1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s Interne analyse: sterkten en zwakten Strategische keuze 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s Interne analyse: sterkten en zwakten Strategische keuze 7 2 Uitbreiding studentenhuisvesting 2.1 Kwantitatieve vraag en aanbod Kwalitatieve vraag en aanbod 10 3 Klanten en dienstverlening 3.1 Woonwensen van studenten Woonruimteverdeling Uitstroombeleid Huurbeleid Leefbaarheid Communicatie Duurzaamheid Klantenwaardering 17 4 Samenwerking 4.1 De strategische partner Visitatie Inbreng stakeholders 21 5 Organisatie en medewerkers 5.1 Specialisme Uitgangspunten personeelsbeleid Kernwaarden Beoordelingssysteem Personele consequenties ondernemingsplan Medewerkerstevredenheid Kantoorpand Naar een duurzame organisatie 25 6 De lange termijn gewaarborgd 6.1 Uitgangspunten en parameters Financiële continuïteit 28 7 Risicobeheersing en monitoring 7.1 Vraag en aanbod studentenhuisvesting Overheidsbeleid Samenwerking met lokale strategische partners Financiële continuïteit 32 Bijlagen 1 Prognose cumulatieve vraag en aanbod studentenhuisvesting 34 2 Overzicht subsidiabele huurprijzen wooneenheden Idealis 35 3 Berekeningen financiële continuïteit 36 4 Voorgenomen prestaties planperiode ondernemingsplan 37 5 Prognose tijdsplanning projecten/activiteiten 38 2

3 Voorwoord In dit nieuwe ondernemingsplan leest u dat wij op basis van de studentenprognoses van plan zijn om de komende jaren een groot aantal studenteneenheden te bouwen. Als de prognoses uitkomen zal het aantal wooneenheden van Idealis naar verwachting met zo n 20% groeien. Idealis ziet de toenemende vraag naar studentenhuisvesting als een kans en een grote uitdaging. Onze nieuwbouw wordt afgestemd op de woonwensen van studenten en zal kleinschaliger, gedifferentieerder en flexibeler zijn. Daarbij denken wij vooral aan zelfstandige woningen die kamergewijs, met gedeelde voorzieningen zoals woonkamer/ keuken, worden verhuurd. Die woningen zijn op lange termijn ook geschikt voor bewoning door andere doelgroepen. Zo wordt de kwaliteit van de totale studentenhuisvesting in Wageningen en Ede verbeterd en worden onze risico s (onzekere studentenprognoses bij een vrij eenzijdig woningbezit) verminderd. Studentenprognoses zijn op langere termijn zeer onzeker. Zowel studentenaantallen als de vraag naar kamers kunnen in Wageningen sterk fluctueren. Daarom leest u in dit ondernemingsplan over kansen en voorgenomen investeringen, maar ook over structurele monitoring en risicobeheersing. Zowel de gedifferentieerde, flexibele nieuwbouw die we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd (Nobelweg, Lombardi, Burgtstraat) als de woningen die nu in aanbouw zijn (Nieuw Kortenoord, Rijnveste) illustreren dat het fundament van onze strategie ijzersterk en ongewijzigd is: het streven naar kwalitatief goede huisvesting die aansluit bij de woonwensen van studenten en jonge promovendi, maar die op termijn eventueel ook voor andere doelgroepen aantrekkelijk zal zijn. Idealis is een sociale verhuurder die voor haar inkomsten vrijwel uitsluitend afhankelijk is van de huuropbrengsten. Tegelijkertijd verhuren wij aan een doelgroep die het over het algemeen financieel niet breed heeft. Mede omdat wij zo n forse nieuwbouwopgave hebben te vervullen, streven wij naar een huurniveau dat dit mogelijk maakt en toch gematigd is. De komende jaren gaan wij gefaseerd over naar een nieuw model van woonruimteverdeling. Onze doelgroep (studenten en jonge promovendi) zal dan, ongeacht nationaliteit of studieprogramma, op basis van individuele woonwensen, leefstijl en financiële middelen, bewust kunnen kiezen uit ons totale aanbod in de regio Wageningen/Ede. Dit ondernemingsplan is tot stand gekomen na consultatie van onze belangrijkste strategische partners, aan wie wij het algemeen strategisch kader hebben voorgelegd. Uit dit overleg bleek dat men zich goed kon vinden in de hoofdlijnen van beleid. Hans van Medenbach directeur/bestuurder Idealis Januari

4 Verwachting is dat het aantal studenten, en ook de vraag naar studentenhuisvesting, de komende jaren blijft groeien. Dit biedt Idealis de kans om door nieuwbouw de kwaliteit van studentenhuisvesting verder te verbeteren. 4

5 1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: de belangrijkste kansen en risico s Analyse van de belangrijkste kansen en risico s voor Idealis leidt tot de volgende hoofdthema s. De kwantitatieve vraag Idealis ziet de verwachte toename van de vraag naar studentenhuisvesting in de komende jaren als een kans om andersoortige studentenhuisvesting bij te bouwen. Waarschijnlijk zal op lange termijn (na 2025) de Nederlandse instroom geleidelijk verminderen. Mogelijk wordt dit in Wageningen gecompenseerd door een toenemende instroom van buitenlandse studenten. De kwalitatieve vraag De kwalitatieve vraag naar studentenhuisvesting is sterk gedifferentieerd en heeft niet alleen betrekking op de woonruimte zelf, maar ook op woongenot en leefstijl. Idealis ziet de differentiatie van de kwalitatieve vraag als een kans. Door bij nieuwbouw zoveel mogelijk aan te sluiten bij de actuele woonwensen van studenten wordt de kwaliteit van de totale studentenhuisvesting verder verbeterd. Strategische samenwerking Voor nieuwbouw van studentenhuisvesting zijn betaalbare locaties voor sociale woningbouw nodig. Planontwikkeling is alleen mogelijk als die past binnen het lokale beleid van Wonen en Ruimtelijke Ordening. Het waarborgen van voldoende studentenhuisvesting vraagt om goede samenwerking met onderwijs en gemeenten. Daarnaast zijn samenwerking met collega s binnen de regio en samenwerking met collegastudentenhuisvesters (Kences) belangrijk. Strategische samenwerking is een voorwaarde voor het realiseren van dit ondernemingsplan. Onzekerheid studentenprognoses Voor onze strategie zijn studentenprognoses belangrijk. Daarbij gaat het met name om landelijke trends, strategische besluiten van onderwijsinstellingen en internationalisering. De onzekerheid van studentenprognoses (en de afgeleide vraag naar studentenhuisvesting) beschouwt Idealis als gegeven. Prognoses voor buitenlandse studenten zijn nog onzekerder dan voor Nederlandse studenten. Veranderingen in studentenaantallen zijn door de hoge mutatiegraad al in korte tijd van invloed op de vraag/aanbodsituatie. Rijksoverheid Het kabinet Rutte heeft in het regeerakkoord beleidsvoornemens op hoofdlijnen vastgelegd. Voor Idealis zijn daarbij met name de beleidsthema s Wonen, Onderwijs en Energie van belang. Het gaat om huurbeleid, huurtoeslag, wet en regelgeving op gebied van vastgoed in het algemeen en studentenhuisvesting in het bijzonder, studiefinanciering en internationalisering van het onderwijs. Idealis ziet het overheidsbeleid als een belangrijk risico. Studentenhuisvesting is een onmisbare factor voor de ontwikkeling van onze kenniseconomie. 5

6 Economie Met name rente en bouwkosten vormen in het algemeen een risico met grote impact. In de toekomst kan stijgende rente leiden tot hogere financieringslasten en daardoor verminderde financieringsruimte voor nieuwbouw. Bouwkosten zijn rechtstreeks van invloed op investeringskosten. Door de huidige crisis is er een scherpe concurrentie tussen bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Dit biedt Idealis kansen bij het aanbesteden van nieuwbouw of groot planmatig onderhoud. 1.2 Interne analyse: de belangrijkste sterkten en zwakten Specialist in studentenhuisvesting Ons specialisme is het verhuren van woonruimte aan studenten. Jongeren die naar Wageningen of Ede komen voor hun studie zijn, gezien hun beperkte inkomen, aangewezen op sociale huisvesting. Aan de huisvesting van deze hoofddoelgroep ontleent Idealis haar bestaansrecht. Bij studentenhuisvesting gaat het om optimale combinatie van studie, wonen en sociale contacten binnen dezelfde stad. Studenten maken de bevolking van een stad gemiddeld slimmer, jonger en vitaler. Bij ontwikkeling van kennisclusters, van groot belang voor economie en werkgelegenheid, is studentenhuisvesting een onmisbare faciliterende factor. Food Valley is een regionaal samenwerkingsverband van 8 gemeenten. Binnen deze regio is sprake van een unieke verzameling van samenwerkende voedselgerelateerde kennisinstellingen die zich richt op innovatie van gezonde en duurzame voeding en verdere versteviging van de positie van dit agrofoodcentrum binnen Europa. Deze kenniscluster vormt voor Idealis een kansrijke omgeving. We zijn gewend aan internationale klantencontacten, veel verhuizingen in korte tijd en specifieke aandacht voor sociaal beheer en een prettig en veilig leefklimaat. Binnen Wageningen en Ede nemen we een bijzondere positie in: Idealis is geen gewone woningcorporatie, maar specialist in kortverblijf. Idealis wil haar beheerexpertise ook inzetten in vastgoed van derden, zowel structureel als tijdelijk. Ons specialisme en de flexibele wijze waarop we onze missie realiseren vormen een sterkte van de organisatie. Missie Idealis staat voor het adequaat huisvesten van studenten en jonge promovendi van onderwijsinstellingen in Wageningen en Ede. Financiële continuïteit Idealis wil ook toekomstige studentengeneraties huisvesting bieden. Daarom is het van fundamenteel belang dat wij in de toekomst een financieel gezonde organisatie blijven die naar vermogen presteert. Idealis beschikt over voldoende financieringsruimte om de voorgenomen omvangrijke investeringen in nieuwbouw van studenteneenheden de komende jaren mogelijk te maken. We zien onze financieringsruimte dan ook als een sterkte. Klantenwaardering Idealis meet klantenwaardering op vijf aspecten: Product, Prijs/kwaliteit, Dienstverlening, Persoonlijke service en Reputatie. Op deze aspecten wordt goed gescoord, alleen voor Prijs/kwaliteit is de gemiddelde waardering wat lager: redelijk/matig. Nieuwe Nederlandse huurders beoordelen Prijs/kwaliteit inmiddels ook met goed. Idealis ziet de goede scores van de klantenwaardering als een sterkte. Idealis is gespecialiseerd in het verhuren van woonruimte aan studenten. 6

7 Differentiatie woningbezit Typerend voor de oudere (in de 70er en 80er jaren gebouwde) studentencomplexen is de grootschaligheid van zowel de complexen als de afdelingen/woongroepen. Zo n 50% van de kamers met gedeelde voorzieningen van Idealis maakt deel uit van afdelingen met 10 of meer kamers. Deze grootschalige studentenhuisvesting voldoet in mindere mate aan de woonwensen (studenten denken meer aan groepen van zo n 4 tot 7 bewoners). Ook zijn deze complexen niet geschikt om te verbouwen voor andere doelgroepen. Wij zien het huidige, vrij eenzijdige, woningbezit als een zwakte. De verhuurbaarheid van onze complexen wordt gemonitord via enquêtes en indicatoren, zoals het gemiddeld aantal reacties op aanbod. Om de eenzijdigheid van onze woningvoorraad (en daarmee onze kwetsbaarheid) te verminderen is enige jaren geleden besloten tot drastische herstructurering en kwaliteitsverbetering. Voorbeelden zijn nieuwbouw van Nobelweg, Boomgaarden en Burgtstraat. Vervangende of aanvullende nieuwbouw wordt zo gebouwd dat kamergewijze verhuur voor studenten wordt gerealiseerd, maar op lange termijn ook verkoop of verhuur van de totale zelfstandige woning mogelijk is. Ook nieuwbouw van studentenhuisvesting op Kortenoord en Rijnveste zal vooral bestaan uit grondgebonden woningen voor niet te grote woongroepen. Ook worden er zelfstandige kamers en appartementen gerealiseerd. 1.3 Strategische keuze Onze externe en interne analyse mondt uit in een visie op de onderlinge samenhang van de belangrijkste sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Dit leidt tot de volgende strategische ambitie. Strategie Idealis voorziet in de planperiode van dit ondernemingsplan in de toenemende vraag naar studenten huisvesting, binnen de grenzen van haar financieringsruimte. Nieuwbouw wordt afgestemd op de woonwensen van studenten en zal kleinschaliger, gedifferentieerder en flexibeler zijn. Zo wordt de kwaliteit van de totale studentenhuisvesting in Wageningen en Ede verbeterd en worden de risico s (die samenhangen met onzekere studentenprognoses en een vrij eenzijdig woningbezit) verminderd. 7

8 Gezien de toenemende vraag naar studentenhuisvesting wil Idealis ca structurele eenheden toevoegen tot en met het studiejaar 2015/

9 2 Uitbreiding studentenhuisvesting 2.1 Kwantitatieve vraag en aanbod Jaarlijks wordt op basis van actuele studentenprognoses van Wageningen UR de vraag naar studentenhuisvesting berekend. Ook wordt rekening gehouden met de prognoses en de huisvestingsvraag van de andere onderwijsinstellingen. In de periode t/m studiejaar 2015/2016 verwachten we een toename van de vraag naar studentenhuisvesting in Wageningen van bijna eenheden (zie verder bijlage 1). Wageningen UR realiseert in 2011 zelf enkele honderden eenheden voor buitenlandse studenten. Dit betreft echter uitsluitend tijdelijke huisvesting, voor een periode van vijf en deels tien jaar. Idealis wil bij de vervanging van deze eenheden een actieve rol spelen en hierop tijdig anticiperen. Verder verwachten we dat in de komende jaren de particuliere kamermarkt in Wageningen beperkt zal groeien. Nieuwbouw van ruim eenheden Idealis wil, op grond van haar missie en strategie, zo goed mogelijk voorzien in de verwachte vraag naar studentenhuisvesting. Ons voornemen is het realiseren van ruim structurele eenheden t/m studiejaar 2015/2016 in Wageningen (waarvan ruim 350 vervanging). Daarnaast realiseert woningcorporatie Woonstede in Ede appartementen, die wij kamergewijs gaan verhuren aan 250 studenten. Voorgenomen investeringen nieuwbouw Investeringen nieuwbouw Aantal wooneenheden Bouwjaar Aanvangsjaar exploitatie Nieuw Kortenoord / Rijnveste / Campus Ede (Woonstede) Nobelweg ca Lawickse Hof (was: vdkolk Nrd) ca Campus, vervanging WURunits 250/ * 2015 Centrumlokatie, indien haalbaar Walstraat sloop/nieuwbouw 109/ Totaal eenheden nieuwbouw ca / /2017 * Bouwjaar wordt bepaald door de duur van de tijdelijke ruimtelijke ontheffing (vooralsnog 5 jaar, mogelijk 10 jaar) We spreken nadrukkelijk over voorgenomen investeringen in nieuwbouw. Jaarlijks wordt de planning geactualiseerd op basis van de monitoring van de vraag/aanbodsituatie en de financiële continuïteit. Ook vindt een dergelijke monitoring plaats voorafgaand aan elk te nemen investeringsbesluit. 9

10 De meeste studenten willen gezelligheid, niet te grote woongroepen en zelf medebewoners kiezen. 2.2 Kwalitatieve vraag en aanbod Bij studentenhuisvesting heeft kwaliteit betrekking op de woonruimte, maar hangt ook samen met woongenot en leefstijl. Daarbij speelt een rol of men wel of niet voorzieningen met anderen wil delen. De meeste studenten willen woonkamer/ keuken met anderen delen. Gezelligheid, niet te grote woongroepen en het zelf kiezen van medebewoners worden gewenst. Een minderheid van de studenten heeft andere woonwensen; zij vinden eigen voorzieningen juist wel belangrijk. Flexibel inzetbare nieuwbouw Nieuwbouw voor studenten wordt bij voorkeur gerealiseerd in woningen die kamergewijs, met gedeelde voor zieningen zoals woonkamer/keuken, worden verhuurd. Die woningen zijn op lange termijn, indien nodig bij een sterk verminderde vraag naar studentenhuisvesting, geschikt voor verhuur of verkoop aan andere doelgroepen. De komende jaren worden in de bestaande verhuureenheden en voorzieningen geen ingrijpende vastgoedmaatregelen uitgevoerd. We gaan uit van verlengde exploitatie van de huidige studentencomplexen, tot tenminste Uitzondering vormt het complex Walstraat: om de kosten van upgrading sterk te reduceren is verlengde exploitatie beperkt tot eind Planmatig onderhoud Bij het planmatig onderhoud van de bestaande complexen wordt de voor Idealis gebruikelijke kwaliteit van onderhoud en van leefbaarheid voor de bewoners gehandhaafd. 10

11 11

12 Idealis streeft naar een vraag/aanbodsituatie waarin geleidelijk alle eerstejaars die in Wageningen/Ede willen wonen in de loop van het eerste studiejaar gehuisvest kunnen worden in kamers met gedeelde voorzieningen. 12

13 3 Klanten en dienstverlening Onze dienstverlening stemmen we zoveel mogelijk af op datgene wat de klanten redelijkerwijs wensen. We willen klanten mogelijkheden bieden waaruit zij bewust kunnen kiezen. 3.1 Woonwensen van studenten Uit een enquête onder alle studenten van Wageningen Universiteit en Hogeschool Van Hall Larenstein blijkt dat bij het kiezen van woonruimte studenten de woonlasten (zeer) belangrijk vinden, gevolgd door oppervlakte kamer en onderhoud. In totaal werden bijna enquêtes ingevuld. De meeste studenten (ruim 70%) willen voorzieningen met anderen delen. Eigen voorzieningen zoals keuken, douche e.d. worden door hen minder belangrijk of zelfs onbelangrijk gevonden. Zij vinden het wonen binnen een gezellige woongroep veel belangrijker. Een ander deel van de studenten (bijna 30%) verkiest een heel andere leefstijl en vindt het kunnen beschikken over eigen voorzieningen juist wel belangrijk. Uit de enquête onder buitenlandse studenten (2009) blijkt dat de verdeling 70/30, zoals die voor Nederlandse studenten geldt, voor Europese studenten ongeveer 60/40 bedraagt en voor nieteuropese studenten rond de 50/50. Onze huidige studentenhuisvesting bestaat voor 75% uit kamers met gedeelde voorzieningen (voor de helft op afdelingen met 10 of meer bewoners) en 25% zelfstandige kamers en 2kamerwoningen. De gewenste kamergrootte is gedifferentieerd. De grootste responscategorie betreft een kamergrootte van 16 tot 18 m 2, maar ook beide aangrenzende categorieën scoren hoog. Het gewenst aantal medebewoners is eveneens gedifferentieerd. De grootste respons betreft een woongroep van 5 of 6 bewoners, maar ook 3 of 4 bewoners en 7 of 8 bewoners scoren hoog. Studenten die voorzieningen met anderen willen delen denken vooral aan woonkamer, keuken en balkon/tuin. Een deel van deze respondenten wil naast gedeelde voorzieningen met name een eigen wastafel op de kamer. De woonlasten die studenten willen betalen zijn eveneens gedifferentieerd. De meeste respondenten die voorzieningen willen delen denken aan woonlasten die niet boven de e 300 komen. Degenen die een voorkeur hebben voor een zelfstandige kamer willen vooral tot circa e 350 betalen. Afstemming nieuwbouw op woonwensen Gelet op de woonwensen van studenten en de samenstelling van ons huidige woningbezit richten we ons bij nieuwbouw op kamers met gedeelde voorzieningen, maar ook op voldoende zelfstandige eenheden. Per nieuwbouwlocatie leggen we verschillende accenten in de differentiatie voor wat betreft kamertype, oppervlakte van de kamer, voorzieningen en woonlasten. 3.2 Woonruimteverdeling Eerstejaars Eerstejaars komen rond augustus/september met velen tegelijk naar Wageningen en willen graag bij het begin van de studie al in de stad wonen. Afgestudeerden daarentegen vertrekken verspreid over het jaar, zodat zelfs bij een ontspannen kamermarkt sprake blijft van een instroompiek. Voor de meeste kamers vindt toewijzing plaats via het aanbodsysteem. Uit belangstellenden die reageren op aanbod wordt degene met de langste inschrijfduur geselecteerd. Idealis wil naast het bieden van structurele huisvesting ook bijdragen aan de opvang van de zomerpiek, door het tijdelijk onderdak bieden aan eerstejaars in vastgoed van derden. Idealis stelt daarvoor haar beheerexpertise ter beschikking, zodat in samenwerking met bv. het hoger onderwijs en/of collegacorporaties piekopvang tot stand komt. Een andere vorm van tijdelijke huisvesting is onderhuur. Veel studenten gaan, in verband met onderzoek of stage, een bepaalde periode elders wonen. Gedurende die tijd kunnen zij hun kamer onderverhuren. Idealis gaat soepel om met dergelijke verzoeken en faciliteert hierbij door middel van formele onder(ver)huurcontracten. 13

14 Instroom in het eerste studiejaar Idealis streeft naar een vraag/aanbodsituatie waarin geleidelijk alle eerstejaars die in Wageningen/Ede willen wonen in de loop van het eerste studiejaar gehuisvest kunnen worden in kamers met gedeelde voorzieningen. Hierbij wordt huisvesting voor 1 mei van het eerste studiejaar als streefdatum gehanteerd. Bij een redelijk evenwicht tussen vraag en aanbod gaat dan vervolgens de geleidelijke instroom van de volgende generatie eerstejaars van start. Voor de meeste buitenlandse studenten is een geleidelijke instroom niet adequaat: zij hebben bij aanvang van de studie al huisvesting nodig. Met Wageningen UR zijn daarom in een overeenkomst t/m 2015 afspraken gemaakt over reservering van inventariskamers voor buitenlandse studenten. Wageningen UR heeft aangegeven de overeenkomst na 2015 niet meer te willen verlengen. In overleg wordt bezien hoe de huisvesting van buitenlandse studenten in de toekomst het beste geregeld kan worden (zie verder de paragraaf Naar een nieuw model van woonruimteverdeling ). Ouderejaars en promovendi Sommige studenten kiezen ervoor om pas na het eerste studiejaar bij Idealis te gaan huren. Bijvoorbeeld omdat zij tijdelijke woonruimte kunnen (onder)huren, er bewust voor kiezen eerst op en neer te reizen en/of te willen wachten tot ze aan de beurt zijn voor een kamer met eigen voorzieningen. Sommige huurders willen binnen Idealis doorverhuizen naar een andere kamertype en/of woongroep. In complexen waar woongroepen beperkt van omvang zijn, kiezen bewoners zelf een nieuwe medebewoner. Soms kunnen bewoners na een periode van onderhuur daardoor in dezelfde woongroep blijven. Ook op Kortenoord en Rijnveste zullen nieuwe bewoners worden voorgedragen. Bij de oplevering (eerste verhuur) krijgen huidige Idealishuurders de mogelijkheid nieuwe woongroepen te vormen en samen door te verhuizen naar de nieuwbouw. De overige nieuwbouw en de bij doorverhuizing van Idealishuurders vrijkomende kamers worden op inschrijfduur verhuurd. Idealis verhuurt ruim 100 appartementen. Promovendi (PhDers), zowel Nederlanders als buitenlanders werkzaam bij Wageningen UR, reageren via de website op vrijkomende appartementen. Andere PhDers hebben veelal een geringer inkomen en worden door Wageningen UR voorgedragen voor inventariskamers. Bij nieuwbouw wordt woonruimte voor PhDers meegenomen. Zo zullen zij in Rijnveste niet alleen kunnen kiezen voor appartementen, maar ook voor kamers. Naar een nieuw model van woonruimteverdeling In de huidige woonruimteverdeling is de keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid van klanten sterk aan banden gelegd door regels. Buitenlandse MScstudenten worden gehuisvest in inventariskamers in een beperkt aantal complexen en kunnen niet reageren op aanbod van andere kamers. Voor Nederlandse studenten geldt het omgekeerde: de voor buitenlandse studenten gelabelde kamers zijn voor hen niet bereikbaar. Ook kunnen BSc en MScstudenten niet reageren op aangeboden appartementen voor PhDers, die weer niet kunnen kiezen voor kamers en 2kamerwoningen in studentencomplexen. Toekomstige woonruimteverdeling De komende jaren gaan wij gefaseerd over naar een nieuw model van woonruimteverdeling. Onze doelgroep (studenten en jonge promovendi) zal dan, ongeacht nationaliteit of studieprogramma, op basis van individuele woonwensen, leefstijl en financiële middelen, bewust kunnen kiezen uit ons aanbod in de regio Wageningen/Ede. Vanzelfsprekend blijft sprake van basisregels, zoals het vereiste om in Wageningen of Ede te studeren (of promotieonderzoek te doen), inschrijfduur als selectiecriterium bij reacties op aanbod en procedureafspraken over hoe (in bepaalde complexen) bewoners een nieuwe bewoner kunnen voordragen. Idealis gaat over naar een nieuw model van woonruimteverdeling met meer keuzemogelijkheden voor studenten en promovendi. 14

15 De contouren van de toekomstige woonruimteverdeling zijn inmiddels bekend: Idealis maakt geen onderscheid naar nationaliteit of studieprogramma; de keuzemogelijkheden voor studenten en promovendi worden zoveel mogelijk verruimd; alle nieuw te bouwen kamers worden voorzien van een basisvloerbedekking; bij reguliere kamers regelt de huurder zelf of wel/geen inventaris wordt gehuurd/gekocht; naast reguliere kamers worden volledig ingerichte short stay kamers verhuurd; short stay kamers worden volledig ingericht en tijdelijk verhuurd: jaarlijks komen deze eenheden uiterlijk per 1 augustus weer beschikbaar voor nieuwe instromers; huurders van short stay kamers kunnen zich opnieuw inschrijven en reageren op regulier aanbod; short stay kamers worden via de website aangeboden, inschrijfduur bepaalt volgorde en selectie; het aantal short stay kamers is beperkt; een deel daarvan kan door onderwijsinstellingen worden gereserveerd, zodat zij bepaalde studenten vooraf een kamergarantie kunnen geven. Binnen Idealis wordt in 2012 de gefaseerde invoering van het nieuwe model van woonruimteverdeling nader uitgewerkt door een projectgroep. 3.3 Uitstroombeleid Om studenten binnen redelijke termijn te kunnen huisvesten is het belangrijk dat huurders die afgestudeerd zijn of hun studie hebben gestaakt, vertrekken. In de huurovereenkomst verbinden studenten zich om uiterlijk binnen een jaar na afstuderen of studiestaken, te verhuizen. Ook voor jonge promovendi geldt een vertrektermijn van maximaal een jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst en/of het promoveren. Op deze wijze blijft de woonruimte beschikbaar voor de doelgroep en wordt scheefheid voorkomen. 3.4 Huurbeleid Idealis is voor haar inkomsten vrijwel uitsluitend afhankelijk van de huuropbrengsten. Tegelijkertijd verhuren wij aan een doelgroep die het over het algemeen financieel niet breed heeft. Mede omdat wij zo n forse nieuwbouwopgave hebben te vervullen, streven wij naar een huurniveau dat dit mogelijk maakt en toch gematigd is. Idealis richt zich in het huurbeleid op: een op de (toekomstige) vraag afgestemd gedifferentieerd aanbod qua kwaliteit en huurniveau; een evenwichtige prijs/kwaliteitsverhouding; het waarborgen van zodanige huurinkomsten dat de financiële continuïteit is gegarandeerd. Gedifferentieerd aanbod qua huurprijs en kwaliteit De meeste studenten beschikken over een beperkt besteedbaar inkomen en vinden de woonlasten een belangrijk aspect bij het kiezen van woonruimte. Differentiatie in gewenste kwaliteit leidt via het woningwaarderingsstelsel (vastgelegd in de Huurprijzenwet woonruimte) tot differentiatie in huurprijs. Evenwichtige prijs/kwaliteitsverhouding Bij de woningwaardering wordt de kwaliteit van wooneenheden objectief en door huurders controleerbaar beoordeeld en een puntenscore berekend. De systemen van puntenwaardering van zelfstandige woonruimte en die van kamers met gedeelde voorzieningen zijn echter verschillend en sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Daardoor is de huur van een zelfstandige kamer soms niet of nauwelijks hoger dan van een vergelijkbare kamer met gedeelde voorzieningen. Eventuele correctie brengen wij dan aan door variatie in het percentage van de maximaal toegestane huurprijs (zie volgende alinea). Studentenhuisvesting Idealis gaat voor bestaande studentenkamers uit van 80% van de maximaal toegestane sociale huurprijs. Daarmee geeft zij dus een algemene huurkorting. Uitzondering vormen wooneenheden waarvoor huurtoeslag mogelijk is: daar wordt bij nieuwe huurders 100% gehanteerd. Ook bij nieuwbouw (vanaf 2010) passen wij de 100% toe. Dat is nodig om ons ambitieuze nieuwbouwprogramma te kunnen bekostigen. Om bij nieuwbouw tot een evenwichtige prijs/kwaliteitsverhouding en acceptabele woonlasten te komen matigen wij, waar nodig, de huur van kamers met gedeelde voorzieningen (waarvoor geen huurtoeslag mogelijk is), binnen een range van 80 tot 100%. 15

16 Woonlasten en huurtoeslag Bij huurtoeslag wordt uitgegaan van subsidiabele huur (kale huur plus een beperkt deel van de kosten van enkele servicekostencomponenten) en van huurprijsgrenzen die jaarlijks door de rijksoverheid worden geactualiseerd op basis van de inflatie van het voorgaande jaar. Studenteneenheden gebouwd voor 1997 en aangewezen door het Rijk kunnen voor huurtoeslag in aanmerking komen. Dit geldt ook voor de meeste kamers van Idealis. Vanaf 1997 is huurtoeslag bij nieuwbouw van studenteneenheden alleen nog mogelijk voor zelfstandige woonruimte. Bij huurtoeslag geldt voor jongeren t/m 22 jaar een maximum huurgrens, de zgn. kwaliteitskortingsgrens (e 361, prijspeil 2011). Vrijwel alle kamers van Idealis hebben een lagere subsidiabele huur. Bij circa 50 eenheden is de huur hoger en geeft Idealis huurkorting tot de 23jarige leeftijd is bereikt, om het ontvangen van huurtoeslag voor deze huurders mogelijk te maken. Appartementen (m.n. voor promovendi) Bij appartementen gaan we uit van 100% van de toegestane huurprijs. Voor de meeste appartementen ligt de huur boven de grens voor sociale huur (e 652, prijspeil 2011). Het inkomen van veel PhDers is te hoog voor huurtoeslag. Als onacceptabele leegstand dreigt kan de huur worden gematigd. Overige sociale huurwoningen en vrije sector woningen De sociale huurwoningen voor ouderen (Bassecour/Herenstraat) hebben geen directe relatie met onze missie. Bij nieuwe huurders wordt de maximaal toegestane sociale huur toegepast. Bij enkele woningen zou daarmee de maximumgrens voor sociale huur worden overschreden. Huurmatiging vindt dan plaats, zodat huurtoeslag voor de huurders van deze seniorenwoningen mogelijk blijft. Tot slot zijn er vrije sector woningen met een huur boven de maximumgrens voor sociale huur. Dit betreft de 12 appartementen van het complex Wilhelminaweg. Huurbeleid In principe verhuren we volgens de door de overheid maximaal toegestane huurprijs. Uitzondering daarop vormen studenteneenheden waarvoor geen huurtoeslag mogelijk is: bij bestaande kamers met gedeelde voorzieningen gaan we dan uit van 80% en bij nieuwbouw matigen we de huur binnen een range van 80 tot 100%. Overzicht consequenties huurbeleid Een overzicht van de subsidiabele huurprijzen van alle wooneenheden (incl. Ede) vindt u in bijlage 2. Aanpassingen rijksbeleid In het landelijk huurbeleid vinden wijzigingen plaats. Dit betreft o.a. de mogelijkheid om in schaarste regio s (waarin ook Wageningen en Ede) extra basispunten aan de woningwaardering toe te voegen, afhankelijk van de WOZwaarde/m 2. Daarnaast zijn er voorgenomen bezuinigingen in de huurtoeslag. Herijking huurbeleid In 2012 zal Idealis haar totale huurbeleid herijken. 3.5 Leefbaarheid De studentencomplexen bestaan vooral uit kamers waarvan de bewoners keuken, douche e.d. delen met anderen. Dit betekent dat deze bewoners nadrukkelijk rekening met elkaar moeten houden. Wij hechten veel waarde aan een goed, prettig en veilig woon en leefklimaat. De bewoners, maar ook onze beheerders en medewerker sociaal beheer, dragen daartoe bij. Waar mogelijk steunen wij bewonersinitiatieven die bijdragen aan een goede leefbaarheid. Het zijn de bewoners zelf die de woonruimte en de woonomgeving dagelijks ervaren. Zij kunnen de leefbaarheid daarom het beste beoordelen. De jaarlijkse enquête leefbaarheid is een nuttige graadmeter van de beoordeling door de bewoners. Leefbare woonomgeving De leefbaarheid in een complex is goed als een ruime meerderheid (tenminste 70%) van de bewoners zich er prettig en veilig voelt en een rapportcijfer 7 of hoger geeft voor de totale leefbaarheid. Per complex worden de scores voor afzonderlijke leefbaarheidsaspecten besproken in het overleg van bewonersvertegenwoordiger, beheerder en medewerker Woondiensten. Mede op grond van dit overleg worden jaarlijks verbeteracties uitgevoerd. 16

17 3.6 Communicatie Tijdige en open communicatie met huidige en toekomstige klanten vinden wij belangrijk. Idealis heeft veel buitenlandse huurders. De communicatie met deze huurders is Engelstalig. Om ons te profileren bij aanstaande eerstejaars en hen te wijzen op de huisvestingsmogelijkheden nemen we deel aan voorlichtingsdagen van de relevante onderwijsinstellingen in Wageningen en Ede. Nieuwe website Onze website wordt in 2012 vervangen door een website die gebruiksvriendelijker is, volop interactie biedt en waarin social media zijn geïntegreerd. Daarbij wordt ook een groot deel van onze brieven aan huurders vervangen door digitale communicatie. 3.7 Duurzaamheid Idealis zet vanwege de ernst en urgentie van de klimaatproblematiek krachtig in op het realiseren van zoveel mogelijk energiebesparing, zowel door technische maatregelen als door voorlichting om het gedrag van huurders te beïnvloeden. Daarnaast wordt ingezet op toepassing van duurzame energie. We vinden het echter ook belangrijk om de investeringskosten zo laag mogelijk te houden in verband met het huurprijsniveau van studentenhuisvesting. Idealis rond in 2012 een integraal milieubeleidsplan af, waarin het beleid ten aanzien van alle genoemde aspecten van duurzaamheid voor de komende jaren is vastgelegd. Zie voor wat betreft duurzaamheid ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.8 Naar een duurzame organisatie. Duurzaamheid Idealis sluit zich aan bij de ambitie van koepelorganisatie Aedes om 20% te besparen op het gasgebruik in 2018 ten opzichte van 2008 en op de ambitie van de rijksoverheid om 30% CO2reductie in 2020 te realiseren ten opzichte van Idealis sluit zich ook aan bij de ambitie Wageningen klimaatneutraal in 2030 en is ook op dit gebied partner van de gemeente. Bij nieuwbouw gaat Idealis uit van tenminste de wettelijke energieprestatie coëfficiënt, waarbij gekozen wordt voor een gebouw en energieconcept dat op termijn klimaatneutraal kan worden gemaakt. Op de overige prestatievelden van GPR (een digitaal meet en ontwikkelinstrument voor duurzaam bouwen dat inzicht geeft in de mate van duurzaamheid) wordt een gemiddelde van 7,5 gerealiseerd (wetgeving gaat uit van tenminste 6,5). Idealis koopt uitsluitend groene stroom en gas CO2neutraal in (voor die complexen waar wij de inkoop van energie regelen voor de huurders). Het overgrote deel van de energieconsumptie in woningen wordt door de bewoners bepaald. Daarom geeft Idealis regelmatig informatie aan haar huurders hoe zuinig met energie en water om te gaan. Idealis neemt actief deel aan experimenten en innovatieve projecten, waarbij waar mogelijk specifiek Wageningse kennis, kunde en bedrijvigheid wordt benut. 3.8 Klantenwaardering Feedback van bewoners vormt een belangrijke basis voor beleidsontwikkeling en verbetering van dienstverlening en werkprocessen. Alle nieuwe en vertrekkende huurders worden binnen zes weken na het tekenen, dan wel opzeggen van de huurovereenkomst per benaderd met een enquête. Normen klantenwaardering We streven naar een beoordeling goed voor de aspecten Product, Persoonlijke service, Dienstverlening en Reputatie en de waardering redelijk voor Prijs/kwaliteit. Elk van de vijf aspecten bestaat uit een aantal deelvragen/elementen. In 2012 stellen we ook normen vast voor de afzonderlijke elementen. Op basis daarvan kunnen we verbeteracties nog nadrukkelijker koppelen aan feitelijke klantenwaardering. 17

18 Idealis werkt actief aan het behoud van de goede relatie met de huurdersorganisatie, de onderwijsinstellingen, de gemeenten en de collega corporaties. 18

19 4 Samenwerking 4.1 De strategische partners Bewonersvertegenwoordiging De huurders van de studentencomplexen zijn vertegenwoordigd in de Stichting Flatoverleg (SFO), waarin zowel Nederlandse als buitenlandse huurders zitting hebben. Idealis vindt advisering van de SFO in zaken rond (ver)huurbeleid en beheer belangrijk voor het ontwikkelen van nieuw beleid en verbeteracties. Daarnaast is er voor de seniorenwoningen (Bassecour/ Herenstraat) een actieve bewonerscommissie, waarmee wij ook de komende jaren nauw zullen samenwerken. De basis voor de bewonersparticipatie bij woningcorporaties ligt in het rijksbesluit BBSH (Besluit beheer sociale huursector) en in de Wet Overleg Huurders/Verhuurder. Bij Idealis is de bewonersparticipatie ook vastgelegd in de statuten. De SFO heeft het recht om twee leden van onze Raad van Commissarissen voor te dragen. Wij hebben de praktische uitwerking van de bewonersparticipatie verwoord in een samen met de SFO opgestelde Samenwerkingsovereenkomst huurders/verhuurder. De samenwerking met de SFO verloopt zeer constructief. Samenwerkingsovereenkomst met SFO De samenwerkingsovereenkomst wordt eenmaal per twee jaar geëvalueerd en geactualiseerd. Binnen de tijdsperiode van dit ondernemingsplan zal dat plaatsvinden in 2012 en in Wageningen UR Idealis ziet Wageningen UR als een belangrijke strategische partner en onderstreept de wederzijdse verantwoordelijkheid voor het adequaat huisvesten van studenten. Zowel Idealis als de universiteit hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. Goede samenwerking met Wageningen UR is een belangrijke voorwaarde om te kunnen voorzien in de toenemende vraag naar studentenhuisvesting. Idealis werkt actief aan verbetering van deze samenwerking. Met name het maken van concrete afspraken over structurele huisvesting van buitenlandse studenten op langere termijn is een belangrijk aandachtspunt. Hoewel de huidige overeenkomst met Wageningen UR loopt tot eind 2015 wordt komende jaren al geleidelijk een ander model van woonruimteverdeling ingevoerd. De contouren voor dat nieuwe model zijn najaar 2011 vastgesteld. Nadere uitwerking en afstemming tussen Idealis en Wageningen UR vindt plaats in Het gaat daarbij o.a. om overdracht van verhuurtaken aan Idealis, het aanbieden van kamers aan buitenlandse studenten via de website en het bepalen van het totaal aantal short stay eenheden en het deel daarvan dat Wageningen UR bij Idealis kan reserveren om ook in de toekomst bepaalde studenten een kamergarantie te kunnen geven. Christelijke Hogeschool Ede Ook de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) is een belangrijke relatie van Idealis. Een belangrijk deel van de uitwonende studenten van de CHE woont in door Idealis kamergewijs verhuurde appartementen van onze collega Woonstede. Met CHE, gemeente Ede en Woonstede wordt samengewerkt om nieuwbouw van studentenhuisvesting op de Kenniscampus Ede te realiseren. Gemeente Wageningen Met de gemeente Wageningen wordt veelvuldig overleg gevoerd over diverse zaken op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening. Naast overleg met de betrokken wethouder betrekt Idealis ook de raadscommissie en de afzonderlijke politieke fracties bij voorgenomen beleid. 19

20 Prestatieafspraken met de gemeente Wageningen Idealis hecht veel waarde aan totstandkoming van nieuwe prestatieafspraken met de gemeente Wageningen. Daarbij worden van beide partijen substantiële bijdragen gevraagd bij het realiseren van sociale woningbouw. In het voorjaar van 2012 zal een akkoord met de gemeente worden gesloten, voor de periode 2012 tot Gemeente Ede De gemeente Ede wil de belangrijke onderwijsfunctie die de stad heeft nadrukkelijker profileren. Zij ziet onderwijs en studenten als goede mogelijkheden voor het versterken van de levendigheid, het culturele leven en de economie van de stad. De gemeente werkt, samen met het onderwijs en de beide woningcorporaties, van harte mee aan nieuwbouw voor studenten en inrichting van een kenniscampus. Woonstede Al vele jaren werken woningcorporaties Woonstede en Idealis naar tevredenheid samen op het gebied van studentenhuisvesting in Ede. In 2010 werd deze samenwerking nog versterkt door het maken van afspraken over nieuwbouw. Woonstede gaat op de te ontwikkelen kenniscampus een appartementencomplex bouwen voor 250 studenten en voor jongeren met een zorgvraag. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de expertise van Woonstede op het gebied van ontwikkeling en van Idealis op het gebied van verhuur van studentenhuisvesting. In 2010 hebben Woonstede en Idealis daarnaast een intentieverklaring getekend voor operationele samenwerking en wederzijdse advisering op velerlei gebied in de komende jaren. Daarbij behouden beide organisaties hun zelfstandigheid en wordt de eigen identiteit naar de klanten toe gehandhaafd. De Woningstichting Idealis streeft binnen Wageningen naar afstemming van het strategisch voorraadbeleid met De Woningstichting. Een meer integrale benadering van de Wageningse woningmarkt en de bestaande woningvoorraad van beide corporaties kan tot betere oplossingen leiden en is in het belang van studenten, recent afgestudeerden en jonge promovendi. We zoeken naar mogelijkheden om in bestaand vastgoed de huisvesting van studenten te verzorgen. Zo kan bijvoorbeeld voorafgaand aan sloop van woningen nog tijdelijke verhuur aan studenten plaatsvinden. Overige collegacorporaties regio Food Valley Na de gemeenten hebben ook de woningcorporaties in de WERVregio besloten hun samenwerking te verbreden tot de nieuwe regio Food Valley. De samenwerking van de corporaties in Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal wordt hiermee uitgebreid met Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Renswoude. De 11 woningcorporaties nemen ook deel in het bestuur van de Food Valley Vastgoedmonitor. Collegastudentenhuisvesters In het landelijke Kenniscentrum Studentenhuisvesting Kences werken 9 woningcorporaties/ studentenhuisvesters samen, waaronder Idealis. De deelnemende studentenhuisvesters beheren samen ruim wooneenheden. De bestuurders van deze studentenhuisvesters vormen het bestuur van Kences. Speerpunten binnen Kences zijn: belangenbehartiging, synergie uit samenwerking en innovatie. Zo zet Kences zich in voor een Nationaal Actieplan Studentenhuisvesting en de ontwikkeling van een landelijke monitor studentenhuisvesting. Het Nationaal Actieplan moet de weg bereiden voor substantiële uitbreiding van het aantal studentenkamers. Dat kan alleen als belemmerende overheidsregels worden aangepast of vervallen. 4.2 Visitatie Door een onafhankelijke, externe visitatie wordt verantwoording afgelegd over de maatschappelijke prestaties, de beleidskeuzes die we maken en de wijze waarop onze belangrijkste strategische relaties betrokken zijn in dat afwegingsproces. De visitatiemethodiek brengt het maatschappelijk rendement in beeld door de prestaties van de woningcorporatie te beschrijven en af te zetten tegen: de eigen ambities en doelstellingen; de opgaven in het werkgebied; het oordeel van de belangrijkste strategische relaties; de financiële mogelijkheden en de mate van efficiëntie; de eisen van governance. De eerste visitatie bij Idealis heeft plaatsgevonden in Eindconclusie was dat Idealis wordt gezien als een herkenbare en gedegen studentenhuisvester, die opvallend evenwichtig en ruim voldoende scoort op alle vier aspecten van maatschappelijke visitatie. Vanzelfsprekend heeft het onderzoek ook tot enkele aandachtspunten geleid. Belangrijkste daarvan was het meer verduidelijken van de bewust gekozen strategie en het verder verbeteren van de communicatie en samenwerking met de strategische partners. Bij de totstandkoming van de nota Strategisch voorraadbeleid en van dit ondernemingsplan zijn de belangrijkste strategische partners in een vroeg stadium betrokken. 20

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur april 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en dé studentenhuisvester voor Wageningen

Nadere informatie

Op onze website www.idealis.nl vind u een verkorte versie van ons jaarverslag.

Op onze website www.idealis.nl vind u een verkorte versie van ons jaarverslag. JAARVERSLAG 2012 Op onze website www.idealis.nl vind u een verkorte versie van ons jaarverslag. 1 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG 1 BESTUURSVERSLAG... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Samenwerking bestuur/managementteam...

Nadere informatie

Voorwoord. Ambitieuze nieuwbouw, maar ook focus op goed beheer!

Voorwoord. Ambitieuze nieuwbouw, maar ook focus op goed beheer! Jaarverslag 2011 Voorwoord Ambitieuze nieuwbouw, maar ook focus op goed beheer! Idealis is in 2011 zeer actief geweest op het gebied van nieuwbouw van studentenhuisvesting, een goed beheer van onze bestaande

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen, profiel financieel-economisch. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen, profiel financieel-economisch. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen, profiel financieel-economisch bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur Juni 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Idealis

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Idealis FUNCTIEPROFIEL Directeur-bestuurder bij Idealis PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur Woerden, maart 2013 Organisatie en context Idealis is een woningcorporatie en dè studentenhuisvester voor

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Monitor vraag en aanbod studentenhuisvesting Wageningen/Ede

Monitor vraag en aanbod studentenhuisvesting Wageningen/Ede Monitor vraag en aanbod studentenhuisvesting Wageningen/Ede 1 Samenvatting T/m studiejaar 2016/2017 voldoende aanbod aan studentenhuisvesting De toename van de vraag naar studentenhuisvesting wordt ook

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

Geachte voorzitter, DSO/ RIS Aan de voorzitter van de Commissie Ruimte. H. Berendsen. Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Geachte voorzitter, DSO/ RIS Aan de voorzitter van de Commissie Ruimte. H. Berendsen. Dienst Stedelijke Ontwikkeling Typ teksttyp teksttyp tekst J. Wijsmuller Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur 040 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Ruimte Datum

Nadere informatie

Amsterdam (incl Diemen en Amstelveen)

Amsterdam (incl Diemen en Amstelveen) Amsterdam (incl Diemen en Amstelveen) HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreslaties.

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. studentenhuisvesting op.

HET APOLLO MODEL. studentenhuisvesting op. Utrecht HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreslaties. Met dit model

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Visitatierapport. Idealis 2009-2012

Visitatierapport. Idealis 2009-2012 Visitatierapport Idealis 2009-2012 Utrecht, 10 april 2013 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. H. van Santen (voorzitter)

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr...., Directie

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Toekomstvisie. publieke versie

Toekomstvisie. publieke versie Toekomstvisie publieke versie 1 Inhoudsopgave 1. Onze maatschappelijke opdracht 4 2 De wereld om ons heen 5 2.1 Omgeving 5 2.2 Prognoses 5 2.3 Markt in Enschede 6 2.4 Markt in Hengelo 6 3 Onze missie en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 Aanleiding De prestatieafspraken 2016 zijn een vertaling van het bod, waarin de corporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van het

Nadere informatie

HUURBELEIDSPLAN 2015

HUURBELEIDSPLAN 2015 HUURBELEIDSPLAN 2015 Stichting Jongeren Huisvesting Twente Vastgesteld door de directeur d.d. 17 februari 2015 Behandeld door de Raad van Toezicht d.d. 2 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 2.

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel Woonvisie 2015-2025 Gemeenteraad Boxtel Aanleiding Woonvisie 2010-2014 afgerond Regionale agenda wonen Veranderde dynamiek op de woningmarkt Extramuralisering Woningwet 2015 2 Vorm van de woonvisie Visie

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Uitwerking marketingplatform

Uitwerking marketingplatform Uitwerking marketingplatform Regeerakkoord: marketingstrategie of dooddoener? verbinden samenwerken Co-creatie Verantwoordelijkheid nemen tegenstellingen openheid 2 kanten kansen Win-win Gedeeld probleem

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

WONEN VIERLINGSBEEK ONDERNEMINGSPLAN. Wie zijn we. Wat doen we

WONEN VIERLINGSBEEK ONDERNEMINGSPLAN. Wie zijn we. Wat doen we Waar staan we voor Afgestemd op de woonbehoeften per kern staat Wonen Vierlingsbeek voor kwalitatief goed en betaalbaar wonen. Vanuit het wonen leveren we in samenwerking met onze partners een actieve

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Bedrijfsvoering. bij. Idealis

FUNCTIEPROFIEL. Manager Bedrijfsvoering. bij. Idealis FUNCTIEPROFIEL Manager Bedrijfsvoering bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit partner 14 Juli 2015 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en dé studentenhuisvester voor Wageningen

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Memo 1. Inleiding 2. Relevante ontwikkelingen

Memo 1. Inleiding 2. Relevante ontwikkelingen Gemeente Ede Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 6 december 2016 Zaaknummer : 59758 Onderwerp : Voortgangsrapportage Tijdelijke en permanente uitbreiding sociale

Nadere informatie

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning DE BASIS VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan 2015-2018 De Goede Woning VOORWOORD Een dak boven het hoofd en brood op de plank. Hoe vanzelfsprekend is dat niet? Helaas minder vanzelfsprekend dan

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Utrecht, 23 november 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INVESTERINGSRUIMTE EN FINANCIËLE

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

RAAD VAN COMMISSARISSEN EN GOVERNANCE STRUCTUUR 41 JAARREKENING 46

RAAD VAN COMMISSARISSEN EN GOVERNANCE STRUCTUUR 41 JAARREKENING 46 Jaarverslag 2014 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG 1 BESTUURSVERSLAG... 2 2 ONZE HUURDERS... 5 3 VERHUURPRESTATIES... 9 4 LEEFBAARHEID... 13 5 DUURZAAMHEID... 14 6 VASTGOED... 16 7 BELANGRIJKSTE RELATIES... 20

Nadere informatie

Ruimte om te kiezen. Ondernemingsplan 2015-2018

Ruimte om te kiezen. Ondernemingsplan 2015-2018 Ruimte om te kiezen Ondernemingsplan 2015-2018 Ruimte om te kiezen Inhoud Studentenhuisvesting in Wageningen en Ede 1 Maak kennis met Idealis 2 De omgeving waarin we werken De vraag en ons antwoord 3 Gevarieerd

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN LID RAAD VAN COMMISSARISSEN profiel Juridisch - Vastgoed April 2017 HCG / TK DE ORGANISATIE Stichting is een woningcorporatie met ruim 9.500 verhuureenheden in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. richt

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

Ruimte maken om thuis te geven

Ruimte maken om thuis te geven Ruimte maken om thuis te geven samenvatting Ondernemingsplan woondiensten Aarwoude 2012-2015 Ruimte maken om thuis te geven De kubus is een ruimtelijke puzzel die opgelost kan worden door de juiste keuzes

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING PORTEFEUILLEMANAGEMENT EN SWOT ANALYSE Portefeuillemanagement is een dynamisch proces waarbij telkens opnieuw geanalyseerd,

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Notitie studentenhuisvesting Wageningen. Een ruimtelijk kader voor studentenhuisvesting in Wageningen

Notitie studentenhuisvesting Wageningen. Een ruimtelijk kader voor studentenhuisvesting in Wageningen Notitie studentenhuisvesting Wageningen Een ruimtelijk kader voor studentenhuisvesting in Wageningen 26-4-2011 1 1 Inleiding Na jaren met een overschot aan studentenkamers, resulterend in grote leegstand

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren.

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren. Samenvatting In deze samenvatting geven wij in een notendop de uitkomsten van de maatschappelijke visitatie van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken (verder afgekort tot GenO). 1. Beoordeling

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Monitor vraag en aanbod studentenhuisvesting Wageningen

Monitor vraag en aanbod studentenhuisvesting Wageningen Monitor vraag en aanbod studentenhuisvesting Wageningen 1 Samenvatting Volgend studiejaar 2017/18 kan de toename van de vraag naar studentenhuisvesting naar verwachting worden opgevangen, mits dit jaar

Nadere informatie

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Overwegingen dat Rochdale erkent dat het in wederzijds belang is dat bewonerscommissies op complexniveau en Rochdale met elkaar overleg voeren over

Nadere informatie

Rotterdam, 1 maart 2016.

Rotterdam, 1 maart 2016. Rotterdam, 1 maart 2016. 16bb1367 Aan: de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor: de Woonvisie Rotterdam,

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: Convenant Rijk Vastgoed Belang (Bestuurdersakkoord) De ondergetekenden: 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mevrouw Sybilla M. Dekker, handelend als bestuursorgaan,

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie