ACTIVITEITENPLAN Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENPLAN 2015. Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENPLAN 2015 Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Naam organisatie : Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Adres : Keinsmerweg 58 Postcode en woonplaats : 1756 AH t Zand Website : / Bank/Giro rekeningnummer : NL90 RABO Kamer van Koophandelnummer : Contactpersoon : Mevr. C.M. Schilder-Bruin (secretaris) Telefoonnummer : Periode subsidieaanvraag : 1 januari t/m 31 december 2015 Integrale uurprijs : 85 ex. btw en 102,85 incl. 21% btw Beleidsplan PNH : Provinciale Sociale Agenda Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Bijdrage aan beleidsdoel De aanvraag past binnen de doelstellingen die de Provinciale Sociale Agenda heeft geformuleerd voor Vitaal Platteland. De Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland, afgekort VvKkNH, is een overkoepelende organisatie op provinciaal niveau. De vereniging heeft tot doel de belangenbehartiging van aangesloten dorpsorganisaties in het kader van de leefbaarheid. In het verlengde daarvan ligt het algemene doel op te komen voor de leefbaarheid van het platteland en de kleine kernen. Na zorgvuldig draagvlakonderzoek werd de vereniging in december 2007 officieel opgericht. In de andere provincies bestonden vóór 2007 al verenigingen van kleine kernen. Er zijn circa 130 dorpsbelangenorganisaties in Noord-Holland. Daarvan zijn er ruim 50 lid van de vereniging. Het ledental vertoont sinds de oprichting een stijgende lijn, hoewel er ook af en toe dorpsraden afvallen in verband met beëindigen van hun activiteiten. Het bestuur van de VvKkNH bestaat uit een team vrijwilligers, die elkaar aanvullen qua deskundigheden en professionele achtergrond. Het bestuur bepaalt het jaarlijks activiteitenplan, geeft (opdracht tot) uitvoering aan dit plan en controleert de uitvoering ervan. Daarnaast verzorgt het bestuur correspondentie en presentaties, neemt deel aan discussieplatforms, provinciale en regionale overleggen, netwerkt en geeft regelmatig advies aan maatschappelijke organisaties over openbaar vervoer in landelijk gebied, burgerparticipatie en bevordering leefbaarheid in kleine kernen. Het bestuur onderhoudt contacten met de media en geeft interviews. Daarnaast voert het bestuur praktisch werk uit voor de nieuwsbrief Kern&Info, de website, administratie en financiën. 1

2 Op landelijk niveau is de VvKkNH actief in de ledenraad van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK). De VvKkNH is een onafhankelijke en volwaardige partner van 9 provinciale zusterorganisaties. Op landelijk niveau vindt professionele ondersteuning plaats in het coördinatorenoverleg. Dit is een periodiek overleg van s/coördinatoren van verschillende provincies waarin op professionele basis kennis wordt uitgewisseld over onderwerpen, die betrekking hebben op de leefbaarheid van het platteland. In december 2011 besloten Provinciale Staten van Noord-Holland per motie de VvKkNH, als onderdeel van het thema Vitaal Platteland van de Provinciale Sociale Agenda , jaarlijks samen met het Platform Dorpshuizen Noord-Holland een subsidiebedrag van toe te kennen. Huidige situatie In 2014 ondersteunt de provincie Noord-Holland de VvKkNH door middel van een projectsubsidie van , -. Het gesubsidieerde deel van het activiteitenprogramma omvat onder andere het aanbieden van regionale kennisbijeenkomsten en cursusavonden, het vormgeven en verzenden van nieuwsbrieven, het bijhouden van de website en sociale media, het adviseren van dorpsraden op maat, het onderhouden van een netwerk van vrijwillige procesbegeleiders bij het maken van dorpsvisies, het onderhouden van contacten met gemeenten die dorpsgericht werken en het deelnemen aan landelijke overleggen. Voor de uitvoering van het werk maakt de VvKkNH, naast de vrijwillige inzet van de bestuursleden, gebruik van ZZP-ers (de s) en een groeiend netwerk van vrijwilligers. Lopende projecten In 2014 is VvKkNH gestart met drie zogenaamde extra projecten. Twee van deze projecten zullen in 2014 afgerond worden; de organisatie van het 3 e Noord-Hollands PlattelandsParlement op 7 november 2014 en het onderzoek naar de toekomst van VvKkNH en PDNH. Het project vrijwillige procesbegeleiders voor dorpsvisies loopt door tot in 2015 en zal daarna een structurele plek krijgen in het activiteitenplan van VvKkNH. Tevens participeert VvKkNH in inhoudelijk in het project Zorg voor de kleine kernen dat door DSP-groep uitgevoerd wordt in het kader van de Regionale Sociale Agenda s. Toekomst De toekomst van de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland is onzeker. De vereniging heeft voldoende ambities en ziet ook in de recente belangstelling voor de participatiesamenleving als beleidsthema en de toenemende druk op het werk van dorpsraden en andere bewonersinitiatieven een duidelijke rol voor zichzelf weggelegd. Echter, de financiering van VvKkNH vanuit Provincie Noord-Holland stopt per 31 december 2015 in de huidige vorm. Of en hoe de samenwerking (en daarmee mogelijk ook financiering) met Provincie Noord-Holland een vervolg krijgt is nog niet duidelijk. Het onderzoek naar de toekomst van VvKkNH en PDNH biedt de nodige aanknopingspunten die verder onderzocht moeten worden. De toekomst van VvKkNH is daarmee erg onzeker. Plannen 2015 Ondanks deze onzekerheid wil VvKkNH de koers die ze de afgelopen jaren heeft uitgezet in grote lijnen voortzetten en waar mogelijk zoeken naar nieuwe kansen. Dat betekent dat zij invulling wil blijven geven aan haar rol als belangenbehartiger van de kleine kernen en de leefbaarheid op het platteland in Noord-Holland. Binnen het activiteitenplan 2015 onderscheidt het bestuur drie functies van de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland: 1. VvKkNH als netwerk van kennis en ervaring 2. VvKkNH als ontwikkelaar en aanjager 3. VvKkNH als vereniging van ruim 50 dorpsraden Hieronder zullen de functies en bijbehorende activiteiten / projecten nader worden toegelicht. 2

3 1. VvKkNH als netwerk van kennis en ervaring De Vereniging wil nog meer dan andere jaren de kennis die aanwezig is bij haar leden zichtbaar maken en verspreiden. Hiermee profileert VvKkNH zich nog meer als een groot netwerk van kennis en ervaring rondom leefbaarheidsvraagstukken. Deze kennis en ervaring is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden, voor overheden en voor maatschappelijke instellingen. Dit vertaalt zich in de volgende werkzaamheden: 1.1 Voor actieve dorpsraden en dorpsinitiatieven Uren Advisering en ondersteuning op maat (en op basis van vraag) van dorpsraden, dorpsraden in oprichting en dorpsinitiatieven bij onder andere leefbaarheidsprojecten, organisatievraagstukken en opzetten en uitwerken van dorpsvisies. 100 uur Resultaat: Het werk van dorpsraden en dorpsinitiatieven is vrijwilligerswerk. Er komen veel vragen op deze vrijwilligers af die te maken hebben met het overheidsbeleid, communicatie met de achterban, organisatie van de dorpsraad, opzetten van projecten en activiteiten en het aanvragen van subsidies en fondsengeld. Door advies op maat tracht VvKkNH het werk van dorpsraden te ondersteunen en te versterken. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het opstellen van dorpsvisies, waarmee dorpsbewoners zelf invulling geven aan de toekomstagenda voor hun dorp. Dit versterkt dorpen in hun communicatie met gemeente en maatschappelijke instellingen en in het betrekken van inwoners bij de realisatie van de in de dorpsvisie genoemde aandachtspunten. Drie regiobijeenkomsten (werktitel: Topdorpen: Inspiratie uit de regio ) en/of cursussen. 45 uur 750,- Resultaat: VvKkNH wil de kennis die bij haar leden aanwezig is, zichtbaar maken voor alle dorpsraden in Noord-Holland. Door bijeenkomsten te organiseren met een programma van goede praktijkvoorbeelden en deskundigheid uit de regio wordt een netwerk van kennis zichtbaar, regionale kennisuitwisseling gestimuleerd en de positie van dorpsraden versterkt. Indien wenselijk kunnen aanvullend op deze regiobijeenkomsten verdiepende cursussen georganiseerd worden. De regiobijeenkomsten en cursussen worden ook opengesteld voor niet-aangesloten dorpsinitiatieven en dorpshuizen. Informatievoorziening en uitwisseling via mailings, nieuwsbrief Kern&Info, website en sociale media (Twitter en Facebook). 40 uur Resultaat: De dorpsraden in Noord-Holland nemen kennis van actuele ontwikkelingen, subsidies en regelingen; zowel regionaal, provinciaal en landelijk. Dorpsraden delen hun eigen kennis en ervaringen rondom leefbaarheidsprojecten en hun eigen functioneren. Een 3

4 netwerk van 600 leden en relaties (o.a. dorpshuizen, overheden, maatschappelijke instellingen, politici, woningcorporaties en banken) wordt geïnformeerd over het werk van VvKkNH en haar leden. Specifieke kosten: Opmaak en druk nieuwsbrief Hosting en beheer website ,- 250,- Actieve deelname in Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) 25 uur Resultaat: Door deelname aan zowel het bestuurlijk als collegiaal overleg van de Provinciale Verenigingen van Kleine Kernen, verenigd in de LVKK, zijn zowel het bestuur als de (s) op de hoogte van de laatste stand van zake elders in het land, hebben ze toegang tot een netwerk van kennis en ervaringen vanuit ruim 2000 dorpsraden en kunnen ze deze kennis waar mogelijk vertalen naar Noord-Holland. Via de LVKK heeft de VvKkNH contact met landelijke overheden (zoals Ministerie van BZK), Tweede Kamerleden en tal van (kennis)organisaties. Specifieke kosten: Lidmaatschap Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen 500,- Provinciale Verenigingen van Kleine Kernen 1.2 Voor gemeenten en maatschappelijke organisaties Uren Bijeenbrengen gemeentelijke contactambtenaren Dorpsraden 15 uur 250,- Resultaat: Door het bijeenbrengen van gemeentelijke contactambtenaren zorgen we voor opbouw en uitwisseling van kennis rondom Actief Burgerschap binnen de Noord-Hollandse gemeenten. Tevens creëren we hiermee een platform voor de VvKkNH om invloed uit te oefenen op het beleid (en vooral de uitvoering van beleid) ten aanzien van dorpsraden en leefbaarheid in de kleine kernen. Promotie van Verdiepingsslag Overheidsparticipatie bij gemeenten 10 uur Resultaat: De LVKK heeft ten behoeve van de Provinciale verenigingen van kleine kernen een training Verdiepingsslag Overheidsparticipatie ontwikkeld, met als doel gemeenten (zowel bestuurlijk als ambtelijk) bewust te maken van hun rol bij het ondersteunen van bewonersinitiatieven en het werk van dorpsraden in het algemeen. VvKkNH wil de behoefte aan deze training verkennen. De kosten van de uitvoering van deze training zal voor rekening van 4

5 de deelnemende gemeenten zijn. Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen 1.3 Netwerk van ondersteuning voor dorpen en dorpsinitiatieven Uitbouwen team van vrijwillige procesbegeleiders Uren 25 uur Resultaat: In 2013 is VvKkNH gestart met het werven en opleiden van een team van vrijwillige procesbegeleiders voor het ondersteunen van dorpsraden bij het maken van een dorpsvisie. VvKkNH wil dit team van vrijwillige procesbegeleiders verder uitbouwen om nog meer dorpsraden een langdurige vorm van ondersteuning te kunnen aanbieden. Voor het bestaande team werken we een programma van deskundigheidsbevordering en uitwisseling samen. Specifieke kosten: - Reis- en onkostenvergoeding voor vrijwillige procesbegeleiders ,- Netwerk van kennispartners verder uitbreiden en mobiliseren 10 uur Resultaat: VvKkNH onderhoudt structurele contacten met diverse kennispartners die een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid in de kleine kernen in het algemeen en het functioneren van dorpsraden in het bijzonder. Door deze contacten heeft VvKkNH toegang tot een omvangrijk en waardevol netwerk van kennis en koppelt deze aan vragen van haar leden. 2. VvKkNH als ontwikkelaar en aanjager De Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland ontwikkelt zelfstandig projecten of participeert in projecten ten gunste van het werk van specifieke dorpsraden of alle dorpsraden in de provincie. Als aanjager kan het thema s op de agenda zetten, bewustwording creëren en hiermee dorpsraden meenemen in nieuwe ontwikkelingen. Dit vertaalt zich in de volgende projecten / werkzaamheden: 2.1 Visie op de toekomst van het dorp Uren Project: Jongeren en dorpsplannen. Het betrekken van jongeren bij het opstellen en uitvoeren van dorpsplannen 15 uur Resultaat: Steeds meer dorpen stellen een dorpsvisie op, waarmee ze de wensen en ideeën van de bewoners ten aanzien van de toekomst van het 5

6 dorp vastleggen, maar dezelfde bewoners ook bewust maken van hun eigen rol in het leefbaar houden van het dorp. Een doelgroep die daarin nog specifieke aandacht vraagt is Jongeren. Met het project Jongeren en dorpsplannen wil VvKkNH specifieke methodieken voor het betrekken en activeren van jongeren uitproberen in dorpsvisietrajecten en de ervaringen beschikbaar stellen aan alle dorpsraden. Tevens beoogt VvKkNH een aanvulling op het eerder genoemde team van vrijwillige procesbegeleiders. Voor het project wordt een projectplan opgesteld en zal in samenwerking met PlattelandsJongeren.nl nog aanvullende financiering gevonden worden. PlattelandsJongeren.nl 2.2 Zorg in eigen dorp Uren Project: Zorg voor de kleine kernen p.m. Resultaat: VvKkNH werkt samen met PDNH mee aan het project Zorg voor de kleine kernen, uitgevoerd door de DSP-groep. VvKkNH ondersteunt pilots in twee dorpen waarin op zoek gegaan wordt naar de wensen van bewoners rondom Zorg&Welzijn, de rol die overheden en zorgaanbieders hierin kunnen spelen en de bijdrage die het dorp hier zelf aan kan leveren. VvKkNH zal de opgedane kennis vanuit het project beschikbaar stellen aan alle dorpsraden en inzetten in specifieke adviesvragen van dorpsraden. Voor dit project is eerder een aanvullende financiering verkregen vanuit Provincie Noord-Holland. PDNH en DSP-Groep 2.3 Leegstand en verpaupering (maatschappelijk) vastgoed Uren Omgaan met en hergebruik van leegstaand vastgoed, accommodaties en monumentaal erfgoed voor economische en sociale functies 15 uur 500,- Resultaat: Vanwege demografische en economische ontwikkelingen ontstaat steeds meer leegstand in kleine kernen. Scholen, kerken, winkels sluiten en boerderijen staan leeg. Steeds meer dorpen zoeken naar nieuwe invullingen voor vrijkomend (maatschappelijk) vastgoed en monumentaal erfgoed. VvKkNH wil samen met PDNH en organisaties 6

7 zoals Cultuurcompagnie Noord-Holland de ervaringen met leegstand en hergebruik bundelen en mogelijk in de vorm van een stappenplan beschikbaar stellen voor dorpen. PDNH (en Cultuurcompagnie) 2.4 Duurzame dorpen Uren Mogelijkheden provinciaal steunpunt Duurzame Dorpen onderzoeken 15 uur 400,- Resultaat: Er ontstaat landelijk steeds meer aandacht voor bewonersinitiatieven op het gebied van een duurzame leefomgeving. Dorpen richten bijvoorbeeld hun eigen energiecoöperatie (TexelEnergie is een landelijke koploper) of dorpsmoestuin op, richten zich op hergebruik en delen van spullen (zoals de repaircafés), etc. VvKkNH wil de bestaande dorpsinitiatieven op het gebied van duurzaamheid zichtbaar maken en andere dorpen bewust maken van hun rol in het creëren van een duurzame leefomgeving. De mogelijkheid van een provinciaal steunpunt voor Duurzame Dorpen (naar voorbeeld van het Netwerk Duurzame Dorpen) zal worden verkend. 3. VvKkNH als vereniging van ruim 50 dorpsraden De Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland is in de basis een vereniging van dorpsraden, vertegenwoordigd door een team van vrijwillige bestuursleden. Het bestuur behartigt de belangen van haar leden, en indirect ook die van niet-aangesloten dorpsraden, op zowel provinciaal als landelijk niveau. Dit vertaalt zich in de volgende werkzaamheden: 3.1 Algemene Ledenvergadering met themabijeenkomst Uren De Vereniging organiseert eens per jaar een Algemene Ledenvergadering voor de aangesloten dorpsraden. 15 uur 500,- Resultaat: De Algemene Ledenvergadering is hét moment waarop alle aangesloten dorpsraden met elkaar in gesprek gaan over actuele thema s, de rol van dorpsraden, kansen voor de toekomst en de rol die VvKkNH hierin kan spelen. VvKkNH koppelt jaarlijks een actueel thema aan de formele ledenvergadering waarbij kennisuitwisseling centraal staat. 7

8 3.2 Bestuursactiviteiten Uren Het bestuur is samen met de (s) het kloppend hart van de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Zij zorgen voor het dagelijks bestuur en organisatie van de vereniging. Bestuur en onderhouden contacten met de leden, gemeenten en provincies en maatschappelijke instanties die zich inzetten voor leefbaarheid en dorpsgericht werken. Ze volgen projecten van Provincie Noord-Holland en participeren indien wenselijk in activiteiten, overleggen, projecten en onderzoeken van de Provincie en derden (o.a. Kenniswerkplaats, Regionale Sociale Agenda s, Wageningen Universiteit, Kennisnetwerk WMO en Wonen, ROCOV, VNHG). 130 uur Resultaat: Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Professionele ondersteuning van het bestuur zorgt voor meer armslag en daadkracht van het bestuur. Dit leidt er onder andere toe dat de vergaderingen en overleggen goed kunnen worden voorbereid en de besluiten zorgvuldig kunnen worden uitgewerkt. De zorgt daarnaast voor de inhoudelijke voorbereiding van een jaarlijks activiteitenplan, (tussentijdse) rapportages naar Provincie Noord-Holland en is het dagelijks aanspreekpunt voor dorpsraden. Gemeenten, Provincie en maatschappelijke instellingen hebben via de VvKkNH toegang tot kennis over dorpsraden en leefbaarheid in de breedste zin van het woord, opgedaan in de Noord-Hollandse dorpen of elders in het land. VvKkNH heeft door het participeren in onderzoeken, netwerken en overleggen actuele kennis over leefbaarheidsvraagstukken en beleid en een actieve samenwerkingsrelatie met gemeenten. Vrijwilligersvergoeding: de vijf bestuursleden van de VvKkNH besteden sinds het opheffen van PRIMO nh per jaar gezamenlijk minimaal uur aan de bestuurstaak. Dit is meer dan vóór 2011, toen de s nog bij PRIMO nh in dienst waren. Het beëindigen van de subsidierelatie met PRIMO nh door de Provincie Noord-Holland betekent volgens het bestuur van de VvKkNH niet dat alle werkzaamheden automatisch en belangeloos door vrijwilligers worden overgenomen. Vandaar dat een bedrag is opgenomen om een aantal uren te vergoeden conform de regeling belastingvrije vrijwilligersvergoeding. Specifieke kosten - Bestuurskosten: O.a. reiskosten, telefoon, internet, porti. - Deelname aan congressen en seminars: de bestuursleden zijn geïnformeerd over actuele ontwikkelingen. - Verzekering: Het bestuur is verzekerd tegen aansprakelijkheid en bestuursaansprakelijkheid , ,- 500,- 8

9 3.3 Relatiebeheer en ledenwerving Uren VvKkNH is een vereniging van ruim 50 dorpsraden, maar heeft daarnaast contactgegevens van nog eens zoveel dorpsraden en bewonersinitiatieven die (nog) niet aangesloten zijn. Ook niet-leden profiteren van het werk van VvKkNH door deelname aan activiteiten en (soms in beperkte mate) een beroep te doen op de kennis- en adviesfunctie van VvKkNH. Niet aangesloten dorpsraden worden tijdens bijeenkomsten en adviesgesprekken uitgenodigd om lid te worden van de vereniging. 10 uur Resultaat: Een toenemend aantal dorpsraden is aangesloten bij de VvKkNH en onderschrijft daarmee de doelstellingen van de vereniging. We richten ons in 2015 op een beperkte groei naar 55 leden. Voor zowel leden als niet-leden beschikt VvKkNH over een aantal basisgegevens van de dorpsraden in Noord-Holland. Begroting De werkzaamheden en projecten van VvKkNH in 2015 vertalen zich in de volgende begroting. Uren ( 102,85 p/u) Totaal 1. VvKkNH als netwerk van kennis en ervaring 270 uur 5250, ,- 2. VvKkNH als ontwikkelaar en aanjager 45 uur 900, ,- 3. VvKkNH als vereniging van ruim 50 dorpsraden 155 uur 5.500, ,- Totaal uur , ,- 9

Activiteitenplan Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland 2013. : secretariaat@vvkknh.nl. : 85 ex btw en 102,85 incl. 21% btw

Activiteitenplan Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland 2013. : secretariaat@vvkknh.nl. : 85 ex btw en 102,85 incl. 21% btw Activiteitenplan Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland 2013 Naam organisatie : Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Adres : Keinsmerweg 58 Postcode en woonplaats : 1756 AH t Zand Website

Nadere informatie

Jaarverslag VvKkNH 2014

Jaarverslag VvKkNH 2014 Jaarverslag VvKkNH 2014 Rapportage en urenverantwoording Activiteitenplan VvKkNH 2014 in het kader van projectsubsidie Provincie Noord-Holland. In onderstaande overzicht legt de Vereniging van Kleine kernen

Nadere informatie

Jaarplan 2015 VKK-FDG

Jaarplan 2015 VKK-FDG Jaarplan 2015 VKK-FDG De activiteiten van de stichting Werkorganisatie VKK-FDG zijn ondergebracht in de volgende vier thema s: 1. Communicatie en informatie 2. Programmering leefbaarheid en voorzieningen

Nadere informatie

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl februari 2012 orps ook in noord-holland Dorpshuizen hart van het dorp www.pdnh.nl d o r p s h u i z e n h a r t va n h e t d o r p o o k i n n o o r d - h o l l a n d Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Groningen oktober 2013 Inleiding De Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen (PCG) is de overkoepeling

Nadere informatie

Naast het meerjarenbeleidsplan is het Communicatieplan ZVKK (2009) een belangrijke onderlegger voor het werkplan (zie bijlage 2.).

Naast het meerjarenbeleidsplan is het Communicatieplan ZVKK (2009) een belangrijke onderlegger voor het werkplan (zie bijlage 2.). Werkplan ZVKK 2011 1. Inleiding De ZVKK werkt aan leefbaarheid, aan de versterking van een vitaal platteland. In het Meerjarenbeleidsplan ZVKK 2009 2012 (bijlage 1.) is aangegeven dat de ZVKK dit doet

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015. Vereniging Kleine Kernen Limburg. Samen bouwen aan LimBurgerschap.. van onderop, maar niet altijd vanzelf

Activiteitenplan 2015. Vereniging Kleine Kernen Limburg. Samen bouwen aan LimBurgerschap.. van onderop, maar niet altijd vanzelf plan 2015 Vereniging Kleine Kernen Limburg Samen bouwen aan LimBurgerschap.. van onderop, maar niet altijd vanzelf INHOUD Inleiding... 3 1. Maatschappelijke en demografische ontwikkelingen... 3 De projectlijn(en):...

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014. Vereniging Kleine Kernen Limburg. Samen bouwen aan LimBurgerschap.. van onderop, maar niet altijd vanzelf

Activiteitenplan 2014. Vereniging Kleine Kernen Limburg. Samen bouwen aan LimBurgerschap.. van onderop, maar niet altijd vanzelf plan 2014 Vereniging Kleine Kernen Limburg Samen bouwen aan LimBurgerschap.. van onderop, maar niet altijd vanzelf INHOUD Inleiding... 3 1. Maatschappelijke en demografische ontwikkelingen... 3 De projectlijn(en):...

Nadere informatie

JAARPLAN & BEGROTING 2013

JAARPLAN & BEGROTING 2013 JAARPLAN & BEGROTING 2013 1 Jaarplan 2013 PMF UH Voor 2013 zijn door het PMF UH de hieronder kort beschreven werkzaamheden en activiteiten gepland. Dit jaarplan 2013 is afgeleid van het meerjarenplan PMF

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie

Beleidsvisie VKK Gelderland 2011-2015. Aanleiding

Beleidsvisie VKK Gelderland 2011-2015. Aanleiding Beleidsvisie VKK Gelderland 2011-2015 Aanleiding De Vereniging Kleine Kernen (VKK) is in 1987 opgericht in de Achterhoek en Liemers. In 2005 heeft de VKK haar werkterrein uitgebreid tot de hele provincie

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2015 zijn er provinciale verkiezingen. In de provinciale verkiezingsprogramma s mogen de speerpunten

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Ondernemingsplan Zorgcoöperatie t Loo

Ondernemingsplan Zorgcoöperatie t Loo Ondernemingsplan Zorgcoöperatie t Loo 1. Aanleiding Op t Loo, één van de dorpskernen van de gemeente Bergeijk, is een start gemaakt met het maken van idops om zo de leefbaarheid in de kleine kernen te

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan.

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. BELEIDSPLAN AFDELING OLDAMBT 2016 1. Inleiding Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. Het beleidsplan dient daarmee

Nadere informatie

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van 06-05-2014 1.1 VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg

FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: woensdag 4 mei 2016 14:44 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg Digitale leeszaal Van: VKKL, Spirato, Knooppunt

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Maasdonk 2009

Jaarverslag Maasdonk 2009 Jaarverslag Maasdonk 2009 Steunpunt Vrijwilligerswerk Vivaan Maatschappelijke activering Maasdonk Product Aantal Realisatie per 31.12.2009 Vrijwilligerssteunpunt Maasdonk unieke bezoeker website vrijwillig

Nadere informatie

Beleidsplan Versie oktober 2015

Beleidsplan Versie oktober 2015 Beleidsplan Versie oktober 2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Wooninitiatief de Blauwe Parel Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Aanleiding In de Noord Veluwe werken zes gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten) nauw samen met betrekking

Nadere informatie

rapport Een toekomstbestendig VvKkNH en PDNH Uitkomsten kwalitatief onderzoek Definitieve versie 2014/052/bw Utrecht, 22 december 2014

rapport Een toekomstbestendig VvKkNH en PDNH Uitkomsten kwalitatief onderzoek Definitieve versie 2014/052/bw Utrecht, 22 december 2014 rapport Een toekomstbestendig VvKkNH en PDNH Uitkomsten kwalitatief onderzoek Definitieve versie 2014/052/bw Utrecht, 22 december 2014 Hiemstra & De Vries B.V. is gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Algemene bestuurstaken deelname aan bestuursvergaderingen bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan overlegt met alle bestuursleden die bij een

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Beleidsplan Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 5 november 2013 Beleidsplan 2013-2018 Pagina 2 van 5 Inhoud Bldz. 1. Inleiding 3 2. Het doel

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven van een beschrijving van de

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie.

Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie. Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie. Auteur: H.W. (Hein) van der Meer beleidsmedewerker Leefmilieu Werkveld Beleid

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

1. Beleidsplan Stichting Phoenixx

1. Beleidsplan Stichting Phoenixx 1. Beleidsplan Stichting Phoenixx Stichting Phoenixx is opgericht d.d. 10 november 2014 en gevestigd aan de : Van Sijsenstraat 57a, 9724 NM te Groningen. E info@phoenixx.foundation M +31 6 24280197 ING

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Subsidieaanvraag. Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit

Subsidieaanvraag. Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit Subsidieaanvraag Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit Ten behoeve van de aanvraag tot subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van dit aanvraagformulier tot subsidieverlening.

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2014 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Subsidie aanvraagformulier Projecten

Subsidie aanvraagformulier Projecten Subsidie aanvraagformulier Projecten Voordat u begint: Lees de subsidiecriteria en doe eerst de Quickscan op www.vfonds.nl om te zien of uw aanvraag in aanmerking komt. Bij twijfel, neem contact op met

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

Bevindingen monitoring uitvoering dorpsplannen

Bevindingen monitoring uitvoering dorpsplannen Bevindingen monitoring uitvoering dorpsplannen Een studie naar de effecten van een dorpsplan en de ervaringen van dorpsbelangenorganisaties met de uitwerking ervan in 16 kleine kernen September 2009 Bevindingen

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE De Monitor Burgerparticipatie wordt tweejaarlijks uitgevoerd om het gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie landelijk in kaart te

Nadere informatie

Een Dorpscontactpersoon (DCP) Werksessie Inspiratiedag SAMENWERKEN 4 oktober 2014 Josien Durieux en Anita Huisman / André Menting

Een Dorpscontactpersoon (DCP) Werksessie Inspiratiedag SAMENWERKEN 4 oktober 2014 Josien Durieux en Anita Huisman / André Menting Een Dorpscontactpersoon (DCP) Werksessie Inspiratiedag SAMENWERKEN 4 oktober 2014 Josien Durieux en Anita Huisman / André Menting Programma Sessie 1 10:45-12:00 Sessie 2 13:45-15:00 - DCP aan het woord

Nadere informatie

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks (CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks Afdeling Doetinchem e.o. 2014-2018 September/oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Uitgangspunten...4 1.1. Taken van een afdelingsbestuur...4 1.2. De functies

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

ISSO-kennispartner. Kennis delen en vermenigvuldigen

ISSO-kennispartner. Kennis delen en vermenigvuldigen ISSO-kennispartner Kennis delen en vermenigvuldigen Bedrijven kunnen Kennispartner van ons worden Als kennispartner van ISSO kan uw bedrijf zich Als bedrijven zich als Kennispartner verbinden, versterken

Nadere informatie

Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017

Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017 Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017 Informatiebijeenkomst vrijwilligers- en subsidiebeleid 11 april 2016 Programma Presentatie vrijwilligersbeleid Presentatie subsidiebeleid Vragen algemeen Vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Zorgcoöperatie Hoogeloon. Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant

Zorgcoöperatie Hoogeloon. Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant Zorgcoöperatie Hoogeloon Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant December 2011 Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van een zestal

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. Leidinggevende aan Vrijwilligers (LaV) m/v

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. Leidinggevende aan Vrijwilligers (LaV) m/v Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland omvat de gemeenten binnen de provincies Gelderland en Overijssel

Nadere informatie

Manuela Renjaan, Michael van Leeuwen Ruud Zwarts Voorzitter/Oprichter Penningmeester/Projectleider Secretaris

Manuela Renjaan, Michael van Leeuwen Ruud Zwarts Voorzitter/Oprichter Penningmeester/Projectleider Secretaris Beleidsplan Januari 2014 VOORWOORD Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting WOW Go. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten. Het plan geeft inzicht in de werving, beheer

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement ZZP Houten

Huishoudelijk Reglement ZZP Houten Huishoudelijk Reglement ZZP Houten De Kleine Alv heeft op dinsdag 22 april 2014 met dit Huishoudelijk Regelement ingestemd, onder toepassing van de tekstuele inbreng van een van de leden. Het betreft de

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen

Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen Meteren, 15 januari 2014 Inleiding Coöperatieve vereniging 11duurzaam heeft zich de afgelopen twee jaar ingezet voor duurzaamheid

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Domiliana, betrokken en actief op de Molukken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kernprincipes... 4 2.3 Werkzaamheden en activiteiten...

Nadere informatie

Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden

Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden www.loc.nl Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden 1 Een visie op de zorg Samen met cliënten, cliëntenraden en zorgverleners heeft LOC een visie op de toekomst van de zorg gemaakt. Daarin

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK TEVREDENHEIDSONDERZOEK Platform Internationale - en Migrantenkerken In maart en april hebben wij een aantal kerken gevraagd mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. De uitkomsten en aanvullingen van

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

BEGROTING 2016 van de VNG afdeling UTRECHT

BEGROTING 2016 van de VNG afdeling UTRECHT BEGROTING 2016 van de VNG afdeling UTRECHT Inhoud BEGROTING 2016... 3 1. ALGEMEEN... 3 2. DE VOORNEMENS 2016... 3 WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?... 3 WAT GAAN WIJ DOEN IN HET KOMENDE JAAR?... 4 WAT GAAT DAT

Nadere informatie

Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013

Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013 Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013 Welkom xx aanwezigen x van dorpsraad/belangenorganisatie x van dorpshuis / mfc / kh x dcp x ondersteuningsinstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2015

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2015 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2015 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Drechtsteden

Jaarverslag 2014 Drechtsteden Jaarverslag 2014 Drechtsteden Dit verslag geeft in het eerste deel een overzicht van de activiteiten en de organisatie van de Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden en in het tweede deel een overzicht

Nadere informatie

Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften!

Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften! Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften! Welkomstwoord wethouder Rian Verwoert Portefeuille: Economische Zaken Sociale zaken Onderwijs en Jeugd Welzijn Zorg en volksgezondheid WMO Recreatie

Nadere informatie