citymarketing Terneuzen mei 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "citymarketing Terneuzen mei 2014"

Transcriptie

1 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014

2 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente Enof Communicatie Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Samenvatting Uitgangspunten 6 1. Samenwerking en verantwoordelijkheid 6 2. Een sterk merkconcept betekent kiezen 6 Marktanalyse Terneuzen 7 1. Marktgegevens 7 2. Trends en ontwikkelingen 8 3. Conclusies marktanalyse 9 4. Het imago van Terneuzen 9 5. Sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen 11 Strategie citymarketing Terneuzen Merk en merkconcept Terneuzen Kernwaarden en kernboodschap Terneuzen Marketingopgave en -doelstellingen Communicatiedoelgroepen en -doelstellingen Fasering en jaarplan 18 Organisatie citymarketing Terneuzen 20 Activiteiten en begroting 2015 ev, + planning 24 Bijlagen 1. Organisatie totstandkoming citymarketingplan Georganiseerde bijeenkomsten Gebruikte documenten Scorecard Voorbeeld jaaragenda 32

4 Inleiding Het citymarketingplan Terneuzen is opgesteld als richtlijn en leidraad voor de uitwerking van een concrete citymarketingcampagne voor de gemeente Terneuzen. De aanleiding is het projectplan citymarketing van de gemeente Terneuzen waarvan de ambitie is om bezoekers, bewoners, bedrijven, ondernemers en investeerders aan te trekken en te behouden. Om deze ambitie handen en voeten te geven, is besloten tot het opstellen van een structuurvisie voor de binnenstad en - mede op basis van deze visie - een citymarketingplan. De projectgroep citymarketing en de klankbordgroep citymarketing vormden het platform voor de realisatie van voorliggend citymarketingplan. Er is ten behoeve van de ontwikkeling van citymarketing Terneuzen met veel mensen gesproken, onder regie van de projectgroep citymarketing, en onder begeleiding van de klankbordgroep citymarketing. De klankbordgroep is ingezet voor het draagvlak en de inhoudelijke kwaliteit. Het doel van deze klankbordgroep was het toetsen van de tussentijdse resultaten, evalueren en corrigeren waar nodig. De basis voor de ontwikkeling van citymarketing was het projectplan citymarketing, onder regie van de projectgroep citymarketing en met ondersteuning van Brandaris Placemarketing. Een overzicht van de betrokken personen uit de projectorganisatie is te vinden in bijlage 1. In bijlage 2 is een overzicht te vinden van alle georganiseerde bijeenkomsten voor de totstandkoming van voorliggend plan. Leeswijzer In hoofdstuk 1 worden de uitgangspunten van citymarketing voor Terneuzen geformuleerd. In hoofdstuk 2 wordt vervolgens een marktanalyse weergegeven als basis voor de citymarketingstrategie. Deze strategie is weergegeven in hoofdstuk 3 en bevat de belangrijkste marketingthema s, het merkconcept en de verschillende marketingdoelgroepen en -doelstellingen. In hoofdstuk 5 wordt ten slotte vormgegeven aan de organisatie voor de uitvoering van de citymarketingcampagne, met bijbehorende planning, begroting en activiteiten. 4

5 Samenvatting citymarketingplan Terneuzen Terneuzen heeft veel te bieden aan bewoners, bezoekers en bedrijven. Echter, het merk Terneuzen blijkt (nog) onvoldoende sterk. Daardoor worden potentiële doelgroepen niet of onvoldoende bereikt. Dit gegeven vormt de basis voor een breed erkende marketingopdracht voor de stad Terneuzen en de gehele gemeente waar de stad onderdeel van is. Om daaraan gestalte te geven, is het citymarketingplan Terneuzen opgesteld. De route naar het citymarketingplan In 2013 is een brede vertegenwoordiging uit Terneuzen betrokken bij het opstellen van het citymarketingplan. De gemeente had de regie over dit traject. Voor specifieke kennis op het vlak van citymarketing werden externe deskundigen aangesproken. Het plan is gebaseerd op reeds bestaande (imago)onderzoeken, visies en het DNA Terneuzen. Uitgangspunten Het plan geeft een sterke richting aan de wijze waarop alle partners die bij Terneuzen betrokken zijn verder kunnen met een gezamenlijke citymarketingaanpak. Het externe doel van de aanpak is om bezoekers, bewoners en bedrijven aan te trekken. Tegelijkertijd heeft citymarketing ook een intern doel: het creëren van trots bij huidige inwoners. Uiteindelijk is het streven om voor Terneuzen een goed economisch en maatschappelijk klimaat te waarborgen en, waar dat kan, te versterken. Het citymarketingplan is niet beperkt tot de stad Terneuzen, maar legt daar wel het accent op. Centrale thema s als rode draad Terneuzen zet vanuit citymarketing in op thema s die in hun samenhang onderscheidend zijn, zowel regionaal als in Zeeland. De drie thema s zijn: haven, water en centrum. Deze thema s moeten de rode draad van citymarketing gaan vormen. Citymarketing richt zich op promotie en evenementen, maar bijvoorbeeld ook op de infrastructuur van de binnenstad en inrichting van de openbare ruimte. Gezamenlijke organisatie Activiteiten voor het merk Terneuzen moeten door samenwerking elkaar meer gaan versterken. Zo wordt versplintering tegengegaan en ontstaat meer grip en focus op de activiteiten die het merk kunnen versterken. Het citymarketingplan geeft aan hoe de organisatie van citymarketing gestalte moet krijgen. Een speciale stichting gaat sturing geven aan de publiek-private samenwerking. Voor de uitvoering van acties moet ook nauwe samenwerking zijn. Daarvoor is een bureau Terneuzen Marketing voorzien waarin een citymarketeer de spil is. Om citymarketing uit te voeren zijn financiële middelen essentieel. Die middelen moeten door zowel de gemeente als private partijen worden bijgedragen. Sponsoren worden geworven via een aparte sponsorstichting. citymarketingplan is fundament om verder te bouwen Het citymarketingplan vormt het fundament voor een sterke, gezamenlijke citymarketing waarbij overheid en private partners nauw samen kunnen werken. Krachten en middelen worden gebundeld en uitvoering van diverse acties ten bate van Terneuzen kunnen worden afgestemd. Het citymarketingplan geeft (nog) geen gedetailleerd actieplan. De stichting citymarketing en het bureau Terneuzen Marketing hebben de taak om de acties uit te werken. Zij worden op die manier in staat gesteld om vanuit hun nieuwe rol de keuzes in de diverse acties te bepalen. Het is de bedoeling dat de uitvoering van citymarketing in 2015 daadwerkelijk van start kan gaan. 5 Citymarketing Terneuzen Marketingplan 2014

6 1 Uitgangspunten 1.1 Samenwerking en verantwoordelijkheid De gemeente Terneuzen is niet de enige partij die zich richt op de marketing van het aanbod in Terneuzen. Zowel publieke als ook private organisaties binnen en buiten Terneuzen zijn actief met ontwikkeling, promotie van en acquisitie voor het gebied. Samenwerking is van belang voor effectiviteit en resultaten, en om een goed en meer eenduidig beeld neer te zetten van Terneuzen. citymarketing is geen verantwoordelijkheid van alleen de gemeente, maar van alle betrokken organisaties. De gemeente is de trekker en initiatiefnemer voor dit marketingplan. Er zijn veel partijen actief op de verschillende markten waarop Terneuzen zich begeeft, op het niveau van centrummanagement, gemeente, haven, Zeeland Seaports, regio Zeeuws-Vlaanderen en provincie Zeeland. Er wordt op dit moment samengewerkt, maar ook veel naast en langs elkaar heen gewerkt. Er is een grote behoefte aan verbinding, een structuur voor samenwerken aan een aantrekkelijke stad en goede promotie van het aanbod. De klankbordgroep geeft dit aan als hoofddoelstelling voor citymarketing Terneuzen. 1.2 Een sterk merkconcept betekent kiezen Mensen denken in merken, waarbij een merk een verzameling associaties is in het brein. Een sterk merk Terneuzen verhoogt de aantrekkingskracht van Terneuzen voor de doelgroep van bedrijven, bewoners, bezoekers en investeerders. Een merk is dus niet wat je zelf wilt zijn, maar hoe anderen je zien. Om een sterk merk te worden, is het zaak om de associaties die mensen hebben te beïnvloeden door citymarketing. Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat het merk Terneuzen (zoveel mogelijk) overeenkomt met de identiteit van Terneuzen. Van belang daarbij is dat wat je vertelt over Terneuzen klopt met wat Terneuzen te bieden heeft. De algemene doelstelling van citymarketing is het werken aan toekomstige welvaart en welzijn voor bewoners en ondernemers. Dit is een doelstelling die betrekking heeft op heel Terneuzen. Daarbinnen is het van belang op basis van marktanalyses, doelstellingen en doelgroepen keuzes te maken over wat wel en niet in de markt wordt gezet. Voor een succesvolle citymarketingcampagne is het van belang dat wat in de markt wordt gezet, ook bewezen kan worden met beleefbare en zichtbare activiteiten, arrangementen, voorzieningen, etc. Loze beloften die niet nagekomen kunnen worden, werken negatief op de kracht van het merk. Terneuzen is de naam van de stad Terneuzen en van de gemeente Terneuzen. Bij citymarketing zal het accent liggen op de stad maar niettemin zal er ook ruimte zijn voor promotie van sterke troeven in de gemeente. Op dit moment is Terneuzen voor velen geen sterk merk. Imago-onderzoeken in en buiten de regio geven dit aan. De mogelijkheden om Terneuzen uit te bouwen tot een sterk merk zijn echter wel aanwezig en verhogen de aantrekkingskracht van het aanbod. De karakteristieken van het gebied met het water van de Westerschelde, de haven, de sterke bedrijven, wonen en werken in stedelijke en dorpse kernen, de steeds betere verbindingen met andere delen van Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen en België, en de landschappen bieden hiervoor de ingrediënten en iconen. Alle kernen en gebieden leveren waarde aan het merk Terneuzen. citymarketing is KIEZEN: voorwaarde voor een sterk merkconcept is dat de gemeente keuzes moet maken wat er in de etalage wordt gezet en wat niet. Deze keuzes maken we op basis van marktsegmenten en gebieden die kansrijk zijn voor de ontwikkeling van Terneuzen. 6

7 2 Marktanalyse Terneuzen 2.1 Marktgegevens Terneuzen ligt aan het water van de Westerschelde, het kanaal en de Belgische grens. Terneuzen is door deze ligging en de gevestigde bedrijven de economische motor van Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland. Terneuzen is centraal gelegen in Zeeuws-Vlaanderen, waardoor het geografisch een centrumfunctie inneemt. Vooral op maatschappelijk en cultureel voorzieningenniveau heeft deze centrumfunctie invulling gekregen. De gehele haven van Terneuzen neemt een werkgelegenheidsfunctie in. De Randstad is vanuit Zeeuws-Vlaanderen misschien ver weg, maar de Belgische Randstad is dichtbij. Net aan de andere kant van de grens, aan het kanaal van Gent naar Terneuzen, ligt de haven van Gent en een stedelijk gebied van Gent, Antwerpen en Brugge met een grote concentratie van mensen. Hieronder beschrijven we de markt waarin Terneuzen zich begeeft ten aanzien van de doelgroepen voor wonen, werken en bezoeken. Het is een samenvatting van bestaande onderzoeken. Een overzicht van de gebruikte onderzoeken staat in bijlage 3. Wonen Er wonen per 1 januari inwoners in de gemeente Terneuzen, verdeeld over 14 kernen. Als stadskern is Terneuzen kleiner dan bijvoorbeeld de stadskern van Goes of Middelburg. De kern/stad Terneuzen heeft per 1 januari inwoners. Terneuzen is de grootste gemeente van Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland. In heel Zeeuws- Vlaanderen wonen in januari inwoners. Werken Er zijn bedrijfsvestigingen in Terneuzen en banen (bron: RIBIZ 2012, KVK). 28% van de werkgelegenheid komt voor rekening van de industrie, 17% van zorg en welzijn en 11% van de detailhandel. Er kwamen in schepen langs de zeesluis van Terneuzen. De economische ontwikkelingen tonen dat de gevestigde bedrijven het de afgelopen jaren goed hebben gedaan. Zeeland was in 2012 volgens het CBS de enige groeiregio in Nederland, met een economische groei van 0,4%, dankzij de chemische industrie in Terneuzen en de aantrekkende export. Terneuzen is hiermee de economische motor van Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland. Op dit moment is Economische Impuls Zeeland verantwoordelijk voor de acquisitie voor de droge bedrijventerreinen en Zeeland Seaports voor de bedrijventerreinen langs het water. De gemeente richt zich voornamelijk op de promotie van de gemeente en van beschikbare bedrijfsgronden. Er zijn twee bedrijfscontactfunctionarissen voor begeleiding van startende en bestaande bedrijven. Bezoeken Terneuzen Centrum heeft 2,4 miljoen bezoekers op jaarbasis en passanten per m 2 winkelvloeroppervlak (telling Locatus 2013). Ter vergelijk: Hulst heeft 2,1 miljoen bezoekers op jaarbasis in de binnenstad, Goes 4,6 miljoen en Vlissingen 4 miljoen. In 2010 waren er nog 2,9 miljoen bezoeken aan de binnenstad van Terneuzen, dus er is een daling van 17%. Goes had in ,8 miljoen bezoeken en is dus 20% gezakt. In verkooppunten is er ook verschil, Terneuzen heeft er 150, Goes 290 en Vlissingen 200. De gemeente Terneuzen biedt van oudsher allerlei podiumfuncties en heeft met het Scheldetheater een groot A-theater, terwijl de gemeente Sluis meer toeristische aantrekkingskracht heeft en de gemeente Hulst zich met cultuurhistorisch erfgoed presenteert dat onder meer duidelijk zichtbaar is in de stad zelf. Het portaal van Vlaanderen telde in bezoekers. Ook van de nieuwe musea (Het Warenhuis in Axel en het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent) wordt de komende jaren verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de bezoekersstromen. Beide musea verwachten in het eerste volle openingsjaar (2015) minimaal bezoekers te trekken. Een aantal dat vervolgens ook jaarlijks moet groeien. 7 Citymarketing Terneuzen Marketingplan 2014

8 2.2 Trends en ontwikkelingen Wonen De bevolking in Zeeuws-Vlaanderen is de laatste acht jaar licht gedaald met 0,2% per jaar, terwijl het aantal huishoudens licht is gestegen, met 0,5% per jaar. Uitgaande van de bevolkingsprognose van de provincie Zeeland zal het aantal huishoudens tot 2020 licht stijgen, licht dalen in de periode en na 2030 is een forse krimp voorzien. Het aantal huishoudens zal in de periode autonoom met 8,5% dalen. In de periode tot 2040 is de huishoudensdaling in Terneuzen, met 4,3%, het laagst. In Sluis daalt het aantal huishoudens met 14,7% en in Hulst is de daling 11,7%. De verwachte krimp kan deels gedempt worden door de voor Belgen aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden in Zeeuws-Vlaanderen en Terneuzen. Bovendien is de uiteindelijke inwonersontwikkeling mede afhankelijk van de (des)investeringen van de grote industrie in de Kanaalzone. Krimp en andere bevolkingsopbouw hebben consequenties voor vraag en aanbod van voorzieningen. Het draagvlak voor een aantal voorzieningen kan worden aangetast als er minder mensen zijn die er gebruik van maken. Voor andere voorzieningen neemt door maatschappelijke en demografische ontwikkelingen de vraag juist toe. (Bron: MKBA Zeeuws-Vlaanderen). Ook kan een toename van toerisme ervoor zorgen dat voorzieningen levensvatbaar zijn/blijven. Van oudsher is de binding van inwoners met hun kern sterk en is er sprake van autonome dorpen. Dit zijn dorpen waar leven, wonen, werken en recreëren hand in hand gaan. Mensen maken gebruik van lokaal georganiseerde kerkelijke, verenigings-, familie- en buurtactiviteiten en de sociale samenhang in dit soort dorpen is hoog. Landelijk, maar ook in Zeeuws-Vlaanderen en Terneuzen is er een ontwikkeling naar een netwerk van woondorpen, waar de woon- en verblijfskwaliteit optimaal is, maar waar niet alle voorzieningen zijn te vinden, omdat deze digitaal of geclusterd in een centrum worden aangeboden. De krimp in Terneuzen valt relatief mee ten opzichte van de omgeving en ten opzichte van andere krimpregio s. De krimp zorgt wel voor een versnelling van een ontwikkeling naar een netwerk van woondorpen die behoefte hebben aan een sterk stedelijk centrum. Werken/Haven van Terneuzen De economische ontwikkelingen tonen dat de gevestigde bedrijven het de afgelopen jaren goed hebben gedaan. Zeeland was in 2012 volgens het CBS de enige regio in Nederland met groei, dankzij de chemische industrie en de aantrekkende export. Toch zijn er ook kansen dat de toegenomen productiviteit ten koste gaat van het aantal arbeidsplaatsen. Terneuzen heeft innovatieve bedrijven in de sectoren voor onder andere biobased economy, logistiek en glastuinbouw. Er is een grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en zorg. De directies van de grote bedrijven zijn optimistisch over de toekomst van hun activiteiten. Een ontwikkeling die zorgen baart, is de hoogte van energiekosten. Specifieke bedrijventerreinen voor clustervorming zijn de glastuinbouw, gelegen in de Autrichepolder en de Smidsschorrepolder, en het Maintenance Value Park gelegen bij Dow Chemical. Er is een sterke concurrentie op prijs in het kanaalzonegebied. De grondprijzen in Terneuzen zijn iets hoger dan in België, maar de totaalkosten zijn lager. Ook de komst van een nieuwe zeesluis en de betere bereikbaarheid door onder meer de aanleg van de Sluiskiltunnel zijn belangrijke ontwikkelingen voor de gemeente. De komst van een nieuwe zeesluis biedt tevens kansen voor een betere toeristisch-recreatieve ontsluiting van dit gebied en de aansluiting op omliggende delen van de stad, zoals het centrum, de veerhaven en het gebied Axelsedam. Bezoeken/Centrum De recessie maakt dat ontwikkelaars niet snel hun kansen pakken in Terneuzen. Projecten als De Kop van de Noordstraat blijven daardoor langer liggen. De digitalisering maakt dat mensen ook via internet aankopen doen, wat ten koste gaat van winkelen in Terneuzen. Ook crisis en vergrijzing/ontgroening hebben hun effect op het bezoek aan en de bestedingen in het centrum van Terneuzen. De ondernemers hebben zich succesvol verenigd in Centrum Management Terneuzen. Er zijn uitdagingen om nog beter samen te werken aan innovatie van het aanbod en het bieden van aantrekkelijke arrangementen met organisaties binnen (bijv Vliegende Hollander, VVV, Scheldetheater) en buiten het centrum (bv Haveninformatiecentrum en Skidome). Uw Nieuwe Toekomst is een samenwerking van gemeenten, bedrijfsleven en instellingen in Zeeuws- Vlaanderen. Onder de titel Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen richten ze zich op inwoners, toeristen, werkzoekenden, dagjesmensen en iedereen die interesse heeft in de regio. 8

9 Conclusies marktanalyse Terneuzen heeft een sterke regionale functie voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, op het gebied van wonen, werken en bezoeken, maar er zijn negatieve ontwikkelingen voor deze centrumfunctie. Binnen Zeeuws-Vlaanderen doet Terneuzen het relatief goed met de functie voor wonen, want er is minder krimp voorspeld dan bij de buurgemeenten, en relatief goed met werken, want er is economische groei en er wordt geïnvesteerd in infrastructuur en in bedrijfsactiviteiten. In aantal bezoekers blijft het centrum van Terneuzen achter bij Vlissingen en Goes, terwijl het een aantal goede culturele trekkers heeft en een bijzondere ligging aan het water. De Belgen worden voor Terneuzen steeds belangrijker. De grote bevolkingsconcentratie in Vlaanderen (Gent en Brugge) biedt kansen voor het aantrekken van nieuwe inwoners en verminderen van krimp, voor het aantrekken van nieuwe medewerkers voor bedrijven in de haven van Terneuzen, en voor bezoek aan het koop- en uitgaanscentrum van Terneuzen. Skidome richt zich al met succes op de Belgen, 80% van de bezoekers aan de Skidome komt uit België. Het centrum van Terneuzen heeft een eigen aantrekkingskracht op Belgen met het uitzicht over het water van de Westerschelde. Dit kan nog beter benut worden met goede programmering van evenementen en arrangementen (voor de koopzondagen) en aandacht voor de parkeergeleiding. De gemeente Terneuzen kan gebruik maken van de sterktes van de gemeente als vestigingsplaats. Terneuzen heeft een uitstekende strategische ligging voor logistieke/transport en maritieme bedrijven. Mede door de aanwezigheid van een diepzeehaven, groot achterland, goede infrastructuur, een gunstig klimaat voor clustervorming, goedkope bedrijventerreinen en een ruim aanbod van bedrijventerreinen is Terneuzen een uitstekende vestigingsplaats voor logistieke/transport en maritieme bedrijven. De aanwezige infrastructuur van water, industrie en scheepvaartroutes is niet alleen voor bedrijven en hun medewerkers interessant, maar zeker ook voor bezoekers. Het onderscheidt Terneuzen van andere steden. Er is veel te zien en te beleven. Terneuzen is de economische motor van Zeeland. Door te richten op een combinatie van wonen en werken en investering in het centrum blijft dat ook zo. 2.4 Het Imago van Terneuzen Er is in de afgelopen jaren een aantal imago-onderzoeken verricht die Terneuzen als onderwerp hebben. Een algemeen onderzoek naar het imago van Terneuzen onder inwoners van gemeente en regio, een enquête onder ondernemers van het Centrum Management Terneuzen en een specifiek onderzoek naar imago onder horeca en retailketens buiten Terneuzen. De uitkomsten staan hieronder. Samenvatting Imago-onderzoek Terneuzen (Neelemans, 2011): De kerncompetenties van de stad zijn: werk, industrie en water. Een duidelijke positionering is er niet volgens bewoners, ondernemers en de gemeentelijke organisatie. Terneuzen wil zich profileren als grootste gemeente van Zeeland en het is daarom van belang dat de bewoners van de kernen realiseren dat de stad Terneuzen hun centrum is. Het imago is middels een enquête onderzocht bij inwoners van de gemeente Terneuzen en inwoners uit de omgeving van de gemeente Terneuzen in een straal van vijftig kilometer. Deze laatste groep associeert Terneuzen veelal nog met drugs, omdat Terneuzen lang last heeft gehad van drugstoerisme. Water, haven en sluizen worden bij beide groepen als belangrijke associaties aangegeven. De eerder genoemde kernwaarden worden niet overtuigend aan Terneuzen verbonden. Water wordt wel meteen geassocieerd, 65,8% van de ondervraagden vindt water het belangrijkste element voor de stad Terneuzen. Opvallend is echter dat het merendeel van de ondervraagden vindt dat Terneuzen hier te weinig gebruik van maakt. Terneuzen komt volgens de geënquêteerden betrouwbaar, gastvrij, nuchter en stug over. Over het algemeen 9 Citymarketing Terneuzen Marketingplan 2014

10 vinden inwoners van de gemeente Terneuzen dat het in de stad ontbreekt aan een gezellige stadskern. Het algemene rapportcijfer dat de bewoners van de gemeente Terneuzen aan de stad toekennen is een 6,4. Uit interviews met mensen uit het bedrijfsleven kan de conclusie getrokken worden dat Terneuzen voor industrie, havengerelateerde en chemische bedrijven, een uitstekend vestigingsklimaat heeft. De gemeente doet volgens de geïnterviewden voldoende moeite om nieuwe bedrijven aan te trekken in deze sectoren. Helaas is er een trend waarneembaar dat er minder belangstelling is voor procesgerelateerde functies. Uit enkele diepte-interviews valt te concluderen dat de samenwerking tussen de ondernemers in de stad Terneuzen niet vloeiend verloopt. Naast het Centrum Management dat de belangen van de ondernemers in de binnenstad behartigt, nemen ondernemers uit de horeca initiatieven en zijn er ook nog ondernemers die hun eigen weg in willen slaan. Centrum Management Terneuzen Ondernemersenquête 2013: Op de vraag Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen voor een ondernemer om zich in Terneuzen te vestigen? werden uiteenlopende antwoorden gegeven. De volgende redenen werden aangegeven als de belangrijkste: stad met omzetpotentie, makkelijk bereikbaar, relatief lage parkeerkosten, veel aanbod aan winkels, druk bezochte stad, het kan er gezellig en leuk zijn, grootste plaats in Zeeuws-Vlaanderen, leuk stadje, specialistische winkels en het heeft een goed achterland. Imago onder horeca en retailketens buiten Terneuzen (Moes, 2013) Meer dan de helft kent Terneuzen nog niet. De geënquêteerden bij wie Terneuzen wel bekend is, zijn gevraagd om Terneuzen te beschrijven in een paar woorden. Terneuzen wordt vooral gezien als een solitaire en kleine plaats die in een nogal afgelegen stuk van Nederland ligt. Ook wordt de stad gezien als een kille en saaie stad. Een enkeling geeft aan dat het een stad met potentie is; gezellig en mooi. Terneuzen wordt vaak geassocieerd met zee en water. De meest overeenkomende factor die de concurrerende vestigingsplaatsen hebben, maar Terneuzen niet, is de toeristische aantrekkingskracht. Hulst ligt dicht bij België en wordt druk bezocht om de Bourgondische levensstijl van de stad en omdat de winkels elke zondag open zijn. Sluis telt slechts inwoners, maar trekt jaarlijks wel zo n bezoekers. Het kent hierdoor een druk kooptoerisme vanuit België. De beeldvorming over Terneuzen van de reeds gevestigde ondernemers strookt niet met de gedachtegang van ondernemers buiten Terneuzen. Terneuzen wordt door ondernemers van buitenaf gezien als een nietaantrekkelijke vestigingsplaats. De huidige ondernemers zien Terneuzen als een stad met potentie, druk bezocht en als een leuke en gezellige stad. Toeristische aantrekkingskracht ontbreekt in Terneuzen. Horecaen retailondernemers vestigen zich juist graag in plaatsen waar veel toeristen komen. Terneuzen heeft wel een aantal goede eigenschappen voor MKB-bedrijven, waaronder de strategische ligging en de aanwezigheid van een diepzeehaven. Uit deze onderzoeken kan geconcludeerd worden dat het imago van Terneuzen niet goed is. Dit wordt gevoed door het feit dat er geen heldere keuzes zijn gemaakt waardoor er geen duidelijk en eenduidig beeld van Terneuzen is. Nu is het vaak van alles een beetje waardoor het beeld te versnipperd is. Omdat daarnaast meespeelt dat Terneuzen vaak geassocieerd wordt met ver weg en in een uithoek is het daardoor des te belangrijker om te richten op enkele, onderscheidende pijlers en deze krachtig uit te dragen om zo de zichtbaarheid en de herkenbaarheid te vergroten. 10

11 2.5 Sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen Hieronder staat een overzicht van sterkten en zwakten en kansen en bedreigingen. Ze komen voort uit de markanalyse, workshops over citymarketing, en de klankbordgroep. Sterkten Goede strategische ligging Aanwezigheid diepzeehaven Gunstig ondernemersklimaat Groot achterland (Zeeuws-Vlaanderen en België) Goede infrastructuur water en weg Gunstig klimaat voor clustervorming Water en haven als trekkers Ruim aanbod bedrijventerreinen Veel werkgelegenheid door haven van Terneuzen Goede voorzieningen (zorg, sport, cultuur) Goedkoop wonen (voor Belgen) Wonen in diverse kernen Kansen Benutten van verbetering infrastructuur weg en water met zeesluis en Sluiskiltunnel Steeds meer synergie tussen bedrijven (biobased economy, glastuinbouw, centrum) Grote stedelijke concentratie in België Industrieel toerisme met haven en water Breed aanbod aan ambassadeurs voor Terneuzen Duurzaamheid en biobased economy Verbinden van organisaties in Terneuzen Interesse van Belgen voor inkoop en uitgaan Zwakten Klein primair verzorgingsgebied centrum Geen monumentale binnenstad Beperkt openbaar vervoer Krimp/vergrijzing, ontgroening Aantal hoogopgeleiden relatief laag Weinig uiting van trots op stad Terneuzen Veel organisaties afhankelijk van vrijwilligers Onbekendheid van Terneuzen Versnippering van organisaties en hun (promotie) aanbod Bedreigingen Economische neergang van bedrijven Slecht imago bij ondernemers en bezoekers Dalende inwoneraantallen Zeeuws-Vlaanderen Druk op voorzieningen Bevolkingskrimp remt economische groei Gepasseerd worden op autoroute Goes-Gent Opvallend is dat inwoners en ondernemers in Terneuzen het aanbod van Terneuzen vaak vergelijken met Goes, Vlissingen of Middelburg, terwijl deze steden een heel ander karakter hebben. Waar Goes, Vlissingen en Middelburg juist een monumentale binnenstad, een grote kern en een toeristisch imago hebben, beschikt Terneuzen over heel andere kwaliteiten: een grote economie dankzij de ligging aan het water van de Westerschelde en het kanaal van Gent naar Terneuzen. En er is ook wat te beleven in Terneuzen, met internationaal actieve bedrijven, een haven met grote zeeschepen in het zicht, en het uitzicht vanaf de Scheldeboulevard over de Westerschelde. Het centrum van Terneuzen is misschien geen trekker op zichzelf zoals bij de andere steden, maar dat kan het wel worden door een goede verbinding met de kwaliteiten van de haven en het water. Dit kan door inhoudelijke arrangementen, maar tevens door een verbeterde ontsluiting en verbinding van attracties en gebieden, zoals het Portaal van Vlaanderen, de (nieuwe) zeesluis, het centrum en de winkelvoorzieningen en de veerhaven. 11 Citymarketing Terneuzen Marketingplan 2014

12 De bedrijvigheid van Terneuzen is van internationaal niveau, maar het centrum van Terneuzen is regionaal gekleurd. Het haveninformatiecentrum Portaal van Vlaanderen en het centrum van Terneuzen kunnen en moeten optrekken met de ontwikkelingen van Terneuzen. De daadkracht en innovatie van Terneuzen die worden bewezen in het bedrijfsleven, moeten ook hier getoond worden. Het bedrijfsleven staat misschien onder druk in de huidige economie, maar er wordt nog steeds en grootschalig, geïnvesteerd in de infrastructuur en in de bedrijvigheid van Terneuzen. De uitdaging is om dit goed te verbinden met een aangenaam woon- en verblijfsklimaat in de verschillende kernen, ondersteund door een sterker wordend centrum Terneuzen. Alle workshops over citymarketing (zie bijlage 2) wezen in deze richting. 12

13 3 Strategie citymarketing Terneuzen 3.1 Merk en merkconcept Terneuzen De gemeente is niet de enige partij die beleid ontwikkelt in en over Terneuzen. Ook de promotie van het aanbod naar bewoners, bedrijven en bezoekers is verdeeld over verschillende organisaties en op verschillende schaalniveaus. Om het merk Terneuzen sterker te maken, is afstemming nodig over de huidige identiteit en het imago van Terneuzen, en de gewenste richting voor de toekomst, de positionering van het merk Terneuzen. Door hierin samen te werken, is er meer grip en focus op het merk Terneuzen. Terneuzen is letterlijk het centrum van Zeeuws-Vlaanderen. Terneuzen fungeert als economische motor van Zeeuws- Vlaanderen en Zeeland. Terneuzen vult een deel van het verhaal van Zeeland, maar wijkt af van het traditionele imago van Zeeland met zon, zee en strand, doordat het een zeesluis en haven heeft en een cluster van grote industriële bedrijven. Terneuzen biedt met de zeesluis de toegang tot het kanaal en de havens van Terneuzen en Gent en is daardoor onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingen in Vlaanderen. Er zijn grensoverschrijdende samenwerkingen op het gebied van de haven, de zeesluis, biobased economy, cultuur, onderwijs, zorg en arbeidsmarkt. Terneuzen heeft een eigen aantrekkingskracht op Belgen, met werken bij de bedrijven in Terneuzen, wonen in Terneuzen en met recreatie. Het gaat in de ontwikkeling van Terneuzen niet alleen over het centrum, het water en de haven, maar de specialisatie in water en haven is wel richtinggevend voor de ontwikkeling van de gemeente. Terneuzen zet zich hiermee op de kaart, onderscheidt zich zo van andere steden en krijgt extra aantrekkingskracht voor subsidies, investeringen, bedrijven, bewoners en bezoekers. Merkconcept Het zou goed zijn als er meer lijn is in de communicatie in woord en beeld over Terneuzen. Daar wordt het merk Terneuzen sterker van en het beïnvloedt het imago, de beleving en de marktkansen van Terneuzen. Daarbij past ook om de Kanaalzone te gaan benoemen als de Haven van Terneuzen. En het Portaal van Vlaanderen als het Haveninformatiecentrum Terneuzen. Een uitwerking van een merkconcept in beeld en tekst geeft richting aan de marketing en communicatie door alle partners. De gedachte is vooralsnog dat een centrale slogan zoals die vaak gebruikt wordt bij citymarketing ( Emmen maakt meer mogelijk ) voor de aanpak in Terneuzen geen meerwaarde heeft. Zo n slogan kan namelijk beperkingen geven bij de voorgenomen brede inzet van citymarketingthema s. Hoofdthema s en subthema s Op basis van de marktanalyse en de verschillende workshops zijn de hoofd- en subthema s voor het merkconcept citymarketing Terneuzen geformuleerd. Deze thema s zijn in hun samenhang onderscheidend voor de positie van Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland en bepalend voor de toekomstige welvaart en het welzijn van alle inwoners, ondernemers en instellingen van Terneuzen. Ze vormen het DNA en de identiteit. De hoofdthema s voor citymarketing Terneuzen zijn: haven water centrum 13 Citymarketing Terneuzen Marketingplan 2014

14 De subthema s van Terneuzen zijn gekoppeld aan de verschillende marktsegmenten. De subthema s voor citymarketing Terneuzen zijn: Voor werken: - biobased economy, industrie, logistiek, glastuinbouw, zorg. Voor wonen: - wonen aan het water en de authentieke kernen van gemeente Terneuzen. Voor bezoek: - de verschillende kernen met hun eigen aanbod aan cultuur, musea, recreatie en horeca; - de beleving van het water aan Westerschelde met het Haveninformatiecentrum, de zeesluis, veerhaven, industrieel toerisme/ museum en de Vliegende Hollander. 3.2 Kernwaarden en kernboodschap Terneuzen De presentatie van Terneuzen moet worden verbeterd. De organisaties moeten meer met één gezicht naar buiten treden, zonder hun eigen activiteiten los te laten. In de presentatie moet Terneuzen meegaan met een huisstijl en communicatiemiddelen die de look & feel van Terneuzen vormgeven, die bijdragen aan de trots van inwoners en bedrijven en Terneuzen presenteren aan de markt. Er liggen namelijk kansen om een onderscheidende uitstraling en identiteit te creëren die aansluit op het DNA Zeeuws- Vlaanderen, DNA Terneuzen en DNA Kanaalzone. Hiermee kan Terneuzen zich op de kaart zetten bij de gewenste doelgroepen. Naast de marketingopgave en -doelstellingen is het daarom van belang om in de communicatie van Terneuzen uit te gaan van een gezamenlijke boodschap. Wat we willen uitstralen, wordt geformuleerd in zogenaamde kernwaarden en een kernboodschap. Eerder zijn ook de kernwaarden in de verschillende DNA-trajecten vastgesteld: De kernwaarden van het DNA van Terneuzen zijn: Thuishaven, Havenstad, Wilskrachtig, Daadkrachtig, Vertrouwd, Geworteld. De kernwaarden van het DNA van de Kanaalzone zijn Logistiek, Biobase, Industrie, Kennis & Innovatie, Poort naar de Wereld Kernwaardenhuis Om een kernwaardenhuis voor de citymarketing van Terneuzen vast te stellen wordt onderscheid gemaakt in drie soorten waarden, namelijk: kernwaarden, ankerwaarden en aspiratiewaarden. Onderscheidende waarden (Kernwaarden): hiermee is Terneuzen echt onderscheidend. Een kernwaarde is overkoepelend over alle waarden en geldig voor alle verbonden partijen. Vaste waarden (Ankerwaarden): huidige waarden, zitten in de vezels van de organisatie (DNA); zijn sterk herkenbaar en belangrijk om vast te houden. Gewenste waarden (Aspiratiewaarden): zijn gewenst en voor de toekomst van belang. Na verloop van tijd worden ze ankerwaarden, waardoor de organisatie nieuwe aspiratiewaarden kan definiëren. 14

15 Waarden zijn altijd en in alle situaties van toepassing; ze zijn algemeen geldend. Ze worden geladen door ze uitgebreid te beschrijven. De waarden zijn het fundament voor alle communicatie. Ze vormen de identiteit (het wezen) van Terneuzen. De identiteit wordt naar buiten toe zichtbaar door symbolen, gedrag en communicatie. Het beeld dat daardoor ontstaat beïnvloedt het imago. Voor Terneuzen zijn de onderstaande kern-, anker- en aspiratiewaarden geformuleerd. Onderscheidende waarden (Kernwaarden): krachtig, ondernemend, productief, stoer, stevig, hard werken water en alles wat er op en aan het water is; de thuishaven, de haven, de industrie, de veerhaven, het podium, de boulevard, de verbinding naar Gent, België, Seine. Terneuzen onderscheidt zich van het toeristische imago van Zeeland als havenstad en Poort. Vaste waarden (Ankerwaarden): verbindend, veilig, samenwerkend, samen bouwend, innovatie (cultuur en industrie). diversiteit in groen en blauw en een thuishaven voor de inwoners en de bedrijven. Samen dingen doen is heel Zeeuws-Vlaams. Samen bouwen en hard werken. Er is een mengelmoes aan mensen en bedrijven door de ligging aan het water, de bedrijvigheid en de ligging van Zeeuws-Vlaanderen en België. We zijn een open stad omdat we een Poort / Port zijn. Gewenste waarden (Aspiratiewaarden): divers, trots, nieuwe verbindingen, elan samenwerken aan een beter Terneuzen. Stad om naar toe te gaan, allure (nu is het vaak niet af). Kernboodschap: Terneuzen is specialist in havens en watergebonden bedrijvigheid, biedt werkgelegenheid, goed onderwijs, en goed wonen in een mooi en stoer landschap tussen water en groen, met goede toegang tot Zeeland (Goes, Middelburg en Vlissingen) en Vlaanderen (Gent, Brugge en Antwerpen). Terneuzen is krachtig, ondernemend, productief, stoer, stevig. 3.3 Marketingopgave en doelstellingen Marketingopgave Om de ambitie van Terneuzen uit te werken, kiest Terneuzen voor een sterke inzet van citymarketing. Uit de marktanalyse en de diverse bijeenkomsten zijn de belangrijkste aandachtspunten geformuleerd waar de citymarketingcampagne op gericht moet zijn. De aandachtspunten zijn geformuleerd in de vorm van een marketingopgave. De marketingopgave voor citymarketing Terneuzen is: - werken aan trots bij inwoners en een verbeterd imago van Terneuzen; - werken aan een sterker en mooier centrum; - samenwerken in behoud en aantrekken bewoners, bezoekers en bedrijven. 15 Citymarketing Terneuzen Marketingplan 2014

16 Marketingdoelstellingen Naast de marketingopgave is tijdens de verschillende workshops en met de klankbordgroep gesproken over concrete en meetbare marketingdoelstellingen op het gebied van wonen, werken en bezoeken. Deze marketingdoelstellingen komen tevens voort uit de marktanalyse. Belangrijk daarbij is uit te gaan van een ambitie, maar tevens van haalbare en realistische doelstellingen. Bij werken wordt ingezet op het behoud van de bestaande bedrijven. Tevens wordt ingezet op het aantrekken van bedrijven en kennisinstellingen, maar ook op nieuwe medewerkers. Daarbij wordt een accent gelegd op de biobased economy, logistiek, industrie, innovatie, zorg, detailhandel. Bij wonen wordt ingezet op het behoud van de bestaande bewoners, maar tevens op het aantrekken van nieuwe bewoners. Daarbij wordt het accent gelegd op het aantrekken van medewerkers, en jonge gezinnen (met opgroeiende kinderen) vanuit de economie van de haven. Daarnaast ligt er een accent op het aantrekken van Vlamingen. Bij bezoeken wordt ingezet op het behoud van bestaande bezoekers, alsmede een accent op bevordering van bezoek en verblijfsduur aan het centrum van Terneuzen. Daarbij wordt ingezet op combinaties met voorzieningen in Zeeuws- Vlaanderen, de haven, recreatie, evenementen en arrangementen. De Vlamingen zijn daarbij een belangrijke doelgroep. Voor de korte termijn (2015) wordt ingezet op de onderstaande marketingdoelstellingen. De langere termijn doelstellingen worden vastgelegd door de stichting Terneuzen Marketing (zie verder). De marketingdoelstellingen van citymarketing Terneuzen zijn: Bezoeken - Meer bezoekers aan centrum: van passanten per m 2 winkel-vloeroppervlak (2012) naar eind Het benutten van industrieel toerisme voor het aantrekken van bezoekers. - Een groei in bezettingsgraad van verkooppunten in het centrum van 90,4 % (2012) naar 92%. - Riviercruises accommoderen. - Voor musea/bezoekerscentra: bezoekers in 2015 voor museum Het Warenhuis bezoekers in 2015 voor het Industrieel Museum Zeeland bezoekers in 2015 voor het Haveninformatiecentrum. Werken - Het realiseren van de aansluiting van het onderwijs en de arbeidsmarkt met techniek (ROC) en zorg (ROC en Zorgsaam). - Het benutten van het complex aan industrie/biobase/kanaal/zorg/detailhandel voor werving van medewerkers, bewoners en bezoekers. - Een groei van (2012) naar bedrijfsvestigingen in Terneuzen per eind Een groei van (2012) naar arbeidsplaatsen per eind Centrum: van passanten per m 2 winkel-vloeroppervlak (2012) naar eind Wonen - Het behoud van het huidig aantal inwoners ( per augustus 2013). 16

17 3.4 Communicatiedoelgroepen en doelstellingen Communicatie Intensieve communicatie is essentieel om de citymarketingdoelstellingen te kunnen behalen. Het gaat om communicatie over het verhaal van Terneuzen. En daarnaast gaat het ook over communicatie over het proces, zodat alle partijen betrokken blijven. Communicatiedoelgroepen Er wordt onderscheid gemaakt in externe doelgroepen en interne doelgroepen. Onder externe doelgroepen verstaan we: - nieuwe bedrijven; - nieuwe bewoners; - nieuwe bezoekers; - toeristische bezoekers geïnteresseerd in de thema s haven, water en centrum; - nationale en Europese overheid. Onder interne doelgroepen verstaan we: - de medewerkers van de gemeente Terneuzen; - de bestuurders (collegeleden en raadsleden) van de gemeente Terneuzen; - de inwoners van de gemeente Terneuzen; - het bedrijfsleven in de regio; - partners in citymarketing Terneuzen; - aangrenzende gemeenten; - intermediairs/opinieleiders; - organisaties en instellingen in de regio; - de provinciale overheid. Tevens zijn de media een belangrijke intermediair binnen de communicatie over citymarketing. Andere communicatiedoelgroepen zijn extern en kunnen deels in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen bereikt worden. Te denken valt aan: - aangrenzende gemeenten; - intermediairs; - organisaties en instellingen in de regio; - de provinciale, nationale en Europese overheid. Communicatiedoelstellingen Op de korte termijn ( ) zijn onderstaande communicatiedoelstellingen van toepassing. Overall Terneuzen heeft (spontane) naamsbekendheid bij bedrijven, bewoners & bezoekers en wordt positief geassocieerd met haven, water en de centrumfunctie voor werken, wonen en bezoeken. Medewerkers gemeente, gemeenteraad Het is bekend dat citymarketing Terneuzen een belangrijk instrument is voor verdere ontwikkeling van het gebied. Er is kennis van de verschillende marketingonderdelen die worden ingezet. citymarketing vormt de kapstok voor een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat voor bedrijven, bewoners en bezoekers. Partners in citymarketing Terneuzen De partners weten welke rol Terneuzen kan spelen in de ontwikkeling van het vestigingsklimaat van Terneuzen en zoeken daarin actief de samenwerking. Daarbij wordt ingezet op een segmentatie per markt: toerisme, groot bedrijfsleven/kanaalzone, wonen. En een segmentatie per gebied: centrum, Haven van Terneuzen. 17 Citymarketing Terneuzen Marketingplan 2014

18 Bedrijven Het bedrijfsleven is bekend met de onderscheidende factoren van haven en water van Terneuzen en zoekt daar verbinding mee. Bewoners Bewoners ervaren dat Terneuzen zich inspant voor werkgelegenheid, goed onderwijs en goed wonen in een mooi landschap met haven en water. Ze zijn trots op Terneuzen en dragen dat uit. Bezoekers Het is bezoekers bekend dat Terneuzen veel te bieden heeft op recreatief gebied, zowel qua haven en water als ook de Zeeuws-Vlaamse geneugten met eten en drinken. Media De lokale en regionale media weten wat de ambitie van Terneuzen is en zijn op de hoogte van de activiteiten. Kernboodschappen Om te zorgen dat over citymarketing Terneuzen een verhaal verteld wordt dat strookt met de doelstellingen, worden kernboodschappen gemaakt en die inhoud wordt breed beschikbaar gesteld. De boodschappen kunnen door alle partners worden gebruikt. Communicatiemiddelen De aanpak in communicatie dient multimediaal te zijn. Er wordt aansluiting gezocht bij communicatiemiddelen die door doelgroepen worden gebruikt. Partners bij citymarketing worden gevraagd hun eigen communicatiemiddelen beschikbaar te stellen voor berichtgeving over citymarketing. Juist bij het bereiken van de externe doelgroepen zullen nieuwe/sociale media een belangrijke rol spelen. Die media zijn bij uitstek geschikt om nieuwe doelgroepen te kunnen bereiken. Welke communicatiemiddelen worden ingezet, dient in de jaarplanning te worden opgenomen. Monitoring Geadviseerd wordt in een later stadium de communicatiedoelstellingen per doelgroep verder te verbijzonderen in deeldoelstellingen op basis van kennis, houding en gedrag. Deze moeten SMART worden geformuleerd, zodat in een scorecard citymarketing Terneuzen de bijbehorende criteria kunnen opnemen om te meten of de doelstellingen worden gehaald. Ook voor wat betreft de geformuleerde marketingdoelstellingen wordt geadviseerd een monitor op te zetten, zodat het resultaat van de citymarketing-inspanningen gemeten kunnen worden. Een eerste gedachtegang over de invulling van een scorecard met meetbare criteria is te vinden in bijlage Fasering en jaarplan Wat betreft de realisatie van de communicatiedoelstellingen wordt geadviseerd in eerste instantie te richten op de interne doelgroepen. Dit zijn immers de doelgroepen die achter citymarketing moeten gaan staan om vervolgens gericht en effectief de externe doelgroepen te kunnen benaderen. Bij alle communicatiedoelstellingen en in alle fasen van communicatie is het van belang de media te betrekken. Bij de benadering van de interne doelgroepen kan ingezet worden op startbijeenkomsten, informatiebijeenkomsten en persconferenties. Van belang is dat de organisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van citymarketing een jaarplan opstelt waarin de communicatie over citymarketing in de verschillende projecten gestalte krijgt. Zo kan het jaarplan projecten bevatten gericht op het zakelijk bezoek aan de regio met congressen en zakelijke bijeenkomsten (accommodaties als Scheldetheater en Biobase Training Centre). Daarbij zijn en blijven de bestaande toeristische organisaties voor marketing van Terneuzen het uitgangspunt. Ook kunnen in het jaarplan de afspraken over acquisitie van bedrijven opnieuw gestalte krijgen nu er binnen citymarketing Terneuzen wordt samengewerkt. Bedrijven kunnen ook benaderd worden over de kansen voor werknemers in te wonen in de regio. 18

19 Evenementen zijn een uitgelezen middel om een positief imago voor Terneuzen op te bouwen en te onderstrepen. Het doel van evenementen is merkopbouw van Terneuzen bij de beoogde doelgroepen. Gezien de sterke verbondenheid met water, haven en het centrum ligt het voor de hand deze thema s centraal te stellen in evenementen. De Havendagen Terneuzen zijn hier al een voorbeeld van. Binnen het jaarplan dienen tevens afspraken gemaakt te worden over de verdere invulling van de citymarketingdoelstellingen, de taken en rollen van de partners in citymarketing Terneuzen en de afbakening van het merkgebruik citymarketing Terneuzen. Ideeën voor de invulling van het jaarplan zijn te vinden in bijlage 5. Organisatie citymarketing Terneuzen 19 Citymarketing Terneuzen Marketingplan 2014

20 4 Er zijn op dit moment vele partijen actief met marketing en promotie van het aanbod in Terneuzen. Het geld en de activiteiten zijn verspreid en dat zorgt voor een diffuus imago van Terneuzen. Een inventarisatie van de bij de marketing van Terneuzen betrokken personen, organisaties en voorzieningen levert het onderstaande plaatje op. Portaal van Vlaanderen Zeeuws-Vlaamse kanaalzone Kring van Werkgevers Kanaalzone Glastuinbouw Onbegrensd Terneuzen gemeente ZSP EIZ Biobased Economy MVP VVV Overig Terneuzen op de kaart! Ondernemerslabo (MKB) inwoners gemeente onderwijs MKB stichtingen inwoners gemeente ondernemers evenementen aantrekken bezoekers Contacta Provada beurzen citymarketing uitvoerende organisatie aantrekkelijk centrum aantrekken bewoners detailhandel en horeca Schelde Expo nieuwe huisstijl klankbordgroep aantrekkelijk vestigingsklimaat MKB lobby communicatie draagvlak grootbedrijf Het is nuttig om de verschillende markten waarop Terneuzen zich begeeft te verenigen onder één merk Terneuzen en een coördinatie namens de verschillende publieke en private partners. Dan is er een structuur voor overleg tussen de verschillende organisaties en netwerken en kan een overzicht gemaakt worden van activiteiten om Terneuzen in de markt te zetten. Er zijn verschillende opties voor organisatie van citymarketing: 1. Een publieke variant: de gemeente Terneuzen neemt de regie en benoemt een coördinator die overlegt met de verschillende partners. 2. Een private variant: een private organisatie neemt de regie namens de publieke en private partners. 3. Een publiek/private variant: de partners investeren in een nieuw op te richten organisatie die namens de partners optreedt. Op basis van onderzoek, ervaringsgegevens en vanuit het uitgangspunt dat niet alleen de gemeentelijke organisatie verantwoordelijk is voor citymarketing wordt uitgegaan van een publiek-private variant. Hierin kunnen de verschillende betrokken partners gezamenlijk optreden. Voorgesteld wordt deze variant vorm te geven in de op te richten stichting Terneuzen Marketing. Doelstellingen Stichting Terneuzen Marketing De doelstellingen voor de stichting Terneuzen Marketing zijn: Het actief vermarkten van Terneuzen; het opstellen en uitvoeren van het jaarplan namens en met de partners, het bijhouden van een evenementenagenda. Het samenwerken met en het faciliteren van communicatie- en marketinginspanningen van alle organisaties, passend binnen de doelstellingen en strategie van citymarketing Terneuzen; Het positioneren van Terneuzen als A-merk voor innovatieve bedrijven, bezoekers, en een combinatie van wonen en werken; Een proactieve rol vervullen binnen Zeeuws-Vlaanderen, de grensregio, Zeeland; Het communiceren van het merk en de merkwaarden van Terneuzen, in samenwerking met de partners. 20

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Economie in de Zuid Westelijke Delta

Economie in de Zuid Westelijke Delta Economie in de Zuid Westelijke Delta Inhoud Toelichting op de economische staat van Zeeland Structuurversterkingsprogramma Zeeland in stroomversnelling Z4 steden Focus op de gemeente Terneuzen Huidige

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Startbijeenkomst Felix Wigman, BRO 205X00691 Programma Opening wethouder Presentatie BRO Centrumschouw met 4 verhalen: verblijven, retail, cultuur en wonen

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

Communicatieplan Nationaal Landschap

Communicatieplan Nationaal Landschap Communicatieplan Nationaal Landschap Concept Opgesteld door de Afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland Versie 19 februari 2007 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Communicatiedoelstellingen...

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016)

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Datum: 30 januari 2016 gemeente Hoogeveen, cluster SBC, Bert Hansma PAGINA 2 VAN 9

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

IJmuiden Rauw aan Zee. Thea Olivier, beleidsadviseur Economische Zaken, gemeente Velsen

IJmuiden Rauw aan Zee. Thea Olivier, beleidsadviseur Economische Zaken, gemeente Velsen IJmuiden Rauw aan Zee Thea Olivier, beleidsadviseur Economische Zaken, gemeente Velsen Indeling presentatie Aanleiding voor deelname aan identiteitstraject Toelichting op brandconcept IJmuiden Rauw aan

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Toeristische agenda 2016-2023 Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Waar we vandaan komen; visie uit 2005 De Bevelanden recreëert Thematische regiovisie (Wonen,

Nadere informatie

Zeeuws Subsidie Team

Zeeuws Subsidie Team Zeeuws Subsidie Team intro Intro: Zeeland periferie? Intro: Zeeland periferie? 1:30 Intro: Zeeland periferie? 1:30 2:00 Intro: Zeeland periferie? 1:30 2:00 4:00 Intro: Zeeland periferie? 2:30 tot 3:00

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland omvat de provincie Zeeland en het westen van de provincie Noord-Brabant. Als veelbelovende regio met ongeveer 100.000 bedrijven

Nadere informatie

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Programma De vraag van Jackie Chan beantwoord Citymarketing Basics Strategie bij promotie van Veenendaal De vraag van Kees beantwoord Verschillen en overeenkomsten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 9 14/828. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 9 14/828. Raad svoorstel Onderwerp: Beleidskader Recreatie & Toerisme 2015-2019'Kansen verzilveren' Portefeuillehouder: B.D. Wilms Afdeling : Beleid, Ontwikkeling en Directiestaf Team : Economie Steller:Nelleke Mulder,

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 15.503343 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer Geheim Nee Perspectief Toerisme

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

RIS.4679. Plan van aanpak Citymarketing Emmen

RIS.4679. Plan van aanpak Citymarketing Emmen RIS.4679 Plan van aanpak Citymarketing Emmen Auteur: Eline Faber Datum: november 2010 1 Inleiding Citymarketing is in gemeenten in Nederland sterk in ontwikkeling. Menig gemeente heeft een citymarketeer,

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Terneuzen. Terneuzen, Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen (Bron: Beeldbank Rijkswaterstaat, http://beeldbank.rws.nl)

Terneuzen. Terneuzen, Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen (Bron: Beeldbank Rijkswaterstaat, http://beeldbank.rws.nl) Terneuzen Terneuzen, Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen (Bron: Beeldbank Rijkswaterstaat, http://beeldbank.rws.nl) Terneuzen (Bron: Wikipedia) Introductie De stad Terneuzen is met ruim 24.000 inwoners

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Zeeland Recreatieland

Zeeland Recreatieland Zeeland Recreatieland Presentatie onderzoeksresultaten 25 februari 2015 Economisch belang toeristisch cluster Bestedingen 1,72 miljard Economisch belang toeristisch cluster Huidige werkgelegenheid 15.872

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Stad Lommel. Citymarketing

Stad Lommel. Citymarketing Stad Lommel Citymarketing 1 Wat is citymarketing? Citymarketing = gestructureerd en geïntegreerd beheer van Merkimago en naamsbekendheid van stad / gemeente Ontwikkeling van initiatieven en projecten Levenskwaliteit

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland. Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme

Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland. Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme Gebiedsgericht werken Ambitie Gemeenten/regio s ondersteunen bij het vaststellen van hun identiteit (IM) Behoud door ontwikkeling

Nadere informatie

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 Geen bedreiging voor koopcentrum Winschoten Nieuw bloed voor de Winschoter bloedsomloop WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 WINSCHOTER WERELDBAZAR Overdekte markt 550 units inpandig van 30, 40 en 50m2

Nadere informatie

MarketingMoments. Zutphen. citymarketing

MarketingMoments. Zutphen. citymarketing MarketingMoments Zutphen citymarketing Zutphen citymarketing ZET HET STEDELIJK PRODUCT ZUTPHEN DUURZAAM OP DE (NEDERLANDSE) KAART! Toeristisch en economisch Via publiek-private samenwerking Met een eigen,

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Strategisch plan 2016-2020

Strategisch plan 2016-2020 Strategisch plan 2016-2020 2 Amsterdam Marketing Strategisch Plan 2016-2020 1. INLEIDING Amsterdam Marketing bestaat drie jaar. Door de fusie van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Amsterdam Partners

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

Grenzeloos zakendoen in het groen. Presentatie NRIT Onderzoek 8 december 2009

Grenzeloos zakendoen in het groen. Presentatie NRIT Onderzoek 8 december 2009 Grenzeloos zakendoen in het groen Presentatie NRIT Onderzoek 8 december 2009 Doel onderzoek Het nagaan van de behoeften en mogelijkheden om gezamenlijk MICE-activiteiten met een focus op een groene, landelijke

Nadere informatie

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel Titel Evaluatie Economisch Actieplan 8/12 Subtitel Doel van het Economisch Actieplan behouden en stimuleren van de bedrijvigheid; verbeteren van het (gemeentelijk)ondernemersklimaat; onderhouden van goede

Nadere informatie

Themasessie Trots op de haven Bijeenkomst Havenontwikkeling Schiedam 29 oktober Verslag en advies

Themasessie Trots op de haven Bijeenkomst Havenontwikkeling Schiedam 29 oktober Verslag en advies Themasessie Trots op de haven Bijeenkomst Havenontwikkeling Schiedam 29 oktober 2015 Verslag en advies Dit document combineert een verslag van de themasessie trots op de haven (onderdeel van de bijeenkomst

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Resultaten nieuwe bedrijfsinvesteringen

Resultaten nieuwe bedrijfsinvesteringen Resultaten nieuwe bedrijfsinvesteringen NV REWIN West-Brabant is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant. REWIN initieert, stimuleert en verbindt. REWIN versterkt de regionale economie

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP Akkermans, Cindy CS S0 RAD: RAD120627 2012-06-27T00:00:00+02:00 BW: BW120522 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 27 juni 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Propositie Terneuzen. Veilig en kansrijk investeren in puur Hollandse grond. Kadastrale aanduiding: Sectie:

Propositie Terneuzen. Veilig en kansrijk investeren in puur Hollandse grond. Kadastrale aanduiding: Sectie: Veilig en kansrijk investeren in puur Hollandse grond Propositie Terneuzen Kadastrale aanduiding: Gemeente: Sectie: Nr: Oppervlakte: Terneuzen U 1083 Circa 2,53 hectare Omschrijving kadastraal object:

Nadere informatie

12 december

12 december 12 december 2017 3.2 X 18 januari 2017 02/2018 Vervolgvel 2 Vervolgvel 3 Overzicht voorgestelde projecten Bestemmingsreserve Ondernemersfonds Nijmegen Project Doel Aanvrager/betrokken partijen Financiering

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AANHEF

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AANHEF BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 nummer: 2013_BW_00788 Onderwerp Merknaam en huisstijl Regiomarketing Recreatie en Toerisme Bollenstreek - vormend Beknopte samenvatting In juli 2012 is

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Presentatie Strategisch marketingplan Land van Borsele, geeft je energie. Merkwaardige Identiteit dr. Gerard van Keken 8 december 2016

Presentatie Strategisch marketingplan Land van Borsele, geeft je energie. Merkwaardige Identiteit dr. Gerard van Keken 8 december 2016 Presentatie Strategisch marketingplan Land van Borsele, geeft je energie Merkwaardige Identiteit dr. Gerard van Keken 8 december 2016 Inhoud vanavond 1. Doel onderzoek & rapportage 2. Gebiedsanalyse toeristisch

Nadere informatie

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) VVV, kansen voor Valkenswaard Door Peter Moezelaar (voorzitter VVV Valkenswaard) De LTA en haar doelstellingen door Henk Wessels (voorzitter LTA) Stijlgids Veelzijdig

Nadere informatie

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging!

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Den Haag, 2 december 2010 Wim Deetman, Jan Mans en Pieter Zevenbergen Adviescommissie-Deetman Opdracht van provincie Limburg Strategisch meerjarenperspectief voor

Nadere informatie