Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid. gemeente Heerlen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid. gemeente Heerlen"

Transcriptie

1 Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid gemeente Heerlen

2

3 Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid gemeente Heerlen Opdrachtgever: gemeente Heerlen Utrecht, december 2012 Oberon en Cedin Expertisepunt Ouderbetrokkenheid Tekst: Walter de Wit (Oberon) i.s.m. Hans Christiaanse (Cedin, Expertisepunt Ouderbetrokkenheid). Postbus BK Utrecht tel fax adres:

4

5 Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid Heerlen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Inventarisatie van de huidige situatie Gezamenlijke visie en doelen Uitvoerende partijen en organisatie Monitoring en Evaluatie Samenvatting en stappenplan Bijlage 1. Begrippenkader Bijlage 2. De enquêtes Bijlage 3. De betrokkenen Bijlage 4. Overzicht activiteiten Ouderbetrokkenheid Bijlage 5. Format voor een instellingsplan Ouderbetrokkenheid Heerlen... 39

6

7 Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid Heerlen 5 1 Inleiding De gemeente Heerlen wil de ouderbetrokkenheid vergroten. Ze heeft daarom Oberon en het Cedin verzocht om een lokaal Plan van aanpak te formuleren, in overleg met lokale betrokkenen. Belangrijke aandachtspunten daarbinnen betreffen een gezamenlijke visie, concrete doelen en een concreet stappenplan. In voorliggend Plan beschrijven we hoe de situatie er momenteel in Heerlen voor staat en hoe hierin vooruitgang zou kunnen worden geboekt. De leeftijdsscoop bedraagt daarbij kinderen van -9 maanden tot 23 jaar. Onder ouderbetrokkenheid verstaan we: het betrokken zijn van ouders bij de ontwikkeling van hun kind. Nationaal en internationaal onderzoek laat zien dat ouders een grote invloed hebben op de ontwikkeling en leerprestaties van hun kinderen (bv. Menheere en Hooge of de Onderwijsraad, 2010). Ook toont onderzoek aan dat de ontwikkeling van kinderen gebaat is bij een samenhang tussen de drie invloedssferen waarin zij verblijven: het gezin, de school en de omgeving. Veelgenoemd daarbij tegenwoordig, ook in het Heerlense, is het streven naar Partnerschap : dat betreft een goede samenwerking tussen ouders en professionals, in de vorm van gelijkwaardigheid, goede informatie uitwisseling en afstemming. In bijlage 1 werken we de definities en het conceptueel kader nog wat nader uit. Voor het formuleren van dit Plan is met vele betrokkenen gesproken uit de gemeente, de voorschoolse sector, het onderwijs, de zorg- en de welzijnssector, alsmede met ouders. 1 De informatie is verzameld door: - Enquêtes onder ouders, scholen en voorschoolse instellingen en zorginstellingen (vgl. Bijlage 2 voor een samenvatting en bv. de responsgegevens. Zie voor de volledige enquêteresultaten, met tevens uitsplitsingen naar leeftijds- en onderwijssector de Tabellenrapportage Enquêtes ouderbetrokkenheid Heerlen (Oberon, augustus, 2012). - Interviews met een aantal sleutelfiguren (bestuurlijk- en directieniveau). - Een groepsbijeenkomst op 15 juni 2012 (versnellingskamer). - Een groepsbijeenkomst voor toetsing van het conceptplan op 22 oktober 2012 (vgl. Bijlage 3). We beginnen dit plan met een uitgebreide beschrijving van de huidige stand van zaken in Heerlen. Op grond van die bevindingen formuleren we vervolgens een gezamenlijke visie voor de Heerlense partners: waar zou Heerlen naar toe kunnen groeien? Op basis van deze visie formuleren we een aantal concrete doelstellingen In de slotparagraaf vatten we samen en formuleren een stappenplan voor de komende periode, inclusief globale planning en kosten. Voorbeeld van Ouderbetrokkenheid op Kinderopvang Humanitas: Op verschillende locaties hebben de pedagogisch medewerkers huizen van papier opgehangen aan de muur. Ouders en kinderen hebben foto s van thuis en familie meegenomen en die zijn opgehangen in de groep. Op één van de locaties zijn groepjes peuters vervolgens ook bij kinderen uit hun groep op bezoek gegaan. Dus elke week bij één van de kinderen thuis koffie drinken. Zo wordt ook de afstand tussen thuis en KDV kleiner. 1 Tenzij anders vermeld bedoelen we met scholen ook de voorschoolse instellingen (peuterspeelzalen en kinderopvang).

8

9 Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid Heerlen 7 2 Inventarisatie van de huidige situatie Welke beleidsontwikkelingen zijn gaande? Wie zijn daar bij betrokken? Hoe kijken ouders aan tegen hun relatie met scholen? En wat doen zij bij vragen rondom opvoeden en opgroeien? Wat zijn wensen en behoeften? We presenteren kort de belangrijkste resultaten uit de interviews, versnellingskamer en enquêtes onder ouders, scholen (incl. de voorschoolse instellingen) en zorg- en welzijnsinstellingen. Ouderbetrokkenheid bij instellingen In de Heerlense onderwijs- en voorschoolse sector is momenteel de nodige aandacht voor het thema ouderbetrokkenheid. Vanuit de sector zelf en ook bv. door de Onderwijsinspectie (op VVE-vlak) is geconstateerd dat hierin nog stappen kunnen worden gemaakt. Op bestuursniveau zijn visies ontwikkeld of in ontwikkeling, waarbij de algemene lijn tot heden is dat en concrete invulling met maatregelen en activiteiten aan de instellingen zelf wordt overgelaten. Momenteel varieert de invulling en de kwaliteit daarvan echter sterk per lokatie. Een kleine minderheid van de geënquêteerde instellingen geeft aan dat zij ouders in hoge mate bij hun instellingen weten te betrekken (5 van de 43, ofwel 12%). Scholing van leidsters en leerkrachten op het vlak van ouderbetrokkenheid heeft bij een minderheid van de instellingen plaatsgevonden. Knelpunten zijn er op het terrein van: - gebrek aan visie en duidelijkheid; - het belang dat wordt toegekend aan ouderbetrokkenheid; - de bereidheid tot, draagvlak voor het samen met ouders vormgeven aan partnerschap; - kennisgebrek over de mogelijkheden die er zijn om ouderbetrokkenheid te versterken en goed in te vullen. De mate van ouderbetrokkenheid neemt af per leeftijdscategorie/onderwijssector. Bij de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is de ouderbetrokkenheid en bv. de informatieuitwisseling nog groot, per onderwijssector wordt dit vervolgens stapsgewijs kleiner. Bij het MBO, dat met jongvolwassenen tot volwassenen (18+) te maken heeft, is deze het geringst. Bestuursvertegenwoordigers uit deze sector noemen ouderbetrokkenheid als mogelijk relevant instrument om de behoorlijk grote uitval van leerlingen tegen te gaan. In de lokale zorg- en welzijnssector zijn veel beleidsontwikkelingen gaande, of binnenkort te verwachten, die raken aan ouderbetrokkenheid: de invoering van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG s), de Verwijsindex, bezuinigingen leiden tot het schrappen van bepaalde activiteiten en de decentralisatie jeugdzorg is op komst. Er is momenteel sprake van een breed aanbod voor ouders, zowel op het vlak van opvoedingsondersteuning als van buurtactiviteiten, zowel vanuit de welzijnshoek, met een organisatie als Alcander, als vanuit diverse zorgorganisaties. Het aanbod van instellingen is geleidelijk meer vraaggestuurd aan het worden en verdere verbeteringen daarin zijn zeker van belang, zo melden diverse verantwoordelijken. Van de 12 geënquêteerde instellingen geven er 5 aan dat zij ouders in hoge mate weten te betrekken bij hun instelling, 6 in redelijke mate en 1 instelling in geringe mate. Van onderlinge samenwerking en van samenwerking met het onderwijs is zeker al sprake, maar op dat vlak zijn ook zeker nog verbeteringen mogelijk. Een betrokkene merkt op: meer regie en visie zijn belangrijk, anders komt er alleen maar meer overleg. Uiteraard gaan deze ontwikkelingen breder dan alleen het thema ouderbetrokkenheid. In voorliggend Plan focussen we op de ouderbetrokkenheid. Ouders Hoe kijken ouders aan tegen hun relatie met het onderwijs? Bijna 1000 ouders vulden een enquête in. In het algemeen zijn ouders in Heerlen redelijk tot redelijk goed te spreken over ouderbetrokkenheid en de voorschoolse- en onderwijssector. We zoomen wat nader in.

10 8 Oberon & Cedin expertisepunt ouderbetrokkenheid Wat betreft de communicatie tussen school en ouders zien we deze redelijke beoordeling terug. Ouders delen rapportcijfers uit voor de school en voor de relatie ouders-school van gemiddeld zo n 7,5 2 (met ca. 10% onvoldoendes; met ouders met kinderen in het mbo als negatieve uitschieter). Ongeveer driekwart van de ouders vindt dat er voldoende contact is met de school/instelling, een kwart vindt dit onvoldoende. Ook de meningen over de informatievoorziening door de school scoren redelijk. Rond de 70 a 80% van de ouders vindt dat ze voldoende wordt geïnformeerd, op tijd wordt geïnformeerd en dat de school/instelling goed bereikbaar is. 3 Al met al over-all dus een redelijke tot redelijk goede beoordeling door ouders. Ruim de helft van de respondenten uit de onderwijs- en voorschoolse sector (de schoolenquête) meent dat ouders zich meer moeten inspannen om de prestaties van hun kind te verbeteren, dat ouders meer tijd aan de school zouden moeten besteden en dat ouders tegenwoordig teveel eisen van de school. Een grote meerderheid onderschrijft ook de stelling Ouders willen tegenwoordig teveel vriendjes zijn van hun kind. De onderwijssector is dus kritisch(er) ten opzichte van de rol van ouders als partner. Idem dito de zorg- en welzijnstellingen: meer dan de helft van de instellingen beoordeelt de opvoedingsvaardigheden van ouders in het algemeen als matig (de instellingsenquête). Voorbeeld van Ouderbetrokkenheid op het Citaverde College: VMBO "Ouders op de thee": ouders worden per brief uitgenodigd om letterlijk op de thee te komen. Tijdens dat theekransje worden dan onderwerpen besproken die uit de diverse tevredenheidsonderzoeken naar voren zijn gekomen. Natuurlijk kunnen zij ook zelf onderwerpen aandragen. Deze "ouders op de thee" sessie vormen een verlengstuk van de "leerling(deelnemer) lunches" Ook tijdens die lunches wordt gesproken met leerlingen over de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek en kunnen zij zelf punten inbrengen. Allemaal heel informeel, maar daarom des te leuker. Ervaring is dat zowel leerlingen als ouders op deze manier zeer onbevangen hun mening geven. Partnerschap Tegenwoordig wordt in het land veel gesproken over het bereiken van partnerschap tussen ouders en instellingen: samenwerken, op basis van goede afspraken, aan opvoeding en ontwikkeling van het kind. Hoe ervaren ouders in Heerlen dit momenteel? Met een stelling als de school van mijn kind doet zijn best om contacten met ouders op te bouwen en te onderhouden stemt ongeveer de helft van de ouders in. 4 De school van mijn kind biedt ouders voldoende opvoedingsondersteuning wordt door 42% onderschreven, de school stimuleert voldoende het onderwijsondersteunend gedrag van ouders door 44%. Er blijkt bij veel ouders dus behoefte aan, ruimte voor, meer opvoedingsondersteuning vanuit de onderwijssector en meer handvatten voor onderwijsondersteunend gedrag. Naar ons oordeel wordt dit partnerschap door ouders dus nog als heel wisselend beoordeeld, nog zeker niet als overwegend goed. Eerder beschreven we ook al dat het beeld dat scholen van ouders hebben kritisch is. Er komt niet uit naar voren dat ouders echt al als partner worden gezien. Ongeveer de helft van de zorg- en welzijninstellingen gaf aan dat zij ouders in hoge mate bij hun instelling wisten te betrekken Deze score ligt zelfs iets hoger dan het landelijk gemiddelde (vgl. Tweede meting landelijke monitor ouderbetrokkenheid, Ecorys en Oberon, i.v.). Topscores als helemaal tevreden of helemaal mee eens worden overigens heel weinig gegeven, overtuigend positieve beoordelingen zijn er dus niet zoveel. 53% is het ermee eens of helemaal mee eens.

11 Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid Heerlen 9 We zien enige relevante verschillen terug tussen de leeftijdscategorieën en onderwijssectoren 5. Hoe jonger het kind, des te beter zijn ouders te spreken over de mate van partnerschap, over de samenwerking en contacten. Van ouders met kinderen in de leeftijdssector 12 t/m 17 (vooral VO en een klein deel MBO) vindt 38% dat de school voldoende opvoedingsondersteuning biedt. En 44% dat de school voldoende stimulans biedt voor het onderwijsondersteunend gedrag van ouders. Er ligt dus nog veel behoefte bij ouders. Ouders en opvoeden Hoe zit het met opvoeding? Zo n 82% van de Heerlense ouders meldt bij de opvoeding voldoende ondersteund te worden door de omgeving. Gesprekspartners zijn de eerste plaats de partner en in de tweede plaats familie en vrienden. Ouders met kinderen in de leeftijdsfase 0 t/m 3 ervaren de meeste ondersteuning, bij de leeftijdsfasen 12 t/m 17 en zeker ook 18 t/m 22 ligt dit lager. Hier komt dus wederom naar voren dat zeker ook in de VO- en MBO-fase er behoefte is aan algemene opvoedingsondersteuning. Een wat ons betreft belangrijk aangrijpingspunt voor dit Plan van aanpak. Van alle ouders geeft 76% aan dat ze als ze hulp nodig hebben, dit weten te vinden. Hier resteert dus o.i. ook nog een behoorlijk deel dat dit niet weet te vinden. Er is geen grote bekendheid met de Centra voor Jeugd en Gezin: 61% van de ouders bleek er niet mee bekend (dit hangt vermoedelijk ermee samen dat het CJG in Heerlen vooral een netwerkfunctie heeft, naast één daadwerkelijk fysiek inlooppunt in een stadsdeel). Van de ouders die er contact mee hadden blijkt wel 77% tevreden. Wat betreft Bureau Jeugdzorg bleek 51% van de ouders niet hiermee bekend. Zo n 49% van de ouders was tevreden over de contacten met Bureau Jeugdzorg. Wat betreft tevredenheidsscores springen in positieve zin de huisarts en, voor de kleine groep ouders die hiermee contact had, Mee en Xonar, eruit. Onderwijs en opvoeding(sondersteuning) Vrijwel alle scholen in Heerlen melden dat zij voor zichzelf een duidelijke taak weggelegd zien bij de opvoeding van kinderen. De volgende thema s worden daarbij het meest benoemd: - waarden en normen ; - sociale relaties en pesten ; - gebruik internet en sociale media ; - gezondheid. Per onderwijssector zien we hier enige variatie in terug (vgl. de afzonderlijke Tabellenrapportage). Er vindt al de nodige samenwerking plaats tussen het onderwijs en de zorg- en welzijnssector op het vlak van opvoedingsondersteuning, maar de betrokkenen melden dat hierin nog een hele slag te maken is. Eerder zagen we dat ouders een grote behoefte uiten aan meer opvoedingsondersteuning vanuit de scholen (van voorschools t/m mbo). Deze ondersteuning zou uiteraard uitstekend tezamen met de zorgsector kunnen worden vormgegeven. Triple P door Alcander/CJG: Triple P (Positief Pedagogisch Programma) is een opvoedingsondersteuningsprogramma, oorspronkelijk uit Australië, voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Tijdens drie avonden van twee uur krijgen ouders kennis en tips en worden vaardigheden getraind. Centraal staat het positief opvoeden en de eigen kracht van ouders. Een aantal professionals in Heerlen is of wordt voor deze methodiek gecertificeerd. Betrokkenheid in de buurt In principe kan betrokkenheid van ouders in hun buurt bevorderend zijn voor de positieve ontwikkeling van jongeren. Veel van de geënquêteerde welzijninstellingen in Heerlen voeren activiteiten uit voor 5 Vgl. de Tabellenrapportage.

12 10 Oberon & Cedin expertisepunt ouderbetrokkenheid buurtbewoners, zoals het gezamenlijk aanpakken van klussen in de buurt, koffieochtenden, gespreksgroepen en feesten. Scholen zouden in principe een belangrijke rol kunnen spelen bij het bevorderen van oudercontacten binnen in de buurt. 6 Binnen de Heerlense onderwijsinstellingen wordt heel wisselend gedacht over deze mogelijke rol. Op de vraag of u vindt dat uw instelling een wijk/buurtfunctie heeft als het gaat om het opbouwen van sociale netwerken lopen de antwoorden zeer uiteen (11 keer ja, 17 keer enigszins, 13 keer nee en 2 keer ik weet niet ). We hebben globaal in beeld gebracht hoe vaak ouders deelnemen aan de organisatie van activiteiten in de buurt. Minstens een kwart neemt wel eens deel aan de organisatie van activiteiten van de buurtvereniging, ruim een derde aan die van de sportvereniging. De welzijnsvereniging en het kinderen tienerwerk worden veel minder vaak genoemd, hetgeen overigens ook kan liggen aan de onbekendheid met deze achterliggende organisaties. De carnavalsvereniging en de scouting komen prompt naar voren bij de overige instellingen. De tevredenheid van ouders over de activiteiten van deze instellingen varieert nogal per instelling: de sportvereniging, de buurtvereniging en de overige instellingen komen het meest positief naar voren. Gemiddeld genomen nemen de hoger opgeleide ouders wat minder vaak deel aan de organisatie van activiteiten in de buurt dan de lager en middelhoog opgeleide ouders. Met name geen tijd, geen zin en sluit niet aan op interesse zijn de redenen die de niet betrokken ouders benoemen. Ouderbetrokkenheid en verschillen tussen groepen Opvallend, vinden wij, is dat we geen grote verschillen terugzien tussen laag opgeleide en hoog opgeleide ouders in hun algemene waardering en behoeften: hun waardering van de school en de informatieverstrekking door de school, de contacten met school en de algemene behoeften aan handvatten voor onderwijs- en opvoedingsondersteuning. Bij vragen naar de mate waarin zij hun kind schoolse ondersteuning bieden (bv. praten over boeken, helpen met rekenen/wiskunde, boeken uit bibliotheek) zien we wel enige verschillen, de hoog opgeleide ouders helpen wat vaker, maar deze verschillen zijn niet heel groot 7. Deze relatief kleine verschillen willen overigens niet zeggen dat de concrete maatregelen en activiteiten voor deze ouders ook hetzelfde zouden moeten zijn. Ook bv. de inspectie vraagt om in ouderbeleid in beeld te brengen hoe er op de doelgroepen wordt aangesloten. Relevant in dit kader is het regionale Kaans-onderzoek door de Universiteit Maasstricht, waarin onderwijsachterstanden en de oorzaken daarvan in beeld worden gebracht. 8 Belangrijke conclusies betreffen de (vermoedelijke) invloed van de lage verwachtingen en ambities die lageropgeleide ouders hebben t.o.v. de onderwijsprestaties van hun kind, en meer in het algemeen de sterke invloed van sociaal milieu op de prestaties van kinderen. Laagopgeleide ouders hebben relatief een lage verwachting van hun kind, ook als deze een gemiddelde of hoge intelligentie heeft. Dit leidt uiteindelijk tot een relatief lagere positie in het voortgezet onderwijs. Een belangrijk gegeven voor zowel het stimuleren van onderwijsondersteunend gedrag als de opvoedingsondersteuning. Hier liggen belangrijke aangrijpingspunten voor onderwijs en opvoedingsondersteuning ten aanzien van de vormgeving van ouderbetrokkenheid. We hebben ook uitsplitsingen gemaakt naar wijk. We zien ook daar wel enige verschillen terug in scores tussen de 18 wijken, maar deze zijn in het algemeen niet erg groot Zie bv. Ouders als Partners van de Onderwijsraad, Vgl. de afzonderlijke Tabellenrapportage. Bv. Peuters en kleuters in het Zuid-Limburgse onderwijs (Univ. Maastricht, september 2011). Zie

13 Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid Heerlen 11 Ouderbetrokkenherid en het MBO We staan nog even apart stil bij de ouders met kinderen in het MBO. Zij zijn namelijk duidelijk minder tevreden dan ouders met jongere kinderen. Ze geven gemiddeld een rapportcijfer 5,8 aan de relatie school-ouder. Meer dan de helft van de ouders beoordeelt de mate van contact met school als onvoldoende, idem dito de informatie over de ontwikkeling van het kind, het aanbod aan opvoedingsondersteuning, de stimulans van onderwijsondersteunend gedrag door ouders etcetera. Op veel andere vragen scoren deze ouders gelijk aan andere ouders, bv. in de mate waarin zij zich door hun directe omgeving ondersteund voelen, maar de beoordeling van de relatie ouder-school ligt dus veel lager. 9 O.i. speelt hierbij vermoedelijk een rol dat het verschil tussen het VMBO en het MBO erg groot is wat betreft de relatie ouders- school. In onze gesprekken met het MBO zelf wordt gemeld dat scholen wel het nodige doen, maar dat het aan de mentaliteit en betrokkenheid van ouders nogal eens zou schorten. De relatief hoge uitval van leerlingen, de ondersteuning van zorgleerlingen, de hoge druk op het onderwijs en bezuinigingen worden genoemd als belangrijke knelpunten waar de sector momenteel mee te maken heeft. Er zou veel worden samengewerkt met allerlei instellingen, maar met name de efficiëntie en de effectiviteit (o.a. de duidelijkheid en resultaatgerichtheid) daarvan zou veel beter kunnen. Ouderbetrokkenheid op lokaal niveau Vanuit de diverse instellingen wordt opgemerkt dat het in het Heerlense nog wel ontbreekt aan samenhang in de aanpak ouderbetrokkenheid en aan een gezamenlijke visie. Er wordt op allerlei vlakken veel gedaan. Er wordt ook al veel met elkaar overlegd. Maar de samenhang erin, de aansluiting tussen behoefte/vraag en aanbod, de doelstellingen die nagestreefd worden, de prioriteiten die worden gekozen: op deze vlakken is meer helderheid wenselijk. De wens van de gemeente om meer visie en samenhang wordt dus door hen gedeeld. Wat betreft lokale beleidsontwikkelingen zien we op het terrein van onderwijs meer aandacht voor ouderbetrokkenheid: het is een prioriteit in de Lokaal Educatieve Agenda van de voorschoolse voorzieningen en het primair onderwijs (beleidsnotitie ), in de bestuursafspraken G33 met OCW (op 12 maart 2012 ondertekend) en in de gemeentelijke VVE-inspectierapportage uit juni Belangrijke conclusie uit die laatste rapportage is dat er al veel zinvolle activiteiten plaatsvinden op het vlak van ouderbetrokkenheid, maar er een gemis is aan gericht ouderbeleid, zowel in het voor- als in het vroegschoolse. Dit gaat om het goed zicht hebben op wensen en behoeften van de ouderpopulatie, het opstellen van doelen en het kiezen van daarbij passende activiteiten en het monitoren van de resultaten. Ook landelijk zien we meer aandacht terug voor het versterken van het partnerschap tussen ouders en school: bv. met het OCW-programma Ouders en School samen en met de Bestuursafspraken G33. Op het terrein van zorg en welzijn is de komst van het CJG Heerlen -onderdeel van de CJG Parkstaduiteraard zeer belangrijk. Het CJG (1 inlooplocatie en verder een netwerk ) biedt informatie, advies en ondersteuning aan ouders, in de leeftijdsfasen -9 maanden tot 23 jaar. Voorbeelden van het aanbod zijn de programma s Opvoeden zo en Triple P (Positive Parenting Program) voor ouders en professionals. Ook vanuit welzijnsorganisatie Alcander en diverse zorginstellingen vinden veel activiteiten plaats op het vlak van opvoedingsondersteuning en buurtactiviteiten. Op de regionale schaal van Parkstad zijn strategische doelen geformuleerd op het vlak van de versterking van de opvoedcompetentie van ouders (o.a. CJG s versterken, scholing in de eigen kracht -methodiek, sociale netwerken versterken) en vergroting van de ouderbetrokkenheid en participatie (o.a. gemeenten nemen regie en ontwikkelen plannen in 2012; Jeugdagenda Parkstad ). De landelijke beleidsontwikkelingen op het vlak van de invoering van passend onderwijs en de aanstaande decentralisatie jeugdzorg zullen hierin moeten worden verankerd. 9 Deze resultaten zijn niet in de tabellenrapportage opgenomen, maar later aanvullend geanalyseerd door de onderzoekers.

14 12 Oberon & Cedin expertisepunt ouderbetrokkenheid We vatten afsluitend de belangrijkste punten nog eens samen. Samenvatting inventarisatie ouderbetrokkenheid Heerlen Ouders zijn redelijk tot redelijk goed tevreden over de voorschoolse sector en het onderwijs (gemiddeld een rapportcijfer 7,5; met het MBO als negatieve uitschieter). Zowel over de contacten, de informatievoorziening en de bereikbaarheid. Wel uiten zij een heel grote behoefte aan meer opvoedingsondersteuning vanuit (of via) het onderwijs en aan handvatten voor onderwijsondersteunend gedrag. Deze behoefte is het grootst bij ouders met kinderen in het VO en MBO, vervolgens in het PO en het kleinst (maar nog steeds aanzienlijk) bij ouders met kinderen van 0-4 jaar. De voorschoolse- en onderwijssector is veel kritischer naar ouders. 5 van de 43 (12%) geënquêteerde voorschoolse instellingen en scholen geven aan dat het hen momenteel lukt om ouders in hoge mate bij hun instelling weten te betrekken. Een meerderheid onderschrijft stellingen als ouders moeten zich meer inspannen om de prestaties van hun kind te verbeteren en ouders willen tegenwoordig teveel vriendjes zijn van hun kind. Idem dito de zorg- en welzijnssector: meer dan de helft van de instellingen beoordeelt de opvoedingsvaardigheden van ouders in het algemeen als matig. Vijf van de 12 geënquêteerde instellingen geven aan dat zij ouders in hoge mate weten te betrekken bij hun instelling. Bij het opvoeden voelt 82% van de ouders zich voldoende ondersteund door hun omgeving (bij 0-3 jarigen het meest, dan 4-12 jarigen en tot slot 12+-jarigen). 76% van de ouders geeft aan dat als ze hulp nodig hebben bij het opvoeden, zij dit ook weten te vinden. 24% dus niet. Minstens een kwart van de ouders neemt wel eens deel aan activiteiten in de buurt (op dit vlak wordt veel georganiseerd door m.n. het welzijnswerk). Heerlense scholen denken er zeer wisselend over of zij ook een buurtfunctie hebben wat betreft het opbouwen van sociale netwerken. Er zijn geen grote verschillen tussen laagopgeleide en hoogopgeleide ouders in hun algemene waardering voor de relatie ouder-school en in hun behoeften. Dit wil overigens niet zeggen dat concrete maatregelen en activiteiten voor deze ouders ook hetzelfde zouden moeten zijn. Laagopgeleide ouders hebben bijvoorbeeld vaker relatief lage verwachtingen van hun kind, hetgeen uiteindelijk leidt tot daadwerkelijk relatief lage prestaties. Een aanpak zou daarop gericht kunnen zijn. Ook voor de uitsplitsing naar wijken zien we geen grote verschillen terug in de algemene waarderingen en behoeften. Ouders van kinderen in het MBO zijn beduidend negatiever over hun relatie met de school dan andere ouders. Meer dan de helft van hen beoordeeld de mate van contact met de MBO-school, de informatie over het kind, het aanbod aan opvoedingsondersteuning e.a., als onvoldoende.

15 Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid Heerlen 13 3 Gezamenlijke visie en doelen We presenteren eerst de uitkomsten van de versnellingskamer, relateren deze vervolgens aan de huidige situatie (vgl. par. 2) en formuleren vervolgens een gezamenlijke visie voor de Heerlense betrokkenen. Vervolgens operationaliseren wij deze visie in een aantal doelstellingen: algemene doelen en concrete doelen voor In de versnellingskamer met Heerlense sleutelfiguren 10 is een drietal thema s besproken inzake ouderbetrokkenheid. Daarover is een zekere mate van consensus ontstaan. We bespreken deze punten en relateren ze kort aan de huidige situatie in Heerlen, zoals beschreven in paragraaf 2. A) Visie op ouderbetrokkenheid : Er wordt om meerdere redenen groot belang toegekend aan ouderbetrokkenheid (o.a. vergroting van de prestaties, preventie van opgroeiproblemen), met uiteindelijk partnerschap als ideaal. Een duidelijke visie en doelstelling. In de voorgaande paragraaf zagen we dat momenteel: - In het onderwijsveld (en in de zorg- en welzijnssector) vrij veel kritiek is op de mentaliteit van ouders wat betreft onderwijsondersteuning en opvoeding. - Ouders daarentegen gemiddeld genomen de relatie school-ouders als redelijk tot redelijk goed beoordelen. - Ruim de helft van de ouders aangeeft behoefte te hebben aan meer handvatten voor onderwijsondersteunend gedrag vanuit de school en aan opvoedingsondersteuning vanuit de school. - Dit in een nog sterkere mate geldt voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs. En ouders met kinderen in het MBO het meest negatief oordelen over de relatie school-ouders; - De samenwerking tussen de zorg- en welzijnsector en het onderwijs op het vlak van ouderbetrokkenheid er is, maar dat dit beter kan. Onze conclusie luidt dat momenteel nog geen sprake is van een breed gedragen partnerschaprelatie in het veld. Het beeld dat het onderwijsveld heeft van ouders is kritisch. Ouders geven aan een sterke behoefte te hebben aan meer handvatten vanuit school. Ook op het vlak van opvoeding wensen zij informatie uit te wisselen en te ontvangen, zeker ook in de VO-leeftijd. Hier ligt een mogelijk terrein voor welzijn- en zorgorganisaties om hier i.s.m. het onderwijs meer aandacht aan gaan te besteden. B) Visie op samenwerking wat betreft ouderbetrokkenheid De betrokken partijen achten het verstandig dat er meer lijn in de samenwerking gaat komen tussen zorg-, welzijn en onderwijsinstellingen (incl. voorschools) op het vlak van ouderbetrokkenheid (conform de wens van de gemeente). Ofwel, dat er een meer gestroomlijnde aanpak komt. In de voorgaande paragraaf zagen we terug dat er momenteel al wel veel wordt overlegd en soms wordt samengewerkt, maar dat er een behoefte is aan een gemeenschappelijk kader en een gezamenlijke visie. C) Visie op pedagogische civil society We zien een pleidooi terug voor meer samenwerking en ondersteuning tussen buurtbewoners onderling en meer verbindingen tussen onderwijs, sport, welzijn en cultuur. In de voorgaande paragraaf constateerden we dat de zorg- en welzijninstellingen hier momenteel het nodige op uitvoeren, dat van het onderwijs dit momenteel niet als een kerntaak van de school beschouwd en dat de Heerlense ouders o.i. al redelijk veel deelnamen aan buurtactiviteiten. Een overgrote meerderheid van ouders geeft ook aan dat zij voldoende ondersteuning bij de opvoeding vinden in hun omgeving. 10 Zowel in een Versnellingskamer (zie ook Verslag bevindingen Versnellingskamer Ouderbetrokkenheid Heerlen (Oberon, juni 2012), als in een tiental interviews.

16 14 Oberon & Cedin expertisepunt ouderbetrokkenheid Dat is in feite de visie en de doelstelling waar de Heerlense organisaties en ook de Heerlense ouders zich over uit spreken. Ouders in Heerlen zijn best tevreden over de scholen, maar uiten de behoefte aan meer handvatten en samenwerking. De samenhang tussen het zorg- en welzijnsaanbod en het onderwijs kan beter. Het betrekken van ouders bij de instelling en de afstemming van het aanbod op de behoefte en mogelijkheden van ouders kunnen beter. Op basis van bovenstaande kan de Heerlense visie op ouderbetrokkenheid als volgt worden samengevat: Gezamenlijke visie Heerlen op ouderbetrokkenheid Een sterke ouderbetrokkenheid is belangrijk voor de brede ontwikkeling van kinderen. Het is belangrijk dat de instellingen in Heerlen een partnerschaprelatie met ouders (gaan) delen. Voorschoolse instellingen, het onderwijs en de zorg- en welzijnsector werken samen om ouderbetrokkenheid te vergroten. Van visie naar concrete doelstellingen De Heerlense visie achten wij momenteel gedeeltelijk gerealiseerd, zoals eerder beschreven. Er gebeurt al ontzettend veel in alle sectoren en er is een duidelijke beweging gaande richting verdere samenwerking tussen sectoren en naar meer partnerschap tussen ouders en professionals. Op een aantal punten constateerden we ook nog belemmeringen, met name op het vlak van de wederzijdse beeldvorming (een wij-zij houding bij professionals), het belang dat wordt toegekend aan ouderbetrokkenheid en belangenverschillen tussen instellingen wat betreft samenwerking (zie par. 2 en 3). Om de algemene doelen zoals geformuleerd in de gezamenlijke Heerlense visie te bereiken moet er dan ook nog het nodige gebeuren. We concretiseren de visie in een aantal meer concrete doelen. Maar formuleren eerst een aantal belangrijke uitgangspunten. Onze uitgangspunten: A. In voorliggend Plan wordt een richting aangegeven, een visie en een kader. Scholen kiezen uiteindelijk zelf binnen de gezamenlijke visie en gezamenlijk afgesproken doelen- welke concrete doelen zij jaarlijks nastreven (bv. de taalprestaties verbeteren i.s.m. ouders of omgangsregels met kinderen). En hoe zij dat willen gaan doen. Idem dito kiezen ook de zorg- en welzijnsinstellingen zelf hoe zij ouders meer gaan betrekken bij hun aanpak, met welk type activiteiten zij kunnen bijdragen aan ouderbetrokkenheid en hoe zij samenwerken met scholen (en hoe zij hun aanbod nog beter afstemmen op de behoeften van ouders). B. We achten het van belang dat er daarbij wel een kwaliteitseis aan het beleid van scholen en andere instellingen wordt gesteld. Kiezen voor partnerschap is een breed gedeelde doelstelling in Heerlen (waar je overigens ook moeilijk tegen kunt zijn). Dit is niet zomaar gerealiseerd op alle Heerlense instellingen en scholen: het belang dat aan ouderbetrokkenheid wordt gehecht wisselt momenteel en men ziet niet altijd de waarde ervan in. De wederzijdse beeldvorming tussen professionals en ouders is een belangrijk aandachtspunt. Als alle betrokken partijen (scholen, zorg- en welzijninstellingen en gemeente) daadwerkelijk kiezen voor de algemene visie en doelstellingen, betekent dit dat alle instellingen structureel Ouderbeleid of Partnerschapsbeleid gaan voeren. Uit onderwijsonderzoek blijkt dat het van belang is voor het daadwerkelijk realiseren van partnerschap dat een directeur zich hier rechtstreeks verantwoordelijk voor stelt, en dat onder diens leiding een schoolteam met doncenten en ouders jaarlijks een concreet actieplan opstelt, doelen formuleert, de uitvoering van activiteiten volgt en evalueert. Een dergelijk partnerschapsbeleid zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn als een eigen taalbeleid. Als een directeurswisseling plaatsvindt of een coördinator van school veranderd, gaat dit beleid uiteraard gewoon door.

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Beleidsbox Ouderbetrokkenheid op de LEA

Beleidsbox Ouderbetrokkenheid op de LEA Beleidsbox Ouderbetrokkenheid op de LEA Samenstelling: dhr. W. de Wit (Oberon), i.s.m. dhr. H.Christiaanse (Cedin, expertisepunt ouderbetrokkenheid); Januari 2013 Veel scholen en schoolbesturen zijn bezig

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Boekel Plaats : Boekel Gemeentenummer : 0755 Onderzoeksnummer : 292944 Datum onderzoek : 9 mei 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Het gemeentelijke beleid is in beweging. De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee én bieden ruimte om de zaken

Nadere informatie

Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk. november december 2007

Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk. november december 2007 Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk november december 2007 Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk November - december 2007 Opdrachtgever: Sardes Utrecht, februari 2008 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht

Nadere informatie

Nota. Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum

Nota. Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum Nota Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum 1 Inhoud Inleiding... 3 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Uitgangspunten... 4 Indicatoren... 5 Gemeentelijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE Locatie(s) : Plaats :3841 HA Harderwijk Onderzoeksnummer :16281 Datum onderzoek

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 25 november 2011 Betreft Bestuursafspraken G4 en G33

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 25 november 2011 Betreft Bestuursafspraken G4 en G33 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

MBO-instellingen en gemeenten

MBO-instellingen en gemeenten MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht,

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Ouders, het verborgen kapitaal van de school. Hans Christiaanse

Ouders, het verborgen kapitaal van de school. Hans Christiaanse Ouders, het verborgen kapitaal van de school Hans Christiaanse Initiatief OCW vanaf januari 2012 www.facebook.com/oudersenschoolsamen Samenwerken Noem wat erin je opkomt, als je denkt aan een goede samenwerking

Nadere informatie

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Partijen Schoolbesturen VCO De Kring (CNS De Nieuwe Weg, Baron de Vos van Steenwijkschool) Onderwijsgroep PRIMOvpr (De Driehoek, Obs Mildenburg, Obs Het

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Leeuwarderadeel Plaats : Stiens Gemeentenummer : 0081 Onderzoeksnummer : 288786 Datum onderzoek : 21

Nadere informatie

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Onderwijs en de gemeente Oldebroek werken nauw samen aan een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen. Preventie ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr:

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr: Informatienota Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente BBV nr: 2016/450120 1. Inleiding De gemeente Haarlem is sinds de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

EVALUATIE BREDE SCHOOL Inhoudsopgave: Inleiding 2

EVALUATIE BREDE SCHOOL Inhoudsopgave: Inleiding 2 EVALUATIE BREDE SCHOOL 2008 Inhoudsopgave: Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Evaluatie. 3 1.1 Instrumenten 1.2 Respons Hoofdstuk 2: Resultaten vragenlijst personeel. 4 Hoofdstuk 3: Resultaten vragenlijst besturen..

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer :

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer : RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : De Toermalijn Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 15XH Onderzoeksnummer : 104068 Datum schoolbezoek : 18 maart 2008 Concept datum : 21 mei 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Terschelling Plaats : West-Terschelling Gemeentenummer : 0093 Onderzoeksnummer : 278069 Datum onderzoek : 19

Nadere informatie

De doorgaande leerlijn

De doorgaande leerlijn Welkom De doorgaande leerlijn gevorderden Presentatie door: Suze van de Pol & Anja de Rooij 22-04-2014 Omschrijving workshop Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de doorgaande lijn op de ontwikkeling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Achtkarspelen Plaats : Buitenpost Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 288297 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Op pad voor de Aanpak Taal: Ouders en kind samen

Op pad voor de Aanpak Taal: Ouders en kind samen Op pad voor de Aanpak Taal: Ouders en kind samen Interview met het Praktijkteam van het ministerie van SZW Yolande Timman, i.s.m. Hans Christiaanse en Paulien Rietveld Het ministerie van SZW heeft een

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Heerhugowaard Plaats Gemeentenummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Tiel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Tiel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Tiel Plaats : Tiel Gemeentenummer : 0281 Onderzoeksnummer : 292531 Datum onderzoek : 13 april 2017 Datum

Nadere informatie

Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo

Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo factsheet Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het, het en het mbo Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in 2012 een enquête over ouderbetrokkenheid gehouden onder ouders in het, het en het middelbaar beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Gewoon opvoeden in Groningen

Gewoon opvoeden in Groningen Gewoon opvoeden in Groningen Voorbeeld : gewoon opvoeden, alledaags opvoeden, alledaagse opvoedvragen Wat is dit? Start: Eigen voorbeeld geven. Voor iedereen verschillend, afhankelijk van de situatie van

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL ER-RISÈLÈH

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL ER-RISÈLÈH VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL ER-RISÈLÈH Locatie : Basisschool Er-Risèlèh Brinnr. : 24DH Plaats : 2313 AB Leiden Reg.nr.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD Locatie Kinderdagverblijf De Kleine Plaats Sassenheim Reg.nr. 3485176

Nadere informatie

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers 245 Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers Datum van het interview : Vensterschool: Introductie: Het GION doet onderzoek naar de ontwikkeling van vier Vensterscholen: Vinkhuizen,

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST Locaties :Nijntje :Boekhorst Brinnr. :15AO Plaats :8431 CW Oosterwolde

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN

SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN Educatief partnerschap op de basisschool Ibn-i-Sina Een onderzoek naar de ouderbetrokkenheid van islamitische ouders bij VVE Onderzoeksstage Onderwijspedagogiek Studiejaar 2016-2017 Vrije Universiteit

Nadere informatie

VVE wijkanalyses. Evaluatieverslag VVE wijkanalyses

VVE wijkanalyses. Evaluatieverslag VVE wijkanalyses VVE wijkanalyses Evaluatieverslag VVE wijkanalyses VVE wijkanalyses Evaluatieverslag VVE wijkanalyses Annelies Kassenberg, Senior onderzoeker Matti Blok, Onderzoeker Dorien Petri, projectondersteuner

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Purmerend Plaats : Purmerend Gemeentenummer : 0439 Onderzoeksnummer : 278362 Datum onderzoek : 24 november 2014

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Preview. Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang. Pedagogische doelen. Wat is kwaliteit?

Preview. Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang. Pedagogische doelen. Wat is kwaliteit? Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang Preview Wat is kwaliteit? Stand van zaken anno 2009 Waarom VVE in de kinderopvang? Doelgroepen Professionalisering Kwaliteit van VVE: wat werkt? Wat voegt VVE toe?

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Den Helder Plaats : Den Helder Gemeentenummer : 0400 Onderzoeksnummer : 277984 Datum onderzoek : 4 september

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD Locatie : Het Mozaïek - Brinnummer : 12DF Plaats : Veenendaal

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Rapportage LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Aan Deelnemers congres Toekomst van de Jeugdzorg Van Partners+Pröpper drs. Mark Rouw,

Nadere informatie

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven Aan de slag met het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven Het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven is een handvat om de dialoog te voeren over de ontwikkeling naar een lerende organisatie. Door hierover

Nadere informatie

Samenvatting Beginmeting Monitor-en evaluatieonderzoek subsidieregeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Samenvatting Beginmeting Monitor-en evaluatieonderzoek subsidieregeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Samenvatting Beginmeting Monitor-en evaluatieonderzoek subsidieregeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Ditte Lockhorst Marleen Kieft Ineke van den Berg 2 De beginmeting

Nadere informatie

Luisteren naar ouders

Luisteren naar ouders Heleen Versteegen Luisteren naar ouders Gemeentelijk ouderbeleid staat of valt met een gezamenlijke visie en afspraken over gemeenschappelijke thema s, maar minstens zo belangrijk is de samenwerking en

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Pareltje de Schatkaart Plaats : Delft LRKP nummer : 198321922 BRIN nummer : 13QZ C2 Onderzoeksnummer : 288192

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Beverwijk Plaats : Beverwijk Gemeentenummer : 0375 Onderzoeksnummer : 279708 Datum onderzoek : 10 december 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hoorn Plaats : Hoorn Nh Gemeentenummer : 0405 Onderzoeksnummer : 278266 Datum onderzoek : 30 september 2014

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke Kruiter Joke ten Berge Oberon VNG Deze presentatie Kennismaken Stand van zaken LEA Voorbeelden LEA in een plattelandsgemeente LEA in de G4 VVE in de LEA

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL CBS DE PAREL

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL CBS DE PAREL VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL CBS DE PAREL Locatie(s) : Brinnr. :05XB Plaats :9649 HP Muntendam Onderzoeksnummer :15091 Datum onderzoek

Nadere informatie

Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1

Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1 Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1 Samen werken voor déze kinderen De schattingen variëren, maar niemand twijfelt er aan dat er jaarlijks heel wat leerlingen thuis zitten en niet het passende

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER Locatie(s) : : Brinnr. :16ZH Plaats :1628 DJ Hoorn Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 1. Inleiding De projectgroep Combifuncties Onderwijs wil in de periode

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER Locatie : PSZ De Eendjes : BS De Brinnr. : 12KZ Plaats

Nadere informatie

FUMO deelnemersonderzoek 2015

FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO Projectgroep Tevredenheidsonderzoek 5 november 2015 1 Inleiding Om te achterhalen op welke wijze de deelnemers aankijken tegen de prestaties van de FUMO, heeft de directie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 't Krekeltje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 't Krekeltje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 't Krekeltje Plaats : Rotterdam LRKP nummer : 170468756 Onderzoeksnummer : 264606 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Een goede relatie tussen ouders en school komt het leerresultaat ten goede en dat is wat we allemaal willen! Convenant Impuls Kwaliteitsverbetering Onderwijs

Nadere informatie

Evaluatie Vversterk trainingen. Organisatieaspecten tweede tranche

Evaluatie Vversterk trainingen. Organisatieaspecten tweede tranche Evaluatie Vversterk trainingen Organisatieaspecten tweede tranche Evaluatie Vversterk trainingen Organisatieaspecten tweede tranche Opdrachtgever: Sardes Utrecht, november 2008 Oberon Postbus 1423 3500

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL Locatie : Peuterspeelzaal Op de Rode Plaats : Haarlem Reg.nr.

Nadere informatie

Gezamenlijk Ouderbeleidsplan 0-6 jaar Ouderbetrokkenheid VVE Kinderdagverblijf Kiekeboe, Peuterspeelzaal de Bereboot, OBS de Spil en de Planeet

Gezamenlijk Ouderbeleidsplan 0-6 jaar Ouderbetrokkenheid VVE Kinderdagverblijf Kiekeboe, Peuterspeelzaal de Bereboot, OBS de Spil en de Planeet Gezamenlijk Ouderbeleidsplan 0-6 jaar Ouderbetrokkenheid VVE Kinderdagverblijf Kiekeboe, Peuterspeelzaal de Bereboot, OBS de Spil en de Planeet Periode: 2015-2016 1 Inleiding In voorliggend beleidsplan

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN Locatie Brinnr. Plaats Dordrecht Onderzoeksnummer. 9062 Datum onderzoek 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS Locatie(s) : Brinnr. :11VZ Plaats :9402 CB Assen Onderzoeksnummer :14827 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Mill en Sint Hubert

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Mill en Sint Hubert RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Mill en Sint Hubert Plaats : Mill Gemeentenummer : 0815 Onderzoeksnummer : 276859 Datum onderzoek : 14 juli

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. De Friese Meren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. De Friese Meren RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE De Friese Meren Gemeentenummer : 1921 Onderzoeksnummer : 287893 Datum onderzoek : 25 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Basiscursus Onderwijsbeleid

Basiscursus Onderwijsbeleid Kennis van zaken Onderwijsbeleid blijft in beweging. Dit betekent nieuwe aandachtspunten maar ook ruimte om, in overleg met schoolbesturen en overige organisaties, zaken anders en beter te organiseren.

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL OBS EKKE DE HAAN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL OBS EKKE DE HAAN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL OBS EKKE DE HAAN Locatie : Brinnr. :14JW Plaats :8446 CL Heerenveen Documentnummer :459112 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan.

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het Samenwerkingsverband 20-01 PO en de gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld d.d. 24 januari 2014. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

De leer kracht van groene schoolpleinen

De leer kracht van groene schoolpleinen De leer kracht van groene schoolpleinen Het gebruik van de groene buitenruimte in het onderwijsleerproces Informatie over het onderzoek Leiden, september 2013 1. INFORMATIE OVER HET ONDERZOEK Achtergrond

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 8 juli 2013

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 8 juli 2013 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

Evaluatie pilots ouderprogramma s VVE. Criteria voor het ouderprogramma. Resultaten evaluatieonderzoek

Evaluatie pilots ouderprogramma s VVE. Criteria voor het ouderprogramma. Resultaten evaluatieonderzoek Evaluatie pilots ouderprogramma s VVE In 2011 heeft Marant, in opdracht van de gemeente Arnhem, onderzoek gedaan naar de bestaande ouderprogramma s VVE; in hoeverre die passen bij het VVE-beleid en aansluiten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 234 Toekomstig sportbeleid 31 293 Primair Onderwijs Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie