ACTIVITEITENPLAN Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENPLAN 2015. Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENPLAN 2015 Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Naam organisatie : Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Adres : Keinsmerweg 58 Postcode en woonplaats : 1756 AH t Zand Website : / Bank/Giro rekeningnummer : NL90 RABO Kamer van Koophandelnummer : Contactpersoon : Mevr. C.M. Schilder-Bruin (secretaris) Telefoonnummer : Periode subsidieaanvraag : 1 januari t/m 31 december 2015 Integrale uurprijs : 85 ex. btw en 102,85 incl. 21% btw Beleidsplan PNH : Provinciale Sociale Agenda Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Bijdrage aan beleidsdoel De aanvraag past binnen de doelstellingen die de Provinciale Sociale Agenda heeft geformuleerd voor Vitaal Platteland. De Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland, afgekort VvKkNH, is een overkoepelende organisatie op provinciaal niveau. De vereniging heeft tot doel de belangenbehartiging van aangesloten dorpsorganisaties in het kader van de leefbaarheid. In het verlengde daarvan ligt het algemene doel op te komen voor de leefbaarheid van het platteland en de kleine kernen. Na zorgvuldig draagvlakonderzoek werd de vereniging in december 2007 officieel opgericht. In de andere provincies bestonden vóór 2007 al verenigingen van kleine kernen. Er zijn circa 130 dorpsbelangenorganisaties in Noord-Holland. Daarvan zijn er ruim 50 lid van de vereniging. Het ledental vertoont sinds de oprichting een stijgende lijn, hoewel er ook af en toe dorpsraden afvallen in verband met beëindigen van hun activiteiten. Het bestuur van de VvKkNH bestaat uit een team vrijwilligers, die elkaar aanvullen qua deskundigheden en professionele achtergrond. Het bestuur bepaalt het jaarlijks activiteitenplan, geeft (opdracht tot) uitvoering aan dit plan en controleert de uitvoering ervan. Daarnaast verzorgt het bestuur correspondentie en presentaties, neemt deel aan discussieplatforms, provinciale en regionale overleggen, netwerkt en geeft regelmatig advies aan maatschappelijke organisaties over openbaar vervoer in landelijk gebied, burgerparticipatie en bevordering leefbaarheid in kleine kernen. Het bestuur onderhoudt contacten met de media en geeft interviews. Daarnaast voert het bestuur praktisch werk uit voor de nieuwsbrief Kern&Info, de website, administratie en financiën. 1

2 Op landelijk niveau is de VvKkNH actief in de ledenraad van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK). De VvKkNH is een onafhankelijke en volwaardige partner van 9 provinciale zusterorganisaties. Op landelijk niveau vindt professionele ondersteuning plaats in het coördinatorenoverleg. Dit is een periodiek overleg van s/coördinatoren van verschillende provincies waarin op professionele basis kennis wordt uitgewisseld over onderwerpen, die betrekking hebben op de leefbaarheid van het platteland. In december 2011 besloten Provinciale Staten van Noord-Holland per motie de VvKkNH, als onderdeel van het thema Vitaal Platteland van de Provinciale Sociale Agenda , jaarlijks samen met het Platform Dorpshuizen Noord-Holland een subsidiebedrag van toe te kennen. Huidige situatie In 2014 ondersteunt de provincie Noord-Holland de VvKkNH door middel van een projectsubsidie van , -. Het gesubsidieerde deel van het activiteitenprogramma omvat onder andere het aanbieden van regionale kennisbijeenkomsten en cursusavonden, het vormgeven en verzenden van nieuwsbrieven, het bijhouden van de website en sociale media, het adviseren van dorpsraden op maat, het onderhouden van een netwerk van vrijwillige procesbegeleiders bij het maken van dorpsvisies, het onderhouden van contacten met gemeenten die dorpsgericht werken en het deelnemen aan landelijke overleggen. Voor de uitvoering van het werk maakt de VvKkNH, naast de vrijwillige inzet van de bestuursleden, gebruik van ZZP-ers (de s) en een groeiend netwerk van vrijwilligers. Lopende projecten In 2014 is VvKkNH gestart met drie zogenaamde extra projecten. Twee van deze projecten zullen in 2014 afgerond worden; de organisatie van het 3 e Noord-Hollands PlattelandsParlement op 7 november 2014 en het onderzoek naar de toekomst van VvKkNH en PDNH. Het project vrijwillige procesbegeleiders voor dorpsvisies loopt door tot in 2015 en zal daarna een structurele plek krijgen in het activiteitenplan van VvKkNH. Tevens participeert VvKkNH in inhoudelijk in het project Zorg voor de kleine kernen dat door DSP-groep uitgevoerd wordt in het kader van de Regionale Sociale Agenda s. Toekomst De toekomst van de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland is onzeker. De vereniging heeft voldoende ambities en ziet ook in de recente belangstelling voor de participatiesamenleving als beleidsthema en de toenemende druk op het werk van dorpsraden en andere bewonersinitiatieven een duidelijke rol voor zichzelf weggelegd. Echter, de financiering van VvKkNH vanuit Provincie Noord-Holland stopt per 31 december 2015 in de huidige vorm. Of en hoe de samenwerking (en daarmee mogelijk ook financiering) met Provincie Noord-Holland een vervolg krijgt is nog niet duidelijk. Het onderzoek naar de toekomst van VvKkNH en PDNH biedt de nodige aanknopingspunten die verder onderzocht moeten worden. De toekomst van VvKkNH is daarmee erg onzeker. Plannen 2015 Ondanks deze onzekerheid wil VvKkNH de koers die ze de afgelopen jaren heeft uitgezet in grote lijnen voortzetten en waar mogelijk zoeken naar nieuwe kansen. Dat betekent dat zij invulling wil blijven geven aan haar rol als belangenbehartiger van de kleine kernen en de leefbaarheid op het platteland in Noord-Holland. Binnen het activiteitenplan 2015 onderscheidt het bestuur drie functies van de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland: 1. VvKkNH als netwerk van kennis en ervaring 2. VvKkNH als ontwikkelaar en aanjager 3. VvKkNH als vereniging van ruim 50 dorpsraden Hieronder zullen de functies en bijbehorende activiteiten / projecten nader worden toegelicht. 2

3 1. VvKkNH als netwerk van kennis en ervaring De Vereniging wil nog meer dan andere jaren de kennis die aanwezig is bij haar leden zichtbaar maken en verspreiden. Hiermee profileert VvKkNH zich nog meer als een groot netwerk van kennis en ervaring rondom leefbaarheidsvraagstukken. Deze kennis en ervaring is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden, voor overheden en voor maatschappelijke instellingen. Dit vertaalt zich in de volgende werkzaamheden: 1.1 Voor actieve dorpsraden en dorpsinitiatieven Uren Advisering en ondersteuning op maat (en op basis van vraag) van dorpsraden, dorpsraden in oprichting en dorpsinitiatieven bij onder andere leefbaarheidsprojecten, organisatievraagstukken en opzetten en uitwerken van dorpsvisies. 100 uur Resultaat: Het werk van dorpsraden en dorpsinitiatieven is vrijwilligerswerk. Er komen veel vragen op deze vrijwilligers af die te maken hebben met het overheidsbeleid, communicatie met de achterban, organisatie van de dorpsraad, opzetten van projecten en activiteiten en het aanvragen van subsidies en fondsengeld. Door advies op maat tracht VvKkNH het werk van dorpsraden te ondersteunen en te versterken. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het opstellen van dorpsvisies, waarmee dorpsbewoners zelf invulling geven aan de toekomstagenda voor hun dorp. Dit versterkt dorpen in hun communicatie met gemeente en maatschappelijke instellingen en in het betrekken van inwoners bij de realisatie van de in de dorpsvisie genoemde aandachtspunten. Drie regiobijeenkomsten (werktitel: Topdorpen: Inspiratie uit de regio ) en/of cursussen. 45 uur 750,- Resultaat: VvKkNH wil de kennis die bij haar leden aanwezig is, zichtbaar maken voor alle dorpsraden in Noord-Holland. Door bijeenkomsten te organiseren met een programma van goede praktijkvoorbeelden en deskundigheid uit de regio wordt een netwerk van kennis zichtbaar, regionale kennisuitwisseling gestimuleerd en de positie van dorpsraden versterkt. Indien wenselijk kunnen aanvullend op deze regiobijeenkomsten verdiepende cursussen georganiseerd worden. De regiobijeenkomsten en cursussen worden ook opengesteld voor niet-aangesloten dorpsinitiatieven en dorpshuizen. Informatievoorziening en uitwisseling via mailings, nieuwsbrief Kern&Info, website en sociale media (Twitter en Facebook). 40 uur Resultaat: De dorpsraden in Noord-Holland nemen kennis van actuele ontwikkelingen, subsidies en regelingen; zowel regionaal, provinciaal en landelijk. Dorpsraden delen hun eigen kennis en ervaringen rondom leefbaarheidsprojecten en hun eigen functioneren. Een 3

4 netwerk van 600 leden en relaties (o.a. dorpshuizen, overheden, maatschappelijke instellingen, politici, woningcorporaties en banken) wordt geïnformeerd over het werk van VvKkNH en haar leden. Specifieke kosten: Opmaak en druk nieuwsbrief Hosting en beheer website ,- 250,- Actieve deelname in Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) 25 uur Resultaat: Door deelname aan zowel het bestuurlijk als collegiaal overleg van de Provinciale Verenigingen van Kleine Kernen, verenigd in de LVKK, zijn zowel het bestuur als de (s) op de hoogte van de laatste stand van zake elders in het land, hebben ze toegang tot een netwerk van kennis en ervaringen vanuit ruim 2000 dorpsraden en kunnen ze deze kennis waar mogelijk vertalen naar Noord-Holland. Via de LVKK heeft de VvKkNH contact met landelijke overheden (zoals Ministerie van BZK), Tweede Kamerleden en tal van (kennis)organisaties. Specifieke kosten: Lidmaatschap Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen 500,- Provinciale Verenigingen van Kleine Kernen 1.2 Voor gemeenten en maatschappelijke organisaties Uren Bijeenbrengen gemeentelijke contactambtenaren Dorpsraden 15 uur 250,- Resultaat: Door het bijeenbrengen van gemeentelijke contactambtenaren zorgen we voor opbouw en uitwisseling van kennis rondom Actief Burgerschap binnen de Noord-Hollandse gemeenten. Tevens creëren we hiermee een platform voor de VvKkNH om invloed uit te oefenen op het beleid (en vooral de uitvoering van beleid) ten aanzien van dorpsraden en leefbaarheid in de kleine kernen. Promotie van Verdiepingsslag Overheidsparticipatie bij gemeenten 10 uur Resultaat: De LVKK heeft ten behoeve van de Provinciale verenigingen van kleine kernen een training Verdiepingsslag Overheidsparticipatie ontwikkeld, met als doel gemeenten (zowel bestuurlijk als ambtelijk) bewust te maken van hun rol bij het ondersteunen van bewonersinitiatieven en het werk van dorpsraden in het algemeen. VvKkNH wil de behoefte aan deze training verkennen. De kosten van de uitvoering van deze training zal voor rekening van 4

5 de deelnemende gemeenten zijn. Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen 1.3 Netwerk van ondersteuning voor dorpen en dorpsinitiatieven Uitbouwen team van vrijwillige procesbegeleiders Uren 25 uur Resultaat: In 2013 is VvKkNH gestart met het werven en opleiden van een team van vrijwillige procesbegeleiders voor het ondersteunen van dorpsraden bij het maken van een dorpsvisie. VvKkNH wil dit team van vrijwillige procesbegeleiders verder uitbouwen om nog meer dorpsraden een langdurige vorm van ondersteuning te kunnen aanbieden. Voor het bestaande team werken we een programma van deskundigheidsbevordering en uitwisseling samen. Specifieke kosten: - Reis- en onkostenvergoeding voor vrijwillige procesbegeleiders ,- Netwerk van kennispartners verder uitbreiden en mobiliseren 10 uur Resultaat: VvKkNH onderhoudt structurele contacten met diverse kennispartners die een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid in de kleine kernen in het algemeen en het functioneren van dorpsraden in het bijzonder. Door deze contacten heeft VvKkNH toegang tot een omvangrijk en waardevol netwerk van kennis en koppelt deze aan vragen van haar leden. 2. VvKkNH als ontwikkelaar en aanjager De Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland ontwikkelt zelfstandig projecten of participeert in projecten ten gunste van het werk van specifieke dorpsraden of alle dorpsraden in de provincie. Als aanjager kan het thema s op de agenda zetten, bewustwording creëren en hiermee dorpsraden meenemen in nieuwe ontwikkelingen. Dit vertaalt zich in de volgende projecten / werkzaamheden: 2.1 Visie op de toekomst van het dorp Uren Project: Jongeren en dorpsplannen. Het betrekken van jongeren bij het opstellen en uitvoeren van dorpsplannen 15 uur Resultaat: Steeds meer dorpen stellen een dorpsvisie op, waarmee ze de wensen en ideeën van de bewoners ten aanzien van de toekomst van het 5

6 dorp vastleggen, maar dezelfde bewoners ook bewust maken van hun eigen rol in het leefbaar houden van het dorp. Een doelgroep die daarin nog specifieke aandacht vraagt is Jongeren. Met het project Jongeren en dorpsplannen wil VvKkNH specifieke methodieken voor het betrekken en activeren van jongeren uitproberen in dorpsvisietrajecten en de ervaringen beschikbaar stellen aan alle dorpsraden. Tevens beoogt VvKkNH een aanvulling op het eerder genoemde team van vrijwillige procesbegeleiders. Voor het project wordt een projectplan opgesteld en zal in samenwerking met PlattelandsJongeren.nl nog aanvullende financiering gevonden worden. PlattelandsJongeren.nl 2.2 Zorg in eigen dorp Uren Project: Zorg voor de kleine kernen p.m. Resultaat: VvKkNH werkt samen met PDNH mee aan het project Zorg voor de kleine kernen, uitgevoerd door de DSP-groep. VvKkNH ondersteunt pilots in twee dorpen waarin op zoek gegaan wordt naar de wensen van bewoners rondom Zorg&Welzijn, de rol die overheden en zorgaanbieders hierin kunnen spelen en de bijdrage die het dorp hier zelf aan kan leveren. VvKkNH zal de opgedane kennis vanuit het project beschikbaar stellen aan alle dorpsraden en inzetten in specifieke adviesvragen van dorpsraden. Voor dit project is eerder een aanvullende financiering verkregen vanuit Provincie Noord-Holland. PDNH en DSP-Groep 2.3 Leegstand en verpaupering (maatschappelijk) vastgoed Uren Omgaan met en hergebruik van leegstaand vastgoed, accommodaties en monumentaal erfgoed voor economische en sociale functies 15 uur 500,- Resultaat: Vanwege demografische en economische ontwikkelingen ontstaat steeds meer leegstand in kleine kernen. Scholen, kerken, winkels sluiten en boerderijen staan leeg. Steeds meer dorpen zoeken naar nieuwe invullingen voor vrijkomend (maatschappelijk) vastgoed en monumentaal erfgoed. VvKkNH wil samen met PDNH en organisaties 6

7 zoals Cultuurcompagnie Noord-Holland de ervaringen met leegstand en hergebruik bundelen en mogelijk in de vorm van een stappenplan beschikbaar stellen voor dorpen. PDNH (en Cultuurcompagnie) 2.4 Duurzame dorpen Uren Mogelijkheden provinciaal steunpunt Duurzame Dorpen onderzoeken 15 uur 400,- Resultaat: Er ontstaat landelijk steeds meer aandacht voor bewonersinitiatieven op het gebied van een duurzame leefomgeving. Dorpen richten bijvoorbeeld hun eigen energiecoöperatie (TexelEnergie is een landelijke koploper) of dorpsmoestuin op, richten zich op hergebruik en delen van spullen (zoals de repaircafés), etc. VvKkNH wil de bestaande dorpsinitiatieven op het gebied van duurzaamheid zichtbaar maken en andere dorpen bewust maken van hun rol in het creëren van een duurzame leefomgeving. De mogelijkheid van een provinciaal steunpunt voor Duurzame Dorpen (naar voorbeeld van het Netwerk Duurzame Dorpen) zal worden verkend. 3. VvKkNH als vereniging van ruim 50 dorpsraden De Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland is in de basis een vereniging van dorpsraden, vertegenwoordigd door een team van vrijwillige bestuursleden. Het bestuur behartigt de belangen van haar leden, en indirect ook die van niet-aangesloten dorpsraden, op zowel provinciaal als landelijk niveau. Dit vertaalt zich in de volgende werkzaamheden: 3.1 Algemene Ledenvergadering met themabijeenkomst Uren De Vereniging organiseert eens per jaar een Algemene Ledenvergadering voor de aangesloten dorpsraden. 15 uur 500,- Resultaat: De Algemene Ledenvergadering is hét moment waarop alle aangesloten dorpsraden met elkaar in gesprek gaan over actuele thema s, de rol van dorpsraden, kansen voor de toekomst en de rol die VvKkNH hierin kan spelen. VvKkNH koppelt jaarlijks een actueel thema aan de formele ledenvergadering waarbij kennisuitwisseling centraal staat. 7

8 3.2 Bestuursactiviteiten Uren Het bestuur is samen met de (s) het kloppend hart van de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Zij zorgen voor het dagelijks bestuur en organisatie van de vereniging. Bestuur en onderhouden contacten met de leden, gemeenten en provincies en maatschappelijke instanties die zich inzetten voor leefbaarheid en dorpsgericht werken. Ze volgen projecten van Provincie Noord-Holland en participeren indien wenselijk in activiteiten, overleggen, projecten en onderzoeken van de Provincie en derden (o.a. Kenniswerkplaats, Regionale Sociale Agenda s, Wageningen Universiteit, Kennisnetwerk WMO en Wonen, ROCOV, VNHG). 130 uur Resultaat: Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Professionele ondersteuning van het bestuur zorgt voor meer armslag en daadkracht van het bestuur. Dit leidt er onder andere toe dat de vergaderingen en overleggen goed kunnen worden voorbereid en de besluiten zorgvuldig kunnen worden uitgewerkt. De zorgt daarnaast voor de inhoudelijke voorbereiding van een jaarlijks activiteitenplan, (tussentijdse) rapportages naar Provincie Noord-Holland en is het dagelijks aanspreekpunt voor dorpsraden. Gemeenten, Provincie en maatschappelijke instellingen hebben via de VvKkNH toegang tot kennis over dorpsraden en leefbaarheid in de breedste zin van het woord, opgedaan in de Noord-Hollandse dorpen of elders in het land. VvKkNH heeft door het participeren in onderzoeken, netwerken en overleggen actuele kennis over leefbaarheidsvraagstukken en beleid en een actieve samenwerkingsrelatie met gemeenten. Vrijwilligersvergoeding: de vijf bestuursleden van de VvKkNH besteden sinds het opheffen van PRIMO nh per jaar gezamenlijk minimaal uur aan de bestuurstaak. Dit is meer dan vóór 2011, toen de s nog bij PRIMO nh in dienst waren. Het beëindigen van de subsidierelatie met PRIMO nh door de Provincie Noord-Holland betekent volgens het bestuur van de VvKkNH niet dat alle werkzaamheden automatisch en belangeloos door vrijwilligers worden overgenomen. Vandaar dat een bedrag is opgenomen om een aantal uren te vergoeden conform de regeling belastingvrije vrijwilligersvergoeding. Specifieke kosten - Bestuurskosten: O.a. reiskosten, telefoon, internet, porti. - Deelname aan congressen en seminars: de bestuursleden zijn geïnformeerd over actuele ontwikkelingen. - Verzekering: Het bestuur is verzekerd tegen aansprakelijkheid en bestuursaansprakelijkheid , ,- 500,- 8

9 3.3 Relatiebeheer en ledenwerving Uren VvKkNH is een vereniging van ruim 50 dorpsraden, maar heeft daarnaast contactgegevens van nog eens zoveel dorpsraden en bewonersinitiatieven die (nog) niet aangesloten zijn. Ook niet-leden profiteren van het werk van VvKkNH door deelname aan activiteiten en (soms in beperkte mate) een beroep te doen op de kennis- en adviesfunctie van VvKkNH. Niet aangesloten dorpsraden worden tijdens bijeenkomsten en adviesgesprekken uitgenodigd om lid te worden van de vereniging. 10 uur Resultaat: Een toenemend aantal dorpsraden is aangesloten bij de VvKkNH en onderschrijft daarmee de doelstellingen van de vereniging. We richten ons in 2015 op een beperkte groei naar 55 leden. Voor zowel leden als niet-leden beschikt VvKkNH over een aantal basisgegevens van de dorpsraden in Noord-Holland. Begroting De werkzaamheden en projecten van VvKkNH in 2015 vertalen zich in de volgende begroting. Uren ( 102,85 p/u) Totaal 1. VvKkNH als netwerk van kennis en ervaring 270 uur 5250, ,- 2. VvKkNH als ontwikkelaar en aanjager 45 uur 900, ,- 3. VvKkNH als vereniging van ruim 50 dorpsraden 155 uur 5.500, ,- Totaal uur , ,- 9

Jaarverslag VvKkNH 2014

Jaarverslag VvKkNH 2014 Jaarverslag VvKkNH 2014 Rapportage en urenverantwoording Activiteitenplan VvKkNH 2014 in het kader van projectsubsidie Provincie Noord-Holland. In onderstaande overzicht legt de Vereniging van Kleine kernen

Nadere informatie

Coöperaties voor en door burgers

Coöperaties voor en door burgers Kennisdossier 9: Coöperaties voor en door burgers Een nieuwe vorm van belangenbehartiging door actieve burgers mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Wat zijn coöperaties?... 4 2. Achtergronden van

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3.

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. Inleiding 4 4. Perspectief op lange termijn 6 4.1. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten.

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten. Jaarplan 2015 Voorwoord In nauwe samenwerking met de gemeente Helmond en in samenspraak met diverse andere stakeholders, is gewerkt aan een innovatieve stadsmarketingvisie- en strategie. Deze beoogt focus

Nadere informatie

NCZ Nieuwsbrief 3 2011

NCZ Nieuwsbrief 3 2011 NCZ Nieuwsbrief 3 2011 Over nieuwe wetten in de zorg en internetmarketing. Inhoud: Voorwoord Nieuwe wetten voor de zorg Hoe we via regels tot kwaliteit van zorg denken te komen Een nieuw gezicht bij het

Nadere informatie

De kracht van de mienskip

De kracht van de mienskip Jaarbericht 2012 De kracht van de mienskip Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de afnemende rol van de overheid en de toenemende verantwoordelijk heid van de burger/dorpsbewoner. Veel gebruikte

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT 1 Voorwoord In 2014 bestond de NVVB 20 jaar en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. We kijken terug op een buitengewoon succesvol jubileumcongres, gecombineerd

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Dialoog uit Verlangen

Dialoog uit Verlangen De werking van het dorpsplan in de communicatie tussen gemeentes en dorpsbelangenorganisaties C.F. Elings Leerstoelgroep Rurale Sociologie Wageningen Universiteit en Researchcentrum Wetenschapswinkel Wageningen

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013

Activiteitenplan 2013 Activiteitenplan 2013 Naam rapport Activiteitenplan 2013 Datum 29 november 2012 Versie 1.0 Opdrachtnemer Contactpersoon Opsteller plan van aanpak Handicap+studie Drs. M. de Groot Drs. M. de Groot Expertisecentrum

Nadere informatie

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3 Kern van nieuw subsidiebeleid... 3 De Kaderbrief van de Provincie... 4 IPO takenpakket bibliotheekondersteuning / nieuwe bibliotheekwet...

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 Rijk, VNG, IPO Inhoudsopgave Samenvatting pag. 3 1. Inleiding pag. 5 2. Hoofdlijnen aanpak bevolkingsdaling pag. 6 3. Knelpunten wet- en regelgeving

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie