Meerjarenbeleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenbeleidsplan"

Transcriptie

1 Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 1

2 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging Spiridon voor de periode Dit document weerspiegelt onze visie op de vereniging en zal onder andere de volgende vragen beantwoorden: waar staan we voor? wat doen we wel, wat doen we niet? wat zijn de belangrijkste uitdagingen en doelstellingen voor de komende 5 jaar? wat realiseren we eerst? wanneer doen we dat? Het beleidsplan geeft richting aan de besturing van de vereniging in al haar facetten. Tegelijkertijd geeft het aan wat leden van hun vereniging mogen verwachten en informeert het externe belanghebbenden. Het beperkt zich nadrukkelijk tot de hoofdzaken. Verdere uitwerking binnen andere verenigingsorganen is noodzakelijk. Alle overkoepelende verenigingszaken die aan bod komen in hoofdstuk 5 zullen door het bestuur worden opgepakt en in gang gezet. Zij informeert jaarlijks de Algemene Ledenvergadering over de voortgang. Verdere uitwerking van zaken die specifiek zijn voor de takken van sport, zoals omschreven in hoofdstuk 6, zal plaatsvinden in de vorm van meerjarenplannen per tak van sport en concrete actieplannen per kalenderjaar per tak van sport, welke jaarlijks ter goedkeuring (Y) en verantwoording (Y-1) aan de Algemene Ledenvergadering worden gepresenteerd. Eén afgevaardigde per tak van sport is verantwoordelijk voor uitvoering. Het bestuur ziet hierop toe Aanleiding ontwikkeling beleidsplan Het vorige beleidsplan, opgesteld voor de periode is verlopen en niet meer actueel. Bovendien heeft de vereniging een enorme groei doorgemaakt, zowel in ledental als in diversiteit van sportaanbod. De tijd dat alle verenigingszaken met een handvol personen om de tafel geregeld kon worden is voorbij. De vereniging heeft behoefte aan meer regels en structuur. Een professionaliseringsslag is noodzakelijk. Het is de kracht van onze vereniging dat verschillende activiteiten van de grond zijn gekomen omdat een aantal enthousiaste leden hun schouders eronder hebben gezet. De verscheidenheid in aanbod die hierdoor is ontstaan mag echter niet leiden tot wildgroei. Het beleidsplan zorgt voor richting en focus. Daarnaast is een betere afstemming tussen de verschillende takken van sport vereist om als vereniging optimaal te functioneren. Tenslotte moet lijn worden gebracht in de sportieve ambities per tak van sport en hun onderlinge wisselwerking Werkgroep beleidsplan: totstandkoming en werkwijze Naar aanleiding van een oproep door het bestuur in november 2012 is een werkgroep samengesteld bestaande uit leden en bestuursleden met achtergrond in de verschillende takken van sport. Technische atletiek is vertegenwoordigd door Paul Swart en Rinie Kreeft, de loopgroepen door Fred Soomers, Mariska van Densen en Michel Broeders, Nordic Walking door Ton de Brouwer, Jan Veldhuizen en Peter von Meijenfeldt. Spinning is indirect betrokken geweest. Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 2

3 Inspiratie voor het raamwerk van dit beleidsplan werd geput uit het eigen beleidsplan , het concept beleidsplan Atletiekunie en beleidsplannen van andere verenigingen. Als uitgangspunt zijn drie bestaande sterkte-/zwakteanalyses vanuit verschillende verenigingsorganen op elkaar gelegd. Hoofdzaken en gemeenschappelijke punten zijn hieruit gefilterd en verder uitgewerkt. Eind 2013 zijn de hoofdlijnen van het concept-beleidsplan gepresenteerd aan het bestuur Routing en opzet Hoofdstuk 2 vat samen en concludeert. In hoofdstuk 3 vindt u een beschrijving van de huidige situatie. In hoofdstuk 4 komen de verenigingsbrede sterkten en zwakten aan bod. In hoofdstuk 5 wordt de toekomstige situatie die wij beogen uiteengezet evenals de noodzakelijke stappen om daar te geraken. In hoofdstuk 6 vindt een toespitsing plaats naar de verschillende takken van sport: Atletiek, Loopgroepen, Nordic Walking en Spinning. Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 3

4 2. BEKNOPTE SAMENVATTING EN CONCLUSIES Spiridon is een vereniging: met een mooie status, met een groot aantal leden verdeelt over vier takken van sport en gevestigd op een mooie locatie. Een grote groep mensen heeft hier hun schouders onder gezet om dit te realiseren. De werkgroep concludeert dat de vereniging op een omslagpunt is gekomen waarvoor geldt: van groei naar stabilisatie en van vrijwilligheid naar professionalisering. De inzet voor de komende jaren is verandering van de organisatie; waarbij vrijwillig niet vrijblijvend is. Dit beleidsplan wordt de start van een inhoudelijk verdieping alsook verbeteringsprocessen op een breed front. De speerpunten ofwel de kern hier uit: De ontwikkeling van een robuust vrijwilligers- en opleidingsbeleid heeft hoge prioriteit, Een goede bestuurlijke organisatie is nodig om tal van complexe ontwikkelingen in goede banen te leiden, Verbetering van de in- en externe communicatie (communicatieplan) is een belangrijke randvoorwaarde voor een ambitieuze, moderne atletiekvereniging, Een strategische koers of stappenplan zoals vervat in dit beleidsplan en de bijbehorende deelplannen per tak van sport zijn richtinggevend voor het beleid de komende jaren. Essentieel hierbij is de borging van beleidsplan en alle hieruit voortkomende verbeterpunten, en De realisatie van een nieuwe atletiekaccommodatie. Doelgericht werken betekent periodiek (jaarlijks) op alle niveaus binnen de vereniging evalueren en bijsturen als dat nodig is. Transparantie, duidelijkheid en werken op basis van vastgestelde plannen moeten voor een structuur en cultuur zorgen waarbij niet de persoon maar de rol bepalend wordt. Op deze manier leggen we een stevig fundament, waarmee de vereniging niet alleen tot 2018 vooruit kan; maar waar ook tot vele jaren daarna op kan worden voortgebouwd. Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 4

5 3. UITGANGSSITUATIE 3.1. Historische schets Spiridon werd op 27 februari 1989 opgericht door een kleine groep fanatieke hardlopers uit de regio. In de eerste 15 jaar van het bestaan maakte het een gestage groei door tot een volwaardige atletieken trimvereniging. In april 1994 werd de huidige accommodatie op het terrein van de voormalige steenfabriek in gebruik genomen. Om de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de laatste 10 jaar te laten zien vergelijken we de situatie in 2004 (ten tijde van opstelling van het beleidsplan ) met de situatie van vandaag. Figuur 1 Verschil tussen totaal en totaal leden heeft te maken met dubbeltelling (1 persoon kan bijvoorbeeld jurylid zijn, maar ook aan hardlopen voor volwassenen doen). Figuur 1 geeft in dit opzicht een interessante kijk op de ledenontwikkeling. Zo telde onze vereniging begin leden, waarvan 39 jeugdleden. De ambitie die destijds werd uitgesproken was door te groeien tot 350 leden in 2010 en daarna een ledenstop/wachtlijst te overwegen. Begin 2013 blijkt dat we zijn doorgegroeid tot maar liefst 628 leden: 115 leden (18%) doen aan spinning, 190 leden (30%) doen aan Nordic Walking en 335 leden (52%) doen aan atletiek en/of hardlopen. De laatste en grootste groep bestaat uit 214 seniorleden en 121 juniorleden (verdeeld over de verschillende jeugdgroepen, MiLa en Atletiek +). De verdrievoudiging van het aantal jeugdleden (van 39 in 2004 tot 121 in 2013) is te danken aan de 400-meter gravelbaan die in mei 2004 in gebruik werd genomen, maar ook aan stimulering, actieve werving en een voorkeursbeleid ten aanzien van deze doelgroep. Opvallend is verder dat van de seniorleden slechts 16 % in het bezit is van een wedstrijdlicentie. Het overgrote deel sport dus op recreatieve basis. Dit is niet veranderd ten opzichte van De kleine groep sportieve wandelaars die in 2004 nog niet officieel in de vereniging was geïntegreerd, is intussen uitgegroeid tot een Nordic Walking-tak bestaande uit 190 leden. Daarnaast zien we een gezonde groei in zowel de volwassen hardlooptak als (in mindere mate) de spinningtak. Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 5

6 Figuur M V 10 0 < >70 Wanneer we kijken naar de leeftijdsafspiegeling van het ledenbestand als totaal, zoals weergegeven in Figuur 2, valt op dat zowel de jeugd als de wat ouderen sterk zijn vertegenwoordigd. Hier tussenin valt echter een gat: slechts een vijfde van de leden is tussen 21 en 45 jaar. In de leeftijd van 21 tot 30 hebben we zelfs maar 15 leden. De groep tussen 51 en 65 jaar is het beste vertegenwoordigd. Jeugdleden buiten beschouwing gelaten is de gemiddelde leeftijd 52,4 jaar. Figuur 3 geeft de bevolkingsontwikkeling weer voor onder meer Gilze-Rijen. Hieruit valt af te leiden dat er geen grote krimp of extreme groei zal plaats vinden. De cijfers van 0-20 jaar ondersteunen voortzetting van het reeds in gang gezet jeugdbeleid. Gebied Nederland Totaal tot 20 jaar tot 65 jaar >65 jaar Noord Brabant Totaal tot 20 jaar tot 65 jaar >65 jaar Gilze-Rijen Totaal tot 20 jaar tot 65 jaar >65 jaar Breda Totaal tot 20 jaar tot 65 jaar >65 jaar Figuur 3 (bron: CBS - Demografische kerncijfers per gemeente 2011) Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 6

7 3.2. Doelgroep Spiridon biedt een breed scala aan sport- en bewegingsmogelijkheden voor verschillende leeftijden en op verschillende niveaus. Sporten op recreatief niveau en het sociale aspect staan voorop. Toch wordt bij sommige groepen, met name jeugdleden, specifiek en bewust geïnvesteerd in prestatie en ontwikkeling. Spiridon wil de faciliteiten bieden om talenten te begeleiden tot (regionaal) topniveau. Deze laatste ontwikkeling vindt al plaats, maar zal na mogelijke realisatie van een volwaardige atletiekbaan in de nabije toekomst zeker nog meer vorm gaan krijgen. Geografisch gezien richt Spiridon zich op de gemeente Gilze- Rijen. 70% van haar leden is woonachtig in Rijen. 12% komt uit een van de andere 3 kernen. Bijna alle andere leden komen uit omliggende gemeentes, te weten Oosterhout (7%), Tilburg (5%), Breda (3%) en Dongen (2%). Atletiek+ kent, gezien haar unieke karakter, een bredere regionale aanzuiging. Spiridon is een vereniging die midden in de samenleving staat. Ter stimulering van ontwikkeling van de breedtesport investeert zij in goede relaties en samenwerking met instanties in haar directe omgeving: gemeente, boswachterij, scholen, sportverenigingen en atletiekunie. De halfjaarlijkse opstapgroep ( start to run ), looptrainingen aanbieden aan gerelateerde sporters en organisatie van de avondvierdaagse zijn hier voorbeelden van Missie Spiridon biedt zowel volwassenen- als jeugdleden de mogelijkheid om binnen een kwalitatief volwaardige en veilige accommodatie loopsport en atletiek evenals hieraan gelieerde sporten en trainingsvormen te bedrijven, dit zowel op recreatief als prestatief niveau. Spiridon is een laagdrempelige en toegankelijke vereniging met vrijwilligerswerk en betrokkenheid van de leden als belangrijke steunpilaren. Op extern gebied streeft Spiridon naar regionale samenwerking, goede contacten met overkoepelende organisaties en lokale overheid en het vervullen van een maatschappelijke rol Visie Atletiek is een keuzesport bij uitstek, met voor ieder wat wils, op ieder niveau. Hiermee vervult de vereniging momenteel al een rol op sociaal-maatschappelijk gebied en wil dat in de toekomst zeker nog verder uitdragen. Allereerst is de sport door haar veelzijdigheid een ideale manier om de jeugd op speelse wijze haar talenten te leren ontdekken, waarbij ieder op eigen niveau de prestaties kan proberen te verbeteren en zichzelf leert uit te dagen. Door het groepsproces worden de jonge atleten ook meer uitgedaagd om hun talenten te ontwikkelen. In de overgang van jeugd naar senioren wordt in de junioren geleidelijk gekozen voor specialisatie. Hier zien we tot op heden dat de keuze voor de hardloopsport duidelijk de boventoon voert bij Spiridon. Spiridon wil ruimte bieden om ook voor volwassenen een breder aanbod te ontwikkelen door het stimuleren van de atletiekbeoefening in al haar facetten, zowel recreatief als prestatief. Daarnaast wil Spiridon ook aan de atletiek gelieerde sporten en trainingsvormen aanbieden zoals Nordic Walking en spinning. Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 7

8 Ook wil Spiridon bij de jeugd in samenwerking met andere verenigingen speciale trainingen organiseren voor de talenten, waarbij het doel is dat deze talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen, maar wel verbonden blijven met de eigen vereniging. Anderzijds zijn inmiddels ook reeds de eerste stappen gezet om trainingen aan te gaan bieden aan andere doelgroepen welke speciale aandacht behoeven (Atletiek+, ) Op basis van deze visie en de eerder geformuleerde missie wil Spiridon voor alle inwoners van de gemeente Gilze-Rijen en haar directe omgeving (bijvoorbeeld Tilburg Reeshof) de vereniging zijn die in deze behoefte aan beweging en gezonde leefstijl voorziet door het: aanbieden van trainingen op passend niveau aan alle doelgroepen; promoten van actief bewegen; promoten van gezond en veilig bewegen; stimuleren van deelname aan wedstrijden en evenementen in het algemeen; organiseren van atletiekevenementen die openstaan voor iedereen; organiseren van nevenactiviteiten voor alle groepen, zowel per tak van sport als voor alle sporttakken samen; zorgen voor laagdrempelige toegang tot de vereniging voor alle groepen, zowel op sociaal als op financieel vlak Organisatie en cultuur Algemene Ledenvergadering Het hoogste orgaan in de vereniging is de Algemene Ledenvergadering waaraan het bestuur tenminste eenmaal per jaar verantwoording aflegt Bestuur Het bestuur bestaat uit negen leden: voorzitter, penningmeester, secretaris en zes bestuursleden. Zij vergaderen circa tien keer per jaar. Bestuursleden vertegenwoordigen niet consequent één van de sportstromingen binnen de vereniging of één van de commissies Commissies Het uitwerken van besluiten, ideeën, activiteiten en evenementen vindt plaats in de verschillende commissies. Commissies bestaan uit twee tot tien leden en houden zich bezig met uiteenlopende zaken als: trainingen, wedstrijdorganisatie, Nordic Walking, jeugd, activiteiten, bar en sponsoring. De grotere commissies worden aangestuurd door een voorzitter. Commissies hebben geen directe afvaardiging in het bestuur. Interne communicatie verloopt deels op een formele, deels op een informele manier Werkgroepen Buiten de vaste commissies worden waar nodig ad-hoc werkgroepen ingesteld om niet-structurele, specifieke uitdagingen aan te pakken of te onderzoeken. De werkgroep nieuwe atletiekaccommodatie en de werkgroep beleidsplan zijn twee recente voorbeelden Sportieve resultaten Met name onder de jeugdleden heeft Spiridon een aantal talenten in haar gelederen die presteren op regionaal en zelfs op nationaal niveau. Competitieteams baren opzien door gerenommeerde regionale verenigingen voor te blijven en op alle fronten worden persoonlijke- en clubrecords Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 8

9 verbeterd. Door sterk beleid en goede begeleiding is de laatste jaren absoluut sprake van een stijgend niveau. Waar de jeugdatletiek zich bezighoudt met baanatletiek in al haar facetten, richten de volwassen zich in de praktijk vooral op (middel)lange loopnummers. Waar in het verleden nog regelmatig regionale podiumplaatsen vielen te vieren is de trend, een uitzondering daargelaten, op dit vlak minder positief. Om qua prestaties weer mee te tellen moet worden geïnvesteerd in structurele en gerichte begeleiding van lopers die de ambitie hebben - en bereid zijn de nodige trainingsarbeid te verrichten - om mee te doen om de prijzen Cultuur, waarden en normen Spiridon kent haar oorsprong in een loopgroep, waarbij een ieder die mee wilde doen zich kon aansluiten. Dit open karakter is nog steeds terug te vinden, waardoor er een ontspannen sfeer heerst met respect over en weer tussen de leden en ook nieuwe leden gemakkelijk worden opgenomen. Risico van deze toegankelijke opzet is dat de vereniging focus verliest en er kans op wildgroei bestaat Betrokkenheid De mate van betrokkenheid bij de vereniging is sterk wisselend. Een grote groep leden komt met plezier een of twee keer in de week sporten, maar heeft geen behoefte mee te denken over/bij te dragen aan verdere ontwikkelingen binnen de vereniging. Ook bij activiteiten die worden georganiseerd naast het sporten is de opkomst uit deze groep gering. Daarnaast is er een kleine groep actieve leden, veelal vertegenwoordigd in bestuur en commissies of daaraan gelieerd, die de spreekwoordelijke kar trekken. Zij geven, ondersteund door een omvangrijke groep vrijwilligers die tijdens evenementen de handen uit de mouwen steken, richting en vorm aan de vereniging. Tenslotte moet vermeld worden dat, hoewel de verschillende takken van sport (atletiek, hardlopen, Nordic Walking en spinning) onder één dak vallen en er uiteraard wel onderlinge contacten zijn, de echte betrokkenheid bij elkanders sport vaak ontbreekt. Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 9

10 4. SWOT-ANALYSE 4.1 Aanpak SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats In een SWOT-analyse is binnen de verschillende taken van sport binnen Spiridon bepaald wat de sterke en zwakke punten binnen onze vereniging zijn. Het geeft ons een leidraad om de weg die we willen gaan te bepalen. In de SWOT analyseren we intern de sterkten en zwakten en in de omgeving de kansen en bedreigingen voor onze vereniging. De resultaten vormen de basis voor visie en strategie van ons beleidsplan. Er zijn een 4 tal (deel-) analyses gemaakt: Door de Atletiekgroep, Door de Loopgroepen, Door de Nordic Walkinggroep, en Door het bestuur (in een brainstormsessie o.l.v. een externe begeleidster). De resultaten gaan we als volgt verwerken: Punten die in alle analyses naar voren komen worden kennelijk over alle takken van sport heen gedragen. Deze punten moeten in het (overall) beleidsplan naar voren komen. Punten die alleen bij de analyse van een bepaalde tak van sport naar voren komen, kunnen in de detail plannen beschreven worden. Als deze punten echter tegenstrijdig zijn met de reeds gedefinieerde plannen in het beleidsplan, dan kan hier natuurlijk geen strategie van afgeleid worden. Voor deze punten kan het nodig zijn bij de detaillering van de individuele plannen per tak van sport een confrontatiematrix gemaakt moet worden: op basis van een lijst van vele aandachtspunten worden de belangrijkste punten geselecteerd en die worden uitgewerkt in het detailplan Sterkten Sterkten zijn positief en intern gericht: Leden Trouwe leden / vaste kern Dit zijn waarnemingen die overal Goede sfeer (gemoedelijk) terugkomen en breed worden gedragen Locatie / Clubgebouw en accommodatie zijn Een fijne omgeving om in te sporten accommodatie een sterk punt Link tussen takken van sport Vangnet functie voor geblesseerden / alternatieve opties binnen de club Een geblesseerde loper kan Spinnen of Nordic Walken om te herstellen mogelijk bij de andere takken van sport Financiën Kosten lidmaatschap relatief laag De verhouding prijs / kwaliteit is erg goed Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 10

11 4.3. Zwakten Zwakten zijn negatief en intern gericht: Leden Ontbreken integratie van jeugd Het integreren van de jeugd binnen de club kan beter Vrijwilligers / invulling vrijwilligerstaken Te veel taken / te weinig mensen Vrijwilligersbeleid ontbreekt Het verdient aandacht om goed en bewust om te gaan met vrijwilligers. Er moet een vrijwilligersbeleid komen Trainers Samenstelling en opleidingen Niet alle trainers hebben aanvullende opleidingen en bijscholingen Verenigingsstructuur Publiciteit/ communicatie 4.4. Kansen Kansen zijn positief en extern: Regels en handvatten voor trainingen en trainers ontbreken Te weinig wisseling in bestuur. Het bestuur is te groot. Het is onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. De ophanging en inbedding van commissies is niet helder. Kan op onderdelen verbeterd worden Sociale media kunnen uitgebreid worden Actualiteit van de communicatie is belangrijk Er moeten structureerde trainingsplannen zijn (per niveau en periode en bij extreme weersomstandigheden), zodat trainerswisseling geen issue is Er moet regelmatig vers bloed in het bestuur komen, dat voorkomt bedrijfsblindheid. Taakomschrijvingen zijn wenselijk. Heroriëntatie op het bestaande bestuursmodel is noodzakelijk. Opbouw, actualiteit en interactie van bijv. de website verbeteren Twitter en Facebook moeten een prominente rol krijgen en moeten ook actueel en interactief blijven Zie de twee vorige punten Leden (-groei) Verder investeren in kwaliteit en diversiteit aanbod Aansluiten bij toenemende aandacht voor bewegen in de maatschappij Als we willen groeien dan moeten we investeren in de kwaliteit en kwantiteit van het aanbod We kunnen aansluiten bij de aandacht die bewegen in de maatschappij krijgt Bedreigingen Bedreigingen zijn negatief en extern: Leden (-groei) Vergrijzing (van onze leden en van de maatschappij? Kan een bedreiging zijn als er niet voldoende aanwas komt uit de jongere groepen. Vindt er een verschuiving plaats naar Nordic Walking? Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 11

12 5. ALGEMENE KADERS 5.1. Organisatiestructuur De professionaliseringsslag, waar in paragraaf 1.2 al aan werd gerefereerd, zal vooral zijn weerslag vinden in de manier waarop wij ons als vereniging organiseren en met elkaar samenwerken. Een slagvaardig bestuur is een compact bestuur met een duidelijke taakstelling. Bevoegdheden op uitvoerend vlak worden in vergaande mate gedelegeerd aan commissies en de bestuursorganen van de takken van sport. Het bestuur spreekt duidelijke kaders en budgetten af met de verschillende bestuursorganen. Commissies en takken van sport krijgen binnen deze kaders de vrijheid maar ook de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen. Alledaagse, operationele beslissingen worden hier genomen. Het bestuur stuurt op enige afstand en houdt zich voornamelijk bezig met verenigingsbrede zaken en alles wat buiten de afgesproken kaders valt. Een duidelijke taakafbakening en openheid zullen leiden tot efficiënte en transparante besluitvorming. Van elke bestuurlijke functie bestaat een functieprofiel. Bestuur en bestuursorganen moeten bij voortduring kritisch kijken naar hun functioneren. Om doorstroming te bevorderen en bedrijfsblindheid te voorkomen zou het goed zijn een maximaal aantal benoemingstermijnen per bestuursfunctie in te stellen. Essentieel voor het nieuwe bestuursmodel is dat alle bestuurslagen aan elkaar gelinkt zijn en dat er vaste aanspreekpunten zijn voor de leden. Het bestuur doet voorstellen voor een nieuwe bestuursstructuur op de eerstvolgende reguliere Algemene Ledenvergadering. Gelet op het belang van het vrijwilligersmanagement en de bestuurlijke verankering hiervan, stelt het bestuur in afwachting hiervan alvast uit haar midden een vrijwilligerscoördinator aan. Deze vrijwilligerscoördinator fungeert als kwartiermaker. Een van zijn/haar eerste taken is een knelpuntenanalyse en prioriteitenschema Financiën In het verleden is het financieel beleid van AV Spiridon gestoeld geweest op de volgende uitgangspunten: Contributie voor de leden moet relatief laag blijven in vergelijking met andere sporten in Rijen en omgeving. Onderhoud van de accommodatie zal voornamelijk zonder kosten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Grotere uitgaven vinden alleen plaats na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering. Naast contributie bestaan de inkomsten van AV Spiridon voornamelijk uit bijdragen van sponsoren en uit inschrijfgeld bij wedstrijden. De verschillende commissies werken met een jaarlijkse begroting, die samen met de volledige begroting, jaarlijks aan de Algemene Ledenvergadering wordt voorgelegd. De contributies bij de verschillende takken van sport zullen gebaseerd zijn op de gangbare contributies in de markt. AV Spiridon zal extra investeren in voorzieningen voor de jeugd. Voor de komende periode zullen deze uitgangspunten gehandhaafd blijven. Aandachtspunten daarbij zijn: Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 12

13 Bij aanleg van een nieuwe atletiekbaan zullen de contributies eenmalig extra verhoogd moeten worden. De Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2013 heeft bepaald dat daarin een plafond gehanteerd dient te worden van 20 verhoging per lid. Het verkrijgen van extra steun van sponsoren is momenteel lastig. Dit betekent dat de komende periode extra aandacht gegeven moet worden aan het verkrijgen van nieuwe sponsoren. Naast versterking van de sponsorcommissie betekent dit ook dat een extra plan gemaakt moet gaan worden om sponsoren bij de vereniging te betrekken en duidelijk te maken dat sponsoring van AV Spiridon voor hen interessant is Accommodatie Sinds 1994 maakt Spiridon gebruik van clubgebouw De Aanloop welke naast een ruime kantine in gescheiden douche- en kleedruimten, toiletvoorzieningen, bestuurskamer, opslagruimten, een keuken en ruimte voor spinning, fitness en krachttraining voorziet. Qua buitenaccommodatie beschikt de vereniging sinds 2004 over een 400-meter atletiekbaan van gravel en enkelvoudige technische voorzieningen voor verspringen, hoogspringen, kogelstoten en discuswerpen. Ook is er een veldloopparcours. Aan de voorzijde van het clubgebouw bestaat parkeergelegenheid. De gemeente is eigenaar van de grond (circa 12 ha.) en de gebouwen. Spiridon huurt het clubgebouw en heeft een deel van de grond in erfpacht. Wij zien de huidige locatie als een groot pluspunt. De nabijheid van boswachterij Dorst biedt volop mogelijkheden voor gevarieerde trainingen, wedstrijden en andere activiteiten. Enig minpunt aan de locatie is dat we gescheiden zijn van het overige sportaanbod in Gilze-Rijen. Vanuit de sporttak atletiek bestaat de uitdrukkelijke wens om de bestaande buitenaccommodatie te moderniseren. Het geheel is verouderd, zeker wanneer wordt vergeleken met atletiekverenigingen in de directe omgeving (Scorpio en Atledo). Op enkele van de technische onderdelen ontstaan zelfs onveilige situaties. Een vernieuwde atletiekaccommodatie zou het imago van Spiridon als serieuze/ambitieuze atletiekvereniging ten goede komen doordat een breder onderdelenpakket kan worden aangeboden en officiële baanwedstrijden kunnen worden georganiseerd. Daarnaast moet worden geïnvesteerd in materialen voor technische atletiek (zowel vervanging als uitbreiding) alsook de hiervoor benodigde materiaalruimte. Naast jeugd- en volwassenenatletiek gaat ook de groep MiLa lopers en de nog op te richten selectie van de vernieuwde faciliteiten profiteren. Het zal hen helpen in snelheidsontwikkeling, wedstrijdvoorbereiding en wedstrijdcultuur. Voor de andere takken van sport (loopgroepen, spinning en Nordic Walking) voldoet de huidige accommodatie. Voor wat betreft de binnenaccommodatie raden wij aan te investeren in aankleding, zowel in algemene zin, om wat meer sfeer te creëren, als specifiek voor de kinderen die hier overblijven tijdens de training van hun ouders Vrijwilligersbeleid Onze vereniging vaart voor het organiseren van evenementen, maar ook in de dagelijkse operatie op het enthousiasme en de inzet van een relatief kleine, maar stabiele groep vrijwilligers. In directe relatie tot de financiële laagdrempeligheid omschreven in paragraaf 5.2 is het uitgangspunt altijd geweest zoveel mogelijk zaken door onbetaalde vrijwilligers te laten uitvoeren. Wij houden hieraan vast. We constateren wel dat er een noodzaak is om dit beter te structureren. Tot op heden en ondanks aanbeveling in het beleidsplan is vrijwilligersbeleid binnen onze vereniging Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 13

14 non-existent. Doordat bepaalde taken steeds worden opgepakt door dezelfde kleine groep fanatiekelingen komen soms teveel taken bij één persoon te liggen. En wanneer die persoon door omstandigheden niet aan bepaalde punten toekomt, worden verenigingszaken geblokkeerd. Iedereen moet zich ervan bewust zijn dat een bijdrage leveren aan de vereniging weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend is. Vrijwilligers zijn het belangrijkste bezit wat de vereniging heeft en moet altijd op waarde worden geschat, maar tegelijkertijd mag de vereniging ook meer en duidelijkere verwachtingen uitspreken Sponsoring Een andere essentiële manier om de contributie laag te houden is het genereren van voldoende sponsorinkomsten. Door structurele onderbezetting van onze sponsorcommissie is hieraan de laatste jaren onvoldoende aandacht besteed. Tevens heeft het algemene economische klimaat de animo van lokale ondernemers om te investeren in sponsoring geen goed gedaan. We zien dat een aantal bestaande sponsoren zijn afgehaakt en dat weinig nieuwe sponsoren worden gevonden. Gegeven deze uitgangssituatie is allereerst een kartrekker nodig die zijn/haar schouders hieronder gaat zetten. Deze kartrekker moet op zoek naar commissieleden die met hem/haar nieuwe initiatieven ontplooien en nieuwe bronnen aanboren om zo onze sponsoractiviteiten weer op de rails te krijgen. Daarbij vallen de volgende trajecten te overwegen: actiever lobbyen, alle leden vanuit hun persoonlijke situatie (werk, eigen zaak) aanspreken/inzetten en samenwerking zoeken met andere lokale (sport)verenigingen om vanuit een overkoepelende benadering ondernemers te overtuigen. In ieder geval moeten sponsoring en fondsenwerving binnen onze vereniging weer de zwaarte en waardering toekomen die het verdient Communicatie & PR Voor interne en externe communicatie maakt Spiridon momenteel gebruik van het weekblad, de nieuwsbrief, het clubblad, de website en social media (Facebook en Twitter). We stellen ons tot doel alle communicatie en PR in lijn te brengen met de verdere professionalisering van de vereniging. Dit betekent onder andere dat de leden die zich bezighouden met één van bovengenoemde communicatiemiddelen op regelmatige basis samen moeten komen om eenheid te bewaren in hun uitingen, om nieuwe initiatieven te ontplooien en om taken duidelijk te verdelen en vast te leggen. In de ideale situatie wordt een volledig communicatieplan uitgewerkt. Niemand doet nog aan externe communicatie op persoonlijke titel of eigen initiatief zonder medeweten en goedkeuring van deze groep, zoals in het verleden wel is gebeurd. Er moeten initiatieven worden ondernomen om de verenigingswebsite te actualiseren en moderniseren. Het beter up-to-date houden van de website, een meer interactief karakter en het posten van meer foto s zal maken dat het aantal pageviews toeneemt. Hieraan gelieerd moeten de mogelijkheden voor sponsoring via de website worden uitgewerkt. Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 14

15 Van een hele andere orde is de uitstraling van leden bij externe wedstrijden. Om meer eenheid uit te stralen kan het bestuur het dragen van clubkleding verder stimuleren Evenementen en maatschappelijke activiteiten Spiridon draagt waar het binnen haar mogelijkheden en statutaire doelstellingen ligt bij aan allerhande maatschappelijke activiteiten. Onder dit kopje zijn de laatste jaren verschillende projecten ontplooid. Een aantal recente voorbeelden: Organisatie van de avondvierdaagse in Rijen Ondersteuning sportactiviteiten van scholen door beschikbaar stellen van accommodatie en hulp bij sportdagen etc. Deelname aan jumelage activiteiten met Gerolstein Deelname aan maatschappelijke beursvloer Gilze-Rijen De komende jaren zouden we moeten doorgaan op de ingeslagen weg; zij het met een duidelijke afbakening. Alle evenementen en maatschappelijke activiteiten die worden ontplooid moeten gericht zijn op de doelgroep van Spiridon (zoals omschreven in paragraaf 3.2) of een duidelijk en concreet voordeel bieden voor de vereniging. Een dergelijk voordeel kan worden gezocht in een stuk uitstraling/naamsbekendheid met potentiële ledengroei tot gevolg of in betrokkenheid van de vereniging met haar omgeving. Projecten moeten te allen tijden kostenneutraal zijn. Van activiteiten die toetsing aan deze criteria niet doorstaan moet worden afgezien om wildgroei te voorkomen. Om consistentie te garanderen geldt voor alle individuele initiatieven van leden: Spiridon zal deze aanmoedigen, maar niet actief ondersteunen of onder verenigingsvlag organiseren als ze niet passen in de verenigingsdoelstellingen. Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 15

16 6. TAKKEN VAN SPORT BINNEN AV SPIRIDON AV Spiridon kent momenteel een viertal takken van sport, namelijk Atletiek, Loopgroepen, Nordic Walking en Spinning. Voor ieder van die takken van sport is een beleidsplan gemaakt. In dit hoofdstuk wordt een korte samenvatting gegeven van de situatie en plannen per tak van sport. Het plan is dat er vóór het einde van ieder jaar door iedere tak van sport, op basis van hun beleidsplan, een gedetailleerd jaarplan wordt geschreven (dus vóór 15 december 2014 wordt een jaarplan geschreven voor 2015) waarin alle acties worden aangegeven die in het komende jaar zullen worden uitgevoerd. Voor die jaarplannen zal wel een format ontwikkeld moeten worden die voor elke tak van sport hetzelfde is Technische Atletiek Atletiek is de tak van sport binnen AV Spiridon voor alle jeugd en daarnaast een belangrijk ontwikkelpunt de volwassenen, waar binnen alle technische onderdelen inclusief meerkamp, wegwedstrijden en cross wordt aangeboden. Bijzondere doelgroepen worden meer en meer toegevoegd aan het aanbod, zo heeft bijvoorbeeld Atletiek+ voor kinderen met autisme, AD(H)D of andere gedragsproblemen een regionaal aanzuigende werking tot zelfs Hooge Zwaluwe aan toe. Atletiek kent een aantal onderdelen te weten loop-, spring- en werponderdelen. Momenteel zijn niet alle onderdelen in het trainingsaanbod op te nemen vanwege een beperkte trainingsfaciliteit. In voorbereiding op het meerjarenbeleidsplan AV Spiridon heeft de atletiek haar tak van sport kritisch tegen het licht gehouden door middel van observaties, het voeren van gesprekken, het uitvoeren van een SWOT-analyse en het volgen van de ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging. Met deze informatie is een beleidsplan opgesteld, waaruit een achttal ambities zijn geformuleerd. Deze ambities zijn richtinggevend voor de nog te ontwikkelen detailplannen en zijn niet getoetst aan haalbaarheid op een korte termijn. o Ledenaantal Stijging van het aantal leden binnen de technische Atletiek (jeugd & Atletiek+ & volwassen) naar minimaal 150 leden. Waarbij ook meisjesjeugd en volwassenen voldoende aanwezig zijn voor het realiseren van competitieteams in elke leeftijdklasse. o Informatieverstrekking en communicatie Informatieverstrekking en communicatie richting de eigen leden (en ouders) en geïnteresseerden inzetten als motor voor een bloeiende technische atletiektak waarbij de betrokkenheid wordt verhoogd. o Omvang en niveau trainerskorps Omvang en niveau trainerskorps dient verder te worden ontwikkeld en geborgd. Hierbij zal de (jeugd-) coördinator een leidende, sturende en stimulerende rol hebben voor atletiek en het technische beleidsplan (leerlijnen). Specialisatietrainingen zullen waar mogelijk binnen de vereniging worden aangeboden, dit in aanvulling op regionale en landelijke initiatieven. Lopers kunnen MiLa-training doen, meerkampers de bonustraining en op termijn kunnen we ook denken aan specialisaties als werpen, springen en lopen (sprint, horden). Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 16

17 o Organisatie Opzetten nieuwe atletiekorganisatiestructuur: er worden kaders en verantwoordelijkheden gedefinieerd. Waarbij voldoende kwalitatief goed opgeleide mensen deze verantwoordelijkheid dragen. Hierbij zijn ouderparticipatie, aandacht voor inhoudelijke ontwikkeling en teamvorming onmisbaar. o Atletiekvoorzieningen. Creëren van een veilige en optimale atletiekvoorziening. Dit gaat over baan en materialen. Om een goede materiaalhuishouding te onderhouden is een materiaalmeester in de huidige grootte van de vereniging een vereiste, deze functionaris heeft contact met de onmisbare en zeer gewaardeerde maandagmiddagploeg voor het realiseren van goede opruimfaciliteiten en voor het inrichten van creatieve trainingsmogelijkheden bij de baan. Ook over onderhoud en reparaties dient contact onderhouden te worden. Met de ambitie tot faciliteren van wedstrijden en niveautrainingen op regioniveau. Wij zouden bijvoorbeeld net als in België in de zomerperiode een wedstrijd kunnen organiseren. o Kruisbestuiving Samenwerking met andere takken van sport van Spiridon en derden om te komen tot een goede positie in de samenleving van Gilze- Rijen. Atletiek is de moeder aller sporten en heeft dus mogelijkheden voor alle andere sporten. Andere sporten hebben vaak goede trainingsmethoden voor onderdelen van de atletiek. Voorbeeld is sprongtraining voor atleten door basketball trainers, werptraining door honkbaltrainers, of zoals al ingevoerd loopscholing vanuit Spiridon voor voetbal en hockey. o Wedstrijden Deelname en begeleiding aan geselecteerde wedstrijden. Waarbij het streven is om minimaal 80% van alle atletiekleden te laten deelnemen aan de eigen wedstrijden, en alle leden aan minimaal 1 wedstrijd per jaar. Wat betreft Brabantse en Nationale kampioenschappen stimuleren en ondersteunen we de atleten die zich kunnen plaatsen. Begeleiding is voldoende aanwezig voor de atleet. o Trainingsaanbod Het trainingsaanbod is voldoende gevarieerd om atleten van elk niveau te laten groeien en behouden voor de eigen vereniging. Dit heeft consequenties voor trainingsfaciliteiten en omvang en scholing van het trainerskorps. Verder sluiten we actief aan bij het aanbod in de regio en daarbuiten. Met de verdere uitwerking wordt getracht om zoveel mogelijk de raakvlakken met de andere disciplines binnen de vereniging te benadrukken. Waarbij kruisbestuivingen en gezamenlijke ontwikkeling wordt nagestreefd, met als doel om de atletiek te voorzien van een verbeterd fundament om verder te groeien in haar ambities en doelstellingen waarbij de sport centraal blijft staan. De verdere uitwerking beleidsplan Atletiek zal worden vormgegeven door een discussie met jeugden volwassentrainers, ouders van jeugdleden, junioren en senioren in de doelgroep. Een deel van de ambities is al verder uitgewerkt naar mogelijke oplossingen die als voer voor discussie zullen gaan dienen. Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 17

18 6.2. Loopgroepen AV Spiridon kent een aantal loopgroepen voor jeugd, beginners en gevorderde lopers. Binnen deze loopgroepen is een aantal ontwikkelingen gaande, die aanleiding zijn voor het opstellen van een uitgebreid beleidsplan. Deze ontwikkelingen zijn: - Groei huidige MiLa-jeugd groep en goede prestaties van enkele leden van deze groep. - Afname van de wedstrijdcultuur en prestaties bij wedstrijden bij de volwassen lopers. - Onduidelijkheid over regels en afspraken rond trainingen en trainers. Belangrijkste conclusies uit het beleidsplan loopgroepen zijn: - De wedstrijdcultuur wordt versterkt door: o Oprichten aparte selectiegroep, die een extra training op de baan aangeboden krijgt op donderdagavond. o Samenvoegen wedstrijdgroep en loopgroep 1. o Versterken overleg met de Wedstrijd Organisatie Commissie over interne wedstrijden die passen in het trainingsschema. o Verbeteren van de communicatie over behaalde resultaten (clubrecords, PR s, beste jaarprestatie) via clubblad, notitiebord en website, - Regionale samenwerking bij talentontwikkeling zal plaatsvinden door deelname aan districtstrainingen. - Professionalisering trainingen gebeurt door opstellen richtlijnen door Technische Commissie. - Samenwerken met de Technische Atletiek op het gebied van professionalisering en uitwisseling van kennis en ervaring. - Professionalisering trainerscorps gebeurt door: o Het maken van formele afspraken met trainers over inzet en te volgen opleidingen en cursussen. o Het opstellen van trainersprofielen per loopgroep door de Technische Commissie. o Gezamenlijk bijscholen van de trainers onder andere in hartreanimatie, blessurepreventie en functionele fitness. - Accommodatie moet verbeterd worden. - Sociale activiteiten worden gestimuleerd door de trainers: o Trainingsdag per groep. o Uitwisselingsevenement met de verschillende groepen. o Eenmaal per jaar gezamenlijke training met alle loopgroepen. 6.3 Nordic Walking (NW) Op basis van analyses, gesprekken, ervaringen, probleemnoties en verslagen is onderstaande beleidsagenda voor de komende jaren tot stand gekomen. 1. Afstemming (individuele) bewegingsbehoefte en trainingsaanbod Zelfs binnen een recreatiesport als Nordic Walking bestaan er verschillen in bewegingsintentie en sportbeleving. Hoewel er nauwelijks NW-wedstrijden zijn, zijn er NW ers met een competitieve instelling. Wandelaars pur sang hebben een andere loopmotivatie dan NW ers die de poles gebruiken voor conditieverbetering. Het gaat soms om graduele verschillen. De beleving kan niettemin botsen. Ook fysieke belemmeringen kunnen een rol spelen. Een Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 18

19 goede segmentatie ofwel adequate, evenwichtige samenstelling van trainingsgroepen kan frustratie voorkomen. Met het oog op verjonging, de doorstroming vanuit de atletiek en verbreding met personen die zijn aangewezen op een aangepaste vorm van NW is het belangrijk om eens naar de huidige groepenindeling (kleurencodes) te kijken. Wanneer het karakter en de kenmerken van de te onderscheiden groepen expliciet gemaakt zijn, dan is een totaalomvattend trainingsplan op verenigingsniveau slechts een kleine stap. In dit master-trainingsplan wordt het trainingsaanbod afgestemd op de trainingsbehoeften per groep. Het plan bepaalt het wat. Het hoe is een verantwoordelijkheid van de instructeurs en gidsen. Een voorbeeld ter illustratie. Bij de ene groep is kracht een trainingsdoel en doet aan looptechniek. In een andere groep staat lenigheid en stabiliteitsverbetering centraal. De basis is en blijft in alle groepen natuurlijk altijd NW. 2. Voldoende goed opgeleid kader De afgelopen jaren is met succes veel geïnvesteerd in opleidingen. Goed kader is een vereiste om grote groepen verantwoord te laten sporten. Die deskundigheid dient op peil gehouden te worden. Ook hier geldt stilstand is achteruitgang. Het inhaken op nieuwe (bewegings)trends, vraagt om nieuwe kennis op te halen. GPS is hiervan een voorbeeld. Differentiatie van wandelgroepen noodzaakt tot bijscholen. Uitgangspunt voor de scholingsaanpak is de capaciteitenplanning. Hoeveel kader is in het tijdsbestek van dit beleidsplan nodig en over welke competenties moeten zij beschikken? Dit staat ook niet los van het NW-trainingsplan en doelgroependefinitie zoals bedoeld onder 1. Reden om het opleidingsplan te maken nadat de stappen onder 1 zijn gezet. 3. Imagoverbetering: communicatieplan Als verbeteringsdoel wordt vaak de noodzaak van een communicatieplan genoemd. Daarmee heeft men imagoverbetering van NW als bewegingsvorm op het oog maar soms wordt gedoeld op de interne communicatie die te wensen overlaat. Verbetering hiervan kan het beste op verenigingsniveau worden opgepakt, omdat bij andere takken van sport het communicatiebeleid ook op de agenda staat. 4. Verjonging en doorstroming De gemiddelde leeftijd bij Nordic Walking ligt boven de vijftig. Het imagoprobleem is hiermede voor een groot deel verklaard. NW is een sport voor jong en oud. Leeftijd speelt in principe geen rol. Ledenaanwas van onderop door jongeren draagt bij aan imagoverbetering. Het product NW verjongen is voorwaar geen sinecure. Niets doen is geen optie. Het gevolg is dat NW uiteindelijk doodbloedt. Jeugdigen en jongvolwassenen werven tussen ongeveer jaar is erg moeilijk. Maar groei in de leeftijdscategorie en jonge ouderen moet mogelijk zijn. Een specifiek trainingsaanbod/-activiteiten op de doelgroep afgestemd is een noodzakelijke voorwaarde. Gevist kan worden in de vijver van oud-atleten. NW is géén negatieve keus, maar een volwaardig alternatief voor de moeder aller sporten ook op ietwat latere leeftijd. Vast staat dat jongeren niet vanzelf komen. Trainingsaanbod, communicatie en vereniging dienen in onderlinge samenhang in te spelen op de bewegingsbehoeften van de doelgroepen in kwestie. Een en ander moet uitmonden in een wervingsplan. Waarin beschreven wordt wat nodig is om aantrekkelijk te zijn voor de doelgroepen in kwestie. 5. Ledenbehoud In 2015 is de vergrijzing over zijn top. Als verjonging uitblijft, zal het ledental alleen maar kunnen afnemen. Bij NW zijn veel ouderen actief met expertise die ingezet kan worden ten Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 19

20 behoeve van de atletiek in het algemeen en de eigen vereniging in het bijzonder. Dit is een tweesnijdend zwaard. Ook al is grote ledengroei niet te verwachten, de NW ers vormen voldoende kritische massa voor de ontwikkeling van AV Spiridon. Veel NW ers zijn bereid om projectmatig te klussen ofwel een bijdrage te leveren aan de doelstellingen en activiteiten. Een nieuw type vrijwilliger, die zich makkelijker verbindt als het gaat om overzichtelijke, tijdelijke taken. Bestuur en NW-commissie kunnen effectief projectgericht taken uitbesteden aan ouderen met in- en overzicht. Zo blijven ouderen langer lichamelijk en geestelijk fit. De breed aanwezige kennis kan goed worden benut. De vereniging kwijt zich in dubbele zin van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De jaarlijkse beleidsevaluatie is een geschikt moment voor een projectenplan. Wat ligt er nog op de plank? Wat blijft er liggen? Ook dit beleidsplan bevat volop aanknopingspunten voor projecten. 6. Organisatorisch-bestuurlijke inbedding Ook voor het NW-onderdeel is het zinvol om de organisatie en de bijbehorende functiestructuur periodiek tegen het licht te houden. In de loop der jaren ontstaan nieuwe taken en vrijwilligersfuncties. En taken veranderen. De steeds terugkerende vraag luidt: is het effectief zoals we het nu organisatorisch geregeld hebben? De NW-structuur staat niet los van de inrichting van de vereniging en de beoogde wijzigingen hierin. 7. Beleidsevaluatie Het is goed om vernieuwingen, aanpassingen maar ook de gewenste verbeteringen in de routineprocessen te monitoren. Jaarlijkse evaluatie en dus de vinger aan de pols houden draagt bij aan continue optimalisatie en verbetering. Liggen we nog op koers? Sluit datgene wat we doen nog aan bij datgene wat onze leden willen? Alle actiepunten uit dit beleidsplan komen daarvoor in aanmerking. Extra aandacht zal er moeten zijn voor het tijdpad in de zin van voortgangsbewaking. De NW-tak evalueert jaarlijks intern de gang van zaken. Elk niveau rapporteert haar bevindingen aan het bestuur, die op haar beurt het evaluatieproces zelf monitort. Zo nodig worden de NW ers bevraagd Spinning Spiridon biedt klantgericht spinning aan volgens het spinningconcept Mad Dog Atletics. Spinning richt zich op zowel op de leden van Spiridon die alleen spinning willen volgen alsook op de geblesseerde atleten van de andere takken van sport die bij Spiridon beoefend kunnen worden. Op dit moment lopen de spinninglessen probleemloos. Voorwaarde is wel dat bij de trainingen op zaterdag voldoende plaatsen beschikbaar blijven om de geblesseerde atleten van de overige takken van sport (en dan met name van de loopgroepen) de gelegenheid te geven om spinning als alternatieve training te volgen. Het is hiervoor noodzakelijk dat er goed contact is tussen de trainers van de loopgroepen en de trainers van spinning. Groeimogelijkheden van deze tak van sport zullen onderzocht moeten worden. Bij een nieuwe accommodatie zal de uitstraling van de spinningruimte naar alle waarschijnlijkheid een stuk professioneler worden, wat zeker zou kunnen leiden tot een aanwas van leden. Dit punt zal onderzocht moeten worden en er zal een plan gemaakt moeten worden hoe dit te realiseren. Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon [3.0] Pagina 20

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen)

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen) Bijlage 2 1. Bestuurlijk & organisatorischbeleid Bestuurlijk & Organisatorischbeleid Gezellig / Betrokken / Sociaal / Financieel Trainersbeleid Organisatie (evenementen) Baanaccommodatie Behoud talenten

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID A.V. SPIRIDON

VRIJWILLIGERSBELEID A.V. SPIRIDON VRIJWILLIGERSBELEID A.V. SPIRIDON 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding vrijwilligersbeleid A.V. Spiridon In het meerjarenbeleidplan A.V. Spiridon 2014-2018 wordt de noodzaak voor het opstellen van een vrijwilligersbeleidsplan

Nadere informatie

Handleiding beleidsplan verenigingen

Handleiding beleidsplan verenigingen Handleiding beleidsplan verenigingen Inhoud Inleiding ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Opzet van een beleidsplan -----------------------------------------------------------------------------4

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Amendement en toelichting op beleidsplan THOR

Amendement en toelichting op beleidsplan THOR Amendement en toelichting op beleidsplan THOR 2015-2019 Amendement Door het THOR-lid Ton Kunst zijn wijzigingen voorgesteld voor het beleidsplan 2015-2019. Het voorstel bevat twee onderdelen: 1. Een aanvulling

Nadere informatie

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS OKTOBER 2011 Voetbalplan RKSV De Tukkers Page 1 Inhoud Inleiding 3 Missie en doelstellingen 4 Opbouw van het plan 5 Organisatie 6 Werkgroepen 8 Technische Commissies 8 Functieomschrijvingen

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET Visie Z&PC Nunspeet 2015 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Missie en visie: 1.1 Statutair doel; 1.2 Missie en visie. 2. Organisatie: 2.1 Facilitaire doelstellingen; 2.2 Financiële doelstellingen;

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

BELEIDSPLAN AAC 61 2013 VOORWOORD

BELEIDSPLAN AAC 61 2013 VOORWOORD BELEIDSPLAN AAC 61 2013 VOORWOORD Een sportvereniging kan niet zonder een beleidsplan. Een dergelijk plan moet sturing geven aan de voornemens die de club wil realiseren of nastreven. Het vorige beleidsplan

Nadere informatie

ONZE VERENIGING. De vereniging biedt al haar leden de mogelijkheid om onder deskundige (bege-)leiding de atletiek, trim- en wandelsport te beoefenen.

ONZE VERENIGING. De vereniging biedt al haar leden de mogelijkheid om onder deskundige (bege-)leiding de atletiek, trim- en wandelsport te beoefenen. SPONSORBROCHURE ONZE VERENIGING Atletiekvereniging Rijssen is dé baan- en wegatletiekvereniging van Rijssen. Onze vereniging is opgericht in 1985. Wij zijn dus een relatief nog jonge vereniging. De AV

Nadere informatie

Visie TZ&PC Proteus TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN

Visie TZ&PC Proteus TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN Visie TZ&PC Proteus 2015-2020 TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN TZ&PC PROTEUS De Twellose Zwem & Poloclub Proteus (TZ&PC Proteus) is een zwemsportvereniging in het Gelderse

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan VV Dongen op weg naar 100 jaar

Meerjarenbeleidsplan VV Dongen op weg naar 100 jaar Meerjarenbeleidsplan 2014-2023 VV Dongen op weg naar 100 jaar Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Inleiding Beschrijving van de vereniging 2.1 Historie 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Vereniging

Nadere informatie

Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011

Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011 NGoB AV11-2 Bijlage 2 Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011 1 Inleiding In dit document wordt het beleid voor de periode 2013-1016 uiteengezet. Eerst worden de beleidsdoelen gepresenteerd,

Nadere informatie

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 Beleidsplan Triatlon 2010 2013 Triatlon commissie 1 Versiebeheer Status Versie Datum Door Reden Concept 01 1-11-2009 Ruben Concept Eindversie 02 9-11-2009 Ruben Commentaar

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Samen presteren, beleven en uitstralen. Beleidsplan KV De Granaet. Beleven

Samen presteren, beleven en uitstralen. Beleidsplan KV De Granaet. Beleven Beleidsplan KV De Granaet seizoen 2012/2013 t/m seizoen 2016/2017 presteren, beleven en uitstralen Anita Hanemaaijer Hilma Houtstra Wytse Pyt de Jager Eele Jan Sibma Hans Westra Hoofdstuk 1: presteren,

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

Jaarplan Atletiek+ 2017

Jaarplan Atletiek+ 2017 Jaarplan Atletiek+ 2017 In september 2017 bestaat de Atletiek+ bij Spiridon 5 jaar. Met nog steeds een draaiende groep met ruim 15 atleten mogen we daar zeer tevreden over zijn. In de nieuwe structuur

Nadere informatie

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen)

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) VV Bergambacht Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) => We hebben de jeugd, dus we hebben de toekomst! 150 actieve vrijwilligers; bestuur, (diverse) commissieleden, leid(st)ers,

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Deel I

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Deel I Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Deel I Atletiek Maastricht Maastricht, Mei 2012 Voorwoord Voor u ligt het eerste deel van het meerjarenbeleidsplan van Atletiek Maastricht voor de periode 2013-2016. Dit

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

Jaarverslag Bestuur Groningen Atletiek

Jaarverslag Bestuur Groningen Atletiek Jaarverslag Bestuur Groningen Atletiek 2016-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. Bestuur 3 Commissies Organisatie 4 Ledenaantal per 1 januari 2017 Trainers 5 Gemeente Groningen Kleding Vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Sportvereniging Balans Position Paper

Sportvereniging Balans Position Paper Sportvereniging Balans Position Paper Inleiding SV Balans is eind 1999 ontstaan uit een fusie van twee verenigingen, LOVA en DIO. Anno 2017 is Balans een actieve en brede sportvereniging, waar wekelijks

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2016-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex)

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex) SAMEN SCOREN Beleidsplan 2015-2020 is een grote, ambitieuze dorpsvereniging uit Grootegast/Doezum en telt in 2015 ongeveer 520 leden, 33 teams en ruim 100 vrijwilligers. De vereniging heeft een regionale

Nadere informatie

K.V. Blauw Zwart Wierden

K.V. Blauw Zwart Wierden K.V. Blauw Zwart Wierden Beleidsplan 2012-2015 Blauw Zwart de vereniging Blauw Zwart is sinds 1933 een bloeiende korfbalvereniging met een geheel eigen identiteit en clubcultuur en de nodige mooie sportieve

Nadere informatie

Betreft: Advies aanstelling Technisch Coördinator bij Altis Inleiding

Betreft: Advies aanstelling Technisch Coördinator bij Altis Inleiding Voor: Informatieavond TC Altis (9 februari 2016) Van: Werkgroep Technisch Coördinator Betreft: Advies aanstelling Technisch Coördinator bij Altis Datum: 30 januari 2016 Inleiding De ledenvergadering van

Nadere informatie

SAMEN MET PLEZIER PRESTEREN! FC Meppel Beleidsplan 2014-2018

SAMEN MET PLEZIER PRESTEREN! FC Meppel Beleidsplan 2014-2018 SAMEN MET PLEZIER PRESTEREN! FC Meppel Beleidsplan 2014-2018 Waarom een beleidsplan? Steeds meer mensen werken aan gezamenlijke ambities Geïntegreerd werken in plaats van gefragmenteerd Ongeschreven regels

Nadere informatie

Atletiek Atletiekunie

Atletiek Atletiekunie Atletiek 2024 Atletiekunie Inleiding Wat een jaar! De eerste Olympische medaille sinds Ellen van Langen en een fantastisch EK atletiek in Amsterdam laten zien dat onze topatleten meestrijden om de internationale

Nadere informatie

Beleidsplan. BC de Flinters 2012-2017. ter besluitvorming ALV 29 okt. oktober 2012

Beleidsplan. BC de Flinters 2012-2017. ter besluitvorming ALV 29 okt. oktober 2012 Beleidsplan BC de Flinters 2012-2017 ter besluitvorming ALV 29 okt oktober 2012 Inleiding In 2011 hebben er veel personele verschuivingen plaats gevonden in de verschillende commissies en in het bestuur.

Nadere informatie

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Oktober 2014 Beleidsplan IJsclub Tilburg 2015-2019 De IJsclub Tilburg (verder genoemd IJCT) is opgericht op 20 december 1963 en bestaat momenteel al 51 jaar.

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Atletiek Vereniging Hylas Correspondentie-adres : De Landman 138 1827 JC Alkmaar Accommodatie : Sportpark Viaanse Molen Havinghastraat 4 JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Maart 2013 1 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen)

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) VV Bergambacht Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) => We hebben de jeugd, dus we hebben de toekomst! 150 actieve vrijwilligers; bestuur, (diverse) commissieleden, leid(st)ers,

Nadere informatie

Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018

Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018 Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018 Missie De missie van Swift is: Het fietsen in de Leidse regio stimuleren en organiseren in de breedste zin van het woord en op alle niveau s. Van sportieve recreatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WHITE SOX

BELEIDSPLAN WHITE SOX BELEIDSPLAN WHITE SOX 2012-2018 Voorwoord Limburg White Sox is een club met een rijk verleden. Al vijfentwintig jaar geeft zij de jeugd en ouderen van Genk en omstreken de gelegenheid zich te bekwamen

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Beleidsplan (Para)Medische Commissie

Beleidsplan (Para)Medische Commissie Beleidsplan (Para)Medische Commissie Inleiding Groningen Atletiek is een sterke atletiekvereniging met circa 700 leden en een flink ambitieniveau. Groningen Atletiek wil een rol gaan spelen in top van

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010

Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010 Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010 ALV 26 februari 2007 Algemeen Olympia Enquete Focus Aanpak Doelstelling Waar willen we zijn in 2010? Waar staan we nu? Plan Organisatie Agenda Normen & Waarden

Nadere informatie

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 1 Voorwoord Beste leden, Voor jullie ligt het beleidsplan 2013-2018; een leidraad waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. De

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018

Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018 Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018 Boxmeer, januari 2014 Inleiding bsv Olympia 1918 over vijf jaar? Onze vereniging (volledige naam bsv Olympia 1918 en hierna te noemen Olympia 18)

Nadere informatie

SAMEN OP WEG NAAR EEN BLOEIEND 2018 ALGEMEEN BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING BERGENSHUIZEN

SAMEN OP WEG NAAR EEN BLOEIEND 2018 ALGEMEEN BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING BERGENSHUIZEN SAMEN OP WEG NAAR EEN BLOEIEND 2018 ALGEMEEN BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING BERGENSHUIZEN 2014 2018 Pagina: 1 van 10 INHOUDSOPGAVE 1... Inleiding... 3 2... Missie... 3 3... Visie... 3 4... Belanghebbenden...

Nadere informatie

Structuur, Samenwerking en GROEI

Structuur, Samenwerking en GROEI Werkplan 2013 Structuur, Samenwerking en GROEI Versie : 2.0 Datum : 30-11-2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstellingen, mission statement, speerpunten... 3 2.1 Doelstellingen... 3 2.2 Mission statement

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

Beleidsplan. A.A.V. SISU.

Beleidsplan. A.A.V. SISU. Beleidsplan. A.A.V. SISU. 2013-2018.. INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Inleiding 2. Sportieve speerpunten 3. Bestuurlijke speerpunten 2 VOORWOORD De afgelopen jaren heeft het bestuur stilzwijgend aan het beleidsplan

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Gooise Atletiek Club Arena 103 1213 NZ Hilversum Online: www.gach.nl Voorwoord Bij GAC zijn veel vrijwilligers actief. Het geheel functioneert naar behoren, met vanzelfsprekend

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Stichting Ontwikkeling Vrouwenvoetbal Nederland

Stichting Ontwikkeling Vrouwenvoetbal Nederland 2015 Stichting Ontwikkeling Vrouwenvoetbal Nederland TEXTBOOK VERENIGINGSSTRUCTUUR WERKGROEP VV3HOEK VV3HOEK donderdag 28 mei 2015 Textbook van het ideale ecosysteem van VERENIGINGSSTRUCTUUR voor de echte

Nadere informatie

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 CT voor Dummies Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 Voorwoord Het gaat goed met de Cirkeltijgers! Kijk naar het ledenaantal, kijk naar de financiële situatie en voel

Nadere informatie

SPECIAAL ATLETIEK JANUARY 20151

SPECIAAL ATLETIEK JANUARY 20151 SPECIAAL ATLETIEK 2016-2020 JANUARY 20151 Inhoudsopgave I. Inleiding II. Beschrijving van Groningen Speciaal Atletiek Historie Stand van zaken Visie Groningen Speciaal Atletiek Missie Groningen Speciaal

Nadere informatie

Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010

Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Missie IJCT IJCT wil een breedtesportvereniging zijn voor sport en bewegen en in het bijzonder een schaats hardrijvereniging met een trainingsaanbod dat

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Almelose Atletiek vereniging Sisu

Almelose Atletiek vereniging Sisu AAV SISU een korte introductie: Graag stellen we u voor aan A.A.V. SISU. Maar waarschijnlijk is dit niet eens nodig want SISU is één van de bekendste atletiek verenigingen van Almelo en omstreken. A.A.V.

Nadere informatie

Missie Accommodatie Leden

Missie Accommodatie Leden In deze brochure stelt Atletiek Maastricht zich aan u voor. Ook laten we u zien wat de mogelijkheden zijn om uw naam en betrokkenheid bij sport en samenleving uit te dragen. Samenwerken met sponsors geeft

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing K.V.Mid-Fryslân Ledenvergadering juni 2015 1 Leeswijzer Historie Aanleiding (8 november 2014) Doel Resultaat Uitgangspunten Huidig model Nieuw model Uitzoekpunten en uitkomsten

Nadere informatie

Vitale sportverenigingen

Vitale sportverenigingen DATUM 28 november 2011 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Vitale sportverenigingen Inhoudsopgave Aanleiding 2 De vitale sportvereniging 3 Definitie en vitaliteitsaspecten 3 Vitalisering sportverenigingen 5 Middelen

Nadere informatie

Jaarplan Keuzes hebben consequenties.

Jaarplan Keuzes hebben consequenties. Keuzes hebben consequenties Voorwoord KEUZES HEBBEN CONSEQUENTIES Vanuit het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. vloeien de jaarplannen voort. Voor u ligt het jaarplan 2017. Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo

Nadere informatie

Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash ( )

Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash ( ) Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash (2014 2020) Aantal jaren lid Smash in cijfers (leeftijdsopbouw / aantal jaren lid) Leeftijdsopbouw / aantal jaren lid 70 60 50 40 30 20 10 0 0,0 10,0 20,0 30,0

Nadere informatie

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging Strategisch Plan 2013-2016 Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging 1 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe willen we dat bereiken? 2 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe

Nadere informatie

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio 1 De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio Aan de hand van de enquête, die eind 2015 is gehouden onder Fietsersbondleden van de afdeling Haagse regio,

Nadere informatie

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel Nadere informatie kansrijke initiatieven sportaccommodaties Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel In het licht van Road to London 2012 zien

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove Beleidsplan 2009-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.2 Kernwaarden Volleybalclub BAVO Bavikhove Hoofdstuk 2 Structuur van de club

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zuidland

Voetbalvereniging Zuidland Missie en Visie 2017-2020 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk TABLE OF CONTENTS 1. INLEIDING 3 2. Missie voetbalvereniging Zuidland 4 3. Visie voetbalvereniging Zuidland 4 P. 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VOETBALVERENIGING DALEN

BELEIDSPLAN VOETBALVERENIGING DALEN BELEIDSPLAN VOETBALVERENIGING DALEN 2015-2019 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Missie 1 1.3 Doelstellingen 1 1.4 Geschiedenis 1 1.5 Bestuursstructuur 2 2. Technisch beleid 2 3. Financieel

Nadere informatie

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 1.Voorwoord Het voor u liggend beleidsplan bevat de leidraad waarlangs de afdeling handbal van de omnisportvereniging Wijhe 92 de komende periode 2012-2016

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout 2013-2017 Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout BELEIDSPLAN 1. Inleiding Twins is de roepnaam voor de in Oosterhout gevestigde vereniging Twins Sporting Club. Het beleid van Twins is gericht op het

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2008-2013

Meerjarenbeleidsplan 2008-2013 Meerjarenbeleidsplan 2008-2013 (seizoenen 2008/2009 2012/2013) vastgesteld door algemene ledenvergadering op 19-9-2008 Inhoud 1. Ontwikkelingen sinds vorig beleidsplan 2004-2008 2. Missie 3. Doelstellingen

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3 Jaarplan 2016 Inhoud Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 Ambitie 1: Structureel verbinden Ambitie 2: Kennisontwikkeling Ambitie 3: Passend aanbod HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN

Nadere informatie

Beleidsplan Vrijwilligers AV Spirit Lelystad

Beleidsplan Vrijwilligers AV Spirit Lelystad Beleidsplan Vrijwilligers AV Spirit Lelystad 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding. Blz. 3 2) Vrijwilligersbeleid. Blz. 4 3) Beleidsgroep vrijwilligers/vrijwilligerscoördinator. Blz. 5 4) Functies binnen AV Spirit

Nadere informatie

Op uw plaatsen, klaar?...bijna

Op uw plaatsen, klaar?...bijna Op uw plaatsen, klaar?...bijna AC TION wil sterk aan de start komen Wilt u het startschot geven? ATLETIEKVERENIGING AC-TION'48 - ENSCHEDE sponsorinformatie Maak kennis met de breedte van onze topatletiekvereniging

Nadere informatie

Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg. Rapportage 31 mei 2017

Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg. Rapportage 31 mei 2017 Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg Rapportage 31 mei 2017 Waarom dit onderzoek? Vrijwilligers onmisbaar in de sport Onderwerp staat sinds jaar en dag op de agenda

Nadere informatie

Van talent naar topper

Van talent naar topper Titel Subtitel Van talent naar topper Vanuit clubperspectief Door Brendan Troost Dag van de Atletiek Zaterdag 18 maart 2 Doel en inhoud van deze presentatie Delen van kennis en ervaringen van talentontwikkeling

Nadere informatie

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2011 Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid www.paleisvandeverdraagzaamheid.nl Verdraagzaamheid is respect en waardering voor en acceptatie van de rijke verscheidenheid van de culturen in onze

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen Strategie Organisatie Communicatie... 5

Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen Strategie Organisatie Communicatie... 5 Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen 2011-2015... 2 1 Strategie... 2 1.1 Visie... 2 2 Organisatie... 4 2.1 Structuur van de verschillende organen... 5 3 Communicatie... 5 4 Contacten binnen de gemeente

Nadere informatie

SWOT Analyse. Hengelsportvereniging Ons Genoegen Schinnen Maart 2015

SWOT Analyse. Hengelsportvereniging Ons Genoegen Schinnen Maart 2015 SWOT Analyse Hengelsportvereniging Ons Genoegen Schinnen Maart 2015 Visie en beleid Visie en beleid: De komende jaren gaat het bestuur een lange termijn planning maken, om te borgen dat we nog lang de

Nadere informatie

VOEL JE THUIS BIJ REFLEX!

VOEL JE THUIS BIJ REFLEX! VOEL JE THUIS BIJ REFLEX! Beleidsplan korfbalvereniging WKV REFLEX 2015-2020 -concept- December 2014 STIP OP DE HORIZON Door het vertrek van een grote groep seniorenleden is de vereniging op zoek naar

Nadere informatie

Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard

Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard Inhoudsopgave Missie, beleid en doelstellingen Visie op sponsoring Sponsormogelijkheden Hoofdsponsor Co-sponsoren Bordsponsoring in accommodatie Club van vijftig

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Organogram Een organogram geeft op een schematische wijze de structuur van de vereniging weer. Een goed, duidelijk en overzichtelijk organogram geeft de verschillende functies, commissies en dergelijke

Nadere informatie

Sponsorbeleidsplan. TV "De Peppelieren"

Sponsorbeleidsplan. TV De Peppelieren Sponsorbeleidsplan TV "De Peppelieren" Inhoudsopgave: 1. Verenigingsbeleid... 3 2. Sterk en Zwakke Punten... 4 3. Kansen en bedreigingen... 4 3.1 Kansen... 4 3.2 Bedreigingen... 4 4. Doelen... 4 5. Doelgroepen...

Nadere informatie

DVO op weg naar de top

DVO op weg naar de top DVO op weg naar de top Ambitiedocument 2013-2016 Waarom dit plan? DVO heeft zich in de afgelopen drie jaren geleidelijk weten te ontwikkelen tot een stabiele korfballeague vereniging. Hoe mooi korfbal

Nadere informatie