PR PLAN. Kenmerk: TW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW"

Transcriptie

1 PR PLAN SBOG Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Deken dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel Kenmerk: TW 1

2 1. INLEIDING Aanleiding en relevantie Het laatste PR-plan van de SBOG dateert uit De afgelopen jaren is een aantal nieuwe digitale communicatiemiddelen tot onze beschikking gekomen. Naast de communicatie via de website en heeft de SBOG sinds kort ook een digitale nieuwsbrief én is de SBOG actief op Sociale Media. Dit vraagt om nieuwe richtlijnen rondom (digitale) communicatie. Richtlijnen die bij iedereen die betrokken is bij de organisatie bekend moeten zijn, zodat de organisatie eenvormig naar buiten treedt. Vandaar de verschijning van een aangepast, voorliggend PR-plan in Leeswijzer In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de doelstellingen en de activiteiten van de SBOG, en welke doelgroepen hiervan op de hoogte moeten zijn. In het derde hoofdstuk wordt het gewenste imago van de SBOG en de huisstijl behandeld. Het vierde hoofdstuk gaat in op de communicatiemiddelen en manieren die door de SBOG gebruikt worden. In de daarop volgende hoofdstukken zal steeds de communicatie van of binnen één doelgroep centraal staan, en de manier waarop met die doelgroep gecommuniceerd wordt. 2

3 2. DOELSTELLINGEN VAN DE SBOG Visie en doelstellingen De SBOG wil het welzijn van alle senioren in Gelderland bevorderen. Welzijn voor senioren betekent voor de SBOG, dat senioren zelf de regie over hun leven hebben en houden, in een inspirerende omgeving, in relatie met anderen en in een vertrouwde woonomgeving. Deze visie resulteert in de volgende doelstellingen: - Stimuleren van een integraal, toegankelijk en voldoende aanbod van voorzieningen voor senioren op het gebied van wonen, welzijn, zorg en mobiliteit. - Behoud en bevorderen van stuurkracht van de senioren om zelf de regie over hun leven te voeren - Stimuleren dat senioren volledig participeren in de maatschappij Uitdragen van visie en doelstellingen De visie en daaruit volgende doelstellingen vormen de kern van de werkzaamheden van de SBOG. Dit komt naar buiten middels de activiteiten die de SBOG organiseert en de werkzaamheden die de vrijwilligers verrichten. Daarnaast wordt deze visie uitgedragen in de (schriftelijke) uitingen van de SBOG. Het is daarom van groot belang dat de interne doelgroep van de SBOG zeer goed bekend is met de doelstellingen, aangezien zij het instrument is dat de doelstellingen naar buiten communiceert. Onder de interne doelgroep van de SBOG vallen alle vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de SBOG, bestuursleden en de medewerkers van de SBOG. Onder externe doelgroepen van de SBOG vallen alle groepen waarvan de SBOG het van belang vindt dat zij bekend zijn met de doelstellingen. De externe doelgroepen zijn praktisch eindeloos, maar er kunnen vijf hoofdgroepen worden geformuleerd: - (Afdelings)besturen van ouderenbonden in Gelderland - Alle senioren in Gelderland, al dan niet georganiseerd binnen een ouderenbond - Provincie Gelderland (bestuursorgaan) - Organisaties met wie de SBOG samenwerkt, zoals bijvoorbeeld Zorgbelang, Spectrum partner met Elan, Veilig Verkeer Nederland, regiogemeenten et cetera. - Pers Vanaf hoofdstuk 5 zal verder worden ingegaan op de verschillende doelgroepen. 3

4 3. IMAGO EN HUISSTIJL Imago Het imago is het beeld dat verschillende publieksgroepen hebben van een organisatie. Het gaat om alle opvattingen, meningen en gevoelens, die buiten een organisatie over de organisatie bestaan. Het imago wordt dus niet alleen bepaald door de doelgroep van een organisatie. Het imago van een (belangen)organisatie is van groot belang voor de naamsbekendheid en indirect zelfs voor de invloed die een belangenorganisatie kan uitoefenen. Wat wil de SBOG uitstralen? Welk beeld wil de SBOG naar buiten brengen? De belangrijkste kenmerken zijn: Belangenbehartiging voor 50-plussers; Kennis en expertise van: Beleidsontwikkeling Behoeften van senioren Het welzijn en voorzieningen van en voor senioren Een groot netwerk: bijvoorbeeld provincie en gemeenten, politiek en persoonlijke netwerken; Samenwerking; Betrokkenheid. Huisstijl De huisstijl is de totaalpresentatie van een organisatie, de manier waarop de organisatie naar buiten treedt. Deze uiterlijke verschijningsvorm draagt bij tot de beeldvorming (en dus het imago). De huisstijl moet daarom een afspiegeling zijn van de (gewenste) identiteit van de organisatie. De huisstijl kan op verschillende manieren naar buiten gebracht worden maar van groot belang is dat de logo s, gebruikte lettertypes en kleuren altijd hetzelfde zijn. De SBOG laat door middel van de volgende producten haar huisstijl zien: Enveloppen; Briefpapier; Nieuwsbrief Contact; Overige publicaties; Website; berichten Advertenties/artikelen in de pers; Relatiegeschenken; Presentatiematerialen Beamer De SBOG heeft gekozen voor de huiskleuren oranje en donkerpaars (in schriftelijke publicaties met een blauwe achtergrond). Verder wordt iedere mail, brief of notitie geschreven in hetzelfde lettertype: calibri (11 of 12) 4

5 Het logo van de SBOG ziet er als volgt uit: 5

6 4. HUIDIGE COMMUNICATIEMIDDELEN Persoonlijke communicatie: Via vergaderingen en werkoverleg communiceren medewerkers en vrijwilligers bij de SBOG met elkaar. Daarnaast wordt er voor interne communicatie gebruik gemaakt van de telefoon (en in zeer grote mate van de mail zie digitale informatievoorziening ). Bijeenkomsten/activiteiten: Bijeenkomsten worden door de SBOG gebruikt voor informatieoverdracht en kennisuitwisseling zowel met de interne doelgroep als met de externe doelgroep. Schriftelijk informatiemateriaal De SBOG beschikt over een grote hoeveelheid schriftelijk informatiemateriaal. Folders en brochures bevatten visie en doelstellingen van de SBOG, alsmede praktische informatie over de verschillende thema s. Daarnaast verspreid de SBOG specifieke informatie per thema wanneer dat noodzakelijk wordt geacht, buiten het bestaande foldermateriaal om. De SBOG heeft met ingang van 2013 haar schriftelijke uitingen beperkt ten gunste van digitale communicatie. Dit betekent dat uitnodigingen, verslagen, vergaderagenda s et cetera voornamelijk per mail worden verspreid. Uiteraard worden hierin uitzonderingen gemaakt. Digitale informatievoorziening Het overgrote deel aan communicatie zowel binnen de SBOG als met externen verloopt via de mail. Ook uitnodigingen, verslagen, notities et cetera worden zo veel mogelijk via de mail verspreid. Website De SBOG heeft een website, Op deze website is, naast de visie en doelstellingen van de SBOG, algemene informatie over de werkzaamheden van de SBOG te vinden per thema. Ook actuele informatie wordt via de website verspreid. Er is een agenda te vinden met aangekondigde bijeenkomsten, en er is een menu-item actueel waarop afzonderlijke bijeenkomsten worden aangekondigd. Per thema zijn actuele verslagen en foto s opgenomen, evenals recente contactgegevens. De website van de SBOG bevat uitsluitend informatie over werkzaamheden van en ontwikkelingen binnen de SBOG. Naar relevantie informatie van derden (geen commerciële partijen) wordt gelinkt, deze informatie bevindt zich dus niet letterlijk op de site. Sociale Media De SBOG beschikt over een Facebook en een Twitter-account. Volgers van deze accounts zijn vrijwilligers die een binding hebben met de SBOG en medewerkers van collega instellingen die op één of andere wijze betrokken zijn bij het werk van de SBOG. Via deze kanalen wordt een samenvatting van de actuele informatie van de website verspreid. Daarnaast wordt via Facebook en Twitter ook informatie van derden (collega instellingen bijvoorbeeld) gedeeld wanneer dit naar verwachting interessant kan zijn voor vrijwilligers van de SBOG. Het betreft dan bijvoorbeeld nieuwsitems over beleidsontwikkelingen die betrekking hebben op ouderen. Informatie van commerciële partijen wordt niet verspreid/gedeeld. 6

7 5. COMMUNICATIE MET MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS Het doel van de communicatie met medewerkers en vrijwilligers is dat er een duidelijk beeld is van de organisatie en de doelstellingen van de SBOG. Een goed beeld hebben van de gehele organisatie is belangrijk voor het zelf goed kunnen functioneren (functioneren binnen de context van de organisatie), en om goed kennis over te kunnen dragen naar externen. Medewerkers Medewerkers bij de SBOG zijn: Directeur (verantwoordelijk voor de leiding van de SBOG en voert tevens beleidswerk uit) Beleidsmedewerkers Administratieve medewerkers Projectmedewerker Medewerkers onderling De medewerkers kennen een functiebeschrijving volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Hieruit blijken hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De medewerkers kennen elkaars functiebeschrijving. Aansturing van de medewerkers De medewerkers worden aangestuurd door de directeur. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur van de SBOG. In het directiestatuut staan de taken en verantwoordelijkheden van de directeur beschreven. Aanspreekpersonen namens het bestuur in het kader van personeelsbeleid voor de directeur zijn de voorzitter en de penningmeester. Medewerkers hebben maandelijks werkoverleg. Daarnaast vindt maandelijks beleidsoverleg plaats. Verder overleggen de medewerkers regelmatig op ad hoc basis. Vrijwilligers Ondersteuning vrijwilligers van de SBOG Het bestuur wordt inhoudelijk ondersteund door de directeur en administratief door de administratieve medewerkers. De project- en themagroepen en RSBO s worden inhoudelijk en administratief ondersteund door de beleidsmedewerkers en de directeur. De beleidsmedewerkers en de directeur zijn, samen met de vrijwilligers van thema- en projectgroepen, verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten uit het activiteitenplan. Aangezien de SBOG een kleine organisatie is wat betreft het aantal medewerkers zijn de lijnen van en naar de medewerkers kort. Medewerkers informeren vrijwilligers op persoonlijke basis, soms middels mail of brief. Vrijwilligersbeleid In de zomer van 2013 is het vrijwilligersbeleid van de SBOG herschreven. In dit vrijwilligersbeleid is opgenomen hoe de SBOG omgaat met haar vrijwilligers en wat vrijwilligers en medewerkers van elkaar mogen verwachten. Daarnaast is aangegeven welke regelingen en randvoorwaarden de SBOG heeft getroffen om haar vrijwilligers zo goed mogelijk en naar ieders tevredenheid te laten functioneren. 7

8 6. COMMUNICATIE MET DE ACHTERBAN Achterban De SBOG is een achterbanorganisatie: het contact met de achterban is het fundament van de SBOG. Dat betekent dat dit contact goed gefaciliteerd moet zijn. Om te bepalen hoe een goede relatie met de achterban tot stand komt en onderhouden wordt, is het belangrijk om eerst vast te stellen wie de achterban van een organisatie nu precies is. Aan de hand hiervan kan een organisatie bepalen op welke manier de achterban benaderd wordt. De achterban van de SBOG bestaat uit twee te onderscheiden groepen: - (afdelings)besturen van ouderenbonden in Gelderland - alle senioren in Gelderland. De SBOG spreekt námens de leden van de seniorenbonden ANBO, KBO en PCOB. In de doelstelling van de SBOG wordt echter benadrukt dat de SBOG handelt vóór álle senioren in Gelderland. Afdelingsbesturen De SBOG onderhoudt haar contacten met de achterban via de thema- en projectgroepen en de RSBO s. Zij hebben contact met de lokale besturen van afdelingen. De besturen van de lokale afdelingen communiceren informatie en knelpunten door naar de leden van RSBO s. Ook zijn afdelingsbesturen lokaal actief op het gebied van belangenbehartiging (bijvoorbeeld door deelname aan de WMO-raad of senioprenraad), en dienen zo direct het belang van alle ouderen in Gelderland. Het personeel van de SBOG onderhoudt ook zelf rechtstreeks contact met de afdelingsbesturen middels schriftelijke uitwisseling (met name via ) en scholingsochtenden voor afdelingsbesturen. De thema- en projectgroepen van de SBOG communiceren dus onafhankelijk van elkaar met de besturen van afdelingen. Dit gebeurt schriftelijk en digitaal middels briefwisseling, informatiebrieven, de digitale nieuwsbrief et cetera. De RSBO s communiceren onafhankelijk van elkaar en de projectgroepen met de achterban, onder andere door middel van de notulen van vergaderingen en bovenstaande vormen van informatie-uitwisseling. De SBOG organiseert vier maal per jaar als regel een scholingsochtend voor afdelingsbesturen over een voor hen relevant onderwerp. Niet alleen is dit een belangrijke gelegenheid voor informatieoverdracht, het is tevens een goede gelegenheid voor de SBOG om in contact te komen met de afdelingsbesturen. Er vindt belangrijke kennisuitwisseling plaats die afdelingsbesturen helpt in hun lokale belangenbehartiging en de SBOG voedt met informatie uit de provincie (en op deze wijze richting geeft aan het gevoerde beleid). Ouderen in Gelderland Omdat de SBOG een achterbanorganisatie is, heeft zij als regel geen rechtstreeks contact met de individuele leden van de ouderenbonden in Gelderland, of met ouderen die niet lid zijn van een ouderenbond. De SBOG zet zich wel in voor het belang van alle ouderen, en communiceert, via de afdelingsbesturen en vrijwilligers van de SBOG, met alle ouderen uit de provincie. 8

9 De website en Sociale Media waar de SBOG gebruik van maakt, dient ook informatief en begrijpelijk te zijn voor ouderen die niet verbonden zijn aan de SBOG. Dit zijn immers kanalen waar ook de ongeorganiseerde oudere toegang toe heeft. Daarnaast neemt de SBOG af en toe deel aan informatiemarkten. Dit is een gelegenheid om persoonlijk met ouderen in contact te komen. Daarom is het van belang dat vrijwilligers en medewerkers van de SBOG op een dergelijke informatiemarkt de visie en doelstellingen van de SBOG goed naar buiten weten te brengen, middels schriftelijke en mondelinge informatie. Daarnaast kan specifieke informatie per thema op deze bijeenkomsten verspreid worden onder ouderen, en het voor de SBOG een gelegenheid om signalen uit het veld te ontvangen. Ook zonder lijfelijke aanwezigheid van vrijwilligers of medewerkers van de SBOG kan informatie (schriftelijke) informatie door derden verspreid worden op informatiemarkten 9

10 7. COMMUNICATIE MET DE OVERHEID Provincie Gelderland Het is belangrijk voor een belangenorganisatie om goede contacten te hebben en onderhouden met organisaties die invloed hebben op de belangen van de achterban. Bij de relatie met de overheden zijn drie aspecten te onderscheiden: Bekendmaken met de organisatie en het werk van de SBOG (zie hoofdstuk 2) Bekend maken met de (toekomstige) wensen van de senioren in Gelderland Invloed uitoefenen op het beleid op basis van onderzoeken en resultaten van themaen projectgroepen Invloed uitoefenen op het overheidsbeleid gebeurt via contacten met leden van de Provinciale Staten, de diverse fracties, met name statenleden van de Commissies AFW (Algemeen bestuur, Financiën en Welzijn), MIE (Mobiliteit, Innovatie en Economie en de commissie ROW (Ruimtelijke Ordening, Water en Wonen).Tevens dient contact onderhouden te worden met de Gedeputeerde Zorg en Welzijn van Provincie Gelderland, de gedeputeerde Mobiliteit en economie en de betreffende ambtenaren. De directeur heeft regelmatig overleg met de verantwoordelijk ambtenaar Zorg en Welzijn. In het voorjaar legt de SBOG verantwoording af over de uitvoering van projecten en de jaarcijfers. In het najaar presenteert SBOG haar toekomstige activiteiten met begroting. Initiatief voor nader overleg ligt in handen van de verantwoordelijke ambtenaar en bij de directeur. Ongeveer eens per twee jaar heeft de voorzitter van de SBOG overleg met de Gedeputeerde. Desgewenst is er daarnaast overleg met de politieke partijen (PS leden). Naar dit gesprek gaat de voorzitter en/of een bestuursdelegatie ondersteund door de directeur. Naast de afdeling Zorg en Welzijn heeft SBOG ook contact met de afdeling Wonen van de Provincie. De beleidsmedewerker van de themagroep Wonen van de SBOG heeft regelmatig contact met de ambtenaar van deze afdeling. Zij werken op projectbasis samen. Via mailings en schriftelijke berichtgeving houdt de SBOG de Provincie op de hoogte van bijeenkomsten en ontwikkelingen binnen organisatie. Gemeenten in Gelderland De contacten met gemeenten lopen onder andere via de RSBO s. De RSBO s stimuleren lokale afdelingen om met hun gemeente in gesprek te gaan en op de hoogte te blijven van het gemeentelijk ouderenbeleid. Wanneer er door de SBOG op regionaal niveau een project wordt uitgevoerd, worden de betreffende gemeenten ingelicht en indien nodig gevraagd om assistentie. Een voorbeeld daarvan is het regionale stationsonderzoek, dat om het jaar in een andere regio wordt uitgevoerd en waarbij de vorderingen en resultaten aan betreffende gemeenten worden gecommuniceerd (zowel schriftelijk als digitaal, alsook via presentaties en bijeenkomsten). Wanneer de SBOG een maatschappelijk ontwikkeling constateert die voor alle gemeenten in Gelderland van belang is, zal de SBOG rechtstreeks naar de gemeenten communiceren, middels een uitgaande brief of notitie. 10

11 8. COMMUNICATIE MET MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in het beleidsveld van de Provincie Gelderland en binnen de afzonderlijke regio s is het voor de SBOG belangrijk om goede contacten te onderhouden met diverse organisaties. Deze contacten hebben tot doel het uitwisselen van ervaringen en aandachtspunten elkaar ondersteunen bij activiteiten samen activiteiten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn contacten met: de landelijke bonden van ouderen Zorgbelang Gelderland Spectrum partner met Elan de gemeentelijke samenwerkingsorganen van de seniorenbonden, gemeentelijke seniorenraden / Wmo-raden. Van alle genoemde organisaties heeft de SBOG het meest contact met Zorgbelang Gelderland. Beleidsmedewerkers van beide organisaties werken samen op projectmatige basis en komen elkaar regelmatig tegen op provinciale en regionale bijeenkomsten. Deze samenwerking voltrekt zich op met name op het raakvlak van beide organisaties: de WMO. In verschillende regio s worden gezamenlijk met Zorgbelang bijeenkomsten georganiseerd rond dit thema. Communicatie vindt met name plaats tussen beleidsmedewerkers, middels persoonlijk contact (netwerkoverleg, mail, telefoon). Dit geldt ook voor contacten met andere zusterorganisaties: deze lopen vrijwel volledig via de beleidsmedewerkers, soms op ad hocbasis. Via mailings en schriftelijke berichtgeving houdt de SBOG haar zusterorganisaties op de hoogte van bijeenkomsten en ontwikkelingen binnen de organisaties. 11

12 9. COMMUNICATIE MET DE MEDIA Het doel van de relatie met de pers is het verkrijgen van publiciteit wat betreft: het bestaan, doel en activiteiten van de SBOG (zie hoofdstuk 2) de belangen van senioren in Gelderland positieve ondersteuning bij de beïnvloeding van overheidsorganen, ofwel het inschakelen van de publieke opinie. De pers bestaat uit de journalisten van Radio en TV Gelderland en de journalisten van landelijke, regionale en plaatselijke bladen. Middels digitale berichtgeving stelt de SBOG pers op de hoogte van haar bijeenkomsten. Een enkele maal komen hier contacten met journalisten uit voort. De SBOG wordt ook zelf door de pers benaderd om commentaar te leveren op actuele aangelegenheden, of om toegang te krijgen tot ouderen die iets willen en kunnen zeggen over een bepaald onderwerp. Het onderhouden van contacten met de pers, alsmede het woordvoerderschap, valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur. De directeur kan deze verantwoordelijkheid delegeren. 12

13 10. RAADPLEGING PR-PLAN Het PR-plan wordt verspreid onder bestuur en medewerkers van de SBOG. Verder wordt het op de website geplaatst en worden alle vrijwilligers van de SBOG hierop attent gemaakt, of naar verwezen indien specifieke situaties zich voordoen. 13

Activiteitenplan 2017

Activiteitenplan 2017 Activiteitenplan 2017 KBO afdeling Apeldoorn en Epe Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren 2 Activiteitenplan 2017 - KBO afd. Apeldoorn en Epe Inhoud Inleiding 4 Ledenaantal 4 Jaarvergadering 4 Organisatie

Nadere informatie

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 Spoorboekje Deken Dr. Mulderstraat 6d Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 E-mail info@sbog.nl Internet www.sbog.nl Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Afkortingenlijst Deken Dr. Mulderstraat

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015 Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West Werkteam Communicatie Venray Centrum-West 1 1. Doelstelling Wat ik niet weet kan ik ook niet doen. Dit geldt

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn w4(- Aan Burgemeester & Wethouders en de Leden van de Raad van de gemeente Moerdijk Postbus 4 4760 AA Zevenbergen Zevenbergschen Hoek, 9 december 2016 Geachte Dame/Heer, Wij maken van deze gelegenheid

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Communicatieplan JOVD Friesland Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Versie 1.0 Bestuur Rigter Leeuwarden, November 2013 Achtergrond JOVD Friesland

Nadere informatie

Welkom en opening Goede morgen dames en heren,

Welkom en opening Goede morgen dames en heren, Bijeenkomst RSBO Oost-Veluwe op 29 november 2011 in het Denksportcentrum te Apeldoorn over het onderwerp Bewustwording Wonen als vervolg op het eerdere woonwensenonderzoek Wat beweegt ouderen op de woningmarkt?

Nadere informatie

Huisstijlinformatiemap. Scholen met Succes

Huisstijlinformatiemap. Scholen met Succes Huisstijlinformatiemap Scholen met Succes Waarom een huisstijl? Als organisatie wil je een bepaalde indruk maken, een bepaald beeld achter laten bij doelgroepen en publieksgroepen. Een van de middelen

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Communicatiebeleid. Ruud Raats Bas Kemper

Communicatiebeleid. Ruud Raats Bas Kemper Communicatiebeleid Ruud Raats Bas Kemper Versie definitief 22 juni 2016 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Waarom een communicatiebeleidsplan? 4 Overall doel communicatie 4 Communicatiedoelstellingen 4 Voor wie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Nederlandse Schrijftolken Vereniging

BELEIDSPLAN. Nederlandse Schrijftolken Vereniging BELEIDSPLAN Nederlandse Schrijftolken Vereniging 2017-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Historie, missie en visie 3 2.1 Historie 3 2.2 Missie 3 2.3 Visie 3 3. Interne en externe communicatie 4 3.1 Nieuwsbrieven

Nadere informatie

Activiteitenplan en Begroting 2015

Activiteitenplan en Begroting 2015 Activiteitenplan en Begroting 2015 Beleidsperiode 2014-2016 SBOG Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Deken dr. Mulderstraat 6 d 6681 AB Bemmel 0481-453680 Kenmerk: 2014-09-30 TW Jaarplan

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2016 Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Belangenbehartiging blijft ook in 2016 een belangrijk speerpunt. Vanuit KBO Overijssel

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 ACTIVITEITENPLAN 2017 Definitieve versie dd. 20-4-2017 Wmo-adviesraad/ Sociale Raad Dordrecht T: 078 617 69 82 E: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl W: wmo-adviesraaddordrecht.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

JAARPLAN & BEGROTING 2013

JAARPLAN & BEGROTING 2013 JAARPLAN & BEGROTING 2013 1 Jaarplan 2013 PMF UH Voor 2013 zijn door het PMF UH de hieronder kort beschreven werkzaamheden en activiteiten gepland. Dit jaarplan 2013 is afgeleid van het meerjarenplan PMF

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Communicatie, PR & Publieksbereik 2012 Netwerk Democratie INHOUDSOPGAVE

Communicatie, PR & Publieksbereik 2012 Netwerk Democratie INHOUDSOPGAVE Communicatie, PR & Publieksbereik 2012 Netwerk Democratie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Terugblik 2011 3. Communicatiestrategie en doelgroepen 2012 4. Communicatiemiddelen 5. Direct en indirect publieksbereik

Nadere informatie

Mariska van den Corput Provinciaal coördinator projectgroep belastingservice ouderenbonden in Gelderland

Mariska van den Corput Provinciaal coördinator projectgroep belastingservice ouderenbonden in Gelderland Aan de afdelingsbesturen van KBO, PCOB en ANBO Gelderland Betreft: werving Belastinginvullers voor de Belastingservice Bemmel, 8 augustus 2016 Geacht bestuur, Voor de hulp bij de belastingaangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

Jaarplan Werkgroep Politiek Café. GroenLinks Utrecht

Jaarplan Werkgroep Politiek Café. GroenLinks Utrecht Jaarplan 2016 Werkgroep Politiek Café GroenLinks Utrecht januari 2016 1 1. Inleiding In 2012 is de werkgroep Politiek Café GroenLinks Utrecht van start gegaan. Elke tweede woensdag van de maand organiseren

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast geldt dat bij gebruik van een eigen website een link wordt geplaatst bij de contactgegevens naar de homepage van In de Weerd:

Inleiding. Daarnaast geldt dat bij gebruik van een eigen website een link wordt geplaatst bij de contactgegevens naar de homepage van In de Weerd: Huisstijlhandboek Inhoudsopgave Inleiding... 3 Missie & organisatiebeschrijving... 4 Logo, pay-off & pictogrammen... 5 Logo & kleurgebruik... 6 Typografie... 8 Briefpapier... 9 Persbericht... 10 Powerpoint

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website.

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website. BEHEERDER VAN DE WEBSITE ACHTER DE HOVEN. Er gebeurt veel interessants in Achter de Hoven en dat willen we graag met zo veel mogelijk mensen delen. Een wijk in beweging betekent ook dat er veel actuele

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014 Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn Jaarverslag 2014 Voorwoord Geachte lezer, D O O R G A A N Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB). Een jaar waarin we als

Nadere informatie

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014 NPV-afdeling Bommelerwaard beleidsplan 2014 Ten geleide De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP 1. INLEIDING Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder en het bewustwordingsproces van de CO₂ uitstoot van de Timmerhuis Groep.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24

Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24 Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24 27 januari 2014 Geachte lezer, In onze AVI-nieuwsbrieven vindt u actuele informatie over de transitie AWBZ-Wmo en praktische achtergrondinformatie. Maar soms gaan

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 1. Vul hieronder de naam in van het Leercentrum waarvoor u deze inventarisatie invult. Toelichting: - Als u de inventarisatie voor meerdere Leercentra invult,

Nadere informatie

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club Penningmeester Zonder een goede penningmeester geen vereniging! De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van alle inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

1. RIGOM EN OUDERENORGANISATIES

1. RIGOM EN OUDERENORGANISATIES 1. RIGOM EN OUDERENORGANISATIES 1.1. RIGOM RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) heeft als doelstelling: bevorderen dat ouderen in de regio Maasland zo lang, zo goed en zo zelfstandig

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 28 van 2003 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Regeling ambtelijke organisatie Zeeland. Gedeputeerde Staten maken bekend dat I. provinciale saten van Zeeland in hun vergadering van 23 april 2003 onder

Nadere informatie

STRAKX is NU werken aan een nieuwe toekomst

STRAKX is NU werken aan een nieuwe toekomst Stichting STRAKX Onderzoek en Innovatie Vroeg kinderlijke Chronische Traumatisering Volwassenen (VCT-V) STRAKX is een schakel tussen in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen, behandelaren,

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

'b1>...~ Gemeente. ~'1',"Emmen ~ Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad

'b1>...~ Gemeente. ~'1',Emmen ~ Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Jaar Raad categorie/ agendanr. B. en W. 2016 RA16.0126 A 8 16/939 ~ 'b1>...~ Gemeente ~'1',"Emmen ~ Gewijzigd Reglement inzake samenstelling, taak en bevoegdheden van de adviescommissie voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 199 14 januari 2016 Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging Inhoud van de cursussen van DLB, voorjaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het voorjaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn vier cursussen, bedoeld

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen.

Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. PR en Sponsoring Public Relations en Sponsoring zijn instrumenten die als hoofddoelstelling hebben: het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met de doelgroepen. De beide instrumenten zijn dus

Nadere informatie

Communicatieplan Ouderen Samen 2017

Communicatieplan Ouderen Samen 2017 Communicatieplan Ouderen Samen 2017 Waarom een communicatieplan voor Ouderen Samen? Het communicatieplan heeft als doel Ouderen Samen meer bekendheid te geven, zodat Ouderen Samen een begrip wordt in de

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN STICHTING HOLTINGER SCHAAPSKUDDE

COMMUNICATIEPLAN STICHTING HOLTINGER SCHAAPSKUDDE COMMUNICATIEPLAN STICHTING HOLTINGER SCHAAPSKUDDE Onderdeel Inhoud 1. Wat is de SHS De Holtinger schaapskudde is eigendom van de Stichting Holtinger Schaapskudde (SHS). Deze stichting voert het beheer

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad OBS De Akker. Communicatieplan. Datum: november 2014 Versie: definitief

Medezeggenschapsraad OBS De Akker. Communicatieplan. Datum: november 2014 Versie: definitief Medezeggenschapsraad OBS De Akker Communicatieplan Datum: november 2014 Versie: definitief 1 Inleiding Communicatie is essentieel voor het functioneren van de Medezeggenschapsraad (MR). Met name de relatief

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kenmerk: 2015-05-19 TW/AB. SBOG Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Deken dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel 0481 453680

Jaarverslag 2014. Kenmerk: 2015-05-19 TW/AB. SBOG Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Deken dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel 0481 453680 Jaarverslag 2014 SBOG Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Deken dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel 0481 453680 www.sbog.nl info@sbog.nl Kenmerk: 2015-05-19 TW/AB 1 Inhoudsopgave pagina 1. Voorwoord

Nadere informatie

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van 06-05-2014 1.1 VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE

Nadere informatie

BELEIDSPLAN KBO TEYLINGEN

BELEIDSPLAN KBO TEYLINGEN BELEIDSPLAN 2017-2019 KBO TEYLINGEN een goede plaats voor senioren in de komende jaren Dit Beleidsplan KBO Teylingen gaat over de bevoegdheden die de drie afdelingen aan haar heeft overgedragen. (Samenwerkingsovereenkomst)

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Inzichten werksessies rollen medewerkers en vrijwilligers. Onderdeel van toolkit Nieuw Participeren

Inzichten werksessies rollen medewerkers en vrijwilligers. Onderdeel van toolkit Nieuw Participeren Inzichten werksessies rollen medewerkers en vrijwilligers Onderdeel van toolkit Nieuw Participeren Doel van de sessies Door middel van een groepsgesprek gezamenlijk creëren van inzicht in ieders rol, bijdrage

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Er wordt via diverse kanalen en partijen over de gemeente en over actuele gemeentelijke onderwerpen gecommuniceerd. Over de communicatie door

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1. Inleiding Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

3.4 Het vergroten van de naamsbekendheid van de familieraad

3.4 Het vergroten van de naamsbekendheid van de familieraad Om als een rol van betekenis te kunnen spelen bij het bevorderen van de implementatie van familiebeleid in de instelling, is het een voorwaarde dat de bekend is. Niet alleen bij de Raad van Bestuur, maar

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl Onderwijs Corporate Communicatie Scan Godding & co corporate communicatie Bredaseweg 86 5038 NH Tilburg 013-518 6158 013-518 6159 info@godding-co.nl De communicatiescan geeft inzicht in uw communicatiebeleid.

Nadere informatie

Communicatiestrategie

Communicatiestrategie Communicatiestrategie Elst Noord Spoorkruisingen Inleiding Het project Spoorkruisingen Elst Noord omvat primair de spoorkruisingen Rijksweg Noord de 1 e Weteringswal. Daarnaast is de wens van de gemeente

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SC ERICA

COMMUNICATIEPLAN SC ERICA COMMUNICATIEPLAN SC ERICA MAART 2015 Communicatieplan SC Erica rev.1 Pagina 1 INHOUD Pagina 3: Pagina 4: Pagina 5: Pagina 6: Pagina 8: Pagina 9: Pagina 11: Inleiding Doelstelling Soorten communicatie Doelgroepen

Nadere informatie

3.C.1 Communicatieplan

3.C.1 Communicatieplan 3.C.1 Communicatieplan Versie : 3 Datum: 30-04-2015 Auteur: RvD 1. Uitgangssituatie 2. Doelstelling 3. Interne middelen 4. Externe middelen 5. Planning 6. Budget 2015-4 1. Uitgangssituatie Aqualectra is

Nadere informatie

Informatie en advies Seniorenbeleid STICHTING LOIS

Informatie en advies Seniorenbeleid STICHTING LOIS Informatie en advies Seniorenbeleid STICHTING LOIS JAARVERSLAG 2015 21 mei 2016 P a g i n a 1 Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de Stichting LOIS. LOIS bestaat al sinds 1999 en is een vrijwilligersorgaan,

Nadere informatie

Bedrijf: Contactpersoon: Van: Shift8 Helga Keulen Datum: Shift8 Grafisch & Art Design Buro

Bedrijf: Contactpersoon: Van: Shift8 Helga Keulen Datum: Shift8 Grafisch & Art Design Buro Briefing Huisstijl Bedrijf: Contactpersoon: Van: Shift8 Helga Keulen Datum: 2 Introductie Dit document is samengesteld om beter inzicht te krijgen in de informatie die een rol speelt bij de ontwikkeling

Nadere informatie

Inzet van e-mailmarketing

Inzet van e-mailmarketing Veilig internetten Inzet van e-mailmarketing Toepassing van de WCAG-richtlijnen Responseratio s ver boven Nederlands landelijk gemiddelde Abonnees kunnen artikelen eenvoudig via drie kanalen delen Over

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM 1. Inleiding In dit PR en communicatieplan is te lezen op welke wijze invulling gegeven wordt aan de PR en communicatie voor de invoering van Sociaal (wijk) Teams in

Nadere informatie

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio 1 De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio Aan de hand van de enquête, die eind 2015 is gehouden onder Fietsersbondleden van de afdeling Haagse regio,

Nadere informatie

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Directiestatuut Stichting Passionate Bulkboek Het bestuur van de Stichting Passionate Bulkboek - overwegende dat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

WERKPLAN. HBV Valkenswaard

WERKPLAN. HBV Valkenswaard WERKPLAN HBV Valkenswaard Versie: 1.1 Datum: Oktober 2015 1 Inhoud Hoofdstuk 1: Versterken van de structuur.... 3 1.1 Betrekken van huurders.... 3 1.2 Versterken communicatie met andere groepen.... 3 1.3

Nadere informatie

Jaarplan 2016/2017. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Jaarplan 2016/2017. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Inhoud Inleiding 3 1 Belangenbehartiging 3 2 Communicatie en ledenwerving 3 3 Deskundigheidsbevordering 4 4 Zorgen voor kwaliteit 6 5 Consolideren van de

Nadere informatie

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Opdrachtgever: Uitvoerder: Bestuur Harmonie De Drie Horens Paul van Kempen (bestuurslid PR) Datum: 01 Oktober 2011 Versie: H3H.PR.2012.01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Directiestatuut Domijn

Directiestatuut Domijn Directiestatuut Domijn 4 mei 2012 Diskisnr.: 1972042 Inhoudsopgave 1. Directiestatuut Domijn 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Doel van de functies 3 1.3. Plaats in de organisatie 4 1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

WERKPLAN. Onbeperkt Oost

WERKPLAN. Onbeperkt Oost WERKPLAN Onbeperkt Oost 2015 Onbeperkt Oost p/a Timorplein 8 1094 CB Amsterdam September 2014 Met dit werkplan en deze begroting vraagt de vereniging Onbeperkt Oost een subsidie aan voor het jaar 2015.

Nadere informatie

Stein Digitaal. Communicatieplan Programma Dienstverlening Centraal gemeente Stein

Stein Digitaal. Communicatieplan Programma Dienstverlening Centraal gemeente Stein Stein Digitaal Communicatieplan Programma Dienstverlening Centraal gemeente Stein Opdrachtgever: Erik Hoffman Opdrachtnemer: Charlotte van Voorst en Paul van Alphen Versie: 0.1 Verspreid Versie aan Datum

Nadere informatie

PARTNERPLAN. Uw bijdrage aan de mooiste handelsstad ter wereld

PARTNERPLAN. Uw bijdrage aan de mooiste handelsstad ter wereld PARTNERPLAN Uw bijdrage aan de mooiste handelsstad ter wereld Inhoudsopgave MKB Amsterdam... 3 De organisatie... 4 De activiteiten... 4 Waarom kiezen voor een partnerschap met MKB Amsterdam?... 5 De partnerschapsvormen...

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE DOUWE HOEKSTRA TRANSPORT & KRAANVERHUUR B.V. Datum: 7 november 2013 Bedrijf: Contactpersoon: Ondersteuning door: Contactpersoon: Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur B.V.

Nadere informatie

Algemeen communicatieplan AVR juni 2014

Algemeen communicatieplan AVR juni 2014 Algemeen communicatieplan AVR juni 2014 Dit algemene communicatieplan heeft een tweeledige functie. Het beschrijft enerzijds op abstract niveau hoe de communicatielijnen lopen binnen AVR en welke middelen

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement ZZP Houten

Huishoudelijk Reglement ZZP Houten Huishoudelijk Reglement ZZP Houten De Kleine Alv heeft op dinsdag 22 april 2014 met dit Huishoudelijk Regelement ingestemd, onder toepassing van de tekstuele inbreng van een van de leden. Het betreft de

Nadere informatie

VOORBEELD PROJECTPLAN

VOORBEELD PROJECTPLAN VOORBEELD PROJECTPLAN PROJECTOMSCHRIJVING / STAPPENPLAN / TIJDPAD 1. Inleiding Waarom een project over veiligheid? Een veilige woning en een veilige woonomgeving is voor iedereen belangrijk! Hoewel de

Nadere informatie

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam Werkplan 2017 Stichting Brede Raad Rotterdam Rotterdam 26 mei 2016 Werkplan 2017, definitief, onderdeel subsidieaanvraag 2017, Stichting Brede Raad Rotterdam 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 Leeswijzer... 2

Nadere informatie

Aan: de leden van provinciale staten van Drenthe. i.a.a. gedeputeerde R. Bats

Aan: de leden van provinciale staten van Drenthe. i.a.a. gedeputeerde R. Bats Aan: de leden van provinciale staten van Drenthe i.a.a. gedeputeerde R. Bats Assen, 11 december 2009 Behandeld door mevrouw I.M. Rozema (0592) 36 57 95 Onderwerp: Jaarplan 2010 DrEUn Geachte leden, Bij

Nadere informatie