Werkplan in uitvoering Het begint met aandacht voor elkaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar"

Transcriptie

1 Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september

2 Werkplan Wijk&co Inhoudsopgave 1. Inleiding Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie De vijf uitgangspunten van het handelen van Wijk&co... 6 Vreedzaam werken... 6 Vernieuwend Welzijn... 7 Horizontale verantwoording... 8 Lerende organisatie... 8 Zelfsturing... 9 Overige organisatorische aspecten WAT: de Teamwerkplannen Thema 1: pedagogische civil society Thema 2. Versterken zelfredzaamheid beperkt zelfredzame bewoners Thema 3 : Wijkvoorzieningen in gezamenlijk beheer Thema 4: ondersteunen en versterken bewonersinitiatieven Thema 5: Het versterken van de inzet van vrijwilligers Thema 6 : Ontwikkelen wijknetwerk Definities Wijk&co BIJLAGEN: E-magazine Teamwerkplannen Leerplan

3 Dit werkplan is een dynamisch document dat meebeweegt met de ontwikkelingen binnen het sociaal makelaarschap van Wijk&co. Het beschrijft ons werk (in cijfers en verhaal) van het afgelopen half jaar. Vanuit daar geven we, zo concreet mogelijk, aan wat we het komende jaar gaan ondernemen. Begin volgend jaar wordt het werkplan bijgewerkt (Werkplan in uitvoering 2015, herziene editie) als onderdeel van onze halfjaarlijkse verantwoording. Bij het werkplan en de herziene editie hoort een magazine dat meer in verhalende vorm het resultaat van ons werk weergeeft. Het werkplan en het magazine zijn openbaar en onderdeel van de horizontale verantwoording van ons werk. 3

4 1. Inleiding Wijk&co, een samenwerkingsverband tussen Youké, Al Amal en Careyn, voert sinds augustus 2013 het Sociaal Makelaarschap uit in Utrecht Noordoost en Overvecht. We werken met drie integrale gebiedsteams van sociaal makelaars; twee in Overvecht en één in Utrecht Noordoost. Voor een overzicht van de teams van Wijk&co, verwijzen we naar onze website Wijk&co is een platte organisatie van uitvoerend sociaal makelaars, één manager en één administratief ondersteuner. Medio februari 2014 kwam Wijk&co met haar eerste verantwoording naar buiten, waarin de ontwikkelingen van het eerste half jaar toegelicht werden. Het accent in die rapportage lag op de zoektocht naar de nieuwe rol van medewerkers als sociaal makelaars en op de opbouw van de organisatie met al haar kinderziektes. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en dat voelt in zeker opzicht alsof er lichtjaren tussen zitten. De organisatie als geheel is verstevigd: medewerkers voelen zich thuis en verbonden met Wijk&co, ze groeien in hun nieuwe rol als sociaal makelaar en dat is duidelijk zichtbaar in ieders presentie in de wijken. Naast het uitvoerende werk hebben we de afgelopen maanden aandacht besteed om onze missie, uitgangspunten en werkinhoud kritisch tegen het licht te houden en waar nodig aan te scherpen. Door dit proces hebben we gebouwd aan onze gezamenlijke identiteit waardoor de verbinding met de organisatie duidelijk is toegenomen. In de komende hoofdstukken gaan we respectievelijk in op het Waarom van ons werk (de missie), op de uitgangspunten van ons werk (Hoe) en op Wat we de afgelopen maanden gedaan hebben en in 2015 gaan doen. 4

5 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie In het voorjaar van 2014 hebben de sociaal makelaars de missie van Wijk&co gezamenlijk aanscherpt en deze luidt als volgt: Wijk&co inspireert en ondersteunt mensen in Overvecht en Utrecht Noordoost om, vanuit eigen willen en kunnen, hun talenten te ontwikkelen, zich te verbinden en samen te werken. Dat begint met oprechte aandacht voor elkaar. Op basis van deze missie is onze opdracht om het sociaal functioneren van bewoners van Overvecht en Utrecht Noordoost te bevorderen door te werken aan empowerment, verbinding en activering. In het schema hieronder geven we onze definitie van deze drie termen. Definitie Empowerment Verbinding Activering Empowerment is er op gericht het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en zelfbeeld van te vergroten waardoor mensen in staat gesteld worden eigenmachtig te beslissen en te handelen. Empowerment haalt de talenten, wensen, ambities en krachten van wijkbewoners naar boven en verstrekt zo het vermogen van (groepen) mensen tot het nemen van eigen regie en verantwoordelijkheid. Empowerment is vaak een voorwaarde voor de volgende stap: de verbinding aangaan met een ander(en). Door de verbinding aan te gaan wordt de horizon van mensen verbreed en worden mensen gestimuleerd zich meer te oriënteren op nieuwe mogelijkheden en steun van anderen. Verbinding is ook het koppelen van vraag (in breedste zin van het woord) aan aanbod en omgekeerd. Activeren betekent het aanzetten en verleiden tot actie, bewegen tot doen. De daad bij het woord voegen. Uitdagen een volgende stap te zetten (bv het geleerde bij empowerment ook toe te passen). Het pad van empowerment verbinding activering is als een cirkel omdat activering weer nieuwe inzichten en vaardigheden met zich meebrengt wat een positieve invloed heeft op de empowerment en mensen dusdanig in hun kracht zet dat ze mogelijk weer nieuwe verbindingen aangaan. Zo is de EVA geen lijn maar een cirkel. EMPOWERMENT VERBINDING ACTIVERING 5

6 3. De vijf uitgangspunten van het handelen van Wijk&co Wijk&co heeft vijf uitgangspunten benoemd die bepalend zijn voor ons handelen, zowel intern als extern. Deze uitgangspunten zijn de principes waarop ons werk georganiseerd en uitgevoerd wordt en geven kleur aan de manier waarop we werken aan de missie. De uitgangspunten zijn: Vreedzaam werken, Vernieuwend Welzijn, Horizontale verantwoording, Lerende organisatie en Zelfsturing. Hieronder lichten we ze verder toe. Vreedzaam werken Wijk&co werkt samen met wijkorganisaties aan de ontwikkeling van de Vreedzame wijk, waarbij we voortbouwen op de principes van de Vreedzame school. Binnen de Vreedzame school leren kinderen wat het betekent om een democratisch burger te zijn: open staan voor en kunnen omgaan met verschillen tussen mensen, conflicten vreedzaam oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de omgeving waarin je leeft. Deze principes gelden niet alleen binnen de muren van de school maar zijn ook waardevol voor de omgang tussen kinderen buiten de school, tussen kinderen en volwassenen en tussen volwassenen zelf. Het gaat dus over de omgang met elkaar op school, thuis en op straat: het is in die zin een werkwijze om de pedagogische milieus aan elkaar te verknopen. Voor Wijk&co zijn de principes sturend in haar werk met kinderen en volwassenen en in de manier waarop we als collega s met elkaar omgaan. Om de aanpak van de Vreedzame wijk goed te borgen in ons werk is er een werkgroep Vreedzaam ingesteld waarin alle teams vertegenwoordigd zijn. Uitgevoerde activiteiten 2014 Alle sociaal makelaars hebben (opnieuw) kennis gemaakt met de aanpak Vreedzame wijk d.m.v. drie bijeenkomsten, verzorgd door Carolien Verhoef Vier sociaal makelaars hebben de train-de-trainer training afgerond Deze interne trainers hebben voor elk team een trainingsbijeenkomst verzorgd. De trainers hebben externe trainingen gegeven waaronder aan de gastvrouwen en gastheren van de buurthuizen De Bram en De Dreef en Marokkaanse moeders In de komende periode gaan we het volgende doen: Het organiseren van twee werkbijeenkomsten met partners in de wijk over de voortgang aanpak Vreedzame wijk; Het trainen actieve bewoners en vrijwilligers in vreedzaam; Training voor sociaal makelaars/actieve bewoners (herstelgerichte) mediatie in het kader van de pijler: omgaan met conflicten; 6

7 Mee ontwikkelen Vreedzame wijk 2.0. Vernieuwend Welzijn Wijk&co werkt vanuit de filosofie van Vernieuwend Welzijn, die uitgaat van een positief mensbeeld waarbij de kracht en het willen en kunnen van mensen centraal staat. Vernieuwend Welzijn zet in op de verbinding tussen mensen en hun gezamenlijke kracht ten gunste van zichzelf en hun omgeving. Hoewel Wijk&co zich kan vinden in de principes van Vernieuwend Welzijn, zien we ook de risico s van de principes van eigen kracht en zelfredzaamheid, juist bij mensen die in kwetsbare posities zitten en het niet zomaar plotseling alleen kunnen. Sturen op eigen kracht betekent voor ons niet dat we mensen zo maar loslaten. Tegenover eigen kracht staat nog steeds overmacht en onmacht. Het startpunt van alles wat we doen is wel de kracht van het individu: het begint met wat mensen zelf kunnen. We vragen: wat kunt u regelen en waar hebt u echt hulp bij nodig? Het is luisteren en aansluiten. Mensen instrumenten in handen geven om het zelf te kunnen. Voor ons geldt dat we zichtbaar zijn, vertrouwen opbouwen en de dialoog met wijkbewoners aangaan. De grootste uitdaging vanuit het Welzijn is mensen uit te dagen om eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen, maar daarnaast ook een vangnet te creëren voor die bewoners die buiten zorg en hulpverlening (het systeem) gaan vallen en het niet gaat redden op eigen kracht alleen. In het licht van Welzijn Nieuwe Stijl onderscheiden we als Wijk&co drie rollen: De coach: verduidelijkt de vraag en analyseert het probleem. De coach zet zich in om de eigen kracht, het kunnen van mensen naar boven te halen, hij wakkert het vertrouwen van mensen aan om nieuwe stappen te zetten. De makelaar: schakelt en verbindt. De vraag van de ander staat centraal en de makelaar zet de vraag van de ander om in nieuwe verbindingen. De makelaar heeft een goed overzicht over het aanbod in buurten, wijk en de stad. De verkoper: brengt mensen naar het passende aanbod. Ook de verkoper heeft een goed overzicht over het aanbod in buurten, wijk en de stad en weet mensen te verleiden om de stap te zetten. Daar waar de makelaar meer gaat over het matchen, gaat het bij de verkoper meer om het enthousiasmeren van mensen voor activiteiten in de wijk en hen daadwerkelijk aanzetten tot activering. Het zal duidelijk zijn dat deze rol-indeling overeen komt met hetgeen centraal staat in het werk van Wijk&co: empowerment (de coach), verbinding (de makelaar) en activering (de verkoper). Uitgevoerde activiteiten 2014 Coaching van de teams en individuele medewerkers met o.a. als doel meer zicht te krijgen op eigen rol Kanteling naar nieuwe rol, de knelpunten en de kansen daarbinnen, waren onderwerpen van gesprek tijdens de diverse teamdagen De leerbehoeften met het oog op de nieuwe rollen zijn onderdeel van het Leerplan Trainingen (coachingsvaardigheden, group facilitation etc.) In de komende periode gaan we het volgende doen: Coaching van individuele medewerkers en gebiedsteams; Uitvoering geven aan het Leerplan, met o.a. de implementatie van 360 o Feedback; Trainingsmodule coachingsvaardigheden die de Hogeschool Utrecht organiseert voor alle gebiedsteams. 7

8 Horizontale verantwoording Wijk&co zoekt naar wegen om verantwoording af te leggen aan haar stakeholders, met als doel haar functioneren en meerwaarde in de wijk te bespreken en waar mogelijk en nodig te verbeteren. Waarom doen we wat we doen en wat levert het op? Maar ook: wat doen we niet en waarom niet? Voor Wijk&co staat de dialoog als invulling van horizontale verantwoording centraal. Om dit gesprek aan te gaan is het belangrijk dat we de stakeholders opzoeken. De dialoog vergt van ons dat we openstaan voor kritiek en hier niet verdedigend maar juist constructief mee omgaan. Tevredenheid van onze stakeholders is niet altijd een maatstaf. Weerstand en frictie zijn tekenen van verandering en beweging. Horizontale verantwoording zorgt uiteindelijk voor waardevolle input aan ons leren. Uitgevoerde activiteiten 2014 Deelname Social Lab: Wijk&co zoekt samen met de gemeente, andere welzijnsorganisaties en wetenschappelijke partners naar nieuwe mogelijkheden voor verantwoording in het algemeen en horizontale verantwoording in het bijzonder. Wijk&co ontwikkelt samen met Kojac en Wijkconnect een applicatie (app) voor de smartphone met het doel een werkbaar teaminformatiesysteem te krijgen dat ons kwantitatief en kwantitatief inzicht geeft in de aard en voortgang van ons het werk. De vastgelegde informatie gebruiken we voor verantwoording en voor het eigen leren. Wijk&co heeft in september haar eerste e-magazine uitgegeven, bedoeld om bewoners en andere partners, aan de hand van interviews met sociaal makelaars, partners en bewoners, een beeld te geven van hoe het werk van Wijk&co beleefd wordt. Wijk&co stelt twee keer per jaar haar werkplan in uitvoering bij met daarin een voortgangsrapportage en de plannen voor de komende periode. Wijk&co is drie keer per jaar zijn we in Overvecht in gesprek over ons werk tijdens een bijeenkomst met de wijkraad, het bewonersplatform en netwerk 55+. Andere partijen schuiven desgewenst aan. We hebben nu drie bijeenkomsten achter de rug en alle partijen zijn tevreden over de vorm en toon die we hierin hebben gevonden. In de dagelijkse gesprekken die de sociaal makelaar heeft met bewoners, staan de veranderingen vaak centraal. Het is met elkaar zoeken om aan die veranderingen vorm te geven. Dit is een continue dialoog die met bewoners plaatsvindt. In de komende periode gaan we het volgende doen: Doorontwikkeling van de genoemde applicatie; Deelname Social Lab; Publicatie van het e-magazine (2* per jaar); Periodieke gesprekken met Wijkraad Noordoost opstarten; Voortzetten periodieke gesprekken wijkraad/ bewonersplatform Overvecht; Wijk&co ontwikkelt bij voorkeur samen met de partners binnen het Social lab - een plan hoe we vorm geven aan het structurele gesprek met bewoners en andere partners en hoe we de resultaten daarvan van invloed laten zijn op onze aanpak. Lerende organisatie De omslag in werken naar Vernieuwend welzijn vraagt veel van onze sociaal makelaars. Zij moeten zich een andere werkwijze eigen maken, met de daarbij behorende competenties. Daarnaast vraagt het een andere attitude naar de doelgroep en een switch in mindset. Gaandeweg moeten nieuwe antwoorden gezocht worden op de precieze vertaling van Vernieuwend Welzijn, waar alle sociaal makelaars een actieve rol in hebben. De dagelijkse praktijk, en de kennis en ervaring van de sociaal makelaar hierin, leveren belangrijke input in de zoektocht naar een nieuwe uitvoeringspraktijk. Wij stimuleren de sociaal makelaar om zich nieuwsgierig, verwonderend en (zelf)kritisch tot de steeds veranderende omgeving te verhouden. We investeren ook in de persoonlijke groei van de sociaal makelaars. Als sociaal makelaar ben je zelf het 8

9 belangrijkste instrument van je handelen. Je neemt jezelf mee in het werk en hebt daarmee invloed op de bewoners waarmee je samenwerkt. Zelf in je kracht staan en goed in je vel zitten zijn voorwaarden om kwalitatief goed werk te leveren. Welzijn is in dat opzicht vooral een zaak van best person en minder van best practice. Werkgroepen Wijk&co heeft een aantal werkgroepen ingesteld, waarbinnen sociaal makelaars vanuit de praktijk gezamenlijk nieuwe inzichten en methodieken ontwikkelen over de invulling van het werk. Momenteel kennen we de volgende werkgroepen: Werkgroep Presentie : ontwikkeling presentie van sociaal makelaar in de wijk Werkgroep Vreedzaam : ontwikkeling vreedzaam werken Werkgroep Accommodaties : ontwikkeling naar gezamenlijk beheer Werkgroep Ondersteunen buurt-initiatieven Werkgroep Versterken zelfredzaamheid : ontwikkeling individuele ondersteuning kwetsbaren Werkgroep Pedagogische civil society : ontwikkeling speeltuin, speel Mee, ouderinlopen etc. Uitgevoerde activiteiten 2014 Wijk&co heeft een Leerplan opgesteld waarin de visie op leren, de collectieve en individuele leertrajecten en de wijze van uitvoering staat beschreven (zie bijlage). We hebben de competenties beschreven die we van belang achten voor het functioneren van de sociaal makelaar, deze competenties vormen de basis van het Leerplan en voor de toepassing van het beoordelingsinstrument 360 o feedback. De teams en enkele medewerkers maken gebruik van een coachingstraject. Wijk&co organiseerde de afgelopen zes maanden vier teamdagen waar alle medewerkers aan deelnemen. Drie werkgroepen hebben een eerste concept werkwijze opgesteld. In de komende periode gaan we het volgende doen: De teams en de individuele medewerkers zullen uitvoering geven aan de afspraken die zijn opgenomen in het Leerplan; De werkgroepen gaan door met ontwikkelen van werkwijzen op hun thema. Zelfsturing Zelfsturing wil vanuit de optiek van Wijk&co zeggen dat professionals in staat zijn, of worden gesteld, verantwoordelijkheid en regie te nemen over hun werk. Dit geldt zowel voor de inhoud, het proces als de organisatie ervan. De gedachte is dat zo kennis, kunde en ervaring van de professionals het best wordt benut. In onze ogen is een zelfsturend team synoniem voor: samenwerking, met elkaar delen, elkaar steunen, gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen, van elkaar leren en samen sterker staan. Zelfsturende teams voelen zich meer betrokken bij het werk en de organisatie, en nemen eerder verantwoordelijkheid voor hun eigen werk en dat van anderen. Door te werken met zelfsturende teams komt de "missie" (en daarmee het bestaansrecht van de organisatie) weer in het hart van de organisatie te staan. Dat komt het werk en de doelgroep ten goede, is het idee. De weg naar zelfsturende teams vraagt tijd. De manager creëert de randvoorwaarden waarin professionals zich optimaal kunnen ontwikkelen. De stijl van leidinggeven bestaat uit present zijn, loslaten waar mogelijk, interveniëren waar nodig en het aanbieden van verschillende vormen van kennis op basis van de vraag en geconstateerde leerbehoeften. Op langere termijn is het de bedoeling dat de aanwezigheid van de manager in de teams steeds minder noodzakelijk wordt. Zo fungeert de manager voor sociaal makelaars op dezelfde wijze als de sociaal makelaars naar bewoners en partners: ondersteunend en faciliterend met de vraag achter de vraag als vertrekpunt. 9

10 Procesondersteuning is de kern van het nieuwe welzijnswerk: bij groepen bewoners die iets samen gaan doen spelen dezelfde sociale mechanismen als bij groepen professionals die samen iets willen. Daar moet je als sociaal makelaar vorm aan kunnen geven. Het leren werken binnen zelfsturende teams zien we dan ook als een inhoudelijke leerervaring. Uitgevoerde activiteiten 2014 Wijk&co heeft de afgelopen periode o.a. via de teamdagen - intensief gewerkt aan een sfeer van onderling vertrouwen en aan de identiteit van de organisatie waardoor de verbondenheid duidelijk is gegroeid. De teams hebben vergaande bevoegdheden gekregen, zoals het teambudget en op het vlak van werving & selectie van nieuwe collega s. Het experimenteren met zelfsturing heeft geleid tot meer samenwerking en betere uitwisseling van ervaringen. Alle teams hebben de afgelopen periode gewerkt aan de uitwerking van de individuele werkplannen en de werkplannen op teamniveau. Dit droeg bij aan een beter inzicht in elkaars activiteiten en een gedeeld besef van de gezamenlijke opdracht. In de komende periode gaan we het volgende doen: Continuering van de coachingstrajecten voor individuele medewerkers en teams, op basis van ieders behoefte Op basis van de invoering van het beoordelingsinstrument 360 o Feedback en de teamevaluaties conform het Leerplan - zal er scherper gestuurd kunnen worden op de sterkten en zwaktes van de teamleden en van de teams als geheel, waardoor er meer lijn komt in het pad naar zelfsturing. In de komende periode zullen de teams en de manager nieuwe voorstellen doen in de overdracht van bevoegdheden naar de teams Overige organisatorische aspecten Stichting Wijk&co In maart is de stichting Wijk&co opgericht, met het doel het samenwerkingsverband tussen Al Amal, Youké en Careyn te ondersteunen. Careyn en de stichting zijn, om organisatorische redenen, overeengekomen dat de stichting het beheer van de teambudgetten op zich neemt. In de toekomst zou de stichting meer organisatorische taken op zich kunnen nemen, mocht dit de efficiëntie en/of effectiviteit van het samenwerkingsverband bevorderen. De oprichting van de stichting werd positief onthaald door de sociaal makelaars. Ze voelen steeds meer dat ze werken voor Wijk&co en niet voor een van de samenwerkingspartners. Een aparte rechtsvorm doet toch meer recht aan die eigenheid. Financiering Wijk&co zet, vanuit de gemeentelijke SMO subsidie, een basisvoorziening Vernieuwend welzijn neer in de wijken Overvecht en Noordoost. Eventuele extra financiële middelen zijn aanvullend hierop en mogen en kunnen niet noodzakelijk zijn om de gestelde opdracht te behalen. Extra middelen zien we als tijdelijke middelen die worden ingezet om een extra inspanning of ontwikkelopdracht uit te voeren. Op deze wijze werken we aan de opbouw van een duurzame en consistente werkwijze en aanbod en participeren we zo min mogelijk in de projectencarrousel. In 2014 zijn extra gelden met name afkomstig uit het Wijk Actie Programma Overvecht (10%) in het kader van de doorontwikkeling van de speeltuinen en Speel Mee, Buurtaanpak, Taal&Ontmoeting en Doe mee centrum de Gagel en Compensatiegelden AWBZ (2%) voor de doorontwikkeling van de Rode en Blauwe loper. In 2015 willen we de extra middelen halen uit wederom de WAP en via twee aanvragen (waarvan één Wijk&co als hoofdaannemer) in het kader van de Sociale prestatie. 10

11 4. WAT: de Teamwerkplannen In de zomer hebben de drie teams gewerkt aan de eerste teamwerkplannen als concrete invulling van de Wat. Als eerste stap hebben alle sociaal makelaars, samen met 2-3 collega's, hun eigen activiteiten tegen het licht gehouden van de missie van Wijk&co. De hoofdvraag was in hoeverre draagt de activiteit bij aan de gezamenlijke missie. Welk doel en resultaat streeft de activiteit na? Hoe draagt de activiteit bij aan Empowerment, Verbinding en Activering (EVA)? Daarna was de vraag wat heb je gedaan en wat ga je doen? Dit resulteerde in individuele werkplannen. Daarna zijn de teams aan de slag gegaan om alle individuele werkplannen te clusteren in zogenaamde thema's. Welke activiteiten horen bij elkaar? Welk overkoepelend doel wordt daarmee nagestreefd? Daarbij kwamen de volgende thema's naar voren: Pedagogische civil society Versterken zelfredzaamheid beperkt zelfredzame bewoners Wijkvoorzieningen in gezamenlijk beheer Versterken en ondersteunen bewoners initiatieven Het versterken van de inzet van vrijwilligers Ontwikkelen wijknetwerken De individuele teams benoemden de thema's en de daar onderliggende doelen allemaal anders. Deze verschillen zijn te verklaren uit de context waarin het team opereert, de samenstelling van het team en het nog deels ontbreken van een gezamenlijke taal. Verschillen tussen teams zijn overigens een logisch gevolg van werken met zelfsturende teams. De thema's zijn een herordening van de in het vorig werkplan genoemde deelaanpakken. De individuele werkplannen gecombineerd met de clustering in thema's hebben de zogenaamde teamwerkplannen (fase 1) opgeleverd. De thema's worden in dit hoofdstuk toegelicht. Tevens beschrijven we wat we het afgelopen half jaar hebben gedaan per thema en wat we in 2015 gaan doen. De teamwerkplannen zijn toegevoegd als bijlage bij dit document. Het ontwikkelen van een gezamenlijk teamwerkplan heeft ertoe geleid dat de sociaal makelaars meer dan ooit op de hoogte zijn van elkaars werk, ze elkaar kritisch hebben kunnen bevragen over het hoe en waarom van het werk en het gevoel te werken aan een gezamenlijke opdracht gegroeid is. In het najaar gaan we aan de slag met de volgende stap (fase 2). Hierbij staan niet de huidige activiteiten centraal maar de context waarin de sociaal makelaars werken. Doen ze de juiste dingen in het licht van wat er in de wijk of bij specifieke groepen speelt? Zijn er specifiek gebieden die extra aandacht verdienen? Moeten we sommige activiteiten laten vallen ten gunste van nieuwe activiteiten? Verder wordt dan meer aandacht besteed aan zichtbaarheid, verantwoording en planning. 11

12 Thema 1: pedagogische civil society Doel Het versterken van de pedagogische civil society in Noordoost en Overvecht. Subdoelen Vergroten van ouderbetrokkenheid Vergroten kind betrokkenheid. Vergroten verantwoordelijkheid bewoners voor het opgroeiklimaat van het kind. Versterken van integrale en gezamenlijke aanpak Vergroten van kennis en vaardigheden bij ouders en kinderen van de vreedzame methodiek Signaleringsfunctie rondom kinderen. Wijk&co vindt het belangrijk dat ouders, bewoners en kinderen zelf eigenaarschap en verantwoordelijkheid dragen voor het pedagogisch klimaat in de wijk. Hier spreken wij kinderen en ouders op aan. Dit doen we o.a. in de speeltuinen, bij de kinderraad, bij Speel Mee en de ouderinlopen. De vreedzame principes zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt. Wat altijd blijft, is de signalerende rol van de sociaal werker daar waar het gaat om zorgen en problemen rondom kinderen. Ouderbetrokkenheid Op vijf plekken in de wijk Overvecht is Wijk&co wekelijks aanwezig met twee sociaal makelaars onder de noemer Speel mee om onder meer het speelklimaat te bevorderen door het bieden van spelmogelijkheden. De sociaal makelaars volgen drie stappen: present zijn, bewoners verleiden tot concrete actie en ondersteuning. Het betrekken van ouders gaat met vallen en opstaan. Desgevraagd is er vaak bereidheid om mee te helpen en medeverantwoordelijkheid te dragen. Echter, vaak komen ouders hun afspraken niet na of haken ze voortijdig af omdat ze het bijvoorbeeld lastig vinden om op te treden bij conflicten tussen kinderen. Toch zijn er ook successen; bijvoorbeeld vier moeders die de bakfiets met speelgoed hebben geleend, zelfstandig hebben opgehaald bij de speeltuin en hapjes en drinken hebben gekocht voor de kinderen. De moeders vonden het geslaagd. Op één van de locaties doen twee moeders actief mee met Speel mee. Ze spelen met kinderen, houden toezicht, spreken kinderen aan op hun gedrag en stimuleren de anderen om verantwoordelijkheid te nemen voor de buurt en voor elkaar. We zien echter nog voldoende potentie en willen in 2015 onze activiteiten op het gebied van Speel Mee, en het stimuleren van ouderbetrokkenheid, voortzetten. We willen de ouders beter ondersteunen, o.a. door het aanbieden van trainingen in Vreedzaam handelen. Op zeven scholen in Overvecht is een ouderinloop, die mede georganiseerd en begeleid wordt door een sociaal makelaar. De ouderinloop is een wekelijkse inloop waar ouders terecht kunnen voor voorlichting en een gesprek over opvoedingsvraagstukken. Het is ons streven om de organisatie van de ouderinlopen in 2014 aan ouders of de scholen over te dragen. Op basisschool de Schakel is een groepje van vier ouders opgestaan die mede de verantwoordelijkheid willen dragen voor de inloop. Zij denken mee over de inhoud van het programma, benaderen actief andere ouders om deel te nemen en dragen zorg voor de koffie. Veel andere scholen hebben echter niet de ambitie om de ouderinlopen volledig aan ouders over te dragen. Ook in 2015 blijven de sociaal makelaars betrokken bij de ouderinlopen om ouders te ondersteunen die een actieve rol hebben binnen de ouderinlopen. De ouderinlopen zijn een goede vindplaats voor de sociaal makelaar. Zij komen zo in gesprek met ouders en kunnen ze toe leiden naar bijvoorbeeld een training Vreedzaam, een actieve rol in de speeltuin of anderszins doorverwijzen afhankelijk van hun vraag. 12

13 In 2015 zullen de sociaal makelaars een nauwere samenwerking zoeken met de coördinatoren Ouderbetrokkenheid die op iedere school rondlopen in het kader van de Brede School. In overleg met hen zal gekeken worden hoe ouderbetrokkenheid op andere manieren kan worden gestimuleerd. Zo liggen er kansen bij de ontwikkeling van de ouderlokalen. Betrokkenheid kinderen Wijk&co ondersteunt de kinderraad in Overvecht en Noordoost. Een kinderraad is een groep kinderen die samen alle kinderen van alle scholen in Overvecht vertegenwoordigen. De kinderraad onderzoekt wat voor kinderen belangrijk is in de wijk. Ze denken na over oplossingen voor kwesties in de wijk en bedenken wat er zelf aan te doen is. In Overvecht hebben vorig schooljaar 22 kinderen van 11 scholen gezamenlijk hun buren in beeld gebracht in het kader van het thema Onze buren. Daarnaast hebben ze verschillende acties uitgevoerd tijdens Vreedzame wijk maand waarbij het contact tussen kinderen en andere bewoners centraal stond. De resultaten zijn gepresenteerd op de stedelijke kinderraadsvergadering. In januari 2015 gaan we opnieuw aan de slag met het thema onze buren. In Noordoost zijn vorig school jaar 12 kinderen van de twee scholen in de Staatsliedenbuurt op onderzoek gegaan in de wijk. Ze hebben letterlijk hun buurt in beeld gebracht met een fototoestel en gepresenteerd tijdens het buurtfeest 60 jaar Staatslieden. Als plek die ze willen aanpakken, hebben ze gekozen voor de oversteekplaats bij het Willem van Noortplein. Ze hebben handtekeningen verzameld en aangeboden aan de wethouder. In 2015 komt er een vervolg op het traject van de Staatsliedenbuurten en streven we ernaar om nog twee kinderraden (in Tuindorp en Tuindorp Oost) te starten. Gesprekken hiertoe met directeuren van betrokken basisscholen lopen of worden nu in gang gezet. Vergroten kennis vreedzame methodiek Deze zomer hebben we een zogenaamde zomertraining gegeven aan tien Marokkaanse ouders in Overvecht. Onderwerpen waren ouderbetrokkenheid, het aanspreken van andermans kinderen op hun gedrag en kennis van vreedzaam handelen. Deze training is goed ontvangen en zal ook in 2015 enkele malen worden uitgevoerd. Alle ouders, waar we mee samenwerken, krijgen in 2015 een training Vreedzaam op maat aangeboden. Vroegsignalering Het afgelopen jaar zijn wij als sociaal makelaars van Wijk&co aan de slag gegaan met het doorvoeren van het Vernieuwend welzijn in de speeltuinen. Hierbij wordt de verantwoording over de kinderen zoveel mogelijk teruggelegd bij ouders. De eerste successen zijn ondertussen ontstaan maar tegelijkertijd zijn er ook een hoop vragen bijgekomen. We doen een flinke stap terug in de veelal prominente rol die we jaren hebben vervuld in de opvoeding van de kinderen in de speeltuin, maar we mogen ze ook niet helemaal loslaten. Het gaat, zeker de eerstkomende jaren, om het delen van verantwoordelijkheden tussen professional en ouders en niet het direct overdragen. Er mogen door de veranderingen in het welzijn geen kinderen tussen wal en het schip komen. Belangrijk blijft dat we contact houden met kinderen, i.s.m. met andere partijen, zodat we onze signalerende rol kunnen blijven vervullen. Op dit moment werken we samen met Jes030, zo is een medewerker van Jes030 iedere woensdag op de Watertoren aanwezig. De samenwerking met Jou (doorlopende lijn in de leeftijd jaar), de wijkagenten (veiligheid) en het buurtteam Jeugd en gezin (signalering en doorverwijzing) wordt geïntensiveerd. Samenwerking vindt al wel plaats maar nog niet op basis van structurele afspraken. Ondertussen heeft iedere sociaal makel organisatie vanuit zijn eigen invulling van het sociaal makelaarschap geslaagde, en wellicht ook minder geslaagde, interventies gepleegd. Een goed moment om inspiratie en 13

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het?

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het? Ervaringsdeskundigheid in de wijk Hoe organiseer je het? Colofon Auteurs: Anne-Marie van Bergen, Anouk Poll, Marrig van der Werf, Eleonoor Willemsen Eindredactie: Annemarie van den Berg Vormgeving: Ontwerpbureau

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie