks bestuur vormen. De vergaderingen van de ambtsgroep beginnen met een liturgisch moment. De ambtsgroep werkt plenair, maar ook wel in groepjes. De ambtsgroep doet verslag van zijn vergaderingen aan de kerkenraad, die eindverantwoordelijk is voor de liturgie van de gemeente. De ouderling (of ouderlingen) en predikant die in de ambtsgroep zitting hebben, vertegenwoordigen de ambtsgroep in de kerkenraad. Doelstellingen De ambtsgroep eredienst wil de komende jaren: 1. De gemeente voorzien van liturgische momenten die de ontmoeting met God en elkaar dienen: (nieuwe en bestaande) elementen en vormen voor de zondagse eredienst en doordeweekse bijeenkomsten, respectievelijk huisdienst. 2. Meer ontmoeting & liturgie in eigen kring (ambtsgroep vergadering). Niet alleen vergaderen en organiseren, maar zelf als groep liturgie proeven, ervaringen opdoen. 3. Vinger aan de pols houden of de eredienst of liturgie bij gemeenteleden aansluit en hen blijft trekken, in het bijzonder hen die niet zelf vertegenwoordigd zijn in de organisatie: kinderen, jongeren, rand-kerkelijken, ouden van dagen. AE wil een kwalitatieve impuls geven. 14

16 4. De ambtsgroep gaat op zoek naar liturgische vormen of elementen die bij alle onderlinge verschillen gemeenteleden samen kunnen binden. Activiteiten Om de liturgie van eigen vergadering, de gemeente en gemeenteleden afzonderlijk te bevorderen wil de ambtsgroep in de komende jaren de volgende stappen zetten die (voor een zinvolle evaluatie) om nadere invulling vragen: 1. een volwaardig liturgisch moment in haar eigen vergadering. 2. evaluatie in haar vergaderingen van de zondagse vieringen en overige liturgie van de gemeente. 3. in februari het rooster van kerkdiensten bespreken voor het volgende Kalenderjaar (soorten van diensten en hun aantal). 4. voor 1 april een concept preekrooster voor het volgend jaar gereed hebben 5. bijzondere diensten initiëren, bijv. een schoolgezinsdienst, jeugddienst, Taizédienst, dienst met een koor (anders dan de cantorij) of combo, een dienst met persoonlijke voorbeden of zegen.) 6. de ambtsgroep eredienst gaat op zoek naar liturgische vormen/elementen die de gemeente in haar pluriformiteit samenbrengen. (Voorbeeld: jaarthema, gedachtenis/dooppaneel, paasontbijt, agapèviering, een muzikaal project.) 7. de ambtsgroep zoekt hoe zij gemeenteleden kan toe rusten op het gebied van liturgische momenten in huiselijke kring. (Voorbeeld: huisadventskaars.) 8. de ambtsgroep onderzoekt met open houding liturgisch materiaal. (Voorbeeld: nieuwe liedboek van de kerken, verschijnt in 2012/2013). 9. de ambtsgroep bedenkt invulling voor het lied voor aanvang, zoekt oefenliederen uit. 10. de ambtsgroep geeft impuls aan de cantorij. 11. de ambtsgroep geeft impuls aan de kindernevendienst en jeugdkerk. 15

17 Evaluatie In januari evalueert de ambtsgroep eredienst haar inspanningen in het afgelopen jaar en bezint zij zich op het komend kalenderjaar. - De ambtsgroep maakt op aan welke doelstellingen van het beleidsplan is gewerkt en welke stappen zijn gezet om deze doelen te bereiken en met welke resultaten. - Voorts worden conclusies getrokken. Indien nodig wordt het beleidsplan per jaar wat aangepast, of toegespitst. Situaties kunnen gaandeweg het jaar veranderen. Financiën Om de gestelde doelen te bereiken zal de ambtsgroep enige kosten maken. Afgezien van administratiekosten, valt te denken valt aan: aanschaf liturgisch materiaal, benodigdheden voor bijzondere diensten, bijvoorbeeld een muziekband voor een jeugddienst, versierselen of verkleedspullen voor een gezinsdienst, kosten voor een cursus, of avond met een spreker. 16

18 HOOFDSTUK 4: Vorming, toerusting en gemeenteopbouw Doel De ambtsgroep stelt zich ten doel: de gemeente mee op te bouwen tot een kring van leerlingen van Jezus Christus, waarin Gods liefde, hoop en gastvrijheid de toon aangeven, die open is voor de ontmoeting met God, ons opent voor ontmoeting met wie anders is, open naar de wereld om ons heen open naar de toekomst, open om te leren. Missie Onze missie is vertrouwen en liefde te delen. Taak De taak van de ambtsgroep is, om onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad, te werken aan de opbouw van de gemeente, en het initiëren en bevorderen van het geloofsgesprek Samenstelling De ambtsgroep bestaat uit acht leden, waaronder een voorzitter die zo mogelijk ambtsdrager is en de Ambtsgroep vertegenwoordigt in de kleine kerkenraad en waaronder zo mogelijk een afgevaardigde uit het team van catecheten, en waaronder een van de predikanten. Indien de voorzitter van de ambtsgroep geen ambtsdrager is, vertegenwoordigt de predikant de ambtsgroep in de kleine kerkenraad. Werkwijze organisatie Realisatie en voorbereiding van activiteiten vindt plaats in twee vormen: a. Gezamenlijke vergadering, maandelijks uur, De Schakel. Notulen gaan naar de kerkenraad. b. Kleinere werkgroepjes samengesteld uit leden ambtsgroep en/of gemeenteleden. Zij bereiden specifieke activiteiten voor. Doelstellingen De ambtsgroep wil de gastvrijheid in en van de gemeente bevorderen bereiken dat in elke samenkomst binnen de gemeente er aandacht is voor de relatie met God, voor de relatie met elkaar en de relatie met de wereld bereiken dat gemeenteleden in staat zijn te kijken naar ons kerk-zijn door de ogen van de gast, door de ogen van mensen in de marge van de samenleving de ontmoeting en het geloofsgesprek stimuleren bereiken dat mensen vragen durven stellen over God, geloven, en kerk-zijn bereiken dat gemeenteleden kunnen verwoorden wat God in hun leven betekent 17

19 Activiteiten De ambtsgroep wil de gastvrijheid bevorderen door activiteiten te organiseren, waarin mensen kunnen ervaren wat het betekent gast en gastheer/vrouw te zijn. De ambtsgroep wil openheid bevorderen door activiteiten te organiseren die gemeenteleden helpen oog krijgen voor de ander en leren door de ogen van de ander te gaan kijken. Dit willen we bereiken door thema-avonden waarvoor we sprekers uitnodigen en zo mogelijk ook door spelvormen. De Ambtsgroep V&T wil het geloofsgesprek stimuleren en gemeenteleden handvatten aanreiken om te verwoorden wat God in hun leven betekent, middels de volgende activiteiten: a. het aanbieden van leerhuizen b. het organiseren van gespreksgroepen c. het opzetten van catechese voor jong en oud d. het organiseren van thema-avonden e. het geven van cursussen f. het doorgeven van informatie en aanbod dat de gemeente wordt aangereikt via LDC; g. het creëren van de figuurlijke en praktische ruimte voor creatieve religieuze vormgevingen h. het aanbieden en organiseren van excursies. Beleidsvoornemens De beleidsvoornemens van de ambtsgroep staan hierboven verwoord in doel en doelstellingen Evaluatie Jaarlijks vindt uiterlijk in april een evaluatie plaats van de gehouden leerhuizen en thema-avonden, tezamen met de inleiders. Jaarlijks wordt door de ambtsgroep in kaart gebracht aan welke doelen is gewerkt, welke stappen zijn gezet en welke activiteiten zijn georganiseerd om deze doelen te bereiken en welke resultaten zijn gehaald. Financiën Om de gestelde doelen te bereiken zal de ambtsgroep kosten maken voor begeleiding van leerhuizen door deskundigen buiten de eigen predikanten voor sprekers en begeleiders van thema-avonden voor materiaal voor leerhuizen voor materiaal voor de diverse catecheseactiviteiten voor zaalruimte in de Schakel en koffie/thee voor deelnemers 18

20 HOOFDSTUK 5: Diaconaat Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de ambtsgroep "Diaconaat" Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De weg naar samenwerking met zending en evangelisatie is nog maar net ingezet. En de bezinning op wat de taak van de diakenen is alsmede wat we met elkaar zouden willen bereiken is nog in de beginfase Het is goed mogelijk dat samenwerking met de zendingscommissie en een vorm van evangelisatie tot verdere bezinning op taken en doelen leidt. Dit beleidsplan kan dan zo nodig worden aangepast. Doel Het doel van de ambtsgroep is: gemeenteleden stimuleren en toerusten om allen die hulp nodig hebben, dichtbij of veraf, te laten delen in de liefde van Christus en daarbij zelf ook actie ondernemen. Het gaat hierbij niet alleen om materiele hulp of aanverwante zaken, maar ook organiseren, faciliteren en uitvoeren van acties voor de eigen gemeente en voor mensen ver weg. De belangrijkste begrippen van toepassing op dat helpen zijn: barmhartigheid, rechtvaardigheid en pragmatiek. Missie Het geloof handen en voeten geven Taak De diaconie kent allerlei taken. Om het overzicht te bevorderen zijn de taken ingedeeld in taakgebieden. Die taakgebieden zijn: Eredienst In de wijk Specifieke taken EREDIENST (tijdens de eredienst volgens rooster) Afkondigingen lezen Collecteren H.A. bedienen (voorbereiden en opruimen) H.A. Hearsmahiem bedienen (voorbereiden en opruimen) Rouw- en trouwdiensten IN DE WIJK H.A. aan huis (volgens verdeling van adressen) Kerkvervoer Bandjes van kerkdiensten opnemen en rondbrengen Bloemendienst Kaarten naar de zieken Ondersteuning van behoeftigen (b.v. stille armoede) 19

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23 Inleiding In het kalenderjaar 2013 is binnen de kerkenraad en de verschillende commissies gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2013 2017. Elk college en commissie voor zover mogelijk hebben de doelstellingen

Nadere informatie

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D.

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D. HERVORMDE GEMEENTE DAARLE BELEIDSPLAN 2013-2018 INHOUDSOPGAVE Inleiding......................... 1 1. Visie.......................... 2 1.1. Roeping van de gemeente................... 2 1.2. Omgeving waarin

Nadere informatie

Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018

Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Versie 140911 0 Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m 2018 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Voorwoord 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg

SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg 40 SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg Generale Synode 9 november 2012 KTO 12-09 40 Pagina 3 van 40 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

Protestantse Gemeente. Maas-Heuvelland

Protestantse Gemeente. Maas-Heuvelland Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland Gemeenteprofiel Juni 2011 1. Grensgemeente in de startblokken, protestant in een katholieke omgeving 1 De gemeente Maas-Heuvelland is op 24 juli 2009 ontstaan door

Nadere informatie

De kerk is meer dan werk

De kerk is meer dan werk De kerk is meer dan werk Katern Behoefte aan uitwisseling over pastoraat Diaconaat op de kaart: wat doen we al, en wat nog niet? Missionaire kansen in kerkloze stadswijk Pionieren is oog hebben voor het

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Het geloof in Christus vieren en verbreiden

Het geloof in Christus vieren en verbreiden Het geloof in Christus vieren en verbreiden in het derde decennium van de 21 ste eeuw In de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn de parochies in ons aartsbisdom overspoeld met beleidsnota s, waarin vergaande

Nadere informatie

KERKBEHEER. In deze uitgave: 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012

KERKBEHEER. In deze uitgave: 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012 KERKBEHEER In deze uitgave: Informatie over de persconferentie Kerkbalans 2012 en de evalutatie Kerkbalans Nieuwe Stijl Overzicht van de predikantstraktementen en

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

BeleidsPlan 2007-2010

BeleidsPlan 2007-2010 Vastgesteld Kerkenraad d.d.: 11 december 2006 Vastgesteld Ledenvergadering d.d.: 2 mei 2007 Gereformeerde Kerk van Lopik Herkenbaar Kerk-zijn in eenheid en verscheidenheid BeleidsPlan 2007-2010 Voorjaar

Nadere informatie

Handvest voor de pastorale eenheid

Handvest voor de pastorale eenheid Handvest voor de pastorale eenheid Handvest voor de pastorale eenheid Bisdom Brugge Voorwoord Met Kerstmis 2011 heb ik een pastorale brief geschreven onder de titel: Kerk zijn vandaag en de toekomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 2 Kom over en help wil haar kwetsbare naaste in Oost-Europa en Eurazië dienen vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken en christelijke organisaties.

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE en ORDINANTIES van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (versie maart 2015) INHOUDSOPGAVE KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND... 3 ORDINANTIE

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam 1 Profielschets wijkgemeente Open Hof Ommoord: historie Ongeveer 50 jaar geleden werd met de bouw begonnen van de wijk Ommoord. In het Oosten van Rotterdam moest in hoog tempo nieuwbouw komen i.v.m. de

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie