Curriculum praktijkonderwijs. Invoeringsplan, d.d. 12 maart 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum praktijkonderwijs. Invoeringsplan, d.d. 12 maart 2013"

Transcriptie

1 Curriculum praktijkonderwijs Invoeringsplan, d.d. 12 maart 2013 Eind november 2012 heeft een groep van vijf schoolleiders met het Platform Praktijkonderwijs gesproken over een landelijk curriculum voor het praktijkonderwijs. Als het aan deze scholen ligt is het de bedoeling dat dit geheel aan streef- en beheersingsdoelen (zie bijlage) als richtpunt gaat gelden voor de inrichting van hun onderwijsprogramma. Daarmee ontstaat een vorm van vergelijkbaarheid, zodat de scholen hun opbrengsten met elkaar én met het eigen verleden kunnen vergelijken en daar lering uit kunnen trekken v.w.b. de onderwijsinhoudelijke kwaliteit. De bedoeling is dat deze werkwijze wordt uitgeprobeerd in een pilot. In gaat deze pilotgroep van circa 20 scholen aan de slag om te kijken hoe één en ander uitwerkt in de praktijk. De bedoeling is om in het schooljaar daarop volgend over te gaan tot landelijke invoering (nb: de deelname van scholen is en blijft geheel vrijwillig!). In dit invoeringsplan gaan we in op de belangrijkste onderdelen van de invoering. 1. Doel van de pilot De pilot start op grond van de volgende doelen: De eerste groep scholen start in met de invoering van het landelijk curriculum, de daaraan verbonden examinering en met het verstrekken van het diploma / getuigschrift pro. Dit kan leiden tot eventuele bijstellingen in dat landelijk curriculum, wijze van examinering en diplomering. De scholen doen ervaring op met de invoering die van nut kunnen zijn voor collegascholen bij de landelijke invoering ( ).

2 2. Het landelijk curriculum Het landelijk curriculum formuleert een aantal streef- en beheersingsdoelen waarvan we vinden dat school en leerling daar naar toe moeten werken. De streef- en beheersingsdoelen zijn voor de school een richtsnoer bij het invullen van het individueel ontwikkelingsplan door en met de leerling. De streef- en beheersingsdoelen gaan uit van: Vier domeinen: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap; Algemene beroepsvaardigheden zoals opgenomen in het kwalificatiedossier arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA). De school richt het onderwijs zo in dat de leerling bij het verlaten van de school in staat is adequaat te functioneren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat de domeinen wonen, werken (algemene beroepsvaardigheden), vrije tijd en burgerschap centraal staan. De school onderwijst de leerling in dát verband ook in taal en rekenen; de school streeft mét de leerling naar het bereiken van basic literacy (streven naar 1F waarbij de individuele leerling de maat vormt). Het landelijk curriculum komt niet in de plaats van overige verplichtingen uit de wet- en regelgeving, bijv. ten aanzien van de urennorm en overige verplichte vakken (Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, informatiekunde en lichamelijke opvoeding). Het onderwijs in de verplichte vakken wordt door de school ook verbonden aan de streef- en beheersingsdoelen in het curriculum. Het landelijk curriculum is een richtsnoer van het wat dat de scholen onderwijzen; de wijze waarop zij dat doen, het hoe, is aan de school zelf. 3. Doelgroep van het praktijkonderwijs Het landelijk curriculum gaat uit van dé doelgroep van het praktijkonderwijs: leerlingen die ook mét extra begeleiding niet in staat zijn een vmbo-diploma te behalen en die overigens niet zijn aangewezen op voortgezet speciaal onderwijs (de zgn. rugzak-leerlingen uitgezonderd). Kortom: de leerlingen waarvan aan de hand van de landelijke indicatiestelling is vastgesteld dat zij toelaatbaar zijn tot praktijkonderwijs. Het is mogelijk dat de school voor praktijkonderwijs in overleg met andere scholen in de regio en/of het samenwerkingsverband ook onderwijs verzorgt aan andere doelgroepen. Voor die doelgroepen is dit landelijk curriculum niet bedacht; daar zal de school op grond van een ander inhoudelijk referentiekader in het nodige maatwerk moeten voorzien. 2

3 4. Individueel ontwikkelingsplan en portfolio Als de leerling in het eerste jaar instroomt in het pro, stelt de school samen met de leerling het individueel ontwikkelingsplan (iop) op. Het iop bevat de afspraak tussen school en leerling over waar met en door de leerling naar toe wordt gewerkt. Het bevat anders gezegd een ontwikkelingsperspectief. De bedoeling is nu dat dit ontwikkelperspectief wordt gekoppeld aan de streef- en beheersingsdoelen van het landelijk curriculum. Met andere woorden: school en leerling spreken mede aan de hand van het curriculum af op welke leer- en ontwikkelingsdoelen wordt ingezet. De school registreert per leerling dit ontwikkelingsperspectief. De leerling houdt zijn / haar resultaten bij in het portfolio aan de hand van bewijzen. Het portfolio is als het ware de verzamelmap van de leerling waarin onder meer de voortgang op de leer- en ontwikkelingsdoelen wordt bijgehouden. Uiterlijk in het derde leerjaar wordt door school en leerling gezamenlijk de verwachting ten aanzien van de uitstroom geformuleerd. Dit heet ook wel het uitstroomperspectief, en wordt nu geformuleerd in termen van richting : arbeid, school of anders. De bedoeling is dat dat zo blijft, maar dat daar óók een verwachting ten aanzien van het uitstroomniveau aan wordt toegevoegd: getuigschrift, diploma en/of certificaten. De insteek is dat het opnemen van deze niveauverwachting een aanvullend richtpunt geeft voor de ontwikkeling van de leerling. De bedoeling is wederom dat het uitstroomperspectief wordt verbonden aan de streef- en beheersingsdoelen uit het curriculum; het wordt opgenomen in het iop en geregistreerd door de school. De leerling houdt zijn / haar resultaten bij in het portfolio aan de hand van bewijzen (zie ook paragraaf 6 hierna). 5. Leerlingen perspectief bieden Het landelijk curriculum sluit geen leerlingen uit. Daar is het praktijkonderwijs immers niet van. Het praktijkonderwijs biedt al zijn leerlingen perspectief op volwaardige participatie in de samenleving. Het gaat dus niet aan om leerlingen af te schatten op wat zij wel of niet kunnen. Het gaat er om om met de leerlingen op grond van een inhoudelijk referentiekader namelijk het landelijk curriculum te komen van een goede inschatting van hun wensen en mogelijkheden. Gericht op zelfstandig kunnen wonen en werken, op zinnige besteding van vrije tijd en op volwassen deelname aan de samenleving. Het landelijk curriculum is géén examenprogramma, geen normatieve lat waarlangs de leerlingen worden gelegd. Het is eerder een houvast voor het ontwikkelproces van de leerling. In feite betekent dit dat we ervan uitgaan dat álle leerlingen bij het verlaten van het praktijkonderwijs aan het landelijk curriculum hebben voldaan. Op hun niveau en op hun manier. 3

4 Er is één voorwaarde: dat is het aantonen van groei en ontwikkeling, het wíllen meedoen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de leerling 80% of meer van de onderwijstijd in de bovenbouw aanwezig moet zijn geweest inclusief stagetijd. Anders is het niet meer goed mogelijk voor de school om tot een afgewogen oordeel te komen over het wel niet hebben voldaan aan de streef- en beheersingsdoelen van het curriculum. Er is aan zo n norm overigens ook een belangrijk pedagogisch aspect verbonden: het leert leerlingen te voldoen aan verwachtingen ook in de samenleving leven ten aanzien van onder meer aanwezig zijn op school, aanwezig zijn op stage. Omdat het praktijkonderwijs geen leerlingen uitsluit, en ervan uitgaat dat het curriculum in beginsel voor alle leerlingen haalbaar is, biedt de school de leerling wanneer nodig ook herkansingen om het portfolio tijdig compleet te krijgen. Fouten maken mag; daar leert een leerling van. De herkansingen geven letterlijk en figuurlijk de leerling kans voor dat leerproces, en behoud van perspectief. 6. Bewijzen, certificaten, kwalificaties Het iop bevat de beoogde ontwikkelingslijn van de leerling, In het portfolio zien we de neerslag van de onderwijsprestaties van de leerling. Dat kan in de vorm van onder meer bewijzen, certificaten en eventueel ook kwalificaties. Deze drie begrippen zijn in 2012 door Berlet en Haandrikman voor het praktijkonderwijs als volgt omschreven 1 : Bewijzen: de minst formele eenheid waarmee een leerling in het praktijkonderwijs aantoont wat er geleerd of ontwikkeld is; inhoud en beoordeling worden door de school bepaald. Een bewijs houdt in dat de leerling kan middels een document (digitaal of op papier) aantoont dat hij/zij een bepaalde omschreven prestatie geleverd heeft binnen de gebieden werken, wonen, vrije tijd, burgerschap. De prestatie van de leerling wordt beoordeeld op basis van omschreven eisen (beoordelingspunten), die van tevoren besproken zijn met de leerling. Certificaten: een 'extern' bewijs dat de leerling een aantal vaardigheden en competenties heeft verworven, oftewel als de leerling voldoet aan (h)erkenbare vereisten die door een externe instantie zijn vastgesteld. Een externe instantie kan zijn een branche-organisatie of kenniscentrum. Voorbeelden: lascertificaat, schoonmaak, vorkheftruckchauffeur. Het certificaat heeft waarde op de arbeidsmarkt en/of voor het vervolgonderwijs. 1 Berlet & Haandrikman (2010), Bewijzen, certificeren en kwalificeren in het praktijkonderwijs. Enschede: SLO. 4

5 Kwalificaties: een kwalificatie is een formeel resultaat van een beoordelings- en validatieproces, dat wordt verworven wanneer een bevoegde instantie bepaalt dat de leerprestaties die een individu heeft bereikt, aan bepaalde eisen beantwoorden. Voorbeelden: de kwalificatie voor arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (aka) en/of een andere niveau 1 opleiding mbo. De kwalificatie heeft formele waarde in het onderwijsbestel en op de arbeidsmarkt. Een bevoegde instantie is bijvoorbeeld een roc of een aoc. Scholen voor praktijkonderwijs zijn op grond van de wet bevoegd tot het afgeven van een schooldiploma praktijkonderwijs. 7. Het diploma en getuigschrift Als de leerling voldoet aan de streefdoelen van het curriculum, zoals dat blijkt uit bewijzen in het portfolio, dan komt hij of zij in aanmerking voor het diploma praktijkonderwijs. Dit is zoals hiervoor aangestipt een schooldiploma, dat de school uitreikt. Er gaat een moment van examinering aan vooraf in de vorm van een eindgesprek met de leerling; dit gesprek wordt gevoerd door iemand van een ándere school voor praktijkonderwijs. Dit zorgt voor borging van het kwaliteitsniveau. Als leerling het diploma niet haalt, dan verstrekt de school een getuigschrift. Er is in het praktijkonderwijs natuurlijk méér mogelijk dat het halen van het schooldiploma of getuigschrift. Als de leerling dat kan, kan hij of zij ook aanvullende certificaten of zelfs kwalificaties behalen. De certificaten worden afgegeven door een branche en/of kenniscentrum; de kwalificaties worden afgegeven door bijvoorbeeld een roc of aoc. De school vermeldt de behaalde certificaten / kwalificaties op de achterkant van het diploma / getuigschrift. Het behalen van het schooldiploma of getuigschrift is anders gezegd niet het maximaal haalbare voor leerlingen praktijkonderwijs. Voor leerlingen is vaak een certificaat ook haalbaar en voor sommigen is ook het behalen van een mbo-kwalificatie mogelijk. Praktijkonderwijs blijft ook in dat opzicht maatwerk. Als het gaat om het verstrekken van het schooldiploma is het denkbaar dat de scholen elkaar scherp gaan houden. Anders gezegd: dat ze de kwaliteit van beoordeling bij elkaar gaan borgen. In het tekstkader is een mogelijke werkwijze opgenomen. Hierover zal met de scholen die in de pilot instappen nog over worden doorgesproken. 5

6 Voorbeeld van een mogelijke werkwijze rond diplomering De leerling vult gedurende de bovenbouw het portfolio met bewijzen van geleverde prestaties en/of behaalde certificaten. In het vijfde leerjaar zijn er drie momenten waarop de leerling aantoont hoe ver hij of zij met het leer- en ontwikkelproces is gevorderd. De leerling toont dit aan bij een beoordelingscommissie; deze commissie raadpleegt daarbij de relevante docent(en); als deze commissie vindt dat aan bepaalde onderdelen is voldaan, dan krijgt de leerling van dat oordeel ook een bewijs, dat weer in zijn portfolio terecht komt. Uiteindelijk is het portfolio vol en bepaalt de beoordelingscommissie bij het derde moment in het vijfde leerjaar of de leerling naar het eindgesprek kan. De leerling heeft het eindgesprek met een docent van een ándere school voor praktijkonderwijs; deze assessor heeft hiervoor een speciale training gevolgd. Als het gesprek goed gaat, krijgt de leerling van de assessor zijn goedkeuring. Op grond van de goedkeuring van de assessor verstrekt de school de leerling het diploma / getuigschrift. Om de eindgesprekken te voeren, kunnen de deelnemende scholen hun docenten uitwisselen. Dit kan in beginsel met gesloten beurzen omdat scholen van vergelijkbare omvang in jaar x aan elkaar worden verbonden. Elk jaar wisselt de school wel van assessor-partner, dit om te zorgen dat de beoordeling van buiten vers blijft. 8. Opbrengsten Aan de hand van het landelijk curriculum kunnen scholen hun gerealiseerde opbrengsten beter vergelijken. Om te beginnen met zichzelf: het ene cohort leerlingen kan qua resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande cohorten. Dit levert een goede basis op voor streven naar kwaliteitsverbetering: als je een onderwijsinnovatie doorvoert, kun je na verloop van tijd ook zien wat daarvan de opbrengst is. De scholen kunnen hun opbrengsten door deze stappen ook gaan vergelijken met elkaar. Boekt een school in dezelfde omstandigheden en met een vergelijkbare groep leerlingen, ook dezelfde soort resultaten? Bij eventuele verschillen kan dit een goede basis zijn voor gesprek en uitwisseling: wat werkt wel, wat werkt minder. Scholen kunnen hiervan leren. Een bijkomend voordeel is verder dat de scholen zich duidelijker kunnen verantwoorden naar bijvoorbeeld de Inspectie. Opbrengsten worden zo immers transparanter. De Inspectie kijkt daarom mee bij het invoeringstraject. Wellicht dat de Inspectie mede op basis van de opgedane ervaringen op termijn de volgende opbrengstcriteria gaat hanteren: 6

7 de mate waarin de gerealiseerde uitstroom qua richting correspondeert met de verwachting (1.1a) de mate waarin de gerealiseerde uitstroom qua niveau overeenkomt met dan wel beter is dan de verwachting (1.1b) de school toont het niveau van de gerealiseerde uitstroom aan, aan de hand van bewezen leerlingprestaties (1.1c). 9. Gefaseerde invoering We willen toe naar een gefaseerde invoering. De bedoeling is om in het voorjaar van 2013 te starten met een groep van circa 20 scholen. De pilotgroep treft in het voorjaar van 2013 de nodige voorbereidingen om bij de start van het nieuwe schooljaar te beginnen met de invoering. De eerste groep scholen zou dan kunnen beginnen met: Het formuleren van het ontwikkelperspectief a.d.h.v. het curriculum voor de leerlingen die in dat schooljaar instromen in het eerste leerjaar ( ). Het proefdraaien met de diplomering van leerlingen in het vijfde leerjaar; dit betekent dat de school drie beslismomenten prikt op welke momenten de leerlingen hun portfolio laten zien bij de beoordelingscommissie en het meedoen aan een eerste assessorronde met eindgesprekken in het voorjaar van 2014; de scholen worden daarvoor aan elkaar gekoppeld; de assessors volgen een training. In het schooljaar gaat deze groep verder met de invoering van de nieuwe werkwijze in het tweede respectievelijk vierde leerjaar; uiterlijk in wordt ook het derde leerjaar in de nieuwe werkwijze op genomen. Begin wordt op basis van de ervaringen van de eerste groep, volgens eenzelfde systematiek begonnen met landelijke invoering bij alle scholen voor praktijkonderwijs. 7

8 Schematisch: Schooljaar Pilot Landelijk Lj 1 en lj Lj 2 en 4 Lj 1 en Lj 3 Lj 2 en Lj 3 Ook andere modellen van gefaseerde invoering zijn denkbaar. Bijvoorbeeld: in alleen starten met instroom in het eerste schooljaar, in doorpakken met leerjaar 4 en 5, Hierop wordt door de scholen die deelnemen aan de pilot een beslissing genomen. Invoering van het curriculum is geen sinecure, er komt flink wat bij kijken. Het vergt bijvoorbeeld intensieve communicatie met ouders en leerlingen over wat er gaat gebeuren en langs welke weg dat plaatsvindt. Het is verder niet uitgesloten dat er door het curriculum veel in en rond de school op de schop gaat, of althans opnieuw moet worden doordacht. Dat vergt veel interne gespreksvoering, in en met het team, en het geven van richting aan dat proces door de schoolleiding. Het is dus niet zomaar iets. Het voordeel ervan is wel dat uit het proces veel geleerd kan worden door en met het team over de kwaliteit van het praktijkonderwijs en de gerealiseerde resultaten. Dat is eigenlijk het belangrijkste: leren van en met elkaar. Wellicht dat dan gaande de rit blijkt dat één of meerdere scholen meer invoeringstijd nodig hebben. Dat kan, daar is alle ruimte voor. Want je leert waarschijnlijk meer van beginnen en wat aanmodderen dan van een jaar of jaren uitstel. 8

9 10. Van binnen naar buiten Het voorstel is om in en met de eerste scholengroep zoveel mogelijk van binnen naar buiten te werken. Dus eerst beginnen bij het hier en nu, met de huidige werkwijzen en randvoorwaarden. En daarna te kijken naar waar we heen willen en wat dat vervolgens vergt aan (stapsgewijze) verandering in de school. Dit wordt vastgelegd in een (beknopt) invoeringsplan. De bedoeling is dit proces te stutten aan de hand van een aantal bijeenkomsten van de eerste scholengroep: Sessie 1 (april 2013): inventarisatie van huidige werkwijze m.b.t. IOP (bij instroom en in 2 e /3 e leerjaar) en diplomering in de scholen Sessie 2 (juni 2013): wat vergt de invoering qua aanpassing werkwijzen mbt IOP en diplomering; randvoorwaarden; invoeringsplan van de school; kijken in de keuken bij de collegaschool Sessie 3 (september 2013): bespreking stand van zaken invoeringsplan van de school; hoe werkt het, waar loop je tegen aan, wat zijn oplossingsmogelijkheden Sessie 4 (oktober / november 2013): idem, plus bespreking opzet borging examinering : werkwijze en poule -systeem Sessie 5 (december 2013): terugkoppeling uitkomsten eerste meting instroomcohort (ontwikkelingsperspectief) plus cohort 3 e leerjaar (uitstroomperspectief) Sessie 6 (januari / februari 2014): tussen-evaluatie: welke bijstellingen zijn wenselijk in landelijk curriculum & borging diplomering, applicatie Sessie 7 (maart/april 2014): voorbereiding ronde diplomering 2014; bespreking stand van zaken invoeringsplan Sessie 8 (juni / juli 2014): terugblik op ronde diplomering; vaststellen landelijk curriculum / borging dilpomering voor tweede jaar ; 9

10 11. Parallelle zaken Parallel aan de bijeenkomsten van de eerste scholengroep zullen moeten worden geregeld / uitgevoerd: De ontwikkeling van een vragenlijst / applicatie waarmee de ontwikkelings- en uitstroomperspectieven van de leerlingen op eenvoudige wijze gemonitord kunnen worden. Een inventarisatie van relevante (branche-)certificaten waarmee eventueel een link gelegd kan worden. Overleg / afstemming met de Inspectie over onder meer: a) scholen die deelnemen aan eerste groep en b) eventuele aanpassing opbrengstindicatoren op termijn. 12. Kosten van het traject Het Platform Praktijkonderwijs neemt de kosten voor rekening van: de bijeenkomsten van de eerste scholengroep (zaalhuur, catering, organisatie); de reiskosten van deelnemers aan de bijeenkomsten van de eerste scholengroep; de inhoudelijke begeleiding van de scholen d.m.v. deze bijeenkomsten en tussentijds contact; de ontwikkeling van de vragenlijst / applicatie, inventarisatie (branche)certificaten, overleg met de Inspectie De scholen dragen de kosten van de invoering van het curriculum in de eigen school en de cursus voor de assessoren. De inzet van de assessoren gebeurt zoveel mogelijk met gesloten beurzen. Daarvoor zal het Platform een voorstel maken voor de matching van de scholen aan elkaar (o.a. op basis van omvang). 10

11 Bijlage Programmeringskader Praktijkonderwijs: Voorstel Streefdoelen per domein Nb: nog niet vastgesteld, in ontwikkeling; Het Programmeringskader Praktijkonderwijs is opgebouwd rond de domeinen: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Voor elk domein zijn streefdoelen en beheersingsdoelen geformuleerd. 1. In de streefdoelen is de kern van het programma praktijkonderwijs beknopt en op hoofdlijnen omschreven. 2. De streefdoelen zijn vervolgens geoperationaliseerd in beheersingsdoelen. De beheersingsdoelen geven aan wat de leerling concreet moet kennen en kunnen om een bepaald streefdoel te halen. Het programmeringskader met streefdoelen & beheersingsdoelen kan ingezet worden als instrument voor: planning van onderwijs: als kader van waaruit leerlingen doelen kiezen in hun IOP; evaluatie: bij het ontwikkelen van praktijktoetsen voor bepaalde (combinaties van) beheersingsdoelen. Daarmee kan worden geëvalueerd welke (combinatie van) doelen een leerling wel/niet beheerst. Met deze informatie kan het IOP bijgesteld of verfijnd worden. verantwoording: opbrengsten van de leerling in beeld brengen m.b.v. bewijzen die de leerling halen op weg naar het diploma praktijkonderwijs. 11

12 1. Streefdoelen per domein Domein Wonen Ik leer zo zelfstandig mogelijk te wonen. Streefdoelen: Ik kan, samen met mijn coach, bij mij passende doelen (voor wonen ) in mijn IOP opnemen en er naartoe werken. Ik kan zorgen voor mijn persoonlijke hygiëne en gezondheid. Ik kan zorgen voor mijn kleding en uiterlijke presentatie. Ik ben in staat om mijn woon- en leefruimte te verzorgen. Ik kan zorgen voor gezonde voeding. Ik kan kleine reparaties in en om het huis op een veilige manier uitvoeren. Ik kan huisdieren en planten te verzorgen. Ik kan mijn eigen geldzaken en administratie beheren. Ik kan zelfstandig reizen. 12

13 Domein Werken Ik ontwikkel algemene competenties om goed te functioneren op de stage-/werkplek. Streefdoelen, vanuit de AKA competenties Ik kan samenwerken en overleggen. Ik kan instructies en procedures opvolgen. Ik kan materialen en middelen op de juiste manier inzetten. Ik kan plannen en organiseren. Ik kan kwaliteit leveren. Ik kan omgaan met verandering en aanpassen. Ik kan met druk en tegenslag omgaan. Ik kan aandacht en begrip tonen. Ik kan me op de behoeften en verwachtingen van de klant richten. Ik kan, samen met mijn coach, bij mij passende doelen (voor werken ) in mijn IOP opnemen en er naartoe werken. NB: Specifieke beroepstaken en beroeps specifieke competenties ( vakdeskundigheid toepassen ) worden met de leerling samen geformuleerd, als de leerling een keuze heeft gemaakt voor een uitstroomroute. Dit kán de vorm krijgen van een brancheopleiding / certificaatroute 13

14 Domein Vrije tijd Ik leer hoe ik zinvol mijn vrije tijd kan besteden. Streefdoelen: Ik kan, samen met mijn coach, bij mij passende doelen (voor vrije tijd ) in mijn IOP opnemen en er naartoe werken. Ik kan activiteiten (helpen) organiseren voor vrijetijdsbesteding met anderen. Ik ontwikkel vaardigheden voor vrijetijdsbesteding op het gebied van sport en van creatieve expressie. Ik kan keuzes maken voor vrije tijdsbesteding die bij mij past en kan praktische zaken daarvoor regelen. Ik kan veilig omgaan met internet en sociale media. Domein Burgerschap Ik leer om actief mee te doen in mijn leefomgeving en in de samenleving. Streefdoelen: Ik kan, samen met mijn coach, bij mij passende doelen voor burgerschap in mijn IOP opnemen en er naartoe werken. Ik kan meedoen aan overleg, discussies en inspraak. Ik ben in staat om mijn rechten en plichten als burger in Nederland uit te (gaan) oefenen. Ik ken mijn rechten en plichten als werknemer. Ik ben in staat om passende keuzes te maken voor werk en/of opleiding. Ik kan werk zoeken en solliciteren, en weet welke ondersteuning ik daarbij kan krijgen. Ik ben in staat om als consument / koper keuzes te maken. Ik kan contact met andere mensen maken en onderhouden. Ik kan goed omgaan met mijn eigen gevoelens en wensen. Ik weet wat een gezonde leefstijl inhoudt. 14

15 2. Streefdoelen uitgewerkt in beheersingsdoelen Domein Wonen Ik leer zo zelfstandig mogelijk te wonen Ik kan, samen met mijn coach, bij mij passende doelen in mijn IOP opnemen en daarnaartoe werken. - Ik kan vertellen aan welke doelen voor zelfstandig leren wonen ik wil werken. - Ik kan samen met mijn coach een plan maken hoe ik aan de doelen ga werken. - Ik kan het plan uitvoeren. - Ik reflecteer op wat ik doe, kan en wil. - Ik kan evalueren en mijn plan bijstellen. Ik kan zorgen voor mijn persoonlijke hygiëne en gezondheid. - Ik kan op passende wijze mijn uiterlijk verzorgen: dus lichaam, gezicht, gebit, haren, handen en voeten. - Ik ken hoofdzaken van (de bouw en functie van) het menselijk lichaam en van de lichamelijke ontwikkeling. - Ik kan verstandig en respectvol omgaan met seksuele relaties en met verschillende opvattingen over seksualiteit en seksuele geaardheid. - Ik kan EHBO- vaardigheden en -kennis toepassen. - Ik weet hoe ik gebruik kan maken van gezondheidszorg, zoals huisarts, tandarts, apotheek, eerste hulp. - Ik weet wat een ziektekostenverzekering is en hoe ik die kan regelen. Ik kan zorgen voor mijn kleding en uiterlijke presentatie. - Ik kan kleding en uiterlijke presentatie kiezen die passen bij de gelegenheid en het werk dat ik doe. - Ik kan kleding en schoenen reinigen, verzorgen en zo nodig (laten) repareren. Ik kan zorgen voor een gezonde voeding. - Ik kan gezonde voeding samenstellen met behulp van de schijf van vijf. - Ik kan boodschappen doen. - Ik kan gezonde maaltijden bereiden, op een hygiënische en veilige manier. 15

16 - Ik kan voedselbederf herkennen en voorkomen. - Ik kan de tafel dekken en afruimen. - Ik kan afwassen en de keuken opruimen. - Ik kan de keuken en keukenapparatuur schoonmaken. - Ik kan een menulijst of menukaart lezen en gerechten kiezen. - Ik kan een bestelling doen in een restaurant. Ik ben in staat om mijn woon- en leefruimte te verzorgen. - Ik kan woon- en leefruimtes opruimen en netjes houden. - Ik kan woonruimtes en sanitair schoonmaken, op een hygiënische, veilige en milieubewuste manier. - Ik kan huishoudtextiel - zoals bijvoorbeeld lakens en handdoeken - wassen en verzorgen. - Ik weet op welke wijze ik afval moet scheiden in mijn woonplaats. - Ik kan een plan maken voor stoffering, versiering of inrichting van een kamer. Ik kan kleine reparaties in en om het huis op een veilige manier uitvoeren. - Ik kan schilderwerk in huis doen, zoals muren en kozijnen schilderen. - Ik kan een lamp vervangen en stekkers en fittingen monteren. - Ik kan eenvoudig loodgietwerk uitvoeren, zoals bijvoorbeeld een afvoer ontstoppen en radiatoren ontluchten. - Ik kan eenvoudig montagewerk doen, zoals bijvoorbeeld iets ophangen aan de muur of een bouwpakket in elkaar zetten. - Ik kan mijn fiets/ bromfiets onderhouden. Ik kan huisdieren en planten te verzorgen. - Ik kan bloemen en planten in huis, op het balkon of in te tuin verzorgen. - Ik weet hoe ik een / mijn huisdier moet voeden en verzorgen. - Ik kan de kosten voor verzorging en voeding van een huisdier berekenen. - Ik herken en benoem planten en dieren die in mijn omgeving voorkomen. - Ik kan iets vertellen over de leefgewoonten en levensbehoeften van dieren in mijn omgeving. Ik kan mijn eigen geldzaken en administratie beheren. - Ik kan afrekenen met verschillende betaalmiddelen, zoals contant geld, pinpas en ovchipkaart. 16

17 - Ik kan uitleggen hoe internet bankieren werkt. - Ik kan een overzicht maken van mijn inkomsten en uitgaven, bijvoorbeeld met een kasboekje. - Ik kan budgetteren. - Ik kan uitleggen hoe ik een passende keuze kan maken voor de aanschaf en de gebruikskosten van een mobiel. - Ik weet hoe ik mijn eigen identiteitspapieren kan aanvragen en beheren. - Ik weet welke verzekeringen ik (straks) nodig heb en hoe die geregeld kunnen worden. - Ik kan belangrijke documenten geordend bewaren en beheren, zoals bijvoorbeeld portfolio, certificaten, stage-/arbeidscontract, salarisafrekeningen, verzekeringspolissen, garantiebewijzen. - Ik weet waarom, wanneer en hoe ik een belastingaangifte moet doen. - Ik weet hoe en bij wie ik ondersteuning kan vragen voor het beheren van mijn geldzaken en administratie. Ik kan zelfstandig reizen - Ik ken de belangrijkste verkeersregels voor voetgangers, fietsers en brommers/scooters en pas deze ook toe. - Ik kan aan iemand de weg vragen en ik kan iemand de weg wijzen. - Ik kan me oriënteren met verschillende middelen, zoals met plattegrond, (digitale) kaart en navigatiesysteem. - Ik kan een reis met openbaar vervoer (in de eigen regio) plannen en uitvoeren. - Ik kan een uitstapje of vakantiereis (buiten de eigen regio) plannen en voorbereiden 17

18 Domein Werken Ik ontwikkel algemene competenties om goed te functioneren op de stage-/werkplek. Ik kan samenwerken en overleggen. Ik kan: - tijdig hulp of raad vragen als er problemen zijn (anderen raadplegen); - overleggen over de uitvoering van een gemeenschappelijke taak (anderen raadplegen); - duidelijk zeggen wat ik ergens van vind, mijn bedoelingen duidelijk maken (openhartig en oprecht communiceren); - mij collegiaal opstellen, een goede werkrelatie opbouwen in het team, het groepsbelang vooropstellen (aanpassen aan de groep); - bijdragen aan een goede (team-)sfeer (bevorderen van de teamgeest); - positief reageren op ideeën van anderen, complimenten geven aan collega s (bijdrage van anderen waarderen). Ik kan instructies en procedures opvolgen. Ik kan: - mondelinge en schriftelijke instructies begrijpen, accepteren en opvolgen; - werken volgens voorschriften, protocollen en bedrijfsregels; - discipline tonen: op tijd komen, mij aan de planning houden, ongeplande veranderingen melden - werken volgens de veiligheidsvoorschriften. Ik kan materialen en middelen op de juiste manier inzetten. Ik kan: - geschikte materialen en middelen kiezen; - materialen en middelen doeltreffend gebruiken (waarvoor ze bedoeld zijn); - materialen en middelen doelmatig gebruiken (niet onnodig verspillen); - goed zorgen voor de beschikbare materialen en middelen: goed onderhouden, netjes opruimen. 18

19 Ik kan plannen en organiseren. Ik kan: - duidelijke en concrete doelen stellen; - activiteiten plannen en daarbij prioriteiten stellen; - tijd indelen en de tijd in de gaten houden; - voortgang bewaken, controleren of zaken volgens plan verlopen. Ik kan kwaliteit leveren. Ik kan: - werken in het tempo dat nodig is om de afgesproken productie te halen (productieniveau halen); - werken op een manier dat ik aan de afgesproken kwaliteitseisen kan voldoen (kwaliteitsniveau halen); - het werk op een ordelijke manier aanpakken (systematisch werken). Ik kan omgaan met verandering en kan mij aanpassen. Ik kan: - mij aanpassen aan veranderde omstandigheden; - nieuwe ideeën accepteren en ervoor open staan; - goed blijven functioneren bij onduidelijkheid en onzekerheid; - goed omgaan met verschillen tussen mensen. Ik kan met druk en tegenslag omgaan. Ik kan: - blijven presteren onder druk (in een stressvolle omgeving); - gevoelens onder controle houden in moeilijke situaties, bij weerstand of tegenslag; - constructief omgaan met kritiek; - mijn eigen grenzen stellen, daarover praten en aangeven als de grenzen op onredelijke wijze overschreden worden. 19

20 Ik kan aandacht en begrip tonen. Ik kan: - belangstelling en begrip tonen voor de ideeën, standpunten of problemen van anderen; - aandachtig luisteren en doorvragen als anderen iets naar voren brengen; - me inleven in gevoelens van anderen; - anderen steunen wanneer ze het moeilijk hebben; - anderen in hun waarde laten, respectvol behandelen; - mijn gevoelens, meningen en gedachten tonen en bespreken; - mezelf met mijn sterktes en zwaktes laten zien. Ik kan me op de behoeften en verwachtingen van de klant richten. Ik kan: - behoeften en verwachtingen van klanten (gasten, cliënten) achterhalen; - aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van de klant ; - nagaan of klanten tevreden zijn, klachten serieus nemen en actie ondernemen. Ik kan ethisch en integer handelen. Ik kan - ethisch handelen (Ik neem de geldende normen en waarden in acht). - integer handelen (Ik ben eerlijk en betrouwbaar; ik respecteer vertrouwelijkheid); - verschillen tussen mensen accepteren en respecteren (zoals etnische en culturele verschillen, seksuele geaardheid, opleidingsniveau, religie). - omgevingsverantwoord handelen: ik houd bijvoorbeeld rekening met het milieu. Ik kan, samen met mijn coach, bij mij passende doelen in mijn IOP opnemen en er naartoe werken. - Ik kan vertellen welke algemene en vakspecifieke beroepscompetenties ik in mijn IOP op wil nemen. - Ik kan samen met mijn coach een plan maken hoe ik daaraan ga werken. - Ik kan het plan uitvoeren. - Ik reflecteer op wat ik doe, kan en wil. - Ik kan evalueren en mijn plan bijstellen. 20

Bijlage Programmeringskader Praktijkonderwijs: Voorstel Streefdoelen per domein

Bijlage Programmeringskader Praktijkonderwijs: Voorstel Streefdoelen per domein Bijlage Programmeringskader Praktijkonderwijs: Voorstel Streefdoelen per domein Nb: nog niet vastgesteld, in ontwikkeling; Het Programmeringskader Praktijkonderwijs is opgebouwd rond de domeinen: wonen,

Nadere informatie

Curriculum Praktijkonderwijs

Curriculum Praktijkonderwijs Curriculum Praktijkonderwijs Het Programmeringskader Praktijkonderwijs is opgebouwd rond de domeinen: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Voor elk domein zijn streefdoelen en beheersingsdoelen geformuleerd.

Nadere informatie

Domein wonen, leerjaar 5 maart 2014

Domein wonen, leerjaar 5 maart 2014 Domein wonen, leerjaar 5 maart 2014 wo2 Ik kan zorgen voor mijn persoonlijke hygiëne en gezondheid. Portfoliobewijs wo2.c Ik kan verstandig en respectvol omgaan met seksuele relaties en met Blikopener

Nadere informatie

Naar eenduidige certificeringslijn voor leerlingen praktijkonderwijs Versie 14 september 2012

Naar eenduidige certificeringslijn voor leerlingen praktijkonderwijs Versie 14 september 2012 Naar eenduidige certificeringslijn voor leerlingen praktijkonderwijs Versie 14 september 2012 1. Inleiding In deze notitie schetsen we de hoofdlijn van waar we met scholen voor praktijkonderwijs en enkele

Nadere informatie

Platform Praktijkonderwijs 12-03 -2014. Curriculum Praktijkonderwijs. Marijke Beumer Ina Berlet

Platform Praktijkonderwijs 12-03 -2014. Curriculum Praktijkonderwijs. Marijke Beumer Ina Berlet Platform Praktijkonderwijs 12-03 -2014 Curriculum Praktijkonderwijs Marijke Beumer Ina Berlet Het curriculum PrO is een raamwerk Hoe zit het in elkaar? Het curriculum Praktijkonderwijs is opgebouwd rond

Nadere informatie

Platform Praktijkonderwijs 11-12 -2013

Platform Praktijkonderwijs 11-12 -2013 Platform Praktijkonderwijs 11-12 -2013 Curriculum Praktijkonderwijs Marijke Beumer Inge Schulkes Ina Berlet Het curriculum PrO is een raamwerk Hoe zit het in elkaar? Het curriculum Praktijkonderwijs is

Nadere informatie

Curriculum PrO. Hoe maak je een start in je school

Curriculum PrO. Hoe maak je een start in je school Curriculum PrO Hoe maak je een start in je school 27 september 2013 Bewustwording Trots Domein wonen Ik leer zo zelfstandig mogelijk wonen Wat moet je dan weten/ kunnen? Brainstorm op het A4tje met je

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Pro: Visie, missie en het curriculum

Pro: Visie, missie en het curriculum Pro: Visie, missie en het curriculum Wat is goed praktijkonderwijs, en welke rol speelt het curriculum PrO daarbij? Inhoud Inleiding 1. Missie 2. Visie 3. Leerproces 4. Doelen en inhouden 5. Domeinen,

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 11: Mijn vrije tijd besteden c: Kiezen van een vrijetijdsbesteding Thema 1 Introles De leerling benoemt clubs, verenigingen

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Loopbaan & Burgerschap VERANTWOORDINGSDOCUMENT

Loopbaan & Burgerschap VERANTWOORDINGSDOCUMENT Loopbaan & Burgerschap VERANTWOORDINGSDOCUMENT Methode Schokland 3.0 van Deviant. De methode is ontwikkeld conform het vernieuwde brondocument 'Loopbaan en burgerschap in het mbo'. 2013-2014 team Horeca

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

Welke meerwaarde kan het hebben voor het praktijkonderwijs? Een eerste verkenning Toolbox 4.3.

Welke meerwaarde kan het hebben voor het praktijkonderwijs? Een eerste verkenning Toolbox 4.3. Welke meerwaarde kan het hebben voor het praktijkonderwijs? Een eerste verkenning Toolbox 4.3. Authenticiteit en zelfredzaamheid Oefenen van competent gedrag Toepassen van kennis (vak)kennis opdoen Een

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Informatieavond klas 4

Informatieavond klas 4 Informatieavond klas 4 Praktijkonderwijs Werken naar werk Samen op weg bereikt ieder zijn doel Programma Uitstroomprofielen + vakkenpakket Doorstromen naar arbeid Doorstromen naar entreeonderwijs Algemene

Nadere informatie

Naam: School: Mentor:

Naam: School: Mentor: Naam: School: Mentor: Indeling portfolio Tab Domeinen Gebieden Opmerkingen* 1 Algemene informatie Mijn interesses Mijn stage(s) 2 Werken Mijn werkprocessen Mijn competenties Mijn certificaten /diploma

Nadere informatie

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Inhoudsopgave reglement Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Art. 1. Algemeen Art. 2. Doel Art. 3. Begrippen Art. 4. Totstandkoming en wijziging Art. 5. Publicatie

Nadere informatie

Handleiding matrix curriculum pro

Handleiding matrix curriculum pro Handleiding matrix curriculum pro Matrix Streef- en beheersingsdoelen Inleiding Het Platform Praktijkonderwijs heeft een landelijk curriculum voor het PrO opgesteld (toolbox 2.1). Dit programmeringskader/curriculum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS Plaats: Terneuzen BRIN-nummer: 26LL Onderzoek uitgevoerd op: 8 september 2009 Rapport verzonden op: 20 november 2009 Rapport

Nadere informatie

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO.

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO. Scholen voor Zorg Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding Verzorgende- IG MBO Crebonummer 95530 Leerweg BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch

Nadere informatie

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken Bijeenkomst 1 De trainer stelt zichzelf voor en geeft een korte toelichting over de inhoud en het doel van de training. Licht de afspraken en regels toe die gelden voor deelname. Neemt hier de tijd voor,

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. Inhoudsopgave reglement

Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. Inhoudsopgave reglement Inhoudsopgave reglement Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. 1. Algemeen 2. Begrippen 3. Totstandkoming en wijziging 4. Publicatie 5. Eisen 6. Commissie Examinering PrO den Haag 7. Beroepsmogelijkheid

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

- Aan het eind van deze fase is niveau 1F bereikt

- Aan het eind van deze fase is niveau 1F bereikt Bernardusschool - Cognitiestroom, uitstroomprofiel arbeidsmarkt Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmarkt worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie Op de Cognitiestroom van de

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk d: Rechten en plichten als werknemer Thema Lesdoel (in waarneembaar Bron Lesdoel 1 Introles De leerling

Nadere informatie

STER opdracht huishoudkunde

STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 10 weken van je opleiding ben je

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/ Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding AG Crebonummer 91300/ 91310 Leerweg BOL/BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch Economisch

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

2004-2007 Leerlingen doen ervaringen op op diverse werkplekken

2004-2007 Leerlingen doen ervaringen op op diverse werkplekken Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn 2004-2007 Leerlingen doen ervaringen op op diverse werkplekken binnen en buiten de school de Rentmeesterhof, Nannies, woonzorgcentrum, de bistro, de maaltijdservice, de

Nadere informatie

Basisarrangement. Groep: AGL Fase 1, leerjaar 1 en 2 Vak: Mens, Natuur & Techniek

Basisarrangement. Groep: AGL Fase 1, leerjaar 1 en 2 Vak: Mens, Natuur & Techniek Basis Groep: AGL Fase 1, leerjaar 1 en 2 Vak: Mens, Natuur & Techniek Leertijd; werkboek : 2 keer per week 45 minuten voor de leerstofdoelen. 8 uur praktijkles volgens het lesrooster hoe zie ik er uit,

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 7: : Thema 7 1 Introductieles De leerling inventariseert en benoemt wat er gedaan moet worden bij het techniek kd 7 beroep

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Leerlijn Leergebiedoverstijgend Drechtster College

Leerlijn Leergebiedoverstijgend Drechtster College Leerlijn Leergebiedoverstijgend Drechtster College Leergebiedoverstijgend op Drechtster College Versie: 0.1 Datum: 01-08-2013 Evaluatiedatum: 01-08-2014 Herzien op: Auteur: AGL-TEAM Het onderwijs op Drechtster

Nadere informatie

Portfolio Loopbaan en burgerschap

Portfolio Loopbaan en burgerschap Portfolio Loopbaan en burgerschap Helpende Z&W versneld ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Inleiding De onderwerpen Loopbaan en burgerschap worden meegewogen voor het behalen van jouw diploma.

Nadere informatie

Informatieavond klas 4

Informatieavond klas 4 Informatieavond klas 4 Het Kwadrant Werken naar werk Samen op weg bereikt ieder zijn doel Programma Uitstroomprofielen Certificeervakken De elf gouden regels Arbeidscompetenties (ABC) Doorstromen naar

Nadere informatie

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK ASSISTENT IN DE ZIEKENHUIZEN 12 maanden

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK ASSISTENT IN DE ZIEKENHUIZEN 12 maanden Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK ASSISTENT IN DE ZIEKENHUIZEN 12 maanden Toelichting: Op dit formulier worden de competenties hernomen die binnen de opleiding tot logistiek assistent

Nadere informatie

Kader voor ontwikkeling - Vaardigheden

Kader voor ontwikkeling - Vaardigheden Kader voor ontwikkeling - Vaardigheden Zelfsturing Zelfsturing - Onderbouw O: Ik begin uit mezelf met mijn werk en houd mijn aandacht erbij -19-0 O: Ik vraag op tijd hulp als ik ergens zelf niet uit kom

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht huishoudkunde

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 0 weken van je opleiding ben je gestart

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

Transitie- en participatieplan ITPP deelnemernaam.xls DEELNEMER

Transitie- en participatieplan ITPP deelnemernaam.xls DEELNEMER Transitie- en participatieplan ITPP deelnemernaam.xls DEELNEMER PERSOONSGEGEVENS LEERLING NAAM GEBOORTEDATUM BURGER SERVICE NUMMER NATIONALITEIT ADRESGEGEVENS LEERLING ADRES POSTCODE EN WOONPLAATS E-MAILADRES

Nadere informatie

Doelstellingen en beoogde resultaten

Doelstellingen en beoogde resultaten Doelstellingen en beoogde resultaten Gemeenschappelijk kader met streef- en beheersingsdoelen rond de 4 domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap Domein Wonen Streefdoelen Wo 1. Ik leer zo zelfstandig

Nadere informatie

leerlijnenpakket VSO 2012

leerlijnenpakket VSO 2012 leerlijnenpakket VSO 2012 Hoofdleergebied Leergebied Leerlijn Bewegen en Sport Culturele oriëntatie en creatieve expressie Engels uitstroom arbeid Leergebied overstijgend leren Bewegen en sport Culturele

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Alle leerlingen in het Praktijkonderwijs werken met een IOP. De verwachtingen, doelen, competenties en mogelijkheden van de leerling zijn richtinggevend voor het

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kraamverzorgende

Functiebeschrijving Kraamverzorgende Functiebeschrijving Kraamverzorgende Algemene informatie Organisatie: BTKzorg Functie: Kraamverzorgende Datum: Maart 2012 Status: Functiebeschrijving FWG-schaal: 35 Kern en doelstelling van de functie

Nadere informatie

Bewijsstukken beroepsopdrachten

Bewijsstukken beroepsopdrachten Bewijsstukken beroepsopdrachten Aftekenkaart beroepsopdrachten Competenties nr Opdracht Bewijzen D E F J K L P Q R T 1 Presenteer een werkveld! - foto van de informatietafel - logboek X 2 Een goede werkplanning

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, jaar praktijkschool vso

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, jaar praktijkschool vso Schets van het onderwijsprogramma Route 1, 12 16 jaar praktijkschool vso De leerlingen in Route 1 Uitstroomprofiel praktijkonderwijs, vso bereiden zich voor op instroom in het praktijkonderwijs (en soms

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking samen presteren op individueel niveau bij onderzoek en advies Project : Experimentenregeling UWV Datum : 19-02-2009 Inleiding In de visie

Nadere informatie

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014 Praktijkschool diploma De Faam November 2014 Het praktijkschool diploma? Iedere leerling op de Faam kan sinds vorig schooljaar in de bovenbouw een PrO diploma halen als hij/zij: ontwikkeling kan aantonen

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Bedenken marketingplannen voor diverse clusters Uitvoeren acties, zowel folio (advertenties, recensie ex) als digitaal (banners, zoeken van sites)

Bedenken marketingplannen voor diverse clusters Uitvoeren acties, zowel folio (advertenties, recensie ex) als digitaal (banners, zoeken van sites) Bedrijf Royal Jongbloed Opleiding en crebonr. Assistent communicatiemedewerker crebo 90531 Wat zijn de belangrijkste taken? Bedenken marketingplannen voor diverse clusters Uitvoeren acties, zowel folio

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen Voorbeelduitwerking kerntaak 4 Kerntaak 4: 4 Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie. Werkproces 4.1: Gedraagt zich als verantwoord werknemer bij het uitvoeren van het werk. Omschrijving:

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 11: Mijn vrije tijd besteden Praktijkkern d: Leuke dingen doen in je vrije tijd Thema Praktijkkern 11. Mijn vrije tijd besteden

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Woonzorgcentrum De Berk

Woonzorgcentrum De Berk FUNCTIEPROFIEL WOONASSISTENT 1 FUNCTIEDOEL De woonassistent verzorgt een nette en hygiënische woon- en leefomgeving van de bewoner De woonassistent biedt ondersteuning aan het verzorgend personeel. De

Nadere informatie

Opleiding: LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN

Opleiding: LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN Opleiding: LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN Als logistiek helper ga je vooral werken in rust - en verzorgingstehuizen. Het is dus heel belangrijk dat je goed kan omgaan met bejaarden en gehandicapten.

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Project Dimensie Kerndoelen Competenties

Project Dimensie Kerndoelen Competenties Overzicht per project: dimensies, kerndoelen en competenties Project Dimensie Kerndoelen Competenties Afspraak is afspraak Bepaal jij wat goed voor me is? het vermogen om een bijdrage te leveren aan het

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2011-2012 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, 16+ (begeleid) werk, inburgering

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, 16+ (begeleid) werk, inburgering Schets van het onderwijsprogramma, inburgering De leerlingen in route 1 uitstroomprofiel (begeleid) werk, inburgering stromen door naar (begeleid) werk. Dat betekent dat er in het onderwijsprogramma aan

Nadere informatie

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Inhoudsopgave reglement Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Art. 1. Algemeen Art. 2. Doel Art. 3. Begrippen Art. 4. Totstandkoming en wijziging Art. 5. Publicatie

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW. DUUR: 12 maanden

OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW. DUUR: 12 maanden LOGISTIEK HELPER in de verzorgingssector OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW DUUR: 12 maanden COMPETENTIES CLUSTERS VAN COMPETENTIES De leerling kan de organisatie en doelgroepen van een zorginstelling verduidelijken;

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijk Onderwijs

Handboek Examinering Praktijk Onderwijs Handboek Examinering Praktijk Onderwijs Schooljaar 2013 - 1. Voorwoord Voor je ligt het examenhandboek voor de opleiding Praktijkonderwijs. Dit examenhandboek geldt voor de duur dat je op het Tender College

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk Plaats : Naaldwijk BRIN-nummer : 21HC-8 Registratienummer

Nadere informatie

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement.

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. 01-07-2011 Grotius College afdeling Praktijkonderwijs *Gebaseerd op het diploma - reglement van 6 Haagse Praktijkscholen. Dit ligt ter inzage op de administratie

Nadere informatie

91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs

91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs 91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs examen/ Examendatum: Wegingsfactor: Is altijd Flexibel (F). De student geeft zelf aan gereed te zijn voor

Nadere informatie

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming Jeroen Bron en Minke Bruning, 27 november 2014 27-11-2014 SLO projectgroep burgerschap; Jeroen Bron CPS Onderwijsontwikkeling en advies;

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten De kern a. Algemene kennis en vaardigheden b. Professionele kennis en vaardigheden c. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling De vier profielmodulen

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Stagestructuur Altra College West

Stagestructuur Altra College West Stagestructuur Altra College West 2012-2013 Mei 2013 Inleiding Voor u ligt de stagestructuur zoals deze is beschreven voor het Altra College West. Wij hebben diverse groepen al op deze manier laten draaien

Nadere informatie

Kaderstellend document Loopbaan & Burgerschap Wellantcollege mbo 2012 2013

Kaderstellend document Loopbaan & Burgerschap Wellantcollege mbo 2012 2013 Kaderstellend document Loopbaan & Burgerschap Wellantcollege mbo 2012 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Kwalificatie eisen... 2 3. Inspanningseisen deelnemer... 2 4. Onderwijs en afronding... 3 5.

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN Plaats: Deventer BRIN-nummer: 01VJ-6 Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: dinsdag 27 oktober Conceptrapport verzonden op: 30

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ PRAKTIJKSCHOOL DE TENDER Plaats: Dieren BRIN-nummer: 26NH-0 Onderzoeksnummer: 818089 Documentnummer: H2906319 Onderzoek uitgevoerd op: 25 maart 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties Puberbrein als Innovatiekans Beschrijving van de 4 basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Omgaan met verandering en aanpassen Reflecteren Werkgroep Onderwijs, September 2011 Toelichting beschrijving

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie