BELEIDSPLAN SAIL TRAINING ASSOCIATION NETHERLANDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN SAIL TRAINING ASSOCIATION NETHERLANDS"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN SAIL TRAINING ASSOCIATION NETHERLANDS 2014 TOT EN MET 2016 Bijlagen: Statuten Jaarrekening Uittreksel KVK

2 ALGEMENE DOELSTELLINGEN EN STRATEGIE De statuten van de STAN zijn specifiek wat betreft de doelstellingen van de STAN. In het onderstaande stuk, wordt Artikel 3 van de statuten (zie bijlage) toegelicht per doelstelling. Van elke doelstelling is weergegeven hoe daar invulling aan gegeven wordt en wat er de komende 3 jaar de speer punten zijn De stichting beoogt een nationaal platform te zijn, voor alle scheepseigenaren van Nederlandse zeegaande zeilschepen en iedereen die iets te doen heeft met "sail training. Deze positie moet vooral ingevuld worden, door de nauwe banden met Sail Training International. De STAN geeft op verschillende wijze invulling aan deze doelstelling. Binnen Sail Training International hebben de sail training schepen een eigen overleg forum, zowel voor de Class A schepen, als wel voor de Class B, C en D. Deze fora komen 2 keer per jaar bijeen. In voorbereiding op deze internationale bijeenkomsten, komen de Nederlandse sail training schepen in nationaal verband bij elkaar. Hier maakt de STAN onderdeel van uit. Tijdens dit overleg komen verschillende onderwerpen aan bod, variërend van de Sail Training Programma s, tot haven faciliteiten van de Tall Ships Friendly ports, tot de verdien modellen op de diverse Tall Ship evenementen. Als National Sail Training Organisation (NSTO) is de STAN lid van het hoogste orgaan van de General Meeting, het hoogste orgaan van Sail Training International. Vanuit deze positie kan zij de belangen van de Nederlandse sail training schepen ondersteunen en behartigen. Daarnaast heeft de STAN in 2013 het project Maritiem in Beeld afgerond. Bij dit project staat de samenwerking tussen de verschillende sectoren in Nederland op het gebied van het enthousiasmeren van jongeren voor de maritieme sector centraal. In het begin van het proces om de jonge generatie enthousiast te maken om in de maritieme sector te gaan werken, spelen de STAN met de Nederlandse sail training schepen een cruciale rol. De Tall Ships zijn bij uitstek geschikt om jongeren op een uitdagende en leuke wijze kennis te laten maken met alle aspecten van de nautische wereld. De centrale insteek van de samenwerking met Nederland Maritiem Land (NML) is de instroom van jongeren voor de maritieme sector te vergroten. Het project Maritiem in Beeld heeft geresulteerd in een gezamenlijke aanvraag met Nederland Maritiem Land (NML) bij het Vaderlandsch Fonds. We verwachten in de komende jaren, de uitvoering van het plan te kunnen vormgeven De stichting heeft ten doel het scheppen van mogelijkheden tot het zeilen op zee voornamelijk voor jongeren, het stimuleren van verantwoordelijkheidsgevoel, loyaliteit en het werken in teamverband evenals het bevorderen van zeemanschap, een en ander naar de geest van Sail Training International, gevestigd in Engeland. In 2009 heeft de STAN het STAN- Sail Training Programma (STP) ontwikkeld. Het STP behelst zowel het feitelijke curriculum dat op de schepen aangeboden wordt aan de trainees, alsmede de training en opleiding van bemanningen om het curriculum ook goed en doeltreffend te kunnen geven. Tevens behandelt het STP ook aanverwante zaken zoals Child Protection Policy s, management reviews e.d.. Nu het programma met goede resultaten draait, zet de STAN zich in voor het onderhoud van het STAN- STP. Zaken als het bijhouden van en toetsen aan nieuwe wetgeving als wel het doen vaan aanvullingen op basis van voortschrijdend inzicht en nieuwe maatschappelijke ontwikkelen De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het stimuleren en bevorderen van het maken van zeereizen onder zeil in het algemeen door het organiseren van evenementen, wedstrijden en tochten ; 2

3 De werkzaamheden van de STAN richten zich momenteel voornamelijk op het realiseren van deze doelstelling. Als eerste door actief fondsen te werven voor sail trainingsreizen. De geworven fondsen worden momenteel direct ingezet ten behoeve van het verminderen van de kosten van de sail trainingsreizen, zodat zoveel mogelijk jongeren kunnen deelnemen. De geworven fondsen worden zowel ingezet voor Nederlandse jongeren (ongeveer per jaar) als voor Europese jongeren (150 per jaar). De Europese projecten worden georganiseerd in samenwerking met de medeoprichters van Sail Training International; de andere Nationale Sail Training Organisaties (NSTO s). Streven is vanaf 2015/2016 ruim 1000 jongeren te ondersteunen bij het realiseren van hun droom, het meemaken van een sail trainingsreis. De beschikbare geworven fondsen worden elk jaar volledig ter beschikking gesteld aan jongeren, met een gemiddelde ondersteuning van euro per jongere en een maximum ondersteuning van in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld gehandicapte jongeren, die alleen op een relatief duur schip kunnen deelnemen dan wel jongeren uit een achterstand situatie/ onder gebracht bij Jeugdzorg). De komende 3 jaar, zal er geen wijziging plaatsvinden in zowel de hoogte van de uitkeringen als het gebruik van de volledige geworven gelden in het lopende jaar/ voor het betreffende project. STAN heeft nauwe banden met de Nederlandse havens, waar z.g. Sail evenementen worden georganiseerd en zijn bestuursleden betrokken bij de organisatie hiervan, zeker als de haven deel uitmaakt van een STI Tall Ships Race of een STAN Race. Op initiatief van de STAN komen de havens 2 keer per jaar bij elkaar in de Haven vergadering. Hierin worden planningen op elkaar afgestemd en vindt er overleg plaats over het opzetten van trainee projecten, veiligheidsplannen en coorperate hospitality modellen voor de schepen. Voor de STAN is dit belangrijk omdat hierdoor het aantal trainees kan worden vergroot, wat ook weer gunstig is voor de sail training schepen. b. het bevorderen van publieke belangstelling voor het zeilen buitengaats door het houden van lezingen, het organiseren van vergaderingen, het verzorgen van demonstraties, het houden van tentoonstellingen, het uitgeven van boeken en brochures en anderszins; De STAN is momenteel bezig om te onderzoeken in hoeverre er gezamenlijk met de schepen, STI en mogelijke sponsoren budget vrijgemaakt kan worden om een reclame campagne te voeren. Het grote publiek in Nederland is niet op de hoogte van de mogelijkheid om mee te varen met de Tall Ships. Het is van vitaal belang voor de ontwikkeling van sail training en het behoud van de Tall Ships dat er meer bewustzijn komt bij het grote publiek en daarmee de schepen meer ingezet gaan worden. Het idee is een geïntegreerde strategie te ontwikkelen waarbij zowel de meer traditionele middelen, radio, tv, kranten als de sociale media worden ingezet. Streven is het plan eind 2014 te gaan uitvoeren. Sinds 2010 ondersteunt de STAN de Stichting School at Sea. School at Sea is sterk gelieerd met de STAN, in die zin dat de schepen aangesloten zijn bij het STAN- STP en de Stichting School at Sea vergelijkbare doelstellingen heeft op het gebied van de ontwikkeling van jonge mensen. Daarnaast is School at Sea een project dat veel aandacht in de media krijgt en zo de boodschap van de STAN ondersteund. De komende jaren zal de STAN School at Sea blijven ondersteunen, voornamelijk op het gebied van het wetenschappelijke onderzoek van School at Sea, waarbij kwantitatieve metingen naar de effecten van sail training centraal staan. De STAN is sinds 2007 jaarlijks aanwezig op de Klassieke Schepen beurs en om het jaar op de Hiswa (droge versie, welke jaarlijks in maart georganiseerd wordt). In 2013 heeft de Hiswa de Klassieke Schepen beurs overgenomen. Het blijft de doelstelling van de STAN om daar jaarlijks aanwezig te zijn. 3

4 c. het behartigen van de belangen van organisaties op het gebied van de zeilvaart buitengaats en het optreden als forum voor dergelijke organisaties; Nederland kent diverse organisaties die de belangen van de schepen en de traditionele zeevaart behartigen. De STAN is daar een van en werkt nauw samen met onder andere de BBZ, School at Sea, NML. Ter bevordering van deze belangenbehartiging heeft de STAN in 2011 een nieuw Comité van Aanbeveling aan zich verbonden. Bedoeling is om de komende jaren het CVA uit te breiden met mensen die ervaring hebben in het bedrijfsleven, met als doel nieuwe sponsoren aan de STAN te verbinden. d. het stichten en instant houden van fondsen ter ondersteuning van het doel; Sinds 2011 heeft de STAN zich ingezet voor het oprichten van een fonds ten behoeve van jongeren die aan een sail trainingsreis willen deelnemen. De afgelopen jaren is informatie verzameld en expertise aangetrokken. Tevens gewerkt aan een netwerk voor het benaderen van de grote fondsen, filantropen in Nederland/Europa en aan informatie flyers. Doel is uiteindelijk EURO per jaar te kunnen toewijzen aan 1000 jongeren vanuit het fonds. Het fonds zal ondergebracht worden in een aparte Stichting, gelieerd aan de STAN, zodat de geworven gelden alleen ingezet kunnen worden ten behoeve van ondersteuning van jongeren voor een sail trainingsreis. De andere doelstellingen van de STAN moeten uit andere middelen gerealiseerd worden. 3.e. alle andere wettige middelen die het doel van de stichting kunnen bevorderen. De stichting is bevoegd om een of meer afzonderlijke rechtspersonen in het leven te roepen ter uitvoering van afzonderlijke activiteiten van de stichting. Er vinden op dit moment geen activiteiten plaats die buiten de artikelen 3.a tot en met 3.d vallen. AFWEZIGHEID WINSTOOGMERK Alle activiteiten van de STAN, zowel het fondswerven, organiseren van wedstrijden, speciale jongeren uitwisselingen, alsmede het beheer van het STP vinden plaats op basis van onkosten vergoedingen. De STAN heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk. BESTEMMING LIQUIDATIESALDO Conform artikel 15.2 van de statuten zal een eventueel liquidatiesaldo gedoneerd worden aan een organisatie met vergelijkbare doelstellingen, vast te stellen door het bestuur. 4

5 BEHEER EN BELEID De STAN heeft de volgende lopende projecten: Project Maritiem in Beeld, samenwerking met Nederland Maritiem Land op het gebied van enthousiasmeren van jongeren voor de maritieme sector. Looptijd Start fase in 2013 afgerond en uitvoeringsfase vanaf STAN- Sail Trainings Programma; opgezet in 2008/2009, doorlopend programma. Mede organisator van Tall Ships Races en diverse Sail evenementen, doorlopend programma. Coördinator van 3-5 internationale jongeren uitwisselingen per jaar. Programma s worden in een tijdsbestek van maanden opgestart en afgerond. Diverse kleinere projecten, waarbij voor specifieke doelgroep fondsen geworven worden en specifieke programma s worden ontwikkeld. Als voorbeeld het Ervaar traject voor achterstand jongeren, benadering NSGK voor ondersteuning gehandicapte jongeren en het O & O fonds voor leerlingen van zeevaartscholen. FINANCIERING VAN DE PROJECTEN De bovenstaande projecten worden gefinancierd vanuit diverse middelen. Diverse fondsen ondersteunen de werkzaamheden van de STAN met regelmaat. Deze ondersteuning kan per project zijn, of voor meerdere jaren diverse projecten. Alle geworven fondsen worden ingezet ten behoeve van de lopende projecten. Projecten vinden enkel doorgang wanneer de benodigde fondsen toegekend worden. BESTUURSOPBOUW EN TAAKVERDELING Het bestuur is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, waarin de voorzitter, de penningmeester en de secretaris plaats heeft. De voorzitters van de diverse comités hebben tevens plaats genomen in het bestuur, alsmede vertegenwoordigers van de BBZ en het Nederlandse Class A forum. De comités bestaan uit: Race comité, Fondswerf comité, STP comité, PR comité. In het bestuur hebben alle leden een gelijke stem. Bij dringende zaken waarbij het bestuur overleg wil plegen, wordt per e- mail input gevraagd aan alle bestuursleden, waarna de voorzitter een besluit neemt. KOSTEN STRUCTUUR EN VERGOEDINGEN De STAN wordt volledig georganiseerd en beheerd door vrijwilligers. De bestuursleden van de STAN ontvangen indien de financiën dat toelaten een vergoeding voor reiskosten en andere gemaakte kosten. Zij ontvangen nadrukkelijk geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De administratieve kosten worden laag gehouden door te werken met de website en digitale nieuwsbrieven. Tevens een vaste column in het blad Spiegel der Zeilvaart om de donateurs en andere geïnteresseerden in Tall Ships / traditionele zeilvaart te informeren. Door te werken met twee secretarissen zijn de administratieve werkzaamheden op vrijwillige basis ingevuld. VERMOGEN EN BALANS Voor het vermogen en de balans verwijzen we naar de bijlage van MB accountants. 5

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2015

BELEIDSPLAN 2012-2015 BELEIDSPLAN 2012-2015 Inleiding Stichting Center for Human Emergence NL is op 20 april 2005 opgericht om ondersteuning en begeleiding te bieden bij de uitdagingen waar we voor staan in de transitie die

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Onder elk volk een gemeente

Onder elk volk een gemeente Onder elk volk een gemeente Beleidsplan 2014-2017 Meerjaren beleidsplan 2014-2017 CAMA Zending Pagina 1 van 10 Inhoud 1. Korte geschiedenis... 3 2. Kenmerken van CAMA Zending... 3 3. Ontwikkelingen op

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

Beleidsplan 2011 2016

Beleidsplan 2011 2016 Beleidsplan 2011 2016 Voorwoord ACTAsia for Animals is in 2006 opgericht door ervaren dierenbeschermers met als belangrijkste doelstelling: het bevorderen van een duurzame en professionele dierenbeschermingsbeweging

Nadere informatie

Beleidsplan Flame Foundation

Beleidsplan Flame Foundation Beleidsplan Flame Foundation Autheur: Bestuur Flame Foundation Revisie datum: 1-12-2018 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting The Flame Foundation. Het plan is opgesteld voor 5 jaar. Na deze

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes Beleidsplan Stichting Alpe d HuZes Opgesteld op: 10 junir 2014 Kenmerk: Beleidsplan-2014V02 Stichting Alpe d HuZes p/a Fazantstraat 33 4105 WL CULEMBORG www.opgevenisgeenoptie.nl Pagina 2 Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Advies aan het Ministerie van Economische Zaken November 2009 AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten.

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten. Jaarplan 2015 Voorwoord In nauwe samenwerking met de gemeente Helmond en in samenspraak met diverse andere stakeholders, is gewerkt aan een innovatieve stadsmarketingvisie- en strategie. Deze beoogt focus

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Samenvatting. Bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland staat centraal

Samenvatting. Bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland staat centraal Jaarplan 2014 Samenvatting Ook in 2013 hebben de partners van Wijzer in geldzaken zich gezamenlijk ingezet voor het vergroten van financiële vaardigheden in Nederland. Een kleine greep uit de resultaten.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

VASt Actieplan BOVATIN Versie 3 november 2005

VASt Actieplan BOVATIN Versie 3 november 2005 VASt Actieplan BOVATIN Versie 3 november 2005 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 De Stoffenmanager Bouwnijverheid... 4 1.2 Het actieplan... 4 1.3 Samenwerking NOA en BOVATIN... 4 1.4 Doelstelling en

Nadere informatie