Communicatieplan. Vier 600 jaar stad! Met ons. In Weert.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieplan. Vier 600 jaar stad! Met ons. In Weert."

Transcriptie

1 2014 Communicatieplan Vier 600 jaar stad!

2 Voorwoord communicatieplan Weert 600 jaar stad Voor u ligt het communicatieplan Weert 600 jaar stad. Dit plan geeft inzicht in hoe de communicatie rond het feestjaar 2014 wordt aangepakt. Dit plan is geschreven om mee de boer op te gaan richting de eindgebruiker, de organisator van een evenement maar ook voor de sponsorcoördinator om sponsoren mee te werven. De B-middelen zijn middelen die meerdere evenementen promoten. Bijvoorbeeld een kwartaalkalender of een abri met meerdere evenementen. De C-middelen zijn middelen die één evenement specifiek promoten. Bijvoorbeeld een poster of een advertentie voor één evenement. Op naar een prachtig feestjaar! We willen de organisator prikkelen en inspireren eenheid in communicatie uit te stralen. Het ene evenement in samenhang te zien met de andere W600 evenementen. En zo samen méér te bereiken. Daarom bevat dit plan veel voorbeelden van de uitwerking van de campagne. Immers, beelden spreken meer dan woorden. Bovendien is de communicatiestrategie uitvoerig beschreven in het communicatieplan dat op 8 juli 2013 door het stichtingsbestuur is vastgesteld. Leeswijzer Het plan begint met een korte inleiding over de historie van 600 jaar Weert. Daarna leest u welke strategische doelstellingen door de stichting zijn bepaald en hoe we daar door gerichte communicatie een bijdrage aan willen leveren. Vervolgens beschrijven we in een plan van aanpak hoe we te werk gaan. Daarna volgt het onderdeel van het communicatieplan dat de eindgebruikers waarschijnlijk het meest zal aanspreken: de middelenmix. De A-middelen zijn de middelen die we inzetten voor algemene W600 promotie (promoten van het feestjaar op zich) en algemene stadspromotie (Met ons. In Weert). De A en B middelen worden door ondergetekenden verzorgd, volgens de voorgestelde mediamix in dit communicatieplan. De evenementenorganisator lift daar op mee. Voor de C-middelen geldt dat het aan de evenementenorganisator is om te bepalen of en welke middelen hij inzet om zijn evenement te promoten. Wel denken we graag mee, om zo de gewenste eenheid in communicatie te waarborgen. En uiteraard, om vanuit een professionele bril ondersteuning te bieden aan de vrijwilliger. De kracht van dit plan Dit plan beschrijft de mediamix voor het hele jaar Het geeft richting en focus. Toch is het niet in beton gegoten. Er is ruimte voor bijstelling daar waar nodig. Kansen pakken waar het kan, bijstellen waar het moet. Uit onze gesprekken die we reeds hebben gehad met organisatoren, geloven wij in de kracht van dit plan. Bondig, concreet en visueel aantrekkelijk. We popelen dan ook om aan de slag te gaan. Voor, door en met de Weertenaar. Weert 600 jaar stad - 3

3 1 januari Nieuwjaarsfeest Historie Het oudste privilegie van Weert dateert al van 1414 en staat bekend als het stadsrecht of het marktrecht. Het werd geschonken door Willem VI van Horn. Daarmee werd Weert officieel stad. Wat had het privilegie van marktrecht te betekenen? De stad kreeg hiermee het voorrecht drie maal per jaar een markt te houden (dus drie jaarmarkten) en verder nog een wekelijkse markt op zaterdag. Deze wekelijkse markt bestaat nog steeds en is dus 600 jaar oud! Het bewijs, dat de genoemde Heer van Weert toen reeds een voorstander was van de afschaffing van zondag als werkdag, kunnen we uit een door hem gemaakte bepaling opmaken, die luidde als volgt: het lijkt mij onredelijk en tegen God, dat men des Zondags of op andere hoogtijdagen (hoogste heiligendagen) markt houdt en koophandel drijft, terwijl men God diende aan te roepen en te dienen. Dat was een reden voor de instelling van aparte marktdagen en tevens een bewijs van zijn zuivere godsdienstige opvattingen. aan de vroede vaderen, en Jennemetieske, Kobus zoon, zou deze dan naar de stedelijke regering brengen. Hij kwam in handen van de toenmalige heer van Weert, Graaf Philips van Montmorency. Deze overwoog de zaak met schout en schepenen en in 1563 kreeg Weert drie paardenmarkten. De aanhouder wint zou Henniske later gezegd hebben. Roetsj het nieuwe jaar in! Maar hij deed nog meer. In hetzelfde jaar kreeg de stadsregering het voor elkaar, dat bij het bovengenoemde voorrecht nog verlof werd gegeven om op die marktdagen een vaste belasting te heffen. De opbrengst daarvan kon worden aangewend om pleinen, straten, grachten, poorten, bruggen, wallen, officiële gebouwen e.d. te repareren en in orde te houden op de zaterdag na. Wij gaan even naar het jaar Van dit jaar nl. dateert rond de paardenmarkt, die nog elk jaar op de zaterdag na 13 maart gehouden wordt. Door het volk van Weert werd er over geboomd, dat Weert achter liep, omdat men geen paardenmarkt had. In een cafe Bij Kobus op de Oelemarkt had men tot half twaalf gekaart. Toen men ophield, zei Henniske: Sapperdjen, zal d r nou van de peersmerntj niks kome. Er werd besloten een laatste brief te schrijven Weert 600 jaar stad Privilegeboek van de stad Weert

4 2/8 Vastelaovendj maart Weert 600 jaar stad Dânse, zînge, sprînge al 8 x 11 jaor! Met os. In Wieërt. Het jubileumjaar 2014 is voor de gemeente Weert een belangrijk jaar. Het thema Weert 600 jaar stad speelt een jaar lang een grote rol in de stad, maar zeker ook daarbuiten. Het jubileum van de stad wordt aangegrepen om diverse activiteiten en evenementen te organiseren én om Weert op een gunstige manier in de schijnwerpers te plaatsen. De positieve spin-off die het jubileumjaar biedt zal niet alleen in 2014 maar zeker ook in de jaren daarna optimaal benut moeten worden. Bij de viering van Weert 600 jaar stad is steeds nadrukkelijk benoemd dat het véél meer is dan het vieren van feest. Het gaat immers ook om het versterken van de economie, het gunstig beïnvloeden van het vestigingsklimaat, het versterken van het verenigingsleven en het vergroten van de trots van de Weertenaren op hun stad. Het succes van het jubileumjaar met de geplande evenementen is afhankelijk van diverse factoren. Een belangrijke voorwaarde is een gedegen marketingen communicatieaanpak voor de stad Weert; Weert 600 jaar stad én de afzonderlijke evenementen. Voor de opzet van dit plan is het belangrijk de doelstellingen te omschrijven die in dit plan worden verenigd tot een totaalaanpak. Doelstelling Met Ons. InWeert. De USP s van Weert, zoals omschreven in de MOIW campagne, optimaal presenteren op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak. Hiermee willen we de doelgroepen jonge gezinnen en nieuwe ondernemers interesseren in vestiging en/of bezoek aan Weert én de Weertenaren trots maken op hun eigen stad. Doelstelling Weert 600 jaar stad Naast de doelstellingen van MOIW wil Weert 600 in het jubileumjaar de onderlinge verbondenheid en samenwerking versterken en een gezamenlijk eeuwfeest vieren. In dit eeuwfeest wil Weert 600 de lokale verenigingen, ondernemers, vrijwilligers, scholen e.a. een podium geven om zich optimaal te presenteren. Doelstelling per evenement De doelstellingen per evenement zijn sterk verschillend. Elk evenement richt zich op een eigen doelgroep in een eigen regio met een eigen thema. Natuurlijk zijn er overlappingen in de doelstellingen van de verschillende evenementen. Deze bieden kansen voor een gezamenlijke, elkaar versterkende aanpak. De verschillen en kansen zullen geïnventariseerd en vertaald moeten worden naar een communicatieplan op maat en naar een uitwerking van promotiemiddelen op maat. Doestelling sponsoren van evenementen De doelstelling voor de sponsoren is een optimale profilering naar de doelgroep met een zo groot mogelijk bereik. Dit garandeert een maximaal rendement uit de geïnvesteerde sponsoreuro s. Het doel en de insteek van de sponsoren is divers en wordt door de sponsorcoördinator Fer Kurvers geïnventariseerd. De wensen en mogelijkheden van en voor sponsoren worden in nauw overleg met de drie communicatiebureaus besproken en uitgevoerd. Weert stond en staat bekend als de Poort van Limburg. Het beeldmerk voor Weert 600 jaar stad verbeeldt dan ook een gestileerde stadspoort, geïnspireerd op de enige nog bestaande middeleeuwse (kasteel)poort van Weert. De zes stralende bogen van het beeldmerk geven het aantal eeuwen weer dat de stad bestaat. Het woordmerk is tevens een verwijzing naar de website. Kleuraccenten in de karakteristieke typografie onderscheiden 600 jaar en Weert stad. Weert 600 jaar stad - 7

5 15 maart Paardenmarkt Plan van aanpak Alleen de beste paarden van stal! Een succesvol plan van aanpak verbindt de omschreven diverse doelstellingen in een totaalaanpak. De verschillende elementen versterken elkaar. 1. Ontwikkeling van dit overkoepelende communicatieplan met definiëring van de benodigde mediamiddelen. 2. Ontwikkeling en uitwerking van de benodigde mediamiddelen en communicatietools. 3. Inventariseren marketing- en communicatiebehoeften van de diverse evenementen en maken van een communicatieplan per evenement. invulling gebeurt op basis van gesprekken met de diverse evenementorganisaties. 4. Overleg met sponsoring, de heer Fer Kurvers, en Comité van Aanbeveling,mevrouw Astrid Jacobs. 5. Bewaken van merchandisingartikelen en het aanbieden van verkoopkanalen hiervoor. 6. Initiële begeleiding en ondersteuning van evenementen en organisaties in voorkomende marketingactiviteiten. Mediasamenwerking Er wordt gewerkt aan een raamovereenkomst met vaste mediapartners zoals de Media Groep Limburg en TVL, waartoe ook dagblad De Limburger en het weekblad Trompetter/Land van Weert behoren. Hiernaast wordt een samenwerking met lokale media zoals Weert de Gekste, WTV en WTV Magazine, Weert FM en Midden Limburg Actueel gezocht. Hierbij verdienen media met bewezen bereik de voorkeur. Deze media dienen onderling te komen tot een plan van aanpak waarin zij de samenwerking vorm geven en elkaar versterken. De berichtgeving in deze media dient in nauw overleg met sponsoring, de stichting Weert 600 en de evenementorganisatoren te worden afgestemd. De media in beheer van de gemeente zoals de Weert 600 website, de MOIW website en het MOIW- magazine zullen uiteraard ook worden opgenomen als mediapartner. Voor de berichtgeving zijn onderstaande zaken van belang: - Eenheid in stijl en vorm. - Vaste plek en frequentie van berichtgeving (denk aan het Weert 600 nieuws, Weert 600 agenda, Weert 600 profiel, Weert 600 interview etc.). - In berichtgeving evenementen ook Weert 600 en MOIW boodschap meenemen. - De invulling van het mediaplan zal in nauwe samenwerking met de heer Fer Kurvers gebeuren die met de genoemde media afspraken heeft gemaakt. - In de berichtgeving dient de human interest voorop te staan ( menselijke verhalen vanuit de evenementenorganisaties, bijvoorbeeld senioren die mutsen breien voor de Nieuwjaarsduik). Dit zorgt ervoor dat Weert 600 onder de Weertenaren meer en meer gaat leven Ontwikkeling en uitwerking mediamiddelen De communicatiemiddelen zijn onderverdeeld in drie categorieën en worden via een digitale toolbox aan de evenementorganisatoren aangeboden. In de gesprekken met de organisatoren worden de mediabenodigdheden en mediamogelijkheden geïnventariseerd. Een overzicht van de middelen en enkele voorbeelden zijn in dit plan opgenomen. Weert 600 jaar stad - 9

6 2/3 mei De Legende Jubileumprogramma 2014 Dag(en) Maand(en) Evenement Organisator Winter 1 Januari Opening Jubileumjaar Centrummanagement 2-4 Maart Carnaval V.V. de Rogstaekers 15 Maart Paarden- & Jaarmarkt St. Fokpaardenmarkt Weert Spetterende musical op de Markt, update 2.014! Lente 5-6 April NK Zwemmend Redden Reddingsbrigade Weert 12 April Zwemsportdag voor mensen met een beperking Zwembad De IJzeren Man i.s.m. IKS 2-3 Mei De Legende VV De Rogstaekers 9 Mei Kunstuitwisselingsexpositie Art Spectrum 600 met zusterstad Yuhang Art Issues Gallery 11 Mei Verjaardag van Weert - Krönungsmesse in St. Martinuskerk Groot Martinuskoor - Middeleeuwse markt Stadsgilde Ste Catharina Optocht Weert, verenigingsstad door de eeuwen heen Schutterijen en verenigingen Mei NK Stadstriathlon St. Total Sports Weert 31 Mei Concours hippique ponyclubs Ponyclub Laar 9 Juni PinksterCuliance Kiwanis 9 Juni Langste ontbijttafel Robert Beelen i.s.m. Kiwanis Club Weert Juni Zomerfeest Weekend - Koren- & PromsFestijn Centrummanagement i.s.m. verenigingen - Fietstocht Bloem van Weert St. Bloem van Weert i.o. - Koetsentocht Het Vurig Span Juni Cultureel lesprogramma W600 Provisus i.s.m. Munttheater & Rick Weert 600 jaar stad - 11

7 Dag(en) Maand(en) Evenement Organisator Zomer 29 Juni Soul & Latin Night Nelissen Holding BV 4 Juli Braderie Centrum Weert Promotie Juli Bospop Stichting Bospop Juli/Aug. Bourgondische markt 6 donderdagen in binnenstad Weert VVV Backoffice Weert Augustus Super 5 - Weert Muziekstad Stichting Super 5 i.o. / Centrummanagement Herfst 28 September NK Kleiduivenschieten Kleiduiven- & Schietvereniging De Wildenberg 5 Oktober Limburgse Molendag Molenstichting Weerterland 5 Oktober Streekmarkt Tungelroy Fanfare St. Jan 10 Oktober Uitreiking 1e WeerterLand prijs 2014 MKB Weert 26-1 Sep./Okt. Kermis Gemeente Weert 1 November Happy Halloween Scouting Weert Winter December Slotact W600 Centrummanagement Schooljaar Ku+Cu menu Marktplaats Ku+Cu Weert 600 jaar stad - 12 Weert 600 jaar stad - 13

8 16 /18 Stadstriathlon mei Algemene middelen - A Topsporters houden de vaart er in! Dit zijn middelen die ingezet kunnen worden voor de algemene Weert 600 en MOIW-boodschappen. Deze zijn evenement onafhankelijk en kunnen daarom op meerdere evenementen en herhaaldelijk worden ingezet. Stads- en evenementenaankleding Weert viert een feestjaar en dat moet hele jaar 2014 zichtbaar zijn in de stad. Hiervoor wordt het centrum aangekleed met banieren, spandoeken, vlaggen en vaantjes. Kioskvlaggen worden te koop aangeboden aan de fans van Weert. Een toeristische eyecatcher in het centrum wordt het Weert 600 object (met een knipoog naar IAMsterdam). Historische borden in de stad verwijzen naar de rijke geschiedenis van de stad Weert en brengen jong en oud in aanraking met het verleden. Om te weten wie je als stad bent of wie je wilt zijn, is het goed je historie te kennen. Partnerstickers op de etalages van ondernemers laten de onderlinge verbondenheid zien. Een belangrijk instrument om zowel de evenementen als het feestjaar te promoten zijn de digitale borden aan de entreepunten van de stad die worden aangepast tot borden waarop ook beelden getoond kunnen worden. Deze zijn flexibel en snel inzetbaar. Uiteraard moeten de evenementen een herkenbare Weert 600 uitstraling krijgen. Voor het feestjaar worden daarvoor beachvlaggen, roll-up banners en dranghekdoeken vervaardigd. Deze zijn flexibel inzetbaar zowel binnen als buiten. Deze middelen bieden aan de hoofdsponsoren de mogelijkheid om zich te presenteren. Offline Media De offline middelen binnen de A-categorie zijn vooral bedoeld om de Weert 600 en de Met Ons. In Weert.- doelstelling te verbeelden. Hiernaast kunnen ook de hoofdsponsoren een plek vinden op deze media. De te ontwikkelen middelen zijn o.a. advertenties, posters, folders en flyers. De flyers kunnen op de grotere publieksevenementen worden uitgedeeld om het publiek een breder beeld van Weert te presenteren en redenen te geven voor een herhaalbezoek. Het gaat hier om de algemene boodschap. De advertenties die de evenementen presenteren zijn in de B-categorie opgenomen. Binnen deze middelen is ook strooigoed opgenomen dat bij verschillende gelegenheden en bij diverse doelgroepen aangeboden kan worden zoals stickers, kleurplaten, ballonnen e.d. voor de kinderen. Online Media De online media hebben een belangrijke plaats in het totale communicatieplan. Een gerichte inzet van de beschikbare en te ontwikkelen online media maakt het snel verspreiden, delen en actualiseren van informatie mogelijk en heeft een groot bereik. Bovendien kan er via de social media een dialoog met de diverse doelgroepen ontstaan. De kosten voor online campagnes zijn lager dan de kosten voor offline campagnes. Jubileumkroon Weert 600 jaar stad - 15

9 5 juni Bantopa Alle kleuren swingen op de Nieuwe Markt! De Weert 600- en de MOIW-website worden uitgebreid met een toolkit met mediamiddelen die gratis te gebruiken zijn door de evenementorganisatoren. Hiernaast wordt de Weert 600 website uitgebreid met een compleet overzicht van alle evenementen, nieuws, contactgegevens enz. Hiernaast krijgt ieder evenement een eigen pagina op de site. We streven ernaar zoveel mogelijk informatie op een online -punt te verzamelen. Social media worden ingezet voor zowel de evenementen als voor Weert 600 en MOIW berichten. Dit wordt door diverse partijen beheerd. Dit garandeert een diverse, actuele berichtgeving. Berichten in social media zoals Facebook kunnen met een beperkt budget een boost krijgen en zo het bereik vergroten. Hiernaast kunnen diverse online acties de betrokkenheid bij de evenementen vergroten. De online media bieden ook een platform en een podium voor de algemene en overige promofilms. Met het plaatsen van agendabanners en Weert 600 banners op websites van partners, evenementenorganisaties, ondernemers e.a. wordt het bezoek aan de Weert 600 website bevorderd. De Bospop website trekt bijvoorbeeld miljoenen bezoekers uit Nederland en België die ook naar de Weert 600 site uitgenodigd kunnen worden. Overige Media De overige te ontwikkelen media kunnen op diverse momenten bij diverse evenementen ingezet worden. Hierbij denken we aan het inzetten van Antje van de Statie als ambassadrice en gezicht van Weert 600. Een team van Antjes kan ingezet worden om promotionele acties uit te voeren. Hiernaast kunnen bierviltjes, waterflesjes, magneetplaten voor auto s e.d. worden ingezet ter ondersteuning en aankleding van een evenement. Ook kunnen, waar mogelijk, logo s van de hoofdsponsoren worden opgenomen. Relatiegeschenken Relatiegeschenken zoals sjaals, petten, paraplu s, tassen e.d. kunnen bij diverse evenementen worden ingezet en kunnen ook van sponsorlogo s worden voorzien. Sportsponsoring Met de grote publiekstrekkende sportverenigingen zoals basketbal, volleybal, voetbal, hockey en atletiek is een samenwerking met sportsponsoring in de vorm van kleding reclame en reclameborden af te stemmen. Hierin zien wij een taak voor sponsoring weggelegd. Roll-up banner Weert 600 jaar stad - 17

10 Middelen A Lokaal Reg. Nat. Int. Omschrijving Sponsoren Stads- en evenementaankleding Banieren W600 + MOIW x x Algemeen + thema afwisselend, lange vlaggenmast banieren Hoofdsponsoren Programmaborden - Digitaal x x Parkeerschermen, de Munt, e.a.realisatie door gemeente Hoofd- en subsponsoren Raamstickers winkeliers x W600 partner, 300 x 300 mm-150 st. Spandoeken, straten en evenementen x x 5 stuks, 100 x 600 cm Hoofdsponsoren Vaantjes over straat 69 kabels x 2 vaantjes Dranghekdoeken x 50 stuks 80 x 250 Hoofdsponsoren Vlaggen voor winkeliers en inwoners Feestelijk tintje, 200 stuks, 150 x 757 x 75 cm Kleding organisatoren en gidsen x x 20 stuks T-hirts + bodywarmer Hoofdsponsoren Roll ups x 200 x 85 cm - 20 st. Hoofdsponsoren Beach flags x 245 x 85 cm - 10 st., met voet of watertank W600 Poorten x Invulling op 4 plaatsen Hoofdsponsoren W600 zitbank x Beton Historische borden in stad x x Borden foto s en weetjes, 10 x 3 mm digibond Alle sponsorlogo s met 10 mm plexiglas Lokaal Reg. Nat. Int. Omschrijving Sponsoren Offline Media Algemene jaarkalender W600 x x Uitleg en bewaarkalender, st. insert stadsmagazine Hoofd- en subsponsoren Basisadvertenties W600 + MOIW x x x Bereik afhankelijk van mediainzet Hoofdsponsoren MOIW magazine 4 pagina s x x Evenement info en sponsorinfo, 4 pagina s per nummer Alle sponsorlogo s Persberichten algemeen x x x Weert 600 team Posters, Abri s x Posters Abri st. Hoofd- en subsponsoren Posters A3 x Posters A3-500 st Hoofdsponsoren Posters A4 x Posters A st Hoofdsponsoren Uitnodiging + advertentie 1 januari x Algemene uitnodiging, A4 naar A st. Hoofdsponsoren Uitnodiging W mei x Algemene uitnodiging, A4 naar A st. Hoofdsponsoren Flyer toeristisch Weert x Uitdelen tijdens evenementen, A st. Hoofd- en subsponsoren Balie display voor flyers x Display met draaivoet, 1000 x 700 mm - 50 st. Hoofd- en subsponsoren Stickers W600 auto s / bussen x x x Princen / Veolia / Thijs / Wetron / etc., 300 x 300 mm st. Ballonnen x 33 mm stuks Stickers x Formaatvierkant 95 mm, 95 mm st. Kleurplaten voor kinderen x Educatief en wedstrijd, A st Hoofdsponsoren Weert 600 jaar stad - 18 Weert 600 jaar stad - 19

11 Middelen A Lokaal Reg. Nat. Int. Omschrijving Sponsoren Online Media Website W600 x x x Uitbreiden met Toolbox Alle sponsorlogo s Website uitbreiden toerische info x x x Uitbreiding Toerisme Alle sponsorlogo s Banners en programma op partnersites x x Radiospots x x x Samen met Weert FM Hoofdsponsoren Facebook en Twitter x x ± 50 berichten, posten en boosten Hoofd- en subsponsoren Nieuwsbrieven W600 x x Vanuit W600, 12 nieuwsbrieven, opmaak en versturen Algemene promofilm voor volwassenen x x x Korte film promo Hoofdsponsoren Algemene promofilm voor kinderen x x x Korte film promo Hoofdsponsoren Lokaal Reg. Nat. Int. Omschrijving Sponsoren Relatiegeschenken Kroontjes x kroontjes Hoofd- en subsponsoren Paraplu s x Diameter 100 cm, 100 stuks, bedrukt 2x plaatsen Hoofdsponsoren Caps x 500 stuks Hoofdsponsoren Magneetje / Button van Antje x Diameter 40 mm stuks Magneetplaten Auto s logo W600 x x Afmeting 30 x 30 cm, tijdelijk in te zetten Sportsponsoring Logo op kleding x x x Internationale clubs BSW, IRMATO Reclameborden x x Hockey, BSW, Irmato, 6 borden Overige Media Promotieteam Antjes x x Bakkerwagen voor Antje x x Fiets met houten kar Hoofd- en subsponsoren W600 promolied + herkenningstune x x Inmiddels in productie CMW Bierviltjes x 90 x 90 cm stuks Bekers, waterflesjes x stuks - 300ml Mogelijke Acties Kick-off op de markt x 14-dec Uitdelen Flyers Antje team x x x Uitdelen Flyers Agenda / ander evenement x Uitdelen Kortingsbonnen / Horeca Arrang. x Spaaractie W600 bij winkeliers x Herkenbaar door sticker op raam Organisatie wedstrijd op scholen W600 x Start in januari (educatieve kleurplaat) Banners met verwijzing op partnersites x x Programma bij Weerterbergen x x Weert 600 jaar stad - 20 Weert 600 jaar stad - 21

12 Stads- en evenementenaankleding Raamvlag Spandoek Bannieren mastvlag Roll-up banners Beachvlaggen Vaantjes Weert 600 jaar stad - 22 Weert 600 jaar stad - 23

13 Offline media 2 11 mei 16/18 mei 2/4 15 maart mei maart Carnaval Het Boorebâl, Wiepkesbâl, Grote Rogstaekersoptocht en de Wichteroptocht. Paardenmarkt Paardenshow met keuring, jaarmarkt, kinderboerderij en nog veel meer! De Legende Jubileumaktiviteit 600 jaor stad Wieërt en 8 11 Rogstaekers. Middeleeuwse Markt en kunstexpo Hanghzou. NK Stadstriathlon Tur sequis dolo te od exp ed et parchit corataerspi. 12/13 Bospop 12/16 Super 5 september 26 sept. 26 Kermis t/m 1 okt. 16 nov. juli 16 Huis van t/m 5 dec juli juni 12/15 juni Bospop FaketekstTur sequis dolo parchit corataerspi. Super 5 FaketekstTur sequis dolo parchit corataerspi. Kermis FaketekstTur sequis parchit corataerspi. Huis van Nicolaas Braderie FaketekstTur sequis dolo te od parchit corataerspi. FaketekstTur sequis dolo Promsfestijn FaketekstTur sequis dolo et parchit corataerspi. Korenfestijn FaketekstTur sequis dolo te od exped et parchit corataerspi. Vier 600 jaar stad! Flyer jaaroverzicht Raamsticker Abri bushalte Weert 600 jaar stad - 24 Weert 600 jaar stad - 25

14 Online media Partner banner Weert 600 jaar stad - 26 Weert 600 jaar stad - 27

15 Overige media Mèt os. In Wieërt t Wieërterlând Lidje van D n Dent Revival Bend / Tim Florack (Arrangement: Jo Janssen) KEYBOARD UITVOERING 1 januari 2014 Mèt os. In Wieërt t Wieërterlând Lidje ter gelegenheid van Weert 600 jaar stad. Cap Naar aanleiding van Weert 600 jaar stad organiseerde het Weerter Mannenkoor de verkiezing van het Wieërterlând Lidje. Het lijflied van Weert 600 jaar stad, gespeeld en gezongen van, voor en door Weertenareren en de bezoekers aan deze bijzondere stad! Uit alle inzendingen werd het liedje Mèt os. In Wieërt van d n Dent Rivival Bend als het Wieërterlând Lidje verkozen. Op de achterzijde van deze flyer staat de muziek en de tekst van Mèt os. In Wieërt. Zing of speel het lied mee, bij alle activiteiten en evenementen gedurende het hele feestjaar Kom op 1 januari a.s. naar de Poort van Limburg. Kijk op voor het programma. Op de website staan de arrangementen en de daarbij behorende MP3-bestanden. Deze kan je downloaden. Vier, zing en speel mee! Bierviltjes Stichting Weert 600 jaar stad / Weerter Mannenkoor. Flyer t Wieërterlând Lidje Waterflesje Ambassadeur Antje van de statie Weert 600 jaar stad - 28 Weert 600 jaar stad - 29

16 Sportsponsoring Sponsorborden Promotiemateriaal Weert 600 jaar stad - 30 Weert 600 jaar stad - 31

17 12 /13 juli Bospop Algemene en evenementenmiddelen - B Wereldartiesten in alle toonaarden! Media en middelen die Weert 600 jaar stad en MOIW presenteren en tevens voor één of meerdere evenementen of sponsoren in te zetten zijn. Stads- en evenementenaankleding De eerder beschreven middelen voor stadsaankleding worden aangevuld met stickers die op tal van lege etalages in het centrum aan de buitenkant worden aangebracht. Op de stickers presenteert Antje van de Statie enkele Weert 600 evenementen. De stickers worden periodiek aangepast. Offline Media Media zoals advertenties, posters, ansichtkaarten en flyers worden ingezet om bekendheid te geven aan de diverse evenementen. Diverse media zullen een kwartaaloverzicht laten zien en worden herhaaldelijk vervangen. Deze media zijn zeer geschikt voor het opnemen van sponsorlogo s. Ook in het MOIW Magazine kunnen sponsorberichten worden opgenomen. Online Media Zoals al eerder beschreven nemen de online media een belangrijke plaats in binnen dit communicatieplan. Naast de beschreven mogelijkheden zullen er per evenement korte teaserfilmpjes gemaakt worden van enkele seconden in een vast herkenbaar format. Vanuit het Weerterlandlied zal een herkenningstune gemaakt worden die de filmpjes onderstreept. De filmpjes worden op alle beschikbare media aangeboden en gedeeld. Overige Media Het Antje-promotieteam wordt waar nodig op evenementen ingezet ter ondersteuning van het evenement en om te flyeren voor andere evenementen. Dit team kan ook elders worden ingezet om de Weert 600 evenementen te promoten. De horeca in Weert zal met placemats en tabletalkers betrokken worden bij Weert 600. Op deze media kan een deel van het programma worden opgenomen en is ruimte voor sponsorlogo s. Deze media worden periodiek vervangen. Ook voor de horeca kunnen partnerstickers op de etalages worden uitgedeeld en kunnen Weert 600 banners op de websites worden gerealiseerd. Acties Tijdens de evenementen kunnen op diverse manieren (flyers, posters, mediawall enz.) andere Weert 600 evenementen worden gepresenteerd. Ook kunnen hier aanbiedingenfolders van winkeliers, horeca en hotels worden aangeboden. Weert 600 jaar stad - 33

18 Middelen B Lokaal Reg. Nat. Int. Omschrijving Sponsoren Stads- en evenementaankleding Lege etalages invullen met W600 x Antje + W600 evenmenten, 1.000x1.600 mm - 10 keer Lokaal Reg. Nat. Int. Omschrijving Sponsoren Online Media Website W600 x x x Uitbreiding met mini websites evenementen Alle sponsorlogo s Banner op partnersites x Facebook-ads-boosten x x Evenement aankondiging, 25 stuks boosten 110,- per keer Berichten Facebook x ± 50 berichten Film Teasers van evenementen - Kort x x x Enkele seconden - vast format, 12 films. Ook op social media Hoofd- en evenementsponsoren Offline Media Basisadvertenties W600 + Evenement x x Sponsorlogo s evenement Persberichten Evenement x Programmaborden print x Driehoeksborden, posters A0-150 st. Sponsorlogo s evenement Posters, Abri s x NS en Busstations, posters Abri st. Sponsorlogo s evenement Posters A3 x Posters A3-500 st Sponsorlogo s evenement Posters A4 x Posters A st Sponsorlogo s evenement Ansichtkaarten W600 en MOIW x Formaat A5 full color, 10 x stuks Sponsorlogo s evenement Flyer W600 + Evenement x x Uitdelen tijdens evenmenten, A st. Sponsorlogo s evenement Uitnodiging evenementen x meerdere evenementen, A4 naar A st. Sponsorlogo s evenement Overige Media Promotieteam Antjes x x x Aankondiging programma NL, 6 x promotie 2 Antjes Placemats Horeca met jaarprogramma x Met Sponsorlogo s, A3, stuks Hoofd- en subsponsoren Tabel talkers horeca W600+MOIW x Ook voor sponsorlogo s, 314 x st. Hoofd- en subsponsoren Acties Uitdelen Flyers Agenda / ander evenement x x x Uitdelen Kortingsbonnen / Horeca arrang. x x x Persbericht sturen x x x Wedstrijd via Facebook x x x Kleurwedstrijd doorlopend x x Kleurplaten verschillende sponsoren Weert 600 jaar stad - 34 Weert 600 jaar stad - 35

19 Stads- en evenementenaankleding Vier 600 jaar stad! 16 maart Paarden markt Paardenshow Kinderboerderij En meer 14 April NK reddend zwemmen Zwembad IJzeren man Kindervermaak Invullen van lege etalages met themastickers van Antje en evenementen Etalage sticker Weert 600 jaar stad - 36 Weert 600 jaar stad - 37

20 Offline media Driehoeksborden met evementen per kwartaal Table talker Vier ook 600 jaar stad! Opening Jubileumjaar Paarden- & Jaarmarkt 5-6 april Met op: 1 januari Opening Jubileumjaar 15 maart Paarden- & Jaarmarkt 5-6 april NK 12 april Zwemsportdag voor mensen met een beperking 2-3 mei De Legende 9 mei Kunstuitwisselings expositie 11 mei mei NK Stadstriathlon 31 mei Concours hippique ponyclubs. De Legende Zwemmend Redden 12 april Zwemsportdag Kunstuitwisselings expositie NK Stadstria- Verjaardag van Weert mei NK Stadstria- Concours hippique ponyclubs. Kijk voor ale activiteiten enevenementen op ww.weert600jaarstad.nl En dit is nog maar allemaal wat er alleen in het voorjaar te beleven valt in Weert. Kijk op voor alle activiteiten in Ik nodig je uit om ook Weert 600 jaar stad te komen vieren! Groetjes, 1 januari 15 maart De Legende mei Beleef het evenement! 5-6 april Opening Jubileumjaar Abcdef ghijklm nopq rstuv wxyz De Legende Abcdef ghijklm nopq rstuv wxyz 9 Fokpaardendag Paardenshow met keuring, jaarmarkt, kinderboerderij en nog veel meer! mei NK Redingszwemmen Abcdef ghijklm nopq rstuv wxyz Kunstuitwisseling Expositie Abcdef ghijklmyz Ansichtkaarten Weert 600 jaar stad - 38 Weert 600 jaar stad - 39

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Citymarketing visie 2014-2018

Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek 6 3447 GV Woerden

Nadere informatie

ondernemersvereniging Bergen op Zoom www.sterckmerck.nl MEERJARENPLAN 2010-2015 We gaan er allemaal op vooruit... Dóór Ondernemers Vóór Ondernemers

ondernemersvereniging Bergen op Zoom www.sterckmerck.nl MEERJARENPLAN 2010-2015 We gaan er allemaal op vooruit... Dóór Ondernemers Vóór Ondernemers ondernemersvereniging Bergen op Zoom www.sterckmerck.nl MEERJARENPLAN We gaan er allemaal op vooruit... Dóór Ondernemers Vóór Ondernemers Voorwoord Met trots presenteer ik u namens de bestuursleden van

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten.

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten. Jaarplan 2015 Voorwoord In nauwe samenwerking met de gemeente Helmond en in samenspraak met diverse andere stakeholders, is gewerkt aan een innovatieve stadsmarketingvisie- en strategie. Deze beoogt focus

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 denhaag.com Den Haag Marketing Kwartaalrapportage Eerste kwartaal 30 april 2010 Inhoudsopgave Bladzijde Highlights 3 1. Strategie en beleid 4 2. Business to

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Beleidsplan (2013 2016)

Beleidsplan (2013 2016) Beleidsplan (2013 2016) De verborgen parel van Amsterdam Opgesteld door Stichting Levend Paardenmuseum de Hollandsche Manege SAMENVATTING In dit document staan de eerste plannen voor de oprichting van

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Marketingplan 2014 2 Marketingplan 2014 Inhoud 1. Organisatie 5 2. Strategie 7 3. Marketingactiviteiten 9 4. Extern 11 4.1 Cultuur 11 4.2 Kennis 18 5. Intern 23 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Bijlagen 31

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?!

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?! Marketingplan 2015 2 Voorwoord Voor u ligt het Marketingplan 2015 van Leiden Marketing. Een voortzetting van de ingezette koers, want u weet: wie geen koers bepaalt, wordt speelbal van de golven. Weliswaar

Nadere informatie

Rebecca Schoeters. 26 E-marketing: een must voor culturele ondernemers Menno Heling

Rebecca Schoeters. 26 E-marketing: een must voor culturele ondernemers Menno Heling Museumpeil 31-2009 DEF:Opmaak 1 07-05-2009 15:45 Pagina 3 Voorwoord Musea moeten steeds vaker zelf inkomen genereren of worden door hun bestuur in grote mate afgerekend op het aantal (al dan niet betalende)

Nadere informatie

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen Zo vol wordt het niet meer Van drie naar twee scholen FELLE STRIJD OM LEERLING Fusies scholen door krimp aantal leerlingen doorbreek de krimp slimme online marketing voor scholen Inleiding: online marketing

Nadere informatie

Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten.

Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten. Magazine van Kempen Communicatie 2012 nummer 3 Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten. In deze uitgave o.a. Coaching haalt het beste uit de werknemer Enthousiaste klanten

Nadere informatie

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

ONLINE MARKETING Esther Hagen, versie 26/01/2015

ONLINE MARKETING Esther Hagen, versie 26/01/2015 ONLINE MARKETING Esther Hagen, versie 26/01/2015 Mijn taak is het in kaart brengen van de online mogelijkheden voor VVV Schiermonnikoog. Een raamwerk maken, waaruit binnen haalbare (financiële en beleidsmatige)

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1.Beschrijving 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is het Paleis het Loo? 3 1.3

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Kompas op IJburg is gestart vanuit de volgende overwegingen:

Kompas op IJburg is gestart vanuit de volgende overwegingen: Kompas op IJburg Conceptplan 23 januari 2014 MV Wat is Kompas op IJburg? Kompas op IJburg is een proces waarin bewoners, ondernemers, gemeente, stadsdeel, toekomstige bestuurscommissie, woningbouwcorporaties,

Nadere informatie

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding 3 Kern van advies en aanbevelingen 3 1. Basis voor de communicatie 5 2. De algemene communicatiedoelstelling

Nadere informatie