Meerjarenbeleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenbeleidsplan"

Transcriptie

1 Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 1

2 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging Spiridon voor de periode Dit document weerspiegelt onze visie op de vereniging en zal onder andere de volgende vragen beantwoorden: waar staan we voor? wat doen we wel, wat doen we niet? wat zijn de belangrijkste uitdagingen en doelstellingen voor de komende 5 jaar? wat realiseren we eerst? wanneer doen we dat? Het beleidsplan geeft richting aan de besturing van de vereniging in al haar facetten. Tegelijkertijd geeft het aan wat leden van hun vereniging mogen verwachten en informeert het externe belanghebbenden. Het beperkt zich nadrukkelijk tot de hoofdzaken. Verdere uitwerking binnen andere verenigingsorganen is noodzakelijk. Alle overkoepelende verenigingszaken die aan bod komen in hoofdstuk 5 zullen door het bestuur worden opgepakt en in gang gezet. Zij informeert jaarlijks de Algemene Ledenvergadering over de voortgang. Verdere uitwerking van zaken die specifiek zijn voor de takken van sport, zoals omschreven in hoofdstuk 6, zal plaatsvinden in de vorm van meerjarenplannen per tak van sport en concrete actieplannen per kalenderjaar per tak van sport, welke jaarlijks ter goedkeuring (Y) en verantwoording (Y-1) aan de Algemene Ledenvergadering worden gepresenteerd. Eén afgevaardigde per tak van sport is verantwoordelijk voor uitvoering. Het bestuur ziet hierop toe Aanleiding ontwikkeling beleidsplan Het vorige beleidsplan, opgesteld voor de periode is verlopen en niet meer actueel. Bovendien heeft de vereniging een enorme groei doorgemaakt, zowel in ledental als in diversiteit van sportaanbod. De tijd dat alle verenigingszaken met een handvol personen om de tafel geregeld kon worden is voorbij. De vereniging heeft behoefte aan meer regels en structuur. Een professionaliseringsslag is noodzakelijk. Het is de kracht van onze vereniging dat verschillende activiteiten van de grond zijn gekomen omdat een aantal enthousiaste leden hun schouders eronder hebben gezet. De verscheidenheid in aanbod die hierdoor is ontstaan mag echter niet leiden tot wildgroei. Het beleidsplan zorgt voor richting en focus. Daarnaast is een betere afstemming tussen de verschillende takken van sport vereist om als vereniging optimaal te functioneren. Tenslotte moet lijn worden gebracht in de sportieve ambities per tak van sport en hun onderlinge wisselwerking Werkgroep beleidsplan: totstandkoming en werkwijze Naar aanleiding van een oproep door het bestuur in november 2012 is een werkgroep samengesteld bestaande uit leden en bestuursleden met achtergrond in de verschillende takken van sport. Technische atletiek is vertegenwoordigd door Paul Swart en Rinie Kreeft, de loopgroepen door Fred Soomers, Mariska van Densen en Michel Broeders, Nordic Walking door Ton de Brouwer, Jan Veldhuizen en Peter von Meijenfeldt. Spinning is indirect betrokken geweest. Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 2

3 Inspiratie voor het raamwerk van dit beleidsplan werd geput uit het eigen beleidsplan , het concept beleidsplan Atletiekunie en beleidsplannen van andere verenigingen. Als uitgangspunt zijn drie bestaande sterkte-/zwakteanalyses vanuit verschillende verenigingsorganen op elkaar gelegd. Hoofdzaken en gemeenschappelijke punten zijn hieruit gefilterd en verder uitgewerkt. Eind 2013 zijn de hoofdlijnen van het concept-beleidsplan gepresenteerd aan het bestuur Routing en opzet Hoofdstuk 2 vat samen en concludeert. In hoofdstuk 3 vindt u een beschrijving van de huidige situatie. In hoofdstuk 4 komen de verenigingsbrede sterkten en zwakten aan bod. In hoofdstuk 5 wordt de toekomstige situatie die wij beogen uiteengezet evenals de noodzakelijke stappen om daar te geraken. In hoofdstuk 6 vindt een toespitsing plaats naar de verschillende takken van sport: Atletiek, Loopgroepen, Nordic Walking en Spinning. Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 3

4 2. BEKNOPTE SAMENVATTING EN CONCLUSIES Spiridon is een vereniging: met een mooie status, met een groot aantal leden verdeelt over vier takken van sport en gevestigd op een mooie locatie. Een grote groep mensen heeft hier hun schouders onder gezet om dit te realiseren. De werkgroep concludeert dat de vereniging op een omslagpunt is gekomen waarvoor geldt: van groei naar stabilisatie en van vrijwilligheid naar professionalisering. De inzet voor de komende jaren is verandering van de organisatie; waarbij vrijwillig niet vrijblijvend is. Dit beleidsplan wordt de start van een inhoudelijk verdieping alsook verbeteringsprocessen op een breed front. De speerpunten ofwel de kern hier uit: De ontwikkeling van een robuust vrijwilligers- en opleidingsbeleid heeft hoge prioriteit, Een goede bestuurlijke organisatie is nodig om tal van complexe ontwikkelingen in goede banen te leiden, Verbetering van de in- en externe communicatie (communicatieplan) is een belangrijke randvoorwaarde voor een ambitieuze, moderne atletiekvereniging, Een strategische koers of stappenplan zoals vervat in dit beleidsplan en de bijbehorende deelplannen per tak van sport zijn richtinggevend voor het beleid de komende jaren. Essentieel hierbij is de borging van beleidsplan en alle hieruit voortkomende verbeterpunten, en De realisatie van een nieuwe atletiekaccommodatie. Doelgericht werken betekent periodiek (jaarlijks) op alle niveaus binnen de vereniging evalueren en bijsturen als dat nodig is. Transparantie, duidelijkheid en werken op basis van vastgestelde plannen moeten voor een structuur en cultuur zorgen waarbij niet de persoon maar de rol bepalend wordt. Op deze manier leggen we een stevig fundament, waarmee de vereniging niet alleen tot 2018 vooruit kan; maar waar ook tot vele jaren daarna op kan worden voortgebouwd. Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 4

5 3. UITGANGSSITUATIE 3.1. Historische schets Spiridon werd op 27 februari 1989 opgericht door een kleine groep fanatieke hardlopers uit de regio. In de eerste 15 jaar van het bestaan maakte het een gestage groei door tot een volwaardige atletieken trimvereniging. In april 1994 werd de huidige accommodatie op het terrein van de voormalige steenfabriek in gebruik genomen. Om de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de laatste 10 jaar te laten zien vergelijken we de situatie in 2004 (ten tijde van opstelling van het beleidsplan ) met de situatie van vandaag. Figuur 1 Verschil tussen totaal en totaal leden heeft te maken met dubbeltelling (1 persoon kan bijvoorbeeld jurylid zijn, maar ook aan hardlopen voor volwassenen doen). Figuur 1 geeft in dit opzicht een interessante kijk op de ledenontwikkeling. Zo telde onze vereniging begin leden, waarvan 39 jeugdleden. De ambitie die destijds werd uitgesproken was door te groeien tot 350 leden in 2010 en daarna een ledenstop/wachtlijst te overwegen. Begin 2013 blijkt dat we zijn doorgegroeid tot maar liefst 628 leden: 115 leden (18%) doen aan spinning, 190 leden (30%) doen aan Nordic Walking en 335 leden (52%) doen aan atletiek en/of hardlopen. De laatste en grootste groep bestaat uit 214 seniorleden en 121 juniorleden (verdeeld over de verschillende jeugdgroepen, MiLa en Atletiek +). De verdrievoudiging van het aantal jeugdleden (van 39 in 2004 tot 121 in 2013) is te danken aan de 400-meter gravelbaan die in mei 2004 in gebruik werd genomen, maar ook aan stimulering, actieve werving en een voorkeursbeleid ten aanzien van deze doelgroep. Opvallend is verder dat van de seniorleden slechts 16 % in het bezit is van een wedstrijdlicentie. Het overgrote deel sport dus op recreatieve basis. Dit is niet veranderd ten opzichte van De kleine groep sportieve wandelaars die in 2004 nog niet officieel in de vereniging was geïntegreerd, is intussen uitgegroeid tot een Nordic Walking-tak bestaande uit 190 leden. Daarnaast zien we een gezonde groei in zowel de volwassen hardlooptak als (in mindere mate) de spinningtak. Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 5

6 Figuur M V 10 0 < >70 Wanneer we kijken naar de leeftijdsafspiegeling van het ledenbestand als totaal, zoals weergegeven in Figuur 2, valt op dat zowel de jeugd als de wat ouderen sterk zijn vertegenwoordigd. Hier tussenin valt echter een gat: slechts een vijfde van de leden is tussen 21 en 45 jaar. In de leeftijd van 21 tot 30 hebben we zelfs maar 15 leden. De groep tussen 51 en 65 jaar is het beste vertegenwoordigd. Jeugdleden buiten beschouwing gelaten is de gemiddelde leeftijd 52,4 jaar. Figuur 3 geeft de bevolkingsontwikkeling weer voor onder meer Gilze-Rijen. Hieruit valt af te leiden dat er geen grote krimp of extreme groei zal plaats vinden. De cijfers van 0-20 jaar ondersteunen voortzetting van het reeds in gang gezet jeugdbeleid. Gebied Nederland Totaal tot 20 jaar tot 65 jaar >65 jaar Noord Brabant Totaal tot 20 jaar tot 65 jaar >65 jaar Gilze-Rijen Totaal tot 20 jaar tot 65 jaar >65 jaar Breda Totaal tot 20 jaar tot 65 jaar >65 jaar Figuur 3 (bron: CBS - Demografische kerncijfers per gemeente 2011) Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 6

7 3.2. Doelgroep Spiridon biedt een breed scala aan sport- en bewegingsmogelijkheden voor verschillende leeftijden en op verschillende niveaus. Sporten op recreatief niveau en het sociale aspect staan voorop. Toch wordt bij sommige groepen, met name jeugdleden, specifiek en bewust geïnvesteerd in prestatie en ontwikkeling. Spiridon wil de faciliteiten bieden om talenten te begeleiden tot (regionaal) topniveau. Deze laatste ontwikkeling vindt al plaats, maar zal na mogelijke realisatie van een volwaardige atletiekbaan in de nabije toekomst zeker nog meer vorm gaan krijgen. Geografisch gezien richt Spiridon zich op de gemeente Gilze- Rijen. 70% van haar leden is woonachtig in Rijen. 12% komt uit een van de andere 3 kernen. Bijna alle andere leden komen uit omliggende gemeentes, te weten Oosterhout (7%), Tilburg (5%), Breda (3%) en Dongen (2%). Atletiek+ kent, gezien haar unieke karakter, een bredere regionale aanzuiging. Spiridon is een vereniging die midden in de samenleving staat. Ter stimulering van ontwikkeling van de breedtesport investeert zij in goede relaties en samenwerking met instanties in haar directe omgeving: gemeente, boswachterij, scholen, sportverenigingen en atletiekunie. De halfjaarlijkse opstapgroep ( start to run ), looptrainingen aanbieden aan gerelateerde sporters en organisatie van de avondvierdaagse zijn hier voorbeelden van Missie Spiridon biedt zowel volwassenen- als jeugdleden de mogelijkheid om binnen een kwalitatief volwaardige en veilige accommodatie loopsport en atletiek evenals hieraan gelieerde sporten en trainingsvormen te bedrijven, dit zowel op recreatief als prestatief niveau. Spiridon is een laagdrempelige en toegankelijke vereniging met vrijwilligerswerk en betrokkenheid van de leden als belangrijke steunpilaren. Op extern gebied streeft Spiridon naar regionale samenwerking, goede contacten met overkoepelende organisaties en lokale overheid en het vervullen van een maatschappelijke rol Visie Atletiek is een keuzesport bij uitstek, met voor ieder wat wils, op ieder niveau. Hiermee vervult de vereniging momenteel al een rol op sociaal-maatschappelijk gebied en wil dat in de toekomst zeker nog verder uitdragen. Allereerst is de sport door haar veelzijdigheid een ideale manier om de jeugd op speelse wijze haar talenten te leren ontdekken, waarbij ieder op eigen niveau de prestaties kan proberen te verbeteren en zichzelf leert uit te dagen. Door het groepsproces worden de jonge atleten ook meer uitgedaagd om hun talenten te ontwikkelen. In de overgang van jeugd naar senioren wordt in de junioren geleidelijk gekozen voor specialisatie. Hier zien we tot op heden dat de keuze voor de hardloopsport duidelijk de boventoon voert bij Spiridon. Spiridon wil ruimte bieden om ook voor volwassenen een breder aanbod te ontwikkelen door het stimuleren van de atletiekbeoefening in al haar facetten, zowel recreatief als prestatief. Daarnaast wil Spiridon ook aan de atletiek gelieerde sporten en trainingsvormen aanbieden zoals Nordic Walking en spinning. Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 7

8 Ook wil Spiridon bij de jeugd in samenwerking met andere verenigingen speciale trainingen organiseren voor de talenten, waarbij het doel is dat deze talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen, maar wel verbonden blijven met de eigen vereniging. Anderzijds zijn inmiddels ook reeds de eerste stappen gezet om trainingen aan te gaan bieden aan andere doelgroepen welke speciale aandacht behoeven (Atletiek+, ) Op basis van deze visie en de eerder geformuleerde missie wil Spiridon voor alle inwoners van de gemeente Gilze-Rijen en haar directe omgeving (bijvoorbeeld Tilburg Reeshof) de vereniging zijn die in deze behoefte aan beweging en gezonde leefstijl voorziet door het: aanbieden van trainingen op passend niveau aan alle doelgroepen; promoten van actief bewegen; promoten van gezond en veilig bewegen; stimuleren van deelname aan wedstrijden en evenementen in het algemeen; organiseren van atletiekevenementen die openstaan voor iedereen; organiseren van nevenactiviteiten voor alle groepen, zowel per tak van sport als voor alle sporttakken samen; zorgen voor laagdrempelige toegang tot de vereniging voor alle groepen, zowel op sociaal als op financieel vlak Organisatie en cultuur Algemene Ledenvergadering Het hoogste orgaan in de vereniging is de Algemene Ledenvergadering waaraan het bestuur tenminste eenmaal per jaar verantwoording aflegt Bestuur Het bestuur bestaat uit negen leden: voorzitter, penningmeester, secretaris en zes bestuursleden. Zij vergaderen circa tien keer per jaar. Bestuursleden vertegenwoordigen niet consequent één van de sportstromingen binnen de vereniging of één van de commissies Commissies Het uitwerken van besluiten, ideeën, activiteiten en evenementen vindt plaats in de verschillende commissies. Commissies bestaan uit twee tot tien leden en houden zich bezig met uiteenlopende zaken als: trainingen, wedstrijdorganisatie, Nordic Walking, jeugd, activiteiten, bar en sponsoring. De grotere commissies worden aangestuurd door een voorzitter. Commissies hebben geen directe afvaardiging in het bestuur. Interne communicatie verloopt deels op een formele, deels op een informele manier Werkgroepen Buiten de vaste commissies worden waar nodig ad-hoc werkgroepen ingesteld om niet-structurele, specifieke uitdagingen aan te pakken of te onderzoeken. De werkgroep nieuwe atletiekaccommodatie en de werkgroep beleidsplan zijn twee recente voorbeelden Sportieve resultaten Met name onder de jeugdleden heeft Spiridon een aantal talenten in haar gelederen die presteren op regionaal en zelfs op nationaal niveau. Competitieteams baren opzien door gerenommeerde regionale verenigingen voor te blijven en op alle fronten worden persoonlijke- en clubrecords Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 8

9 verbeterd. Door sterk beleid en goede begeleiding is de laatste jaren absoluut sprake van een stijgend niveau. Waar de jeugdatletiek zich bezighoudt met baanatletiek in al haar facetten, richten de volwassen zich in de praktijk vooral op (middel)lange loopnummers. Waar in het verleden nog regelmatig regionale podiumplaatsen vielen te vieren is de trend, een uitzondering daargelaten, op dit vlak minder positief. Om qua prestaties weer mee te tellen moet worden geïnvesteerd in structurele en gerichte begeleiding van lopers die de ambitie hebben - en bereid zijn de nodige trainingsarbeid te verrichten - om mee te doen om de prijzen Cultuur, waarden en normen Spiridon kent haar oorsprong in een loopgroep, waarbij een ieder die mee wilde doen zich kon aansluiten. Dit open karakter is nog steeds terug te vinden, waardoor er een ontspannen sfeer heerst met respect over en weer tussen de leden en ook nieuwe leden gemakkelijk worden opgenomen. Risico van deze toegankelijke opzet is dat de vereniging focus verliest en er kans op wildgroei bestaat Betrokkenheid De mate van betrokkenheid bij de vereniging is sterk wisselend. Een grote groep leden komt met plezier een of twee keer in de week sporten, maar heeft geen behoefte mee te denken over/bij te dragen aan verdere ontwikkelingen binnen de vereniging. Ook bij activiteiten die worden georganiseerd naast het sporten is de opkomst uit deze groep gering. Daarnaast is er een kleine groep actieve leden, veelal vertegenwoordigd in bestuur en commissies of daaraan gelieerd, die de spreekwoordelijke kar trekken. Zij geven, ondersteund door een omvangrijke groep vrijwilligers die tijdens evenementen de handen uit de mouwen steken, richting en vorm aan de vereniging. Tenslotte moet vermeld worden dat, hoewel de verschillende takken van sport (atletiek, hardlopen, Nordic Walking en spinning) onder één dak vallen en er uiteraard wel onderlinge contacten zijn, de echte betrokkenheid bij elkanders sport vaak ontbreekt. Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 9

10 4. SWOT-ANALYSE 4.1 Aanpak SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats In een SWOT-analyse is binnen de verschillende taken van sport binnen Spiridon bepaald wat de sterke en zwakke punten binnen onze vereniging zijn. Het geeft ons een leidraad om de weg die we willen gaan te bepalen. In de SWOT analyseren we intern de sterkten en zwakten en in de omgeving de kansen en bedreigingen voor onze vereniging. De resultaten vormen de basis voor visie en strategie van ons beleidsplan. Er zijn een 4 tal (deel-) analyses gemaakt: Door de Atletiekgroep, Door de Loopgroepen, Door de Nordic Walkinggroep, en Door het bestuur (in een brainstormsessie o.l.v. een externe begeleidster). De resultaten gaan we als volgt verwerken: Punten die in alle analyses naar voren komen worden kennelijk over alle takken van sport heen gedragen. Deze punten moeten in het (overall) beleidsplan naar voren komen. Punten die alleen bij de analyse van een bepaalde tak van sport naar voren komen, kunnen in de detail plannen beschreven worden. Als deze punten echter tegenstrijdig zijn met de reeds gedefinieerde plannen in het beleidsplan, dan kan hier natuurlijk geen strategie van afgeleid worden. Voor deze punten kan het nodig zijn bij de detaillering van de individuele plannen per tak van sport een confrontatiematrix gemaakt moet worden: op basis van een lijst van vele aandachtspunten worden de belangrijkste punten geselecteerd en die worden uitgewerkt in het detailplan Sterkten Sterkten zijn positief en intern gericht: Leden Trouwe leden / vaste kern Dit zijn waarnemingen die overal Goede sfeer (gemoedelijk) terugkomen en breed worden gedragen Locatie / Clubgebouw en accommodatie zijn Een fijne omgeving om in te sporten accommodatie een sterk punt Link tussen takken van sport Vangnet functie voor geblesseerden / alternatieve opties binnen de club Een geblesseerde loper kan Spinnen of Nordic Walken om te herstellen mogelijk bij de andere takken van sport Financiën Kosten lidmaatschap relatief laag De verhouding prijs / kwaliteit is erg goed Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 10

11 4.3. Zwakten Zwakten zijn negatief en intern gericht: Leden Ontbreken integratie van jeugd Het integreren van de jeugd binnen de club kan beter Vrijwilligers / invulling vrijwilligerstaken Te veel taken / te weinig mensen Vrijwilligersbeleid ontbreekt Het verdient aandacht om goed en bewust om te gaan met vrijwilligers. Er moet een vrijwilligersbeleid komen Trainers Samenstelling en opleidingen Niet alle trainers hebben aanvullende opleidingen en bijscholingen Verenigingsstructuur Publiciteit/ communicatie 4.4. Kansen Kansen zijn positief en extern: Regels en handvatten voor trainingen en trainers ontbreken Te weinig wisseling in bestuur. Het bestuur is te groot. Het is onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. De ophanging en inbedding van commissies is niet helder. Kan op onderdelen verbeterd worden Sociale media kunnen uitgebreid worden Actualiteit van de communicatie is belangrijk Er moeten structureerde trainingsplannen zijn (per niveau en periode en bij extreme weersomstandigheden), zodat trainerswisseling geen issue is Er moet regelmatig vers bloed in het bestuur komen, dat voorkomt bedrijfsblindheid. Taakomschrijvingen zijn wenselijk. Heroriëntatie op het bestaande bestuursmodel is noodzakelijk. Opbouw, actualiteit en interactie van bijv. de website verbeteren Twitter en Facebook moeten een prominente rol krijgen en moeten ook actueel en interactief blijven Zie de twee vorige punten Leden (-groei) Verder investeren in kwaliteit en diversiteit aanbod Aansluiten bij toenemende aandacht voor bewegen in de maatschappij Als we willen groeien dan moeten we investeren in de kwaliteit en kwantiteit van het aanbod We kunnen aansluiten bij de aandacht die bewegen in de maatschappij krijgt Bedreigingen Bedreigingen zijn negatief en extern: Leden (-groei) Vergrijzing (van onze leden en van de maatschappij? Kan een bedreiging zijn als er niet voldoende aanwas komt uit de jongere groepen. Vindt er een verschuiving plaats naar Nordic Walking? Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 11

12 5. ALGEMENE KADERS 5.1. Organisatiestructuur De professionaliseringsslag, waar in paragraaf 1.2 al aan werd gerefereerd, zal vooral zijn weerslag vinden in de manier waarop wij ons als vereniging organiseren en met elkaar samenwerken. Een slagvaardig bestuur is een compact bestuur met een duidelijke taakstelling. Bevoegdheden op uitvoerend vlak worden in vergaande mate gedelegeerd aan commissies en de bestuursorganen van de takken van sport. Het bestuur spreekt duidelijke kaders en budgetten af met de verschillende bestuursorganen. Commissies en takken van sport krijgen binnen deze kaders de vrijheid maar ook de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen. Alledaagse, operationele beslissingen worden hier genomen. Het bestuur stuurt op enige afstand en houdt zich voornamelijk bezig met verenigingsbrede zaken en alles wat buiten de afgesproken kaders valt. Een duidelijke taakafbakening en openheid zullen leiden tot efficiënte en transparante besluitvorming. Van elke bestuurlijke functie bestaat een functieprofiel. Bestuur en bestuursorganen moeten bij voortduring kritisch kijken naar hun functioneren. Om doorstroming te bevorderen en bedrijfsblindheid te voorkomen zou het goed zijn een maximaal aantal benoemingstermijnen per bestuursfunctie in te stellen. Essentieel voor het nieuwe bestuursmodel is dat alle bestuurslagen aan elkaar gelinkt zijn en dat er vaste aanspreekpunten zijn voor de leden. Het bestuur doet voorstellen voor een nieuwe bestuursstructuur op de eerstvolgende reguliere Algemene Ledenvergadering. Gelet op het belang van het vrijwilligersmanagement en de bestuurlijke verankering hiervan, stelt het bestuur in afwachting hiervan alvast uit haar midden een vrijwilligerscoördinator aan. Deze vrijwilligerscoördinator fungeert als kwartiermaker. Een van zijn/haar eerste taken is een knelpuntenanalyse en prioriteitenschema Financiën In het verleden is het financieel beleid van AV Spiridon gestoeld geweest op de volgende uitgangspunten: Contributie voor de leden moet relatief laag blijven in vergelijking met andere sporten in Rijen en omgeving. Onderhoud van de accommodatie zal voornamelijk zonder kosten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Grotere uitgaven vinden alleen plaats na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering. Naast contributie bestaan de inkomsten van AV Spiridon voornamelijk uit bijdragen van sponsoren en uit inschrijfgeld bij wedstrijden. De verschillende commissies werken met een jaarlijkse begroting, die samen met de volledige begroting, jaarlijks aan de Algemene Ledenvergadering wordt voorgelegd. De contributies bij de verschillende takken van sport zullen gebaseerd zijn op de gangbare contributies in de markt. AV Spiridon zal extra investeren in voorzieningen voor de jeugd. Voor de komende periode zullen deze uitgangspunten gehandhaafd blijven. Aandachtspunten daarbij zijn: Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 12

13 Bij aanleg van een nieuwe atletiekbaan zullen de contributies eenmalig extra verhoogd moeten worden. De Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2013 heeft bepaald dat daarin een plafond gehanteerd dient te worden van 20 verhoging per lid. Het verkrijgen van extra steun van sponsoren is momenteel lastig. Dit betekent dat de komende periode extra aandacht gegeven moet worden aan het verkrijgen van nieuwe sponsoren. Naast versterking van de sponsorcommissie betekent dit ook dat een extra plan gemaakt moet gaan worden om sponsoren bij de vereniging te betrekken en duidelijk te maken dat sponsoring van AV Spiridon voor hen interessant is Accommodatie Sinds 1994 maakt Spiridon gebruik van clubgebouw De Aanloop welke naast een ruime kantine in gescheiden douche- en kleedruimten, toiletvoorzieningen, bestuurskamer, opslagruimten, een keuken en ruimte voor spinning, fitness en krachttraining voorziet. Qua buitenaccommodatie beschikt de vereniging sinds 2004 over een 400-meter atletiekbaan van gravel en enkelvoudige technische voorzieningen voor verspringen, hoogspringen, kogelstoten en discuswerpen. Ook is er een veldloopparcours. Aan de voorzijde van het clubgebouw bestaat parkeergelegenheid. De gemeente is eigenaar van de grond (circa 12 ha.) en de gebouwen. Spiridon huurt het clubgebouw en heeft een deel van de grond in erfpacht. Wij zien de huidige locatie als een groot pluspunt. De nabijheid van boswachterij Dorst biedt volop mogelijkheden voor gevarieerde trainingen, wedstrijden en andere activiteiten. Enig minpunt aan de locatie is dat we gescheiden zijn van het overige sportaanbod in Gilze-Rijen. Vanuit de sporttak atletiek bestaat de uitdrukkelijke wens om de bestaande buitenaccommodatie te moderniseren. Het geheel is verouderd, zeker wanneer wordt vergeleken met atletiekverenigingen in de directe omgeving (Scorpio en Atledo). Op enkele van de technische onderdelen ontstaan zelfs onveilige situaties. Een vernieuwde atletiekaccommodatie zou het imago van Spiridon als serieuze/ambitieuze atletiekvereniging ten goede komen doordat een breder onderdelenpakket kan worden aangeboden en officiële baanwedstrijden kunnen worden georganiseerd. Daarnaast moet worden geïnvesteerd in materialen voor technische atletiek (zowel vervanging als uitbreiding) alsook de hiervoor benodigde materiaalruimte. Naast jeugd- en volwassenenatletiek gaat ook de groep MiLa lopers en de nog op te richten selectie van de vernieuwde faciliteiten profiteren. Het zal hen helpen in snelheidsontwikkeling, wedstrijdvoorbereiding en wedstrijdcultuur. Voor de andere takken van sport (loopgroepen, spinning en Nordic Walking) voldoet de huidige accommodatie. Voor wat betreft de binnenaccommodatie raden wij aan te investeren in aankleding, zowel in algemene zin, om wat meer sfeer te creëren, als specifiek voor de kinderen die hier overblijven tijdens de training van hun ouders Vrijwilligersbeleid Onze vereniging vaart voor het organiseren van evenementen, maar ook in de dagelijkse operatie op het enthousiasme en de inzet van een relatief kleine, maar stabiele groep vrijwilligers. In directe relatie tot de financiële laagdrempeligheid omschreven in paragraaf 5.2 is het uitgangspunt altijd geweest zoveel mogelijk zaken door onbetaalde vrijwilligers te laten uitvoeren. Wij houden hieraan vast. We constateren wel dat er een noodzaak is om dit beter te structureren. Tot op heden en ondanks aanbeveling in het beleidsplan is vrijwilligersbeleid binnen onze vereniging Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 13

14 non-existent. Doordat bepaalde taken steeds worden opgepakt door dezelfde kleine groep fanatiekelingen komen soms teveel taken bij één persoon te liggen. En wanneer die persoon door omstandigheden niet aan bepaalde punten toekomt, worden verenigingszaken geblokkeerd. Iedereen moet zich ervan bewust zijn dat een bijdrage leveren aan de vereniging weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend is. Vrijwilligers zijn het belangrijkste bezit wat de vereniging heeft en moet altijd op waarde worden geschat, maar tegelijkertijd mag de vereniging ook meer en duidelijkere verwachtingen uitspreken Sponsoring Een andere essentiële manier om de contributie laag te houden is het genereren van voldoende sponsorinkomsten. Door structurele onderbezetting van onze sponsorcommissie is hieraan de laatste jaren onvoldoende aandacht besteed. Tevens heeft het algemene economische klimaat de animo van lokale ondernemers om te investeren in sponsoring geen goed gedaan. We zien dat een aantal bestaande sponsoren zijn afgehaakt en dat weinig nieuwe sponsoren worden gevonden. Gegeven deze uitgangssituatie is allereerst een kartrekker nodig die zijn/haar schouders hieronder gaat zetten. Deze kartrekker moet op zoek naar commissieleden die met hem/haar nieuwe initiatieven ontplooien en nieuwe bronnen aanboren om zo onze sponsoractiviteiten weer op de rails te krijgen. Daarbij vallen de volgende trajecten te overwegen: actiever lobbyen, alle leden vanuit hun persoonlijke situatie (werk, eigen zaak) aanspreken/inzetten en samenwerking zoeken met andere lokale (sport)verenigingen om vanuit een overkoepelende benadering ondernemers te overtuigen. In ieder geval moeten sponsoring en fondsenwerving binnen onze vereniging weer de zwaarte en waardering toekomen die het verdient Communicatie & PR Voor interne en externe communicatie maakt Spiridon momenteel gebruik van het weekblad, de nieuwsbrief, het clubblad, de website en social media (Facebook en Twitter). We stellen ons tot doel alle communicatie en PR in lijn te brengen met de verdere professionalisering van de vereniging. Dit betekent onder andere dat de leden die zich bezighouden met één van bovengenoemde communicatiemiddelen op regelmatige basis samen moeten komen om eenheid te bewaren in hun uitingen, om nieuwe initiatieven te ontplooien en om taken duidelijk te verdelen en vast te leggen. In de ideale situatie wordt een volledig communicatieplan uitgewerkt. Niemand doet nog aan externe communicatie op persoonlijke titel of eigen initiatief zonder medeweten en goedkeuring van deze groep, zoals in het verleden wel is gebeurd. Er moeten initiatieven worden ondernomen om de verenigingswebsite te actualiseren en moderniseren. Het beter up-to-date houden van de website, een meer interactief karakter en het posten van meer foto s zal maken dat het aantal pageviews toeneemt. Hieraan gelieerd moeten de mogelijkheden voor sponsoring via de website worden uitgewerkt. Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 14

15 Van een hele andere orde is de uitstraling van leden bij externe wedstrijden. Om meer eenheid uit te stralen kan het bestuur het dragen van clubkleding verder stimuleren Evenementen en maatschappelijke activiteiten Spiridon draagt waar het binnen haar mogelijkheden en statutaire doelstellingen ligt bij aan allerhande maatschappelijke activiteiten. Onder dit kopje zijn de laatste jaren verschillende projecten ontplooid. Een aantal recente voorbeelden: Organisatie van de avondvierdaagse in Rijen Ondersteuning sportactiviteiten van scholen door beschikbaar stellen van accommodatie en hulp bij sportdagen etc. Deelname aan jumelage activiteiten met Gerolstein Deelname aan maatschappelijke beursvloer Gilze-Rijen De komende jaren zouden we moeten doorgaan op de ingeslagen weg; zij het met een duidelijke afbakening. Alle evenementen en maatschappelijke activiteiten die worden ontplooid moeten gericht zijn op de doelgroep van Spiridon (zoals omschreven in paragraaf 3.2) of een duidelijk en concreet voordeel bieden voor de vereniging. Een dergelijk voordeel kan worden gezocht in een stuk uitstraling/naamsbekendheid met potentiële ledengroei tot gevolg of in betrokkenheid van de vereniging met haar omgeving. Projecten moeten te allen tijden kostenneutraal zijn. Van activiteiten die toetsing aan deze criteria niet doorstaan moet worden afgezien om wildgroei te voorkomen. Om consistentie te garanderen geldt voor alle individuele initiatieven van leden: Spiridon zal deze aanmoedigen, maar niet actief ondersteunen of onder verenigingsvlag organiseren als ze niet passen in de verenigingsdoelstellingen. Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 15

16 6. TAKKEN VAN SPORT BINNEN AV SPIRIDON AV Spiridon kent momenteel een viertal takken van sport, namelijk Atletiek, Loopgroepen, Nordic Walking en Spinning. Voor ieder van die takken van sport is een beleidsplan gemaakt. In dit hoofdstuk wordt een korte samenvatting gegeven van de situatie en plannen per tak van sport. Het plan is dat er vóór het einde van ieder jaar door iedere tak van sport, op basis van hun beleidsplan, een gedetailleerd jaarplan wordt geschreven (dus vóór 15 december 2014 wordt een jaarplan geschreven voor 2015) waarin alle acties worden aangegeven die in het komende jaar zullen worden uitgevoerd. Voor die jaarplannen zal wel een format ontwikkeld moeten worden die voor elke tak van sport hetzelfde is Technische Atletiek Atletiek is de tak van sport binnen AV Spiridon voor alle jeugd en daarnaast een belangrijk ontwikkelpunt de volwassenen, waar binnen alle technische onderdelen inclusief meerkamp, wegwedstrijden en cross wordt aangeboden. Bijzondere doelgroepen worden meer en meer toegevoegd aan het aanbod, zo heeft bijvoorbeeld Atletiek+ voor kinderen met autisme, AD(H)D of andere gedragsproblemen een regionaal aanzuigende werking tot zelfs Hooge Zwaluwe aan toe. Atletiek kent een aantal onderdelen te weten loop-, spring- en werponderdelen. Momenteel zijn niet alle onderdelen in het trainingsaanbod op te nemen vanwege een beperkte trainingsfaciliteit. In voorbereiding op het meerjarenbeleidsplan AV Spiridon heeft de atletiek haar tak van sport kritisch tegen het licht gehouden door middel van observaties, het voeren van gesprekken, het uitvoeren van een SWOT-analyse en het volgen van de ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging. Met deze informatie is een beleidsplan opgesteld, waaruit een achttal ambities zijn geformuleerd. Deze ambities zijn richtinggevend voor de nog te ontwikkelen detailplannen en zijn niet getoetst aan haalbaarheid op een korte termijn. o Ledenaantal Stijging van het aantal leden binnen de technische Atletiek (jeugd & Atletiek+ & volwassen) naar minimaal 150 leden. Waarbij ook meisjesjeugd en volwassenen voldoende aanwezig zijn voor het realiseren van competitieteams in elke leeftijdklasse. o Informatieverstrekking en communicatie Informatieverstrekking en communicatie richting de eigen leden (en ouders) en geïnteresseerden inzetten als motor voor een bloeiende technische atletiektak waarbij de betrokkenheid wordt verhoogd. o Omvang en niveau trainerskorps Omvang en niveau trainerskorps dient verder te worden ontwikkeld en geborgd. Hierbij zal de (jeugd-) coördinator een leidende, sturende en stimulerende rol hebben voor atletiek en het technische beleidsplan (leerlijnen). Specialisatietrainingen zullen waar mogelijk binnen de vereniging worden aangeboden, dit in aanvulling op regionale en landelijke initiatieven. Lopers kunnen MiLa-training doen, meerkampers de bonustraining en op termijn kunnen we ook denken aan specialisaties als werpen, springen en lopen (sprint, horden). Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 16

17 o Organisatie Opzetten nieuwe atletiekorganisatiestructuur: er worden kaders en verantwoordelijkheden gedefinieerd. Waarbij voldoende kwalitatief goed opgeleide mensen deze verantwoordelijkheid dragen. Hierbij zijn ouderparticipatie, aandacht voor inhoudelijke ontwikkeling en teamvorming onmisbaar. o Atletiekvoorzieningen. Creëren van een veilige en optimale atletiekvoorziening. Dit gaat over baan en materialen. Om een goede materiaalhuishouding te onderhouden is een materiaalmeester in de huidige grootte van de vereniging een vereiste, deze functionaris heeft contact met de onmisbare en zeer gewaardeerde maandagmiddagploeg voor het realiseren van goede opruimfaciliteiten en voor het inrichten van creatieve trainingsmogelijkheden bij de baan. Ook over onderhoud en reparaties dient contact onderhouden te worden. Met de ambitie tot faciliteren van wedstrijden en niveautrainingen op regioniveau. Wij zouden bijvoorbeeld net als in België in de zomerperiode een wedstrijd kunnen organiseren. o Kruisbestuiving Samenwerking met andere takken van sport van Spiridon en derden om te komen tot een goede positie in de samenleving van Gilze- Rijen. Atletiek is de moeder aller sporten en heeft dus mogelijkheden voor alle andere sporten. Andere sporten hebben vaak goede trainingsmethoden voor onderdelen van de atletiek. Voorbeeld is sprongtraining voor atleten door basketball trainers, werptraining door honkbaltrainers, of zoals al ingevoerd loopscholing vanuit Spiridon voor voetbal en hockey. o Wedstrijden Deelname en begeleiding aan geselecteerde wedstrijden. Waarbij het streven is om minimaal 80% van alle atletiekleden te laten deelnemen aan de eigen wedstrijden, en alle leden aan minimaal 1 wedstrijd per jaar. Wat betreft Brabantse en Nationale kampioenschappen stimuleren en ondersteunen we de atleten die zich kunnen plaatsen. Begeleiding is voldoende aanwezig voor de atleet. o Trainingsaanbod Het trainingsaanbod is voldoende gevarieerd om atleten van elk niveau te laten groeien en behouden voor de eigen vereniging. Dit heeft consequenties voor trainingsfaciliteiten en omvang en scholing van het trainerskorps. Verder sluiten we actief aan bij het aanbod in de regio en daarbuiten. Met de verdere uitwerking wordt getracht om zoveel mogelijk de raakvlakken met de andere disciplines binnen de vereniging te benadrukken. Waarbij kruisbestuivingen en gezamenlijke ontwikkeling wordt nagestreefd, met als doel om de atletiek te voorzien van een verbeterd fundament om verder te groeien in haar ambities en doelstellingen waarbij de sport centraal blijft staan. De verdere uitwerking beleidsplan Atletiek zal worden vormgegeven door een discussie met jeugden volwassentrainers, ouders van jeugdleden, junioren en senioren in de doelgroep. Een deel van de ambities is al verder uitgewerkt naar mogelijke oplossingen die als voer voor discussie zullen gaan dienen. Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 17

18 6.2. Loopgroepen AV Spiridon kent een aantal loopgroepen voor jeugd, beginners en gevorderde lopers. Binnen deze loopgroepen is een aantal ontwikkelingen gaande, die aanleiding zijn voor het opstellen van een uitgebreid beleidsplan. Deze ontwikkelingen zijn: - Groei huidige MiLa-jeugd groep en goede prestaties van enkele leden van deze groep. - Afname van de wedstrijdcultuur en prestaties bij wedstrijden bij de volwassen lopers. - Onduidelijkheid over regels en afspraken rond trainingen en trainers. Belangrijkste conclusies uit het beleidsplan loopgroepen zijn: - De wedstrijdcultuur wordt versterkt door: o Oprichten aparte selectiegroep, die een extra training op de baan aangeboden krijgt op donderdagavond. o Samenvoegen wedstrijdgroep en loopgroep 1. o Versterken overleg met de Wedstrijd Organisatie Commissie over interne wedstrijden die passen in het trainingsschema. o Verbeteren van de communicatie over behaalde resultaten (clubrecords, PR s, beste jaarprestatie) via clubblad, notitiebord en website, - Regionale samenwerking bij talentontwikkeling zal plaatsvinden door deelname aan districtstrainingen. - Professionalisering trainingen gebeurt door opstellen richtlijnen door Technische Commissie. - Samenwerken met de Technische Atletiek op het gebied van professionalisering en uitwisseling van kennis en ervaring. - Professionalisering trainerscorps gebeurt door: o Het maken van formele afspraken met trainers over inzet en te volgen opleidingen en cursussen. o Het opstellen van trainersprofielen per loopgroep door de Technische Commissie. o Gezamenlijk bijscholen van de trainers onder andere in hartreanimatie, blessurepreventie en functionele fitness. - Accommodatie moet verbeterd worden. - Sociale activiteiten worden gestimuleerd door de trainers: o Trainingsdag per groep. o Uitwisselingsevenement met de verschillende groepen. o Eenmaal per jaar gezamenlijke training met alle loopgroepen. 6.3 Nordic Walking (NW) Op basis van analyses, gesprekken, ervaringen, probleemnoties en verslagen is onderstaande beleidsagenda voor de komende jaren tot stand gekomen. 1. Afstemming (individuele) bewegingsbehoefte en trainingsaanbod Zelfs binnen een recreatiesport als Nordic Walking bestaan er verschillen in bewegingsintentie en sportbeleving. Hoewel er nauwelijks NW-wedstrijden zijn, zijn er NW ers met een competitieve instelling. Wandelaars pur sang hebben een andere loopmotivatie dan NW ers die de poles gebruiken voor conditieverbetering. Het gaat soms om graduele verschillen. De beleving kan niettemin botsen. Ook fysieke belemmeringen kunnen een rol spelen. Een Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 18

19 goede segmentatie ofwel adequate, evenwichtige samenstelling van trainingsgroepen kan frustratie voorkomen. Met het oog op verjonging, de doorstroming vanuit de atletiek en verbreding met personen die zijn aangewezen op een aangepaste vorm van NW is het belangrijk om eens naar de huidige groepenindeling (kleurencodes) te kijken. Wanneer het karakter en de kenmerken van de te onderscheiden groepen expliciet gemaakt zijn, dan is een totaalomvattend trainingsplan op verenigingsniveau slechts een kleine stap. In dit master-trainingsplan wordt het trainingsaanbod afgestemd op de trainingsbehoeften per groep. Het plan bepaalt het wat. Het hoe is een verantwoordelijkheid van de instructeurs en gidsen. Een voorbeeld ter illustratie. Bij de ene groep is kracht een trainingsdoel en doet aan looptechniek. In een andere groep staat lenigheid en stabiliteitsverbetering centraal. De basis is en blijft in alle groepen natuurlijk altijd NW. 2. Voldoende goed opgeleid kader De afgelopen jaren is met succes veel geïnvesteerd in opleidingen. Goed kader is een vereiste om grote groepen verantwoord te laten sporten. Die deskundigheid dient op peil gehouden te worden. Ook hier geldt stilstand is achteruitgang. Het inhaken op nieuwe (bewegings)trends, vraagt om nieuwe kennis op te halen. GPS is hiervan een voorbeeld. Differentiatie van wandelgroepen noodzaakt tot bijscholen. Uitgangspunt voor de scholingsaanpak is de capaciteitenplanning. Hoeveel kader is in het tijdsbestek van dit beleidsplan nodig en over welke competenties moeten zij beschikken? Dit staat ook niet los van het NW-trainingsplan en doelgroependefinitie zoals bedoeld onder 1. Reden om het opleidingsplan te maken nadat de stappen onder 1 zijn gezet. 3. Imagoverbetering: communicatieplan Als verbeteringsdoel wordt vaak de noodzaak van een communicatieplan genoemd. Daarmee heeft men imagoverbetering van NW als bewegingsvorm op het oog maar soms wordt gedoeld op de interne communicatie die te wensen overlaat. Verbetering hiervan kan het beste op verenigingsniveau worden opgepakt, omdat bij andere takken van sport het communicatiebeleid ook op de agenda staat. 4. Verjonging en doorstroming De gemiddelde leeftijd bij Nordic Walking ligt boven de vijftig. Het imagoprobleem is hiermede voor een groot deel verklaard. NW is een sport voor jong en oud. Leeftijd speelt in principe geen rol. Ledenaanwas van onderop door jongeren draagt bij aan imagoverbetering. Het product NW verjongen is voorwaar geen sinecure. Niets doen is geen optie. Het gevolg is dat NW uiteindelijk doodbloedt. Jeugdigen en jongvolwassenen werven tussen ongeveer jaar is erg moeilijk. Maar groei in de leeftijdscategorie en jonge ouderen moet mogelijk zijn. Een specifiek trainingsaanbod/-activiteiten op de doelgroep afgestemd is een noodzakelijke voorwaarde. Gevist kan worden in de vijver van oud-atleten. NW is géén negatieve keus, maar een volwaardig alternatief voor de moeder aller sporten ook op ietwat latere leeftijd. Vast staat dat jongeren niet vanzelf komen. Trainingsaanbod, communicatie en vereniging dienen in onderlinge samenhang in te spelen op de bewegingsbehoeften van de doelgroepen in kwestie. Een en ander moet uitmonden in een wervingsplan. Waarin beschreven wordt wat nodig is om aantrekkelijk te zijn voor de doelgroepen in kwestie. 5. Ledenbehoud In 2015 is de vergrijzing over zijn top. Als verjonging uitblijft, zal het ledental alleen maar kunnen afnemen. Bij NW zijn veel ouderen actief met expertise die ingezet kan worden ten Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 19

20 behoeve van de atletiek in het algemeen en de eigen vereniging in het bijzonder. Dit is een tweesnijdend zwaard. Ook al is grote ledengroei niet te verwachten, de NW ers vormen voldoende kritische massa voor de ontwikkeling van AV Spiridon. Veel NW ers zijn bereid om projectmatig te klussen ofwel een bijdrage te leveren aan de doelstellingen en activiteiten. Een nieuw type vrijwilliger, die zich makkelijker verbindt als het gaat om overzichtelijke, tijdelijke taken. Bestuur en NW-commissie kunnen effectief projectgericht taken uitbesteden aan ouderen met in- en overzicht. Zo blijven ouderen langer lichamelijk en geestelijk fit. De breed aanwezige kennis kan goed worden benut. De vereniging kwijt zich in dubbele zin van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De jaarlijkse beleidsevaluatie is een geschikt moment voor een projectenplan. Wat ligt er nog op de plank? Wat blijft er liggen? Ook dit beleidsplan bevat volop aanknopingspunten voor projecten. 6. Organisatorisch-bestuurlijke inbedding Ook voor het NW-onderdeel is het zinvol om de organisatie en de bijbehorende functiestructuur periodiek tegen het licht te houden. In de loop der jaren ontstaan nieuwe taken en vrijwilligersfuncties. En taken veranderen. De steeds terugkerende vraag luidt: is het effectief zoals we het nu organisatorisch geregeld hebben? De NW-structuur staat niet los van de inrichting van de vereniging en de beoogde wijzigingen hierin. 7. Beleidsevaluatie Het is goed om vernieuwingen, aanpassingen maar ook de gewenste verbeteringen in de routineprocessen te monitoren. Jaarlijkse evaluatie en dus de vinger aan de pols houden draagt bij aan continue optimalisatie en verbetering. Liggen we nog op koers? Sluit datgene wat we doen nog aan bij datgene wat onze leden willen? Alle actiepunten uit dit beleidsplan komen daarvoor in aanmerking. Extra aandacht zal er moeten zijn voor het tijdpad in de zin van voortgangsbewaking. De NW-tak evalueert jaarlijks intern de gang van zaken. Elk niveau rapporteert haar bevindingen aan het bestuur, die op haar beurt het evaluatieproces zelf monitort. Zo nodig worden de NW ers bevraagd Spinning Spiridon biedt klantgericht spinning aan volgens het spinningconcept Mad Dog Atletics. Spinning richt zich op zowel op de leden van Spiridon die alleen spinning willen volgen alsook op de geblesseerde atleten van de andere takken van sport die bij Spiridon beoefend kunnen worden. Op dit moment lopen de spinninglessen probleemloos. Voorwaarde is wel dat bij de trainingen op zaterdag voldoende plaatsen beschikbaar blijven om de geblesseerde atleten van de overige takken van sport (en dan met name van de loopgroepen) de gelegenheid te geven om spinning als alternatieve training te volgen. Het is hiervoor noodzakelijk dat er goed contact is tussen de trainers van de loopgroepen en de trainers van spinning. Groeimogelijkheden van deze tak van sport zullen onderzocht moeten worden. Bij een nieuwe accommodatie zal de uitstraling van de spinningruimte naar alle waarschijnlijkheid een stuk professioneler worden, wat zeker zou kunnen leiden tot een aanwas van leden. Dit punt zal onderzocht moeten worden en er zal een plan gemaakt moeten worden hoe dit te realiseren. Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 20

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

Van idee naar werkelijkheid

Van idee naar werkelijkheid Handleiding voor de realisatie van een nieuw sportcomplex Colofon Tekst: Piet Eversdijk (v.v. De Meern) Peter Kieft (v.v. De Meern) Joeke de Jong (KNVB) Bijdragen: Peter van Kuijk Maaike van Meerten André

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 3 mei 2013 (conceptversie voor ALV 30/5/2013) Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

BELEIDSWIJZER. Auteurs. Jeroen Hoyng en Iwan de Jong

BELEIDSWIJZER. Auteurs. Jeroen Hoyng en Iwan de Jong BELEIDSWIJZER Sport en Bewegen Auteurs Jeroen Hoyng en Iwan de Jong Voorwoord BELEIDSWIJZER Sport en Bewegen Sport en bewegen scoren hoog op de maatschappelijke agenda. In tal van gemeenten zien we, mede

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht apport isitatie Stichting Museum Catharijneconvent Utrecht voorwoord Voorwoord Kan het eigenlijk wel, een museum visiteren? De visitatiecommissie stelde vast dat als een museum aan een dergelijke proef

Nadere informatie

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein 23 juni 2014 Drs. G.A. Oostdijk M.A.E. Schuurmans MSc. Drs. J. Zondag A.J. Baan MSc. 1 Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie