Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent Groeiactieplan Acties in uitvoering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015"

Transcriptie

1 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent Groeiactieplan Acties in uitvoering Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding

2 INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling van onze ambities naar acties Integrale benadering Toegankelijkheid van dienstverlening en zorg Beleidsparticipatie Sensibilisering Levensdomeinen Inkomen Wonen Werken en activering Leren Sociale relaties en vrije tijd Fysieke en geestelijke gezondheid Kinderarmoede

3 INLEIDING Het brede kader en de ambities voor het Gentse armoedebeleid van de komende jaren werd geschetst in het armoedebeleidsplan Hoe het Gentse armoedebeleid er de komende jaren heel concreet uit zal zien, leest u stelselmatig in dit groeiactieplan. Met dit groeiend of cumulatief actieplan geven we een overzicht van de specifieke acties waar we de komende jaren extra op inzetten binnen de ambities en focussen die we samen bepaald hebben. Met extra bedoelen we dat we in dit groeiactieplan niet zomaar alle bestaande inzet van de lokale overheid en de vele partners te Gent willen hernemen of oplijsten. Dit groeiactieplan betreft de inspanning die bovenop deze reguliere werking zal gebeuren met verenigde krachten. Sommigen van deze acties zijn reeds in ontwikkeling, anderen moeten nog verder voorbereid en opgestart worden. In deze eerste editie van het groeiactieplan staan de acties die opgestart en uitgevoerd worden in Armoedebeleid werkt enkel als het gebaseerd is op een gedragen armoedebeleidsplan. In de komende jaren werken we gefaseerd en participatief de acties over alle levensdomeinen uit. Deze werkwijze zorgt ervoor dat we een noodzakelijke analyse kunnen maken, contact hebben met betrokken beleidsverantwoordelijken en diensten en vooral om ook de stem van onze doelgroep en andere experts mee te nemen. Het geeft ons ook de mogelijkheid om, volgens de principes van het progressief universalisme, gedetailleerd te kijken of onder bepaalde levensdomeinen of thema s bijzondere aandacht of inzet nodig is voor specifieke doelgroepen of subgroepen. In dit opzicht onderzoeken we zeker het thema gekleurde armoede, maar ook voor andere subgroepen bijvoorbeeld obv gender of leeftijd, bekijken we dit verder. Per levensdomein dat nog niet (volledig) in concrete acties is vertaald, geven we wel reeds de belangrijkste beleidsaccenten mee die we als lokaal bestuur als prioriteit beschouwen. In eerste fase van het Groeiactieplan gebeurde de sturing nog sterk vanuit het OCMW Gent. We vinden het als regisseur armoedebeleid dan ook belangrijk om een trekkersrol op te nemen en tevens een voorbeeld te stellen, zeker wat het luik integrale benadering betreft. Dit betekent echter niet dat er geen sociale actoren als partners worden betrokken in deze specifieke acties, wel integendeel Wanneer we hieronder in een actie spreken van we slaat dit op de nauwe samenwerking tussen de Gentse actoren, we doen deze actie samen. Indien er een of meerdere specifieke actoren zijn die deze actie concreet vorm geven, dan worden deze actoren ook concreet benoemd. De komende jaren focussen we meer en meer op de expertise en inbreng van de partners om tot gezamenlijke acties te komen die uit het werkveld worden gecoördineerd. Het groeiactieplan zal dus jaar na jaar aangroeien en zorgt voor een armoedebeleid inspelend op actuele maatschappelijke noden gedurende de hele legislatuur. Een verdere gedetailleerde rapportage en opvolging volgt bij de nieuwe versies van dit groeiactieplan, dus met de acties in uitvoering en acties in uitvoering Telkens worden nieuwe of bijgestuurde acties, nieuwe accenten en samenwerkingsverbanden gebundeld en voorgelegd. 2

4 VERTALING VAN ONZE AMBITIES NAAR ACTIES 1. INTEGRALE BENADERING 1.1. TOEGANKELIJKHEID VAN DIENSTVERLENING EN ZORG Ambitie 1. Mensen in armoede hebben een betere toegang tot de sociale dienstverlening en hun sociale rechten. 1.1 Tegen 2019 informeren Stad en OCMW 20 % meer mensen (in armoede) over hun sociale rechten. 1. Stad en OCMW bouwen samen een netwerk van infopunten uit 2. OCMW optimaliseert de verspreiding van informatie over sociale rechten (via informatieschermen, gerichte infocampagnes, ) in nauwe samenwerking met de partners 3. OCMW bemiddelt bij de Vlaamse Overheid voor een toegankelijke Rechtenverkenner en promoot het gebruik ervan 1.2 Tegen 2019 sporen OCMW en CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo via extra acties 250 niet gekende mensen in armoede op en contacteren hen op maat met informatie over hun specifieke sociale rechten. 1. OCMW en CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent Eeklo onderzoeken hoe we (bv. aan de hand van bestaande databanken of in samenwerking met andere organisaties) mensen in bestaansonzekerheid / nieuwe armen actief kunnen opsporen en informeren over het hulpverleningsaanbod. 2. OCMW en CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo onderzoekt samen met vertegenwoordigers uit de doelgroep of en hoe we bepaalde groepen mensen in armoede (bv ouderen, etnisch culturele minderheden, personen met een handicap) best opsporen en benaderen 3. We stimuleren outreachend werk van straathoekwerk en OCMW, door aanwezig te zijn op plaatsen waar mensen in kansarmoede zich bevinden 4. OCMW organiseert een zitdag bij organisaties die mensen in armoede bereiken. 5. OCMW en CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo geeft informatie over haar aanbod en maakt afspraken met mogelijke toeleiders, bv CLB, brugfiguren op scholen, huisartsen en wijkgezondheidscentra, (sociale diensten van) ziekenhuizen, thuisverzorgers, vakbonden, Kind en Gezin,... 3

5 1.3 Tegen 2019 optimaliseren OCMW en CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo, verder de werking van de onthaal en eerstelijnsdiensten 1. OCMW verruimt de openingsuren en het aanbod van de onthaaldiensten van de OCMW welzijnsbureaus. 2. OCMW implementeert zijn visie op versterkende methodiek bij al zijn hulpverleners 3. OCMW en CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo coördineren casemanagement wanneer verschillende hulpverleners bij één cliëntsituatie betrokken zijn 4. CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo implementeert het gebruik van nieuwe media in de onthaalwerking. 1.4 Tegen 2019 verhogen we de toeleiding naar het aanvragen van sociale rechten met 5% 1. Stad en OCMW kennen maximaal hun sociale rechten en voordelen automatisch toe 2. We stimuleren en ondersteunen gezamenlijk het automatisch toekennen van bovenlokale sociale rechten, bv de studietoelage 3. OCMW zet sociale gidsen in bij het uitputten van rechten: vrijwilligers die we opleiden om mensen in kansarmoede te begeleiden bij het uitputten van hun rechten. 4. OCMW onderzoekt of het kan samenwerken met andere organisaties met betrekking tot (het principe van) de sociale gidsen. 1.5 Tegen 2019 voert elk departement van Stad en OCMW een verbeteractie uit die de toegankelijkheid van de dienstverlening verhoogt. 1. OCMW en Stad stimuleren de aandacht voor (toegankelijkheid van) mensen in armoede binnen de departementen en het management van de Stad. We doen dit o.a. via het regisseursoverleg lokaal welzijnsbeleid, de uitbouw van een netwerk van aandachtsambtenaren, de stedelijke werkgroep dienstverlening en het loket en onthaalbeleid binnen Stad en OCMW. 2. OCMW werkt verbetervoorstellen uit door de toegankelijkheidsscan van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) in de infopunten in samenwerking met de klantenparticipatie toe te toepassen. 3. We werken verbetervoorstellen uit in het kader van het project lokaal proactief handelen 4. OCMW centraliseert informatie over armoedebestrijding in Gent op de website 4

6 en stemt hierover af met zijn partners. 1.6 Tegen 2019 geven we minstens 500 meer mensen in armoede toegang tot de digitale wereld 1. OCMW implementeert het project alle gezinnen Online (AGO) obv de principes van het project recup pc s en verbreedt de scope territoriaal (naar heel Gent) en kwantitatief 2. We richten een extra Digitaal Talent Punt (DTP) in op de locatie welzijnsknoop 3. OCMW en CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo onderzoeken alternatieve manieren om de digitale wereld te ontsluiten BELEIDSPARTICIPATIE Ambitie 2. Zowel deskundigen uit hun ervaring in armoede als professionele deskundigen hebben invloed op het lokale beleid dat gevolgen heeft voor mensen in armoede. 2.1 Tegen 2019 vragen Stad en OCMW beleidsadvies aan zowel deskundigen uit hun ervaring in armoede als aan deskundigen uit het werkveld en de academische wereld. Stad en OCMW doen dit bij de voorbereiding van belangrijke beslissingen met mogelijke gevolgen voor armoede. 1. De armoedeverenigingen (professionelen, vrijwilligers en doelgroep) participeren actief aan de opmaak, uitvoering en evaluatie van het armoedebeleidsplan 2. Stad en OCMW ontwikkelen een armoedetoets die nieuw, relevant beleid van het lokaal bestuur toetst aan de effecten voor mensen in armoede. We stemmen hierbij af met andere thematische toetsen (gezondheid, jeugd) en koppelen terug wat met de adviezen gebeurde. 3. Naast onze continue dialoog gaan OCMW en Stad minimaal twee keer per legislatuur in dialoog met het armoedeveld over lokale armoedebestrijding en de aanpak en kwaliteit van de inspraak. 4. Stad en OCMW houden meer rekening met de leefwereld van kinderen in armoede door hen meer te betrekken in de beleidsparticipatiemomenten (bv. democratie-oefeningen in het Stadhuis) 5

7 2.2 Stad en OCMW koppelen voldoende terug wat ze met de beleidsadviezen van deskundigen doen. 1. We organiseren uitwisselingsdagen tussen beleid, professionele deskundigen en deskundigen vanuit hun ervaring in armoede over de stand van zaken van de Gentse armoedebestrijding. Een eerste uitwisselingsdag organiseren we voor de zomer 2014 met feedback over het goedgekeurde armoedebeleidsplan OCMW communiceert jaarlijks duidelijk over de vooruitgang van de armoedebestrijding in de stad. 2.3 Tegen 2019 optimaliseren we de participatiekanalen van professionele deskundigen en deskundigen vanuit hun ervaring in armoede. 1. OCMW bouwt haar klantenparticipatie verder uit tot een volwaardig beleidsadviserend orgaan binnen het OCMW. 2. We bouwen een databank uit met een overzicht van (beleids)adviezen en thematische werkstukken van de lokale actoren 3. OCMW brengt de ervaringsdeskundigen die in Gent werken samen en versterkt hun inbreng bij het overbruggen van de kloof tussen mensen in kansarmoede en middenklasse. 4. Het OCMW werkt een voorstel uit hoe het Stadsbestuur opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede kan inzetten. 5. We bouwen het academisch armoedeforum verder uit tot een volwaardige advies- en beleidsvoorbereidende groep academici/onderzoekers. 6. We bouwen het armoedeforum werkveld verder uit tot een volwaardig advies- en beleidsvoorbereidende groep vertegenwoordigers uit het werkveld. 7. We oefenen invloed uit op de hogere (Vlaamse en federale) overheden door input te geven aan de signalenprocedure van het lokaal welzijnsbeleid We onderzoeken verder met de gebiedsgerichte werking (GGW) hoe de toegankelijkheid voor mensen in armoede (bv voor nieuwe armen) kan vergroten bij de beleidsparticipatie binnen de Wijk van de maand. 9. OCMW en Stad organiseren jaarlijks op 17 oktober dialoogtafels over thema s uit het armoedebeleidsplan. 1 In de schoot van het lokaal welzijnsbeleid (vroeger lokaal sociaal beleid) en onder bevoegdheid van de Stad Gen bestaat sedert 2007 een werkgroep signalen Gent. De werkgroep bestaat uit diverse Gentse welzijnsorganisaties en hun partnerorganisaties. Het lokaal welzijnsbeleid wil via de werkgroep het proces van beleidsgericht signaleren over organisaties heen naar overheden en besturen ondersteunen. 6

8 1.3. SENSIBILISERING Ambitie 3. We vergroten het maatschappelijk draagvlak in Gent om samen armoede te bestrijden volgens de visie en aanpak van het armoedebeleidsplan. 3.1 Vanaf 2015 lanceert het OCMW in samenwerking met de lokale partners min. drie sensibiliserende acties per jaar naar de brede bevolking. Deze acties zijn gericht op een groter begrip van oorzaken en oplossingen voor armoede. 1. Het OCMW stimuleert reportages in de media die Gentenaars helpen aanvoelen hoe iemand in (kans)armoede terechtkomt. 2. Het OCMW werkt sensibiliseringscampagnes uit naar de harde sectoren (bv. de Industrie) en gebruikt hiervoor goede voorbeelden (zoals geslaagde tewerkstellingsprojecten of uitbraakverhalen ). 3. Het OCMW zet nieuwe sociale media in voor sensibiliserende acties. 4. Het OCMW stimuleert ontmoetingsmomenten of spreekgroepen tussen mensen die in armoede leven en andere Gentenaren, bv. via het buurtwerk of het verenigingsleven. 5. Het OCMW geeft informatie over hoe het armoede bestrijdt en hoe het garandeert dat steun terecht komt bij degenen die er recht op hebben. 3.2 Tegen 2019 neemt de medewerking van mensen die zich voor Gent willen inzetten in activiteiten voor armoedebestrijding toe met 30 personen per jaar 1. Het OCMW organiseert in samenwerking met de lokale partners mobiliserende acties op en rond de werelddag van verzet tegen extreme armoede (jaarlijks op 17 oktober). Het lokaal bestuur heeft hierbij een voorbeeldfunctie. 2. Het OCMW ondersteunt verder de armoedeverenigingen, maakt hen bekend en stimuleert de Gentse burger om mee solidariteitsacties op te zetten en uit te voeren voor armoedebestrijding. 3. Het OCMW inventariseert en ontwikkelt vormende en activerende acties, om in te gaan op vragen van bv. serviceclubs en mogelijke andere sponsors. 7

9 3.3 Tegen 2019 doen we aan alle Gentse basis-, secundaire en hogescholen een aanbod aan sensibiliserings en vormingsmateriaal 1. Het OCMW actualiseert een inventaris van bestaande vormingen en ontwikkelt, in nauwe afstemming met het werkveld, aanvullende vormingen 2. Het OCMW en CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo maken afspraken met onderwijs om vorming rond armoede in hun werking te integreren 3. Het OCMW en CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo organiseren jaarlijks een evenement met de Gentse hogescholen (studiedag, debat, filmvoorstelling, Sociale Trefdag, ) 3.4 Tegen 2019 kunnen alle medewerkers die frequent in contact komen met de burger een vorming krijgen rond inzichten in armoede. 1. Tegen 2015 organiseren we een vorming voor alle baliemedewerkers van Stad en OCMW 2. We onderzoeken hoe we kunnen zorgen dat zoveel mogelijk maatschappelijke sectoren hun verantwoordelijkheid opnemen (werkgevers, zorgsectoren, onderwijsinstellingen, cultuur en sportsector, ) en bereiden gerichte acties voor. 2. LEVENSDOMEINEN 2.1. INKOMEN Ambitie 4 Meer inwoners van Gent beschikken over bestaansmiddelen die hen beter toelaten menswaardig te leven. 4.1 OCMW Gent verhoogt tegen 2016 de aanvullende financiële hulp voor zijn cliënten richting budgetstandaard. Het heeft hierbij aandacht voor kinderarmoede en waakt er over dat men er financieel op vooruitgaat wanneer men gaat werken. 1. De OCMW-raad beslist in 2014 over een systeem dat het huidig systeem van forfaitaire financiële steun vervangt. 8

10 4.2 We signaleren jaarlijks verder aan de hogere overheden en andere sectoren dat de laagste uitkeringen en de minimum nettolonen moeten stijgen en/of de kosten voor basisbehoeften (bv wonen) moeten dalen. 1. We signaleren aan de federale overheid dat de minimumuitkeringen te laag zijn om menswaardig te participeren aan de samenleving. 2. We signaleren aan de federale overheid in welke situaties de minimum nettolonen te laag zijn om werk na uitkering financieel lonend te maken. 3. We signaleren aan de Vlaamse overheid de nood aan voldoende sociale huisvesting. 4. We signaleren het probleem dat samenwonen/-huizen financieel sterk wordt afgestraft bij mensen die van een uitkering leven. 4.3 Tegen 2019 optimaliseren we de kwaliteit en de toegang tot de schuldhulpverlening via het samenwerkingsverband Budget in Zicht We werken mee aan een laagdrempelige brochure over schuld- en budgethulpverlening en stellen die op papier en digitaal ter beschikking. 2. We bouwen mee een regionaal leernetwerk uit met intervisiemomenten en casusbesprekingen voor de hulpverleners. 3. We signaleren het tekort aan middelen om lokaal een voldoende aanbod aan schuldhulpverlening te verzekeren. 4.4 Tegen 2019 optimaliseren we de preventie van schulden via het samenwerkingsverband Budget in Zicht 1. CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo organiseert lessen op Gentse scholen over budgetteren. 2. We geven of werken mee aan vormingen en groepswerkingen voor burgers i.v.m. het budgetteren en maken daarbij gebruik van nieuwe tools (zoals een nieuwe budgetmap of een nieuwe visualisatie van het budget). 2 Het regionaal project kwaliteitsverbetering van de schuldhulpverlening en preventie Gent-Eeklo 9

11 4.5 We verruimen het aanbod van inkomensgerelateerde dienstverlening zoals karweien aan huis en sociale restaurants. 1. OCMW verzekert vanaf 2014 de opening van een sociaal restaurant tijdens het weekend. 4.6 Tegen 2019 hebben mensen met een ontoereikend inkomen voldoende toegang tot materiële ondersteuning 1. We optimaliseren de doorverwijzing en samenwerking OCMW-KRAS-diensten. 2. We gaan in dialoog met grootwarenhuisketens, opdat ze voedseloverschotten maximaal voorkomen. We coördineren mee recuperatie indien die de waardigheid van mensen in armoede respecteert WONEN Ambitie 5. We vergroten de toegankelijkheid van een kwaliteitsvolle woning voor mensen in armoede. Hieronder kan u reeds lezen wat de prioritaire beleidsaccenten zijn op dit levensdomein. Concrete acties om deze prioriteiten te bereiken, worden verder uitgewerkt in nauw overleg met de sector en mensen uit de doelgroep en systematisch aangevuld. We bekijken hierbij hoe toegankelijk dit levensdomein is voor mensen in armoede, wat de sector al doet om armoede te bestrijden, waar knelpunten zitten en wat mogelijke oplossingen zijn. We gaan in dialoog met de betrokken beleidsverantwoordelijke(n) en diensten en stimuleren acties mbt toegankelijkheid voor mensen in armoede. Indien nodig ontwikkelen we aanvullende acties. Waar zetten we zeker op in? Het OCMW neemt reeds diverse initiatieven om Gentenaars in armoede te helpen om duurzaam en kwaliteitsvol te wonen en we maximaliseren verder deze inspanningen. Een aantal concrete realisaties staan in dit opzicht op til. Binnen het werkingsgebied Gent zijn er op heden 2 sociale verhuurkantoren nl. het SVK en vzw Woonfonds actief. Zij werken momenteel samen voor de inschrijving van de kandidaat huurders. We streven naar de oprichting van één performant sociaal verhuurkantoor en voorzien in een stelselmatige uitbreiding van het aantal woningen dat onder het sociaal verhuurkantoor valt. Het sociaal verhuurkantoor van het OCMW Gent (SVK) streeft ernaar om zijn patrimonium uit te breiden met minimaal 25 woningen. In het kader van de betaalbaarheid van de zelfstandige woonvormen voor senioren, werkt het departement ouderenzorg verschillende types van tussenkomsten uit die het minder begoede senioren mogelijk maakt om ook toegang te hebben tot deze woonvormen. Het OCMW zet ook verder in op een aantal projecten zoals het project instapwonen dat een aantal dakloze 10

12 gezinnen met kinderen een stabiele woonsituatie aanbiedt voor een beperkte tijd. In die periode wordt nauw met de gezinnen samengewerkt om hen te begeleiden en te versterken in hun zoektocht naar vast werk en een eigen woning. Het project Housing First zorgt voor actieve begeleiding van mensen die lange tijd dakloos zijn geweest en nu een sociale woning zijn toegewezen. Op die manier vermijden we dat mensen na enkele maanden opnieuw dakloos worden. Binnen dit project worden de mensen begeleid door een wooncoach voor minimaal 6 maand. De permanente woonvorm De Baai wordt eveneens uitgebreid. Er komen 12 nieuwe plaatsten in een aanpalende nieuwbouw bij. Hiermee wordt de drempel voor vrouwen verlaagd o.a. omdat het nieuwe gebouw apart sanitair voorziet. Op deze manier wordt de integriteit en veiligheidsgevoel van de vrouwen beter verzekerd. Een kwaliteitsvolle woning betekent ook een energiezuinige woning. In dit opzicht werd binnen het OCMW een energiecel opgericht om concrete ondersteuning te bieden aan de Gentenaar in het kader van energiearmoede zoals bvb door een energiescan, een stookoliepremie of een tenlastename van achterstallige facturen van water, gas en elektriciteit. We blijven hier maximaal op inzetten, even als op de samenwerking met vzw REGent om samen Gentenaars aan te zetten om rationeel om te springen met energie en water, zonder dat ze daarbij moeten inboeten aan comfort. We blijven ook financieel en logistiek sterk inzetten op de nachtopvang. We willen echter ook dat minder mensen in de nachtopvang of in een opvangcentrum voor dak- en thuislozen moeten verblijven. Daarom is inzetten op het voorkomen van dak- en thuisloosheid even belangrijk. Binnen de dienst woonbegeleiding bemiddelt OCMW bijvoorbeeld om uithuiszettingen te vermijden, vb bij een huurachterstal. Gelinkt aan het levensdomein wonen werkte het Gentse dak-en thuislozenbeleid eigen ambities uit voor de periode : 5.1 Tegen 2016 ontwikkelen we minimaal één voorstel omtrent alternatieve woonvormen in Gent (waaronder hoe we samenwonen zonder inkomensverlies kunnen realiseren). 1. Er wordt binnen de stuurgroep en samen met relevante andere actoren een project uitgewerkt om samenwonen zonder inkomstenverlies mogelijk te maken Tegen 2016 ontwikkelen we minimaal één voorstel omtrent hoe de stad kan omgaan met mensen in dak-en thuisloosheid die in de publieke ruimte vertoeven. 1. Er worden binnen de stuurgroep good practices uit andere steden en landen geïnventariseerd over hoe er kan omgegaan worden met dak-en thuislozen binnen de publieke ruimte en op basis hiervan worden er beleidsadviezen voorbereid. 11

13 5.3 Tegen 2016 ontwikkelen we minimaal één nieuwe methodiek in Gent om dakloze grote gezinnen een menswaardig bestaan te garanderen. 1. Er wordt binnen de stuurgroep en samen met relevante andere actoren een project uitgewerkt om mensen die niet in een nachtopvangsysteem terecht kunnen op een of andere manier op te vangen 5.4. Tegen 2016 ontwikkelen we minimaal één nieuwe menswaardige ondersteuning van mensen die hun leven grotendeels op straat doorbrengen. 1. Er wordt binnen de stuurgroep en samen met relevante andere actoren een project uitgewerkt om in de weekends een vorm van ontmoetingsplaats te kunnen voorzien 2. Er wordt binnen de stuurgroep en samen met relevante andere actoren nagegaan of samenwerking met derde partners opportuun is en kan opgezet worden in kader van een brede evaluatie van de nacht- en winteropvang. 5.5 Tegen 2016 ontwikkelen we minimaal één nieuwe invulling van woningen die tijdelijk leegstaan met het oog op renovatie. 1. Er wordt binnen de stuurgroep en samen met relevante andere actoren een project uitgewerkt om tijdelijk leegstaande sociale woningen in te vullen Tegen 2016 ontwikkelen we minimaal één arbeidszorgproject voor de doelgroep dak-en thuislozen 1. Er wordt binnen de stuurgroep en samen met relevante andere actoren een project uitgewerkt om arbeid op maat te voorzien voor dak-en thuislozen 2.3. WERKEN EN ACTIVERING Ambitie 6. We vergroten de toegankelijkheid van werk en activering voor mensen in armoede. Hieronder kan u reeds lezen wat de prioritaire beleidsaccenten zijn op dit levensdomein. Concrete acties om deze prioriteiten te bereiken, worden verder uitgewerkt in nauw overleg met de sector en mensen uit de doelgroep en systematisch aangevuld. We bekijken hierbij hoe toegankelijk dit levensdomein is voor mensen in armoede, wat de sector al doet om 12

14 armoede te bestrijden, waar knelpunten zitten en wat mogelijke oplossingen zijn. We gaan in dialoog met de betrokken beleidsverantwoordelijke(n) en diensten en stimuleren acties mbt toegankelijkheid voor mensen in armoede. Indien nodig ontwikkelen we aanvullende acties. We verwijzen in de levensdomein ook naar de beleidsnota werk en activering Daarin wordt een bijzondere focus gelegd op activeren van kwetsbare jongeren, een laagdrempelige dienstverlening en ruimte voor een groeiende sociale economie. Waar zetten we zeker op in? Om werkzoekenden nog beter te bereiken zetten we reeds in op vindplaatsgerichte en wijkgerichte dienstverlening. Gezien VDAB de inbedding van de werkwinkelwerking in de wijken verlaat, zetten Stad Gent samen met VDAB in op de uitbouw van wijkantennes van de werkwinkel, die sterk worden afgestemd met de werking van het OCMW. We bieden ook kansen op werk via de sector van de sociale economie, met aandacht voor de mogelijke doorstroming naar de reguliere economie. De creatie van buurtankers is hierbij belangrijk, waarbij bestaande sociale restaurants worden opgewaardeerd tot socio-culturele bakens in de wijk om te vermijden dat jobs verloren gaan. Gezien het voortdurend tekort aan voldoende arbeidszorg-plaatsen zet het OCMW extra in op de zoektocht naar voldoende werkvloeren. Het Leerwerkbedrijf, dat werkervaring biedt binnen diverse knelpuntprofielen, wordt versterkt. We streven naar een gevoelige stijging van het aantal artikel 60-tewerkstellingsplaatsen, ook in reguliere bedrijven. De sociale tewerkstelling binnen Stad Gent en OCMW wordt gereorganiseerd via de oprichting van een Agentschap Sociale Economie, het Dienstenbedrijf. Stad en OCMW Gent gaan structureel met andere organisaties samenwerken rond de ondersteuning en steunverlening aan zelfstandigen, vanuit de idee dat een zelfstandige activiteit een belangrijke vorm van activering kan zijn. De werkgroep zelfstandigen in nood is een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende diensten van de Stad Gent en het OCMW Gent waarin kennis en data worden uitgewisseld, noden worden gedetecteerd en acties worden geïnitieerd voor ondernemers in moeilijkheden en armoede. Ondernemers in moeilijkheden worden gericht doorverwezen naar gespecialiseerde organisaties zoals Efrem, Tussenstap, Microstart, OCMW Gent start ook een proefproject in samenwerking met MicroStart. Het Opleidings-en tewerkstellingscentrum van het OCMW stuurt cliënten die ze kan activeren naar een zelfstandige activiteit door naar MicroStart voor intense begeleiding tijdens deze zelfstandige activiteit en eventueel een microkrediet. Indien nodig zal het OCMW deze cliënten gedurende de startperiode nog een leefloon verlenen in opleg op de inkomsten die ze hebben uit deze zelfstandige activiteit. 13

15 2.4. LEREN Ambitie 7. We vergroten de toegankelijkheid van (levenslang) leren voor mensen in armoede. Hieronder kan u reeds lezen wat de prioritaire beleidsaccenten zijn op dit levensdomein. Concrete acties om deze prioriteiten te bereiken, worden verder uitgewerkt in nauw overleg met de sector en mensen uit de doelgroep en systematisch aangevuld. We bekijken hierbij hoe toegankelijk dit levensdomein is voor mensen in armoede, wat de sector al doet om armoede te bestrijden, waar knelpunten zitten en wat mogelijke oplossingen zijn. We gaan in dialoog met de betrokken beleidsverantwoordelijke(n) en diensten en stimuleren acties mbt toegankelijkheid voor mensen in armoede. Indien nodig ontwikkelen we aanvullende acties. Waar zetten we zeker op in? Het OCMW wil als actor verder op individuele basis jongeren kansen geven om hun studietraject te voltooien door verder in te zetten op het ondersteunen van studenten. (Jong)volwassenen moeten alle kansen krijgen om hun diploma te kunnen behalen, zowel binnen het secundair onderwijs als binnen het hoger onderwijs. Het OCMW gaat samen met jongeren, die omwille van armoede zelf de studies niet verder kunnen afmaken, een trajectverbintenis aan en ondersteunt hen financieel. Zo willen we mensen de kans geven om binnen een vastgelegde periode de studies succesvol af te ronden. Dit geeft hen op langere termijn meer kansen op een duurzame job en dus meer kansen om de armoedecirkel te doorbreken. Het OCMW ondersteunt in die zin ook diensten die schoolse ondersteuning bieden. Het OCMW is, vanuit zijn regierol armoedebestrijding, de primaire partner binnen de werkgroep armoedebeleid op school van de beleidsgroep Onderwijs Gent. Binnen deze werkgroep worden beleidsaanbevelingen voor het onderwijs opgesteld en actieplannen uitgewerkt. Heel wat reeds geplande acties met betrekking tot kinderen en onderwijs zijn reeds hieronder opgenomen in het derde thematische luik van het actieplan, namelijk kinderarmoede SOCIALE RELATIES EN VRIJE TIJD Ambitie 8. We vergroten de toegankelijkheid van kwaliteitsvolle relaties en vrije tijd voor mensen in armoede. Hieronder kan u reeds lezen wat de prioritaire beleidsaccenten zijn op dit levensdomein. Concrete acties om deze prioriteiten te bereiken, worden verder uitgewerkt in nauw overleg met de sector en mensen uit de doelgroep en systematisch aangevuld. We bekijken hierbij hoe toegankelijk dit levensdomein is voor mensen in armoede, wat de sector al doet om armoede te bestrijden, waar knelpunten zitten en wat mogelijke oplossingen zijn. We gaan in dialoog met de betrokken beleidsverantwoordelijke(n) en diensten en stimuleren acties mbt toegankelijkheid voor mensen in armoede. Indien nodig ontwikkelen we aanvullende acties. 14

16 Waar zetten we zeker op in? Het OCMW zal de komende jaren blijvend verder inzetten op vrijetijdsparticipatie binnen zijn regulier beleid. De tussenkomst in socio-culturele participatie van het OCMW wordt aangepast in functie van de ontwikkeling van de Uitpas. Het OCMW werkt met de cel armoedebestrijding mee aan de ontwikkeling van de Uitpas. Hiermee maken we een breed veld van vrijetijdsactiviteiten binnen jeugd, sport en cultuur toegankelijk voor mensen met een laag inkomen of mensen in schuldhulpverlening. Mensen in armoede genieten met deze Uitpas van specifieke kortingen, waarbij ze 20% van de prijs zelf zullen betalen. In eerste fase zijn alle lokale actoren binnen cultuur, sport en jeugd betrokken, de komende jaren wordt het aanbod uitgebreid met gesubsidieerde en commerciële spelers. De lokale dienstencentra van het OCMW stappen in elk geval mee in met minimum 50% van hun activiteiten. We betrekken op termijn ook de sociale restaurants binnen de Uitpas om zo een automatische tariefbepaling in de sociale restaurants via deze pas mogelijk te maken. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming of in schuldbemiddeling worden proactief aangeschreven en aangesproken over de mogelijkheden van de vrijetijdspas. Daarnaast zetten we samen met het middenveld verder in op toeleiding en omkadering. Voor deze verenigingen uit het middenveld worden bvb naamloze passen ter beschikking gesteld om mensen zonder pas toch reeds toe te leiden naar activiteiten. Ook de aanbieders van vrijetijdsactiviteiten kunnen bij het OCMW terecht voor advies en ondersteuning wat betreft de toeleiding van mensen in armoede FYSIEKE EN GEESTELIJKE GEZONDHEID Ambitie 9. We vergroten de toegankelijkheid van een goede fysieke en geestelijke gezondheid voor mensen in armoede. Hieronder kan u reeds lezen wat de prioritaire beleidsaccenten zijn op dit levensdomein. Concrete acties om deze prioriteiten te bereiken, worden verder uitgewerkt in nauw overleg met de sector en mensen uit de doelgroep en systematisch aangevuld. We bekijken hierbij hoe toegankelijk dit levensdomein is voor mensen in armoede, wat de sector al doet om armoede te bestrijden, waar knelpunten zitten en wat mogelijke oplossingen zijn. We gaan in dialoog met de betrokken beleidsverantwoordelijke(n) en diensten en stimuleren acties mbt toegankelijkheid voor mensen in armoede. Indien nodig ontwikkelen we aanvullende acties. Waar zetten we zeker op in? Het Gentse gezondheidsbeleid heeft al vele jaren een sterke focus op het versterken van kansen op een goede gezondheid voor mensen in armoede. De doelstellingen van de Gentse Gezondheidsraad mikken in dat opzicht wel op alle Gentenaars maar hebben verhoogde aandacht voor risicogroepen zoals mensen in armoede. Vanuit het armoedebeleid en als actieve partner in de Gezondheidsraad sluiten we hier dus sterk bij aan en werken we mee aan de acties die van daaruit reeds worden uitgewerkt. OCMW blijft inzetten op het verhogen van de toegang tot gezondheidszorg, onder meer door in te springen 15

17 voor mensen met betalingsproblemen voor hun medische zorg (eenmalig of structureel). OCMW blijft ook acties voeren om de ziekteverzekering van cliënten in orde te brengen of verhoogde tegemoetkoming aan te vragen. Voor mensen zonder wettig verblijf blijven we gezondheidszorg verzekeren via het systeem van de medische kaart die het OCMW uitreikt. Het OCMW blijft ook psychologische hulp aanbieden aan cliënten of tussenkomsten geven voor begeleiding bij andere psychologen. We werken vanuit het armoedebeleid mee aan diverse informatieve acties rond geestelijke gezondheid over psychisch welzijn, tips en hulpverlening. We gaan extra inzetten op het promoten van gezond gedrag door de sociale restaurants te ondersteunen te bekijken hoe we met voedseloverschotten het aanbod binnen de materiële hulpverlening aan mensen in armoede kunnen uitbreiden met kwalitatieve voeding. (zie ook boven onder 4.5 en 4.6) Een goede start in het leven voor elk kind is erg belangrijk. Maximale kansen op de leeftijd van 0-3 jaar zijn belangrijk voor een goede gezondheid op latere leeftijd. Onder meer via de Huizen van het Kind werken we mee aan een verbeterde afstemming rond preventieve gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. Deze en andere acties rond het recht van kinderen op een goede gezondheid komen aan bod in het luik rond kinderarmoede. 3. KINDERARMOEDE Ambitie 10. Kinderen en hun gezin in armoede krijgen meer kansen en ondersteuning om de armoedespiraal te doorbreken Waar zetten we zeker op in? Hieronder geven we een uitgebreid overzicht van de ambities die we samen met de partners hebben om in Gent de strijd tegen kinderarmoede op te voeren. Deze brede ambities gaan we de komende maanden samen met de diverse partners nog verder concretiseren en herstructureren onder de kapstok van de rechten van het kind. De inzet op kinderarmoede is niet nieuw en een deel van de acties lopen dan ook reeds, anderen worden nog bijkomend opgestart. We vertrekken hierbij ook van een aantal zaken die reeds goed werken en positieve resultaten hebben zoals schoolse ondersteuning van een aantal diensten en de integrale gezinsbegeleiding van het OCMW. Deze methodieken willen we verder versterken en uitbreiden om meer gezinnen te begeleiden. Het OCMW is, vanuit zijn regierol armoedebestrijding, een primaire partner binnen de werkgroep armoedebeleid op school van de Beleidsgroep Onderwijs Gent. Binnen deze werkgroep worden beleidsaanbevelingen voor onderwijs op gesteld en actieplannen uitgewerkt. Gent wil in elk geval een kindvriendelijke stad zijn en stelt in dat opzicht een kindersecretaris aan. Hij zal niet alleen het aanspreekpunt zijn voor kinderen en jongeren, maar stuurt ook mee de verschillende stadsdiensten en beleidsdomeinen aan. We zullen er op toezien dan de kindersecretaris binnen zijn functie bijzondere aandacht heeft voor kinderen en hun gezinnen in armoede. 16

18 10.1 Tegen 2019 hebben alle betrokken sectoren (onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, ) een grotere kennis over (de impact van) kans-, kinder- en generatiearmoede, waardoor ze meer kansen creëren en een betere ondersteuning geven aan kinderen en hun gezin. Acties 1. OCMW Gent, Kind en Gezin, CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo, Stad Gent, maken afspraken over sensibiliseringsacties over armoede naar verschillende sectoren waar kinderen, ouders en gezinnen zich in bewegen 2. We ontwikkelen aanbevelingen voor beleid- en basiswerkers (bvb onthaalouders) in het omgaan met gezinnen in armoede 3. Groep Gent ontwikkelt, stimuleert en ondersteunt versterkende methodieken bij elke organisatie in Gent zodat kinderen en hun gezin meer kansen krijgen, bvb integrale gezinsbegeleiding OCMW Gent en laagdrempelige speelpleinwerkingen 4. We stimuleren en ondersteunen elke organisatie in het voeren van een beleid dat gericht is op het versterken van het kind, de ouder, het gezin, de omgeving, met bijzondere aandacht voor het optimaliseren van beschermde factoren (bvb sociaal netwerk, ) bij ieder kind. 5. De Beleidsgroep Onderwijs Gent BOG organiseert een werkgroep armoedebeleid waar het OCMW een actieve rol speelt in flankerend onderwijsbeleid 6. we ontwikkelen samen met het onderwijsveld vormingspakketten voor de huidige schoolteams en toekomstige leerkrachten over de betekenis van en het omgaan met leerlingen in armoede. 7. We leveren de juiste informatie aan organisaties die werken met ouders en kinderen zodat ze op dynamische wijze hun beleid kunnen afstemmen op recente maatschappelijke en wetenschappelijke evoluties. 8. We leren en/of ondersteunen ouders om een deel van het gezinsbudget in te zetten om te voldoen aan de basisbehoeften en noden van het kind 9. We maken het aanbod van materiële hulpverlening beter bekend bij het personeel van Groep Gent en andere organisaties in het kader van doorverwijzing van hun cliënten en zetten hen aan om zelf ook acties (bvb. inzamelacties van materiaal, ) te ondernemen om deze werkingen te ondersteunen 10. De vakantie werking van het OCMW en de jeugddienst van de Stad wisselen expertise uit zodat ook in het vakantieaanbod van de jeugddienst, de buitenschoolse opvang en in het reguliere jeugdwerk kennis en aandacht is voor armoede onder de kinderen en jongeren die ze bereiken. 17

19 10.2 Tegen 2019 is er een optimale integrale samenwerking tussen de verschillende betrokken sectoren (hulpverlening, vrije tijd en onderwijs) ihkv de trajecten van kinderen, hun ouders en hun gezin. 1. We versterken de werking van de integrale gezinsbegeleiding binnen de welzijnsbureaus. Het recht op onderhoud, bescherming en participatie staat hierbij voorop. 2. We stimuleren de verschillende partners om in individuele cases meer sectoroverschrijdend overleg te organiseren zodat ze in het belang van het kind gezamenlijk in een dossier werken 3. Elk welzijnsbureau van OCMW Gent en elke school in Gent duidt contactpersonen aan die de communicatie tussen beide sectoren op individueel dossierniveau faciliteert. 4. We stimuleren elke organisatie die op huisbezoek gaat (K&G, OCMW, CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo ) tot het opnemen van een signaal- en doorverwijsfunctie naar de gepaste hulpverlening bij vaststelling van een woonproblematiek 5. We realiseren optimale leer- en ontwikkelingskansen voor kinderen in armoede door warme overdracht tussen trajecten van kinderen (en hun gezin) en trajecten maximaal af te stemmen tussen sectoren zoals welzijn, school, ouders, Jeugdwelzijnswerk, Kind en Gezin, CLB en andere betrokken organisaties. 6. We voegen aan de werkgroep kleuterparticipatie een bijkomende doelstelling van samenwerking over sectoren toe. 7. Vanuit de werkgroep ongekwalificeerde uitstroom van de Beleidsgroep Onderwijs Gent wordt het actieplan Gekwalificeerde uitstroom uitgerold, waarbinnen acties opgenomen worden over verschillende sectoren heen rond het sneller, en beter op elkaar afgestemd, anticiperen op signalen van kinderen (en hun ouders) op het gebied van vroegtijdig schoolverlaten of onregelmatig schoolgaan. 8. We verwezenlijken de Huizen van het Kind door het vormen van een netwerk van Gentse organisaties met aandacht voor het wijkgericht werken 9. We stimuleren het samenwonen van verschillende sectoren ter bevordering van de afstemming en samenwerking tussen deze diensten. 10. We werken richtlijnen uit (met zorg voor de privacy en het beroepsgeheim) om relevante en noodzakelijke informatie te kunnen delen wanneer dit nodig is voor het kind en zijn gezin. 11. We motiveren alle sectoren om op constructieve manier mee te werken in de nieuwe organisatie van Integrale Jeugdhulp (bvb. het stappenplan kindermishandeling komt tegemoet aan een betere samenwerking over sectoren) 12. We onderzoeken hoe we tot een betere informatie-ontsluiting komen voor scholen en OCMW met betrekking tot de studietoelagen die toegekend worden aan kinderen in het lager onderwijs 18

20 10.3 Bij het verbeteren van de toegang tot dienstverlening voor mensen in armoede (zie strategische doelstelling 1) hebben we een prioritaire aandacht voor ouders, kinderen en hun gezin. 1. We werken mee aan Gent als een kindvriendelijke stad met inclusie van zij die minder toegang hebben tot sociale rechten omwille van armoede. (beleidsplan kindvriendelijke stad). 2. We verlagen de drempel van de toegang tot het schoolse systeem (vereenvoudiging van de meld je aan -procedure). 3. We stimuleren ouders in armoede om hun kinderen in te schrijven voor initiatieven kinderopvang zodat kinderopvang geen drempel vormt voor activering. 4. We optimaliseren de toegang tot diensten die een meer accurate inschatting kunnen geven van het meest gepaste onderwijssysteem voor kinderen in armoede (worden nu te vaak onterecht in bijzonder onderwijs gevonden). 5. We verhogen het aanbod, de kwaliteit en de toegankelijkheid (gekendheid) van het vrijetijdsaanbod voor kinderen in armoede. 6. We kiezen bij kinderen en gezinnen in armoede voor trajecten en diensten die het best passend zijn en het minst ingrijpend zijn (bvb zoals Integrale Jeugd Hulp). 7. We zetten integraal in (over verschillende levensdomeinen) met verschillende partners om ongekwalificeerde uitstroom in het onderwijs tegen te gaan en stimuleren projecten voor jongeren die schoolmoe zijn, die probleemgedrag stellen,. 8. We maken het betalen van schoolfacturen (de maximumfactuur, facturen voor materiaal, voeding op school en buitenschoolse opvang ) meer haalbaar door extra ondersteuning van kwetsbare gezinnen en een transparanter beleid van scholen. We hertekenen de werking van het Sociaal Steunfonds zodat meer middelen beter worden ingezet en de middelen de kinderen bereiken met de grootste noden OCMW Gent geeft een bijkomende (financiële) ondersteuning voor het betalen van schoolfacturen voor die gezinnen die samen met de hulpverlening de strijd aangaan tegen generatiearmoede We maken alle maatregelen van Stad Gent beter bekend die betrekking hebben op het toekennen van korting op de schoolfacturen voor mensen met een lager inkomen Stad Gent stimuleert alle scholen om meer actief het kostenbewust onderwijs toe te passen zodat de kosten voor ouders minimaal worden gehouden (ook buiten de maximumfactuur) 9. We stimuleren mensen in armoede om gebruik te maken van initiatieven kinderopvang en maken deze meer laagdrempelig en toegankelijk voor mensen in armoede. 10. We maken bekend bij ouders in armoede dat ze terecht kunnen in de huizen van het kind voor alle vragen met betrekking tot hun kinderen. 11. We stimuleren de doorverwijzing van ouders in armoede naar inloopteams en initiatieven zoals spelotheken, praatgroepen, ontmoetingsplaatsen, 19

Waar zetten we zeker op in?

Waar zetten we zeker op in? 1. KINDERARMOEDE Ambitie 10. Kinderen en hun gezin in armoede krijgen meer kansen en ondersteuning om de armoedespiraal te doorbreken Waar zetten we zeker op in? De inzet op kinderarmoede is niet nieuw

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

GENT TEGEN ARMOEDE. Armoedebeleidsplan Gent

GENT TEGEN ARMOEDE. Armoedebeleidsplan Gent GENT TEGEN ARMOEDE Armoedebeleidsplan Gent 2014 2019 1 VOORWOORD Vandaag wordt 1 op 5 Gentenaars geboren in een kansarm gezin. Dit is onaanvaardbaar in onze stad! Met deze publieksversie van het armoedebeleidsplan

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Armoedebeleidsplan Gent 2014-2020. Vertaling visie naar doelstellingen en acties

Armoedebeleidsplan Gent 2014-2020. Vertaling visie naar doelstellingen en acties Armoedebeleidsplan Gent 2014-2020 Vertaling visie naar doelstellingen en acties 1 Inhoudstafel 1 Integrale benadering... 4 1.1 Toegankelijkheid van dienstverlening en zorg... 4 1.1.1 Omgevingsanalyse kwantitatief...

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2016-2017

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2016-2017 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2016-2017 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding...

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden Studiedag VVSG Kinderopvang en Gezinsbeleid Mechelen 26 maart 2013 2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede is topprioriteit voor de Vlaamse regering

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

KINDERARMOEDE. 21 mei 2014 OCMW LANAKEN

KINDERARMOEDE. 21 mei 2014 OCMW LANAKEN KINDERARMOEDE 21 mei 2014 SALK 13 meest getroffen gemeenten (waaronder Lanaken) 50.000 /jaarbasis: kinderarmoedebeleid 2014-2017 (4 jaren) Geen Vlaamse middelen op basis van de kinderarmoedebarometer.

Nadere informatie

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Artikel 1 Middelen aan derden doelstelling OCMW Gent heeft de regierol in de strijd tegen armoede in Gent.

Nadere informatie

Vrijetijd wordt emancipatorische (s)t(r)ijd:

Vrijetijd wordt emancipatorische (s)t(r)ijd: Vrijetijd wordt emancipatorische (s)t(r)ijd: aan de slag met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ondersteunen/versterken om verandering te realiseren : VPGW --------- vrijetijdswerking

Nadere informatie

ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND

ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND Inleiding De samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind, zo blijkt uit waar we nu staan, hebben het potentieel om (verder) uit te groeien tot laagdrempelige basisvoorzieningen.

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 David Debrouwere Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Inhoud Actieplan jongvolwassenen

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking Missie OCMW Gent De sociale dienstverlening verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht

Nadere informatie

Huis van het Kind Zottegem, een huis met een verhaal. Congres EXPOO Donderdag 10 december 2015

Huis van het Kind Zottegem, een huis met een verhaal. Congres EXPOO Donderdag 10 december 2015 Huis van het Kind Zottegem, een huis met een verhaal Congres EXPOO Donderdag 10 december 2015 2010 Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting Strijd tegen kinderarmoede : start van

Nadere informatie

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op participatie van mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op participatie van mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014 Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014 Foto: Wijkcentrum De Kring, Eeklo Kader: sterk Centraal: realiseren recht mensen in armoede op vrijetijds. Keuzevrijheid

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

VR MED.0146/5TER

VR MED.0146/5TER VR 2017 3103 MED.0146/5TER Voortgangsverslag Horizontaal en Verticaal Permanent Armoedeoverleg Periode september 2014 maart 2017 Mensen in armoede hebben vaak problemen op verschillende levensdomeinen.

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE OCMW Sint-Katelijne-Waver PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE 1. Inleiding Armoede wordt gedeeltelijk, maar voor een belangrijk deel, doorgegeven van generatie op generatie. Kinderen die (langdurig) leven in

Nadere informatie

Onderwijscentrum Gent. Raakpunten GSIW

Onderwijscentrum Gent. Raakpunten GSIW Onderwijscentrum Gent Raakpunten GSIW Gent Stad in Werking Onderwijscentrum Gent, 20 december 2017 1. Uitdaging 2. Rol Onderwijscentrum 3. Structuur en netwerk 4. Raakpunten Visie 5. Raakpunten inhoudelijk

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD Voorwoord 9 Inleiding: de sociale grond rechten en het sociaal beleid onder druk? 11 1.1. De crisis en de druk op het sociaal beleid 11 1.2. Veranderende lokale omgeving 13 1 Sociaal beleid vanuit een

Nadere informatie

Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie. Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG

Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie. Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG Overzicht 1. Toegankelijkheid: 7 B s 2. Toepassing 7 B s lokale

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

AP Via een gecoördineerd en gericht beleid werken aan het terugdringen van armoede op haar grondgebied

AP Via een gecoördineerd en gericht beleid werken aan het terugdringen van armoede op haar grondgebied AP 2.09.07 Via een gecoördineerd en gericht beleid werken aan het terugdringen van armoede op haar grondgebied 2015140893 De stad neemt de regierol op inzake bestrijding kinderarmoede en realiseert hierrond

Nadere informatie

Brugteam Gent: Trajecten naar trajecten

Brugteam Gent: Trajecten naar trajecten Gent: Trajecten naar trajecten 1 Kader Deze tekst handelt over het, CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo. 2 Inhoud 1. Missie 4 2. Visie 4 3. Doelgroep 4 4. Werkingsprincipes 4 5. Praktische Informatie

Nadere informatie

ARMOEDEPLAN KORTRIJK. Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid

ARMOEDEPLAN KORTRIJK. Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid ARMOEDEPLAN KORTRIJK Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid ARMOEDE BESTRIJDEN OP LOKAAL NIVEAU? ARMOEDE BESTRIJDEN Tewerkstelling Minimuminkomens Sociale bescherming Pensioenen Belastingen

Nadere informatie

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede De jaarlijkse poll Wie is aan de slag in een huis van het kind? Wie is nu al actief betrokken bij een huis van het kind of werkt samen met een huis van het kind? (niet

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Over de Zulle. Stem van kansengroepen binnen het woonbeleid van de stad Roeselare

Over de Zulle. Stem van kansengroepen binnen het woonbeleid van de stad Roeselare Over de Zulle Stem van kansengroepen binnen het woonbeleid van de stad Roeselare Situering project Aanleiding Mep 2003-2008 OD: stem in lokaal woonbeleid Opvolging woonwinkel Participatie kansengroepen

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie Bedrijfsvoering Dienst Communicatie PERSBERICHT 20/04/2016 16/0231 Het brugfigurenproject verhoogt ouderbetrokkenheid in het secundair: eerste resultaten na één jaar werking Stad Gent startte in februari

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan

Lokaal Sociaal Beleidsplan Eindevaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Eindevaluatie LSB-plan 2008-2013 Tussentijdse evaluatie RMW: 21 april 2011 GR: 28 april 2011 Stuurgroepvergadering n.a.v. opmaak meerjarenplan/ clustervergaderingen

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016 Lokaal loket kinderopvang Resultaten enquête 2016 Inleiding Doelstelling: kinderopvang als basisvoorziening Recht van elk kind/ elk gezin op een kwaliteitsvolle dienstverlening Opvang in voldoende mate

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01

A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01 A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01 VOORAF: de vereniging SPOOR De vereniging SPOOR staat voor Samenwerking rond Preventie in het kader van Opvoeding en Onderwijs Regio Brugge

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

VVSG studiedag toegankelijkheid dd. 12/10/2010. Integreren van kwetsbare groepen vanuit lokaal sociaal beleid

VVSG studiedag toegankelijkheid dd. 12/10/2010. Integreren van kwetsbare groepen vanuit lokaal sociaal beleid VVSG studiedag toegankelijkheid dd. 12/10/2010 Integreren van kwetsbare groepen vanuit lokaal sociaal beleid Beleidsplan lokaal sociaal beleid als uitgangspunt In de krachtlijnen die thema-overstijgend

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Op weg naar een proactieve dienstverlening

Op weg naar een proactieve dienstverlening van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Op weg naar een proactieve dienstverlening Nicole Mattheus, Hilde Ulenaers, Evelien Jaenen & Rudi Bloemen van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Samenwerken aan integratie. Titeltekst

Samenwerken aan integratie. Titeltekst Samenwerken aan integratie Titeltekst Samenwerken aan integratie 1. W13 2. Vluchtelingen en wonen 3. Vluchtelingen en werk 4. Vluchtelingen en scholing 5. Vluchtelingen en sociale participatie W13 W13

Nadere informatie

De cel als barometer voor armoede in Gent

De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil oprichting stedelijke cel armoedebestrijding. De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil binnen de stedelijke structuren een cel armoedebestrijding oprichten om een gecoördineerde

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Geachte heer Commissaris Andor, Geachte mensen van De Link, mensen van de Europese partnerorganisaties,

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7.1 BEGELEIDING DOOR SOCIALE DIENST OCMW Afbakening van de doelgroep Huurders die uit huis dreigen gezet te worden Omschrijving van het aanbod Het OCMW wordt preventief

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

Armoedebeleidsplan Gent 2014-2020. Onze visie als regisseur armoedebestrijding

Armoedebeleidsplan Gent 2014-2020. Onze visie als regisseur armoedebestrijding Armoedebeleidsplan Gent 2014-2020 Onze visie als regisseur armoedebestrijding 1 Inhoudstafel 1 Armoedebestrijding binnen het Gents welzijnsbeleid... 3 2 Wat is armoede?... 5 2.1 Financiële armoede... 5

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Waarom we allen een rol spelen Brugge, 13 oktober 2016 Ashley Hennekam, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG Vereniging van Vlaamse

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

conceptnota Samen tegen Schooluitval

conceptnota Samen tegen Schooluitval conceptnota Samen tegen Schooluitval Vlaams viceminister-president en Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe Muyters Vlaams minister

Nadere informatie

Netwerkdag Kinderen Eerst Thema 4: Hoe sluit je aan bij het bestaande armoedebeleid? Hoe veranker je? OCMW Dilbeek De cirkel doorbreken

Netwerkdag Kinderen Eerst Thema 4: Hoe sluit je aan bij het bestaande armoedebeleid? Hoe veranker je? OCMW Dilbeek De cirkel doorbreken Netwerkdag Kinderen Eerst Thema 4: Hoe sluit je aan bij het bestaande armoedebeleid? Hoe veranker je? OCMW Dilbeek De cirkel doorbreken Dilbeek 41.255 inwoners Bron: http://aps.vlaanderen.be/lokaal/kinderarmoede/kinderarmoede.html

Nadere informatie

Lokale besturen en kinderarmoede

Lokale besturen en kinderarmoede Projectenmarkt kinderarmoede, Brussel, 25 september 12 Lokale besturen en kinderarmoede Inleiding Sedert 2010, Europees jaar van armoedebestrijding, heeft het begrip kinderarmoede volop ingang gevonden,

Nadere informatie

Dienst Diversiteit Een kennismaking

Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit INHOUD 1. Voorstelling dienst Diversiteit 2. Doelstellingen en acties 3. Van diversiteit naar gezondheid Voorstelling dienst Diversiteit Huidig organogram

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

een andere een andere kijk bril dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen

een andere een andere kijk bril dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen een andere bril een andere kijk dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord Beste lezer Vele kwetsbare mensen vinden moeilijk hun weg naar maatschappelijke dienstverlening en wie

Nadere informatie

ARMOEDEBELEIDSNOTA REALISATIE AMBITIE 10 - Bestrijden kinderarmoede

ARMOEDEBELEIDSNOTA REALISATIE AMBITIE 10 - Bestrijden kinderarmoede ARMOEDEBELEIDSNOTA REALISATIE AMBITIE 10 - Bestrijden kinderarmoede Actie Evaluatie actie Actie Status Deelactie status deelactie Startdatum Evaluatie deelactie 1. Rechten van kinderen op basiszorg en

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1 LOKALE CONTEXT BS Omgevingsanalyse Kinderen en jongeren Partners De BS brengt bij de omgevingsanalyse zowel de noden als kansen van de lokale kinderen en jongeren in kaart: houdt hierbij rekening met de

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding

Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding 1 Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding Herman Baert Annelies Droogmans Lieve Polfliet 2 Bij het geheel of gedeeltelijk gebruik van deze power point, dienen de auteursrechten op de

Nadere informatie

Toegankelijkheid op maat van een grote stad. VIGEZ-symposium 23/04/2013

Toegankelijkheid op maat van een grote stad. VIGEZ-symposium 23/04/2013 Toegankelijkheid op maat van een grote stad VIGEZ-symposium 23/04/2013 BESTUURSAKKOORD NIEUWE LEGISLATUUR als basis lokale beleid specifieke engagementen stadsbestuur rond toegankelijkheid gezondheid:

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

HUIS VAN HET KIND EEKLO

HUIS VAN HET KIND EEKLO HUIS VAN HET KIND EEKLO Indicatoren Kinderarmoedebestrijding 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 8,02% 10,64% 8,03% 8,61% 16,11% 10,45% 12,66% 11,90% 9,47% 6,00% 4,00% 2,00% 0,87% 0,78% 2,10% 1,40%

Nadere informatie

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Sylvia Walravens Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Geïntegreerd gezinsbeleid Preventieve gezinsondersteuning Opvoedingsondersteuning Kinderopvang baby s en peuters Opvang van schoolgaande

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven Inhoud Een korte terugblik Het OCMW anno 2011: Sociaal woelige tijden 3 mogelijke

Nadere informatie

Lege brooddozen op school. Symposium

Lege brooddozen op school. Symposium Lege brooddozen op school Symposium 14 oktober 2014 Een private (vzw) ongebonden welzijnsorganisatie die werkt met een combinatie van Overheidssubsidies (Vlaamse gemeenschap) Lokale subsidies (stad/ocmw)

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

Een initiatief dat als voorbeeld kan dienen van een succesvolle samenwerking tussen verschillende stads- en OCMW diensten.

Een initiatief dat als voorbeeld kan dienen van een succesvolle samenwerking tussen verschillende stads- en OCMW diensten. Beste dames en heren Beste Senior Welkom op de opening van de Seniorenweek. Dit jaarlijks initiatief van OCMW, Stad en Seniorenraad, die telkens met beperkte middelen een aantrekkelijk programma samenstellen,

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

Groeiactieplan : stopgezette acties

Groeiactieplan : stopgezette acties Ambitie 1 - Toegankelijke dienstverlening en rechten Staf beleidsondersteuning SD AI.(1.1) Tegen 2019 informeren Stad en OCMW 20 % meer mensen (in armoede) over hun sociale rechten. (1.1.2) We optimaliseren

Nadere informatie

De organisatie van opvoedingsondersteuning

De organisatie van opvoedingsondersteuning De organisatie van opvoedingsondersteuning 1. Wat is opvoedingsondersteuning? Opvoedingsondersteuning bestaat uit al die activiteiten die tot doel hebben om ouders en andere opvoeders steun te bieden bij

Nadere informatie

De Sociale Toer. 13 juni 2014

De Sociale Toer. 13 juni 2014 De Sociale Toer 13 juni 2014 Vrijdag de 13de bracht deze keer geen ongeluk, maar wel interessante getuigenissen van 14 organisaties uit de wijk Rabot-Blaisantvest. Een 70-tal geïnteresseerden bezochten,

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie