ACTIVITEITENPLAN Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENPLAN 2015. Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENPLAN 2015 Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Naam organisatie : Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Adres : Keinsmerweg 58 Postcode en woonplaats : 1756 AH t Zand Website : / Bank/Giro rekeningnummer : NL90 RABO Kamer van Koophandelnummer : Contactpersoon : Mevr. C.M. Schilder-Bruin (secretaris) Telefoonnummer : Periode subsidieaanvraag : 1 januari t/m 31 december 2015 Integrale uurprijs : 85 ex. btw en 102,85 incl. 21% btw Beleidsplan PNH : Provinciale Sociale Agenda Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Bijdrage aan beleidsdoel De aanvraag past binnen de doelstellingen die de Provinciale Sociale Agenda heeft geformuleerd voor Vitaal Platteland. De Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland, afgekort VvKkNH, is een overkoepelende organisatie op provinciaal niveau. De vereniging heeft tot doel de belangenbehartiging van aangesloten dorpsorganisaties in het kader van de leefbaarheid. In het verlengde daarvan ligt het algemene doel op te komen voor de leefbaarheid van het platteland en de kleine kernen. Na zorgvuldig draagvlakonderzoek werd de vereniging in december 2007 officieel opgericht. In de andere provincies bestonden vóór 2007 al verenigingen van kleine kernen. Er zijn circa 130 dorpsbelangenorganisaties in Noord-Holland. Daarvan zijn er ruim 50 lid van de vereniging. Het ledental vertoont sinds de oprichting een stijgende lijn, hoewel er ook af en toe dorpsraden afvallen in verband met beëindigen van hun activiteiten. Het bestuur van de VvKkNH bestaat uit een team vrijwilligers, die elkaar aanvullen qua deskundigheden en professionele achtergrond. Het bestuur bepaalt het jaarlijks activiteitenplan, geeft (opdracht tot) uitvoering aan dit plan en controleert de uitvoering ervan. Daarnaast verzorgt het bestuur correspondentie en presentaties, neemt deel aan discussieplatforms, provinciale en regionale overleggen, netwerkt en geeft regelmatig advies aan maatschappelijke organisaties over openbaar vervoer in landelijk gebied, burgerparticipatie en bevordering leefbaarheid in kleine kernen. Het bestuur onderhoudt contacten met de media en geeft interviews. Daarnaast voert het bestuur praktisch werk uit voor de nieuwsbrief Kern&Info, de website, administratie en financiën. 1

2 Op landelijk niveau is de VvKkNH actief in de ledenraad van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK). De VvKkNH is een onafhankelijke en volwaardige partner van 9 provinciale zusterorganisaties. Op landelijk niveau vindt professionele ondersteuning plaats in het coördinatorenoverleg. Dit is een periodiek overleg van s/coördinatoren van verschillende provincies waarin op professionele basis kennis wordt uitgewisseld over onderwerpen, die betrekking hebben op de leefbaarheid van het platteland. In december 2011 besloten Provinciale Staten van Noord-Holland per motie de VvKkNH, als onderdeel van het thema Vitaal Platteland van de Provinciale Sociale Agenda , jaarlijks samen met het Platform Dorpshuizen Noord-Holland een subsidiebedrag van toe te kennen. Huidige situatie In 2014 ondersteunt de provincie Noord-Holland de VvKkNH door middel van een projectsubsidie van , -. Het gesubsidieerde deel van het activiteitenprogramma omvat onder andere het aanbieden van regionale kennisbijeenkomsten en cursusavonden, het vormgeven en verzenden van nieuwsbrieven, het bijhouden van de website en sociale media, het adviseren van dorpsraden op maat, het onderhouden van een netwerk van vrijwillige procesbegeleiders bij het maken van dorpsvisies, het onderhouden van contacten met gemeenten die dorpsgericht werken en het deelnemen aan landelijke overleggen. Voor de uitvoering van het werk maakt de VvKkNH, naast de vrijwillige inzet van de bestuursleden, gebruik van ZZP-ers (de s) en een groeiend netwerk van vrijwilligers. Lopende projecten In 2014 is VvKkNH gestart met drie zogenaamde extra projecten. Twee van deze projecten zullen in 2014 afgerond worden; de organisatie van het 3 e Noord-Hollands PlattelandsParlement op 7 november 2014 en het onderzoek naar de toekomst van VvKkNH en PDNH. Het project vrijwillige procesbegeleiders voor dorpsvisies loopt door tot in 2015 en zal daarna een structurele plek krijgen in het activiteitenplan van VvKkNH. Tevens participeert VvKkNH in inhoudelijk in het project Zorg voor de kleine kernen dat door DSP-groep uitgevoerd wordt in het kader van de Regionale Sociale Agenda s. Toekomst De toekomst van de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland is onzeker. De vereniging heeft voldoende ambities en ziet ook in de recente belangstelling voor de participatiesamenleving als beleidsthema en de toenemende druk op het werk van dorpsraden en andere bewonersinitiatieven een duidelijke rol voor zichzelf weggelegd. Echter, de financiering van VvKkNH vanuit Provincie Noord-Holland stopt per 31 december 2015 in de huidige vorm. Of en hoe de samenwerking (en daarmee mogelijk ook financiering) met Provincie Noord-Holland een vervolg krijgt is nog niet duidelijk. Het onderzoek naar de toekomst van VvKkNH en PDNH biedt de nodige aanknopingspunten die verder onderzocht moeten worden. De toekomst van VvKkNH is daarmee erg onzeker. Plannen 2015 Ondanks deze onzekerheid wil VvKkNH de koers die ze de afgelopen jaren heeft uitgezet in grote lijnen voortzetten en waar mogelijk zoeken naar nieuwe kansen. Dat betekent dat zij invulling wil blijven geven aan haar rol als belangenbehartiger van de kleine kernen en de leefbaarheid op het platteland in Noord-Holland. Binnen het activiteitenplan 2015 onderscheidt het bestuur drie functies van de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland: 1. VvKkNH als netwerk van kennis en ervaring 2. VvKkNH als ontwikkelaar en aanjager 3. VvKkNH als vereniging van ruim 50 dorpsraden Hieronder zullen de functies en bijbehorende activiteiten / projecten nader worden toegelicht. 2

3 1. VvKkNH als netwerk van kennis en ervaring De Vereniging wil nog meer dan andere jaren de kennis die aanwezig is bij haar leden zichtbaar maken en verspreiden. Hiermee profileert VvKkNH zich nog meer als een groot netwerk van kennis en ervaring rondom leefbaarheidsvraagstukken. Deze kennis en ervaring is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden, voor overheden en voor maatschappelijke instellingen. Dit vertaalt zich in de volgende werkzaamheden: 1.1 Voor actieve dorpsraden en dorpsinitiatieven Uren Advisering en ondersteuning op maat (en op basis van vraag) van dorpsraden, dorpsraden in oprichting en dorpsinitiatieven bij onder andere leefbaarheidsprojecten, organisatievraagstukken en opzetten en uitwerken van dorpsvisies. 100 uur Resultaat: Het werk van dorpsraden en dorpsinitiatieven is vrijwilligerswerk. Er komen veel vragen op deze vrijwilligers af die te maken hebben met het overheidsbeleid, communicatie met de achterban, organisatie van de dorpsraad, opzetten van projecten en activiteiten en het aanvragen van subsidies en fondsengeld. Door advies op maat tracht VvKkNH het werk van dorpsraden te ondersteunen en te versterken. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het opstellen van dorpsvisies, waarmee dorpsbewoners zelf invulling geven aan de toekomstagenda voor hun dorp. Dit versterkt dorpen in hun communicatie met gemeente en maatschappelijke instellingen en in het betrekken van inwoners bij de realisatie van de in de dorpsvisie genoemde aandachtspunten. Drie regiobijeenkomsten (werktitel: Topdorpen: Inspiratie uit de regio ) en/of cursussen. 45 uur 750,- Resultaat: VvKkNH wil de kennis die bij haar leden aanwezig is, zichtbaar maken voor alle dorpsraden in Noord-Holland. Door bijeenkomsten te organiseren met een programma van goede praktijkvoorbeelden en deskundigheid uit de regio wordt een netwerk van kennis zichtbaar, regionale kennisuitwisseling gestimuleerd en de positie van dorpsraden versterkt. Indien wenselijk kunnen aanvullend op deze regiobijeenkomsten verdiepende cursussen georganiseerd worden. De regiobijeenkomsten en cursussen worden ook opengesteld voor niet-aangesloten dorpsinitiatieven en dorpshuizen. Informatievoorziening en uitwisseling via mailings, nieuwsbrief Kern&Info, website en sociale media (Twitter en Facebook). 40 uur Resultaat: De dorpsraden in Noord-Holland nemen kennis van actuele ontwikkelingen, subsidies en regelingen; zowel regionaal, provinciaal en landelijk. Dorpsraden delen hun eigen kennis en ervaringen rondom leefbaarheidsprojecten en hun eigen functioneren. Een 3

4 netwerk van 600 leden en relaties (o.a. dorpshuizen, overheden, maatschappelijke instellingen, politici, woningcorporaties en banken) wordt geïnformeerd over het werk van VvKkNH en haar leden. Specifieke kosten: Opmaak en druk nieuwsbrief Hosting en beheer website ,- 250,- Actieve deelname in Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) 25 uur Resultaat: Door deelname aan zowel het bestuurlijk als collegiaal overleg van de Provinciale Verenigingen van Kleine Kernen, verenigd in de LVKK, zijn zowel het bestuur als de (s) op de hoogte van de laatste stand van zake elders in het land, hebben ze toegang tot een netwerk van kennis en ervaringen vanuit ruim 2000 dorpsraden en kunnen ze deze kennis waar mogelijk vertalen naar Noord-Holland. Via de LVKK heeft de VvKkNH contact met landelijke overheden (zoals Ministerie van BZK), Tweede Kamerleden en tal van (kennis)organisaties. Specifieke kosten: Lidmaatschap Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen 500,- Provinciale Verenigingen van Kleine Kernen 1.2 Voor gemeenten en maatschappelijke organisaties Uren Bijeenbrengen gemeentelijke contactambtenaren Dorpsraden 15 uur 250,- Resultaat: Door het bijeenbrengen van gemeentelijke contactambtenaren zorgen we voor opbouw en uitwisseling van kennis rondom Actief Burgerschap binnen de Noord-Hollandse gemeenten. Tevens creëren we hiermee een platform voor de VvKkNH om invloed uit te oefenen op het beleid (en vooral de uitvoering van beleid) ten aanzien van dorpsraden en leefbaarheid in de kleine kernen. Promotie van Verdiepingsslag Overheidsparticipatie bij gemeenten 10 uur Resultaat: De LVKK heeft ten behoeve van de Provinciale verenigingen van kleine kernen een training Verdiepingsslag Overheidsparticipatie ontwikkeld, met als doel gemeenten (zowel bestuurlijk als ambtelijk) bewust te maken van hun rol bij het ondersteunen van bewonersinitiatieven en het werk van dorpsraden in het algemeen. VvKkNH wil de behoefte aan deze training verkennen. De kosten van de uitvoering van deze training zal voor rekening van 4

5 de deelnemende gemeenten zijn. Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen 1.3 Netwerk van ondersteuning voor dorpen en dorpsinitiatieven Uitbouwen team van vrijwillige procesbegeleiders Uren 25 uur Resultaat: In 2013 is VvKkNH gestart met het werven en opleiden van een team van vrijwillige procesbegeleiders voor het ondersteunen van dorpsraden bij het maken van een dorpsvisie. VvKkNH wil dit team van vrijwillige procesbegeleiders verder uitbouwen om nog meer dorpsraden een langdurige vorm van ondersteuning te kunnen aanbieden. Voor het bestaande team werken we een programma van deskundigheidsbevordering en uitwisseling samen. Specifieke kosten: - Reis- en onkostenvergoeding voor vrijwillige procesbegeleiders ,- Netwerk van kennispartners verder uitbreiden en mobiliseren 10 uur Resultaat: VvKkNH onderhoudt structurele contacten met diverse kennispartners die een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid in de kleine kernen in het algemeen en het functioneren van dorpsraden in het bijzonder. Door deze contacten heeft VvKkNH toegang tot een omvangrijk en waardevol netwerk van kennis en koppelt deze aan vragen van haar leden. 2. VvKkNH als ontwikkelaar en aanjager De Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland ontwikkelt zelfstandig projecten of participeert in projecten ten gunste van het werk van specifieke dorpsraden of alle dorpsraden in de provincie. Als aanjager kan het thema s op de agenda zetten, bewustwording creëren en hiermee dorpsraden meenemen in nieuwe ontwikkelingen. Dit vertaalt zich in de volgende projecten / werkzaamheden: 2.1 Visie op de toekomst van het dorp Uren Project: Jongeren en dorpsplannen. Het betrekken van jongeren bij het opstellen en uitvoeren van dorpsplannen 15 uur Resultaat: Steeds meer dorpen stellen een dorpsvisie op, waarmee ze de wensen en ideeën van de bewoners ten aanzien van de toekomst van het 5

6 dorp vastleggen, maar dezelfde bewoners ook bewust maken van hun eigen rol in het leefbaar houden van het dorp. Een doelgroep die daarin nog specifieke aandacht vraagt is Jongeren. Met het project Jongeren en dorpsplannen wil VvKkNH specifieke methodieken voor het betrekken en activeren van jongeren uitproberen in dorpsvisietrajecten en de ervaringen beschikbaar stellen aan alle dorpsraden. Tevens beoogt VvKkNH een aanvulling op het eerder genoemde team van vrijwillige procesbegeleiders. Voor het project wordt een projectplan opgesteld en zal in samenwerking met PlattelandsJongeren.nl nog aanvullende financiering gevonden worden. PlattelandsJongeren.nl 2.2 Zorg in eigen dorp Uren Project: Zorg voor de kleine kernen p.m. Resultaat: VvKkNH werkt samen met PDNH mee aan het project Zorg voor de kleine kernen, uitgevoerd door de DSP-groep. VvKkNH ondersteunt pilots in twee dorpen waarin op zoek gegaan wordt naar de wensen van bewoners rondom Zorg&Welzijn, de rol die overheden en zorgaanbieders hierin kunnen spelen en de bijdrage die het dorp hier zelf aan kan leveren. VvKkNH zal de opgedane kennis vanuit het project beschikbaar stellen aan alle dorpsraden en inzetten in specifieke adviesvragen van dorpsraden. Voor dit project is eerder een aanvullende financiering verkregen vanuit Provincie Noord-Holland. PDNH en DSP-Groep 2.3 Leegstand en verpaupering (maatschappelijk) vastgoed Uren Omgaan met en hergebruik van leegstaand vastgoed, accommodaties en monumentaal erfgoed voor economische en sociale functies 15 uur 500,- Resultaat: Vanwege demografische en economische ontwikkelingen ontstaat steeds meer leegstand in kleine kernen. Scholen, kerken, winkels sluiten en boerderijen staan leeg. Steeds meer dorpen zoeken naar nieuwe invullingen voor vrijkomend (maatschappelijk) vastgoed en monumentaal erfgoed. VvKkNH wil samen met PDNH en organisaties 6

7 zoals Cultuurcompagnie Noord-Holland de ervaringen met leegstand en hergebruik bundelen en mogelijk in de vorm van een stappenplan beschikbaar stellen voor dorpen. PDNH (en Cultuurcompagnie) 2.4 Duurzame dorpen Uren Mogelijkheden provinciaal steunpunt Duurzame Dorpen onderzoeken 15 uur 400,- Resultaat: Er ontstaat landelijk steeds meer aandacht voor bewonersinitiatieven op het gebied van een duurzame leefomgeving. Dorpen richten bijvoorbeeld hun eigen energiecoöperatie (TexelEnergie is een landelijke koploper) of dorpsmoestuin op, richten zich op hergebruik en delen van spullen (zoals de repaircafés), etc. VvKkNH wil de bestaande dorpsinitiatieven op het gebied van duurzaamheid zichtbaar maken en andere dorpen bewust maken van hun rol in het creëren van een duurzame leefomgeving. De mogelijkheid van een provinciaal steunpunt voor Duurzame Dorpen (naar voorbeeld van het Netwerk Duurzame Dorpen) zal worden verkend. 3. VvKkNH als vereniging van ruim 50 dorpsraden De Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland is in de basis een vereniging van dorpsraden, vertegenwoordigd door een team van vrijwillige bestuursleden. Het bestuur behartigt de belangen van haar leden, en indirect ook die van niet-aangesloten dorpsraden, op zowel provinciaal als landelijk niveau. Dit vertaalt zich in de volgende werkzaamheden: 3.1 Algemene Ledenvergadering met themabijeenkomst Uren De Vereniging organiseert eens per jaar een Algemene Ledenvergadering voor de aangesloten dorpsraden. 15 uur 500,- Resultaat: De Algemene Ledenvergadering is hét moment waarop alle aangesloten dorpsraden met elkaar in gesprek gaan over actuele thema s, de rol van dorpsraden, kansen voor de toekomst en de rol die VvKkNH hierin kan spelen. VvKkNH koppelt jaarlijks een actueel thema aan de formele ledenvergadering waarbij kennisuitwisseling centraal staat. 7

8 3.2 Bestuursactiviteiten Uren Het bestuur is samen met de (s) het kloppend hart van de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Zij zorgen voor het dagelijks bestuur en organisatie van de vereniging. Bestuur en onderhouden contacten met de leden, gemeenten en provincies en maatschappelijke instanties die zich inzetten voor leefbaarheid en dorpsgericht werken. Ze volgen projecten van Provincie Noord-Holland en participeren indien wenselijk in activiteiten, overleggen, projecten en onderzoeken van de Provincie en derden (o.a. Kenniswerkplaats, Regionale Sociale Agenda s, Wageningen Universiteit, Kennisnetwerk WMO en Wonen, ROCOV, VNHG). 130 uur Resultaat: Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Professionele ondersteuning van het bestuur zorgt voor meer armslag en daadkracht van het bestuur. Dit leidt er onder andere toe dat de vergaderingen en overleggen goed kunnen worden voorbereid en de besluiten zorgvuldig kunnen worden uitgewerkt. De zorgt daarnaast voor de inhoudelijke voorbereiding van een jaarlijks activiteitenplan, (tussentijdse) rapportages naar Provincie Noord-Holland en is het dagelijks aanspreekpunt voor dorpsraden. Gemeenten, Provincie en maatschappelijke instellingen hebben via de VvKkNH toegang tot kennis over dorpsraden en leefbaarheid in de breedste zin van het woord, opgedaan in de Noord-Hollandse dorpen of elders in het land. VvKkNH heeft door het participeren in onderzoeken, netwerken en overleggen actuele kennis over leefbaarheidsvraagstukken en beleid en een actieve samenwerkingsrelatie met gemeenten. Vrijwilligersvergoeding: de vijf bestuursleden van de VvKkNH besteden sinds het opheffen van PRIMO nh per jaar gezamenlijk minimaal uur aan de bestuurstaak. Dit is meer dan vóór 2011, toen de s nog bij PRIMO nh in dienst waren. Het beëindigen van de subsidierelatie met PRIMO nh door de Provincie Noord-Holland betekent volgens het bestuur van de VvKkNH niet dat alle werkzaamheden automatisch en belangeloos door vrijwilligers worden overgenomen. Vandaar dat een bedrag is opgenomen om een aantal uren te vergoeden conform de regeling belastingvrije vrijwilligersvergoeding. Specifieke kosten - Bestuurskosten: O.a. reiskosten, telefoon, internet, porti. - Deelname aan congressen en seminars: de bestuursleden zijn geïnformeerd over actuele ontwikkelingen. - Verzekering: Het bestuur is verzekerd tegen aansprakelijkheid en bestuursaansprakelijkheid , ,- 500,- 8

9 3.3 Relatiebeheer en ledenwerving Uren VvKkNH is een vereniging van ruim 50 dorpsraden, maar heeft daarnaast contactgegevens van nog eens zoveel dorpsraden en bewonersinitiatieven die (nog) niet aangesloten zijn. Ook niet-leden profiteren van het werk van VvKkNH door deelname aan activiteiten en (soms in beperkte mate) een beroep te doen op de kennis- en adviesfunctie van VvKkNH. Niet aangesloten dorpsraden worden tijdens bijeenkomsten en adviesgesprekken uitgenodigd om lid te worden van de vereniging. 10 uur Resultaat: Een toenemend aantal dorpsraden is aangesloten bij de VvKkNH en onderschrijft daarmee de doelstellingen van de vereniging. We richten ons in 2015 op een beperkte groei naar 55 leden. Voor zowel leden als niet-leden beschikt VvKkNH over een aantal basisgegevens van de dorpsraden in Noord-Holland. Begroting De werkzaamheden en projecten van VvKkNH in 2015 vertalen zich in de volgende begroting. Uren ( 102,85 p/u) Totaal 1. VvKkNH als netwerk van kennis en ervaring 270 uur 5250, ,- 2. VvKkNH als ontwikkelaar en aanjager 45 uur 900, ,- 3. VvKkNH als vereniging van ruim 50 dorpsraden 155 uur 5.500, ,- Totaal uur , ,- 9

Activiteitenplan Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland 2013. : secretariaat@vvkknh.nl. : 85 ex btw en 102,85 incl. 21% btw

Activiteitenplan Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland 2013. : secretariaat@vvkknh.nl. : 85 ex btw en 102,85 incl. 21% btw Activiteitenplan Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland 2013 Naam organisatie : Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Adres : Keinsmerweg 58 Postcode en woonplaats : 1756 AH t Zand Website

Nadere informatie

Activiteitenplan Vereniging Dorpswerk Noord-Holland i.o. 2017

Activiteitenplan Vereniging Dorpswerk Noord-Holland i.o. 2017 Activiteitenplan Vereniging Dorpswerk Noord-Holland i.o. 2017 Bijlage 1 Naam organisatie : Platform Dorpshuizen Noord-Holland Adres : Lijsterbesweg 33 Postcode en woonplaats : 1744 LK Sint Maarten Website

Nadere informatie

Jaarverslag VvKkNH 2014

Jaarverslag VvKkNH 2014 Jaarverslag VvKkNH 2014 Rapportage en urenverantwoording Activiteitenplan VvKkNH 2014 in het kader van projectsubsidie Provincie Noord-Holland. In onderstaande overzicht legt de Vereniging van Kleine kernen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012 Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland

Activiteitenplan 2012 Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Activiteitenplan 2012 Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland 1. Voorgeschiedenis De Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland, afgekort VvKkNH, is een overkoepelende organisatie op provinciaal

Nadere informatie

Jaarplan 2015 VKK-FDG

Jaarplan 2015 VKK-FDG Jaarplan 2015 VKK-FDG De activiteiten van de stichting Werkorganisatie VKK-FDG zijn ondergebracht in de volgende vier thema s: 1. Communicatie en informatie 2. Programmering leefbaarheid en voorzieningen

Nadere informatie

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN VKK Gelderland Uitgangspunten dorpsplan volgens VKK Methodiek Succesfactoren en Struikelblokken VKK GELDERLAND Overkoepelende organisatie voor dorpsbelangenorganisaties

Nadere informatie

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl februari 2012 orps ook in noord-holland Dorpshuizen hart van het dorp www.pdnh.nl d o r p s h u i z e n h a r t va n h e t d o r p o o k i n n o o r d - h o l l a n d Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

VKKL Activiteitenplan en begroting 2012

VKKL Activiteitenplan en begroting 2012 VKKL enplan en begroting 2012 Organisatiegegevens Projectnaam: Vereniging Kleine Kernen Limburg Projectomschrijving: De VKKL ondersteunt en stimuleert initiatieven van bewoners, gemeenten en instellingen

Nadere informatie

FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg

FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: woensdag 4 mei 2016 14:44 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg Digitale leeszaal Van: VKKL, Spirato, Knooppunt

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015. Vereniging Kleine Kernen Limburg. Samen bouwen aan LimBurgerschap.. van onderop, maar niet altijd vanzelf

Activiteitenplan 2015. Vereniging Kleine Kernen Limburg. Samen bouwen aan LimBurgerschap.. van onderop, maar niet altijd vanzelf plan 2015 Vereniging Kleine Kernen Limburg Samen bouwen aan LimBurgerschap.. van onderop, maar niet altijd vanzelf INHOUD Inleiding... 3 1. Maatschappelijke en demografische ontwikkelingen... 3 De projectlijn(en):...

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan ! STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE beleidsplan 2016-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Strategie Doel en Visie Winstoogmerk 3. Beleid Uitbouw scholenproject Verduurzaming toekomst Verwerving en beheer van

Nadere informatie

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Groningen oktober 2013 Inleiding De Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen (PCG) is de overkoepeling

Nadere informatie

Naast het meerjarenbeleidsplan is het Communicatieplan ZVKK (2009) een belangrijke onderlegger voor het werkplan (zie bijlage 2.).

Naast het meerjarenbeleidsplan is het Communicatieplan ZVKK (2009) een belangrijke onderlegger voor het werkplan (zie bijlage 2.). Werkplan ZVKK 2011 1. Inleiding De ZVKK werkt aan leefbaarheid, aan de versterking van een vitaal platteland. In het Meerjarenbeleidsplan ZVKK 2009 2012 (bijlage 1.) is aangegeven dat de ZVKK dit doet

Nadere informatie

Project ABC Actief Betrokken Club

Project ABC Actief Betrokken Club Project ABC Actief Betrokken Club 2014-2015 Activiteiten voor ouderen met achterstand in bewegen en participatie korfbalvereniging NKC 51 in Nijverdal Colofon Dit format is gebaseerd op uitgaven van het

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN...

BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN... BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN... DE ZHVKK VERBREEDT UW HORIZON Beleidsnotitie voor Vrienden van de ZHVKK De hoofddoelstelling of missie van de ZHVKK is het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid in

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014. Vereniging Kleine Kernen Limburg. Samen bouwen aan LimBurgerschap.. van onderop, maar niet altijd vanzelf

Activiteitenplan 2014. Vereniging Kleine Kernen Limburg. Samen bouwen aan LimBurgerschap.. van onderop, maar niet altijd vanzelf plan 2014 Vereniging Kleine Kernen Limburg Samen bouwen aan LimBurgerschap.. van onderop, maar niet altijd vanzelf INHOUD Inleiding... 3 1. Maatschappelijke en demografische ontwikkelingen... 3 De projectlijn(en):...

Nadere informatie

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 Stichting Hersenletsel.nl Zuid Holland Pagina 1 Inhoud Inleiding Pag. 3 Organisatievorm Pag. 5 Speerpunten 2016 Pag. 6 Actiepunten Pag. 7 Financiële

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST

ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST Stimuland Vilsterseweg 11 7734 PD Vilsteren Tel (0529) 47 81 80 Fax (0529) 45 20 02 info@stimuland.nl www.stimuland.nl ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST Eindrapportage

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

JAARPLAN & BEGROTING 2013

JAARPLAN & BEGROTING 2013 JAARPLAN & BEGROTING 2013 1 Jaarplan 2013 PMF UH Voor 2013 zijn door het PMF UH de hieronder kort beschreven werkzaamheden en activiteiten gepland. Dit jaarplan 2013 is afgeleid van het meerjarenplan PMF

Nadere informatie

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van 06-05-2014 1.1 VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

De gemeente (bestuur en organisatie) werkt in het kader van wijkmanagement samen met bewoners, belangenverenigingen en maatschappelijke instanties

De gemeente (bestuur en organisatie) werkt in het kader van wijkmanagement samen met bewoners, belangenverenigingen en maatschappelijke instanties De gemeente (bestuur en organisatie) werkt in het kader van wijkmanagement samen met bewoners, belangenverenigingen en maatschappelijke instanties aan de verbetering van het dorp, de wijk, de buurt Door

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Beleidsvisie VKK Gelderland 2011-2015. Aanleiding

Beleidsvisie VKK Gelderland 2011-2015. Aanleiding Beleidsvisie VKK Gelderland 2011-2015 Aanleiding De Vereniging Kleine Kernen (VKK) is in 1987 opgericht in de Achterhoek en Liemers. In 2005 heeft de VKK haar werkterrein uitgebreid tot de hele provincie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Ondernemingsplan Zorgcoöperatie t Loo

Ondernemingsplan Zorgcoöperatie t Loo Ondernemingsplan Zorgcoöperatie t Loo 1. Aanleiding Op t Loo, één van de dorpskernen van de gemeente Bergeijk, is een start gemaakt met het maken van idops om zo de leefbaarheid in de kleine kernen te

Nadere informatie

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Aanleiding In de Noord Veluwe werken zes gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten) nauw samen met betrekking

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2015 zijn er provinciale verkiezingen. In de provinciale verkiezingsprogramma s mogen de speerpunten

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

INTERVISIE ROL PROVINCIES

INTERVISIE ROL PROVINCIES INTERVISIE ROL PROVINCIES KEUZE THEMA S INTERVISIE 1. Wie is aan zet? Welke rollen hebben provincies? 2. Voor- en nadelen van verschillende provinciale aanpakken? 3. Beleidsinstrumenten? 4. Verankering

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan.

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. BELEIDSPLAN AFDELING OLDAMBT 2016 1. Inleiding Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. Het beleidsplan dient daarmee

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

KBO NH. Het Werkplan december 2012

KBO NH. Het Werkplan december 2012 december 2012 KBO NH Het Werkplan 2013 In het werkplan staat in hoofdlijnen beschreven wat de KBO-NH gaat doen in 2013. Het betreft hier het pakket zoals het door besluiten van de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Financieel verslag over 2016

Financieel verslag over 2016 registratie Financieel verslag over 2016 VELON 1. Ontvangsten en uitgaven over 2016 inclusief indicatie voor de begroting voor 2017 2. Balans per 2 januari 2017 3. Toelichting op de ontvangsten en uitgaven

Nadere informatie

- Contouren Sint Anna Klooster - Circa 120 inwoners en omwonenden - Weinig voorzieningen - Hart van het dorp is het dorpshuis de Meuln - Zelfstandig

- Contouren Sint Anna Klooster - Circa 120 inwoners en omwonenden - Weinig voorzieningen - Hart van het dorp is het dorpshuis de Meuln - Zelfstandig - Contouren Sint Anna Klooster - Circa 120 inwoners en omwonenden - Weinig voorzieningen - Hart van het dorp is het dorpshuis de Meuln - Zelfstandig en sociaal - Een van de 7 dorpen in de gemeente Ten

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

Bijlage 2: Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van de VUWB

Bijlage 2: Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van de VUWB Bijlage 2: Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van de VUWB Organisatie van het bestuur De taak van het bestuur is zodanige voorwaarden te creëren dat de volksuniversiteit een bloeiend bestaan

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS DECEMBER 200 9 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Activiteitenplan GroenLinks Gelderland 2016

Activiteitenplan GroenLinks Gelderland 2016 plan GroenLinks Gelderland 2016 Dit is het activiteitenplan van GroenLinks Gelderland voor 2016. Houdt bouwt voort op de manier waarop we deze in 2015 vorm hebben gegeven. We denken namelijk nog hetzelfde

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee 1.a Uw gemeente kent/heeft een actuele sociale kaart dementie opgebouwd uit vragersperspectief met het aanbod in uw gemeente en in de eigen regio. 1 wel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

Jaarverslag Maasdonk 2009

Jaarverslag Maasdonk 2009 Jaarverslag Maasdonk 2009 Steunpunt Vrijwilligerswerk Vivaan Maatschappelijke activering Maasdonk Product Aantal Realisatie per 31.12.2009 Vrijwilligerssteunpunt Maasdonk unieke bezoeker website vrijwillig

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Dorpen op eigen kracht en ambitieus. Jaarprogramma 2016 Groninger Dorpen, inclusief Werkplan en Projecten

Dorpen op eigen kracht en ambitieus. Jaarprogramma 2016 Groninger Dorpen, inclusief Werkplan en Projecten Dorpen op eigen kracht en ambitieus Jaarprogramma 2016 Groninger Dorpen, inclusief Werkplan en Projecten INLEIDING Dorpen op eigen kracht en ambitieus Onze samenleving verandert steeds meer in een participatiesamenleving.

Nadere informatie

Beleidsplan Versie oktober 2015

Beleidsplan Versie oktober 2015 Beleidsplan Versie oktober 2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Wooninitiatief de Blauwe Parel Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Activiteitenplan voor de. periode

Activiteitenplan voor de. periode Activiteitenplan voor de periode 2008-2010 December 2007 Inleiding In oktober 2006 heeft de Stichting Palliatieve Zorg voor Kinderen, afgekort Stichting Pal haar beleidsplan vastgesteld. In dit beleidsplan

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Algemene bestuurstaken deelname aan bestuursvergaderingen bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan overlegt met alle bestuursleden die bij een

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 ACTIVITEITENPLAN 2017 Definitieve versie dd. 20-4-2017 Wmo-adviesraad/ Sociale Raad Dordrecht T: 078 617 69 82 E: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl W: wmo-adviesraaddordrecht.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma

Aanvullende voorwaarden NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma Aanvullende voorwaarden NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma Het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma is onderdeel van Kansrijk Groningen. Via dit programma wordt tot en met 2018 25 miljoen

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Beleidsplan Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016

Beleidsplan Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016 Beleidsplan 2017-2018. Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016 Opgemaakt door het bestuur van de Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg. Bestemd voor: Voorzitter Bewonerscommissies aangesloten bij SHZL.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 2 Inleiding Voor u ligt het Beleidsplan van de Stichting Reanimatie AED gemeente Brummen, hierna te noemen: Stag Brummen. Het doel van de stichting is het leveren van een bijdrage

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

Jaarplan 2016 DKK Gelderland

Jaarplan 2016 DKK Gelderland Jaarplan 2016 DKK Gelderland Kracht en initiatief van bewoners Onze samenleving verandert steeds meer in een participatiesamenleving. Goede voorbeelden alom, waarbij bewoners gewoon aan de slag gaan en

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie