Werkplan in uitvoering Het begint met aandacht voor elkaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar"

Transcriptie

1 Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september

2 Werkplan Wijk&co Inhoudsopgave 1. Inleiding Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie De vijf uitgangspunten van het handelen van Wijk&co... 6 Vreedzaam werken... 6 Vernieuwend Welzijn... 7 Horizontale verantwoording... 8 Lerende organisatie... 8 Zelfsturing... 9 Overige organisatorische aspecten WAT: de Teamwerkplannen Thema 1: pedagogische civil society Thema 2. Versterken zelfredzaamheid beperkt zelfredzame bewoners Thema 3 : Wijkvoorzieningen in gezamenlijk beheer Thema 4: ondersteunen en versterken bewonersinitiatieven Thema 5: Het versterken van de inzet van vrijwilligers Thema 6 : Ontwikkelen wijknetwerk Definities Wijk&co BIJLAGEN: E-magazine Teamwerkplannen Leerplan

3 Dit werkplan is een dynamisch document dat meebeweegt met de ontwikkelingen binnen het sociaal makelaarschap van Wijk&co. Het beschrijft ons werk (in cijfers en verhaal) van het afgelopen half jaar. Vanuit daar geven we, zo concreet mogelijk, aan wat we het komende jaar gaan ondernemen. Begin volgend jaar wordt het werkplan bijgewerkt (Werkplan in uitvoering 2015, herziene editie) als onderdeel van onze halfjaarlijkse verantwoording. Bij het werkplan en de herziene editie hoort een magazine dat meer in verhalende vorm het resultaat van ons werk weergeeft. Het werkplan en het magazine zijn openbaar en onderdeel van de horizontale verantwoording van ons werk. 3

4 1. Inleiding Wijk&co, een samenwerkingsverband tussen Youké, Al Amal en Careyn, voert sinds augustus 2013 het Sociaal Makelaarschap uit in Utrecht Noordoost en Overvecht. We werken met drie integrale gebiedsteams van sociaal makelaars; twee in Overvecht en één in Utrecht Noordoost. Voor een overzicht van de teams van Wijk&co, verwijzen we naar onze website Wijk&co is een platte organisatie van uitvoerend sociaal makelaars, één manager en één administratief ondersteuner. Medio februari 2014 kwam Wijk&co met haar eerste verantwoording naar buiten, waarin de ontwikkelingen van het eerste half jaar toegelicht werden. Het accent in die rapportage lag op de zoektocht naar de nieuwe rol van medewerkers als sociaal makelaars en op de opbouw van de organisatie met al haar kinderziektes. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en dat voelt in zeker opzicht alsof er lichtjaren tussen zitten. De organisatie als geheel is verstevigd: medewerkers voelen zich thuis en verbonden met Wijk&co, ze groeien in hun nieuwe rol als sociaal makelaar en dat is duidelijk zichtbaar in ieders presentie in de wijken. Naast het uitvoerende werk hebben we de afgelopen maanden aandacht besteed om onze missie, uitgangspunten en werkinhoud kritisch tegen het licht te houden en waar nodig aan te scherpen. Door dit proces hebben we gebouwd aan onze gezamenlijke identiteit waardoor de verbinding met de organisatie duidelijk is toegenomen. In de komende hoofdstukken gaan we respectievelijk in op het Waarom van ons werk (de missie), op de uitgangspunten van ons werk (Hoe) en op Wat we de afgelopen maanden gedaan hebben en in 2015 gaan doen. 4

5 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie In het voorjaar van 2014 hebben de sociaal makelaars de missie van Wijk&co gezamenlijk aanscherpt en deze luidt als volgt: Wijk&co inspireert en ondersteunt mensen in Overvecht en Utrecht Noordoost om, vanuit eigen willen en kunnen, hun talenten te ontwikkelen, zich te verbinden en samen te werken. Dat begint met oprechte aandacht voor elkaar. Op basis van deze missie is onze opdracht om het sociaal functioneren van bewoners van Overvecht en Utrecht Noordoost te bevorderen door te werken aan empowerment, verbinding en activering. In het schema hieronder geven we onze definitie van deze drie termen. Definitie Empowerment Verbinding Activering Empowerment is er op gericht het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en zelfbeeld van te vergroten waardoor mensen in staat gesteld worden eigenmachtig te beslissen en te handelen. Empowerment haalt de talenten, wensen, ambities en krachten van wijkbewoners naar boven en verstrekt zo het vermogen van (groepen) mensen tot het nemen van eigen regie en verantwoordelijkheid. Empowerment is vaak een voorwaarde voor de volgende stap: de verbinding aangaan met een ander(en). Door de verbinding aan te gaan wordt de horizon van mensen verbreed en worden mensen gestimuleerd zich meer te oriënteren op nieuwe mogelijkheden en steun van anderen. Verbinding is ook het koppelen van vraag (in breedste zin van het woord) aan aanbod en omgekeerd. Activeren betekent het aanzetten en verleiden tot actie, bewegen tot doen. De daad bij het woord voegen. Uitdagen een volgende stap te zetten (bv het geleerde bij empowerment ook toe te passen). Het pad van empowerment verbinding activering is als een cirkel omdat activering weer nieuwe inzichten en vaardigheden met zich meebrengt wat een positieve invloed heeft op de empowerment en mensen dusdanig in hun kracht zet dat ze mogelijk weer nieuwe verbindingen aangaan. Zo is de EVA geen lijn maar een cirkel. EMPOWERMENT VERBINDING ACTIVERING 5

6 3. De vijf uitgangspunten van het handelen van Wijk&co Wijk&co heeft vijf uitgangspunten benoemd die bepalend zijn voor ons handelen, zowel intern als extern. Deze uitgangspunten zijn de principes waarop ons werk georganiseerd en uitgevoerd wordt en geven kleur aan de manier waarop we werken aan de missie. De uitgangspunten zijn: Vreedzaam werken, Vernieuwend Welzijn, Horizontale verantwoording, Lerende organisatie en Zelfsturing. Hieronder lichten we ze verder toe. Vreedzaam werken Wijk&co werkt samen met wijkorganisaties aan de ontwikkeling van de Vreedzame wijk, waarbij we voortbouwen op de principes van de Vreedzame school. Binnen de Vreedzame school leren kinderen wat het betekent om een democratisch burger te zijn: open staan voor en kunnen omgaan met verschillen tussen mensen, conflicten vreedzaam oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de omgeving waarin je leeft. Deze principes gelden niet alleen binnen de muren van de school maar zijn ook waardevol voor de omgang tussen kinderen buiten de school, tussen kinderen en volwassenen en tussen volwassenen zelf. Het gaat dus over de omgang met elkaar op school, thuis en op straat: het is in die zin een werkwijze om de pedagogische milieus aan elkaar te verknopen. Voor Wijk&co zijn de principes sturend in haar werk met kinderen en volwassenen en in de manier waarop we als collega s met elkaar omgaan. Om de aanpak van de Vreedzame wijk goed te borgen in ons werk is er een werkgroep Vreedzaam ingesteld waarin alle teams vertegenwoordigd zijn. Uitgevoerde activiteiten 2014 Alle sociaal makelaars hebben (opnieuw) kennis gemaakt met de aanpak Vreedzame wijk d.m.v. drie bijeenkomsten, verzorgd door Carolien Verhoef Vier sociaal makelaars hebben de train-de-trainer training afgerond Deze interne trainers hebben voor elk team een trainingsbijeenkomst verzorgd. De trainers hebben externe trainingen gegeven waaronder aan de gastvrouwen en gastheren van de buurthuizen De Bram en De Dreef en Marokkaanse moeders In de komende periode gaan we het volgende doen: Het organiseren van twee werkbijeenkomsten met partners in de wijk over de voortgang aanpak Vreedzame wijk; Het trainen actieve bewoners en vrijwilligers in vreedzaam; Training voor sociaal makelaars/actieve bewoners (herstelgerichte) mediatie in het kader van de pijler: omgaan met conflicten; 6

7 Mee ontwikkelen Vreedzame wijk 2.0. Vernieuwend Welzijn Wijk&co werkt vanuit de filosofie van Vernieuwend Welzijn, die uitgaat van een positief mensbeeld waarbij de kracht en het willen en kunnen van mensen centraal staat. Vernieuwend Welzijn zet in op de verbinding tussen mensen en hun gezamenlijke kracht ten gunste van zichzelf en hun omgeving. Hoewel Wijk&co zich kan vinden in de principes van Vernieuwend Welzijn, zien we ook de risico s van de principes van eigen kracht en zelfredzaamheid, juist bij mensen die in kwetsbare posities zitten en het niet zomaar plotseling alleen kunnen. Sturen op eigen kracht betekent voor ons niet dat we mensen zo maar loslaten. Tegenover eigen kracht staat nog steeds overmacht en onmacht. Het startpunt van alles wat we doen is wel de kracht van het individu: het begint met wat mensen zelf kunnen. We vragen: wat kunt u regelen en waar hebt u echt hulp bij nodig? Het is luisteren en aansluiten. Mensen instrumenten in handen geven om het zelf te kunnen. Voor ons geldt dat we zichtbaar zijn, vertrouwen opbouwen en de dialoog met wijkbewoners aangaan. De grootste uitdaging vanuit het Welzijn is mensen uit te dagen om eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen, maar daarnaast ook een vangnet te creëren voor die bewoners die buiten zorg en hulpverlening (het systeem) gaan vallen en het niet gaat redden op eigen kracht alleen. In het licht van Welzijn Nieuwe Stijl onderscheiden we als Wijk&co drie rollen: De coach: verduidelijkt de vraag en analyseert het probleem. De coach zet zich in om de eigen kracht, het kunnen van mensen naar boven te halen, hij wakkert het vertrouwen van mensen aan om nieuwe stappen te zetten. De makelaar: schakelt en verbindt. De vraag van de ander staat centraal en de makelaar zet de vraag van de ander om in nieuwe verbindingen. De makelaar heeft een goed overzicht over het aanbod in buurten, wijk en de stad. De verkoper: brengt mensen naar het passende aanbod. Ook de verkoper heeft een goed overzicht over het aanbod in buurten, wijk en de stad en weet mensen te verleiden om de stap te zetten. Daar waar de makelaar meer gaat over het matchen, gaat het bij de verkoper meer om het enthousiasmeren van mensen voor activiteiten in de wijk en hen daadwerkelijk aanzetten tot activering. Het zal duidelijk zijn dat deze rol-indeling overeen komt met hetgeen centraal staat in het werk van Wijk&co: empowerment (de coach), verbinding (de makelaar) en activering (de verkoper). Uitgevoerde activiteiten 2014 Coaching van de teams en individuele medewerkers met o.a. als doel meer zicht te krijgen op eigen rol Kanteling naar nieuwe rol, de knelpunten en de kansen daarbinnen, waren onderwerpen van gesprek tijdens de diverse teamdagen De leerbehoeften met het oog op de nieuwe rollen zijn onderdeel van het Leerplan Trainingen (coachingsvaardigheden, group facilitation etc.) In de komende periode gaan we het volgende doen: Coaching van individuele medewerkers en gebiedsteams; Uitvoering geven aan het Leerplan, met o.a. de implementatie van 360 o Feedback; Trainingsmodule coachingsvaardigheden die de Hogeschool Utrecht organiseert voor alle gebiedsteams. 7

8 Horizontale verantwoording Wijk&co zoekt naar wegen om verantwoording af te leggen aan haar stakeholders, met als doel haar functioneren en meerwaarde in de wijk te bespreken en waar mogelijk en nodig te verbeteren. Waarom doen we wat we doen en wat levert het op? Maar ook: wat doen we niet en waarom niet? Voor Wijk&co staat de dialoog als invulling van horizontale verantwoording centraal. Om dit gesprek aan te gaan is het belangrijk dat we de stakeholders opzoeken. De dialoog vergt van ons dat we openstaan voor kritiek en hier niet verdedigend maar juist constructief mee omgaan. Tevredenheid van onze stakeholders is niet altijd een maatstaf. Weerstand en frictie zijn tekenen van verandering en beweging. Horizontale verantwoording zorgt uiteindelijk voor waardevolle input aan ons leren. Uitgevoerde activiteiten 2014 Deelname Social Lab: Wijk&co zoekt samen met de gemeente, andere welzijnsorganisaties en wetenschappelijke partners naar nieuwe mogelijkheden voor verantwoording in het algemeen en horizontale verantwoording in het bijzonder. Wijk&co ontwikkelt samen met Kojac en Wijkconnect een applicatie (app) voor de smartphone met het doel een werkbaar teaminformatiesysteem te krijgen dat ons kwantitatief en kwantitatief inzicht geeft in de aard en voortgang van ons het werk. De vastgelegde informatie gebruiken we voor verantwoording en voor het eigen leren. Wijk&co heeft in september haar eerste e-magazine uitgegeven, bedoeld om bewoners en andere partners, aan de hand van interviews met sociaal makelaars, partners en bewoners, een beeld te geven van hoe het werk van Wijk&co beleefd wordt. Wijk&co stelt twee keer per jaar haar werkplan in uitvoering bij met daarin een voortgangsrapportage en de plannen voor de komende periode. Wijk&co is drie keer per jaar zijn we in Overvecht in gesprek over ons werk tijdens een bijeenkomst met de wijkraad, het bewonersplatform en netwerk 55+. Andere partijen schuiven desgewenst aan. We hebben nu drie bijeenkomsten achter de rug en alle partijen zijn tevreden over de vorm en toon die we hierin hebben gevonden. In de dagelijkse gesprekken die de sociaal makelaar heeft met bewoners, staan de veranderingen vaak centraal. Het is met elkaar zoeken om aan die veranderingen vorm te geven. Dit is een continue dialoog die met bewoners plaatsvindt. In de komende periode gaan we het volgende doen: Doorontwikkeling van de genoemde applicatie; Deelname Social Lab; Publicatie van het e-magazine (2* per jaar); Periodieke gesprekken met Wijkraad Noordoost opstarten; Voortzetten periodieke gesprekken wijkraad/ bewonersplatform Overvecht; Wijk&co ontwikkelt bij voorkeur samen met de partners binnen het Social lab - een plan hoe we vorm geven aan het structurele gesprek met bewoners en andere partners en hoe we de resultaten daarvan van invloed laten zijn op onze aanpak. Lerende organisatie De omslag in werken naar Vernieuwend welzijn vraagt veel van onze sociaal makelaars. Zij moeten zich een andere werkwijze eigen maken, met de daarbij behorende competenties. Daarnaast vraagt het een andere attitude naar de doelgroep en een switch in mindset. Gaandeweg moeten nieuwe antwoorden gezocht worden op de precieze vertaling van Vernieuwend Welzijn, waar alle sociaal makelaars een actieve rol in hebben. De dagelijkse praktijk, en de kennis en ervaring van de sociaal makelaar hierin, leveren belangrijke input in de zoektocht naar een nieuwe uitvoeringspraktijk. Wij stimuleren de sociaal makelaar om zich nieuwsgierig, verwonderend en (zelf)kritisch tot de steeds veranderende omgeving te verhouden. We investeren ook in de persoonlijke groei van de sociaal makelaars. Als sociaal makelaar ben je zelf het 8

9 belangrijkste instrument van je handelen. Je neemt jezelf mee in het werk en hebt daarmee invloed op de bewoners waarmee je samenwerkt. Zelf in je kracht staan en goed in je vel zitten zijn voorwaarden om kwalitatief goed werk te leveren. Welzijn is in dat opzicht vooral een zaak van best person en minder van best practice. Werkgroepen Wijk&co heeft een aantal werkgroepen ingesteld, waarbinnen sociaal makelaars vanuit de praktijk gezamenlijk nieuwe inzichten en methodieken ontwikkelen over de invulling van het werk. Momenteel kennen we de volgende werkgroepen: Werkgroep Presentie : ontwikkeling presentie van sociaal makelaar in de wijk Werkgroep Vreedzaam : ontwikkeling vreedzaam werken Werkgroep Accommodaties : ontwikkeling naar gezamenlijk beheer Werkgroep Ondersteunen buurt-initiatieven Werkgroep Versterken zelfredzaamheid : ontwikkeling individuele ondersteuning kwetsbaren Werkgroep Pedagogische civil society : ontwikkeling speeltuin, speel Mee, ouderinlopen etc. Uitgevoerde activiteiten 2014 Wijk&co heeft een Leerplan opgesteld waarin de visie op leren, de collectieve en individuele leertrajecten en de wijze van uitvoering staat beschreven (zie bijlage). We hebben de competenties beschreven die we van belang achten voor het functioneren van de sociaal makelaar, deze competenties vormen de basis van het Leerplan en voor de toepassing van het beoordelingsinstrument 360 o feedback. De teams en enkele medewerkers maken gebruik van een coachingstraject. Wijk&co organiseerde de afgelopen zes maanden vier teamdagen waar alle medewerkers aan deelnemen. Drie werkgroepen hebben een eerste concept werkwijze opgesteld. In de komende periode gaan we het volgende doen: De teams en de individuele medewerkers zullen uitvoering geven aan de afspraken die zijn opgenomen in het Leerplan; De werkgroepen gaan door met ontwikkelen van werkwijzen op hun thema. Zelfsturing Zelfsturing wil vanuit de optiek van Wijk&co zeggen dat professionals in staat zijn, of worden gesteld, verantwoordelijkheid en regie te nemen over hun werk. Dit geldt zowel voor de inhoud, het proces als de organisatie ervan. De gedachte is dat zo kennis, kunde en ervaring van de professionals het best wordt benut. In onze ogen is een zelfsturend team synoniem voor: samenwerking, met elkaar delen, elkaar steunen, gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen, van elkaar leren en samen sterker staan. Zelfsturende teams voelen zich meer betrokken bij het werk en de organisatie, en nemen eerder verantwoordelijkheid voor hun eigen werk en dat van anderen. Door te werken met zelfsturende teams komt de "missie" (en daarmee het bestaansrecht van de organisatie) weer in het hart van de organisatie te staan. Dat komt het werk en de doelgroep ten goede, is het idee. De weg naar zelfsturende teams vraagt tijd. De manager creëert de randvoorwaarden waarin professionals zich optimaal kunnen ontwikkelen. De stijl van leidinggeven bestaat uit present zijn, loslaten waar mogelijk, interveniëren waar nodig en het aanbieden van verschillende vormen van kennis op basis van de vraag en geconstateerde leerbehoeften. Op langere termijn is het de bedoeling dat de aanwezigheid van de manager in de teams steeds minder noodzakelijk wordt. Zo fungeert de manager voor sociaal makelaars op dezelfde wijze als de sociaal makelaars naar bewoners en partners: ondersteunend en faciliterend met de vraag achter de vraag als vertrekpunt. 9

10 Procesondersteuning is de kern van het nieuwe welzijnswerk: bij groepen bewoners die iets samen gaan doen spelen dezelfde sociale mechanismen als bij groepen professionals die samen iets willen. Daar moet je als sociaal makelaar vorm aan kunnen geven. Het leren werken binnen zelfsturende teams zien we dan ook als een inhoudelijke leerervaring. Uitgevoerde activiteiten 2014 Wijk&co heeft de afgelopen periode o.a. via de teamdagen - intensief gewerkt aan een sfeer van onderling vertrouwen en aan de identiteit van de organisatie waardoor de verbondenheid duidelijk is gegroeid. De teams hebben vergaande bevoegdheden gekregen, zoals het teambudget en op het vlak van werving & selectie van nieuwe collega s. Het experimenteren met zelfsturing heeft geleid tot meer samenwerking en betere uitwisseling van ervaringen. Alle teams hebben de afgelopen periode gewerkt aan de uitwerking van de individuele werkplannen en de werkplannen op teamniveau. Dit droeg bij aan een beter inzicht in elkaars activiteiten en een gedeeld besef van de gezamenlijke opdracht. In de komende periode gaan we het volgende doen: Continuering van de coachingstrajecten voor individuele medewerkers en teams, op basis van ieders behoefte Op basis van de invoering van het beoordelingsinstrument 360 o Feedback en de teamevaluaties conform het Leerplan - zal er scherper gestuurd kunnen worden op de sterkten en zwaktes van de teamleden en van de teams als geheel, waardoor er meer lijn komt in het pad naar zelfsturing. In de komende periode zullen de teams en de manager nieuwe voorstellen doen in de overdracht van bevoegdheden naar de teams Overige organisatorische aspecten Stichting Wijk&co In maart is de stichting Wijk&co opgericht, met het doel het samenwerkingsverband tussen Al Amal, Youké en Careyn te ondersteunen. Careyn en de stichting zijn, om organisatorische redenen, overeengekomen dat de stichting het beheer van de teambudgetten op zich neemt. In de toekomst zou de stichting meer organisatorische taken op zich kunnen nemen, mocht dit de efficiëntie en/of effectiviteit van het samenwerkingsverband bevorderen. De oprichting van de stichting werd positief onthaald door de sociaal makelaars. Ze voelen steeds meer dat ze werken voor Wijk&co en niet voor een van de samenwerkingspartners. Een aparte rechtsvorm doet toch meer recht aan die eigenheid. Financiering Wijk&co zet, vanuit de gemeentelijke SMO subsidie, een basisvoorziening Vernieuwend welzijn neer in de wijken Overvecht en Noordoost. Eventuele extra financiële middelen zijn aanvullend hierop en mogen en kunnen niet noodzakelijk zijn om de gestelde opdracht te behalen. Extra middelen zien we als tijdelijke middelen die worden ingezet om een extra inspanning of ontwikkelopdracht uit te voeren. Op deze wijze werken we aan de opbouw van een duurzame en consistente werkwijze en aanbod en participeren we zo min mogelijk in de projectencarrousel. In 2014 zijn extra gelden met name afkomstig uit het Wijk Actie Programma Overvecht (10%) in het kader van de doorontwikkeling van de speeltuinen en Speel Mee, Buurtaanpak, Taal&Ontmoeting en Doe mee centrum de Gagel en Compensatiegelden AWBZ (2%) voor de doorontwikkeling van de Rode en Blauwe loper. In 2015 willen we de extra middelen halen uit wederom de WAP en via twee aanvragen (waarvan één Wijk&co als hoofdaannemer) in het kader van de Sociale prestatie. 10

11 4. WAT: de Teamwerkplannen In de zomer hebben de drie teams gewerkt aan de eerste teamwerkplannen als concrete invulling van de Wat. Als eerste stap hebben alle sociaal makelaars, samen met 2-3 collega's, hun eigen activiteiten tegen het licht gehouden van de missie van Wijk&co. De hoofdvraag was in hoeverre draagt de activiteit bij aan de gezamenlijke missie. Welk doel en resultaat streeft de activiteit na? Hoe draagt de activiteit bij aan Empowerment, Verbinding en Activering (EVA)? Daarna was de vraag wat heb je gedaan en wat ga je doen? Dit resulteerde in individuele werkplannen. Daarna zijn de teams aan de slag gegaan om alle individuele werkplannen te clusteren in zogenaamde thema's. Welke activiteiten horen bij elkaar? Welk overkoepelend doel wordt daarmee nagestreefd? Daarbij kwamen de volgende thema's naar voren: Pedagogische civil society Versterken zelfredzaamheid beperkt zelfredzame bewoners Wijkvoorzieningen in gezamenlijk beheer Versterken en ondersteunen bewoners initiatieven Het versterken van de inzet van vrijwilligers Ontwikkelen wijknetwerken De individuele teams benoemden de thema's en de daar onderliggende doelen allemaal anders. Deze verschillen zijn te verklaren uit de context waarin het team opereert, de samenstelling van het team en het nog deels ontbreken van een gezamenlijke taal. Verschillen tussen teams zijn overigens een logisch gevolg van werken met zelfsturende teams. De thema's zijn een herordening van de in het vorig werkplan genoemde deelaanpakken. De individuele werkplannen gecombineerd met de clustering in thema's hebben de zogenaamde teamwerkplannen (fase 1) opgeleverd. De thema's worden in dit hoofdstuk toegelicht. Tevens beschrijven we wat we het afgelopen half jaar hebben gedaan per thema en wat we in 2015 gaan doen. De teamwerkplannen zijn toegevoegd als bijlage bij dit document. Het ontwikkelen van een gezamenlijk teamwerkplan heeft ertoe geleid dat de sociaal makelaars meer dan ooit op de hoogte zijn van elkaars werk, ze elkaar kritisch hebben kunnen bevragen over het hoe en waarom van het werk en het gevoel te werken aan een gezamenlijke opdracht gegroeid is. In het najaar gaan we aan de slag met de volgende stap (fase 2). Hierbij staan niet de huidige activiteiten centraal maar de context waarin de sociaal makelaars werken. Doen ze de juiste dingen in het licht van wat er in de wijk of bij specifieke groepen speelt? Zijn er specifiek gebieden die extra aandacht verdienen? Moeten we sommige activiteiten laten vallen ten gunste van nieuwe activiteiten? Verder wordt dan meer aandacht besteed aan zichtbaarheid, verantwoording en planning. 11

12 Thema 1: pedagogische civil society Doel Het versterken van de pedagogische civil society in Noordoost en Overvecht. Subdoelen Vergroten van ouderbetrokkenheid Vergroten kind betrokkenheid. Vergroten verantwoordelijkheid bewoners voor het opgroeiklimaat van het kind. Versterken van integrale en gezamenlijke aanpak Vergroten van kennis en vaardigheden bij ouders en kinderen van de vreedzame methodiek Signaleringsfunctie rondom kinderen. Wijk&co vindt het belangrijk dat ouders, bewoners en kinderen zelf eigenaarschap en verantwoordelijkheid dragen voor het pedagogisch klimaat in de wijk. Hier spreken wij kinderen en ouders op aan. Dit doen we o.a. in de speeltuinen, bij de kinderraad, bij Speel Mee en de ouderinlopen. De vreedzame principes zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt. Wat altijd blijft, is de signalerende rol van de sociaal werker daar waar het gaat om zorgen en problemen rondom kinderen. Ouderbetrokkenheid Op vijf plekken in de wijk Overvecht is Wijk&co wekelijks aanwezig met twee sociaal makelaars onder de noemer Speel mee om onder meer het speelklimaat te bevorderen door het bieden van spelmogelijkheden. De sociaal makelaars volgen drie stappen: present zijn, bewoners verleiden tot concrete actie en ondersteuning. Het betrekken van ouders gaat met vallen en opstaan. Desgevraagd is er vaak bereidheid om mee te helpen en medeverantwoordelijkheid te dragen. Echter, vaak komen ouders hun afspraken niet na of haken ze voortijdig af omdat ze het bijvoorbeeld lastig vinden om op te treden bij conflicten tussen kinderen. Toch zijn er ook successen; bijvoorbeeld vier moeders die de bakfiets met speelgoed hebben geleend, zelfstandig hebben opgehaald bij de speeltuin en hapjes en drinken hebben gekocht voor de kinderen. De moeders vonden het geslaagd. Op één van de locaties doen twee moeders actief mee met Speel mee. Ze spelen met kinderen, houden toezicht, spreken kinderen aan op hun gedrag en stimuleren de anderen om verantwoordelijkheid te nemen voor de buurt en voor elkaar. We zien echter nog voldoende potentie en willen in 2015 onze activiteiten op het gebied van Speel Mee, en het stimuleren van ouderbetrokkenheid, voortzetten. We willen de ouders beter ondersteunen, o.a. door het aanbieden van trainingen in Vreedzaam handelen. Op zeven scholen in Overvecht is een ouderinloop, die mede georganiseerd en begeleid wordt door een sociaal makelaar. De ouderinloop is een wekelijkse inloop waar ouders terecht kunnen voor voorlichting en een gesprek over opvoedingsvraagstukken. Het is ons streven om de organisatie van de ouderinlopen in 2014 aan ouders of de scholen over te dragen. Op basisschool de Schakel is een groepje van vier ouders opgestaan die mede de verantwoordelijkheid willen dragen voor de inloop. Zij denken mee over de inhoud van het programma, benaderen actief andere ouders om deel te nemen en dragen zorg voor de koffie. Veel andere scholen hebben echter niet de ambitie om de ouderinlopen volledig aan ouders over te dragen. Ook in 2015 blijven de sociaal makelaars betrokken bij de ouderinlopen om ouders te ondersteunen die een actieve rol hebben binnen de ouderinlopen. De ouderinlopen zijn een goede vindplaats voor de sociaal makelaar. Zij komen zo in gesprek met ouders en kunnen ze toe leiden naar bijvoorbeeld een training Vreedzaam, een actieve rol in de speeltuin of anderszins doorverwijzen afhankelijk van hun vraag. 12

13 In 2015 zullen de sociaal makelaars een nauwere samenwerking zoeken met de coördinatoren Ouderbetrokkenheid die op iedere school rondlopen in het kader van de Brede School. In overleg met hen zal gekeken worden hoe ouderbetrokkenheid op andere manieren kan worden gestimuleerd. Zo liggen er kansen bij de ontwikkeling van de ouderlokalen. Betrokkenheid kinderen Wijk&co ondersteunt de kinderraad in Overvecht en Noordoost. Een kinderraad is een groep kinderen die samen alle kinderen van alle scholen in Overvecht vertegenwoordigen. De kinderraad onderzoekt wat voor kinderen belangrijk is in de wijk. Ze denken na over oplossingen voor kwesties in de wijk en bedenken wat er zelf aan te doen is. In Overvecht hebben vorig schooljaar 22 kinderen van 11 scholen gezamenlijk hun buren in beeld gebracht in het kader van het thema Onze buren. Daarnaast hebben ze verschillende acties uitgevoerd tijdens Vreedzame wijk maand waarbij het contact tussen kinderen en andere bewoners centraal stond. De resultaten zijn gepresenteerd op de stedelijke kinderraadsvergadering. In januari 2015 gaan we opnieuw aan de slag met het thema onze buren. In Noordoost zijn vorig school jaar 12 kinderen van de twee scholen in de Staatsliedenbuurt op onderzoek gegaan in de wijk. Ze hebben letterlijk hun buurt in beeld gebracht met een fototoestel en gepresenteerd tijdens het buurtfeest 60 jaar Staatslieden. Als plek die ze willen aanpakken, hebben ze gekozen voor de oversteekplaats bij het Willem van Noortplein. Ze hebben handtekeningen verzameld en aangeboden aan de wethouder. In 2015 komt er een vervolg op het traject van de Staatsliedenbuurten en streven we ernaar om nog twee kinderraden (in Tuindorp en Tuindorp Oost) te starten. Gesprekken hiertoe met directeuren van betrokken basisscholen lopen of worden nu in gang gezet. Vergroten kennis vreedzame methodiek Deze zomer hebben we een zogenaamde zomertraining gegeven aan tien Marokkaanse ouders in Overvecht. Onderwerpen waren ouderbetrokkenheid, het aanspreken van andermans kinderen op hun gedrag en kennis van vreedzaam handelen. Deze training is goed ontvangen en zal ook in 2015 enkele malen worden uitgevoerd. Alle ouders, waar we mee samenwerken, krijgen in 2015 een training Vreedzaam op maat aangeboden. Vroegsignalering Het afgelopen jaar zijn wij als sociaal makelaars van Wijk&co aan de slag gegaan met het doorvoeren van het Vernieuwend welzijn in de speeltuinen. Hierbij wordt de verantwoording over de kinderen zoveel mogelijk teruggelegd bij ouders. De eerste successen zijn ondertussen ontstaan maar tegelijkertijd zijn er ook een hoop vragen bijgekomen. We doen een flinke stap terug in de veelal prominente rol die we jaren hebben vervuld in de opvoeding van de kinderen in de speeltuin, maar we mogen ze ook niet helemaal loslaten. Het gaat, zeker de eerstkomende jaren, om het delen van verantwoordelijkheden tussen professional en ouders en niet het direct overdragen. Er mogen door de veranderingen in het welzijn geen kinderen tussen wal en het schip komen. Belangrijk blijft dat we contact houden met kinderen, i.s.m. met andere partijen, zodat we onze signalerende rol kunnen blijven vervullen. Op dit moment werken we samen met Jes030, zo is een medewerker van Jes030 iedere woensdag op de Watertoren aanwezig. De samenwerking met Jou (doorlopende lijn in de leeftijd jaar), de wijkagenten (veiligheid) en het buurtteam Jeugd en gezin (signalering en doorverwijzing) wordt geïntensiveerd. Samenwerking vindt al wel plaats maar nog niet op basis van structurele afspraken. Ondertussen heeft iedere sociaal makel organisatie vanuit zijn eigen invulling van het sociaal makelaarschap geslaagde, en wellicht ook minder geslaagde, interventies gepleegd. Een goed moment om inspiratie en 13

Wijk&co. Werkplan in uitvoering 2013-2014. Voortgangsrapportage 1ste kwartaal 2014 15-02-2014

Wijk&co. Werkplan in uitvoering 2013-2014. Voortgangsrapportage 1ste kwartaal 2014 15-02-2014 Wijk&co Werkplan in uitvoering 2013-2014 Voortgangsrapportage 1ste kwartaal 2014 15-02-2014 Dit werkplan is een dynamisch document dat meebeweegt met de ontwikkelingen binnen het sociaal makelaarschap

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verslag presentatie Welzaam

Verslag presentatie Welzaam Verslag presentatie Welzaam INLEIDING De nieuwe organisatie Welzaam presenteerde zich in het voorjaar 2013 in 3 bijeenkomsten aan 80 mensen van drie doelgroepen: 1. aan vrijwilligers van Portes en bewoners

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Talentcoach doorbreekt patronen

Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach is een social profit organisatie. Wij gaan niet voor financiële winst, maar voor sociale winst. Mensen willen mee doen, maar zijn niet (meer) in

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Leerkring Samen werken en samen leren in wijkteams. Erik Sterk, 5 maart 2015

Leerkring Samen werken en samen leren in wijkteams. Erik Sterk, 5 maart 2015 Leerkring Samen werken en samen leren in wijkteams Erik Sterk, 5 maart 2015 Wmo werkplaats Rotterdam Leerkring Samen werken en samen leren in wijknetwerken Wijkteams en wijknetwerken Wmo implementatietraject

Nadere informatie

oktober 2015 Werkplan 2016 Inclusief voortgangsrapportage eerste helft 2015 Het begint met aandacht voor elkaar

oktober 2015 Werkplan 2016 Inclusief voortgangsrapportage eerste helft 2015 Het begint met aandacht voor elkaar oktober 2015 Werkplan 2016 Inclusief voortgangsrapportage eerste helft 2015 Het begint met aandacht voor elkaar Inhoud Inleiding 4 Opbrengst omgevingsanalyses 8 Uitgangspunten 11 Het sociaal makelaarschap

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Leden van de commissie Mens en Samenleving Behandeld door J.J. van Luxemburg Doorkiesnummer 030-28 62315

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Van Training naar Transitie. Kennismarkt, 18 november 2013

Van Training naar Transitie. Kennismarkt, 18 november 2013 Van Training naar Transitie Kennismarkt, 18 november 2013 Programma Over Estinea Wmo-programma Trainingsprogramma Estinea Achterhoek en Twente 900 cliënten 800 medewerkers 300 vrijwilligers 70 locaties

Nadere informatie

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Uitgevoerd door Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht Initiatieven

Nadere informatie

Concept beleid 2016 Stichting IJsterk Actief burgerschap & Participatie 23+ Stichting Wijkgericht Werken - Amsterdam Centrum

Concept beleid 2016 Stichting IJsterk Actief burgerschap & Participatie 23+ Stichting Wijkgericht Werken - Amsterdam Centrum 2016 Concept beleid 2016 Stichting IJsterk Actief burgerschap & Participatie 23+ Stichting Wijkgericht Werken - Amsterdam Centrum Stichting IJsterk Actief Burgerschap & Participatie Stichting Wijkgericht

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Een nieuw samenwerkingsverband in Utrechtse buurtcentra: de Driehoek. Samenvatting en stappenplan

Een nieuw samenwerkingsverband in Utrechtse buurtcentra: de Driehoek. Samenvatting en stappenplan Een nieuw samenwerkingsverband in Utrechtse buurtcentra: de Driehoek Samenvatting en stappenplan Auteurs: Fleur van IJperen en Eva Leen, The Social Firm 25-10-2016 Inleiding In Utrecht is een nieuw samenwerkingsverband

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Routeplan "meer ruimte voor de professional, meer ruimte voor het team" Waardigheid & Trots

Routeplan meer ruimte voor de professional, meer ruimte voor het team Waardigheid & Trots Routeplan "meer ruimte voor de professional, meer ruimte voor het team" Waardigheid & Trots 2017-2018 K. Polman teamleider HRD Definitieve versie d.d. 29-09-2016 Pagina 1 van 5 Inleiding Zinzia streeft

Nadere informatie

SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK

SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK Onderwerpen Niels Hermens en Erik Puyt De Buurtsportvereniging Positief opvoed- en opgroeiklimaat Sport en het sociaal domein: Vier beleidsterreinen met wetenschappelijk effect

Nadere informatie

Workshop Straatgerichte Bewonersinitiatieven

Workshop Straatgerichte Bewonersinitiatieven Workshop Straatgerichte Bewonersinitiatieven Opdracht Nieuwe verbindingen tussen straat en overheid Na de centrale workshop gaat de conferentie uiteen in 4 werkgroepjes waar mogelijke initiatieven van

Nadere informatie

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar door Rob van de Star Inhoudsopgave Voorwoord...3 Hoe willen we werken?...4 De stem van onze "klant"...5 De buurt als ons anker...6 Copyright 2014, Croqqer

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Bijeenkomst Samen Wageningen Cluster 2 - Informeren/uitwisselen/signaleren

Bijeenkomst Samen Wageningen Cluster 2 - Informeren/uitwisselen/signaleren Bijeenkomst Samen Wageningen Cluster 2 - Informeren/uitwisselen/signaleren Dinsdag 18 april, Ons Huis, Verslag: Jaleesa Rothof - 's Heeren Loo Gelderland Midden / Jouwert van Geene Nextdoor Buurtpunt Noordwest

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Breda s Toetsingskader

Breda s Toetsingskader Breda s Toetsingskader Inleiding De organisaties die samenwerken in Zorg voor elkaar Breda delen het uitgangspunt dat welzijn en zorg in de eerste plaats van mensen zelf zijn. Zij hebben als doel dat kwetsbare

Nadere informatie

Meerjaren Beleids Plan 2014-2017. Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten

Meerjaren Beleids Plan 2014-2017. Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten Meerjaren Beleids Plan 2014-2017 Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Missie, Visie en Ambitie

Nadere informatie

H.L. Drucker: 1898 Het Woningvraagstuk

H.L. Drucker: 1898 Het Woningvraagstuk Betrokken Wijken H.L. Drucker: 1898 Het Woningvraagstuk Krotten trekken mensen; doorgaans migranten Van afbranden naar eigentijdse oplossingen: Krotopruiming Ook in de eigen buurt Aandacht voor de wijk

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

De paradox van de burger als uitgangspunt

De paradox van de burger als uitgangspunt GEMEENTE WINTERSWIJK De paradox van de burger als uitgangspunt De dialoog als methodiek Rhea M. Vincent 1-11-2013 In het nieuwe zorgstelsel staat de vraag van de burger centraal. De professional en de

Nadere informatie

Malkander Ede. Beleid

Malkander Ede. Beleid Malkander Ede Beleid Inhoudsopgave 1. Malkander Ede 2 2. Missie en Visie Malkander 3 3. Kerntaken Malkander 5 Bijlage: Maak de Burger Meester 6-1 - 1. Malkander Ede Op 1 januari 2016 zijn de stichtingen

Nadere informatie

Er gebeurt hartstikke veel. En de ontmoetingen tijdens deze bijeenkomst vind ik heel waardevol! Lisette (bewoner / vrijwilliger)

Er gebeurt hartstikke veel. En de ontmoetingen tijdens deze bijeenkomst vind ik heel waardevol! Lisette (bewoner / vrijwilliger) Op 23 juni organiseerde Vooruit een bijeenkomst in Fort Luna, waarbij bewoners, vrijwilligers en professionals uit de wijk elkaar konden ontmoeten. Het doel van deze ochtend was het bedenken van activiteiten

Nadere informatie

Veranderen in de gemeente Zwijndrecht

Veranderen in de gemeente Zwijndrecht Veranderen in de gemeente Zwijndrecht Praktijkcase organisatieontwikkeling Het succes van organisatieverandering hangt af van de medewerkers. Want: een organisatie bestaat niet, een organisatie wordt gemaakt.

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering

Werkplan in uitvoering Werkplan in uitvoering Versie 2.0 2013-2014 Versie 2.0: 4de kwartaal 2013 Werkplan 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Wijk&co in het kort... 6 Missie... 6 Ambities

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W voorstel Steller : van Helvert Tel. : 06 1586 2307 Portefeuille : Weyers e-mail. : c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W : Agenda nr. : Reg.nr. : 3597514 Openbaar : ja Onderwerp : BewonersBedrijf Hambaken

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Bewoners gaan het doen...

Bewoners gaan het doen... De complexiteit van de eenvoud De beproefde Vijf Sterrenmethode, gebaseerd op vijf stappen en bijbehorende werktechnieken, inspelend op toeval, emotie en overmacht van het werken aan de sociale ontwikkeling

Nadere informatie

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV 2013 Jaarverslag Voorwoord Het afgelopen jaar hebben we de omslag gemaakt van een uitvoeringsorganisatie naar een ondernemende vrijwilligersorganisatie. Onze enthousiaste vrijwilligers, die een wezenlijk

Nadere informatie

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat?

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Project vrijwillige respijtzorg Spijkenisse 2010 2012 Waarom is gekozen voor dit concept? Vanwege prestatieveld 4 in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Pilot De kanteling in uitvoering

Pilot De kanteling in uitvoering Pilot De kanteling in uitvoering Uitkomst van de challenge: Gezond & Sociaal Zebraspoor/Spechtenkamp Waarom: De context In de wijk Maarssenbroek ontbreekt een fysieke voorziening waar de functies wonen,

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Bouwstenen voor Burgerkracht Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Even voorstellen: Platform 31 Wie zijn we? Een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2015-2016 Arnhem, augustus 2015 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2015-2016. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Gepubliceerd op Movisie (https://www.movisie.nl) Home > kennisdossiers > Participatie en activering > Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Haalbaarheidsstudie invoering methode Baas In Eigen Buurt in de gemeente Brummen

Plan van Aanpak. Haalbaarheidsstudie invoering methode Baas In Eigen Buurt in de gemeente Brummen Plan van Aanpak Haalbaarheidsstudie invoering methode Baas In Eigen Buurt in de gemeente Brummen 1 Plan van aanpak haalbaarheidsstudie B.I.E.B. Brummen Projectleider: Ans Borninkhof Uitvoering: : Hans

Nadere informatie

M&S Breda. M&S Toetsingskader. Een reflectie- en leerinstrument voor welzijn- en zorg

M&S Breda. M&S Toetsingskader. Een reflectie- en leerinstrument voor welzijn- en zorg M&S Toetsingskader Een reflectie- en leerinstrument voor welzijn- en zorg 1 Inleiding M&S Breda is een netwerk van en voor organisaties die als uitgangspunt hebben dat zorg en welzijn in de eerste plaats

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

werkplan 2015 Vooruit, tbv gemeente Utrecht, september 2015 1

werkplan 2015 Vooruit, tbv gemeente Utrecht, september 2015 1 Werkplan 2015 Stichting Vooruit, hart voor Zuid Oost! Wij vertrouwen dat we samen bouwen! werkplan 2015 Vooruit, tbv gemeente Utrecht, september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleidend 2. Hoofdthema s 2a. Sociaal

Nadere informatie