Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs"

Transcriptie

1 Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Versie 12 maart

2 INHOUD 1. Aanleiding voor deze campagne 3 2. Visie, en Code goede medezeggenschap 4 3. Voorgenomen activiteiten vanuit de dragende organisaties Code goede medezeggenschap en concrete handreikingen Publiciteit Bevorderen toepassing van de code via de organisaties en derden Voorlichting en maatwerk gericht op (G)MR en en bevoegd gezag 7 4. Coördinatie, monitoring en rapportage 8 5. Begroting 8 2

3 1. Aanleiding voor deze campagne In 2007 werd de Wet medezeggenschap op scholen van kracht voor het primair en voortgezet onderwijs. Inmiddels bestaat deze wet al weer ruim 5 jaar. Afgelopen jaar heeft daarom in opdracht van OCW een onderzoek plaatsgevonden naar de werking van de wet. Waar de invoering van de WMS was bedoeld om (considerans), in het licht van de vergroting van de autonomie van schoolbesturen, het overleg met en de vertegenwoordiging van de geledingen te verbeteren, ging het bij dit onderzoek om de vraag of ook in de praktijk de positie van de medezeggenschap op die wijze is versterkt zoals dit met de WMS was beoogd? Ofwel, in aansluiting op de governance gedachte: geeft de medezeggenschap voldoende invulling aan de checks and balances op horizontaal niveau? De uitkomsten van het evaluatieonderzoek laten een genuanceerd beeld zien. Hoewel (G)MR en redelijk tevreden zijn over het functioneren van de medezeggenschap, en de beschikbaar gestelde faciliteiten, laat het onderzoek ook zien dat de medezeggenschap vaak nog onvoldoende als een countervailing power functioneert. Zo blijkt dat in het basis- en speciaal onderwijs de schoolleiding in de helft van de gevallen optreedt als adviseur van de (G)MR en tegelijkertijd namens het bestuur het overleg met de raad voert. Ook is het overgrote deel van diezelfde schoolleiding vrijwel altijd bij de vergaderingen van de (G)MR aanwezig. Eveneens laten veel schoolbesturen na om uitvoering te geven aan artikel 28, waar het gaat om het treffen van een regeling voor deskundige bijstand en rechtsbijstand. Ook de informatieverstrekking aan de MR laat nog vaak te wensen over. Met de WMS is het informatierecht van de MR weliswaar verbeterd, maar in de praktijk is er nog te vaak sprake van onvoldoende of niet tijdige informatieverstrekking door het bevoegd gezag. Daarnaast ervaren MR en nog regelmatig dat advies- of instemmingsplichtige besluiten niet, of niet tijdig, aan de raad worden voorgelegd. En in die gevallen waarbij de geschillencommissie wordt ingeschakeld leidt dit vaak tot verstoorde verhoudingen en escalatie van conflicten. En gebrek aan professioneel gedrag, aan beide kanten (rapport Actis: Een geschil is geen ruzie, 27 juni 2010). De positie van de medezeggenschap is frequent in de Kamer aan de orde geweest. Ondermeer waar het ging om de rol van de medezeggenschap bij fusies, en in het kader van het intern toezicht. De uitkomsten van het evaluatierapport laten echter zien dat met het huidige functioneren van de medezeggenschap de checks and balances nog niet altijd voldoende op orde zijn. Mede vanwege de uit het evaluatieonderzoek naar voren gekomen knelpunten hebben AOb, CNV Onderwijs, FvOvF, de vier landelijke ouderorganisaties, LAKS, PO-raad en VOraad, in een gezamenlijke brief aan de minister enkele aanbevelingen gedaan om te komen tot enkele verbeteringen van de wet. Daarnaast hebben wij als gezamenlijke organisaties het initiatief genomen om te komen tot een gezamenlijke campagne, gericht op de verbetering van de medezeggenschap in de praktijk. Want, zoals ook in de evaluatie naar voren komt, is medezeggenschap mensenwerk. Dat betekent dat de 3

4 overlegcultuur minstens zo belangrijk is als de wet- en regelgeving. Voor optimale medezeggenschap zijn beide elementen noodzakelijk. 4

5 Bij de bespreking van het evaluatierapport, op 27 juni 2012, heeft de Kamer verzocht om een aanpak van enkele belangrijke knelpunten die uit het rapport naar voren zijn gekomen: het ontbreken van rechtsbijstand, de informatieverstrekking, de wenselijkheid dat de MR ook onafhankelijk van diens overlegpartner vergadert, en het omgaan met escalatie. Hierop heeft de minister de toezegging gedaan dat de betrokken organisaties zullen worden verzocht om met een plan van aanpak te komen waarin in elk geval deze punten worden meegenomen. De samenvattende conclusie van het Kamerdebat zou als volgt verwoord kunnen worden: er moet middels een meer offensief beleid nadrukkelijk worden ingezet op betere naleving en versterking van de overlegcultuur binnen de scholen. Deze wens van de Kamer vereist meer dan een vrijblijvende aanpak. Met dit campagneplan hebben de betrokken organisaties er voor gekozen gezamenlijk invulling geven aan het verzoek van de minister en de Kamer. 2. Visie, en Code goede medezeggenschap Het startpunt van de door ons beoogde campagne is een gezamenlijke visie van de organisaties ten aanzien van de functie van medezeggenschap in het onderwijs, vastgelegd in een Code goede medezeggenschap. De achterliggende gedachte voor deze code is dat er steeds sprake is van gedeelde belangen. Namelijk: goed onderwijs, goed leer- en werkklimaat, goede prestaties van de leerlingen en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarmee is er tevens sprake van een gezamenlijk belang bij goede medezeggenschap, gericht op het komen tot goede besluiten met betrekking tot het te voeren beleid en het zorgen voor draagvlak voor dit beleid. Partijen dienen elkaar dus te zien als medebelanghebbenden, zonder wiens betrokkenheid de doelen niet realiseerbaar zijn. In de code medezeggenschap worden de volgende thema s onderscheiden: 1. De relatie raad bestuur; 2. De relatie raad intern toezichthouder; 3. De relatie raad achterban; 4. Het onderscheid raadsvergadering overlegvergadering; 5. De algemene en bijzondere taken en bevoegdheden van de raad, waaronder de informatieverstrekking; 6. De faciliteiten, waaronder het belang van professionalisering van de leden van de raad; 7. Het omgaan met geschillen. In de code worden niet alleen gedragsregels verwoord die gericht zijn op de overlegpartner van de MR. Ook van de MR en diens leden mag een constructieve opstelling worden verwacht, en de bereidheid tot het volgen van MR-scholing. Daarbij hoort de raad tevens een bijdrage te leveren aan draagvlak voor beleid en het inbrengen van kennis d.m.v. het goed onderhouden van het contact met de achterban. Tevens dienen MR en een meer initiërende rol op zich te nemen. Bijvoorbeeld waar het gaat om het bevorderen van sociale veiligheid, en maatregelen om pesten tegen te gaan. Het is de taak van de MR om onderwerpen die specifiek voor de eigen achterban belangrijk zijn 5

6 ook zelf op de overlegagenda te plaatsen. In dit verband introduceert de Code ook de aanbeveling om als bevoegd gezag en MR samen jaarlijks een ambitiegesprek en werkplan te plannen. Status van de Code De Code goede medezeggenschap richt zich op alle bij de medezeggenschap betrokken partijen: het schoolbestuur, de gemandateerde overlegpartner van de (G)MR, de MR, GMR en deelraden, alsmede de geledingen van deze raden. Met het uitbrengen van de Code goede medezeggenschap geven de gezamenlijke organisaties aan op welke wijze zij denken dat de gewenste verbeteringen tot stand kunnen komen. Voor de implementatie van de Code vinden de onderwijsvakbonden, de ouderorganisaties en het LAKS het van groot belang dat de Code een meer dwingend karakter krijgt dan alleen een geheel vrijblijvende aanbeveling. Dit mede in aansluiting op de wens van de Kamer en de regering om het functioneren van de medezeggenschap in het onderwijs te versterken, en de naleving van de wet te bevorderen. Daarom vinden de hiervoor genoemde organisaties dat de Code goede medezeggenschap een status zal moeten krijgen die gelijkwaardig is aan de Code goed bestuur 1. Dit betekent dat de dragende organisaties niet alleen zichzelf verbinden aan de inhoud van de Code, maar ook van hun achterban zullen vragen om dit te doen. Dit met toepassing van het 'pas toe, of leg uit'- principe. Met deze status wordt tevens beoogd dat de geschillencommissie, waar relevant, mede de Code betrekt bij de beoordeling van medezeggenschapsgeschillen. Voor de werkgeversorganisaties is dit evenwel nog geen uitgemaakte zaak. Zij willen vooralsnog niet verder gaan dan de status van een handreiking. Daarmee een hulpmiddel zijnde voor alle betrokkenen bij de medezeggenschap op scholen om deze beter tot zijn recht te laten komen, er meer uit te halen. In de visie van de werkgeversorganisaties ontleent de code zijn kracht aan het feit dat alle partijen zich actief zullen beijveren het gedachtegoed uit de code onder de eigen leden te verspreiden. Waarbij de code tevens is bedoeld om lastige situaties sneller tot een oplossing te brengen door een aantal uitgangspunten (normen) te verduidelijken. Bevordering van de toepassing binnen het onderwijsveld Bedoeling van de Code is niet alleen dat bevoegd gezag en (G)MR met elkaar afspreken en vastleggen overeenkomstig te zullen handelen. Maar tevens dat er, ter uitwerking van de code, tussen partijen concrete afspraken worden gemaakt over wat men van elkaar aan inzet en gedrag mag verwachten. Het gesprek over dergelijke afspraken zal mede leiden tot een betere bewustwording van ieders positie en belang bij het goed functioneren van de medezeggenschap. Daartoe zullen door de organisaties handreikingen worden gepubliceerd, waaronder een model-faciliteitenregeling. Deze handreikingen kunnen ondermeer bestaan uit voorbeeldteksten om te komen tot afspraken. Die afspraken per medezeggenschapsorgaan kunnen tezamen met andere elementen uit de code, tevens deel gaan uitmaken van het medezeggenschapsreglement. 1 De VOO stelt deze status tevens als voorwaarde voor hun deelname aan dit plan van aanpak. Om deze reden wenst de VOO zich vooralsnog niet aan dit plan van aanpak en de Code te verbinden. 6

7 Met opname in het reglement komt zo n afspraak dan tevens onder de competentie van de geschillencommissie medezeggenschap te vallen. Naast de code en de handreikingen zal er tevens aandacht worden besteed aan het verzamelen en aanbieden van goede praktijkvoorbeelden, eveneens in relatie tot de verschillende thema s uit de code. Voor de gezamenlijke campagne zal gebruik worden gemaakt van Infowms.nl. Deze site is indertijd al door de organisaties voor ouders, personeel, leerlingen en schoolbesturen opgezet ten behoeve van de informatievoorziening in het kader van de invoering van de WMS. Ook na afloop van het project is Infowms.nl de centrale site gebleven voor de publicatie van de steeds te actualiseren voorbeeld-medezeggenschapsreglementen en statuten, en voor actuele informatie over de werking van de WMS. De door de gezamenlijke organisaties beoogde campagne is van structurele aard. Voor een deel gaat het ook om activiteiten die voor de organisaties deel horen uit te maken van de reguliere werkzaamheden. Andere voorgenomen activiteiten zijn daarentegen aanvullend. Voor wat betreft het verzoek tot subsidiering door OCW gaan we echter vooralsnog- uit van 2 jaar. 3. Voorgenomen activiteiten vanuit de dragende organisaties 3.1. Code goede medezeggenschap en concrete handreikingen Opstellen en publicatie van de code (concept is inmiddels gereed). De Code zal zowel digitaal als in gedrukte vorm worden aangeboden. Op die manier kan de Code tevens worden ingebracht tijdens MR-trainingen en bij voorlichtingsactiviteiten Handreikingen ter uitwerking van thema s binnen de code. Hierbij gaat het ondermeer om modelteksten voor het maken van concrete afspraken tussen bevoegd gezag en medezeggenschapsorgaan. Bijvoorbeeld voor wat betreft de gang van zaken tijdens de overlegvergadering en bepalingen die kunnen worden opgenomen in het medezeggenschapsreglement en/of statuut. In relatie tot de afzonderlijke thema s binnen de Code willen wij in elk geval de volgende handreikingen ontwikkelen: 1. Een model-faciliteitenregeling met handreiking voor het maken van een MRwerkplan; 2. Een model voor een huishoudelijk reglement rond de werkwijze van het overleg tussen de (G)MR en het bevoegd gezag; 3. Een handreiking voor het ambitiegesprek tussen (G)MR en bevoegd gezag; 4. Een handreiking voor de (G)MR m.b.t. de raadpleging en participatie van de achterban. Hierin zal mede aandacht worden besteed aan de mogelijkheden en valkuilen m.b.t. het gebruik van social media; 5. Een handreiking met checklist over het omgaan met geschillen. Deze handreikingen worden ontwikkeld en getest binnen een aantal pilots (3.4.1) en kunnen vervolgens weer worden aangepast of uitgebreid a.d.h.v. ervaringen bij de toepassing van de code. 7

8 Het in relatie tot de verschillende thema s verzamelen en beschikbaar stellen van good practices vanuit de praktijk Publiciteit Voor het publiceren van de code, de handreikingen en good practices willen we vooral gebruik maken van infowms.nl. Het beheer van de site is na afloop van het WMSproject, ten behoeve van de continuering, neergelegd bij de Stichting onderwijsgeschillen. De site blijft echter beschikbaar voor gezamenlijke publicaties door de voormalige dragende organisaties. Hierover zullen met de Stichting onderwijsgeschillen afspraken worden gemaakt Ook wordt nagegaan op welke wijze er voor specifieke doelgroepen tevens gebruik kan worden gemaakt van andere social media platforms waaronder Faceboek, Linkedin en Twitter. Berichten die worden verspreid middels social media, alsmede de mogelijkheid van aanmelding, wordt dan tevens gekoppeld aan infowms.nl Het opstellen en beschikbaar stellen van persberichten en kopij t.b.v. de communicatiekanalen van de afzonderlijke organisaties (ondermeer voor publicaties op internet, nieuwsbrieven, tijdschriften). Naast de deelnemende organisaties zal ook gekeken worden naar andere organisaties en tijdschriften die zich (mede) richten op de onderscheiden doelgroepen Het periodiek verspreiden van een digitale nieuwsbrief. Aanmelding kan via de infowms.nl en andere digitale platforms Bevorderen van de toepassing van de code via de organisaties We organiseren een of meer voorlichtingsbijeenkomsten met waar nodig follow up, gericht op het bevorderen van de toepassing van de code vanuit de deelnemende organisaties. Hierbij gaat het ondermeer om bestuursleden, beleidsmedewerkers, vakbondsonderhandelaars en -kaderleden, helpdeskmedewerkers bij de dragende organisaties Een train-de-trainer-bijeenkomst specifiek bedoeld voor mr-trainers en mradviseurs die verbonden zijn aan de dragende organisaties. Doel hiervan is dat deze doelgroep handreikingen krijgt om de code op een effectieve wijze onder te kunnen brengen binnen mr-scholingen en begeleidings- of adviseringsactiviteiten Schriftelijke informatie en voorlichtingsactiviteiten gericht op de andere relevante landelijke organisaties en voor de bevordering van de uitvoering van de Code relevante partijen. Hierbij gaat het ondermeer om de denominatieve koepelorganisaties, medezeggenschapsdeskundigen en trainers die niet werkzaam zijn bij/voor de dragende organisaties, onderwijsbegeleidingsdiensten, onderwijsinspectie, en redacties van onderwijs- en medezeggenschapsbladen. 8

9 3.4. Voorlichting en maatwerk gericht op (G)MR en en bevoegd gezag Voor een goede toepassing van de code binnen het medezeggenschapsveld zal gestart worden met een aantal pilots. Deze pilots zijn met name bedoeld om te komen tot goed toepasbare handreikingen voor (G)MR en bevoegd gezag (3.1.2) en kunnen tevens uitmonden in goede praktijkvoorbeelden. De pilots zullen plaatsvinden binnen beide onderwijssectoren en omvatten zowel de medezeggenschap op schoolniveau als op bestuursniveau. Bij de selectie van de voor een pilot geschikte scholen en schoolbesturen kan het tevens gaan om een casus waarbij sprake is van conflictsituatie met betrekking tot de naleving van de WMS. De inschakeling van een begeleidingscommissie (zie hierna onder ) kan dan het startmoment voor de pilot zijn Het bieden van begeleiding en advisering, specifiek gericht op de toepassing van de code. Dit op verzoek van, en gericht op, (G)MR( en) en directie en/of bestuur tezamen. Hiernaast willen de organisaties (G)MR en en bevoegd gezag de mogelijkheid bieden tot het inschakelen van een begeleidingscommissie die er vooral op gericht zal zijn de onderliggende factoren, die (keer op keer) leiden tot conflictueuze situaties, te verbeteren. Hierbij gaat het steeds om een gezamenlijke activiteit met inzet vanuit twee organisaties (voor ouders, personeel, leerlingen, directies/bestuur) Het jaarlijkse WMS-congres (georganiseerd door de Stichting onderwijsgeschillen) wordt mede gebruikt om de Code onder de aandacht van de deelnemers te brengen. In overleg met de Stichting kan dit zowel binnen het plenaire deel als d.m.v. afzonderlijke workshop tijdens het congres Binnen de afzonderlijke organisaties zelf, alsmede tijdens de door deze organisaties op de doelgroepen gerichte reguliere scholings- en voorlichtingsactiviteiten, zal structureel aandacht worden besteed aan de code en de toepassing daarvan. 4. Coördinatie, monitoring en rapportage Hoewel er sprake zal moeten zijn van enige centrale coördinatie van het project kiezen we niet voor het inrichten van een centraal steunpunt/helpdesk. Voor vragen en verzoeken vanuit het veld, bijvoorbeeld waar het gaat om advies of begeleiding, kan men bij elke deelnemende organisatie terecht. Afstemming en sturing vindt plaats door middel van een stuurgroep waarin alle deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd. Voor specifieke activiteiten kan de stuurgroep besluiten een of meer afzonderlijke werkgroepen in te stellen. Voor zover het gaat om de toedeling en verantwoording van de door OCW te verstrekken middelen, de monitoring en rapportage, ligt het penvoerderschap bij één van de deelnemende organisaties. 5. Begroting Voor de activiteiten die aanvullend zijn op de reguliere werkzaamheden van de organisaties willen wij een verzoek tot subsidieverlening indienen bij OCW. De campagne 9

10 is weliswaar van structurele aard, maar zal voor wat betreft de financiering door OCW beperkt blijven tot de jaren 2013 en Dit met uitzondering van de kosten voor de instandhouding en uitbreiding van Infowms.nl. Hierbij gaat het om de volgende onderdelen: 1. Vormgeving en publicatie van de Code en handreikingen. 2. Uitbreiding en structureel onderhoud infowms.nl (3.2.1.). Op dit moment ontvangt de Stichting onderwijsgeschillen voor dit onderhoud een jaarlijkse bijdrage vanuit OCW 8000,-. Voor de uitbreiding van de site t.b.v. de publicatie van de code, de handreikingen, en aanbieden van good practices is echter aanvullend- budget nodig. Over de besteding van deze aanvullende financiering i.v.m. het project, alsmede over de inzet van de huidige bijdrage, zal ook tussen OCW en de Stichting een nadere afspraak moeten worden gemaakt; 3. Het opstellen van tenminste 5 concrete handreikingen i.r.t. de afzonderlijke thema s binnen de code (3.1.2); 4. Maximaal 10 pilots i.r.t. het opstellen en testen van de handreikingen en de toepassing van de Code (3.4.1.). Deze pilots vereisen steeds een personele inzet vanuit twee organisaties. Onze voorlopige inschatting qua benodigde tijdsinvestering per pilot is 40 uur p.p. gemiddeld; 5. Begeleiding en advisering, specifiek gericht op de toepassing van de code, alsmede de inzet van een begeleidingscommissie (3.4.2.). Voor de komende twee jaar gaan wij vooralsnog uit van maximaal 100 aanvragen m.b.t. begeleiding/advies of bemiddeling, waarvoor een beroep moet worden gedaan op menskracht vanuit een of twee (bij de begeleidingscommissie) van de dragende organisaties. De totale noodzakelijke tijdsinvestering hangt van veel factoren af. Om die reden verdient het onze voorkeur om hierover nog nader met het ministerie een procesafspraak te maken; 6. Voorlichtingsbijeenkomst(en) en eventuele follow up voor bestuursleden/medewerkers van de dragende organisaties (3.3.1); 7. Een train de trainer bijeenkomst, specifiek bedoeld voor mr-trainers, en adviseurs die aan de deelnemende organisaties zijn verbonden (3.3.2.); 8. Voorlichtingsactiviteiten gericht op de andere relevante landelijke organisaties (3.3.3); 9. De inzet van een communicatiedeskundige/tekstschrijver. Deze inzet betreft ondermeer het redigeren van de code, de aan te bieden handreikingen en beschrijvingen van de good practices, het opstellen van nieuwsbrieven, (pers)berichten en kopij voor artikelen t.b.v. tijdschriften; 10.Menskracht t.b.v. de opstelling van het plan van aanpak, en de vertegenwoordiging vanuit de organisaties in de stuurgroep en/of werkgroepen; 11.Afstemming en coördinatie/penvoerderschap; 12.Kosten tussentijdse monitoring en (eind)rapportage t.b.v. OCW en de Kamer. 10

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 223 Evaluatie Wet medezeggenschap op scholen Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT. 1 januari 2015 1 januari 2017

MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT. 1 januari 2015 1 januari 2017 MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT 1 januari 2015 1 januari 2017 05.10.33 16 maart 2015 Preambule Het doel van een medezeggenschapsstatuut is om voor elke betrokkene inzichtelijk te maken hoe medezeggenschap is

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 1 Diro Besproken 2010-2011 MR Instemming 20-06-2011 Bestuur Vastgesteld 21-06-2011 Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 2 Inhoud Preambule 3

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Informatie

Medezeggenschapsraad Informatie Medezeggenschapsraad Informatie INHOUDSOPGAVE Wat doet de MR?... 3 Overleg... 3 rechten... 3 wet... 3 budget... 3 scholing... 3 Statuut... 4 organogram... 4 Verplichtingen... 4 Instemmen... 4 Reglement...

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Blokkeren experimenten prestatiebeloning

Blokkeren experimenten prestatiebeloning 1-12-2011 Blokkeren experimenten prestatiebeloning (Handreiking voor medezeggenschapsraden) De Algemene Onderwijsbond AOb voert actie tegen prestatiebeloning in het onderwijs. Hierbij hebben we de hulp

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CS VINCENT VAN GOGH TE ASSEN & BEILEN

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CS VINCENT VAN GOGH TE ASSEN & BEILEN MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CS VINCENT VAN GOGH TE ASSEN & BEILEN Herzien en vastgesteld op 06 juni 2016 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles

Medezeggenschapsstatuut Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles Januari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Aard en werkingsduur statuut... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse.

Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse. Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse. Dit statuut betreft de volgende scholen die onder hetzelfde bevoegd gezag staan: OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG de Ring

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Preambule Medezeggenschapsstatuut van ALLURE Stichting voor openbaar primair onderwijs Het bestuur van STICHTING ALLURE en

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Advies goede medezeggenschap in het onderwijs (kort) 21 gedragsankers

Advies goede medezeggenschap in het onderwijs (kort) 21 gedragsankers Advies goede medezeggenschap in het onderwijs (kort) 21 gedragsankers Inleiding en leeswijzer Met dit advies goede medezeggenschap vragen de dragende organisaties van leerlingen, ouders, werknemers en

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Kronenburgh te Rijswijk.

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Kronenburgh te Rijswijk. Medezeggenschapsstatuut van Stichting Kronenburgh te Rijswijk. Medezeggenschapsstatuut Basisschool Kronenburgh Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Inrichting van

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2

Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUTT 2010 SCHOLENGROEP RIJK VAN NIJMEGEN vastgesteld door het bestuur na nstemming van de GMR op 9 december 2010 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN Preambule Het bestuur van de bovengenoemde vereniging heeft overlegd met de

Nadere informatie

Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel Werkplan MR Het Talent

Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel Werkplan MR Het Talent Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel 024 3604332 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenstelling 3. Functies en taken 4. Instemming en advies 5. Werkwijze vergaderingen 6. Vergaderdata 7. Concept

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap

Statuut medezeggenschap Statuut medezeggenschap Actualisatie: oktober 2016 secretariaat: Pastoor Jansenplein 21-5504 BS Veldhoven telefoon: 040-2531201 e-mail: info@skozok.nl website: www.skozok.nl Rabobank: NL 93 RABO 01034.18.229

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 1. Preambule Het bestuur van de stichting confessioneel onderwijs Leiden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van

Nadere informatie

Januari 2003. Communicatiestrategie Convenant Sponsoring

Januari 2003. Communicatiestrategie Convenant Sponsoring Januari 2003 Communicatiestrategie Convenant Sponsoring Communicatiestrategie Convenant sponsoring 1. Algemeen Scholen die met sponsoring te maken hebben, gaan hier in het algemeen op een verantwoorde

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut

Medezeggenschapsstatuut Medezeggenschapsstatuut Stichting voor Christelijk Onderwijs Groningen (SCOG) Ingaande 4 november 2014 Instemming door de medezeggenschapsraad d.d. 3 november 2014 Vastgesteld door bevoegd gezag d.d. 4

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures 1. Schoolbestuur heeft een geschil met ouders rond toelating en verwijdering. 2. Schoolbestuur of ouder heeft geschil met samenwerkingsverband over toelaatbaarheid

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT voortgezet onderwijs van Stichting H 3 O te Dordrecht. 1 augustus 2015 Medezeggenschapsstatuut voortgezet onderwijs van Stichting H 3 O te Dordrecht. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

Handreiking. Scholieren en medezeggenschap passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Thomas Slooijer

Handreiking. Scholieren en medezeggenschap passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Thomas Slooijer Handreiking steunpunt Scholieren en Thomas Slooijer September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Schoolondersteuningsprofiel en 4 2.1 De raad 4 2.2 Hoe kan ik als scholier meepraten over het ondersteuningsprofiel?

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding. 3.6 Tips voor een goede MR- en overlegvergadering

Inhoud: 1. Inleiding. 3.6 Tips voor een goede MR- en overlegvergadering Inhoud: 1. Inleiding 3.6 Tips voor een goede MR- en overlegvergadering Tip 1: Maak een agenda Tip 2: Wees kritisch m.b.t. het aanstellen van een voorzitter en secretaris Tip 3: Geef alle relevante informatie

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017

Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017 Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017 Versie d.d. 26 september 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap... 3 Hoofdstuk 3 Informatievoorziening...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk versie september 2015 Preambule Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden STICHTING VRIJE SCHOOL NOORD EN OOST-Nederland Definitief besluit d.d. 2 mei 2016 Pagina 1 Inleiding Middels

Nadere informatie

Passend onderwijs: medezeggenschap en de ondersteuningsplanraad. 1 Inleiding

Passend onderwijs: medezeggenschap en de ondersteuningsplanraad. 1 Inleiding Passend onderwijs: medezeggenschap en de ondersteuningsplanraad 1 Inleiding 1.1 In deze notitie wordt op hoofdlijnen uiteengezet wat de minimale (wettelijke) eisen zijn waaraan scholen voor voortgezet

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten Medezeggenschapsstatuut van CSG Liudger te Drachten Versie: 15 september 2014 Inhoudsopgave 1 Preambule 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap van Stichting voor confessioneel onderwijs Jong Leren te Heemstede.

Statuut Medezeggenschap van Stichting voor confessioneel onderwijs Jong Leren te Heemstede. Statuut Medezeggenschap van Stichting voor confessioneel onderwijs Jong Leren te Heemstede. Preambule Het bestuur van de stichting Jong Leren en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

(G)MR Statuut SSOL. Medezeggenschapsstatuut van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

(G)MR Statuut SSOL. Medezeggenschapsstatuut van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. (G)MR Statuut SSOL Medezeggenschapsstatuut van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. Preambule De directeur-bestuurder (bevoegd gezag/schoolleiding) van de SSOL e.o. en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Inleiding en relevantie van deze notitie De Amsterdamse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Pagina 1 van 5 Medezeggenschapsstatuut van Openbare Stichting SG Reigersbos te Amsterdam. Preambule Het college van bestuur van de Openbare Stichting SG Reigersbos en de medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap van

Statuut Medezeggenschap van Statuut Medezeggenschap van Onderwijsstichting ARCADE 2.6.1.2 b Versie 1.5 Datum GMR: 10-12-2013 Statuut Medezeggenschap van Onderwijsstichting Arcade Inhoudsopgave van het Statuut Medezeggenschap van

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Handreiking Goede Medezeggenschap

Handreiking Goede Medezeggenschap Starter in de (G)MR Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Starter in de (G)MR Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks praktische adviezen

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

29 januari 2008 PO/PMG/2007/48510

29 januari 2008 PO/PMG/2007/48510 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 29 januari 2008 PO/PMG/2007/48510 Onderwerp Evaluatie invoering WMS 1 Bijlage(n) Hierbij sturen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 736 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband

Nadere informatie

Verantwoording en medezeggenschap (I) MME thema III Governance 1 april 2010 Renée van Schoonhoven

Verantwoording en medezeggenschap (I) MME thema III Governance 1 april 2010 Renée van Schoonhoven Verantwoording en medezeggenschap (I) MME thema III Governance 1 april 2010 Renée van Schoonhoven Voorstellen - directeur Actis - hoe daar gekomen: - sociologie, onderwijskunde - vakbeweging / AOb - VNG/VOSABB

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Samenvatting evaluatie WMS

Samenvatting evaluatie WMS Samenvatting evaluatie WMS De WMS Januari 2007 is de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) van kracht geworden in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs, als opvolger van de

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

governance medezeggenschap en passend onderwijs: opr, (g)mr en mrp

governance medezeggenschap en passend onderwijs: opr, (g)mr en mrp governance medezeggenschap en passend onderwijs: opr, (g)mr en mrp Jan de Vos Ede 09-11-2016 even voorstellen Jan de Vos adviseur onderwijs en zorg, krimp, personeel en organisatie, governance Vereniging

Nadere informatie

Mediation bij Onderwijsgeschillen

Mediation bij Onderwijsgeschillen Mediation bij Onderwijsgeschillen In goed overleg tot een oplossing komen Onderwijsgeschillen biedt mediation aan bij alle soorten conflicten in het onderwijs. Alle scholen die bij Onderwijsgeschillen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Vormgeving Code goed Bestuur

Vormgeving Code goed Bestuur Vormgeving Code goed Bestuur 1. Inleiding Het SWV Zuid Holland West heeft als bestuursvorm gekozen voor het one-tier model. Het is een éénlaags (monistisch) bestuursmodel, waarbij de toezichthouders onderdeel

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs September 2011 Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOS te Rijssen Preambule Het Bestuur van de Stichting ROOS en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Welkom. op het symposium Mediation in het onderwijs. 5 november 2014. Resultaten van de pilot mediation bij klachten en geschillen

Welkom. op het symposium Mediation in het onderwijs. 5 november 2014. Resultaten van de pilot mediation bij klachten en geschillen Welkom op het symposium Mediation in het onderwijs Resultaten van de pilot mediation bij klachten en geschillen 5 november 2014 Programma van vanmiddag Marion van Dam, strategisch adviseur & mediator

Nadere informatie

Hoe geef je een goed advies?

Hoe geef je een goed advies? Hoe geef je een goed advies? Advies Procedures Betrokkenheid (g)mr Welke vragen stel je Procedures - Tijdig betrekken mr - Moet of mag je advies geven - Waarover - Eerst advies dan instemming - Waar moet

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg.

Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg. Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg. Dit statuut betreft de volgende scholen die onder hetzelfde bevoegd gezag staan: - Sint Maartenscollege - Sgm Dalton-Vatel - Veurs

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2014 Update: Week van passend onderwijs Uitgelicht Update: Week van passend onderwijs De eerste 50 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld voor de Week van passend onderwijs (24-28

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Bijlage 4. Schoolgezondheidsplan

Bijlage 4. Schoolgezondheidsplan Bijlage 4. Schoolgezondheidsplan RIVM, Handleiding Gezonde School Basisonderwijs, april 2010, Bijlage 4. Schoolgezondheidsplan 1 2 Bijlage 4. Schoolgezondheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 1. Actuele gezondheidssituatie

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

MR statuut Medezeggenschapsraad

MR statuut Medezeggenschapsraad MR statuut Medezeggenschapsraad Montessorischool Loenersloot Hollandstraat 25 3634 AS Loenersloot Telefoon: 0294-291597 directie@montessorischoolloenersloot.nl www.montessorischoolloenersloot.nl Statuut

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van LMC-VO te Rotterdam

Medezeggenschapsstatuut van LMC-VO te Rotterdam Bestand : lmcr/cvb/12/660 Voorgenomen besluit CvB : 18 juni 2012 Instemming GMR : 21 juni 2012 Definitief besluit CvB : 21 juni 2012 Medezeggenschapsstatuut van LMC-VO te Rotterdam Dit statuut betreft

Nadere informatie

Informatie over de WMS. Inhoudsopgave

Informatie over de WMS. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 WMS en de rol van de MR...3 Inleiding...3 Medezeggenschap versterken!...3 Bestuurlijke 3/5 of 7 hoek...4 Medezeggenschapsstatuut en reglement...5 Medezeggenschapsstatuut...5

Nadere informatie

WMS Congres. Faciliteiten en activiteitenplan. 11 november 2015. Henk Nieborg, VOO

WMS Congres. Faciliteiten en activiteitenplan. 11 november 2015. Henk Nieborg, VOO WMS Congres 11 november 2015 Faciliteiten en activiteitenplan Henk Nieborg, VOO Programma Introductie en voorstellen 5 korte vragen Faciliteitenregeling > plaats in het grote geheel Documenten en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

MR-statuut PCBS De Bron te Sprang-Capelle (05MY) Oktober 2012

MR-statuut PCBS De Bron te Sprang-Capelle (05MY) Oktober 2012 MR-statuut PCBS De Bron te Sprang-Capelle (05MY) Oktober 2012 MR-statuut De Bron oktober 2012 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding. 5. 6 tips voor het bevoegd gezag

Inhoud: 1. Inleiding. 5. 6 tips voor het bevoegd gezag Inhoud: 1. Inleiding 5. 6 tips voor het bevoegd gezag Tip 1: Betrek de MR al bij de aanloop tot besluiten Tip 2: Bespreek meerdere alternatieven met de MR Tip 3: Motiveer en onderbouw voorstellen altijd

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR

Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR juni 2013 Werkgroep activiteitenplan: Marg Cornelissen, Els Dinkla, Els Offringa, Marga de Herder, Niels Bonenkamp

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Activiteitenplan & begroting Medezeggenschapsraad Tabor College

Activiteitenplan & begroting Medezeggenschapsraad Tabor College Activiteitenplan & begroting Medezeggenschapsraad Tabor College 2016 2017 1. INLEIDING In een activiteitenplan beschrijft de Medezeggenschapsraad (MR) welke activiteiten hij wil uitvoeren binnen de kaders

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio

Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio Pre-ambule Communicatie en openheid zijn essentieel voor het functioneren van de onderwijsorganisatie als geheel en in het bijzonder voor de schoolleiding om medewerking

Nadere informatie

Handreiking voor cliëntenraden

Handreiking voor cliëntenraden Handreiking voor cliëntenraden De cliëntenraden moeten tijdig geïnformeerd worden over belangrijke beleidsveranderingen zodat de raad (zwaarwegend) advies kan geven. Dat geldt voor het beleid voor heel

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)

Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) Vastgesteld door college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van BOOR, voorjaar 2014 www.stichtingboor.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg JAARVERSLAG OPR 2014 Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Kindkracht Regio Voorne Putten Rozenburg Vastgesteld op 26-03-2015

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap

Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Harderwijk, 27 september 2007 wdu med 07-002 1 Preambule Het bestuur van de Stichting proo en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de volgende scholen: Gemeente Elburg:

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Handreiking. Faciliteiten ondersteuningsplanraad. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Marcel Koning, Nico Foppen, Thomas Slooijer, Jan de Vos

Handreiking. Faciliteiten ondersteuningsplanraad. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Marcel Koning, Nico Foppen, Thomas Slooijer, Jan de Vos Handreiking steunpunt Faciliteiten ondersteuningsplanraad Marcel Koning, Nico Foppen, Thomas Slooijer, Jan de Vos Tweede Marcel Koning, versie: Marieke Nico Foppen, Boon-Mens Thomas Slooijer, Jan de Vos

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie