Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid. gemeente Heerlen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid. gemeente Heerlen"

Transcriptie

1 Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid gemeente Heerlen

2

3 Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid gemeente Heerlen Opdrachtgever: gemeente Heerlen Utrecht, december 2012 Oberon en Cedin Expertisepunt Ouderbetrokkenheid Tekst: Walter de Wit (Oberon) i.s.m. Hans Christiaanse (Cedin, Expertisepunt Ouderbetrokkenheid). Postbus BK Utrecht tel fax adres:

4

5 Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid Heerlen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Inventarisatie van de huidige situatie Gezamenlijke visie en doelen Uitvoerende partijen en organisatie Monitoring en Evaluatie Samenvatting en stappenplan Bijlage 1. Begrippenkader Bijlage 2. De enquêtes Bijlage 3. De betrokkenen Bijlage 4. Overzicht activiteiten Ouderbetrokkenheid Bijlage 5. Format voor een instellingsplan Ouderbetrokkenheid Heerlen... 39

6

7 Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid Heerlen 5 1 Inleiding De gemeente Heerlen wil de ouderbetrokkenheid vergroten. Ze heeft daarom Oberon en het Cedin verzocht om een lokaal Plan van aanpak te formuleren, in overleg met lokale betrokkenen. Belangrijke aandachtspunten daarbinnen betreffen een gezamenlijke visie, concrete doelen en een concreet stappenplan. In voorliggend Plan beschrijven we hoe de situatie er momenteel in Heerlen voor staat en hoe hierin vooruitgang zou kunnen worden geboekt. De leeftijdsscoop bedraagt daarbij kinderen van -9 maanden tot 23 jaar. Onder ouderbetrokkenheid verstaan we: het betrokken zijn van ouders bij de ontwikkeling van hun kind. Nationaal en internationaal onderzoek laat zien dat ouders een grote invloed hebben op de ontwikkeling en leerprestaties van hun kinderen (bv. Menheere en Hooge of de Onderwijsraad, 2010). Ook toont onderzoek aan dat de ontwikkeling van kinderen gebaat is bij een samenhang tussen de drie invloedssferen waarin zij verblijven: het gezin, de school en de omgeving. Veelgenoemd daarbij tegenwoordig, ook in het Heerlense, is het streven naar Partnerschap : dat betreft een goede samenwerking tussen ouders en professionals, in de vorm van gelijkwaardigheid, goede informatie uitwisseling en afstemming. In bijlage 1 werken we de definities en het conceptueel kader nog wat nader uit. Voor het formuleren van dit Plan is met vele betrokkenen gesproken uit de gemeente, de voorschoolse sector, het onderwijs, de zorg- en de welzijnssector, alsmede met ouders. 1 De informatie is verzameld door: - Enquêtes onder ouders, scholen en voorschoolse instellingen en zorginstellingen (vgl. Bijlage 2 voor een samenvatting en bv. de responsgegevens. Zie voor de volledige enquêteresultaten, met tevens uitsplitsingen naar leeftijds- en onderwijssector de Tabellenrapportage Enquêtes ouderbetrokkenheid Heerlen (Oberon, augustus, 2012). - Interviews met een aantal sleutelfiguren (bestuurlijk- en directieniveau). - Een groepsbijeenkomst op 15 juni 2012 (versnellingskamer). - Een groepsbijeenkomst voor toetsing van het conceptplan op 22 oktober 2012 (vgl. Bijlage 3). We beginnen dit plan met een uitgebreide beschrijving van de huidige stand van zaken in Heerlen. Op grond van die bevindingen formuleren we vervolgens een gezamenlijke visie voor de Heerlense partners: waar zou Heerlen naar toe kunnen groeien? Op basis van deze visie formuleren we een aantal concrete doelstellingen In de slotparagraaf vatten we samen en formuleren een stappenplan voor de komende periode, inclusief globale planning en kosten. Voorbeeld van Ouderbetrokkenheid op Kinderopvang Humanitas: Op verschillende locaties hebben de pedagogisch medewerkers huizen van papier opgehangen aan de muur. Ouders en kinderen hebben foto s van thuis en familie meegenomen en die zijn opgehangen in de groep. Op één van de locaties zijn groepjes peuters vervolgens ook bij kinderen uit hun groep op bezoek gegaan. Dus elke week bij één van de kinderen thuis koffie drinken. Zo wordt ook de afstand tussen thuis en KDV kleiner. 1 Tenzij anders vermeld bedoelen we met scholen ook de voorschoolse instellingen (peuterspeelzalen en kinderopvang).

8

9 Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid Heerlen 7 2 Inventarisatie van de huidige situatie Welke beleidsontwikkelingen zijn gaande? Wie zijn daar bij betrokken? Hoe kijken ouders aan tegen hun relatie met scholen? En wat doen zij bij vragen rondom opvoeden en opgroeien? Wat zijn wensen en behoeften? We presenteren kort de belangrijkste resultaten uit de interviews, versnellingskamer en enquêtes onder ouders, scholen (incl. de voorschoolse instellingen) en zorg- en welzijnsinstellingen. Ouderbetrokkenheid bij instellingen In de Heerlense onderwijs- en voorschoolse sector is momenteel de nodige aandacht voor het thema ouderbetrokkenheid. Vanuit de sector zelf en ook bv. door de Onderwijsinspectie (op VVE-vlak) is geconstateerd dat hierin nog stappen kunnen worden gemaakt. Op bestuursniveau zijn visies ontwikkeld of in ontwikkeling, waarbij de algemene lijn tot heden is dat en concrete invulling met maatregelen en activiteiten aan de instellingen zelf wordt overgelaten. Momenteel varieert de invulling en de kwaliteit daarvan echter sterk per lokatie. Een kleine minderheid van de geënquêteerde instellingen geeft aan dat zij ouders in hoge mate bij hun instellingen weten te betrekken (5 van de 43, ofwel 12%). Scholing van leidsters en leerkrachten op het vlak van ouderbetrokkenheid heeft bij een minderheid van de instellingen plaatsgevonden. Knelpunten zijn er op het terrein van: - gebrek aan visie en duidelijkheid; - het belang dat wordt toegekend aan ouderbetrokkenheid; - de bereidheid tot, draagvlak voor het samen met ouders vormgeven aan partnerschap; - kennisgebrek over de mogelijkheden die er zijn om ouderbetrokkenheid te versterken en goed in te vullen. De mate van ouderbetrokkenheid neemt af per leeftijdscategorie/onderwijssector. Bij de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is de ouderbetrokkenheid en bv. de informatieuitwisseling nog groot, per onderwijssector wordt dit vervolgens stapsgewijs kleiner. Bij het MBO, dat met jongvolwassenen tot volwassenen (18+) te maken heeft, is deze het geringst. Bestuursvertegenwoordigers uit deze sector noemen ouderbetrokkenheid als mogelijk relevant instrument om de behoorlijk grote uitval van leerlingen tegen te gaan. In de lokale zorg- en welzijnssector zijn veel beleidsontwikkelingen gaande, of binnenkort te verwachten, die raken aan ouderbetrokkenheid: de invoering van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG s), de Verwijsindex, bezuinigingen leiden tot het schrappen van bepaalde activiteiten en de decentralisatie jeugdzorg is op komst. Er is momenteel sprake van een breed aanbod voor ouders, zowel op het vlak van opvoedingsondersteuning als van buurtactiviteiten, zowel vanuit de welzijnshoek, met een organisatie als Alcander, als vanuit diverse zorgorganisaties. Het aanbod van instellingen is geleidelijk meer vraaggestuurd aan het worden en verdere verbeteringen daarin zijn zeker van belang, zo melden diverse verantwoordelijken. Van de 12 geënquêteerde instellingen geven er 5 aan dat zij ouders in hoge mate weten te betrekken bij hun instelling, 6 in redelijke mate en 1 instelling in geringe mate. Van onderlinge samenwerking en van samenwerking met het onderwijs is zeker al sprake, maar op dat vlak zijn ook zeker nog verbeteringen mogelijk. Een betrokkene merkt op: meer regie en visie zijn belangrijk, anders komt er alleen maar meer overleg. Uiteraard gaan deze ontwikkelingen breder dan alleen het thema ouderbetrokkenheid. In voorliggend Plan focussen we op de ouderbetrokkenheid. Ouders Hoe kijken ouders aan tegen hun relatie met het onderwijs? Bijna 1000 ouders vulden een enquête in. In het algemeen zijn ouders in Heerlen redelijk tot redelijk goed te spreken over ouderbetrokkenheid en de voorschoolse- en onderwijssector. We zoomen wat nader in.

10 8 Oberon & Cedin expertisepunt ouderbetrokkenheid Wat betreft de communicatie tussen school en ouders zien we deze redelijke beoordeling terug. Ouders delen rapportcijfers uit voor de school en voor de relatie ouders-school van gemiddeld zo n 7,5 2 (met ca. 10% onvoldoendes; met ouders met kinderen in het mbo als negatieve uitschieter). Ongeveer driekwart van de ouders vindt dat er voldoende contact is met de school/instelling, een kwart vindt dit onvoldoende. Ook de meningen over de informatievoorziening door de school scoren redelijk. Rond de 70 a 80% van de ouders vindt dat ze voldoende wordt geïnformeerd, op tijd wordt geïnformeerd en dat de school/instelling goed bereikbaar is. 3 Al met al over-all dus een redelijke tot redelijk goede beoordeling door ouders. Ruim de helft van de respondenten uit de onderwijs- en voorschoolse sector (de schoolenquête) meent dat ouders zich meer moeten inspannen om de prestaties van hun kind te verbeteren, dat ouders meer tijd aan de school zouden moeten besteden en dat ouders tegenwoordig teveel eisen van de school. Een grote meerderheid onderschrijft ook de stelling Ouders willen tegenwoordig teveel vriendjes zijn van hun kind. De onderwijssector is dus kritisch(er) ten opzichte van de rol van ouders als partner. Idem dito de zorg- en welzijnstellingen: meer dan de helft van de instellingen beoordeelt de opvoedingsvaardigheden van ouders in het algemeen als matig (de instellingsenquête). Voorbeeld van Ouderbetrokkenheid op het Citaverde College: VMBO "Ouders op de thee": ouders worden per brief uitgenodigd om letterlijk op de thee te komen. Tijdens dat theekransje worden dan onderwerpen besproken die uit de diverse tevredenheidsonderzoeken naar voren zijn gekomen. Natuurlijk kunnen zij ook zelf onderwerpen aandragen. Deze "ouders op de thee" sessie vormen een verlengstuk van de "leerling(deelnemer) lunches" Ook tijdens die lunches wordt gesproken met leerlingen over de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek en kunnen zij zelf punten inbrengen. Allemaal heel informeel, maar daarom des te leuker. Ervaring is dat zowel leerlingen als ouders op deze manier zeer onbevangen hun mening geven. Partnerschap Tegenwoordig wordt in het land veel gesproken over het bereiken van partnerschap tussen ouders en instellingen: samenwerken, op basis van goede afspraken, aan opvoeding en ontwikkeling van het kind. Hoe ervaren ouders in Heerlen dit momenteel? Met een stelling als de school van mijn kind doet zijn best om contacten met ouders op te bouwen en te onderhouden stemt ongeveer de helft van de ouders in. 4 De school van mijn kind biedt ouders voldoende opvoedingsondersteuning wordt door 42% onderschreven, de school stimuleert voldoende het onderwijsondersteunend gedrag van ouders door 44%. Er blijkt bij veel ouders dus behoefte aan, ruimte voor, meer opvoedingsondersteuning vanuit de onderwijssector en meer handvatten voor onderwijsondersteunend gedrag. Naar ons oordeel wordt dit partnerschap door ouders dus nog als heel wisselend beoordeeld, nog zeker niet als overwegend goed. Eerder beschreven we ook al dat het beeld dat scholen van ouders hebben kritisch is. Er komt niet uit naar voren dat ouders echt al als partner worden gezien. Ongeveer de helft van de zorg- en welzijninstellingen gaf aan dat zij ouders in hoge mate bij hun instelling wisten te betrekken Deze score ligt zelfs iets hoger dan het landelijk gemiddelde (vgl. Tweede meting landelijke monitor ouderbetrokkenheid, Ecorys en Oberon, i.v.). Topscores als helemaal tevreden of helemaal mee eens worden overigens heel weinig gegeven, overtuigend positieve beoordelingen zijn er dus niet zoveel. 53% is het ermee eens of helemaal mee eens.

11 Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid Heerlen 9 We zien enige relevante verschillen terug tussen de leeftijdscategorieën en onderwijssectoren 5. Hoe jonger het kind, des te beter zijn ouders te spreken over de mate van partnerschap, over de samenwerking en contacten. Van ouders met kinderen in de leeftijdssector 12 t/m 17 (vooral VO en een klein deel MBO) vindt 38% dat de school voldoende opvoedingsondersteuning biedt. En 44% dat de school voldoende stimulans biedt voor het onderwijsondersteunend gedrag van ouders. Er ligt dus nog veel behoefte bij ouders. Ouders en opvoeden Hoe zit het met opvoeding? Zo n 82% van de Heerlense ouders meldt bij de opvoeding voldoende ondersteund te worden door de omgeving. Gesprekspartners zijn de eerste plaats de partner en in de tweede plaats familie en vrienden. Ouders met kinderen in de leeftijdsfase 0 t/m 3 ervaren de meeste ondersteuning, bij de leeftijdsfasen 12 t/m 17 en zeker ook 18 t/m 22 ligt dit lager. Hier komt dus wederom naar voren dat zeker ook in de VO- en MBO-fase er behoefte is aan algemene opvoedingsondersteuning. Een wat ons betreft belangrijk aangrijpingspunt voor dit Plan van aanpak. Van alle ouders geeft 76% aan dat ze als ze hulp nodig hebben, dit weten te vinden. Hier resteert dus o.i. ook nog een behoorlijk deel dat dit niet weet te vinden. Er is geen grote bekendheid met de Centra voor Jeugd en Gezin: 61% van de ouders bleek er niet mee bekend (dit hangt vermoedelijk ermee samen dat het CJG in Heerlen vooral een netwerkfunctie heeft, naast één daadwerkelijk fysiek inlooppunt in een stadsdeel). Van de ouders die er contact mee hadden blijkt wel 77% tevreden. Wat betreft Bureau Jeugdzorg bleek 51% van de ouders niet hiermee bekend. Zo n 49% van de ouders was tevreden over de contacten met Bureau Jeugdzorg. Wat betreft tevredenheidsscores springen in positieve zin de huisarts en, voor de kleine groep ouders die hiermee contact had, Mee en Xonar, eruit. Onderwijs en opvoeding(sondersteuning) Vrijwel alle scholen in Heerlen melden dat zij voor zichzelf een duidelijke taak weggelegd zien bij de opvoeding van kinderen. De volgende thema s worden daarbij het meest benoemd: - waarden en normen ; - sociale relaties en pesten ; - gebruik internet en sociale media ; - gezondheid. Per onderwijssector zien we hier enige variatie in terug (vgl. de afzonderlijke Tabellenrapportage). Er vindt al de nodige samenwerking plaats tussen het onderwijs en de zorg- en welzijnssector op het vlak van opvoedingsondersteuning, maar de betrokkenen melden dat hierin nog een hele slag te maken is. Eerder zagen we dat ouders een grote behoefte uiten aan meer opvoedingsondersteuning vanuit de scholen (van voorschools t/m mbo). Deze ondersteuning zou uiteraard uitstekend tezamen met de zorgsector kunnen worden vormgegeven. Triple P door Alcander/CJG: Triple P (Positief Pedagogisch Programma) is een opvoedingsondersteuningsprogramma, oorspronkelijk uit Australië, voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Tijdens drie avonden van twee uur krijgen ouders kennis en tips en worden vaardigheden getraind. Centraal staat het positief opvoeden en de eigen kracht van ouders. Een aantal professionals in Heerlen is of wordt voor deze methodiek gecertificeerd. Betrokkenheid in de buurt In principe kan betrokkenheid van ouders in hun buurt bevorderend zijn voor de positieve ontwikkeling van jongeren. Veel van de geënquêteerde welzijninstellingen in Heerlen voeren activiteiten uit voor 5 Vgl. de Tabellenrapportage.

12 10 Oberon & Cedin expertisepunt ouderbetrokkenheid buurtbewoners, zoals het gezamenlijk aanpakken van klussen in de buurt, koffieochtenden, gespreksgroepen en feesten. Scholen zouden in principe een belangrijke rol kunnen spelen bij het bevorderen van oudercontacten binnen in de buurt. 6 Binnen de Heerlense onderwijsinstellingen wordt heel wisselend gedacht over deze mogelijke rol. Op de vraag of u vindt dat uw instelling een wijk/buurtfunctie heeft als het gaat om het opbouwen van sociale netwerken lopen de antwoorden zeer uiteen (11 keer ja, 17 keer enigszins, 13 keer nee en 2 keer ik weet niet ). We hebben globaal in beeld gebracht hoe vaak ouders deelnemen aan de organisatie van activiteiten in de buurt. Minstens een kwart neemt wel eens deel aan de organisatie van activiteiten van de buurtvereniging, ruim een derde aan die van de sportvereniging. De welzijnsvereniging en het kinderen tienerwerk worden veel minder vaak genoemd, hetgeen overigens ook kan liggen aan de onbekendheid met deze achterliggende organisaties. De carnavalsvereniging en de scouting komen prompt naar voren bij de overige instellingen. De tevredenheid van ouders over de activiteiten van deze instellingen varieert nogal per instelling: de sportvereniging, de buurtvereniging en de overige instellingen komen het meest positief naar voren. Gemiddeld genomen nemen de hoger opgeleide ouders wat minder vaak deel aan de organisatie van activiteiten in de buurt dan de lager en middelhoog opgeleide ouders. Met name geen tijd, geen zin en sluit niet aan op interesse zijn de redenen die de niet betrokken ouders benoemen. Ouderbetrokkenheid en verschillen tussen groepen Opvallend, vinden wij, is dat we geen grote verschillen terugzien tussen laag opgeleide en hoog opgeleide ouders in hun algemene waardering en behoeften: hun waardering van de school en de informatieverstrekking door de school, de contacten met school en de algemene behoeften aan handvatten voor onderwijs- en opvoedingsondersteuning. Bij vragen naar de mate waarin zij hun kind schoolse ondersteuning bieden (bv. praten over boeken, helpen met rekenen/wiskunde, boeken uit bibliotheek) zien we wel enige verschillen, de hoog opgeleide ouders helpen wat vaker, maar deze verschillen zijn niet heel groot 7. Deze relatief kleine verschillen willen overigens niet zeggen dat de concrete maatregelen en activiteiten voor deze ouders ook hetzelfde zouden moeten zijn. Ook bv. de inspectie vraagt om in ouderbeleid in beeld te brengen hoe er op de doelgroepen wordt aangesloten. Relevant in dit kader is het regionale Kaans-onderzoek door de Universiteit Maasstricht, waarin onderwijsachterstanden en de oorzaken daarvan in beeld worden gebracht. 8 Belangrijke conclusies betreffen de (vermoedelijke) invloed van de lage verwachtingen en ambities die lageropgeleide ouders hebben t.o.v. de onderwijsprestaties van hun kind, en meer in het algemeen de sterke invloed van sociaal milieu op de prestaties van kinderen. Laagopgeleide ouders hebben relatief een lage verwachting van hun kind, ook als deze een gemiddelde of hoge intelligentie heeft. Dit leidt uiteindelijk tot een relatief lagere positie in het voortgezet onderwijs. Een belangrijk gegeven voor zowel het stimuleren van onderwijsondersteunend gedrag als de opvoedingsondersteuning. Hier liggen belangrijke aangrijpingspunten voor onderwijs en opvoedingsondersteuning ten aanzien van de vormgeving van ouderbetrokkenheid. We hebben ook uitsplitsingen gemaakt naar wijk. We zien ook daar wel enige verschillen terug in scores tussen de 18 wijken, maar deze zijn in het algemeen niet erg groot Zie bv. Ouders als Partners van de Onderwijsraad, Vgl. de afzonderlijke Tabellenrapportage. Bv. Peuters en kleuters in het Zuid-Limburgse onderwijs (Univ. Maastricht, september 2011). Zie

13 Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid Heerlen 11 Ouderbetrokkenherid en het MBO We staan nog even apart stil bij de ouders met kinderen in het MBO. Zij zijn namelijk duidelijk minder tevreden dan ouders met jongere kinderen. Ze geven gemiddeld een rapportcijfer 5,8 aan de relatie school-ouder. Meer dan de helft van de ouders beoordeelt de mate van contact met school als onvoldoende, idem dito de informatie over de ontwikkeling van het kind, het aanbod aan opvoedingsondersteuning, de stimulans van onderwijsondersteunend gedrag door ouders etcetera. Op veel andere vragen scoren deze ouders gelijk aan andere ouders, bv. in de mate waarin zij zich door hun directe omgeving ondersteund voelen, maar de beoordeling van de relatie ouder-school ligt dus veel lager. 9 O.i. speelt hierbij vermoedelijk een rol dat het verschil tussen het VMBO en het MBO erg groot is wat betreft de relatie ouders- school. In onze gesprekken met het MBO zelf wordt gemeld dat scholen wel het nodige doen, maar dat het aan de mentaliteit en betrokkenheid van ouders nogal eens zou schorten. De relatief hoge uitval van leerlingen, de ondersteuning van zorgleerlingen, de hoge druk op het onderwijs en bezuinigingen worden genoemd als belangrijke knelpunten waar de sector momenteel mee te maken heeft. Er zou veel worden samengewerkt met allerlei instellingen, maar met name de efficiëntie en de effectiviteit (o.a. de duidelijkheid en resultaatgerichtheid) daarvan zou veel beter kunnen. Ouderbetrokkenheid op lokaal niveau Vanuit de diverse instellingen wordt opgemerkt dat het in het Heerlense nog wel ontbreekt aan samenhang in de aanpak ouderbetrokkenheid en aan een gezamenlijke visie. Er wordt op allerlei vlakken veel gedaan. Er wordt ook al veel met elkaar overlegd. Maar de samenhang erin, de aansluiting tussen behoefte/vraag en aanbod, de doelstellingen die nagestreefd worden, de prioriteiten die worden gekozen: op deze vlakken is meer helderheid wenselijk. De wens van de gemeente om meer visie en samenhang wordt dus door hen gedeeld. Wat betreft lokale beleidsontwikkelingen zien we op het terrein van onderwijs meer aandacht voor ouderbetrokkenheid: het is een prioriteit in de Lokaal Educatieve Agenda van de voorschoolse voorzieningen en het primair onderwijs (beleidsnotitie ), in de bestuursafspraken G33 met OCW (op 12 maart 2012 ondertekend) en in de gemeentelijke VVE-inspectierapportage uit juni Belangrijke conclusie uit die laatste rapportage is dat er al veel zinvolle activiteiten plaatsvinden op het vlak van ouderbetrokkenheid, maar er een gemis is aan gericht ouderbeleid, zowel in het voor- als in het vroegschoolse. Dit gaat om het goed zicht hebben op wensen en behoeften van de ouderpopulatie, het opstellen van doelen en het kiezen van daarbij passende activiteiten en het monitoren van de resultaten. Ook landelijk zien we meer aandacht terug voor het versterken van het partnerschap tussen ouders en school: bv. met het OCW-programma Ouders en School samen en met de Bestuursafspraken G33. Op het terrein van zorg en welzijn is de komst van het CJG Heerlen -onderdeel van de CJG Parkstaduiteraard zeer belangrijk. Het CJG (1 inlooplocatie en verder een netwerk ) biedt informatie, advies en ondersteuning aan ouders, in de leeftijdsfasen -9 maanden tot 23 jaar. Voorbeelden van het aanbod zijn de programma s Opvoeden zo en Triple P (Positive Parenting Program) voor ouders en professionals. Ook vanuit welzijnsorganisatie Alcander en diverse zorginstellingen vinden veel activiteiten plaats op het vlak van opvoedingsondersteuning en buurtactiviteiten. Op de regionale schaal van Parkstad zijn strategische doelen geformuleerd op het vlak van de versterking van de opvoedcompetentie van ouders (o.a. CJG s versterken, scholing in de eigen kracht -methodiek, sociale netwerken versterken) en vergroting van de ouderbetrokkenheid en participatie (o.a. gemeenten nemen regie en ontwikkelen plannen in 2012; Jeugdagenda Parkstad ). De landelijke beleidsontwikkelingen op het vlak van de invoering van passend onderwijs en de aanstaande decentralisatie jeugdzorg zullen hierin moeten worden verankerd. 9 Deze resultaten zijn niet in de tabellenrapportage opgenomen, maar later aanvullend geanalyseerd door de onderzoekers.

14 12 Oberon & Cedin expertisepunt ouderbetrokkenheid We vatten afsluitend de belangrijkste punten nog eens samen. Samenvatting inventarisatie ouderbetrokkenheid Heerlen Ouders zijn redelijk tot redelijk goed tevreden over de voorschoolse sector en het onderwijs (gemiddeld een rapportcijfer 7,5; met het MBO als negatieve uitschieter). Zowel over de contacten, de informatievoorziening en de bereikbaarheid. Wel uiten zij een heel grote behoefte aan meer opvoedingsondersteuning vanuit (of via) het onderwijs en aan handvatten voor onderwijsondersteunend gedrag. Deze behoefte is het grootst bij ouders met kinderen in het VO en MBO, vervolgens in het PO en het kleinst (maar nog steeds aanzienlijk) bij ouders met kinderen van 0-4 jaar. De voorschoolse- en onderwijssector is veel kritischer naar ouders. 5 van de 43 (12%) geënquêteerde voorschoolse instellingen en scholen geven aan dat het hen momenteel lukt om ouders in hoge mate bij hun instelling weten te betrekken. Een meerderheid onderschrijft stellingen als ouders moeten zich meer inspannen om de prestaties van hun kind te verbeteren en ouders willen tegenwoordig teveel vriendjes zijn van hun kind. Idem dito de zorg- en welzijnssector: meer dan de helft van de instellingen beoordeelt de opvoedingsvaardigheden van ouders in het algemeen als matig. Vijf van de 12 geënquêteerde instellingen geven aan dat zij ouders in hoge mate weten te betrekken bij hun instelling. Bij het opvoeden voelt 82% van de ouders zich voldoende ondersteund door hun omgeving (bij 0-3 jarigen het meest, dan 4-12 jarigen en tot slot 12+-jarigen). 76% van de ouders geeft aan dat als ze hulp nodig hebben bij het opvoeden, zij dit ook weten te vinden. 24% dus niet. Minstens een kwart van de ouders neemt wel eens deel aan activiteiten in de buurt (op dit vlak wordt veel georganiseerd door m.n. het welzijnswerk). Heerlense scholen denken er zeer wisselend over of zij ook een buurtfunctie hebben wat betreft het opbouwen van sociale netwerken. Er zijn geen grote verschillen tussen laagopgeleide en hoogopgeleide ouders in hun algemene waardering voor de relatie ouder-school en in hun behoeften. Dit wil overigens niet zeggen dat concrete maatregelen en activiteiten voor deze ouders ook hetzelfde zouden moeten zijn. Laagopgeleide ouders hebben bijvoorbeeld vaker relatief lage verwachtingen van hun kind, hetgeen uiteindelijk leidt tot daadwerkelijk relatief lage prestaties. Een aanpak zou daarop gericht kunnen zijn. Ook voor de uitsplitsing naar wijken zien we geen grote verschillen terug in de algemene waarderingen en behoeften. Ouders van kinderen in het MBO zijn beduidend negatiever over hun relatie met de school dan andere ouders. Meer dan de helft van hen beoordeeld de mate van contact met de MBO-school, de informatie over het kind, het aanbod aan opvoedingsondersteuning e.a., als onvoldoende.

15 Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid Heerlen 13 3 Gezamenlijke visie en doelen We presenteren eerst de uitkomsten van de versnellingskamer, relateren deze vervolgens aan de huidige situatie (vgl. par. 2) en formuleren vervolgens een gezamenlijke visie voor de Heerlense betrokkenen. Vervolgens operationaliseren wij deze visie in een aantal doelstellingen: algemene doelen en concrete doelen voor In de versnellingskamer met Heerlense sleutelfiguren 10 is een drietal thema s besproken inzake ouderbetrokkenheid. Daarover is een zekere mate van consensus ontstaan. We bespreken deze punten en relateren ze kort aan de huidige situatie in Heerlen, zoals beschreven in paragraaf 2. A) Visie op ouderbetrokkenheid : Er wordt om meerdere redenen groot belang toegekend aan ouderbetrokkenheid (o.a. vergroting van de prestaties, preventie van opgroeiproblemen), met uiteindelijk partnerschap als ideaal. Een duidelijke visie en doelstelling. In de voorgaande paragraaf zagen we dat momenteel: - In het onderwijsveld (en in de zorg- en welzijnssector) vrij veel kritiek is op de mentaliteit van ouders wat betreft onderwijsondersteuning en opvoeding. - Ouders daarentegen gemiddeld genomen de relatie school-ouders als redelijk tot redelijk goed beoordelen. - Ruim de helft van de ouders aangeeft behoefte te hebben aan meer handvatten voor onderwijsondersteunend gedrag vanuit de school en aan opvoedingsondersteuning vanuit de school. - Dit in een nog sterkere mate geldt voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs. En ouders met kinderen in het MBO het meest negatief oordelen over de relatie school-ouders; - De samenwerking tussen de zorg- en welzijnsector en het onderwijs op het vlak van ouderbetrokkenheid er is, maar dat dit beter kan. Onze conclusie luidt dat momenteel nog geen sprake is van een breed gedragen partnerschaprelatie in het veld. Het beeld dat het onderwijsveld heeft van ouders is kritisch. Ouders geven aan een sterke behoefte te hebben aan meer handvatten vanuit school. Ook op het vlak van opvoeding wensen zij informatie uit te wisselen en te ontvangen, zeker ook in de VO-leeftijd. Hier ligt een mogelijk terrein voor welzijn- en zorgorganisaties om hier i.s.m. het onderwijs meer aandacht aan gaan te besteden. B) Visie op samenwerking wat betreft ouderbetrokkenheid De betrokken partijen achten het verstandig dat er meer lijn in de samenwerking gaat komen tussen zorg-, welzijn en onderwijsinstellingen (incl. voorschools) op het vlak van ouderbetrokkenheid (conform de wens van de gemeente). Ofwel, dat er een meer gestroomlijnde aanpak komt. In de voorgaande paragraaf zagen we terug dat er momenteel al wel veel wordt overlegd en soms wordt samengewerkt, maar dat er een behoefte is aan een gemeenschappelijk kader en een gezamenlijke visie. C) Visie op pedagogische civil society We zien een pleidooi terug voor meer samenwerking en ondersteuning tussen buurtbewoners onderling en meer verbindingen tussen onderwijs, sport, welzijn en cultuur. In de voorgaande paragraaf constateerden we dat de zorg- en welzijninstellingen hier momenteel het nodige op uitvoeren, dat van het onderwijs dit momenteel niet als een kerntaak van de school beschouwd en dat de Heerlense ouders o.i. al redelijk veel deelnamen aan buurtactiviteiten. Een overgrote meerderheid van ouders geeft ook aan dat zij voldoende ondersteuning bij de opvoeding vinden in hun omgeving. 10 Zowel in een Versnellingskamer (zie ook Verslag bevindingen Versnellingskamer Ouderbetrokkenheid Heerlen (Oberon, juni 2012), als in een tiental interviews.

16 14 Oberon & Cedin expertisepunt ouderbetrokkenheid Dat is in feite de visie en de doelstelling waar de Heerlense organisaties en ook de Heerlense ouders zich over uit spreken. Ouders in Heerlen zijn best tevreden over de scholen, maar uiten de behoefte aan meer handvatten en samenwerking. De samenhang tussen het zorg- en welzijnsaanbod en het onderwijs kan beter. Het betrekken van ouders bij de instelling en de afstemming van het aanbod op de behoefte en mogelijkheden van ouders kunnen beter. Op basis van bovenstaande kan de Heerlense visie op ouderbetrokkenheid als volgt worden samengevat: Gezamenlijke visie Heerlen op ouderbetrokkenheid Een sterke ouderbetrokkenheid is belangrijk voor de brede ontwikkeling van kinderen. Het is belangrijk dat de instellingen in Heerlen een partnerschaprelatie met ouders (gaan) delen. Voorschoolse instellingen, het onderwijs en de zorg- en welzijnsector werken samen om ouderbetrokkenheid te vergroten. Van visie naar concrete doelstellingen De Heerlense visie achten wij momenteel gedeeltelijk gerealiseerd, zoals eerder beschreven. Er gebeurt al ontzettend veel in alle sectoren en er is een duidelijke beweging gaande richting verdere samenwerking tussen sectoren en naar meer partnerschap tussen ouders en professionals. Op een aantal punten constateerden we ook nog belemmeringen, met name op het vlak van de wederzijdse beeldvorming (een wij-zij houding bij professionals), het belang dat wordt toegekend aan ouderbetrokkenheid en belangenverschillen tussen instellingen wat betreft samenwerking (zie par. 2 en 3). Om de algemene doelen zoals geformuleerd in de gezamenlijke Heerlense visie te bereiken moet er dan ook nog het nodige gebeuren. We concretiseren de visie in een aantal meer concrete doelen. Maar formuleren eerst een aantal belangrijke uitgangspunten. Onze uitgangspunten: A. In voorliggend Plan wordt een richting aangegeven, een visie en een kader. Scholen kiezen uiteindelijk zelf binnen de gezamenlijke visie en gezamenlijk afgesproken doelen- welke concrete doelen zij jaarlijks nastreven (bv. de taalprestaties verbeteren i.s.m. ouders of omgangsregels met kinderen). En hoe zij dat willen gaan doen. Idem dito kiezen ook de zorg- en welzijnsinstellingen zelf hoe zij ouders meer gaan betrekken bij hun aanpak, met welk type activiteiten zij kunnen bijdragen aan ouderbetrokkenheid en hoe zij samenwerken met scholen (en hoe zij hun aanbod nog beter afstemmen op de behoeften van ouders). B. We achten het van belang dat er daarbij wel een kwaliteitseis aan het beleid van scholen en andere instellingen wordt gesteld. Kiezen voor partnerschap is een breed gedeelde doelstelling in Heerlen (waar je overigens ook moeilijk tegen kunt zijn). Dit is niet zomaar gerealiseerd op alle Heerlense instellingen en scholen: het belang dat aan ouderbetrokkenheid wordt gehecht wisselt momenteel en men ziet niet altijd de waarde ervan in. De wederzijdse beeldvorming tussen professionals en ouders is een belangrijk aandachtspunt. Als alle betrokken partijen (scholen, zorg- en welzijninstellingen en gemeente) daadwerkelijk kiezen voor de algemene visie en doelstellingen, betekent dit dat alle instellingen structureel Ouderbeleid of Partnerschapsbeleid gaan voeren. Uit onderwijsonderzoek blijkt dat het van belang is voor het daadwerkelijk realiseren van partnerschap dat een directeur zich hier rechtstreeks verantwoordelijk voor stelt, en dat onder diens leiding een schoolteam met doncenten en ouders jaarlijks een concreet actieplan opstelt, doelen formuleert, de uitvoering van activiteiten volgt en evalueert. Een dergelijk partnerschapsbeleid zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn als een eigen taalbeleid. Als een directeurswisseling plaatsvindt of een coördinator van school veranderd, gaat dit beleid uiteraard gewoon door.

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Directie S&B Maart 2012 1 INHOUD 0. Samenvatting Overzicht 1: doelen, resultaten en acties DEEL A: Visie en beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf 1 Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf Een inventarisatie van de behoefte aan dienstverlening van de school en van onderwijsorganisaties aan de ouders Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Argumenten die tellen. Reflecties vanuit theorie en praktijk over de maatschappelijke meerwaarde van brede scholen

Argumenten die tellen. Reflecties vanuit theorie en praktijk over de maatschappelijke meerwaarde van brede scholen Argumenten die tellen Reflecties vanuit theorie en praktijk over de maatschappelijke meerwaarde van brede scholen Argumenten die tellen Reflecties vanuit theorie en praktijk over de maatschappelijke meerwaarde

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Tussenevaluatie Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs "Betrokkenheid is bereidheid je een beetje in elkaar te verdiepen. Dat is eigenlijk alles" Uitspraak van een

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

De school als professionele organisatie

De school als professionele organisatie H2 De school als professionele organisatie PAGINA 23 De kwaliteit van het onderwijs moet omhoog en daarmee de prestaties van leerlingen. Dat is de ambitie van dit kabinet. Daarvoor zijn goed opgeleide

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Auteurs: Moniek van Dijk en Bert Prinsen Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 71 Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen CIP-GEGEVENS

Nadere informatie