Wat is de situatie in onze gemeente?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is de situatie in onze gemeente?"

Transcriptie

1 Toelichting op het beleidsplan Wat is de situatie in onze gemeente? Wat willen we bereiken? Hoe willen we het gaan organiseren? Checklist beleidsplan Jeugd Aanleiding voor deze checklist Hoe gebruik je deze website? Wat is er te vinden in deze checklist? Communicatie en vormgeving Lokale en regionale aanpak Voorbeelden van beleidsplannen Reacties op de checklist? Met wie gaan we het uitvoeren? Hoe willen we de kwaliteit van jeugdzorg bewaken? Hoe gaan we 1 financiële middelen inzetten? Monitoring en verantwoording

2 Checklist beleidsplan jeugd Checklist beleidsplan Jeugd Aanl ei di ng voor dez e c heck lis t Hoe ge bruik je deze w ebsi te? Wat is er te vinde n i n dez e checkl is t? Comm unicati e en vormgeving Lok al e en re gi onale aanpak Voor be el de n van bel ei ds pl anne n Reac tie s op de c heck lis t? Aanleiding voor deze checklist Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdzorgtaken en zijn nu volop bezig met de voorbereidingen. Het conceptvoorstel van de nieuwe Jeugdwet verplicht gemeenten een beleidsplan vast te stellen. Dit plan zal duidelijk moeten maken wat de gemeente wil bereiken, hoe zij de zorg voor jeugdigen wil organiseren, welke middelen zij daarvoor inzet en hoe zij invulling geeft a an haar eigen rol. Volgens het Transitieplan en het Spoorboekje is het wenselijk dat gemeenten hun beleidsplan in december 2013 vaststellen. Het Transitiebureau heeft bureau Hiemstra & De Vries de opdracht gegeven een checklist op te stellen die gemeenten helpt bij het opstellen van dit beleidsplan. Gemeenten kunnen de checklist als check gebruiken op de onderwerpen die in een beleidsplan kunnen, dan wel moeten worden opgenomen. De checklist is echter geen blauwdruk. Het biedt ruimte voor lokale kleur, alsmede ruimte voor de manier waarop gemeenten dit uiteindelijk willen opstellen. Zo kunnen gemeenten het beleidsplan met andere gemeenten schrijven, maar ook individueel. Hoe gebruik je deze website? De checklist bevat de onderdelen die in het bel eidsplan Jeugd horen. Er zijn acht hoofdthema s, die ieder met een eigen foto en kop zijn weergegeven. Door te klikken op de foto, zie je de onderwerpen en vragen waarop het beleidsplan moet ingaan en een antwoord moet vormen. Per vraag wordt een korte toelichting gegeven en eventueel verwezen naar andere bronnen. In de checklist onderscheiden we drie categorieën vragen, elk aangegeven met een eigen symbool: Onderwerpen die volgens de (concept-) Jeugdwet expliciet verplicht zijn om in het beleidsplan op te nemen Onderwerpen die voor gemeenten wel verplicht zijn op te pakken, maar niet expliciet verplicht in het beleidsplan dienen te worden opgenomen. Onderwerpen waarvan het logischerwijs handig is over na te denken bij het schrijven van het beleidsplan, ook al zijn deze onderwerpen niet expliciet verplicht. N.b. Bij de checklist is uitgegaan van de situatie met betrekking tot de conceptversie van de Jeugdwet eind mei 2013, waarvan de inhoud op dat moment nog onder embargo is. Dat maakt ten eerste dat de inhoud nog kan veranderen en ten tweede dat in de checklist nog niet expliciet naar onderdelen van deze (concept-)jeugdwet kan worden verwezen. Het Transitiebureau heeft de wens ui tgesproken dat op het moment dat de (concept-)jeugdwet openbaar wordt deze checklist nog een keer op de actualiteit zal worden getoetst en verwijzingen naar passages in de (concept-)jeugdwet toegevoegd kunnen worden. Bij volgende versies is het ook mogelijk dieper in te gaan op specifieke aandachtspunten of beleidsinhoudelijke dilemma s die bij het beantwoorden van deze vragen komen kijken. 2

3 Wat is er te vinden in deze checklist? 1. Toelichting op het beleidsplan Waarom dit beleidsplan? Wie is betrokken geweest bij het opstellen van het beleidsplan? De geldigheidsduur van het beleidsplan en actualisering 2. Wat is de situatie in onze gemeente? Hoe staat het met de jeugd in onze gemeente? Zicht op specifieke ondersteuningsvraag Opgave voor de gemeente 3. Wat willen we bereiken? Hoe ziet de gewenste toekomstsituatie er uit? Rol van de gemeente in de toekomst Concrete doelstellingen 4. Hoe willen we het gaan organiseren? Uitgangspunten voor de aanpak Vertaling van de uitgangspunten naar taken gemeente Samenhang met andere beleidsterreinen Wat doen we lokaal, wat regionaal en wat bovenregionaal? 5. Met wie gaan we het uitvoeren? Het terrein van preventie en signalering Ondersteuning in het gezin Ondersteuning buiten het gezin Samenwerking in geval van veiligheidsrisico s, geweld, mishandeling, misbruik of een acute crisis Overgangssituatie 6. Hoe gaan we de kwaliteit van de zorg voor de jeugd bewaken? Welke kwaliteitscriteria hanteren we? Hoe bewaken we de kwaliteit? Hoe gaan we om met incidenten en calamiteiten? 7. Hoe gaan we financiële middelen inzetten? Welk budget is er beschikbaar? Hoe gaan we dit verdelen? Hoe gaan we om met risico s? Contractering en bekostiging 3

4 8. Monitoring en verantwoording Verantwoording over de uitvoering en resultaten van het beleid Communicatie en vormgeving Hoe wordt dit beleidsplan en de inhoud daarvan onder de aandacht gebracht? Vanwege de betrokkenheid van veel partijen en het belang voor burgers, cliënten en ook aanbieders is het verstandig aan te geven op welke wijze je bekendheid wil geven aan dit beleidsplan. Wat moeten de verschillende groepen weten en in welke vorm moet dit worden aangeboden? Waar kunnen burgers terecht met vragen over dit beleidsplan? Door de gegevens op te nemen van de medewerker of afdeling communicatie, weten burgers waar zij terecht kunnen wanneer zij vragen hebben over het beleidsplan. Heeft u nagedacht over de vormgeving? Is het beleidsplan digitaal toegankelijk? Is de tekst goed leesbaar? Is het beleidsplan niet te lang en bevat het niet te veel tekst? Kan de doelgroep de tekst goed lezen en begrijpen? Is de tekst motiverend om de nieuwe opgaven op het terrein van jeugd op te pakken? Is er nagedacht of de definities die gebruikt worden passen bij de gewenste beweging? De opgave is om de zorg voor jeugdigen op een nieuwe wijze te organiseren en daarmee tekortkomingen in het huidige systeem te doorbreken. Bij deze andere manier van werken is de uitdaging woorden te vinden die bij deze transformatie aansluiten. Een voorbeeld is toegang en aanbod vervangen door inzet passende hulp. Ga vervolgens het gesprek met elkaar aan over de definities van de woorden (wat bedoel je er mee en voor wat voor beweging of inhoudelijke keuze staat een woord?). Lokale en regionale aanpak Iedere gemeente in Nederland m oet een beleidsplan opstellen, dat past bij de individuele verantwoordelijkheid die alle gem eenten krijgen voor de zorg voor jeugd. Tegelijkertijd bespreken gemeenten in regionaal verband hoe de nieuwe taken voor de jeugdzorg op welk niveau het beste kunnen worden georganiseerd. Dat sommige taken regionaal worden georganiseerd is ook nodig; gelet op de regionale schaal van veel voorzieningen voor jongeren, de verplichting om een aantal taken regionaal op te pakken en de denk- en doekracht die nodig is om het hele transitie - en transformatieproces te laten slagen. Het onderwerp lokaal en regionaal komt dan ook bij verschillende onderdelen van deze checklist terug. In principe geldt voor alle onderwerpen dat het belangrijk is het regionale perspectief in het achterhoofd te hebben en de gedachte- en besluitvorming die op regionaal niveau plaatsvindt te benutten en vertalen in het eigen beleidsplan. In deze checklist hebben we ervoor gekozen dit aandachtspunt op deze plek (en een aparte subkop) te noemen, maar niet bij elk onderwerp nog een keer apart te behandelen. Voorbeelden van beleidsplannen Verschillende gemeenten zijn al ver in het opstellen van hun beleidsplannen op het gebied van jeugd. Hieronder vind je van enkele gemeenten de plannen die al openbaar zijn gemaakt en kunnen dienen ter inspiratie. Amsterdam ( - diensten/dmo/onderwijs-jeugd/veranderingen/ ) Rotterdam ( - jeugdzorg/nieuws/hoe-organiseert-rotterdam-het-nieuwe-jeugdstelsel ) Haarlem ( ) Nijmegen ( ) 4

5 Wil je je (concept-)beleidsplan hier aan toevoegen? Neem dan contact op met Magriet de Jonge: Reacties op de checklist? Deze checklist is in korte tijd tot stand gekomen in overleg met vertegenwoordigers van gemeenten en (jeugd-)instellingen en het ministerie van VWS en de VNG. Zij hebben zich zeer betrokken getoond en ons van waardevolle input voorzien. Toch kan het zijn dat je van mening bent dat de checklist nog onvolledig is of onjuistheden bevat. Graag horen we dan je reactie, dit helpt om de checklist bij actualisering nog beter te maken. Waa rdevolle voorbeelden of verzoek om verdieping op specifieke onderdelen zijn ook welkom. Je kan hiervoor contact opnemen met Magriet de Jonge : 5

6 Toelichting op het beleidsplan 1. Toelichting op het beleidsplan Waarom dit beleidsplan? Wat worden de nieuwe taken van de gemeente? Hier kan je gebruik maken van de teksten die bijvoorbeeld te vinden zijn op of in het transitieplan ( )Diverse gemeenten hebben in eigen stukken voor onder andere de raad omschreven voor welke taken zij verantwoordelijk worden. Hoe hangt dit beleidsplan samen met de plannen die de gemeente opstelt in het kader van de Wet publieke gezondheid, de Wmo en de Participatiewet (dat wil zeggen de wetgeving behorende bij de drie decentralisaties)? Omschrijf hier waar in uitgangspunten, werkwijzen en routing de overeenkomsten zitten met de plannen voor aanpalende wetten of wetsvoorstellen. Geef daarbij aan waarin het eigene van het jeugdbeleid zit. Als het jeugdbeleid een hoofdstuk is van een integraal sociaal beleidsplan, dan gaat het om de relatie met de andere hoofdstukken. Hoe hangt dit beleidsplan samen met de plannen van de gemeenten met wie regionaal wordt samengewerkt op het terrein van jeugd? Veel gemeenten werken nu op regionaal niveau aan de invulling van de nieuwe jeugdzorgtaken. Benut de beleidsuitgangspunten en kaders die daar al zijn geformuleerd en geef aan hoe je daar in je eigen beleidsplan op voortbouwt. Wie is betrokken geweest bij het opstellen van het beleidsplan? Hoe is de doelgroep betrokken geweest bij de totstandkoming van het plan? Geef hier aan hoe gezinnen, jongeren, kinderen, ouders/verzorgers en/of cliëntorganisaties betrokken zijn geweest bij het opstellen en vaststellen van dit beleidsplan. Met welke andere partijen in de uitvoering heeft de gemeente het beleidsplan afgestemd (o.a. onderwijs, welzijn, zorg)? De (concept-)jeugdwet vraagt expliciet dat het beleidsplan is afgestemd met het (passend) onderwijs. Het plan wordt pas vastgesteld nadat over een concept van het plan een overleg heeft plaatsgevonden met de samenwerkingsverbanden PO en VO. Daarnaast is afstemming met de andere partijen die een rol gaan spelen in de uitvoering belangrijk, denk daarbij aan (jeugdhulp)instellingen en (jeugdhulp)aanbieders. Deze afstemming vindt waarschijnlijk op bestuurlijk niveau plaats. Gesprekken met professionals zelf zijn verder een aanrader. De geldigheidsduur van het beleidsplan en actualisering Op welke periode heeft dit beleidsplan betrekking en wanneer wordt het geactualiseerd? Zowel de wetgeving als de invulling in de praktijk door gemeenten is sterk in beweging. Het beleidsplan dient te gelden voor een periode van hoogstens vier jaar. Het is daarom verstandig aan te geven hoe lang het beleidsplan geldig is en wanneer het geactualiseerd wordt. Op wat voor manier wordt rekening gehouden met wisselingen in de samenstelling van het college en de raad? In het voorjaar van 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dit is van invloed op de samenstelling van colleges en raden. Het is verstandig om nu alvast aan te geven hoe je dit beleidsplan wilt presenteren naar de nieuwe raad en het nieuwe college. Wat wordt al voor langere tijd vastgelegd en waar creëer je bewust flexibiliteit voor bijsturing/accenten voor een nieuwe raad/college? 6

7 2. Wat is de situatie in onze gemeente? Hoe staat het met de jeugd in onze gemeente? Wat is het algemene beeld van de jeugd in onze gemeente? Neem hier cijfers op die je als gemeente al hebt of eenvoudig kunt verkrijgen over het aantal jongeren in de gemeente, de leeftijdsverdeling, hun beperkingen, de wijken waarin ze wonen, waar ze naar school gaan, hoeveel jongeren en kinderen van buiten de gemeenten op scholen in je gemeente zitten en of dat iets voor de samenwerking met andere gemeenten betekent. Probeer ook cijfers mee te nemen over hoe jongeren en kinderen hun vrije tijd besteden, wat de gezinssamenstelling is en hoe het met ze gaat. Zie bijvoorbeeld: of Hoe verwacht de gemeente dat de doelgroep zich ontwikkelt in de komende jaren? Voor zover daar informatie over is en bepaalde trends zijn te ontdekken is het goed een verwachting op te nemen over de ontwikkeling van de doelgroep van het beleid in de komende jaren. Zeker met oog op de te verwachte zorgvraag en de ambities om die zorgvraag te doen afnemen. Zicht op de specifieke ondersteuningsvraag Hoeveel jongeren maken op dit moment gebruik van de voorzieningen waar de gemeente nu al verantwoordelijk voor is en vanaf 2015 verantwoordelijk voor wordt (zoals ondersteuning en hulp, OTS, uithuisplaatsing of pleeghulp)? In het kader van de transitie is het nodig om inzicht te hebben in de aantallen jongeren uit de eigen gemeente die nu ondersteuning ontvangen voor de taken waar de gemeente straks verantwoordelijk voor is. Dit is onder meer van belang voor het verder bepalen van beleid, financiën en organisatievorm. Welk beeld heeft de gemeente van de samenhang tussen verschillende type problemen? Ondersteuning en zorg bij meervoudige problematiek kan alleen effectief zijn als deze integraal wordt opgepakt, met oog voor meest urgente en achterliggende problemen. Denk aan een gezin waar niet zozeer de jongere de oorzaak van de problematiek is, maar een financieel of relatieprobleem van de ouder(s). Welke doelgroepen onderscheidt de gemeente? Geef hier aan of en zo ja hoe de gemeente differentieert in het ondersteunen van jeugd. Acht je het wenselijk doelgroepen te onderscheiden naar bijvoorbeeld leeftijd, naar gaat goed versus is kwetsbaar/niet zelf redzaam of naar vorm van jeugdhulp 1 waar behoefte aan is? Deze indeling kan je helpen bij de inschatting wie wat nodig heeft. Wat zijn de behoeften van kleine doelgroepen die hoog specialistische zorg nodig hebben? Voor een klein deel van de jeugd in of uit de gemeente zal hoog specialistische ondersteuning nodig zijn, zoals voor doofblinde jeugdigen of de groep ernstig meervoudig gehandicapte kinderen met een ontwikkelingsperspectief van ongeveer 36 maanden of jeugdigen met ernstige psychiatrische stoornissen. Je dient aan te geven hoe je inzicht hebt gekregen in de omvang en aard van hun behoefte. Opgave voor de gemeente Welke knelpunten doen zich nu voor in het ondersteunen van onze jongeren? De stelselherziening is ingezet vanwege de knelpunten die zich in de huidige ondersteuning van jeugd voordoen. Omschrijf in een aantal zinnen welke knelpunten zich voordoen voor de jongeren uit je eigen gemeente. Het gaat hierom de landelijk genoemde knelpunten, maar uiteraard ook specifieke lokaal/regionale knelpunten. Waar ligt voor de gemeente de belangrijkste opgave? Omschrijf hier wat je als de essentie ziet van de opgave van je gemeente in de ondersteuning van je eigen jeugd. Deze essentie bestaat uit een analyse van de voornaamste knel- en aandachtspunten en de betekenis van de foto van de huidige situatie voor de aanpak die je als gemeente kiest. Wat is de situatie in onze gemeente 1 De ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij alle denkbare opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en stoornissen. 7

8 3. Wat willen we bereiken? Hoe ziet de gewenste toekomstsituatie er uit? Wat is de ambitie/visie van de gemeente ten aanzien van de jeugd? Omschrijf hier in kwalitatieve termen wat je wilt voor de jeugd van je eigen gemeente met betrekking tot hun welzijn en hulpverlening. Wat is je droom en ambitie voor de jeugd in je gemeente? In de rest van het beleidsplan laat je terugkomen hoe je deze visie probeert te verwezenlijken. Het hebben van een gemeentelijke visie op preventie, jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en Jeugdreclassering is verplicht voor het beleidsplan. TIP: gebruik een aantal casussen om concreet aan te kunnen geven hoe de situatie nu is en hoe dit straks verbeterd wordt. Welke kansen ziet de gemeente op een betere uitvoering van de jeugdzorg? De stelselherziening is ingegeven door de overtuiging dat de jeugdzorg effectiever en efficiënter kan. Geef aan welke kansen je gemeente ziet om het beter te doen voor de eigen jeugd, ook al zijn de beschikbare middelen beperkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beter en sneller kunnen inspelen op de behoefte aan ondersteuning en zorg door het werken met breed samengestelde wijkteams die dicht op de problematiek zitten en zoveel mogelijk daar de oplossing kunnen brengen. Hoe zorgt de gemeente voor innovatie in de uitvoering van de jeugdzorg? De nieuwe taken die de gemeenten krijgen kunnen alleen met minder middelen worden uitgevoerd als er innovatie plaatsvindt. Geef hier aan waar je vooral de vernieuwing wilt realiseren. Wat willen we bereiken? Rol van de gemeente in de toekomst Hoe geeft de gemeente de opdrachtgeversrol vorm en ziet zij nog andere rollen? Na de stelselherziening ligt het zwaartepunt van de sturing en financiering bij de gemeenten. Een belangrijk deel voert de gemeente echter niet zelf uit, maar in samenwerking met andere partijen. Geef aan op welke manier de gemeente haar (mede-)opdrachtgeverschap met deze partijen gaat vervullen. Daarnaast zijn er ook nog andere rollen te onderscheiden, zoals bijvoorbeeld de rol van stelsel- of ketenregisseur of partner. Welke rollen onderscheidt de gemeente en hoe geeft de gemeente hier invulling aan? Welke verwachtingen heb je als gemeente over de rollen van de doelgroep zelf en de lokale samenleving? Een belangrijk begrip in de jeugdzorg nieuwe stijl is het benutten van de eigen kracht en de sociale netwerken van jongeren en/of hun ouders ( civil society ). Omschrijf hier kort wat je van hen verwacht. Concrete doelstellingen Op wat voor manier draagt de uitvoering van dit beleidsplan bij aan de gewenste verandering? Geef hier aan hoe je gemeente ervoor zorgt dat de uitgangspunten en ambities niet blijven bij een plan, maar ook echt worden geïmplementeerd. Geef aan hoe de gemeente de implementatie van het beleidsplan vorm zal geven. Welke maatschappelijke resultaten streeft de gemeente na, in welke periode zal dit gebeuren en hoe wordt dit gemeten? Omschrijf zo concreet en gekwantificeerd mogelijk welke maatschappelijke resultaten de gemeente nastreeft in de ondersteuning van jongeren, kinderen, gezinnen en ouders/verzorgers. Schiet niet door in hoeveelheid maatstaven of indicatoren en de mate van detaillering, maar focus op resultaat op straat. 8

9 4. Hoe willen we het gaan organiseren? Hoe willen we het gaan organiseren? Uitgangspunten voor de aanpak Hoe geef je invulling aan het principe de cliënt centraal en cliëntenparticipatie? Om effectieve en efficiënte ondersteuning te hebben is het nodig uit te gaan en aan te sluiten bij de behoefte en vraag van de cliënt. Geef hier aan wat dit uitgangspunt voor jouw gemeente betekent. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het betrekken van cliënten bij het stellen van de diagnose en kiezen van een behandeling, maar ook wat de grenzen zijn van keuzevrijheid van cliënten (vanuit het oogpunt van kostenbeheersing en kwaliteitsbewaking). Hoe is de route naar inzet passende hulp geregeld? Geef aan hoe je de inzet passende hulp (toegang) bij alle vormen van ondersteuning en zorg organiseert. Denk daarbij aan signalering, melding, informatie, advies, doorverwijzing, intake, indicatie, toewijzing, casemanagement en zorgcoördinatie. Keuzes voor de toegang gaan over onder andere wel of geen integrale toegangsfunctie, aansluiten bij andere (niet gemeentelijke) partijen die een rol spelen bij de toegang tot sociale voorzieningen (bijvoorbeeld de huisarts), waar een indicatiebesluit voor nodig is en hoe dat gegeven wordt. Denk ook aan het beperken van bureaucratie bij de toegang en hoe de toegang tot niet vrijwillige ondersteuning kan worden georganiseerd. Hoe wordt de jeugdhulp laagdrempelig en herkenbaar gemaakt? Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor een toereikend aanbod van jeugdhulp. Het is daarom belangrijk dat jongeren, kinderen, gezinnen en ouders/verzorgers weten waar ze moeten zijn met hun behoefte of vraag. Het moet eenvoudig zijn deze behoefte of vraag te uiten. Denk hierbij aan digitale netwerken en communicatie via social media, het functioneren van de CJG s of de rol van de wijkteams. Hoe zorgen we voor voldoende ruimte voor de professional? Om de bureaucratie te verminderen en kosten te beheersen is het belangrijk de professional (meer) verantwoordelijkheid en ruimte te geven. Denk daarbij aan voldoende handelingsvrijheid en doorzettingsmacht. Wat is vrij en collectief toegankelijk en wat zijn individuele voorzieningen? Wat is de keuzevrijheid van cliënten hierin? Vanuit het oogpunt van doelmatigheid zijn er grenzen aan hoe individueel ondersteuning kan worden aangeboden en hoeveel keuzevrijheid cliënten hebben. Omschrijf hier op hoofdlijnen hoe jouw gemeente daarmee omgaat. Denk hierbij ook aan de differentiatie die je kunt aanbrengen in doelgroepen. Onder welke voorwaarden worden individuele voorzieningen wel/niet toegekend? Hoe krijgt het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur vorm? Eén van de knelpunten die met deze systeemverandering opgelost moet worden is dat de ondersteuning versnipperd en verkokerd functioneert. Omschrijf hoe je in de gemeente uitvoering geeft aan één gezin, één plan, één regisseur en daarmee meer integraal hulp aan gezinnen levert. Vertaling van de uitgangspunten naar taken gemeente Hoe laat je de bovengenoemde uitgangspunten terugkomen in de verschillende taken van de gemeente? Denk hierbij aan de gemeentelijke taken omtrent preventie, begeleiding, ondersteuning, zorg bij opgroeiopvoedings- en psychische problemen en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en Jeugdreclassering. Voor de meeste taken heeft de gemeente veel (uitvoerings)vrijheid. Wat betreft de kinderbeschermingsmaatregelen en Jeugdreclassering dient echter ook specifiek gekeken te worden naar het gedwongen karakter daarvan en de waarborging (o.a. rechtszekerheid en uniformiteit, verbod op willekeur, rechtsgelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit) waarmee dit ingrijpen gepaard gaat. 9

10 Hoe zorg je dat je de beweging van demedicalisering (de beweging 2->1->0e lijn) versterkt? Vanuit de overtuiging dat er te veel beroep gedaan wordt op te zware vormen van zorg en vanuit de financiële noodzaak om dit te beperken, wordt de trend ingezet om zo veel als mogelijk in de 0 e of 1 e lijn op te lossen. Wat doe je als gemeente om deze beweging te versterken? Hoe betrek je burgers en cliënten bij het tot stand komen van beleid? De cliënt centraal stellen is een belangrijk uitgangspunt. Geef aan of en zo ja hoe je burgers, jongeren, kinderen, gezinnen en ouders/verzorgers betrekt bij de vorming van je beleid. Zie hiervoor bijvoorbeeld de brochure Handreiking toetsing jeugdzorg van Zorgbelang Overijssel waarin kinderen, ouders en jongeren hun eigen voorwaarden en criteria hebben opgesteld. Hier kan het proces van transitie en het uiteindelijke resultaat na de transformatie aan getoetst worden. ( ) Samenhang met andere beleidsterreinen Hoe stemt de gemeente af met het (passend) onderwijs? Met de invoering van de (concept-)jeugdwet en een nieuw stelsel voor passend onderwijs wordt de samenwerking tussen gemeenten en onderwijs nog belangrijker. Denk aan de Zorg-adviesteams, schoolondersteuning voor jongeren, vroegtijdige signalering van problemen maar ook AWBZ- en jeugdzorg die soms op scholen wordt ingezet. Gemeenten en samenwerkingsverbanden van schoolbesturen zijn verplicht elk hun eigen plan op te stellen waarin zij onder andere de samenhang tussen jeugdhulp en passend onderwijs beschrijven. Deze plannen (voor de gemeente het beleidsplan) dienen in een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met elkaar besproken te worden. Tot slot wordt de aandacht gevraagd voor de samenwerking van jeugdhulpaanbieders met (boven)regionale mbo-instellingen. Hoe leg je verbanden met beleidsvelden zoals Wmo, Participatie, Jeugdgezondheidszorg en de transitie van AWBZ-taken? Omschrijf hier hoe de jeugdhulp, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering zoveel mogelijk integraal aangeboden wordt en waar de overeenkomsten en verschillen met aanpalende beleidsvelden en de transities liggen. Hoe zorgt de gemeente voor integraliteit binnen het hele sociaal domein? Welke kansen en dilemma s hangen hiermee samen? De knelpunten/problemen met jeugd hangen vaak samen met andere sociale problemen in het gezin, de thuissituatie, op school, tussen de ouders of op financieel gebied (ook wel multiproblem genoemd). Omschrijf hier hoe je ervoor zorgt dat niet verkokerd wordt gedacht en gewerkt. Hoe zorgt de gemeente voor de continuïteit van zorg wanneer gewisseld wordt van leefgebied? Er zijn grensvlakken wanneer kinderen van de opvang naar school gaan, jongeren van een type onderwijs naar het andere type vertrekken of van onderwijs naar werk wisselen. Hoe zorgt de gemeente dat in deze gevallen de overgang naar een ander leefgebied met een eigen logica en eigen betrokken partijen en instellingen, soepel verloopt? Wat doen we lokaal, wat regionaal en wat bovenregionaal? Welke taken organiseer je lokaal, regionaal of bovenregionaal? Er kunnen diverse redenen zijn om bepaalde taken regionaal op te pakken. Bijvoorbeeld omdat de opgave/problematiek veel overeenkomt, vanwege schaalvoordelen, omdat doelgroepen zich over grenzen heen bewegen of omdat het financieel aantrekkelijk is. Omschrijf welke taken je op welk niveau wilt organiseren. Dit kan ook per fase verschillen. Zo kan de ontwerpfase of invoeringsfase bijvoorbeeld regionaal opgepakt worden terwijl de uitvoering meer lokaal plaatsvindt. Zie voor de afweging lokaal/regionaal ook de Handreiking Bovenregionale Samenwerking ( f). 10

11 In hoeverre maak je hier onderscheid in uitvoering, contractering en beleid? Er zijn combinaties mogelijk tussen wat je lokaal uitvoert, maar wel met andere gemeenten contracteert en/of waar je met andere gemeenten samen beleid op ontwikkelt. Omschrijf hier hoe dat voor de taken van de gemeente wordt ingevuld. Hoe geef je de taken die wettelijk regionaal georganiseerd moeten worden vorm? De taken die volgens de (concept-)jeugdwet regionaal moeten worden georganiseerd zijn: Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, gesloten jeugdhulp, bepaalde vormen van gespecialiseerde zorg (bijvoorbeeld Jeugd GGZ) en de Kindertelefoon. Geef aan hoe je dit in de regio organiseert. Wat wordt landelijk geregeld? Omschrijf hier welke onderdelen landelijk worden geregeld door de Rijksoverheid: gemeenten maken samen afspraken over een aantal onderwerpen waarover zij niet alleen kunnen beslissen, niet alleen kunnen organiseren of die juist ingewikkeld zijn om samen te regelen. Denk daarbij aan toekomstige randvoorwaardelijke functies als financiering en aansturing, of aan functies als kennisontwikkeling, laagdrempelige vraagbaak voor kinderen en expertise op specifieke terreinen als adoptie. Op dit moment vinden er gesprekken plaats tussen het Rijk en de VNG over de landelijk te organiseren functies. Naar verwachting ontstaat hier in juli/augustus meer duidelijkheid over, waarna dit kan worden opgenomen in een volgende versie van de checklist. Hoe ga je in de regio om met keuzes rondom solidariteit? De vraag naar ondersteuning is niet altijd voorspelbaar. Als het daarbij gaat om dure specialistische zorg, dan brengt dit ook nog eens financiële risico s met zich mee. Hoe gaat de gemeente daarmee om in de regionale samenwerking? Welke afspraken zijn daarover gemaakt met andere gemeenten? Wordt er bijvoorbeeld uitgegaan van onderlinge solidariteit of gaat een gemeente die meer dure zorg inzet voor haar burgers daar ook meer voor betalen? 11

12 5. Met wie gaan we het uitvoeren? Met wie gaan we het uitvoeren? Het terrein van preventie en signalering Hoe gaat de gemeente samenwerken met het lokale en regionale onderwijs (PO, VO, mbo en speciaal onderwijs), de peuterschool, de kinderopvang en jeugdgezondheidszorg? Omschrijf hier hoe je gemeente het contact met de onderwijs- en kinderopvanginstellingen en de jeugdgezondheidszorg onderhoudt en welke afspraken zijn gemaakt over preventie en signalering. Hoe wil de gemeente samenwerken met lokale instellingen op het gebied van sport en welzijnswerk? Omschrijf hier hoe je gemeente het contact met de sportverenigingen en welzijnsinstellingen onderhoudt en welke afspraken zijn gemaakt over preventie en signalering. Hoe gaat de gemeente samenwerken met huisartsen, medisch specialisten, wijkverpleegkundigen en de GGD? Geef aan hoe je de samenwerking met onder andere de huisarts, de medisch specialist en jeugdarts vorm geeft. Bijvoorbeeld bij het stellen van diagnose, het verlenen van jeugdhulp of het doorgeleiden naar ondersteuning, hulp of zorg. Hoe ga je samenwerken met GGZ en LVB-instellingen op het terrein van preventie en signalering? Geef aan hoe je de samenwerking met GGZ en LVB-instellingen vorm geeft. Het gaat hierbij om samenwerking met partijen in sectoren waar mogelijk signalen op te vangen zijn die relevant zijn voor de preventie. Ondersteuning in het gezin (jeugdhulp) Hoe gaat de gemeente samenwerken met jeugdzorgprofessionals die ambulante hulp kunnen bieden? Omschrijf hier hoe de gemeente het contact wil leggen en onderhouden met de jeugdzorgprofessionals en met hen afspraken wil maken over de te leveren ondersteuning in het gezin. Denk hier ook aan het één gezin, één plan, één regisseur uitgangspunt. Hoe zorg je voor goede en snelle uitstroom uit de ambulante hulp? Een belangrijk uitgangspunt is het goed en snel uitstromen naar lichtere of geen ondersteuning. Omschrijf hier hoe de gemeente dat doet voor de ambulante hulp. Hoe gaat de gemeente samenwerken met GGZ en LVB-instellingen op het terrein van jeugdhulp? Geef aan hoe je de samenwerking met GGZ en LVB-instellingen vorm geeft op het gebied van jeugdhulp. Ondersteuning buiten het gezin (residentië le hulp en pleegzorg) Hoe krijgt de samenwerking met aanbieders van residentiële hulp vorm? Omschrijf hier in grote lijnen welke afspraken zijn gemaakt met aanbieders van residentiële hulp en hoe het contact over de eigen jongeren onderhouden gaat worden. Hoe zorg je dat cliënten die pleegzorg nodig hebben goed worden ondersteund? Omschrijf hier in grote lijnen welke afspraken zijn gemaakt met aanbieders van pleegzorg en hoe het contact over de eigen jongeren onderhouden gaat worden. Hoe zorgt de gemeente voor goede en snelle uitstroom uit residentiële hulp en pleegzorg? Een belangrijk uitgangspunt is het goed en snel uitstromen naar lichtere ondersteuning. Omschrijf hier hoe de gemeente dat wil gaan doen voor deze categorie hulp. Hoe werk je samen met GGZ en LVB-instellingen op het terrein van residentiële hulp en pleegzorg? 12

13 Geef aan hoe je de samenwerking met GGZ en LVB-instellingen vorm geeft op het gebied van residentiele hulp en pleegzorg. Samenwerking in geval van veiligheidsrisico s, geweld, mishandeling, misbruik of een acute crisis (inclusief Jeugdreclassering en Jeugdbescherming) Hoe geeft de gemeente vorm aan het voorkomen en signaleren van huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling? Omschrijf hier hoe de gemeente vorm geeft aan het voorkomen en signaleren van huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling. Zie ook Hoe geef je regionaal vorm aan de Kindertelefoon? Omschrijf hier welke afspraken de gemeente heeft gemaakt met de Kindertelefoon over meldingen en hoe het contact en de hulpverlening dan verder verloopt. Hoe gaat de gemeente samenwerken met de politie, Openbaar Ministerie, Zittende Magistratuur en de Raad voor de Kinderbescherming? Omschrijf hier welke afspraken de gemeente heeft gemaakt met de politie, Openbaar Ministerie, Zittende Magistratuur en Raad voor de Kinderbescherming over meldingen van geweld of mishandeling en maatregelen die in de sfeer van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering nodig zijn. Denk hier ook aan de samenwerking in een Veiligheidshuis, de veiligheidsregio en hoe zij de zorgmeldingen gaan organiseren. Hoe bevordert de gemeente de goede samenwerking tussen het Advies- en Meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, de hulpverlenende instanties, de Raad voor de Kinderbescherming en de politie? Omschrijf hier hoe een goede samenwerking tussen het Advies- en Meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, de hulpverlenende instanties, de Raad voor de Kinderbescherming en de politie wordt bevorderd. Overgangssituatie Hoe realiseert de gemeente de continuïteit van de zorg in de overgangssituatie (continuïteit van de zorg, de infrastructuur om deze zorg te bieden, het beperken van de frictiekosten)? De maatregelen in de overgangssituatie gaan over hoe je de zorg aan jongeren die nu in een hulpverleningstraject zitten kan borgen, ook tijdens de overgang. Welke infrastructuur is nodig om de cliënten (zittende en nieuwe tot aan ) continuïteit van zorg in 2015 te bieden bij dezelfde jeugdhulpaanbieder die deze zorg op gaven? Hoe zorg je ervoor dat de frictiekosten beperkt blijven? Hoe ben je je aan het voorbereiden op het samenwerken met zorgverzekeraars? Zorgverzekeraars zijn tot 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de zorginkoop van de Jeugd GGZ en voor de overdracht van deze taak aan de gemeenten. Geef aan hoe je samen met de zorgverzekeraars een goede overdracht van deze taak voorbereidt. Hoe maak je met de zorgverzekeraars afspraken over de aansluiting van somatische zorg met de Jeugd GGZ, en de Jeugd GGZ met de Volwassen GGZ? Hierbij moet rekening gehouden worden met de landelijke afspraken die gemaakt worden over dit onderwerp. 13

14 6. Hoe gaan we de kwaliteit van de zorg voor de jeugd bewaken? Hoe gaan we de kwaliteit van de jeugdzorg bewaken? Welke kwaliteitscriteria hanteren we? Hoe betrek je de kwaliteitseisen van jongeren, kinderen, gezinnen en ouders/verzorgers? Omschrijf hier hoe de gemeente zich informeert over wat de doelgroep van het beleid zelf belangrijk vindt in de ondersteuning, hetzij direct, hetzij via (lokale of regionale) cliëntorganisaties. Zie hiervoor onder andere de kwaliteitsstandaarden voor de jeugdzorg die een groep betrokkenen samen met kinderen, jongeren en (pleeg)ouders onder de naam Quality for Children (zie ook hebben opgesteld. Welke wettelijke kwaliteitseisen zijn er van toepassing en hoe gaat de gemeente daaraan voldoen? Er zijn wettelijke kwaliteitseisen van toepassing op alle vormen van jeugdhulp en daarnaast zijn er kwaliteits- en certificeringseisen voor instellingen die kinderbeschermingsmaatregelen en Jeugdreclassering uitvoeren. De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Gezondheidszorg houden straks gezamenlijk toezicht op de kwaliteit in algemene zin en op de wettelijke kwaliteitseisen. Als gemeente dien je in je beleidsplan aan te geven hoe je de eisen aan de jeugdhulpaanbieders inzake de verantwoordelijkheidstoedeling (professionalisering van de jeugdhulp) borgt. Denk verder ook aan het professionaliseringstraject in de keten en in welke mate de gemeente zich daarbij aan wil sluiten. Hoe geef je vorm aan de samenwerking met de Inspectie Jeugdzorg? De (concept-)jeugdwet geeft aan dat gemeenten specifieke problemen of accenten kenbaar kunnen maken (bijvoorbeeld over gehanteerde methodes, het minimale opleidingsniveau van professionals, het kwaliteitskeurmerk van instellingen en de mate waarin de cliënt centraal gesteld wordt) aan de Inspectie waar zij in hun toezicht aandacht aan geven. Op landelijk niveau is onder meer de VNG in gesprek hoe de samenwerking met de Inspectie vorm kan worden geven. Als dit leidt tot nadere landelijke afspraken, zullen deze worden opgenomen in de volgende versie van de checklist. Hoe bewaken we de kwaliteit? Welke rol spelen jongeren, kinderen, gezinnen en ouders/verzorgers in het bewaken van de kwaliteit? Geef hier aan hoe de gemeente zich informeert hoe de doelgroep van het beleid zelf de kwaliteit van de ondersteuning ervaart en hoe de gemeente zorgt dat ervaringen van de doelgroep worden meegenomen in evaluatie/onderzoek. Hoe worden de ervaringen van cliënten gemeten? Waar kan je terecht met klachten? Neem hier de contactgegevens op van de organisatie of persoon waar mensen met klachten terecht kunnen en waar afnemers van jeugdhulp bezwaar en beroep kunnen indienen. Hoe worden de rechtspositie en privacy van jongeren, kinderen, gezinnen en ouders/verzorgers bewaakt? Geef aan hoe de gemeente ervoor zorgt dat de rechtspositie en privacy van jeugdigen en ouders in beleidsinformatie en persoonsinformatie bewaakt worden. Hoe is de functie van de vertrouwenspersoon vorm gegeven? Omschrijf hier wie de vertrouwenspersoon is (indien al bekend), wat zijn of haar taken zijn en hoe de doelgroep daar terecht kan. Hoe gaan we om met incidenten en calamiteiten? Welk proces volgt de gemeente als er incidenten of calamiteiten zijn? Een belangrijke lakmoesproef voor de kwaliteit van de jeugdzorg is de organisatie van het proces wanneer er sprake is van incidenten (rond een gezin) of calamiteiten (bijvoorbeeld bij verstoring van de openbare orde door een groep jongeren). 14

15 7. Hoe gaan we financiële middelen inzetten? Hoe gaan we financiële middelen inzetten? Welk budget hebben we beschikbaar? Wat is het budget dat de gemeente ter beschikking heeft en voor welk jaar? Geef aan hoeveel financiële middelen de gemeenten gaat inzetten, rekening houdend met de middelen van het Rijk voor jeugd, middelen voor aanpalend beleid, eventueel eigen middelen die worden ingezet en middelen van derde partijen (provincies, maatschappelijke instellingen, werkgevers). Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de uitgaven binnen budget blijven en de bezuinigingen worden gerealiseerd? Omschrijf hoe je als gemeente zorgt dat de uitgaven binnen het budget blijven. Dit kan je bijvoorbeeld doen door te kijken waar geld bespaard kan worden door niet langs elkaar heen te werken (met gemeenten, Rijk, provincie, zorgkantoren, zorgverzekeraars en uitvoerders). Ook kan worden onderzocht waar de kansen liggen om effectiever en efficiënter samen te werken (bijvoorbeeld door meer samenhang in het sociaal domein te creëren), en wat er gedaan kan worden aan volumebeheersing van de vraag. Hoe gaan we dit verdelen? Op welke manier worden de budgetten verdeeld over de verschillende taken/opgaven en ondersteuning die daar bij hoort? Geef op hoofdlijnen weer hoe je verwacht dat de beschikbare budgetten worden verdeeld. Tip: gebruik daarvoor de indeling in opgaven van de Handreiking Bovenlokale samenwerking bij zorg voor de jeugd. Op welke manier worden de budgetten verdeeld over de verschillende doelgroepen? Omschrijf hier aanvullend nog welke budgetten beschikbaar zijn voor heel specifieke groepen. Wat zijn de overgangsafspraken en de financiële consequenties hiervan? Gemeenten zijn verplicht lopende ondersteuningstrajecten over te nemen: omschrijf hier wat dit financieel betekent voor de gemeente. Hoe gaan we om met risico s? Wat zijn de belangrijkste financiële risico s voor de gemeente? Omschrijf hier welke onzekerheden en risico s de nieuwe taken voor de eigen gemeente opleveren. Op welke manier gaat de gemeente deze risico s opvangen, zelf en in samenwerking met andere gemeenten? De financiële risico s moeten worden gedekt, waarbij het (eventueel) nodig zal zijn daarover afspraken te maken met andere gemeenten. Omschrijf hier welke afspraken zijn gemaakt. 15

16 Contractering en bekostiging Welke uitgangspunten hanteert de gemeente voor het contracteren van ondersteuning? Geef hier aan welke typen contractering of samenwerkingsrelatie de gemeente kiest voor het verkrijgen van ondersteuning. De handreiking Bovenlokale samenwerking bij zorg voor de jeugd noemt enkele modellen waarop de zorg kan worden ingekocht en bekostigd (detacheringsmodel, subsidiemodel, functie gerelateerd inkoopmodel, maatschappelijk aanbestedingsmodel, marktplaatsmodel) ( f). Welke uitgangspunten hanteert de gemeente voor het financieren van de in te kopen ondersteuning? Geef hier aan welke typen bekostiging de gemeente kiest voor het verkrijgen van ondersteuning. Bijzonder aandachtspunt hierbij is hoe je een goede prikkel inbouwt voor goede en snelle afschaling en ontkokerd werken (functiegerichte, prestatiegerichte, cliëntgebonden, resultaatgerichte bekostiging) Zie de handreiking Bovenlokale samenwerking bij zorg voor de jeugd ( f). Zie hiervoor ook de handreiking Opdrachtgeverschap en bekostiging Jeugd. ( ) 16

17 8. Monitoring en verantwoording Monitoring en verantwoording Verantwoording over de uitvoering en resultaten van het beleid Hoe monitoren we de behaalde resultaten? Geef aan welke informatie de gemeente verzamelt en bijhoudt om de resultaten van het beleid te volgen. Logischerwijs komen hier de concrete doelstellingen genoemd in hoofdstuk drie terug. Welke afspraken heeft de gemeente gemaakt met professionals en zorgaanbieders over het volgen van de resultaten van ondersteuning? Professionals en zorgaanbieders volgen en zien van dichtbij de doelgroep van het beleid. Welke rol kunnen zij spelen in het volgen van de resultaten en welke afspraken maak je met ze over wat ze hierover vastleggen? Denk hierbij aan informatie die inzicht geeft in of er voldoende kwaliteit geboden wordt, of de jeugdhulp efficiënter aangeboden wordt en of het beroep op zwaardere en duurdere vormen van jeugdhulp vermindert. Hoe informeert de gemeente burgers over welke resultaten geboekt worden? Geef aan over welke resultaten je burgers wilt informeren en wat een vorm is waarin je dit doet. Hoe wordt de gemeenteraad geïnformeerd? Omschrijf hier hoe de gemeente de gemeenteraad betrekt, zodat zij haar controlerende en informerende rol vorm kan geven. Geef aan hoe dit past binnen de reguliere beleidscyclus en planning- en controlcyclus. Hoe geeft je de verantwoording naar het Rijk vorm? De bevoegdheden ten aanzien van de (concept-)jeugdwet worden door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of de Minister van Veiligheid en Justitie uitgeoefend. Er zullen afspraken moeten worden gemaakt wat voor informatie tussen gemeenten en Rijk uitgewisseld zal worden. Zodra hier meer helderheid over is, kan dit worden opgenomen in het beleidsplan. 17

18 Colofon Dit is een uitgave van het Transitiebureau Jeugd (een samenwerking van de ministeries van VWS, VenJ en de VNG) De handreiking is opgesteld door: Ard Schilder Bram Roggeveen Marian Dobbe-Kluijtmans Organisatieadviseurs van Hiemstra & De Vries - Samen werken aan een andere, betere publieke sector - Uitgave: Versie 1.0 juni

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering Juni 2013 Anna van Beuningen Gemeenten na 2015 verantwoordelijk voor inrichting van het gehele jeugdstelsel Dus ook voor toeleiding naar jeugdbescherming

Nadere informatie

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 In de Jeugdwet is de volgende evaluatiebepaling opgenomen: Artikel 12.2 Onze Ministers zenden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE BEESEL De raad van de gemeente Beesel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 30 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, 8.1.1 vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013 1. Transitie Jeugdzorg Woerden, 17 oktober 2013 Inhoud Stand van zaken Jeugdwet Regionaal Transitiearrangement Regionale Samenwerking Jeugdwet Voor de zomer wetsvoorstel ingediend 9, 10 en 15 oktober:

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014 Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders Transitiebureau Jeugd April 2014 252 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud 1. Jeugdwet, wat gaat er veranderen? 2. Implementatie 2014 3. Inkoop 3 4 1. Jeugdwet Alle

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg. Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013

Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg. Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013 Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013 23 maart 2007 1 Doelen van van de de avond avond 2 Programma Terugblik Inleiding stelselwijziging, tijdpad

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Arjan Reniers a.reniers@hco.nl Instructie Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel en ik weet (in grote lijnen) wat daarin staat. Ja

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van..

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening Jeugdhulp Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. gelet

Nadere informatie

Zelftest Basisteam Jeugd -

Zelftest Basisteam Jeugd - Zelftest Basisteam Jeugd - Realisatie doelen van de jeugdwet 2015 Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Gezondheidswetenschappen Ant. Deusinglaan 1 9713 AV Groningen Uitvoeringsteam C4Youth Contactpersoon:

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 WELKE OUDERS EN KINDEREN? GGZ voor jeugd Licht verstandelijk beperkte jeugdigen Jeugdstrafrecht Jeugdzorg en Jeugdbescherming

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Advies 10 Notitie Jeugdbeleid

Advies 10 Notitie Jeugdbeleid Betreft : reactie op Notitie jeugdbeleid Datum : 22 december 2016 1 Inleiding Het beleid en het daarop gebaseerde uitvoeringsplan uitgewerkt in de Notitie Jeugdbeleid geldt voor de periode 2017 2018. De

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd 1 Oktober 2013 Waarom doen we dit ook al weer? Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg & Analyse van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014 Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders Transitiebureau Jeugd April 2014 261 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud 1. Jeugdwet, wat gaat er veranderen? 2. Implementatie 2014 3. Inkoop 3 4 1. Jeugdwet Alle

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet

Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per

Nadere informatie

Handreiking. Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp

Handreiking. Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp Handreiking Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp Woord vooraf Voor u ligt de handreiking randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp,

Nadere informatie

RAADSBESLUIT: BESLUIT:

RAADSBESLUIT: BESLUIT: RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 14.0091 van 2014), mede gezien het advies van de commissie gelet op de artikelen 2.2, 2.9,

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk

Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk Doorlopende ondersteuning Rondje regio s / accountmanagement, helpdesk Helpdesk via voordejeugd.nl Website voordejeugd.nl, met

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Decentralisatie 1. Wat is de gedachte achter de decentralisatie van de jeugdzorg? De kerngedachte is het samenbrengen van alle zorg voor jeugd

Nadere informatie

De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?!

De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?! De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?! mr. Renske de Boer programmaleider Masteropleiding Jeugdzorg & docent Jeugdrecht Hogeschool Leiden Pleegzorgsymposium juni 2014 Stelling Door de nieuwe

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Verordening Jeugdhulp gemeente Zundert 2015 Citeertitel: Verordening Jeugdhulp gemeente Zundert

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer 7 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Bijeenkomst transitiemanagers Jeugd 28 juni 2013 26 juni 2013 Agenda Doel en visie op de handreiking Inhoudsopgave Vereisten TSJ Handige voorbeelden:

Nadere informatie

Verordening. Jeugdhulp

Verordening. Jeugdhulp Verordening Jeugdhulp Gemeente Tiel 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Vormen van jeugdhulp... 3 Artikel 3. Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts...

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp

Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau Versie 5, augustus 2017 Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten in uw regio willen weten hoe de samenwerking tussen het

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

INLEIDING. Openingsfilm

INLEIDING. Openingsfilm Gemeente Oosterhout INLEIDING Openingsfilm OPGROEIEN IN NEDERLAND Kinderen gelukkigste Westerse wereld 85% gaat het goed 15% op enig moment at risk 5% risico op maatschappelijke uitval door problemen Jeugdzorgsector

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015 VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - andere voorziening: voorziening anders dan in

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg: gevolgen voor de jeugdreclassering en bescherming. 31 januari 2013 Wim Kemp Wethouder gemeente Roermond

Transitie jeugdzorg: gevolgen voor de jeugdreclassering en bescherming. 31 januari 2013 Wim Kemp Wethouder gemeente Roermond Transitie jeugdzorg: gevolgen voor de jeugdreclassering en bescherming. 31 januari 2013 Wim Kemp Wethouder gemeente Roermond Inhoud Gemeentelijk jeugdbeleid Wat komt er op gemeenten af? De jeugd- bescherming

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Concept Jeugdwet Commissie Sociaal, 27 september 2012

Concept Jeugdwet Commissie Sociaal, 27 september 2012 Concept Jeugdwet Commissie Sociaal, 27 september 2012 Wat regelt de Concept Jeugdwet? (18 juli 2012) De overheveling van alle jeugdhulp naar gemeenten, waardoor zij zowel bestuurlijk als financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Jeugd. Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg. 1 september 2014, verordening Jeugdhulp

Jeugd. Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg. 1 september 2014, verordening Jeugdhulp Jeugd Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg 1 september 2014, verordening Jeugdhulp Wat moet geregeld zijn? Focuslijst Jeugd: Zorgcontinuïteit is geregeld: passend en dekkend aanbod blijft bestaan Regionaal Transitie

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Inhoud Wat is jeugdzorg en specifieke thema s Achtergrond van de decentralisatie Vastgesteld beleid Rol en positie CJG Inzicht in zorggebruik en kosten Risico

Nadere informatie

Advies visienota: Positief Jeugdbeleid Ondersteuning van de Jeugd

Advies visienota: Positief Jeugdbeleid Ondersteuning van de Jeugd Advies visienota: Positief Jeugdbeleid Ondersteuning van de Jeugd WMO- (advies)raden: Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Zeewolde (toehoorder) Hattem (toehoorder) Reactie en adviezen van

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom

Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom Inleiding Het Regionale Beleidsplan Transitie Jeugdhulp

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT:

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT: Memo Zaaknummer: MUG-14-00049 Documentnummer: Datum: 20 maart 2014 Onderwerp: Memo inkoop- en subsidiemodel en ict-systeem Datum behandeling PG: 13 maart 2014 Datum behandeling SG: 18 maart 2014 BOR/BGO:

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar :

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 3 december 2013 : 16 december 2013 : dhr. J.L.M. Vlaar : Zaaknummer

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Wat betekent dat voor kinderen, ouders en onderwijs? Marion Goedhart, trekker transitie jeugdzorg gemeenten

Nadere informatie

KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD

KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD Samenvatting Kadernota Jeugdhulp Onze ambitie Als gemeente Lelystad willen we kansen geven aan kinderen. Ons beleid is erop gericht dat onze kinderen gezond en veilig opgroeien,

Nadere informatie

Sturen in het sociale domein

Sturen in het sociale domein Rijnconsult Sturen in het sociale domein Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg/ Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel DE DECENTRALISATIES: de context 21 Mijn context 3 De decentralisaties 441

Nadere informatie

Transitie Autoriteit Jeugd

Transitie Autoriteit Jeugd Transitie Autoriteit Jeugd Regionale bijeenkomst aanbieders jeugd Eindhoven, d.d. 17 april 2014 Bureau TransitieAutoriteit Jeugd Anne-Marie Willemsen Wat ging vooraf? 18 februari behandeling Jeugdwet 1

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 10 september Onderwerp: Raadsvoorstel Regionale uitgangspunten en schaalkeuzes Transitie Jeugdzorg

Voorstelnummer: Houten, 10 september Onderwerp: Raadsvoorstel Regionale uitgangspunten en schaalkeuzes Transitie Jeugdzorg Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-061 Houten, 10 september 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Regionale uitgangspunten en schaalkeuzes Transitie Jeugdzorg Beslispunten: 1. In te stemmen met de Regionale uitgangspunten

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente Uitloopavond commissie sociaal 28 aug. 2013 Annemarie Kristen-Reerink Kirsten Boelen Kristel Fiselier Wat gaan we vertellen? 1. Stand van zaken 2. Notitie Samenwerken

Nadere informatie