citymarketing Terneuzen mei 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "citymarketing Terneuzen mei 2014"

Transcriptie

1 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014

2 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente Enof Communicatie Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Samenvatting Uitgangspunten 6 1. Samenwerking en verantwoordelijkheid 6 2. Een sterk merkconcept betekent kiezen 6 Marktanalyse Terneuzen 7 1. Marktgegevens 7 2. Trends en ontwikkelingen 8 3. Conclusies marktanalyse 9 4. Het imago van Terneuzen 9 5. Sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen 11 Strategie citymarketing Terneuzen Merk en merkconcept Terneuzen Kernwaarden en kernboodschap Terneuzen Marketingopgave en -doelstellingen Communicatiedoelgroepen en -doelstellingen Fasering en jaarplan 18 Organisatie citymarketing Terneuzen 20 Activiteiten en begroting 2015 ev, + planning 24 Bijlagen 1. Organisatie totstandkoming citymarketingplan Georganiseerde bijeenkomsten Gebruikte documenten Scorecard Voorbeeld jaaragenda 32

4 Inleiding Het citymarketingplan Terneuzen is opgesteld als richtlijn en leidraad voor de uitwerking van een concrete citymarketingcampagne voor de gemeente Terneuzen. De aanleiding is het projectplan citymarketing van de gemeente Terneuzen waarvan de ambitie is om bezoekers, bewoners, bedrijven, ondernemers en investeerders aan te trekken en te behouden. Om deze ambitie handen en voeten te geven, is besloten tot het opstellen van een structuurvisie voor de binnenstad en - mede op basis van deze visie - een citymarketingplan. De projectgroep citymarketing en de klankbordgroep citymarketing vormden het platform voor de realisatie van voorliggend citymarketingplan. Er is ten behoeve van de ontwikkeling van citymarketing Terneuzen met veel mensen gesproken, onder regie van de projectgroep citymarketing, en onder begeleiding van de klankbordgroep citymarketing. De klankbordgroep is ingezet voor het draagvlak en de inhoudelijke kwaliteit. Het doel van deze klankbordgroep was het toetsen van de tussentijdse resultaten, evalueren en corrigeren waar nodig. De basis voor de ontwikkeling van citymarketing was het projectplan citymarketing, onder regie van de projectgroep citymarketing en met ondersteuning van Brandaris Placemarketing. Een overzicht van de betrokken personen uit de projectorganisatie is te vinden in bijlage 1. In bijlage 2 is een overzicht te vinden van alle georganiseerde bijeenkomsten voor de totstandkoming van voorliggend plan. Leeswijzer In hoofdstuk 1 worden de uitgangspunten van citymarketing voor Terneuzen geformuleerd. In hoofdstuk 2 wordt vervolgens een marktanalyse weergegeven als basis voor de citymarketingstrategie. Deze strategie is weergegeven in hoofdstuk 3 en bevat de belangrijkste marketingthema s, het merkconcept en de verschillende marketingdoelgroepen en -doelstellingen. In hoofdstuk 5 wordt ten slotte vormgegeven aan de organisatie voor de uitvoering van de citymarketingcampagne, met bijbehorende planning, begroting en activiteiten. 4

5 Samenvatting citymarketingplan Terneuzen Terneuzen heeft veel te bieden aan bewoners, bezoekers en bedrijven. Echter, het merk Terneuzen blijkt (nog) onvoldoende sterk. Daardoor worden potentiële doelgroepen niet of onvoldoende bereikt. Dit gegeven vormt de basis voor een breed erkende marketingopdracht voor de stad Terneuzen en de gehele gemeente waar de stad onderdeel van is. Om daaraan gestalte te geven, is het citymarketingplan Terneuzen opgesteld. De route naar het citymarketingplan In 2013 is een brede vertegenwoordiging uit Terneuzen betrokken bij het opstellen van het citymarketingplan. De gemeente had de regie over dit traject. Voor specifieke kennis op het vlak van citymarketing werden externe deskundigen aangesproken. Het plan is gebaseerd op reeds bestaande (imago)onderzoeken, visies en het DNA Terneuzen. Uitgangspunten Het plan geeft een sterke richting aan de wijze waarop alle partners die bij Terneuzen betrokken zijn verder kunnen met een gezamenlijke citymarketingaanpak. Het externe doel van de aanpak is om bezoekers, bewoners en bedrijven aan te trekken. Tegelijkertijd heeft citymarketing ook een intern doel: het creëren van trots bij huidige inwoners. Uiteindelijk is het streven om voor Terneuzen een goed economisch en maatschappelijk klimaat te waarborgen en, waar dat kan, te versterken. Het citymarketingplan is niet beperkt tot de stad Terneuzen, maar legt daar wel het accent op. Centrale thema s als rode draad Terneuzen zet vanuit citymarketing in op thema s die in hun samenhang onderscheidend zijn, zowel regionaal als in Zeeland. De drie thema s zijn: haven, water en centrum. Deze thema s moeten de rode draad van citymarketing gaan vormen. Citymarketing richt zich op promotie en evenementen, maar bijvoorbeeld ook op de infrastructuur van de binnenstad en inrichting van de openbare ruimte. Gezamenlijke organisatie Activiteiten voor het merk Terneuzen moeten door samenwerking elkaar meer gaan versterken. Zo wordt versplintering tegengegaan en ontstaat meer grip en focus op de activiteiten die het merk kunnen versterken. Het citymarketingplan geeft aan hoe de organisatie van citymarketing gestalte moet krijgen. Een speciale stichting gaat sturing geven aan de publiek-private samenwerking. Voor de uitvoering van acties moet ook nauwe samenwerking zijn. Daarvoor is een bureau Terneuzen Marketing voorzien waarin een citymarketeer de spil is. Om citymarketing uit te voeren zijn financiële middelen essentieel. Die middelen moeten door zowel de gemeente als private partijen worden bijgedragen. Sponsoren worden geworven via een aparte sponsorstichting. citymarketingplan is fundament om verder te bouwen Het citymarketingplan vormt het fundament voor een sterke, gezamenlijke citymarketing waarbij overheid en private partners nauw samen kunnen werken. Krachten en middelen worden gebundeld en uitvoering van diverse acties ten bate van Terneuzen kunnen worden afgestemd. Het citymarketingplan geeft (nog) geen gedetailleerd actieplan. De stichting citymarketing en het bureau Terneuzen Marketing hebben de taak om de acties uit te werken. Zij worden op die manier in staat gesteld om vanuit hun nieuwe rol de keuzes in de diverse acties te bepalen. Het is de bedoeling dat de uitvoering van citymarketing in 2015 daadwerkelijk van start kan gaan. 5 Citymarketing Terneuzen Marketingplan 2014

6 1 Uitgangspunten 1.1 Samenwerking en verantwoordelijkheid De gemeente Terneuzen is niet de enige partij die zich richt op de marketing van het aanbod in Terneuzen. Zowel publieke als ook private organisaties binnen en buiten Terneuzen zijn actief met ontwikkeling, promotie van en acquisitie voor het gebied. Samenwerking is van belang voor effectiviteit en resultaten, en om een goed en meer eenduidig beeld neer te zetten van Terneuzen. citymarketing is geen verantwoordelijkheid van alleen de gemeente, maar van alle betrokken organisaties. De gemeente is de trekker en initiatiefnemer voor dit marketingplan. Er zijn veel partijen actief op de verschillende markten waarop Terneuzen zich begeeft, op het niveau van centrummanagement, gemeente, haven, Zeeland Seaports, regio Zeeuws-Vlaanderen en provincie Zeeland. Er wordt op dit moment samengewerkt, maar ook veel naast en langs elkaar heen gewerkt. Er is een grote behoefte aan verbinding, een structuur voor samenwerken aan een aantrekkelijke stad en goede promotie van het aanbod. De klankbordgroep geeft dit aan als hoofddoelstelling voor citymarketing Terneuzen. 1.2 Een sterk merkconcept betekent kiezen Mensen denken in merken, waarbij een merk een verzameling associaties is in het brein. Een sterk merk Terneuzen verhoogt de aantrekkingskracht van Terneuzen voor de doelgroep van bedrijven, bewoners, bezoekers en investeerders. Een merk is dus niet wat je zelf wilt zijn, maar hoe anderen je zien. Om een sterk merk te worden, is het zaak om de associaties die mensen hebben te beïnvloeden door citymarketing. Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat het merk Terneuzen (zoveel mogelijk) overeenkomt met de identiteit van Terneuzen. Van belang daarbij is dat wat je vertelt over Terneuzen klopt met wat Terneuzen te bieden heeft. De algemene doelstelling van citymarketing is het werken aan toekomstige welvaart en welzijn voor bewoners en ondernemers. Dit is een doelstelling die betrekking heeft op heel Terneuzen. Daarbinnen is het van belang op basis van marktanalyses, doelstellingen en doelgroepen keuzes te maken over wat wel en niet in de markt wordt gezet. Voor een succesvolle citymarketingcampagne is het van belang dat wat in de markt wordt gezet, ook bewezen kan worden met beleefbare en zichtbare activiteiten, arrangementen, voorzieningen, etc. Loze beloften die niet nagekomen kunnen worden, werken negatief op de kracht van het merk. Terneuzen is de naam van de stad Terneuzen en van de gemeente Terneuzen. Bij citymarketing zal het accent liggen op de stad maar niettemin zal er ook ruimte zijn voor promotie van sterke troeven in de gemeente. Op dit moment is Terneuzen voor velen geen sterk merk. Imago-onderzoeken in en buiten de regio geven dit aan. De mogelijkheden om Terneuzen uit te bouwen tot een sterk merk zijn echter wel aanwezig en verhogen de aantrekkingskracht van het aanbod. De karakteristieken van het gebied met het water van de Westerschelde, de haven, de sterke bedrijven, wonen en werken in stedelijke en dorpse kernen, de steeds betere verbindingen met andere delen van Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen en België, en de landschappen bieden hiervoor de ingrediënten en iconen. Alle kernen en gebieden leveren waarde aan het merk Terneuzen. citymarketing is KIEZEN: voorwaarde voor een sterk merkconcept is dat de gemeente keuzes moet maken wat er in de etalage wordt gezet en wat niet. Deze keuzes maken we op basis van marktsegmenten en gebieden die kansrijk zijn voor de ontwikkeling van Terneuzen. 6

7 2 Marktanalyse Terneuzen 2.1 Marktgegevens Terneuzen ligt aan het water van de Westerschelde, het kanaal en de Belgische grens. Terneuzen is door deze ligging en de gevestigde bedrijven de economische motor van Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland. Terneuzen is centraal gelegen in Zeeuws-Vlaanderen, waardoor het geografisch een centrumfunctie inneemt. Vooral op maatschappelijk en cultureel voorzieningenniveau heeft deze centrumfunctie invulling gekregen. De gehele haven van Terneuzen neemt een werkgelegenheidsfunctie in. De Randstad is vanuit Zeeuws-Vlaanderen misschien ver weg, maar de Belgische Randstad is dichtbij. Net aan de andere kant van de grens, aan het kanaal van Gent naar Terneuzen, ligt de haven van Gent en een stedelijk gebied van Gent, Antwerpen en Brugge met een grote concentratie van mensen. Hieronder beschrijven we de markt waarin Terneuzen zich begeeft ten aanzien van de doelgroepen voor wonen, werken en bezoeken. Het is een samenvatting van bestaande onderzoeken. Een overzicht van de gebruikte onderzoeken staat in bijlage 3. Wonen Er wonen per 1 januari inwoners in de gemeente Terneuzen, verdeeld over 14 kernen. Als stadskern is Terneuzen kleiner dan bijvoorbeeld de stadskern van Goes of Middelburg. De kern/stad Terneuzen heeft per 1 januari inwoners. Terneuzen is de grootste gemeente van Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland. In heel Zeeuws- Vlaanderen wonen in januari inwoners. Werken Er zijn bedrijfsvestigingen in Terneuzen en banen (bron: RIBIZ 2012, KVK). 28% van de werkgelegenheid komt voor rekening van de industrie, 17% van zorg en welzijn en 11% van de detailhandel. Er kwamen in schepen langs de zeesluis van Terneuzen. De economische ontwikkelingen tonen dat de gevestigde bedrijven het de afgelopen jaren goed hebben gedaan. Zeeland was in 2012 volgens het CBS de enige groeiregio in Nederland, met een economische groei van 0,4%, dankzij de chemische industrie in Terneuzen en de aantrekkende export. Terneuzen is hiermee de economische motor van Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland. Op dit moment is Economische Impuls Zeeland verantwoordelijk voor de acquisitie voor de droge bedrijventerreinen en Zeeland Seaports voor de bedrijventerreinen langs het water. De gemeente richt zich voornamelijk op de promotie van de gemeente en van beschikbare bedrijfsgronden. Er zijn twee bedrijfscontactfunctionarissen voor begeleiding van startende en bestaande bedrijven. Bezoeken Terneuzen Centrum heeft 2,4 miljoen bezoekers op jaarbasis en passanten per m 2 winkelvloeroppervlak (telling Locatus 2013). Ter vergelijk: Hulst heeft 2,1 miljoen bezoekers op jaarbasis in de binnenstad, Goes 4,6 miljoen en Vlissingen 4 miljoen. In 2010 waren er nog 2,9 miljoen bezoeken aan de binnenstad van Terneuzen, dus er is een daling van 17%. Goes had in ,8 miljoen bezoeken en is dus 20% gezakt. In verkooppunten is er ook verschil, Terneuzen heeft er 150, Goes 290 en Vlissingen 200. De gemeente Terneuzen biedt van oudsher allerlei podiumfuncties en heeft met het Scheldetheater een groot A-theater, terwijl de gemeente Sluis meer toeristische aantrekkingskracht heeft en de gemeente Hulst zich met cultuurhistorisch erfgoed presenteert dat onder meer duidelijk zichtbaar is in de stad zelf. Het portaal van Vlaanderen telde in bezoekers. Ook van de nieuwe musea (Het Warenhuis in Axel en het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent) wordt de komende jaren verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de bezoekersstromen. Beide musea verwachten in het eerste volle openingsjaar (2015) minimaal bezoekers te trekken. Een aantal dat vervolgens ook jaarlijks moet groeien. 7 Citymarketing Terneuzen Marketingplan 2014

8 2.2 Trends en ontwikkelingen Wonen De bevolking in Zeeuws-Vlaanderen is de laatste acht jaar licht gedaald met 0,2% per jaar, terwijl het aantal huishoudens licht is gestegen, met 0,5% per jaar. Uitgaande van de bevolkingsprognose van de provincie Zeeland zal het aantal huishoudens tot 2020 licht stijgen, licht dalen in de periode en na 2030 is een forse krimp voorzien. Het aantal huishoudens zal in de periode autonoom met 8,5% dalen. In de periode tot 2040 is de huishoudensdaling in Terneuzen, met 4,3%, het laagst. In Sluis daalt het aantal huishoudens met 14,7% en in Hulst is de daling 11,7%. De verwachte krimp kan deels gedempt worden door de voor Belgen aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden in Zeeuws-Vlaanderen en Terneuzen. Bovendien is de uiteindelijke inwonersontwikkeling mede afhankelijk van de (des)investeringen van de grote industrie in de Kanaalzone. Krimp en andere bevolkingsopbouw hebben consequenties voor vraag en aanbod van voorzieningen. Het draagvlak voor een aantal voorzieningen kan worden aangetast als er minder mensen zijn die er gebruik van maken. Voor andere voorzieningen neemt door maatschappelijke en demografische ontwikkelingen de vraag juist toe. (Bron: MKBA Zeeuws-Vlaanderen). Ook kan een toename van toerisme ervoor zorgen dat voorzieningen levensvatbaar zijn/blijven. Van oudsher is de binding van inwoners met hun kern sterk en is er sprake van autonome dorpen. Dit zijn dorpen waar leven, wonen, werken en recreëren hand in hand gaan. Mensen maken gebruik van lokaal georganiseerde kerkelijke, verenigings-, familie- en buurtactiviteiten en de sociale samenhang in dit soort dorpen is hoog. Landelijk, maar ook in Zeeuws-Vlaanderen en Terneuzen is er een ontwikkeling naar een netwerk van woondorpen, waar de woon- en verblijfskwaliteit optimaal is, maar waar niet alle voorzieningen zijn te vinden, omdat deze digitaal of geclusterd in een centrum worden aangeboden. De krimp in Terneuzen valt relatief mee ten opzichte van de omgeving en ten opzichte van andere krimpregio s. De krimp zorgt wel voor een versnelling van een ontwikkeling naar een netwerk van woondorpen die behoefte hebben aan een sterk stedelijk centrum. Werken/Haven van Terneuzen De economische ontwikkelingen tonen dat de gevestigde bedrijven het de afgelopen jaren goed hebben gedaan. Zeeland was in 2012 volgens het CBS de enige regio in Nederland met groei, dankzij de chemische industrie en de aantrekkende export. Toch zijn er ook kansen dat de toegenomen productiviteit ten koste gaat van het aantal arbeidsplaatsen. Terneuzen heeft innovatieve bedrijven in de sectoren voor onder andere biobased economy, logistiek en glastuinbouw. Er is een grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en zorg. De directies van de grote bedrijven zijn optimistisch over de toekomst van hun activiteiten. Een ontwikkeling die zorgen baart, is de hoogte van energiekosten. Specifieke bedrijventerreinen voor clustervorming zijn de glastuinbouw, gelegen in de Autrichepolder en de Smidsschorrepolder, en het Maintenance Value Park gelegen bij Dow Chemical. Er is een sterke concurrentie op prijs in het kanaalzonegebied. De grondprijzen in Terneuzen zijn iets hoger dan in België, maar de totaalkosten zijn lager. Ook de komst van een nieuwe zeesluis en de betere bereikbaarheid door onder meer de aanleg van de Sluiskiltunnel zijn belangrijke ontwikkelingen voor de gemeente. De komst van een nieuwe zeesluis biedt tevens kansen voor een betere toeristisch-recreatieve ontsluiting van dit gebied en de aansluiting op omliggende delen van de stad, zoals het centrum, de veerhaven en het gebied Axelsedam. Bezoeken/Centrum De recessie maakt dat ontwikkelaars niet snel hun kansen pakken in Terneuzen. Projecten als De Kop van de Noordstraat blijven daardoor langer liggen. De digitalisering maakt dat mensen ook via internet aankopen doen, wat ten koste gaat van winkelen in Terneuzen. Ook crisis en vergrijzing/ontgroening hebben hun effect op het bezoek aan en de bestedingen in het centrum van Terneuzen. De ondernemers hebben zich succesvol verenigd in Centrum Management Terneuzen. Er zijn uitdagingen om nog beter samen te werken aan innovatie van het aanbod en het bieden van aantrekkelijke arrangementen met organisaties binnen (bijv Vliegende Hollander, VVV, Scheldetheater) en buiten het centrum (bv Haveninformatiecentrum en Skidome). Uw Nieuwe Toekomst is een samenwerking van gemeenten, bedrijfsleven en instellingen in Zeeuws- Vlaanderen. Onder de titel Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen richten ze zich op inwoners, toeristen, werkzoekenden, dagjesmensen en iedereen die interesse heeft in de regio. 8

9 Conclusies marktanalyse Terneuzen heeft een sterke regionale functie voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, op het gebied van wonen, werken en bezoeken, maar er zijn negatieve ontwikkelingen voor deze centrumfunctie. Binnen Zeeuws-Vlaanderen doet Terneuzen het relatief goed met de functie voor wonen, want er is minder krimp voorspeld dan bij de buurgemeenten, en relatief goed met werken, want er is economische groei en er wordt geïnvesteerd in infrastructuur en in bedrijfsactiviteiten. In aantal bezoekers blijft het centrum van Terneuzen achter bij Vlissingen en Goes, terwijl het een aantal goede culturele trekkers heeft en een bijzondere ligging aan het water. De Belgen worden voor Terneuzen steeds belangrijker. De grote bevolkingsconcentratie in Vlaanderen (Gent en Brugge) biedt kansen voor het aantrekken van nieuwe inwoners en verminderen van krimp, voor het aantrekken van nieuwe medewerkers voor bedrijven in de haven van Terneuzen, en voor bezoek aan het koop- en uitgaanscentrum van Terneuzen. Skidome richt zich al met succes op de Belgen, 80% van de bezoekers aan de Skidome komt uit België. Het centrum van Terneuzen heeft een eigen aantrekkingskracht op Belgen met het uitzicht over het water van de Westerschelde. Dit kan nog beter benut worden met goede programmering van evenementen en arrangementen (voor de koopzondagen) en aandacht voor de parkeergeleiding. De gemeente Terneuzen kan gebruik maken van de sterktes van de gemeente als vestigingsplaats. Terneuzen heeft een uitstekende strategische ligging voor logistieke/transport en maritieme bedrijven. Mede door de aanwezigheid van een diepzeehaven, groot achterland, goede infrastructuur, een gunstig klimaat voor clustervorming, goedkope bedrijventerreinen en een ruim aanbod van bedrijventerreinen is Terneuzen een uitstekende vestigingsplaats voor logistieke/transport en maritieme bedrijven. De aanwezige infrastructuur van water, industrie en scheepvaartroutes is niet alleen voor bedrijven en hun medewerkers interessant, maar zeker ook voor bezoekers. Het onderscheidt Terneuzen van andere steden. Er is veel te zien en te beleven. Terneuzen is de economische motor van Zeeland. Door te richten op een combinatie van wonen en werken en investering in het centrum blijft dat ook zo. 2.4 Het Imago van Terneuzen Er is in de afgelopen jaren een aantal imago-onderzoeken verricht die Terneuzen als onderwerp hebben. Een algemeen onderzoek naar het imago van Terneuzen onder inwoners van gemeente en regio, een enquête onder ondernemers van het Centrum Management Terneuzen en een specifiek onderzoek naar imago onder horeca en retailketens buiten Terneuzen. De uitkomsten staan hieronder. Samenvatting Imago-onderzoek Terneuzen (Neelemans, 2011): De kerncompetenties van de stad zijn: werk, industrie en water. Een duidelijke positionering is er niet volgens bewoners, ondernemers en de gemeentelijke organisatie. Terneuzen wil zich profileren als grootste gemeente van Zeeland en het is daarom van belang dat de bewoners van de kernen realiseren dat de stad Terneuzen hun centrum is. Het imago is middels een enquête onderzocht bij inwoners van de gemeente Terneuzen en inwoners uit de omgeving van de gemeente Terneuzen in een straal van vijftig kilometer. Deze laatste groep associeert Terneuzen veelal nog met drugs, omdat Terneuzen lang last heeft gehad van drugstoerisme. Water, haven en sluizen worden bij beide groepen als belangrijke associaties aangegeven. De eerder genoemde kernwaarden worden niet overtuigend aan Terneuzen verbonden. Water wordt wel meteen geassocieerd, 65,8% van de ondervraagden vindt water het belangrijkste element voor de stad Terneuzen. Opvallend is echter dat het merendeel van de ondervraagden vindt dat Terneuzen hier te weinig gebruik van maakt. Terneuzen komt volgens de geënquêteerden betrouwbaar, gastvrij, nuchter en stug over. Over het algemeen 9 Citymarketing Terneuzen Marketingplan 2014

10 vinden inwoners van de gemeente Terneuzen dat het in de stad ontbreekt aan een gezellige stadskern. Het algemene rapportcijfer dat de bewoners van de gemeente Terneuzen aan de stad toekennen is een 6,4. Uit interviews met mensen uit het bedrijfsleven kan de conclusie getrokken worden dat Terneuzen voor industrie, havengerelateerde en chemische bedrijven, een uitstekend vestigingsklimaat heeft. De gemeente doet volgens de geïnterviewden voldoende moeite om nieuwe bedrijven aan te trekken in deze sectoren. Helaas is er een trend waarneembaar dat er minder belangstelling is voor procesgerelateerde functies. Uit enkele diepte-interviews valt te concluderen dat de samenwerking tussen de ondernemers in de stad Terneuzen niet vloeiend verloopt. Naast het Centrum Management dat de belangen van de ondernemers in de binnenstad behartigt, nemen ondernemers uit de horeca initiatieven en zijn er ook nog ondernemers die hun eigen weg in willen slaan. Centrum Management Terneuzen Ondernemersenquête 2013: Op de vraag Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen voor een ondernemer om zich in Terneuzen te vestigen? werden uiteenlopende antwoorden gegeven. De volgende redenen werden aangegeven als de belangrijkste: stad met omzetpotentie, makkelijk bereikbaar, relatief lage parkeerkosten, veel aanbod aan winkels, druk bezochte stad, het kan er gezellig en leuk zijn, grootste plaats in Zeeuws-Vlaanderen, leuk stadje, specialistische winkels en het heeft een goed achterland. Imago onder horeca en retailketens buiten Terneuzen (Moes, 2013) Meer dan de helft kent Terneuzen nog niet. De geënquêteerden bij wie Terneuzen wel bekend is, zijn gevraagd om Terneuzen te beschrijven in een paar woorden. Terneuzen wordt vooral gezien als een solitaire en kleine plaats die in een nogal afgelegen stuk van Nederland ligt. Ook wordt de stad gezien als een kille en saaie stad. Een enkeling geeft aan dat het een stad met potentie is; gezellig en mooi. Terneuzen wordt vaak geassocieerd met zee en water. De meest overeenkomende factor die de concurrerende vestigingsplaatsen hebben, maar Terneuzen niet, is de toeristische aantrekkingskracht. Hulst ligt dicht bij België en wordt druk bezocht om de Bourgondische levensstijl van de stad en omdat de winkels elke zondag open zijn. Sluis telt slechts inwoners, maar trekt jaarlijks wel zo n bezoekers. Het kent hierdoor een druk kooptoerisme vanuit België. De beeldvorming over Terneuzen van de reeds gevestigde ondernemers strookt niet met de gedachtegang van ondernemers buiten Terneuzen. Terneuzen wordt door ondernemers van buitenaf gezien als een nietaantrekkelijke vestigingsplaats. De huidige ondernemers zien Terneuzen als een stad met potentie, druk bezocht en als een leuke en gezellige stad. Toeristische aantrekkingskracht ontbreekt in Terneuzen. Horecaen retailondernemers vestigen zich juist graag in plaatsen waar veel toeristen komen. Terneuzen heeft wel een aantal goede eigenschappen voor MKB-bedrijven, waaronder de strategische ligging en de aanwezigheid van een diepzeehaven. Uit deze onderzoeken kan geconcludeerd worden dat het imago van Terneuzen niet goed is. Dit wordt gevoed door het feit dat er geen heldere keuzes zijn gemaakt waardoor er geen duidelijk en eenduidig beeld van Terneuzen is. Nu is het vaak van alles een beetje waardoor het beeld te versnipperd is. Omdat daarnaast meespeelt dat Terneuzen vaak geassocieerd wordt met ver weg en in een uithoek is het daardoor des te belangrijker om te richten op enkele, onderscheidende pijlers en deze krachtig uit te dragen om zo de zichtbaarheid en de herkenbaarheid te vergroten. 10

11 2.5 Sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen Hieronder staat een overzicht van sterkten en zwakten en kansen en bedreigingen. Ze komen voort uit de markanalyse, workshops over citymarketing, en de klankbordgroep. Sterkten Goede strategische ligging Aanwezigheid diepzeehaven Gunstig ondernemersklimaat Groot achterland (Zeeuws-Vlaanderen en België) Goede infrastructuur water en weg Gunstig klimaat voor clustervorming Water en haven als trekkers Ruim aanbod bedrijventerreinen Veel werkgelegenheid door haven van Terneuzen Goede voorzieningen (zorg, sport, cultuur) Goedkoop wonen (voor Belgen) Wonen in diverse kernen Kansen Benutten van verbetering infrastructuur weg en water met zeesluis en Sluiskiltunnel Steeds meer synergie tussen bedrijven (biobased economy, glastuinbouw, centrum) Grote stedelijke concentratie in België Industrieel toerisme met haven en water Breed aanbod aan ambassadeurs voor Terneuzen Duurzaamheid en biobased economy Verbinden van organisaties in Terneuzen Interesse van Belgen voor inkoop en uitgaan Zwakten Klein primair verzorgingsgebied centrum Geen monumentale binnenstad Beperkt openbaar vervoer Krimp/vergrijzing, ontgroening Aantal hoogopgeleiden relatief laag Weinig uiting van trots op stad Terneuzen Veel organisaties afhankelijk van vrijwilligers Onbekendheid van Terneuzen Versnippering van organisaties en hun (promotie) aanbod Bedreigingen Economische neergang van bedrijven Slecht imago bij ondernemers en bezoekers Dalende inwoneraantallen Zeeuws-Vlaanderen Druk op voorzieningen Bevolkingskrimp remt economische groei Gepasseerd worden op autoroute Goes-Gent Opvallend is dat inwoners en ondernemers in Terneuzen het aanbod van Terneuzen vaak vergelijken met Goes, Vlissingen of Middelburg, terwijl deze steden een heel ander karakter hebben. Waar Goes, Vlissingen en Middelburg juist een monumentale binnenstad, een grote kern en een toeristisch imago hebben, beschikt Terneuzen over heel andere kwaliteiten: een grote economie dankzij de ligging aan het water van de Westerschelde en het kanaal van Gent naar Terneuzen. En er is ook wat te beleven in Terneuzen, met internationaal actieve bedrijven, een haven met grote zeeschepen in het zicht, en het uitzicht vanaf de Scheldeboulevard over de Westerschelde. Het centrum van Terneuzen is misschien geen trekker op zichzelf zoals bij de andere steden, maar dat kan het wel worden door een goede verbinding met de kwaliteiten van de haven en het water. Dit kan door inhoudelijke arrangementen, maar tevens door een verbeterde ontsluiting en verbinding van attracties en gebieden, zoals het Portaal van Vlaanderen, de (nieuwe) zeesluis, het centrum en de winkelvoorzieningen en de veerhaven. 11 Citymarketing Terneuzen Marketingplan 2014

12 De bedrijvigheid van Terneuzen is van internationaal niveau, maar het centrum van Terneuzen is regionaal gekleurd. Het haveninformatiecentrum Portaal van Vlaanderen en het centrum van Terneuzen kunnen en moeten optrekken met de ontwikkelingen van Terneuzen. De daadkracht en innovatie van Terneuzen die worden bewezen in het bedrijfsleven, moeten ook hier getoond worden. Het bedrijfsleven staat misschien onder druk in de huidige economie, maar er wordt nog steeds en grootschalig, geïnvesteerd in de infrastructuur en in de bedrijvigheid van Terneuzen. De uitdaging is om dit goed te verbinden met een aangenaam woon- en verblijfsklimaat in de verschillende kernen, ondersteund door een sterker wordend centrum Terneuzen. Alle workshops over citymarketing (zie bijlage 2) wezen in deze richting. 12

13 3 Strategie citymarketing Terneuzen 3.1 Merk en merkconcept Terneuzen De gemeente is niet de enige partij die beleid ontwikkelt in en over Terneuzen. Ook de promotie van het aanbod naar bewoners, bedrijven en bezoekers is verdeeld over verschillende organisaties en op verschillende schaalniveaus. Om het merk Terneuzen sterker te maken, is afstemming nodig over de huidige identiteit en het imago van Terneuzen, en de gewenste richting voor de toekomst, de positionering van het merk Terneuzen. Door hierin samen te werken, is er meer grip en focus op het merk Terneuzen. Terneuzen is letterlijk het centrum van Zeeuws-Vlaanderen. Terneuzen fungeert als economische motor van Zeeuws- Vlaanderen en Zeeland. Terneuzen vult een deel van het verhaal van Zeeland, maar wijkt af van het traditionele imago van Zeeland met zon, zee en strand, doordat het een zeesluis en haven heeft en een cluster van grote industriële bedrijven. Terneuzen biedt met de zeesluis de toegang tot het kanaal en de havens van Terneuzen en Gent en is daardoor onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingen in Vlaanderen. Er zijn grensoverschrijdende samenwerkingen op het gebied van de haven, de zeesluis, biobased economy, cultuur, onderwijs, zorg en arbeidsmarkt. Terneuzen heeft een eigen aantrekkingskracht op Belgen, met werken bij de bedrijven in Terneuzen, wonen in Terneuzen en met recreatie. Het gaat in de ontwikkeling van Terneuzen niet alleen over het centrum, het water en de haven, maar de specialisatie in water en haven is wel richtinggevend voor de ontwikkeling van de gemeente. Terneuzen zet zich hiermee op de kaart, onderscheidt zich zo van andere steden en krijgt extra aantrekkingskracht voor subsidies, investeringen, bedrijven, bewoners en bezoekers. Merkconcept Het zou goed zijn als er meer lijn is in de communicatie in woord en beeld over Terneuzen. Daar wordt het merk Terneuzen sterker van en het beïnvloedt het imago, de beleving en de marktkansen van Terneuzen. Daarbij past ook om de Kanaalzone te gaan benoemen als de Haven van Terneuzen. En het Portaal van Vlaanderen als het Haveninformatiecentrum Terneuzen. Een uitwerking van een merkconcept in beeld en tekst geeft richting aan de marketing en communicatie door alle partners. De gedachte is vooralsnog dat een centrale slogan zoals die vaak gebruikt wordt bij citymarketing ( Emmen maakt meer mogelijk ) voor de aanpak in Terneuzen geen meerwaarde heeft. Zo n slogan kan namelijk beperkingen geven bij de voorgenomen brede inzet van citymarketingthema s. Hoofdthema s en subthema s Op basis van de marktanalyse en de verschillende workshops zijn de hoofd- en subthema s voor het merkconcept citymarketing Terneuzen geformuleerd. Deze thema s zijn in hun samenhang onderscheidend voor de positie van Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland en bepalend voor de toekomstige welvaart en het welzijn van alle inwoners, ondernemers en instellingen van Terneuzen. Ze vormen het DNA en de identiteit. De hoofdthema s voor citymarketing Terneuzen zijn: haven water centrum 13 Citymarketing Terneuzen Marketingplan 2014

14 De subthema s van Terneuzen zijn gekoppeld aan de verschillende marktsegmenten. De subthema s voor citymarketing Terneuzen zijn: Voor werken: - biobased economy, industrie, logistiek, glastuinbouw, zorg. Voor wonen: - wonen aan het water en de authentieke kernen van gemeente Terneuzen. Voor bezoek: - de verschillende kernen met hun eigen aanbod aan cultuur, musea, recreatie en horeca; - de beleving van het water aan Westerschelde met het Haveninformatiecentrum, de zeesluis, veerhaven, industrieel toerisme/ museum en de Vliegende Hollander. 3.2 Kernwaarden en kernboodschap Terneuzen De presentatie van Terneuzen moet worden verbeterd. De organisaties moeten meer met één gezicht naar buiten treden, zonder hun eigen activiteiten los te laten. In de presentatie moet Terneuzen meegaan met een huisstijl en communicatiemiddelen die de look & feel van Terneuzen vormgeven, die bijdragen aan de trots van inwoners en bedrijven en Terneuzen presenteren aan de markt. Er liggen namelijk kansen om een onderscheidende uitstraling en identiteit te creëren die aansluit op het DNA Zeeuws- Vlaanderen, DNA Terneuzen en DNA Kanaalzone. Hiermee kan Terneuzen zich op de kaart zetten bij de gewenste doelgroepen. Naast de marketingopgave en -doelstellingen is het daarom van belang om in de communicatie van Terneuzen uit te gaan van een gezamenlijke boodschap. Wat we willen uitstralen, wordt geformuleerd in zogenaamde kernwaarden en een kernboodschap. Eerder zijn ook de kernwaarden in de verschillende DNA-trajecten vastgesteld: De kernwaarden van het DNA van Terneuzen zijn: Thuishaven, Havenstad, Wilskrachtig, Daadkrachtig, Vertrouwd, Geworteld. De kernwaarden van het DNA van de Kanaalzone zijn Logistiek, Biobase, Industrie, Kennis & Innovatie, Poort naar de Wereld Kernwaardenhuis Om een kernwaardenhuis voor de citymarketing van Terneuzen vast te stellen wordt onderscheid gemaakt in drie soorten waarden, namelijk: kernwaarden, ankerwaarden en aspiratiewaarden. Onderscheidende waarden (Kernwaarden): hiermee is Terneuzen echt onderscheidend. Een kernwaarde is overkoepelend over alle waarden en geldig voor alle verbonden partijen. Vaste waarden (Ankerwaarden): huidige waarden, zitten in de vezels van de organisatie (DNA); zijn sterk herkenbaar en belangrijk om vast te houden. Gewenste waarden (Aspiratiewaarden): zijn gewenst en voor de toekomst van belang. Na verloop van tijd worden ze ankerwaarden, waardoor de organisatie nieuwe aspiratiewaarden kan definiëren. 14

15 Waarden zijn altijd en in alle situaties van toepassing; ze zijn algemeen geldend. Ze worden geladen door ze uitgebreid te beschrijven. De waarden zijn het fundament voor alle communicatie. Ze vormen de identiteit (het wezen) van Terneuzen. De identiteit wordt naar buiten toe zichtbaar door symbolen, gedrag en communicatie. Het beeld dat daardoor ontstaat beïnvloedt het imago. Voor Terneuzen zijn de onderstaande kern-, anker- en aspiratiewaarden geformuleerd. Onderscheidende waarden (Kernwaarden): krachtig, ondernemend, productief, stoer, stevig, hard werken water en alles wat er op en aan het water is; de thuishaven, de haven, de industrie, de veerhaven, het podium, de boulevard, de verbinding naar Gent, België, Seine. Terneuzen onderscheidt zich van het toeristische imago van Zeeland als havenstad en Poort. Vaste waarden (Ankerwaarden): verbindend, veilig, samenwerkend, samen bouwend, innovatie (cultuur en industrie). diversiteit in groen en blauw en een thuishaven voor de inwoners en de bedrijven. Samen dingen doen is heel Zeeuws-Vlaams. Samen bouwen en hard werken. Er is een mengelmoes aan mensen en bedrijven door de ligging aan het water, de bedrijvigheid en de ligging van Zeeuws-Vlaanderen en België. We zijn een open stad omdat we een Poort / Port zijn. Gewenste waarden (Aspiratiewaarden): divers, trots, nieuwe verbindingen, elan samenwerken aan een beter Terneuzen. Stad om naar toe te gaan, allure (nu is het vaak niet af). Kernboodschap: Terneuzen is specialist in havens en watergebonden bedrijvigheid, biedt werkgelegenheid, goed onderwijs, en goed wonen in een mooi en stoer landschap tussen water en groen, met goede toegang tot Zeeland (Goes, Middelburg en Vlissingen) en Vlaanderen (Gent, Brugge en Antwerpen). Terneuzen is krachtig, ondernemend, productief, stoer, stevig. 3.3 Marketingopgave en doelstellingen Marketingopgave Om de ambitie van Terneuzen uit te werken, kiest Terneuzen voor een sterke inzet van citymarketing. Uit de marktanalyse en de diverse bijeenkomsten zijn de belangrijkste aandachtspunten geformuleerd waar de citymarketingcampagne op gericht moet zijn. De aandachtspunten zijn geformuleerd in de vorm van een marketingopgave. De marketingopgave voor citymarketing Terneuzen is: - werken aan trots bij inwoners en een verbeterd imago van Terneuzen; - werken aan een sterker en mooier centrum; - samenwerken in behoud en aantrekken bewoners, bezoekers en bedrijven. 15 Citymarketing Terneuzen Marketingplan 2014

16 Marketingdoelstellingen Naast de marketingopgave is tijdens de verschillende workshops en met de klankbordgroep gesproken over concrete en meetbare marketingdoelstellingen op het gebied van wonen, werken en bezoeken. Deze marketingdoelstellingen komen tevens voort uit de marktanalyse. Belangrijk daarbij is uit te gaan van een ambitie, maar tevens van haalbare en realistische doelstellingen. Bij werken wordt ingezet op het behoud van de bestaande bedrijven. Tevens wordt ingezet op het aantrekken van bedrijven en kennisinstellingen, maar ook op nieuwe medewerkers. Daarbij wordt een accent gelegd op de biobased economy, logistiek, industrie, innovatie, zorg, detailhandel. Bij wonen wordt ingezet op het behoud van de bestaande bewoners, maar tevens op het aantrekken van nieuwe bewoners. Daarbij wordt het accent gelegd op het aantrekken van medewerkers, en jonge gezinnen (met opgroeiende kinderen) vanuit de economie van de haven. Daarnaast ligt er een accent op het aantrekken van Vlamingen. Bij bezoeken wordt ingezet op het behoud van bestaande bezoekers, alsmede een accent op bevordering van bezoek en verblijfsduur aan het centrum van Terneuzen. Daarbij wordt ingezet op combinaties met voorzieningen in Zeeuws- Vlaanderen, de haven, recreatie, evenementen en arrangementen. De Vlamingen zijn daarbij een belangrijke doelgroep. Voor de korte termijn (2015) wordt ingezet op de onderstaande marketingdoelstellingen. De langere termijn doelstellingen worden vastgelegd door de stichting Terneuzen Marketing (zie verder). De marketingdoelstellingen van citymarketing Terneuzen zijn: Bezoeken - Meer bezoekers aan centrum: van passanten per m 2 winkel-vloeroppervlak (2012) naar eind Het benutten van industrieel toerisme voor het aantrekken van bezoekers. - Een groei in bezettingsgraad van verkooppunten in het centrum van 90,4 % (2012) naar 92%. - Riviercruises accommoderen. - Voor musea/bezoekerscentra: bezoekers in 2015 voor museum Het Warenhuis bezoekers in 2015 voor het Industrieel Museum Zeeland bezoekers in 2015 voor het Haveninformatiecentrum. Werken - Het realiseren van de aansluiting van het onderwijs en de arbeidsmarkt met techniek (ROC) en zorg (ROC en Zorgsaam). - Het benutten van het complex aan industrie/biobase/kanaal/zorg/detailhandel voor werving van medewerkers, bewoners en bezoekers. - Een groei van (2012) naar bedrijfsvestigingen in Terneuzen per eind Een groei van (2012) naar arbeidsplaatsen per eind Centrum: van passanten per m 2 winkel-vloeroppervlak (2012) naar eind Wonen - Het behoud van het huidig aantal inwoners ( per augustus 2013). 16

17 3.4 Communicatiedoelgroepen en doelstellingen Communicatie Intensieve communicatie is essentieel om de citymarketingdoelstellingen te kunnen behalen. Het gaat om communicatie over het verhaal van Terneuzen. En daarnaast gaat het ook over communicatie over het proces, zodat alle partijen betrokken blijven. Communicatiedoelgroepen Er wordt onderscheid gemaakt in externe doelgroepen en interne doelgroepen. Onder externe doelgroepen verstaan we: - nieuwe bedrijven; - nieuwe bewoners; - nieuwe bezoekers; - toeristische bezoekers geïnteresseerd in de thema s haven, water en centrum; - nationale en Europese overheid. Onder interne doelgroepen verstaan we: - de medewerkers van de gemeente Terneuzen; - de bestuurders (collegeleden en raadsleden) van de gemeente Terneuzen; - de inwoners van de gemeente Terneuzen; - het bedrijfsleven in de regio; - partners in citymarketing Terneuzen; - aangrenzende gemeenten; - intermediairs/opinieleiders; - organisaties en instellingen in de regio; - de provinciale overheid. Tevens zijn de media een belangrijke intermediair binnen de communicatie over citymarketing. Andere communicatiedoelgroepen zijn extern en kunnen deels in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen bereikt worden. Te denken valt aan: - aangrenzende gemeenten; - intermediairs; - organisaties en instellingen in de regio; - de provinciale, nationale en Europese overheid. Communicatiedoelstellingen Op de korte termijn ( ) zijn onderstaande communicatiedoelstellingen van toepassing. Overall Terneuzen heeft (spontane) naamsbekendheid bij bedrijven, bewoners & bezoekers en wordt positief geassocieerd met haven, water en de centrumfunctie voor werken, wonen en bezoeken. Medewerkers gemeente, gemeenteraad Het is bekend dat citymarketing Terneuzen een belangrijk instrument is voor verdere ontwikkeling van het gebied. Er is kennis van de verschillende marketingonderdelen die worden ingezet. citymarketing vormt de kapstok voor een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat voor bedrijven, bewoners en bezoekers. Partners in citymarketing Terneuzen De partners weten welke rol Terneuzen kan spelen in de ontwikkeling van het vestigingsklimaat van Terneuzen en zoeken daarin actief de samenwerking. Daarbij wordt ingezet op een segmentatie per markt: toerisme, groot bedrijfsleven/kanaalzone, wonen. En een segmentatie per gebied: centrum, Haven van Terneuzen. 17 Citymarketing Terneuzen Marketingplan 2014

18 Bedrijven Het bedrijfsleven is bekend met de onderscheidende factoren van haven en water van Terneuzen en zoekt daar verbinding mee. Bewoners Bewoners ervaren dat Terneuzen zich inspant voor werkgelegenheid, goed onderwijs en goed wonen in een mooi landschap met haven en water. Ze zijn trots op Terneuzen en dragen dat uit. Bezoekers Het is bezoekers bekend dat Terneuzen veel te bieden heeft op recreatief gebied, zowel qua haven en water als ook de Zeeuws-Vlaamse geneugten met eten en drinken. Media De lokale en regionale media weten wat de ambitie van Terneuzen is en zijn op de hoogte van de activiteiten. Kernboodschappen Om te zorgen dat over citymarketing Terneuzen een verhaal verteld wordt dat strookt met de doelstellingen, worden kernboodschappen gemaakt en die inhoud wordt breed beschikbaar gesteld. De boodschappen kunnen door alle partners worden gebruikt. Communicatiemiddelen De aanpak in communicatie dient multimediaal te zijn. Er wordt aansluiting gezocht bij communicatiemiddelen die door doelgroepen worden gebruikt. Partners bij citymarketing worden gevraagd hun eigen communicatiemiddelen beschikbaar te stellen voor berichtgeving over citymarketing. Juist bij het bereiken van de externe doelgroepen zullen nieuwe/sociale media een belangrijke rol spelen. Die media zijn bij uitstek geschikt om nieuwe doelgroepen te kunnen bereiken. Welke communicatiemiddelen worden ingezet, dient in de jaarplanning te worden opgenomen. Monitoring Geadviseerd wordt in een later stadium de communicatiedoelstellingen per doelgroep verder te verbijzonderen in deeldoelstellingen op basis van kennis, houding en gedrag. Deze moeten SMART worden geformuleerd, zodat in een scorecard citymarketing Terneuzen de bijbehorende criteria kunnen opnemen om te meten of de doelstellingen worden gehaald. Ook voor wat betreft de geformuleerde marketingdoelstellingen wordt geadviseerd een monitor op te zetten, zodat het resultaat van de citymarketing-inspanningen gemeten kunnen worden. Een eerste gedachtegang over de invulling van een scorecard met meetbare criteria is te vinden in bijlage Fasering en jaarplan Wat betreft de realisatie van de communicatiedoelstellingen wordt geadviseerd in eerste instantie te richten op de interne doelgroepen. Dit zijn immers de doelgroepen die achter citymarketing moeten gaan staan om vervolgens gericht en effectief de externe doelgroepen te kunnen benaderen. Bij alle communicatiedoelstellingen en in alle fasen van communicatie is het van belang de media te betrekken. Bij de benadering van de interne doelgroepen kan ingezet worden op startbijeenkomsten, informatiebijeenkomsten en persconferenties. Van belang is dat de organisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van citymarketing een jaarplan opstelt waarin de communicatie over citymarketing in de verschillende projecten gestalte krijgt. Zo kan het jaarplan projecten bevatten gericht op het zakelijk bezoek aan de regio met congressen en zakelijke bijeenkomsten (accommodaties als Scheldetheater en Biobase Training Centre). Daarbij zijn en blijven de bestaande toeristische organisaties voor marketing van Terneuzen het uitgangspunt. Ook kunnen in het jaarplan de afspraken over acquisitie van bedrijven opnieuw gestalte krijgen nu er binnen citymarketing Terneuzen wordt samengewerkt. Bedrijven kunnen ook benaderd worden over de kansen voor werknemers in te wonen in de regio. 18

19 Evenementen zijn een uitgelezen middel om een positief imago voor Terneuzen op te bouwen en te onderstrepen. Het doel van evenementen is merkopbouw van Terneuzen bij de beoogde doelgroepen. Gezien de sterke verbondenheid met water, haven en het centrum ligt het voor de hand deze thema s centraal te stellen in evenementen. De Havendagen Terneuzen zijn hier al een voorbeeld van. Binnen het jaarplan dienen tevens afspraken gemaakt te worden over de verdere invulling van de citymarketingdoelstellingen, de taken en rollen van de partners in citymarketing Terneuzen en de afbakening van het merkgebruik citymarketing Terneuzen. Ideeën voor de invulling van het jaarplan zijn te vinden in bijlage 5. Organisatie citymarketing Terneuzen 19 Citymarketing Terneuzen Marketingplan 2014

20 4 Er zijn op dit moment vele partijen actief met marketing en promotie van het aanbod in Terneuzen. Het geld en de activiteiten zijn verspreid en dat zorgt voor een diffuus imago van Terneuzen. Een inventarisatie van de bij de marketing van Terneuzen betrokken personen, organisaties en voorzieningen levert het onderstaande plaatje op. Portaal van Vlaanderen Zeeuws-Vlaamse kanaalzone Kring van Werkgevers Kanaalzone Glastuinbouw Onbegrensd Terneuzen gemeente ZSP EIZ Biobased Economy MVP VVV Overig Terneuzen op de kaart! Ondernemerslabo (MKB) inwoners gemeente onderwijs MKB stichtingen inwoners gemeente ondernemers evenementen aantrekken bezoekers Contacta Provada beurzen citymarketing uitvoerende organisatie aantrekkelijk centrum aantrekken bewoners detailhandel en horeca Schelde Expo nieuwe huisstijl klankbordgroep aantrekkelijk vestigingsklimaat MKB lobby communicatie draagvlak grootbedrijf Het is nuttig om de verschillende markten waarop Terneuzen zich begeeft te verenigen onder één merk Terneuzen en een coördinatie namens de verschillende publieke en private partners. Dan is er een structuur voor overleg tussen de verschillende organisaties en netwerken en kan een overzicht gemaakt worden van activiteiten om Terneuzen in de markt te zetten. Er zijn verschillende opties voor organisatie van citymarketing: 1. Een publieke variant: de gemeente Terneuzen neemt de regie en benoemt een coördinator die overlegt met de verschillende partners. 2. Een private variant: een private organisatie neemt de regie namens de publieke en private partners. 3. Een publiek/private variant: de partners investeren in een nieuw op te richten organisatie die namens de partners optreedt. Op basis van onderzoek, ervaringsgegevens en vanuit het uitgangspunt dat niet alleen de gemeentelijke organisatie verantwoordelijk is voor citymarketing wordt uitgegaan van een publiek-private variant. Hierin kunnen de verschillende betrokken partners gezamenlijk optreden. Voorgesteld wordt deze variant vorm te geven in de op te richten stichting Terneuzen Marketing. Doelstellingen Stichting Terneuzen Marketing De doelstellingen voor de stichting Terneuzen Marketing zijn: Het actief vermarkten van Terneuzen; het opstellen en uitvoeren van het jaarplan namens en met de partners, het bijhouden van een evenementenagenda. Het samenwerken met en het faciliteren van communicatie- en marketinginspanningen van alle organisaties, passend binnen de doelstellingen en strategie van citymarketing Terneuzen; Het positioneren van Terneuzen als A-merk voor innovatieve bedrijven, bezoekers, en een combinatie van wonen en werken; Een proactieve rol vervullen binnen Zeeuws-Vlaanderen, de grensregio, Zeeland; Het communiceren van het merk en de merkwaarden van Terneuzen, in samenwerking met de partners. 20

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Recreatie en toerisme midden in Limburg

Recreatie en toerisme midden in Limburg Regiopromotie Midden-Limburg 2012-2016 Recreatie en toerisme midden in Limburg Verenigen Verbinden Verleiden December 2011 VVV Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Een sterke regio 1.2 Regiopromotie

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

Ondernemend met krimp!

Ondernemend met krimp! !! Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling Colofon Het onderzoeksteam van Berenschot bestond uit: Marinka van Vliet Bastiaan Staffhorst Holmer Doornbos Hessel Heins Maaike Zunderdorp

Nadere informatie

Citymarketing visie 2014-2018

Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek 6 3447 GV Woerden

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie 1 Economische visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020 // 20 december 2012 VOORWOORD In juli 2012 heeft de Economische kopgroep de 3

Nadere informatie

Zuid-Limburg: het verhaal

Zuid-Limburg: het verhaal Zuid-Limburg is een complete stad in een wijds landschap. Op een drielandenpunt - België, Duitsland en Nederland - wonen 600.000 mensen in vier stadsdelen, die onderling zeer van karakter verschillen:

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Heerlen, maart 2012 Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning Bureau Economie 2 Inhoud 1. Inleiding.. 5 2.

Nadere informatie

Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad

Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad Stadsvisie Heerlen 2026 Inhoud 5 Van stadsdebat naar stadsvisie 9 Van volgend naar sturend - Geschiedenis

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Smaakmakend Veghel. Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden. Deel A Visie 2030

Smaakmakend Veghel. Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden. Deel A Visie 2030 Smaakmakend Veghel Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden Deel A Visie 2030 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...3 1. Toekomstvisie en ontwikkelstrategie...4 2. Profiel Veghel...6 3. Veghel in

Nadere informatie